ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ θαη Υγεία: Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθώλ ζεκάηωλ κε επηπηώζεηο ζηελ Υγεία» Βαζκόο πηπρίνπ Λίαλ θαιώο 7, 9 ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΣΔΙ Αζήλαο ρνιή ΔΤΠ- Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο Σκήκα Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο Βαζκόο πηπρίνπ: Λίαλ θαιώο 7,5 12 Μαίνπ, 1982 ΑΠΟΦΟΙΣΟ 22 ν Λύθεην Αζήλαο Ινύληνο 1978 Βαζκόο, Λίαλ θαιώο, 17 θαη 11/13 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ: Από Οθηώβξην 2000 έσο ζήκεξα Γηδαθηηθά αληηθείκελα: Αηζζεηηθή Πξνζώπνπ Ι Αηζζεηηθή πξνζώπνπ ΙΙ Αηζζεηηθή ώκαηνο Ι Αηζζεηηθή ώκαηνο ΙΙ Μέζνδνη Ηιεθηξηθήο απνηξίρσζεο-laser Αηζζεηηθή Ηιεθηξνζεξαπεία Σερληθή Πξνζζεηηθώλ Τιηθώλ Σερληθή Φηκπζίσζεο Θεακάησλ 1

2 ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ: Δηδηθέο Φσηνζθηάζεηο-Μόληκν Μαθηγηάδ Δλδπκηθή Απνηξίρσζε Πξνζσπνινγία-Φηκπζίσζε πξνζώπνπ 1. πγγξαθή βηβιίνπ «Μαθηγηάδ Παξαζηαηηθώλ Τερλώλ- Τερληθή πξνζζεηηθώλ», Α.Σζηγώληα- Δ. Μηθειάηνπ, εθδόζεηο Γεζκόο, Αζήλα Δγθξίζεθε θαη δηδάζθεηαη ζηα Σ.Δ.Ι. Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ζηα ηκήκαηα Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο ζε ηέζζεξα καζήκαηα: Σερληθή Πξνζζεηηθώλ Τιηθώλ ζεσξία & Δξγαζηεξηαθό κάζεκα θαη Σερληθή Φηκηζύσζεο Θεακάησλ ζεσξία & Δξγαζηεξηαθό κάζεκα. 2. πγγξαθή θεθαιαίνπ ζην βηβιίν ηεο Α. Σζηγώληα «Ταηνπάδ-Μόληκν καθηγηάδ», εθδ. Γεζκόο, Αζήλα Δγθξίζεθε θαη δηδάζθεηαη ζην ΑΣΔΙ Αζήλαο ζην ζεσξεηηθό & Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: «Δηδηθέο θσηνζθηάζεηο-μόληκν Μαθηγηάδ». 3. Δπηκέιεηα βηβιίνπ ΙΔΚ γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δηδηθνύ Δθαξκνγώλ Αηζζεηηθήο», ηαύξνπ Αξρνληάθε-Ηξώ Μπίηα, Αζήλα πγγξαθή βηβιίνπ «Μαθηγηάδ δηαξθείαο κε δεξκαηνζηημία», εθδόζεηο Ιλζηηηνύηνπ Μηθξώλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδαο (ΙΜΔ ΓΔΒΔE), Αζήλα Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΜ Ιαηξηθήο ρνιήο: «Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζην δέξκα: δηνμίλεο» 6. Δπηβιέπνπζα εθπαηδεπηηθόο εθπόλεζεο πηπρηαθώλ εξγαζηώλ θνηηεηώλ ηκήκαηνο Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο 2

3 7. Δπηβιέπνπζα -ππεύζπλε Αηζζεηηθόο εθηέιεζεο εμάκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, από ην Πιείζηα άξζξα ζηνλ πεξηνδηθό θαη εκεξήζην ηύπν 9. Τπεύζπλε Δθπαηδεπηηθόο Οξγάλσζεοεπηκέιεηαο & εθηέιεζεο Art make up ηεο ζεκαηηθήο παξάζηαζεο θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο, «Performing Arts make up through the centuries», 30/4/ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπήο ηνπ 22νπ πλεδξίνπ Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, 5-6 Απξηιίνπ Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 22νπ πλεδξίνπ Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, 5-6 Απξηιίνπ Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Οθησβξίνπ 2014, Αζήλα 13. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο,18-19 Οθησβξίνπ 2014, Αζήλα ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ: 1. Α. Σζηγώληα, Δ.Μηθειάηνπ, Β.Γαξδίθε, Π.Γεκεηξνπνύινπ,Κ.Πνύιηνπ, Π.Δπινγηά, Φεκηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία ηωλ Αηζζεηηθώλ ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο, Δπηζεώξεζε θιηληθήο θαξκαθνινγίαο θαη θαξκαθνθηλεηηθήο, ηόκνο 29,2011 Νν 1, ISSN Δ. Μηθειάηνπ, Φιωξαθκή, Δπηζεώξεζε θιηληθήο θαξκαθνινγίαο θαη 3

4 θαξκαθνθηλεηηθήο, ηόκνο 29, 2011 Νν2, ISSN E.Mikelatou, V.Gardiki, A.Tsigonia, The clinical symptoms of the skin from the environmental pollutants, Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics, volume25,2011 No2 ISNN Evangelos C Alexopoulos, Georgios Merekoulias, Dimitra Tanagra, Efi Mikelatou, Eleni Jelastopulu, Work absenteeism due to illness or accident in Greece, Int. J. Environ. Res. Public Health 2012, 9(4), ; doi: /ijerph ΔΡΓΑΙΔ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: 1. Καιππηηθό καθηγηάδ- αηέιεηεο πξνζώπνπ θαη καθηγηάδ λύκθεο, ειίδεο νκνξθηάο, ηεύρνο 11 ζ.20-22, Κύπξνο Η πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ αξραία Διιάδα, Δsthete Hellas,ηεύρνο 13,ζ , Τα όξηα ηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο θαη ην πεξηβάιινλ, Δsthete, ηεύρνο 18, ζ , Αμηνιόγεζε αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο θαιιπληηθώλ, (Α Μέξνο) πεξηνδηθό Esthete, Κύπξνο Αμηνιόγεζε αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο θαιιπληηθώλ,(β Μέξνο) πεξηνδηθό Esthete,Κύπξνο 2011 ΔΙΗΓΗΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ-ΗΜΔΡΙΓΔ: 1. Η Αηζζεηηθή ζηελ αξραία Διιάδα, Παλεπξσπατθή πλδηάζθεςε & 19 ν Παλειιήλην πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο,CEPEC-Ο..Δ.Γ.Α.Δ Φεβξνπαξίνπ 2010, Γειθνί 4

5 2. Καιππηηθό καθηγηάδ- αηέιεηεο πξνζώπνπ θαη καθηγηάδ λύκθεο, Παγθύπξην ζπλέδξην ζπλδέζκνπ εηδώλ Αηζζεηηθήο (ΠΔΔΑ), Μάξηηνο Η πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ αξραηόηεηα, Ηκεξίδα Γηαζπιινγηθήο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Γπκλαζηεξίσλ (ΠΑ.Τ.ΓΤ), Μάξηηνο Αηζζεηηθέο πεξηπνηήζεηο γηα ην πξόζωπν θαη ην ζώκα ηεο εγθύνπ-θαιιπληηθά πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί, Ηκεξίδα πλδέζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδνο, (.ΔΠ.Α.Δ),Μάηνο Η επίδξαζε ηωλ δηνμηλώλ ζην δέξκα,1 ν πλέδξην Σκήκαηνο Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο Α.ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο, Οθηώβξηνο Αμηνιόγεζε αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο θαιιπληηθώλ, 21 ν πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, ΟΔΓΑΔ- ΔΓΑΚ, Κύπξνο, Φεβξνπάξηνο Η βηνινγηθή δξάζε ηωλ Ραδηνζπρλόηεηωλ -εθαξκνγέο ζηελ Αηζζεηηθή, 21 ν Παλειιήλην πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Θεζζαινληθε, 11 Φεβξνπαξίνπ Τερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Αλάπηπμε ηνπ Αηζζεηηθνύ, 22 ν Παλειιήλην πλέδξην Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο, Γηνξγάλσζε ΟΔΓΑΔ Αζήλα 5-6 Απξηιίνπ Δηζεγήηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΛΑΔΚ- ΟΑΔΓ Μέζνδνη απνηξίρωζεο έσο ΚΈΝΣΡΟ ΔΠΑΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ- ΚΔΚ ΑΚΜΧΝ 10. Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Carboxy therapy:αλαζθόπεζε ηεο ρνξήγεζεο CO 2 5

6 ζηηο Αηζζεηηθέο εθαξκνγέο, Αζήλα, Οθηώβξηνο Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Μαθηγηάδ δηαξθείαο κε Γεξκαηνζηημία, Αζήλα, Οθηώβξηνο ΔΜΙΝΑΡΙΑ-ΤΝΔΓΡΙΑ: 1. εληλάξην Αηζζεηηθώλ εθαξκνγώλ DR Renaud, Οθηώβξηνο πλέδξην Γεξκαηνινγηθέο Ηκέξεο,2-4 Ννεκβξίνπ Ηκεξίδα «Νεξό-Πεγή δσήο», ΔΚΠΑ- ΠΜ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζήλαο, Ινύληνο εκηλάξην Harvard Nutrition and Metabolism-Mediterranian diet in the first century,31 Mαξηίνπ o Γηεζλέο πκπόζην Αηζζεηηθήο, Μαίνπ Ηκεξίδα «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία» ΠΜ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζήλαο, 29 Ννεκβξίνπ Ηκεξίδα «Καινθαίξη θαη Τγεία» Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Αζήλαο, 29 Ινπλίνπ Ηκεξίδα «Γίθαην Πεξηβάιινληνο» ΔΚΠΑ, 29 Ννεκβξίνπ εκηλάξην καθηγηάδ Malu Wilz, ΑΘΗΝΑ Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην Δθαξκνγώλ Αηζζεηηθήο,Babor Institut, Germany, 2-4 Φεβξνπαξίνπ πλέδξην Αηζζεηηθήο CIDESCO, 31-3&

7 12. Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην Ρεθιεμνινγίαο Ιnternational Dermal Institute, London εκηλάξην Δθαξκνγώλ Αηζζεηηθήο Guinot Institute, Αζήλα, Μάξηηνο Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην Sorisa equipments, Barcelona,Μάηνο Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην Δθαξκνγώλ Αηζζεηηθήο Dr Med Christine B, Srhamek, Essen Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην Δθαξκνγήο Φπηνδεξκναπόμεζεο Dr Med Christine B, Srhamek, Essen Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην 40 σξώλ, Γεξκαηνζηημίαο Μόληκν Μαθηγηάδ, Πηζηνπνίεζε ΚΔΚ ΓΔ.Δ.ΒΔ-.ΔΠ.Α.Δ, Μάξηηνο ν Παλειιήλην πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Γειθνί Φεβξνπαξίνπ o Παλειιήλην πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Κύπξνο Φεβξνπάξηνο πλέδξην Fitness Meeting, Μάξηηνο ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Μάξηηνο 22. εκηλάξην «Κιηκαηηθέο αιιαγέο, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα θαη επηπηώζεηο ζηελ πγεία, ΠΜ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζήλαο Πεξηβάιινλ θαη Τγεία: Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία, Αζηεξνζθνπείν Πεληέιεο, 7 Μαξηίνπ εκηλάξην «Πεξηβαιινληηθή Φπζηθή θαη εμήγεζε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ», ΠΜ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζήλαο Πεξηβάιινλ θαη Τγεία: Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία, 7

8 Αζηεξνζθνπείν Πεληέιεο,14 Μαξηίνπ εκηλάξην «Αηκνζθαηξηθέο κεηαβνιέοξύπνη & ζπζρέηηζε κε ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα», ΠΜ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζήλαο Πεξηβάιινλ θαη Τγεία: Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία, Αζηεξνζθνπείν Πεληέιεο,21 Μαξηίνπ εκηλάξην «Μνξηαθό-θπηηαξηθό-ηζηηθό επίπεδν βιαβώλ από ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα -Αηκνζθαηξηθέο κεηαβνιέοξύπνη & ζπζρέηηζε κε ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα», ΠΜ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζήλαο «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία: Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία», Αζηεξνζθνπείν Πεληέιεο, 28 Μαξηίνπ Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην 30 σξώλ ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο Μαθηγηάδ- Αεξνγξάθνπ, πηζηνπνίεζε Κ.Δ.Κ ΓΔ.Δ.ΒΔ-.ΔΠ.Α.Δ Ννέκβξηνο Δθπαίδεπζε ζηελ Σερλνινγία ΙPL LASER L600, Panos Skoutas Α.Δ., Φεβξνπάξηνο κελν εκηλάξην Γεξκαηνζηημίαο- Μόληκν καθηγηάδ, Beauty Service 29. πκπόζην Man and Environment: interdependence for the future, ΔΚΠΑ- ΣΔΙ-Α., ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ εληλάξην Δθαξκνγώλ Αηζζεηηθήο Purelle & Chris Farell, πλέδξην Αηζζεηηθήο Dr MURAD,Αζήλα εκηλάξην εθαξκνγήο ζεξαπεηώλ Αηζζεηηθήο Thalgo Paris,Αζήλα,1-20 Απγνύζηνπ εκηλάξην " Laser safety Officer (LSO)"Aachen Laser Center,

9 34. Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην Θεξαπεία REIKI,Αζήλα, Οθηώβξηνο Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα κεζνζεξαπεία, ξαδηνζπρλόηεηεο Dermaceuticals, Αζήλα, Ννέκβξηνο Παλειιήλην πλέδξην Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο, Θεζζαινληθε, Φεβξνπαξίνπ Πξώηεο Βνήζεηεο, ΚΔΚ- ΓΔΔΒΔ, Αλζνηάκαηα Μπαρ, επηέκβξηνο Ηκεξίδα Μεζνζεξαπείαο θαη Filler, από ηε MediconTec, Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά, 29 επηεβξίνπ 2014 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ, Η/Τ: ΛΟΙΠΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ: Αγγιηθά (άξηζηα) Γαιιηθά (πνιύ θαιά) 1 έηνο Δθπαίδεπζε Η/Τ, Δλόηεηεο ηνπ Ecol (Word, excel, windows, internet), ρ. Έηνο Μέινο ηνπ.α.δ.π- πκβνπιίνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ θνιιεγίσλ- ζπκκεηνρή ζε Α θαη Β ηκήκα,(π.γ. 38/2010. ΦΔΚ 78 Α) Δκπεηξνγλώκσλ ΙΜΔ- ΓΔΔΒΔ γηα ηελ ζπγγξαθή εγρεηξηδίνπ θαηάξηηζεο Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ΙΜΔ- ΓΔΔΒΔ Πηζηνπνηεκέλε εηζεγήηξηα ΛΑΔΚ- ΟΑΔΓ Δμεηάζηξηα ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ- 9

10 ΔΟΠΠΔΠ γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δηδηθόο Δθαξκνγώλ Αηζζεηηθήο» Μέινο ηεο Διεγθηηθήο- Αδεηνδνηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γηεύζπλζεο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Πξ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ - Αλ. Σακίαο, ηεο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Γηπισκαηνύρσλ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδνο (Ο..Δ.Γ.Α.Δ.) Μέινο Γ ΔΠΑΔ- πλδέζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδαο (ΔΠΑΔ) Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πεξηνδηθνύ EstheteHellas Πξώελ Γ. Γξακκαηέαο Γ. ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη Δηδηθνύ Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ ΣΔΙ Αζήλαο (.Δ.Δ.Π. ) Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Δπαγγεικαηηώλ Γηπισκαηνύρσλ Αηζζεηηθώλ Διιάδαο (ΟΔΓΑΔ) ζηελ ΓΔΒΔΔ Πξ. Γ. Γξακκαηέαο Γ. ηνπ πλδέζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδαο (ΔΠΑΔ) Δπί ζεηξά παξνπζίαζε ζηελ Κξαηηθή θπξίσο ηειεόξαζε -ΔΣ1 θαη ΔΣ2- ζέκαηα από ην επηζηεκνληθό πεδίν εθαξκνγώλ ηεο Αηζζεηηθήο Δπηζηήκεο κε ζθνπό θαη ζηόρν ηελ επηθνηλσλία θαη πξνβνιή ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηεο Αηζζεηηθνύ. 10

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. Ιατρικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου I. Θέμα: «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία» II. Βαθμός πτυχίου:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Email: kdragogiannis@sch.gr Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΔΡΟΗ 1, Σ.Κ. 59100, ΒΔΡΟΙΑ ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ 23310-71012, ΣΗΛ. ΓΡΑΦΔΙΟΤ 23310-28383, ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ (FAX) 23310-28383, ΚΙΝ. 6978 777950 E-MAIL: papageor@anhma.gr ΠΡΟΧΠΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, 2015 2 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Γελλήζεθα ζηε Βεζιεέµ

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ 1 Ονομα: ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ 1. Πηπρίν ΠΣΤΥΗΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, Σκήκα Βηνινγίαο ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (εηζαγσγή ην 1983 έπεηηα από Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, κε ζεηξά επηηπρίαο

Διαβάστε περισσότερα