ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ"

Transcript

1 ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ Υπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Λεμονίδηρ Φαπάλαμπορ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Απζένηρ Κωνζηανηίνορ Φοιηήηπιερ: Βοςβούλη Εςδοξία Α.Μ Τζοςμαπίκα Χπιζηίνα Α.Μ Εξάμηνο: Ζ ΦΛΩΡΙΝΑ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ςελ ΘΕΩΗΤΙΚΟ ΜΕΟΣ ςελ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΙΑ ςελ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ςελ ΟΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ςελ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ςελ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ςελ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ςελ ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ςελ ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ςελ ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ - ΡΟΫΡΑΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ςελ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ςελ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ςελ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ςελ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ςελ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ ςελ ΡΑΑΤΗΜΑ ςελ. 17 [1]

3 2. ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 2.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Βιβλίο μαθητή: Μακθματικά Βϋ δθμοτικοφ - Τθσ φφςθσ και τθσ ηωισ Τίτλοσ ενότητασ: 17. Το χριμα. Ανταλλαγζσ νομιςμάτων Σελίδεσ βιβλίου μαθητή: Η θζςη του ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτην φλη των υπόλοιπων τάξεων του Δημοτικοφ Σχολείου: Α Δημοτικοφ: Κεφάλαιο 20. Τα νομίςματα μζχρι το 10, Κεφάλαιο 58. Οι αρικμοί μζχρι το 100 Χριμα. Δ Δημοτικοφ: Κεφάλαιο 16. Νομίςματα και δεκαδικοί αρικμοί. Χαρτονομίςματα. ΣΤϋ Δθμοτικοφ: Κεφάλαιο 52. Πςο-όςο Μετρϊ τθν αξία με χριματα. Η θζςη του ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτην φλη τησ Β Δημοτικοφ: Κεφάλαιο 17. Το χριμα. Ανταλλαγζσ νομιςμάτων. Κεφάλαιο 55. Το χριμα. Ροςά μζχρι το Ρζρα από τα παραπάνω κεφάλαια που αςχολοφνται με το ευρϊ ςτθ ςυνολικι φλθ του Δθμοτικοφ Σχολείου, τα νομίςματα εμφανίηονται πολφ ςυχνά ςε όλεσ τισ τάξεισ και ςε πλικοσ κεφαλαίων ωσ εμπειρικό υλικό για τθ καλφτερθ εκμάκθςθ των πράξεων και γενικότερα των μακθματικϊν εννοιϊν ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ o Ρροτηζκτορασ o Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ o Ραρουςίαςθ ςε PowerPoint o Βιβλίο μακθτι o Φφλλα εργαςίασ o Ψεφτικα κζρματα και τραπεηογραμμάτια του ευρϊ o Αλθκινά νομίςματα του ευρϊ o Άδειεσ ςυςκευαςίεσ τροφίμων και κουμπαράσ-ταμείο 2.3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία διιρκεςε ςυνολικά 45ϋ, όςο μία διδακτικι ϊρα. Χρονικι διάρκεια των επιμζρουσ μερϊν τθσ διδαςκαλίασ: [2]

4 o 1 η ΦΑΗ: Ειςαγωγι ςτθ νζα ζννοια Δραςτθριότθτα: Γνωριμία με το ευρϊ (4ϋ) o 2 η ΦΑΗ: Ραρουςίαςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και ςφντομθ ανάλυςθ Δραςτθριότθτα: Μακαίνω τα νομίςματα του ευρϊ και τισ υποδιαιρζςεισ του (8ϋ) o 3 η ΦΑΗ: Εφαρμογι τθσ νζασ γνϊςθσ Δραςτθριότθτα 1 θ : Το μαγαηί τθσ τάξθσ (5ϋ) o 4 η ΦΑΗ: Αξιολόγθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ Δραςτθριότθτα 1θ: Ρόςα χριματα ζχει ο κακζνασ; (5ϋ) Δραςτθριότθτα 2θ: Επίλυςθ προβλιματοσ (8ϋ) 2.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοί ςτόχοι που επιδιϊκει θ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία: Οι μαθητζσ: o να εξαςκοφνται ςτθ μζτρθςθ χριματοσ. o να γνωρίηουν τα κζρματα και τισ ςχζςεισ τουσ μζχρι το επίπεδο των αρικμθτικϊν γνϊςεϊν τουσ και να εξοικειϊνονται με καταςτάςεισ ανταλλαγϊν. o να εμπλουτίηουν τισ εμπειρίεσ τουσ ςτθν επίλυςθ πραγματικϊν προβλθμάτων κάνοντασ χριςθ των νομιςμάτων. Ειδικοί ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ: Οι μαθητζσ: o να ζρκουν ςε επαφι και να αςκθκοφν ςτθ χριςθ των νομιςμάτων του ευρϊ που χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινι ηωι o να δουν ξανά όλα τα νομίςματα του ευρϊ και τισ υποδιαιρζςεισ τουσ και να αςκθκοφν ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ o να ςυηθτιςουν κοινωνικά και πολιτιςμικά κζματα ςε ςχζςθ με το ενιαίο νόμιςμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ o να ςχθματίηουν με τα χαρτονομίςματα τισ τιμζσ διαφόρων προϊόντων που είναι διψιφιοι και τριψιφιοι αρικμοί. Αςκοφνται, δθλαδι, οι μακθτζσ αφενόσ ςτθν πρόςκεςθ και αφετζρου ςτθν ανάλυςθ και τθ ςφνκεςθ διψιφιων και τριψιφιων αρικμϊν ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ-ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΕ ΓΝΩΕΙ Ρροκειμζνου να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθ ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία, ζπρεπε να γνωρίηουν τθν πρόςκεςθ και τθν αφαίρεςθ αρικμϊν μζχρι το 200. Υπιρχαν [3]

5 δραςτθριότθτεσ που χρειάηονταν τζτοιου είδουσ πράξεισ και κα ιταν αδφνατο να προχωριςουμε ςτθ διεξαγωγι του νζου μακιματοσ χωρίσ να είμαςτε ςίγουροι ότι όλοι οι μακθτζσ κατζχουν τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ. Οι προθγοφμενεσ ενότθτεσ του βιβλίου είχαν καλφψει επαρκϊσ τισ γνϊςεισ αυτζσ, πράγμα που επιβεβαιϊςαμε και από τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Συγκεκριμζνα, λοιπόν, οι μακθτζσ/τριεσ γνϊριηαν ιδθ από τα μακιματα που είχαν προθγθκεί, να απαγγζλουν και να γράφουν αρικμοφσ μζχρι το 200. Επίςθσ, γνϊριηαν να κάνουν προςκζςεισ και αφαιρζςεισ μζχρι το 100. Ωςτόςο, όπωσ είναι φυςικό, δεν βρίςκονταν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ ςτο ίδιο επίπεδο μάκθςθσ, μολονότι είχαν διδαχκεί το ίδιο ακριβϊσ διδακτικό αντικείμενο. Κακζνασ τουσ διατθροφςε τον προςωπικό του ρυκμό, ωσ απόρροια τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ. Με άλλα λόγια, υπιρχαν μακθτζσ/τριεσ που εκτελοφςαν τισ πράξεισ που τουσ ηθτοφςαμε γριγορα και άλλοι/εσ, οι οποίοι χρειάηονταν λίγο περιςςότερο χρόνο να ςκεφτοφν πριν δϊςουν μια απάντθςθ. Εκτόσ από τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των παιδιϊν από τα προθγοφμενα μακιματα, το περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ ιταν ιδιαίτερα δθμοφιλζσ ςτουσ μακθτζσ, κακϊσ όλοι είχαν γνϊςεισ προερχόμενεσ από τθν κοινωνικι τουσ ηωι ςχετικά με το χριμα. Οι ςυναλλαγζσ τθσ οικογζνειασ ςτα διάφορα μαγαηιά για τθν αγορά προϊόντων όπου τα παιδιά είναι μπροςτά και παρακολουκοφν τουσ γονείσ τουσ, το χριμα όπωσ εμφανίηεται ςτισ διαφθμίςεισ ι ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ αλλά, κυρίωσ, τα χριματα που δίνουν οι γονείσ ςτα ίδια τα παιδιά για να αγοράςουν τρόφιμα από το κυλικείο του ςχολείου, εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ιταν: Η δαςκαλοκεντρικι, με τθ μορφι διάλεξθσ και επίδειξθσ, θ οποία χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ και, ςυγκεκριμζνα, κατά τθν πρϊτθ και δεφτερθ φάςθ. Αν και θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ζχει παραδοςιακό χαρακτιρα και ςυχνά προςπακοφμε να τθν αποφεφγουμε, ιταν ωςτόςο δφςκολο να ειςάγουμε τουσ μακθτζσ ςτθ νζα ζννοια (το ευρϊ) και να παρουςιάςουμε αναλυτικά τισ υποδιαιρζςεισ του, χωρίσ να ζχουμε το λόγο εμείσ ωσ εκπαιδευτικοί. Βζβαια, αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι θ παρουςίαςθ πραγματοποιικθκε με τθ βοικεια του Η/Υ και του προτηζκτορα, γεγονόσ που κζρδιηε το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Τζλοσ, ςε ςυνδυαςμό με όςα λζγαμε και εξθγοφςαμε ςτουσ μακθτζσ μασ, κζταμε και ερωτιματα ςτουσ ίδιουσ αναμζνοντασ να ακοφςουμε προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ τουσ για το χριμα από τθν κακθμερινι ηωι. Η μακθτοκεντρικι, θ οποία χρθςιμοποιικθκε περιςςότερο ςτθ διδαςκαλία μασ. Συγκεκριμζνα, εφαρμόςαμε τθ μζκοδο των ερωταποκρίςεων, τθν ανακαλυπτικι μζκοδο κακϊσ και τθ μζκοδο επίλυςθσ προβλιματοσ κατά τθν τρίτθ και τζταρτθ [4]

6 φάςθ τθσ διδαςκαλίασ μασ. Οι μακθτζσ ζπαιρναν ςυνεχϊσ το λόγο ενϊ ο δικόσ μασ ρόλοσ περιορίςτθκε ςε αυτόν του βοθκοφ και του ςυντονιςτι. Οι ίδιοι οι μακθτζσ ςκζφτονταν και δροφςαν ανάλογα με αυτό που πίςτευαν ωσ ςωςτό. Η ανατροφοδότθςθ ερχόταν κυρίωσ από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, οι οποίοι ανακοίνωναν τθ ςωςτι απάντθςθ, κακϊσ και τθν αιτιολόγθςθ που τθ ςυνόδευε. Η ςυλλογικι ι επικοινωνιακι, θ οποία χρθςιμοποιικθκε ςτθν τρίτθ δραςτθριότθτα τθσ τρίτθσ φάςθσ, που επρόκειτο για ζνα παιχνίδι ρόλων. Οι μακθτζσ κλικθκαν να κάνουν αγορζσ προϊόντων και πλθρωμι του αντίςτοιχου ποςοφ με χριματα, όπωσ ακριβϊσ και ςτθν πραγματικι τουσ ηωι. Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα πραγματοποιικθκε με ηεφγθ μακθτϊν (εταιρικι μάκθςθ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Συνολικόσ χρόνοσ: 45ϋ *Σθμείωςθ: Από τθν αρχι τθσ διδαςκαλίασ, οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν μπροςτά τουσ από ζνα φακελάκι με όλα τα νομίςματα του ευρϊ (κζρματα και χαρτονομίςματα). 1 η ΦΑΗ: Ειςαγωγι ςτθ νζα ζννοια Δραςτθριότθτα: Γνωριμία με το ευρϊ (4ϋ) Με τθν χριςθ προτηζκτορα, ειςάγουμε τουσ μακθτζσ/τριεσ ςτθν ζννοια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και, μζςω αυτισ, περνάμε ςτθ βαςικι μασ ζννοια, το ευρϊ, το οποίο αποτελεί το κοινό νόμιςμα 17 χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθ ςυνζχεια, εξθγοφμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθ διαφορά που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ των νομιςμάτων του ευρϊ από χϊρα ςε χϊρα. Συγκεκριμζνα, τουσ εξθγοφμε ότι θ μία πλευρά είναι ίδια για όλεσ τισ χϊρεσ, ενϊ θ άλλθ είναι διαφορετικι ςε κάκε χϊρα (διαφάνειεσ 1 ζωσ 5 ςτθν παρουςίαςθ). Στόχοσ: Να γνωρίςουν τθν ζννοια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυηθτιςουν κοινωνικά και πολιτιςμικά κζματα ςε ςχζςθ με το ενιαίο νόμιςμα των χωρϊν που ανικουν ς αυτι. 2 η ΦΑΗ: Ραρουςίαςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και ςφντομθ ανάλυςθ Δραςτθριότθτα: Μακαίνω τα νομίςματα του ευρϊ και τισ υποδιαιρζςεισ του (8ϋ) Με τθν χριςθ προτηζκτορα, παρουςιάηουμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τα νομίςματα του ευρϊ. Τουσ ρωτάμε ποια νομίςματα-κζρματα είναι αυτά που βλζπουν ςτισ εικόνεσ και τουσ εξθγοφμε ςφντομα τι ςυμβολίηουν. Ραράλλθλα, αντιπαρακζτουμε δίπλα ςε κάκε νόμιςμα και μία εικόνα, θ οποία αναπαριςτά [5]

7 εκείνθ ακριβϊσ τθν εικόνα από τθν οποία είναι εμπνευςμζνο το ςφμβολο του κάκε νομίςματοσ. Με τον τρόπο αυτό, ζχουμε καλφψει τθν 1 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι, με τίτλο «Τα νομίςματα του ευρϊ». Συνεχίηουμε, παρουςιάηοντασ ενδεικτικά οριςμζνα κζρματα του ευρϊ άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Τονίηουμε ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι, παρόλο που το ςχζδιο τθσ μιασ πλευράσ διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, θ αξία του νομίςματοσ παραμζνει θ ίδια (διαφάνειεσ 6 ζωσ 10 ςτθν παρουςίαςθ). Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηουμε (και πάλι μζςω προτηζκτορα) τα χαρτονομίςματα του ευρϊ (διαφάνεια 11 ςτθν παρουςίαςθ). Μζςω των εικόνων, οι μακθτζσ ζρχονται ςε οπτικι επαφι με τα 7 διαφορετικά χαρτονομίςματα. Δεν παραλείπουμε, ςτο ςθμείο αυτό, να τονίςουμε ότι όλα τα χαρτονομίςματα του ευρϊ είναι πανομοιότυπα ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Με τον τρόπο αυτό, ζχουμε καλφψει τθν 3 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι, με τίτλο «Τα χαρτονομίςματα του ευρϊ». Τζλοσ, με δικά μασ πραγματικά νομίςματα, παρουςιάηουμε ςτα παιδιά μερικοφσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ χρθμάτων που μποροφμε να κάνουμε, ϊςτε να ζχουμε πάντα το ίδιο ποςό. Στόχοι: Να δουν όλα τα νομίςματα του ευρϊ (κζρματα και χαρτονομίςματα) και τισ υποδιαιρζςεισ τουσ και να αςκθκοφν ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Να κατανοιςουν τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ που φζρουν τα νομίςματα του ευρϊ διαφορετικϊν χωρϊν. 3 η ΦΑΗ: Εφαρμογι τθσ νζασ γνϊςθσ Δραςτθριότθτα 1 θ : Το μαγαηί τθσ τάξθσ (5ϋ) Ρρόκειται για τθν 2 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι (Ραράρτθμα, Εικόνα 1). Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να υπολογίςουν το ςυνολικό ποςό των νομιςμάτων που υπάρχουν ςτα δφο πορτοφόλια, βρίςκοντασ ςτθ ςυνζχεια ποιο από τα εικονιηόμενα προϊόντα μπορεί να αγοράςει ο κάτοχοσ κάκε πορτοφολιοφ. Οι μακθτζσ εντοπίηουν τθ λφςθ και κάνουν τθ ςωςτι αντιςτοίχιςθ. Στόχοσ: Να μάκουν να υπολογίηουν ακροίςματα των νομιςμάτων (κερμάτων) του ευρϊ. Δραςτθριότθτα 2θ: Επιλζγω νομίςματα για να ςχθματίςω ποςά (5ϋ) Ρρόκειται για τθν 4 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι (Ραράρτθμα, Εικόνα 2). Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τον ςωςτό αρικμό νομιςμάτων που απαιτοφνται για να ςυγκεντρϊςουν το ποςό που αναγράφεται ςτο [6]

8 πρϊτο κελί κάκε γραμμισ του πίνακα. Δίνεται θ ευχζρεια ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να χρθςιμοποιιςουν όποιον ςυνδυαςμό επικυμοφν, αρκεί να προκφπτει το ίδιο αποτζλεςμα. Στόχοσ: Να ςυνδυάηουν χαρτονομίςματα του ευρϊ με ςκοπό να ςχθματίςουν ζνα ποςό (ανάλυςθ διψιφιων αρικμϊν). Δραςτθριότθτα 3θ: Ραιχνίδι ρόλων (10ϋ) Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν ιδθ φτιάξει ςτθν τάξθ τουσ το δικό τουσ μαγαηάκι. Σ αυτό υπάρχουν προϊόντα όπωσ ρφηι, μακαρόνια, δθμθτριακά, γάλα κ.λπ. Ρριν ξεκινιςει θ διδαςκαλία, ζχουμε ιδθ τοποκετιςει επάνω ςε κάκε προϊόν μία ετικζτα, όπου αναγράφεται θ τιμι του προϊόντοσ (χρθςιμοποιοφμε μόνο φυςικοφσ αρικμοφσ). Ζχοντασ ςτθ διάκεςι μασ όλα τα παραπάνω, προχωροφμε ςτθν εξισ δραςτθριότθτα-παιχνίδι ρόλων: Δφο μακθτζσ αναλαμβάνουν τον ρόλο των πωλθτϊν. Ραίρνουν κζςεισ πίςω από το μαγαηάκι (πάγκοσ με προϊόντα) και περιμζνουν τουσ πελάτεσ τουσ. Τον ρόλο των πελατϊν διαδραματίηουν οριςμζνοι από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, οι οποίοι πθγαίνουν ςτο μαγαηάκι, επιλζγουν το προϊόν τθσ προτίμθςισ τουσ και αφοφ δουν πόςο κοςτίηει, ςυγκεντρϊνουν τα χριματα που απαιτοφνται για να το αγοράςουν. Η ςυναλλαγι ολοκλθρϊνεται με τουσ πωλθτζσ να τακτοποιοφν τα χριματα ςτο ταμείο και τον πελάτθ να αποκτά το προϊόν τθσ αρεςκείασ του. Η διαδικαςία επαναλαμβάνεται με διαφορετικό μακθτι-πελάτθ. Στόχοσ: Να ζρκουν ςε επαφι και να αςκθκοφν ςτθ χριςθ των νομιςμάτων του ευρϊ που χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινι ηωι. 4 η ΦΑΗ: Αξιολόγθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ Η ςυγκεκριμζνθ φάςθ πραγματοποιείται μζςω ενόσ φφλλου εργαςίασ (Ραράρτθμα, Φφλλο Εργαςίασ), το οποίο οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν. Δραςτθριότθτα 1θ: Ρόςα χριματα ζχει ο κακζνασ; (5ϋ) Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν μπροςτά τουσ τισ εικόνεσ 3 πορτοφολιϊν (του Μίκυ, του Ντόναλντ και τθσ Μίνυ αντίςτοιχα). Αυτό που τουσ ηθτείται είναι να υπολογίςουν πόςα χριματα ζχει ο κακζνασ ςτο πορτοφόλι του και να γράψουν τον αρικμό που βρικαν δίπλα από κάκε εικόνα. Κατόπιν, καλοφνται να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα «Ροιοσ μπορεί να αγοράςει το ποδιλατο;», του οποίου θ τιμι δίνεται ςτθν εικόνα. [7]

9 Στόχοσ: Να αξιολογθκεί ο βακμόσ ςτον οποίο οι μακθτζσ ζχουν κατανοιςει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίηουμε ακροίςματα νομιςμάτων (κερμάτων) του ευρϊ. Δραςτθριότθτα 2θ: Επίλυςθ προβλιματοσ (8ϋ) Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να επιλφςουν το παρακάτω πρόβλθμα: «Ο Χιοφι, ο Ντιοφι και ο Λιοφι κζλουν να αγοράςουν ζνα ποδιλατο με 3 ςζλεσ. Για το λόγο αυτό, ζςπαςαν τουσ κουμπαράδεσ τουσ. Ο Χιοφι ζχει 50, ο Ντιοφι ζχει 75 και ο Λιοφι ζχει 80. Το ποδιλατο κοςτίηει 200. Θα μπορζςουν να το αγοράςουν;». Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν προφορικά ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Ρόςα χριματα ζχει ο Ντιοφι; Δείξε με τα δικά ςου χαρτονομίςματα. 2. Ρόςα χριματα ζχουν ο Χιοφι και ο Λιοφι μαηι; Δείξε με τα δικά ςου χαρτονομίςματα. 3. Ρόςα χριματα ζχουν και οι 3 μαηί; Δείξε με τα δικά ςου χαρτονομίςματα. 4. Μποροφν να αγοράςουν το ποδιλατο; Ναι ι όχι, και γιατί; Στόχοσ: Να αξιολογθκεί ο βακμόσ ςτον οποίο μποροφν να ςχθματίηουν με τα χαρτονομίςματα ποςά που αντιςτοιχοφν ςε διψιφιουσ και τριψιφιουσ αρικμοφσ. Αξιολογοφνται, δθλαδι, ςτθν ικανότθτα ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ διψιφιων και τριψιφιων αρικμϊν ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ρροκειμζνου να αξιολογιςουμε τουσ μακθτζσ μασ και να διαπιςτϊςουμε κατά πόςο κατανόθςαν τα όςα παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ (νζεσ ζννοιεσ, ςυςχετιςμοφσ και διαςυνδζςεισ), αφιερϊςαμε περίπου το τελευταίο τζταρτο τθσ διδαςκαλίασ μασ ςτθν επίλυςθ μιασ άςκθςθσ και ενόσ προβλιματοσ που ιταν ςυγκεντρωμζνα ςε ζνα φφλλο εργαςίασ. Κάκε μακθτισ είχε το δικό του φφλλο εργαςίασ και εργαηόταν ατομικά. 3. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία μασ, όςον αφορά ςτο παιδαγωγικό κομμάτι, κεωροφμε ότι ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθτικι, κακϊσ αιςκανκικαμε ότι θ επικοινωνία μασ με τουσ μακθτζσ/τριεσ ιταν άρτια και χωρίσ προβλιματα. Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι είχαμε παρακολουκιςει τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ επί 3 διδακτικζσ ϊρεσ τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ πριν τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ μασ, γεγονόσ που μασ βοικθςε αρκετά ςτθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ ανάμεςα ςε εμάσ και τα παιδιά. [8]

10 Αναφορικά με το διδακτικό κομμάτι, ςτόχοσ μασ ιταν να ζρκουν οι μακθτζσ/τριεσ ςε επαφι με τα νομίςματα και τα χαρτονομίςματα του ευρϊ, να μάκουν τισ υποδιαιρζςεισ του ευρϊ και να εξαςκθκοφν ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Για το ςκοπό αυτό, κεωριςαμε απαραίτθτθ τθν καταςκευι νομιςμάτων και χαρτονομιςμάτων του ευρϊ ϊςτε κάκε παιδί να ζχει ςτα χζρια του από ζνα νόμιςμα και ζνα χαρτονόμιςμα όλων των διαφορετικϊν αξιϊν. Ζτςι, λοιπόν, κάκε μακθτισ είχε το δικό του φακελάκι, το οποίο περιείχε 8 διαφορετικά κζρματα και 7 διαφορετικά χαρτονομίςματα. Η διδαςκαλία μασ βαςίςτθκε κατά το μεγαλφτερο μζροσ ςτα ςυγκεκριμζνα «εικονικά» χριματα των παιδιϊν και, όπωσ τελικά αποδείχκθκε, θ ςκζψθ μασ αυτι λειτοφργθςε κετικά και για τα παιδιά. Αυτό ςυνζβθ γιατί τα παιδιά ζνιωςαν ότι ζχουν δφναμθ ςτα χζρια τουσ (αφοφ είχαν τα δικά τουσ χριματα) και ενεργοποιικθκε αυτομάτωσ το ενδιαφζρον τουσ να ςυμμετάςχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ που ακολοφκθςαν και είχαν άμεςθ ςχζςθ με τα χριματά τουσ. Συμπεραςματικά, θ διδαςκαλία ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ, κακϊσ ο αρχικόσ μασ ςχεδιαςμόσ δε διζφερε από αυτό που τελικά υλοποιικθκε μζςα ςτθν τάξθ. Το μόνο που δεν προλάβαμε να ολοκλθρϊςουμε ιταν θ 4 θ δραςτθριότθτα του βιβλίου του μακθτι, τθν οποία όμωσ είχαμε ςυμφωνιςει από πριν ότι κα υλοποιοφςαμε θμιτελϊσ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊναμε ότι ζχουν περάςει 2-3 λεπτά παραπάνω από τθν ροι του μακιματοσ που είχαμε ςχεδιάςει ζωσ τθ ςτιγμι εκείνθ. Ζτςι, αφοφ κάναμε με τα παιδιά το 1/3 περίπου τθσ άςκθςθσ και ζδειξαν να κατανοοφν τον τρόπο επίλυςισ τθσ, τοφσ είπαμε να τθ ςυνεχίςουν ςτο ςπίτι τουσ και ότι κα τθ διορκϊςουν με τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ τθν επόμενθ θμζρα. [9]

11 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Λεμονίδθσ, (2003). Μια νζα πρόταςη διδαςκαλίασ των μαθηματικών. Ακινα: Εκδόςεισ Ρατάκθ. Χ. Λεμονίδθσ (2002). Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ ςτα Μακθματικά για τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Θζματα ςτην Εκπαίδευςη. Τόμοσ 3/1, ςελ [10]

12 5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δικόνα 1 Δικόνα 2 [11]

13 Φύλλο Δπγαζίαρ 1 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό Σσολείο Φλώπιναρ Τάξη: Β 2 Όνομα: ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Άσκηση 1 α) Πόζα πνήμαηα έπεη μ θαζέκαξ; Έχει ευρώ Έχει ευρώ Έχει ευρώ [12]

14 β) Πμημξ μπμνεί κα αγμνάζεη ημ πμδήιαημ θαη γηαηί; Απάκηεζε: Άσκηση 2 Ο Χημύη, μ Νηημύη θαη μ Λημύη ζέιμοκ κα αγμνάζμοκ έκα πμδήιαημ με 3 ζέιεξ. Γηα ημ ιόγμ αοηό, έζπαζακ ημοξ θμομπανάδεξ ημοξ. Ο Χημύη έπεη 50, μ Νηημύη έπεη75 θαη μ Λημύη έπεη 80. Τμ πμδήιαημ θμζηίδεη 200. Θα μπμνέζμοκ κα ημ αγμνάζμοκ; Απάκηεζε πνμθμνηθά ζηα παναθάηω ενωηήμαηα: 1. Πόζα πνήμαηα έπεη μ Νηημύη; Δείλε με ηα δηθά ζμο πανημκμμίζμαηα. 2. Πόζα πνήμαηα έπμοκ μ Χημύη θαη μ Λημύη μαδί; Δείλε με ηα δηθά ζμο πανημκμμίζμαηα. 3. Πόζα πνήμαηα έπμοκ θαη μη 3 μαδί; Δείλε με ηα δηθά ζμο πανημκμμίζμαηα. 4. Μπμνμύκ κα αγμνάζμοκ ημ πμδήιαημ; Ναη ή όπη, θαη γηαηί; [13]

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ Ομάδα Εργαςίασ: Κελεςίδησ Ευάγγελοσ, δάςκαλοσ ΠΕ70 Μανάφη Ιωάννα, δαςκάλα ΠΕ70 Θεςςαλονίκη, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ` ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ» Κατεφκυνςθ: Θλεκτρονικι Μάκθςθ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ Σεχνολογικά Τποςτθριηόμενθ Σεχνικι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 3

Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 3 Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 3 Διδακτικι αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Θ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ, όπωσ προκφπτει από τθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα