ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 Organisation for Economic Co-operation and Development Organisation de Coopération et de Développement Économiques ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ Ασηό ηο ημήμα αθορά ηην Ελλάδα και αποηελεί μεηάθραζη ηοσ ανηίζηοιτοσ κειμένοσ ποσ περιλαμβάνεηαι ζηην έκδοζη ΟΟΣΑ (2008): Περιβαλλονηικές Επιδόζεις ηοσ Αγροηικού Τομέα από ηο 1990: Κύρια Έκθεζη (Environmental Performance of Agriculture since 1990), η οποία διαηίθεηαι ζηα αγγλικά και γαλλικά ζηον δικησακή ζελίδα ηοσ ΟΟΣΑ ποσ αναθέρεηαι παρακάηω. Περιληπηική έκδοζη ηης Κύριας Έκθεζης (Environmental Performance of Agriculture since 1990 At a Glance), η οποία περιέτει και βάζη δεδομένων τρονολογικής ζειράς αγροπεριβαλλονηικών δεδομένων, δημοζιεύεηαι ζηην ιζηοζελίδα Σε περίπηωζη αναθοράς ζηοιτείων ηης έκθεζης ως πηγή πρέπει να αναγράθεηαι: OECD (2008), Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries since 1990: Main Report, Paris, France This GREEK translation is not an official OECD translation. OECD does not guarantee the accuracy of the translation and accepts no responsibility whatsoever for any consequence of its interpretation or use. 1

2 I. ΚΤΡΗΑ ΖΜΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΖ ΚΤΡΗΑ ΔΚΘΔΖ II. ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΗ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ 1. Σηόρνη θαη πιαίζην 2.Πεγέο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ 3. Πξαγκαηνπνηεζείζα από ηελ έθζεζε ΟΟΣΑ 2001 αγξν-πεξηβαιινληηθνί δείθηεο 4. Γνκή ηεο Έθζεζεο 1. ΣΑΔΗ, ΣΗ ΥΩΡΔ ΟΟΑ, ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΤΝΘΖΚΩΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ Αγξνηηθή παξαγσγή θαη γαίεο 1.2. Θξεπηηθέο νπζίεο (ηζνδύγηα αδώηνπ θαη θωζθόξνπ) 1.3. Παξαζηηνθηόλα (ρξήζε θαη θίλδπλνη) 1.4. Δλέξγεηα (άκεζε θαηαλάιωζε ελέξγεηαο ζε επίπεδν εθκεηάιιεπζεο) 1.5. Έδαθνο (λεξό, άλεκνη θαη δηάβξωζε εδάθνπο) 1.6. Νεξό (πνηόηεηα θαη ρξήζε λεξνύ) 1.7. Αέξαο (ακκωλία, κεζπινβξωκίδην (κείωζε όδνληνο) θαη αέξηα ζεξκνθεπίνπ) 1.8. Βηνπνηθηιόηεηα (γελεηηθή, εηδώλ, βηνηόπωλ) 1.9. Γηαρείξηζε Δθκεηαιιεύζεσλ (ζξεπηηθά ζηνηρεία, παξάζηηα, έδαθνο, λεξό, βηνπνηθηιόηεηα Οξγαληθά) 2. ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΟΟΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΓΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ 2.1. Δηζαγσγή 2.2. Πξόνδνο ζηελ Αλάπηπμε Αγξν-πεξηβαιινληηθώλ Γεηθηώλ 2.3. Σπλνιηθή εθηίκεζε 3. ΣΑΔΗ ΥΩΡΩΝ, ΑΠΌ ΣΟ 1990, Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ, ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Οη επηζθνπήζεηο, γηα θάζε κηα από ηηο 30 ρώξεο ΟΟΣΑ, (θαη ζπλνιηθή πεξηιεπηηθή ζεώξεζε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε) αθνινπζνύλ ηελ παξαθάησ δνκή: 1. Τάζεηο θαη Πιαίζην Πνιηηηθήο ζηνλ Αγξνηηθό Τνκέα 2. Πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο ηνπ Αγξνηηθνύ Τνκέα 3. Σπλνιηθή Αγξν-Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε 4. Βηβιηνγξαθία 5. Σηνηρεία γηα ηε Φώξα 6. Πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν: Γηαηίζεληαη κόλν ζην δηθηπαθό ρώξν ηνπ ΟΟΣΑ θαη αθνξνύλ: 1. Αλάπηπμε Δζληθώλ Αγξν-πεξηβαιινληηθώλ Γεηθηώλ 2. Κύξηεο Πεγέο Πιεξνθνξηώλ: Βάζεηο Γεδνκέλωλ θαη Ιζηνζειίδεο 4. ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΓΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4.1. Policy Context 4.2. Παξαθνινύζεζε αγξν-πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ 4.3. Φξήζε αγξν-πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ γηα αλάιπζε πνιηηηθήο 4.4. Έιιεηςε γλώζεσο σο πξνο ηε ρξήζε αγξν-πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ 2

3 ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΥΩΡΑ Γομή Απηό ην θεθάιαην, είλαη έλα από ηα αληίζηνηρα γηα ηηο 30 ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ ΟΟΣΑ (2008) Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε ηνπ Αγξνηηθνύ Τνκέα από ην 1990, θαη ε δνκή ησλ νπνίσλ έρεη σο εμήο: 1. Τάζεηο θαη Πιαίζην Πνιηηηθήο ζηνλ Αγξνηηθό Τνκέα 2. Πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο ηνπ Αγξνηηθνύ Τνκέα 3. Σπλνιηθή Αγξν-Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε 4. Βηβιηνγξαθία 5. Σηνηρεία γηα ηε ρώξα 6. Πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, δηαηίζεληαη κόλν ζην δηθηπαθό ρώξν ηνπ ΟΟΣΑ θαη θαιύπηνπλ ηελ αλάπηπμε εζληθώλ αγξν-πεξηβαιινληηθώλ Γεηθηώλ, θαη θύξηεο βάζεηο δεδνκέλωλ θαη ηζηνζειίδεο Περιοριζμοί και ελλείψεις Υπάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί θαη ειιείςεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ, θαη πεξηιακβάλνπλ: Οξηζκνί θαη κεζνδνινγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεηθηώλ: ηππνπνίεζε έρεη επηηεπρζεί ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αιιά όρη ζε όιεο, θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα βηνπνηθηιόηεηαο θαη δηαρείξηζεο εθκεηαιιεύζεσλ. Γηα αξθεηνύο δείθηεο, όπσο εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν ΟΟΣΑ θαη κε βάζε ηε Σύκβαζε Πιαίζην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC) πξνσζεί ζπλεξγαζίεο πξνο πεξαηηέξσ βειηίσζε, όπσο ε ελζσκάησζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, κε ζηόρν θαζαξό ηζνδύγην ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γηαζεζηκόηεηα, πνηόηεηα θαη ζπγθξηζηκόηεηα ζηνηρείσλ: ηα ζηνηρεία είλαη θαηά ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιήξε, ζπλεπή θαη ελαξκνληζκέλα ζηνπο δηάθνξνπο δείθηεο θαη ρώξεο.. Όκσο, ειιείςεηο παξακέλνπλ, όπσο απνπζία ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ (π.ρ. ζηε βηνπνηθηιόηεηα), κεηαβιεηόηεηα ζηελ θάιπςε (π.ρ. ζηε ρξήζε παξαζηηνθηόλσλ), θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κεζνδνινγία ζπιινγήο ζηνηρείσλ (π.ρ., ζηε ρξήζε δεκνζθνπήζεσλ, απνγξαθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ κνληέισλ). Φσξνηαμηθή ζπγθέληξσζε: νη δείθηεο παξνπζηάδνληαη ζε εζληθό επίπεδν, όκσο, νξηζκέλνη δείθηεο (π.ρ. πνηόηεηα πδάησλ) απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα θαιύςεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, παξόιν πνπ ζην θείκελν παξέρεηαη πιεξνθόξεζε γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Τάζεηο θαη εύξνο δεηθηώλ: είλαη πεξηζζόηεξν ρξήζηκα κεγέζε ζε ζρέζε κε ηηο απόιπηεο ηηκέο γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζπλνιηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ ρσξώλ, θαζώο κάιηζηα νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζε ηνπηθό επίπεδν κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.. Όκσο θαη ηα απόιπηα κεγέζε είλαη ζεκαληηθά όπνπ όξηα θαζνξίδνληαη από ηα θξάηε (π.ρ. άδσην ζην λεξό), ηηκέο ζηόρνη ζπκθσλνύληαη ζε εζληθέο θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο (π.ρ. εθιύζεηο ακκσλίαο), ή ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ζπκκεηνρή ζηα παγθόζκηα επίπεδα ξύπαλζεο είλαη ζεκαληηθή (π.ρ. αέξηα ζεξκνθεπίνπ). Η ζπκκεηνρή ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ζε πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο είλαη ζπρλά δύζθνιν λα εληνπηζζεί, εηδηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνύ όπνπ ε επίδξαζε άιισλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζεκαληηθή (π.ρ. δαζνθνκία), ή όπνπ ε «θπζηθή» θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλεηζθέξεη ζηελ επηβάξπλζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ην λεξό κπνξεί λα πεξηέρεη, γηα θπζηθνύο ιόγνπο, πςειά επίπεδα αιάησλ), ή, ε θπζηθή κεηαθίλεζε ζηελ πεξηνρή άιισλ εηδώλ λα έρεη δηαηαξάμεη ηε «θπζηθή» θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 3

4 Η Πεξηβαιινληηθή βειηίσζε ή επηδείλσζε, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, θαίλεηαη θαζαξά από ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ δεηθηώλ. Υπάξρνπλ όκσο θαη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο νη αιιαγέο είλαη ακθηιεγόκελεο. Γηα παξάδεηγκα, ε άξνζε ζπληήξεζεο κπνξεί λα κεηώζεη ηελ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο (ιηγόηεξν όξγσκα), όκσο, κπνξεί ηαπηόρξνλα λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο δηδαληνθηόλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αγξηόρνξησλ. Βάζεηο αλαθνξάο, θαηώηαηα όξηα ή ζηόρνη γηα δείθηεο γεληθά δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζα αμηνιόγεζεο ησλ ηάζεσλ ησλ δεηθηώλ ζε απηή ηελ έθζεζε, θαζώο απηέο νη παξάκεηξνη κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμύ ρσξώλ θαη πεξηνρώλ εμαηηίαο πεξηβαιινληηθώλ θαη θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ, ή θαη ιόγσ εζληθώλ θαλνληζκώλ. Όκσο, γηα κεξηθνύο δείθηεο, ρξεζηκνπνηνύληαη θαηώηαηα όξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε αιιαγώλ ζηνπο δείθηεο (π.ρ. πόζηκν ή κε λεξό) ή γίλεηαη ζύγθξηζε δηεζλώο ζπκθσλεκέλσλ ζηόρσλ κε ηηο ηάζεηο ησλ δεηθηώλ (π.ρ. έθιπζε ακκσλίαο θαη ρξήζε κεζπινβξσκηδίνπ). 4

5 ΔΛΛΑΓΑ 1. Σάζεις και Πλαίζιο Πολιηικής ζηον Αγροηικό Σομέα Ο αγξνηηθόο ηνκέαο δηαηεξεί ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία, αιιά ε ζπλεηζθνξά ηνπ αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία. Μεηαμύ ησλ αξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2004 ην πνζνζηό ηνπ αγροηικού ηνκέα ζην ΑΔΠ κεηώζεθε από ην 14% ζην 7% θαη ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ζε αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο σο πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ ελεξγνύ πιεζπζκνύ κεηώζεθε από ην 22% ζην 15% [1, 2]. Ο αγξνηηθόο ηνκέαο ρξεζηκνπνηνύζε ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο γεο θαη ην 90% ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ηελ πεξίνδν Παξά ηε κηθξή κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κεηαμύ ηνπ θαη ηνπ , ε θπηηθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά 2,6% ελώ ε δσηθή παξαγσγή κεηώζεθε θαηά 2.1% (Γξάθεκα 1). Δπηπιένλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο απμήζεθε θαη ε παξαγσγηθόηεηα βειηηώζεθε [3, 4]. Η αύμεζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ πςειόηεξε παξαγσγή ειηώλ, ακπειηώλ γηα παξαγσγή νίλνπ, βακβαθηνύ, θαη κεξηθώλ αθόκε εηδώλ θπηηθήο παξαγσγήο ελώ ε ζπλνιηθή δσηθή παξαγσγή κεηώζεθε, παξά ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο πνπιεξηθώλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ακλνεξηθίσλ [1]. Η θαιιηεξγνύκελε γε κεηώζεθε θαηά 2% ηελ πεξίνδν κεηαμύ θαη θαη ελώ ππήξμε αύμεζε νξηζκέλσλ εηζξνώλ όπσο δηδαληνθηόλα (39%), λεξό (33%) θαη ελέξγεηα(10%), ε ρξήζε αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ (άδσην θαη θώζθνξνο) κεηώζεθε πεξίπνπ 40%. Οη κηθξέο νηθνγελεηαθέο εθκεηαιιεύζεηο κε γε ιηγόηεξε από 5 εθηάξηα (ν κέζνο όξνο ΔΔ15 είλαη 16 εθηάξηα) απαζρνινύλ ηα ¾ ηεο αγξνηηθήο γεο θαη πεξίπνπ 60% ησλ εθκεηαιιεύζεσλ βξίζθνληαη ζε ινθώδεηο θαη νξεηλέο πεξηνρέο [5]. Η αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) ελώ ζηήξημε παξέρεηαη θαη κέζσ εζληθώλ δαπαλώλ ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ. Η ζηήξημε ζηνπο αγξόηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηώζεθε θαηά κέζν όξν από ην 41% ησλ εηζπξάμεσλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζην 34% ηνλ (όπσο κεηξάηαη από ην Γείθηε Σηήξημεο Παξαγσγνύ ηνπ ΟΟΣΑ) ελώ ην 5

6 αληίζηνηρν πνζνζηό θαηά κέζν όξν ζηνλ ΟΟΣΑ ήηαλ 31%. Σρεδόλ ην 70% ηεο ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο αγξόηεο ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο εηζξνέο ην (ζε ζύγθξηζε κε πεξηζζόηεξν από 90% ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980). Απηόο ν ηξόπνο ζηήξημεο ζηελ νπζία ελζαξξύλεη ηελ παξαγσγή [6]. Η ζπλνιηθή ζηήξημε ηνπ Διιεληθνύ αγξνηηθνύ ηνκέα ήηαλ 3.5 δηζεθαηνκκύξηα επξώ ην 2004, από ηα νπνία ην 12% είλαη εζληθή ζπκκεηνρή. Αγξν-πεξηβαιινληηθά κέηξα θάιπςαλ πεξίπνπ ην 2% ηεο ζπλνιηθήο ζηήξημεο. [6]. Αγξνπεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο εζηηάδνπλ ζηελ πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ζηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάησλ [7]. Σην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο : πεξηζζόηεξν από 50% ησλ αγξν-πεξηβαιινληηθώλ δαπαλώλ δηαηίζεηαη ζηελ πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο; ζρεδόλ 40% ζηε κείσζε ηεο ληηξνξύπαλζεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, ηδηαηηέξσο ησλ ππνγείσλ πδάησλ; ην ππόινηπν 10% ησλ πόξσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θαη ησλ θπιώλ αγξνηηθώλ δώσλ. [1, 7]. Τν πξόγξακκα ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο εθαξκόδεηαη από ην 1995 παξέρνληαο ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ κεηαηξνπήο θαζώο θαη γηα πηζαλή απώιεηα εηζνδήκαηνο.[8]. Σην πιαίζην ηεο Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα ληηξηθά (91/676/EEC), έρνπλ θαζνξηζζεί επηά εππξόζβιεηεο δώλεο θαη νη αγξόηεο ππνρξενύληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επηθαλεηαθήο απνξξνήο αδώηνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο [9]. Σηα αγξν-πεξηβαιινληηθά κέηξα πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο καθξνρξόληαο παύζεο εθκεηάιιεπζεο γεσξγηθώλ γαηώλ, 20εηνύο δηάξθεηαο. Αθόκε ελζαξξύλζεθε ε πηνζέηεζε θσδίθσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο (π.ρ. Οινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε), κε απνδεκίσζε ησλ αγξνηώλ γηα απώιεηα εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή αγξν-πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ. Μηθξέο εθκεηαιιεύζεηο ζε νξεηλέο πεξηνρέο είλαη δηθαηνύρνη πιεξσκώλ γηα θαηλνηόκεο θαη θηινπεξηβαιινληηθέο επελδύζεηο, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ [7, 9]. Αθόκε ππάξρεη ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζηα Διιεληθά λεζηά, κε έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ [10]. Δζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο έρνπλ ζπλέπεηεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα.. Τν Δζληθό Σρέδην Γξάζεο θαηά ηεο Δξεκνπνίεζεο, έρεη σο ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εξεκνπνίεζεο ζην 35% ηεο γεο πνπ επεξεάδεηαη άκεζα από ηελ εξεκνπνίεζε, θαη ηελ πξόιεςε ηνπ θηλδύλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο γηα ην 60% ηνπ ζπλόινπ ησλ γαηώλ έσο ην 2015 [11]. Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο ππνδνκώλ άξδεπζεο ρξεκαηνδνηνύληαη από ην θξάηνο, ελώ έξγα ύδξεπζεο κηθξόηεξσλ εθκεηαιιεύζεσλ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηδηώηεο [12, 13]. Γεληθά, ε ηηκή ηνπ λεξνύ πνπ παξέρεηαη ζηνπο αγξόηεο επηρνξεγείηαη. Σπγθεθξηκέλα παξέρεηαη δσξεάλ από κεγάιεο θξαηηθέο κνλάδεο, ελώ νη παξαγσγνί πιεξώλνπλ ηέιε γηα ην λεξό πνπ ηνπο παξέρεηαη από κηθξόηεξα δεκνηηθά αξδεπηηθά ζπζηήκαηα[9, 12, 13]. Η ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ αγξνηώλ, δηαθπκαίλεηαη ζεκαληηθά κεηαμύ δηαθόξσλ πεξηνρώλ απνξξνήο, θαη αθόκε θαη ζηα όξηα ηεο πεξηνρήο απνξξνήο, αλαιόγσο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο πδάησλ [12, 13]. Η πξόζβαζε ησλ αγξνηώλ ζε αξηεζηαλά θξέαηα γίλεηαη γεληθά ρσξίο εηδηθή άδεηα [14]. Οη αγξόηεο εμαηξνύληαη από ηνλ θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην πεηξέιαην θίλεζεο γηα ηνπο γεσξγηθνύο ειθπζηήξεο θαη ζην πεηξέιαην γηα ηε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Τν πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην ΦΠΑ ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο, ηζνδπλακεί κε 52 εθαη. Δπξώ εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν [6]. Δπίζεο γηα ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηζρύνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο γηα ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [12]. Αξθεηέο πνιηηηθέο εθαξκόζηεθαλ από ην κε ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο θαη νηθηαθήο θαηαλάισζεο βηνελέξγεηαο, ηε ρξήζε βηνκάδαο θαη ηε ρξήζε παξαπξντόλησλ σο δσνηξνθέο [15]. Τα κέηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηήξημε ηνπ 40% ηνπ θεθαιαίνπ γηα κνλάδεο βηνληήδει, κείσζε θόξσλ γηα βηνληήδει, θαη επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαλεώζηκεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. [1, 15]. Οη Γηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα, θαη πεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ έρνπλ σο ζηόρν: ηεο κείσζε ηεο έθιπζεο ακκσλίαο (Πξσηόθνιιν Gothenburg), ρξήζε κεζπινβξσκηδίνπ (Πξωηόθνιιν Montreal), θαη έθιπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 6

7 (Πξσηόθνιιν Kyoto); Γηεπζέηεζε ζεκάησλ θαη αλεζπρηώλ γηα ηελ εξεκνπνίεζε θαη ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο (Σπλζήθε Ηλωκέλωλ Δζλώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εξεκνπνίεζεο) θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (Convention on Biological Diversity) [10]. Η Διιάδα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε θηινπεξηβαιινληηθέο ζπλεξγαζίεο, θαη ζπκπξάηηεη ζε δηάθνξα επίπεδα κε γεηηνληθέο ρώξεο (Αιβαλία, Βνπιγαξία, ΠΓΓΜ, θαη Τνπξθία), εηδηθά ζε όηη αθνξά δηαζπλνξηαθνύο πνηακνύο εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ άξδεπζε ζηε Βόξεηα Διιάδα [12]. 2. Περιβαλλονηικές επιδόζεις ηοσ Αγροηικού Σομέα Κύξηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζρεηηδόκελα κε ηε γεσξγία θαη πνπ αθνξνύλ δηάβξσζε εδαθώλ, πνηόηεηα πδάησλ ρξήζε πδάηηλσλ πόξσλ. Δπίζεο ζεκαληηθά είλαη ηα ζέκαηα ηεο έθιπζεο ακκσλίαο θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εμαηηίαο αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ε δηαηήξεζε βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ παξαδνζηαθώλ ηνπίσλ. Πάλσ από 80% ηεο έθηαζεο ηεο ρώξαο ζπλίζηαηαη από βξαρώδεηο θαη νξεηλέο εθηάζεηο κε νξηαθή παξαγσγηθόηεηα ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, ελώ θαιύπηεηαη από βιάζηεζε θαηάιιειε κόλν γηα βόζθεζε από ακλνεξίθηα [5]. Πνιιά από ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα, νθείινληαη, αθελόο ζηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ αιιαγή ζηε ρξήζε ησλ νξηαθώλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο (νη νπνίεο όκσο είλαη ζπρλά πινύζηεο ζε βηνπνηθηιόηεηα θαη παξαδνζηαθά/πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη αθεηέξνπ, ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζε ρακειά πςόκεηξα πνπ εληείλεη ηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ θαη ηνλ αληαγσληζκό γηα ηε ρξήζε αλεπαξθώλ πδάηηλσλ πόξσλ κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο [5]. Η δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο πξνθαιεί έληνλε αλεζπρία, ηδηαίηεξα ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζηα λεζηά. Δλώ δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο δηάβξσζεο ησλ αγξνηηθώλ εδαθώλ, εθηηκήζεηο γηα ην ζύλνιν ησλ εδαθώλ δείρλνπλ όηη πεξίπνπ ην 20% απηώλ ηεινύλ ππό θαζεζηώο πςεινύ θηλδύλνπ γηα πηζαλή δηάβξσζε, ελώ ε πιεηνςεθία ησλ εδαθώλ αλήθεη, ζηελ πξάμε, ζε θαηεγνξίεο κεζαίνπ θαη ρακεινύ θηλδύλνπ γηα δηάβξσζε. [16]. Η δηάβξσζε πξνθαιείηαη πεξηζζόηεξν από λεξό όκσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ε δηάβξσζε πξνθαιείηαη ηόζν από λεξό όζν θαη αλέκνπο[17]. Η ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο επηδεηλώλεηαη από ζπλδπαζκνύο αλεπηζύκεησλ θπζηθώλ θαηαζηάζεσλ όπσο: πςειά πνζνζηά αγξνηηθώλ γαηώλ κε έληνλε θιίζε, έληνλεο βξνρνπηώζεηο ελαιιαζζόκελεο κε κεγάιεο πεξηόδνπο μεξαζίαο, ξερό εδαθηθό νξίδνληα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, θαη ην ζρεδόλ άλπδξν θιίκα ζε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξεο [10, 13, 18]. Η δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο ησλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, ηδηαίηεξα ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, έρεη επίζεο απνδνζεί θαη ζε ειιηπείο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε ππεξβόζθεζε (ηδηαίηεξα από ακλνεξίθηα), ε απνςίισζε, αιιά θαη δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, κε ζεκαληηθόηεξε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ αγξνηηθώλ γαηώλ [10, 18]. Ο Αγξνηηθόο ηνκέαο θαηέρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ππνβάζκηζε ησλ πδάηηλσλ όγθσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο [5, 9]. Σπλνιηθά ελώ ε αγξνηηθή παξαγσγή εληαηηθνπνηήζεθε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο νδεγώληαο έηζη ζε κεγαιύηεξεο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ, ε αύμεζε ηεο εληαηηθνπνίεζεο ζηελ παξαγσγή ήηαλ κηθξόηεξε από πνιιέο άιιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (15ρώξεο) ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα. [4, 5, 12]. Μέξνο ησλ ιηπαζκάησλ θαη παξαζηηνθηόλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πνηακνύο έρεη απνδνζεί ζηελ έθρπζε από γεηηνληθέο ρώξεο [17]. Η παξαθνινύζεζε ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάηηλσλ όγθσλ από γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο δελ είλαη ηαθηηθή νύηε δηαδεδνκέλε. Η κεηαβνιή ζηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ απμήζεθε εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ παξαζηηνθηόλσλ από ην 1990 [19], όκσο ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ αδώηνπ θαη ηνπ θσζθόξνπ κείσζε ηελ έληαζε ηεο ξύπαλζεο, όκσο απηό δε ζπλέβε ζε κεξηθέο πεξηνρέο όπνπ θπξηαξρεί ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα. [12, 20]. Δπίζεο απμήζεθε ε αικπξόηεηα ζην λεξό ησλ πεγαδηώλ θπξίσο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, εμαηηίαο ηεο ππεξάληιεζεο ππόγεησλ πδάησλ γηα γεσξγηθή ρξήζε, πνπ νδήγεζε ζηελ είζνδν ζαιάζζηνπ ύδαηνο ζηνπο παξάθηηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο [5, 9, 12, 17]. Βαξέα κέηαιια από αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο αιιά θαη από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπόκελα όξηα ζε νξηζκέλεο ιίκλεο [9, 12]. 7

8 Η ρξήζε ιηπαζκάησλ κεηώζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ πεξίνδν από ην έσο ην , θαη κάιηζηα, ηδηαίηεξα γηα ην άδσην ε κείσζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο ΟΟΣΑ. Τα πιενλάζκαηα ιηπαζκάησλ, εθθξαζκέλα ζε θηιά αλά εθηάξην γεσξγηθήο γεο, ήηαλ ρακειόηεξα από ην κέζν όξν ησλ ρσξώλ ΟΟΣΑ αιιά θαη ηεο ΔΔ15 ηελ πεξίνδν (Σρήκα 1). Δπηπιένλ ππήξμε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ (ην θιάζκα Άδσην/Φώζθνξν ζην παξαγόκελν πξντόλ ζε ζρέζε κε ην Άδσην/Φώζθνξν σο εηζξνή), θαη κάιηζηα ζε επίπεδα πςειόηεξα από ην κέζν όξν ΟΟΣΑ ηελ πεξίνδν Η κείσζε ηεο πιενλαζκαηηθήο ρξήζεο ιηπαζκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 38% γηα ην άδσην θαη 41% γηα ην θώζθνξν. Δπηπιένλ κεηώζεθε ε πνζόηεηα ηεο θνπξηάο, εθόζνλ κεηώζεθε ν δσηθόο πιεζπζκόο ηδηαίηεξα ζε αγειάδεο θαη εξίθηα, θαη παξά ηε κηθξή αύμεζε ζηνλ αξηζκώλ ησλ αξληώλ. Η απνξξόθεζε ιηπαζκάησλ από ηε θπηηθή παξαγσγή θαη ηνπο βνζθόηνπνπο κεηώζεθε ειαθξά, αιιά όρη ηόζν ζεκαληηθά όζν κεηώζεθε ε ρξήζε ιηπαζκάησλ. Η ξύπαλζε ησλ πδάηηλσλ όγθσλ από άδσην πξνεξρόκελν από αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κεηώζεθε, αιιά παξέκεηλε ζηαζεξή όζν αθνξά ην θώζθνξν, από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έσο ην 2002 [17]. Παξά ηε κείσζε ζηα ληηξηθά, 10% to 20% ησλ δεηγκάησλ από ηνπο ππόγεηνπο νξίδνληεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο μεπεξλνύζαλ ην όξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα πόζηκν λεξό πνπ ήηαλ 50mg/l γηα ην [17]. Υπάξρνπλ αθόκε ελδείμεηο γηα ζπλέρηζε ηεο ξύπαλζεο από αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα επηθαλεηαθά and παξάθηηα ύδαηα ζε επίπεδα επηβιαβή γηα ηα πδξόβηα νηθνζπζηήκαηα, ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλνπο δηεζλώο ζεκαληηθνύο πγξόηνπνπο [9, 12, 20, 21, 22]. Σπλνιηθά, νη ζπγθεληξώζεηο ληηξηθώλ ζηα ππόγεηα ύδαηα ήηαλ πςειόηεξεο από όηη ζηα επηθαλεηαθά[17]. Δλώ ηα πιενλάζκαηα θσζθόξνπ αθνινύζεζαλ πησηηθή πνξεία από ην 1990, ε κέζε ζπγθέληξσζε ζε επηθαλεηαθά ύδαηα παξέκεηλε ζηαζεξή εμαηηίαο ηνπ καθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θσζθόξνπ από ην έδαθνο ζε πδάηηλνπο όγθνπο. Η κέζε ζπγθέληξσζε θσζθόξνπ ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα δελ μεπέξαζε ην όξην γηα ηελ ζπγθέληξσζή ηνπ ζε πόζηκν λεξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 [17], όκσο μεπέξαζε ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο γηα ηα πδξόβηα νηθνζπζηήκαηα [9, 23]. Παξαζηηνθηόλα αληρλεύνληαη ζπρλά ζε πνιινύο πνηακνύο θαη ιίκλεο [16, 19]. Η αύμεζε ζηελ πνζόηεηα ησλ παξαζηηνθηόλσλ (ελεξγά ζπζηαηηθά) ήηαλ αλάκεζα ζηηο πςειόηεξεο ζηηο ρώξεο ΟΟΣΑ γηα ηελ πεξίνδν έσο Οη πνηακνί γεληθά βξέζεθαλ λα είλαη πεξηζζόηεξν κνιπζκέλνη από όηη νη ιίκλεο θαη θάπνηα απαγνξεπκέλα παξαζηηνθηόλα (π.ρ.ddt θαη άιια εληνκνθηόλα ηεο θαηεγνξίαο) εμαθνινπζνύλ λα αληρλεύνληαη ζε πδάηηλνπο όγθνπο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο παξακνλήο απηώλ ησλ νπζηώλ ζε πδξόβηα πεξηβάιινληα [19]. Σε εζληθό επίπεδν, ηα παξαζηηνθηόλα αλαθέξζεθαλ ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, αιιά ζε πεξηνρέο πςειήο ρξήζεο ηνπο θαη εληαηηθήο γεσξγίαο νη ζπγθεληξώζεηο ήηαλ πςειόηεξεο [19]. Αλαθέξεηαη όηη πςειόηεξε ρξήζε παξαζηηνθηόλσλ έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ πηελώλ θαη βιάπηεη ηελ βηνπνηθηιόηεηα, όπσο ζηνπο πγξόηνπνπο, παξόιν πνπ γηα ηα παξαπάλσ δελ ππάξρεη επαξθήο παξαθνινύζεζε [5, 12]. Υηνζέηεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη πξαθηηθώλ νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο (π.ρ. βηνινγηθόο έιεγρνο, θεξνξκόλεο) κεηώλεη ηνπο ξπζκνύο αύμεζεο ηεο ρξήζεο παξαζηηνθηόλσλ. Παξόια απηά, ην 2003 ε βηνινγηθή γεσξγία αθνξνύζε κόλν ζην 1% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο ( εθηάξηα), από ηα νπνία πεξίπνπ 50% είλαη βηνινγηθνί ειαηώλεο, όκσο ε ζπλνιηθή έθηαζε αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα εθηάξηα έσο ην 2010 [1, 8]. Η ρξήζε λεξνύ από ηνλ Αγξνηηθό ηνκέα απμήζεθε θαηά 30% κεηαμύ 1985 θαη 2001, πνπ ζπγθαηαηάζζεηαη κε ηνπο πςειόηεξνπο ξπζκνύο ρξήζεσο ζην ζύλνιν ησλ ρσξώλ ΟΟΣΑ θαη απνηειεί ην 24% ηεο αύμεζεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (Σρήκα 1). Ωο εθ ηνύηνπ θαίλεηαη όηη ν αγξνηηθόο ηνκέαο ρξεώλεηαη ηε ρξήζε ζρεδόλ ηνπ 90% ηνπ ζπλόινπ ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ ην Η αύμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηεο αξδεπόκελεο γεο θαηά 3% από ην έσο ην , κε ην 17% ηεο γεσξγηθήο γεο αξδεπόκελε, θαη ζε αληηζηνηρία πεξηζζόηεξν από έλα ηξίην ησλ αξόζηκσλ εθηάζεσλ θαη θπηεηώλ ην Οη ξπζκνί εθαξκνγήο άξδεπζεο (ιίηξα αλά εθηάξην αξδεπόκελεο γεο) απμήζεθε επίζεο θαηά 7% κεηαμύ ηνπ θαη ηνπ , θαη ζπγθξίλεηαη κε κέζε κείσζε ζηηο ρώξεο ΟΟΣΑ θαηά 9% (Σρήκαηα 1 θαη 2). 8

9 Η απμαλόκελε θαη έληνλε ρξήζε λεξνύ γηα άξδεπζε ρξήδεη πξνζνρήο θαζώο πεξίπνπ ην ½ απηνύ πξνέξρεηαη από πδξνθόξνπο νξίδνληεο [9]. Γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο απηό ην θαηλόκελν νδεγεί ζε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ πδξνθόξσλ νξηδόλησλ, κε ξπζκνύο κεγαιύηεξνπο από ηελ θπζηθή αλάθηεζε λεξνύ θαη, ζε νξηζκέλεο παξάιηεο πεξηνρέο (π.ρ. ζηελ πεδηάδα ηεο Αξγνιίδαο ζηελ Πεινπόλλεζν), νδεγεί ζηελ είζνδν ζαιαζζηλνύ λεξνύ ζηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο [3, 5, 12]. Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Κξήηε) αλαθέξνληαη ζεκαληηθέο απώιεηεο λεξνύ από ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 45-50% ηνπ λεξνύ πνπ θζάλεη ζηηο θαιιηέξγεηεο, ε νπνία πξνθαιείηαη από, γηα παξάδεηγκα, δηαξξνέο θαη εμάηκηζε [13]. Έλα άιιν δήηεκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ αύμεζε ηεο άξδεπζεο, είλαη όηη ε πεξίνδνο αηρκήο ηεο δήηεζεο ην θαινθαίξη, είλαη ε ίδηα κε ηελ πεξίνδν αύμεζεο ηεο δήηεζεο από άιινπο ηνκείο όπσο ν ηνπξηζκόο, αιιά επίζεο πξόθεηηαη θαη γηα πεξίνδν έιιεηςεο ύδαηνο. [3, 9, 10, 12, 13]. Υπήξμε βειηίσζε ζηηο πξαθηηθέο ηεο άξδεπζεο, κε πιένλ απνδνηηθά ηα ζπζηήκαηα ζηάγδελ άξδεπζεο (ζε ζύγθξηζε κε ηελ άξδεπζε κε ηε κέζνδν ηεο θαηάθιηζεο) ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ θάιππηε ην 9% ηνπ ζπλόινπ ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ην 1991 θαη απμήζεθε ζην 22% ην 1999 [16]. Δπίζεο έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα αλαθύθισζε ρξεζηκνπνηεκέλνπ λεξνύ θαη ρξήζε ηνπ ζηηο αξδεπόκελεο πεξηνρέο [13]. Παξά ηελ πηνζέηεζε πεξηζζόηεξν απνδνηηθώλ ηερλνινγηώλ, νη ξπζκνί άξδεπζεο αλά εθηάξην απμήζεθαλ (δειαδή, κεηώζεθε ε απνδνηηθόηεηα). Τν θαηλόκελν απηό κπνξεί λα απνδνζεί όρη κόλν ζηηο πςειέο απώιεηεο ύδαηνο από ηηο ππνδνκέο άξδεπζεο αιιά επίζεο από ηελ έιιεηςε απνδνηηθόηεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηάγδελ εμαηηίαο, γηα παξάδεηγκα, έιιεηςεο ηερληθήο επάξθεηαο θαη αδπλακίεο ζην ζύζηεκα γεσξγηθώλ εθαξκνγώλ. Έξεπλα ζηελ Κξήηε απνθάιπςε όηη νη αγξόηεο δελ ρξεζηκνπνηνύλ απνδνηηθά ηα ζπζηήκαηα ζηάγδελ άξδεπζεο θαη ηελ αδπλακία ηνπο ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηώλ ζην λεξό πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη απηνύ ηνπ είδνπο ε ηερλνινγία [24]. Δπηπιένλ, νη αγξόηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα δηθά ηνπο πεγάδηα, είραλ ρακειόηεξε απόδνζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θνηλόρξεζηεο γεσηξήζεηο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην ζύζηεκα ρξέσζεο πνπ ίζρπε γηα ηνπο δεύηεξνπο. [24]. Η ξύπαλζε ηνπ αέξα πνπ νθείιεηαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, κεηώλεηαη από ην Οη εθιύζεηο ακκσλίαο κεηώζεθαλ θαηά 5% κεηαμύ ηνπ θαη ηνπ 2001, θπξίσο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζηε κεησκέλε ρξήζε ληηξηθώλ ιηπαζκάησλ (Γξάθεκα 1). Ο αγξνηηθόο ηνκέαο ήηαλ ππεύζπλνο ζρεδόλ γηα ην ζύλνιν ησλ εθιύζεσλ ακκσλίαο ην 2001, κε ην δσηθό θεθάιαην λα ζπκκεηέρεη κε ην 95% ησλ εθιύζεσλ. Ο ζηόρνο ηεο Διιάδαο γηα κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ εθιύζεσλ ακκσλίαο ζηνπο ηόλνπο ην 2010 ζύκθσλα κε ην Πξωηόθνιιν ηνπ Gothenburg επεηεύρζε ηελ πεξίνδν Γηα ην κεζπινβξσκίδην (νπζία πνπ κεηώλεη ην όδνλ), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο ζηνλ θπηνθνκηθό ηνκέα [25], ε ρξήζε ηνπ κεηώζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζύκθσλα κε ην Πξωηόθνιιν ηνπ Montreal, ην νπνίν απνβιέπεη ζηελ εμάιεηςε όισλ ησλ ρξήζε έσο ην Όκσο ην 2005 ζπκθσλήζεθε κία εμαίξεζε ζην ζηόρν ( Critical Use Exemption (CUE), γηα 136 ηόλνπο (δπλαηόηεηα κείσζεο όδνληνο), πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% CUEs ηεο EU15 s, θαη ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο αγξόηεο κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ εμεύξεζε ππνθαηάζηαησλ. Σεκεηώζεθε 10% κείσζε ζηελ έθιπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηνλ αγξνηηθό ηνκέα, πνπ είλαη πνιύ θνληά ζηε κείσζε ηνπ 7% πνπ απνηειεί ην κέζν όξν πνπ επεηεύρζε από ηηο ρώξεο ΔΔ15 ηε ρξνληθή πεξίνδν από έσο (Γξάθεκα 1). Η πηώζε έθιπζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ από ηνλ αγξνηηθό ηνκέα ζπλέβε ελώ ην ζύλνιν ηεο έθιπζεο απηώλ ησλ αεξίσλ ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά 26% γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ο ζηόρνο ηεο Διιάδαο γηα ην ζύλνιν ησλ εθιύζεσλ εκπίπηεη ζηε ζπκθσλία ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ «Burden Sharing Agreement toward the Kyoto Protocol commitments» είλαη αύμεζε θαηά 25%. Ο αγξνηηθόο ηνκέαο ζπλεηζέθεξε ην 9% ησλ ζπλνιηθώλ εθιύζεσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ην , θπξίσο κεζαλίνπ θαη ληηξώδνπο νμεηδίνπ [1]. Οη θύξηνη ιόγνη γηα ηε ζηαζεξή κείσζε ηεο έθιπζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηνλ αγξνηηθό ηνκέα είλαη ε κεησκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ε κείσζε ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ [1]. Σύκθσλα κε πξνβιέςεηο ζα ππάξρεη πεξαηηέξσ κείσζε έθιπζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηνλ αγξνηηθό ηνκέα από ην 2005 έσο ην 2010, αιιά ε ζεκαζία απηήο ηεο κείσζεο ζα είλαη κηθξόηεξε από απηή ηεο πεξηόδνπ Η ζπλερηδόκελε κεηνύκελε ηάζε ζηελ έθιπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2010 αλακέλεηαη λα πξνθύςεη από ηε κείσζε ηεο ρξήζεο 9

10 ιηπαζκάησλ θαη βειηησκέλε δηαρείξηζε θαζώο ζπλνιηθά κπνξεί λα απμεζεί ν πιεζπζκόο ησλ πνπιεξηθώλ θαη ησλ ακλνεξηθίσλ, ελώ κείσζε αλακέλεηαη ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ βννεηδώλ θαη ησλ ρνίξσλ [1]. Αιιαγέο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα νδεγνύλ επίζεο ζε πςειόηεξε απνκόλσζε άλζξαθα (carbon sequestration). Μεηαμύ ηνπ 1994 θαη 2003 πεξίπνπ εθηάξηα γεσξγηθήο γεο αλαδαζώζεθαλ, θαη ε πξνβιεπόκελε ζπλέρηζε ηεο αλαδάζσζεο γεσξγηθήο γεο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο απνκάθξπλζεο αεξίσλ ησλ ζεξκνθεπίσλ ηζνδύλακα κε πεξίπνπ 5% ηεο έθιπζεο αεξίσλ ζεξκνθεπίσλ από ηνλ αγξνηηθό ηνκέα[1]. Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο απμήζεθε θαηά 10% ζε ζύγθξηζε κε αύμεζε 36% ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο, θαηά ηελ πεξίνδν έσο , νδεγώληαο ζε αύμεζε ηεο έθιπζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Γξάθεκα 1). Ο αγξνηηθόο ηνκέαο θαηαλάισλε 6% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώζεθε ηελ πεξίνδν θαη πξνβιέςεηο ζεκεηώλνπλ όηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη έσο ην 2010 [1]. Η αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο εμεγείηαη ε εμάπισζε ζηε ρξήζε (θαη κέγεζνο) κεραλεκάησλ σο ππνθαηάζηαην ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηα ηειεπηαία 15 έηε [4]. Η παξαγσγή βηνελέξγεηαο από βηνκάδα θαη ππνπξντόληα αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδν αιιά απμάλεηαη [1, 14, 15], κε ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ απμήζεσο θαιιηεξγεηώλ ελεξγεηαθώλ θπηώλ [26]. Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο βηναεξίνπ παξάγνληαη επίζεο από ηελ θνπξηά ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ [27]. Η παξαγσγή Βηνληήδει, κε βάζε βακβαθέιαην παξαγόκελν ζηελ Διιάδα, αθνξνύζε πνζόηεηα κηθξόηεξε ηνπ 1% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ην Όκσο ε αύμεζε ηεο παξαγσγήο ελζαξξύλεηαη σο ηκήκα πξνζπάζεηαο αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πξνεξρόκελεο από αλαλεώζηκεο πεγέο [15]. Φαίλεηαη πσο ε βηνπνηθηιόηεηα δέρεηαη απμαλόκελεο πηέζεηο ο από ηνλ αγξνηηθό ηνκέα, παξόιν πνπ νη επηπηώζεηο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ βηνπνηθηιόηεηα είλαη πνηθίιεο, ζύλζεηεο θαη δελ παξαθνινπζνύληαη επαξθώο [3,5]. Η απμαλόκελε πίεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζηηο έπθνξεο πεξηνρέο (π.ρ. ζηελ πεδηάδα ηεο Θεζζαιίαο), όπσο ε απμεκέλε ρξήζε παξαζηηνθηόλσλ θαη ε εθηξνπή πδάησλ πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ γηα άξδεπζε εηο βάξνο ησλ πδξνβηόηνπσλ. Ταπηόρξνλα κεηώλεηαη ε γεσξγηθή γε πνπ απνηειεί νηθνζύζηεκα δηαθόξσλ εηδώλ, θαζώο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα αζηηθνύ ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο, θαη νξηαθέο γεσξγηθέο γαίεο πνπ απνηεινύζαλ εκη-θπζηθά νηθνζπζηήκαηα εγθαηαιείπνληαη. Η κείσζε ηεο θαηάρξεζεο ληηξηθώλ θαζώο θαη ηεο έθιπζεο ακκσλίαο πνπ νδεγεί ζε επηξνθηζκό θαη νμύληζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ αζθνύκελσλ πηέζεσλ πξνο ηα νηθνζπζηήκαηα. [3]. Η δηαηήξεζε αγξνηηθώλ γελεηηθώλ πόξσλ, είλαη θαίξηνο ζηόρνο ησλ αγξό-πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ. Η πνηθηιόηεηα ησλ θαιιηεξγνύκελσλ ποικιλιών ζιηηρών και κηπεσηικών απμήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1990 σο Η Διιεληθή Τξάπεδα Γελεηηθνύ Υιηθνύ πξόθεηηαη λα κεγαιώζεη θαη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζην πιαίζην εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα in situ δηαηήξεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαιιηέξγεηα 77 εηδώλ θαη ηνπηθώλ πνηθηιηώλ αιιά θαη ex situ ζπιινγέο γελεηηθνύ πιηθνύ γελεηηθνύ πιηθνύ ( germplasm ), ηδηαίηεξα γηα ηε δηαηήξεζε επηπξόζζεησλ απεηινύκελσλ κε εμαθάληζε εηδώλ (Γξάθεκα 3) [17, 28]. Όζνλ αθνξά θπιέο εκηρεθόμενων θσλών ππήξμε κηθξή κόλν αιιαγή ζηνλ αξηζκό ησλ θπιώλ δώσλ εθηξεθόκελσλ γηα εκπνξία κεηαμύ ηνπ 1990 θαη ηνπ 2002, κε εμαίξεζε ηελ αύμεζε ησλ θπιώλ ρνίξσλ. Η δηαηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θπιώλ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα γηα ηα ακλνεξίθηα, θαζώο εθηξέθνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο, κε ηερληθέο ρακεινύ επηπέδνπ εηζξνώλ [29]. Ο αξηζκόο ησλ ζπαλίσλ θπιώλ εληαγκέλσλ ζε in situ πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο, απμήζεθε από ζε δώα κεηαμύ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2002 [29]. Αλεμαξηήησο ησλ ζεκεηνύκελσλ αιιαγώλ, ππήξμε κηθξή αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ θπιώλ πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε θαη ησλ θπιώλ ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζε είλαη ζε νξηαθά επίπεδα (θπξίσο ακλώλ θαη αιόγσλ) από 17 ζε 18 θπιέο κεηαμύ ηνπ 1990 θαη ηνπ Ο αγξνηηθό ηνκέαο επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο θπζηθνύο θαη εκη-θπζηθνύο βηόηνπνπο. [3, 12]. Σηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο Σπλζήθεο Ramsar έρνπλ θαζνξηζζεί 11 πγξόηνπνη δηεζλνύο ζεκαζίαο, δύν πεξηνρέο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (UNESCO World Heritage), θαη πνιιέο 10

11 πεξηνρέο ππό δηαηήξεζε θαη πξνζηαηεπόκελεο γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπο [12]. Η αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη απνηειέζεη ζνβαξή αηηία ππνβάζκηζεο ησλ πγξνηόπσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο θαηαζθεπήο αξδεπηηθώλ αγσγώλ θαη ηεο εθηξνπήο πδάησλ, πξνθαιώληαο αιιαγέο ζηε ξνή πδάησλ ζηνπο πγξνηόπνπο. Η ππεξβνιηθή άληιεζε πδάησλ από πδξνθόξνπο νξίδνληεο βιάπηεη ηε ξνή πδάησλ ζηνπο πγξόηξνπνπο θαη ε έθιπζε γεσξγηθώλ απνβιήησλ νδεγεί ζε επηξνθηζκό πδξνβηόηνπσλ ζηελ ελδνρώξα αιιά θαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο νδεγεί ζηελ απώιεηα πγξνηόπσλ [3, 12, 30]. Οη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ από ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνο ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ πνπιηώλ, ζε πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη σο θπζηθνί βηόηνπνη ζύκθσλα κε ηνλ δείθηε ηεο BirdLife International Πεξηνρέο ζεκαληηθέο γηα ηα πνπιηά (Important Bird Areas -IBAs), εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεκαληηθώλ απεηιώλ [31]. Οη θίλδπλνη ζρεηίδνληαη όρη κόλν κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, αιιά επίζεο θαη από ηελ απώιεηα εκη-θπζηθώλ βηόηνπσλ πνπ απνδίδεηαη ζε άιιεο ρξήζεηο. Απεηιή γηα ηα IBAs απνηειεί επίζεο ε θαηαζθεπή αξδεπηηθώλ έξγσλ [32]. Οξηζκέλα εκη-θπζηθά ζπζηήκαηα γεσξγίαο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ζνβαξά πνιηηηζηηθά ηνπία θαη νηθνζπζηήκαηα. Παξόια απηά, νη βηόηνπνη απηνί αθνινπζνύλ θζίλνπζα πνξεία εμαηηίαο αιιαγώλ ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γεο [33]. Από ηε κία πιεπξά, ε πνηόηεηα ησλ εκη-θπζηθώλ βηνηόπσλ ππνβαζκίζηεθε όζνλ αθνξά ηε βηνπνηθηιόηεηα, εμαηηίαο ηεο πηνζέηεζεο πεξηζζόηεξν εληαηηθώλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ, όπσο κεγαιύηεξε νκνηνγέλεηα ζηελ επηινγή θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ [33] θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, κε ειεγρόκελε θαη εληαηηθή βόζθεζε από ακλνεξίθηα [12]. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε πεξηνρή ησλ εκη-θπζηθώλ βηόηνπσλ κεηώζεθε θαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θξνληίδαο πνπ νδήγεζε ζηελ θάιπςή ησλ γαηώλ κε ζάκλνπο ή ιόγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε δάζε. [5, 29, 34]. Σε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, πεξίπνπ 75% ησλ πεξηνρώλ κε ειαηώλεο ζεσξνύληαη εκη-θπζηθνί βηόηνπνη εμαηηίαο ηεο ρακειήο ρξήζεο ρεκηθώλ θαη ηελ εθηαηηθή κέζνδν θαιιηέξγεηάο ηνπο.. Οξηζκέλα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ δελ ζπληεξήζεθαλ, όπσο γηα παξάδεηγκα νη πέηξηλνη ηνίρνη θαη νη αλαβαζκίδεο ζηνπο νξεηλνύο ειαηώλεο ηεο Λέζβνπ [33]. Τν εθηελέο δίθηπν λεξόιαθθσλ, αλαβαζκίδσλ θαη κηθξώλ ιηκλώλ ζηηο αγξνηηθέο γαίεο, πξνζθέξνπλ αξθεηέο ππεξεζίεο ζηα νηθνζπζηήκαηα, όπσο: ε κείσζε ηνπ ξπζκνύ δηάβξσζεο ησλ εδαθώλ; ε αύμεζε ηεο δπλαηόηεηαο ζπγθξάηεζεο πδάησλ (ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ύδαηνο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα) θαη ε κείσζε ηεο έληαζεο ησλ πιεκκπξώλ, ζπλεηζθέξνληαο ζπλνιηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ βηνηόπσλ ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο αιιά θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ ζπλαληάηαη ζηηο γεσξγηθέο γαίεο. Όκσο ε απώιεηα θαη ε εμαθάληζε ηκεκάησλ απηώλ ησλ δηθηύσλ κείσζε ηε δπλαηόηεηα ζπγθξάηεζεο πδάησλ ζηηο γεσξγηθέο γαίεο [12, 17]. Απηό πξνθαιεί θάπνηα αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ησλ νξεηλώλ όγθσλ, ηελ απμαλόκελε ζπρλόηεηα θαη έληαζε μεξαζίαο, πιεκκπξώλ θαη απνθόιιεζε εδαθώλ, θαη επίζεο ηελ εμάληιεζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ. Όκσο, ε θαζηέξσζε αγξό-πεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ ζηα Διιεληθά λεζηά, ζηνρεύεη ζηελ επαλάθηεζε θαη δηαηήξεζε δνκώλ όπσο νη πέηξηλνη ηνίρνη θαη νη αλαβαζκίδεο.. 3. σνολική Αγρο-Περιβαλλονηική Δπίδοζη Σπλνιηθά ν αγξνηηθόο ηνκέαο επεξέαζε ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ από ηε δεθαεηία ηνπ Απηό, νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ απμαλόκελε ρξήζε εηζξνώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαζηηνθηόλσλ, λεξνύ θαη ελέξγεηαο, παξόιν πνπ κεηώζεθε ε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη έθιπζε ξύπσλ, ελώ νη γεσξγηθέο εθηάζεηο κεηώζεθαλ. Η δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο παξακέλεη ζεκαληηθό πξόβιεκα θαη ν ξπζκόο άξδεπζεο (ιίηξα λεξνύ αλά εθηάξην) απμήζεθε ζε ζύγθξηζε κε αληίζηνηρε κείσζε ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ΟΟΣΑ όπνπ ε άξδεπζε έρεη εμέρνπζα ζεκαζία.. Αλεζπρεηηθό επίζεο είλαη ην θαηλόκελν ηεο κεηαηξνπήο ρξήζεο ηεο γεο (θπξίσο ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ) θαη ε εγθαηάιεηςε εκη-θπζηθώλ βηόηνπσλ θαη ηεο απώιεηαο ηεο βηνηπνηθηιόηεηαο θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ ηνπίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο βηόηνπνπο πνπ ζπλαληώληαη ζε θαιιηεξγνύκελεο πεξηνρέο. Τν ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο αγξν-πεξηβαιινληηθήο παξακέηξνπ ρξεηάδεηαη ελίζρπζε, ώζηε λα βειηησζεί ε πνηόηεηα πιεξνθνξηώλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, θαη ε αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αγξν-πεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ [35]. Δλδπλάκσζε ρξεηάδεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθή θαη ηαθηηθή 11

12 παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ησλ πδάησλ ζηα πδξνθόξα ζηξώκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα. [9,19], παξόιν πνπ ήδε ηα ππνπξγεία Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαζώο θαη ην ΥΠΔΦΩΓΔ έρνπλ αξρίζεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ δηθηύσλ παξαθνινύζεζεο πδάησλ [12]. Πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη αθόκε γηα ηελ θαζηέξσζε δεηθηώλ θαηαγξαθήο αιιαγώλ ζηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ [36, 37], θαη,, ηε βειηίσζε ησλ αγξό-πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ ελ γέλεη [38]. Μεγαιύηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηελ αληηκεηώπηζε αγξν-πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ [1, 3, 9]. Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ρύπανζης από νιηρικά ησλ πδάηηλσλ όγθσλ, έρνπλ απμεζεί νη εθηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδεηαη εππξόζβιεηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο ηεο ΔΔ (EU Nitrates Directive) θαη έθηαζαλ πεξίπνπ ην 1% ηεο ζπλνιηθήο αγξνηηθήο γεο [6]. Σε ζπκθσλία κε ηελ Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηνπο Υδάηηλνπο Πόξνπο ηνπ 2002, ν ζηόρνο είλαη ε επίηεπμε βηώζηκεο ρξήζεο ησλ σδάηινων πόξσλ, ε πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε επίηεπμεο πςειόηεξεο πνηόηεηαο ησλ πδάηηλσλ όγθσλ έσο ην 2015 [9]. Βειηίσζε ζεκεηώζεθε ζηελ εθαξκνγή πην απνδνηηθώλ ηερλνινγηώλ άξδεπζεο, θπξίσο ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο ζηάγδελ [17]. Δπηηπρία ζεκεηώζεθε επίζεο ζηελ επίηεπμε ζηόρσλ όπσο απηνί έρνπλ ηεζεί ζε δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ην πεξηβάιινλ, θαη αθνξνύλ ηελ κείσζε έθιπζεο ακκσλίαο (Πξωηόθνιιν Gothenburg) and ηεο ρξήζεο κεζπινβξσκηδίνπ (Πξωηόθνιιν Montreal), παξά ην γεγνλόο όηη ιίγνη αγξόηεο εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ νπζία παξά ηελ ππνρξέσζε γηα ζηαδηαθή δηαθνπή ρξήζεο έσο ην Δλώ γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζην πιαίζην πνιηηηθώλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ζε ζρέζε κε ηε γεσξγία, δελ έρνπλ αθόκε ιπζεί όια ηα πξνβιήκαηα. Η πξόθιεζε ξύπαλζεο ησλ πδάηηλσλ όγθσλ από ληηξηθά ιόγσ ρξήζεο ηνπο ζηε γεσξγία, κεηώλεηαη, όκσο ηα απόιπηα κεγέζε ξύπαλζεο παξακέλνπλ πςειά, κε 10 20% δεηγκάησλ ππόγεησλ πδάησλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, λα ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ηεο ΔΔ γηα ην πόζηκν λεξό ηελ πεξίνδν Αθόκε ε ρξήζε παξαζηηνθηόλσλ απμήζεθε κε απνηέιεζκα ηελ αλίρλεπζή ηνπο ζε πνιινύο πνηακνύο θαη ιίκλεο. Παξά ηελ επηηπρή ιήςε κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάησλ από ηε βηνκεραλία γηα ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίεο ιπκάησλ, δελ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ ιόγσ γεσξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηό θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη ηελ έιιεηςε κεγάιεο πίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο [21]. Δξεπλεηηθά επξήκαηα θαηαδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο κέζσ απνδνηηθόηεξεο ρξήζεο εηζξνώλ, επίηεπγκα πνπ ζα απέθεξε νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ, κε ηε κείσζε, γηα παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο παξαζηηνθηόλσλ. [2]. Αξθεηά από ηα δεηήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Οξζώλ Γεσξγηθώλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ Σπλζεθώλ ζην πιαίζην ηεο Πνιιαπιήο Σπκκόξθσζεο ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα.. Μεηώζεηο ζην θόξν πεηξειαίνπ θαη κεησκέλεο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνπο αγξόηεο, δπζρεξαίλνπλ ηελ πην απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ίζσο νδεγήζνπλ ζε αύμεζε ηεο έθιπζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αύμεζε ηεο θνξνινγίαο θαπζίκσλ ζηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο ηνκείο θαίλεηαη λα νδεγεί ζε κείσζε ηεο έθιπζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ [1]. Η επηδόηεζε ζηελ ηηκή ηνπ λεξνύ θαη ζηηο δαπάλεο γηα ππνδνκέο άξδεπζεο απνηξέπνπλ ηελ εμνηθνλόκεζε πδάησλ ζην επίπεδν ησλ αγξνηώλ [12]. Δλώ ηα λνηθνθπξηά θαη νη βηνκεραλίεο πιεξώλνπλ ην κεξίδην ηνπο γηα ηε δεκόζηα επεμεξγαζία θαη δηαλνκή λεξνύ, απηό δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο αγξόηεο. Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Κξήηε) έρνπλ αλαθεξζεί ζεκαληηθέο απώιεηεο ύδαηνο από ηα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα ελώ έληνλνο είλαη ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ρξεζηώλ λεξνύ γηα γεσξγηθνύο ζθνπνύο θαη ρξεζηώλ γηα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ [3, 9, 10, 12, 13]. Δπηπιένλ, παξά ηελ πηνζέηεζε απνδνηηθόηεξσλ ηερλνινγηώλ άξδεπζεο, ε πνζόηεηα αξδεπόκελνπ λεξνύ αλά εθηάξην απμήζεθε. Σρεηηθή έξεπλα έδεημε όηη νη απώιεηεο κπνξεί λα κελ νθείινληαη κόλν ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε γλώζεσλ ηερληθώλ απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάγδελ. Έηζη νη γεσξγνί δελ εθκεηαιιεύνληαη πιήξσο ηα πεξηζώξηα εμνηθνλόκεζεο λεξνύ πνπ πξνζθέξεη απηή ηε ηερλνινγία. [24]. Δπίζεο νη αγξόηεο πνπ 12

13 ρξεζηκνπνηνύλ ηα δηθά ηνπο πεγάδηα είραλ ρακειόηεξν επίπεδν απόδνζεο ηεο άξδεπζεο από εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θνηλνύο πδξνθόξνπο νξίδνληεο κάιινλ ιόγσ ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο[24]. Σηελ Διιάδα ε πξνζηαζία πγξνηόπσλ δελ είλαη νύηε επξεία νύηε απνδνηηθή, πεξηιακβάλνληαο ηηο επηπηώζεηο από αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηδηαίηεξα ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, κε θίλδπλν νξηζκέλνη πγξόηνπνη λα κελ πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηνλ δηεζλή θαηάινγν πγξνηόπσλ νη νπνίνη θαιύπηνληαη από ηε ζπλζήθε Ramsar [12]. Τν 2005 ε Διιάδα παξαπέκθζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην, θαζώο ε επηηξνπή ζεώξεζε όηη ε Διιάδα δελ αληηκεηώπηζε απνηειεζκαηηθά ηε ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο Λίκλεο ηεο Κνξώλεηαο, έλα πνιύ ζεκαληηθό πγξόηνπν δηεζλώο [22]. Η ιίκλε ππέζηε βιάβεο εμαηηίαο ηεο αθαίξεζεο πςειώλ πνζνηήησλ λεξνύ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα αξδεπηηθνύο ζθνπνύο. Δπίζεο βιάβεο ππέζηε θαη από εθξνέο αγξνηηθώλ απνβιήησλ, ελώ ζηελ ξύπαλζε ζπλεηζέθεξαλ ηόζν βηνκεραλίεο όζν θαη θνληηλέο αζηηθέο πεξηνρέο [22]. Σην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Τακείνπ Σπλνρήο, ε Διιάδα ππέβαιε ην 2005 λέν «Γεληθό Σρέδην» πνπ εζηηάδεη ζηελ επαλάθακςε απηήο ηεο ιίκλεο.. Τν Σρέδην εγθξίζεθε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη θαηά ζπλέπεηα ζα εθαξκνζηεί κία ζεηξά έξγσλ θαη ελεξγεηώλ (όπσο αγξν-πεξηβαιινληηθά ζρέδηα, θαη έξγα αλάθηεζεο ύδαηνο). Από ην 2006 ε λνκνζεζία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Υδάησλ θαη ηε Βηώζηκε Γηαρείξηζε Υδάηηλσλ Πόξσλ πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ην 2003, εθθξάδνληαο ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2000) «Πιαίζην Υδάησλ», ζε εζληθέο πνιηηηθέο. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηώζνπλ ηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ θαη ηελ ππεξβνιηθή άληιεζε πδάησλ γηα αγξνηηθή ρξήζε, αιιά θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο βηόηνπνπο [9, 13]. 13

14 14

15 15

16 Βιβλιογραθία [1] Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (2006), Greece s Fourth National Communication on Climate Change under the United Nations Framework Convention on Climate Change, see the UNFCCC website at: [2] Rezitis, A.N., K. Tsiboukas and S. Tsoukalas (2002), Measuring technical efficiency in the Greek agricultural sector, Applied Economics, Vol.34, pp [3] National Center for the Environment and Sustainable Development (2003), Environmental signals: A report on sustainability indicators, Athens, Greece, Indicators_full_report.pdf [4] Fakhrul Islam, S. M., H. Papadopoulou and B. Manos (2003), Ecological sustainability in Greek agriculture: An application of energy flow approach, Journal of Environmental Planning and Management, Vol.46, No.6, pp [5] National Center for the Environment and Sustainable Development (2001), Greece - The State of the Environment A Concise Report, Athens, Greece, State_of_the_Enviroment.pdf [6] OECD (2005), Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005, Paris, France, [7] OECD (2003), Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2003, Paris, France, [8] Kagkou, E., A. Liatou, K. Kloudas, A. Koutsomichalis and N. Michopoulos (2003), The Implementation of Organic Farming: The Case of the Peloponnese, in OECD, Organic Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, Paris, France, [9] Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (2004), Country Profile Greece, National reporting to the twelfth session of the Commission on Sustainable Development of the United Nations (UN CSD 12), Athens, Greece, [10] Pezaros, P.D. (2006), The situation of livestock farming in the Greek small islands of the Aegean Sea, paper presented to the Conference on the Future Outlook for Agriculture in Areas with Specific Natural Handicaps, European Economic and Social Committee, Palma de Mallorca, Spain. [11] Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (2002), National Strategy for Sustainable Development Greece: Executive Summary, Athens, Greece, [12] OECD (2000), Environmental Performance Reviews: Greece, Paris, France, [13] Chartzoulakis, K.S., N.V. Paranychianakis and A.N. Angelakis (2001), Water resources management in the Island of Crete, Greece, with emphasis on the agricultural use, Water Policy, Vol.3, pp [14] Mardikis, M., A. Nikolaou, N. Djouras and C. Panoutsou (2004), Agricultural biomass in Greece: Current and future trends, in OECD, Biomass and Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, Paris, France, [15] Ministry of Development (2004), 1 st National report regarding promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport in Greece for the period , Directorate General for Energy, Athens, Greece, 16

17 [16] Montanarella, L., A. van Rompaey and R. Jones (2003), Soil Erosion Risk in Europe, in OECD, Agricultural Impacts on Soil Erosion and Soil Biodiversity: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris, France, [17] The Greek response to the OECD Agri-environmental Indicator Questionnaire, unpublished. [18] Bakker, M. M., G. Govers, C. Kosmas, V. Vanacker, K. van Oost, and M. Rounsevell (2004), Soil erosion as a driver of land-use change, Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol.105, pp [19] Konstantinou, I.K., D.G. Hela and T.A. Albanis (2006), The status of pesticide pollution in surface waters (rivers and lakes) of Greece. Part I. Review on occurrence and levels, Environmental Pollution, Vol.141, pp [20] Fytianos, K., A. Siumka, G.A. Zachariadis and S.Beltsios (2002), Assessment of the quality characteristics of Pinos river, Greece, Water, Air and Soil Pollution, Vol.136, pp [21] Gikas, G.D., T. Yiannakopoulou and V.A. Tsihrintzis (2006), Modeling of non-point source pollution in a Mediterranean drainage basin, Environmental Modeling and Assessment, Vol.11, pp [22] European Commission (2005), Greece: Commission pursues legal action in three cases for breach of EU environmental law, Press Release, 14 January, IP/)%/43, Brussels, Belgium, nguage=en&guilanguage=en [23] Kotti, M.E., A.G. Vlessidis, N.C. Thanasoulias and N.P. Evmiridis (2005), Assessment of river water quality in Northwestern Greece, Water Resources Management, Vol.19, pp [24] Karagiannis, G., V. Tzouvelekas and A. Xepapadeas (2003), Measuring irrigation water efficiency with a stochastic production frontier, Environmental and Resource Economics, Vol.26, pp [25] Ministry of Rural Development and Food (1999), Alternatives for methyl bromide in southern member states, Workshop, Heraklion, Crete, Greece, [26] De Cara, S. and S. Rozakis (2004), Carbon sequestration through the planting of multi-annual energy crops: A dynamic and spatial assessment, Agricultural Economics Review, Vol. 5, No.1, pp [27] Batzias, F.A., D.K. Sidiras and E.K. Spyrou (2005), Evaluating livestock manures for biogas production: a GIS based method, Renewable Energy, Vol.30, pp [28] Stoyannis, V. and P. Dilana (2001), The Odyssey of the Greek Agricultural Biodiversity, Odyssey Network and NEA Ecologia, Athens, Greece, [29] Georgoudis, A., A. Baltas, Ch. Tsafaras, Ch. Ligda, E. Danou and K. Fragos (2003), Developing biodiversity indicators for the livestock in Greece, in OECD, Agriculture and Biodiversity: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris, France, [30] Birol, E., Karousakis, K. and P. Koundouri (2005), Using a choice experiment to estimate the nonuse values of wetlands: The case of Cheimaditida wetland in Greece, Discussion Paper Series No.: 08:2005, Department of Land Economy, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, [31] BirdLife International (2004), Biodiversity indicator for Europe: population trends of wild birds, The Pan-European Common Bird Monitoring Database, BirdLife International and European Bird Census Council, 17

18 [32] Bourdakis, S. and S. Vareltzidou (2000), Greece, in Heath, M.F. and M.I. Evans (eds), Important Bird Areas in Europe: Priority Sites for Conservation: Volume 2, Southern Europe, BirdLife Conservation Series No. 8, pp , BirdLife International, Cambridge, United Kingdom. [33] Kizos, T. and M. Koulouri (2006), Agricultural landscape dynamics in the Mediterranean: Lesvos (Greece) case study using evidence from the last three centuries, Environmental Science and Policy, Vol.9, pp [34] Loumou, A. and C. Giourga (2003), Olive groves: The life and identity of the Mediterranean, Agriculture and Human Values, Vol.20, pp [35] Vlahos, G. and N. Beopoulos (2003), Environmentally friendly production systems as models for introduction and use of agri-environmental indicators, pp in the Proceeding to the Ariadne International Conference, Agricultural statistics in the new Millennium: The challenge of agrienvironmental indicators as a tool for the planning of sustainable development for agriculture, Chania-Crete, Greece, November 2002, National Statistical Service of Greece, Athens, Greece. [36] Pachaki, C. (2003) Agricultural Landscape Indicators: A Suggested Approach for the Scenic Value, in OECD, Agricultural Impacts on Landscapes: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris, France, [37] Terkenli, T.S. and T. Kizos, (2003) A system of agricultural landscape indicators for Greece, in OECD, Agricultural Impacts on Landscapes: Developing Indicators for Policy Analysis, Paris, France, [38] Zalidis, G.C., M.A. Tsiafouli, V. Takavakoglou, G. Bilas and N. Misopolinos (2004), Selecting agrienvironmental indicators to facilitate monitoring and assessment of EU agri-environmental measures effectiveness, Journal of Environmental Management, Vol.70, pp

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Ρν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON, LIFE03 ENV/GR/000217

LIFE STRYMON, LIFE03 ENV/GR/000217 LIFE STRYMON, LIFE03 ENV/GR/000217 Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modelling Tools in Strymonas Basin. INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα