ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ."

Transcript

1 ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ. Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπηθ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ Φηιόινγνο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Οη Μηλσΐηεο, εθκεηαιιεπόκελνη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κξήηεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξόκη ηξηώλ επείξσλ, θαζώο θαη ηελ καθξνρξόληα εηξήλε ηελ νπνία είραλ εμαζθαιίζεη, ζηξάθεθαλ από λσξίο ζηε λαπηηιία θαη αλέπηπμαλ ην εκπόξην. Οη πξώηεο ηνπο επαθέο ήηαλ κε ηελ θπξίσο Διιάδα, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Πνιύ λσξίο απέθηεζαλ επαθέο κε ηε πξία θαη ηε Φνηλίθε, αιιά θαη κε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ πην αλαηνιηθά, θαζώο θαη κε ηελ Αίγππην. Σα πινία ηνπο δηέζρηδαλ ηηο ζάιαζζεο θάλνληαο εκπόξην ησλ πξντόλησλ ηνπο αιιά θαη δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην θαη έθηαλαλ κέρξη ηε ηθειία. Οη αληαιιαγέο αλάκεζα ζηελ Κξήηε θαη ζηηο ρώξεο κε ηηο νπνίεο έξρνληαλ ζε επαθή ήηαλ πάξα πνιιέο θαη ζε πνιιά επίπεδα. Φπζηθό ήηαλ ινηπόλ, εθηόο από ηα πξντόληα λα αληαιιάζζνπλ θαη ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκώλ ηνπο. Ζ επηζηήκε ηεο Υαξηνγξαθίαο, κε αξσγό ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία, ζπκβάιιεη ζε ηνύην αθξηβώο: ζηνλ εληνπηζκό ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ κεηαμύ ησλ Μηλστηώλ θαη ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ ( π.υ.) κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο δηθηύσζεο απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ηόηε θόζκνπ θαη ηελ ραξηνγξαθηθή ηνπ απεηθόληζε. Λέμεηο θιεηδηά: Μηλστθόο Πνιηηηζκόο, Απνηθίεο, Δκπνξηθέο ρέζεηο, Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Πνιπκέζα 1

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο Μηλστθόο πνιηηηζκόο ήηαλ έλαο αλνηρηόο ζηνλ θόζκν πνιηηηζκόο. Οη Κξήηεο δέρνληαλ μέλνπο, θηινμελνύζαλ, αληάιιαζζαλ δώξα θαη ηδέεο, έθαλαλ γλσξηκίεο. ηελ Οδύζζεηα ν Οδπζζεαο παξνπζηάδεηαη ζαλ Κξεηηθόο, όηαλ ηνλ αθήλνπλ νη Φαίαθεο λαπηηθνί ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ζπλαληά ηελ Αζελά, ηελ νπνία βέβαηα δελ αλαγλσξίδεη, αθνύ ηνπ παξνπζηάζηεθε ζαλ λεαξόο βνζθόο. «Την έσυ την Ιθάκη ακοςστά στην Κπήτη την απλόσυπη, πέπα μακπιά στην άλλη θάλασσα.. Μιλώ για τον Οπσίλοσο πος πάντα τος νικούσε, Στο απέπαντο νησί τηρ Κπήτηρ, όσοςρ μαζί τος έτπυγαν τυμί, Στο τπέξιμο άυταστορ.» ηελ Οδύζζεηα βξίζθνπκε βέβαηα ηνλ απόερν ηεο αθκήο ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ, αθνύ απηόο πξνεγήζεθε θαηά πνιινύο αηώλεο. Ζ θνηλσληθή νξγάλσζε, όκσο, άξρηζε λα γίλεηαη ζηελ αξραία Κξήηε πνιπζύλζεηε, από ηελ ε- πνρή πνπ ην κέηαιιν θπξηάξρεζε ζαλ βαζηθό πιηθό ζηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ, όπισλ θαη πνιπηειώλ θαηαζθεπώλ. Υξεηάζηεθε ηόηε λα αλαδεηεζεί ε πξώηε ύιε ζηηο θύξηεο πεγέο ηνπ. Άθζνλα ραιθνθόξα θνηηάζκαηα ππήξραλ ζηελ Κύπξν θαη ήηαλ αλάγθε λα ζηαινύλ εθεί εηδηθά ζπλεξγεία κεηαιισξύρσλ ή έκπνξνη γηα αληαιιαγή Κξεηηθώλ πξντόλησλ κε ην απαξαίηεην απηό πιηθό. Γηα λα απνθηήζεη ν ραιθόο ζηεξεόηεηα θαη λα παξαζθεπαζηνύλ από ηνπο κεηαιινπξγνύο ηα θξάκαηα ηνπ κπξνύληδνπ, ρξεηαδόηαλ θαζζίηεξνο πνπ έπξεπε λα κεηαθεξζεί από ηα βάζε ηεο Μηθξάο Αζίαο. Έηζη άξρηζε λα θηλείηαη ην εκπόξην, θπζηθά κε πινία, ηα νπνία έπξεπε λα ηειεηνπνηεζνύλ γηα λα δηαζρίδνπλ ηηο ζάιαζζεο. Από ηελ πξώηε ζηηγκή θάλεθε πόζν απνηειεζκαηηθό ήηαλ ην εκπόξην κε ην ζύζηεκα ησλ αληαιιαγώλ. Έπξεπε, ινηπόλ, λα νξγαλσζεί ε παξαγσγή ησλ επηρσξίσλ πξντόλησλ θαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε επεμεξγαζία ησλ πξώησλ πιώλ, θπξίσο ηνπ κεηάιινπ. (Υάξηεο 1) Υάξηεο 1. Οη «δξόκνη» ηνπ Υαιθνύ θαη ηνπ Καζζίηεξνπ γηα ηνπο Μηλσΐηεο Με ηε κεηαβνιή απηή ηεο δσήο θαη ηε δηακόξθσζε ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, πνιινί νηθηζκνί αξρίδνπλ λα εμειίζζνληαη ζε πόιεηο θαη έηζη απηόκαηα πξνβάιιεη ε αλάγθε νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο. Οη πην ζεκαληηθνί από ηνπο αξρεγνύο ζπγθεληξώλνπλ ηδηαίηεξε εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο (κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ιανύ). Μαθξνρξόληα εηξήλε, ε ιεγόκελε pax Minoika, θαη επεκε- 2

3 ξία επηθξαηνύλ ζηελ Κξήηε, όπσο δείρλεη ε παληειήο έιιεηςε νρπξώζεσλ. Πηζαλνινγείηαη όηη ζε νιόθιεξν ην λεζί αλαγλσξίδνληαλ ε ππεξνρή ηνπ βαζηιέα ηεο Κλσζνύ. Άιινη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα αλάθηνξα ηεο Κξήηεο δελ απνηεινύλ έδξα δηαθνξεηηθώλ βαζηιέσλ ή πξηγθίπσλ αιιά όηη όια αλήθνπλ ζην βαζηιηά ηεο Κλσζνύ, ν νπνίνο, όπσο νη κνλάξρεο ηεο αλαηνιήο, έρεη αλάθηνξα ζ όιεο ηηο πόιεηο θαη ηα ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξηόδνπο. Ζ αλάπηπμε απηή ηνπ πνιηηηζκνύ θαη νη κεηαβνιέο ζηε δσή ησλ Κξεηώλ ζπκβαίλνπλ ζηελ αξρή ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο Πξναλαθηνξηθήο πεξηόδνπ ( ) π.υ. ηνηρεία από ηνλ πνιηηηζκό απηήο ηεο θάζεο ήξζαλ ζην θσο κε ηηο αλαζθαθέο ζηε Βαζηιηθή θαη ζηε Μύξην ηεο Ηεξάπεηξαο. Ζ Βαζηιηθή δεζπόδεη ζηνλ ηζζκό, ην ζηελόηεξν δειαδή κέξνο ηεο Κξήηεο, όπνπ εύθνια κεηαθέξνληαλ ηα εκπνξηθά θνξηία από ην Ληβπθό πέιαγνο γηα λα πξνσζεζνύλ από εθεί ζηελ Κεληξηθή ή Αλαηνιηθή Κξήηε. (Υάξηεο 2, Δηθόλεο 1, 2) Υάξηεο 2. Ζ δηαθίλεζε ηνπ εκπνξίνπ θαηά ηε δεύηεξε θάζε ηεο Πξναλαθηνξηθήο Πεξηόδνπ ( π.υ.) Δηθόλα 1. Πξόρνπο ξπζκνύ Βαζηιηθήο Δηθόλα 2. Πξναλαθηνξηθή ππμίδα από ζηεαηίηε 3

4 Ο λόκνο ησλ ηζζκώλ πνπ δηαηύπσζε ν νκεξηζηήο Victor Berard είρε εθαξκνγέο ζε επνρέο πνπ ε ζαιαζζνπινΐα απνηεινύζε δύζθνιν εγρείξεκα. Οη λαπηηθνί πξνηηκνύζαλ λα απνθεύγνπλ ηνλ επηθίλδπλν πεξίπινπ ηεο λήζνπ, δηαβηβάδνληαο ηα εκπνξεύκαηα θαη ηνπο επηβάηεο από ζάιαζζα ζε ζάιαζζα ζην ζηελόηεξν ζεκείν, πνπ εδώ κόιηο μεπεξλνύζε ηα 12 ρηιηόκεηξα. (Υάξηεο 3) Υάξηεο 3. Ο «Νόκνο ησλ Ηζζκώλ», όπσο δηαηππώζεθε από ηνλ Οκεξηζηή Victor Berard Ζ ίδξπζε, ινηπόλ, θάπνησλ νηθηζκώλ ζε επίθαηξεο ζέζεηο ηζζκώλ, όξκσλ, κηθξώλ παξαθηίσλ λεζηώλ θ.ι.π. δελ δηθαηνινγείηαη δηαθνξεηηθά, αθνύ δελ πξνζθέξνληαλ γηα άιιε θύξηα απαζρόιεζε, παξά κόλνλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ. Γηα ηε δηαθίλεζε όκσο ησλ εκπνξεπκάησλ από ζάιαζζα ζε ζάιαζζα, αιιά θπξίσο αλάκεζα ζηα κεγάια αλαθηνξηθά θέληξα, ρξεηαδόηαλ νδηθό δίθηπν θαηάιιειν γηα ηηο κεηαθνξέο. Φαίλεηαη όηη ζηελ παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν αλάγεηαη ε θαηαζθεπή ησλ πιαθόζηξσησλ δξόκσλ πνπ έλσζαλ ηε λόηηα αθηή ηεο Κξήηεο θαη ηα ιηκάληα ηεο κε ηελ Κλσζό θαη ηε βόξεηα α- θηή. Ζ θεληξηθή αξηεξία απηώλ αλέβαηλε ζηα πςώκαηα ησλ ππσξεηώλ ηεο Ίδεο, πεξλνύζε ηε ζηελή δηάβαζε ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, από όπνπ θαηεβαίλεη θαη ζήκεξα ν δξόκνο γηα ηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο, θαη θαηέιεγε ζηε βόξεηα πεδηλή δώλε. Πνιιά ηερληθά έξγα, κηθξέο γέθπξεο, πςειά αληεξείζκαηα, νδνθπιάθηα, ζπκπιήξσλαλ ηε κεγάιε απηή νδηθή αξηεξία. ην ηέινο ηεο νδνύ πξνο ηε Κλσζό ππήξρε κηα γηγαληηαία νδνγέθπξα κε ηέζζεξα κεγάια ζιαζηά ηόμα πνπ εμαζθάιηδαλ ην πέξαζκα ηνπ λεξνύ. (Υάξηεο 4) 4

5 Υάξηεο 4. Ζ θεληξηθή νδηθή αξηεξία θαηά ηελ παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν 2. ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΚΡΖΣΗΚΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ Οη αληαιιαγέο κεηαμύ ησλ Κξεηώλ θαη ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ ήηαλ ππθλέο. Ζ Μηλστθή εμάπισζε ζην Αηγαίν ζα ήηαλ αδύλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε ζαιαζζνθξαηία ησλ Κξεηώλ. Ζ ειιεληθή κπζνινγία αλαθέξεηαη ζπρλά ζηηο Κξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηελ επνρή ηνπ Μίλσα ζηνλ Αηγαηαθό ρώξν. Ο Ραδάκαλζπο, αδειθόο ηνπ Μίλσα, κε ηελ αθνινπζία ηνπ είραλ ζθνξπίζεη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ο ίδηνο είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ Δύβνηα, ελώ νη άιινη ζηα κηθξόηεξα λεζηά. Ο Γηόδσξνο απνδίδεη ζε πξσηνβνπιία ηνπ Ραδάκαλζπ ηελ θαηάθηεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ παξαιίσλ ηεο Μ. Αζίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Δξπζξαίαο, θαζώο θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ λεζηώλ: Λήκλνο, θύξνο, Πάξνο, Γήινο, Άλδξνο. Ο ηάθπινο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πεπάξεζν (ζεκεξηλή θόπειν), ν Οηλνπίσλ ζηε Υίν, ν Άληνο ζηε Νάμν, ν Δπάλζεο ζηε Θάζν. Γηνί ή ζπγγελείο ηνπ Μίλσα, αλαθέξεη ε κπζνινγία όηη βξέζεθαλ ζηελ Πάξν, ζηε Φνιέγαλδξν θαη ζηελ Αζήλα. ηελ Κνξεζό ηεο Κέαο ππήξρε απνηθία ηνπ Μίλσα αιιά ν ίδηνο ίδξπζε θαη ηε Μηλώα ζηε Μεγαξίδα. Αξθεηέο αθόκα απνηθίεο κε ην όλνκα Μηλώα ππήξραλ ζην ρώξν ηνπ Αηγαίνπ. Απηό ήηαλ ην όλνκα ηεο Γάδαο θαζώο θαη ηεο Ζξάθιεηαο ζηε ηθειία. Μηα αξραία παξάδνζε αλαθέξεη όηη ν Μίλσαο εμεζηξάηεπζε ζηε ηθειία θαη εθεί δνινθνλήζεθε. Έλα λεζάθη κε ην ίδην όλνκα βξίζθνληαλ θνληά ζην ιηκάλη ησλ Μεγάξσλ, έλα αθξσηήξην κε ηείρνο ζηε Λαθσλία (ζεκεξηλή Μνλεκβαζηά), κηα πόιε ζηε ίθλν, άιιε ζηελ Ακνξγό, νλνκαζία πεγήο ζηε Γήιν. Σν ίδην όλνκα, δειαδή Μηλώα, βξίζθνπκε ζε επηγξαθέο ζηελ Κέξθπξα. Άιινη νηθηζκνί, όπσο ηνπ Μεκβιηάξνπ ζηε Θήξα θαη ηνπ Κάδκνπ ζηε Βνησηία, ελώ πίζηεπαλ όηη είραλ Φνηληθηθή πξνέιεπζε, είραλ ραξαθηήξα πεξηζζόηεξν Κξεηηθό, ίζσο, γηαηί ζηε Φνηλίθε είραλ γίλεη απνηθίζεηο Κξεηώλ ζε κεγάιε θιίκαθα. ηε Ρόδν εγθαηαζηάζεθε ν θξεηηθόο Αιζαηκέλεο. Ο αξπεδόλαο, αδειθόο επίζεο ηνπ Μίλσα, από ηελ Κξήηε κεηαλάζηεπζε ζηε Λπθία. Ο Μίιεηνο, από ηελ νκώλπκε Κξεηηθή πόιε, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Καξία θαη ίδξπζε ηε Μίιεην, ε νπνία αλαγλώξηδε σο κεηξόπνιή ηεο ηελ Κξεηηθή Μίιαην, αλαηνιηθά ησλ Μαιίσλ. 5

6 Γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο παξαδόζεηο ζρεηηθά κε Κξεηηθέο ε- γθαηαζηάζεηο, αλ θαη γηα ηα πην ζεκαληηθά ηεξά, όπσο ησλ Γειθώλ, ηεο Διεπζίλαο θαη ηεο Οιπκπίαο, ππήξραλ ηεξνί κύζνη πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ Κξήηε. Οη Μηλύεο πνπ είραλ όλνκα ζπγγεληθό κε ην όλνκα ηνπ Μίλσα, εγθαηαζηάζεθαλ ζε επίθαηξα ζεκεία, όπσο ζηελ Ησιθό ηεο Θεζζαιίαο, ζηνλ Βνησηηθό Οξρνκελό θαη αξγόηεξα ζηελ Πύιν. Ο Έβαλο έρεη ζπλδέζεη θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Μπθελατθνύ πνιηηηζκνύ κε ηελ απνηθηαθή απηή εμάπισζε ησλ Κξεηώλ. Τπέζεηε όηη θαη ζηελ Πεινπόλλεζν ππήξραλ Μηλστθέο εγθαηαζηάζεηο κε Κξήηεο δπλάζηεο θαη έηζη δηθαηνινγνύζε ηελ ύπαξμε ζνισηώλ ηάθσλ κε πνιύηηκα επξήκαηα. Ζ άπνςε απηή όκσο, πεξί Μηλστθήο θαηάθηεζεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζεσξείηαη ζήκεξα ππεξβνιηθή. Πηζαλόλ λα κελ άζθεζαλ επίδξαζε ζηελ Πεινπόλλεζν νη Κξήηεο κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο, αιιά κε ακνηβαίεο ζρέζεηο, θηιηθέο εκπνξηθέο, ερζξηθέο ή θαη κε επηγακίεο. Γελ είκαζηε βέβαηνη θαηά πόζν νη κύζνη θαη νη νλνκαζίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζρεηηθά ή απόιπηα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ή είλαη κεηαγελέζηεξεο θαη ζπκβνιηθέο. (Υάξηεο 5) Υάξηεο 5. Σν Γίθηπν ησλ Κξεηηθώλ Απνηθηώλ ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία 3. ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, όκσο, όηη ε παξάδνζε είρε βαζηζηεί θαηά έλα κεγάιν βαζκό ζηελ η- ζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα κηαο επξύηεξεο απνηθηαθήο εμάπισζεο ηνπ Μηλστθνύ ζηνηρείνπ, από πνιύ παιηά, ηδηαίηεξα όκσο ζηα λεναλαθηνξηθά ρξόληα ( π.υ.). Ζ απόιπηε επηθξάηεζε ηεο Κξήηεο ζηε ζάιαζζα είλαη αλακθηζβήηεηε, αθνύ ηα Μπθελατθά θέληξα δελ είραλ αθόκα γελλεζεί θαη, αθνύ ν Κξεηηθόο απνηθηζκόο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είρε πάξεη κεγάιε έθηαζε. Απηό επηβεβαηώλεηαη από ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα ζηα ζεκεία πνπ έ- ρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ παξάδνζε. Ηδηαίηεξεο θαη από πνιύ παιηά ήηαλ νη ζρέζεηο ησλ Μηλστηώλ κε ηηο Κπθιάδεο, ζηηο νπνίεο νθείιεηαη θαη ε δεκηνπξγία παξαζαιάζζησλ νηθηζκώλ ζηε Βόξεηα παξαιία ηεο Κξήηεο. Απηό καξηπξεί θαη ε αθζνλία θπθιαδηθώλ αληηθεηκέλσλ (εηδσιίσλ, αγγείσλ, θ.ι.π.) ζηνπο κηλστθνύο πξναλαθηνξηθνύο νηθηζκνύο. Πνιύ ζηελέο ζρέζεηο δηαηεξνύζαλ, νη Κξήηεο, κε ηε Φπιαθσπή ηεο Μήινπ, εμ αηηίαο ηνπ Ο- ςηαλνύ, κηαο θξπζηαιιηθήο εθαηζηεηαθήο ύιεο θαηάιιειεο γηα καραηξίδηα. Αξγόηεξα, δεκηνπξγείηαη εθεί εκπνξηθόο ζηαζκόο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νςηαλνύ. Απηό καξηπξνύλ ηα ιείςαλα ηνπ δεπηέξνπ νηθηζκνύ ζην λεζί, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μηλστθήο αξρηηεθηνληθήο. 6

7 Υάξηεο 6. Γηπισκαηηθέο ρέζεηο ησλ Κξεηώλ κε ηηο Κπθιάδεο ζηα Νεναλαθηνξηθά ρξόληα ( π.υ.) Σελ ίδηα επνρή ζηελ Κέα, ζηνλ όξκν ηεο Κνξεζνύ, επάλσ ζηε ρεξζόλεζν ηεο Αγίαο Δηξήλεο, αθκάδεη έλαο αλάινγνο νηθηζκόο. Από ηπραία επξήκαηα έρεη βεβαησζεί όηη θαη ζε πνιιά άιια λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ππήξραλ αλάινγεο Κξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. (Υάξηεο 6) Θεηηθέο ελδείμεηο έρνπκε θαη γηα ηελ Πεπάξεζν (θόπειν), θαζώο ήξζε ζην θσο βαζηιηθόο ηάθνο, ζηε ζέζε ηάθπινο, κε αγγεία Μηλστθνύ θαη Μπθελατθνύ ηύπνπ. ηα Κύζεξα ππήξραλ παιαηναλαθηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αξγόηεξα δεκηνπξγήζεθε αθκαία λεναλαθηνξηθή α- πνηθία. ηε Ρόδν, επίζεο, αλαθαιύθζεθε Μηλστθόο νηθηζκόο ζηε ζέζε Σξηάληα. Λαμεπηνί ηάθνη βξέζεθαλ ζηελ Κσ θαη ζηελ Κάξπαζν θαη ηα θηεξίζκαηά ηνπο είλαη Μηλστθά. Από απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ζα ππήξραλ θαη νηθηζκνί. ηελ Κύζλν βξέζεθε ζεζαπξόο ράιθηλσλ εξγαιείσλ Κξεηηθνύ ηύπνπ. Από ηηο πιένλ αμηόινγεο απνηθίεο ηεο Κξήηεο είλαη ε Θήξα, ζηελ νπνία νη αλαζθαθέο, ηνπ θαζεγεηή Μαξηλάηνπ, έθεξαλ ζην θσο Μηλστθό νηθηζκό κε θαηαπιεθηηθέο ηνηρνγξαθίεο. (Υάξηεο 7, Δηθόλεο 3, 4) Δηθόλα 3. Ζ Σνηρνγξαθία ηεο Αλνίμεσο (Αθξσηήξη Θήξαο) Δηθόλα 4. Ζ Σνηρνγξαθία ησλ παηδηώλ πνπ ππγκαρνύλ (Αθξσηήξη Θήξαο) 7

8 Υάξηεο 7. Γηπισκαηηθέο ρέζεηο ησλ Κξεηώλ θαη κε άιιεο, πιελ Κπθιάδσλ, πεξηνρέο ζηα Νεναλαθηνξηθά ρξόληα ( π.υ.) 4. ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ Πνιιέο ελδείμεηο πξνθύπηνπλ γηα ζηελέο ζρέζεηο ηεο Λπθίαο θαη ηεο Καξίαο κε ηελ Κξήηε, ό- πσο απέδεημαλ νη έξεπλεο ζηε Μίιεην θαη ζηελ Ηαζό. ηελ πεξηνρή ηεο Φνηλίθεο, ηδηαίηεξα ζηελ Οπγθαξίη (ηεο ζεκεξηλήο Ράο άκξα), νη θξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο είραλ μεπεξάζεη ην ζηάδην ησλ εκπνξηθώλ ζηαζκώλ θαη απνηεινύζαλ πξαγκαηηθέο απνηθίεο. Καζώο πεξλάκε ζηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν θαη αξγόηεξα ζηε Νεναλαθηνξηθή, ε Κξήηε αλαπηύζζεηαη ξαγδαία θαη κε ην εκπόξην θαη ηε λαπηηιία ηεο, γίλεηαη ε ζαιαζζνθξάηεηξα ηεο Αλαηνιηθήο θπξίσο Μεζνγείνπ. πνπ ππήξρε παξαιία ηεο Κξήηεο θαηάιιειε γηα αγθπξνβόιεκα, ππήξρε θαη κηθξόο ή κεγαιύηεξνο νηθηζκόο. ηε λόηηα κόλν παξαιία ηεο κεηξάκε ζρεδόλ είθνζη δύν αξραία ιηκάληα. Αθόκε θαη ε ίδξπζε ησλ ηεζζάξσλ αλαθηόξσλ (Κλσζόο, Φαηζηόο, Εάθξνο, Μάιηα) ζεσξείηαη όηη δελ έγηλε ηπραία. Ζ ζέζε ηνπο θαιύπηεη ηελ νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ κε: ηελ θπξίσο Διιάδα θαη ηηο Κπθιάδεο (Κλσζόο), ηε Μηθξά Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ (Μάιηα), ηελ Κύπξν, πξία, Φνηλίθε, Παιαηζηίλε (Εάθξνο), ηελ Αίγππην (Φαηζηόο). (Υάξηεο 8) 8

9 Υάξηεο 8. Σν Γίθηπν ησλ Δκπνξηθώλ θαη Γηπισκαηηθώλ ρέζεσλ ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιή, θαηά ηελ Παιαηναλαθηνξηθή θαη ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν. Ο ηπιηαλόο Αιεμίνπ κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα ππνζηήξημε όηη νιόθιεξν ην εκπόξην ήηαλ νπζηαζηηθά βαζηιηθό, νξγαλσκέλν από ηα αλάθηνξα θαη όηη νη έκπνξνη ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάιιεινη ησλ βαζηιέσλ. ζν θη αλ ζεσξεζεί ππεξβνιηθή απηή ε άπνςε, είλαη βέβαην όηη ηα αλάθηνξα έπαημαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νξγάλσζε ησλ εκπνξηθώλ δηαθηλήζεσλ, ηδίσο κε ηηο κεγάιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, αθνύ θαη ηα θύξηα πξντόληα θαη ηα ηερλνπξγήκαηα ζπγθεληξώλνληαλ ζηα αλαθηνξηθά θέληξα. Απηό βεβαηώλεηαη από ηελ ύπαξμε α- λαθηνξηθώλ εξγαζηεξίσλ όρη κόλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ αλαθηόξνπ ή θαη ηνπ αλαθηνξηθνύ θέληξνπ, αιιά θαη γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ αγνξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο άιισζηε έρεη απνδεηρηεί από ηελ αλεύξεζε πνιπάξηζκσλ θξεηηθώλ αλαθηνξηθώλ ζθεπώλ ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Αλαηνιή (Αζία). Σν εκπόξην, ινηπόλ, ήηαλ ππό ηνλ έιεγρν ησλ αλαθηόξσλ θαη ε βαζηιηθή παξαγσγή απνηεινύζε κηα από ηηο θύξηεο πεγέο ηξνθνδόηεζήο ηνπ. Απηό εμεγεί ηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα θηάζεη ε ηερλνπξγία ζε εμαηξεηηθά πςειό επίπεδν. Δθιεθηά πξντόληα ζα κεηαθέξνληαλ ζηηο α- γνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ κέζα ζε ζθεύε ή θηβώηηα. Ζ αλαθηνξηθή παξαγσγή απνηέιεζε ηελ θαηεγνξία ησλ πιένλ πεξηδήηεησλ εηδώλ εκπνξίνπ. Δθιεθηά θξαζηά θαη αξσκαηηζκέλν ιάδη κεηαθέξνληαλ ζε εηδηθά ζθεύε. Σν ζρήκα ησλ ςεπδόζηνκσλ ακθνξέσλ άξρηζε λα επηθξαηεί, γηαηί εμαζθάιηδε ηελ απνζηνιή ζθξαγηζκέλσλ πγξώλ πξντόλησλ. Ζ παξαγσγή πξνζαξκόδνληαλ ζηε δήηεζε ησλ εμσηεξηθώλ αγνξώλ θαη ην γεγνλόο απηό βεβαηώλεηαη όρη κόλν από αηγππηηαθέο ή αλαηνιηθέο πεγέο, αιιά θαη από Κξεηηθά αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηα θπξηόηεξα θέληξα ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Αλαηνιήο θαη αληίζηξνθα. Οη αληαιιαγέο κε ηνπο άιινπο ιανύο ήηαλ ζπρλέο θαη πνιππνίθηιεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ραξαθηήξαο π.ρ. ησλ ηεξνγιπθηθώλ (κηαο πξώηεο γξαθήο ηεο Κξήηεο πξηλ ηε Γξακκηθή Α θαη Β) είλαη αλάινγνο κε ηα ηεξνγιπθηθά ηεο Αηγύπηνπ αιιά, πνιύ ιίγα ζεκεία ηνπο είλαη ίδηα. Έλαο ζεζαπξόο από πεξίηερλα αζεκέληα ζθεύε, Μηλστθνύ ηύπνπ, βξέζεθε ζηα ζεκέιηα ηνπ λανύ ηεο Βύβινπ ζηε Φνηλίθε θαη έλαο άιινο ίδηνο ζηελ Αηγππηηαθή Tod. ε ηάθνπο ηεο Α- βύδνπ ηεο 12 εο δπλαζηείαο βξέζεθαλ, καδί κε αηγππηηαθά αληηθείκελα, σξαία Κακαξατθά 1 αγγεία ζηνιηζκέλα κε ξόδαθεο. ηνπο ζσξνύο ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο εξγαηνππόιεηο ησλ πεξηνρώλ όπνπ θηίδνληαλ ππξακίδεο βαζηιέσλ, όπσο ζηηο Kahun, Illahun, θαη Harageh, βξέζεθαλ πνιιά θνκκάηηα από Κακαξατθά ζθεύε, ηα νπνία θαηά πάζα πηζαλόηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ από θξεηηθνύο πνπ εξγάζηεθαλ εθεί. (Υάξηεο 9, Δηθόλα 5) 1 Πεξίηερλα αγγεία πνπ πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ην πήιαην ησλ Κακαξώλ ηεο Κξήηεο, ζην νπνίν βξέζεθαλ. 9

10 Υάξηεο 9. Δηθόλα 5. Ζ πόιε Βύβινο ηεο Φνηλίθεο Μηλστθά θεξακηθά βξέζεθαλ θαη ζηα λεζηά Lipari ηεο ηθειίαο. Ράβδνη Μηλστθνύ ραιθνύ βξέζεθαλ ζηε αξδελία. πια ή ζξαύζκαηα Μηλστθώλ αγγείσλ βξέζεθαλ επίζεο ζηε Μάιηα, ζηε Μαθεδνλία, ζηε Μίιεην, ζηνλ Οξόληε, ζηνλ Δπθξάηε θαη αιινύ. Κξεηηθά όπια: ζπαζηά, εγρεηξίδηα, θξάλε, αζπίδεο, θαζώο θαη νξεηράιθηλα θξεηηθά εξγαιεία πσινύληαλ ηόζν ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην, όζν θαη ζηνπο εκπνξηθνύο ζηαζκνύο ηεο ηθειίαο, θνληά ζηηο πξξαθνύζεο, ηε Θάςν θαη ηνλ Αθξάγαληα. Αλαγλσξίζηεθαλ κεγάιεο πνζόηεηεο θξεηηθώλ θνζκεκάησλ: πεξηιαίκηα, ζθξαγίδεο ή δαρηπιίδηα από πνιύηηκα κέηαιια, αθόκε θαη από πειό, πέηξα ή θόθθαιν ζε νιόθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Σνηρνγξαθίεο Μπθελατθώλ θαη Αηγππηηαθώλ αλαθηόξσλ ζπκίδνπλ ηηο Μηλστθέο ηνηρνγξαθίεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε εθείλεο ηεο αληνξίλεο. Πεξηδήηεηα ήηαλ ηα θξεηηθά αληηθείκελα ησλ Kaptaru, ησλ Κξεηώλ δειαδή, όπσο αλαθέξνληαη ζε θείκελα ηνπ Mari ζην Μέζν Δπθξάηε. (Υάξηεο 10) 10

11 Υάξηεο 10. Σν Γίθηπν ησλ Δκπνξηθώλ θαη Γηπισκαηηθώλ ρέζεσλ ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γύζε, θαηά ηελ Παιαηναλαθηνξηθή θαη ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν. Πνιιέο θνξέο ζε αηγππηηαθά θαη αλαηνιηθά θείκελα γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ μπιεία ησλ θέδξσλ πνπ κεηαθέξνληαλ από ηελ πεξηνρή ηνπ Ληβάλνπ κε ηα θαξάβηα ησλ Κεθηί. Πνηνη ήηαλ απηνί νη Κεθηί πνπ όρη κόλν αλαθέξνληαη ζε αηγππηηαθέο πεγέο, αιιά θαη εηθνλίδνληαη ζηνπο ηνίρνπο; Ήηαλ, θαίλεηαη, Κξήηεο, όπσο εύθνια αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ ηάθσλ α- πό ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπο πεξηβνιή θαη θόκκσζε θαη από ηα πεξίηερλα αληηθείκελα πνπ θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα από απηά είλαη Μηλστθά αγγεία: ξπηά, ακθνξείο, πξόρνη, θξαηήξεο θ.ά. Οη Κξήηεο, ινηπόλ, θαίλεηαη όηη πξνζθέξνπλ θξεηηθά πξντόληα σο α- ληαιιάγκαηα γηα ην ρξπζό, ην ειεθαληνθόθθαιν, ηα πθάζκαηα, ηα αξώκαηα, ηνπο πηζήθνπο θαη άιια είδε πνπ ηνπο έδηλαλ νη Αηγύπηηνη εγεκόλεο. Ζ μπιεία ήηαλ πεξηδήηεηε ζε ρώξεο όπσο ε Αίγππηνο θαη ε Μεζνπνηακία. Σα δάζε από θππαξίζζηα θαη θέδξνπο ηεο Κξήηεο έδηλαλ άθζνλν ην πιηθό απηό. Φαίλεηαη πσο ηα θξεηηθά πινία είραλ αλαιάβεη θαη ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην, θπξίσο από ηα ιηκάληα ηεο πξνθνηληθηθήο πεξηνρήο. Ζ παξνπζία θξεηηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη αγγείσλ ζηελ Κύπξν δείρλεη όηη νη ζρέζεηο ησλ Μηλστηώλ κε ηε λήζν ηνπ ραιθνύ ήηαλ ππθλέο. Οη απιέο ησλ βαζηιέσλ ηεο Κξήηεο πξνζπαζνύζαλ, ρσξίο ακθηβνιία, λα αλαπηύμνπλ θαιέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηηο πνιηηηζκέλεο ρώξεο ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη έζηειλαλ πξεζβείεο κε εθιεθηά δώξα γηα ηνπο μέλνπο βαζηιείο θαη ηα ηεξά. Θα δέρνληαλ επίζεο απεζηαικέλνπο ησλ μέλσλ εγεκόλσλ κε ηα δώξα ηνπο. Έηζη εμεγείηαη ε αλαθάιπςε, ζηα Μηλστθά θέληξα, πνιύηηκσλ αηγππηηαθώλ πέηξηλσλ αγγείσλ θαη εηδσιίσλ, ζθαξαβαίσλ θαη ζθξαγηδνθπιίλδξσλ. Από ηα αληηθείκελα απηά αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην αγαικάηην από δηνξίηε ηνπ U- ser, απεζηαικέλνπ θάπνηνπ Φαξαώ, πνπ βξέζεθε θάησ από ην πιαθόζηξσην ηεο θεληξηθήο απιήο ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ, θαζώο θαη ην ζθξαγηδνθύιηλδξν από αηκαηίηε ηεο επνρήο ηνπ βαζηιηά ηεο Βαβπιώλαο Υακνπξακπί, πνπ βξέζεθε ζε ζνισηό ηάθν ηνπ Πιαηάλνπ ηεο Μεζαξάο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό γεγνλόο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ απνηειεί θαη ε θαηαζθεπή εηδηθνύ ιηκαληνύ ζηε λήζν Φάξν, έμσ από ην Γέιηα ηνπ Νείινπ, από Κξήηεο. Πξόθεηηαη γηα έλα ηερληθό έξγν πξάγκαηη γηγαληηαίν, κε πξνβιήηεο, θπκαηνζξαύζηεο, ζηόκηα εηζόδνπ ησλ πινίσλ θ.ά. Ο Έβαλο ηεθκεξίσζε, κε ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα, όηη ηα έξγα ηεο Φάξνπ έγηλαλ από Κξήηεο θαηά ηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν. Φαίλεηαη όηη νη Αηγύπηηνη ππνζηεξημαλ ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ έξγσλ πνπ ηόζν ζπληεινύζαλ ζηελ ηόλσζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ Κξήηε θαη ηε πξνθνηληθηθή δώλε. (Υάξηεο 11) 11

12 Υάξηεο 11. Ζ λήζνο Φάξνο ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ ζηελ Αίγππην κσο, κεξηθνί επηζηήκνλεο (όπσο ν P.Demargne) ππνηίκεζαλ ηηο ζρέζεηο ηεο Κξήηεο κε ηελ Αλαηνιή θαη θπξίσο κε ηε πξνθνηληθηθή δώλε θαη ππεξεθηίκεζαλ ηελ εμάπισζε ηνπ Μπθελατθνύ πνιηηηζκνύ θαη πέξα από απηή ηε δώλε. Ο Γάιινο εξεπλεηήο ηεο Οπγθαξίη, C.F. Schaeffer, νξζά αλαγλώξηζε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Μηλστθνύ ζηνηρείνπ θαη κίιεζε γηα κεηαθύηεπζε πνιιώλ κνξθώλ Μηλστθήο θαη ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκαληηθήο απηήο Φνηληθηθήο πόιεο. 5. ΔΠΗΛΟΓΟ Σα ηεξά θείκελα, θπξίσο ύκλνη, πνπ βξέζεθαλ ζηελ Οπγθαξίη αθήλνπλ θαζαξά λα δηαθαλεί ε δηείζδπζε ηνπ θξεηηθνύ ζηνηρείνπ. Ωζηόζν, ην κέιινλ ίζσο καο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο, θαζώο λέα ζηνηρεία κπνξεί λα έξζνπλ ζην θσο από αλαζθαθέο ή αθόκα θαη από ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ πξώησλ γξαθώλ ηεο Μηλστθήο Κξήηεο θαη λα βεβαησζνύκε ή λα απνδείμνπκε πνιύ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από όζα γλσξίδνπκε ή ππνπηεπόκαζηε ζήκεξα. 12

13 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Αιεμίνπ ηπιηαλόο, «Οδεγόο Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ. Μηλσηθόο Πνιηηηζκόο. Γεληθή Γ/λζηο Αξραηνηήησλ θαη Αλαζηειώζεσο», Αζήλαη «Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο», Σόκνο Α. Δθδνηηθή Αζελώλ. 3. Λνγηάδνπ-Πιάησλνο σζώ, «Κξήηε. Αξραηνινγία Ηζηνξία», Δθδόζεηο Γ&Η. Μαζηνπιάθεο, Αζήλα. Μαξσλίηεο Γ., «Οκήξνπ Οδύζζεηα, Ο.Δ.Γ.Β.» 4. Παπαπνζηόινπ Η.Α., «Κξήηε. Κλσζόο Φαηζηόο Μάιηα Αγ. Σξηάδα Εάθξνο θαη ην Μνπζείν Ζξαθιείνπ», Δθδόζεηο ΚΛΔΗΩ, Αζήλα «Παηξηδνγλσζία. Διιήλσλ Σόπνη: ρξόληα Ηζηνξίαο», Δθδόζεηο: Δθεκεξίδα ΔΘΝΟ, ηόκνο 6 νο θαη 7 νο, Αζήλα. 6. Andronicos Manolis, «Herakleion Museum and Rrchaelogical Sites of Crete», Ekdotike Athenon, s.a., Athens Botsford k Robinson, «Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία Αλαζεσξεκέλε από ηνλ θαζεγεηή Donald Kagan», Mνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Αζήλα Faure Paul, «Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Κξήηε ηε Μηλσηθή Δπνρή. Μεηάθξαζε Έιιεο Η. Αγγέινπ», Δθδόζεηο Παπαδήκα, Αζήλα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα