ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΤΑΞΗ 1θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να ειςαχκοφν ςτθν ζννοια του προςανατολιςμοφ με βάςθ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα. Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ παρατθροφν τθ κζςθ του ιλιου ςτον ουρανό το πρωί, τθν ονομάηουν και βρίςκουν ποφ βρίςκεται θ αντίκετθ Β. Διερευνώ και εντοπίζω δείχνουν ςτθν τάξθ τουσ τθν ανατολι με το δεξί τουσ χζρι και εντοπίηουν τθ δφςθ με το αριςτερό εντοπίηουν το βορρά και το νότο ςε ςχζςθ με τα άλλα ςθμεία του ορίηοντα τοποκετοφν πινακίδεσ (βορράσ, νότοσ, ανατολι, δφςθ) ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ τουσ αναφζρουν προσ ποιο ςθμείο του ορίηοντα βρίςκονται διάφορα αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν προφορικά και κάνουν ανακοινϊςεισ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ αςκοφνται ςτον προςανατολιςμό με βάςθ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα δίνουν και ακολουκοφν οδθγίεσ προςανατολιςμοφ χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεξιλόγιο 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, βιωματικι αναπαράςταςθ, επίλυςθ προβλιματοσ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Γνωριμία με το χϊρο του ςχολείου» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Το ταξίδι του ιλιου: Μακαίνω τα ςθμεία του ορίηοντα» είναι το τρίτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).

3 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν ςε ςχζςθ με ςτακερά ςθμεία αναφοράσ τθ κζςθ ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων τθσ τάξθσ τουσ και χϊρων του ςχολείου τουσ χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεξιλόγιο (πάνω, κάτω, δεξιά, αριςτερά). Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Διερεφνηςη (10 ) Ραρουςιάηονται ςτα παιδιά δφο φωτογραφίεσ με τθν ανατολι και τθ δφςθ του ιλιου και ηθτείται από αυτά, αφοφ τισ παρατθριςουν προςεκτικά, να τισ περιγράψουν. Στθ ςυνζχεια δείχνουν και ονομάηουν τθ κζςθ του ιλιου ςε κάκε περίπτωςθ. Επειδι τα παιδιά μπορεί να ζχουν δυςκολία να πουν ποια φωτογραφία δείχνει τθν ανατολι και ποια τθ δφςθ, κα ιταν χριςιμο να υπάρχουν φωτογραφίεσ από τθν περιοχι των παιδιϊν, ϊςτε να αναγνωρίςουν τα ςυγκεκριμζνα γεωγραφικά ςθμεία (π.χ. ςτθν Ακινα «βγαίνει» ο ιλιοσ ανατολι- από τον Υμθττό). Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη (15 ) Τα παιδιά βγαίνουν ςτθν αυλι του ςχολείου. Απλϊνουν τα χζρια τουσ ςε ζκταςθ ζτςι ϊςτε με το δεξί τουσ χζρι να δείχνουν τθν Ανατολι και με το αριςτερό τθ Δφςθ. Εντοπίηονται και τα άλλα δφο ςθμεία του ορίηοντα, ο Βορράσ και ο Νότοσ. Δείχνουν προσ ποια κατεφκυνςθ βρίςκονται ςε ςχζςθ με τθν Ανατολι και τθ Δφςθ. Στθ ςυνζχεια προςδιορίηουν τι (βουνό, κάλαςςα, πάρκο, εκκλθςία κτλ) βρίςκεται προσ τθν κατεφκυνςθ κάκε ςθμείου. Δραςτηριότητα 3 Διερεφνηςη (15 ) Κόβουν χαρτόνια με τισ λζξεισ Βορράσ, Νότοσ, Ανατολι, Δφςθ και τα τοποκετοφν ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ. Στθ ςυνζχεια ςε φφλλο εργαςίασ εντάςςουν ςε κάκε κατεφκυνςθ μερικά από τα αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ. Δραςτηριότητα 4 Εμπζδωςη (20 ) Ραίηουν το ομαδικό παιχνίδι «Βρεσ τθ κζςθ ςου». Θα χρειαςτοφν καρτζλεσ από κανςόν του ίδιου χρϊματοσ, όςεσ και τα παιδιά τθσ τάξθσ. Σε κάκε καρτζλα γράφεται ζνα ςθμείο του ορίηοντα (αν τα παιδιά τθσ τάξθσ είναι 20, τότε για κάκε ςθμείο του ορίηοντα κα υπάρχουν 5 καρτζλεσ). Οι καρτζλεσ τοποκετοφνται ανάποδα ςτο πάτωμα. Ο εκπαιδευτικόσ χαράηει ςτο πάτωμα τθσ τάξθσ με μια κορδζλα ι μία κολλθτικι ταινία ζναν φαρδφ κφκλο. Ηθτάει από κάκε παιδί να πάρει ςτα χζρια του μία καρτζλα. Στθ ςυνζχεια τοποκετεί ζνα από τα παιδιά που ζχουν τθν καρτζλα Βορράσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ κζςθ του κφκλου και λζει: «Εδϊ είναι ο Βορράσ. Βρείτε γριγορα τθ κζςθ ςασ». Τότε τα άλλα παιδιά πρζπει να προςπακιςουν να πάνε ςτθν κατάλλθλθ κζςθ ανάλογα με το ςθμείο του ορίηοντα που λζει θ καρτζλα τουσ και ςε ςχζςθ πάντοτε με το παιδί που είναι ςτο Βορρά (δθλαδι απζναντι από το Βορρά είναι ο Νότοσ, δεξιά θ Ανατολι και αριςτερά θ Δφςθ). Το παιχνίδι μπορεί να επαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ μζχρι τα παιδιά να εξοικειωκοφν με τθ κζςθ των ςθμείων του ορίηοντα.

4 Δραςτηριότητα 5 Εφαρμογή Επίλυςη προβλήματοσ (20 ) Ραιχνίδι ανά δφο: «Ροφ βρίςκεται ο κθςαυρόσ;». Ζνα παιδί βγαίνει ζξω από τθν τάξθ και τα υπόλοιπα ςυμφωνοφν να κρφψουν ζνα αντικείμενο (π.χ. βιβλίο, μαρκαδόρουσ κτλ.). Πταν το παιδί επανζρχεται ςτθν τάξθ, θ ομάδα του δίνει οδθγίεσ προκειμζνου να ανακαλφψει το κρυμμζνο αντικείμενο χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ φράςεισ, π.χ. προχϊρθςε ζνα βιμα βόρεια, δφο βιματα ανατολικά κτλ. Αυτό γίνεται διαδοχικά από όλεσ τισ ομάδεσ είτε με όριο χρόνου είτε με ςυναγωνιςμό ποια κα κακοδθγιςει το δικό τθσ παίκτθ, ϊςτε να βρει γρθγορότερα το κθςαυρό. Δραςτηριότητα 6 Αξιολόγηςη (10 ) Ηθτείται από τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι του προςανατολιςμοφ διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα όπου εμφανίηεται ζνα ρολόι που κατϋ αναλογία ςυγκρίνεται με τθν πυξίδα: ο βορράσ ταυτίηεται με τθ 12 θ ϊρα, ο νότοσ με τθν 6 θ ϊρα, θ ανατολι με τθν 3 θ ϊρα και θ δφςθ με τθν 9 θ ϊρα. Στθ ςυνζχεια παίηουν το παιχνίδι: τα παιδιά κακοδθγοφν ζνα αυτοκίνθτο να ακολουκιςει τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για να φτάςει ςτον προοριςμό του.

5 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενότθτα διδαςκαλίασ Διερεφνθςθ παρατιρθςθ και περιγραφι φωτογραφιϊν με τθν ανατολι και τθ δφςθ του ιλιου Διερεφνθςθ Εντοπιςμόσ ςτο χϊρο τθσ τάξθσ των ςθμείων του ορίηοντα Διερεφνθςθ Εντοπιςμόσ ςθμείων του ορίηοντα Εμπζδωςθ Ρροςανατολιςμόσ ςε ςχζςθ με τα ςθμεία του ορίηοντα Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ Χρόνοσ Εκπαιδευτικι τεχνικι Διδακτικό εποπτικό υλικό 10ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Φωτογραφίεσ 15ϋ 15ϋ 20ϋ 20ϋ 6 Αξιολόγθςθ 10ϋ Βιωματικι δραςτθριότθτα Εταιρικι δραςτθριότθτα τοποκζτθςθ χαρτονιϊν ςτουσ τοίχουσ τθσ αίκουςασ Βιωματικι αναπαράςταςθ Βρίςκουν τα ςθμεία του ορίηοντα Ομαδικι δραςτθριότθτα Ρροςανατολίηονται ακολουκϊντασ οδθγίεσ Ατομικι ι εταιρικι δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ προςανατολιςμόσ Φυλλάδιο εργαςίασ καρτελάκια με Α, Δ, Β, Ν Κορδζλα ι κολλθτικι ταινία - Καρτελάκια με Α, Δ, Β, Ν Ραιχνίδι του κρυμμζνου κθςαυροφ Ραιχνίδι προςανατολιςμοφ ςτο l.gr/games.htm 5. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν να δείξουν τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα; Μποροφν να δϊςουν οδθγίεσ ςε άλλουσ για να τουσ κακοδθγιςουν να ανακαλφψουν ζνα κρυμμζνο αντικείμενο; Μποροφν να ακολουκιςουν οδθγίεσ για να ανακαλφψουν ζνα κρυμμζνο αντικείμενο; Χρθςιμοποιοφν ςωςτό λεξιλόγιο προςανατολιςμοφ; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; Ανταποκρίκθκαν ςτθ βιωματικι δραςτθριότθτα;

6 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ Δραςτθριότθτα 1 Διερεφνθςθ (15 ) Ραρατθριςτε τισ δφο φωτογραφίεσ και ςυηθτιςτε τι δείχνει θ κακεμία. Μετά αντιςτοιχιςτε: δφςθ ανατολι

7 Δραςτθριότθτα 3 Διερεφνθςθ Αντιςτοίχθςθ (15 ) Συνδζςτε κάκε ςθμείο του ορίηοντα με αντικείμενα τθσ τάξθσ ςασ που βρίςκονται προσ εκείνθ τθν κατεφκυνςθ: θμεία του ορίηοντα Αντικείμενα Ανατολι Δφςθ Βορράσ Νότοσ βιβλιοκικθ πόρτα ζδρα παράκυρα πίνακασ ανακοινώςεων πίνακασ χάρτθσ κρεμάςτρα

8 Β ΤΑΞΗ 2θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΧΣΙΜΕΝΟ ΣΟ ΧΩΡΙΟ /ΠΟΛΗ/ΤΝΟΙΚΙΑ ΜΟΤ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να προςδιορίςουν τα βαςικά γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά του τόπου που ηουν. Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ αναγνωρίηουν και ονομάηουν τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία του τόπου τουσ χαρακτθρίηουν τον τόπο τουσ ωσ πεδινό, ορεινό, παρακαλάςςιο με βάςθ τα γεωμορφολογικά του χαρακτθριςτικά Β. Διερευνώ και εντοπίζω ςυγκρίνουν διαφορετικοφσ τόπουσ ωσ προσ τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά τουσ και διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ παρατθροφν ςε φωτογραφίεσ βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (βουνό/όροσ, πεδιάδα, λίμνθ, ποτάμι, κάλαςςα) και τουσ περιγράφουν Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ περιγράφουν τον τόπο τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςωςτά τουσ κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, εταιρικι και ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Ο χϊροσ που ηω» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Ροφ είναι χτιςμζνο το χωριό/πόλθ/ςυνοικία μου» είναι το πρϊτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά). 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν το ςχολείο και τθ ςυνοικία τουσ.

9 Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Διερεφνηςη (15 ) Οι μακθτζσ εργάηονται εταιρικά. Σθμειϊνουν ςε ζναν κατάλογο ποια από τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε αυτόν υπάρχουν ςτον τόπο τουσ και γράφουν τθν ονομαςία τουσ. Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη - Επζκταςη (20 ) Ραρουςιάηονται φωτογραφίεσ με ορεινοφσ, πεδινοφσ και παρακαλάςςιουσ τόπουσ. Ηθτείται να περιγραφεί ςφντομα κάκε φωτογραφία με επικζντρωςθ ςτα γεωμορφολογικά ςτοιχεία. Στθ ςυνζχεια εντοπίηονται ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τον τόπο που κατοικοφν τα παιδιά. Τζλοσ, χαρακτθρίηεται κάκε τόποσ ωσ ορεινόσ, πεδινόσ ι παρακαλάςςιοσ (εργαςία αντιςτοίχθςθσ). Δραςτηριότητα 3 Εφαρμογή - Επίλυςη προβλήματοσ (10 ) Δίνεται θ ανάγλυφθ αναπαράςταςθ μιασ περιοχισ. Ηθτείται από τα παιδιά να τθν περιγράψουν και να γράψουν δίπλα ςε κάκε αρικμό τον κατάλλθλο γεωγραφικό όρο. Δραςτηριότητα 4 Εφαρμογή - Επίλυςη προβλήματοσ (15 ) Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ. Σε κάκε ομάδα δίνονται φωτογραφίεσ ορεινϊν, πεδινϊν και παρακαλάςςιων τόπων διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα Ηθτείται από τισ ομάδεσ να φτιάξουν ζνα κατάλογο με αυτά που μπορεί να ςυναντιςει κάποιοσ ςε κάκε τόπο. Στθ ςυνζχεια οι ομάδεσ κάνουν τθν άςκθςθ αντιςτοίχθςθσ. Δραςτηριότητα 5 Εφαρμογή (20 ) Τα παιδιά εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Καταςκευάηουν με πλαςτελίνθ είτε διάφορα γεωμορφολογικά ςτοιχεία είτε τθν αναπαράςταςθ του τόπου τουσ. Επίςθσ, φτιάχνουν καρτζλεσ με τουσ γεωγραφικοφσ όρουσ και τισ προςκζτουν ςτισ αναπαραςτάςεισ τουσ. Δραςτηριότητα 6 - Αξιολόγηςη (10 ) Δίνεται ςε κάκε μακθτι ι ομάδα ζνα ςταυρόλεξο, το οποίο κα ςυμπλθρωκεί με το γεωγραφικό λεξιλόγιο τθσ ενότθτασ.

10 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενόηηηα διδαζκαλίας Χρόνος Εκπαιδεσηική ηετνική Διδακηικό εποπηικό σλικό Διερεφνθςθ Εντοπιςμόσ γεωμορφολογικϊν ςτοιχείων του τόπου τουσ Διερεφνθςθ - Επζκταςθ Ραρατιρθςθ και περιγραφι Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ 15ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Συμπλιρωςθ πίνακα 20ϋ 10ϋ 15ϋ Εταιρικι δραςτθριότθτα περιγραφι ορεινϊν, πεδινϊν και παρακαλάςςιων τόπων Ραρατιρθςθ ανάγλυφθσ αναπαράςταςθσ αναγνϊριςθ βαςικϊν γεωγραφικϊν όρων Ομαδικι δραςτθριότθτα τι υπάρχει ςε ορεινοφσ, πεδινοφσ και παρακαλάςςιουσ τόπουσ Αεροφωτογραφίεσ Ανάγλυφθ εικόνα Αεροφωτογραφίεσ διακζςιμεσ 5 Εφαρμογι - Εμπζδωςθ 20ϋ Καταςκευι αναπαράςταςθσ με πλαςτελίνθ Ρλαςτελίνθ 6 Αξιολόγθςθ 10ϋ Ατομικι αξιολόγθςθ Σταυρόλεξο 5. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν περιγράψουν τον τόπο τουσ χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ; Αναγνωρίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ; Μποροφν να χαρακτθρίςουν ζναν τόπο ωσ ορεινό, πεδινό ι παρακαλάςςιο; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ;

11 6. Προτάςεισ επζκταςθσ Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ δραςτθριότθτεσ από το google earth. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ μποροφν να δουν τθν αεροφωτογραφία του τόπου τουσ, να παρατθριςουν, να αναγνωρίςουν και να ονομάςουν τα γεωμορφολογικά του ςτοιχεία. Μποροφν, επίςθσ, να ςυηθτιςουν πϊσ φαίνεται από ψθλά ο τόποσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια να τον περιγράψουν ςε γενικζσ γραμμζσ (π.χ. ζχει πολλά ψθλά βουνά, ζχει λόφουσ και πεδινά μζρθ, βρζχεται από κάλαςςα, είναι ςε μια λίμνθ κτλ) χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ ορεινό, πεδινό ι παρακαλάςςιο. Ο εκπαιδευτικόσ εκτελεί το πρόγραμμα Google Earth. Στθν επιλογι Fly me γράφει τον τόπο του ςχολείου (π.χ. «Τινοσ, Κυκλάδεσ, Ελλάδα». Το πρόγραμμα οδθγείται ςτθν περιοχι και μετά, με χειριςμό από τον εκπαιδευτικό, «εςτιάηει» ςτθν περιοχι του ςχολείου.

12 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΧΣΙΜΕΝΟ ΣΟ ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ/ΤΝΟΙΚΙΑ ΜΟΤ (90 ) Δραςτθριότθτα 1 Διερεφνθςθ (15 ) Βάλε Χ ςε όςα από τα παρακάτω υπάρχουν ςτον τόπο ςου. Μετά γράψε τθν ονομαςία του. τον τόπο μου υπάρχει και λζγεται βουνό πεδιάδα λίμνθ ποτάμι κάλαςςα νθςί

13 Δραςτθριότθτα 2 - Διερεφνθςθ Αντιςτοίχθςθ (20 ) Αντιςτοιχιςτε τισ φωτογραφίεσ με τθ ςωςτι λζξθ (ορεινόσ, πεδινόσ, παρακαλάςςιοσ) Ρθγζσ εικόνων κατά ςειρά:

14 Δραςτθριότθτα 3 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (10 ) Ραρατθριςτε τθν παρακάτω εικόνα και γράψτε δίπλα ςε κάκε αρικμό το γεωγραφικό όρο (βουνό ι όροσ, πεδιάδα, ποτάμι, λίμνθ) Δραςτθριότθτα 4 - Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (15 ) Αντιςτοιχιςτε τισ λζξεισ για να δείξετε τι υπάρχει ςε ζναν τόπο. δάςοσ ποτάμι φάροσ ελιζσ ορεινόσ πεδινόσ παρακαλάςςιοσ λιμάνι χωράφια βουνά κάλαςςα

15 Δραςτθριότθτα 6 Αξιολόγθςθ (10 ) Λφςε το παρακάτω ςταυρόλεξο EclipseCrossword.com ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ 2. Μια βακιά λεκάνθ τθσ γθσ που ζχει γλυκό νερό. 6. Λζγεται αλλιϊσ το βουνό. 7. Ο τόποσ αυτόσ βρίςκεται κοντά ςτθ κάλαςςα. 8. Ξεκινάει από το βουνό και χφνεται ςτθ κάλαςςα. ΚΑΘΕΣΑ 1. Ζτςι λζγεται ζνασ τόποσ που βρίςκεται ςε βουνό. 3. Βρζχονται γφρω γφρω από κάλαςςα. 4. Ζχει αλμυρό νερό. 5. Μία επίπεδθ επιφάνεια γθσ που αλλιϊσ λζγεται και κάμποσ. 7. Στον τόπο αυτό υπάρχουν πολλζσ πεδιάδεσ.

16 Γ ΤΑΞΗ 3θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΟΡΟΤ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθν ζννοια βαςικϊν γεωγραφικϊν όρων (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ). Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ αναγνωρίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ) περιγράφουν τοπία χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ Β. Διερευνώ και εντοπίζω εντοπίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ) ςε ζνα χάρτθ Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ χρθςιμοποιοφν ζνα χάρτθ για να επιλφουν προβλιματα κακθμερινισ ηωισ χρθςιμοποιοφν ςωςτά τουσ γεωγραφικοφσ όρουσ ςτθν κακθμερινι ηωι 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Μακαίνω τα μυςτικά του χάρτθ» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Μακαίνω γεωγραφικοφσ όρουσ» είναι το πρϊτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).

17 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν τι δείχνει ζνασ χάρτθσ και να διαβάηουν το υπόμνθμά του. Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Διερεφνηςη Ραρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ χάρτθσ γεωγραφικϊν όρων. Οι μακθτζσ παρατθροφν τι δείχνει ο χάρτθσ, ποιεσ λζξεισ γράφει και αν ζχει υπόμνθμα. Ερωτϊνται και ςυηθτοφν τι ςθμαίνει κακεμιά από αυτζσ τισ λζξεισ (γεωγραφικοί όροι). Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη Οι μακθτζσ εργάηονται ομαδικά. Δίνονται ςε κάκε ομάδα καρτζλεσ με λζξεισ και εικόνεσ γεωγραφικϊν όρων και ηθτείται να τισ αντιςτοιχιςουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. (Στο φφλλο εργαςίασ δίνονται οι ςχετικζσ εικόνεσ και λζξεισ. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα αναπαραγωγισ τουσ ςε καρτζλεσ ι τθν επιλογι τθσ αντιςτοίχθςθσ απευκείασ πάνω ςτο φφλλο εργαςίασ). Δραςτηριότητα 3 Διερεφνηςη Δίνονται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν χρωματιςτά υφάςματα ι χαρτιά γκοφρζ. Συηθτείται και ορίηεται ποια χρϊματα παριςτάνουν τθν ξθρά και ποια τθ κάλαςςα (αποτελεί ειςαγωγι για δραςτθριότθτεσ ςε επόμενο δίωρο ςτθν ίδια ενότθτα). Ηθτείται από κάκε ομάδα να αναπαραςτιςει με βιωματικό τρόπο δυο ςυγκεκριμζνουσ γεωγραφικοφσ όρουσ. Οι μακθτζσ ςτρϊνουν τα υλικά ςτο δάπεδο ι ςκεπάηονται με αυτά και εξθγοφν ποιο γεωγραφικό όρο παριςτάνουν και με ποιο τρόπο. Ραραδείγματα υπάρχουν ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ: και Δραςτηριότητα 4 Εμπζδωςη Δίνεται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν μια φωτογραφία τοπίου και τουσ ηθτείται να αναγνωρίςουν όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μποροφν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 5 Εφαρμογή Επίλυςη προβλήματοσ Δίνεται ςε κάκε ομάδα θ ίδια εικόνα ενόσ τοπίου με ςθμαδεμζνθ τθν αρχι και το τζλοσ μιασ διαδρομισ. Οι μακθτζσ καλοφνται να περιγράψουν γραπτά τθ διαδρομι

18 που κα ακολουκιςουν (είναι χαραγμζνθ πάνω ςτθν εικόνα) με τθ χριςθ όςο το δυνατό περιςςότερων γεωγραφικϊν όρων. Ακολουκοφν ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 6 Αξιολόγηςη Δίνεται ςε κάκε μακθτι ι ομάδα ζνα ςφντομο κείμενο, το οποίο πρζπει να ςυμπλθρωκεί με κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ.

19 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενότθτα διδαςκαλίασ Χρόνοσ Εκπαιδευτικι τεχνικι Διδακτικό εποπτικό υλικό 1 Διερεφνθςθ εντοπιςμόσ γεωγραφικϊν όρων 15ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Χάρτθσ γεωγραφικϊν όρων 2 Διερεφνθςθ Γεωγραφικοί όροι 15ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα αντιςτοιχοφν εικόνεσ με λζξεισ Καρτζλεσ με λζξεισ και εικόνεσ γεωγραφικϊν όρων 3 Διερεφνθςθ Βιωματικι αναπαράςταςθ 25ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα αναπαριςτοφν βιωματικά γεωγραφικοφσ όρουσ Χρωματιςτά υφάςματα 4 Εμπζδωςθ αναγνϊριςθ γεωγραφικϊν όρων 10ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα αναγνωρίηουν γεωγραφικοφσ όρουσ ςε φωτογραφίεσ τοπίων Φωτογραφίεσ τοπίων 5 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ 15ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα περιγράφουν τθ διαδρομι που κα ακολουκιςουν χρθςιμοποιϊντασ γεωγραφικοφσ όρουσ Φωτογραφία τοπίου με χαραγμζνθ διαδρομι 6 Αξιολόγθςθ 10ϋ Ατομικι ι ομαδικι δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ ςυμπλιρωςθ κειμζνου Κείμενο με γεωγραφικοφσ όρουσ 5. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν να αναγνωρίςουν γεωγραφικοφσ όρουσ ςε εικόνεσ, φωτογραφίεσ τοπίων ι ςε ζνα χάρτθ; Χρθςιμοποιοφν ςωςτό γεωγραφικό λεξιλόγιο ςε περιγραφζσ τόπων; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; Ανταποκρίκθκαν ςτθ βιωματικι δραςτθριότθτα; 6. Προτάςεισ επζκταςθσ Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ: Α) δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ από ιςτοςελίδεσ, όπωσ mresults=21&page=0 και

20 Β) παιχνίδι ςυμπλιρωςθσ κενϊν ςτο χάρτθ γεωγραφικϊν όρων, τον οποίο ζχουμε προθγουμζνωσ φωτογραφιςει, πλαςτικοποιιςει και αφαιρζςει τισ λζξεισ Γ) παιχνίδι με ερωτιςεισ ςχετικά με τα χρϊματα και τισ διαβακμίςεισ τουσ ςτο γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ Ελλάδασ.

21 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΟΡΟΤ Δραςτθριότθτα 1 Διερεφνθςθ (15 ) Ραρατθριςτε το χάρτθ και περιγράψτε τι δείχνει:

22 Δραςτθριότθτα 2 Διερεφνθςθ Αντιςτοίχθςθ (15 ) Αντιςτοιχιςτε κάκε λζξθ με τθ ςωςτι εικόνα: πεδιάδα ποτάμι κοιλάδα

23 λίμνθ ιςκμόσ κόλποσ πορκμόσ

24 όροσ χερςόνθςοσ ακρωτιριο λόφοσ

25 Δραςτθριότθτα 4 Εμπζδωςθ (10 ) Δίνεται ςε κάκε ομάδα μια από τισ παρακάτω φωτογραφίεσ τοπίων. Ρεριγράψτε τθν εικόνα χρθςιμοποιϊντασ όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μπορείτε

26 Δραςτθριότθτα 5 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (15 ) Ρεριγράψτε πϊσ κα πάτε από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β χρθςιμοποιϊντασ όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μπορείτε. arnassos.net46.net Δραςτθριότθτα 6 Αξιολόγθςθ (10 ) Συμπλθρϊνω τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ με τισ λζξεισ: πορκμόσ, ιςκμόσ, όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ Το είναι ψθλότερο από το. Μια που διαςχίηεται από ζνα λζγεται. Πταν μια ςτενι λωρίδα κάλαςςασ μπαίνει ςτθν ξθρά τότε ςχθματίηεται ζνασ. Πταν μια ςτενι λωρίδα ξθράσ βρζχεται από τρεισ μεριζσ από κάλαςςα τότε ςχθματίηεται μια και το πιο μυτερό ςθμείο τθσ λζγεται. Μια ςτενι λωρίδα ξθράσ που χωρίηει δυο κάλαςςεσ λζγεται. Μια ςτενι λωρίδα κάλαςςασ που χωρίηει δυο ξθρζσ λζγεται.

27 Δ ΤΑΞΗ 4θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να εντοπίηουν ςτο χάρτθ και να ονομάηουν τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ. Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ απαρικμοφν τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ ανά γεωγραφικό διαμζριςμα Β. Διερευνώ και εντοπίζω αντιςτοιχοφν ςτο χάρτθ τουσ νομοφσ με το γεωγραφικό διαμζριςμα που ανικουν Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ περιγράφουν ποιουσ νομοφσ διαςχίηουν κατά τθν πραγματοποίθςθ ταξιδιϊν εντόσ Ελλάδασ χρθςιμοποιοφν ςτθ μάκθςθ τισ νζεσ τεχνολογίεσ 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι εργαςία, γεωγραφικι ζρευνα, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ, αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Οι νομοί τθσ Ελλάδασ» ζχει διάρκεια 5 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Μακαίνω τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ» ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά) και διδάςκεται αμζςωσ μετά από μια ειςαγωγικι ϊρα, κατά τθν οποία εντοπίςτθκαν ςτο χάρτθ και καταγράφθκαν από τουσ μακθτζσ όλοι οι νομοί με το όνομά τουσ ανά γεωγραφικό διαμζριςμα. 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν ςυνολικά το περίγραμμα τθσ Ελλάδασ ςε ζνα χάρτθ και γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ διδακτικι ϊρα τα ονόματα των νομϊν. Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Αναςκόπηςη

28 Ραρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ πολιτικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ. Οι μακθτζσ ερωτϊνται για τθν ζννοια του νομοφ, για το νομό που κατοικοφν, για τουσ γειτονικοφσ νομοφσ και άλλουσ νομοφσ που ζχουν επιςκεφκεί. Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη Οι μακθτζσ εργάηονται ομαδικά. Δίνεται ςε κάκε ομάδα ζνασ «λευκόσ» χάρτθσ νομϊν τθσ Ελλάδασ (πλαςτικοποιθμζνοσ). Δίνονται επίςθσ καρτζλεσ με 10 ονόματα διαφορετικϊν νομϊν ςε κάκε ομάδα και ηθτείται να κολλθκοφν πάνω ςτο «λευκό» χάρτθ. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Δραςτηριότητα 3 Διερεφνηςη Δίνεται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν ο «λευκόσ» χάρτθσ ενόσ γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ. Ηθτείται από τθν κάκε ομάδα να χαράξει τα ςφνορα των νομϊν και γράψει πάνω ςτο χάρτθ τα ονόματα των νομϊν του διαμερίςματοσ. Αν ο χρόνοσ επαρκεί μποροφν και να χρωματίςουν κάκε νομό. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Δραςτηριότητα 4 Διερεφνηςη Δίνεται ςε κάκε ομάδα φφλλο εργαςίασ, ςτο οποίο ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν πίνακα με αντιςτοιχία 10 νομϊν-γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 5 Διερεφνηςη Στο ίδιο φφλλο εργαςίασ ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν πίνακα με αντιςτοιχία 10 νομϊν-πρωτευουςϊν. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 6 Εμπζδωςη Για τθν εμπζδωςθ του μακιματοσ χρθςιμοποιοφνται οι δυνατότθτεσ των ΤΡΕ. Ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ κάκε τάξθσ και ςχολείου θ δραςτθριότθτα γίνεται εταιρικά ι ομαδικά, ςτθν τάξθ ι ςτο εργαςτιριο Θ/Υ. Ανάλογα με το διακζςιμο χρόνο μποροφν να προςεγγιςτοφν τζςςερα κατάλλθλα παιχνίδια: α) Δείχνουν 10 νομοφσ που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με γελαςτά ι λυπθμζνα προςωπάκια. Στθ διεφκυνςθ: 52 β) Δείχνουν 10 νομοφσ που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με άριςτα το Στθ διεφκυνςθ: γ) Δείχνουν όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ (51) που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με 10 βακμοφσ για κάκε ςωςτι απάντθςθ. Θ εφαρμογι χρονομετρά τουσ παίκτεσ, οπότε ο χρόνοσ μπορεί να λειτουργιςει ωσ όριο ι κριτιριο επιτυχίασ. Στθ διεφκυνςθ: ι δ) Αντιςτοιχοφν νομοφσ με πρωτεφουςεσ μετακινϊντασ μολφβια ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. Στθ διεφκυνςθ:

29 Δραςτηριότητα 7 Εφαρμογή Επίλυςη προβλήματοσ Δίνεται ςε κάκε ομάδα ζνα ςενάριο ταξιδιοφ ςτο φφλλο εργαςίασ. Οι μακθτζσ καλοφνται να περιγράψουν γραπτά από ποιουσ νομοφσ κα περάςουν για να κάνουν ζνα ταξίδι από μια πόλθ τθσ Ελλάδασ ςε μια άλλθ. Ακολουκοφν ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 8 Αξιολόγηςη Ηθτείται από κάκε μακθτι ι ομάδα να κάνει τθ διπλι αντιςτοίχθςθ γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων-νομϊν-πρωτευουςϊν που αναγράφεται ςτο φφλλο εργαςίασ. 5. Προτάςεισ επζκταςθσ Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ: α) δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ από ιςτοςελίδεσ, όπωσ mresults=21&page=0 και β) ιχνογράφθςθ πολιτικοφ χάρτθ νομοφ, γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ και τθσ χϊρασ γ) ομαδικά παιχνίδια ερωτιςεων με υλικό του μακιματοσ, ςτα οποία κάκε ομάδα ετοιμάηει ερωτιςεισ που απευκφνει προσ τισ άλλεσ ομάδεσ δ) παιχνίδια ταξινομιςεων μεταξφ νομϊν και γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων τθσ θπειρωτικισ και νθςιωτικισ Ελλάδασ με τθ χριςθ καρτελϊν και χαρτϊν από το φφλλο εργαςίασ που παρατίκεται ι άλλων που κα καταςκευάςουν οι μακθτζσ ε) βιωματικό παιχνίδι ςτο οποίο κάκε παιδί αντιπροςωπεφει ζνα νομό. Ζχουν ςχθματιςτεί ςτθν αυλι κφκλοι με κιμωλία, που παριςτάνουν τα γεωγραφικά διαμερίςματα. Με το ςφνκθμα του δαςκάλου κάκε νομόσ (παιδί) ψάχνει να βρει και να μπει ςτο γεωγραφικό του διαμζριςμα. Σε κάκε γφρο του παιχνιδιοφ οι μακθτζσ αλλάηουν όνομα νομοφ, ϊςτε να αςκοφνται και να εμπεδϊνουν ςταδιακά όλουσ τουσ νομοφσ τθσ χϊρασ.

30 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενότθτα διδαςκαλίασ Αναςκόπθςθ ζννοια του νομοφ Διερεφνθςθ Νομοί τθσ Ελλάδασ Διερεφνθςθ Νομοί κάκε γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ Διερεφνθςθ Κατανομι νομϊν Διερεφνθςθ Ρρωτεφουςεσ νομϊν Εμπζδωςθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ Χρόνοσ Εκπαιδευτικι τεχνικι Διδακτικό εποπτικό υλικό 5ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Ρολιτικόσ χάρτθσ Ελλάδασ 10ϋ 10ϋ 10ϋ 10ϋ 30ϋ 10ϋ 8 Αξιολόγθςθ 5ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα κολλοφν ονομαςίεσ νομϊν ςε λευκό χάρτθ νομϊν τθσ Ελλάδασ Ομαδικι δραςτθριότθτα χαράςςουν τα ςφνορα και γράφουν ςε λευκό χάρτθ κάκε γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ τουσ νομοφσ του Ομαδικι δραςτθριότθτα ςυμπλιρωςθ πίνακα νομϊν-διαμεριςμάτων Ομαδικι δραςτθριότθτα ςυμπλιρωςθ πίνακα νομϊν-πρωτευουςϊν Εταιρικι ι ομαδικι δραςτθριότθτα παιχνίδια λογιςμικϊν Ομαδικι δραςτθριότθτα περιγραφι διαδρομισ ενόσ ταξιδιοφ Ατομικι ι ομαδικι δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ διπλι αντιςτοίχθςθ Λευκόσ χάρτθσ νομϊν Ελλάδασ πλαςτικοποιθμζνοσ και καρτζλεσ με ονόματα νομϊν Λευκοί χάρτεσ γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων Ρίνακασ ςε φφλλο εργαςίασ Ρίνακασ ςε φφλλο εργαςίασ Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσπαιχνίδια hp?option=com_content&tas k=view&id=172&itemid=52 mes/mathstates.htm ex.swf Σενάριο ταξιδιοφ ςτο φφλλο εργαςίασ Αντιςτοίχθςθ ςτο φφλλο εργαςίασ 6. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν να ονομάςουν το νομό που κατοικοφν και να τον δείχνουν ςτο χάρτθ; Μποροφν να ονομάςουν τουσ γειτονικοφσ νομοφσ και να τουσ δείχνουν ςτο χάρτθ; Είναι ςε κζςθ να ονομάηουν και να δείχνουν ςτο χάρτθ τουσ νομοφσ του γεωγραφικοφ τουσ διαμερίςματοσ; Μποροφν να αναγνωρίηουν ςε ποιο γεωγραφικό διαμζριςμα ανικει κάκε νομόσ; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ;

31 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Δραςτθριότθτα 2 Διερεφνθςθ (10 ) «Λευκόσ» χάρτθσ νομϊν τθσ Ελλάδασ Χάρτθσ από: ΟΜΑΔΑ 1 Ν. Αττικισ Ν. Ιωαννίνων Ν. Θμακίασ Ν. Χίου Ν. Τρικάλων Ν. Δράμασ Ν. Ευρυτανίασ Ν. Λακωνίασ Ν. Χανίων Ν. Σερρϊν ΟΜΑΔΑ 2 Ν. Ζβρου Ν. Λζςβου Ν. Ρζλλασ Ν. Καςτοριάσ Ν. Καβάλασ Ν. εκφμνθσ Ν. Αργολίδασ Ν. Φωκίδασ Ν. Λάριςασ Ν. Κζρκυρασ

32 ΟΜΑΔΑ 3 Ν. Κορινκίασ Ν. Εφβοιασ Ν. Καρδίτςασ Ν. Θεςπρωτίασ Ν. Αχαΐασ Ν. Ριερίασ Ν. Λευκάδασ Ν. Φκιϊτιδασ Ν. Ξάνκθσ Ν. Σάμου ΟΜΑΔΑ 4 Ν. Βοιωτίασ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ Ν. Θρακλείου Ν. Κυκλάδων Ν. Άρτασ Ν. Κιλκίσ Ν. Αρκαδίασ Ν. Κορινκίασ Ν. Κεφαλονιάσ Ν. Κοηάνθσ ΟΜΑΔΑ 5 Ν. Φλϊρινασ Ν. Ρρζβεηασ Ν. Μαγνθςίασ Ν. οδόπθσ Ν. Γρεβενϊν Ν. Λαςικίου Ν. Θλείασ Ν. Ηακφνκου Ν. Θεςςαλονίκθσ Ν. Μεςςθνίασ Δραςτθριότθτα 3 Διερεφνθςθ (10 ) Δίνεται ςε κάκε ομάδα ο «λευκόσ» χάρτθσ ενόσ γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ. Κάκε ομάδα πρζπει να κάνει ςτο δικό τθσ χάρτθ δυο πράγματα: Α) να χαράξει τα ςφνορα των νομϊν Β) να γράψει τα ονόματα των νομϊν

33

34

35

36 Δραςτθριότθτα 4 Διερεφνθςθ (10 ) Συμπλθρϊςτε τον πίνακα με τθ βοικεια όποιου χάρτθ κζλετε. Αττικισ Μαγνθςίασ Θρακλείου Ρζλλασ Ξάνκθσ Μεςςθνίασ Ρρζβεηασ Χαλκιδικισ Ηακφνκου Κυκλάδων ΝΟΜΟΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ Δραςτθριότθτα 5 Διερεφνθςθ (10 ) Συμπλθρϊςτε τισ πρωτεφουςεσ των νομϊν με τθ βοικεια όποιου χάρτθ κζλετε. ΝΟΜΟΣ Αρκαδίασ οδόπθσ Βοιωτίασ Αργολίδασ Δωδεκανιςου Λαςικίου Αιτωλοακαρνανίασ Εφβοιασ Φκιϊτιδασ Κεφαλονιάσ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

37 Δραςτθριότθτα 7 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (10 ) Κάκε ομάδα κάνει ζνα ταξίδι. Να γράψετε από ποιουσ νομοφσ κα περάςετε για να φτάςετε: ΟΜΑΔΑ 1: από τθν Καλαμάτα ςτθν Καςτοριά ΟΜΑΔΑ 2: από τθ Σπάρτθ ςτθν Θγουμενίτςα ΟΜΑΔΑ 3: από τθν Αλεξανδροφπολθ ςτθν Ακινα ΟΜΑΔΑ 4: από τισ Σζρρεσ ςτο Θράκλειο ΟΜΑΔΑ 5: από τθν Κζρκυρα ςτθ Χαλκίδα ΟΜΑΔΑ 6: από τθ όδο ςτα Ιωάννινα Δραςτθριότθτα 8 Αξιολόγθςθ (5 ) Κάνετε διπλι αντιςτοίχθςθ: ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Αττικισ όδοσ Στερεά Ελλάδα Θεςςαλονίκθσ Ράτρα Αχαΐασ Ερμοφπολθ Μακεδονία Χαλκιδικισ Ακινα Κυκλάδων Θεςςαλονίκθ Ρελοπόννθςοσ Εφβοιασ Μυτιλινθ Δωδεκανιςου Ρολφγυροσ Νθςιά Αιγαίου Λζςβου Χαλκίδα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Πρόςθεςη και αφαίρεςη κλαςματικϊν αριθμϊν» Ειςηγητήσ: Χαράλαμποσ Λεμονίδησ Ομάδα Εργαςίασ: Κελεςίδησ Ευάγγελοσ, δάςκαλοσ ΠΕ70 Μανάφη Ιωάννα, δαςκάλα ΠΕ70 Θεςςαλονίκη, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΜΑ: Ζγκριςθ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν Ριλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ πεδίου Φυςικζσ Επιςτιμεσ.

ΚΕΜΑ: Ζγκριςθ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν Ριλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ πεδίου Φυςικζσ Επιςτιμεσ. ΦΕΚ Β 2322 ΑΔΑ: 45Ο09-6Ο4 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΛΑΛΟΣ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΚΜΛΑΣ ΚΑΛ Δ/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ Δ/ΝΣΘ ΣΡΟΥΔΩΝ Ρ/ΚΜΛΑΣ ΚΑΛ Δ/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ

ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ.: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Β ΦΑΗ Υπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Λεμονίδηρ Φαπάλαμπορ Αποζπαζμένορ Δκπαιδεςηικόρ: Απζένηρ Κωνζηανηίνορ Φοιηήηπιερ: Βοςβούλη Εςδοξία Α.Μ. 2837 Τζοςμαπίκα Χπιζηίνα Α.Μ. 2843

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο

Εκπαιδευτικό Σενάριο Εκπαιδευτικό Σενάριο Δημιουργόσ : Κωνςταντίνα Αρβανίτθ Γνωςτικό αντικείμενο : τοιχεία Προγραμματιςμοφ ςε Γραφικό Basic), Γ ΕΠΑΛ. περιβάλλον (Visual Περιοχή Γνωςτικοφ αντικειμζνου : Δομζσ Επιλογισ-Μάκθμα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑ ΝΑ ΟΤ ΓΝΩΡΙΩ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΟΤ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΣΗ Ε.Ε.)

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑ ΝΑ ΟΤ ΓΝΩΡΙΩ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΟΤ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΣΗ Ε.Ε.) ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Λία Γαλάνη Δασκάλα, Γεωγράφος ΕΛΑ ΝΑ ΟΤ ΓΝΩΡΙΩ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΟΤ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΣΗ Ε.Ε.) με σπήζη ηος λογιζμικού «Σαξιδεύονηαρ με ηοςρ σάπηερ ζηην Δλλάδα και ζηον κόζμο» Project πος

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών ςτη χρήςη και αξιοποίηςη των Σ.Π.Ε. ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΣΗ ΓΛΩΑ ΣΑΞΗ Σ «ΕΛΑΣΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΤΜΕ ΚΑΛΤΣΕΡΑ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Μιςαηλίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα