σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι"

Transcript

1 Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε ριμ να ζει γη ημε ων Για παρ δειγμα λλι τα θα μπ ρ ε τα ημε α να ε ναι πρ ωπα χαι ι γραμμ να υμβ λ ζ υν ζε γη φ λων θα μπ ρ σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι αντ τ ι ε αλωδιι ε ι τ λ θα μπ ρ ι ε τα ημε α να υμβ λ ζ υν π λει αι ι Υραμμ τ δι δ τυ λπ λπ μαθηματι αφα ρε η ατα τ σεων χαι πρ βλημι των τ τ ι υ ε δ υ δηγε τη ν τ υ γρι φ υ Γρι φ γρ φημα ε ναι μ α δ μ π υ απ τελε ται απ ι να ν λ ρυφ ν μβων ημε ων π υ υνδ νται μεταξ τ υζ με να ν λ α μι ν γραμμι ν Ι Γενι να γρ φι υμβ λ ζετα ωζ Ε Ε π υ φυ ι αυ Ε να τα ν λα των ρυφι ν χαι των α μι ν α ντ τ ι α πλ θ των ρι φ ν αντ τ ιχα των α μ ν εν γρ φ υ υμβ λ ζετα ιε τι αντ τ ι α μ ε Ε αι ν μ ζεται τι ξη αντ τ ι α μ γεθ τ υ γρι φ υ ν ι αριθμ αυτ ε ναι πε τερασμ ν ι τ τ αυ γρ φ λ γεται π περα ψ ν αι υμβ λ ζεται με τ αλλιι λ γεται ι πειρ ν

2 α ι νν ιε γ φ ζ ν μ ζεται εν ενι αν Υρ φ ν μι ζεται α ι μαντ αρ τητα υν ι μη α μαντ ι γρ φ ι με ηδενι ν μ ζεται να γρι φ αν χαι συμ β λ ζεται με π υ β βα α τ δηλι νει τ πλτ θ ζ των χ ρυ φι τ μα παρ υ ι ζ ται να πεπερα μ ν γρ φ με τ ξη ρυφι ν υ υ αι μ γεθ α μι ν Ε υ υη μα Παρ δειγμα πεπερα μ ν υ γρ φ υ θε α μ πρ δι ρ ζεται απ δι ρυφ π υ ν μ ζ νται τερματι ο ημε α Α η αχμ ι τα ιι υ ωζ τε ματ χι ημε α τ τε η ν μ ζεται πρ σπ πτ υ α τα ημε α υ λ γεται τι η ενι νει τα υ μη α ημειωθε τι η α υμβ λ ζεται βε α υ υ Αντ τ ι α ρ ζεται τι τ ημε να γειτ νι τ υ αι αντ τρ φα την αντ θετη περ πτωση αν δηλαδ δι ημε α δεν ενι ν νται τ τε ν μι ζ νται μη γε τ γι ι ανεξι ρτητα γειτ νιι ι μ α ρυφτ υ υ ε ναι τ ν λ των ρυφι ν π υ ρ ζεται απ τη γ η υ υ Ε αθμ Θ ν μ α ρυφ υ λ γεταιτ πλ θο των α μι ν π υ πρ π πτ υν στην χ ρυφ υ α υμβ λ ζεται με υ Δηλαδ ι ι υ υ Ι αντ τ ιχα υμβ λ ζεται ελι ι το αντ τ χα μ γιατ βαθμ των ρυφι ν τ υ γρι φ υ τ Υρ φ τ υ ματ ι ει Αν για π ι α ρυφ

3 Ι Δ τ μ α τι γρι φ ι βαθμ αι τ ξη ι ει υ υ η ρυφ ν μ ζεται απ μ νωμ νη ε ρεμ αντ τ ι α α τι βαθμ ι λ γεται να γρ φ αν ι θε ρυφ τ υ ει τ ν δι βαθμ τ μ παρ υ ι ζ νται ι ταχτι γρι φ ι ξη α βαθμ αι Ιδια τερη ιατ ρι θεωρη τι ημα α υν ι τα τι γρ φ ι π υ σχηματ ζ νται με τιζ ρυφ αι τιζ αχμ των αν νι ν τερει ν τετρ εδρ β τ εδρ δω δε εδρ αι ευ εδρ ι γρ φ ι αυτ π υ ν μι ζ νται πλατωνι εμφαν ζ νται στ μ π η αημειι ν ται τι ι θε τα φλ βαθμ ι ν ζεται λι γρι φ υμβ λ ζ Ψ δε μα ενι θ τα τι γρι φ βαθ μ ν μ ζεται υ τ ι τρει απ τ υ γρ φ υ τ υ ματ ε ναι υβι τω τι τ ν λ των ρυφι ν απ τελ ται απ ανεξι ρ τητα μεταξι τ υ υπ ν λα ι ενι δ ρυφ α υ εν ι ν νται μ ν αν αν υν τ δι υπ ν λ την περ πτω η αυτ ι υπ γρι φ ι ν μ ζ νται υνδε δεμ νε υν ιατι ε να γ ι φ ν μ ζεται υνδ δεμ ν αυνε ι αν ει μ ν μ α υνδεδεμ νη υνι τι α να γρ φ λ γε αι υνδεδεμ ν ατ ελι ι τ τρ π

4 α ι νν ιε μ Πλατωνι ταχτι γρ φ ι αν η διαγραφ μ α μ ν α μ τ ν απ συνδ ει αι δημι υργε υνι τι α ΙΙ ειρι εν γρι φ υ αυμβ λ ζεται με αι ι ται με τη διαφ ρι τη τ ξη τ υ με ν τ πλ θ των συνιστω ι ν τ υ γρο φ υ Δηλαδ ι ι ι η η μηδενι τητα υ λωματι αριθμ εν γρ φ υ υμβ λ ζεται με μ αι ι ι ται με τη διαφ ρι τ υ μεγ θ υζ τ υ με ν τη αειρ τ υ γρι φ υ Ι ι ει δηλαδ β ΙΙρ φανι για να υνδεδεμ ν γρι φ ι ει χαι β α α μ με ταυτ ημα τ ρματιχι ημε α ν μι ζεται βρ

5 εφι λαι μ υ λι γρ φ υ αν μ ΙΙ λυ γρ φ ι ευδ γρ φ υπ ε μεν γρι φ αι ατευθυ ν μεν τ φ ζ ενι δ περιι τερε α μ π υ ενι ν υν τ δι ζε γ ρυφι ν ν μ ζ νται παρι λληλε Ι Ι ι θε γρ φ ζ χω ζ βρ υ παρ λληλε α μ ν μ ζεται απλ τ ενι ι α μ τ υ ν μ ζ νται νδε μ ι να γ φ ζ με παρι λληλ α μ αλλ ωρ βρ υ ν μ ζεται π λυ γρι φ να γ φ ζ π υ περι ε βρ υ ν μι ζεται ι ευδ τ φ ν ατ ζ νατ αφ διαγρα φ ν ι βρ γ υ χαι Υια θε ζε γ ρυφιδν λε ι παρ λληλε α μ πλην μ α τ τε πρ πτε υπ χε μεν απλ γρι φ α τευθυν μεν γρι φ πρ ανατ λι μ ν ν μο ζεται να γρ φ π υ απ τελε ται απ να μη εν ν λ ρυφ ν αν ι να ν λ ατ διατεταγμ να ζε γη ρυ φι ν π υ ν μ ζ νται τ ξα λ τ μα δ νεται παμ δειγμα εν π λυ γρ φ υ εν ι ευδ γρ φ υ χαι τ υ αντ τ ι υ υπ ε μεν υ γρ φ υ αθι αι να παρι δειγμα ατευθυν μεν υ γρ φ υ

6 Δι μμ λ μμ των ειραι ιι ν θρ ι μα των βαθμι ν λων των ρυφι ν εν πεπερα μ ν υ γρ φ υ Ε ε ναι διπλ ι τ υ πλ θ υ των α μ ν Α ρ να θεωρηθε τι Θε α μ υνει φ ρει τ ι θρ ι μα ατ για ι θε μ α απ τι ρυφ π υ πρ π πτει Π ρι μα ε ναν τα τι τ φ Β βαθμ ι γ ι η ε β η τ Λ μμα Απ τ π ρι μα αυτ ε ναι πρ φαν τι δεν υπι ρ χ υν ταχτιχ γρ φ υ τ ξη περιττ αι βαθμ ι περιττ τω αι π λι να γρ φ ζ με ρνφ α α μ Γραμμι Υ ο φ Ζ τ υ γρ φ υ ν μ ζεται να γρ φ μ ρυφ μ α για ι θε α μ τ υ ενι δ ρυφ τ υ ε ναι γειτ νι αν ι αντ τ ιχεζ α μ τ υ πρ ειντα στην δια ρυφ Π ρι μα πλτ θ των α μι ν τ υ γραμμι ι γρι φ υ υ ται με ε βι η τ Λ μμα πρ πτ ει τι τ Ε Β Ι υ υ Υυ Υυ ι ν Θε ρημα πλ θ των ρυφ ν περιττ βαθμ ι εν πεπερα μ ν υ Υρι φ υ ε ναι ρτι αριθμ

7 δεξι λ τη η ε ναι ρτι Για τ αρι τερ λ τη αη αυτ συνεισφ υν ι χ ρυφ μ ρτι βαθμ χαι ι ρυφι με περιττ βαθμ υν ι φ ρ των πρ των ε ναι ρτι αριθμ ι ρα ρτι αριθμ ε ναι αι η συνεισφ ρι Δτη δει τερηζ χατηγ ρ α π τ ν τελευτα υλλ γι μ π χι πτει η αλ θεια τ υ θεωρ ματ μ Πλτ ρει γρ φ ι τ ξη απ γι ρι να απλ Υ ι Ψ τ υ π υ ενι ν νται δ π ιε δ π τε ρυφ ν μι ζεται πλ ρη γενι αι υμβ λ ζεται με Ι τ μ παρ υ ιι ζ νται ι πλτ ρει γρι φ ι τ ξη απ ν ι Πρ φ Κ ναυ τα τι τρ φ ζ βαθμ να γρ φ λ μ ν απ υνι τι ε τι π υ υμβ λ ζεται με Κ δ μ τ λ α Ι εν γρι φ ν ε ναι να υπ γρ φ τ υ π απ τελε ται απ να ν λ ρυφι ν τ ι ι τε γρ φ Ι να ε ναι πλ ρη ριθμ τη λ α λ γεται η τι ξη τη λ α αι υμβ λ ζεται με ω Θει ρημα π θ των α μ ν εν πλ ρ υ γρι φ υ Ι να

8 ααι νν ιε ρ ε να Θεωρηθε τι ε Θε ρυφ πρ π πτ υν α μ αι τι Θ α μτ υπ λ γ ζεται δ φ ρ Θει ρημα Για ναν απλ γρ φ ρυφ α μθ αι υνι τι ε ι ει η η ζ ζ Αριατερ α λ Θα ρη ιμ π ιηθε επαγωγτ με β η τ πλ Θ των αχ μι ν ν ναι μηδενι τ τε η αλ θεια ε ναι πρ φαν ωρ βλ βη τη γενι τηταζ αζ υπ θ υμε τι περι ει τ ν λ ι τ δυνατ αριθμ α μι ν πι τ υ ιδ τε η αφα ρ η μ α α μ να αυξ νει τ πλ θ των συνιστω ι ν ατι μ α ε β η την υπ θε η τηζ επαγωγ πρ πτει απ π υ υνεπ γεται τ Δεξι λ ατω τι θε υνι τι α ει ρυφ π υ τ ι ια ι ει ε ι ι ω η τ τετρ γων χαι ατι λληλη λγεβρα πρ ι πτει η ανι Τ τη τα π τ πρ ηγ μεν θε ρημα ε ναι γνω τ τι τ μ γιατ πλτ θ α μι ν την τ υνι τι α ε ναι υνεπι ζ Ι τι ρη ιμ π ιι γτα τη οη Ι αι με ατι λληλη ι λγεβρα πρ ι πτει τ θε ρημα Π ρι μα Ι θε απλ ζ τ φ ζ νφ αι τ υλ ι τ ν α ι ε ναι υνδεδεμ ν Γ

9 ε βι η τ Θει ρημα τ εφ λαι τ ρι αυτ θα περι ρι Θε π ρι τερ δε Θει ρημα θε α μ ν γρι φ υ μπ ρε να χα α τηρ ζεται απ ναν αριθμ π υ ν μ ζεται β ρ αι υμβ λ ζεται με την περ πτω η αυτ Υρζ φ ζ ν μ ζεται ζυγι μ ν βι ρ εν γρ φ υ ι ται με τ ι θρ ισμα των βαρι ν των α μι ν τ υ ναι επ η δυνατ ν ι ρυφ ι α μ εν γρ φ υ να χαρα τηρ ζ νται απ να μ ναδι ν μα π υ ν μ ζεται επ αφ τ τα ι Ι Δι γρι φ ι με παν μ ι τυπη γραφι παρ τα η αλλ διαφ ρετι γρ φ θεωρ ι νται διαφ ρετι Δ γρ φ ι αι λ γ νται ισ μ ρφιχ π αν υπ ρ ει μ α αμφιμ ν μαντη αντιατ ι α μ ξ των υν λων αι τ ι ι τε αν ι χ ρυφ α υ ι γ ι τ γρ φ τ τ χαι ι αντ τ ι ε ρυφ αι υ Θα ε ναι γειτ νι τ Υρ φ π τ ν ρι μ αυτ γ νεται αντι ιη τι δ ισ μ ρφιχ γρ φ ν μπ ρε να υν διαφ ρετι μ ρφ αι επιγραφ αλλ υν τι διε βα ι δ μι ιδι τητε Για παρ δειγμα γρ φ τ υ ματ ε ναι ι μ ρφυ Δ γρι φ υ αν γ ι ι αν αυ ι Πρ φανι δ ι γρι φ ι ε ναι αι ισ μ ρφιχ αλλ τ αντ τρ φ δεν ι ει μ Δ ισ μ ρφιχ γρι φ ι ε ρε η τ υ υν λι πλ θ υ των γρ φων π υ υν μ α μ η ιδι τητα λ γεται μ τρηοη απαρ Θμη η ι δ παρα τω πρ τ ει εξυπηρετ ι ν τ π αυτ υγ ε ρι Θει ρημα υ λ πλ Θ των απλ ν γρο φων με επιγραφ π υ υν ρνφ

10 α ι α νν ιε ι αχμεζ ειναι φ νεται ω ι η η στ ν αναγγιδ τη ι Π ρι μα υν λι πλ θ των απλι ν γρ φων με επιγραφ αι ρυφ ε ναι ε βι αη τ Θει ρημα αυ δε μεν ι τι αριθμ ν ια νεται απ ω π ρι μα πρ ι πτει χρησιμ π ιι ντα την ταυτ τητα να γρ φ απ τ λε υπ γρι φ εν ι λλ υ τρ φ ν αν ι ι Ε ΙΙ Ξ Ε χαι τα τερματι ημε α π ασ δ π τε αχβ τ υ αν υν ι την περ πτω η αυτ λ με τι γρ φ περυ γει τ γρι φ τν ναι να υπεργρ φ τ υ Πρ φανι πλ ρηζ γρ φ ζ Κ υπ γρ φ υ ισ μ ρφ χ πρ τ γρι φ Ι Αν γρ φ ε ναν υπ γρ φ τ υ αι ι ι ει τ τε γρι φ ν ζεται ζευγν ων υπ τ φ ζ τ υ τ παρι γ ντα τ υ γρι φ υ ν ι ε ναι να υπ ν λ τ υ τ τε ν μ ζεται επηρεαομ ν απ τ ν λ υπ γρι φ π ν α ι ν τ ν λ των α μι ν τ υ απ τελε ται απ τι α μ τ υ π υ πρ π πτ υν ε δ ρυφ τ υ ατι παρ μ ι τρ π ρ ζεται να υπ γρ φ ωζ επη εασμ ν απ να ν λ π ν Ει Ε αν Ε Ει ενι τ ι ν λ των ρυφι ν τ υ απ τελε ται απ τι ρυφ π υ υνδ νται απ τι α μ τ ν Ει τ μα α παρ υαι ζεται να γρ φ τ μ β να ζευγν ων υπ γρ φ ενι γρ φ τ υ ματ γ δεν ε ναι υπ γρι φ τ υ ι υπ λ ιπ ι γρ φ ν τ υ ματ ζ ε ναι γν ι ι υπ γρ φ τ υ τ ι υπ γρι φ τ υ ματ δ μπ ρε να Θεωρηθε επηρεα μ ν ε τε απ να ν λ ε ατ να

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα