ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΤΑΞΗ 1θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να ειςαχκοφν ςτθν ζννοια του προςανατολιςμοφ με βάςθ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα. Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ παρατθροφν τθ κζςθ του ιλιου ςτον ουρανό το πρωί, τθν ονομάηουν και βρίςκουν ποφ βρίςκεται θ αντίκετθ Β. Διερευνώ και εντοπίζω δείχνουν ςτθν τάξθ τουσ τθν ανατολι με το δεξί τουσ χζρι και εντοπίηουν τθ δφςθ με το αριςτερό εντοπίηουν το βορρά και το νότο ςε ςχζςθ με τα άλλα ςθμεία του ορίηοντα τοποκετοφν πινακίδεσ (βορράσ, νότοσ, ανατολι, δφςθ) ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ τουσ αναφζρουν προσ ποιο ςθμείο του ορίηοντα βρίςκονται διάφορα αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν προφορικά και κάνουν ανακοινϊςεισ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ αςκοφνται ςτον προςανατολιςμό με βάςθ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα δίνουν και ακολουκοφν οδθγίεσ προςανατολιςμοφ χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεξιλόγιο 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, βιωματικι αναπαράςταςθ, επίλυςθ προβλιματοσ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Γνωριμία με το χϊρο του ςχολείου» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Το ταξίδι του ιλιου: Μακαίνω τα ςθμεία του ορίηοντα» είναι το τρίτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).

3 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν ςε ςχζςθ με ςτακερά ςθμεία αναφοράσ τθ κζςθ ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων τθσ τάξθσ τουσ και χϊρων του ςχολείου τουσ χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεξιλόγιο (πάνω, κάτω, δεξιά, αριςτερά). Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Διερεφνηςη (10 ) Ραρουςιάηονται ςτα παιδιά δφο φωτογραφίεσ με τθν ανατολι και τθ δφςθ του ιλιου και ηθτείται από αυτά, αφοφ τισ παρατθριςουν προςεκτικά, να τισ περιγράψουν. Στθ ςυνζχεια δείχνουν και ονομάηουν τθ κζςθ του ιλιου ςε κάκε περίπτωςθ. Επειδι τα παιδιά μπορεί να ζχουν δυςκολία να πουν ποια φωτογραφία δείχνει τθν ανατολι και ποια τθ δφςθ, κα ιταν χριςιμο να υπάρχουν φωτογραφίεσ από τθν περιοχι των παιδιϊν, ϊςτε να αναγνωρίςουν τα ςυγκεκριμζνα γεωγραφικά ςθμεία (π.χ. ςτθν Ακινα «βγαίνει» ο ιλιοσ ανατολι- από τον Υμθττό). Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη (15 ) Τα παιδιά βγαίνουν ςτθν αυλι του ςχολείου. Απλϊνουν τα χζρια τουσ ςε ζκταςθ ζτςι ϊςτε με το δεξί τουσ χζρι να δείχνουν τθν Ανατολι και με το αριςτερό τθ Δφςθ. Εντοπίηονται και τα άλλα δφο ςθμεία του ορίηοντα, ο Βορράσ και ο Νότοσ. Δείχνουν προσ ποια κατεφκυνςθ βρίςκονται ςε ςχζςθ με τθν Ανατολι και τθ Δφςθ. Στθ ςυνζχεια προςδιορίηουν τι (βουνό, κάλαςςα, πάρκο, εκκλθςία κτλ) βρίςκεται προσ τθν κατεφκυνςθ κάκε ςθμείου. Δραςτηριότητα 3 Διερεφνηςη (15 ) Κόβουν χαρτόνια με τισ λζξεισ Βορράσ, Νότοσ, Ανατολι, Δφςθ και τα τοποκετοφν ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ. Στθ ςυνζχεια ςε φφλλο εργαςίασ εντάςςουν ςε κάκε κατεφκυνςθ μερικά από τα αντικείμενα τθσ τάξθσ τουσ. Δραςτηριότητα 4 Εμπζδωςη (20 ) Ραίηουν το ομαδικό παιχνίδι «Βρεσ τθ κζςθ ςου». Θα χρειαςτοφν καρτζλεσ από κανςόν του ίδιου χρϊματοσ, όςεσ και τα παιδιά τθσ τάξθσ. Σε κάκε καρτζλα γράφεται ζνα ςθμείο του ορίηοντα (αν τα παιδιά τθσ τάξθσ είναι 20, τότε για κάκε ςθμείο του ορίηοντα κα υπάρχουν 5 καρτζλεσ). Οι καρτζλεσ τοποκετοφνται ανάποδα ςτο πάτωμα. Ο εκπαιδευτικόσ χαράηει ςτο πάτωμα τθσ τάξθσ με μια κορδζλα ι μία κολλθτικι ταινία ζναν φαρδφ κφκλο. Ηθτάει από κάκε παιδί να πάρει ςτα χζρια του μία καρτζλα. Στθ ςυνζχεια τοποκετεί ζνα από τα παιδιά που ζχουν τθν καρτζλα Βορράσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ κζςθ του κφκλου και λζει: «Εδϊ είναι ο Βορράσ. Βρείτε γριγορα τθ κζςθ ςασ». Τότε τα άλλα παιδιά πρζπει να προςπακιςουν να πάνε ςτθν κατάλλθλθ κζςθ ανάλογα με το ςθμείο του ορίηοντα που λζει θ καρτζλα τουσ και ςε ςχζςθ πάντοτε με το παιδί που είναι ςτο Βορρά (δθλαδι απζναντι από το Βορρά είναι ο Νότοσ, δεξιά θ Ανατολι και αριςτερά θ Δφςθ). Το παιχνίδι μπορεί να επαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ μζχρι τα παιδιά να εξοικειωκοφν με τθ κζςθ των ςθμείων του ορίηοντα.

4 Δραςτηριότητα 5 Εφαρμογή Επίλυςη προβλήματοσ (20 ) Ραιχνίδι ανά δφο: «Ροφ βρίςκεται ο κθςαυρόσ;». Ζνα παιδί βγαίνει ζξω από τθν τάξθ και τα υπόλοιπα ςυμφωνοφν να κρφψουν ζνα αντικείμενο (π.χ. βιβλίο, μαρκαδόρουσ κτλ.). Πταν το παιδί επανζρχεται ςτθν τάξθ, θ ομάδα του δίνει οδθγίεσ προκειμζνου να ανακαλφψει το κρυμμζνο αντικείμενο χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ φράςεισ, π.χ. προχϊρθςε ζνα βιμα βόρεια, δφο βιματα ανατολικά κτλ. Αυτό γίνεται διαδοχικά από όλεσ τισ ομάδεσ είτε με όριο χρόνου είτε με ςυναγωνιςμό ποια κα κακοδθγιςει το δικό τθσ παίκτθ, ϊςτε να βρει γρθγορότερα το κθςαυρό. Δραςτηριότητα 6 Αξιολόγηςη (10 ) Ηθτείται από τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι του προςανατολιςμοφ διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα όπου εμφανίηεται ζνα ρολόι που κατϋ αναλογία ςυγκρίνεται με τθν πυξίδα: ο βορράσ ταυτίηεται με τθ 12 θ ϊρα, ο νότοσ με τθν 6 θ ϊρα, θ ανατολι με τθν 3 θ ϊρα και θ δφςθ με τθν 9 θ ϊρα. Στθ ςυνζχεια παίηουν το παιχνίδι: τα παιδιά κακοδθγοφν ζνα αυτοκίνθτο να ακολουκιςει τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για να φτάςει ςτον προοριςμό του.

5 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενότθτα διδαςκαλίασ Διερεφνθςθ παρατιρθςθ και περιγραφι φωτογραφιϊν με τθν ανατολι και τθ δφςθ του ιλιου Διερεφνθςθ Εντοπιςμόσ ςτο χϊρο τθσ τάξθσ των ςθμείων του ορίηοντα Διερεφνθςθ Εντοπιςμόσ ςθμείων του ορίηοντα Εμπζδωςθ Ρροςανατολιςμόσ ςε ςχζςθ με τα ςθμεία του ορίηοντα Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ Χρόνοσ Εκπαιδευτικι τεχνικι Διδακτικό εποπτικό υλικό 10ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Φωτογραφίεσ 15ϋ 15ϋ 20ϋ 20ϋ 6 Αξιολόγθςθ 10ϋ Βιωματικι δραςτθριότθτα Εταιρικι δραςτθριότθτα τοποκζτθςθ χαρτονιϊν ςτουσ τοίχουσ τθσ αίκουςασ Βιωματικι αναπαράςταςθ Βρίςκουν τα ςθμεία του ορίηοντα Ομαδικι δραςτθριότθτα Ρροςανατολίηονται ακολουκϊντασ οδθγίεσ Ατομικι ι εταιρικι δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ προςανατολιςμόσ Φυλλάδιο εργαςίασ καρτελάκια με Α, Δ, Β, Ν Κορδζλα ι κολλθτικι ταινία - Καρτελάκια με Α, Δ, Β, Ν Ραιχνίδι του κρυμμζνου κθςαυροφ Ραιχνίδι προςανατολιςμοφ ςτο l.gr/games.htm 5. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν να δείξουν τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα; Μποροφν να δϊςουν οδθγίεσ ςε άλλουσ για να τουσ κακοδθγιςουν να ανακαλφψουν ζνα κρυμμζνο αντικείμενο; Μποροφν να ακολουκιςουν οδθγίεσ για να ανακαλφψουν ζνα κρυμμζνο αντικείμενο; Χρθςιμοποιοφν ςωςτό λεξιλόγιο προςανατολιςμοφ; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; Ανταποκρίκθκαν ςτθ βιωματικι δραςτθριότθτα;

6 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ Δραςτθριότθτα 1 Διερεφνθςθ (15 ) Ραρατθριςτε τισ δφο φωτογραφίεσ και ςυηθτιςτε τι δείχνει θ κακεμία. Μετά αντιςτοιχιςτε: δφςθ ανατολι

7 Δραςτθριότθτα 3 Διερεφνθςθ Αντιςτοίχθςθ (15 ) Συνδζςτε κάκε ςθμείο του ορίηοντα με αντικείμενα τθσ τάξθσ ςασ που βρίςκονται προσ εκείνθ τθν κατεφκυνςθ: θμεία του ορίηοντα Αντικείμενα Ανατολι Δφςθ Βορράσ Νότοσ βιβλιοκικθ πόρτα ζδρα παράκυρα πίνακασ ανακοινώςεων πίνακασ χάρτθσ κρεμάςτρα

8 Β ΤΑΞΗ 2θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΧΣΙΜΕΝΟ ΣΟ ΧΩΡΙΟ /ΠΟΛΗ/ΤΝΟΙΚΙΑ ΜΟΤ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να προςδιορίςουν τα βαςικά γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά του τόπου που ηουν. Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ αναγνωρίηουν και ονομάηουν τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία του τόπου τουσ χαρακτθρίηουν τον τόπο τουσ ωσ πεδινό, ορεινό, παρακαλάςςιο με βάςθ τα γεωμορφολογικά του χαρακτθριςτικά Β. Διερευνώ και εντοπίζω ςυγκρίνουν διαφορετικοφσ τόπουσ ωσ προσ τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά τουσ και διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ παρατθροφν ςε φωτογραφίεσ βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (βουνό/όροσ, πεδιάδα, λίμνθ, ποτάμι, κάλαςςα) και τουσ περιγράφουν Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ περιγράφουν τον τόπο τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςωςτά τουσ κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, εταιρικι και ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Ο χϊροσ που ηω» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Ροφ είναι χτιςμζνο το χωριό/πόλθ/ςυνοικία μου» είναι το πρϊτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά). 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν το ςχολείο και τθ ςυνοικία τουσ.

9 Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Διερεφνηςη (15 ) Οι μακθτζσ εργάηονται εταιρικά. Σθμειϊνουν ςε ζναν κατάλογο ποια από τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε αυτόν υπάρχουν ςτον τόπο τουσ και γράφουν τθν ονομαςία τουσ. Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη - Επζκταςη (20 ) Ραρουςιάηονται φωτογραφίεσ με ορεινοφσ, πεδινοφσ και παρακαλάςςιουσ τόπουσ. Ηθτείται να περιγραφεί ςφντομα κάκε φωτογραφία με επικζντρωςθ ςτα γεωμορφολογικά ςτοιχεία. Στθ ςυνζχεια εντοπίηονται ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τον τόπο που κατοικοφν τα παιδιά. Τζλοσ, χαρακτθρίηεται κάκε τόποσ ωσ ορεινόσ, πεδινόσ ι παρακαλάςςιοσ (εργαςία αντιςτοίχθςθσ). Δραςτηριότητα 3 Εφαρμογή - Επίλυςη προβλήματοσ (10 ) Δίνεται θ ανάγλυφθ αναπαράςταςθ μιασ περιοχισ. Ηθτείται από τα παιδιά να τθν περιγράψουν και να γράψουν δίπλα ςε κάκε αρικμό τον κατάλλθλο γεωγραφικό όρο. Δραςτηριότητα 4 Εφαρμογή - Επίλυςη προβλήματοσ (15 ) Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ. Σε κάκε ομάδα δίνονται φωτογραφίεσ ορεινϊν, πεδινϊν και παρακαλάςςιων τόπων διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα Ηθτείται από τισ ομάδεσ να φτιάξουν ζνα κατάλογο με αυτά που μπορεί να ςυναντιςει κάποιοσ ςε κάκε τόπο. Στθ ςυνζχεια οι ομάδεσ κάνουν τθν άςκθςθ αντιςτοίχθςθσ. Δραςτηριότητα 5 Εφαρμογή (20 ) Τα παιδιά εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ. Καταςκευάηουν με πλαςτελίνθ είτε διάφορα γεωμορφολογικά ςτοιχεία είτε τθν αναπαράςταςθ του τόπου τουσ. Επίςθσ, φτιάχνουν καρτζλεσ με τουσ γεωγραφικοφσ όρουσ και τισ προςκζτουν ςτισ αναπαραςτάςεισ τουσ. Δραςτηριότητα 6 - Αξιολόγηςη (10 ) Δίνεται ςε κάκε μακθτι ι ομάδα ζνα ςταυρόλεξο, το οποίο κα ςυμπλθρωκεί με το γεωγραφικό λεξιλόγιο τθσ ενότθτασ.

10 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενόηηηα διδαζκαλίας Χρόνος Εκπαιδεσηική ηετνική Διδακηικό εποπηικό σλικό Διερεφνθςθ Εντοπιςμόσ γεωμορφολογικϊν ςτοιχείων του τόπου τουσ Διερεφνθςθ - Επζκταςθ Ραρατιρθςθ και περιγραφι Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ 15ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Συμπλιρωςθ πίνακα 20ϋ 10ϋ 15ϋ Εταιρικι δραςτθριότθτα περιγραφι ορεινϊν, πεδινϊν και παρακαλάςςιων τόπων Ραρατιρθςθ ανάγλυφθσ αναπαράςταςθσ αναγνϊριςθ βαςικϊν γεωγραφικϊν όρων Ομαδικι δραςτθριότθτα τι υπάρχει ςε ορεινοφσ, πεδινοφσ και παρακαλάςςιουσ τόπουσ Αεροφωτογραφίεσ Ανάγλυφθ εικόνα Αεροφωτογραφίεσ διακζςιμεσ 5 Εφαρμογι - Εμπζδωςθ 20ϋ Καταςκευι αναπαράςταςθσ με πλαςτελίνθ Ρλαςτελίνθ 6 Αξιολόγθςθ 10ϋ Ατομικι αξιολόγθςθ Σταυρόλεξο 5. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν περιγράψουν τον τόπο τουσ χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ; Αναγνωρίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ; Μποροφν να χαρακτθρίςουν ζναν τόπο ωσ ορεινό, πεδινό ι παρακαλάςςιο; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ;

11 6. Προτάςεισ επζκταςθσ Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ δραςτθριότθτεσ από το google earth. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ μποροφν να δουν τθν αεροφωτογραφία του τόπου τουσ, να παρατθριςουν, να αναγνωρίςουν και να ονομάςουν τα γεωμορφολογικά του ςτοιχεία. Μποροφν, επίςθσ, να ςυηθτιςουν πϊσ φαίνεται από ψθλά ο τόποσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια να τον περιγράψουν ςε γενικζσ γραμμζσ (π.χ. ζχει πολλά ψθλά βουνά, ζχει λόφουσ και πεδινά μζρθ, βρζχεται από κάλαςςα, είναι ςε μια λίμνθ κτλ) χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ ορεινό, πεδινό ι παρακαλάςςιο. Ο εκπαιδευτικόσ εκτελεί το πρόγραμμα Google Earth. Στθν επιλογι Fly me γράφει τον τόπο του ςχολείου (π.χ. «Τινοσ, Κυκλάδεσ, Ελλάδα». Το πρόγραμμα οδθγείται ςτθν περιοχι και μετά, με χειριςμό από τον εκπαιδευτικό, «εςτιάηει» ςτθν περιοχι του ςχολείου.

12 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΧΣΙΜΕΝΟ ΣΟ ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ/ΤΝΟΙΚΙΑ ΜΟΤ (90 ) Δραςτθριότθτα 1 Διερεφνθςθ (15 ) Βάλε Χ ςε όςα από τα παρακάτω υπάρχουν ςτον τόπο ςου. Μετά γράψε τθν ονομαςία του. τον τόπο μου υπάρχει και λζγεται βουνό πεδιάδα λίμνθ ποτάμι κάλαςςα νθςί

13 Δραςτθριότθτα 2 - Διερεφνθςθ Αντιςτοίχθςθ (20 ) Αντιςτοιχιςτε τισ φωτογραφίεσ με τθ ςωςτι λζξθ (ορεινόσ, πεδινόσ, παρακαλάςςιοσ) Ρθγζσ εικόνων κατά ςειρά:

14 Δραςτθριότθτα 3 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (10 ) Ραρατθριςτε τθν παρακάτω εικόνα και γράψτε δίπλα ςε κάκε αρικμό το γεωγραφικό όρο (βουνό ι όροσ, πεδιάδα, ποτάμι, λίμνθ) Δραςτθριότθτα 4 - Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (15 ) Αντιςτοιχιςτε τισ λζξεισ για να δείξετε τι υπάρχει ςε ζναν τόπο. δάςοσ ποτάμι φάροσ ελιζσ ορεινόσ πεδινόσ παρακαλάςςιοσ λιμάνι χωράφια βουνά κάλαςςα

15 Δραςτθριότθτα 6 Αξιολόγθςθ (10 ) Λφςε το παρακάτω ςταυρόλεξο EclipseCrossword.com ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ 2. Μια βακιά λεκάνθ τθσ γθσ που ζχει γλυκό νερό. 6. Λζγεται αλλιϊσ το βουνό. 7. Ο τόποσ αυτόσ βρίςκεται κοντά ςτθ κάλαςςα. 8. Ξεκινάει από το βουνό και χφνεται ςτθ κάλαςςα. ΚΑΘΕΣΑ 1. Ζτςι λζγεται ζνασ τόποσ που βρίςκεται ςε βουνό. 3. Βρζχονται γφρω γφρω από κάλαςςα. 4. Ζχει αλμυρό νερό. 5. Μία επίπεδθ επιφάνεια γθσ που αλλιϊσ λζγεται και κάμποσ. 7. Στον τόπο αυτό υπάρχουν πολλζσ πεδιάδεσ.

16 Γ ΤΑΞΗ 3θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΟΡΟΤ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθν ζννοια βαςικϊν γεωγραφικϊν όρων (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ). Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ αναγνωρίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ) περιγράφουν τοπία χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ Β. Διερευνώ και εντοπίζω εντοπίηουν βαςικοφσ γεωγραφικοφσ όρουσ (όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, λίμνθ, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ, πορκμόσ, ιςκμόσ) ςε ζνα χάρτθ Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ χρθςιμοποιοφν ζνα χάρτθ για να επιλφουν προβλιματα κακθμερινισ ηωισ χρθςιμοποιοφν ςωςτά τουσ γεωγραφικοφσ όρουσ ςτθν κακθμερινι ηωι 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι εργαςία, ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Μακαίνω τα μυςτικά του χάρτθ» ζχει διάρκεια 6 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Μακαίνω γεωγραφικοφσ όρουσ» είναι το πρϊτο χρονικά που διδάςκεται ςε αυτι τθν ενότθτα και ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).

17 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ ενότθτα να περιγράφουν τι δείχνει ζνασ χάρτθσ και να διαβάηουν το υπόμνθμά του. Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Διερεφνηςη Ραρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ χάρτθσ γεωγραφικϊν όρων. Οι μακθτζσ παρατθροφν τι δείχνει ο χάρτθσ, ποιεσ λζξεισ γράφει και αν ζχει υπόμνθμα. Ερωτϊνται και ςυηθτοφν τι ςθμαίνει κακεμιά από αυτζσ τισ λζξεισ (γεωγραφικοί όροι). Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη Οι μακθτζσ εργάηονται ομαδικά. Δίνονται ςε κάκε ομάδα καρτζλεσ με λζξεισ και εικόνεσ γεωγραφικϊν όρων και ηθτείται να τισ αντιςτοιχιςουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. (Στο φφλλο εργαςίασ δίνονται οι ςχετικζσ εικόνεσ και λζξεισ. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα αναπαραγωγισ τουσ ςε καρτζλεσ ι τθν επιλογι τθσ αντιςτοίχθςθσ απευκείασ πάνω ςτο φφλλο εργαςίασ). Δραςτηριότητα 3 Διερεφνηςη Δίνονται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν χρωματιςτά υφάςματα ι χαρτιά γκοφρζ. Συηθτείται και ορίηεται ποια χρϊματα παριςτάνουν τθν ξθρά και ποια τθ κάλαςςα (αποτελεί ειςαγωγι για δραςτθριότθτεσ ςε επόμενο δίωρο ςτθν ίδια ενότθτα). Ηθτείται από κάκε ομάδα να αναπαραςτιςει με βιωματικό τρόπο δυο ςυγκεκριμζνουσ γεωγραφικοφσ όρουσ. Οι μακθτζσ ςτρϊνουν τα υλικά ςτο δάπεδο ι ςκεπάηονται με αυτά και εξθγοφν ποιο γεωγραφικό όρο παριςτάνουν και με ποιο τρόπο. Ραραδείγματα υπάρχουν ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ: και Δραςτηριότητα 4 Εμπζδωςη Δίνεται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν μια φωτογραφία τοπίου και τουσ ηθτείται να αναγνωρίςουν όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μποροφν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 5 Εφαρμογή Επίλυςη προβλήματοσ Δίνεται ςε κάκε ομάδα θ ίδια εικόνα ενόσ τοπίου με ςθμαδεμζνθ τθν αρχι και το τζλοσ μιασ διαδρομισ. Οι μακθτζσ καλοφνται να περιγράψουν γραπτά τθ διαδρομι

18 που κα ακολουκιςουν (είναι χαραγμζνθ πάνω ςτθν εικόνα) με τθ χριςθ όςο το δυνατό περιςςότερων γεωγραφικϊν όρων. Ακολουκοφν ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 6 Αξιολόγηςη Δίνεται ςε κάκε μακθτι ι ομάδα ζνα ςφντομο κείμενο, το οποίο πρζπει να ςυμπλθρωκεί με κατάλλθλουσ γεωγραφικοφσ όρουσ.

19 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενότθτα διδαςκαλίασ Χρόνοσ Εκπαιδευτικι τεχνικι Διδακτικό εποπτικό υλικό 1 Διερεφνθςθ εντοπιςμόσ γεωγραφικϊν όρων 15ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Χάρτθσ γεωγραφικϊν όρων 2 Διερεφνθςθ Γεωγραφικοί όροι 15ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα αντιςτοιχοφν εικόνεσ με λζξεισ Καρτζλεσ με λζξεισ και εικόνεσ γεωγραφικϊν όρων 3 Διερεφνθςθ Βιωματικι αναπαράςταςθ 25ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα αναπαριςτοφν βιωματικά γεωγραφικοφσ όρουσ Χρωματιςτά υφάςματα 4 Εμπζδωςθ αναγνϊριςθ γεωγραφικϊν όρων 10ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα αναγνωρίηουν γεωγραφικοφσ όρουσ ςε φωτογραφίεσ τοπίων Φωτογραφίεσ τοπίων 5 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ 15ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα περιγράφουν τθ διαδρομι που κα ακολουκιςουν χρθςιμοποιϊντασ γεωγραφικοφσ όρουσ Φωτογραφία τοπίου με χαραγμζνθ διαδρομι 6 Αξιολόγθςθ 10ϋ Ατομικι ι ομαδικι δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ ςυμπλιρωςθ κειμζνου Κείμενο με γεωγραφικοφσ όρουσ 5. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν να αναγνωρίςουν γεωγραφικοφσ όρουσ ςε εικόνεσ, φωτογραφίεσ τοπίων ι ςε ζνα χάρτθ; Χρθςιμοποιοφν ςωςτό γεωγραφικό λεξιλόγιο ςε περιγραφζσ τόπων; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ; Ανταποκρίκθκαν ςτθ βιωματικι δραςτθριότθτα; 6. Προτάςεισ επζκταςθσ Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ: Α) δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ από ιςτοςελίδεσ, όπωσ mresults=21&page=0 και

20 Β) παιχνίδι ςυμπλιρωςθσ κενϊν ςτο χάρτθ γεωγραφικϊν όρων, τον οποίο ζχουμε προθγουμζνωσ φωτογραφιςει, πλαςτικοποιιςει και αφαιρζςει τισ λζξεισ Γ) παιχνίδι με ερωτιςεισ ςχετικά με τα χρϊματα και τισ διαβακμίςεισ τουσ ςτο γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ Ελλάδασ.

21 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΟΡΟΤ Δραςτθριότθτα 1 Διερεφνθςθ (15 ) Ραρατθριςτε το χάρτθ και περιγράψτε τι δείχνει:

22 Δραςτθριότθτα 2 Διερεφνθςθ Αντιςτοίχθςθ (15 ) Αντιςτοιχιςτε κάκε λζξθ με τθ ςωςτι εικόνα: πεδιάδα ποτάμι κοιλάδα

23 λίμνθ ιςκμόσ κόλποσ πορκμόσ

24 όροσ χερςόνθςοσ ακρωτιριο λόφοσ

25 Δραςτθριότθτα 4 Εμπζδωςθ (10 ) Δίνεται ςε κάκε ομάδα μια από τισ παρακάτω φωτογραφίεσ τοπίων. Ρεριγράψτε τθν εικόνα χρθςιμοποιϊντασ όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μπορείτε

26 Δραςτθριότθτα 5 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (15 ) Ρεριγράψτε πϊσ κα πάτε από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β χρθςιμοποιϊντασ όςουσ περιςςότερουσ γεωγραφικοφσ όρουσ μπορείτε. arnassos.net46.net Δραςτθριότθτα 6 Αξιολόγθςθ (10 ) Συμπλθρϊνω τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ με τισ λζξεισ: πορκμόσ, ιςκμόσ, όροσ, λόφοσ, πεδιάδα, κοιλάδα, ποτάμι, ακρωτιριο, κόλποσ, χερςόνθςοσ Το είναι ψθλότερο από το. Μια που διαςχίηεται από ζνα λζγεται. Πταν μια ςτενι λωρίδα κάλαςςασ μπαίνει ςτθν ξθρά τότε ςχθματίηεται ζνασ. Πταν μια ςτενι λωρίδα ξθράσ βρζχεται από τρεισ μεριζσ από κάλαςςα τότε ςχθματίηεται μια και το πιο μυτερό ςθμείο τθσ λζγεται. Μια ςτενι λωρίδα ξθράσ που χωρίηει δυο κάλαςςεσ λζγεται. Μια ςτενι λωρίδα κάλαςςασ που χωρίηει δυο ξθρζσ λζγεται.

27 Δ ΤΑΞΗ 4θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (90 ) 1. κοπόσ και ςτόχοι του ςχεδίου διδαςκαλίασ Γενικόσ ςκοπόσ Σκοπόσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι μακθτζσ να εντοπίηουν ςτο χάρτθ και να ονομάηουν τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ. Επιμζρουσ ςτόχοι Α. Γνωρίζω και κατανοώ απαρικμοφν τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ ανά γεωγραφικό διαμζριςμα Β. Διερευνώ και εντοπίζω αντιςτοιχοφν ςτο χάρτθ τουσ νομοφσ με το γεωγραφικό διαμζριςμα που ανικουν Γ. Επικοινωνώ και ςυνεργάζομαι ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, επικοινωνοφν γραπτά ι προφορικά, κάνουν ανακοινϊςεισ και παρουςιάηουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ Δ. Σφνδεςη με τη ζωθ περιγράφουν ποιουσ νομοφσ διαςχίηουν κατά τθν πραγματοποίθςθ ταξιδιϊν εντόσ Ελλάδασ χρθςιμοποιοφν ςτθ μάκθςθ τισ νζεσ τεχνολογίεσ 2. Εκπαιδευτικι μζκοδοσ και τεχνικζσ Ωσ καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι μζκοδοσ ζχει επιλεγεί θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται: ερωτιςεισ και απαντιςεισ, ομαδικι εργαςία, γεωγραφικι ζρευνα, παρουςίαςθ εργαςιϊν, επίλυςθ προβλιματοσ, αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. 3. Διάρκεια Θ ενότθτα «Οι νομοί τθσ Ελλάδασ» ζχει διάρκεια 5 διδακτικζσ ϊρεσ. Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ με τίτλο «Μακαίνω τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ» ζχει διάρκεια 2 διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά) και διδάςκεται αμζςωσ μετά από μια ειςαγωγικι ϊρα, κατά τθν οποία εντοπίςτθκαν ςτο χάρτθ και καταγράφθκαν από τουσ μακθτζσ όλοι οι νομοί με το όνομά τουσ ανά γεωγραφικό διαμζριςμα. 4. Ανάπτυξθ ςχεδίου διδαςκαλίασ Προαπαιτοφμενη γνώςη Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν ςυνολικά το περίγραμμα τθσ Ελλάδασ ςε ζνα χάρτθ και γνωρίηουν από τθν προθγοφμενθ διδακτικι ϊρα τα ονόματα των νομϊν. Περιγραφι δραςτθριοτιτων Δραςτηριότητα 1 Αναςκόπηςη

28 Ραρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ πολιτικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ. Οι μακθτζσ ερωτϊνται για τθν ζννοια του νομοφ, για το νομό που κατοικοφν, για τουσ γειτονικοφσ νομοφσ και άλλουσ νομοφσ που ζχουν επιςκεφκεί. Δραςτηριότητα 2 Διερεφνηςη Οι μακθτζσ εργάηονται ομαδικά. Δίνεται ςε κάκε ομάδα ζνασ «λευκόσ» χάρτθσ νομϊν τθσ Ελλάδασ (πλαςτικοποιθμζνοσ). Δίνονται επίςθσ καρτζλεσ με 10 ονόματα διαφορετικϊν νομϊν ςε κάκε ομάδα και ηθτείται να κολλθκοφν πάνω ςτο «λευκό» χάρτθ. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Δραςτηριότητα 3 Διερεφνηςη Δίνεται ςε κάκε ομάδα μακθτϊν ο «λευκόσ» χάρτθσ ενόσ γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ. Ηθτείται από τθν κάκε ομάδα να χαράξει τα ςφνορα των νομϊν και γράψει πάνω ςτο χάρτθ τα ονόματα των νομϊν του διαμερίςματοσ. Αν ο χρόνοσ επαρκεί μποροφν και να χρωματίςουν κάκε νομό. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Δραςτηριότητα 4 Διερεφνηςη Δίνεται ςε κάκε ομάδα φφλλο εργαςίασ, ςτο οποίο ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν πίνακα με αντιςτοιχία 10 νομϊν-γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 5 Διερεφνηςη Στο ίδιο φφλλο εργαςίασ ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν πίνακα με αντιςτοιχία 10 νομϊν-πρωτευουςϊν. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται όποιο χάρτθ κζλουν. Γίνονται ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 6 Εμπζδωςη Για τθν εμπζδωςθ του μακιματοσ χρθςιμοποιοφνται οι δυνατότθτεσ των ΤΡΕ. Ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ κάκε τάξθσ και ςχολείου θ δραςτθριότθτα γίνεται εταιρικά ι ομαδικά, ςτθν τάξθ ι ςτο εργαςτιριο Θ/Υ. Ανάλογα με το διακζςιμο χρόνο μποροφν να προςεγγιςτοφν τζςςερα κατάλλθλα παιχνίδια: α) Δείχνουν 10 νομοφσ που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με γελαςτά ι λυπθμζνα προςωπάκια. Στθ διεφκυνςθ: 52 β) Δείχνουν 10 νομοφσ που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με άριςτα το Στθ διεφκυνςθ: γ) Δείχνουν όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ (51) που ηθτοφνται με τυχαία ςειρά και βακμολογοφνται με 10 βακμοφσ για κάκε ςωςτι απάντθςθ. Θ εφαρμογι χρονομετρά τουσ παίκτεσ, οπότε ο χρόνοσ μπορεί να λειτουργιςει ωσ όριο ι κριτιριο επιτυχίασ. Στθ διεφκυνςθ: ι δ) Αντιςτοιχοφν νομοφσ με πρωτεφουςεσ μετακινϊντασ μολφβια ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. Στθ διεφκυνςθ:

29 Δραςτηριότητα 7 Εφαρμογή Επίλυςη προβλήματοσ Δίνεται ςε κάκε ομάδα ζνα ςενάριο ταξιδιοφ ςτο φφλλο εργαςίασ. Οι μακθτζσ καλοφνται να περιγράψουν γραπτά από ποιουσ νομοφσ κα περάςουν για να κάνουν ζνα ταξίδι από μια πόλθ τθσ Ελλάδασ ςε μια άλλθ. Ακολουκοφν ανακοινϊςεισ. Δραςτηριότητα 8 Αξιολόγηςη Ηθτείται από κάκε μακθτι ι ομάδα να κάνει τθ διπλι αντιςτοίχθςθ γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων-νομϊν-πρωτευουςϊν που αναγράφεται ςτο φφλλο εργαςίασ. 5. Προτάςεισ επζκταςθσ Το προτεινόμενο ςχζδιο διδαςκαλίασ μπορεί να επεκτακεί προςκζτοντασ: α) δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ από ιςτοςελίδεσ, όπωσ mresults=21&page=0 και β) ιχνογράφθςθ πολιτικοφ χάρτθ νομοφ, γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ και τθσ χϊρασ γ) ομαδικά παιχνίδια ερωτιςεων με υλικό του μακιματοσ, ςτα οποία κάκε ομάδα ετοιμάηει ερωτιςεισ που απευκφνει προσ τισ άλλεσ ομάδεσ δ) παιχνίδια ταξινομιςεων μεταξφ νομϊν και γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων τθσ θπειρωτικισ και νθςιωτικισ Ελλάδασ με τθ χριςθ καρτελϊν και χαρτϊν από το φφλλο εργαςίασ που παρατίκεται ι άλλων που κα καταςκευάςουν οι μακθτζσ ε) βιωματικό παιχνίδι ςτο οποίο κάκε παιδί αντιπροςωπεφει ζνα νομό. Ζχουν ςχθματιςτεί ςτθν αυλι κφκλοι με κιμωλία, που παριςτάνουν τα γεωγραφικά διαμερίςματα. Με το ςφνκθμα του δαςκάλου κάκε νομόσ (παιδί) ψάχνει να βρει και να μπει ςτο γεωγραφικό του διαμζριςμα. Σε κάκε γφρο του παιχνιδιοφ οι μακθτζσ αλλάηουν όνομα νομοφ, ϊςτε να αςκοφνται και να εμπεδϊνουν ςταδιακά όλουσ τουσ νομοφσ τθσ χϊρασ.

30 Συνοπτικό περίγραμμα τησ διδαςκαλίασ α/α Υποενότθτα διδαςκαλίασ Αναςκόπθςθ ζννοια του νομοφ Διερεφνθςθ Νομοί τθσ Ελλάδασ Διερεφνθςθ Νομοί κάκε γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ Διερεφνθςθ Κατανομι νομϊν Διερεφνθςθ Ρρωτεφουςεσ νομϊν Εμπζδωςθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ Χρόνοσ Εκπαιδευτικι τεχνικι Διδακτικό εποπτικό υλικό 5ϋ Ερωτιςεισ και απαντιςεισ Ρολιτικόσ χάρτθσ Ελλάδασ 10ϋ 10ϋ 10ϋ 10ϋ 30ϋ 10ϋ 8 Αξιολόγθςθ 5ϋ Ομαδικι δραςτθριότθτα κολλοφν ονομαςίεσ νομϊν ςε λευκό χάρτθ νομϊν τθσ Ελλάδασ Ομαδικι δραςτθριότθτα χαράςςουν τα ςφνορα και γράφουν ςε λευκό χάρτθ κάκε γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ τουσ νομοφσ του Ομαδικι δραςτθριότθτα ςυμπλιρωςθ πίνακα νομϊν-διαμεριςμάτων Ομαδικι δραςτθριότθτα ςυμπλιρωςθ πίνακα νομϊν-πρωτευουςϊν Εταιρικι ι ομαδικι δραςτθριότθτα παιχνίδια λογιςμικϊν Ομαδικι δραςτθριότθτα περιγραφι διαδρομισ ενόσ ταξιδιοφ Ατομικι ι ομαδικι δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ διπλι αντιςτοίχθςθ Λευκόσ χάρτθσ νομϊν Ελλάδασ πλαςτικοποιθμζνοσ και καρτζλεσ με ονόματα νομϊν Λευκοί χάρτεσ γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων Ρίνακασ ςε φφλλο εργαςίασ Ρίνακασ ςε φφλλο εργαςίασ Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσπαιχνίδια hp?option=com_content&tas k=view&id=172&itemid=52 mes/mathstates.htm ex.swf Σενάριο ταξιδιοφ ςτο φφλλο εργαςίασ Αντιςτοίχθςθ ςτο φφλλο εργαςίασ 6. Αξιολόγθςθ Τα ερωτιματα που κακοδθγοφν τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ να μποροφν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ: Μποροφν να ονομάςουν το νομό που κατοικοφν και να τον δείχνουν ςτο χάρτθ; Μποροφν να ονομάςουν τουσ γειτονικοφσ νομοφσ και να τουσ δείχνουν ςτο χάρτθ; Είναι ςε κζςθ να ονομάηουν και να δείχνουν ςτο χάρτθ τουσ νομοφσ του γεωγραφικοφ τουσ διαμερίςματοσ; Μποροφν να αναγνωρίηουν ςε ποιο γεωγραφικό διαμζριςμα ανικει κάκε νομόσ; Είναι ικανοί να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ;

31 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Δραςτθριότθτα 2 Διερεφνθςθ (10 ) «Λευκόσ» χάρτθσ νομϊν τθσ Ελλάδασ Χάρτθσ από: ΟΜΑΔΑ 1 Ν. Αττικισ Ν. Ιωαννίνων Ν. Θμακίασ Ν. Χίου Ν. Τρικάλων Ν. Δράμασ Ν. Ευρυτανίασ Ν. Λακωνίασ Ν. Χανίων Ν. Σερρϊν ΟΜΑΔΑ 2 Ν. Ζβρου Ν. Λζςβου Ν. Ρζλλασ Ν. Καςτοριάσ Ν. Καβάλασ Ν. εκφμνθσ Ν. Αργολίδασ Ν. Φωκίδασ Ν. Λάριςασ Ν. Κζρκυρασ

32 ΟΜΑΔΑ 3 Ν. Κορινκίασ Ν. Εφβοιασ Ν. Καρδίτςασ Ν. Θεςπρωτίασ Ν. Αχαΐασ Ν. Ριερίασ Ν. Λευκάδασ Ν. Φκιϊτιδασ Ν. Ξάνκθσ Ν. Σάμου ΟΜΑΔΑ 4 Ν. Βοιωτίασ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ Ν. Θρακλείου Ν. Κυκλάδων Ν. Άρτασ Ν. Κιλκίσ Ν. Αρκαδίασ Ν. Κορινκίασ Ν. Κεφαλονιάσ Ν. Κοηάνθσ ΟΜΑΔΑ 5 Ν. Φλϊρινασ Ν. Ρρζβεηασ Ν. Μαγνθςίασ Ν. οδόπθσ Ν. Γρεβενϊν Ν. Λαςικίου Ν. Θλείασ Ν. Ηακφνκου Ν. Θεςςαλονίκθσ Ν. Μεςςθνίασ Δραςτθριότθτα 3 Διερεφνθςθ (10 ) Δίνεται ςε κάκε ομάδα ο «λευκόσ» χάρτθσ ενόσ γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ. Κάκε ομάδα πρζπει να κάνει ςτο δικό τθσ χάρτθ δυο πράγματα: Α) να χαράξει τα ςφνορα των νομϊν Β) να γράψει τα ονόματα των νομϊν

33

34

35

36 Δραςτθριότθτα 4 Διερεφνθςθ (10 ) Συμπλθρϊςτε τον πίνακα με τθ βοικεια όποιου χάρτθ κζλετε. Αττικισ Μαγνθςίασ Θρακλείου Ρζλλασ Ξάνκθσ Μεςςθνίασ Ρρζβεηασ Χαλκιδικισ Ηακφνκου Κυκλάδων ΝΟΜΟΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ Δραςτθριότθτα 5 Διερεφνθςθ (10 ) Συμπλθρϊςτε τισ πρωτεφουςεσ των νομϊν με τθ βοικεια όποιου χάρτθ κζλετε. ΝΟΜΟΣ Αρκαδίασ οδόπθσ Βοιωτίασ Αργολίδασ Δωδεκανιςου Λαςικίου Αιτωλοακαρνανίασ Εφβοιασ Φκιϊτιδασ Κεφαλονιάσ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

37 Δραςτθριότθτα 7 Εφαρμογι Επίλυςθ προβλιματοσ (10 ) Κάκε ομάδα κάνει ζνα ταξίδι. Να γράψετε από ποιουσ νομοφσ κα περάςετε για να φτάςετε: ΟΜΑΔΑ 1: από τθν Καλαμάτα ςτθν Καςτοριά ΟΜΑΔΑ 2: από τθ Σπάρτθ ςτθν Θγουμενίτςα ΟΜΑΔΑ 3: από τθν Αλεξανδροφπολθ ςτθν Ακινα ΟΜΑΔΑ 4: από τισ Σζρρεσ ςτο Θράκλειο ΟΜΑΔΑ 5: από τθν Κζρκυρα ςτθ Χαλκίδα ΟΜΑΔΑ 6: από τθ όδο ςτα Ιωάννινα Δραςτθριότθτα 8 Αξιολόγθςθ (5 ) Κάνετε διπλι αντιςτοίχθςθ: ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Αττικισ όδοσ Στερεά Ελλάδα Θεςςαλονίκθσ Ράτρα Αχαΐασ Ερμοφπολθ Μακεδονία Χαλκιδικισ Ακινα Κυκλάδων Θεςςαλονίκθ Ρελοπόννθςοσ Εφβοιασ Μυτιλινθ Δωδεκανιςου Ρολφγυροσ Νθςιά Αιγαίου Λζςβου Χαλκίδα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑΘΗΜΑ: Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα ΣΑΞΗ: ΒϋΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ: 1 (45 λεπτά) ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Μορφι Διδαςκαλίασ: Διαλογικι ομαδικι ςυμμετοχικι Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΓΑΣΗ : ΦΧΣΙΑΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ Α.Μ. 1151

ΠΟΤΓΑΣΗ : ΦΧΣΙΑΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ Α.Μ. 1151 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Η/Τ & ΒΙΟΜΗΥ. ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΔΙΚΟΝΧΝ ΜΔ ΥΧΡΙΚΗ-ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα