ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ"

Transcript

1 ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ Υπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Λεμονίδηρ Φαπάλαμπορ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Απζένηρ Κωνζηανηίνορ Φοιηήηπιερ: Βοςβούλη Εςδοξία Α.Μ Τζοςμαπίκα Χπιζηίνα Α.Μ Εξάμηνο: Ζ ΦΛΩΡΙΝΑ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ςελ ΘΕΩΗΤΙΚΟ ΜΕΟΣ ςελ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΙΑ ςελ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ςελ ΟΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ςελ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ςελ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ςελ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ςελ ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ςελ ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ςελ ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ - ΡΟΫΡΑΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ςελ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ςελ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ςελ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ςελ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ςελ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ ςελ ΡΑΑΤΗΜΑ ςελ. 17 [1]

3 2. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 2.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Βιβλίο μαθητή: Μακθματικά Βϋ δθμοτικοφ - Τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ Τίτλοσ ενότητασ: 17. Το χριμα. Ανταλλαγζσ νομιςμάτων Σελίδεσ βιβλίου μαθητή: Η θζςη του ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτην φλη των υπόλοιπων τάξεων του Δημοτικοφ Σχολείου: Α Δημοτικοφ: Κεφάλαιο 20. Τα νομίςματα μζχρι το 10, Κεφάλαιο 58. Οι αρικμοί μζχρι το 100 Χριμα. Δ Δημοτικοφ: Κεφάλαιο 16. Νομίςματα και δεκαδικοί αρικμοί. Χαρτονομίςματα. ΣΤϋ Δθμοτικοφ: Κεφάλαιο 52. Πςο-όςο Μετρϊ τθν αξία με χριματα. Η θζςη του ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτην φλη τησ Β Δημοτικοφ: Κεφάλαιο 17. Το χριμα. Ανταλλαγζσ νομιςμάτων. Κεφάλαιο 55. Το χριμα. Ροςά μζχρι το Ρζρα από τα παραπάνω κεφάλαια που αςχολοφνται με το ευρϊ ςτθ ςυνολικι φλθ του Δθμοτικοφ Σχολείου, τα νομίςματα εμφανίηονται πολφ ςυχνά ςε όλεσ τισ τάξεισ και ςε πλικοσ κεφαλαίων ωσ εμπειρικό υλικό για τθ καλφτερθ εκμάκθςθ των πράξεων και γενικότερα των μακθματικϊν εννοιϊν ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ o Ρροτηζκτορασ o Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ o Ραρουςίαςθ ςε PowerPoint o Βιβλίο μακθτι o Φφλλα εργαςίασ o Ψεφτικα κζρματα και τραπεηογραμμάτια του ευρϊ o Αλθκινά νομίςματα του ευρϊ o Άδειεσ ςυςκευαςίεσ τροφίμων και κουμπαράσ-ταμείο 2.3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία διιρκεςε ςυνολικά 45ϋ, όςο μία διδακτικι ϊρα. Χρονικι διάρκεια των επιμζρουσ μερϊν τθσ διδαςκαλίασ: [2]

4 o 1 η ΦΑΗ: Ειςαγωγι ςτθ νζα ζννοια Δραςτθριότθτα: Γνωριμία με το ευρϊ (4ϋ) o 2 η ΦΑΗ: Ραρουςίαςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και ςφντομθ ανάλυςθ Δραςτθριότθτα: Μακαίνω τα νομίςματα του ευρϊ και τισ υποδιαιρζςεισ του (8ϋ) o 3 η ΦΑΗ: Εφαρμογι τθσ νζασ γνϊςθσ Δραςτθριότθτα 1 θ : Το μαγαηί τθσ τάξθσ (5ϋ) o 4 η ΦΑΗ: Αξιολόγθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ Δραςτθριότθτα 1θ: Ρόςα χριματα ζχει ο κακζνασ; (5ϋ) Δραςτθριότθτα 2θ: Επίλυςθ προβλιματοσ (8ϋ) 2.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοί ςτόχοι που επιδιϊκει θ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία: Οι μαθητζσ: o να εξαςκοφνται ςτθ μζτρθςθ χριματοσ. o να γνωρίηουν τα κζρματα και τισ ςχζςεισ τουσ μζχρι το επίπεδο των αρικμθτικϊν γνϊςεϊν τουσ και να εξοικειϊνονται με καταςτάςεισ ανταλλαγϊν. o να εμπλουτίηουν τισ εμπειρίεσ τουσ ςτθν επίλυςθ πραγματικϊν προβλθμάτων κάνοντασ χριςθ των νομιςμάτων. Ειδικοί ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ: Οι μαθητζσ: o να ζρκουν ςε επαφι και να αςκθκοφν ςτθ χριςθ των νομιςμάτων του ευρϊ που χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινι ηωι o να δουν ξανά όλα τα νομίςματα του ευρϊ και τισ υποδιαιρζςεισ τουσ και να αςκθκοφν ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ o να ςυηθτιςουν κοινωνικά και πολιτιςμικά κζματα ςε ςχζςθ με το ενιαίο νόμιςμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ o να ςχθματίηουν με τα χαρτονομίςματα τισ τιμζσ διαφόρων προϊόντων που είναι διψιφιοι και τριψιφιοι αρικμοί. Αςκοφνται, δθλαδι, οι μακθτζσ αφενόσ ςτθν πρόςκεςθ και αφετζρου ςτθν ανάλυςθ και τθ ςφνκεςθ διψιφιων και τριψιφιων αρικμϊν ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ-ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ Ρροκειμζνου να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία, ζπρεπε να γνωρίηουν τθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ αρικμϊν μζχρι το 200. Υπιρχαν [3]

5 δραςτθριότθτεσ που χρειάηονταν τζτοιου είδουσ πράξεισ και κα ιταν αδφνατο να προχωριςουμε ςτθ διεξαγωγι του νζου μακιματοσ χωρίσ να είμαςτε ςίγουροι ότι όλοι οι μακθτζσ κατζχουν τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ. Οι προθγοφμενεσ ενότθτεσ του βιβλίου είχαν καλφψει επαρκϊσ τισ γνϊςεισ αυτζσ, πράγμα που επιβεβαιϊςαμε και από τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Συγκεκριμζνα, λοιπόν, οι μακθτζσ/τριεσ γνϊριηαν ιδθ από τα μακιματα που είχαν προθγθκεί, να απαγγζλουν και να γράφουν αρικμοφσ μζχρι το 200. Επίςθσ, γνϊριηαν να κάνουν προςκζςεισ και αφαιρζςεισ μζχρι το 100. Ωςτόςο, όπωσ είναι φυςικό, δεν βρίςκονταν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ ςτο ίδιο επίπεδο μάκθςθσ, μολονότι είχαν διδαχκεί το ίδιο ακριβϊσ διδακτικό αντικείμενο. Κακζνασ τουσ διατθροφςε τον προςωπικό του ρυκμό, ωσ απόρροια τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ. Με άλλα λόγια, υπιρχαν μακθτζσ/τριεσ που εκτελοφςαν τισ πράξεισ που τουσ ηθτοφςαμε γριγορα και άλλοι/εσ, οι οποίοι χρειάηονταν λίγο περιςςότερο χρόνο να ςκεφτοφν πριν δϊςουν μια απάντθςθ. Εκτόσ από τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των παιδιϊν από τα προθγοφμενα μακιματα, το περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ ιταν ιδιαίτερα δθμοφιλζσ ςτουσ μακθτζσ, κακϊσ όλοι είχαν γνϊςεισ προερχόμενεσ από τθν κοινωνικι τουσ ηωι ςχετικά με το χριμα. Οι ςυναλλαγζσ τθσ οικογζνειασ ςτα διάφορα μαγαηιά για τθν αγορά προϊόντων όπου τα παιδιά είναι μπροςτά και παρακολουκοφν τουσ γονείσ τουσ, το χριμα όπωσ εμφανίηεται ςτισ διαφθμίςεισ ι ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ αλλά, κυρίωσ, τα χριματα που δίνουν οι γονείσ ςτα ίδια τα παιδιά για να αγοράςουν τρόφιμα από το κυλικείο του ςχολείου, εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ιταν: Η δαςκαλοκεντρικι, με τθ μορφι διάλεξθσ και επίδειξθσ, θ οποία χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ και, ςυγκεκριμζνα, κατά τθν πρϊτθ και δεφτερθ φάςθ. Αν και θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ζχει παραδοςιακό χαρακτιρα και ςυχνά προςπακοφμε να τθν αποφεφγουμε, ιταν ωςτόςο δφςκολο να ειςάγουμε τουσ μακθτζσ ςτθ νζα ζννοια (το ευρϊ) και να παρουςιάςουμε αναλυτικά τισ υποδιαιρζςεισ του, χωρίσ να ζχουμε το λόγο εμείσ ωσ εκπαιδευτικοί. Βζβαια, αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι θ παρουςίαςθ πραγματοποιικθκε με τθ βοικεια του Η/Υ και του προτηζκτορα, γεγονόσ που κζρδιηε το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Τζλοσ, ςε ςυνδυαςμό με όςα λζγαμε και εξθγοφςαμε ςτουσ μακθτζσ μασ, κζταμε και ερωτιματα ςτουσ ίδιουσ αναμζνοντασ να ακοφςουμε προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ τουσ για το χριμα από τθν κακθμερινι ηωι. Η μακθτοκεντρικι, θ οποία χρθςιμοποιικθκε περιςςότερο ςτθ διδαςκαλία μασ. Συγκεκριμζνα, εφαρμόςαμε τθ μζκοδο των ερωταποκρίςεων, τθν ανακαλυπτικι μζκοδο κακϊσ και τθ μζκοδο επίλυςθσ προβλιματοσ κατά τθν τρίτθ και τζταρτθ [4]

6 φάςθ τθσ διδαςκαλίασ μασ. Οι μακθτζσ ζπαιρναν ςυνεχϊσ το λόγο ενϊ ο δικόσ μασ ρόλοσ περιορίςτθκε ςε αυτόν του βοθκοφ και του ςυντονιςτι. Οι ίδιοι οι μακθτζσ ςκζφτονταν και δροφςαν ανάλογα με αυτό που πίςτευαν ωσ ςωςτό. Η ανατροφοδότθςθ ερχόταν κυρίωσ από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, οι οποίοι ανακοίνωναν τθ ςωςτι απάντθςθ, κακϊσ και τθν αιτιολόγθςθ που τθ ςυνόδευε. Η ςυλλογικι ι επικοινωνιακι, θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτθν τρίτθ δραςτθριότθτα τθσ τρίτθσ φάςθσ, που επρόκειτο για ζνα παιχνίδι ρόλων. Οι μακθτζσ κλικθκαν να κάνουν αγορζσ προϊόντων και πλθρωμι του αντίςτοιχου ποςοφ με χριματα, όπωσ ακριβϊσ και ςτθν πραγματικι τουσ ηωι. Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα πραγματοποιικθκε με ηεφγθ μακθτϊν (εταιρικι μάκθςθ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Συνολικόσ χρόνοσ: 45ϋ *Σθμείωςθ: Από τθν αρχι τθσ διδαςκαλίασ, οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν μπροςτά τουσ από ζνα φακελάκι με όλα τα νομίςματα του ευρϊ (κζρματα και χαρτονομίςματα). 1 η ΦΑΗ: Ειςαγωγι ςτθ νζα ζννοια Δραςτθριότθτα: Γνωριμία με το ευρϊ (4ϋ) Με τθν χριςθ προτηζκτορα, ειςάγουμε τουσ μακθτζσ/τριεσ ςτθν ζννοια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και, μζςω αυτισ, περνάμε ςτθ βαςικι μασ ζννοια, το ευρϊ, το οποίο αποτελεί το κοινό νόμιςμα 17 χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθ ςυνζχεια, εξθγοφμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθ διαφορά που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ των νομιςμάτων του ευρϊ από χϊρα ςε χϊρα. Συγκεκριμζνα, τουσ εξθγοφμε ότι θ μία πλευρά είναι ίδια για όλεσ τισ χϊρεσ, ενϊ θ άλλθ είναι διαφορετικι ςε κάκε χϊρα (διαφάνειεσ 1 ζωσ 5 ςτθν παρουςίαςθ). Στόχοσ: Να γνωρίςουν τθν ζννοια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυηθτιςουν κοινωνικά και πολιτιςμικά κζματα ςε ςχζςθ με το ενιαίο νόμιςμα των χωρϊν που ανικουν ς αυτι. 2 η ΦΑΗ: Ραρουςίαςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και ςφντομθ ανάλυςθ Δραςτθριότθτα: Μακαίνω τα νομίςματα του ευρϊ και τισ υποδιαιρζςεισ του (8ϋ) Με τθν χριςθ προτηζκτορα, παρουςιάηουμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τα νομίςματα του ευρϊ. Τουσ ρωτάμε ποια νομίςματα-κζρματα είναι αυτά που βλζπουν ςτισ εικόνεσ και τουσ εξθγοφμε ςφντομα τι ςυμβολίηουν. Ραράλλθλα, αντιπαρακζτουμε δίπλα ςε κάκε νόμιςμα και μία εικόνα, θ οποία αναπαριςτά [5]

7 εκείνθ ακριβϊσ τθν εικόνα από τθν οποία είναι εμπνευςμζνο το ςφμβολο του κάκε νομίςματοσ. Με τον τρόπο αυτό, ζχουμε καλφψει τθν 1 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι, με τίτλο «Τα νομίςματα του ευρϊ». Συνεχίηουμε, παρουςιάηοντασ ενδεικτικά οριςμζνα κζρματα του ευρϊ άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Τονίηουμε ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι, παρόλο που το ςχζδιο τθσ μιασ πλευράσ διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, θ αξία του νομίςματοσ παραμζνει θ ίδια (διαφάνειεσ 6 ζωσ 10 ςτθν παρουςίαςθ). Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηουμε (και πάλι μζςω προτηζκτορα) τα χαρτονομίςματα του ευρϊ (διαφάνεια 11 ςτθν παρουςίαςθ). Μζςω των εικόνων, οι μακθτζσ ζρχονται ςε οπτικι επαφι με τα 7 διαφορετικά χαρτονομίςματα. Δεν παραλείπουμε, ςτο ςθμείο αυτό, να τονίςουμε ότι όλα τα χαρτονομίςματα του ευρϊ είναι πανομοιότυπα ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Με τον τρόπο αυτό, ζχουμε καλφψει τθν 3 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι, με τίτλο «Τα χαρτονομίςματα του ευρϊ». Τζλοσ, με δικά μασ πραγματικά νομίςματα, παρουςιάηουμε ςτα παιδιά μερικοφσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ χρθμάτων που μποροφμε να κάνουμε, ϊςτε να ζχουμε πάντα το ίδιο ποςό. Στόχοι: Να δουν όλα τα νομίςματα του ευρϊ (κζρματα και χαρτονομίςματα) και τισ υποδιαιρζςεισ τουσ και να αςκθκοφν ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Να κατανοιςουν τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ που φζρουν τα νομίςματα του ευρϊ διαφορετικϊν χωρϊν. 3 η ΦΑΗ: Εφαρμογι τθσ νζασ γνϊςθσ Δραςτθριότθτα 1 θ : Το μαγαηί τθσ τάξθσ (5ϋ) Ρρόκειται για τθν 2 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι (Ραράρτθμα, Εικόνα 1). Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να υπολογίςουν το ςυνολικό ποςό των νομιςμάτων που υπάρχουν ςτα δφο πορτοφόλια, βρίςκοντασ ςτθ ςυνζχεια ποιο από τα εικονιηόμενα προϊόντα μπορεί να αγοράςει ο κάτοχοσ κάκε πορτοφολιοφ. Οι μακθτζσ εντοπίηουν τθ λφςθ και κάνουν τθ ςωςτι αντιςτοίχιςθ. Στόχοσ: Να μάκουν να υπολογίηουν ακροίςματα των νομιςμάτων (κερμάτων) του ευρϊ. Δραςτθριότθτα 2θ: Επιλζγω νομίςματα για να ςχθματίςω ποςά (5ϋ) Ρρόκειται για τθν 4 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι (Ραράρτθμα, Εικόνα 2). Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τον ςωςτό αρικμό νομιςμάτων που απαιτοφνται για να ςυγκεντρϊςουν το ποςό που αναγράφεται ςτο [6]

8 πρϊτο κελί κάκε γραμμισ του πίνακα. Δίνεται θ ευχζρεια ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να χρθςιμοποιιςουν όποιον ςυνδυαςμό επικυμοφν, αρκεί να προκφπτει το ίδιο αποτζλεςμα. Στόχοσ: Να ςυνδυάηουν χαρτονομίςματα του ευρϊ με ςκοπό να ςχθματίςουν ζνα ποςό (ανάλυςθ διψιφιων αρικμϊν). Δραςτθριότθτα 3θ: Ραιχνίδι ρόλων (10ϋ) Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν ιδθ φτιάξει ςτθν τάξθ τουσ το δικό τουσ μαγαηάκι. Σ αυτό υπάρχουν προϊόντα όπωσ ρφηι, μακαρόνια, δθμθτριακά, γάλα κ.λπ. Ρριν ξεκινιςει θ διδαςκαλία, ζχουμε ιδθ τοποκετιςει επάνω ςε κάκε προϊόν μία ετικζτα, όπου αναγράφεται θ τιμι του προϊόντοσ (χρθςιμοποιοφμε μόνο φυςικοφσ αρικμοφσ). Ζχοντασ ςτθ διάκεςι μασ όλα τα παραπάνω, προχωροφμε ςτθν εξισ δραςτθριότθτα-παιχνίδι ρόλων: Δφο μακθτζσ αναλαμβάνουν τον ρόλο των πωλθτϊν. Ραίρνουν κζςεισ πίςω από το μαγαηάκι (πάγκοσ με προϊόντα) και περιμζνουν τουσ πελάτεσ τουσ. Τον ρόλο των πελατϊν διαδραματίηουν οριςμζνοι από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, οι οποίοι πθγαίνουν ςτο μαγαηάκι, επιλζγουν το προϊόν τθσ προτίμθςισ τουσ και αφοφ δουν πόςο κοςτίηει, ςυγκεντρϊνουν τα χριματα που απαιτοφνται για να το αγοράςουν. Η ςυναλλαγι ολοκλθρϊνεται με τουσ πωλθτζσ να τακτοποιοφν τα χριματα ςτο ταμείο και τον πελάτθ να αποκτά το προϊόν τθσ αρεςκείασ του. Η διαδικαςία επαναλαμβάνεται με διαφορετικό μακθτι-πελάτθ. Στόχοσ: Να ζρκουν ςε επαφι και να αςκθκοφν ςτθ χριςθ των νομιςμάτων του ευρϊ που χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινι ηωι. 4 η ΦΑΗ: Αξιολόγθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ Η ςυγκεκριμζνθ φάςθ πραγματοποιείται μζςω ενόσ φφλλου εργαςίασ (Ραράρτθμα, Φφλλο Εργαςίασ), το οποίο οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν. Δραςτθριότθτα 1θ: Ρόςα χριματα ζχει ο κακζνασ; (5ϋ) Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν μπροςτά τουσ τισ εικόνεσ 3 πορτοφολιϊν (του Μίκυ, του Ντόναλντ και τθσ Μίνυ αντίςτοιχα). Αυτό που τουσ ηθτείται είναι να υπολογίςουν πόςα χριματα ζχει ο κακζνασ ςτο πορτοφόλι του και να γράψουν τον αρικμό που βρικαν δίπλα από κάκε εικόνα. Κατόπιν, καλοφνται να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα «Ροιοσ μπορεί να αγοράςει το ποδιλατο;», του οποίου θ τιμι δίνεται ςτθν εικόνα. [7]

9 Στόχοσ: Να αξιολογθκεί ο βακμόσ ςτον οποίο οι μακθτζσ ζχουν κατανοιςει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίηουμε ακροίςματα νομιςμάτων (κερμάτων) του ευρϊ. Δραςτθριότθτα 2θ: Επίλυςθ προβλιματοσ (8ϋ) Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να επιλφςουν το παρακάτω πρόβλθμα: «Ο Χιοφι, ο Ντιοφι και ο Λιοφι κζλουν να αγοράςουν ζνα ποδιλατο με 3 ςζλεσ. Για το λόγο αυτό, ζςπαςαν τουσ κουμπαράδεσ τουσ. Ο Χιοφι ζχει 50, ο Ντιοφι ζχει 75 και ο Λιοφι ζχει 80. Το ποδιλατο κοςτίηει 200. Θα μπορζςουν να το αγοράςουν;». Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν προφορικά ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Ρόςα χριματα ζχει ο Ντιοφι; Δείξε με τα δικά ςου χαρτονομίςματα. 2. Ρόςα χριματα ζχουν ο Χιοφι και ο Λιοφι μαηι; Δείξε με τα δικά ςου χαρτονομίςματα. 3. Ρόςα χριματα ζχουν και οι 3 μαηί; Δείξε με τα δικά ςου χαρτονομίςματα. 4. Μποροφν να αγοράςουν το ποδιλατο; Ναι ι όχι, και γιατί; Στόχοσ: Να αξιολογθκεί ο βακμόσ ςτον οποίο μποροφν να ςχθματίηουν με τα χαρτονομίςματα ποςά που αντιςτοιχοφν ςε διψιφιουσ και τριψιφιουσ αρικμοφσ. Αξιολογοφνται, δθλαδι, ςτθν ικανότθτα ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ διψιφιων και τριψιφιων αρικμϊν ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ρροκειμζνου να αξιολογιςουμε τουσ μακθτζσ μασ και να διαπιςτϊςουμε κατά πόςο κατανόθςαν τα όςα παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ (νζεσ ζννοιεσ, ςυςχετιςμοφσ και διαςυνδζςεισ), αφιερϊςαμε περίπου το τελευταίο τζταρτο τθσ διδαςκαλίασ μασ ςτθν επίλυςθ μιασ άςκθςθσ και ενόσ προβλιματοσ που ιταν ςυγκεντρωμζνα ςε ζνα φφλλο εργαςίασ. Κάκε μακθτισ είχε το δικό του φφλλο εργαςίασ και εργαηόταν ατομικά. 3. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία μασ, όςον αφορά ςτο παιδαγωγικό κομμάτι, κεωροφμε ότι ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθτικι, κακϊσ αιςκανκικαμε ότι θ επικοινωνία μασ με τουσ μακθτζσ/τριεσ ιταν άρτια και χωρίσ προβλιματα. Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι είχαμε παρακολουκιςει τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ επί 3 διδακτικζσ ϊρεσ τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ πριν τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ μασ, γεγονόσ που μασ βοικθςε αρκετά ςτθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ ανάμεςα ςε εμάσ και τα παιδιά. [8]

10 Αναφορικά με το διδακτικό κομμάτι, ςτόχοσ μασ ιταν να ζρκουν οι μακθτζσ/τριεσ ςε επαφι με τα νομίςματα και τα χαρτονομίςματα του ευρϊ, να μάκουν τισ υποδιαιρζςεισ του ευρϊ και να εξαςκθκοφν ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Για το ςκοπό αυτό, κεωριςαμε απαραίτθτθ τθν καταςκευι νομιςμάτων και χαρτονομιςμάτων του ευρϊ ϊςτε κάκε παιδί να ζχει ςτα χζρια του από ζνα νόμιςμα και ζνα χαρτονόμιςμα όλων των διαφορετικϊν αξιϊν. Ζτςι, λοιπόν, κάκε μακθτισ είχε το δικό του φακελάκι, το οποίο περιείχε 8 διαφορετικά κζρματα και 7 διαφορετικά χαρτονομίςματα. Η διδαςκαλία μασ βαςίςτθκε κατά το μεγαλφτερο μζροσ ςτα ςυγκεκριμζνα «εικονικά» χριματα των παιδιϊν και, όπωσ τελικά αποδείχκθκε, θ ςκζψθ μασ αυτι λειτοφργθςε κετικά και για τα παιδιά. Αυτό ςυνζβθ γιατί τα παιδιά ζνιωςαν ότι ζχουν δφναμθ ςτα χζρια τουσ (αφοφ είχαν τα δικά τουσ χριματα) και ενεργοποιικθκε αυτομάτωσ το ενδιαφζρον τουσ να ςυμμετάςχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ που ακολοφκθςαν και είχαν άμεςθ ςχζςθ με τα χριματά τουσ. Συμπεραςματικά, θ διδαςκαλία ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ, κακϊσ ο αρχικόσ μασ ςχεδιαςμόσ δε διζφερε από αυτό που τελικά υλοποιικθκε μζςα ςτθν τάξθ. Το μόνο που δεν προλάβαμε να ολοκλθρϊςουμε ιταν θ 4 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι, τθν οποία όμωσ είχαμε ςυμφωνιςει από πριν ότι κα υλοποιοφςαμε θμιτελϊσ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊναμε ότι ζχουν περάςει 2-3 λεπτά παραπάνω από τθν ροι του μακιματοσ που είχαμε ςχεδιάςει ζωσ τθ ςτιγμι εκείνθ. Ζτςι, αφοφ κάναμε με τα παιδιά το 1/3 περίπου τθσ άςκθςθσ και ζδειξαν να κατανοοφν τον τρόπο επίλυςισ τθσ, τοφσ είπαμε να τθ ςυνεχίςουν ςτο ςπίτι τουσ και ότι κα τθ διορκϊςουν με τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ τθν επόμενθ θμζρα. [9]

11 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Λεμονίδθσ, (2003). Μια νζα πρόταςη διδαςκαλίασ των μαθηματικών. Ακινα: Εκδόςεισ Ρατάκθ. Χ. Λεμονίδθσ (2002). Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ ςτα Μακθματικά για τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Θζματα ςτην Εκπαίδευςη. Τόμοσ 3/1, ςελ [10]

12 5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δικόνα 1 Δικόνα 2 [11]

13 Φύλλο Δπγαζίαρ 1 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό Σσολείο Φλώπιναρ Τάξη: Β 2 Όνομα: ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Άσκηση 1 α) Πόζα πνήμαηα έπεη μ θαζέκαξ; Έχει ευρώ Έχει ευρώ Έχει ευρώ [12]

14 β) Πμημξ μπμνεί κα αγμνάζεη ημ πμδήιαημ θαη γηαηί; Απάκηεζε: Άσκηση 2 Ο Χημύη, μ Νηημύη θαη μ Λημύη ζέιμοκ κα αγμνάζμοκ έκα πμδήιαημ με 3 ζέιεξ. Γηα ημ ιόγμ αοηό, έζπαζακ ημοξ θμομπανάδεξ ημοξ. Ο Χημύη έπεη 50, μ Νηημύη έπεη75 θαη μ Λημύη έπεη 80. Τμ πμδήιαημ θμζηίδεη 200. Θα μπμνέζμοκ κα ημ αγμνάζμοκ; Απάκηεζε πνμθμνηθά ζηα παναθάηω ενωηήμαηα: 1. Πόζα πνήμαηα έπεη μ Νηημύη; Δείλε με ηα δηθά ζμο πανημκμμίζμαηα. 2. Πόζα πνήμαηα έπμοκ μ Χημύη θαη μ Λημύη μαδί; Δείλε με ηα δηθά ζμο πανημκμμίζμαηα. 3. Πόζα πνήμαηα έπμοκ θαη μη 3 μαδί; Δείλε με ηα δηθά ζμο πανημκμμίζμαηα. 4. Μπμνμύκ κα αγμνάζμοκ ημ πμδήιαημ; Ναη ή όπη, θαη γηαηί; [13]

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑΘΗΜΑ: Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα ΣΑΞΗ: ΒϋΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ: 1 (45 λεπτά) ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Μορφι Διδαςκαλίασ: Διαλογικι ομαδικι ςυμμετοχικι Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα