ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : Σειέθσλν : Telefax : ΘΔΜΑ : Καζνξηζκόο εθινγηθώλ ηκεκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ςεθνθνξίαο γηα ηηο Γεληθέο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 4 εο Οθησβξίνπ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΝΟΜΑΡΥΖ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Έρνληαο ππόςε : 1.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ ΠΓ 96/2007 «Κσδηθνπνίεζε ζ εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ» (ΦΔΚ 116 Α / ) 2.To ΠΓ 127/2009 (ΦΔΚ 174/η.Α/ ) «Γηάιπζε ηεο Βνπιήο, πξνθήξπμε εθινγήο Βνπιεπηώλ θαη ζύγθιεζε ηεο λέαο Βνπιήο» 3.Σελ αξηζ /43/ εγθύθιην ΤΠΔ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ςεθνθνξίαο γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 4 εο Οθησβξίνπ Σν αξηζ / έγγξαθν ΤΠΔ «Απνζηνιή ζηνηρείσλ εθινγηθνύ ζώκαηνο ΟΣΑ» ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Καζνξίδνπκε ηα Δθινγηθά Σκήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο Ννκνύ Κπθιάδσλ, ηα αληίζηνηρα Καηαζηήκαηα Φεθνθνξίαο θαη ηνπο Δθινγείο πνπ ζα ςεθίζνπλ ζε θάζε έλα από απηά, θαηά ηηο Γεληθέο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηεο 4 εο Οθησβξίνπ 2009, σο αθνινύζσο : 1

2 2 ΑΜΟΡΓΟΤ 1ν. 2ν. 3ν. 4ν. 5ν. 6ν. ΑΜΟΡΓΟΤ Ακνξγνύ ΑΜΟΡΓΟΤ Αηγηάιεο ΑΜΟΡΓΟΤ Αξθεζίλεο ΑΜΟΡΓΟΤ Βξνύηζε ΑΜΟΡΓΟΤ Θνιαξίσλ ΑΜΟΡΓΟΤ Καηαπόισλ Ακνξγόο Αηγηάιε Αξθεζίλε Βξνύηζε Θνιάξηα Καηάπνια Αίζνπζα Γπκλαζίνπ Ακνξγνύ π Λαγθάδαο Αξθεζίλεο Βξνύηζε Θνιαξίσλ π Καηαπόισλ Ακνξγνύ Γήκνπ Ακνξγνύ Αηγηάιεο Γήκνπ Ακνξγνύ Αξθεζίλεο Γήκνπ Ακνξγνύ Βξνύηζε Γήκνπ Ακνξγνύ Θνιαξίσλ Γήκνπ Ακνξγνύ Καηαπόισλ Γήκνπ Ακνξγνύ 2

3 3 ΑΝΓΡΟΤ 7ν. 8ν. 9ν. 10ν. 11ν. 12ν. 13ν. 14ν. ΑΝΓΡΟΤ Άλδξνπ ΑΝΓΡΟΤ Άλδξνπ ΑΝΓΡΟΤ Άλδξνπ ΑΝΓΡΟΤ Άλδξνπ ΑΝΓΡΟΤ Απνηθίσλ ΑΝΓΡΟΤ Βνπξθσηήο ΑΝΓΡΟΤ Λακύξσλ ΑΝΓΡΟΤ Λακύξσλ Άλδξνο Άλδξνο Άλδξνο Άλδξνο Απνίθηα Βνπξθσηή Λάκπξα Λάκπξα 1 ε π Άλδξνπ 2 ε π Άλδξνπ 3 ε π Άλδξνπ 4 ε π Άλδξνπ Απνηθίσλ Βνπξθσηήο 1 ε π Λακύξσλ 2 ε π Λακύξσλ Άλδξνπ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΑ (ΓΑΡΕΔΝΣΑ Γεώξγηνο) Άλδξνπ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΔ (ΓΔΓΔΛΔΣΑΚΖ Μαξία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΛΑ (ΛΑΚΑΡΖ Κσλζηαληίλνο) Άλδξνπ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΛΔ (ΛΔΒΑΝΣΖ Αδακαληία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑ (ΠΑΣΑΡΟΤ Αηθαηεξίλε) Άλδξνπ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΔ (ΠΔΛΔΚΖ Παξαζθεπή) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Απνηθίσλ Γήκνπ Άλδξνπ Βνπξθσηήο Γήκνπ Άλδξνπ Λακύξσλ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Λακύξσλ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 3

4 4 15ν. 16ν. 17ν. 18ν. 19ν. ΑΝΓΡΟΤ Μεζαξηάο ΑΝΓΡΟΤ Μεζαξηάο ΑΝΓΡΟΤ Πηηξνθνύ ΑΝΓΡΟΤ ηεληώλ ΑΝΓΡΟΤ ηεληώλ Μεζαξηά Μεζαξηά Πηηξνθόο ηεληέο ηεληέο 1 ε π Μεζαξηάο 2 ε π Μεζαξηάο Πηηξνθνύ 1 ε π ηεληώλ 2 ε π ηεληώλ Μεζαξηάο Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΠΑΓ (ΜΠΑΓΗΑ Υαξίιανο) Μεζαξηάο Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΠΑΝ (ΜΠΑΝΗΚΑ Βηνιέηηα) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Πηηξνθνύ Γήκνπ Άλδξνπ ηεληώλ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΠΑ (ΜΠΑΣΖ Νηθόιανο) ηεληώλ Γήκνπ Άλδξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΠΔ (ΜΠΔΓΛΔΡΖ Αζελά) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 4

5 5 ΑΝΧ ΤΡΟΤ 20ν. 21ν. 22ν. 23ν. 24ν. 25ν. 26ν. ΑΝΧ ΤΡΟΤ Άλσ ύξνπ ΑΝΧ ΤΡΟΤ Άλσ ύξνπ ΑΝΧ ΤΡΟΤ Άλσ ύξνπ ΑΝΧ ΤΡΟΤ Άλσ ύξνπ ΑΝΧ ΤΡΟΤ Γαιεζζά ΑΝΧ ΤΡΟΤ Πάγνπ ΑΝΧ ΤΡΟΤ Υξνπζζώλ Άλσ ύξνο Άλσ ύξνο Άλσ ύξνο Άλσ ύξνο Γαιεζζάο Αίζνπζα ππνδνρήο Ηζόγεην (Κακάξα) Αίζνπζα ππνδνρήο 1 νο όξνθνο (Κακάξα) Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Άλσ ύξνπ (Πηάηζα) ΚΑΠΖ Άλσ ύξνπ Κάησ Γξαθεία Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γαιεζζά Άλσ ύξνπ Γήκνπ Άλσ ύξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΑΛ (ΓΑΛΜΤΡΑ Ηζίδσξνο) Άλσ ύξνπ Γήκνπ Άλσ ύξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΑΜ (ΓΑΜΑΛΑ Δπαγγειία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΞΑΓ (ΞΑΓΟΡΑΡΖ Φώηηνο) Άλσ ύξνπ Γήκνπ Άλσ ύξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΞΑΝ (ΞΑΝΘΑΚΖ Αγγειηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΡΟΤ (ΡΟΤΒΑ Δηξήλε) Άλσ ύξνπ Γήκνπ Άλσ ύξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΡΟΤ (ΡΟΤΟ Αινΐδηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Γαιεζζά Γήκνπ Άλσ ύξνπ Πάγνο Αίζνπζα ΚΑΠΖ Πάγνπ Γήκνπ Άλσ ύξνπ Υξνύζζα Γξαθεία Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Υξνπζζώλ Γήκνπ Άλσ ύξνπ 5

6 6 27ν. 28ν. 29ν. 30ν. 31ν. 32ν. 33ν. 34ν. Υαιθείνπ Υαιθείνπ Απεξάζνπ Απεξάζνπ Απεξάζνπ Απεξάζνπ Γακαξηώλα Γακαξηώλα Υαιθί Υαιθί Απέξαζνο Απέξαζνο Απέξαζνο Απέξαζνο Γακαξηώλαο Γακαξηώλαο Υαιθείνπ Αλαηνιηθή Υαιθείνπ Γπηηθή Απεξάζνπ 1 ε Απεξάζνπ 2 ε Απεξάζνπ 3 ε Απεξάζνπ Αίζνπζα Νεπηαγσγείνπ Γεκ.Καηάζηεκα Γακαξηώλα Ηζόγεηα (είζνδνο από ην δξόκν) Γεκ. Καηάζηεκα Γακαξηώλα Αλώγεηα (είζνδνο από πιαηεία) Υαιθείνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΟΤΛΖ Γεκήηξηνο) Υαιθείνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑ (ΜΑΣΟΡΑΚΖ ηαύξνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Απεξάζνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Γ Απεξάζνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Δ κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΡ (ΚΡΗΜΗΣΕΑ Πέηξνο) Απεξάζνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΧ (ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Ησάλλεο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑ (ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ Αηθαηεξίλε) Απεξάζνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΔ (ΠΔΣΡΟΤ Δπδνθία-Αγλή) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Γακαξηώλα Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Γακαξηώλα Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 6

7 7 35ν. 36ν. 37ν. 38ν. 39ν. 40ν. 41ν. 42ν. 43ν. Γαλαθνύ Κεξακσηήο Κνξσλίδαο Κνξσλίδαο Κνξώλνπ Κνξώλνπ Κνξώλνπ Μέζεο Μνλήο Γαλαθόο Κεξακσηή Κνξσλίδα Κνξσλίδα Κόξσλνο Κόξσλνο Κόξσλνο Μέζε Μνλή Γαλαθνύ Γξαθείν Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Κεξακσηήο Κνξσλίδαο Ηζόγεηα Νόηηα Κνξσλίδαο Ηζόγεηα Βόξεηα Κνξώλνπ 1 ε Κνξώλνπ 2 ε Κνξώλνπ 3 ε Μέζεο Μνλήο Γαλαθνύ Γήκνπ Γξπκαιίαο Κεξακσηήο Γήκνπ Γξπκαιίαο Κνξσλίδαο Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Κνξσλίδαο Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Κνξώλνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Κ Κνξώλνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Λ κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑ (ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ Αδακαληία) Κνξώλνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΔ (ΜΔΛΗΟΤΡΓΟ Αζαλάζηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ ηνπ Μέζεο Γήκνπ Γξπκαιίαο Μνλήο Γήκνπ Γξπκαιίαο 7

8 8 44ν. 45ν. 46ν. 47ν. 48ν. 49ν. θαδνύ Φηινηίνπ Φηινηίνπ Φηινηίνπ Φηινηίνπ Φηινηίνπ θαδόο Φηιόηη Φηιόηη Φηιόηη Φηιόηη Φηιόηη θαδνύ Φηινηίνπ 1 ε Φηινηίνπ 2 ε Φηινηίνπ 3 ε Φηινηίνπ 4 ε Φηινηίνπ 5 ε θαδνύ Γήκνπ Γξπκαιίαο Φηινηίνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΒΡΟΤ (ΒΡΟΤΣΖ Φιώξα) Φηινηίνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΒΡΟΤ (ΒΡΟΤΣΖ Αλδξέαο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΣ (ΚΟΣΣΑΚΖ Φισξεληία) Φηινηίνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν ΚΟΣ (ΚΟΣΣΑΚΖ Αληώληνο) αξρίδεη από ηα ςεθία κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΟΛ (ΜΟΛΤΝΓΡΖ Υαξίδεκνο) ζηνπο ιεθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Φηινηίνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΟΤ (ΜΟΤΣΑΚΖ Αζελά) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΟΤ (ΠΟΤΛΟΤΓΖ Μηραήι) Φηινηίνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΡΟ (ΠΡΟΜΠΟΝΑ Αγγειηθή) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 8

9 9 ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ 50ν. 51ν. 52ν. 53ν. 54ν. 55ν. 56ν. 57ν. ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Κάκπνπ ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Αγάπεο ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Καιινλήο ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Καιινλήο ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Καξδηαλήο ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Κηηθάδνπ ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Κώκεο ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ ηελήο Κάκπνο Αγάπε Καιινλή Καιινλή Καξδηαλή Κηηθάδν Κώκε ηελή Γξαθείν Σνπηθνύ Γηακεξίζκαηνο Κάκπνπ Δλνξηαθή Αγάπεο 1 ε αλαηνιηθή 2 ε δπηηθή Δλνξηαθή Καξδηαλήο Κηίξην Γεκ.Καη/ηνο Κηηθάδνπ Κώκεο ηελήο 1 ε Αλαηνιηθή Κάκπνπ Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ Αγάπεο Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ Καιινλήο Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Γ Καιινλήο Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Δ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Καξδηαλήο Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ Κηηθάδνπ Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ Κώκεο Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ ηελήο Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Λ 9

10 10 58ν. 59ν. 60ν. ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ ηελήο ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Τζηεξλίσλ ΔΞΧΜΒΟΤΡΓΟΤ Φαιαηάδνπ ηελή Τζηέξληα Φαιαηάδνο ηελήο 2 ε Γπηηθή Τζηεξλίσλ Φαιαηάδνπ ηελήο Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Τζηεξλίσλ Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ Φαιαηάδνπ Γήκνπ Δμσκβνύξγνπ 10

11 11 61ν. 62ν. 63ν. 64ν. 65ν. 66ν. Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Αίζνπζα ΚΑΠΖ Γήκνπ (νδ.μαπξκνπζηάθε) 1 ν Γπκλάζην ύξνπ 1 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) 1 ν Γπκλάζην ύξνπ 2 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) 3 ν Γεκνηηθό ρνιείν 1 ε ηζόγεηα (νδ.σθξάηνπο) 3 ν Γεκνηηθό ρνιείν 2 ε ηζόγεηα (νδ.σθξάηνπο) 3 ν Γεκνηηθό ρνιείν 3 ε ηζόγεηα (νδ.σθξάηνπο) Γήκνπ ην ςεθίν A κέρξη θαη ηα ςεθία ΑΡΑ (ΑΡΑΟΤΕΟΤ νθία) Γήκνπ ηα ςεθία ΑΡΑ (ΑΡΑΠΑΚΖ Ησάλλεο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΒΑΜ (ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ Υξπζνβαιάληεο) Γήκνπ ηα ςεθία ΒΑΝ (ΒΑΝ ΚΟΛΔΝ Άλλα- Αληέο-Ρεδεάλ) κέρξη θαη ηα ςεθία ΒΛΑ (ΒΛΑΥΟΤ Υξπζώ) Γήκνπ ηα ςεθία ΒΟ (ΒΟΓΗΑΣΕΖ Αθξηβή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΔΧ (ΓΔΧΡΓΗΛΑΚΖ Γεσξγία) ζηνπο ιεμηθνγξαθεκέλνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ ηα ςεθία ΓΔΧ (ΓΔΧΡΓΗΟΤ Αδακάληηνο-Βύξσλ) κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΑΜ (ΓΑΜΗΑΝΟΤ Μαξία) Γήκνπ ηα ςεθία ΓΑΜ (ΓΑΜΗΓΟ Αλάξγπξνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΟΤ (ΓΟΤΛΓΔΡΖ Πξόδξνκνο) 11

12 12 67ν. 68ν. 69ν. 70ν. 71ν. 72ν. 73ν. Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε Δξκνύπνιε 3 ν Γεκνηηθό ρνιείν 4 ε ηζόγεηα (νδ.σθξάηνπο) 1 ν Γπκλάζην ύξνπ 3 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) 4 ν Γεκνηηθό ρνιείν 1 ε ηζόγεηα (νδ.μαλδειαξά) 4 ν Γεκνηηθό ρνιείν 2 ε ηζόγεηα (νδ.μαλδειαξά) 4 ν Γεκνηηθό ρνιείν 3 ε ηζόγεηα (νδ.μαλδειαξά) 4 ν Γεκνηηθό ρνιείν 4 ε ηζόγεηα (νδ.μαλδειαξά) 1 ν Γπκλάζην ύξνπ 4 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) Γήκνπ ηα ςεθία ΓΟΤ (ΓΟΤΝΑΒΖ Δηξήλε) κέρξη θαη ηα ςεθία ΕΟ (ΕΟΡΜΠΑΝΟΤ Φσηεηλή) Γήκνπ ηα ςεθία ΕΟ (ΕΟΡΠΑ Ήβε) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑΛ (ΚΑΛΟΜΔΝΟΠΟΤΛΟΤ Αιεμάλδξα) Γήκνπ ηα ςεθία ΚΑΛ (ΚΑΛΟΝΑΡΖ Εαθεηξνύια) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑΣ (ΚΑΣΔΒΑΣΖ Υαξάιακπνο) Γήκνπ ηα ςεθία ΚΑΣ (ΚΑΣΕΑΛΖ Μαξία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΒΔΛΖ Παληειήο) Γήκνπ ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΓΗΟΤΜΣΕΟΓΛΟΤ Βαξβάξα) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΧΝ (ΚΧΣΑΝΣΟΤΛΑΚΖ Παύινο) Γήκνπ ηα ςεθία ΚΧ (ΚΧΣΑΡΑ Γέζπνηλα) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΚ (ΜΑΚΡΖ σθξάηεο) Γήκνπ ηα ςεθία ΜΑΚ (ΜΑΚΡΗΓΑΚΖ Μαξνύζα) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΤ (ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ Γεκήηξηνο) 12

13 13 74ν. 75ν. 76ν. 77ν. 78ν. 79ν. 80ν. Δξκνύπνιε Δξκνύπν - ιε Δξκνύπν - ιε Δξκνύπν - ιε Δξκνύπν - ιε Δξκνύπν ιε Δξκνύπν - ιε 5 ν Γεκνηηθό ρνιείν 1 ε (νδ.ζξώσλ Πνιπηερλείνπ) 5 ν Γεκνηηθό ρνιείν 2 ε (νδ.ζξώσλ Πνιπηερλείνπ) 5 ν Γεκνηηθό ρνιείν 3 ε (νδ.ζξώσλ Πνιπηερλείνπ) 5 ν Γεκνηηθό ρνιείν 4 ε (νδ.ζξώσλ Πνιπηερλείνπ) 5 ν Γεκνηηθό ρνιείν 5 ε (νδ.ζξώσλ Πνιπηερλείνπ) 5 ν Γεκνηηθό ρνιείν 6 ε (νδ.ζξώσλ Πνιπηερλείνπ) 2 ν Γπκλάζην ύξνπ 1 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) Γήκνπ ηα ςεθία ΜΑΤ (ΜΑΤΡΗΚΑΚΖ Αγγειηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΟ (ΜΟΥΟΤΣΖ Ησάλλεο) Γήκνπ ηα ςεθία ΜΟΤ (ΜΟΤΓΑΣΟ Γεώξγηνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΠΟΤ (ΜΠΟΤΝΗΟΕΟΤ Αλνπζώ) Γήκνπ ηα ςεθία ΜΠΟΤ (ΜΠΟΤΝΣΟΤΡΖ Αγλή) κέρξη θαη ην ςεθίν Ν Γήκνπ ην ςεθίν Ξ κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑΠ (ΠΑΠΑΓΗΑΚΟΤΜΟΤ Μαξγαξώ) ηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ ηα ςεθία ΠΑΠ (ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ππξηδνύια) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΔΛ (ΠΔΛΔΚΖ Υξηζηίλα) ηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ ηα ςεθία ΠΔΛ (ΠΔΛΔΚΖ Απόζηνινο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΡΔ (ΠΡΔΚΑ Υξήζηνο) Γήκνπ ηα ςεθία ΠΡΔ (ΠΡΔΛΟΡΔΝΣΕΟ Γεώξγηνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΡΟΤ (ΡΟΤΟ Υξηζηόθνξνο) 13

14 14 81ν. 82ν. 83ν. 84ν. 85ν. 86ν. 87ν. Μάλλα Μάλλα Δξκνύπν ιε Δξκνύπν - ιε Δξκνύπν - ιε Δξκνύπν - ιε Δξκνύπν ιε Μάλλα Μάλλα 2 ν Γπκλάζην ύξνπ 2 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) 2 ν Γπκλάζην ύξνπ 3 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) 1 ν Γπκλάζην ύξνπ 5 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) 1 ν Γπκλάζην ύξνπ 6 ε ηζόγεηα (Ξεξόθακπνο) Αζιεηηθό Κέληξν (Κνιπκβεηήξην) ΔΚ ύξνπ 1 ε ηζόγεηα (ρνιηθό ζπγθξόηεκα Μάλλα) ΔΚ ύξνπ 2 ε ηζόγεηα (ρνιηθό ζπγθξόηεκα Μάλλα) Γήκνπ ηα ςεθία ΡΟΤ (ΡΟΤΟΤ Αγάπε- Υξηζηίλα) κέρξη θαη ηα ςεθία Η (ΗΓΑΛΑ Φσηεηλή) Γήκνπ ηα ςεθία Η (ΗΓΑΛΑ Αληώληνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΤΜ (ΤΜΗΓΓΑΛΑ Φαλνύξηνο) Γήκνπ ηα ςεθία ΤΝ (ΤΝΟΓΗΝΟ Αλαζηάζηνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΣΑ (ΣΑΜΠΟΤΝΗΑΡΖ Δπαγγειία) Γήκνπ ηα ςεθία ΣΑ (ΣΑΝΣΑΝΖ Αλαζηαζία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΦΧΣ (ΦΧΣΔΗΝΗΑ Υξπζνβαιάληεο) Γήκνπ ηα ςεθία ΦΧΣ (ΦΧΣΔΗΝΟΓΛΟΤ Παλαγηώηεο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Μάλλα Γήκνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΗΟΛΖ Γεκήηξηνο) Μάλλα Γήκνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑ (ΜΑΣΡΑΝΔΣΑΖ Καιιηόπε) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 14

15 15 ΘΖΡΑ 88ν. 89ν. 90ν. 91ν. 92ν. 93ν. 94ν. 95ν. ΘΖΡΑ Θήξαο ΘΖΡΑ Θήξαο ΘΖΡΑ Θήξαο ΘΖΡΑ Θήξαο ΘΖΡΑ Αθξσηεξίνπ ΘΖΡΑ Βόζσλα ΘΖΡΑ Βνπξβνύινπ ΘΖΡΑ Δκπνξείνπ Φεξά Φεξά Φεξά Φεξά Αθξσηήξη Βόζσλαο Βνπξβνύιν Δκπνξείν Θήξαο 1 ε Θήξαο 2 ε Θήξαο 3 ε Γπκλάζην Θήξαο 1 ε Αθξσηεξίνπ Βόζσλα Βνπξβνύινπ Δκπνξείνπ 1 ε Θήξαο Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΑΜ (ΓΑΜΗΓΟ ηπιηαλόο) Θήξαο Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΑΜ (ΓΑΜΗΓΟΤ Αζαλαζία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΛΟΤΡΗΧΣΟΤ Μαξία) Θήξαο Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΜΠΑΡΟ Γεώξγηνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΟ (ΠΟΛΗΣΖ Νηθόιανο) Θήξαο Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΟ (ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΓΟΤ Διεπζεξία) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Αθξσηεξίνπ Γήκνπ Θήξαο Βόζσλα Γήκνπ Θήξαο Βνπξβνύινπ Γήκνπ Θήξαο Δκπνξείνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΑΝ (ΓΑΝΔΕΖ ππξίδσλ) 15

16 16 96ν. 97ν. 98ν. 99ν. 100ν. 101ν. 102ν. 103ν. ΘΖΡΑ Δκπνξείνπ ΘΖΡΑ Δκπνξείνπ ΘΖΡΑ Δκπνξείνπ ΘΖΡΑ Έμσ Γσληάο ΘΖΡΑ Δπηζθνπήο Γσληάο ΘΖΡΑ Δπηζθνπήο Γσληάο ΘΖΡΑ Δπηζθνπήο Γσληάο ΘΖΡΑ Ζκεξνβηγιίνπ Δκπνξείν Δκπνξείν Δκπνξείν Έμσ Γσληά Δπηζθνπή Γσληά Δπηζθνπή Γσληά Δπηζθνπή Γσληά Ζκεξνβίγιη Δκπνξείνπ 2 ε Δκπνξείνπ 3 ε Γπκλάζην Δκπνξείνπ Έμσ Γσληάο Δπηζθνπήο Γσληάο 1 ε Δπηζθνπήο Γσληάο 2 ε Δπηζθνπήο Γσληάο 3 ε Ζκεξνβηγιίνπ Δκπνξείνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΑΡ (ΓΑΡΕΔΝΣΑ Αγγειηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΡΟ (ΓΡΟΟΤ Υξηζηνθόξα) Δκπνξείνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Δ κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑ (ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ Πάξεο) Δκπνξείνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΔ (ΜΔΛΗΟΠΟΤΛΟ Αληώληνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Έμσ Γσληάο Γήκνπ Θήξαο Δπηζθνπήο Γσληάο Γήκνπ Θήξαο ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑΡ (ΚΑΡΑΜΖΣΡΟΤ Αξεηή) Δπηζθνπήο Γσληάο Γήκνπ Θήξαο ηα ςεθία ΚΑΡ (ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Αλαζηάζηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Ν Δπηζθνπήο Γσληάο Γήκνπ Θήξαο ην ςεθίν Ξ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Ζκεξνβηγιίνπ Γήκνπ Θήξαο 16

17 17 104ν. 105ν. 106ν. 107ν. 108ν. 109ν. 110ν. ΘΖΡΑ Καξηεξάδνπ ΘΖΡΑ Καξηεξάδνπ ΘΖΡΑ Μεγαινρσξίνπ ΘΖΡΑ Μεζαξηάο ΘΖΡΑ Μεζαξηάο ΘΖΡΑ Πύξγνπ ΘΖΡΑ Πύξγνπ Καξηεξάδν Καξηεξάδν Μεγαινρώξη Μεζαξηά Μεζαξηά Πύξγνο Πύξγνο Καξηεξάδνπ 1 ε Καξηεξάδνπ 2 ε Μεγαινρσξίνπ Μεζαξηάο 1 ε Μεζαξηάο 2 ε Πύξγνπ 1ε Πύξγνπ 2 ε Καξηεξάδνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Καξηεξάδνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Μεγαινρσξίνπ Γήκνπ Θήξαο Μεζαξηάο Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Ν Μεζαξηάο Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Ξ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Πύξγνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Ν Πύξγνπ Γήκνπ Θήξαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Ξ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 17

18 18 ΗΖΣΧΝ 111ν. 112ν. 113ν. 114ν. ΗΖΣΧΝ Ίνπ ΗΖΣΧΝ Ίνπ ΗΖΣΧΝ Ίνπ ΗΖΣΧΝ Ίνπ Ίνο Ίνο Ίνο Ίνο Ίνπ Βνξεηα Ίνπ Νόηηα Ίνπ Βνξεηναλαηνιηθή Ίνπ Αλαηνιηθή Γήκνπ Ηεηώλ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΡΑ (ΓΡΑΚΟ σηήξηνο) Γήκνπ Ηεηώλ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΡΑ (ΓΡΑΚΟΤ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΝ (ΜΑΝΧΛΑΚΖ ππξίδσλ) Γήκνπ Ηεηώλ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑΟΤ (ΜΑΟΤΝΖ Αζελά) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑΠ (ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ Καηίλα) Γήκνπ Ηεηώλ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΑΠ (ΠΑΠΑΜΗΥΑΛΑΚΖ Γεώξγηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 18

19 19 ΚΔΑ 115ν. 116ν. 117ν. 118ν. ΚΔΑ Ηνπιίδαο ΚΔΑ Ηνπιίδαο ΚΔΑ Ηνπιίδαο ΚΔΑ Κνξεζίαο Ηνπιίδα Ηνπιίδα Ηνπιίδα Κνξεζία Γπκλάζην-Λύθεην 1 ε Γπκλάζην-Λύθεην 2 ε Γπκλάζην-Λύθεην 3 ε Κνξεζίαο Αλαηνιηθή Ηνπιίδαο Γήκνπ Κέαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΡ (ΚΟΡΑΝΣΖ Πέηξνο) Ηνπιίδαο Γήκνπ Κέαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΟΡ (ΚΟΡΑΗΓΖ Αζελά) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑ (ΠΑΟΤΡΖ Υξπζή) Ηνπιίδαο Γήκνπ Κέαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΑ (ΠΑΟΤΡΖ Αζαλάζηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Κνξεζίαο Γήκνπ Κέαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Μ 119ν. ΚΔΑ Κνξεζίαο Κνξεζία Κνξεζίαο Γπηηθή Κνξεζίαο Γήκνπ Κέαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Ν κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 19

20 20 ΚΟΡΘΗΟΤ 120ν. 121ν. 122ν. 123ν. 124ν. 125ν. ΚΟΡΘΗΟΤ ξκνπ Κνξζίνπ ΚΟΡΘΗΟΤ ξκνπ Κνξζίνπ ΚΟΡΘΗΟΤ Καππαξηάο ΚΟΡΘΗΟΤ Κνξζίνπ ΚΟΡΘΗΟΤ Κνξζίνπ ΚΟΡΘΗΟΤ Κνρύινπ ξκνο Κνξζίνπ ξκνο Κνξζίνπ Καππαξηά Κόξζην Κόξζην Κόρπινο ξκνπ Κνξζίνπ Γπηηθή ξκνπ Κνξζίνπ Αλαηνιηθή Καππαξηάο Κνξζίνπ Αλαηνιηθή Κνξζίνπ Γπηηθή Κνρύινπ ξκνπ Κνξζίνπ Γήκνπ Κνξζίνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Λ ξκνπ Κνξζίνπ Γήκνπ Κνξζίνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Καππαξηάο Γήκνπ Κνξζίνπ Κνξζίνπ Γήκνπ Κνξζίνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑ (ΜΑΝΔΣΑ Υξπζνύια) Κνξζίνπ Γήκνπ Κνξζίνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑ (ΜΑΝΔΣΑ Αληώληνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Κνρύινπ Γήκνπ Κνξζίνπ 126ν. 127ν. ΚΟΡΘΗΟΤ Παιαηνθάζηξνπ ΚΟΡΘΗΟΤ πλεηίνπ Παιαηόθαζηξν πλέηη Πξώελ Γεκνηηθό ρνιείν Δπηζθνπεηνύ πλεηίνπ ζηνπο ιεμηθνγξαθεκέλνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Παιαηνθάζηξνπ Γήκνπ Κνξζίνπ πλεηίνπ Γήκνπ Κνξζίνπ 20

21 21 ΚΤΘΝΟΤ 128ν. 129ν. 130ν. 131ν. 132ν. ΚΤΘΝΟΤ Κύζλνπ ΚΤΘΝΟΤ Κύζλνπ ΚΤΘΝΟΤ Γξπνπίδαο ΚΤΘΝΟΤ Γξπνπίδαο ΚΤΘΝΟΤ Γξπνπίδαο Κύζλνο Κύζλνο Γξπνπίδα Γξπνπίδα Γξπνπίδα Υώξαο 1 ε Υώξαο 2 ε Γξπνπίδαο 1 ε Γξπνπίδαο 2 ε Γξπνπίδαο 3 ε Κύζλνπ Γήκνπ Κύζλνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΕ (ΚΟΕΑΓΗΝΟΤ Φσηεηλή) Κύζλνπ Γήκνπ Κύζλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΟΚ (ΚΟΚΗΑΜΔΝΟ Αληώληνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Γξπνπίδαο Γήκνπ Κύζλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Γ Γξπνπίδαο Γήκνπ Κύζλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Γ κέρξη θαη ην ςεθίν Μ Γξπνπίδαο Γήκνπ Κύζλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Ν κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 21

22 22 ΜΖΛΟΤ 133ν. 134ν. 135ν. 136ν. 137ν. 138ν. 139ν. ΜΖΛΟΤ Μήινπ ΜΖΛΟΤ Μήινπ ΜΖΛΟΤ Αδάκαληα ΜΖΛΟΤ Αδάκαληα ΜΖΛΟΤ Αδάκαληα ΜΖΛΟΤ Π.Σξηνβαζάινπ ΜΖΛΟΤ Π.Σξηνβαζάινπ Μήινο Μήινο Αδάκαληαο Αδάκαληαο Αδάκαληαο Μήινο Μήινο Γπκλάζην-Λύθεην Αίζνπζα ηειεηώλ Λύθεην Μήινπ Βνξεηναλαηνιηθή ηζόγεηα Γεκνηηθό ρνιείν Αδάκαληα 1 ε βόξεηα Γεκνηηθό ρνιείν Αδάκαληα 2 ε βόξεηα Γεκνηηθό ρνιείν Αδάκαληα 3 ε βόξεηα Γεκνηηθό ρνιείν Πέξα Σξηνβαζάινπ Αλαηνιηθή Γεκνηηθό ρνιείν Πέξα Σξηνβαζάινπ 1 ε Γπηηθή Μήινπ Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Μήινπ Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Αδάκαληα Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Η ζηνπο ιεμηθνγξαθεκέλνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Αδάκαληα Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Κ κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΠΑ (ΜΠΑΡΜΠΑΤ Παξαζθεπή) ζηνπο ιεμηθνγξαθεκέλνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Αδάκαληα Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΠΔ (ΜΠΔΛΗΒΑΝΑΚΖ Υξπζνύια) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Π.Σξηνβαζάινπ Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑ (ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ Νηθόιανο) Π.Σξηνβαζάινπ Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΔ (ΜΔΛΗΣΑ Γεκήηξηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 22

23 23 140ν. 141ν. 142ν. 143ν. ΜΖΛΟΤ Σξηνβαζάινπ ΜΖΛΟΤ Σξηνβαζάινπ ΜΖΛΟΤ Σξππεηήο ΜΖΛΟΤ Σξππεηήο Μήινο Μήινο Μήινο Μήινο Νέν θηίξην π Σξηνβαζάινπ 1 ε δπηηθή Νέν θηίξην π Σξηνβαζάινπ 2 ε δπηηθή Πξώελ Κνηλνηηθό Καηάζηεκα Σξππεηήο Βόξεηα Πξώελ Κνηλνηηθό Καηάζηεκα Σξππεηήο Νόηηα Σξηνβαζάινπ Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Σξηνβαζάινπ Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Σξππεηήο Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Κ Σξππεηήο Γήκνπ Μήινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Λ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 23

24 ΜΤΚΟΝΟΤ 144ν. 145ν. 146ν. 147ν. 148ν. 149ν. 150ν. 151ν. ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ Μύθνλνο Μύθνλνο Μύθνλνο Μύθνλνο Μύθνλνο Μύθνλνο Μύθνλνο Μύθνλνο Νεπηαγσγείν Μπθόλνπ 1 ε Νεπηαγσγείν Μπθόλνπ 2 ε Γεκ. ρνιείν Μπθόλνπ 1 ε ηζόγεηα Γεκ. ρνιείν Μπθόλνπ 2 ε ηζόγεηα Γεκ. ρνιείν Μπθόλνπ 3 ε ηζόγεηα Γεκ. ρνιείν Μπθόλνπ 4 ε ηζόγεηα Γεκ. ρνιείν Μπθόλνπ 5 ε ηζόγεηα Γεκ. ρνιείν Μπθόλνπ 6 ε ηζόγεηα Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΒΔ (ΒΔΡΧΝΖ Υξήζηνο) Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΒΖ (ΒΖΣΟ Μηραήι) κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΑ (ΓΑΟΤΡΑ Νηθόιανο) Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΔ (ΓΔΓΑΨΣΖ Αλλεδώ) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑΜ (ΚΑΜΠΛΗΧΝΖ Γεώξγηνο) Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΑΜ (ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ Βαζίιεηνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΡΜΟΤΛΖ Άλλα) Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ Γεώξγηνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΛΔ (ΛΔΒΟΓΗΑΝΝΖ ηπιηαλόο) Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΛΔΗ (ΛΔΗΒΑΓΗΧΣΑΚΖ Μαξία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΝΑ (ΝΑΣΣΗΓΚ Μαξία) Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΝΔ (ΝΔΝΣΔΛΚΧΦ Άλλα) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΔ (ΠΔΣΡΟΥΔΗΛΟΤ Μαξία) Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΖ (ΠΖΛΗΣΟ Δκκαλνπήι) κέρξη θαη ηα ςεθία Σ (ΣΤΛΗΑΝΟΤ Οπξαλία)

25 25 152ν. 153ν. 154ν. ΜΤΚΟΝΟΤ Μπθνλίσλ ΜΤΚΟΝΟΤ Άλσ Μεξάο ΜΤΚΟΝΟΤ Άλσ Μεξάο Μύθνλνο Άλσ Μεξά Άλσ Μεξά Γεκ. ρνιείν Μπθόλνπ 7 ε ηζόγεηα Άλσ Μεξάο 1 ε ηζόγεηα Άλσ Μεξάο 2 ε ηζόγεηα Μπθνλίσλ Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία Τ (ΤΚΑΛΟ Δπάγγεινο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Άλσ Μεξάο Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Άλσ Μεξάο Γήκνπ Μπθόλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 25

26 26 ΝΑΞΟΤ 155ν. 156ν. 157ν. 158ν. 159ν. 160ν. 161ν. ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Νάμνπ Νάμνο Νάμνο Νάμνο Νάμνο Νάμνο Νάμνο Νάμνο Γπκλάζην Νάμνπ 1 ε Γπκλάζην Νάμνπ 2 ε Γπκλάζην Νάμνπ 3 ε Γπκλάζην Νάμνπ 4 ε Λύθεην Νάμνπ 1 ε Λύθεην Νάμνπ 2 ε Λύθεην Νάμνπ 3 ε Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΒΑ (ΒΑΦΗΑ Νηθόιανο) Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΒΔ (ΒΔΚΡΖ Δηξήλε) κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΗ (ΓΗΟΜΖΓΖ Νηθόιανο) Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΟ (ΓΟΓΑΝΖ Αλδξέαο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑΣ (ΚΑΣΑΡΟ Διεπζέξηνο) Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΑΣ (ΚΑΣΗΚΑΓΑΚΟΤ Βαζηιηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟΤ Φιώξα) Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΡΑ (ΚΡΑΝΗΧΣΖ Κσλζηαληηλία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΝ (ΜΑΝΧΛΑ Υξήζηνο) Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΑΒΑ Θεόδσξνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Ξ Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Ο κέρξη θαη ην ςεθίν Π 26

27 27 162ν. 163ν. 164ν. 165ν. 166ν. 167ν. 168ν. 169ν. 170ν. ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Νάμνπ ΝΑΞΟΤ Αγ.Αξζελίνπ ΝΑΞΟΤ Αγ.Αξζελίνπ ΝΑΞΟΤ Βίβινπ ΝΑΞΟΤ Βίβινπ ΝΑΞΟΤ Γαιαλάδνπ ΝΑΞΟΤ Γαιήλεο ΝΑΞΟΤ Γιηλάδνπ Νάμνο Νάμνο Άγηνο Αξζέληνο Άγηνο Αξζέληνο Βίβινο Βίβινο Γαιαλάδν Γαιήλε Γιηλάδν 1 ν Νάμνπ 1 ε 1 ν Νάμνπ 2 ε Αγ.Αξζελίνπ 1 ε Αγ.Αξζελίνπ 2 ε Γεκ. ρνιείν Βίβινπ 1 ε Γεκ. ρνιείν Βίβινπ 2 ε Γαιαλάδνπ Γαιήλεο Γιηλάδνπ Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Ρ κέρξη θαη ηα ςεθία Τ (ΤΜΔΧΝΟΓΛΟΤ Κσλζηαληίλνο) Νάμνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία Τ (ΤΡΗΑΝΟΤ Καιιηόπε) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Αγίνπ Αξζελίνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑΡ (ΚΑΡΔΛΔΜΟΓΛΟΤ Παξαζθεπή) Αγίνπ Αξζελίνπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΑΣ (ΚΑΣΔΡΗΝΖ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Βίβινπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Λ Βίβινπ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Γαιαλάδνπ Γήκνπ Νάμνπ Γαιήλεο Γήκνπ Νάμνπ Γιηλάδνπ Γήκνπ Νάμνπ 27

28 28 171ν. ΝΑΞΟΤ Δγγαξώλ Δγγαξέο Δγγαξώλ Δγγαξώλ Γήκνπ Νάμνπ 172ν. 173ν. 174ν. 175ν. 176ν. ΝΑΞΟΤ Κηληδάξνπ ΝΑΞΟΤ Μειάλσλ ΝΑΞΟΤ Μειάλσλ ΝΑΞΟΤ Πνηακηάο ΝΑΞΟΤ αγθξίνπ Κηλίδαξνο Μέιαλεο Μέιαλεο Πνηακηά αγθξί Κηληδάξνπ Μειάλσλ 1 ε Μειάλσλ 2 ε Πνηακηάο αγθξίνπ Κηληδάξνπ Γήκνπ Νάμνπ Μειάλσλ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Γ Μειάλσλ Γήκνπ Νάμνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Δ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Πνηακηάο Γήκνπ Νάμνπ αγθξίνπ Γήκνπ Νάμνπ 28

29 29 ΠΑΡΟΤ 177ν. 178ν. 179ν. 180ν. 181ν. 182ν. 183ν. ΠΑΡΟΤ Πάξνπ ΠΑΡΟΤ Πάξνπ ΠΑΡΟΤ Πάξνπ ΠΑΡΟΤ Πάξνπ ΠΑΡΟΤ Πάξνπ ΠΑΡΟΤ Πάξνπ ΠΑΡΟΤ Πάξνπ Πάξνο Πάξνο Πάξνο Πάξνο Πάξνο Πάξνο Πάξνο Πάξνπ 1 ε Πάξνπ 2 ε Πάξνπ 3 ε Πάξνπ 4 ε Πάξνπ 5 ε Πάξνπ 6 ε Πάξνπ 7 ε Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΚΗ (ΓΚΗΚΑ ηπιηαλόο) Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΚΟ (ΓΚΟΚΑ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑ (ΚΑΠΗΝΗΑΡΖ ηπιηαλόο) Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΑ (ΚΑΠΟΤΣΟ Άγγεινο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΛΔΝ (ΛΔΝΣΕΑ Γεώξγηνο) Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΛΔΟ (ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ Βαζηιηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΠΑ (ΜΠΑΟΤ Καιιηόπε) Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΠΑ (ΜΠΑΡΜΠΑΡΖ Αγγειηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑΡ (ΠΑΡΟΤΖ Νηθόιανο) Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΑ (ΠΑΑΡΖ Κσλζηαληίλνο) κέρξη θαη ηα ςεθία Α (ΑΡΟΣΖ Αηθαηεξίλε) Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία Α (ΑΡΡΖ Αγγειηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία Π (ΠΑΝΟ Υξήζηνο) 29

30 30 184ν. 185ν. 186ν. 187ν. 188ν. 189ν. 190ν. 191ν. ΠΑΡΟΤ Πάξνπ ΠΑΡΟΤ Αγθαηξηάο ΠΑΡΟΤ Αγθαηξηάο ΠΑΡΟΤ Αξρηιόρνπ ΠΑΡΟΤ Αξρηιόρνπ ΠΑΡΟΤ Κώζηνπ ΠΑΡΟΤ Λεπθώλ ΠΑΡΟΤ Λεπθώλ Πάξνο Αγθαηξηά Αγθαηξηά Αξρίινρνο Αξρίινρνο Κώζηνο Λεύθεο Λεύθεο Πάξνπ 8 ε Αγθαηξηάο 1 ε Αγθαηξηάο 2 ε Γπκλάζην Αξρηιόρνπ Αλαηνιηθή Γπκλάζην Αξρηιόρνπ Γπηηθή Κώζηνπ Λεπθώλ Αλαηνιηθή Λεπθώλ Γπηηθή Πάξνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία Π (ΠΑΝΟΤ Αζαλαζία) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Αγθαηξηάο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΡΑ (ΡΑΓΚΟΤΖ Υξπζάλζε) Αγθαηξηάο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΡΑ (ΡΑΓΚΟΤΖ Αλδξέαο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Αξρηιόρνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΔ (ΠΔΣΡΟΥΔΗΛΟΤ νθία) Αξρηιόρνπ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΟΤ (ΠΟΤΛΑΚΖ Αιεμάλδξα) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Κώζηνπ Γήκνπ Πάξνπ Λεπθώλ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΔ (ΜΔΛΑΝΗΣΖ ηαπξηαλή) Λεπθώλ Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΟ (ΜΟΣΑΡΣΟΤ Αξγπξώ) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 30

31 31 192ν. 193ν. 194ν. 195ν. 196ν. 197ν. 198ν. ΠΑΡΟΤ Μάξπεζζαο ΠΑΡΟΤ Μάξπεζζαο ΠΑΡΟΤ Νάνπζαο ΠΑΡΟΤ Νάνπζαο ΠΑΡΟΤ Νάνπζαο ΠΑΡΟΤ Νάνπζαο ΠΑΡΟΤ Νάνπζαο Μάξπεζζα Μάξπεζζα Νάνπζα Νάνπζα Νάνπζα Νάνπζα Νάνπζα Κηίξην Γεκνη. Γηακεξίζκαηνο Μάξπεζζαο Νεπηαγσγείν Μάξπεζζαο Νάνπζαο 1 ε Νάνπζαο 2 ε Νάνπζαο 3 ε Νάνπζαο 4 ε Νάνπζαο 5 ε Μάξπεζζαο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑ (ΠΑΣΔΛΛΖ Υξπζνβαιάληεο) Μάξπεζζαο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΔ (ΠΔΡΑΚΖ Γεσξγία) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Νάνπζαο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ην ςεθίν Γ Νάνπζαο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Γ κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΡΜΟΤΚΖ Μηραήι) Νάνπζαο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΡ (ΚΡΑΛΛΖ Αλαζηαζία) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΠΑ (ΜΠΑΦΗΣΖ Υξύζαλζνο) Νάνπζαο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΠΗ (ΜΠΗΕΑ Αγγειηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΗ (ΚΗΑΓΑ Φξαγθίζθα) Νάνπζαο Γήκνπ Πάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΗ (ΚΗΑΓΑ Αζαλάζηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 31

32 32 ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ 199ν. 200ν. 201ν. 202ν. 203ν. 204ν. ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ Πνζεηδσλίαο ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ Πνζεηδσλίαο ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ Βάξεο ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ Βάξεο ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ Φνίληθα ΠΟΔΗΓΧΝΗΑ Φνίληθα Πνζεηδώληα Πνζεηδώληα Βάξε Βάξε Φνίληθαο Φνίληθαο Γεκνηηθό ρνιείν Πνζεηδσλίαο Α ηάμε Γεκνηηθό ρνιείν Πνζεηδσλίαο Β ηάμε Γεκ ρνιείν Βάξεο Α Γεκ ρνιείν Βάξεο Β Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν Φνίληθα Αίζνπζα αλακνλήο Νεπηαγσγείν Φνίληθα Πνζεηδσλίαο Γήκνπ Πνζεηδσλίαο ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑΝ (ΠΑΝΣΑΕΖ Οπξαλία) Πνζεηδσλίαο Γήκνπ Πνζεηδσλίαο ηα ςεθία ΠΑΠ (ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Αζαλαζία-Ναηαιία) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Βάξεο Γήκνπ Πνζεηδσλίαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΛΟΗ (ΛΟΨΕΟΤ Αηκηιία) Βάξεο Γήκνπ Πνζεηδσλίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΛΟΤ (ΛΟΤΒΑΡΖ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Φνίληθα Γήκνπ Πνζεηδσλίαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΡΗ (ΠΡΗΝΣΔΕΖ Φξαγθίζθα) Φνίληθα Γήκνπ Πνζεηδσλίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΡ (ΠΡΗΝΣΔΕΖ Αληώληνο-Γεώξγηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 32

33 33 ΔΡΗΦΟΤ 205ν. 206ν. 207ν. 208ν. ΔΡΗΦΟΤ εξίθνπ ΔΡΗΦΟΤ εξίθνπ ΔΡΗΦΟΤ εξίθνπ ΔΡΗΦΟΤ εξίθνπ έξηθνο έξηθνο έξηθνο έξηθνο Γπκλάζην εξίθνπ 1 ε Γπκλάζην εξίθνπ 2 ε Νεπηαγσγείν Υώξαο 1 ε Νεπηαγσγείν Υώξαο 2 ε εξίθνπ Γήκνπ εξίθνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΑΛ (ΚΑΛΣΔΕΑ Άλλα) εξίθνπ Γήκνπ εξίθνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΑΜ (ΚΑΜΟΤΓΖ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ηα ςεθία ΛΗΒ (ΛΗΒΑΝΗΟ Υαξάιακπνο) εξίθνπ Γήκνπ εξίθνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΛΗΒ (ΛΗΒΑΝΗΟΤ Αγγειηθή) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΟ (ΠΟΣΖΡΗΑΓΟΤ Εακπέηα) εξίθνπ Γήκνπ εξίθνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΡ (ΠΡΑΠΗΓΖ Οπξαλία) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 33

34 34 ΗΦΝΟΤ 209ν. 210ν. 211ν. 212ν. 213ν. 214ν. ΗΦΝΟΤ Απνιισλίαο ΗΦΝΟΤ Απνιισλίαο ΗΦΝΟΤ Απνιισλίαο ΗΦΝΟΤ Απνιισλίαο ΗΦΝΟΤ Αξηεκώλα ΗΦΝΟΤ Αξηεκώλα Απνιισλία Απνιισλία Απνιισλία Απνιισλία Αξηεκώλαο Αξηεκώλαο Λύθεην ίθλνπ 1 ε ηζόγεηα Λύθεην ίθλνπ 2 ε ηζόγεηα Λύθεην ίθλνπ 3 ε ηζόγεηα Λύθεην ίθλνπ 4 ε ηζόγεηα Αξηεκώλα Αλαηνιηθή Αξηεκώλα Γπηηθή Απνιισλίαο Γήκνπ ίθλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Γ Απνιισλίαο Γήκνπ ίθλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Δ κέρξη θαη ην ςεθίν Κ Απνιισλίαο Γήκνπ ίθλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Λ κέρξη θαη ην ςεθίν Π Απνιισλίαο Γήκνπ ίθλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Ρ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Αξηεκώλα Γήκνπ ίθλνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΣ (ΚΟΣΑΝΟΓΛΟΤ Διέλε) Αξηεκώλα Γήκνπ ίθλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΚΖ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 34

35 35 ΣΖΝΟΤ 215ν. 216ν. 217ν. 218ν. 219ν. 220ν. 221ν. ΣΖΝΟΤ Σήλνπ ΣΖΝΟΤ Σήλνπ ΣΖΝΟΤ Σήλνπ ΣΖΝΟΤ Σήλνπ ΣΖΝΟΤ Σήλνπ ΣΖΝΟΤ Σήλνπ ΣΖΝΟΤ Σήλνπ Σήλνο Σήλνο Σήλνο Σήλνο Σήλνο Σήλνο Σήλνο 1 ν Σήλνπ 1 ε 1 ν Σήλνπ 2 ε Γπκλάζην Σήλνπ 1 ε Γπκλάζην Σήλνπ 2 ε Γπκλάζην Σήλνπ 3 ε 2 ν Σήλνπ 1 ε 2 ν Σήλνπ 2 ε Σήλνπ Γήκνπ Σήλνπ ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΒΔΛ (ΒΔΛΑΛΟΠΟΤΛΟΤ νθία) Σήλνπ Γήκνπ Σήλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΒΔΛ (ΒΔΛΗΜΑΥΖΣΖ Κσλζηαληίλα) κέρξη θαη ηα ςεθία ΓΔ (ΓΔΤΠΡΖ ηπιηαλόο) Σήλνπ Γήκνπ Σήλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΓΖ (ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Αζαλάζηνο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΛΟΤΡΖ Λεσλίδαο) Σήλνπ Γήκνπ Σήλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΚΟΤ (ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ Άγγεινο) κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΔ (ΜΔΣΑΞΑ Φξαγθίζθνο) Σήλνπ Γήκνπ Σήλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΖ (ΜΖΛΑ Δηξήλε) κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΔΠ (ΠΔΠΔΣΗΟΤ Υξπζνύια) Σήλνπ Γήκνπ Σήλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΔΡ (ΠΔΡΓΑΜΑΛΖ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ηα ςεθία Η (ΗΧΣΟΤ Φιώξα) Σήλνπ Γήκνπ Σήλνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία Κ (ΚΑΒΑΚΖ Βαζηιηθή) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ 35

36 36 222ν. 223ν. ΣΖΝΟΤ Γπν Υσξηώλ ΣΖΝΟΤ Σξηαληάξνπ Γύν Υσξηά Σξηαληάξνο Αξλάδνπ Γεκ ρνιείν Σξηαληάξνπ Γύν Υσξηώλ Γήκνπ Σήλνπ ζηνπο ο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Σξηαληάξνπ Γήκνπ 36

37 37 ΤΓΡΟΤΑ 224ν. 225ν. 226ν. 227ν. ΤΓΡΟΤΑ Γαπξίνπ ΤΓΡΟΤΑ Γαπξίνπ ΤΓΡΟΤΑ Ακνιόρνπ ΤΓΡΟΤΑ Άλσ Γαπξίνπ ΤΓΡΟΤΑ 228ν. Απξνβάηνπ ΤΓΡΟΤΑ 229ν. Άξλεο ΤΓΡΟΤΑ 230ν. 231ν. Βηηαιίνπ ΤΓΡΟΤΑ Καηαθνίινπ Γαύξην Γαύξην Ακόινρνο Άλσ Γαύξην Απξόβαηνο Γαπξίνπ 1 ε Γαπξίνπ 2 ε Ακνιόρνπ Γαπξίνπ Άλσ Απξνβάηνπ Γαπξίνπ Γήκνπ Τδξνύζαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΟΠΟΤΛΟ Άγγεινο-Άδσληο) Γαπξίνπ Γήκνπ Τδξνύζαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΣΗΝΟ Δπηύρηνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Ακνιόρνπ Γήκνπ Τδξνύζαο Άλσ Γαπξίνπ Γήκνπ Τδξνύζαο Απξνβάηνπ Γήκνπ Τδξνύζαο Άξλε Άξλεο Άξλεο Γήκνπ Τδξνύζαο Βηηάιη Καηάθνηιν Βηηαιίνπ Καηαθνίινπ Βηηαιίνπ Γήκνπ Τδξνύζαο Καηαθνίινπ Γήκνπ Τδξνύζαο 37

38 38 232ν. 233ν. 234ν. 235ν. 236ν. ΤΓΡΟΤΑ Μαθξνηαληάινπ ΤΓΡΟΤΑ Μπαηζίνπ ΤΓΡΟΤΑ Μπαηζίνπ ΤΓΡΟΤΑ Παιαηόπνιεο ΤΓΡΟΤΑ Φειινύ Μαθξνηάληαινο Μπαηζί Μπαηζί Παιαηόπνιε Φειιόο ηδόληα Μπαηζίνπ 1 ε Μπαηζίνπ 1 ε Παιαηόπνιεο Φειινύ Μαθξνηαληάινπ Γήκνπ Τδξνύζαο Μπαηζίνπ Γήκνπ Τδξνύζαο ησλ νπνίσλ ην κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΡΓ (ΜΑΡΓΔΣΖ ηακάηηνο) Μπαηζίνπ Γήκνπ Τδξνύζαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΗΝΑΚΖ Αγγειηθή) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ Παιαηόπνιεο Γήκνπ Τδξνύζαο Φειινύ Γήκνπ Τδξνύζαο 38

39 39 237ν. 238ν. 239ν. 240ν. 241ν. 242ν. 243ν. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΦΖ Αλάθεο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΝΟΤΑ Γνλνύζαο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΖΡΑΚΛΔΗΑ Ζξαθιεηάο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΗΜΧΛΟΤ Κηκώινπ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΗΜΧΛΟΤ Κηκώινπ Αλάθε Αληίπαξνο Αληίπαξνο Γνλνύζα Ζξαθιεηά Κίκσινο Κίκσινο ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ Αλάθεο Αληηπάξνπ 1 ε Αληηπάξνπ 2 ε Γπκλάζην-Λύθεην Γνλνύζαο Γπκλάζην Ζξαθιεηάο Κηκώινπ 1 ε Κηκώινπ 2 ε ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αλάθεο Κνηλόηεηαο Αλάθεο ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αληηπάξνπ ηεο Κνηλ. Αληηπάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΗΑΝΟΤ Υξπζή) ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αληηπάξνπ ηεο Κνηλ. Αληηπάξνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΗΝΑΣΟ Αιέμαλδξνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γνλνύζαο ηεο Κνηλόηεηαο Γνλνύζαο ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Ζξαθιεηάο ηεο Κνηλόηεηαο Ζξαθιεηάο ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Κηκώινπ ηεο Κνηλ.Κηκώινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Β ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Κηκώινπ ηεο Κνηλ.Κηκώινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Γ κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΟΤ (ΜΟΤΡΑΣΟΤ Υξπζάλζε) 39

40 40 244ν. 245ν. 246ν. 247ν. 248ν. 249ν. 250ν. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΗΜΧΛΟΤ Κηκώινπ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΟΝΖΗΧΝ Κνπθνλεζίσλ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΑ Γηάκεξηζκα Οίαο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΑ Γηάκεξηζκα Οίαο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΑ Γηάκεξηζκα Θεξαζηάο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΑ Γηάκεξηζκα Θεξαζηάο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΝΟΡΜΟΤ Παλόξκνπ Κίκσινο Κνπθνλήζηα Οία Οία Θεξαζηά Θεξαζηά Πάλνξκνο Κηκώινπ 3 ε Κνπθνλεζίσλ Οίαο Γπηηθή Οίαο Αλαηνιηθή Γπκλάζην Θεξαζηάο 1 ε Γπκλάζην Θεξαζηάο 2 ε Γεκ. ρνιείν Πύξγνπ Νόηηα ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Κηκώινπ ηεο Κνηλ.Κηκώινπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΟΤ (ΜΟΤΣΑΚΑ Αγγειηθή) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Κνπθνλεζίσλ ηεο Κνηλ.Κνπθνλεζίσλ ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Οίαο Κνηλόηεηαο Οίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΚΟΕΑΝΝΔ ππξίδσλ) ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Οίαο Κνηλόηεηαο Οίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΜΑΡ (ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Αιέμαλδξνο) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Θεξαζηάο Κνηλόηεηαο Οίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ηα ςεθία ΠΑ (ΠΑΡΑΒΑΛΟΤ Υαξαιακπία) ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Θεξαζηάο Κνηλόηεηαο Οίαο ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ηα ςεθία ΠΗ (ΠΗΣΗΚΑΛΖ Αηθαηεξίλε) κέρξη θαη ην ςεθίν Χ ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Παλόξκνπ Κνηλόηεηαο Παλόξκνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Α κέρξη θαη ην ςεθίν Λ 40

41 41 251ν. 252ν. 253ν. 254ν. 255ν. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΝΟΡΜΟΤ Παλόξκνπ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΗΚΗΝΟΤ ηθίλνπ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΥΟΗΝΟΤΑ ρνηλνύζαο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ Φνιεγάλδξνπ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ Άλσ Μεξηάο Πάλνξκνο Πύξγνπ Βόξεηα ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Παλόξκνπ Κνηλόηεηαο Παλόξκνπ ησλ νπνίσλ ην επώλπκν αξρίδεη από ην ςεθίν Μ κέρξη θαη ην ςεθίν Χ ίθηλνο ηθίλνπ ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηθίλνπ Κνηλόηεηαο ηθίλνπ ρνηλνύζα Φνιέγαλδξνο ρνηλνύζζαο Φνιεγάλδξνπ ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο ρνηλνύζαο Κνηλόηεηαο ρνηλνύζαο ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Φνιεγάλδξνπ Κνηλόηεηαο Φνιεγάλδξνπ Άλσ Μεξηά Άλσ Μεξηάο ε ηνύην ζα ςεθίζνπλ νη γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Δθινγηθνύ Γηακεξίζκαηνο Άλσ Μεξηάο Κνηλόηεηαο Φνιεγάλδξνπ Ζ παξνύζα απόθαζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ/λζε Δθινγώλ ηνπ ΤΠΔ ζε ηξία (3) αληίηππα. Ο ΝΟΜΑΡΥΖ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Για ηεν ακρίβεια ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΑΨΛΑ 41

42

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ. 1 Γπόζος Αλεξάνδπα Λάμππορ Διδ.Δπιζηημ.Πποζυπικό Μεμονυμένη Τποτηθιόηηηα

Αποστολή με  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ. 1 Γπόζος Αλεξάνδπα Λάμππορ Διδ.Δπιζηημ.Πποζυπικό Μεμονυμένη Τποτηθιόηηηα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Δ Τποτηθίυν για ηην ανάδειξη αιπεηών εκπποζώπυν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο (Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηα λεζηά κε πίλαθεο Κσλζηαληίλνο Γεκ. Γξαβηάο Πηπρηνύρνο Οηθνλ. Παλ/κίνπ Πεηξαηά Λνγηζηήο - θνξνηερληθόο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ TAXHEAVEN Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ πξνβιέπνληαη γηα ην Γήκν Χξαηνθάζηξνπ:

ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ πξνβιέπνληαη γηα ην Γήκν Χξαηνθάζηξνπ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Χξαηόθαζηξν: 18-03-15 Αξηζκ. Πξωη: 5687 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κώδηθαο Σει. FAX : : : : ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟ 57013 2313 304002-4079 2310 697897 Πξνο: Χο Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΘΔΜΑ: «Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1-3-2011 Αριθ.Πρωτ.183 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύσταση επιτροπών αρ.29 ν.1892/1990 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.103/2-2-2011 εγγράφου μας σας

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ - 4 - - 5 - ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 1 ης ΣΡΑΣΗΑ Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/EU-OHQ είλαη Μείδoλα Γηνίθεζε ηνπ Ξ. πγθξνηήζεθε ζηηο 20 Φεβ 1947 κε έδξα ην Βόιν θαη κε πξώην Γηνηθεηή ηνλ Αληηζηξάηεγν

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α.Γ.Α.:... ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ Γ/Η ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Βέροια 5 / 11 / 2014 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11700 ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο Έρνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟ ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Οικιζμός περιοτή Πόλη Μσηιλήνης Α ΕΧΝΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΒΟΛΟΓΗΑΝΝΖ - Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ - Α. Π ΑΛΛΖ - ΑΠΟΣ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ - ΟΡΗΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα