Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Θέκαηα ζπδήηεζεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.» σεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 3257/ έγγξαθν ζαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Θέκαηα ζπδήηεζεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.» σεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 3257/5-10-2015 έγγξαθν ζαο."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο Ππορ: Κοιν.: Καβάια, Αξηζ. Πξση: 673 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο Θέμα: «Θέκαηα ζπδήηεζεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.» σεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 3257/ έγγξαθν ζαο. ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ θαη κε αθνξκή ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε ζαο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ., ην Παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο ππελζπκίζεη φηη θαηά θαηξνχο ζαο έρεη απνζηείιεη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε κε ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ, ή έρεη παξαδψζεη ζρεηηθά ππνκλήκαηα θαηά ηελ επίζθεςε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ ζηελ πεξηνρή καο, ηα νπνία ζαο έρεη θνηλνπνηήζεη. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηνπο Γεσηερληθνχο θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Πνιιά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπκε θαη πξνηείλνπκε θαη ιχζεηο είλαη δηαρξνληθά θαη πάληα επίθαηξα, δηφηη δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλνληαη θαη λα ρξνλίδνπλ. Όκσο ην επείγνλ ηνπ ησξηλνχ ζαο αηηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ζεκάησλ ζπδήηεζεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ, δελ καο επηηξέπεη λα πξνιάβνπκε λα επεμεξγαζηνχκε αλαιπηηθά θαη λα ηεξαξρήζνπκε ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, φπσο ζα επηζπκνχζακε. Γη απηφ ζα ζαο παξαθαινχζακε ηελ επφκελε θνξά λα καο δνζεί επαξθέο ρξνληθφ πεξηζψξην, ψζηε λα επεμεξγαζηνχκε θαη λα δηαβνπιεπηνχκε ηα ζέκαηα απηά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, δηφηη απφ ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ εμαξηάηαη ε πξφνδνο φρη κφλν ηνπ Πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηνπ Γεσηερληθνχ θιάδνπ, αιιά ηεο ρψξαο καο γεληθφηεξα. Δλεκεξσηηθά ζαο αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ έγγξαθα καο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα νπνία ζα βξείηε πινχζηα ζεκαηνινγία γηα ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε: Τπ. απιθ. ππωη. 381/ ππόζθαηο έγγπαθό μαρ κε ηηο πξνηάζεηο καο ζην πληνληζηηθφ πκβνχιην ηεο Λέζβνπ, ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε εθηελψο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ησλ Γεσηερληθψλ, ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά, ε επίιπζε πνιιψλ απφ απηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην Τπνπξγείν. 1

2 Τπ. απιθμ. ππωη. 479/ ςπόμνημα πξνο ηνλ λπλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ πεξηνρή θαη φπνπ ζίγνπκε ηνπηθά θαη γεληθφηεξα δεηήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ησλ γεσηερληθψλ. Άηςπο ππόζθαηο ςπόμνημα ππορ ηον κ. Αποζηόλος κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ Καβάια, ζην νπνίν ζίγνπκε θπξίσο γεληθφηεξα δεηήκαηα θαη ιηγφηεξν ηα ηνπηθά ζέκαηα. Τπ. απιθμ. ππωη. 207/ ςπόμνημα πξνο ηνλ Τθππνπξγφ, ηνπ ηφηε ΤΠΑΠΔΝ, αξκφδην γηα αγξνηηθά ζέκαηα θ. γνπξίδε κε γεληθφηεξα αιιά θαη ηνπηθά δεηήκαηα κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ. Τπ. απιθμ. ππωη. 134/ αναλςηική ππόηαζη ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα ηε ζέζπηζε κεηξψνπ πξαγκαηνγλσκφλσλ απφ ην ΤΠΑΑΣ πνπ ζα ηεξείηαη ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζα αλαβαζκίζεη ηνλ ξφιν ηνπ, επηιχνληαο ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη, θαη δηαζθαιίδνληαο κηα ππάξρνπζα πεγή εζφδσλ γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Τπ. απιθμ ππωη. 1045/ ςπόμνημα πξνο ηνλ ηφηε αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θ. Βεληδέιν γηα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη γεληθφηεξα ζέκαηα κε αθνξκή ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Καβάια. Τπ. απιθμ ππωη. 990/ ςπόμνημα πξνο ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ θ. Καξαζκάλε γηα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη γεληθφηεξα ζέκαηα κε αθνξκή ηελ εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγαλψζακε κε ην ΤΠΑΑΣ γηα ηελ λέα ΚΑΠ ζηε Γξάκα. Τπ. απιθμ. ππωη. 764/ έγγπαθο πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ελφςεη ηεο ζπλάληεζεο ηνπ, κε ηνλ ηφηε Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θ. Βεληδέιν ζηα εγθαίληα ηεο ΓΔΘ. πλεκκέλα ζε απηφ ην έγγξαθν θαη ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ παξαζέηακε ην ππφκλεκα πνπ είρακε θαηαζέζεη ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Σζαπηάξε, ζίγνληαο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα. Τπ. απιθμ. ππωη. 737/ έγγπαθο πξνο ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ., φπνπ αλαθεξφκαζηαλ ζε ζέκαηα πνπ δεηνχζακε λα ζέζεη ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ ηφηε λέα εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ. Πέξαλ φκσο ησλ αλσηέξσ έγγξαθσλ πνπ ζαο έρνπκε ήδε απνζηείιεη θαη ζαο ηα ππνβάιινπκε μαλά ζπλεκκέλα, ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε θαη ηα παξαθάησ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, ή έρνπλ επηδεηλσζεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Πξφθεηηαη γηα εμίζνπ ζνβαξά δεηήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ζέκαηα ζηε ζπλάληεζε κε ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ: 2

3 Πποζηαζία ηων επαγγελμαηικών δικαιωμάηων ηων Γεωηεσνικών κε ηελ έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ Αλαγγειία Άζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο, ην Μεηξψν απαζρφιεζεο Γεσηερληθψλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηελ είζπξαμε ησλ πφξσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ζσξαθηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 344/2000 θαη ηνπ Ν.1474/1984 θαη ε θαηάξγεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ήηαλ πξνο ην ρεηξφηεξν. Γηα ην θέμα ηων Γεωπγικών ςμβούλων πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ζην Τπνπξγείν ε επηζηξνθή ηνπ κέηξνπ ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. απφ φπνπ αξρηθά μεθίλεζε. Γηα ην ίδην ζέκα ησλ γεωπγικών ζςμβούλων παξαθνινπζψληαο δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ πιεξνθνξεζήθακε φηη ην κέηξν ζα ιεηηνπξγήζεη θεληξηθά κε πξνθεξχμεηο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο φπνπ ζα αλαηίζεηαη ην έξγν απηφ ζε εηαηξείεο πνπ ζα ζηειερψλνληαη απφ 2 Γεσπφλνπο (δελ αλαθέξνληαη νη Κηελίαηξνη, δαζνιφγνη, ηρζπνιφγνη γηα αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο) θη έλαλ Οηθνλνκνιφγν. Οη ελζηάζεηο καο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη γεληθφηεξεο, αιιά θπξίσο αθνξνχλ ην γεγνλφο φηη έηζη ζα αλαιάβνπλ ην έξγν απηφ κεγάιεο εηαηξείεο απφ ηα αζηηθά θέληξα πνπ δελ έρνπλ επαθή κε ηνλ αγξφηε θαη ηελ χπαηζξν θαη ζπλεπψο δελ ζα ππάξρεη νπζηαζηηθή επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ αγξνηψλ ζηα θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα. Δπηπξφζζεηα θαη θνηηψληαο ηα αληηθείκελα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ ρξεηάδεηαη ν νηθνλνκνιφγνο σο γεσξγηθφο ζχκβνπινο δηφηη ηα αληηθείκελα απηά είλαη θαζαξά Γεσηερληθά θαη εθηφο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ πεδίνπ. Γηα ηελ παξνρή ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη αληίζηνηρν κέηξν φπσο ππήξμε παιηφηεξα ην κέηξν ησλ γεσξγηθψλ ινγαξηαζκψλ. Μεηά ην θνχξεκα ησλ απνζεκαηηθψλ καο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ PSI θαη ηε κείσζε ησλ εηζπξαηηφκελσλ πφξσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πιένλ είλαη πνιχ δεηλή, παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Γη απηφ ζα πξέπεη λα ηεζεί ην ζέκα ηεο επισοπήγηζηρ ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. από ηο ΤΠΑΑΣ, φπσο θάλεη ην Τπνπξγείν ζε φινπο ηνπο άιινπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην επηκειεηήξην επηηειψληαο ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ηνπ. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη θαηαζηεί κάζηηγα ε λαθπεμποπία και διακίνηζη παπάνομων, και άλλων θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων από άλλερ σώπερ. Σν πξφβιεκα απηφ απεηιεί ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε, ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ην κέιινλ ησλ εμαγσγψλ καο θη επηθέξεη κεγάιε απψιεηα εζφδσλ γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γη απηφ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία, 3

4 ελίζρπζε θαη ζσξάθηζε κηαο κεηθηήο ειεγθηηθήο δνκήο πνπ ζα κπνξεί λα εθηειεί ειέγρνπο ζε κεηαθνξηθά κέζα, λα θάλεη επηηφπηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ςεθαζκέλσλ θπηψλ ζην ρσξάθη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηβάιεη θπξψζεηο ζηνπο παξαλνκνχληεο (κεγάια πξφζηηκα, πεξηθνπή εληζρχζεσλ θ.ι.π.). Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ, έρεη επέιζεη νηθνλνκηθή αζθπμία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Γηα λα επηιπζνχλ ελ κέξεη ηα πξνβιήκαηα απηά ζα πξέπεη ην Τπνπξγείν λα αλαιάβεη ηελ παξαθίλεζε ησλ αγξνηψλ, κέζσ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη θαηάιιεισλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, γηα ηε ρξήζε πηζησηηθήο αγξνηηθήο θάξηαο κε ρακειφ εηήζην επηηφθην, γηα ηελ αγνξά ησλ αγξνεθνδίσλ - πεηξειαίνπ, ηνλίδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ (εθπηψζεηο, θνξναπαιιαγέο ) γηα απηνχο, αιιά θαη ηελ άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο πνπ ζα βξνπλ κπξνζηά ηνπο νη αγξφηεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο θνξνιφγεζεο θαη αχμεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ. Εθαπμογή ηηρ ζςνηαγογπάθηζηρ ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε. Παξάιιεια ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, πηζηνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ. Απαξίωζη ηηρ διαδικαζίαρ πιζηοποίηζηρ ηων Αγποηών ζηελ Οξζνινγηθή Υξήζε Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ (ΟΥΓΦ). Λφγσ ηεο ζνβαξήο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, δελ γίλνληαη νη απαξαίηεηνη εληαηηθνί έιεγρνη ηφζν ζηελ θαηάξηηζε φζν θαη ζηηο εμεηάζεηο απφθηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ απαμίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηα κάηηα ησλ αγξνηψλ, σο ελφο αθφκα εηζπξαθηηθνχ κέηξνπ, κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή αξθεηψλ ΚΔΚ - εμεηαζηηθψλ θέληξσλ. Λχζε ζα απνηειέζεη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ κε ηελ εκπινθή θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζηνπο ειέγρνπο (π.ρ. ΟΠΔΚΔΠΔ θαη θνξείο πνπ ειέγρνπλ ηα ΚΔΚ π.ρ. ΔΟΠΠΔΠ) θαη ε ππνρξεσηηθφηεηα απηήο ηεο θαηάξηηζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο αγξφηεο πνπ εληάζζνληαη ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (λένη αγξφηεο, δηθαηνχρνη ζρεδίσλ βειηίσζεο θ.α.). Γηα ην πξφβιεκα ηεο διασείπιζηρ ηων κενών θςηοπποζηαηεςηικών ζςζκεςαζιών πνπ καζηίδεη ηελ Διιεληθή χπαηζξν ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα ιάβεη απνθάζεηο θαηλνηφκεο ψζηε λα εθαξκνζηεί ε ππάξρνπζα λνκνζεζία πνπ πξνήιζε απφ ηελ Δ.Δ. θαη ζήκεξα θαηαζηξαηεγείηαη, ξππαίλνληαο ηε ρψξα. Μηα ξεμηθέιεπζε πξφηαζε καο 4

5 είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνξέσλ αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (ζήκεξα είλαη ή Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο-Αλαθχθισζεο ΑΔ (ΔΔΑΑ) θαη άιιεο ηδησηηθέο εηαηξείεο) ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θελψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ θ.α. απνξξηκκάησλ (δίρηπα θάιπςεο, αγξνηηθά λάηινλ θ.α.). Γηα λα πεηχρεη ην κέηξν ζα πξέπεη ν παξαγσγφο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απηή ν παξαγσγφο αξρηθά ζα πξέπεη λα επηβαξχλεηαη κε έλα ζνβαξφ θφζηνο αλά ζπζθεπαζία, ην νπνίν φκσο ζα ηνπ επηζηξέθεηαη πιήξσο κεηά απφ ηελ ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ πξψηε δηαρείξηζε ηεο θελήο ζπζθεπαζίαο (μέπιπκα 3 θνξέο θ.ι.π.) απφ ηνλ ίδην θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην θαηάζηεκα αγνξάο. Έηζη ν παξαγσγφο ζα έρεη θίλεηξν ζπκκεηνρήο θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά, αιιά θαη ην θαηάζηεκα γεσξγηθψλ εθνδίσλ ζα έρεη έλα κηθξφ έζνδν πνπ ζα ηνπ απνδίδνπλ νη εηαηξείεο αλαθχθισζεο αθνινπζψληαο ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηνπο, αλαιφγσο ηεο ζπγθεληξσζείζαο πνζφηεηαο. Γηα ην ζέκα απηφ ζθνπεχνπκε λα ζαο θαηαζέζνπκε αλαιπηηθή πξφηαζε. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ε πιεξνθνξία επί ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ θαη φισλ ησλ ζπλεκκέλσλ ηνπ παξακέλνπκε πάληνηε ζηε δηάζεζε ζαο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Εαθείξεο Μπζηαθίδεο 5

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν Βνζθήζηκεο Γαίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ------------------------------ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ»

ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ» ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ» ηελ Γηεκεξίδα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 25-26 Ννεκβξίνπ ζηελ Αζήλα, έγηλαλ εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο απφ εηζεγεηέο κε βησκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 22 ΗΟΤΝΗΟΤ 2015 Διοικητικό υμβούλιο πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο 2013-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ Τπεχζελνο θαζεγεηήο: ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φνηηεηήο: ΣΡΑΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα