0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ... 2. 1 Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΣΗ 0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Οδικό δίκτυο Πεηόδρομοι τάκμευςθ Δθμόςια ςυγκοινωνία ιμανςθ Πρόταςθ κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ Βραχυπρόκεςμεσ ρυκμίςεισ...31 α. Κυκλοφοριακι οργάνωςθ - οδικό δίκτυο και πεηόδρομοι...31 β. θμειακζσ παρεμβάςεισ και κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ...40 γ. τάκμευςθ...43 δ. Δθμόςια και κοινοτικι ςυγκοινωνία...53 ε. ιμανςθ Μεςοπρόκεςμεσ ρυκμίςεισ...59 α. Κυκλοφοριακι οργάνωςθ - οδικό δίκτυο και πεηόδρομοι...59 β. τάκμευςθ...60 γ. Κοινοτικι ςυγκοινωνία...61 δ. ιμανςθ Μακροπρόκεςμεσ ρυκμίςεισ...63 [1]

2 0 Εηζαγωγή. Τν πιαίζην αλάζεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο. Σηόρνη Κνηλνηηθήο Αξρήο Θ παροφςα μελζτθ ανατζκθκε από τθν Κοινότθτα Οίασ ςτο γραφείο μελετϊν «ταφροσ Κωνςταντινίδθσ και ςυνεργάτεσ», με κφριο ςτόχο, όπωσ τζκθκε από τθν ανακζτουςα αρχι, τθν παροχι ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου προτάςεων βραχυπρόκεςμου και μεςο-μακροπρόκεςμου χαρακτιρα για τθν ορκολογικοποίθςθ του ςυςτιματοσ μεταφορϊν τθσ Κοινότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν και χρονιηόντων κυκλοφοριακϊν προβλθμάτων, που κυρίωσ περιλαμβάνουν: μζτρα διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ ςτάκμευςθσ, ιδιαίτερα των τουριςτικϊν λεωφορείων, ςθμειακζσ παρεμβάςεισ βελτίωςθσ προβλθματικϊν τμθμάτων και κόμβων του οδικοφ δικτφου, προτάςεισ διαχείριςθσ των τεράςτιων φόρτων πεηϊν, πρόταςθ οργάνωςθσ ενόσ τοπικοφ (κοινοτικοφ) δικτφου δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ, αναβάκμιςθ τθσ πλθροφοριακισ ςιμανςθσ, με ζμφαςθ ςτθν κακοδιγθςθ των οδθγϊν προσ τουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. [2]

3 1 Αλαπηπμηαθή θαη ρωξνηαμηθή θπζηνγλωκία ηεο Οίαο Θ περιοχι μελζτθσ αφορά ςτο ςφνολο τθσ εδαφικισ περιφζρειασ τθσ Κοινότθτασ Οίασ, που χωρίηεται διοικθτικά ςτα Κοινοτικά Διαμερίςματα (Κ.Δ.) Οίασ και Θθραςίασ. Σα δφο Κ.Δ. ςυνιςτοφν δφο διακριτζσ χωρικζσ ενότθτεσ με διαφορετικά αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά και διαφορετικοφ τφπου κυκλοφοριακά προβλιματα. Θ ενότθτα του Κ.Δ. Οίασ, με πλθκυςμό 962 κατοίκων το 2001 («πραγματικό» κατά ΕΤΕ), περιλαμβάνει: τον οικιςμό τθσ Οίασ (763 κάτοικοι το 2001), που αποτελεί τον κφριο πόλο ζλξθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και ςυγκεντρϊνει τον υψθλότερο μόνιμο και εποχιακό πλθκυςμό, κακϊσ και όλεσ ςχεδόν τισ διοικθτικζσ, οικονομικζσ και τουριςτικζσ λειτουργίεσ, τουσ περιμετρικοφσ οικιςμοφσ που ουςιαςτικά ςυγκροτοφν ενιαίο οικιςτικό πλζγμα με τθν Οία: ςτα ανατολικά θ Φοινικιά (50 κάτοικοι το 2001), ςτα βόρεια ο Θόλοσ (64 κάτοικοι), ςτα ΝΔ ο Όρμοσ Αμμουδιοφ (7 κάτοικοι) και ςτα ΝΑ (ανάμεςα ςτθν Οία και τθ Φοινικιά) ο Όρμοσ Αρμζνθ (7 κάτοικοι), τουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ, που βρίςκονται ςτθ βόρεια ακτι και ουςιαςτικά διακζτουν μόνο εποχιακό πλθκυςμό: ο Παράδειςοσ με 48 κατοίκουσ και ο Κολοφμποσ με 23 κατοίκουσ (οι Μπαξζδεσ δεν κεωροφνται οικιςμόσ κατά τθν ΕΤΕ). Σο Κ.Δ. Θθραςίασ, με 268 κατοίκουσ το 2001, αποτελείται από τθ Θθραςία (147 κάτοικοι), τθν Αγία Ειρινθ (89 κάτοικοι), τον Ποταμό (30 κάτοικοι), τον Όρμο Κόρφου (2 κάτοικοι) και τθν Αγριλιά (χωρίσ «πραγματικό» πλθκυςμό κατά τθν τελευταία απογραφι). Για μεν το «θπειρωτικό» τμιμα, του Κ.Δ. Οίασ, κφριο πρόβλθμα είναι θ άμβλυνςθ των ςθμαντικϊν εποχιακϊν πιζςεων από τθν υψθλι τουριςτικι και παρακεριςτικι κίνθςθ. Αιχμι αποτελεί ο οικιςμόσ τθσ Οίασ που ςυγκεντρϊνει τον υψθλότερο μόνιμο και εποχιακό πλθκυςμό, κακϊσ και ςχεδόν όλεσ τισ διοικθτικζσ, οικονομικζσ και τουριςτικζσ λειτουργίεσ. Εντοφτοισ, θ ςυνεκτικι διάταξθ των οικιςμϊν ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ ςταδιακι διάχυςθ των κυκλοφοριακϊν προβλθμάτων τα τελευταία χρόνια και ςτουσ περιμετρικοφσ οικιςμοφσ Φοινικιάσ, Θόλου και Αμμουδιοφ, γεγονόσ που υπαγορεφει ςαφϊσ τθν ενιαία αντιμετϊπιςθ του ςχεδιαςμοφ ςτο ςφνολο του οικιςτικοφ δικτφου. Από τθν άλλθ μεριά, κφριο ηθτοφμενο για το «νθςιωτικό» Κ.Δ. Θθραςίασ είναι θ εξαςφάλιςθ επαρκοφσ και αποτελεςματικισ ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ με το «θπειρωτικό» τμιμα τθσ Κοινότθτασ κακ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, ενϊ τα κυκλοφοριακά προβλιματα ςτο εςωτερικό του μικροφ νθςιοφ είναι προφανϊσ χαμθλότερθσ ζνταςθσ. [3]

4 Ιςχφον θεςμικό πλαίςιο Θ πλειοψθφία των οικιςμϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι χαρακτθριςμζνοι ωσ παραδοςιακοί με βάςθ τα Π.Δ. τθσ (ΦΕΚ 594/Δ) «Περί χαρακτθριςμοφ ωσ Παραδοςιακϊν Οικιςμϊν τινϊν του Κράτουσ κλπ» (αφορά ςτον οικιςμό τθσ Οίασ) και τθσ (ΦΕΚ 504/Δ) «Χαρακτθριςμόσ οικιςμϊν του Νομοφ Κυκλάδων ωσ παραδοςιακϊν και κακοριςμόσ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ αυτϊν» (αφορά ςτουσ οικιςμοφσ Φοινικιάσ, Θόλου, Όρμου Αμμουδίου και Όρμου Αρμζνθ). Οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ ειδικά για τθν Οία αρχικά ορίηονταν ςτο γενικό Π.Δ. τθσ (ΦΕΚ 345/Δ) «Κακοριςμόσ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ των οικοπζδων των οικιςμϊν του νομοφ Κυκλάδων, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ παραδοςιακοί με το από (ΦΕΚ 594/Δ) π. δ/γμα», το οποίο αντικαταςτάκθκε με το Π.Δ. τθσ (ΦΕΚ 817/Δ) «Κακοριςμόσ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ των οικοπζδων του οικιςμοφ Οίασ τθσ νιςου Θιρασ (Ν. Κυκλάδων)», όπωσ ςιμερα ιςχφει με βάςθ τισ τροποποιιςεισ του Π.Δ. (ΦΕΚ Δ/1075/ ) «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του από Π.Δ/τοσ "Κακοριςμόσ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ των οικοπζδων του οικιςμοφ Οίασ τθσ νιςου Θιρασ (Ν.Κυκλάδων) (Δ`817)"». ε ό,τι αφορά τθν εκτόσ ορίων των οικιςμϊν περιοχι, εφαρμογι ζχει το Π.Δ (ΦΕΚ 139/Δ) «Κακοριςμόσ Ηϊνθσ Οικιςτικοφ Ελζγχου κατωτάτου ορίου κατάτμθςθσ και λοιπϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ ςτθν εκτόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμϊν προχφιςταμζνων του ζτουσ 1923 περιοχι των κοινοτιτων Θιρασ, Οίασ, Βόκωνα, Βουρβοφλου, Εμπορείου Εξω Γωνιάσ, Επιςκοπισ Γωνιάσ, Θμεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτθρίου, Μεςαριάσ, Πφργου και Θθραςιάσ των νιςων Θιρασ και Θθραςιάσ (Ν. Κυκλάδων)». [4]

5 Πίν. 1: Οικιςτικό δίκτυο Κοινότθτασ Οίασ Περιοχι / οικιςμοί Πλθκυςμόσ 2001 Ιςχφοντα διατάγματα αντορίνθ Διμοσ Θιρασ Κοινότθτα Οίασ Κ.Δ.Οίασ 962 ΗΟΕ Θιρασ και Θθραςίασ: Π.Δ (ΦΕΚ 139/Δ) (περιοχζσ εκτόσ ορίων οικιςμϊν) Οία χαρακτθριςμόσ ωσ παραδοςιακοφ οικιςμοφ: Π.Δ (ΦΕΚ 594/Δ) - όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ: Π.Δ (ΦΕΚ 817/Δ), όπωσ ςιμερα ιςχφει με βάςθ τισ τροποποιιςεισ του Π.Δ. (ΦΕΚ Δ/1075/ ) Θόλοσ 64 Χαρακτθριςμόσ ωσ παραδοςιακοφ οικιςμοφ & όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ: Π.Δ (ΦΕΚ 504/Δ) Κολοφμποσ 23 Γενικι νομοκεςία περί οικιςμϊν: Π.Δ. 19/ Όρμοσ Αμμουδιοφ 7 Χαρακτθριςμόσ ωσ παραδοςιακοφ οικιςμοφ & όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ: Π.Δ (ΦΕΚ 504/Δ) Όρμοσ Αρμζνθσ 7 Χαρακτθριςμόσ ωσ παραδοςιακοφ οικιςμοφ & όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ: Π.Δ (ΦΕΚ 504/Δ) Παράδειςοσ 48 Γενικι νομοκεςία περί οικιςμϊν: Π.Δ. 19/ Φοινικιά 50 Χαρακτθριςμόσ ωσ παραδοςιακοφ οικιςμοφ & όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ: Π.Δ (ΦΕΚ 504/Δ) Κ.Δ.Θθραςίασ 268 ΗΟΕ Θιρασ και Θθραςίασ: Π.Δ (ΦΕΚ 139/Δ) (περιοχζσ εκτόσ ορίων οικιςμϊν) Θθραςία 147 Χαρακτθριςμόσ ωσ παραδοςιακοφ οικιςμοφ & όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ: Π.Δ (ΦΕΚ 504/Δ) Αγία Ειρινθ 89 Γενικι νομοκεςία περί οικιςμϊν: Π.Δ. 19/ Αγριλιά 0 Γενικι νομοκεςία περί οικιςμϊν: Π.Δ. 19/ Όρμοσ Κόρφου 2 Γενικι νομοκεςία περί οικιςμϊν: Π.Δ. 19/ Ποταμόσ 30 Γενικι νομοκεςία περί οικιςμϊν: Π.Δ. 19/ Πρζπει να ςθμειωκεί ότι αυτι τθν περίοδο βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ χεδίου Χωρικισ και Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Πόλθσ (ΧΟΟΑΠ) τθσ Κοινότθτασ Οίασ. Πολλά από τα χρονίηοντα κυκλοφοριακά προβλιματα τθσ Οίασ μποροφν να επιλυκοφν μζςω τθσ εφαρμογισ μελλοντικά του ΧΟΟΑΠ (π.χ. διάνοιξθ οδϊν βόρεια του κεντρικοφ οδικοφ άξονα, εξεφρεςθ γθσ για δθμιουργία οργανωμζνων χϊρων ςτάκμευςθσ κλπ.). Εντοφτοισ αυτό αφορά μόνο το μακροπρόκεςμο επίπεδο (και μάλιςτα με αβζβαιο χρονικό ορίηοντα υλοποίθςθσ όπωσ δείχνει θ εμπειρία εφαρμογισ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν Ελλάδα), ζτςι ςε βραχυ-μεςοπρόκεςμο ορίηοντα οι προτάςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ κα βαςιςτοφν αναγκαςτικά ςε πιο «ρεαλιςτικζσ» και άμεςα εφαρμόςιμεσ λφςεισ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ τθσ διακζςιμθσ υποδομισ. [5]

6 2 Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Θ ιδιαίτερθ γεωμορφολογία τθσ περιοχισ με τισ ζντονεσ κλίςεισ κατά μικοσ τθσ καλντζρασ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθ διαμόρφωςθ του οικιςτικοφ ιςτοφ τθσ Οίασ, θ οποία αναπτφςςεται γραμμικά, κατά μικοσ μιασ ςτενισ λωρίδασ γθσ ( μ.) παράλλθλα με το φυςικό όριο τθσ καλντζρασ. Ο οικιςμόσ τθσ Οίασ διατάςςεται εκατζρωκεν του κεντρικοφ πεηόδρομου, ο οποίοσ βρίςκεται πάνω ςτο «φρφδι» τθσ καλντζρασ, αποτελϊντασ τθ ραχοκοκαλιά του οικιςμοφ και δθμιουργϊντασ δφο γειτονιζσ με διαφορετικά μορφολογικά-τοπογραφικά χαρακτθριςτικά. Θ ηϊνθ νότια του κεντρικοφ πεηόδρομου (περιοχι καλντζρασ) αποτελεί το «πυκνοδομθμζνο τμιμα του οικιςμοφ προ του 1923» 1, όπου οι ιδιοκτθςίεσ διατάςςονται βακμιδωτά ςε διαμικθ επίπεδα κατά μικοσ των ςθμαντικϊν κλίςεων τθσ καλντζρασ, με τρόπο ϊςτε θ ταράτςα των κτιςμάτων του ενόσ επιπζδου να αποτελεί τθν αυλι των ςπιτιϊν του προθγοφμενου επιπζδου. Σο οδικό δίκτυο ςτθν περιοχι τθσ καλντζρασ περιλαμβάνει ςτενά ςοκάκια απροςπζλαςτα με Ι.Χ. με μεγάλεσ κλίςεισ (και ςκαλάκια ςε πολλζσ περιπτϊςεισ), τα οποία ςυνδζουν κάκετα τον κεντρικό πεηόδρομο με τισ ιδιοκτθςίεσ προσ τθν άκρθ τθσ καλντζρασ. Θ ηϊνθ βόρεια του κεντρικοφ πεηοδρόμου, που αποτελεί το «ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ» (βλ. όπωσ παραπάνω), χαρακτθρίηεται από πολφ θπιότερεσ κλίςεισ και περιςςότερο «ορκολογικι» διάταξθ του οικιςτικοφ ιςτοφ με οικοδομικά τετράγωνα κανονικισ γεωμετρίασ. Σο πλάτοσ των οδϊν είναι και εδϊ όμωσ πολφ περιοριςμζνο, με αποτζλεςμα να αποκλείεται θ διζλευςθ τροχοφόρων, πλθν τθσ οδοφ που περνά μπροςτά από το δθμοτικό ςχολείο και τθσ οδοφ που εξυπθρετεί το Κοινοτικό Κατάςτθμα και το Περιφερειακό Ιατρείο. Θ πρόςφατθ (Μάιοσ 2008) ολοκλιρωςθ από τθν Κοινοτικι Αρχι τθσ πεηοδρόμθςθσ τθσ κεντρικισ οδοφ ωσ τον Αγ. Γεϊργιο ολοκλιρωςε το πλζγμα των πεηοδρόμων και ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ οικιςτικισ ςυνοχισ και ςτθ κεαματικι βελτίωςθ τθσ εικόνασ και τθσ λειτουργίασ του οικιςμοφ, εκ των πραγμάτων όμωσ μείωςε τισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ για τθ διαχείριςθ των οδικϊν κυκλοφοριακϊν ροϊν που πλζον περιορίηονται ςτθν επαρχιακι οδό Φθρϊν-Οίασ. 1 Βλ. Καθοριςμόσ ειδικών όρων και περιοριςμών δόμηςησ των οικοπζδων του οικιςμοφ Οίασ τησ νήςου Θήρασ (Ν. Κυκλάδων) (Π.Δ. τθσ 28.6/ ΦΕΚ/Δ/817). [6]

7 2.1 Οδηθό δίθηπν Σο κφριο οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ μελζτθσ αποτελείται από: τον κεντρικό οδικό άξονα, που αποτελεί τμιμα τθσ επαρχιακισ οδοφ (Επ.Ο. 2) Φθρϊν-Οίασ και ςυνδζει τθν Κοινότθτα με τα Φθρά, το αεροδρόμιο, τον Ακθνιό και το κεντρικό-νότιο τμιμα του νθςιοφ. Ο κεντρικόσ δρόμοσ ειςζρχεται ςτθν Κοινότθτα από ανατολικά, διαςχίηει τθ Φοινικιά και τον Περίβολα, διατρζχει τθν Οία με κατεφκυνςθ Α-Δ κατά μικοσ του βόρειου ορίου του οικιςμοφ, εξζρχεται από τον οικιςμό ςτθν περιοχι όπου ςχεδιάηεται θ χωροκζτθςθ του υπαίκριου κεάτρου ςτα παλιά λατομεία και ςυνεχίηει, ελικοειδϊσ, προσ το λιμάνι του Αμμουδιοφ ςτα ΝΔ. Ο δρόμοσ αυτόσ είναι θ κφρια πφλθ ειςόδου τθσ Οίασ και αποτελεί τθ ραχοκοκαλιά του οδικοφ δικτφου, κακϊσ κατά μικοσ του ςυναρτϊνται όλοι οι δευτερεφοντεσ οδικοί άξονεσ και οι κφριοι χϊροι ςτάκμευςθσ. Θ οδόσ είναι διπλισ κατεφκυνςθσ, τα γεωμετρικά τθσ χαρακτθριςτικά εντοφτοισ δεν επαρκοφν για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ αυξθμζνθσ κίνθςθσ που καλείται να παραλάβει ςιμερα (πρακτικά εξυπθρετεί το ςφνολο των μετακινιςεων προσ και από τον οικιςμό), κακϊσ το πλάτοσ του καταςτρϊματοσ ςτα περιςςότερα ςθμεία επιτρζπει οριακά τθν ταυτόχρονθ διζλευςθ δφο μεγάλων οχθμάτων. υγκεκριμζνα, ςτο μεγαλφτερο μικοσ του τμιματοσ από τθ διαςταφρωςθ τθσ Φοινικιάσ ωσ τθ διαςταφρωςθ του Περίβολα, το πλάτοσ του καταςτρϊματοσ ξεπερνά τα 7μ., γεγονόσ που εξαςφαλίηει άνετεσ ςυνκικεσ για τθν αντίκετθ κίνθςθ όλων των τφπων οχθμάτων, ενϊ ςτα τελευταία ~150μ. πριν τθ διαςταφρωςθ του Περίβολα εμφανίηεται ςθμαντικι τοπικι ςτζνωςθ πλάτουσ 4,8-5μ. λόγω τθσ παρόδιασ δόμθςθσ (Εικ. 2α), το τμιμα ωσ τθν πλατεία Αγ. Γεωργίου (αρχι του κεντρικοφ πεηοδρόμου) είναι το προβλθματικότερο, κακϊσ θ παρόδια δόμθςθ ςε ζνα κρίςιμο μικοσ περίπου 50 μ. (Εικ. 1) περιορίηει τον κυκλοφοριακό χϊρο ςε πλάτοσ <4 μ. (3,8μ. ςτο ςτενότερο ςθμείο), το οποίο επαρκεί για τθν κίνθςθ οχθμάτων μόνο κατά τθ μία κατεφκυνςθ. Με δεδομζνθ και τθν ανυπαρξία οποιαςδιποτε κυκλοφοριακισ ρφκμιςθσ πζραν τθσ ςυνεννόθςθσ μεταξφ των οδθγϊν, το αποτζλεςμα είναι να εμφανίηεται ςθμαντικι κυκλοφοριακι ανάςχεςθ και να ςχθματίηονται ουρζσ δεκάδων μζτρων, ιδιαίτερα τισ ϊρεσ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ των τουριςτικϊν λεωφορείων, το τμιμα μεταξφ του Αγ. Γεωργίου και τθσ κεντρικισ πλατείασ ζχει ικανοποιθτικά γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, με μζςο πλάτοσ άνω των 7μ., πλθν δφο μικρϊν ςτενϊςεων όπου πζφτει ςτα 6μ., ικανοποιϊντασ πάντωσ, ζςτω και οριακά, τθν ελάχιςτθ διατομι για [7]

8 τθν αντίκετθ κίνθςθ δφο μεγάλων οχθμάτων ςε ςυνκικεσ περιοριςμζνου χϊρου (βάςει των προδιαγραφϊν ΟΜΟΕ για οδοφσ αυτισ τθσ κατθγορίασ) 2. Εντοφτοισ, το επαρκζσ πλάτοσ ςε αυτό το κεντρικό τμιμα τθσ οδοφ ενκαρρφνει τθν παράνομθ ςτάκμευςθ οχθμάτων, με αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι απομείωςθ του κυκλοφοριακοφ χϊρου, ςτα ανεπαρκι επίπεδα του προθγοφμενου τμιματοσ, το υπόλοιπο τμιμα, ωσ το Κοινοτικό Κατάςτθμα, ζχει επίςθσ ςχετικά ικανοποιθτικό πλάτοσ, που ποικίλει μεταξφ 6-7μ., με αρκετζσ μάλιςτα διαπλατφνςεισ (κυρίωσ πάνω ςτισ ςτροφζσ) που χρθςιμοποιοφνται για ςτάκμευςθ ςυςτάδων οχθμάτων παρακωλφοντασ μερικϊσ τθ διερχόμενθ κυκλοφορία. Σοπικι ςτζνωςθ που μειϊνει το ωφζλιμο πλάτοσ του καταςτρϊματοσ ςτα 5,3μ. εμφανίηεται ακριβϊσ ςτθν ζξοδο τθσ αφετθρίασ του ΚΣΕΛ λόγω προεξοχισ τθσ ξερολικιάσ (Εικ. 2β), όπου κα μποροφςε ςχετικά εφκολα να γίνει μικρι διαπλάτυνςθ περίπου 0,6μ. μζχρι το ςτφλο τθσ ΔΕΘ, θ ςυνζχεια τθσ οδοφ, από τα όρια του οικιςμοφ προσ το Αμμοφδι, ανικει ορκϊσ ςε χαμθλότερθ λειτουργικι και διοικθτικι κατθγορία οπότε και τα γεωμετρικά τθσ χαρακτθριςτικά είναι υποδεζςτερα. το τμιμα τθσ οδοφ μζχρι τθν τελευταία ςτροφι πριν το Αμμοφδι, το μζςο πλάτοσ δεν υπερβαίνει τα 5μ., επαρκϊντασ οριακά για τθν αντίκετθ κίνθςθ ενόσ μεγάλου οχιματοσ και ενόσ Ι.Χ., ενϊ επιςθμαίνεται και θ ζλλειψθ οριηόντιασ ςιμανςθσ (οριογραμμϊν και διαχωριςτικισ γραμμισ) (Εικ. 3α,β). το τελευταίο κατθφορικό τμιμα των ~500μ., θ πρόςφατθ διαπλάτυνςθ (πλάτοσ καταςτρϊματοσ 6,5μ.) και θ τοποκζτθςθ ψθλοφ πεηοδρομίου ςτθν πλευρά τθσ κάλαςςασ (πλάτουσ 1,5μ.) για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κίνθςθσ των πεηϊν και τθν αποτροπι τθσ παρόδιασ ςτάκμευςθσ (Εικ. 3γ) είχε μερικό μόνο αποτζλεςμα, κακϊσ τα ψθλότερα οχιματα ςτακμεφουν με τθ μία ρόδα πάνω ςτο πεηοδρόμιο και τα υπόλοιπα απλά ςτακμεφουν εντόσ του καταςτρϊματοσ, κυρίωσ ςτα τελευταία μ. πριν το λιμάνι του Αμμουδιοφ. Σίκεται λοιπόν ζνα ηιτθμα διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ για ςτάκμευςθ ςε αυτι τθν περιοχι, το οποίο μπορεί πάντωσ να αντιμετωπιςτεί με τθν καταςκευι του νζου χϊρου ςτάκμευςθσ ςτο υπαίκριο κζατρο και τθν παροχι εναλλακτικϊν μζςων μετακίνθςθσ (όπωσ θ κοινοτικι ςυγκοινωνία), κακϊσ ο μόνοσ εκτατικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ που κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςιμερα ςτθν περιοχι είναι ζνα μικρό πλάτωμα ζκταςθσ ~150μ 2 ςτο τζρμα τθσ οδοφ πριν το λιμάνι. Οφτωσ ι άλλωσ, πάντωσ, θ ίδια θ μορφολογία και θ μικρι κλίμακα του οικιςμοφ υπαγορεφουν τθν αποκάρρυνςθ ςυγκζντρωςθσ Ι.Χ. ςτθν περιοχι. 2 ΝΑΜΑ Α.Ε. φμβουλοι Μθχανικοί και Μελετθτζσ, 2001 (για λογαριαςμό του ΤΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ), 'Οδηγίεσ Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Τεφχοσ 4: Κφριεσ Αςτικζσ Οδοί (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ)'. [8]

9 Εικ. 1: (α) (β) Η ςθμαντικι ςτζνωςθ τθσ κεντρικισ οδοφ πριν τον Αγ. Γεϊργιο: (α) άποψθ από τα δυτικά, (β) άποψθ από τα ανατολικά Εικ. 2: (α) Σοπικζσ ςτενϊςεισ τθσ κεντρικισ οδοφ: (α) διαςταφρωςθ Περίβολα, (β) ζξοδοσ αφετθρίασ ΚΣΕΛ (β) Εικ. 3: (α) (β) (γ) Οδόσ προσ Αμμοφδι: (α, β) ζλλειψθ διαγράμμιςθσ, (γ) εγκατάςταςθ ψθλοφ πεηοδρομίου ςτο τελευταίο τμιμα [9]

10 Επόμενο τθσ ςτενότθτασ τθσ κεντρικισ οδοφ είναι θ πλιρθσ ανυπαρξία πεηοδρομίων (πλθν του προαναφερκζντοσ τμιματοσ ςτθν είςοδο του Αμμουδιοφ), που κακιςτά τθ διζλευςθ των πεηϊν πολφ επικίνδυνθ, αν όχι απαγορευτικι, και ζχει προςδϊςει ςτθν οδό ζνα μονοςιμαντο χαρακτιρα αποκλειςτικισ εξυπθρζτθςθσ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ, με όλεσ τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που αυτό ςυνεπάγεται (δθμιουργία αφιλόξενου περιβάλλοντοσ, αρνθτικι εικόνα για τον επιςκζπτθ τθσ πόλθσ). Θ ςυνολικά προβλθματικι λειτουργία τθσ οδοφ προκαλεί τεράςτια προβλιματα ςυμφόρθςθσ ειδικά τισ ϊρεσ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ των μεγάλων τουριςτικϊν λεωφορείων και γενικότερα τισ απογευματινζσ ϊρεσ, όταν καταφκάνει το κφμα των επιςκεπτϊν που ζρχονται για το θλιοβαςίλεμα και ςυνιςτά αναμφίβολα το μείηον κυκλοφοριακό πρόβλθμα τθσ Οίασ, για τθν επίλυςθ του οποίου κα διατυπωκοφν διάφορεσ εναλλακτικζσ προτάςεισ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ. θμειϊνεται ότι κα πρζπει να αποκλειςτοφν λφςεισ διαπλάτυνςθσ τθσ οδοφ, ακόμθ και μακροπρόκεςμα, κακϊσ πολλά παρόδια κτίςματα είναι χαρακτθριςμζνα ωσ διατθρθτζα, ενϊ και οι αξίεσ γθσ ςτθν περιοχι κακιςτοφν πλζον απαγορευτικι τθν απαλλοτρίωςθ λωρίδων γθσ εκατζρωκεν τθσ οδοφ. ε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα, πάντωσ, θ Κοινοτικι Αρχι διακζτει ςτα χζρια τθσ τθ μελζτθ του νζου υπαίκριου κζατρου όπου προβλζπεται θ καταςκευι πεηοδρομίου από τθ μεριά τθσ καλντζρασ, ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ από το Αμμοφδι ωσ το Κοινοτικό Κατάςτθμα, θ οποία και κα πρζπει να υλοποιθκεί, ςε ςυνδυαςμό με τισ προτάςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ για το υπόλοιπο, πλζον νευραλγικό τμιμα ωσ τθ Φοινικιά. Ο δρόμοσ προσ τουσ Μπαξζδεσ, τμιμα τθσ κφριασ δθμοτικισ οδοφ 3 Οίασ-Φθρϊν (περιφερειακισ) που κινείται κατά μικοσ τθσ ΒΑ ακτισ του νθςιοφ, ο οποίοσ ςυνδζει με κατεφκυνςθ Α-Δ τουσ παραλιακοφσ οικιςμοφσ Κολοφμπου, Παραδείςου και Μπαξζδων και ςυνεχίηει με κατεφκυνςθ Β-Ν προσ τον Θόλο και τθν Οία. Αποτελεί τθ δεφτερθ πφλθ ειςόδου του οικιςμοφ τθσ Οίασ και διαςταυρϊνεται με τον κεντρικό δρόμο ςτο φψοσ τθσ κεντρικισ πλατείασ, με αδιαμόρφωτο κόμβο, θ μελζτθ βελτίωςθσ του οποίου βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Πρόκειται για οδό διπλισ κατεφκυνςθσ με επαρκι γεωμετρικά χαρακτθριςτικά που πλιττεται, όμωσ, από τθν παράνομθ ςτάκμευςθ Ι.Χ. οχθμάτων και τουριςτικϊν λεωφορείων ςε όλο τθσ το μικοσ μζχρι τον Θόλο. Θ κοινοτικι οδόσ που ςυνδζει με κατεφκυνςθ Β-Ν τθν ανατολικι πφλθ τθσ Οίασ ςτο φψοσ τθσ Φοινικιάσ με τον περιφερειακό ςτο φψοσ τθσ παραλίασ του Παραδείςου, λειτουργϊντασ 3 Απόφ. Νομάρχθ Κυκλάδων 200/ [10]

11 ςυμπλθρωματικά προσ τθν προθγοφμενθ οδό. Πρόκειται ομοίωσ για οδό διπλισ κατεφκυνςθσ, με φτωχότερα πάντωσ γεωμετρικά χαρακτθριςτικά. Ιδιαίτερα επιςθμαίνεται θ φπαρξθ ςχετικά μεγάλων κλίςεων ςτθν περιοχι τθσ Φοινικιάσ (Εικ. 4) και θ ςτενότθτα του κόμβου με τθν κεντρικι οδό, που δυςχεραίνουν τθν κυκλοφορία μεγάλων οχθμάτων και ςτισ δφο κατευκφνςεισ, γεγονόσ που κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ επίςπευςθσ των μελετϊν βελτίωςθσ τθσ χάραξθσ ςτο τμιμα αυτό (που ςιμερα βρίςκονται ςε διαδικαςία εξζλιξθσ). Εικ. 4: Σα δφο ςθμεία ςθμαντικϊν κλίςεων τθσ κοινοτικισ οδοφ Φοινικιάσ-Παραδείςου ςτθν περιοχι τθσ Φοινικιάσ θμαντικό ζργο που βρίςκεται υπό μελζτθ είναι θ νζα κοινοτικι οδόσ που κα ςυνδζει το δρόμο του Αμμουδιοφ (ςτο φψοσ τθσ τελευταίασ ςτροφισ πριν τθν κατθφόρα) με τθν οδό προσ Μπαξζδεσ (ςτθν περιοχι βόρεια του Θόλου), θ οποία με τθν κατάλλθλθ πλθροφοριακι ςιμανςθ μπορεί να ενταχκεί ςτον περιφερειακό δακτφλιο Αεροδρομίου-Φθρϊν-Οίασ, ϊςτε να αποςυμφοριςει τον κεντρικό οδικό άξονα τθσ Οίασ από τθ διερχόμενθ κυκλοφορία που κα κατευκφνεται προσ το Αμμοφδι και τθ Θθραςιά. Πάντωσ, ακόμθ δεν ζχει οριςτικοποιθκεί θ χάραξθ τθσ οδοφ (ζχει γίνει προςωρινι χάραξθ), οφτε υπάρχει ςαφζσ χρονοδιάγραμμα και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ για τθν καταςκευι τθσ. 2.2 Πεδόδξνκνη Ο οικιςμόσ τθσ Οίασ διακζτει ζνα δίκτυο πεηοδρόμων ςθμαντικοφ μικουσ που εξυπθρετεί τόςο τισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ των κατοίκων (πρόςβαςθ ςτισ κατοικίεσ προσ τθ μεριά τθσ καλντζρασ) όςο και των επιςκεπτϊν, που μετακινοφνται από τον κεντρικό οδικό άξονα όπου βρίςκονται όλοι οι χϊροι ςτάκμευςθσ (Ι.Χ. και λεωφορείων) προσ τθν καλντζρα. Σο δίκτυο αυτό ςυνκζτει αναμφίβολα [11]

12 ζνα από τα κφρια πλεονεκτιματα τθσ Οίασ, κακϊσ αναδεικνφει τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτα και δζνει αρμονικά με τον παραδοςιακό χαρακτιρα του οικιςμοφ. Σο μεγαλφτερο μζροσ του δικτφου προζκυψε από τθν ίδια τθ μορφολογία του οικιςμοφ, κακϊσ θ μεςαιωνικι ςυγκρότθςθ του οικιςτικοφ ιςτοφ και οι ζντονεσ κλίςεισ προσ τθ μεριά τθσ καλντζρασ προςδίδουν ςτισ περιςςότερεσ οδοφσ χαρακτθριςτικά που αποκλείουν τθν κίνθςθ τροχοφόρων. Θ ολοκλιρωςθ τθσ πεηοδρόμθςθσ τθσ κεντρικισ οδοφ μζχρι τθν Πλατεία Αγ. Γεωργίου (Εικ. 5), τον Μάιο του 2008, ςυμπλιρωςε και ενοποίθςε το υπόλοιπο de facto διαμορφωμζνο δίκτυο πεηοδρόμων, ςυνκζτοντασ ζνα ολοκλθρωμζνο πλζγμα και ςυμβάλλοντασ αποφαςιςτικά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ γενικότερθσ λειτουργίασ όλου του οικιςμοφ. Εικ. 5: Άποψθ του κεντρικοφ πεηοδρόμου τθσ Οίασ Εντοφτοισ, θ ζντονθ τουριςτικι ζλξθ του οικιςμοφ ζχει επιφζρει προβλιματα ςθμαντικισ φόρτιςθσ ςτον κεντρικό πεηόδρομο κυρίωσ και τουσ κάκετουσ πεηόδρομουσ ςε όλο το κεντρικό τμιμα μεταξφ τθσ επαρχιακισ οδοφ Φθρϊν-Οίασ και τθσ καλντζρασ. Θ διαχείριςθ των τεράςτιων φόρτων πεηϊν ςυνιςτά ζνα μακροπρόκεςμο ςτόχο τθσ κυκλοφοριακισ ςτρατθγικισ τθσ Οίασ, ςτα πλαίςια του οποίου κα πρζπει να εξεταςτοφν ηθτιματα διαφοροποιθμζνθσ χρονικισ κατανομισ των μαηικϊν τουριςτικϊν επιςκζψεων ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ςε ςχζςθ με τθ φζρουςα χωρθτικότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων του οικιςμοφ 4. Σο κζμα είναι αρκετά ςφνκετο και απαιτεί ευρεία 4 Όπωσ κα αναφερκεί και ςε επόμενεσ ενότθτεσ, τισ θμζρεσ αιχμισ ςτθν Οία ςυρρζουν ςχεδόν ταυτόχρονα επιςκζπτεσ από οργανωμζνεσ εκδρομζσ, οι οποίοι προςτίκενται ςτουσ υπόλοιπουσ επιςκζπτεσ που [12]

13 διαβοφλευςθ με τουσ τοπικοφσ φορείσ και τουσ κατοίκουσ, ϊςτε να προωκθκεί μια λφςθ ρεαλιςτικι και αποδεκτι από όλουσ (περιλαμβανομζνων των ταξιδιωτικϊν πρακτόρων), ςυνεπϊσ θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο να αποτελζςει τθ βάςθ του ςχετικοφ διαλόγου, αφ ενόσ αναδεικνφοντασ τθν ποιοτικι διάςταςθ του προβλιματοσ, με τθν παράκεςθ οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων, αφ ετζρου διατυπϊνοντασ γενικζσ κατευκφνςεισ και αρχζσ για τθ ςυνολικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ και, τζλοσ, προχωρϊντασ ςε προτάςεισ επζκταςθσ και ολοκλιρωςθσ του υφιςτάμενου δικτφου πεηοδρόμων. 2.3 ηάζκεπζε Παρά τθν φπαρξθ αρκετϊν με βάςθ τθν ζκταςθ και το μόνιμο πλθκυςμό του οικιςμοφ εκτατικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, το πρόβλθμα τθσ ςτάκμευςθσ ςτθν Οία είναι ιδιαίτερα ζντονο κατά τθν περίοδο μεταξφ Απριλίου-Οκτωβρίου ωσ αποτζλεςμα τθσ μαηικισ ειςροισ εποχικϊν κατοίκων που διακζτουν εξοχικζσ κατοικίεσ, κακϊσ και επιςκεπτϊν, είτε αυτοί διαμζνουν ςτθν Οία, είτε εκτόσ Οίασ που πραγματοποιοφν θμεριςιεσ εκδρομζσ για να απολαφςουν το θλιοβαςίλεμα και τθν εν γζνει ατμόςφαιρα του οικιςμοφ. Σο πρόβλθμα τείνει να διογκϊνεται κάκε χρόνο ςαν αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και του δείκτθ ιδιοκτθςίασ Ι.Χ. και, με δεδομζνο ότι θ ςτάκμευςθ δεν απαγορεφεται πουκενά ςτθν Οία, ζχουμε πλζον φτάςει ςτο ςθμείο τα ςτακμευμζνα οχιματα να καταλαμβάνουν ςχεδόν κάκε ελεφκερο χϊρο του οικιςμοφ, μεγάλο (όπωσ οι πλατείεσ) ι μικρό (όπωσ διάφορα πλατϊματα ςε διαςταυρϊςεισ και ςτροφζσ οδϊν), με πολφ αρνθτικζσ κυκλοφοριακζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ. Θ διευκζτθςθ του προβλιματοσ, μζςω τθσ διατφπωςθσ μιασ ορκολογικισ πολιτικισ τιμολόγθςθσ, ρυκμίςεων για τθν αποδοτικότερθ χριςθ των διατικζμενων χϊρων, πρόβλεψθσ για δθμιουργία νζων ςε επιλεγμζνα ςθμεία εκτόσ του παραδοςιακοφ πυρινα του οικιςμοφ, αλλά και ενίςχυςθσ εναλλακτικϊν μζςων μετακίνθςθσ, είναι βαςικό ηθτοφμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ. Σο πρόβλθμα είναι διττό: Θ μια ςυνιςτϊςα του προβλιματοσ προκαλείται από τισ οργανωμζνεσ επιςκζψεισ που πραγματοποιοφνται με τουριςτικά λεωφορεία μεγάλου μεγζκουσ (15 μ.). Εκτιμάται ότι τισ θμζρεσ που καταπλζουν ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ 3 κρουαηιερόπλοια, ςτθν Οία καταφκάνουν κατά τισ πρωινζσ-μεςθμεριανζσ ϊρεσ αιχμισ ταυτόχρονα μεγάλα τουριςτικά λεωφορεία (που ζρχονται με ιδιωτικά ι άλλα μζςα, ςυντελϊντασ ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν κορεςμοφ ςτουσ ςτενοφσ δρόμουσ τθσ καλντζρασ. [13]

14 αναχωροφν περίπου ταυτόχρονα κατά τισ απογευματινζσ-βραδινζσ ϊρεσ αιχμισ), τα οποία μεταφζρουν 50 επιςκζπτεσ ζκαςτο. ιμερα, λειτουργεί ζνασ εκτατικόσ αλλά μερικϊσ μόνο διαρρυκμιςμζνοσ κοινοτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ δυτικά του κόμβου του κεντρικοφ άξονα με τθν οδό των Μπαξζδων. Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ διακζτει επαρκι χωρθτικότθτα (~4.500μ 2 ) για τθν εξυπθρζτθςθ περίπου 60 οχθμάτων (Εικ. 6α). Εντοφτοισ, θ φπαρξθ χρζωςθσ για τθ χριςθ του ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ αςτυνόμευςθσ ςτο υπόλοιπο οδικό δίκτυο (κακϊσ και θ ζλλειψθ διαρρφκμιςθσ ςτο εςωτερικό του, εξαιτίασ τθσ οποίασ «χάνονται» οφτωσ ι άλλωσ αρκετζσ κζςεισ ςτάκμευςθσ), ζχει ωσ αποτζλεςμα πολλά λεωφορεία να επιλζγουν να ςτακμεφςουν παράνομα ςτα ερείςματα των δφο κφριων οδικϊν αξόνων, διογκϊνοντασ το οφτωσ ι άλλωσ υπαρκτό και ςθμαντικό πρόβλθμα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ. θμαντικό πρόβλθμα δθμιουργεί επίςθσ θ πρόςβαςθ των λεωφορείων ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ, που ςιμερα πραγματοποιείται αποκλειςτικά μζςω του κεντρικοφ δρόμου, τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του οποίου, όπωσ προαναφζρκθκε, κάκε άλλο παρά επαρκοφν για τθν κίνθςθ μεγάλων οχθμάτων ςε δφο κατευκφνςεισ. Επομζνωσ, ζνα ακόμθ ηθτοφμενο τθσ μελζτθσ είναι ο προςδιοριςμόσ εναλλακτικϊν λφςεων για τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των λεωφορείων ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ, μειϊνοντασ τθν εμπλοκι με τθν υπόλοιπθ κυκλοφορία. Σζλοσ, ςθμαντικό πρόβλθμα ςυνιςτά και θ πλιρθσ ζλλειψθ εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ και πλθροφόρθςθσ των επιςκεπτϊν (αποβάκρεσ, κιόςκια αναμονισ, πλθροφοριακό υλικό κλπ.) (Εικ. 6α). Σίκενται, ςυνεπϊσ, ηθτιματα: Διαρρφκμιςθσ και καλφτερθσ εκμετάλλευςθσ του υφιςτάμενου χϊρου ςτάκμευςθσ (πικανϊσ, και ςε μακρφτερο χρονικό ορίηοντα, ςε ςυνδυαςμό με μζτρα διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ των τουριςτικϊν λεωφορείων, που μπορεί να περιλαμβάνουν τθ μείωςθ του μεγζκουσ των λεωφορείων και τθ διαφοροποίθςθ τθσ χρονικισ κατανομισ των επιςκζψεων ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ϊςτε με τον ίδιο αρικμό κζςεων να μποροφν να εξυπθρετθκοφν περιςςότερα οχιματα). Αυςτθρισ αςτυνόμευςθσ τθσ παρόδιασ ςτάκμευςθσ (αρμοδιότθτα Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι τθσ Κοινοτικισ Αςτυνομίασ, εφόςον υπάρχει). Διαφοροποίθςθσ τθσ πρόςβαςθσ των τουριςτικϊν λεωφορείων ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ, με εκτροπι τθσ κίνθςισ τουσ, κατά τθ μία ι και τισ δφο κατευκφνςεισ, εκτόσ τθσ κεντρικισ (επαρχιακισ) οδοφ. ε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα για το περιςςότερο κρίςιμο τμιμα μεταξφ τθσ διαςταφρωςθσ τθσ Φοινικιάσ και τθσ διαςταφρωςθσ των Μπαξζδων (πικανά και με χριςθ του μελλοντικοφ οδικοφ ςυνδζςμου Αμμουδιοφ-Μπαξζδων για πλιρθ αποφυγι διζλευςθσ από το [14]

15 εντόσ Οίασ τμιμα τθσ κεντρικισ οδοφ), ενϊ ςε μακρφτερο χρονικό ορίηοντα κα μποροφςε να εξεταςτεί θ καταςκευι οδικοφ ςυνδζςμου για τθν απευκείασ ςφνδεςθ του χϊρου με τθν οδό των Μπαξζδων. Καταςκευισ εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ (αποβάκρεσ, κιόςκια αναμονισ, τουαλζτεσ κλπ.). Μελλοντικά, ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ του υπαίκριου κεάτρου ςχεδιάηεται θ λειτουργία και ενόσ μικροφ χϊρου ςτάκμευςθσ 4 τουριςτικϊν λεωφορείων (ομαδικζσ επιςκζψεισ για παρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων) που κα μποροφςε να καλφψει επίςθσ και τθν περιοχι του Αμμουδιοφ (αποβίβαςθ επιςκεπτϊν και πεηι μετάβαςθ ςτο λιμάνι) (Εικ. 6β). (α) (β) Εικ. 6: Χϊροι ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων: (α) υφιςτάμενοσ κεντρικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ, (β) χϊροσ μικροφ μελλοντικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ Από τθν άλλθ μεριά, ςθμαντικό πρόβλθμα υφίςταται και με τθ διαχείριςθ τθσ ςτάκμευςθσ των Ι.Χ. οχθμάτων, τόςο των μονίμων κατοίκων, όςο και των παρακεριςτϊν και επιςκεπτϊν τθσ Οίασ. ιμερα, λειτουργοφν αρκετοί εκτατικοί χϊροι ςτάκμευςθσ (κατά κφριο λόγο αδιαμόρφωτοι και, ςυχνά, ανεπτυγμζνοι μθ λειτουργικά πάνω ςε ελεφκερουσ χϊρουσ και πλατείεσ τθσ Οίασ), ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ χωρθτικότθτασ 460 κζςεων 5, ενϊ τα περιςςότερα οχιματα ςτακμεφουν παρανόμωσ παρά τθν οδό, ςτθ λογικι του «παρκάρουμε όπου βροφμε», θ οποία ενιςχφεται και από το γεγονόσ ότι θ ςτάκμευςθ είναι δωρεάν ςε όλο το οδικό δίκτυο του οικιςμοφ. Πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα φαινόμενα κορεςμοφ τθσ Οίασ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν επζκταςθ του 5 θμειϊνεται ότι το καλοκαίρι του 2009 αναμζνεται να λειτουργιςουν οριςμζνοι νζοι χϊροι ςτάκμευςθσ, οι οποίοι κα δϊςουν εν μζρει λφςθ ςτο ςθμερινό πρόβλθμα. [15]

16 προβλιματοσ και ςτουσ περιμετρικοφσ οικιςμοφσ, όπου τα τελευταία χρόνια εμφανίηονται ανάλογα προβλιματα. Εντονότερο πρόβλθμα παρουςιάηεται ςτθν πλατεία τθσ Φοινικιάσ και ςτθν είςοδο του Θόλου, όπου κα πρζπει να εξευρεκοφν χϊροι ςτάκμευςθσ, ςε κάποιο παρακείμενο οικόπεδο. Οι εκτατικοί χϊροι είναι, από ανατολικά προσ δυτικά (βλ. χζδιο 1β): Ο πλιρωσ αδιαμόρφωτοσ και υπο-αξιοποιοφμενοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ του νεκροταφείου ςτθν είςοδο τθσ Οίασ, ςτθν περιοχι του Περιβόλα, που μπορεί να εξυπθρετιςει, κατ εκτίμθςθ, 80 οχιματα ςε μια ζκταςθ ~2.300μ 2. Πρόκειται για το ςθμαντικότερο τόςο από άποψθ ζκταςθσ όςο και κζςθσ κοινοτικό χϊρο ςτάκμευςθσ, θ βζλτιςτθ χριςθ του οποίου μπορεί να αποτελζςει κλειδί ςτθν κυκλοφοριακι οργάνωςθ τθσ Οίασ, τόςο ςε μακροπρόκεςμο όςο και ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα (Εικ. 7). Ο επίςθσ αδιαμόρφωτοσ χϊροσ ςτθν είςοδο τθσ Φοινικιάσ, που εξυπθρετεί 15 οχιματα (Εικ. 8α). Δφο μεγάλα πλατϊματα επί του κεντρικοφ δρόμου ςτθν περιοχι πζριξ του νεκροταφείου, όπου ςυνολικά μποροφν να ςτακμεφςουν, κατ εκτίμθςθ, 20 οχιματα (Εικ. 8β,γ). Ο ιδιωτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ βόρεια τθσ κεντρικισ οδοφ, απζναντι ςτον Αγ. Γεϊργιο (αμζςωσ μετά τθ ςτζνωςθ του δρόμου), που εξυπθρετεί περίπου 100 οχιματα 6. θμειϊνεται ότι ο χϊροσ ςτάκμευςθσ εξυπθρετεί επίςθσ τισ ανάγκεσ κοντινϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων που δεν διακζτουν ιδιωτικζσ κζςεισ ςτάκμευςθσ και μιςκϊνουν ζναν οριςμζνο αρικμό κζςεων για τισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ (Εικ. 9α). Ο μικρόσ ιδιωτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ (Πάςςαρθ) περίπου 150μ. ανατολικά τθσ κεντρικισ πλατείασ, δυναμικότθτασ 10 οχθμάτων (ο οποίοσ, πάντωσ, αναμζνεται να εξυπθρετεί ςυνολικά 80 οχιματα ςε ςυνδυαςμό με δφο όμορεσ ιδιοκτθςίεσ το καλοκαίρι του 2009) (Εικ. 9β,γ). Ο ςθμαντικότεροσ χϊροσ ςτάκμευςθσ βρίςκεται ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ Οίασ. Αποτελεί τον πιο προβλθματικό χϊρο ςτάκμευςθσ του οικιςμοφ, που ζχει ουςιαςτικά αναπτυχκεί αυκαίρετα, καταλαμβάνοντασ ςχεδόν όλο τον κοινόχρθςτο χϊρο τθσ πλατείασ, ανάμεςα ςτον κεντρικό δρόμο και το δθμοτικό ςχολείο. τθν (αδιαμόρφωτθ) ζκταςθ ζμπροςκεν του ςχολείου (~1.300μ 2 ), θ ςτάκμευςθ είναι ελεφκερθ για όλουσ, ζτςι εξυπθρετοφνται οχιματα τόςο κατοίκων όςο και επιςκεπτϊν (περίπου 40 κζςεισ ςτάκμευςθσ) (Εικ. 10). 6 Θ χρζωςθ το καλοκαίρι του 2008 ιταν 5 για τθν πρϊτθ ϊρα και 1 για τισ επόμενεσ, με μζγιςτθ θμεριςια χρζωςθ 7. [16]

17 Θ Κοινότθτα ζχει περιφράξει τον κυρίωσ χϊρο τθσ πλατείασ, προσ τθ μεριά του κεντρικοφ δρόμου, όπου ενοικιάηει κζςεισ ςτάκμευςθσ ςε μόνιμουσ κατοίκουσ, που ειςζρχονται και εξζρχονται χρθςιμοποιϊντασ τθλεχειριςμό. Ο (επίςθσ αδιαμόρφωτοσ) περιφραγμζνοσ χϊροσ μπορεί να εξυπθρετιςει περίπου 30 οχιματα, εντοφτοισ ςθμαντικό μζροσ του καταλαμβάνεται αυκαίρετα από οχιματα παρακείμενθσ επιχείρθςθσ ενοικιαηομζνων αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν (Εικ. 11α). Θ κρίςιμθ ηϊνθ μεταξφ τθσ πλατείασ και του κεντρικοφ δρόμου, όπου κεωρθτικά μποροφν να ςτακμεφςουν περίπου 40 οχιματα (ςε τρία διακριτά πλατϊματα ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των 1.500μ 2 ), πλιττεται ομοίωσ τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ από τθ ςτάκμευςθ οχθμάτων τθσ παρακείμενθσ επιχείρθςθσ ενοικιαηομζνων αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν (Εικ. 11β,γ). Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο χϊροσ τθσ πλατείασ λειτουργεί υποβακμιςμζνα, ςυγκροτϊντασ ουςιαςτικά ζνα μεγάλο, αδιαμόρφωτο parking ςτο κζντρο του οικιςμοφ. Σίκεται, επομζνωσ, ηιτθμα (α) απομάκρυνςθσ των παρανόμωσ ςτακμευμζνων ενοικιαηομζνων οχθμάτων ϊςτε οι διατικζμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ κατοίκων και επιςκεπτϊν και (β) διευκζτθςθσ του χϊρου ϊςτε να αποδοκεί ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ πλατείασ ςτουσ πεηοφσ και να ςυνδεκοφν οι πεηόδρομοι που καταλιγουν ςε αυτιν (Εικ. 10γ) από τθ μεριά τθσ καλντζρασ με τθν κεντρικι (επαρχιακι) οδό. ε μακροπρόκεςμο ορίηοντα, κα μποροφςε (ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ του ΧΟΟΑΠ ι και ανεξάρτθτα) να εξεταςτεί θ ςκοπιμότθτα καταςκευισ υπόγειου χϊρου ςτάκμευςθσ κάτω από τον περιφραγμζνο χϊρο τθσ Κοινότθτασ, ϊςτε να απομακρυνκεί το ςφνολο των επίγειων κζςεων ςτάκμευςθσ και να πεηοδρομθκεί πλιρωσ θ πλατεία, χωρίσ να διαταραχκεί το ιςοηφγιο των διατικζμενων κζςεων ςτθν περιοχι. Ο χϊροσ που βρίςκεται ςε επαφι με τον κεντρικό οδικό άξονα, ακριβϊσ πίςω από τθν πλατεία του ΚΣΕΛ, μπορεί να κεωρθκεί ότι είναι ζνασ από τουσ λίγουσ άτυπα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ τθσ Οίασ που δεν προκαλεί κυκλοφοριακά και άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία του οικιςμοφ, κυρίωσ γιατί είναι φυςικά περιφραγμζνοσ από φυτεφςεισ δζντρων που επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςε αυτόν από μια και μόνθ είςοδο. Θ ζκταςθ των ~1.300μ 2 κεωρθτικά κα μποροφςε να εξυπθρετιςει πάνω από 50 οχιματα, εντοφτοισ ςιμερα είναι τελείωσ αδιαμόρφωτθ και ζχει πολλζσ λακοφβεσ, με αποτζλεςμα να επαρκεί κατά το μζγιςτο για ςτάκμευςθ 40 οχθμάτων (Εικ. 12α,β). Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ τθσ Κοινότθτασ λειτουργεί, ελλείψει άλλων χϊρων, για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ Κοινοτικισ Αρχισ (υπθρεςιακά οχιματα και Ι.Χ. υπαλλιλων) και των ςυναλλαςςομζνων πολιτϊν, ενϊ μελλοντικά προβλζπεται να κλείςει και να μετατραπεί ςε πλατεία. ε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα, και μζχρι να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλοι χϊροι για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ Κοινότθτασ, κα πρζπει να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του, [17]

18 απαραιτιτωσ με οριοκζτθςθ ενόσ ελάχιςτου αρικμοφ κζςεων για τισ ανάγκεσ τθσ Κοινοτικισ Αρχισ και παραχϊρθςθ των υπολοίπων κζςεων για βραχυχρόνια ςτάκμευςθ των πολιτϊν που επιςκζπτονται τισ δθμόςιεσ και κοινοτικζσ υπθρεςίεσ (Κοινοτικι Αρχι, ΚΕΠ, ΕΛΣΑ). Θ ςυνολικι χωρθτικότθτά του ςιμερα ανζρχεται ςε 30 κζςεισ. Ο μερικϊσ αξιοποιοφμενοσ ςιμερα κοινοτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ απζναντι από το Κοινοτικό Κατάςτθμα (αποτελεί μζροσ των προβλεπόμενων χϊρων ςτάκμευςθσ από τθ μελζτθ του υπαίκριου κεάτρου) που εξυπθρετεί περίπου 50 Ι.Χ. με 10 επιπλζον κζςεισ ςτάκμευςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ Κοινότθτασ (ςτθν πλιρθ του ανάπτυξθ πρόκειται να φκάςει τισ 100 κζςεισ) (Εικ. 12γ). Εικ. 7: Ο υποαξιοποιοφμενοσ ςιμερα μεγάλοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ του νεκροταφείου Εικ. 8: (α) (β) (γ) (α) Αδιαμόρφωτοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτθν είςοδο τθσ Φοινικιάσ, (β, γ) Σα δφο μεγάλα πλατϊματα ςτον κεντρικό δρόμο κοντά ςτο νεκροταφείο Εικ. 9: (α) (β) (γ) (α) Ο μεγάλοσ ιδιωτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτον Αγ. Γεϊργιο, (β, γ) Νζοι ιδιωτικοί χϊροι ςτάκμευςθσ ςτο κζντρο τθσ Οίασ [18]

19 (α) (β) (γ) Εικ. 10: Ο άτυποσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτθν κεντρικι πλατεία: (α) διάταξθ των οχθμάτων, (β) πλιρωσ αδιαμόρφωτθ είςοδοσ από τθν κεντρικι οδό (απουςία πεηοδρομίων), (γ) ςυνδεόμενοι πεηόδρομοι (α) (β) (γ) Εικ. 11: (α) Περιφραγμζνοσ κοινοτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ μόνιμων κατοίκων (κατάλθψθ μεγάλου μζρουσ από οχιματα επιχείρθςθσ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων), (β,γ) θμαντικά πλατϊματα ςτθ ηϊνθ μεταξφ τθσ κεντρικισ πλατείασ και τθσ κεντρικισ οδοφ (ομοίωσ, κατάλθψθ μεγάλου μζρουσ από οχιματα επιχείρθςθσ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων) (α) (β) (γ) Εικ. 12: (α, β) Μεγάλοσ αδιαμόρφωτοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ πάνω από τθν πλατεία του ΚΣΕΛ, (γ) Μερικϊσ αξιοποιοφμενοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ απζναντι από το Κοινοτικό Κατάςτθμα (βρίςκονται ςε εξζλιξθ ζργα διαμορφϊςεων) [19]

20 Κατά τα άλλα, ο μεγαλφτεροσ όγκοσ οχθμάτων ςτακμεφει ςτουσ ςτενοφσ δρόμουσ του οικιςμοφ, εντείνοντασ τα προβλιματα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ. ε αυτό ςυντελεί και θ ίδια θ μορφολογία του οικιςμοφ, κακϊσ πολλά οικόπεδα δεν είναι προςβάςιμα με Ι.Χ. ι δεν διακζτουν επαρκείσ υπαίκριουσ χϊρουσ για τθ ςτάκμευςθ των οχθμάτων των ιδιοκτθτϊν, οι οποίοι αναγκαςτικά αναηθτοφν κζςεισ ςτάκμευςθσ παρά τθν οδό. Ιδιαίτερα, χρθςιμοποιοφνται διάφορα πλατϊματα κατά μικοσ του οδικοφ δικτφου, όπου ςτακμεφουν με αδιάτακτο τρόπο ςυςτάδεσ οχθμάτων (από 1-2 ζωσ και πάνω από 10 οχιματα, αναλόγωσ τθσ ζκταςθσ), δθμιουργϊντασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςοβαρό ηιτθμα απομείωςθσ τόςο του κυκλοφοριακοφ χϊρου, όςο και του χϊρου κίνθςθσ των πεηϊν, γεγονόσ που κακιςτά το οδικό περιβάλλον εντελϊσ αφιλόξενο για πραγματοποίθςθ πεηι μετακινιςεων. Σα ςθμαντικότερα προβλιματα από τθν ανεξζλεγκτθ παρόδια ςτάκμευςθ που χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ, από το καλοκαίρι του 2009, εντοπίηονται: Κακ όλο ςχεδόν το μικοσ τθσ κεντρικισ (επαρχιακισ) οδοφ, όπου μάλιςτα παρατθρείται κατά τόπουσ το φαινόμενο τθσ κατάλθψθσ και των δφο πλευρϊν τθσ οδοφ, με αποτζλεςμα ςε κάποια τμιματα να μθν είναι δυνατι θ κίνθςθ των οχθμάτων ςε δφο κατευκφνςεισ. ε όλο το μικοσ τθσ οδοφ των Μπαξζδων μζχρι τον Θόλο, όπου, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτακμεφουν όχι μόνο Ι.Χ. αλλά και τουριςτικά λεωφορεία που κζλουν να αποφφγουν τθ χρζωςθ του οικείου parking. τα τελευταία μ. τθσ οδοφ του Αμμουδιοφ, όπου τα οχιματα ςτακμεφουν είτε πάνω ςτο νεόδμθτο πεηοδρόμιο, είτε εξ ολοκλιρου εντόσ του καταςτρϊματοσ τθσ αρκετά πλατειάσ οδοφ. τθν πλατεία Αγ. Γεωργίου, όπου 3-4 οχιματα ςτακμεφουν κατά βοφλθςθ ςτο μικρό πλάτωμα ςτθν είςοδο του κεντρικοφ πεηοδρόμου, απομειϊνοντασ ςθμαντικά το χϊρο κίνθςθσ των πεηϊν, δυςχεραίνοντασ τθ λειτουργία μιασ εκ των βαςικότερων ςτάςεων του ΚΣΕΛ και δθμιουργϊντασ ςθμαντικι περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και αιςκθτικι όχλθςθ ςτθν κφρια είςοδο τθσ Οίασ (Εικ. 13). τθν πλατεία του ΚΣΕΛ, όπου θ αυκαίρετθ ςτάκμευςθ ςε όλθ τθν περίμετρο του χϊρου, δυςχεραίνει ςθμαντικά τθν πρόςβαςθ και τουσ ελιγμοφσ των λεωφορείων του ΚΣΕΛ. Σα περίπου 35 ςτακμευμζνα οχιματα καταλαμβάνουν ςιμερα περίπου τθ μιςι επιφάνεια τθσ πλατείασ (~600μ 2 ). το μικρό χϊρο ζμπροςκεν του Περιφερειακοφ Ιατρείου, ο οποίοσ καταλαμβάνεται τόςο από οχιματα (10 Ι.Χ. κατά μζγιςτο) όςο και από μοτοςικλζτεσ, που δθμιουργοφν ςοβαρά προβλιματα ςτθν πρόςβαςθ και τουσ ελιγμοφσ των αςκενοφόρων, κακιςτϊντασ επιτακτικι [20]

21 τθν απαγόρευςθ ειςόδου ι, ζςτω, τθν αυςτθρι απαγόρευςθ τθσ ςτάκμευςθσ ςε όλο το χϊρο τθσ αδιζξοδθσ οδοφ (Εικ. 14). Εικ. 13: θμαντικι αιςκθτικι όχλθςθ και περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ (απομείωςθ του χϊρου κίνθςθσ των πεηϊν, δυςχζρεια ςτθ λειτουργία κεντρικισ ςτάςθσ του ΚΣΕΛ) εξαιτίασ τθσ παράνομθσ ςτάκμευςθσ ςτθν είςοδο του κεντρικοφ πεηοδρόμου Εικ. 14: Παράνομθ ςτάκμευςθ οχθμάτων και μοτοςικλετϊν μπροςτά ςτο Περιφερειακό Ιατρείο που δυςχεραίνει τθν πρόςβαςθ των αςκενοφόρων τα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ ζγινε απογραφι των κζςεων ςτάκμευςθσ παρά τθν οδό που δεν παρακωλφουν άμεςα τθ διερχόμενθ κυκλοφορία των οχθμάτων, δθλαδι διατάςςονται εκτόσ τθσ λωρίδασ κίνθςθσ τθσ εκάςτοτε οδοφ (διατθρϊντασ π.χ. ελεφκερο πλάτοσ 5,5μ. ςτθν περίπτωςθ του κεντρικοφ οδικοφ άξονα, ο οποίοσ περιλαμβάνει και τθ μεγάλθ πλειοψθφία των παρόδιων κζςεων). Από τθν καταγραφι προζκυψαν 60 κζςεισ παρόδιασ ςτάκμευςθσ, ςτισ οποίεσ βζβαια κα πρζπει να προςτεκοφν ςιμερα και αρκετζσ ακόμθ (που δεν ιταν δυνατό να υπολογιςτοφν από τθν παροφςα μελζτθ) ιδιωτικζσ κζςεισ ςτον υπαίκριο χϊρο οριςμζνων ςχετικά μεγάλων ιδιοκτθςιϊν ι ςυγκροτθμάτων κατοικιϊν. [21]

22 Προςκζτοντασ τισ 460 κζςεισ των εκτατικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, προκφπτει τελικά μια ςυνολικι προςφορά 520 μθ οχλουςϊν κζςεων ςτάκμευςθσ ςε εκτατικοφσ χϊρουσ ι μικρά πλατϊματα του οδικοφ δικτφου τθσ Οίασ. Με βάςθ οριςμζνεσ χονδρικζσ παραδοχζσ, θ ςθμερινι προςφορά κζςεων φαίνεται να επαρκεί κεωρθτικά για τισ ανάγκεσ των μονίμων κατοίκων και των τακτικϊν παρακεριςτϊν (εποχιακοί κάτοικοι που διακζτουν εξοχικι κατοικία ςτθν Οία). Εντοφτοισ, θ ζντονθ τουριςτικι ζλξθ τθσ Οίασ αυξάνει ςθμαντικά τισ ανάγκεσ για ςτάκμευςθ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, ενϊ ζνα βαςικό μζροσ του προβλιματοσ είναι ποιοτικό και ζχει να κάνει με τθν ανεξζλεγκτθ ειςβολι του αυτοκινιτου ςε κάκε ελεφκερο χϊρο του παραδοςιακοφ οικιςμοφ, εισ βάροσ των υπολοίπων ιπιων μορφϊν μετακίνθςθσ και τθσ ςυνολικισ ποιότθτασ ηωισ. ε αυτι τθν κατεφκυνςθ, κρίνεται επιτακτικι θ άμεςθ απομάκρυνςθ όλων των οχλουςϊν κζςεων ςτάκμευςθσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ και θ διατφπωςθ μιασ μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ ςτάκμευςθσ για τθν Οία. Επομζνωσ, κρίςιμα αναδεικνφονται τα ηθτιματα: Σθσ διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ για ςτάκμευςθ, αφενόσ με τθν παροχι ιςχυρϊν εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ (ςφγχρονθ, ελκυςτικι και άνετθ δθμόςια ςυγκοινωνία για τθν αποκάρρυνςθ τθσ χριςθσ Ι.Χ.) και αφετζρου με τον αναπροςανατολιςμό του ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ τθσ Οίασ ϊςτε να ενκαρρυνκεί θ εναλλαγι ςτάκμευςθσ ςτθν κεντρικι περιοχι του οικιςμοφ (εφαρμογι πολιτικϊν τιμολόγθςθσ των προςφερόμενων κζςεων ςτάκμευςθσ) και να ενιςχυκεί θ χριςθ κατάλλθλα διαμορφωμζνων και βζλτιςτα αξιοποιοφμενων χϊρων εκτόσ οδοφ. Με αυτό τον τρόπο, κα μπορζςει να εφαρμοςτεί χωρίσ ςθμαντικζσ παρενζργειεσ το μζτρο τθσ κατάργθςθσ με αυςτθρό ζλεγχο για τθν εφαρμογι του όλων των οχλοφντων χϊρων ι μεμονωμζνων κζςεων ςτάκμευςθσ, ιδιαίτερα όςων διατάςςονται πάνω ςε πλατείεσ, πεηοδρόμουσ και κφριουσ οδικοφσ άξονεσ, προκειμζνου να ομαλοποιθκεί θ κυκλοφοριακι ροι, να αυξθκεί το επίπεδο τθσ οδικισ αςφάλειασ και να αποδοκεί ο απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν κίνθςθ των πεηϊν, ϊςτε να ςυμπλθρωκεί το ιδθ εκτεταμζνο πλζγμα πεηοδρόμων τθσ Οίασ. Σθσ ςυςτθματικισ και ολοκλθρωμζνθσ ςιμανςθσ όλων των οργανωμζνων χϊρων ςτάκμευςθσ του οικιςμοφ (όπωσ αυτοί κα προςδιοριςτοφν από τθν παροφςα μελζτθ), ϊςτε να παρζχεται ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ ςτουσ οδθγοφσ και να αποφεφγονται άςκοπεσ περιπορείεσ των οχθμάτων ςε αναηιτθςθ κζςθσ παρά τθν οδό. Θ επιτυχία του μζτρου τθσ απομάκρυνςθσ τθσ παρόδιασ ςτάκμευςθσ κα εξαρτθκεί, ωσ ζνα βακμό, και από τθν εξεφρεςθ οριςμζνων νζων χϊρων ςτάκμευςθσ εκτόσ τθσ οδοφ ςε κομβικά ςθμεία ςτθν περίμετρο τθσ Οίασ, ϊςτε να μθ διαταραχκεί ςθμαντικά το ιςοηφγιο των [22]

23 διατικζμενων κζςεων, κακϊσ υπολογίηεται ότι ςιμερα θ οχλοφςα παρόδια ςτάκμευςθ «εξυπθρετεί» τουλάχιςτον 350 οχιματα 7. Ωσ προσ τα προγραμματιςμζνα ζργα, ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα (καλοκαίρι του 2009), ςθμαντικι ανάςα αναμζνεται να δϊςουν: θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ, με τισ κατάλλθλεσ διαμορφϊςεισ και τθν εγκατάςταςθ ςχετικισ πλθροφοριακισ ςιμανςθσ, του ςθμαντικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ ςτο νεκροταφείο, θ ενκάρρυνςθ με τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ τθσ χριςθσ του μερικϊσ ανεπτυγμζνου κοινοτικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ απζναντι από το Κοινοτικό Κατάςτθμα, που μπορεί να εκτονϊςει ςθμαντικά τισ πιζςεισ που κα δθμιουργιςει θ απομάκρυνςθ τθσ παρόδιασ ςτάκμευςθσ ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ προσ το Αμμοφδι. θ λειτουργία τριϊν όμορων ιδιωτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ (Πάςςαρθ) περίπου 150μ. ανατολικά τθσ κεντρικισ πλατείασ, οι οποίοι, ςτθν πλιρθ τουσ ανάπτυξθ, το καλοκαίρι του 2009, αναμζνεται να εξυπθρετοφν ςυνολικά 80 οχιματα (το καλοκαίρι του 2008 λειτουργοφςε μόνο ο ζνασ, εξυπθρετϊντασ μόλισ 10 οχιματα). ε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα (δθλαδι το νωρίτερο το καλοκαίρι του 2010), ςτουσ παραπάνω χϊρουσ ςτάκμευςθσ κα προςτεκοφν: οι δφο κοινοτικοί χϊροι ςτάκμευςθσ του υπαίκριου κεάτρου, ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 200 κζςεων ςτάκμευςθσ (ςθμειϊνεται ότι θ λειτουργία του δεφτερου χϊρου είναι πικανό να κακυςτεριςει, κακϊσ ακόμθ δεν ζχει πραγματοποιθκεί θ απαλλοτρίωςθ του γθπζδου, ενϊ ο πρϊτοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ιδθ λειτουργεί μερικϊσ), ο υπό καταςκευι ςιμερα κοινοτικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ του γθπζδου, προβλεπόμενθσ χωρθτικότθτασ 33 κζςεων, που αναμζνεται να παραδοκεί προσ χριςθ το καλοκαίρι του 2010, παρζχοντασ μια ακόμθ ςθμαντικι λφςθ για τισ ανάγκεσ ςτάκμευςθσ του Αμμουδιοφ. Σα προγραμματιςμζνα ζργα ςτθν περιοχι του υπαίκριου κεάτρου αναμζνεται να απορροφιςουν ςε μεγάλο βακμό τισ πιζςεισ ςτθν περιοχι προσ το Αμμοφδι, ενϊ θ αξιοποίθςθ του parking του νεκροταφείου κα δϊςει μερικι λφςθ ςτθν περιοχι τθσ ανατολικισ ειςόδου. Επομζνωσ, οι περιοχζσ όπου κα πρζπει να αναηθτθκοφν νζοι χϊροι κατά προτεραιότθτα είναι το κζντρο τθσ Οίασ, από τα ΚΣΕΛ ωσ τον Αγ. Γεϊργιο (περίπου 150 κζςεισ), ο Θόλοσ (περίπου 50 κζςεισ) και θ Φοινικιά (περίπου 50 κζςεισ) (βλ. χζδιο 1α). ε αυτι τθν κατεφκυνςθ, κα πρζπει να προςδιοριςτοφν, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Κοινοτικι Αρχι, γιπεδα ιδιοκτθςίασ 7 Οι οποίεσ αναλφονται ςε: 30 κζςεισ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ Φοινικιάσ και τθσ διαςταφρωςθσ Περιβόλα, 40 ςτθν περιοχι μεταξφ Περιβόλα και Αγ. Γεωργίου, 70 ςτθν περιοχι μεταξφ του Αγ. Γεωργίου και τθσ κεντρικισ πλατείασ, 100 μεταξφ τθσ κεντρικισ πλατείασ και του Κοινοτικοφ Καταςτιματοσ, 80 κατά μικοσ τθσ οδοφ από τθν Οία ωσ τον Θόλο και 50 ςτθν κατθφόρα προσ το Αμμοφδι. [23]

24 τθσ Κοινότθτασ ι ιδιοκτθςίεσ που κα μποροφςαν να αποκτθκοφν άμεςα (δθλαδι ενόψει του επερχόμενου καλοκαιριοφ) μζςω αγοράσ ι απαλλοτρίωςθσ. Κλείνοντασ, αναφζρεται επίςθσ θ παντελισ ζλλειψθ κζςεων ςτάκμευςθσ για τθν τροφοδοςία των καταςτθμάτων, που διενεργείται κατά το δοκοφν, ςτακμεφοντασ ςυνικωσ ςε κάποιο πλάτωμα του οδικοφ δικτφου ι πάνω ςε κάποιον ελεφκερο χϊρο. ιμερα υπάρχει και εφαρμόηεται ωράριο τροφοδοςίασ , οπότε το ηθτοφμενο είναι ο προςδιοριςμόσ ενόσ ελάχιςτου αρικμοφ κζςεων επί του κεντρικοφ άξονα, τόςο για τθν εξυπθρζτθςθ των παρόδιων καταςτθμάτων, όςο και εκείνων που βρίςκονται ςτον πυρινα του οικιςμοφ (επομζνωσ ο κακοριςμόσ των απαιτοφμενων κζςεων χρειάηεται να γίνει κοντά ςτισ διαςταυρϊςεισ με τουσ κάκετουσ πεηόδρομουσ). 2.4 Γεκόζηα ζπγθνηλωλία Χρζθ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ ςτθ αντορίνθ εκτελεί το τοπικό ΚΣΕΛ, το οποίο ζχει ςτθ διάκεςι του 23 λεωφορεία, από τα οποία δρομολογοφνται τα 20 (τρία λεωφορεία 32 κζςεων, ζνα 40 κζςεων και τα υπόλοιπα κζςεων). Όλεσ οι γραμμζσ ςυνδζεουν ακτινικά τα Φθρά με τουσ βαςικοφσ οικιςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ κφριουσ προοριςμοφσ του νθςιοφ (αεροδρόμιο, λιμάνι, πολυςφχναςτεσ παραλίεσ). Θ Κοινότθτα τθσ Οίασ εξυπθρετείται: όλο το χρόνο από τθ γραμμι Φθρϊν-Θμεροβιγλίου-Οίασ, που ςυνδζει τουσ τρεισ οικιςμοφσ κατά μικοσ τθσ επαρχιακισ οδοφ Φθρϊν-Οίασ, με 30 δρομολόγια το καλοκαίρι (ζνα δρομολόγιο ανά κατεφκυνςθ ανά μιςι ϊρα περίπου) και 9 το χειμϊνα (ζνα δρομολόγιο ανά κατεφκυνςθ ανά μιάμιςθ-δφο ϊρεσ περίπου) και από τθ γραμμι Φθρϊν-Μπαξζδων, που περνά, μζςω τθσ περιφερειακισ οδοφ Φθρϊν-Οίασ, από τον Βουρβοφλο, το Πορί και τουσ οικιςμοφσ Κολοφμπου και Παραδείςου, με 4 δρομολόγια το καλοκαίρι και 1 το χειμϊνα. Σα παραπάνω δρομολόγια είναι δυνατό πάντωσ να πυκνϊνουν τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και λόγω τθσ υψθλισ ηιτθςθσ. Όςον αφορά ςτθν Κοινότθτα Θθραςίασ, υπάρχει τακτικι ςφνδεςθ του λιμανιοφ τθσ Ρίβασ όλο το χρόνο με τον όρμο του Αμμουδιοφ: με καΐκια («λάτηεσ»), με 3 δρομολόγια τθν θμζρα, ςτισ 08.00, ςτισ και ςτισ 17.00, τα οποία διαρκοφν περίπου είκοςι λεπτά, [24]

25 με επιβατθγά/οχθματαγωγά πλοία, με 2 δρομολόγια τθν θμζρα. Σουσ κερινοφσ μινεσ πραγματοποιοφνται επιπλζον κακθμερινζσ εκδρομζσ με καΐκια που κάνουν το γφρο του νθςιοφ, ςυνδζοντασ το Αμμοφδι με τθ Θθραςιά ςτισ και τισ το πρωί, ενϊ θ κακθμερινι ακτοπλοϊκι ςφνδεςθ (με ζνα δρομολόγιο τθν θμζρα) ςτθν επιδοτοφμενθ γραμμι Πειραιάσ-Πάροσ-Νάξοσ-Κοσ-ίκινοσ-Φολζγανδροσ-Θθραςιά-Θιρα-Ανάφθ, δυςτυχϊσ διεκόπθ. Από τα παραπάνω διαπιςτϊνεται ότι, ενϊ θ ςφνδεςθ με τα Φθρά είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ικανοποιθτικι, υπάρχει ςαφισ ζλλειψθ ςυγκοινωνιακισ διαςφνδεςθσ μεταξφ των οικιςμϊν τθσ Κοινότθτασ, παράγοντασ που λειτουργεί αναςταλτικά για τθν κοινωνικι και οικονομικι ςυνοχι τθσ Κοινότθτασ και υπαγορεφει τθ χριςθ ιδιωτικοφ μεταφορικοφ μζςου για τθν πραγματοποίθςθ ςχεδόν όλων των μετακινιςεων ςτο εςωτερικό τθσ Κοινότθτασ. Οι δφο διερχόμενεσ γραμμζσ του ΚΣΕΛ ςυμπτωματικά διαςυνδζουν οριςμζνουσ οικιςμοφσ κατά μικοσ τθσ βόρειασ και τθσ νότιασ ακτισ αντίςτοιχα, λείπει όμωσ θ κρίςιμθ ςφνδεςθ ςτον άξονα Β-Ν (Οία-Θόλοσ-Μπαξζδεσ ι/και Οία-Παράδειςοσ-Κολοφμποσ), όπωσ και θ δυνατότθτα ςυνδυαςμζνθσ μετακίνθςθσ προσ και από τθ Θθραςιά μζςω του Αμμουδιοφ. Ο παράγοντασ αυτόσ ζχει επιςθμανκεί από τθν Κοινοτικι Αρχι και αποτελεί δθλωμζνο ςτόχο τθσ παροφςασ μελζτθσ, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ κα εξεταςτεί θ δθμιουργία κυκλικοφ δρομολογίου διαςφνδεςθσ τθσ βόρειασ με τθ νότια ακτι και τον όρμο του Αμμουδιοφ, πικανότατα με mini bus. 2.5 ήκαλζε Θ πλθροφοριακι ςιμανςθ ςτο οδικό δίκτυο τθσ Κοινότθτασ κρίνεται ανεπαρκισ, κακϊσ περιλαμβάνει ζνα μικρό αρικμό πινακίδων βαςικϊν προοριςμϊν επί των δφο κφριων οδικϊν αξόνων και αρκετζσ τοπικζσ πινακίδεσ κακοδιγθςθσ προσ ςθμεία ενδιαφζροντοσ (Κοινοτικό Κατάςτθμα, Ναυτικό Μουςείο κλπ.) ςτο εςωτερικό τθσ Οίασ (Εικ. 15). Ο ςτόχοσ, όπωσ ζχει τεκεί και από τθν Κοινοτικι Αρχι, είναι διττόσ: πρϊτον, απαιτείται ςυμπλιρωςθ και ςυνολικι λειτουργικι αναβάκμιςθ τθσ ςιμανςθσ των κφριων προοριςμϊν (οικιςμοί, λιμάνια, παραλίεσ και προοριςμοί τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ), με κφριο μζλθμα τθν ιεράρχθςθ των προοριςμϊν και τθν εξαςφάλιςθ ςυνζχειασ και ομοιομορφίασ ςτθ ςιμανςθ, δεφτερον, κρίνεται ςκόπιμθ θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ τοπικισ ςιμανςθσ ειδικά για τον οικιςμό τθσ Οίασ, θ οποία κυρίωσ κα πρζπει να κακοδθγεί ζγκαιρα και αποτελεςματικά τουσ οδθγοφσ Ι.Χ. και λεωφορείων ςτουσ αντίςτοιχουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ υφιςτάμενουσ, προγραμματιςμζνουσ και τυχόν προτεινόμενουσ από τθν παροφςα μελζτθ ϊςτε να [25]

26 εξαςφαλιςτεί θ κατά το δυνατόν απρόςκοπτθ κυκλοφοριακι λειτουργία του οικιςμοφ, με μείωςθ των άςκοπων περιπορειϊν και παράλλθλθ ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ των οργανωμζνων χϊρων ςτάκμευςθσ. ε αυτό το πλαίςιο, πζρα από τθ ςυμβατικι κακοδιγθςθ είναι χριςιμο να παρζχονται ςτουσ οδθγοφσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χωρθτικότθτα 8 και το κακεςτϊσ χριςθσ κάκε οργανωμζνου χϊρου (χρονικοί περιοριςμοί, δικαίωμα χριςθσ, φπαρξθ ι μθ χρζωςθσ και τρόποσ/ςθμείο πλθρωμισ κ.ά.). Πζραν αυτοφ, το ςφςτθμα κα μποροφςε να εμπλουτιςτεί και με πλθροφορίεσ για τα υπόλοιπα ςθμεία ενδιαφζροντοσ, όπωσ κοινοτικζσ υπθρεςίεσ, πλατείεσ, ξενοδοχειακά καταλφματα κλπ. Περαιτζρω, κα εξεταςτεί θ ςκοπιμότθτα εγκατάςταςθσ και ενόσ ςυμπλθρωματικοφ ςυςτιματοσ ςιμανςθσ για τουσ πεηοφσ, με ειδικζσ πινακίδεσ κατά μικοσ των κφριων πεηοδρόμων και πλατειϊν του οικιςμοφ, που κα τουσ κακοδθγεί προσ τα διάφορα ςθμεία ζλξθσ (Καλντζρα, Αμμοφδι, πολιτιςτικζσ λειτουργίεσ υφιςτάμενεσ και προβλεπόμενεσ), λειτουργϊντασ παράλλθλα και ωσ μζςο αναβάκμιςθσ τθσ ςυνολικισ εικόνασ του οικιςμοφ. το επίπεδο τθσ ρυκμιςτικισ ςιμανςθσ, επιςθμαίνονται ελλείψεισ κυρίωσ ςε κζματα οριηόντιασ ςιμανςθσ (διαγραμμίςεισ), θ οποία πρζπει να ςυμπλθρωκεί με τθ χάραξθ οριογραμμϊν και διαχωριςτικισ γραμμισ ςτθν οδό προσ Αμμοφδι (Εικ. 4α,β), κακϊσ και με τθ διαγράμμιςθ διαβάςεων ςτα ςθμεία των ςτάςεων του ΚΣΕΛ και τθσ κοινοτικισ ςυγκοινωνίασ όπου αυτζσ κα χωροκετθκοφν κακϊσ και τθ διαγράμμιςθ επί του εδάφουσ των κζςεων ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, εκτατικοφσ και παρόδιουσ. 8 Ιδεατό ςενάριο ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα κα ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ «ζξυπνου» ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ για τισ ελεφκερεσ κζςεισ ςε πραγματικό χρόνο, που κα μποροφςε να αποτελζςει αντικείμενο πρότυπθσ, πιλοτικισ μελζτθσ. [26]

27 (α) (β) (γ) (δ) Εικ. 15: Πλθροφοριακι ςιμανςθ: (α, γ) Πρόχειρθ τοποκζτθςθ πινακίδων τοπικϊν προοριςμϊν ςτο κζντρο τθσ Οίασ ςε ςθμεία που τισ κακιςτοφν δφςκολα αναγνϊςιμεσ, (β) Λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ πλθροφοριακισ πινακίδασ βαςικϊν προοριςμϊν πάνω ςτθ διαςταφρωςθ και μακριά από το πεδίο ορατότθτασ του οδθγοφ, (γ, δ) Πρόχειρεσ-δυςανάγνωςτεσ πινακίδεσ προσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ [27]

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ 2012 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 2 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ άτυπθ κωδικοποίθςθ Φεβρουράριοσ 2012 επιμζλεια: inomoi θλεκτρονικι νομικι βιβλιοκικθ για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κείμενο/Φωτογράφθςθ: Χάρθσ Παπαϊωάννου Στόχοσ του παρόντοσ άρκρου είναι θ εξερεφνθςθ του ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02.

διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Καθοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικήσ Χρζωςησ των Δημόςιων Τηλεφωνικϊν Υπηρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα