I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ Η ΣΑΞΤΠ 4 2 Έκβιεκα ηεο Η ΣΑΞΤΠ 5 3 Ηζηνξία ηεο Η ΣΑΞΤΠ 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ 4 Ηζηνξηθά ζηνηρεία λνκνύ Μαγλεζίαο 7 5 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Βόινπ 8 6 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Νέαο Ηωλίαο 10 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ 7 Γήκνο Βόινπ 11 8 Γήκνο Ν.Ηωλίαο 13 9 Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Ν. Αγρηάινπ Γήκνο Πνξηαξηάο Γήκνο θηάζνπ Λνηπνί Γήκνη ώκαηα αζθαιείαο Ννζνθνκεία- Κ. Τγείαο- Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Λνηπέο ππεξεζίεο Γηθαζηηθέο Τπεξεζίεο Σξάπεδεο ηξδν «ΥΖ(ΠΕ) ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ» 21 ΣΔΓΑΗ 20 Γεληθά Ξελνδνρεία Βόινπ- Ν.Ηωλίαο ΟΑ-Ξελώλεο Σνπηθόο ηύπνο Μεζηηηθά γξαθεία Μεηαθνκίζεηο-Μεηαθνξέο 27 ΤΓΔΙΑ 26 Ννζνθνκεία Κέληξα Τγείαο Αγξνηηθά Ηαηξεία ΣΔΠ πκβεβιεκέλνη Ηαηξνί 30 ΠΡΟΒΑΗ -ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΔ 31 Γεληθά Αζηηθό ΚΣΔΛ ΟΔ Αθηνπινϊθέο ζπγθνηλωλίεο Σαμί Αεξνπνξηθέο ζπγθνηλωλίεο Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ 41 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 38 Α Βάζκηα εθπαίδεπζε Β Βάζκηα εθπαίδεπζε Γ Βάζκηα εθπαίδεπζε ΗΔΚ 50

3 42 Φξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο Φξνληηζηήξηα μέλωλ γιωζζώλ 54 ΑΘΛΗΣΙΜΟ-ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΜΟ 44 Μνπζηθή Υνξόο Καιηηερληθά Πνιηηηζκόο Πνιηηηζηηθνί ζύινγνη Θέαηξν Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ηέθηα θνηλωληθώλ θέληξωλ Υνξωδίεο Παξαδνζηαθνί ρνξνί Αζιεηηζκόο Αζιεηηθνί ύιινγνη ΚΑΑΤ 67 ΣΟΤΡΙΜΟ 57 Σνπηθέο Δθδειώζεηο Γηεπζύλζεηο Internet 71 ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΤΜ 59 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Αμηνζέαηα Αξραηνινγηθνί ρώξνη Μνπζεία Β. πνξάδεο 64 Βόινο- Ν.Ηωλία Πήιην 66 ΟΑ-Ξελώλεο ΚΑΑΤ 85 ΥΑΡΣΔ 68 Ννκόο Μαγλεζίαο Βόινο-Ν. Ηωλία 88

4 4 Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με την ευκαιρία της τοποθέτησής σας στην Ι Ταξιαρχία, Υποστηρίξεως το Στρατιωτικό,Πολιτικό προσωπικό και εγώ προσωπικά, σας καλοσωρίζουμε στην πόλη του Βόλου και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην Ταξιαρχία.. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί, το Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού, με επικεφαλής τον Βοηθό του 1οτ Επιτελικού Γραφείου Ανθλγο (ΠΖ) Μπάτσικα Παναγιώτη με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (ΟΤΕ) και ΕΨΑΔ ( ),εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων για εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας, που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας, στη Φρουρά του Νομού Μαγνησίας. Καλή εγκατάσταση και καλή παραμονή Ο Διοκητής της Ι ΤΑΞΥΠ Νικολόπουλος Νικόλαος Ταξίαρχος

5 - 5 - ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Σν έκβιεκα ηεο Ι ΣΑΞΤΠ απεηθνλίδεη ηνλ Αρηιιέα καρόκελν, θξαηώληαο δόξπ θαη αζπίδα. Η δε επηγξαθή «Αλδξεία, Σηκά θαη Νίθα» είλαη γξακκέλε ζηε δωξηθή δηάιεθην θαη αλαθέξεηαη ζηηο αξεηέο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνιεκηζηή, δειαδή ηελ Αλδξεία, ηελ Tηκή θαη ηε Nίθε, νη νπνίεο εμπκλνύληαη ζηα έξγα ηωλ ιπξηθώλ πνηεηώλ ηεο αξραηόηεηαο, θαη ηηο νπνίεο ππεξαζπίδεηαη ν Αρηιιέαο. Ιστορία Ι ΤΑΞΥΠ α. Ιζηνξηθά ηνηρεία Σαμηαξρίαο Η Σαμηαξρία πξνήιζε από ηε κεηνλνκαζία ηεο 83 ΓΙ θαη ζπγθξνηήζεθε ζην Βόιν ηελ 1 Οθη Μεηνλνκάζζεθε από 6 ε ζε Ι ΣΑΞΤΠ ηελ 31 Απγ Βξίζθεηαη ζην Βόιν (ζην Γήκν Ν. Ιωλίαο) κέζα ζην ηξδν «ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ» εληόο ηνπ νπνίνπ εδξεύεη ε 32 ΣΑΞΠ/Ν, ε Ι ΣΑΞΤΠ (ηξαηεγείν, Λ/Ι ΣΑΞΤΠ, ΣΓ 930, 2/2/486 ΣΓΒ) θαη ε 64 ΜΔ. β. Ιζηνξηθά ζηνηρεία πεξηνρήο Η πινύζηα ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ ρξόλνπ. (1) Από ηελ Ιωιθό, ην ζεκεξηλό Βόιν, μεθίλεζε ε Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία. (2) Σν Πήιην, ήηαλ ε θαηνηθία ηωλ Κεληαύξωλ κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη ν ζνθόο Κέληαπξνο ΥΔΙΡΩΝ, δάζθαινο ηνπ Αζθιεπηνύ θαη ηνπ Αρηιιέα. (3) ην ΔΚΛΟ θαη ζην ΓΙΜΗΝΙ ππάξρνπλ ηα θαηάινηπα ηωλ αξραηνηέξωλ νηθηζκώλ ηεο Δπξώπεο.

6 - 6 - (4) Σν Βειεζηίλν είλαη ε παηξίδα ηνπ Δζλνκάξηπξα Ρήγα Φεξαίνπ θαη νη Μειηέο ε παηξίδα ηνπ Αλζίκνπ Γαδή.

7 - 7 - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζ Μαγλεζία πήξε ην όλνκά ηεο από ηνπο πξώηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Μάγλεηεο, απόγνλνη ηνπ Αίνινπ, ζενύ ησλ αλέκσλ, θαη ηνικεξνί ζαιαζζνπόξνη ηεο επνρήο. Σύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Μπζνινγία, ε Μαγλεζία ζπλδέεηε κε ην Βαζίιεην ηνπ Πειία, ηνπ Άδκεηνπ θαη ηεο Άιθεζηεο, ηνπο γάκνπο ηνπ Πειέα, βαζηιηά ησλ Μπξκηδόλσλ θαη παηέξα ηνπ Αρηιιέα κε ηελ Νεξείδα Θέηηδα, ηνλ Φηινθηήηε, ηνλ Δύκειν, θαη ηνπο άιινπο αξρεγνύο ησλ καγλεζηώηηθσλ πόιεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ Τξσηθό πόιεκν όπσο αλαθέξεη ν Όκεξνο αιιά θαη κε ηελ Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία. Σηελ αξραία Ησιθό ζπγθεληξώζεθαλ νη ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη κε αξρεγό ηνπο ηνλ Ηάζνλα μεθίλεζαλ κε ηελ "Αξγώ", γηα ηελ καθξηλή Κνιρίδα αλαδεηώληαο ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Τν Πήιην ήηαλ ε ζεξηλή θαηνηθία ησλ Θεώλ ηνπ Οιύκπνπ θαη ζηα λεξά ηεο Υπέξεηαο Κξήλεο ζην Βειεζηίλν θαηέβαηλαλ νη Θενί γηα λα δξνζηζηνύλ. Σην αησλόβην Πήιην, όπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Σαίμπεξ, έδεζαλ νη Κέληαπξνη, θαη ν ζνθόο Φείξσλαο πνπ θνληά ηνπ καζήηεπζε ν Αρηιιέαο, ν Ζξαθιήο θαη δηδάρηεθε ν Αζθιεπηόο ηελ Ηαηξηθή. Ζ πεξηνρή θαηνηθήζεθε από ηνπο πξώηκνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Τα ζεκαληηθόηαηα - ζε επξσπατθό επίπεδν - αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο ζε Σέζθιν (7000 π.φ.) θαη Γηκήλη (5000 π.φ.), όπνπ αλαπηύρζεθε ζπνπδαίνο πνιηηηζκόο, νη κπθελατθέο ζέζεηο ζηα Παιηά, ζηα Πεπθάθηα, ε γλσζηή ζε όινπο καο "Ησιθόο", απνηεινύλ ηζηνξηθά κλεκεία παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο. Σηα Μπθελατθά ρξόληα (14νο-13νο αη. π.φ.) ε Μαγλεζία αθκάδεη κε "αηρκή ηνπ δόξαηνο" ηνλ νηθηζκό ηεο Ησιθνύ. Σηα Μεηα-κπθελατθά ρξόληα ππνδνπιώλεηαη ζηνπο Θεζζαινύο γηα λα έξζεη ν Βαζηιηάο Φίιηππνο ν Β' ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ θαηνρή ηνπο. Ο Μαθεδόλαο βαζηιηάο, Γεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο, ηδξύεη ην 293 π.φ. ηελ πόιε ηεο Γεκεηξηάδαο θνληά ζηηο ζεκεξηλέο Αιπθέο ε νπνία γλσξίδεη κεγάιε άλζηζε. Καηά ηνπο Παιαηνρξηζηηαληθνύο Φξόλνπο (4νο-6νο αη.) αλαπηύρζεθαλ νη ρξηζηηαληθέο Φζηώηηδεο Θήβεο. Τελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ, ε Μαγλεζία δέρζεθε πνιιέο επηδξνκέο μέλσλ ιαώλ. Από ην 12ν αη. ν Αικπξόο εμειίζζεηε ζε ηζρπξό εκπνξηθό θέληξν. Τόηε είλαη πνπ άξρηζαλ λα ρηίδνληαη ζε αζθαιή ζεκεία ηνπ Πειίνπ νη πξώηεο κνλέο, ελώ νη νηθηζηηθνί ππξήλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γύξσ από ηηο πνιπάξηζκεο κνλέο εμειίρζεθαλ επί Τνπξθνθξαηίαο ζε ζεκαληηθά θεθαινρώξηα, πνπ γλώξηζαλ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αθκή θαηά ην 18ν αη. H Μαγλεζία έιαβε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 (ην Μάε ηνπ 1821 ζηηο Μειηέο θεξύζζεηαη επίζεκα ε Δπαλάζηαζε) θαη ζηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ησλ εηώλ 1854 θαη Δλζσκαηώζεθε ζην ειεύζεξν ειιεληθό θξάηνο ην 1881.Σεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημή ηεο δηαδξακάηηζε ε εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ζ Μαγλεζία απνηειεί πξόθιεζε κύεζεο ηνπ επηζθέπηε ζηνλ αξραίν θαη ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Τα κνπζεία, νη πηλαθνζήθεο θαη νη ζύγρξνλεο αίζνπζεο ηέρλεο θαη ζεάκαηνο, νη αξραηνινγηθνί ρώξνη, νη ζαπκάζηεο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη

8 - 8 - κνλαζηήξηα, ηα κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηεινύλ αδηάςεπζηνπο κάξηπξεο.. Δδώ ε παξάδνζε, θξαηά κηα μερσξηζηή ζέζε θαη κέλεη αλέπαθε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, αλέγγηρηε από ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Τα πινύζηα ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο, ηα ηνπηθά παλεγύξηα, νη ζύγρξνλεο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζεη ηηο θιαζζηθέο δηαθνπέο κε πνηθηιία ελδηαθεξόλησλ. Ζ Μαγλεζία, πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, ζπλδπάδεη κνλαδηθά ην πξάζηλν ηνπ βνπλνύ κε ην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα λα απνιαύζνπλ ηηο δηαθνπέο ή ηηο κηθξέο εμνξκήζεηο ηνπο: ζην "Βνπλό ησλ Κεληαύξσλ" - ην Πήιην, ζηε "θνζκνπνιίηηθε" Σθηάζν, ηε "παξαδνζηαθή" Σθόπειν, ηελ Αιόλλεζν "ην νηθνινγηθό" λεζί, ζηελ Οιπκπηαθή πόιε ηνπ Βόινπ ή ηα "αλεμεξεύλεηα" ρσξηά ηνπ Αικπξνύ, ηνπ Πηειενύ, ηεο Σνύξπεο θαη ηνπ Θεζζαιηθνύ θάκπνπ. Ο πινύηνο πνπ απιόρεξα ράξηζε ε θύζε ζε ηνύην ηνλ ηόπν, ε νκνξθηά ησλ ηνπίσλ κε εηθόλεο πνπ ελαιιάζζνληαη ζπλερώο, κνλαδηθέο γηα θάζε επνρή ηνπ ρξόλνπ, ε πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκόο, ε πςειή πνηόηεηα ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη νη πνιιαπιέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, ζπλζέηνπλ ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηνπξηζκνύ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο Γήκνο Βόινπ ζπζηάζεθε κε ην Β.Γ ηεο 31εο (ΦΔΚ 126) θαη νλνκαδόηαλ σο ην 1954 Γήκνο Παγαζώλ. Ζ πξώηε αηξεηή δεκνηηθή αξρή ηεο πόιεο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύλην ηνπ Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ έληαμε ηνπ Βόινπ ζην ειιεληθό θξάηνο (2 Ννεκβξίνπ 1881) έσο θαη ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ παξέκεηλε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πνπ δηνηθνύζε ηελ πόιε από ην 1878 (λόκνο ΠΜ'/1882) κε Γήκαξρν ηνλ Γεώξγην Καξηάιε, ν νπνίνο ππήξμε θαη ν πξώηνο αηξεηόο Γήκαξρνο κεηά ηε ζύζηαζε ηνπ Γήκνπ. Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ παξαπάλσ ζπκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο , ελώ ε πξώηε ηνπ απόθαζε αθνξνύζε ηνλ θαζνξηζκό ηεο έκκεζεο δεκνηηθήο θνξνινγίαο. Σύκθσλα κε ην λόκν ΠΜ'/1882 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ ζηηο άξηη πξνζαξηεζείζεο ρώξαηο", ε ζύζηαζε ησλ λέσλ δήκσλ ζα αθνινπζνύζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ" ηεο 27εο Ο Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρζεθε αξρηθά, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ, ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πάλσ από θαηνίθνπο). Ζ δεκνηηθή ηνπ αξρή απνηεινύληαλ από ην Γήκαξρν, πνπ ήηαλ εθηειεζηηθή αξρή, θαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν ήηαλ 12κειέο θαη είρε ζπκβνπιεπηηθό ξόιν. Ζ δεκνηηθή αξρή εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δύν παξέδξνπο, νη νπνίνη ήηαλ άκηζζνη βνεζνί ηνπ Γεκάξρνπ, ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Πξσηνθνιιεηή, ν νπνίνο είρε ηελ επζύλε ηεο ηήξεζεο ησλ Πξαθηηθώλ.

9 - 9 - Τν 1891 ν Γήκνο Παγαζώλ εληάρζεθε ζηνπο δήκνπο α' ηάμεσο (όζνη είραλ πιεζπζκό πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο), ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην απμήζεθε θαηά έμη κέιε -έγηλε 18κειέο- θαη νη πάξεδξνη θαηά δύν.. Με ην λόκν ΓΝΕ'(4057)/1912 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ" ν Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρηεθε ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο). Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην ήηαλ θπξίαξρν όξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινύληαλ από 24 κέιε. Με κπζηηθή ςεθνθνξία εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη 5κειή Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Από ην 1883 έσο ην 1933, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, νη δεκνηηθέο αξρέο εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα, όπσο όξηδε ε λνκνζεζία. Μνλαδηθή εμαίξεζε ππήξμε ε πεξίνδνο ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ, όηαλ εμαηηίαο απηώλ θαη ησλ επηθείκελσλ αιιαγώλ ζηε δεκνηηθή λνκνζεζία, αληί λα γίλνπλ νη εθινγέο ην 1911, παξαηάζεθε ε ζεηεία ησλ πθηζηακέλσλ δεκνηηθώλ αξρώλ γηα ηξία ρξόληα αθόκε. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν δηνίθεζε ην Γήκν Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία όπσο αλαθέξνπλ νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο είρε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ "ιανύ ηνπ Βόινπ", παξακέλνληαο όκσο Γήκαξρνο ν επαλεθιεγείο ζηηο εθινγέο ηνπ 1914, Κσζηήο Γθιαβάλεο.. Ζ ζεηεία ηεο ηειεπηαίαο αηξεηήο δεκνηηθήο αξρήο -εθιέρηεθε ην ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ παξαηάζεθε γηα έλαλ επηπιένλ ρξόλν έσο ηνλ δηνξηζκό από ηελ θπβέξλεζε Μεηαμά Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ε νπνία παξέκεηλε ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, κε αξθεηέο αιιαγέο σο πξνο ηα κέιε ηεο έσο ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ Σπλνιηθά, έσο θαη ηνλ πόιεκν, ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Παγαζώλ αλέιαβαλ έληεθα αηξεηέο δεκνηηθέο αξρέο θαη ηξεηο κε εθιεγκέλεο. Δθηόο από ηνπο Γεώξγην Καξηάιε ( ) θαη Νηθόιαν Γεσξγηάδε ( ), νη νπνίνη εθιέρηεθαλ γηα δπν ζπλερείο ηεηξαεηίεο θαη ηνλ Κσζηή Γθιαβάλε, ν νπνίνο ππήξμε ν καθξνβηόηεξνο, παξακέλνληαο ζην δεκαξρηαθό ζώθν γηα δεθαεπηά έηε ( ), νη ππόινηπνη αηξεηνί δήκαξρνη άζθεζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα κηα ηεηξαεηία ν θαζέλαο.. Ζ θπβέξλεζε Μεηαμά δηόξηζε ζηνπο Γήκνπο Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο (λ.472/ ), ελώ κε αλαγθαζηηθό λόκν( ) αλέβαιε ηηο δεκνηηθέο εθινγέο "επ'αόξηζηνλ". Σην Γήκν Παγαζώλ δηνξίζηεθε επηακειήο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή κε Πξόεδξν ην Νηθόιαν Σαξάηζε, πνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύιην ηνπ Ο Νηθόιανο Σαξάηζεο παξέκεηλε Γήκαξρνο θαη επί θαηνρηθώλ θπβεξλήζεσλ. Αληηθαηαζηάζεθε ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε.. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ πξώησλ κελώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε - από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1944 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αλέιαβε επηηξνπή από εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο πόιεο κε Γήκαξρν ηνλ Ησάλλε Κνληαξάην.. Από ην 1946 έσο ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ, δηνξηζκέλνο από ηελ θπβέξλεζε Γήκαξρνο ήηαλ ν Εήζεο Εεζάθεο. Με Βαζηιηθό Γηάηαγκα ην Μάην ηνπ 1947 ν ζπλνηθηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ηεο Νέαο Ησλίαο, ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1924, έγηλε ν δεύηεξνο Γήκνο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο..

10 Ζ εθινγή ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν αθνινύζεζε ην αζηαζέο πνιηηηθό θιίκα ηεο επνρήο. Ωο ην 1967 εθιεγκέλνη Γήκαξρνη ήηαλ νη Κνληνζηάλνο Γεώξγηνο (1951/6-1955/2), Καξηάιεο Γεώξγηνο (1955/2-1956/1), Κιαςόπνπινο Θεόδσξνο (1956/4-1959/5 & 1964/8-1967/8) θαη Ησάλλεο Κνληαξάηνο(1959/5-1964/8). Τν 1954 (απνθ. Γ.Σ 109/ ), ν Γήκνο Παγαζώλ κεηνλνκάζηεθε ζε Γήκν Βόινπ.. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΝΔΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ζ Ν. Ησλία είλαη ν δεύηεξνο ζε κέγεζνο δήκνο ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο, κεηά ην Γήκν Βόινπ, κε ηνλ νπνίν απνηειεί έλα εληαίν Πνιενδνκηθό Σπγθξόηεκα. Απνηειείηαη από ην ηζηνξηθό θέληξν, γύξσ από ην νπνίν έρεη επεθηαζεί ε ζεκεξηλή πόιε, κηα θνηλόηεηα θαη 2 αγξνηηθνύο νηθηζκνύο. Καηαιακβάλεη ζηξέκκαηα, ελώ έρεη άηνκα πιεζπζκό ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Φπζηθό όξην κεηαμύ ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ θαη ηεο πόιεο ηεο Ν. Ησλίαο απνηειεί ην πνηάκη Κξαπζίδσλαο. Ζ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηνλ εκπξεζκό ηεο Σκύξλεο θαη μεξηδσκό Διιήλσλ ηεο Μηθξαζίαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922 από ηηο αθκάδνπζεο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο. Σηα ηέιε ηνπ θζηλνπώξνπ ηνπ 1924 ζηελ άλπδξε πεξηνρή ηνπ Ξεξόθακπνπ πάλσ από ην ρείκαξξν Κξαπζίδσλα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη ζε πξώηε θάζε ηα πξώηα πξνζθπγηθά ζπίηηα γηα πεξίπνπ άηνκα, ηα ιεγόκελα Τεηξάγσλα δεκηνπξγώληαο ηνλ πξνζθπγηθό Σπλνηθηζκό ηνπ Βόινπ, ηε Νέα Ησλία. Μέζα ζην θαινθαίξη ηνπ 1925 αλαγέξζεθαλ ηα ιεγόκελα Τζηκεληέληα ζηα δπηηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο θαη ζε ιίγα ρξόληα ηα Πέηξηλα, δπηηθά, όπνπ καδί κε ηα Τδακαιηώηηθα θαη ηα Γεξκαληθά αλαηνιηθά ηνπο, ππάξρνπλ θαη κέλνπλ κόληκα κέρξη θαη ζήκεξα θάπνηα από απηά κε ηελ παιηά, ηελ πξώηε ηνπο κνξθή δίλνληαο ζηε Νέα Ησλία κία μερσξηζηή θπζηνγλσκία. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν θαηαγεγξακκέλνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο, είλαη άηνκα. Οη πξόζθπγεο πνπ μεξηδώζεθαλ από ηε Σκύξλε θαη ηελ ππόινηπε Μηθξά Αζία ην 1922 κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ήηαλ νη πξώηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Σηελ αξρή ήηαλ κία ζπλνηθία ηνπ Βόινπ θαη νλνκαδόηαλ «Πξνζθπγηθόο ζπλνηθηζκόο» ή απιά «ζπλνηθηζκόο». Τν νξηζηηθό όλνκα «Νέα Ησλία» ε πεξηνρή ην πήξε ην 1947, ζε αλάκλεζε ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ - ηεο Διιεληθήο Ησλίαο - θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε Γήκν θαη μερσξηζηή πόιε. Από ηόηε, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σήκεξα, ε Νέα Ησλία έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζύγρξνλεο πόιεο, κε γνξγνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο αιιά θαη κε αξθεηά πξνβιήκαηα. Ζ πξνζθπγηθή πξνέιεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Νέαο Ησλίαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο. Ζ ηζηνξηθή ζύκπησζε έθεξε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηε Νέα Ησλία, παξάιιεια κε ηε ζπκπιήξσζε 80 ρξόλσλ από ηόηε πνπ ε πόιε άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη.

11 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟΤ ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Σειεθωληθό Κέληρο Γραθείο Πρωηοθόιιοσ , 50 Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο Πνιηηώλ (ιεηηνπξγεί 09:00-13:00) Φωλεηηθή Πύιε Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ FAX Γεληθός Γρακκαηέας Γξακκαηεία Γεληθνύ Γξακκαηέα Ηδηαίηερος Γρακκαηέας Δηδηθός ύκβοσιος Αληηδήκαρτος Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηθώλ Θεκάηωλ Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηθώλ Θεκάησλ Αληηδήκαρτος Κοηλωληθής Αιιειεγγύες Πρόεδρος Γ Γξαθείν Γ.. θαη Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Γραθείο Νοκηθού σκβούιοσ Γεκοηηθή Αζησλοκία (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Γηεπζπληήο ύζηεκα Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ & 218 Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Δζσηεξηθήο Γηνίθεζεο Πξντζηακέλε Γεκνηνινγίνπ θαη Μεηξώνπ Αξξέλσλ Γεκνηνιόγην θαη Μεηξών Αξξέλσλ (ελεκέξσζε θνηλνύ) Λεμηαξρείν Γξαθείν Αιινδαπώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο

12 Σκήκα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Δπηρεηξήζεσλ & 241 Σκήκα Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ Λνγηζηεξίνπ , 42, Μηζζνδνζίαο , 143, 145 Σακείνπ Πξνκεζεηώλ Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Λατθώλ Αγνξώλ & Τπεξεζία θαγίσλ , Νεθξνηαθείνπ ,95720 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (Μηθξαζηαηώλ 81-Μαθξπλίηζεο, Σ.Κ ) Αληηδήκαξρνο Γεληθόο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γξακκαηεία (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γηεπζπληήο Πξσηόθνιιν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ , Σκήκα Γηοηθεηηθής Παραθοιούζεζες Δργωλ , 502, 503 Σκήκα Οδοποηϊας Πξντζηάκελνο Γξακκαηεία Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 44 Σκήκα Κηηρηώλ-Πιαηεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 38, 39 Σκήκα Μειεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο Σκήκα σληερήζεωλ ,52,54,55,57,58,61 Πξντζηάκελνο Ξπινπξγείν Σκήκα Ζιεθηροκεταλοιηθώλ Έργωλ Γραθείο Φωηηζκού-εκαηοδόηεζες ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο

13 Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Πνιενδνκίαο Πξντζηάκελνο Γξαθείν Δθδνζεο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ Διέγρνπ Καηαζθεπώλ Απζαηξέησλ Αξρείν Πνιενδνκίαο Σκήκα τεδίοσ Πόιες Πξντζηάκελνο Γξαθείν Πνιενδνκηθώλ ρεδηαζκώλ Δθαξκνγήο ρεδίνπ Πόιεο Σκήκα Κσθιοθορηαθού τεδηαζκού Πξντζηάκελνο πλεξγείν Κπθινθνξηαθώλ Δξγσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Υαηδεπέηξνπ 5, ΣΚ 38334) Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Σκήκα Απνθνκηδήο Απνξξηκάησλ πληήξεζεο Μεραληθώλ Μέζσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΑΗΝΟΤ Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ (Γεκεηξηάδνο 174, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ & Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ & Τπάιιεινη & Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Μεραλνγξάθεζεο (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Σερληθό Σκήκα & 166 ΓΖΜΟ Ν.ΗΩΝΗΑ Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ

14 FAX Γεληθός Γρακκαηέας ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Τπ. Απνθνκ Απνξ Ν.Ησλίαο ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΑ Γήκνο Αγξηάο Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γξάθεηαο Αζηπλνκία Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο Αγξνηηθό Ηαηξείν Γξάθεηαο Σαμί ΔΛΣΑ Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Πειίνπ Καηαθύγην ΔΟ Αζιεηηθόο Οξγαληζκόο ΓΟΤΚΑΠ: Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο, Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Πεξηβάιινληνο , ΓΖΜΟ Ν.ΑΓΥΗΑΛΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Γηεπζπληήο Πξνηζηάκελνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλ. Τπεξεζηώλ Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Γξαθείν Γεκνηνινγίσλ

15 Γξαθείν Ζιεθηξνθσηηζκνύ ΓΔΤΑΝΑ Λνγηζηήξην Σακείν Γεκνηηθόο Δηζπξάθηνξαο Γξαθείν Πξνζσπηθνύ Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Αιινδαπώλ Γξαθείν Γενπόλνπ Σερληθή Τπεξεζία Λεμηαξρείν Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Νέαο Αγρηάινπ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Μηθξνζεβώλ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Αηδηλίνπ Αληαπνθξηηήο ΔΛΓΑ Βνήζεηα ζην ζπίηη Κ.Ζ.Φ.Ζ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ FAX Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ FAX Γξαθείν Γεκάξρνπ Γ.Α.Σ.Δ Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηθόο Γεκάξρνπ ΔΛΣΑ Γήκνο Πνξηαξηάο ΓΖΜΟ ΠΟΡΣΑΡΗΑ Fax: Γξαθείν πιεξνθνξηώλ Γήκνπ ΔΛΣΑ Κ.Γ.Α.Π Σνπηθό πκβνύιην Άιιεο Μεξηάο TAXI ,99536 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αμηνπνίεζεο Πόξσλ Πνξηαξηάο Fax:

16 Γεκαξρείν Νηθνηζάξα 12 ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε "Αλαπηπμηαθή θηάζνπ" Πνιηηηζηηθό Σκήκα Φαξκαθεία Σαρπδξνκείν Aεξνδξόκην ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗ Γήκνο Αξγαιαζηήο Γήκνο Φεξώλ Βειεζηίλν Γήκνο Αικπξνύ Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Αηζσλίαο Γήκνο Αξηέκηδαο Γήκνο Αθεηώλ Γήκνο Εαγνξάο Γήκνο Ησιθνύ Γήκνο Μειεώλ Γήκνο Πηειενύ Γήκνο επηάδνο ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Άκεζε Γράζε Σξνραία Βόινπ Σνπξηζηηθή Αζη. Βόινπ Αζηπλνκηθό Σκήκα Ν.Ησλίαο Αζηπλνκηθό Σκήκα Αικπξνύ Σκήκα Σξνραίαο Αικπξνύ Αζηπλνκηθόο ηαζκόο Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

17 Αζηπλνκία θηάζνπ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία θηάζνπ Αζηπλνκία Πνξηαξηάο Σκ Αζθαιείαο Βόινπ Αζηπλνκία Αξγαιαζηήο Ληκελαρτείο Βόιοσ / Ληκεληθή Αζηπλνκία Βόινπ Ληκελαξρείν Πσροζβεηηθή 199 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Αικπξνύ Πυροσβεστικό Σώμα 111ΠΜ Ν. Αγρηάινπ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θηάζνπ Ππξνζβεζηηθή ηαζκόο Γνξίηζαο 191 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ- ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ- ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΤΓΚΤ Βόιοσ Ξελνθώληνο-2αο Ννεκβξίνπ ΣΤΓΚΤ Αζελώλ όισλνο 108, Αζήλα Νοζοθοκείο Γεληθό ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ Πνιπκέξε / / / Νέα Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / Παιαηά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / ΔΚΑΒ 166 Κέληρο Τγείας ΑΛΜΤΡΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΑΡΓΑΛΑΣΖ / Κέληξν Τγείαο ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΕΑΓΟΡΑ / Κέληξν Τγείαο ΚΗΑΘΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΚΟΠΔΛΟΤ / ΗΚΑ Ραληεβού 184 ΗΚΑ Βόινπ ΗΚΑ Ν.Ησλίαο & ηαζκόο Α' Βνεζ. γηα Πνπιηά ζηε Ν.Ησλία & Αγξνηηθό Ηαηξείν Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

18 Σξαπκαηνινγηθό Οξζνπεδηθό Ηαηξείν θηάζνπ Ηαηξείν Πνξηαξηάο Φαξκαθείν Πνξηαξηάο ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ - ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΠΑ EXPRESS Service 1154 HELLAS Service 1057 INTERAMERICAN 1168 ΚΣΔΟ & Βιάβες ΓΔΖ Βόινπ & Βιάβεο ΟΣΔ 121 Βιάβεο ΓΔΤΑΜΒ Βόινπ Βιάβεο Γεκ.Φσηηζκνύ Καζαξηόηεηα Γ. Βόινπ Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ ΔΠΑ Θεζζαιίαο Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ Γ.ΔΠ.Α Α.Δ ΟΣΔ Χξα Διιάδνο ΟΣΔ Άκεζε Δηδνπνίεζε / Σειεβνήζεηα 1881 ΟΣΔ Πιεξνθνξίεο Σειεθσληθνύ Καηαιόγνπ ΟΣΔ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Πνιίηε 1502 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) Θέζπηδνο

19 ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Πρωηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηζαγγειία Πρωηοδηθώλ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Γηοηθεηηθό Πρωηοδηθείο Ηάζνλνο 73 Δηρελοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Πηαηζκαηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηρελοδηθείο Αικσρού Βαο. Κσλ/λνπ 145 Δηρελοδηθείο Εαγοράς Εαγνξά Δηρελοδηθείο Μειεώλ Μειηέο Δηρελοδηθείο Αργαιαζηής Αξγαιαζηή Δηρελοδηθείο θοπέιοσ θόπεινο ΣΡΑΠΔΕΔ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 1. Αλησλνπνύινπ Αιεμάλδξαο 2. Ηάζνλνο-Κνπηαξέιηα 3. Ν. Ησλία (Λεσθ.Δηξήλεο 22) ASPIS Ηάζνλνο & Ζπείξνπ 52 ΑΣΣΗΚΖ Γεκεηξηάδνο 227 ΓΔΝΗΚΖ Ηάζνλνο 75 - Αλησλνπνύινπ CITIBANK Αξγνλαπηώλ , 76390

20 ΔΘΝΗΚΖ 1. Αξγνλαπηώλ & Ζπείξνπ - Ηάζνλνο Ηάζνλνο 91 Σνπάιε 3. Ησιθνύ 86 Αλαιήςεσο 4. Α.Βνιίδε 35 Ν.Ησλία 5. Λαξίζεο 84 -Νεαπόιεσο ΔΛΛΑΓΟ Αξγνλαπηώλ 52 ΔΜΠΟΡΗΚΖ 1. Δι.Βεληδέινπ 1 (Πεξηθ.Γ/λζε Κεληξηθήο Θεζζαιίαο) 2. Ηάζνλνο 47 - Ζπείξνπ 3. Δ. Βεληδέινπ 48 - Κσλζηαληά 4. Λ. Δηξήλεο 3 Ν. Ησλία EUROBANK 1. Ηάζνλνο 1 2. Λαξίζεο 126 -Π"θιέζζα (Νεάπνιε) 3. Ηάζνλνο 62 (Κεληξηθό Καη.) 4. Γεκεηξηάδνο Σνπάιε ΠΔΗΡΑΗΩ 1. Ηάζνλνο & Καξηάιε 2. Λεσθ Δηξήλεο 2-Αβέξσθ 1 (Ν. Ησλία) 3. ΒΗ.ΠΔ.Βόινπ Σερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαιίαο ALPHA 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο & Αζελώλ 2 (Νεάπνιε) 3. Πνιπκέξε 153 (έλαληη Ννζνθνκείνπ) 4. 2αο Ννεκβξίνπ 8 ΚΤΠΡΟΤ 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο 150 Marfin Δγλαηία Bank 1.Γεκεηξηάδνο 251- Γακβέηα 2.Ηάζνλνο 115-Αιινλήζνπ Pro-Bank Γεκεηξηάδνο 34 - Κνξαή ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ Γεκεηξηάδνο 93 - Κνπηαξέιηα MILLENIUM Ηάζνλνο 69 - Λώξε 1 Παλειιήληα Σράπεδα Δι. Βεληδέινπ 19 - σθξάηνπο , 28542, , , , , , , , , , , , , , , , , , 39151, , 76464

21 21 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΣΡΓΟΤ ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΜΟΝΑΓΑ ΓΚΣΖ ΤΓΚΣΖ 1ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ 4ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΡΑΣΖΓΔΗΟ 32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ 6502) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 521 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 505 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΣΤΠ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) Λ/32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΗΜΑ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΛΜΥ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΛΓΒ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ , (ΔΦΑΓ ) ΦΡΟΤΡΑΡΥΔΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ ) ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ )

22 ΓΕΝΙΚΑ Σν πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Βόινπ απνηειείηαη από ηνπο δήκνπο Βόινπ, Ν.Ησλίαο, Ησιθνύ θαη κέξνο ηνπ δήκνπ Πνξηαξηάο θαη ηεο θνηλόηεηαο Μαθξπλίηζαο, ελώ πνιύ θνληά θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 2 ρηιηνκέηξσλ βξίζθεηαη ν δήκνο Αγξηάο. Οη ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, γηα κίζζσζε ή αγνξά ζηελ πεξηνρή, είλαη ηθαλέο, ζε πιήζνο αιιά θαη ζε πνηόηεηα, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο,ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ ζηειερώλ. Ζ αλεύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθά εύθνιε ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερόκελσλ θαηνηθηώλ, πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζηελ πόιε αξθεηώλ ηκεκάησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιώλ, ζην πέξαο ηνπ θαινθαηξηνύ ε αλέπξεζε θαηνηθίαο είλαη δπζθνιόηεξε. Ζ αλέβξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα γίλεη είηε: 1. Από ηηο ηεξνύκελεο θαηαζηάζεηο από ην 1ν ΔΓ ηεο Η ΣΑΞΤΠ 2. Απν ηηο αγγειίεο ησλ εθεκεξίδσλ. 3. Από ηα ππάξρνληα κεζεηηθά γξαθεία. Σα ΟΑ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Φξνπξά έηλαη πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκό, ζπλνιηθά 36, (24 λέα δηακεξίζκαηα θαη 12 παιαηόηεξεο κνλνθαηνηθίεο) θαη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ αλαγθώλ ζηεγάζεσο ησλ ζηειερώλ ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν, θαζώο ζηελ Φξνπξά εδξεύνπλ επίζεο ε 1ε ΣΑΞΑ,ε 32 ΣΑΞ Π/Ν θαη ε 64 ΜΔ πνπ εμππεξεηνύληαη από ηα ίδηα ΟΑ. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ πνπ κεηαηίζεληαη ζηελ Φξνπξά παξέρνληαη παξαθάησλ ζηνηρεία μελνδρείσλ, ΟΑ, κεζηηηθώλ γξαθείσλ θαη ηνπηθνύ ηύπνπ. Σονίζεηαι όηι ηα παπακάηω ζηοισεία, παπέσονηαι μόνο για ηην διεςκόλςνζη ηων ζηελεσών και ηων οικογενειών ηοςρ ζηην εξεύπεζη καηοικίαρ-ομαλήρ εγκαηάζηαζηρ και δεν αποηελούν κανενόρ είδος δέζμεςζη, επιλογή ή διαθήμιζη κάποιων ηοπικών επαγγελμαηιών ή ιδιωηών.

23 23 ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΚΛΙΝΩΝ 1 ΗΧΛΚΟ 2* 39 όισλνο 9 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο , , Νεθέιε 3* 53 Κνπκνπλδνύξνπ 10 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο eli/gr 3 ΑΗΓΛΖ 3* 77 Αξγνλαπηώλ 24 Σ.Κ Βόινο , ΦΑΞ : ttp://www.aigli.gr 4 VOLOS PALACE 4* 72 Ξελνθώληνο & Θξαθώλ T.K PARK 4* 112 Γειεγηώξγε 2 Σ.Κ Domotel Ξελία 5* 79 Πιαζηήξα 1 T.K Βόινο Βόινο Βόινο Αιέμαλδξνο 3* 78 Σνπάιε 3 Σ.Κ Βόινο , Αύξα 3* 26 όισλνο 5 Βόινο Ζιέθηξα 3* 38 Σνπάιε 16 Σ.Κ Βόινο , Αδκεηνο 2* 33 Αζ. Γηάθνπ 3 Σ.Κ 3357 Βόινο Γαιαμίαο 2* 54 Αγ. Νηθνιάνπ 3 Σ.Κ Βόινο ,

24 24 α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΚΛΙΝΩΝ 12 Φίιηππνο 2* 39 όισλνο 9 Βόινο άληε 2* 39 Σνπάιε 7 Σ.Κ Βόινο Αλαζηαζία 1* 13 Μαθεδνλίαο Σ.Κ Βόινο,Νέα Ησλία 15 Αξγώ 1* 22 Γεκεηξηάδνο 135 Σ.Κ Ηάζσλ 1* 36 Παύινπ Μειά 1 Σ.Κ Ρνπζζάο 1* 15 Ηαηξνύ Σδάλνπ 1 Σ.Κ Βόινο Βόινο , Βόινο Αδσλεο 2* 39 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Καιινλή 3* 39 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Φηινμελία 2* 25 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Γηνύιη 1* 20 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Καξαγηάλλεο 1* 27 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ ηέιια 1* 15 Νέεο Παγαζέο Σ.Κ Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο Νέεο Παγαζέο

25 25 ΟΑ-ΞΕΝΩΝΕ α/α ΣΤΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙ ΜΑΣΩΝ 1 ΝΔΑ ΟΑ 24 Γνμνπνύινπ (πλνξεύεη κε κέξνο ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηνπ ηξδνπ) 2 ΠΑΛΑΗΑ ΟΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΥΕΙΡΙΣΗ 12 Παύινπ Μειά& Δι.Βεληδέινπ Γνμνπνύινπ (πλνξεύεη κε κέξνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηξδνπ) 3 ΞΔΝΧΝΔ 3 Γσκάηηα Δληόο «ΣΡΓΟΤ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ» Νέα Ησλία Μαγλεζίαο (ΔΦΑΓ ) Νέα Ησλία Μαγλεζίαο (ΔΦΑΓ ) Νέα Ησλία Μαγλεζίαο (ΔΦΑΓ ) ΥΩΡΟΙ-ΔΩΜΑΣΙΑ 2 Τ/Γ,ζαινλη.θνπδίλα, Λνπηξό,ρώξνο ζηαζκεπζεο 1 Τ/Γ,ζαινλη.θνπδίλα, Λνπηξό, ρώξνο ζηαζκεπζεο ΣΟΠΙΚΟ ΣΤΠΟ α/α ΣΙΣΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ URL 1 Αλησλνπνύινπ 15, ΣΚ. Thessaliki Press Δβδνκαδηαία Βόινο r/ 2 Σαρπδξόκνο Καζεκεξηλή Κ. Καξηάιε 1 - Βόινο 3 Αγγειηνθάξνο Δβδνκαδηαία Ησιθνύ 35 Βόινο 4 Θεζζαιηθέο Αγγειίεο Σξίηε-Πέκπηε-άββαην Ζπείξνπ 58 Λάξηζα 5 Κνπκνπλδνύξνπ 16 - Θεζζαιία Καζεκεξηλή Ηάζσλνο / Marconi Press Καζεκεξηλή / Νένο Σύπνο Καζεκεξηλή Αξγνλαπηώλ ΜΑΓΝΖΗΑ Καζεκεξηλή / Νηθεηαξά & Μαηξόδνπ 2, Σ.Κ , Αγηνη Αλάξγπξνη, Βόινο is_fp.php r/

26 26 ΜΕΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 1 Remax.Domh Ηάζνλνο-θελδεξάλε Greece Real Estate Αλησλνπνύινπ KIN Γηβάλεο Κσλ/λνο Κ.Καξηάιε 97 (24210) ΚΗΝ Υαιθηά νθία π. ππξίδε 38 (24210) ΚΗΝ έηζηθαο Γεκήηξηνο Ησιθνύ 6 (24210) ΚΗΝ Θενράξεο Γεώξγηνο Γαιιίαο 10 (24210) ΚΗΝ Δπξσθηήκα Διιάο Ξελνθώληνο 1 (24210) ΚΗΝ Σερληθνκεζηηηθή Αλησλνπνύινπ 126 (24210) (24280) ΚΗΝ Eyes Γξ.Λακπξάθε κε Λαραλά 2 (24210) Κηίζεο Κηεκαηνκεζηηηθή Nakos Center ΚΗΝ νο όξνθνο 11 Euro Home Μαγλεζίαο Αιινλήζνπ 1 (24210) Magnesia Real Estate Λώξε 4 (24210) ΚΗΝ Σξάθαο ηάζεο Αξγνλαπηώλ 32 Παξαιία (24210) ΚΗΝ Βόινπ 14 Κπξίηζεο Κσλ/λνο ππξίδε 58 2νο όξνθνο (24210) ΚΗΝ Κνθκνηόο Ζιίαο Ησιθνύ 7 (24210) ΚΗΝ Μπαηρηάθαο Η. Βαγγέιεο Αζ Γηάθνπ 36 (24210) ΚΗΝ Κηεκαηηθή Μπξάλνο θελδεξιαλε 15 (24210) ΚΗΝ Παληόπνπινο Απόζηνινο σθξάηνπο 29 - Κ.Καξηάιε (24210) (24210) ΚΗΝ Παπαθώζηαο - Αλησλνπνύινπ 1 (24210) (24210) Παπαησάλλνπ 20 Θέκηδα Αλησλνπνύινπ 15 (24210) ΚΗΝ Ράπηεο Απόζηνινο Άλσ Λερώληα (24280) ΚΗΝ estate.pelio.eu 22 Γ-Γ Σδακηδήο π. ππξίδε 3 (24210) ΚΗΝ

27 27 α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 23 Brusalis K. Nera (24230) (24210) ΚΗΝ "ΣΔΛΗΟ" Real Estate Δζλ.Αληηζηάζεσο 40 (24280) ΚΗΝ Ν.Αγρίαινο 25 Σζνπθλίδαο Λάκπξνο 28εο Οθηνβξίνπ 100- (24210) ΚΗΝ Κ.Καξηάιε 26 Εαράξαο Νηθόιανο Μνύξεζε Πειίνπ (24260) ΚΗΝ Κηεκαηνκεζηηηθά νιηδάθεο Δζλ.Αληηζηάζεσο 296 Αγξηά (24280) ΚΗΝ ΚΑΠ-ΠΑ Κηεκαηνκεζηηηθή Κ.Καξηάιε Γαιιίαο (24210) ΚΗΝ Παηπάε Εσγξαθηά Λσξε 1 & Ηάζσλνο 4νο Όξνθνο (24210) (24210) Παπαπνζηόινπ ηακαηία Ρνζηώβ 39 ΚΗΝ ΜΕΣΑΚΟΜΙΕΙ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 1 Ζ πλεξγαζία Ησιθνύ 185 Βόινο Κηλ ΝΔΑ ΘΔΑΛΗΑ Γθαγηάλλεο Γεώξγηνο Λακία Γηκελίνπ - Βόινο Λαγόο Κσλ/λνο 10ν ΥΛΜ. Βόινπ - Λάξηζαο Καξαθαζηαληάο Β.ΔΠΔ Διαζζώλνο 23 - Βόινο Βνγηαηδόπνπινο Γ. Πεξηθιήο 6 Κνηλνπξαμία πλεξγαηηθή Φνξηνηαμί Γ.Υ. 7 Κσζηόπνπινο Νηθόιανο & ΗΑ Ο.Δ Εαιόγγνπ 2 - Βόινο (24210) ΚΗΝ Παπαθπξηαδή & Αικπξνύ Αξγίηε 5 Πεδίνλ Άξεσο - Βόινο

28 28 α/α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 8 Αξγηνηδηόπνπινο Ησάλλεο Σδσλ Κέλεληπ ΚΗΦΑ ΕΑΓΟΡΑ Αικπξνύ 46 - Βόινο Καηζόκαιινο Ν. 4ν ΥΛΜ.Βόινπ-Λαξίζεο Κσλζηαληίλνο 11 Ξάλζε Αθνί ΟΔ 6ν ΥΛΜ.Βόινπ-Λαξίζεο Νίθνο Γηαλλνύθνο Γεξβελαθίσλ Κνιίηζαο Γεώξγηνο Καιιίγα 9 - Βόινο

29 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ Πνιπκεξή 134 Σ.Κ ΒΟΛΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: θαη ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΓΗΑ ΡΑΝΣΔΒΟΤ:1535 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ: ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ 1. ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΕΑΓΟΡΑ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΑΡΓΑΛΑΣΖ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΚΗΑΘΟΤ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΚΟΠΔΛΟΤ ηει: ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΑΛΜΤΡΟΤ ηει: Δ..Τ. Aλμςπού Αγποτικό ιατπείο Κποκίος Αγποτικό ιατπείο Δςξεινούποληρ Αγποτικό ιατπείο Πλατάνος Αγποτικό ιατπείο Φςλακήρ Αγποτικό ιατπείο Νεοσωπακίος Αγποτικό ιατπείο Ανθοτόπος Αγποτικό ιατπείο Κοκκωτών Αγποτικό ιατπείο Κωφών ΣΔΠ ΒΟΛΟΤ Έδπα Δδξεύεη ζην ηξδν «ΥΖ (ΠΕ) ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ» ζηε Ν.Ηωλία Βόινπ Σηλέφωνα (ΔΦΑΓ), (ΟΣΔ) Διδικότητερ ιατπών Ηαηξόο Οξζνπεδηθόο Ηαηξνί άλεπ εηδηθόηεηαο

30 30 ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟΗ ΗΑΣΡΟΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο Γεωξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο ωθξάηνπο 26 Βόινο Δπζπκίνπ Αληώληνο 2αο Ννεκβξίνπ 94 & Βόινο Κνπληνπξηώηε 4 Εηώγαο Γεκήηξηνο Βαζζάλε 37 Βόινο Ηδηωηηθό Γηαγλωζηηθό Δξγαζηήξην Αγ. Νηθνιάνπ 9 Βόινο Ηαηξηθή Α.Δ. -Ηαηξηθή Απεηθόληζε Βόινπ" 6 Φωηνπνύινπ Αηθαηεξίλε Γεκεηξηάδνο 23 Βόινο ΑΛΛΔΡΓΗΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Θενδωξόπνπινο Γεκήηξηνο Κνπκνπλδνύξνπ 37 Βόινο Λεθνύζεο Υξήζηνο 28εο Οθηωβξίνπ 122 Βόινο Λύηξα Γεωξγία Ηάζνλνο 96 Βόινο Πνιύδνπ Δπζπκία Σνπάιε 56 Βόινο Σάζηνο Ηωάλλεο Γθιαβάλε 29 Βόινο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Πώπνηαο Κωλ/λνο π. ππξίδε 37 Βόινο ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Καξαηζώθεο Υξήζηνο Β.Κωλ/λνπ 61 Αικπξόο Παπαδήκαο Αζαλάζηνο Αλζ. Γαδή Βόινο αηάζεο Εήζεο Ρήγα Φεξαίνπ Βειεζηίλν ηακαηαθόπνπινο Αλδξέαο Αληωλνπνύινπ 91 Βόινο ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αζαλαζηάδε νθία Λ. Δηξήλεο 30 Ν. Ηωλία Γαθεξέξαο Νηθόιανο 28εο Οθηωβξίνπ 18 Βόινο Δπηπρηάδνπ Βεζιεέκ Κ.Καξηάιε 172 Βόινο Κνιεκήηξα Υξπζνύια Γθιαβάλε 29&Δξκνύ Βόινο Κνπκπαξέινπ Μαγδαιελή Γθιαβάλε 27 Βόινο Λαζθαξίδεο Μηιηηάδεο Φίιωλνο 1 8 Αικπξόο Λνύηζνο Παλαγηώηεο Σνπάιε Βόινο Μάθξε Δηξήλε Σνπάιε 56 Βόινο Πιαθηάο Δπζηξάηηνο π. ηηπξίδε 7 Βόινο Πνιύδνο Παλαγηώηεο Δι. Βεληδέινπ 46 Βόινο Σνξηνηηίδνπ Διηζζζβεη π. ππξίδε 28 Βόινο Ί 2 Σζάπε Δπαγγειία Γαιιίαο 65 Βόινο Υαηδεζηακαηίνπ ηπιηαλόο Ρ.Φεξαίνπ 130 Βόινο ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γεωξγαθιή Κιενπάηξα Αγ. Νηθνιάνπ 29-Δξκνύ Βόινο Γακηαλίδνπ Διέλε Κ. Καξηάιε 57 Βόινο Καλειινπνύινπ Μάιακα 28εο Οθηωβξίνπ 155 Βόινο Παπαιάκπξνο Πέηξνο Σνπάιε 70 Βόινο ηηνθωλζηαληίλνπ Κωλ/λνο Αληωλνπνύινπ Βόινο &Αιεμάλδξαο 6 Υέπε Θενδώξα. ππξίδε 46 Βόινο Υξηζηνθνξίδεο Πξόδξνκνο Σνπάιε 56-ωθξάηνπο Βόινο

31 31 ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γνύια Μαξγαξίηα. ππξίδε 28 Βόινο Κνπηζηθέιε Λεκνληά ππξίδε 7 Βόινο Κπξηάθνπ Μαξία Πνιπκεξή 24 Βόινο Λνγδαλίδεο Υξήζηνο Σ. Οηθνλνκάθε 52 Βόινο Φωηνπνύινπ Αηθαηεξίλε Γεκεηξηάδνο 23 Βόινο ΗΓΡΤΜΑΣΑ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Δηδηθώλ Παίδωλ "Άζπξεο Πεηαινύδεο" Σέξκα Λαξίζεο Βόινο ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αλαζηαζίνπ Δπαγγειία Σ.Οηθνλνκάθε 12 Βόινο Γεωξγνύδε Νηόξα-Μαξία Σνπάιε Βόινο Γξακεηηλόο Μαηζαίνο Καζζαβέηε 12 Βόινο Κωλζηαληίλνπ Μάξηνο Σνπάιε 56 Βόινο Κωζηάθεο Γεκήηξηνο Γθιαβάλε 50 Βόινο Κωζηόπνπινο Γεώξγηνο Σνπάιε & Βόινο Αιεμάλδξαο 7 Λαδάθε Διέλε Αγ. Νηθνιάνπ 33 Βόινο Ληνθάηε Αγιαΐα Τπεξείαο Κξήλεο 8 Βειεζηίλν Μαιιάρ Μνπζηαθά Βειεζηίλν Βόινο Μπνπθήο Δπζηξάηηνο.ππξίδε 2 Βόινο Νεζηώηεο Λεωλίδαο Γθιαβάλε 29 Βόινο Νηηλόπνπινο Παληειήο. ππξίδε 3 Βόινο Παληαδήο Νηθόιανο Γεκεηξηάδνο & Βόινο θελδεξάλε 7 14 Πεηεηλάθεο Βαζίιεηνο Σνπάιε 17 Βόινο Πεηξνύιηαο Κωλ/λνο π. ππξίδε 30 Βόινο Πίξαο Παηξίηζηα Φίιωλνο 18 Αικπξόο Πηζζαξίδεο Κώζηαο Γεκ.Κνληαξάηνπ 4 Βόινο Πξνζκίηε Νίθε Βαζ.Κωλ/λνπ 139 Αικπξόο θηαζίηεο Παλαγηώηεο. ππξίδε 65 Βόινο ωηεξόπνπινο Μηραήι Αγ. Νηθόιαν π 31 Βόινο Σδηώιαο Κωλ/λνο. ππξίδε 64 Βόινο ΚΛΗΝΗΚΔ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γεληθή Κιηληθή ΔΛΠΗ" Γαδή 118 Βόινο ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΟI α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αγλνπζηώηεο Γεώξγηνο. ππξίδε 58 Βόινο Αζηάξα Αιεμάλδξα. ππξίδε 7 Βόινο Θώδνπ Διέλε-Δηξήλε Γθιαβάλε 29 Βόινο α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 4 Λαϊλεο Αλδξέαο Γαιιίαο 12 & Καξηάιε Βόινο Μπαθνύιαο Γεώξγηνο Σνπάιε 84 Βόινο ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βνπιγαξέιε Παληειεία Κωλζηαληηλνππόιεωο 95 Βόινο Γεωξγαθόηηνπινο Αζαλάζηνο Ηωιθνύ 46 Βόινο Γθέζθνπ Μαξία. Ηθηλέλ.-Γθέζθνο Γαιιίαο 15 Βόινο Κωλ/λνο 4 Γθόβαξεο Δπάγγεινο Β. Κωλ/λνπ 139 Αικπξόο

32 32 α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 5 Γνπιόπνπινο ωηήξηνο Σνπάιε Βόινο &Οηθνλνκάθε 6 Ενπξλαηδή Αλζή. ππξίδε 89 Βόινο Κακβξνγηάλλεο Κωλ/λνο Παπάγνπ 2 & Βόινο Αλαπάζεπωο 8 Καηηνγηαλλάθεο Γεώξγηνο ππξίδε 46 & Δξκνύ Βόινο Κινπδάο Κωλ/λνο Ηάζνλνο 96 Βόινο Κνπάλνπ-Γξόζνπ ηέιια Αγ. Γεωξγίνπ 6 Ν Αγρίαινο 11 Κνπηαλίηεο Ηωάλλεο θελδεξάλε 66 & Γαιιίαο Βόινο Κπξηαδήο Ηωάλλεο Γθιαβάλε 50 Βόινο Λαηνπζάθε-Παηζαληά Αιεμάλδξα.ππξίδε 89 & Γαιιίαο Βόινο Λίινπ Αγνξίηζα Δι,Βεληδέινπ 36 Βόινο Μαιακνύιε απθώ Αλζ. Γαδή 163 Βόινο Μαζηέιινπ Δπζηαζία Γθιαβάλε 29 Βόινο Μπαξηδηάιεο Υαξάιακπνο Κ.Καξηάιε 89 Βόινο Μπνπγάο Θεόδωξνο Σ.Οηθνλνκάθε 52 Βόινο Μωπζόγινπ-Αμέινπ Παξαζθεπή Αλζ. Γαδή 163 -ηηπξίδε Βόινο Ξνύδε Μαγδαιελή Σνπάιε 69 Βόινο Παπαδνπνύινπ Μεξόπε. ππξίδε 58 Βόινο Παπαϊωάλλνπ Πνιπάλζε. ππξίδε 3 Βόινο Παππάο Δπάγγεινο. ππξηδε 28 Βόινο Πνιύδνο ηπιηαλόο. ππξίδε 28 Βόινο Πνιύδνπ Αιεμάλδξα.ππξίδε 64 Βόινο αξξεγηάλλεο Ζιίαο Γεκεηξηάδνο-Σξηθέξωλ Βόινο ηόβα-υξηζηνδνπιάθε Άλλα Γαιιίαο 1 2 Βόινο Σξαγάθε εβαζηή Β. Γεωξγίνπ Α'48 Αικπξόο Σζαθλάθεο Ηωάλλεο Αιεμάλδξαο 118 Βόινο Σζακπαξιή Μαξία π. ππξίδε 50 Βόινο Σζαληνπνύινπ Φωηεηλή Έλαληη Αγ.Κωλ/λνπ Βειεζηίλν Φιέζζα-Υαηδίδε Διέλε Σ.Οηθνλνκάθε 54 Βόινο Υαιθηάο Γεκήηξηνο Γθιαβάλε 27 Βόινο Υαηδεδεκεηξίνπ Φώηεο 3. Κω λ/λνπ 61 Αικπξόο ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 θηαζίηε - Βήρνπ Δηξήλε Όγι 23 Βόινο ηαζάθεο Κπξηάθνο Κ.Καξηάιε 57 Βόινο ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Υαηδίξεο Μηραήι Σ. Οηθνλνκάθε 53 Βόινο ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βαβιηάθεο Κωλ/λνο Β. Γεωξγίνπ Α 48 Αικπξόο Γεωξγίνπ Υξηζηίλα Σνπάιε 69 Βόινο Κωζηάθεο Αιέμαλδξνο 28εο Οθηωβξίνπ 165 Βόινο Μνπξάβαο Ζξαθιήο. ππξίδε 89 Βόινο Πνπιηζίδεο Αλαζηάζηνο. ππξίδε 2 Βόινο Πνπιηζίδεο Αληώληνο. ππξίδε 28 Βόινο Σεξζελίδεο Ηωάλλεο Μαηάλδξνπ 36 Ν. Ηωλία Φηιηηηππδήο Ηωάλλεο Αγ. Νηθνιάνπ 31 Βόινο 39011

33 33 ΟΤΡΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γηαζιαθηώηεο Δπάγγεινο Γθιαβάλε 29 Βόινο Εαραξίνπ Αζαλάζηνο. ηηπξίδε 3 Βόινο Λαδαξίδεο Αλδξέαο. ηηπξίδε 38 Βόινο ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βζϊνπνύινπ-Καθθέ Αξεηή Σνπάιε 70 Βόινο Θενδώξνπ Παλαγηώηεο Ηωιθνύ 13 Βόινο Κόθθνο Εήζεο. ππξίδε 7 - Βόινο Γεκεηξηάδνο 4 Μαληά Όιγα. ηηπξίδε 89 - Γαιιίαο Βόινο Μειηώλεο Υξήζηνο Οηθνλνκάθε 54-ππξίδε Βόινο Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο όιωλνο 2-Ηάζωλνο Βόινο Πνιπλείθεο Ναλάο. ππξίδε 50-Δξκνύ Βόινο θηαζίηεο Αζηέξηνο Γθιαβάλε 44 Βόινο ηίγθαο Αξηζηείδεο. ηηπξίδε 28- Βόινο Γεκεηξηάδνο 10 Υαηδεραξαιάκπνπο Γεώξγηνο. ηηπξίδε 64 Βόινο Υέίξ Μνλίξ Ζπείξνπ 28 - Βόινο Γεκεηξηάδνο ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Απιηαλνύ Αλαζηαζία. ππξίδε 7 Βόινο Παηηαιαδάξνπ Γήκεηξα ππξίδε 3 Βόινο ΠΑΘΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Παλλαθόπνπινο Θεόδωξνο. ππξίδε 2 Βόινο Γηαλλαθνπ Υαξνύια Κ. Καξηάιε 127- Βόινο Γαιιίαο 3 Γηωηόπνπινο Υξήζηνο Κ. Καξηάιε 140 Βόινο Εαξθάδαο Νηθόιανο Σνηηάιπ 56 Βόινο Ενπξλαηδήο Υξήζηνο Γθιαβάλε 27 Βόινο Καπληάο Γεκήηξηνο 30εο Ηνπιίνπ 50 Ν.Αγρίαι νο 7 Παλάγνο Υξήζηνο Αιεμάλδξαο 118 Βόινο Παλήο Αζαλάζηνο Γθιαβάλε 29-Δξκνύ Βόινο Παληζάο Απόζηνινο. ηηπξίδε 30 Βόινο Πάηζηνο Γεκήηξηνο Σνηηάιε 56 Βόινο Πνηνιίδεο Δπάγγεινο Γαιιίαο 1 2 Βόινο αξξήο Νηθόιανο Β. Γεωξγίνπ Κωλ/λνπ Αικπξόο Σνιίδεο Λεωλίδαο Γθιαβάλε 29 Βόινο Σνπαιίδεο Ηζαάθ 28εο Οθηωβξίνπ 155 Βόινο Σζάκεο Δπζύκηνο Σνπάιε Βόινο Φνπξηνύλαο Υξήζηνο ωθξάηνπο 28 Βόινο Υξηζηίλεο Κωλ/λνο Υαηδεαξγύξε Βόινο ΠΑΗΓΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Αληωλίνπ-Σδηώξα Αλαζηαζία Καζζαβέηε 55 Βόινο Βνπδνύξεο Διεπζέξηνο Υαηδεαξγύξε Βόινο Γάληδνπ Αθξνδίηε Καζζαβέηε 12 Βόινο Γξακκέλνπ Άλλα-Μαξία Γνλ Γαιέδηνπ 13 Βόινο 23700

34 34 α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 5 Καξαηδέλε-Καξαδαγιή Βαζηιηθή Σνπάιε 56 Βόινο Καηζηθαδάκνο Εαραξίαο Κ.Καξηάιε 183 Βόινο Κνπηξνύινο Βαζίιεηνο Αληωλνπνύινπ 95 Βόινο Μαξγαξηηνπνύινπ Βαζηιηθή Κ. Καξηάιε 140 Βόινο Μίηωβα Ρελάηα Κωλ/πόιεωο 95 Ν. Βόινο Ηωλία 10 Μηραειίδε Μαξ.άλζε Γθιαβάλε 2 / Βόινο Μπαληέθα Υξπζνύια Γαιιίαο 27 Βειεζηίλν Πεξξάθεο Θεόδωξνο Κ.Καξηάιε 71 Βόινο δνύγθνπ-κνπηξνύινπ Ηνπιία Αληωλνπνύινπ 95 Βόινο ηλέιε-καξθαιά Μαξία Γεκεηξηάδνο 229 Βόινο παλόο Μηιηηάδεο Αγ. Νηθνιάνπ 29 Βόινο Σζαληάθε Δηξήλε Δι. Βεληδέινπ 109 Βόινο Υαληδηάξα Κωλ/λα ππξίδε 46- Δξκνύ Βόινο Υξπζόκαιινπ Πελειόπε Κνπηαξέιηα Βόινο ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Καπόηζεο Γεώξγηνο Γεκεηξηάδνο 150 Βόινο Μήηξνπ Κπξηάθνο. ππξίδε 28 Βόινο άξθνο αββαο Γθιαβάλε 29 Βόινο Σζαιδάξε Γαξπθαιιηά Γθιαβάλε 29 Βόινο Υξήζηνπ Κωλ/λνο. ππξίδε 64 Βόινο ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Πνιύδνο Ηωάλλεο Ηάζνλνο 23 Βόινο Φαρνύιαο Ηωάλλεο. ππξίδε 15 & Γεκεηξηάδνο Βόινο ΦΤΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Δπζπκίνπ Μαξία Σνπάιε 17 Βόινο Ειαηάλνο Ζιίαο Αξγνλαπηώλ 16 Βόινο Μαλαβέιαο Δπάγγεινο Μηθξαζηαηώλ 76 Βόινο α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 4 Φιίζθαο Ζιίαο Ηάζνλνο 96 Βόινο ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Βαιαζζάο Λαπξέληηνο Καξθαβίηζα 23- Κ.Καξηάιε Βόινο Βαξνύηαο ηέθαλνο Γακβέηα 138Α Βόινο Βαζηινπνύινπ Θενδώξα Κνπηαξέιηα 181 Βόινο Βεξέκεο Υαξάιακπνο Κ. Καξηάιε 184 Βόινο Καϊδεο Κωλ/λνο Αιακάλαο 33 Βόινο Καξαγθνύλε Αηθαηεξίλε-Νεθηαξία Γεκεηξηάδνο 287 Βόινο Καξαγθνύλεο Νηθόιανο Γθιαβάλε 52 Βόινο Κπξίηζεο Κωλ/λνο Β.Κωλ/λνπ 128 Αικπξόο Μαληάο Μηιηηάδεο Γαιιίαο 1 3 Βόινο ηνπκνπξέθεο ηέξγηνο Γθιαβάλε 29-Δξκνύ Βόινο Σδάκνπ Μαξίθα Β.Κωλ/λνπ 69 Αικπξόο Υξπζνρνύ Άλλα-Μαξία Αξγνλαπηώλ 16 Βόινο ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Γ1ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γεκεηξηάδε Αληωλία. ππξίδε 7 Βόινο 29441

35 35 α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Γ1ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 2 Κνπκπαξέινο Γξεγόξηνο. ππξίδε 3-Ηάζνλνο Βόινο Παηζαληάο ωηήξεο. ππξίδε 89 Βόινο ΥΧΡΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Ρηξίθα-Υξπζόρνπ Αηθαηεξίλε Υξ.Λνύιε 102 Ν. Ηωλία Ν. Αγρίαινο ακνπξέιεο Ηωάλλεο Διι. Αεξνπνξίαο θαιίδεο Σξηαληάθπιινο Δθξαηκίδνπ 37 Ν. Ηωλία ΦΤΥΗΑΣΡΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 ηακνύιεο Κωλ/λνο. ηηπξίδε 89 Βόινο ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟΗ α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 Γθνιέηζνο Γεώξγηνο. ππξίδε 89-Γαιιίαο Βόινο 2 Γξελνξίνπ Φηιίηζα Γθιαβάλε 29 Βόινο Καξαιή Κπξαηζώ Σ.Οηθνλνκάθε 52 Βόινο Κνύξε Γαξπθαιιηά Βαζ.Κωλ/λνπ 79 Αικπξόο Μαγθιάξαο Υξήζηνο Γθιαβάλε 29 Βόινο Μαζηάιαο Ζιίαο Κ.Καξηάιε 150 Βόινο Μόζηαινο Ζιίαο 28εο Οθηωβξίνπ 155 Βόινο ηεθόπνπινο ίωάλλεο. ππξίδε 3 -Ηάζνλνο Βόινο 34805

36 -41- ΚΣΕΛ Τπεραστικό ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ Τηλ. Επικοινωνίας Βόλοσ για κρατήσεις θέσεων: , , Λάρισας, Τρικάλων, Ιωαννίνων, Πατρών, Κοζάνης, Λαμία) ( Αθηνών, Θεσσαλονίκης, (11/9/ /6/2009) ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΩΛ ΑΒΒΑΣΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ ΠΡΟΟΡΗΚΟ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΙΑΡΗΑ 05:45-06:45 07:30-09:00 10:30-12:00 05:45-06:45 07:30-09:00 10:30-12:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 13:15-14:30 15:30-17:30 19:30-21:00 13:15-14:30 15:30-17:30 19:30-21:00 15:30-17:00 19:00-21:00 ΣΡΗΘΑΙΑ 06:00-11:00 15:00-19:00 07:00-11:30 15:00-19:00 06:45-11:00 15:00-19:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 15:30-17:00 19:00-21:00 07:00-11:30 15:00-19:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 15:30-17:00 19:00-21:00 06:45-11:00 15:00-19:00 07:00-08:30 10:00-11:30 13:00-14:30 15:30-17:00 19:00-21:00 07:00-11:30 15:00-19:00 ΟΙΔ ΣΗ ΚΔΡΔ ΒΟΙΟ-ΗΩΑΛΛΗΛΑ 08:30-13:45-18:00 ΗΩΑΛΛΗΛΑ-ΒΟΙΟ 10:45-15:00-20:00 ΘΤΡΗΑΘΖ - ΓΔΤΣΔΡΑ - ΣΡΗΣΖ - ΣΔΣΑΡΣΖ - ΠΔΚΠΣΖ - ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΒΟΙΟ-ΠΑΣΡΑ 15:00 ΠΑΣΡΑ-ΒΟΙΟ 15:30 ΑΒΒΑΣΟ ΒΟΙΟ-ΠΑΣΡΑ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΠΑΣΡΑ-ΒΟΙΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΓΔΤΣΔΡΑ-ΣΡΗΣΖ-ΣΔΣΑΡΣΖ-ΠΔΚΠΣΖ-ΑΒΒΑΣΟ ΒΟΙΟ-ΘΟΕΑΛΖ 12:15 ΘΟΕΑΛΖ-ΒΟΙΟ 09:10 ΘΤΡΗΑΘΖ - ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΒΟΙΟ-ΘΟΕΑΛΖ 12:30-15:00-19:15 ΘΟΕΑΛΖ-ΒΟΙΟ 09:10-16:00-19:00

37 -41- ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΔ ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 08:15-15:00 ΙΑΚΗΑ-ΒΟΙΟ 09:00-15:00 ΑΒΒΑΣΟ ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 08:15-15:15 ΙΑΚΗΑ- ΒΟΙΟ 09:00 ΘΤΡΗΑΘΖ ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 15:15 ΒΟΙΟ-ΙΑΚΗΑ 09:00-15:00 ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΩΛ ΑΒΒΑΣΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ ΠΡΟΟΡΗΚΟ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΙΚΤΡΟ 05:15-05:30 06:00-06:30 07:00-08:30 06:15-07:15 07:45-08:10 09:00-09:30 06:30-07:00 08:30-09:15 10:00-11:00 07:15-08:30 09:30-10:30 12:00-13:30 06:30-07:00 08:30-09:15 10:00-11:00 07:15-09:30 10:30-12:00 13:30-15:00 09:15-10:00 10:45-11:30 12:00-12:30 10:00-11:30 12:15-13:10 14:15-14:45 12:00-13:00 15:00-16:30 12:00-13:00 16:30-17:00 13:00-13:30 14:30-15:30 17:00-18:00 20:00-21:45 14:30-15:30 17:00-18:00 17:00-17:30 18:30-20:15 14:30-15:30 17:00-18:00 17:30-18:30 20:15-21:00 15:15-15:45 16:30-17:00 17:30-18:30 20:00-21:45 21:00-22:30 20:00-21:45 22:30 20:15-21:00 22:30 ΠΙΑΘΔ 05:45-11:30 07:30-13:15 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΥΗΙΙΔΗΟ 05:15-05:45 07:00-11:30 14:30-18:00 06:45-08:00 15:45-16:45 19:30 07:00-11:00 14:30-18:00 ΓΙΤΦΑ 07:00-11:30 14:30 15:30-16:30 07:00-11:00 14:30 ΠΣΔΙΔΟ 05:15-05:45 07:00-08:30 11:30-14:30 07:00-08:15 09:15-10:00 16:00-17:00 07:00-11:00 14:30-18:00 18:00 19:45 09:45-15:45 16:45-19:30 09:30-15:30 16:30 10:00-16:00 17:00-19:45 07:00-11:00 14:30-18:00 07:00-11:00 14:30 07:00-11:00 14:30-18:00 09:45-15:45 16:45-19:30 09:30-15:30 16:30 10:00-16:00 17:00-19:45 ΑΚΑΙΗΑΠΟΙΖ 05:30-09:15 12:30 06:55-10:45 14:00 10:00-12:00 11:30-13:50 10:00-12:00 11:30-13:45 ΓΡΤΚΩΛ 05:30-10:00 13:00 07:20-11:30 14:30 10:00 11:15 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΣΟΠΗΘΑ ΓΡΟΚΟΙΟΓΗΑ ΚΔ ΑΛΑΥΩΡΖΖ ΑΠΟ ΑΙΚΤΡΟ ΠΡΟ ΒΡΤΛΑΗΛΑ 06:00-14:15 06:45-15:00 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΛΘΟΣΟΠΟ 06:15-14:05 07:00-14:30 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΘΟΘΘΩΣΟΗ 06:45-14:00 07:20-14:30 ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΟ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΣΟΤ 2009 05 ΙΟΤΝ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πποζθώνηζη Γκηού Β ΣΣ. 2. Έμβλημα Β Σώμαηορ Σηπαηού. 3. Ιζηοπία ηος Β Σώμαηορ Σηπαηού.

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ 15 ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Κ. ΣΑΞΗΑΡΥΟΤ...- 1-2. ΔΜΒΛΖΜΑ 15εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ...- 2-3. ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος"

2/39 ύνηαγμα Εσζώνων της Καρατρήζηος 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Ιζηορικά ηοιτεία: α. πγθξνηήζεθε ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ 1913 ζην Μεζνιόγγη. β. ηηο 25 Απξηιίνπ 1918 κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή Πξεζπώλ, όπνπ κεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο:

Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο: Η ιζηορία ηης Αδελθόηηηας Οη Σρσξηάδεο απιώλνληαη ζηηο πιαγηέο ηνπ όξνπο Νεκέξηζηθα, πνιύ θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζύλνξα. Τν θπζηθό θάιινο ηεο πεξηνρήο είλαη κνλαδηθό θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηόπνπ πνιιά.

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα