ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ."

Transcript

1 ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ. Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπηθ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ Φηιόινγνο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Οη Μηλσΐηεο, εθκεηαιιεπόκελνη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κξήηεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξόκη ηξηώλ επείξσλ, θαζώο θαη ηελ καθξνρξόληα εηξήλε ηελ νπνία είραλ εμαζθαιίζεη, ζηξάθεθαλ από λσξίο ζηε λαπηηιία θαη αλέπηπμαλ ην εκπόξην. Οη πξώηεο ηνπο επαθέο ήηαλ κε ηελ θπξίσο Διιάδα, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Πνιύ λσξίο απέθηεζαλ επαθέο κε ηε πξία θαη ηε Φνηλίθε, αιιά θαη κε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ πην αλαηνιηθά, θαζώο θαη κε ηελ Αίγππην. Σα πινία ηνπο δηέζρηδαλ ηηο ζάιαζζεο θάλνληαο εκπόξην ησλ πξντόλησλ ηνπο αιιά θαη δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην θαη έθηαλαλ κέρξη ηε ηθειία. Οη αληαιιαγέο αλάκεζα ζηελ Κξήηε θαη ζηηο ρώξεο κε ηηο νπνίεο έξρνληαλ ζε επαθή ήηαλ πάξα πνιιέο θαη ζε πνιιά επίπεδα. Φπζηθό ήηαλ ινηπόλ, εθηόο από ηα πξντόληα λα αληαιιάζζνπλ θαη ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκώλ ηνπο. Ζ επηζηήκε ηεο Υαξηνγξαθίαο, κε αξσγό ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία, ζπκβάιιεη ζε ηνύην αθξηβώο: ζηνλ εληνπηζκό ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ κεηαμύ ησλ Μηλστηώλ θαη ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ ( π.υ.) κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο δηθηύσζεο απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ηόηε θόζκνπ θαη ηελ ραξηνγξαθηθή ηνπ απεηθόληζε. Λέμεηο θιεηδηά: Μηλστθόο Πνιηηηζκόο, Απνηθίεο, Δκπνξηθέο ρέζεηο, Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Πνιπκέζα 1

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο Μηλστθόο πνιηηηζκόο ήηαλ έλαο αλνηρηόο ζηνλ θόζκν πνιηηηζκόο. Οη Κξήηεο δέρνληαλ μέλνπο, θηινμελνύζαλ, αληάιιαζζαλ δώξα θαη ηδέεο, έθαλαλ γλσξηκίεο. ηελ Οδύζζεηα ν Οδπζζεαο παξνπζηάδεηαη ζαλ Κξεηηθόο, όηαλ ηνλ αθήλνπλ νη Φαίαθεο λαπηηθνί ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ζπλαληά ηελ Αζελά, ηελ νπνία βέβαηα δελ αλαγλσξίδεη, αθνύ ηνπ παξνπζηάζηεθε ζαλ λεαξόο βνζθόο. «Την έσυ την Ιθάκη ακοςστά στην Κπήτη την απλόσυπη, πέπα μακπιά στην άλλη θάλασσα.. Μιλώ για τον Οπσίλοσο πος πάντα τος νικούσε, Στο απέπαντο νησί τηρ Κπήτηρ, όσοςρ μαζί τος έτπυγαν τυμί, Στο τπέξιμο άυταστορ.» ηελ Οδύζζεηα βξίζθνπκε βέβαηα ηνλ απόερν ηεο αθκήο ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ, αθνύ απηόο πξνεγήζεθε θαηά πνιινύο αηώλεο. Ζ θνηλσληθή νξγάλσζε, όκσο, άξρηζε λα γίλεηαη ζηελ αξραία Κξήηε πνιπζύλζεηε, από ηελ ε- πνρή πνπ ην κέηαιιν θπξηάξρεζε ζαλ βαζηθό πιηθό ζηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ, όπισλ θαη πνιπηειώλ θαηαζθεπώλ. Υξεηάζηεθε ηόηε λα αλαδεηεζεί ε πξώηε ύιε ζηηο θύξηεο πεγέο ηνπ. Άθζνλα ραιθνθόξα θνηηάζκαηα ππήξραλ ζηελ Κύπξν θαη ήηαλ αλάγθε λα ζηαινύλ εθεί εηδηθά ζπλεξγεία κεηαιισξύρσλ ή έκπνξνη γηα αληαιιαγή Κξεηηθώλ πξντόλησλ κε ην απαξαίηεην απηό πιηθό. Γηα λα απνθηήζεη ν ραιθόο ζηεξεόηεηα θαη λα παξαζθεπαζηνύλ από ηνπο κεηαιινπξγνύο ηα θξάκαηα ηνπ κπξνύληδνπ, ρξεηαδόηαλ θαζζίηεξνο πνπ έπξεπε λα κεηαθεξζεί από ηα βάζε ηεο Μηθξάο Αζίαο. Έηζη άξρηζε λα θηλείηαη ην εκπόξην, θπζηθά κε πινία, ηα νπνία έπξεπε λα ηειεηνπνηεζνύλ γηα λα δηαζρίδνπλ ηηο ζάιαζζεο. Από ηελ πξώηε ζηηγκή θάλεθε πόζν απνηειεζκαηηθό ήηαλ ην εκπόξην κε ην ζύζηεκα ησλ αληαιιαγώλ. Έπξεπε, ινηπόλ, λα νξγαλσζεί ε παξαγσγή ησλ επηρσξίσλ πξντόλησλ θαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε επεμεξγαζία ησλ πξώησλ πιώλ, θπξίσο ηνπ κεηάιινπ. (Υάξηεο 1) Υάξηεο 1. Οη «δξόκνη» ηνπ Υαιθνύ θαη ηνπ Καζζίηεξνπ γηα ηνπο Μηλσΐηεο Με ηε κεηαβνιή απηή ηεο δσήο θαη ηε δηακόξθσζε ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, πνιινί νηθηζκνί αξρίδνπλ λα εμειίζζνληαη ζε πόιεηο θαη έηζη απηόκαηα πξνβάιιεη ε αλάγθε νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο. Οη πην ζεκαληηθνί από ηνπο αξρεγνύο ζπγθεληξώλνπλ ηδηαίηεξε εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο (κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ιανύ). Μαθξνρξόληα εηξήλε, ε ιεγόκελε pax Minoika, θαη επεκε- 2

3 ξία επηθξαηνύλ ζηελ Κξήηε, όπσο δείρλεη ε παληειήο έιιεηςε νρπξώζεσλ. Πηζαλνινγείηαη όηη ζε νιόθιεξν ην λεζί αλαγλσξίδνληαλ ε ππεξνρή ηνπ βαζηιέα ηεο Κλσζνύ. Άιινη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα αλάθηνξα ηεο Κξήηεο δελ απνηεινύλ έδξα δηαθνξεηηθώλ βαζηιέσλ ή πξηγθίπσλ αιιά όηη όια αλήθνπλ ζην βαζηιηά ηεο Κλσζνύ, ν νπνίνο, όπσο νη κνλάξρεο ηεο αλαηνιήο, έρεη αλάθηνξα ζ όιεο ηηο πόιεηο θαη ηα ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξηόδνπο. Ζ αλάπηπμε απηή ηνπ πνιηηηζκνύ θαη νη κεηαβνιέο ζηε δσή ησλ Κξεηώλ ζπκβαίλνπλ ζηελ αξρή ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο Πξναλαθηνξηθήο πεξηόδνπ ( ) π.υ. ηνηρεία από ηνλ πνιηηηζκό απηήο ηεο θάζεο ήξζαλ ζην θσο κε ηηο αλαζθαθέο ζηε Βαζηιηθή θαη ζηε Μύξην ηεο Ηεξάπεηξαο. Ζ Βαζηιηθή δεζπόδεη ζηνλ ηζζκό, ην ζηελόηεξν δειαδή κέξνο ηεο Κξήηεο, όπνπ εύθνια κεηαθέξνληαλ ηα εκπνξηθά θνξηία από ην Ληβπθό πέιαγνο γηα λα πξνσζεζνύλ από εθεί ζηελ Κεληξηθή ή Αλαηνιηθή Κξήηε. (Υάξηεο 2, Δηθόλεο 1, 2) Υάξηεο 2. Ζ δηαθίλεζε ηνπ εκπνξίνπ θαηά ηε δεύηεξε θάζε ηεο Πξναλαθηνξηθήο Πεξηόδνπ ( π.υ.) Δηθόλα 1. Πξόρνπο ξπζκνύ Βαζηιηθήο Δηθόλα 2. Πξναλαθηνξηθή ππμίδα από ζηεαηίηε 3

4 Ο λόκνο ησλ ηζζκώλ πνπ δηαηύπσζε ν νκεξηζηήο Victor Berard είρε εθαξκνγέο ζε επνρέο πνπ ε ζαιαζζνπινΐα απνηεινύζε δύζθνιν εγρείξεκα. Οη λαπηηθνί πξνηηκνύζαλ λα απνθεύγνπλ ηνλ επηθίλδπλν πεξίπινπ ηεο λήζνπ, δηαβηβάδνληαο ηα εκπνξεύκαηα θαη ηνπο επηβάηεο από ζάιαζζα ζε ζάιαζζα ζην ζηελόηεξν ζεκείν, πνπ εδώ κόιηο μεπεξλνύζε ηα 12 ρηιηόκεηξα. (Υάξηεο 3) Υάξηεο 3. Ο «Νόκνο ησλ Ηζζκώλ», όπσο δηαηππώζεθε από ηνλ Οκεξηζηή Victor Berard Ζ ίδξπζε, ινηπόλ, θάπνησλ νηθηζκώλ ζε επίθαηξεο ζέζεηο ηζζκώλ, όξκσλ, κηθξώλ παξαθηίσλ λεζηώλ θ.ι.π. δελ δηθαηνινγείηαη δηαθνξεηηθά, αθνύ δελ πξνζθέξνληαλ γηα άιιε θύξηα απαζρόιεζε, παξά κόλνλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ. Γηα ηε δηαθίλεζε όκσο ησλ εκπνξεπκάησλ από ζάιαζζα ζε ζάιαζζα, αιιά θπξίσο αλάκεζα ζηα κεγάια αλαθηνξηθά θέληξα, ρξεηαδόηαλ νδηθό δίθηπν θαηάιιειν γηα ηηο κεηαθνξέο. Φαίλεηαη όηη ζηελ παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν αλάγεηαη ε θαηαζθεπή ησλ πιαθόζηξσησλ δξόκσλ πνπ έλσζαλ ηε λόηηα αθηή ηεο Κξήηεο θαη ηα ιηκάληα ηεο κε ηελ Κλσζό θαη ηε βόξεηα α- θηή. Ζ θεληξηθή αξηεξία απηώλ αλέβαηλε ζηα πςώκαηα ησλ ππσξεηώλ ηεο Ίδεο, πεξλνύζε ηε ζηελή δηάβαζε ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, από όπνπ θαηεβαίλεη θαη ζήκεξα ν δξόκνο γηα ηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο, θαη θαηέιεγε ζηε βόξεηα πεδηλή δώλε. Πνιιά ηερληθά έξγα, κηθξέο γέθπξεο, πςειά αληεξείζκαηα, νδνθπιάθηα, ζπκπιήξσλαλ ηε κεγάιε απηή νδηθή αξηεξία. ην ηέινο ηεο νδνύ πξνο ηε Κλσζό ππήξρε κηα γηγαληηαία νδνγέθπξα κε ηέζζεξα κεγάια ζιαζηά ηόμα πνπ εμαζθάιηδαλ ην πέξαζκα ηνπ λεξνύ. (Υάξηεο 4) 4

5 Υάξηεο 4. Ζ θεληξηθή νδηθή αξηεξία θαηά ηελ παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν 2. ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΚΡΖΣΗΚΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ Οη αληαιιαγέο κεηαμύ ησλ Κξεηώλ θαη ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ ήηαλ ππθλέο. Ζ Μηλστθή εμάπισζε ζην Αηγαίν ζα ήηαλ αδύλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε ζαιαζζνθξαηία ησλ Κξεηώλ. Ζ ειιεληθή κπζνινγία αλαθέξεηαη ζπρλά ζηηο Κξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηελ επνρή ηνπ Μίλσα ζηνλ Αηγαηαθό ρώξν. Ο Ραδάκαλζπο, αδειθόο ηνπ Μίλσα, κε ηελ αθνινπζία ηνπ είραλ ζθνξπίζεη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ο ίδηνο είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ Δύβνηα, ελώ νη άιινη ζηα κηθξόηεξα λεζηά. Ο Γηόδσξνο απνδίδεη ζε πξσηνβνπιία ηνπ Ραδάκαλζπ ηελ θαηάθηεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ παξαιίσλ ηεο Μ. Αζίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Δξπζξαίαο, θαζώο θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ λεζηώλ: Λήκλνο, θύξνο, Πάξνο, Γήινο, Άλδξνο. Ο ηάθπινο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πεπάξεζν (ζεκεξηλή θόπειν), ν Οηλνπίσλ ζηε Υίν, ν Άληνο ζηε Νάμν, ν Δπάλζεο ζηε Θάζν. Γηνί ή ζπγγελείο ηνπ Μίλσα, αλαθέξεη ε κπζνινγία όηη βξέζεθαλ ζηελ Πάξν, ζηε Φνιέγαλδξν θαη ζηελ Αζήλα. ηελ Κνξεζό ηεο Κέαο ππήξρε απνηθία ηνπ Μίλσα αιιά ν ίδηνο ίδξπζε θαη ηε Μηλώα ζηε Μεγαξίδα. Αξθεηέο αθόκα απνηθίεο κε ην όλνκα Μηλώα ππήξραλ ζην ρώξν ηνπ Αηγαίνπ. Απηό ήηαλ ην όλνκα ηεο Γάδαο θαζώο θαη ηεο Ζξάθιεηαο ζηε ηθειία. Μηα αξραία παξάδνζε αλαθέξεη όηη ν Μίλσαο εμεζηξάηεπζε ζηε ηθειία θαη εθεί δνινθνλήζεθε. Έλα λεζάθη κε ην ίδην όλνκα βξίζθνληαλ θνληά ζην ιηκάλη ησλ Μεγάξσλ, έλα αθξσηήξην κε ηείρνο ζηε Λαθσλία (ζεκεξηλή Μνλεκβαζηά), κηα πόιε ζηε ίθλν, άιιε ζηελ Ακνξγό, νλνκαζία πεγήο ζηε Γήιν. Σν ίδην όλνκα, δειαδή Μηλώα, βξίζθνπκε ζε επηγξαθέο ζηελ Κέξθπξα. Άιινη νηθηζκνί, όπσο ηνπ Μεκβιηάξνπ ζηε Θήξα θαη ηνπ Κάδκνπ ζηε Βνησηία, ελώ πίζηεπαλ όηη είραλ Φνηληθηθή πξνέιεπζε, είραλ ραξαθηήξα πεξηζζόηεξν Κξεηηθό, ίζσο, γηαηί ζηε Φνηλίθε είραλ γίλεη απνηθίζεηο Κξεηώλ ζε κεγάιε θιίκαθα. ηε Ρόδν εγθαηαζηάζεθε ν θξεηηθόο Αιζαηκέλεο. Ο αξπεδόλαο, αδειθόο επίζεο ηνπ Μίλσα, από ηελ Κξήηε κεηαλάζηεπζε ζηε Λπθία. Ο Μίιεηνο, από ηελ νκώλπκε Κξεηηθή πόιε, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Καξία θαη ίδξπζε ηε Μίιεην, ε νπνία αλαγλώξηδε σο κεηξόπνιή ηεο ηελ Κξεηηθή Μίιαην, αλαηνιηθά ησλ Μαιίσλ. 5

6 Γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο παξαδόζεηο ζρεηηθά κε Κξεηηθέο ε- γθαηαζηάζεηο, αλ θαη γηα ηα πην ζεκαληηθά ηεξά, όπσο ησλ Γειθώλ, ηεο Διεπζίλαο θαη ηεο Οιπκπίαο, ππήξραλ ηεξνί κύζνη πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ Κξήηε. Οη Μηλύεο πνπ είραλ όλνκα ζπγγεληθό κε ην όλνκα ηνπ Μίλσα, εγθαηαζηάζεθαλ ζε επίθαηξα ζεκεία, όπσο ζηελ Ησιθό ηεο Θεζζαιίαο, ζηνλ Βνησηηθό Οξρνκελό θαη αξγόηεξα ζηελ Πύιν. Ο Έβαλο έρεη ζπλδέζεη θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Μπθελατθνύ πνιηηηζκνύ κε ηελ απνηθηαθή απηή εμάπισζε ησλ Κξεηώλ. Τπέζεηε όηη θαη ζηελ Πεινπόλλεζν ππήξραλ Μηλστθέο εγθαηαζηάζεηο κε Κξήηεο δπλάζηεο θαη έηζη δηθαηνινγνύζε ηελ ύπαξμε ζνισηώλ ηάθσλ κε πνιύηηκα επξήκαηα. Ζ άπνςε απηή όκσο, πεξί Μηλστθήο θαηάθηεζεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζεσξείηαη ζήκεξα ππεξβνιηθή. Πηζαλόλ λα κελ άζθεζαλ επίδξαζε ζηελ Πεινπόλλεζν νη Κξήηεο κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο, αιιά κε ακνηβαίεο ζρέζεηο, θηιηθέο εκπνξηθέο, ερζξηθέο ή θαη κε επηγακίεο. Γελ είκαζηε βέβαηνη θαηά πόζν νη κύζνη θαη νη νλνκαζίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζρεηηθά ή απόιπηα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ή είλαη κεηαγελέζηεξεο θαη ζπκβνιηθέο. (Υάξηεο 5) Υάξηεο 5. Σν Γίθηπν ησλ Κξεηηθώλ Απνηθηώλ ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία 3. ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, όκσο, όηη ε παξάδνζε είρε βαζηζηεί θαηά έλα κεγάιν βαζκό ζηελ η- ζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα κηαο επξύηεξεο απνηθηαθήο εμάπισζεο ηνπ Μηλστθνύ ζηνηρείνπ, από πνιύ παιηά, ηδηαίηεξα όκσο ζηα λεναλαθηνξηθά ρξόληα ( π.υ.). Ζ απόιπηε επηθξάηεζε ηεο Κξήηεο ζηε ζάιαζζα είλαη αλακθηζβήηεηε, αθνύ ηα Μπθελατθά θέληξα δελ είραλ αθόκα γελλεζεί θαη, αθνύ ν Κξεηηθόο απνηθηζκόο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είρε πάξεη κεγάιε έθηαζε. Απηό επηβεβαηώλεηαη από ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα ζηα ζεκεία πνπ έ- ρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ παξάδνζε. Ηδηαίηεξεο θαη από πνιύ παιηά ήηαλ νη ζρέζεηο ησλ Μηλστηώλ κε ηηο Κπθιάδεο, ζηηο νπνίεο νθείιεηαη θαη ε δεκηνπξγία παξαζαιάζζησλ νηθηζκώλ ζηε Βόξεηα παξαιία ηεο Κξήηεο. Απηό καξηπξεί θαη ε αθζνλία θπθιαδηθώλ αληηθεηκέλσλ (εηδσιίσλ, αγγείσλ, θ.ι.π.) ζηνπο κηλστθνύο πξναλαθηνξηθνύο νηθηζκνύο. Πνιύ ζηελέο ζρέζεηο δηαηεξνύζαλ, νη Κξήηεο, κε ηε Φπιαθσπή ηεο Μήινπ, εμ αηηίαο ηνπ Ο- ςηαλνύ, κηαο θξπζηαιιηθήο εθαηζηεηαθήο ύιεο θαηάιιειεο γηα καραηξίδηα. Αξγόηεξα, δεκηνπξγείηαη εθεί εκπνξηθόο ζηαζκόο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νςηαλνύ. Απηό καξηπξνύλ ηα ιείςαλα ηνπ δεπηέξνπ νηθηζκνύ ζην λεζί, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μηλστθήο αξρηηεθηνληθήο. 6

7 Υάξηεο 6. Γηπισκαηηθέο ρέζεηο ησλ Κξεηώλ κε ηηο Κπθιάδεο ζηα Νεναλαθηνξηθά ρξόληα ( π.υ.) Σελ ίδηα επνρή ζηελ Κέα, ζηνλ όξκν ηεο Κνξεζνύ, επάλσ ζηε ρεξζόλεζν ηεο Αγίαο Δηξήλεο, αθκάδεη έλαο αλάινγνο νηθηζκόο. Από ηπραία επξήκαηα έρεη βεβαησζεί όηη θαη ζε πνιιά άιια λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ππήξραλ αλάινγεο Κξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. (Υάξηεο 6) Θεηηθέο ελδείμεηο έρνπκε θαη γηα ηελ Πεπάξεζν (θόπειν), θαζώο ήξζε ζην θσο βαζηιηθόο ηάθνο, ζηε ζέζε ηάθπινο, κε αγγεία Μηλστθνύ θαη Μπθελατθνύ ηύπνπ. ηα Κύζεξα ππήξραλ παιαηναλαθηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αξγόηεξα δεκηνπξγήζεθε αθκαία λεναλαθηνξηθή α- πνηθία. ηε Ρόδν, επίζεο, αλαθαιύθζεθε Μηλστθόο νηθηζκόο ζηε ζέζε Σξηάληα. Λαμεπηνί ηάθνη βξέζεθαλ ζηελ Κσ θαη ζηελ Κάξπαζν θαη ηα θηεξίζκαηά ηνπο είλαη Μηλστθά. Από απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ζα ππήξραλ θαη νηθηζκνί. ηελ Κύζλν βξέζεθε ζεζαπξόο ράιθηλσλ εξγαιείσλ Κξεηηθνύ ηύπνπ. Από ηηο πιένλ αμηόινγεο απνηθίεο ηεο Κξήηεο είλαη ε Θήξα, ζηελ νπνία νη αλαζθαθέο, ηνπ θαζεγεηή Μαξηλάηνπ, έθεξαλ ζην θσο Μηλστθό νηθηζκό κε θαηαπιεθηηθέο ηνηρνγξαθίεο. (Υάξηεο 7, Δηθόλεο 3, 4) Δηθόλα 3. Ζ Σνηρνγξαθία ηεο Αλνίμεσο (Αθξσηήξη Θήξαο) Δηθόλα 4. Ζ Σνηρνγξαθία ησλ παηδηώλ πνπ ππγκαρνύλ (Αθξσηήξη Θήξαο) 7

8 Υάξηεο 7. Γηπισκαηηθέο ρέζεηο ησλ Κξεηώλ θαη κε άιιεο, πιελ Κπθιάδσλ, πεξηνρέο ζηα Νεναλαθηνξηθά ρξόληα ( π.υ.) 4. ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ Πνιιέο ελδείμεηο πξνθύπηνπλ γηα ζηελέο ζρέζεηο ηεο Λπθίαο θαη ηεο Καξίαο κε ηελ Κξήηε, ό- πσο απέδεημαλ νη έξεπλεο ζηε Μίιεην θαη ζηελ Ηαζό. ηελ πεξηνρή ηεο Φνηλίθεο, ηδηαίηεξα ζηελ Οπγθαξίη (ηεο ζεκεξηλήο Ράο άκξα), νη θξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο είραλ μεπεξάζεη ην ζηάδην ησλ εκπνξηθώλ ζηαζκώλ θαη απνηεινύζαλ πξαγκαηηθέο απνηθίεο. Καζώο πεξλάκε ζηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν θαη αξγόηεξα ζηε Νεναλαθηνξηθή, ε Κξήηε αλαπηύζζεηαη ξαγδαία θαη κε ην εκπόξην θαη ηε λαπηηιία ηεο, γίλεηαη ε ζαιαζζνθξάηεηξα ηεο Αλαηνιηθήο θπξίσο Μεζνγείνπ. πνπ ππήξρε παξαιία ηεο Κξήηεο θαηάιιειε γηα αγθπξνβόιεκα, ππήξρε θαη κηθξόο ή κεγαιύηεξνο νηθηζκόο. ηε λόηηα κόλν παξαιία ηεο κεηξάκε ζρεδόλ είθνζη δύν αξραία ιηκάληα. Αθόκε θαη ε ίδξπζε ησλ ηεζζάξσλ αλαθηόξσλ (Κλσζόο, Φαηζηόο, Εάθξνο, Μάιηα) ζεσξείηαη όηη δελ έγηλε ηπραία. Ζ ζέζε ηνπο θαιύπηεη ηελ νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ κε: ηελ θπξίσο Διιάδα θαη ηηο Κπθιάδεο (Κλσζόο), ηε Μηθξά Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ (Μάιηα), ηελ Κύπξν, πξία, Φνηλίθε, Παιαηζηίλε (Εάθξνο), ηελ Αίγππην (Φαηζηόο). (Υάξηεο 8) 8

9 Υάξηεο 8. Σν Γίθηπν ησλ Δκπνξηθώλ θαη Γηπισκαηηθώλ ρέζεσλ ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιή, θαηά ηελ Παιαηναλαθηνξηθή θαη ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν. Ο ηπιηαλόο Αιεμίνπ κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα ππνζηήξημε όηη νιόθιεξν ην εκπόξην ήηαλ νπζηαζηηθά βαζηιηθό, νξγαλσκέλν από ηα αλάθηνξα θαη όηη νη έκπνξνη ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάιιεινη ησλ βαζηιέσλ. ζν θη αλ ζεσξεζεί ππεξβνιηθή απηή ε άπνςε, είλαη βέβαην όηη ηα αλάθηνξα έπαημαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νξγάλσζε ησλ εκπνξηθώλ δηαθηλήζεσλ, ηδίσο κε ηηο κεγάιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, αθνύ θαη ηα θύξηα πξντόληα θαη ηα ηερλνπξγήκαηα ζπγθεληξώλνληαλ ζηα αλαθηνξηθά θέληξα. Απηό βεβαηώλεηαη από ηελ ύπαξμε α- λαθηνξηθώλ εξγαζηεξίσλ όρη κόλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ αλαθηόξνπ ή θαη ηνπ αλαθηνξηθνύ θέληξνπ, αιιά θαη γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ αγνξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο άιισζηε έρεη απνδεηρηεί από ηελ αλεύξεζε πνιπάξηζκσλ θξεηηθώλ αλαθηνξηθώλ ζθεπώλ ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Αλαηνιή (Αζία). Σν εκπόξην, ινηπόλ, ήηαλ ππό ηνλ έιεγρν ησλ αλαθηόξσλ θαη ε βαζηιηθή παξαγσγή απνηεινύζε κηα από ηηο θύξηεο πεγέο ηξνθνδόηεζήο ηνπ. Απηό εμεγεί ηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα θηάζεη ε ηερλνπξγία ζε εμαηξεηηθά πςειό επίπεδν. Δθιεθηά πξντόληα ζα κεηαθέξνληαλ ζηηο α- γνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ κέζα ζε ζθεύε ή θηβώηηα. Ζ αλαθηνξηθή παξαγσγή απνηέιεζε ηελ θαηεγνξία ησλ πιένλ πεξηδήηεησλ εηδώλ εκπνξίνπ. Δθιεθηά θξαζηά θαη αξσκαηηζκέλν ιάδη κεηαθέξνληαλ ζε εηδηθά ζθεύε. Σν ζρήκα ησλ ςεπδόζηνκσλ ακθνξέσλ άξρηζε λα επηθξαηεί, γηαηί εμαζθάιηδε ηελ απνζηνιή ζθξαγηζκέλσλ πγξώλ πξντόλησλ. Ζ παξαγσγή πξνζαξκόδνληαλ ζηε δήηεζε ησλ εμσηεξηθώλ αγνξώλ θαη ην γεγνλόο απηό βεβαηώλεηαη όρη κόλν από αηγππηηαθέο ή αλαηνιηθέο πεγέο, αιιά θαη από Κξεηηθά αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηα θπξηόηεξα θέληξα ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Αλαηνιήο θαη αληίζηξνθα. Οη αληαιιαγέο κε ηνπο άιινπο ιανύο ήηαλ ζπρλέο θαη πνιππνίθηιεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ραξαθηήξαο π.ρ. ησλ ηεξνγιπθηθώλ (κηαο πξώηεο γξαθήο ηεο Κξήηεο πξηλ ηε Γξακκηθή Α θαη Β) είλαη αλάινγνο κε ηα ηεξνγιπθηθά ηεο Αηγύπηνπ αιιά, πνιύ ιίγα ζεκεία ηνπο είλαη ίδηα. Έλαο ζεζαπξόο από πεξίηερλα αζεκέληα ζθεύε, Μηλστθνύ ηύπνπ, βξέζεθε ζηα ζεκέιηα ηνπ λανύ ηεο Βύβινπ ζηε Φνηλίθε θαη έλαο άιινο ίδηνο ζηελ Αηγππηηαθή Tod. ε ηάθνπο ηεο Α- βύδνπ ηεο 12 εο δπλαζηείαο βξέζεθαλ, καδί κε αηγππηηαθά αληηθείκελα, σξαία Κακαξατθά 1 αγγεία ζηνιηζκέλα κε ξόδαθεο. ηνπο ζσξνύο ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο εξγαηνππόιεηο ησλ πεξηνρώλ όπνπ θηίδνληαλ ππξακίδεο βαζηιέσλ, όπσο ζηηο Kahun, Illahun, θαη Harageh, βξέζεθαλ πνιιά θνκκάηηα από Κακαξατθά ζθεύε, ηα νπνία θαηά πάζα πηζαλόηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ από θξεηηθνύο πνπ εξγάζηεθαλ εθεί. (Υάξηεο 9, Δηθόλα 5) 1 Πεξίηερλα αγγεία πνπ πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ην πήιαην ησλ Κακαξώλ ηεο Κξήηεο, ζην νπνίν βξέζεθαλ. 9

10 Υάξηεο 9. Δηθόλα 5. Ζ πόιε Βύβινο ηεο Φνηλίθεο Μηλστθά θεξακηθά βξέζεθαλ θαη ζηα λεζηά Lipari ηεο ηθειίαο. Ράβδνη Μηλστθνύ ραιθνύ βξέζεθαλ ζηε αξδελία. πια ή ζξαύζκαηα Μηλστθώλ αγγείσλ βξέζεθαλ επίζεο ζηε Μάιηα, ζηε Μαθεδνλία, ζηε Μίιεην, ζηνλ Οξόληε, ζηνλ Δπθξάηε θαη αιινύ. Κξεηηθά όπια: ζπαζηά, εγρεηξίδηα, θξάλε, αζπίδεο, θαζώο θαη νξεηράιθηλα θξεηηθά εξγαιεία πσινύληαλ ηόζν ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην, όζν θαη ζηνπο εκπνξηθνύο ζηαζκνύο ηεο ηθειίαο, θνληά ζηηο πξξαθνύζεο, ηε Θάςν θαη ηνλ Αθξάγαληα. Αλαγλσξίζηεθαλ κεγάιεο πνζόηεηεο θξεηηθώλ θνζκεκάησλ: πεξηιαίκηα, ζθξαγίδεο ή δαρηπιίδηα από πνιύηηκα κέηαιια, αθόκε θαη από πειό, πέηξα ή θόθθαιν ζε νιόθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Σνηρνγξαθίεο Μπθελατθώλ θαη Αηγππηηαθώλ αλαθηόξσλ ζπκίδνπλ ηηο Μηλστθέο ηνηρνγξαθίεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε εθείλεο ηεο αληνξίλεο. Πεξηδήηεηα ήηαλ ηα θξεηηθά αληηθείκελα ησλ Kaptaru, ησλ Κξεηώλ δειαδή, όπσο αλαθέξνληαη ζε θείκελα ηνπ Mari ζην Μέζν Δπθξάηε. (Υάξηεο 10) 10

11 Υάξηεο 10. Σν Γίθηπν ησλ Δκπνξηθώλ θαη Γηπισκαηηθώλ ρέζεσλ ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γύζε, θαηά ηελ Παιαηναλαθηνξηθή θαη ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν. Πνιιέο θνξέο ζε αηγππηηαθά θαη αλαηνιηθά θείκελα γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ μπιεία ησλ θέδξσλ πνπ κεηαθέξνληαλ από ηελ πεξηνρή ηνπ Ληβάλνπ κε ηα θαξάβηα ησλ Κεθηί. Πνηνη ήηαλ απηνί νη Κεθηί πνπ όρη κόλν αλαθέξνληαη ζε αηγππηηαθέο πεγέο, αιιά θαη εηθνλίδνληαη ζηνπο ηνίρνπο; Ήηαλ, θαίλεηαη, Κξήηεο, όπσο εύθνια αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ ηάθσλ α- πό ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπο πεξηβνιή θαη θόκκσζε θαη από ηα πεξίηερλα αληηθείκελα πνπ θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα από απηά είλαη Μηλστθά αγγεία: ξπηά, ακθνξείο, πξόρνη, θξαηήξεο θ.ά. Οη Κξήηεο, ινηπόλ, θαίλεηαη όηη πξνζθέξνπλ θξεηηθά πξντόληα σο α- ληαιιάγκαηα γηα ην ρξπζό, ην ειεθαληνθόθθαιν, ηα πθάζκαηα, ηα αξώκαηα, ηνπο πηζήθνπο θαη άιια είδε πνπ ηνπο έδηλαλ νη Αηγύπηηνη εγεκόλεο. Ζ μπιεία ήηαλ πεξηδήηεηε ζε ρώξεο όπσο ε Αίγππηνο θαη ε Μεζνπνηακία. Σα δάζε από θππαξίζζηα θαη θέδξνπο ηεο Κξήηεο έδηλαλ άθζνλν ην πιηθό απηό. Φαίλεηαη πσο ηα θξεηηθά πινία είραλ αλαιάβεη θαη ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην, θπξίσο από ηα ιηκάληα ηεο πξνθνηληθηθήο πεξηνρήο. Ζ παξνπζία θξεηηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη αγγείσλ ζηελ Κύπξν δείρλεη όηη νη ζρέζεηο ησλ Μηλστηώλ κε ηε λήζν ηνπ ραιθνύ ήηαλ ππθλέο. Οη απιέο ησλ βαζηιέσλ ηεο Κξήηεο πξνζπαζνύζαλ, ρσξίο ακθηβνιία, λα αλαπηύμνπλ θαιέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηηο πνιηηηζκέλεο ρώξεο ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη έζηειλαλ πξεζβείεο κε εθιεθηά δώξα γηα ηνπο μέλνπο βαζηιείο θαη ηα ηεξά. Θα δέρνληαλ επίζεο απεζηαικέλνπο ησλ μέλσλ εγεκόλσλ κε ηα δώξα ηνπο. Έηζη εμεγείηαη ε αλαθάιπςε, ζηα Μηλστθά θέληξα, πνιύηηκσλ αηγππηηαθώλ πέηξηλσλ αγγείσλ θαη εηδσιίσλ, ζθαξαβαίσλ θαη ζθξαγηδνθπιίλδξσλ. Από ηα αληηθείκελα απηά αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην αγαικάηην από δηνξίηε ηνπ U- ser, απεζηαικέλνπ θάπνηνπ Φαξαώ, πνπ βξέζεθε θάησ από ην πιαθόζηξσην ηεο θεληξηθήο απιήο ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ, θαζώο θαη ην ζθξαγηδνθύιηλδξν από αηκαηίηε ηεο επνρήο ηνπ βαζηιηά ηεο Βαβπιώλαο Υακνπξακπί, πνπ βξέζεθε ζε ζνισηό ηάθν ηνπ Πιαηάλνπ ηεο Μεζαξάο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό γεγνλόο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ απνηειεί θαη ε θαηαζθεπή εηδηθνύ ιηκαληνύ ζηε λήζν Φάξν, έμσ από ην Γέιηα ηνπ Νείινπ, από Κξήηεο. Πξόθεηηαη γηα έλα ηερληθό έξγν πξάγκαηη γηγαληηαίν, κε πξνβιήηεο, θπκαηνζξαύζηεο, ζηόκηα εηζόδνπ ησλ πινίσλ θ.ά. Ο Έβαλο ηεθκεξίσζε, κε ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα, όηη ηα έξγα ηεο Φάξνπ έγηλαλ από Κξήηεο θαηά ηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν. Φαίλεηαη όηη νη Αηγύπηηνη ππνζηεξημαλ ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ έξγσλ πνπ ηόζν ζπληεινύζαλ ζηελ ηόλσζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ Κξήηε θαη ηε πξνθνηληθηθή δώλε. (Υάξηεο 11) 11

12 Υάξηεο 11. Ζ λήζνο Φάξνο ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ ζηελ Αίγππην κσο, κεξηθνί επηζηήκνλεο (όπσο ν P.Demargne) ππνηίκεζαλ ηηο ζρέζεηο ηεο Κξήηεο κε ηελ Αλαηνιή θαη θπξίσο κε ηε πξνθνηληθηθή δώλε θαη ππεξεθηίκεζαλ ηελ εμάπισζε ηνπ Μπθελατθνύ πνιηηηζκνύ θαη πέξα από απηή ηε δώλε. Ο Γάιινο εξεπλεηήο ηεο Οπγθαξίη, C.F. Schaeffer, νξζά αλαγλώξηζε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Μηλστθνύ ζηνηρείνπ θαη κίιεζε γηα κεηαθύηεπζε πνιιώλ κνξθώλ Μηλστθήο θαη ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκαληηθήο απηήο Φνηληθηθήο πόιεο. 5. ΔΠΗΛΟΓΟ Σα ηεξά θείκελα, θπξίσο ύκλνη, πνπ βξέζεθαλ ζηελ Οπγθαξίη αθήλνπλ θαζαξά λα δηαθαλεί ε δηείζδπζε ηνπ θξεηηθνύ ζηνηρείνπ. Ωζηόζν, ην κέιινλ ίζσο καο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο, θαζώο λέα ζηνηρεία κπνξεί λα έξζνπλ ζην θσο από αλαζθαθέο ή αθόκα θαη από ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ πξώησλ γξαθώλ ηεο Μηλστθήο Κξήηεο θαη λα βεβαησζνύκε ή λα απνδείμνπκε πνιύ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από όζα γλσξίδνπκε ή ππνπηεπόκαζηε ζήκεξα. 12

13 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Αιεμίνπ ηπιηαλόο, «Οδεγόο Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ. Μηλσηθόο Πνιηηηζκόο. Γεληθή Γ/λζηο Αξραηνηήησλ θαη Αλαζηειώζεσο», Αζήλαη «Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο», Σόκνο Α. Δθδνηηθή Αζελώλ. 3. Λνγηάδνπ-Πιάησλνο σζώ, «Κξήηε. Αξραηνινγία Ηζηνξία», Δθδόζεηο Γ&Η. Μαζηνπιάθεο, Αζήλα. Μαξσλίηεο Γ., «Οκήξνπ Οδύζζεηα, Ο.Δ.Γ.Β.» 4. Παπαπνζηόινπ Η.Α., «Κξήηε. Κλσζόο Φαηζηόο Μάιηα Αγ. Σξηάδα Εάθξνο θαη ην Μνπζείν Ζξαθιείνπ», Δθδόζεηο ΚΛΔΗΩ, Αζήλα «Παηξηδνγλσζία. Διιήλσλ Σόπνη: ρξόληα Ηζηνξίαο», Δθδόζεηο: Δθεκεξίδα ΔΘΝΟ, ηόκνο 6 νο θαη 7 νο, Αζήλα. 6. Andronicos Manolis, «Herakleion Museum and Rrchaelogical Sites of Crete», Ekdotike Athenon, s.a., Athens Botsford k Robinson, «Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία Αλαζεσξεκέλε από ηνλ θαζεγεηή Donald Kagan», Mνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Αζήλα Faure Paul, «Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Κξήηε ηε Μηλσηθή Δπνρή. Μεηάθξαζε Έιιεο Η. Αγγέινπ», Δθδόζεηο Παπαδήκα, Αζήλα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα