ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ"

Transcript

1 ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΦΛΩΡΗΝΑ 2013

2 2 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ - ΠΟΤΓΔ 1961, Ηνχιηνο Έηνο γελλήζεσο 1979, Ηνχληνο Απνιπηήξην Λπθείνπ απφ ην 2 ν Λχθεην Καβάιαο. 1983, Οθηψβξηνο Πηπρίν Μαζεκαηηθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 1985, Οθηψβξηνο Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα (D.E.A.) ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζην Παλεπηζηήκην Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ. 1990, Μάηνο Γηδαθηνξηθφ (Thèse de Doctorat) ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζην Παλεπηζηήκην Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ ηξαηησηηθή ζεηεία Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο Μνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο Δθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο Δθινγή θαη δηνξηζκφο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο Δθινγή ζε Κνζκήηνξα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Γελλήζεθα ζηνλ Ακπγδαιεψλα Καβάιαο ζηηο 13 Ηνπιίνπ ηνπ Σν 1979 απνθνίηεζα απφ ην 2 ν Λχθεην Καβάιαο. Απφ ην 1979 κέρξη ην 1983 θνίηεζα ζην Μαζεκαηηθφ Σκήκα ηνπ Α.Π.Θ. θαη πήξα ην πηπρίν ηνπ Μαζεκαηηθνχ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1983 κε "Λίαλ Καιψο". Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1984 ζπλέρηζα ηηο ζπνπδέο κνπ ζηε Γαιιία ζην Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ (IREM) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ. ην δηάζηεκα ηεο πξψηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο πήξα ην Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ηνπ D.E.A. ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ κε βαζκφ "Λίαλ Καιψο". ην δηάζηεκα ησλ επφκελσλ ρξφλσλ (86-90) εηνίκαζα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή κε ζέκα: "Conception, réalisation et résultats d' une expérience d' enseignement de l' homothétie". Καηά ηα έηε ήκνπλ ππφηξνθνο θαη ζπκκεηείρα ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ERASMUS, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηε δηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Έξεπλαο ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (I.R.E.M.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζπκκεηείρα ζε έξεπλεο πάλσ ζε θνηλά ζέκαηα δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δχν ρσξψλ (Διιάδαο θαη Γαιιίαο). ηηο 25 Μαΐνπ ηνπ 1990 ζην Παλεπηζηήκην Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ ππνζηήξημα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή (Thèse de Doctorat) θαη αλαθεξχρζεθα δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ I, ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ην βαζκφ "Άξηζηα" (Très Honorable).

3 3 Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο αθνξνχζε ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο γηα ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή θαη ηελ έλλνηα ηεο νκνηνζεζίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ ειήθζεζαλ ππφςε θαη επέθεξαλ αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Γαιιίαο. Απφ ηηο 15 επηεκβξίνπ 1990 έσο ηηο 15 Μαξηίνπ 1991 ππεξέηεζα ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία κνπ. Απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο θαη κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1995 ήκνπλ Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο αξρηθά ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη δίδαζθα ηα καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, Μαζεκαηηθά θαη Πξαθηηθή άζθεζε θαη δηδαζθαιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηεο Φιψξηλαο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1995 δηνξίζηεθα Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1999 δηνξίζηεθα κφληκνο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. Σνλ Μάην ηνπ 2000 δηνξίζηεθα ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. Απφ ηελ 1 ε έσο ηελ 31 Οθησβξίνπ ηνπ 2000, κε εθπαηδεπηηθή άδεηα, δηέκεηλα ζην Ηλζηηηνχην ηεο Έξεπλαο ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (I.R.E.M) ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παξίζη 7 Νηελίο ΝΣΗΝΣΔΡΟΣ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο κνπ, παξνπζίαζα εξγαζίεο εξεπλψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα ζηελ Διιάδα, ζπκκεηείρα ζε εξγαζίεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη κειέηεζα ηηο πηζαλφηεηεο λα αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παξίζη 7 θαη ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Πνην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζίαζα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: - Σεηάξηε 11 Οθησβξίνπ ηε ζχζθεςε ηεο νκάδαο DIDIREM παξνπζίαζα έξεπλεο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξηζκεηηθήο ζηελ αξρή ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. - Σεηάξηε 18 Οθησβξίνπ πκκεηείρα ζην ζεκηλάξην ηεο νκάδαο DIDIREM επηθεληξσκέλν ζηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο CESAME θαη παξνπζίαζα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ην λνεξφ ππνινγηζκφ θαη ηελ επηξξνή κηαο δηδαζθαιίαο, ε νπνία επλνεί ην λνεξφ ππνινγηζκφ, ζηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο θαη ππνινγηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. Μεηά ηελ επίζθεςε κνπ ζην Παξίζη ζπλερίζακε ηε ζπλεξγαζία κε δχν παλεπηζηήκηα ηεο Γαιιίαο θαη έλα ηεο Αγγιίαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΩΚΡΑΣΖ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα επηζηεκφλσλ θαηά ηα έηε θαη ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ππάξρεη επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γίλεηαη θνηλή έξεπλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ακνηβαίεο επηζθέςεηο κε επηζηήκνλεο ησλ παξαθάησ παλεπηζηεκίσλ: IREM (Ηλζηηηνχην Έξεπλαο ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παξίζη 7 Denis Diderot. Σν IREM ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παξίζη 7, είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά θαη ζεκαληηθφηεξα ζε φιν ηνλ θφζκν θέληξα έξεπλα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ φπσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. IUFM (Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ) d Amiens. Ακηέλε ζηε Γαιιία. Σν IUFM ηεο Ακηέλεο είλαη παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα πνπ αλήθεη ζηελ Αθαδεκία ηεο Ακηέλεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηψλ θαζψο θαη κε έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. School of Education and Professional Development, University of East Anglia Norwich. Norwich ζηελ Αγγιία. Σν school of Education and Professional Development ηνπ παλεπηζηεκίνπ East Anglia ηνπ Norwich είλαη έλα απφ ηα πξψηα θέληξα δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηελ Αγγιία.

4 4 ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Γηδαζθαιία ζε επηκνξθωηηθά θέληξα Σν Αθαδεκατθφ έηνο δίδαμα ην κάζεκα ηεο "Δηδηθήο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ" θαη "Πξαθηηθέο Αζθήζεηο" ζηε.δ.λ.μ.δ Καβάιαο. Γίδαμα ζην 2 ν Π.Δ.Κ. Θεζζαινλίθεο ζηα δχν ηξίκελα ηεο Πεξηνδηθήο Δπηκφξθσζεο Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ 1993 ηα παξαθάησ: ε δχν ηκήκαηα επηκνξθνχκελσλ δαζθάισλ ζε θάζε ηξίκελν ην κάζεκα "Δηδηθή Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Πξαθηηθέο Αζθήζεηο ". ε ηκήκαηα επηκνξθνχκελσλ θαζεγεηψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ην κάζεκα "Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ". Σν 1995 δίδαμα ζην 1 ν Π.Δ.Κ. Θεζζαινλίθεο ζε ηκήκα δαζθάισλ ην κάζεκα "Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ". Γηδαζθαιία ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο κέρξη ζήκεξα δηδάζθσ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο ηα εμήο ππνρξεσηηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά Η, Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ, Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. Απφ ην έηνο 2011 δηδάζθσ ην κάζεκα επηινγήο ΤΔ331: Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Απφ ην έηνο κέρξη ην έηνο δίδάμα ζην ηκήκα Νεπηαγσγψλ ηεο Φιψξηλαο ηα εμήο ππνρξεσηηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά θαη Πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη Γηδαθηηθή ησλ Πξνκαζεκαηηθψλ Δλλνηψλ. Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο δίδαμα: Σν έηνο , ζην δεχηεξν εμάκελν, ην κάζεκα κε ηίηιν Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ εηψλ απφ ην 1997 έσο ην 2003, ζην δεχηεξν εμάκελν ην κάζεκα κε ηίηιν: Γηδαθηηθή έξεπλα ζηηο πξψηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα-βηβιία. Σν έηνο , ζην πξψην εμάκελν ην κάζεκα κε ηίηιν: ηαηηζηηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. Σν έηνο , ζην ηξίην εμάκελν ην κάζεκα κε ηίηιν: Τπεξκέζα θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ην έηνο 2008 έσο ην 2011 δίδαμα ζην Β εμάκελν ην κάζεκα κε ηίηιν: χγρξνλα ζέκαηα ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Απφ ην έηνο 2008 έσο ην 2010 δίδαμα ζην Γ εμάκελν ην κάζεκα κε ηίηιν: Γηδαζθαιία Μαζεκαηηθψλ κε ρξήζε ΣΠΔ. Σν έηνο 2011 ζην Γ εμάκελν δίδαμα ην κάζεκα κε ηίηιν Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δηδαζθαιία / κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. Σν έηνο ζην Γ εμάκελν δίδαμα ην κάζεκα κε ηίηιν Υξήζε ησλ ΣΠΔ γηα καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά. Υξήζε ΣΠΔ γηα δηδαζθαιία καζεκαηηθώλ εμ απνζηάζεωο επηκόξθωζε πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ελέξγεηα (3.1.δ.2) Πξνγξάκκαηα πνπδψλ απφ Απφζηαζε. Σίηινο ηνπ έξγνπ Δπηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε πηπρηνχρσλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. ΔΔΠΑ. Σν έξγν απηφ πινπνηήζεθε απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη είρε ζηφρν ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε απφ απφζηαζε.

5 5 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 δίδαμα 6 ψξεο ην κάζεκα ηειεθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κε ην γεληθφ ηίηιν: «Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε». Σν κάζεκα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΖΛΔΜΑΘΟ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, θαη αθνξνχζε ζηελ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε/θαηάξηηζε ελειίθσλ ζηηο πφιεηο Φιψξηλαο, Καζηνξηάο θαη Έδεζζαο Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ σο επηκνξθσηέο Β' επηπέδνπ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Δπηκφξθσζεο (ΠΑΚΔ) ΑΠΘ-Παλ.Μαθεδνλίαο. πκκεηείρα σο εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ΣΠΔ Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ σο επηκνξθσηέο Β' επηπέδνπ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Δπηκφξθσζεο (ΠΑΚΔ) ΑΠΘ-Παλ.Μαθεδνλίαο. πκκεηείρα σο εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ΣΠΔ Δθπαίδεπζε ελειίθωλ ζηα καζεκαηηθά Καηά ηα έηε 2002 έσο 2005 ήκνπλ ζεκαηηθφο ππεχζπλνο ζην αληηθείκελν ηνπ Αξηζκεηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ.). Δπηκφξθσλα θαη ππνζηήξηδα καζεκαηηθνχο ησλ ζρνιείσλ απηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Καηά ηα έηε ήκνπλ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΔ Γηαλληηζψλ θαη ην Δπηζηεκνληθψο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΔ Φιψξηλαο. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δηδαζθαιία/ κάζεζε καζεκαηηθώλ Γηδαζθαιία 100 σξψλ, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη Β βάζκηαο εθπαίδεπζεο (καζεκαηηθνί) ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο καζεκαηηθψλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.». ΔΠΔ.ΑΔΚ ΗΗ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Φνξέο πινπνίεζεο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο. Δπηζηεκνληθψο ππεχζπλε: νπδάλα Παληειηάδνπ πκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα ζεσξεηηθήο εμεηδίθεπζεο ζην Έξγν «ΔΠΗΝΟΖΖ Δμεηδίθεπζε Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Παξαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ γηα Ήπηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε». ΔΠΔΑΚΗΗ. Δπηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. εκηλάξηα 30 δηδαθηηθψλ σξψλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο πεξηνρέο: ΘΔ3. Ζ πνξεία ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο. ΘΔ4. Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν. ΘΔ8. χδεπμε παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ΘΔ9. Γηακφξθσζε θξηηηθήο ζηάζεο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ εηδηθή αγσγή. Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ην Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλία, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηα ΜΜΔ ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ γηα δηδαζθαιία καζεηώλ Ρνκά ζηα καζεκαηηθά πκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία καζεηψλ Ρνκά ζηα καζεκαηηθά. ηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε» ΠΡΑΞΖ: «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ

6 6 Ρνκά ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο». ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ Τπνζηεξίρζεθαλ πέληε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Υαξάιακπνπ Λεκνλίδε: 1) Σνπ Κφζπβα Γηψξγνπ πνπ ππνζηεξίρζεθε ζηηο κε ηίηιν «Ζ βηωκαηηθή δηδαζθαιία ηωλ αξηζκεηηθώλ ελλνηώλ», κε βαζκφ άξηζηα παλςεθεί. Ο Κφζπβαο Γηψξγνο εθιέρζεθε Λέθηνξαο ζην Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο ζην αληηθείκελν Μαζεκαηηθά ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. 2) Σνπ Mohammed Mustafa πνπ ππνζηεξίρηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 κε ηίηιν «Αμηνιόγεζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Σ ηάμεο ζηελ Παιαηζηίλε». 3) Σνπ Κσλζηαληίλνπ Αξβαληηάθε πνπ ππνζηεξίρζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 κε ηίηιν «Μειέηε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ ηνπ ήρνπ: Μηα δηειηθηαθή κειέηε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ηνπ ήρνπ». 4) Σνπ σηήξε Μαξθάδα πνπ ππνζηεξίρζεθε ην Μάξηην ηνπ 2010 κε ηίηιν «Ζ εκπινθή θαη επηξξνή ησλ γνλέσλ ζηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ». 5) Σνπ Γηψξγνπ Λπγνχξα πνπ ππνζηεξίρζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 κε ηίηιν «Ζ επίδξαζε θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ επειημία καζεηψλ η ηάμεο Γεκνηηθνχ ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο». ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Έξεπλα θαη παξαγωγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ζηηο Α θαη Β ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ, θαηά ηα έηε, Καηά ην ζρνιηθφ έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε 126 πεξίπνπ καζεηέο ηεο Α ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. ηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη γλψζεηο θαη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, πνπ ζα έρεη αθεηεξία ην επίπεδν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Μεξηθά απφ απηά ηα απνηειέζκαηα εκπεξηέρνληαη ζηε δεκνζίεπζε κε αξηζκφ 17 πνπ αλαθέξσ παξαθάησ. Μειεηήζεθαλ θαη ζπληάρηεθαλ νη ζεσξεηηθέο βάζεηο γηα έλα λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. ρεηηθέο δεκνζηεχζεηο είλαη νη 10 θαη Καηά ην ζρνιηθφ έηνο ζπληάρζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη κε απηφ πξαγκαηνπνηνχηαλ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ζε δχν ηκήκαηα Α ηάμεο ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο. Δμεηάδνληαλ ηαπηφρξνλα δχν ηκήκαηα ειέγρνπ, ηνπ 1 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φιψξηλαο πνπ δηδάζθνληαλ κε ηελ θιαζηθή δηδαζθαιία. Πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε θαη έξεπλα ζηηο γλψζεηο φισλ ησλ καζεηψλ (πεηξακαηηθέο ηάμεηο θαη ηάμεηο ειέγρνπ). Ζ αμηνιφγεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ηέζζεξηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε ηε κέζνδν ησλ αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ

7 7 Γηνξζψζεθε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο Α ηάμεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία γηα δεχηεξε θνξά ζε δχν ηκήκαηα ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο. πληάρζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηε Β ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε δηδαζθαιία ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, δχν πεηξακαηηζκνχ θαη δχν ειέγρνπ, (ηα ίδηα ηα νπνία είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξνεγνχκελν έηνο). Πξαγκαηνπνηήζεθε, ηξεηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ζηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ Πξαγκαηνπνηήζεθε δεχηεξε δηφξζσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο Α ηάμεο θαη πεηξακαηηθή δηδαζθαιία γηα ηξίηε θνξά ζε δχν ηκήκαηα ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο. Έγηλε δηφξζσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο Β ηάμεο θαη πεηξακαηηθή δηδαζθαιία γηα δεχηεξε θνξά ζε δχν ηκήκαηα ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο Καηά ηα έηε απηά ζπλερίζηεθε ε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ζηηο Α θαη Β ηάμεηο ηνπ 1 νπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο Καηφπηλ δηαγσληζκνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ επηιέρζεθαλ ηα βηβιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Α θαη Γ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σα βηβιία απηά εηνηκάζηεθαλ θαη παξαδφζεθαλ ην 2005 γηα λα δηδαρηνχλ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο απφ ην πκκεηνρή ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ηνπ 2νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ζηελ Δλέξγεηα 1.1α Πξνγξάκκαηα-Βηβιία ζην Έξγν Αλαδηαηχπσζε θαη Δθζπγρξνληζκφο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ζχγρξνλε παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Τπεχζπλνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. πκκεηείρα ζηελ Οκάδα χληαμεο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηεο Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο απφ κέρξη , φπνπ ήκνπλ ππεχζπλνο νκάδαο ζχληαμεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ελέξγεηα (3.1.α) Πξνγξάκκαηα πνπδψλ-πγγξάκκαηα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο κε πξνυπνινγηζκφ 80,5 εθαηνκκπξίσλ θαη ζπλνιηθή δηάξθεηα πέληε ρξφλσλ. Τπήξμα ζπληάθηεο ηεο πξφηαζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ε επηζηεκνληθή κειέηε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηεο Φιψξηλαο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγγξάθσ θαη δηδάζθσ έλα λέν κάζεκα κε ηίηιν Γηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ελέξγεηα (3.1.δ.2) Πξνγξάκκαηα πνπδψλ απφ Απφζηαζε. Σίηινο ηνπ έξγνπ Δπηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε πηπρηνχρσλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. ΔΔΠΑ. Σν έξγν απηφ πινπνηήζεθε απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη είρε ζηφρν ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε απφ απφζηαζε. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο απνηεινχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 21 θαη ε δεκνζίεπζε πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα.δ.ππ.δ. (ρνιεία Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Α Λπθείνπ θαη είρε ηίηιν: Ζ Άιγεβξα ηεο Α Λπθείνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή. Φνξείο: Σνκέαο ηαηηζηηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο Μαζεκαηηθνχ

8 8 Σκήκαηνο Α.Π.Θ. θαη ην Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο. Απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ επηηξνπή εξεπλψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΝ.ΔΠ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ ήηαλ: Έξεπλα ζηε δηδαζθαιία ηεο Β ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. Δθαξκνγή ελφο λένπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Παξαδφζεθε έληππν πιηθφ 65 ζειίδσλ κε απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Παηδαγσγηθφο ζχκβνπινο ζην έξγν Γ.Δ.Λ.Τ.. (Γηαδξαζηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ γηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα). Παξαγσγή πηινηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ζπλνδεπηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (βηβιίν θαζεγεηή, βηβιίν καζεηή θαη ηερληθφ εγρεηξίδην) ζηα πιαίζηα ηεο ελέξγεηαο ΝΑΤΗΚΑ ηνπ έξγνπ ΟΓΤΔΗΑ. Γηάξθεηα απφ 1999 έσο Σν ινγηζκηθφ πηζηνπνηήζεθε, ηερληθά θαη παηδαγσγηθά, απφ ΗΣΤ θαη Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, θαη θπθινθνξεί ήδε ζηα ζρνιεία ηνπ έξγνπ ΟΓΤΔΗΑ πκκεηνρή ζην πξφγξακκα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (Γ Κ. Π..), ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ.). ην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηείρα ηέζζεξα έηε (απφ ην 2002 έσο ην 2005) σο ζεκαηηθφο ππεχζπλνο γηα ην αληηθείκελν ηνπ Αξηζκεηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Δπηκφξθσλα θαη ππνζηήξηδα ηνπο καζεκαηηθνχο ησλ ζρνιείσλ απηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. Καηά ηα έηε ήκνπλ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΔ Γηαλληηζψλ θαη ην Δπηζηεκνληθψο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΔ Φιψξηλαο Γηδαζθαιία 100 σξψλ ζην Πξφγξακκα: «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.». ΔΠΔ.ΑΔΚ ΗΗ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Φνξέο πινπνίεζεο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο. Δπηζηεκνληθψο ππεχζπλε: νπδάλα Παληειηάδνπ Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ σο επηκνξθσηέο Β' επηπέδνπ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Δπηκφξθσζεο (ΠΑΚΔ) ΑΠΘ-Παλ.Μαθεδνλίαο. πκκεηείρα σο εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ΣΠΔ πκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα ζεσξεηηθήο εμεηδίθεπζεο ζην Έξγν «ΔΠΗΝΟΖΖ Δμεηδίθεπζε Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Παξαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ γηα Ήπηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε». ΔΠΔΑΚΗΗ. Δπηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. εκηλάξηα 30 δηδαθηηθψλ σξψλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο πεξηνρέο: ΘΔ3. Ζ πνξεία ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο. ΘΔ4. Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν. ΘΔ8. χδεπμε παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ΘΔ9. Γηακφξθσζε θξηηηθήο ζηάζεο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ εηδηθή αγσγή. Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ην Δξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλία, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηα ΜΜΔ ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Δξεπλεηήο θαη Δθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν: ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ: Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ. Δπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παξαθάησ ηεζζάξσλ

9 9 θνξέσλ: 1. University of Cyprus, 2. University of Aegean, 3. University of Western Macedonia, 4. Equire Diderem EA 1547 Université Paris Diderot. Σν πξφγξακκα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα Γέζκεο πξνγξακκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο Πξνψζεζεο Έξεπλαο, γηα Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία Γέζκε Ζ Γέζκε 2008 ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο ΔΔ Δκπεηξνγλψκσλ γηα ηελ αλάπηπμε/εθπφλεζε ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή χληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. «Πξφγξακκα πνπδψλ Μαζεκαηηθά ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε, 2011». ηελ πξάμε: «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21 νπ αηψλα) Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ». ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηα βίνπ Μάζεζε» ΔΠΑ Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ σο επηκνξθσηέο Β' επηπέδνπ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Δπηκφξθσζεο (ΠΑΚΔ) ΑΠΘ-Παλ.Μαθεδνλίαο. πκκεηείρα σο εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ΣΠΔ πκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή πιηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. ηελ Πξάμε: «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο». ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηα βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Μέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα αλαβάζκηζε ησλ γξακκαηηζκψλ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Σν έξγν κνπ ζ απηφ ην πξφγξακκα είλαη: Α) Οδεγφο ζπνπδψλ γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν-γξακκαηηζκφ ησλ Μαζεκαηηθψλ. Β) πκπιήξσζεεπηθαηξνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γξακκαηηζκνχ Μαζεκαηηθψλ. ηελ Πξάμε: «ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ΑΠ 7, 8 θαη 9». ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηα βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ ΒΗΒΛΗΑ 1. Ch. Lemonidis, (1990). "Conception, réalisation et résultats d'une expérience d'enseignement de l'homothétie". I.R.E.M. de Strasbourg, 1990, ζει ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ 2. Υ. Λεκνλίδεο (1994). Πεξίπαηνο ζηε Μάζεζε ηεο ηνηρεηώδνπο Αξηζκεηηθήο. Δθδφζεηο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζ/λίθε, ζει Υ. Λεκνλίδεο (2000). ηνηρεία Αξηζκεηηθήο θαη ζεωξίαο Αξηζκώλ γηα ην δάζθαιν. Δθδφζεηο Παηάθε. Αζήλα, ζει. 195.

10 10 4. Υ. Λεκνλίδεο (2003). Μηα λέα πξόηαζε δηδαζθαιίαο ηωλ Μαζεκαηηθώλ ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Δθδφζεηο Παηάθε. Αζήλα, ζει Υ. Λεκνλίδεο (2013). Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Ννεξνί ππνινγηζκνί. Λνγαξέδω κε ην ηζηκίδη κ. Δθδφζεηο Επγφο. Θεζζαινλίθε, ζει ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ 6. Υ. Λεκνλίδεο, Α. Καςάιεο, Γ. Πλεπκαηηθφο, Α. Θενδψξνπ (2006). Μαζεκαηηθά Α Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Βηβιίν γηα ην Μαζεηή. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Τπνπξγείν Παηδείαο. Α ηεχρνο, ζει. 80, β ηεχρνο, ζει Υ. Λεκνλίδεο, Α. Καςάιεο, Γ. Πλεπκαηηθφο, Α. Θενδψξνπ (2006). Μαζεκαηηθά Α Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Σεηξάδην εξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Τπνπξγείν Παηδείαο. Α ηεχρνο, ζει. 42, β ηεχρνο, ζει. 40, γ ηεχρνο, ζει. 46 θαη δ ηεχρνο, ζει Υ. Λεκνλίδεο, Α. Καςάιεο, Γ. Πλεπκαηηθφο, Α. Θενδψξνπ (2006). Μαζεκαηηθά Α Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Βηβιίν δαζθάινπ. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Τπνπξγείν Παηδείαο. ει Υ. Λεκνλίδεο, Θενδψξνπ Δπηέξπε, Κ. Νηθνιαληνλάθεο, Η. Παλαγάθνο, Α. παλαθά (2006). Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Βηβιίν γηα ην Μαζεηή. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Τπνπξγείν Παηδείαο. ει Υ. Λεκνλίδεο, Θενδψξνπ Δ., Κ. Νηθνιαληνλάθεο, Η. Παλαγάθνο, Α. παλαθά (2006). Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Σεηξάδην εξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Τπνπξγείν Παηδείαο. Α ηεχρνο, ζει. 38, β ηεχρνο, ζει. 34, γ ηεχρνο, ζει. 46 θαη δ ηεχρνο, ζει Υ. Λεκνλίδεο, Θενδψξνπ Δπηέξπε, Κ. Νηθνιαληνλάθεο, Η. Παλαγάθνο, Α. παλαθά (2006). Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Βηβιίν δαζθάινπ. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Τπνπξγείν Παηδείαο. ει Υ. Λεκνλίδεο, (2007, επαλέθδνζε 2012). Μαζεκαηηθά Β Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Βηβιίν καζεηή, ηεηξάδην εξγαζηώλ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα (2007), Αθνη Κπξηαθίδε Θεζζαινλίθε (2012). ει Υ. Λεκνλίδεο, (2007, επαλέθδνζε 2012 ). Μαζεκαηηθά Β Γεκνηηθνύ. Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Βηβιίν δαζθάινπ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα (2007), Αθνη Κπξηαθίδε Θεζζαινλίθε (2012). ει ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΚΡΙΣΩΝ

11 Λεκνλίδεο, Υ., Κατάθα, Η. (2013). Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ (ξεαιηζηηθψλ θαη κε) απφ επίιεθηνπο καζεηέο Δ θαη η Γεκνηηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηωλ «Μαζεκαηηθψλ ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο». 5 th International Week Dedicated to Maths 2013, March, Thessaloniki. 80. Lemonidis, Ch., Kaimakami, A. (2013). Prospective elementary teachers knowledge in computational estimation. MENON: Journal Of Educational Research. Issue 2b, K. Flegas, Ch. Lemonidis (2013). Exploring Logical Reasoning and Mathematical Proof in Grade 6 Elementary School Students. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education. Volume 13, Issue 1, pages Lemonidis, Ch. Kaiafa, I. (2012). Creating, implementing and evaluating storybased learning text for teaching fractions. Proceedings of 1 st International Conference Education Across Borders. Florina, October Lemonidis, Ch. Vasiliadou, A. (2012). Greek students of the third class of high school confronting subjects of PISA Proceedings of 1 st International Conference Education Across Borders. Florina, October Υ. Λεκνλίδεο, Κ. Νηθνιαλησλάθεο, Δ. Μήηζνπ, (2011). Ζ ιχζε πξνβιεκάησλ κνληεινπνίεζεο ζε καζεηέο η δεκνηηθνχ θαη ζε κειινληηθνχο δαζθάινπο: κηα κειέηε πεξίπησζεο. Πξαθηηθά 28 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο: Μαζεκαηηθή Μνληεινπνίεζε. Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία, Αζήλα Ννεκβξίνπ, ζει Nikolantonakis, K., & Lemonidis, Ch., (2011). La Multiplication Grecque: un algorithme d origine historique et son enseignement à l éducation grecque, Intégration des dimensions linguistique, historique et culturelle des mathématiques dans leur enseignement, dans Kuzniak, A., & Sokhna, M., Enseignement des mathématiques et développement: enjeux de société et de formation. Actes du Colloque Espace Mathématique Francophone. Revue Internationale Francophone Numéro Spécial ISSN Φξαγγίδνπ, Ρ., Υ. Λεκνλίδεο (2011). πκπεξηθνξέο καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δίγισζζσλ καζεηψλ θαη κε, ζε θαηαζηάζεηο πνιιαπιαζηαζκνχ. Πξαθηηθά 3 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Δπηζηεκψλ Δθπαίδεπζεο Αζήλα, 2-5 Ηνπλίνπ Υ. Λεκνλίδεο, Η. Κατάθα (2011). Οη απφςεηο θαη εκπεηξίεο κειινληηθψλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε ρξήζε ινγνηερλίαο. Πξαθηηθά 4 νπ πλεδξίνπ Έλσζεο Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. ει , ΔΝΔΓΗΜ, Ησάλληλα, Υ. Λεκνλίδεο, Δ. Θενδψξνπ (2011). Μαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκέλεο απφ ππνςεθίνπο δαζθάινπο: κηα δηδαθηηθή αλάιπζε. Πξαθηηθά 4 νπ πλεδξίνπ Έλσζεο Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. ει , ΔΝΔΓΗΜ, Ησάλληλα, 2011.

12 Υ. Λεκνλίδεο, Κ. Αξζέλεο,. Μαξθάδαο (2011). Οη αλαζηνραζηηθέο δεμηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ δαζθάισλ ζε δηδαζθαιίεο ηνπο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Πξαθηηθά 4 νπ πλεδξίνπ Έλσζεο Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. ει , ΔΝΔΓΗΜ, Ησάλληλα, Υ. Λεκνλίδεο,. Μαξθάδαο, Δ. Σζαθηξίδνπ (2011). Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γνλετθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. «Έξεπλα ζηε Γηδαθηηθή ηωλ Μαζεκαηηθώλ» ΔΝΔΓΗΜ. Σεχρνο 6. Ννεκ Υ. Λεκνλίδεο, Υ., Απνζηφινπ (2011). πκπεξηθνξέο καζεηψλ Γ Γπκλαζίνπ ζε απνδείμεηο πξνβιεκάησλ γεσκεηξίαο κε ην πξφγξακκα Geogebra. Δπθιείδεο Γ, ηεχρνο 74, ζει , Υ. Λεκνλίδεο, (2010). Σα Μαζεκαηηθά ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο. Θεσξεηηθέο αξρέο θαη επηινγέο γηα ηα ζρνιηθά βηβιία ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Α θαη Γ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. πιινγηθφο ηφκνο. Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ: Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο. Δθδ. αθνλίδεο θ.ά. (Τπφ έθδνζε) 67. Ch. Lemonidis, D., Polytidis (2010). The implementation of an electronic model in teaching negative numbers and their operations. 13 th International Conference ICT in the education of the Balkan countries Varna, June 17-19, Balkan Society for Pedagogy and Education. 66. Ch. Lemonidis, M. Avgerinos (2010). Using a software presenting addition problems in a realistic way: results in pupils and teachers. 13 th International Conference ICT in the education of the Balkan countries Varna, June 17-19, Balkan Society for Pedagogy and Education. 65. Λεκνλίδεο, Υ., Καξαλλίθεο, Φ. (2009). Ζ έλλνηα ηεο αλαινγίαο ζηελ εξγαζία θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε ζρνιηθή εκπεηξία. Μειέηε πεξίπησζεο ζε Κχπξηνπο αξηνπνηνχο απφ ηελ επαξρία Λεκεζνχ. Πξαθηηθά 5 νπ δηεζλνύο δηεκεξίδαο δηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Σόκνο 1, ζει Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 64. Μηραήι, Δ., νθνθιένπο, Π., Λεκνλίδεο, Υ., (2009). Ζ πνιχ-πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ: ηάζεηο θαη αληηιήςεηο Κππξίσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Πξαθηηθά 5 νπ δηεζλνύο δηεκεξίδαο δηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Σόκνο 1, ζει Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 63. Αξβαληηάθεο, Κ., Καξηψηνγινπ Π., Λεκνλίδεο, Υ., (2009). Tα Ννεηηθά Μνληέια Μαζεηψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηε Γηάδνζε ηνπ Ήρνπ. (Πξαθηηθά 6νπ πλεδξίνπ: ππό έθδνζε) Γηδαθηηθή Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, 6. Φιψξηλα. 62. Lemonidis, Ch., Pantsiou, E., Anastasiou, D. (2009). Les tables de multiplication pour des élevés en difficulté en mathématiques : connaissances et comportements. Premier Colloque Franco-Chypriote de Didactiques des Mathématiques, p Lefkosia, Cyprus. 61. Λεκνλίδεο, Υ., Σζαθηξίδνπ, Δ., Μαξθάδαο,., (2009). Γηεξεχλεζε ηεο Δκπινθήο ησλ Γνλέσλ ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ησλ Παηδηψλ ηνπο. Πξαθηηθά 3 νπ πλεδξίνπ Έλσζεο Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Οηθνγελεηαθέο Πξαθηηθέο. ει , Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.

13 Lemonidis, Ch., Panagiotopoulos, I., Nikolantonakis, K., (2009). Les enseignants grecs face aux problèmes réalistes. - Les caractéristiques des enseignants qui influencent les réponses réalistes. Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives vol. 14, pages IREM de Strasbourg, France. 59. Lemonidis, Ch., Ligouras, G., (2009). The effect of social background on third grade pupils mental calculations. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 8, no 2, pp Nicosia, Cyprus. 58. Lemonidis, Ch. (2008). Longitudinal study on mental calculation development in the first two grades of primary school. International Journal for Mathematics in Education. Hellenic Mathematical Society, Volume 1, pp Athens. 57. Nikolantonakis, K., Lemonidis, Ch. (2008). Multiculturalism, History of Mathematics and Schoolbook of the third class in Primary School in Greece. J.F. Matos, P. Valero & K. Yasukawa (Eds.) Proceeding of the Fifth International Mathematics Education and Society Conference. Lisbon, Aalborg University, pp Lemonidis, Ch. (2008). Prospective teachers application of the mathematical concept of proportion in real life situations. Conference in Five Cities: Nicosia, Rhodes, Bologna, Palermo, Locarno. Research in Mathematics Education. 2008, Λεκνλίδεο, Υ., Λπγνχξαο, Γ., (2008). Ζ επίδνζε θαη ε επειημία ησλ καζεηψλ ηεο ηξίηεο Γεκνηηθνχ ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο. Δπθιείδεο Γ, ηεχρνο 68, ζει , Σξάρεινπ, Δ., Υξίζηνπ, Ε., & Λεκνλίδεο, Υ., (2008). Οη άηππεο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ. Πξαθηηθά 10 νπ Παγθύπξηνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Πάθνο 1-3 Φεβξνπαξίνπ, ζει Καβνχδε, Η., Μεζαξίηεο, Γ., & Λεκνλίδεο, Υ., (2008). πκπεξηθνξέο καζεηψλ Σ ηάμεο δεκνηηθνχ ζην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ζηα καζεκαηηθά. Πξαθηηθά 10 νπ Παγθύπξηνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Πάθνο 1-3 Φεβξνπαξίνπ, ζει Υξπζνζηφκνπ Μ., Υξηζηνθφξνπ Δ., & Λεκνλίδεο Υ., (2008). χγθξηζε δηαδηθαζηψλ κνληεινπνίεζεο καζεηψλ δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ. Πξαθηηθά 10 νπ Παγθύπξηνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Πάθνο 1-3 Φεβξνπαξίνπ, ζει Lemonidis Ch. (2007). Les comportements des élevés de l école élémentaire et des futurs enseignants face aux problèmes réalistes. Colloque COPIRELEM juin, Troyes, France, Λεκνλίδεο, Υ., (2007). Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ. Λήκκα ζην Λεμηθφ ηεο Παηδαγσγηθήο. Δπηκέιεηα Π. Ξσρέιιεο. Αθνη Κπξηαθίδε, Θεο/λίθε, ζει Λεκνλίδεο, Υ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., (2007). Διιεληθφο πνιιαπιαζηαζκφο: Έλαο άγλσζηνο ηζηνξηθφο αιγφξηζκνο θαηάιιεινο γηα ηε δηδαζθαιία. ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηεχρνο 151, ζει Panaoura, G., Gagatsis, A., Lemonides, Ch., (2007). Spatial abilities in relation to performance in geometry tasks. 5th CERME, Congress of ERME, the European Society for Research in Mathematics Education. 22nd of February to 26th of February 2007, Larnaca, Cyprus.

14 Μηραήι, Μ., Λεκνλίδεο, Υ., (2007). Σα εζλνκαζεκαηηθά θαη ε δηδαζθαιία κνηίβσλ: κηα εξεπλεηηθή κειέηε ζε καζεηέο Δ ηάμεο. Πξαθηηθά 9 νπ Παγθύπξηνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Πάθνο 2-4 Φεβξνπαξίνπ, ζει νθνθιένπο, Π., Λεκνλίδεο, Υ., (2007). Ννεξνί θαη εθηίκεζε ππνινγηζκνί: Μαζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. Πξαθηηθά 9 νπ Παγθύπξηνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Πάθνο 2-4 Φεβξνπαξίνπ, ζει Αλδξένπ, Ξ., Μελειάνπ, Α., Λεκνλίδεο, Υ., (2007). Αληηκεηψπηζε ξεαιηζηηθψλ πξνβιεκάησλ απφ καζεηέο Δ Γεκνηηθνχ. Πξαθηηθά 9 νπ Παγθύπξηνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Πάθνο 2-4 Φεβξνπαξίνπ, ζει Λεκνλίδεο, Υ., Κνιιηληάηε, Β. (2007). Σα Μαζεκαηηθά ηεο θχζεο θαη ηεο δσήο. Αιιαγέο ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ καζεκαηηθψλ. Πξαθηηθά 9 νπ Παγθύπξηνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Πάθνο 2-4 Φεβξνπαξίνπ, ζει Λεκνλίδεο Υ. (2007). Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ καζεκαηηθψλ πεξηερνκέλσλ ζηα λέα βηβιία ηεο Α θαη Γ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Γέθπξεο, 31: Πλεπµαηηθφο,., Λεµνλίδεο, Υ., & Παζραιίδνπ,. (2006). Οη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο επηδφζεηο ησλ µαζεηψλ ζηα Μαζεµαηηθά. Παηδαγωγηθή Δπηζεώξεζε, 41, Λεκνλίδεο Υ. (2006). Οη αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ ζηα λέα βηβιία ηεο Α ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γέθπξεο, 30: Υ. Λεκνλίδεο (2006). Οη βαζηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα λέα βηβιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Α θαη Γ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. ην Σα λέα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Πξαθηηθά Ζκεξίδσλ. 27 ε θαη 30 ε Πεξηθέξεηεο ρνιηθψλ πκβνχισλ Αζελψλ. ει Lemonidis, Ch., Tsakiridou, H. Kapsalis, Ch., (2006). Mathematical Knowledge level of Primary Education Department students. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level (ICTM 3). June 30 July 5, 2006, Istanbul, Turkey. (Paper no 270). 38. Lemonidis, Ch., Theodorou, Eut., (2006). The development of prospective teachers. ideas in designing lesson plans in Mathematics. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level (ICTM 3). June 30 July 5, 2006, Istanbul, Turkey. (Paper no 326). 37. Λεκνλίδεο, Υ. (2005). Σα καζεκαηηθά ηεο θχζεο θαη ηεο δσήο: κηα αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Παξνπζίαζε ελφο απνζπαζκαηηθνχ παξαδείγκαηνο απφ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. Θέκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, 6:2-3, Διιεληθά Γξάκκαηα. 36. Θενδψξνπ Δ., Λεκνλίδεο Υ., (2005). Δζλνκαζεκαηηθά θαη Γεσκεηξία: κηα λέα δηαζεκαηηθή πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Πξαθηηθά 4 εο Γηεζλνύο Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Π.Σ.Γ.Δ. Ρεζχκλνπ, ζει

15 Λεκνλίδεο Υ., Υαηδειηακή Μ. (2005). Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη αξηζκεηηθέο γλψζεηο ησλ λεπίσλ. Πξαθηηθά 4 εο Γηεζλνύο Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Π.Σ.Γ.Δ. Ρεζχκλνπ, ζει Lemonidis Ch. (2005). Les mathématiques de la nature et de la vie: une conception pour l enseignement des mathématiques. Présentation d un exemple extrait de la formation des enseignants. Colloque COPIRELEM 30, 31- Mai, Strasbourg Αξβαληηάθεο, Κ., Λεκνλίδεο, Υ., Μηθξφπνπινο, Σ., (2004). Οη Ηδέεο Μαζεηψλ θαη Φνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ Ήρν. Κξηηηθή Θεψξεζε. (Πξαθηηθά 4νπ πλεδξίνπ) Γηδαθηηθή Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, 4 (Α), Αζήλα. 32. Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Ζ επηξξνή ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ θαζεγεηψλ ησλ καζεκαηηθψλ. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζήλα Ηνπλίνπ, Λεκνλίδεο, Υ., παλαθά, Α. Φαραληίδεο, Ν., (2003). Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ρεηξίδνληαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηε δηδαζθαιία κέζα απφ κία πνιπκεζηθή εθαξκνγή. 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε. Ννέκβξηνο 2003, Βφινο. 30. Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Ζ εηζαγσγή ησλ πξάμεσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο ζην Γεκνηηθφ: κηα πεηξακαηηθή εθαξκνγή. Πεξηνδηθό «Μέληνξαο», ηεύρνο 7, ζει , Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 29. Lemonidis, Ch. (2003). L enseignement des premières notions arithmétiques selon l analyse des différentes représentations des quantités. Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives vol. 9, (parti 2) des actes du colloque Argentoratum 2002, pages Strasbourg, France. 28. Λεκνλίδεο, Υ., Παπιίδεο, Α. (2003). Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο γξαπηήο δηαίξεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. πκπεξηθνξέο καζεηψλ θαη απφςεηο δαζθάισλ. Πξαθηηθά 3 εο Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ. Δπηκέιεηα Μ. Κνχξθνπινο, Κ. Σζαλάθεο, Γ. Σξνχιεο. Π.Σ.Γ.Δ. Ρεζχκλνπ, ζει , ISBN X. 27. Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Ζ δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Πξαθηηθά 3 εο Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ. Δπηκέιεηα Μ. Κνχξθνπινο, Κ. Σζαλάθεο, Γ. Σξνχιεο. Π.Σ.Γ.Δ. Ρεζχκλνπ, ζει , ISBN X. 26. Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ πνζνηήησλ ζηηο αξηζκεηηθέο έλλνηεο θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ λα ηηο ρεηξηζηνχλ. Δπηζηεκνληθή επεηεξίδα ηεο Ψπρνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο, ηόκνο 1, ζει Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα. 25. Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Μηα δηαθνξεηηθή δηδαζθαιία ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιείνπ. Γέθπξεο. Σεχρνο 9, ζει Υ. Λεκνλίδεο, Μ. Υαηδειηακή, Α. Κπξίδεο. (2002). Ζ επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο αξηζκεηηθέο γλψζεηο ησλ λεπίσλ. Παηδαγωγηθή Δπηζεώξεζε. 34/2002, ζει , Αηξαπφο.

16 Υ. Λεκνλίδεο (2002). Μηα λέα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ζηα Μαζεκαηηθά γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Θέκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε. Σφκνο 3/1, ζει Lemonidis, Ch., Diamantis, A., Triantafillidou, E. (2002). Teachers estimate the arithmetic skills of their students when they enter the First Grade of Primary School. ICTM July, Rethimnon. 21. Υ. Λεκνλίδεο (2002). Αξηζκεηηζκφο ή Μαζεκαηηθφο Γξακκαηηζκφο. Κείκελν Πξνδηαγξαθψλ γηα ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Έθδνζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ.). 20. Λεκνλίδεο Υ., Υαηδειηακή Μ. (2002). Έξεπλα ζηηο γλψζεηο ησλ λεπίσλ ζρεηηθά κε ηηο αξηζκεηηθέο έλλνηεο. ην Δ. Κνχξηε. Ζ έξεπλα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σόκνο Β Αζήλα: Σππσζήησ- Γηψξγνο Γάξδαλνο. 19. Υξηζηνδνχινπ, Β., Παηάηαο, Μ., Λεκνλίδεο, Υ., (2001). Πξνθνξηθή Αξίζκεζε: Μηα Βαζηθή θαη Υξήζηκε Γλψζε πνπ Όκσο ε Γηδαζθαιία ηελ Αγλνεί. Πξαθηηθά, 4 νπ Παγθχπξηνπ πλέδξηνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο θαη πκπφζην Αζηξνλαπηηθήο θαη Γηαζηήκαηνο. Λάξλαθα, ζει Υ. Λεκνλίδεο (2001). Οη αξρηθέο αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ φηαλ έξρνληαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. ΔΤΚΛΔΗΓΖ Γ. Σεχρνο 55 ζζ Π-Υ, Βαζηιείνπ, Υ. Λεκνλίδεο, Δ. Σζαθηξίδνπ, Γ. Σζαθιίδεο, Ν. Σζάληαο. (1999). Ζ Άιγεβξα ηεο Α Λπθείνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Φνξείο: Σνκέαο ηαηηζηηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο Α.Π.Θ. Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξίαο. Παξαδνηέν πιηθφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Υ. Λεκνλίδεο (1999). Σαμηλόκεζε, Αλάιπζε θαη Γηδαθηηθή αληηκεηώπηζε ηωλ πξνζζεηηθώλ πξνβιεκάηωλ. Μάζεκα ππφ κνξθή ηζηνζειίδσλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εμ απνζηάζεσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ηζηνζειίδα (site) ζην δηαδίθηπν (Internet) κε δηεχζπλζε Παξαδνηέν πιηθφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Υ. Λεκνλίδεο (1999). Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνβιήκαηα πξνζζεηηθνχ ηχπνπ. Πξαθηηθά 4 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ζέκα: Γηδαθηηθή ηωλ Μαζεκαηηθώλ θαη Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Ρέζπκλν, Οθηώβξηνο Α. Καςάιεο, Υ. Λεκνλίδεο (1999). χγρξνλεο ηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ. ΜΑΚΔΓΝΟΝ, Πεξηνδηθή επηζηεκνληθή έθδνζε ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Α.Π.Θ. Σεχρνο 6, ζζ Υ. Λεκνλίδεο (1998). Γηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ηεο Α ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζε πξάμεηο θαη πξνβιήκαηα πξνζζεηηθνχ ηχπνπ. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία. Πξαθηηθά 1 εο Γηεκεξίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηε Γηδαθηηθή ηωλ Μαζεκαηηθώλ. 1998, ζει Υ. Λεκνλίδεο (1998). Γηδαζθαιία ησλ πξψησλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ. Δξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ, Σεύρνο 3. Πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο. ζζ Lemonidis C. (1997). A few remarks regarding the teaching of geometry, through a theoretical analysis of the geometrical figure. In the Proceedings of the Second World

17 17 Congress of Nonlinear Analysts 96, Florida Tech, Applied Mathematics Program, Florida, USA, pp Υ. Λεκνλίδεο (1996). Γπζθνιίεο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαηά ην πέξαζκα απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα. ΔΤΚΛΔΗΓΖ Γ Σφκνο 13, Σεχρνο 45 ζζ Υ. Λεκνλίδεο (1996). Δκπεηξηθή έξεπλα ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο εμηζψζεσλ Α βαζκνχ απφ καζεηέο Γπκλαζίνπ. Δξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ, Σεύρνο 1. Πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, ζζ Υ. Λεκνλίδεο (1994). ηάζε ησλ δαζθάισλ σο πξνο ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο. ΜΑΚΔΓΝΟΝ, Πεξηνδηθή επηζηεκνληθή έθδνζε ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Α.Π.Θ. Σεχρνο 1, ζζ Α. Γαγάηζεο, Υ. Λεκνλίδεο (1994). Πξνθνξηθή αξίζκεζε: Μηα βαζηθή θαη ρξήζηκε γλψζε πνπ ε δηδαζθαιία ηελ αγλνεί. Γηάζηαζε, Σεχρνο 4, ζζ Υ. Λεκνλίδεο (1994). Γηαηί θαη πψο ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ηα δάθηπιά ηνπο ζηελ εθηέιεζε απιψλ πξνζζέζεσλ θαη αθαηξέζεσλ. Γηάζηαζε, Σεχρνο,2-3, ζζ Υ. Λεκνλίδεο, (1993). Δπίδξαζε ησλ ηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. Παξαδείγκαηα απφ ηε Γεσκεηξία. Δηζήγεζε ζην 4 o Παλειιήλην πλέδξην Ψπρνινγηθήο Έξεπλαο. ΔΛΨΔ Θεζ/λίθε, Μαΐνπ Πεξίιεςε ζηα πξαθηηθά ζει Υ. Λεκνλίδεο, (1992). Γηάθνξεο Μαζεκαηηθέο παξνπζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζην ζεψξεκα ηνπ Θαιή. Σεηξάδηα Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ. Σεύρνο 12, ζζ. 7-24, Θεζ/λίθε. 3. Ch. Lemonidis, (1991). Une analyse de la complexité cognitive de la notion d'homothétie. PEDAGOGIES. Cahiers du Laboratoire de Pédagogie Expérimentale de l'universite de Louvain. Nν.1, pp , Bruxelles. 2. Ch. Lemonidis, (1991). Analyse et réalisation d'une expérience d'enseignement de l'homothétie. Recherches en Didactique des Mathématiques (R.D.M). Vol. 11, Νν.2.3 pp , France. 1. Υ. Λεκνλίδεο, (1990). Ηζηνξηθή θαη επηζηεκνινγηθή αλάιπζε ηεο νκνηνζεζίαο. Σεηξάδηα Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ. Σεχρνο 6, ζζ , Θεζ/λίθε. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΟΝ ΣΤΠΟ 1) Κπξηαθή 29 επηεκβξίνπ Δθεκεξίδα Μαθεδνλία. Άξζξν κε ηίηιν: Ζ «πεξηπέηεηα» ηωλ ζρνιηθώλ βηβιίωλ, ζει ) Κπξηαθή 15 Γεθεκβξίνπ Δθεκεξίδα Αγγειηνθόξνο ηεο Κπξηαθήο. Άξζξν κε ηίηιν: Μαζαίλνπλ ζηα πξωηάθηα κε ιάζνο ηξόπν ηελ αξηζκεηηθή, ζει ) Ννέκβξηνο Δθεκεξίδα Αγγειηνθόξνο. Άξζξν κε ηίηιν: «Βάδνπλ ηα γπαιηά» ζην ππ. Παηδείαο ζηελ αξηζκεηηθή ηα εμάρξνλα πξωηάθηα. ζει. 61.

18 18 4) 7/12/2013. Δθεκεξίδα Αγγειηνθφξνο. Άξζξν κε ηίηιν: «Σν κάζεκα απεπζύλεηαη ζην 70% ηωλ καζεηώλ». ρεηηθό κε ηελ επίδνζε ηωλ Διιήλωλ καζεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά ζην δηεζλή δηαγωληζκό PISA ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΑΝΑΛΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ πκκεηνρή ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ηνπ 2νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ζηελ Δλέξγεηα 1.1α Πξνγξάκκαηα-Βηβιία ζην Έξγν Αλαδηαηχπσζε θαη Δθζπγρξνληζκφο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ζχγρξνλε παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Τπεχζπλνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. πκκεηείρα ζηελ Οκάδα χληαμεο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηεο Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο απφ κέρξη , φπνπ ήκνπλ ππεχζπλνο νκάδαο ζχληαμεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Δκπεηξνγλψκσλ γηα ηελ αλάπηπμε/εθπφλεζε ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή χληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. «Πξφγξακκα πνπδψλ Μαζεκαηηθά ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε, 2011». ηελ πξάμε: «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21 νπ αηψλα) Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ». ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηα βίνπ Μάζεζε» ΔΠΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ Γηεζλή Πεξηνδηθά Δθδφηεο ηνπ Γηεζλνχο πεξηνδηθνχ MEJER, MENON: Journal of Educational Research πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή. πκκεηνρή ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education. πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία. πκκεηνρή ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ International Journal for Mathematics in Education πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία πκκεηνρή ζηε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ «Themes in Science and Technology Education» «Θέκαηα Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» πνπ εθδίδεηαη ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Διιεληθά Πεξηνδηθά πκκεηνρή ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ "Δπθιείδεο Γ ", πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία.

19 19 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Σν επηέκβξην ηνπ 2010 εθιέρηεθε Κνζκήηνξαο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Απφ ην έηνο 1999 κέρξη ζήκεξα, είλαη δηεπζπληήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. Απφ ην έηνο 2001 κέρξη ην 2013, είλαη αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο. Απφ ην 2004 έσο ην 2006 θαη απφ ην 2008 έσο ην 2010 είλαη πξφεδξνο ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΓΔΠ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Τπήξμε θαη ην βαζηθφ ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ. Απφ ην 2009 έσο ην 2010 ήηαλ κέινο ηεο ηξηκεινχο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο πλφδνπ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ (Παλειιήλην φξγαλν κε ζπκκεηνρή 13 Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ). Καηά ηα έηε , ήηαλ αληηπξφεδξνο ζην παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Δπηζηεκνληθή ζρνιή γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηελ επσλπκία «Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο». Μηα νκάδα επηζηεκφλσλ, καζεκαηηθψλ, δαζθάισλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εξγάδεηαη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Υαξάιακπνπ Λεκνλίδε, ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Φιψξηλαο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ αληίιεςε καο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ εθθξάδεηαη κε ηελ επσλπκία «Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο». Οη βαζηθέο αληηιήςεηο θαη νη αξρέο καο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ αιιά θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζην ζχλδεζκν ηεο ζειίδαο: Γηαγωληζκόο ηωλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα δηνξγαλψλεηαη ν δηαγσληζκφο Μαζεκαηηθψλ Δ θαη Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα βξείηε ζηε δηεχζπλζε: Ο δηαγσληζκφο απηφο δηνξγαλψλεηαη ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπκκεηέρεη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ. Ο ζηφρνο είλαη λα αγαπήζνπλ νη καζεηέο ηα Μαζεκαηηθά θαη λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα απηά. Γίθηπν εθπαηδεπηηθώλ ηωλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Φύζεο θαη ηεο Εωήο. Βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν έλα Forum ζηε δηεχζπλζε: Κχξηνο ζηφρνο ηνπ forum απηνχ είλαη λα επηθνηλσλεί θαη λα δηαζπείξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξάγνληαη ζην Παλεπηζηήκην ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ηεο εθπαίδεπζεο. Μέζσ απηνχ ηνπ δηθηχνπ επηκνξθψλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη σθεινχληαη νη καζεηέο απφ κηα πην πνηνηηθή δηδαζθαιία. Γαιιηθά θαη Αγγιηθά. ΓΛΩΔ

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ. Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο.

Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ. Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. ΓΨ02.008 Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Με ην πξνηεηλφκελν Νέν Σρέδην Αμηνιφγεζεο ζεζκνζεηείηαη ε αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο»

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» «Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» Δαοςλάπη Νικολίηζα-Εςγενία Α.Μ.: 0917 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Λεμονίδηρ Υαπάλαμπορ ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Αναζηαζίος Δημήηπιορ ΘΕΜΑ: Μάθηζη και διδαζκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο»

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» «Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» Χ.Μανυλιοςδάκη 1, Ν. Φίλιορ 2 1 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, xmanolioudaki@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, nikosfilios@yahoo.gr Πεπίλητη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012»

«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012» «Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012» Αρηιιέαο Μαλδξίθαο 1, Κσλζηαληίλνο Σθνξδνύιεο 2 1. ρνιηθφο χκβνπινο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, M. Ed., Γξ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ amandrik@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα