I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ Η ΣΑΞΤΠ 4 2 Έκβιεκα ηεο Η ΣΑΞΤΠ 5 3 Ηζηνξία ηεο Η ΣΑΞΤΠ 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ 4 Ηζηνξηθά ζηνηρεία λνκνύ Μαγλεζίαο 7 5 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Βόινπ 8 6 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Νέαο Ηωλίαο 10 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ 7 Γήκνο Βόινπ 11 8 Γήκνο Ν.Ηωλίαο 13 9 Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Ν. Αγρηάινπ Γήκνο Πνξηαξηάο Γήκνο θηάζνπ Λνηπνί Γήκνη ώκαηα αζθαιείαο Ννζνθνκεία- Κ. Τγείαο- Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Λνηπέο ππεξεζίεο Γηθαζηηθέο Τπεξεζίεο Σξάπεδεο ηξδν «ΥΖ(ΠΕ) ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ» 21 ΣΔΓΑΗ 20 Γεληθά Ξελνδνρεία Βόινπ- Ν.Ηωλίαο ΟΑ-Ξελώλεο Σνπηθόο ηύπνο Μεζηηηθά γξαθεία Μεηαθνκίζεηο-Μεηαθνξέο 27 ΤΓΔΙΑ 26 Ννζνθνκεία Κέληξα Τγείαο Αγξνηηθά Ηαηξεία ΣΔΠ πκβεβιεκέλνη Ηαηξνί 30 ΠΡΟΒΑΗ -ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΔ 31 Γεληθά Αζηηθό ΚΣΔΛ ΟΔ Αθηνπινϊθέο ζπγθνηλωλίεο Σαμί Αεξνπνξηθέο ζπγθνηλωλίεο Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ 41 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 38 Α Βάζκηα εθπαίδεπζε Β Βάζκηα εθπαίδεπζε Γ Βάζκηα εθπαίδεπζε ΗΔΚ 50

3 42 Φξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο Φξνληηζηήξηα μέλωλ γιωζζώλ 54 ΑΘΛΗΣΙΜΟ-ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΜΟ 44 Μνπζηθή Υνξόο Καιηηερληθά Πνιηηηζκόο Πνιηηηζηηθνί ζύινγνη Θέαηξν Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ηέθηα θνηλωληθώλ θέληξωλ Υνξωδίεο Παξαδνζηαθνί ρνξνί Αζιεηηζκόο Αζιεηηθνί ύιινγνη ΚΑΑΤ 67 ΣΟΤΡΙΜΟ 57 Σνπηθέο Δθδειώζεηο Γηεπζύλζεηο Internet 71 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΤΜ 59 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Αμηνζέαηα Αξραηνινγηθνί ρώξνη Μνπζεία Β. πνξάδεο 64 Βόινο- Ν.Ηωλία Πήιην 66 ΟΑ-Ξελώλεο ΚΑΑΤ 85 ΥΑΡΣΔ 68 Ννκόο Μαγλεζίαο Βόινο-Ν. Ηωλία 88

4 4 Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με την ευκαιρία της τοποθέτησής σας στην Ι Ταξιαρχία, Υποστηρίξεως το Στρατιωτικό,Πολιτικό προσωπικό και εγώ προσωπικά, σας καλοσωρίζουμε στην πόλη του Βόλου και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην Ταξιαρχία.. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί, το Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού, με επικεφαλής τον Βοηθό του 1οτ Επιτελικού Γραφείου Ανθλγο (ΠΖ) Μπάτσικα Παναγιώτη με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (ΟΤΕ) και ΕΨΑΔ ( ),εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων για εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας, που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας, στη Φρουρά του Νομού Μαγνησίας. Καλή εγκατάσταση και καλή παραμονή Ο Διοκητής της Ι ΤΑΞΥΠ Νικολόπουλος Νικόλαος Ταξίαρχος

5 - 5 - ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Σν έκβιεκα ηεο Ι ΣΑΞΤΠ απεηθνλίδεη ηνλ Αρηιιέα καρόκελν, θξαηώληαο δόξπ θαη αζπίδα. Η δε επηγξαθή «Αλδξεία, Σηκά θαη Νίθα» είλαη γξακκέλε ζηε δωξηθή δηάιεθην θαη αλαθέξεηαη ζηηο αξεηέο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνιεκηζηή, δειαδή ηελ Αλδξεία, ηελ Tηκή θαη ηε Nίθε, νη νπνίεο εμπκλνύληαη ζηα έξγα ηωλ ιπξηθώλ πνηεηώλ ηεο αξραηόηεηαο, θαη ηηο νπνίεο ππεξαζπίδεηαη ν Αρηιιέαο. Ιστορία Ι ΤΑΞΥΠ α. Ιζηνξηθά ηνηρεία Σαμηαξρίαο Η Σαμηαξρία πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο 83 ΓΙ θαη ζπγθξνηήζεθε ζην Βόιν ηελ 1 Οθη Μεηνλνκάζζεθε από 6 ε ζε Ι ΣΑΞΤΠ ηελ 31 Απγ Βξίζθεηαη ζην Βόιν (ζην Γήκν Ν. Ιωλίαο) κέζα ζην ηξδν «ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ» εληόο ηνπ νπνίνπ εδξεύεη ε 32 ΣΑΞΠ/Ν, ε Ι ΣΑΞΤΠ (ηξαηεγείν, Λ/Ι ΣΑΞΤΠ, ΣΓ 930, 2/2/486 ΣΓΒ) θαη ε 64 ΜΔ. β. Ιζηνξηθά ζηνηρεία πεξηνρήο Η πινύζηα ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ ρξόλνπ. (1) Από ηελ Ιωιθό, ην ζεκεξηλό Βόιν, μεθίλεζε ε Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία. (2) Σν Πήιην, ήηαλ ε θαηνηθία ηωλ Κεληαύξωλ κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη ν ζνθόο Κέληαπξνο ΥΔΙΡΩΝ, δάζθαινο ηνπ Αζθιεπηνύ θαη ηνπ Αρηιιέα. (3) ην ΔΚΛΟ θαη ζην ΓΙΜΗΝΙ ππάξρνπλ ηα θαηάινηπα ηωλ αξραηνηέξωλ νηθηζκώλ ηεο Δπξώπεο.

6 - 6 - (4) Σν Βειεζηίλν είλαη ε παηξίδα ηνπ Δζλνκάξηπξα Ρήγα Φεξαίνπ θαη νη Μειηέο ε παηξίδα ηνπ Αλζίκνπ Γαδή.

7 - 7 - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζ Μαγλεζία πήξε ην όλνκά ηεο από ηνπο πξώηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Μάγλεηεο, απόγνλνη ηνπ Αίνινπ, ζενύ ησλ αλέκσλ, θαη ηνικεξνί ζαιαζζνπόξνη ηεο επνρήο. Σύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Μπζνινγία, ε Μαγλεζία ζπλδέεηε κε ην Βαζίιεην ηνπ Πειία, ηνπ Άδκεηνπ θαη ηεο Άιθεζηεο, ηνπο γάκνπο ηνπ Πειέα, βαζηιηά ησλ Μπξκηδόλσλ θαη παηέξα ηνπ Αρηιιέα κε ηελ Νεξείδα Θέηηδα, ηνλ Φηινθηήηε, ηνλ Δύκειν, θαη ηνπο άιινπο αξρεγνύο ησλ καγλεζηώηηθσλ πόιεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ Τξσηθό πόιεκν όπσο αλαθέξεη ν Όκεξνο αιιά θαη κε ηελ Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία. Σηελ αξραία Ησιθό ζπγθεληξώζεθαλ νη ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη κε αξρεγό ηνπο ηνλ Ηάζνλα μεθίλεζαλ κε ηελ "Αξγώ", γηα ηελ καθξηλή Κνιρίδα αλαδεηώληαο ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Τν Πήιην ήηαλ ε ζεξηλή θαηνηθία ησλ Θεώλ ηνπ Οιύκπνπ θαη ζηα λεξά ηεο Υπέξεηαο Κξήλεο ζην Βειεζηίλν θαηέβαηλαλ νη Θενί γηα λα δξνζηζηνύλ. Σην αησλόβην Πήιην, όπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Σαίμπεξ, έδεζαλ νη Κέληαπξνη, θαη ν ζνθόο Φείξσλαο πνπ θνληά ηνπ καζήηεπζε ν Αρηιιέαο, ν Ζξαθιήο θαη δηδάρηεθε ν Αζθιεπηόο ηελ Ηαηξηθή. Ζ πεξηνρή θαηνηθήζεθε από ηνπο πξώηκνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Τα ζεκαληηθόηαηα - ζε επξσπατθό επίπεδν - αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο ζε Σέζθιν (7000 π.φ.) θαη Γηκήλη (5000 π.φ.), όπνπ αλαπηύρζεθε ζπνπδαίνο πνιηηηζκόο, νη κπθελατθέο ζέζεηο ζηα Παιηά, ζηα Πεπθάθηα, ε γλσζηή ζε όινπο καο "Ησιθόο", απνηεινύλ ηζηνξηθά κλεκεία παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο. Σηα Μπθελατθά ρξόληα (14νο-13νο αη. π.φ.) ε Μαγλεζία αθκάδεη κε "αηρκή ηνπ δόξαηνο" ηνλ νηθηζκό ηεο Ησιθνύ. Σηα Μεηα-κπθελατθά ρξόληα ππνδνπιώλεηαη ζηνπο Θεζζαινύο γηα λα έξζεη ν Βαζηιηάο Φίιηππνο ν Β' ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ θαηνρή ηνπο. Ο Μαθεδόλαο βαζηιηάο, Γεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο, ηδξύεη ην 293 π.φ. ηελ πόιε ηεο Γεκεηξηάδαο θνληά ζηηο ζεκεξηλέο Αιπθέο ε νπνία γλσξίδεη κεγάιε άλζηζε. Καηά ηνπο Παιαηνρξηζηηαληθνύο Φξόλνπο (4νο-6νο αη.) αλαπηύρζεθαλ νη ρξηζηηαληθέο Φζηώηηδεο Θήβεο. Τελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ, ε Μαγλεζία δέρζεθε πνιιέο επηδξνκέο μέλσλ ιαώλ. Από ην 12ν αη. ν Αικπξόο εμειίζζεηε ζε ηζρπξό εκπνξηθό θέληξν. Τόηε είλαη πνπ άξρηζαλ λα ρηίδνληαη ζε αζθαιή ζεκεία ηνπ Πειίνπ νη πξώηεο κνλέο, ελώ νη νηθηζηηθνί ππξήλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γύξσ από ηηο πνιπάξηζκεο κνλέο εμειίρζεθαλ επί Τνπξθνθξαηίαο ζε ζεκαληηθά θεθαινρώξηα, πνπ γλώξηζαλ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αθκή θαηά ην 18ν αη. H Μαγλεζία έιαβε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 (ην Μάε ηνπ 1821 ζηηο Μειηέο θεξύζζεηαη επίζεκα ε Δπαλάζηαζε) θαη ζηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ησλ εηώλ 1854 θαη Δλζσκαηώζεθε ζην ειεύζεξν ειιεληθό θξάηνο ην 1881.Σεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημή ηεο δηαδξακάηηζε ε εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ζ Μαγλεζία απνηειεί πξόθιεζε κύεζεο ηνπ επηζθέπηε ζηνλ αξραίν θαη ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Τα κνπζεία, νη πηλαθνζήθεο θαη νη ζύγρξνλεο αίζνπζεο ηέρλεο θαη ζεάκαηνο, νη αξραηνινγηθνί ρώξνη, νη ζαπκάζηεο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη

8 - 8 - κνλαζηήξηα, ηα κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηεινύλ αδηάςεπζηνπο κάξηπξεο.. Δδώ ε παξάδνζε, θξαηά κηα μερσξηζηή ζέζε θαη κέλεη αλέπαθε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, αλέγγηρηε από ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Τα πινύζηα ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο, ηα ηνπηθά παλεγύξηα, νη ζύγρξνλεο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζεη ηηο θιαζζηθέο δηαθνπέο κε πνηθηιία ελδηαθεξόλησλ. Ζ Μαγλεζία, πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, ζπλδπάδεη κνλαδηθά ην πξάζηλν ηνπ βνπλνύ κε ην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα λα απνιαύζνπλ ηηο δηαθνπέο ή ηηο κηθξέο εμνξκήζεηο ηνπο: ζην "Βνπλό ησλ Κεληαύξσλ" - ην Πήιην, ζηε "θνζκνπνιίηηθε" Σθηάζν, ηε "παξαδνζηαθή" Σθόπειν, ηελ Αιόλλεζν "ην νηθνινγηθό" λεζί, ζηελ Οιπκπηαθή πόιε ηνπ Βόινπ ή ηα "αλεμεξεύλεηα" ρσξηά ηνπ Αικπξνύ, ηνπ Πηειενύ, ηεο Σνύξπεο θαη ηνπ Θεζζαιηθνύ θάκπνπ. Ο πινύηνο πνπ απιόρεξα ράξηζε ε θύζε ζε ηνύην ηνλ ηόπν, ε νκνξθηά ησλ ηνπίσλ κε εηθόλεο πνπ ελαιιάζζνληαη ζπλερώο, κνλαδηθέο γηα θάζε επνρή ηνπ ρξόλνπ, ε πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκόο, ε πςειή πνηόηεηα ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη νη πνιιαπιέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, ζπλζέηνπλ ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηνπξηζκνύ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο Γήκνο Βόινπ ζπζηάζεθε κε ην Β.Γ ηεο 31εο (ΦΔΚ 126) θαη νλνκαδόηαλ σο ην 1954 Γήκνο Παγαζώλ. Ζ πξώηε αηξεηή δεκνηηθή αξρή ηεο πόιεο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύλην ηνπ Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ έληαμε ηνπ Βόινπ ζην ειιεληθό θξάηνο (2 Ννεκβξίνπ 1881) έσο θαη ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ παξέκεηλε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πνπ δηνηθνύζε ηελ πόιε από ην 1878 (λόκνο ΠΜ'/1882) κε Γήκαξρν ηνλ Γεώξγην Καξηάιε, ν νπνίνο ππήξμε θαη ν πξώηνο αηξεηόο Γήκαξρνο κεηά ηε ζύζηαζε ηνπ Γήκνπ. Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ παξαπάλσ ζπκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο , ελώ ε πξώηε ηνπ απόθαζε αθνξνύζε ηνλ θαζνξηζκό ηεο έκκεζεο δεκνηηθήο θνξνινγίαο. Σύκθσλα κε ην λόκν ΠΜ'/1882 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ ζηηο άξηη πξνζαξηεζείζεο ρώξαηο", ε ζύζηαζε ησλ λέσλ δήκσλ ζα αθνινπζνύζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ" ηεο 27εο Ο Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρζεθε αξρηθά, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ, ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πάλσ από θαηνίθνπο). Ζ δεκνηηθή ηνπ αξρή απνηεινύληαλ από ην Γήκαξρν, πνπ ήηαλ εθηειεζηηθή αξρή, θαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν ήηαλ 12κειέο θαη είρε ζπκβνπιεπηηθό ξόιν. Ζ δεκνηηθή αξρή εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δύν παξέδξνπο, νη νπνίνη ήηαλ άκηζζνη βνεζνί ηνπ Γεκάξρνπ, ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Πξσηνθνιιεηή, ν νπνίνο είρε ηελ επζύλε ηεο ηήξεζεο ησλ Πξαθηηθώλ.

9 - 9 - Τν 1891 ν Γήκνο Παγαζώλ εληάρζεθε ζηνπο δήκνπο α' ηάμεσο (όζνη είραλ πιεζπζκό πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο), ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην απμήζεθε θαηά έμη κέιε -έγηλε 18κειέο- θαη νη πάξεδξνη θαηά δύν.. Με ην λόκν ΓΝΕ'(4057)/1912 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ" ν Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρηεθε ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο). Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην ήηαλ θπξίαξρν όξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινύληαλ από 24 κέιε. Με κπζηηθή ςεθνθνξία εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη 5κειή Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Από ην 1883 έσο ην 1933, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, νη δεκνηηθέο αξρέο εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα, όπσο όξηδε ε λνκνζεζία. Μνλαδηθή εμαίξεζε ππήξμε ε πεξίνδνο ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ, όηαλ εμαηηίαο απηώλ θαη ησλ επηθείκελσλ αιιαγώλ ζηε δεκνηηθή λνκνζεζία, αληί λα γίλνπλ νη εθινγέο ην 1911, παξαηάζεθε ε ζεηεία ησλ πθηζηακέλσλ δεκνηηθώλ αξρώλ γηα ηξία ρξόληα αθόκε. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν δηνίθεζε ην Γήκν Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία όπσο αλαθέξνπλ νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο είρε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ "ιανύ ηνπ Βόινπ", παξακέλνληαο όκσο Γήκαξρνο ν επαλεθιεγείο ζηηο εθινγέο ηνπ 1914, Κσζηήο Γθιαβάλεο.. Ζ ζεηεία ηεο ηειεπηαίαο αηξεηήο δεκνηηθήο αξρήο -εθιέρηεθε ην ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ παξαηάζεθε γηα έλαλ επηπιένλ ρξόλν έσο ηνλ δηνξηζκό από ηελ θπβέξλεζε Μεηαμά Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ε νπνία παξέκεηλε ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, κε αξθεηέο αιιαγέο σο πξνο ηα κέιε ηεο έσο ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ Σπλνιηθά, έσο θαη ηνλ πόιεκν, ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Παγαζώλ αλέιαβαλ έληεθα αηξεηέο δεκνηηθέο αξρέο θαη ηξεηο κε εθιεγκέλεο. Δθηόο από ηνπο Γεώξγην Καξηάιε ( ) θαη Νηθόιαν Γεσξγηάδε ( ), νη νπνίνη εθιέρηεθαλ γηα δπν ζπλερείο ηεηξαεηίεο θαη ηνλ Κσζηή Γθιαβάλε, ν νπνίνο ππήξμε ν καθξνβηόηεξνο, παξακέλνληαο ζην δεκαξρηαθό ζώθν γηα δεθαεπηά έηε ( ), νη ππόινηπνη αηξεηνί δήκαξρνη άζθεζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα κηα ηεηξαεηία ν θαζέλαο.. Ζ θπβέξλεζε Μεηαμά δηόξηζε ζηνπο Γήκνπο Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο (λ.472/ ), ελώ κε αλαγθαζηηθό λόκν( ) αλέβαιε ηηο δεκνηηθέο εθινγέο "επ'αόξηζηνλ". Σην Γήκν Παγαζώλ δηνξίζηεθε επηακειήο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή κε Πξόεδξν ην Νηθόιαν Σαξάηζε, πνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύιην ηνπ Ο Νηθόιανο Σαξάηζεο παξέκεηλε Γήκαξρνο θαη επί θαηνρηθώλ θπβεξλήζεσλ. Αληηθαηαζηάζεθε ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε.. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ πξώησλ κελώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε - από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1944 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αλέιαβε επηηξνπή από εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο πόιεο κε Γήκαξρν ηνλ Ησάλλε Κνληαξάην.. Από ην 1946 έσο ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ, δηνξηζκέλνο από ηελ θπβέξλεζε Γήκαξρνο ήηαλ ν Εήζεο Εεζάθεο. Με Βαζηιηθό Γηάηαγκα ην Μάην ηνπ 1947 ν ζπλνηθηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ηεο Νέαο Ησλίαο, ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1924, έγηλε ν δεύηεξνο Γήκνο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο..

10 Ζ εθινγή ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν αθνινύζεζε ην αζηαζέο πνιηηηθό θιίκα ηεο επνρήο. Ωο ην 1967 εθιεγκέλνη Γήκαξρνη ήηαλ νη Κνληνζηάλνο Γεώξγηνο (1951/6-1955/2), Καξηάιεο Γεώξγηνο (1955/2-1956/1), Κιαςόπνπινο Θεόδσξνο (1956/4-1959/5 & 1964/8-1967/8) θαη Ησάλλεο Κνληαξάηνο(1959/5-1964/8). Τν 1954 (απνθ. Γ.Σ 109/ ), ν Γήκνο Παγαζώλ κεηνλνκάζηεθε ζε Γήκν Βόινπ.. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΝΔΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ζ Ν. Ησλία είλαη ν δεύηεξνο ζε κέγεζνο δήκνο ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο, κεηά ην Γήκν Βόινπ, κε ηνλ νπνίν απνηειεί έλα εληαίν Πνιενδνκηθό Σπγθξόηεκα. Απνηειείηαη από ην ηζηνξηθό θέληξν, γύξσ από ην νπνίν έρεη επεθηαζεί ε ζεκεξηλή πόιε, κηα θνηλόηεηα θαη 2 αγξνηηθνύο νηθηζκνύο. Καηαιακβάλεη ζηξέκκαηα, ελώ έρεη άηνκα πιεζπζκό ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Φπζηθό όξην κεηαμύ ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ θαη ηεο πόιεο ηεο Ν. Ησλίαο απνηειεί ην πνηάκη Κξαπζίδσλαο. Ζ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηνλ εκπξεζκό ηεο Σκύξλεο θαη μεξηδσκό Διιήλσλ ηεο Μηθξαζίαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922 από ηηο αθκάδνπζεο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο. Σηα ηέιε ηνπ θζηλνπώξνπ ηνπ 1924 ζηελ άλπδξε πεξηνρή ηνπ Ξεξόθακπνπ πάλσ από ην ρείκαξξν Κξαπζίδσλα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη ζε πξώηε θάζε ηα πξώηα πξνζθπγηθά ζπίηηα γηα πεξίπνπ άηνκα, ηα ιεγόκελα Τεηξάγσλα δεκηνπξγώληαο ηνλ πξνζθπγηθό Σπλνηθηζκό ηνπ Βόινπ, ηε Νέα Ησλία. Μέζα ζην θαινθαίξη ηνπ 1925 αλαγέξζεθαλ ηα ιεγόκελα Τζηκεληέληα ζηα δπηηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο θαη ζε ιίγα ρξόληα ηα Πέηξηλα, δπηηθά, όπνπ καδί κε ηα Τδακαιηώηηθα θαη ηα Γεξκαληθά αλαηνιηθά ηνπο, ππάξρνπλ θαη κέλνπλ κόληκα κέρξη θαη ζήκεξα θάπνηα από απηά κε ηελ παιηά, ηελ πξώηε ηνπο κνξθή δίλνληαο ζηε Νέα Ησλία κία μερσξηζηή θπζηνγλσκία. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν θαηαγεγξακκέλνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο, είλαη άηνκα. Οη πξόζθπγεο πνπ μεξηδώζεθαλ από ηε Σκύξλε θαη ηελ ππόινηπε Μηθξά Αζία ην 1922 κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ήηαλ νη πξώηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Σηελ αξρή ήηαλ κία ζπλνηθία ηνπ Βόινπ θαη νλνκαδόηαλ «Πξνζθπγηθόο ζπλνηθηζκόο» ή απιά «ζπλνηθηζκόο». Τν νξηζηηθό όλνκα «Νέα Ησλία» ε πεξηνρή ην πήξε ην 1947, ζε αλάκλεζε ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ - ηεο Διιεληθήο Ησλίαο - θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε Γήκν θαη μερσξηζηή πόιε. Από ηόηε, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σήκεξα, ε Νέα Ησλία έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζύγρξνλεο πόιεο, κε γνξγνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο αιιά θαη κε αξθεηά πξνβιήκαηα. Ζ πξνζθπγηθή πξνέιεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Νέαο Ησλίαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο. Ζ ηζηνξηθή ζύκπησζε έθεξε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηε Νέα Ησλία, παξάιιεια κε ηε ζπκπιήξσζε 80 ρξόλσλ από ηόηε πνπ ε πόιε άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη.

11 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟΤ ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Σειεθωληθό Κέληρο Γραθείο Πρωηοθόιιοσ , 50 Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο Πνιηηώλ (ιεηηνπξγεί 09:00-13:00) Φωλεηηθή Πύιε Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ FAX Γεληθός Γρακκαηέας Γξακκαηεία Γεληθνύ Γξακκαηέα Ηδηαίηερος Γρακκαηέας Δηδηθός ύκβοσιος Αληηδήκαρτος Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηθώλ Θεκάηωλ Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηθώλ Θεκάησλ Αληηδήκαρτος Κοηλωληθής Αιιειεγγύες Πρόεδρος Γ Γξαθείν Γ.. θαη Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Γραθείο Νοκηθού σκβούιοσ Γεκοηηθή Αζησλοκία (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Γηεπζπληήο ύζηεκα Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ & 218 Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Δζσηεξηθήο Γηνίθεζεο Πξντζηακέλε Γεκνηνινγίνπ θαη Μεηξώνπ Αξξέλσλ Γεκνηνιόγην θαη Μεηξών Αξξέλσλ (ελεκέξσζε θνηλνύ) Λεμηαξρείν Γξαθείν Αιινδαπώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο

12 Σκήκα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Δπηρεηξήζεσλ & 241 Σκήκα Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ Λνγηζηεξίνπ , 42, Μηζζνδνζίαο , 143, 145 Σακείνπ Πξνκεζεηώλ Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Λατθώλ Αγνξώλ & Τπεξεζία θαγίσλ , Νεθξνηαθείνπ ,95720 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (Μηθξαζηαηώλ 81-Μαθξπλίηζεο, Σ.Κ ) Αληηδήκαξρνο Γεληθόο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γξακκαηεία (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γηεπζπληήο Πξσηόθνιιν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ , Σκήκα Γηοηθεηηθής Παραθοιούζεζες Δργωλ , 502, 503 Σκήκα Οδοποηϊας Πξντζηάκελνο Γξακκαηεία Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 44 Σκήκα Κηηρηώλ-Πιαηεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 38, 39 Σκήκα Μειεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο Σκήκα σληερήζεωλ ,52,54,55,57,58,61 Πξντζηάκελνο Ξπινπξγείν Σκήκα Ζιεθηροκεταλοιηθώλ Έργωλ Γραθείο Φωηηζκού-εκαηοδόηεζες ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο

13 Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Πνιενδνκίαο Πξντζηάκελνο Γξαθείν Δθδνζεο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ Διέγρνπ Καηαζθεπώλ Απζαηξέησλ Αξρείν Πνιενδνκίαο Σκήκα τεδίοσ Πόιες Πξντζηάκελνο Γξαθείν Πνιενδνκηθώλ ρεδηαζκώλ Δθαξκνγήο ρεδίνπ Πόιεο Σκήκα Κσθιοθορηαθού τεδηαζκού Πξντζηάκελνο πλεξγείν Κπθινθνξηαθώλ Δξγσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Υαηδεπέηξνπ 5, ΣΚ 38334) Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Σκήκα Απνθνκηδήο Απνξξηκάησλ πληήξεζεο Μεραληθώλ Μέζσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΑΗΝΟΤ Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ (Γεκεηξηάδνο 174, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ & Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ & Τπάιιεινη & Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Μεραλνγξάθεζεο (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Σερληθό Σκήκα & 166 ΓΖΜΟ Ν.ΗΩΝΗΑ Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ

14 FAX Γεληθός Γρακκαηέας ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Τπ. Απνθνκ Απνξ Ν.Ησλίαο ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΑ Γήκνο Αγξηάο Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γξάθεηαο Αζηπλνκία Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο Αγξνηηθό Ηαηξείν Γξάθεηαο Σαμί ΔΛΣΑ Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Πειίνπ Καηαθύγην ΔΟ Αζιεηηθόο Οξγαληζκόο ΓΟΤΚΑΠ: Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο, Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Πεξηβάιινληνο , ΓΖΜΟ Ν.ΑΓΥΗΑΛΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Γηεπζπληήο Πξνηζηάκελνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλ. Τπεξεζηώλ Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Γξαθείν Γεκνηνινγίσλ

15 Γξαθείν Ζιεθηξνθσηηζκνύ ΓΔΤΑΝΑ Λνγηζηήξην Σακείν Γεκνηηθόο Δηζπξάθηνξαο Γξαθείν Πξνζσπηθνύ Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Αιινδαπώλ Γξαθείν Γενπόλνπ Σερληθή Τπεξεζία Λεμηαξρείν Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Νέαο Αγρηάινπ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Μηθξνζεβώλ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Αηδηλίνπ Αληαπνθξηηήο ΔΛΓΑ Βνήζεηα ζην ζπίηη Κ.Ζ.Φ.Ζ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ FAX Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ FAX Γξαθείν Γεκάξρνπ Γ.Α.Σ.Δ Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηθόο Γεκάξρνπ ΔΛΣΑ Γήκνο Πνξηαξηάο ΓΖΜΟ ΠΟΡΣΑΡΗΑ Fax: Γξαθείν πιεξνθνξηώλ Γήκνπ ΔΛΣΑ Κ.Γ.Α.Π Σνπηθό πκβνύιην Άιιεο Μεξηάο TAXI ,99536 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αμηνπνίεζεο Πόξσλ Πνξηαξηάο Fax:

16 Γεκαξρείν Νηθνηζάξα 12 ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε "Αλαπηπμηαθή θηάζνπ" Πνιηηηζηηθό Σκήκα Φαξκαθεία Σαρπδξνκείν Aεξνδξόκην ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗ Γήκνο Αξγαιαζηήο Γήκνο Φεξώλ Βειεζηίλν Γήκνο Αικπξνύ Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Αηζσλίαο Γήκνο Αξηέκηδαο Γήκνο Αθεηώλ Γήκνο Εαγνξάο Γήκνο Ησιθνύ Γήκνο Μειεώλ Γήκνο Πηειενύ Γήκνο επηάδνο ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Άκεζε Γράζε Σξνραία Βόινπ Σνπξηζηηθή Αζη. Βόινπ Αζηπλνκηθό Σκήκα Ν.Ησλίαο Αζηπλνκηθό Σκήκα Αικπξνύ Σκήκα Σξνραίαο Αικπξνύ Αζηπλνκηθόο ηαζκόο Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

17 Αζηπλνκία θηάζνπ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία θηάζνπ Αζηπλνκία Πνξηαξηάο Σκ Αζθαιείαο Βόινπ Αζηπλνκία Αξγαιαζηήο Ληκελαρτείο Βόιοσ / Ληκεληθή Αζηπλνκία Βόινπ Ληκελαξρείν Πσροζβεηηθή 199 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Αικπξνύ Πυροσβεστικό Σώμα 111ΠΜ Ν. Αγρηάινπ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θηάζνπ Ππξνζβεζηηθή ηαζκόο Γνξίηζαο 191 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ- ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ- ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΤΓΚΤ Βόιοσ Ξελνθώληνο-2αο Ννεκβξίνπ ΣΤΓΚΤ Αζελώλ όισλνο 108, Αζήλα Νοζοθοκείο Γεληθό ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ Πνιπκέξε / / / Νέα Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / Παιαηά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / ΔΚΑΒ 166 Κέληρο Τγείας ΑΛΜΤΡΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΑΡΓΑΛΑΣΖ / Κέληξν Τγείαο ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΕΑΓΟΡΑ / Κέληξν Τγείαο ΚΗΑΘΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΚΟΠΔΛΟΤ / ΗΚΑ Ραληεβού 184 ΗΚΑ Βόινπ ΗΚΑ Ν.Ησλίαο & ηαζκόο Α' Βνεζ. γηα Πνπιηά ζηε Ν.Ησλία & Αγξνηηθό Ηαηξείν Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

18 Σξαπκαηνινγηθό Οξζνπεδηθό Ηαηξείν θηάζνπ Ηαηξείν Πνξηαξηάο Φαξκαθείν Πνξηαξηάο ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ - ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΠΑ EXPRESS Service 1154 HELLAS Service 1057 INTERAMERICAN 1168 ΚΣΔΟ & Βιάβες ΓΔΖ Βόινπ & Βιάβεο ΟΣΔ 121 Βιάβεο ΓΔΤΑΜΒ Βόινπ Βιάβεο Γεκ.Φσηηζκνύ Καζαξηόηεηα Γ. Βόινπ Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ ΔΠΑ Θεζζαιίαο Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ Γ.ΔΠ.Α Α.Δ ΟΣΔ Χξα Διιάδνο ΟΣΔ Άκεζε Δηδνπνίεζε / Σειεβνήζεηα 1881 ΟΣΔ Πιεξνθνξίεο Σειεθσληθνύ Καηαιόγνπ ΟΣΔ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Πνιίηε 1502 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) Θέζπηδνο

19 ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Πρωηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηζαγγειία Πρωηοδηθώλ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Γηοηθεηηθό Πρωηοδηθείο Ηάζνλνο 73 Δηρελοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Πηαηζκαηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηρελοδηθείο Αικσρού Βαο. Κσλ/λνπ 145 Δηρελοδηθείο Εαγοράς Εαγνξά Δηρελοδηθείο Μειεώλ Μειηέο Δηρελοδηθείο Αργαιαζηής Αξγαιαζηή Δηρελοδηθείο θοπέιοσ θόπεινο ΣΡΑΠΔΕΔ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 1. Αλησλνπνύινπ Αιεμάλδξαο 2. Ηάζνλνο-Κνπηαξέιηα 3. Ν. Ησλία (Λεσθ.Δηξήλεο 22) ASPIS Ηάζνλνο & Ζπείξνπ 52 ΑΣΣΗΚΖ Γεκεηξηάδνο 227 ΓΔΝΗΚΖ Ηάζνλνο 75 - Αλησλνπνύινπ CITIBANK Αξγνλαπηώλ , 76390

20 ΔΘΝΗΚΖ 1. Αξγνλαπηώλ & Ζπείξνπ - Ηάζνλνο Ηάζνλνο 91 Σνπάιε 3. Ησιθνύ 86 Αλαιήςεσο 4. Α.Βνιίδε 35 Ν.Ησλία 5. Λαξίζεο 84 -Νεαπόιεσο ΔΛΛΑΓΟ Αξγνλαπηώλ 52 ΔΜΠΟΡΗΚΖ 1. Δι.Βεληδέινπ 1 (Πεξηθ.Γ/λζε Κεληξηθήο Θεζζαιίαο) 2. Ηάζνλνο 47 - Ζπείξνπ 3. Δ. Βεληδέινπ 48 - Κσλζηαληά 4. Λ. Δηξήλεο 3 Ν. Ησλία EUROBANK 1. Ηάζνλνο 1 2. Λαξίζεο 126 -Π"θιέζζα (Νεάπνιε) 3. Ηάζνλνο 62 (Κεληξηθό Καη.) 4. Γεκεηξηάδνο Σνπάιε ΠΔΗΡΑΗΩ 1. Ηάζνλνο & Καξηάιε 2. Λεσθ Δηξήλεο 2-Αβέξσθ 1 (Ν. Ησλία) 3. ΒΗ.ΠΔ.Βόινπ Σερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαιίαο ALPHA 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο & Αζελώλ 2 (Νεάπνιε) 3. Πνιπκέξε 153 (έλαληη Ννζνθνκείνπ) 4. 2αο Ννεκβξίνπ 8 ΚΤΠΡΟΤ 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο 150 Marfin Δγλαηία Bank 1.Γεκεηξηάδνο 251- Γακβέηα 2.Ηάζνλνο 115-Αιινλήζνπ Pro-Bank Γεκεηξηάδνο 34 - Κνξαή ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ Γεκεηξηάδνο 93 - Κνπηαξέιηα MILLENIUM Ηάζνλνο 69 - Λώξε 1 Παλειιήληα Σράπεδα Δι. Βεληδέινπ 19 - σθξάηνπο , 28542, , , , , , , , , , , , , , , , , , 39151, , 76464

21 21 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΣΡΓΟΤ ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΜΟΝΑΓΑ ΓΚΣΖ ΤΓΚΣΖ 1ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ 4ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΡΑΣΖΓΔΗΟ 32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ 6502) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 521 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 505 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΣΤΠ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) Λ/32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΗΜΑ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΛΜΥ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΛΓΒ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ , (ΔΦΑΓ ) ΦΡΟΤΡΑΡΥΔΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ ) ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ )

22 ΓΕΝΙΚΑ Σν πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Βόινπ απνηειείηαη από ηνπο δήκνπο Βόινπ, Ν.Ησλίαο, Ησιθνύ θαη κέξνο ηνπ δήκνπ Πνξηαξηάο θαη ηεο θνηλόηεηαο Μαθξπλίηζαο, ελώ πνιύ θνληά θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 2 ρηιηνκέηξσλ βξίζθεηαη ν δήκνο Αγξηάο. Οη ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, γηα κίζζσζε ή αγνξά ζηελ πεξηνρή, είλαη ηθαλέο, ζε πιήζνο αιιά θαη ζε πνηόηεηα, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο,ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ ζηειερώλ. Ζ αλεύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθά εύθνιε ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερόκελσλ θαηνηθηώλ, πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζηελ πόιε αξθεηώλ ηκεκάησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιώλ, ζην πέξαο ηνπ θαινθαηξηνύ ε αλέπξεζε θαηνηθίαο είλαη δπζθνιόηεξε. Ζ αλέβξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα γίλεη είηε: 1. Από ηηο ηεξνύκελεο θαηαζηάζεηο από ην 1ν ΔΓ ηεο Η ΣΑΞΤΠ 2. Απν ηηο αγγειίεο ησλ εθεκεξίδσλ. 3. Από ηα ππάξρνληα κεζεηηθά γξαθεία. Σα ΟΑ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Φξνπξά έηλαη πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκό, ζπλνιηθά 36, (24 λέα δηακεξίζκαηα θαη 12 παιαηόηεξεο κνλνθαηνηθίεο) θαη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ αλαγθώλ ζηεγάζεσο ησλ ζηειερώλ ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν, θαζώο ζηελ Φξνπξά εδξεύνπλ επίζεο ε 1ε ΣΑΞΑ,ε 32 ΣΑΞ Π/Ν θαη ε 64 ΜΔ πνπ εμππεξεηνύληαη από ηα ίδηα ΟΑ. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ πνπ κεηαηίζεληαη ζηελ Φξνπξά παξέρνληαη παξαθάησλ ζηνηρεία μελνδρείσλ, ΟΑ, κεζηηηθώλ γξαθείσλ θαη ηνπηθνύ ηύπνπ. Σονίζεηαι όηι ηα παπακάηω ζηοισεία, παπέσονηαι μόνο για ηην διεςκόλςνζη ηων ζηελεσών και ηων οικογενειών ηοςρ ζηην εξεύπεζη καηοικίαρ-ομαλήρ εγκαηάζηαζηρ και δεν αποηελούν κανενόρ είδος δέζμεςζη, επιλογή ή διαθήμιζη κάποιων ηοπικών επαγγελμαηιών ή ιδιωηών.

23 23 ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΚΛΙΝΩΝ 1 ΗΧΛΚΟ 2* 39 όισλνο 9 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο , , Νεθέιε 3* 53 Κνπκνπλδνύξνπ 10 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο eli/gr 3 ΑΗΓΛΖ 3* 77 Αξγνλαπηώλ 24 Σ.Κ Βόινο , ΦΑΞ : ttp://www.aigli.gr 4 VOLOS PALACE 4* 72 Ξελνθώληνο & Θξαθώλ T.K PARK 4* 112 Γειεγηώξγε 2 Σ.Κ Domotel Ξελία 5* 79 Πιαζηήξα 1 T.K Βόινο Βόινο Βόινο Αιέμαλδξνο 3* 78 Σνπάιε 3 Σ.Κ Βόινο , Αύξα 3* 26 όισλνο 5 Βόινο Ζιέθηξα 3* 38 Σνπάιε 16 Σ.Κ Βόινο , Αδκεηνο 2* 33 Αζ. Γηάθνπ 3 Σ.Κ 3357 Βόινο Γαιαμίαο 2* 54 Αγ. Νηθνιάνπ 3 Σ.Κ Βόινο ,

24 24 α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΚΛΙΝΩΝ 12 Φίιηππνο 2* 39 όισλνο 9 Βόινο άληε 2* 39 Σνπάιε 7 Σ.Κ Βόινο Αλαζηαζία 1* 13 Μαθεδνλίαο Σ.Κ Βόινο,Νέα Ησλία 15 Αξγώ 1* 22 Γεκεηξηάδνο 135 Σ.Κ Ηάζσλ 1* 36 Παύινπ Μειά 1 Σ.Κ Ρνπζζάο 1* 15 Ηαηξνύ Σδάλνπ 1 Σ.Κ Βόινο Βόινο , Βόινο Αδσλεο 2* 39 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Καιινλή 3* 39 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Φηινμελία 2* 25 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Γηνύιη 1* 20 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Καξαγηάλλεο 1* 27 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ ηέιια 1* 15 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο

25 25 ΟΑ-ΞΕΝΩΝΕ α/α ΣΤΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙ ΜΑΣΩΝ 1 ΝΔΑ ΟΑ 24 Γνμνπνύινπ (πλνξεύεη κε κέξνο ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηνπ ηξδνπ) 2 ΠΑΛΑΗΑ ΟΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΥΕΙΡΙΣΗ 12 Παύινπ Μειά& Δι.Βεληδέινπ Γνμνπνύινπ (πλνξεύεη κε κέξνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηξδνπ) 3 ΞΔΝΧΝΔ 3 Γσκάηηα Δληόο «ΣΡΓΟΤ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ» Νέα Ησλία Μαγλεζίαο (ΔΦΑΓ ) Νέα Ησλία Μαγλεζίαο (ΔΦΑΓ ) Νέα Ησλία Μαγλεζίαο (ΔΦΑΓ ) ΥΩΡΟΙ-ΔΩΜΑΣΙΑ 2 Τ/Γ,ζαινλη.θνπδίλα, Λνπηξό,ρώξνο ζηαζκεπζεο 1 Τ/Γ,ζαινλη.θνπδίλα, Λνπηξό, ρώξνο ζηαζκεπζεο ΣΟΠΙΚΟ ΣΤΠΟ α/α ΣΙΣΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ URL 1 Αλησλνπνύινπ 15, ΣΚ. Thessaliki Press Δβδνκαδηαία Βόινο r/ 2 Σαρπδξόκνο Καζεκεξηλή Κ. Καξηάιε 1 - Βόινο 3 Αγγειηνθάξνο Δβδνκαδηαία Ησιθνύ 35 Βόινο 4 Θεζζαιηθέο Αγγειίεο Σξίηε-Πέκπηε-άββαην Ζπείξνπ 58 Λάξηζα 5 Κνπκνπλδνύξνπ 16 - Θεζζαιία Καζεκεξηλή Ηάζσλνο / Marconi Press Καζεκεξηλή / Νένο Σύπνο Καζεκεξηλή Αξγνλαπηώλ ΜΑΓΝΖΗΑ Καζεκεξηλή / Νηθεηαξά & Μαηξόδνπ 2, Σ.Κ , Αγηνη Αλάξγπξνη, Βόινο is_fp.php r/

26 26 ΜΕΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 1 Remax.Domh Ηάζνλνο-θελδεξάλε Greece Real Estate Αλησλνπνύινπ KIN Γηβάλεο Κσλ/λνο Κ.Καξηάιε 97 (24210) ΚΗΝ Υαιθηά νθία π. ππξίδε 38 (24210) ΚΗΝ έηζηθαο Γεκήηξηνο Ησιθνύ 6 (24210) ΚΗΝ Θενράξεο Γεώξγηνο Γαιιίαο 10 (24210) ΚΗΝ Δπξσθηήκα Διιάο Ξελνθώληνο 1 (24210) ΚΗΝ Σερληθνκεζηηηθή Αλησλνπνύινπ 126 (24210) (24280) ΚΗΝ Eyes Γξ.Λακπξάθε κε Λαραλά 2 (24210) Κηίζεο Κηεκαηνκεζηηηθή Nakos Center ΚΗΝ νο όξνθνο 11 Euro Home Μαγλεζίαο Αιινλήζνπ 1 (24210) Magnesia Real Estate Λώξε 4 (24210) ΚΗΝ Σξάθαο ηάζεο Αξγνλαπηώλ 32 Παξαιία (24210) ΚΗΝ Βόινπ 14 Κπξίηζεο Κσλ/λνο ππξίδε 58 2νο όξνθνο (24210) ΚΗΝ Κνθκνηόο Ζιίαο Ησιθνύ 7 (24210) ΚΗΝ Μπαηρηάθαο Η. Βαγγέιεο Αζ Γηάθνπ 36 (24210) ΚΗΝ Κηεκαηηθή Μπξάλνο θελδεξιαλε 15 (24210) ΚΗΝ Παληόπνπινο Απόζηνινο σθξάηνπο 29 - Κ.Καξηάιε (24210) (24210) ΚΗΝ Παπαθώζηαο - Αλησλνπνύινπ 1 (24210) (24210) Παπαησάλλνπ 20 Θέκηδα Αλησλνπνύινπ 15 (24210) ΚΗΝ Ράπηεο Απόζηνινο Άλσ Λερώληα (24280) ΚΗΝ estate.pelio.eu 22 Γ-Γ Σδακηδήο π. ππξίδε 3 (24210) ΚΗΝ

27 27 α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 23 Brusalis K. Nera (24230) (24210) ΚΗΝ "ΣΔΛΗΟ" Real Estate Δζλ.Αληηζηάζεσο 40 (24280) ΚΗΝ Ν.Αγρίαινο 25 Σζνπθλίδαο Λάκπξνο 28εο Οθηνβξίνπ 100- (24210) ΚΗΝ Κ.Καξηάιε 26 Εαράξαο Νηθόιανο Μνύξεζε Πειίνπ (24260) ΚΗΝ Κηεκαηνκεζηηηθά νιηδάθεο Δζλ.Αληηζηάζεσο 296 Αγξηά (24280) ΚΗΝ ΚΑΠ-ΠΑ Κηεκαηνκεζηηηθή Κ.Καξηάιε Γαιιίαο (24210) ΚΗΝ Παηπάε Εσγξαθηά Λσξε 1 & Ηάζσλνο 4νο Όξνθνο (24210) (24210) Παπαπνζηόινπ ηακαηία Ρνζηώβ 39 ΚΗΝ ΜΕΣΑΚΟΜΙΕΙ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 1 Ζ πλεξγαζία Ησιθνύ 185 Βόινο Κηλ ΝΔΑ ΘΔΑΛΗΑ Γθαγηάλλεο Γεώξγηνο Λακία Γηκελίνπ - Βόινο Λαγόο Κσλ/λνο 10ν ΥΛΜ. Βόινπ - Λάξηζαο Καξαθαζηαληάο Β.ΔΠΔ Διαζζώλνο 23 - Βόινο Βνγηαηδόπνπινο Γ. Πεξηθιήο 6 Κνηλνπξαμία πλεξγαηηθή Φνξηνηαμί Γ.Υ. 7 Κσζηόπνπινο Νηθόιανο & ΗΑ Ο.Δ Εαιόγγνπ 2 - Βόινο (24210) ΚΗΝ Παπαθπξηαδή & Αικπξνύ Αξγίηε 5 Πεδίνλ Άξεσο - Βόινο

28 28 α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 8 Αξγηνηδηόπνπινο Ησάλλεο Σδσλ Κέλεληπ ΚΗΦΑ ΕΑΓΟΡΑ Αικπξνύ 46 - Βόινο Καηζόκαιινο Ν. 4ν ΥΛΜ.Βόινπ-Λαξίζεο Κσλζηαληίλνο 11 Ξάλζε Αθνί ΟΔ 6ν ΥΛΜ.Βόινπ-Λαξίζεο Νίθνο Γηαλλνύθνο Γεξβελαθίσλ Κνιίηζαο Γεώξγηνο Καιιίγα 9 - Βόινο

29 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ Πνιπκεξή 134 Σ.Κ ΒΟΛΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: θαη ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΓΗΑ ΡΑΝΣΔΒΟΤ:1535 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ: ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ 1. ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΕΑΓΟΡΑ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΑΡΓΑΛΑΣΖ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΚΗΑΘΟΤ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΚΟΠΔΛΟΤ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΑΛΜΤΡΟΤ ηει: Δ..Τ. Aλμςπού Αγποτικό ιατπείο Κποκίος Αγποτικό ιατπείο Δςξεινούποληρ Αγποτικό ιατπείο Πλατάνος Αγποτικό ιατπείο Φςλακήρ Αγποτικό ιατπείο Νεοσωπακίος Αγποτικό ιατπείο Ανθοτόπος Αγποτικό ιατπείο Κοκκωτών Αγποτικό ιατπείο Κωφών ΣΔΠ ΒΟΛΟΤ Έδπα Δδξεύεη ζην ηξδν «ΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ» ζηε Ν.Ηωλία Βόινπ Σηλέφωνα (ΔΦΑΓ), (ΟΣΔ) Διδικότητερ ιατπών Ηαηξόο Οξζνπεδηθόο Ηαηξνί άλεπ εηδηθόηεηαο

30 30 ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟΗ ΗΑΣΡΟΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο Γεωξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο ωθξάηνπο 26 Βόινο Δπζπκίνπ Αληώληνο 2αο Ννεκβξίνπ 94 & Βόινο Κνπληνπξηώηε 4 Εηώγαο Γεκήηξηνο Βαζζάλε 37 Βόινο Ηδηωηηθό Γηαγλωζηηθό Δξγαζηήξην Αγ. Νηθνιάνπ 9 Βόινο Ηαηξηθή Α.Δ. -Ηαηξηθή Απεηθόληζε Βόινπ" 6 Φωηνπνύινπ Αηθαηεξίλε Γεκεηξηάδνο 23 Βόινο ΑΛΛΔΡΓΗΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Θενδωξόπνπινο Γεκήηξηνο Κνπκνπλδνύξνπ 37 Βόινο Λεθνύζεο Υξήζηνο 28εο Οθηωβξίνπ 122 Βόινο Λύηξα Γεωξγία Ηάζνλνο 96 Βόινο Πνιύδνπ Δπζπκία Σνπάιε 56 Βόινο Σάζηνο Ηωάλλεο Γθιαβάλε 29 Βόινο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Πώπνηαο Κωλ/λνο π. ππξίδε 37 Βόινο ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Καξαηζώθεο Υξήζηνο Β.Κωλ/λνπ 61 Αικπξόο Παπαδήκαο Αζαλάζηνο Αλζ. Γαδή Βόινο αηάζεο Εήζεο Ρήγα Φεξαίνπ Βειεζηίλν ηακαηαθόπνπινο Αλδξέαο Αληωλνπνύινπ 91 Βόινο ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αζαλαζηάδε νθία Λ. Δηξήλεο 30 Ν. Ηωλία Γαθεξέξαο Νηθόιανο 28εο Οθηωβξίνπ 18 Βόινο Δπηπρηάδνπ Βεζιεέκ Κ.Καξηάιε 172 Βόινο Κνιεκήηξα Υξπζνύια Γθιαβάλε 29&Δξκνύ Βόινο Κνπκπαξέινπ Μαγδαιελή Γθιαβάλε 27 Βόινο Λαζθαξίδεο Μηιηηάδεο Φίιωλνο 1 8 Αικπξόο Λνύηζνο Παλαγηώηεο Σνπάιε Βόινο Μάθξε Δηξήλε Σνπάιε 56 Βόινο Πιαθηάο Δπζηξάηηνο π. ηηπξίδε 7 Βόινο Πνιύδνο Παλαγηώηεο Δι. Βεληδέινπ 46 Βόινο Σνξηνηηίδνπ Διηζζζβεη π. ππξίδε 28 Βόινο Ί 2 Σζάπε Δπαγγειία Γαιιίαο 65 Βόινο Υαηδεζηακαηίνπ ηπιηαλόο Ρ.Φεξαίνπ 130 Βόινο ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γεωξγαθιή Κιενπάηξα Αγ. Νηθνιάνπ 29-Δξκνύ Βόινο Γακηαλίδνπ Διέλε Κ. Καξηάιε 57 Βόινο Καλειινπνύινπ Μάιακα 28εο Οθηωβξίνπ 155 Βόινο Παπαιάκπξνο Πέηξνο Σνπάιε 70 Βόινο ηηνθωλζηαληίλνπ Κωλ/λνο Αληωλνπνύινπ Βόινο &Αιεμάλδξαο 6 Υέπε Θενδώξα. ππξίδε 46 Βόινο Υξηζηνθνξίδεο Πξόδξνκνο Σνπάιε 56-ωθξάηνπο Βόινο

31 31 ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γνύια Μαξγαξίηα. ππξίδε 28 Βόινο Κνπηζηθέιε Λεκνληά ππξίδε 7 Βόινο Κπξηάθνπ Μαξία Πνιπκεξή 24 Βόινο Λνγδαλίδεο Υξήζηνο Σ. Οηθνλνκάθε 52 Βόινο Φωηνπνύινπ Αηθαηεξίλε Γεκεηξηάδνο 23 Βόινο ΗΓΡΤΜΑΣΑ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Δηδηθώλ Παίδωλ "Άζπξεο Πεηαινύδεο" Σέξκα Λαξίζεο Βόινο ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αλαζηαζίνπ Δπαγγειία Σ.Οηθνλνκάθε 12 Βόινο Γεωξγνύδε Νηόξα-Μαξία Σνπάιε Βόινο Γξακεηηλόο Μαηζαίνο Καζζαβέηε 12 Βόινο Κωλζηαληίλνπ Μάξηνο Σνπάιε 56 Βόινο Κωζηάθεο Γεκήηξηνο Γθιαβάλε 50 Βόινο Κωζηόπνπινο Γεώξγηνο Σνπάιε & Βόινο Αιεμάλδξαο 7 Λαδάθε Διέλε Αγ. Νηθνιάνπ 33 Βόινο Ληνθάηε Αγιαΐα Τπεξείαο Κξήλεο 8 Βειεζηίλν Μαιιάρ Μνπζηαθά Βειεζηίλν Βόινο Μπνπθήο Δπζηξάηηνο.ππξίδε 2 Βόινο Νεζηώηεο Λεωλίδαο Γθιαβάλε 29 Βόινο Νηηλόπνπινο Παληειήο. ππξίδε 3 Βόινο Παληαδήο Νηθόιανο Γεκεηξηάδνο & Βόινο θελδεξάλε 7 14 Πεηεηλάθεο Βαζίιεηνο Σνπάιε 17 Βόινο Πεηξνύιηαο Κωλ/λνο π. ππξίδε 30 Βόινο Πίξαο Παηξίηζηα Φίιωλνο 18 Αικπξόο Πηζζαξίδεο Κώζηαο Γεκ.Κνληαξάηνπ 4 Βόινο Πξνζκίηε Νίθε Βαζ.Κωλ/λνπ 139 Αικπξόο θηαζίηεο Παλαγηώηεο. ππξίδε 65 Βόινο ωηεξόπνπινο Μηραήι Αγ. Νηθόιαν π 31 Βόινο Σδηώιαο Κωλ/λνο. ππξίδε 64 Βόινο ΚΛΗΝΗΚΔ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γεληθή Κιηληθή ΔΛΠΗ" Γαδή 118 Βόινο ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΟI α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αγλνπζηώηεο Γεώξγηνο. ππξίδε 58 Βόινο Αζηάξα Αιεμάλδξα. ππξίδε 7 Βόινο Θώδνπ Διέλε-Δηξήλε Γθιαβάλε 29 Βόινο α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 4 Λαϊλεο Αλδξέαο Γαιιίαο 12 & Καξηάιε Βόινο Μπαθνύιαο Γεώξγηνο Σνπάιε 84 Βόινο ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βνπιγαξέιε Παληειεία Κωλζηαληηλνππόιεωο 95 Βόινο Γεωξγαθόηηνπινο Αζαλάζηνο Ηωιθνύ 46 Βόινο Γθέζθνπ Μαξία. Ηθηλέλ.-Γθέζθνο Γαιιίαο 15 Βόινο Κωλ/λνο 4 Γθόβαξεο Δπάγγεινο Β. Κωλ/λνπ 139 Αικπξόο

32 32 α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 5 Γνπιόπνπινο ωηήξηνο Σνπάιε Βόινο &Οηθνλνκάθε 6 Ενπξλαηδή Αλζή. ππξίδε 89 Βόινο Κακβξνγηάλλεο Κωλ/λνο Παπάγνπ 2 & Βόινο Αλαπάζεπωο 8 Καηηνγηαλλάθεο Γεώξγηνο ππξίδε 46 & Δξκνύ Βόινο Κινπδάο Κωλ/λνο Ηάζνλνο 96 Βόινο Κνπάλνπ-Γξόζνπ ηέιια Αγ. Γεωξγίνπ 6 Ν Αγρίαινο 11 Κνπηαλίηεο Ηωάλλεο θελδεξάλε 66 & Γαιιίαο Βόινο Κπξηαδήο Ηωάλλεο Γθιαβάλε 50 Βόινο Λαηνπζάθε-Παηζαληά Αιεμάλδξα.ππξίδε 89 & Γαιιίαο Βόινο Λίινπ Αγνξίηζα Δι,Βεληδέινπ 36 Βόινο Μαιακνύιε απθώ Αλζ. Γαδή 163 Βόινο Μαζηέιινπ Δπζηαζία Γθιαβάλε 29 Βόινο Μπαξηδηάιεο Υαξάιακπνο Κ.Καξηάιε 89 Βόινο Μπνπγάο Θεόδωξνο Σ.Οηθνλνκάθε 52 Βόινο Μωπζόγινπ-Αμέινπ Παξαζθεπή Αλζ. Γαδή 163 -ηηπξίδε Βόινο Ξνύδε Μαγδαιελή Σνπάιε 69 Βόινο Παπαδνπνύινπ Μεξόπε. ππξίδε 58 Βόινο Παπαϊωάλλνπ Πνιπάλζε. ππξίδε 3 Βόινο Παππάο Δπάγγεινο. ππξηδε 28 Βόινο Πνιύδνο ηπιηαλόο. ππξίδε 28 Βόινο Πνιύδνπ Αιεμάλδξα.ππξίδε 64 Βόινο αξξεγηάλλεο Ζιίαο Γεκεηξηάδνο-Σξηθέξωλ Βόινο ηόβα-υξηζηνδνπιάθε Άλλα Γαιιίαο 1 2 Βόινο Σξαγάθε εβαζηή Β. Γεωξγίνπ Α'48 Αικπξόο Σζαθλάθεο Ηωάλλεο Αιεμάλδξαο 118 Βόινο Σζακπαξιή Μαξία π. ππξίδε 50 Βόινο Σζαληνπνύινπ Φωηεηλή Έλαληη Αγ.Κωλ/λνπ Βειεζηίλν Φιέζζα-Υαηδίδε Διέλε Σ.Οηθνλνκάθε 54 Βόινο Υαιθηάο Γεκήηξηνο Γθιαβάλε 27 Βόινο Υαηδεδεκεηξίνπ Φώηεο 3. Κω λ/λνπ 61 Αικπξόο ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 θηαζίηε - Βήρνπ Δηξήλε Όγι 23 Βόινο ηαζάθεο Κπξηάθνο Κ.Καξηάιε 57 Βόινο ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Υαηδίξεο Μηραήι Σ. Οηθνλνκάθε 53 Βόινο ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βαβιηάθεο Κωλ/λνο Β. Γεωξγίνπ Α 48 Αικπξόο Γεωξγίνπ Υξηζηίλα Σνπάιε 69 Βόινο Κωζηάθεο Αιέμαλδξνο 28εο Οθηωβξίνπ 165 Βόινο Μνπξάβαο Ζξαθιήο. ππξίδε 89 Βόινο Πνπιηζίδεο Αλαζηάζηνο. ππξίδε 2 Βόινο Πνπιηζίδεο Αληώληνο. ππξίδε 28 Βόινο Σεξζελίδεο Ηωάλλεο Μαηάλδξνπ 36 Ν. Ηωλία Φηιηηηππδήο Ηωάλλεο Αγ. Νηθνιάνπ 31 Βόινο 39011

33 33 ΟΤΡΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γηαζιαθηώηεο Δπάγγεινο Γθιαβάλε 29 Βόινο Εαραξίνπ Αζαλάζηνο. ηηπξίδε 3 Βόινο Λαδαξίδεο Αλδξέαο. ηηπξίδε 38 Βόινο ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βζϊνπνύινπ-Καθθέ Αξεηή Σνπάιε 70 Βόινο Θενδώξνπ Παλαγηώηεο Ηωιθνύ 13 Βόινο Κόθθνο Εήζεο. ππξίδε 7 - Βόινο Γεκεηξηάδνο 4 Μαληά Όιγα. ηηπξίδε 89 - Γαιιίαο Βόινο Μειηώλεο Υξήζηνο Οηθνλνκάθε 54-ππξίδε Βόινο Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο όιωλνο 2-Ηάζωλνο Βόινο Πνιπλείθεο Ναλάο. ππξίδε 50-Δξκνύ Βόινο θηαζίηεο Αζηέξηνο Γθιαβάλε 44 Βόινο ηίγθαο Αξηζηείδεο. ηηπξίδε 28- Βόινο Γεκεηξηάδνο 10 Υαηδεραξαιάκπνπο Γεώξγηνο. ηηπξίδε 64 Βόινο Υέίξ Μνλίξ Ζπείξνπ 28 - Βόινο Γεκεηξηάδνο ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Απιηαλνύ Αλαζηαζία. ππξίδε 7 Βόινο Παηηαιαδάξνπ Γήκεηξα ππξίδε 3 Βόινο ΠΑΘΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Παλλαθόπνπινο Θεόδωξνο. ππξίδε 2 Βόινο Γηαλλαθνπ Υαξνύια Κ. Καξηάιε 127- Βόινο Γαιιίαο 3 Γηωηόπνπινο Υξήζηνο Κ. Καξηάιε 140 Βόινο Εαξθάδαο Νηθόιανο Σνηηάιπ 56 Βόινο Ενπξλαηδήο Υξήζηνο Γθιαβάλε 27 Βόινο Καπληάο Γεκήηξηνο 30εο Ηνπιίνπ 50 Ν.Αγρίαι νο 7 Παλάγνο Υξήζηνο Αιεμάλδξαο 118 Βόινο Παλήο Αζαλάζηνο Γθιαβάλε 29-Δξκνύ Βόινο Παληζάο Απόζηνινο. ηηπξίδε 30 Βόινο Πάηζηνο Γεκήηξηνο Σνηηάιε 56 Βόινο Πνηνιίδεο Δπάγγεινο Γαιιίαο 1 2 Βόινο αξξήο Νηθόιανο Β. Γεωξγίνπ Κωλ/λνπ Αικπξόο Σνιίδεο Λεωλίδαο Γθιαβάλε 29 Βόινο Σνπαιίδεο Ηζαάθ 28εο Οθηωβξίνπ 155 Βόινο Σζάκεο Δπζύκηνο Σνπάιε Βόινο Φνπξηνύλαο Υξήζηνο ωθξάηνπο 28 Βόινο Υξηζηίλεο Κωλ/λνο Υαηδεαξγύξε Βόινο ΠΑΗΓΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αληωλίνπ-Σδηώξα Αλαζηαζία Καζζαβέηε 55 Βόινο Βνπδνύξεο Διεπζέξηνο Υαηδεαξγύξε Βόινο Γάληδνπ Αθξνδίηε Καζζαβέηε 12 Βόινο Γξακκέλνπ Άλλα-Μαξία Γνλ Γαιέδηνπ 13 Βόινο 23700

34 34 α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 5 Καξαηδέλε-Καξαδαγιή Βαζηιηθή Σνπάιε 56 Βόινο Καηζηθαδάκνο Εαραξίαο Κ.Καξηάιε 183 Βόινο Κνπηξνύινο Βαζίιεηνο Αληωλνπνύινπ 95 Βόινο Μαξγαξηηνπνύινπ Βαζηιηθή Κ. Καξηάιε 140 Βόινο Μίηωβα Ρελάηα Κωλ/πόιεωο 95 Ν. Βόινο Ηωλία 10 Μηραειίδε Μαξ.άλζε Γθιαβάλε 2 / Βόινο Μπαληέθα Υξπζνύια Γαιιίαο 27 Βειεζηίλν Πεξξάθεο Θεόδωξνο Κ.Καξηάιε 71 Βόινο δνύγθνπ-κνπηξνύινπ Ηνπιία Αληωλνπνύινπ 95 Βόινο ηλέιε-καξθαιά Μαξία Γεκεηξηάδνο 229 Βόινο παλόο Μηιηηάδεο Αγ. Νηθνιάνπ 29 Βόινο Σζαληάθε Δηξήλε Δι. Βεληδέινπ 109 Βόινο Υαληδηάξα Κωλ/λα ππξίδε 46- Δξκνύ Βόινο Υξπζόκαιινπ Πελειόπε Κνπηαξέιηα Βόινο ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Καπόηζεο Γεώξγηνο Γεκεηξηάδνο 150 Βόινο Μήηξνπ Κπξηάθνο. ππξίδε 28 Βόινο άξθνο αββαο Γθιαβάλε 29 Βόινο Σζαιδάξε Γαξπθαιιηά Γθιαβάλε 29 Βόινο Υξήζηνπ Κωλ/λνο. ππξίδε 64 Βόινο ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Πνιύδνο Ηωάλλεο Ηάζνλνο 23 Βόινο Φαρνύιαο Ηωάλλεο. ππξίδε 15 & Γεκεηξηάδνο Βόινο ΦΤΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Δπζπκίνπ Μαξία Σνπάιε 17 Βόινο Ειαηάλνο Ζιίαο Αξγνλαπηώλ 16 Βόινο Μαλαβέιαο Δπάγγεινο Μηθξαζηαηώλ 76 Βόινο α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 4 Φιίζθαο Ζιίαο Ηάζνλνο 96 Βόινο ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βαιαζζάο Λαπξέληηνο Καξθαβίηζα 23- Κ.Καξηάιε Βόινο Βαξνύηαο ηέθαλνο Γακβέηα 138Α Βόινο Βαζηινπνύινπ Θενδώξα Κνπηαξέιηα 181 Βόινο Βεξέκεο Υαξάιακπνο Κ. Καξηάιε 184 Βόινο Καϊδεο Κωλ/λνο Αιακάλαο 33 Βόινο Καξαγθνύλε Αηθαηεξίλε-Νεθηαξία Γεκεηξηάδνο 287 Βόινο Καξαγθνύλεο Νηθόιανο Γθιαβάλε 52 Βόινο Κπξίηζεο Κωλ/λνο Β.Κωλ/λνπ 128 Αικπξόο Μαληάο Μηιηηάδεο Γαιιίαο 1 3 Βόινο ηνπκνπξέθεο ηέξγηνο Γθιαβάλε 29-Δξκνύ Βόινο Σδάκνπ Μαξίθα Β.Κωλ/λνπ 69 Αικπξόο Υξπζνρνύ Άλλα-Μαξία Αξγνλαπηώλ 16 Βόινο ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Γ1ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γεκεηξηάδε Αληωλία. ππξίδε 7 Βόινο 29441

35 35 α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Γ1ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 2 Κνπκπαξέινο Γξεγόξηνο. ππξίδε 3-Ηάζνλνο Βόινο Παηζαληάο ωηήξεο. ππξίδε 89 Βόινο ΥΧΡΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Ρηξίθα-Υξπζόρνπ Αηθαηεξίλε Υξ.Λνύιε 102 Ν. Ηωλία Ν. Αγρίαινο ακνπξέιεο Ηωάλλεο Διι. Αεξνπνξίαο θαιίδεο Σξηαληάθπιινο Δθξαηκίδνπ 37 Ν. Ηωλία ΦΤΥΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 ηακνύιεο Κωλ/λνο. ηηπξίδε 89 Βόινο ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γθνιέηζνο Γεώξγηνο. ππξίδε 89-Γαιιίαο Βόινο 2 Γξελνξίνπ Φηιίηζα Γθιαβάλε 29 Βόινο Καξαιή Κπξαηζώ Σ.Οηθνλνκάθε 52 Βόινο Κνύξε Γαξπθαιιηά Βαζ.Κωλ/λνπ 79 Αικπξόο Μαγθιάξαο Υξήζηνο Γθιαβάλε 29 Βόινο Μαζηάιαο Ζιίαο Κ.Καξηάιε 150 Βόινο Μόζηαινο Ζιίαο 28εο Οθηωβξίνπ 155 Βόινο ηεθόπνπινο ίωάλλεο. ππξίδε 3 -Ηάζνλνο Βόινο 34805

36 -41- ΚΣΕΛ Τπεραστικό ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ Τηλ. Επικοινωνίας Βόλοσ για κρατήσεις θέσεων: , , Λάρισας, Τρικάλων, Ιωαννίνων, Πατρών, Κοζάνης, Λαμία) ( Αθηνών, Θεσσαλονίκης, (11/9/ /6/2009) ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΩΛ ΑΒΒΑΣΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ ΠΡΟΟΡΗΚΟ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΙΑΡΗΑ 05:45-06:45 07:30-09:00 10:30-12:00 05:45-06:45 07:30-09:00 10:30-12:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 13:15-14:30 15:30-17:30 19:30-21:00 13:15-14:30 15:30-17:30 19:30-21:00 15:30-17:00 19:00-21:00 ΣΡΗΘΑΙΑ 06:00-11:00 15:00-19:00 07:00-11:30 15:00-19:00 06:45-11:00 15:00-19:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 15:30-17:00 19:00-21:00 07:00-11:30 15:00-19:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 15:30-17:00 19:00-21:00 06:45-11:00 15:00-19:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 15:30-17:00 19:00-21:00 07:00-11:30 15:00-19:00 ΟΙΔ ΣΗ ΚΔΡΔ ΒΟΙΟ-ΗΩΑΛΛΗΛΑ 08:30-13:45-18:00 ΗΩΑΛΛΗΛΑ-ΒΟΙΟ 10:45-15:00-20:00 ΘΤΡΗΑΘΖ - ΓΔΤΣΔΡΑ - ΣΡΗΣΖ - ΣΔΣΑΡΣΖ - ΠΔΚΠΣΖ - ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΒΟΙΟ-ΠΑΣΡΑ 15:00 ΠΑΣΡΑ-ΒΟΙΟ 15:30 ΑΒΒΑΣΟ ΒΟΙΟ-ΠΑΣΡΑ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΠΑΣΡΑ-ΒΟΙΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΓΔΤΣΔΡΑ-ΣΡΗΣΖ-ΣΔΣΑΡΣΖ-ΠΔΚΠΣΖ-ΑΒΒΑΣΟ ΒΟΙΟ-ΘΟΕΑΛΖ 12:15 ΘΟΕΑΛΖ-ΒΟΙΟ 09:10 ΘΤΡΗΑΘΖ - ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΒΟΙΟ-ΘΟΕΑΛΖ 12:30-15:00-19:15 ΘΟΕΑΛΖ-ΒΟΙΟ 09:10-16:00-19:00

37 -41- ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΔ ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 08:15-15:00 ΙΑΚΗΑ-ΒΟΙΟ 09:00-15:00 ΑΒΒΑΣΟ ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 08:15-15:15 ΙΑΚΗΑ- ΒΟΙΟ 09:00 ΘΤΡΗΑΘΖ ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 15:15 ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 09:00-15:00 ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΩΛ ΑΒΒΑΣΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ ΠΡΟΟΡΗΚΟ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΙΚΤΡΟ 05:15-05:30 06:00-06:30 07:00-08:30 06:15-07:15 07:45-08:10 09:00-09:30 06:30-07:00 08:30-09:15 10:00-11:00 07:15-08:30 09:30-10:30 12:00-13:30 06:30-07:00 08:30-09:15 10:00-11:00 07:15-09:30 10:30-12:00 13:30-15:00 09:15-10:00 10:45-11:30 12:00-12:30 10:00-11:30 12:15-13:10 14:15-14:45 12:00-13:00 15:00-16:30 12:00-13:00 16:30-17:00 13:00-13:30 14:30-15:30 17:00-18:00 20:00-21:45 14:30-15:30 17:00-18:00 17:00-17:30 18:30-20:15 14:30-15:30 17:00-18:00 17:30-18:30 20:15-21:00 15:15-15:45 16:30-17:00 17:30-18:30 20:00-21:45 21:00-22:30 20:00-21:45 22:30 20:15-21:00 22:30 ΠΙΑΘΔ 05:45-11:30 07:30-13:15 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΥΗΙΙΔΗΟ 05:15-05:45 07:00-11:30 14:30-18:00 06:45-08:00 15:45-16:45 19:30 07:00-11:00 14:30-18:00 ΓΙΤΦΑ 07:00-11:30 14:30 15:30-16:30 07:00-11:00 14:30 ΠΣΔΙΔΟ 05:15-05:45 07:00-08:30 11:30-14:30 07:00-08:15 09:15-10:00 16:00-17:00 07:00-11:00 14:30-18:00 18:00 19:45 09:45-15:45 16:45-19:30 09:30-15:30 16:30 10:00-16:00 17:00-19:45 07:00-11:00 14:30-18:00 07:00-11:00 14:30 07:00-11:00 14:30-18:00 09:45-15:45 16:45-19:30 09:30-15:30 16:30 10:00-16:00 17:00-19:45 ΑΚΑΙΗΑΠΟΙΖ 05:30-09:15 12:30 06:55-10:45 14:00 10:00-12:00 11:30-13:50 10:00-12:00 11:30-13:45 ΓΡΤΚΩΛ 05:30-10:00 13:00 07:20-11:30 14:30 10:00 11:15 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΣΟΠΗΘΑ ΓΡΟΚΟΙΟΓΗΑ ΚΔ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΑΠΟ ΑΙΚΤΡΟ ΠΡΟ ΒΡΤΛΑΗΛΑ 06:00-14:15 06:45-15:00 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΛΘΟΣΟΠΟ 06:15-14:05 07:00-14:30 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΘΟΘΘΩΣΟΗ 06:45-14:00 07:20-14:30 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα