Η ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ ΜΔΣΑΞΑ ( ) ύληνκν δηάγξακκα Αγαπεηνί Φίινη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ ΜΔΣΑΞΑ (1936-1941) ύληνκν δηάγξακκα Αγαπεηνί Φίινη,"

Transcript

1 Η ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ ΜΔΣΑΞΑ ( ) ύληνκν δηάγξακκα Αγαπεηνί Φίινη, Γηα ην πψο πξνέθπςε ε 4 ε Απγνχζηνπ ζρεδφλ θαλείο δελ δηεξσηάηαη, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη αγλννχλ πιήξσο ηα γεγνλφηα φπσο θαη ηα έξγα ηεο ηεηξαεηίαο Αληηζέησο πνιιέο απνξίεο θαη ππνςίεο ζπγθεληξψλεη ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ησάλλε Μεηαμά, γηα ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη γλσζηνί θαη άγλσζηνη, κε θάπνηα ζπζηνιή, κε ξσηνχλ: Ήηαλ θπζηθόο ζάλαηνο ή ηνλ ζθόησζαλ; Οη λεφηεξνη, φκσο είλαη απηνί πνπ εθθξάδνπλ έληνλν ην ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ απνξίεο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Μεηαμά, ηεο πεξηφδνπ Απηνί δεηνχλ ηαθηηθά πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνξεία ηεο Διιάδνο. Αληηδξνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηα αληηθαηηθά θαη παξάινγα κελχκαηα, πνπ ζπζηεκαηηθά πξνβάιινπλ ν ηχπνο, ε ηειεφξαζε, έλα ηκήκα ηεο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη νξηζκέλνη αθαδεκατθνί θχθινη, είηε απφ άγλνηα είηε εζειεκέλα. Σα εξσηήκαηά πνπ κνπ απεπζχλνπλ είλαη: Σειηθώο, ηη ήηαλ ν Μεηαμάο; Γεξκαλόθηινο ή Αγγιόθηινο; Πηόλη ηνπ Βαζηιηά; Γηαηί ηνλ ιέλε Φαζίζηα αθνύ αληηζηάζεθε ζην Φαζηζκό; Η πξνζσπηθόηεηά ηνπ ήηαλ αληηθαηηθή ή νη ηζηνξηθνί θάζθνπλ θαη αληηθάζθνπλ; Σειηθά πσο νδεγεζήθακε ζηνλ πόιεκν; Ήηαλ ζσζηή ε απόθαζε; Ζ παξαπιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ην πξφζσπν ηνπ Μεηαμά είλαη παιαηά ηζηνξία. Αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο αληηηάρζεθε ζηνλ Βεληδέιν, ην Σφηε, νη αληίπαινί ηνπ ηνλ ραξαθηήξηζαλ γεξκαλφθηιν ρσξίο λα είλαη, νχηε θαη λα έρεη ππάξμεη θάπνηα αδηάζεηζηε καξηπξία πέξαλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Γεξκαλία θαη ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπ γηα ηε γεξκαληθή πεηζαξρία, πνπ λα δηθαηνινγεί απηφλ ηνλ ηίηιν. Δληνχηνηο, ην «γεξκαλφθηινο» ηνλ ζπλνδεχεη έθηνηε, αδηαθξίησο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο. Αιιά απηφ είλαη κία άιιε ηζηνξία. Τπεχζπλε, ελ κέξεη, γηα ηηο ζεκεξηλέο ζπγθερπκέλεο αληηιήςεηο ηνπ θνηλνχ είλαη ε πξνζπάζεηα δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο 4 εο Απγνχζηνπ σο κία απιή κίκεζε ησλ επξσπατθψλ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ή αληηζέησο σο κία ζπλνκσζία Άγγισλ θαη Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη όρη σο κία αλακελόκελε εμέιημε, ην θπζηθό απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ λα πξνζθέξεη βηώζηκε θπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, ηελ ώξα πνπ ε Δπξώπε βπζηδόηαλ ζην ράνο. Μία ζχληνκε αλαδξνκή είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξνρσξήζσ ζην θπξίσο ζέκα ηεο νκηιίαο Σελ 25 ε Ννεκβξίνπ 1935, ν Βαζηιεχο Γεψξγηνο επαλήιζε ζηε ρψξα. Δμ αξρήο, θαηέζηεζε πξνθαλείο ηηο πξνζέζεηο ηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ χθεζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ θαη ζηελ πνξεία πξνο κία εζληθή ζπκθηιίσζε. Πξνο ηνχην, ήιζε ζε επαθή κε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο. ινη νη δεκνθξαηηθνί εγέηεο, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Αλδξέα Μηραιαθφπνπινπ, ηνπ έζηεηιαλ επηζηνιέο. Ο Μεηαμάο έηπρε ηεο πιένλ καθξφρξνλεο αθξνάζεσο (επί 2,5 ψξεο), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξφηεηλε ζηνλ Βαζηιέα λα ρνξεγήζεη γεληθή ακλεζηία ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζην θίλεκα ηεο 5 εο Μαξηίνπ ηνπ 1935, βεληδειηθνχο, θαη λα νξθίζεη ππεξεζηαθή θπβέξλεζε. Ο Γεψξγηνο πηνζέηεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Μεηαμά γηα ηε ρνξήγεζε γεληθήο ακλεζηίαο αιιά ζπλάληεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο θπβεξλήζεσο. Σειηθψο, ε άθακπηε ζηάζε, ηελ νπνία εηήξεζε ν πξσζππνπξγφο Γεψξγηνο Κνλδχιεο, νδήγεζε ζηελ πηψζε ηεο θπβεξλήζεσο θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέαο ππφ ηνλ θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο θαη κεηξηνπαζή βεληδειηθφ Κσλζηαληίλν Γεκεξηδή. Απηή ρνξήγεζε γεληθή ακλεζηία, πηνζεηψληαο δειαδή ηελ εηζήγεζε ηνπ Μεηαμά. Ζ απφθαζε απηή πξνθάιεζε ηελ 1

2 επηδνθηκαζία ηνπ ηδίνπ ηνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο επέπιεμε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ Διιάδα γηα ηε κε απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Βαζηιέσο γηα θαη ηδίαλ ζπλάληεζε. Ζ θαηάζηαζε νκαινπνηήζεθε θαη πξνθεξχρζεθαλ βνπιεπηηθέο εθινγέο γηα ηελ 26 ε Ηαλνπαξίνπ ε απηέο, νη δχν κεγάινη ζπλαζπηζκνί νπζηαζηηθά ηζνςήθηζαλ, εθιέγνληαο νη κελ αληηβεληδειηθνί 143 βνπιεπηέο, νη δε αληίπαινί ηνπο 142, κε απνηέιεζκα, λα θαηαζηεί ξπζκηζηηθφο ην «Παιιατθφ Μέησπν» (δει. νη Κνκκνπληζηέο), πνπ εμέιεμε 15 βνπιεπηέο. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γεγνλφο ήηαλ φηη νη ςήθνη ησλ αληηβεληδειηθψλ είραλ κνηξαζηεί ζρεδφλ ηζνκεξψο κεηαμχ ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο θαη ηεο ζπκκαρίαο Ησάλλε Θενηφθε-Κνλδχιε-Ησάλλε Ράιιε, ελψ ν Μεηαμάο είρε πάξεη πεξίπνπ 4%, πνζνζηφ κάιινλ ηθαλνπνηεηηθφ ππφ ηεο ζπλζήθεο πφισζεο πνπ δηεμήρζεζαλ νη εθινγέο. Αληηζέησο, ζηνπο βεληδειηθνχο ην ηζρπξφηεξν θφκκα ήηαλ απηφ ησλ Φηιειεπζέξσλ. Δμ αξρήο, θαηέζηε θαλεξφ φηη ν ζρεκαηηζκφο θπβεξλήζεσο θαη δε βηψζηκεο ήηαλ απφ δχζθνινο έσο αλέθηθηνο. Σελ 31 ε Ηαλνπαξίνπ, πέζαλε ν Κνλδχιεο θαη φινη αλέκελαλ απφ ηνλ Βαζηιέα λα δψζεη δηεξεπλεηηθή εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβεξλήζεσο ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ πξψηνπ θφκκαηνο Θεκηζηνθιή νθνχιε. Σν ελδερφκελν απηφ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ, νη νπνίνη κφιηο πξν ελφο έηνπο είραλ θαηαζηείιεη ην θίλεκα ησλ βεληδειηθψλ. Σν θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ηάμεηο ηνπο αλέιαβε λα κεηαθέξεη ν αξκφδηνο ππνπξγφο Αιέμαλδξνο Παπάγνο, ν νπνίνο επεζθέθζε ηνλ Βαζηιέα. Ο Γεψξγηνο εμνξγίζηεθε θαη δήισζε φηη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα δερζεί ππνδείμεηο απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνπξγψλ. Σφηε, θαηέθπγε ζηνλ Μεηαμά, ν νπνίνο δηαηεξνχζε ην θχξνο ηνπ κεηαμχ ησλ αμησκαηηθψλ. Σελ 5 ε Μαξηίνπ 1936, ν ηειεπηαίνο νξθίζηεθε ππνπξγφο ηξαηησηηθψλ θαη επέβαιε ζρεδφλ απζεκεξφλ ηελ πεηζαξρία ζην ζηξάηεπκα. Ζ αλάζεζε ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ ζηνλ Μεηαμά πξνθάιεζε ηελ έθδειε ηθαλνπνίεζε ηνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο έγξαςε, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ θίιν ηνπ Λνπθά. Ρνχθν, ηελ 9 ε Μαξηίνπ: «Γελ είλαη αλάγθε λα ζνπ είπσ πφζνλ δσεξά είλαη ε ραξά κνπ, δηφηη ν Βαζηιεχο απεθάζηζε λα παηάμε επί ηέινπο ηαο δηελεθείο επεκβάζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ παξαγφλησλ. αλαζέζαο ην ππνπξγείνλ ησλ ηξαηησηηθψλ εηο ηνλ Ησάλλελ Μεηαμάλ». Ζ πνιηηηθή νκαιφηεηα έδεηρλε λα επαλέξρεηαη. Μνιαηαχηα, ηηο εκέξεο εθείλεο, γλσζηνπνηήζεθε ε παξαζθεληαθή ζπκθσλία ησλ Φηιειεπζέξσλ κε ηνπο Κνκκνπληζηέο (γλσζηή σο «χκθσλν νθνχιε-θιάβαηλα»). Σν γεγνλφο πξνθάιεζε αίζζεζε, θαζψο ν Βεληδέινο είρε ζεζπίζεη ηνλ λφκν 4229/1929, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ήηαλ αδίθεκα ε πίζηε ζηα θνκκνπληζηηθά ηδεψδε. Σελ 11 ε Μαξηίνπ, ν νθνχιεο θαηέζεζε ηελ εληνιή, ζπζηήλνληαο ζηνλ Βαζηιέα λα θαηαθχγεη θαη πάιη ζηε ιχζε Γεκεξηδή, ππφ ηνλ φξν φηη ν Μεηαμάο ζα παξέκελε ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ. Οη βεληδειηθνί ζεσξνχζαλ φηη κφλνλ απηφο κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζηνπο ζηξαηψλεο. Λίγν κεηά, ν Βεληδέινο απεβίσζε ζην Παξίζη. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θπβέξλεζε αλέβαιε ηελ εκθάληζή ηεο ζηε Βνπιή. Σειηθψο, ε θπβέξλεζε νπδέπνηε εκθαλίζηεθε ζην Κνηλνβνχιην, θαζψο κεζνιάβεζε ην Πάζρα θαη ηελ επνκέλε απεβίσζε ν πξσζππνπξγφο Γεκεξηδήο. Σφηε, ν Βαζηιεχο επέιεμε ηνλ Μεηαμά, ν νπνίνο θαηείρε ήδε ην αμίσκα ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο θπβεξλήζεσο. Σελ 25 ε Απξηιίνπ, ν λένο πξσζππνπξγφο παξνπζίαζε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηεο θπβεξλήζεσο ελψπηνλ ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη έιαβε 241 ςήθνπο εκπηζηνζχλεο ή αλνρήο φπσο δήισζαλ νξηζκέλνη πνιηηηθνί. Μφλνλ 16 βνπιεπηέο ηνλ θαηεςήθηζαλ, ήηνη νη Κνκκνπληζηέο θαη ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ θαη 4 ήηαλ ιεπθά. 2

3 Ο Ησάλλεο Μεηαμάο σο πξσζππνπξγφο δηεηήξεζε θαη ηα ραξηνθπιάθηα ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ησλ ηξηψλ ζηξαηησηηθψλ ππνπξγείσλ. πγθέληξσζε δειαδή ζηα ρέξηα ηνπ ην δίδπκν ηεο ηζρχνο, Γηπισκαηία θαη Έλνπιεο Γπλάκεηο, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ επζχλε θαη ηε δηαρείξηζε ζε πεξίπησζε πνιέκνπ. ηηο πξψηεο 100 κέξεο, απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936, ν Μεηαμάο ηθαλνπνίεζε ηα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κε Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηνλ γλσζηφ αξηζηεξφ ζπλδηθαιηζηή Αξηζηείδε Γεκεηξάην. Μνιαηαχηα, κία λέα παλειιαδηθή απεξγία ζρεδηαδφηαλ γηα ηελ 5ε Απγνχζηνπ. Γελ ήηαλ ε πξψηε, θαζψο είραλ ήδε δηνξγαλσζεί 274 απεξγίεο απφ ηηο αξρέο ηνπ Μάιηζηα, κία εμ απηψλ ζηηο 12 Μαίνπ είρε θαηαιήμεη ζε αηκαηεξά επεηζφδηα. Ο θνηλνβνπιεπηηθφο πξσζππνπξγφο δελ ζα άθελε λα επαλαιεθζεί ην πξνεγνχκελν απηφ Δίλαη γλσζηφλ φηη ε πξνπαξαζθεπή ελφο πνιέκνπ ή ε αληηκεηψπηζε ελδερνκέλνπ, φπσο επίζεο θαη ε απνθπγή εκπινθήο ζε απηφλ απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε δνθηκαζία γηα έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ο Μεηαμάο, γλσξίδνληαο φηη ν πφιεκνο πιεζίαδε θαη ε νξγαλσκέλε παλειιαδηθή απεξγία ηεο 5εο Απγνχζηνπ θηλδχλεπε λα έρεη ζχκαηα θαη λα πξνθαιέζεη λέα αλαηαξαρή ζηελ πνιηηηθή δσή, σο ππεχζπλνο αξρεγφο, αμίσζε απφ ηνλ Βαζηιέα λα ηνπ παξάζρεη ηελ άδεηα γηα ηελ επηβνιή δηθηαηνξίαο, κε ηελ άξζε άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο, βαζηδφκελνο ζην Ηδηψλπκν ηνπ Βεληδέινπ ηνλ Νφκν 4229/1929. Ο ιφγνο ήηαλ γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο εθξεθηηθέο εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο θαηαζηάζεηο. Καηά ηνλ Μεηαμά, ε πξνπαξαζθεπή γηα πφιεκν ρξεηαδφηαλ νκνςπρία, ζπγθέληξσζε εμνπζίαο, πεηζαξρία, ινγνθξηζία, έιεγρν επί ηεο βηνκεραληθήο νιηγαξρίαο θαη ρξεζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Πξνπάλησλ, απαηηνχζε ηαρχηεηα ζηε ιήςε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, πξνυπφζεζε αλέθηθηε γηα φζν δηάζηεκα ππήξραλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, πνπ θαιιηεξγνχζαλ ηνλ δηραζκφ. Απηέο ηηο ζπλζήθεο δηνηθήζεσο κφλν κία δηθηαηνξία κπνξνχζε λα επηβάιεη. Ο πχξνο Μαξθεδίλεο έρεη δηαζψζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Μεηαμά θαηά ηελ ζπδήηεζή ηνπ κε ηνλ Βαζηιέα θαζψο ήηαλ παξψλ αξγφηεξα ζηα αλάθηνξα. Αλάκεζα ζε πνιιά άιια είπε:...ζ εμέιημηο ηεο δηεζλνύο θαηαζηάζεσο σο από ηνύδε πξνβιέπεηαη, απαηηεί θαη παξά ηεο Διιάδνο ηελ ζηξαηησηηθήλ απηήο παξαζθεπήλ. Δλλνώ όρη κόλν ηνλ πιηθόλ, αιιά θαη ηνλ ςπρηθόλ ηνπ ηξαηνύ εμνπιηζκόλ. Κύξηνλ δε ζηνηρείνλ απηνύ είλαη ε πεηζαξρία. Σα δεκνθξαηηθά, όκσο, θόκκαηα αμηνύλ λα επαλαθέξσ ηνπο απνηάθηνπο ζην ζηξαηό. Δάλ νύηνη επαλέιζνπλ, ε δηαηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο είλαη αδύλαηνο... Δάλ ν ζηξαηόο ζήκεξνλ πεηζαξρεί, είλαη δηόηη γλσξίδεη όηη δελ ζα επαλαθέξσ ηνπο απνηάθηνπο. Σν έρσ δειώζεη θαη επαλάιεςηλ. Σελ δήισζηλ απηήλ εγλώξηδνλ θάιιηζηα νη δεκνθξαηηθνί όηαλ κνπ έδσζαλ ςήθνλ... Γελ δεηώ ηελ άξζηλ ησλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο ππέξ εκνύ θαη ηεο δηθήο κνπ Κπβεξλήζεσο...Πξνζθέξσ ηειεπηαίαλ ππεξεζίαλ πξνο ηνλ Βαζηιέα θαη ηελ παηξίδα. Δίκαη πξόζπκνο λα θαηαζέζσ απηνζηηγκή ηελ εληνιή. Δάλ ν Βαζηιεύο λνκίδεη όηη ππεξβάισ εηο ηνπο θηλδύλνπο θαη κπνξεί δη άιισλ πξνζώπσλ... 1 Ο Ησάλλεο Μεηαμάο είρε απφιπηε επίγλσζε ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη ηη ζηεξνχζε ζην ιαφ κε ηελ δεκηνπξγία ηεο δηθηαηνξίαο. Σν 1939 ζε νκηιία ηνπ είρε πεί. Δάλ εζηέξεζα ζην Διιεληθό ιαό ηελ ηόζν αγαπεηή ζηνπο Έιιελεο Διεπζεξία ήηαλ γηα λα ηνπο εμαζθαιίζσ ηελ κεγαιύηεξε ειεπζεξία, ηελ εζληθή αλεμαξηεζία. 1 Λπκπεξίνπ, Τν θνκνπληζηηθό θίλεκα ζηελ Διιάδα, Αζήλαη: Παπαδήζε, 2005, η. Α ζει Δκ. Γθξάηζη, (Emmanuele Grazzi), Η αξρή ηνπ ηέινπο. Αζήλαη: Δζηία, 1980, ζει.50,51 3

4 Γελ ήηαλ ν πξψηνο πνπ δνθίκαδε ηελ δηθηαηνξία. Καη άιινη Έιιελεο πνιηηηθνί φπσο ν Βεληδέινο είραλ απνπεηξαζεί λα θάλνπλ δηθηαηνξία πξψηε θνξά ην 1933 κε ην θίλεκα ηνπ Πιαζηήξα, δεχηεξε κε ηελ απνζηαζία ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Ναπηηθνχ ην 1935, πνπ θαηέιεμε ζηελ απνπνκπή 1300 αμησκαηηθψλ. Έλα αθφκα ηξαχκα κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζην ζψκα ηνπ ζηξαηνχ. Οη απνθάζεηο ηνπ Μεηαμά ήδε απφ ηελ αλάιεςε ησλ επζπλψλ ηνπ σο Πξσζππνπξγνχ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1936 είραλ ηξεηο ζηφρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε σο Δζληθφο Κπβεξλήηεο. Α. Σελ ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΗΣΑ, δειαδή ηελ απνθπγή θάζε ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα εκπιέμεη ηελ Διιάδα ζε πφιεκν. Μία νπδεηεξφηεηα ηελ νπνία αλεγλψξηζε αθφκε θαη ν ίδηνο ν Γθξάηζη ζην βηβιίν ηνπ, 2 ελψ είρε θάζε δηθαίσκα (αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα) λα ηελ ακθηζβεηήζεη. Β. Σελ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ηεο ρψξαο δηα παλ ελδερφκελνλ. Ζ πξνεηνηκαζία απηή, εθηφο απφ ζηξαηησηηθή, φθεηιε λα είλαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή. Άκεζα έιαβε κέηξα ππέξ ησλ αγξνηψλ θαη ησλ εξγαηψλ. Υάξηζε ηα αγξνηηθά ρξέε θαη εηζήγαγε ηελ εθαξκνγή ηνπ νθηαψξνπ, ηνπ εμαεκέξνπ, ηεο αξγίαο ηεο Κπξηαθήο, ηεο ενξηήο ηεο Πξσηνκαγηάο. Ίδξπζε ην ΗΚΑ, ηελ εξγαηηθή Δζηία ηελ Φνηηηθή Δζηία θαη πνιιά δίλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζε φινπο είραλ άκεζα ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο. Γ. Σελ ΟΜΟΦΤΥΙΑ, πνπ θαιιηέξγεζε κε ζχζηεκα, σο απαξαίηεην παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε επηηπρνχο ακχλεο. ηελ νκνςπρία ζηφρεπε θαη ε δεκηνπξγία ηεο Δ.Ο.Ν., πνπ γίλεηαη ζήκεξα αληηθείκελν πνηθίιεο θξηηηθήο. Δληνχηνηο, απηή απέδσζε ην αλακελφκελν έξγν ηελ ψξα ηνπ πνιέκνπ, φπσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη νηνζδήπνηε θαιφπηζηνο κειεηεηήο απφ ην αξρείν ηεο ζηα Γ.Α.Κ.. Πξνρψξεζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ κε ζχλεζε πεηζαξρία θαη κέηξν θαη νδήγεζε ηελ Διιάδα κέζα απφ ηξνκαθηηθνχο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ζθνπέινπο, φπσο ήηαλ ην απνηαθηηθφ, νη δηάθνξεο ζπλσκνζίεο θαη δνινπινθίεο πνπ ζηφρν είραλ ηελ αλαηξνπή ηνπ, ε ςπρξφηεηα θαη ακθηζβήηεζε δηαθφξσλ θχθισλ, ελίνηε θαη ησλ αλαθηφξσλ, ηα ζρφιηα ηνπ δηεζλνχο Σχπνπ. Δξγάζηεθε αζηακάηεηα γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηελ πεξίπησζε πνιέκνπ. Δθείλνο, έκεηλε ςχρξαηκνο νινθιεξψλνληαο ην έξγν ηνπ, πξνζπαζψληαο κάιηζηα λα δψζεη αηζηνδνμία ζηνλ θφζκν, πξνζθέξνληαο πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο γηα θάζε ειηθία, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θαηαζθελψζεηο ζηα παηδηά, έξγα θαη απνζηνιή ζηνπο λένπο κε ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δ.Ο.Ν θ.α. κε ηηο παξειάζεηο, λα ελζαξξχλεη ηνπο εληφο ησλ ζπλφξσλ θαη λα απνζαξξχλεη ηνπο ερζξνχο. Κπξίσο, φκσο, πξνζπάζεζε λα πξνβάιεη θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπ θαη λα επηβεβαηψζεη ζε φινπο, Έιιελεο θαη μέλνπο, ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηάο Διιάδαο ήξεκεο, δπλαηήο θαη εηνηκνπφιεκεο. Σελ 4ε Ηνπιίνπ ηνπ 1936, θαηέξξεπζε ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ κε ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ηηαιίαο, ηηο νπνίεο είρε επηβάιεη ιφγσ ηεο επηζέζεσο ηεο Ρψκεο θαηά ηεο Αβεζζπλίαο. Σν ζχζηεκα ηεο ζπιινγηθήο αζθαιείαο, ζην νπνίν είρε βαζηζζεί ε εηξήλε, έθεξε ηελ Δπξψπε έλα βήκα πην θνληά ζηνλ πφιεκν. Σηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηελ αλακελφκελε επξσπατθή θξίζε θαη ηε ζέζε ηεο Διιάδνο ζε απηήλ θαηέζηεζε ν Μεηαμάο ζαθείο εμ αξρήο. Σν Φζηλόπσξν ηνπ 1936, ζην Αλώηαην Ναπηηθό πκβνύιην, πνπ πξνήδξεπζε σο ππνπξγόο ησλ Ναπηηθώλ (παξνπζία ησλ, Αληηζηξαηήγνπ Παπαβαζηιείνπ, Αληηλαπάξρνπ Οηθνλφκνπ, 2 Δκ. Γθξάηζη, (Emmanuele Grazzi), Η αξρή ηνπ ηέινπο. Αζήλαη: Δζηία, 1980, ζει.50,51 4

5 Τπνλαπάξρνπ αθειιαξίνπ, Πινηάξρσλ Καββαδία, Γειαγξακκάηηθα, Κνληάιε θαη Ησαλλίδε), είπε ηα εμήο: Πξνβιέπσ πόιεκν κεηαμύ Αγγιηθνύ θαη Γεξκαληθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Πόιεκνλ πνιύ ρεηξόηεξνλ από ηνλ πξνεγνύκελνλ. Δηο ηνλ πόιεκνλ απηόλ ζα θάλσ όηη κπνξώ δηα λα κελ εκπιαθεί ε Διιάο, αιιά ηνύην δπζηπρώο ζα είλαη αδύλαηνλ. Καη επαλαιακβάλσ θαη πάιηλ απηό πξν παληόο λα κελ εμέιζεη ηεο αηζνύζεο ηαύηεο, είλαη πεξηηηόλ λα ζαο είπσ όηη ε ζέζηο καο ζηελ ζύξξαμηλ απηήλ ζα είλαη παξά ην πιεπξόλ ηεο Αγγιίαο. 3 Σελ 6ε επηεκβξίνπ 1936, ζηα εγθαίληα ηεο Γηεζλνχο Δθζέζεσο Θεζζαινλίθεο, εθθσλψληαο κία ζεκαληηθή νκηιία, είπε ηα εμήο: Ζ Κπβέξλεζηο απηή ππό ηελ δηθή κνπ Πξνεδξία ζα πξνζέμεη ηδηαηηέξσο δηα ηελ δηνξγάλσζηλ θαη ηνλ εμνπιηζκόλ ησλ ακπληηθώλ δπλάκεσλ ηεο ρώξαο. Σν θαηλόκελν νινθιήξνπ ηεο Δπξώπεο εμνπιηδνκέλεο κέρξηο νδόλησλ θαη κόλνλ απηό ζα ήξθεη (ζ.ζ. γηα ηε ιήςε ηεο απνθάζεσο απηήο). 4 Σέινο, ηελ 2α Οθησβξίνπ ηνπ 1936, δήισζε ζε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηελ Αζήλα: Καη πξν παληόο άιινπ, θαη επεηγόλησο, ε ζπγθξόηεζηο ησλ εζληθώλ πνιεκηθώλ δπλάκεσλ ώζηε αύηαη λα είλαη εηο ζέζηλ ζε θάζε ζηηγκή θαη ζε θάζε αλάγθελ λα ππεξαζπίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αθεξαηόηεηα ηεο ρώξαο Ζ Διιάο δελ δεηεί πνιεκηθάο πεξηπεηείαο. Θέιεη ηελ εηξήλε θαη γηα απηό ζπλελώζε κε ηνπο βαιθαληθνύο ιανύο θαη ζα κείλεη πηζηή εηο ηελ Βαιθαληθή ζπκθσλία. Αιιά αλ ρξεηαζζεί πνηέ λα πνιεκήζεη, πξέπεη λα είλαη έηνηκε θαη ζα είλαη έηνηκε. 5 O Ισάλλεο Μεηαμάο σο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Ωο ππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ, ν Μεηαμάο πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη ην Βαιθαληθφ χκθσλν θαη λα δεκηνπξγήζεη θιίκα θηιίαο κε ηηο επαθέο πνπ είρε κε ηνπο αξρεγνχο θαη ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ησλ Βαιθαληθψλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί απφ ηηο καθξαίσλεο βιέςεηο ησλ βνξείσλ γεηηφλσλ καο γηα έμνδφ ηνπο ζην Αηγαίν. Δπηπρψο, είρε ηελ απαηηνχκελε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ δηπισκαηηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηελ επνρή ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, φηαλ σο ππαζπηζηήο θαη αληηπξφζσπνο ηνπ πξσζππνπξγνχ Βεληδέινπ είρε δηαπξαγκαηεπηεί θαη ππνγξάςεη ζηξαηησηηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο Βνχιγαξνπο, ηνπο έξβνπο θαη ηνπο Σνχξθνπο, θαηά ηελ παξάδνζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Ησαλλίλσλ. Απφ ην 1934, ν Ησάλλεο Μεηαμάο είρε ελεξγφ αλάκεημε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο Βαιθάληνπο σο ππνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ ηεο θπβεξλήζεσο Σζαιδάξε. Σελ 4ε Μαξηίνπ 1934, ζεκείσζε ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ: Μεγάιε εληύπσζηο δη επηηπρίαλ κνπ εηο Βαιθαληθόλ δήηεκα. (Τπεζηήξημα όηη δελ εγθξίλσ Διιάο εηζέιζε ζπκκαρίαο, θαη όηη ζύκθσλνλ άγεη πξνο ζπκκαρίαο. Καη όηη αλακθηβόισο ζα δπζαξεζηήζεη Ηηαιίαλ. Ωο δηόξζσζηλ επξόηεηλα λα ηεζή όξνο θαηά ηνλ νπνίνλ ε Διιάο, δερνκέλε ην ζύκθσλνλ, δελ ζα κεηάζρε εηο ελεξγείαο 3 Δπακεηλψλδαο Καββαδίαο, Ο Ναπηηθόο Πόιεκνο ηνπ Αζήλαη: Ππξζφο, 1950, ζει Ησάλλεο Μεηαμάο, Λόγνη θαη Σθέςεηο , Αζήλαη: Ίθαξνο, ηνκ.α, ζει 27 5 Ησάλλεο Μεηαμάο, Λόγνη θαη ζθέςεηο, , Αζήλαη: Ίθαξνο, ηνκ.α, ζει.44 5

6 θαηά ησλ λαπηηθώλ Μεζνγεηαθώλ δπλάκεσλ, ζπλεπώο δελ ζα κεηάζρε εηο ελέξγεηαλ θαηά ηεο Ηηαιίαο).. Βεληδέινο δειώλεη όηη ιύζηο είλαη ε πξνηαζείζα από εκέ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ. Λίγν κεηά απφ ηελ αλάιεςε ησλ πξσζππνπξγηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, κεηέβε ζην Βειηγξάδη, (ηελ 3ε Μαΐνπ 1936). Δθεί, ζα ειάκβαλε ρψξα ε ηαθηηθή ζχλνδνο ηεο Βαιθαληθήο πλελλνήζεσο. Σελ 5 ε Μαΐνπ, ν Μεηαμάο επέηπρε φπσο ζπκπεξηιεθζεί κία επηζηνιή ηνπ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πκθψλνπ, κε ηελ νπνία μεθαζάξηδε πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδνο θαη ηελ εμαζθάιηδε απφ ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο Ηηαιίαο. Δίλαη θαλεξφ φηη ήδε πξνέβιεπε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κειινληηθνχ ερζξνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ζπλέπεζε κε ηελ εηζβνιή ησλ Ηηαιψλ ζηελ Αληίο Ακπέκπα. Ήηαλ έλα αθφκα δείγκα ησλ επηζεηηθψλ πξνζέζεσλ ηνπ Μνπζζνιίλη. Ζ Βνπιγαξία απνηεινχζε ηε κφλε αλαζεσξεηηθή δχλακε ηεο Βαιθαληθήο. Οη βιέςεηο ηεο γηα έμνδν ζην Αηγαίν θαη ν θφβνο πνπ εμαζθνχζε ζηνπο άιινπο Βαιθάληνπο, έπξεπε λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα. ε δηάινγν πνπ είρε κε ηνλ Αληηλαχαξρν Οηθνλφκνπ, ν πξσζππνπξγφο είρε πεη: Ζ Διιάο πξέπεη κόλε ηεο λα αληηκεησπίζεη ηελ Βνπιγαξίαλ ελ πεξηπηώζεη δε γεληθήο ζπξξάμεσο λα είλαη εηο θαηάζηαζηλ όπσο είλαη εππξόζδεθηνο εηο ηνπο κεγάινπο ζπλαζπηζκνύο, ζπλεπώο ε πνιεκηθή παξαζθεπή ηεο επ απηήο ηεο βάζεσο δένλ λα ζηεξίδεηαη. 6 Σα κέηξα πνπ έιαβε πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ βνπιγαξηθνχ θηλδχλνπ ήηαλ: Πξψηνλ, ε θαηαζθεπή νρπξψλ θαη νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ζε κήθνο 200 ρικ, ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα, ηα νπνία απεηέιεζαλ ηε «Γξακκή Μεηαμά» (φπσο έκεηλε γλσζηή ζηελ παγθφζκηα ζηξαηησηηθή ηζηνξία). Έλα έξγν πνπ είρε μεθηλήζεη ν ίδηνο κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο. Γεχηεξνλ, ππέγξαςε κία μερσξηζηή ζπκθσλία κε ηε Βνπιγαξία, πνπ γξήγνξα, φκσο, θαη κε δνιηφηεηα αζέηεζε ν Βνχιγαξνο πξσζππνπξγφο Γθεφξγθη Κηνζετβάλσθ (Gheorghi Kioseivanov), φηαλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1938 ζπλάληεζε ζηελ Νχζζα ηνλ νκφινγφ ηνπ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο Μίιαλ ηνγηαληίλνβηηο (Milan Stojadinović), κε ζηφρν λα δηακειίζνπλ ηελ Διιάδα. Οη κελ ήζειαλ ηε Θξάθε, νη δε ηε Θεζζαινλίθε. Ζ δηνξαηηθφηεηά ηνπ Μεηαμά επηβεβαηψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1939, φηαλ πήγε μαλά ζην Βειηγξάδη, απνδερφκελνο πξφζθιεζε ηνπ Αληηβαζηιέσο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Σφηε, ν Παχινο Καξαγεψξγεβηηο ηνπ εθκπζηεξεχηεθε ηε ζπλνκσζία, ηελ νπνία είρε απνθαιχςεη πξφζθαηα. Δπίζεο, ηνπ πεξηέγξαςε ηε δηπξφζσπε πνιηηηθή ησλ Άγγισλ ζην δήηεκα ηεο Βνπιγαξίαο, αλαθέξνληάο ηνπ φηη ν Άγγινο πξέζβεο ζηελ Άγθπξα Λνξαίλ κεραλνξξαθνχζε γηα λα δνζεί εδαθηθή δηέμνδνο ζηνπο Βνπιγάξνπο κέζσ Θξάθεο. Ακέζσο, ν Μεηαμάο δηακαξηπξήζεθε έληνλα ζηελ Αγγιία θαη ν Λνξαίλ αλαθιήζεθε. Ο Δζληθφο Κπβεξλήηεο αλερψξεζε ηελ λχθηα θαη ηελ επνκέλε έθηαζε ζην Βνπθνπξέζηη, φπνπ ηνλ πεξίκελε κία λέα απνγνήηεπζε απφ ηνλ Σνχξθν ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ νπθξνχ αξάηζνγινπ. Απηφο ππεζηήξηδε αλνηθηά ηηο ζέζεηο ησλ Βνπιγάξσλ γηα έμνδν ζην Αηγαίν. Απήληεζα απνθξνπζηηθώο...γελ έθιεηζα κάηη όιε λύθηα, ηόζνλ ήκνπλ ηαξαγκέλνο κε ηελ πξόηαζηλ αξάηζνγινπ, ζεκείσζε ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ, ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ. 6 Δπακεηλψλδαο Καββαδίαο, Ο Ναπηηθόο Πόιεκνο ηνπ Αζήλαη: Ππξζφο, 1950, ζει

7 Σειηθψο, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1939, ηα ηέζζαξα Βαιθαληθά θξάηε δηεθήξπμαλ ελ κέζσ ησλ θξηζίκσλ δηεζλψλ θαηαζηάζεσλ φηη ζα αθνινπζνχζαλ κία θνηλή πνιηηηθή. Λίγν κεηά, έιαβε ρψξα ε πλδηάζθεςε ηνπ Βειηγξαδίνπ, ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 1940, θαηά ηελ νπνία αλαλεψζεθε ην Βαιθαληθφ χκθσλν, ζε πλεχκα ακνηβαίαο θαηαλνήζεσο θαη ζπλδξνκήο. Οη παξηζηάκελνη εγέηεο ησλ Βαιθαληθψλ θξαηψλ ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα αθνινπζήζνπλ κία εηξεληθή πνιηηηθή, πξνο δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηνο ησλ ρσξψλ ηνπο. Δλ ηέιεη, νπδείο πέξαλ ηνπ θπβεξλήηε ηεο Διιάδνο εηήξεζε ηνπο φξνπο ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ. Η Ρνπκαλία, ελψ ζε πξψην ζηάδην έδεηρλε λα ζπκκεηέρεη, κεηά απφ πνιιέο αιιαγέο γλψκεο θαη εγεζίαο, δηακειίζζεθε. Παξέδσζε ηε Βνπθνβίλα θαη ηε Βεζζαξαβία ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ηε Γνβξνπηζά ζηνπο Βνπιγάξνπο θαη ηελ Σξαλζπιβαλία ζηνπο Οχγγξνπο. Σειηθψο, ηελ 6 ε επηεκβξίνπ ηνπ 1940, ζρεκαηίζηεθε θηιναμνληθή θπβέξλεζε ζην Βνπθνπξέζηη. Σελ 23ε επηεκβξίνπ 1940, γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα εηζήιζαλ ζην έδαθφο ηεο. Η Γηνπγθνζιαβία ζε πξψηε θάζε πξνζερψξεζε ζηνλ Άμνλα, παξαβηάδνληαο ηνπο φξνπο ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ. Δληνχηνηο, ηελ 27ε Μαξηίνπ 1941, ν Πηέξαξρνο Νηνχζαλ ίκνβηηο αλέιαβε πξαμηθνπεκαηηθά ηελ εμνπζία (κε ηε βνήζεηα ηεο Intelligence Service). H Σνπξθία απνηεινχζε ην ηέηαξην θξάηνο ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ. Ο Μεηαμάο εθήξκνζε ηε θηιηθή πνιηηηθή πνπ απφ ην 1915 ππεζηήξηδε. To 1930, ν Βεληδέινο, πηνζεηψληαο ηελ πνιηηηθή απηή (κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή), είρε ππνγξάςεη κε ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι ην «Διιελνηνπξθηθφ χκθσλν Φηιίαο, Οπδεηεξφηεηνο θαη Γηαηηεζίαο». Δπηπιένλ, κε ηελ Σνπξθία ππήξρε ην «χκθσλν Δγθαξδίνπ πλλελνήζεσο» ηεο 14 εο επηεκβξίνπ 1933, πνπ είρε ππνγξαθεί απφ ηνλ Παλαγή Σζαιδάξε θαη ηνλ Ηζκέη Ηλνλνχ. χκθσλα κε απηφ, ε αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ ησλ δχν θξαηψλ κε ηε Βνπιγαξία εηίζεην ππφ ακνηβαία εγγχεζε. Η Βνπιγαξία (ε νπνία δελ απνηεινχζε κέινο ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ) πξνζερψξεζε ζηνλ Άμνλα, ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 1941 θαη ηελ επνκέλε παξερψξεζε ην έδαθφο ηεο ζηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα, δηα ηελ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο επίζεζε, κε αληάιιαγκα ηα εδάθε ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο δπηηθήο Θξάθεο. Έηζη, γηα δεχηεξε θνξά επαιεζεχηεθε ε δηνξαηηθφηεηα ηνπ Μεηαμά γηα ηελ χπνπιε ζηάζε ηεο φθηαο. Πην αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ηελ Σνπξθία, ηελ 24ε Μαξηίνπ 1937, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ γηνπγθνζιαβν-βνπιγαξηθνχ πκθψλνπ, ν Ηζκέη Ηλνλνχ αλεζχρεζε θαη έθηαζε ζηελ Αζήλα, γηα λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ Μεηαμά. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1937, απεθαζίζζε ε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ αλεμαξηήησο ηεο αλαλεψζεσο ή κε ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ. Σν γεγνλφο απηφ έιαβε ρψξα ζηελ Άγθπξα, παξνπζία ηνπ Μεηαμά Μνιαηαχηα, παξά ηα ζεξκά ιφγηα πεξί δηκεξνχο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο, δελ ππεγξάθε ην απαξαβίαζην ησλ Θξαθηθψλ ζπλφξσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1938, ν Μεηαμάο κεηέβε γηα δεχηεξε θνξά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αιιά γχξηζε απνγνεηεπκέλνο. Σειηθψο, ηελ 27ε Απξηιίνπ 1938, πέηπρε λα ππνγξαθεί ζηελ Αζήλα ην θείκελν ηεο «Πξνζζέηνπ Διιελνηνπξθηθήο πλζήθεο», ην νπνίν ζπκπιήξσλε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 1930 θαη ηνπ 1933, πξνο εμαζθάιηζε ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ ζπλφξσλ ηνπ Έβξνπ. Δπηπιένλ, δηαζθαιίζηεθε ε νπδεηεξφηεηα ησλ 7

8 ζπκβεβιεκέλσλ κεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ έλα εμ απηψλ εδέρεην επίζεζε απφ ηξίηε ρψξα. πλ ηνηο, απηφ δελ ζα απνηεινχζε βάζε επηρεηξήζεσλ ηνπ επηηηζέκελνπ. Σελ 10ε Ννεκβξίνπ 1938, ν Μεηαμάο πήγε εθ λένπ ζηελ Άγθπξα γηα ηελ θεδεία ηνπ Κεκάι. Δθεί, ζπλάληεζε ηνλ Ηλνλνχ θαη ζπκθψλεζαλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ κεηψπνπ εληφο ηεο Βαιθαληθήο πλελλνήζεσο. Γπζηπρψο, ν αξάηζνγινπ ην παξεβίαζε, ππνζηεξίδνληαο ηελ έμνδν ησλ Βνπιγάξσλ ζην Αηγαίν, ην Ο Μεηαμάο, κε αγσλία, ζεκείσζε ηφηε ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ : Έκεηλα μάγξππλνο όια θαηαξξένπλ... Ζ Σνπξθία ζπλέρηζε λα παίδεη ηα δηπιά παηγλίδηα ηεο θαη κφιηο εμεξξάγε ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο (ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1939), άξρηζε δηαπξαγκαηεχζεηο αθ ελφο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε πνπ ηφηε αθφκα ήηαλ ζχκκαρνο ησλ Γεξκαλψλ θαη αθ εηέξνπ κε ηελ Αγγιία, κε ηελ νπνία ππέγξαςε ηειηθψο ην «Σξηκεξέο χκθσλν ακνηβαίαο ζπλδξνκήο Σνπξθίαο, Μεγ. Βξεηαλλίαο θαη Γαιιίαο». Απηφ απνζθνπνχζε ζηελ εηξήλε ζηα Βαιθάληα θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Δκκέζσο, ην χκθσλν απηφ (ζε ζπλδπαζκφ κε απηφ πνπ είρε ππνγξάςεη ν Μεηαμάο) πξνζηάηεπε θαη ηελ Διιάδα. Σελ πεξίνδν εθείλε, έγξαςε ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ: Γηαξθήο αλεζπρία κνπ δηα δηαπξαγκαηεύζεηο Σνπξθίαο- Ρσζζίαο. Μαο εγθαηέιεηςαλ νη Σνύξθνη? Απόςε Παπαδάθεο κε είδεζηλ Ραδηνθσληθνύ ζηαζκνύ Μόζραο. 17 Οθησβξίνπ Μόζρα δηεθόπεζαλ αη δηαπξαγκαηεύζεηο Σνπξθίαο-Ρσζζίαο! Δδήηεζαλ ηόζα νη Σνύξθνη πνπ νη Ρώζζνη έθπγαλ! Δζεθώζεθε έλαο κεγάινο εθηάιηεο από ην ζηήζνο κνπ! Σειηθψο, ε Σνπξθία παξέκεηλε νπδέηεξε θαη δελ εηήξεζε ηνπ φξνπο ηνπ Σξηκεξνχο, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε εμαζθαιίζεη νπιηζκφ θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηνπο Αγγινγάιινπο. Ζ κε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ πφιεκν δηεζθάιηζε εκκέζσο ηελ απφδνζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα. Ο Μεηαμάο ζεσξνχζε ηελ απειεπζέξσζή ηνπο ηελ ειάρηζηε αληακνηβή πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθνκίζεη ε Διιάδα απφ ηε ζχκπξαμή ηεο κε ηελ Αγγιία. 1939: Η Φνβεξή Απόθαζε Γελ ζα απαξηζκήζσ ηα γεγνλφηα, πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Οχηε ζα πεξηγξάςσ θαηά πνίνλ ηξφπν νη κεγάιεο αλαζεσξεηηθέο δπλάκεηο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ ππνρσξεηηθή πνιηηηθή ησλ Αγγινγάιισλ (κε απνθνξχθσκα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηνπ Μνλάρνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1938). ην Ζκεξνιφγην ηνπ Ησάλλε Μεηαμά, νη θαηαγξαθέο ησλ γεγνλφησλ ηνπ έηνπο 1939 είλαη ζπγθινληζηηθέο. Οη ιφγνη πνπ ηνλ είραλ νδεγήζεη ζηελ Γηθηαηνξηθή δηαθπβέξλεζε άξρηζαλ λα επαιεζεχνληαη θαη ε δηνξαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε, λα επηβεβαηψλεηαη. Σνλ Μάξηην ηνπ 1939, παξαθνινπζψληαο ηα δηεζλή γεγνλφηα κφλνο ζην γξαθείν ηνπ, πήξε θαη ηελ Φνβεξή Απόθαζε, φπσο ν ίδηνο ηε ραξαθηήξηζε, λα αγσληζζεί ε Διιάδα ζε πεξίπησζε ερζξηθήο πξνθιήζεσο εθ κέξνπο ηεο Ηηαιίαο. Πέληε κήλεο αξγφηεξα ηελ 1 ε επηεκβξίνπ 1939 ζα αξρίζεη ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο. 8

9 12 Μαξηίνπ -19 Μαξηίνπ, Κπξηαθή Δβδνκάο ησλ παζώλ.- Πξώηε αλαθνίλσζηο Αγγιηθή γηα ηα ρξέε θαη ππνςίεο κνπ όηη ζα επηδεηήζε ηελ πηώζηλ κνπ. Δπίζεο ππνςίαη δηα ξόινλ Σζνπδεξνύ (ζ.ζ. : Ο Δκκαλνπήι Σζνπδεξφο ήηαλ δηνηθεηήο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο. Απηφ δελ ηνλ εκπφδηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απφξξεηα ζηνηρεία θαη λα ζπλσκνηήζεη κε ηνλ Πιαζηήξα, πνπ βξηζθφηαλ ζην Παξίζη). Βαζηιεύο ζηαζεξώο ππέξ. Αιιά Διιάο αδύλαηνλ λα πιεξώζε. Αλεζπρίαη κνπ. Αίθληο αλαπήδεζηο δεηήκαηνο απεηιήο Ρνπκαλίαο ππό Γεξκαλίαο (Παξαζθεπή) Γηαθνίλσζηο Αγγιίαο. άββαηνλ. Εεηεί απάληεζη. Πόιεκνο; πλελλόεζηο κε ζπκκάρνπο; άββαηνλ βξάδπ κεηά γεύκα εηο δηπισκαηηθόλ ζώκα δηαςεύδνληαη από Ρνπκάλνπο ηα πάληα! - Φαίλεηαη όηη Gafencu εδήηεζε Πέκπηε βνήζεηαλ Αγγιίαο. Παξαζθεπήλ εζπκβηβάζζεζαλ κε Γεξκαλνύο, θαη άββαηνλ δηέςεπζαλ (Hallifax). - ήκεξα επηβεβαηνύληαη εηθαζίαη κνπ. Δλ ησ κεηαμύ Σνύξθνη απήληεζαλ έηζη θαη έηζη, κάιινλ επκελώο. Ση εβδνκάδα!! - Σώξα όκσο ζα θηλεζεί Mussolini? Μπνξεί λα κελ θηλεζεί; Καη ηη έρνπκε λα ππνζηνύκε εκείο; - Αλεζπρίεο κνπ ζνβαξέο απόςε. 18 Μαξηίνπ. Φνβεξά απόθαζίο κνπ ελ πεξηπηώζεη Ηηαιηθήο απεηιήο. 20 Μαξηίνπ. Ήζπρσηέξα θαηάζηαζηο. Αιιά ππεξήθαλνο δη' απόθαζίλ κνπ. Γειαδή, πξηλ αθφκε θαηαζηαιάμεη ην Λνλδίλν πεξί ηεο αθνινπζεηέαο πνιηηηθήο έλαληη ηνπ Άμνλα, ν Μεηαμάο είρε ιάβεη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Έμη νιφθιεξνπο κήλεο πξηλ μεζπάζεη επηζήκσο ν Πφιεκνο θαη ελάκηζε ρξφλν πξηλ ηελ εηζβνιή ησλ Ηηαιψλ ζηελ Διιάδα, ν Μεηαμάο είρε απνθαζίζεη λα πνιεκήζεη ε Διιάδα. Γεθαελλέα εκέξεο αξγφηεξα, ηελ 7ε Απξηιίνπ, νη αλεζπρίεο ηνπ Δζληθνχ Κπβεξλήηε γηα ηνπο Ηηαινχο επηβεβαηψζεθαλ πιήξσο. Ζ δηνξαηηθφηεηά ηνπ ιεηηνχξγεζε θαη πάιη. Οη Ηηαινί απεβηβάζζεζαλ ζηελ Αιβαλία ηε Μεγάιε Παξαζθεπή ηνπ Ο Μεηαμάο αλεθνίλσζε απηνπξνζψπσο ζε πξέζβεηο, ζε ζηξαηησηηθνχο, ζηελ θνηλή γλψκε θαη ζηνλ δηεζλή Σχπν ηελ απφθαζή ηνπ. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ δηπισκάηε Βαζηιείνπ Παπαδάθε, 7 ηε γλσζηνπνίεζε θαη ζηνλ Γξα Γηφδεθ Γθαίκπειο ππνπξγφ Πξνπαγάλδαο ηνπ Γ Ράτρ, ν νπνίνο βξέζεθε πεξαζηηθφο απφ ηελ Αζήλα πεγαίλνληαο ζηα Γσδεθάλλεζα. ην ζρεηηθφ κε ηελ ζπλάληεζε ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ν Μεηαμάο ζην Λνλδίλν αλαθέξεη «Σνπ εμέθξαζα ηελ επρή λα επέιζεη ζπλελλόεζηο κεηαμύ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη όηη επηζπκνύκε λα κείλνπκε καθξπά ησλ δηελέμεσλ απηώλ. Δπξηζθόκεζα εηο θηιηθάο ζρέζεηο κε ηελ Γεξκαλίαλ, πιήλ δελ δπλάκεζα λα παξαβιέςσκελ ηελ Μεζνγεηαθή καο ζέζε θαη ηελ δσηηθή αλάγθε λα κελ επξεζώκελ πνηέ αληηκέησπνη ησλ Άγγισλ». 7 Σελ απφθαζε απηή αλεθνίλσζε ακέζσο ζηνπο επηηειάξρεο θαη ηνπο δηνηθεηέο ησλ κεγάισλ κνλάδσλ. Γηέηαμε δε ηε κεηαθίλεζε ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ πξνο ηε ειιελναιβαληθή κεζφξην. Ο Μεηαμάο έγξαςε ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ: 7 Απξηιίνπ Μεγάιε Παξαζθεπή. Απόβαζηο Ηηαιώλ εηο Αιβαλίαλ. Βαξεία αλεζπρία. Βξάδπ Βαζηιεύο κε θαιεί, κνπ δίδεη ππόκλεκα νθνύιε. Θέινπλ Οηθνπκεληθήλ Κπβέξλεζηλ. Αγαλάθηεζίο κνπ. Λέγσ εηο Βαζηιέα όηη, αλ ζέιε, δνθηκάζεη λα κε απνιύζε θαη θαιέζε ηνλ νθνύιε. Γελ εηξειάζεθα απήληεζε. Σνπ είπα ηόηε, όηη δελ θάκσ θακίαλ κεηαβνιήλ...δπηζηξέθσ εηο Τπνπξγείνλ. Δπηηειάξραη. Μέηξα αληηζηάζεσο θαηά Ηηαιώλ. 7 Βαζίιεο Παπαδάθεο, Γηπισκαηηθή ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ πνιέκνπ. Αζήλα:1956, ζει.16 9

10 Σελ 9 ε Απξηιίνπ 1939, ελεκέξσζε ηνπο Άγγινπο γηα ηελ απφθαζή ηνπ. Οιίγνλ κεηά ηα κεζάλπθηα. Αλαθνηλώ Waterlow (ζ.ζ. : πξεζβεπηή ηεο Μεγ. Βξεηαλλίαο ζηελ Αζήλα) θαη Hopkinson ηαο εηδήζεηο Ρώκεο Αζεκαθόπνπινπ (όηη νη Ηηαινί ζα επηηεζνύλ ζηελ Κέξθπξα ζηηο Απξηιίνπ) θαη όηη έρσ απόθαζηλ λα αληηζηαζώ κέρξηο εζράησλ, όηη ν πόιεκνο ζα επεθηαζεί εηο όιε ηελ Διιάδα θαη όηη πξνηηκώ ηελ ηειείαλ θαηαζηξνθήλ δηα ηνλ ηόπνλ κνπ παξά ηελ αηίκσζηλ. Φεύγνπλ ζπεύδνληαο λα ηειεγξαθήζνπλ ζην Λνλδίλνλ. ιε εκέξα εηο ζηξαηώλαο. Δλζνπζηαζκόο απεξίγξαπηνο πξσηνθαλήο. Βξάδπ 7 επίζθεςηο Φνξλάξη Ο Φνξλάξη ήηαλ ν Ηηαιφο επηηεηξακκέλνο ζηελ Αζήλα θαη ν Μεηαμάο αλαθέξεηαη ζηελ ππφζεζε ηνπ Αιβαλνχ Βαζηιέσο Εψγνπ, ν νπνίνο, κεηά ηελ είζνδν ησλ Ηηαιψλ ζηελ Αιβαλία, θαηέθπγε καδί κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηνπ ζηελ Φιψξηλα, ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηηο ειιεληθέο Αξρέο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Μεηαμά, ν νπνίνο δηαβεβαίσζε ηε Ρψκε φηη δελ ζα επέηξεπε νπδεκία πνιηηηθή ελέξγεηα ή δξάζε εθ κέξνπο ηνπ Εψγνπ, ήηηο ζα εδύλαην λα απνηειέζεη θαηάρξεζηλ ηεο παξερνκέλεο εηο πνιηηηθνύο θπγάδαο θηινμελίαο. 8 Ο Μνπζζνιίλη έζπεπζε λα επραξηζηήζεη ηνλ Μεηαμά κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ γηαηί έηζη δελ ζα επηζθηάδνληαλ νη ηφζν ζηελά θηιηθέο ζρέζεηο, πνπ ζπλέδεαλ ηηο δχν ρψξεο. Πξνζέζεζε δε φηη ε δηαηήξεζε ησλ θηιηθψλ δηκεξψλ ζρέζεσλ απνηεινχζε ηε βάζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ. Ο Μεηαμάο γλσζηνπνίεζε ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ κηιψληαο γηα ηελ αλάγθε πνιεκηθήο παξαζθεπήο ηεο ρψξαο θαηά ην γεχκα ησλ ηερληθψλ, ηελ 22α Απξηιίνπ Δπίζεο, ηελ θαηέζηεζε γλσζηή θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε, κέζσ ησλ δηεζλψλ πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ. Ζ Διιάο είλαη ζηαζεξώο απνθαζηζκέλε λα ππεξαζπηζζεί ηελ πνιηηηθήλ ηεο αλεμαξηεζίαλ θαη εδαθηθή ηεο αθεξαηόηεηα εάλ ηπρόλ επεηινύλην" (Petit Parisien ) "...θαη ζα ακπλζεί κε όια ηα κέζα ηα νπνία δηαζέηεη". (Le Temps ) Σέινο, ηελ αλεθνίλσζε ζηνλ Γθξάηζη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1939 φπσο ζα αλαθεξζεί θαησηέξσ. Πεξί ηα κέζα ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1939, ελεκέξσζε γη απηήλ ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο Γθξηγθφξη Γθαθέλθν (Grigore Gafencu). Σν γεγνλφο έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα θαηά ηε ζπλάληεζε ησλ δχν αλδξψλ. Μάιηζηα, ν επηθεθαιήο ηεο ξνπκαληθήο δηπισκαηίαο πεξηέγξαςε ην πεξηζηαηηθφ ζην βηβιίν ηνπ ππφ ηνλ ηίηιν «Dernieres Jours de l Europe» 9 : «...Ο κνλαδηθόο ζθνπόο, ηνλ νπνίνλ ν Μεηαμάο είρε πηα ηελ ζέιεζε λα επηδηώμεη, ήηαλ λα εμνπιίζεη ηελ Διιάδα γηα λα ηελ θαηαζηήζεη ηθαλή λα ακπλζεί. Αλ αλαγθάζζεθα, κνπ είπε, λα ελαληησζώ ζηνλ αδηάιιαθην έξσηα ηνπ ιανύ καο γηα ηελ ειεπζεξία, ην έθαλα γηα λα ηνλ βνεζήζσ λα δηαηεξήζεη ηελ εζληθή ηνπ αλεμαξηεζία. Γηαηί νη θαηξνί πνπ έξρνληαη δελ ζα είλαη πηα επλντθνί γηα ηηο κηθξέο ρώξεο. Παληνύ ε Νέα Τάμηο πξνζβάιεη ηηο πην πξνζθηιείο καο ηδέεο... εκπξόο ζηηο ηάζεηο ηεο ελνπνηήζεσο κε ηε βία, νη παηξίδεο καο βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλδπλν. Μνηάδεη ζαλ λα θαηήληεζαλ άρξεζηα πηα ηα έζλε. Καη όκσο, ηη κεγαιύηεξν κπνξεί λα ππάξμεη ζηνλ θόζκν από ηηο κηθξέο καο παηξίδεο; Ο Πξόεδξνο (Μεηαμάο) άπισζε ην ρέξη ηνπ πξνο ην κέξνο όπνπ ηα εξείπηα ηνπ λανύ ηεο Αζελάο ζην Σνύλην είραλ εμαθαληζζεί κεο ην ζθνηάδη. Δθεί, άξρηζε ε Δπξώπε, κνπ είπε κε κίαλ ππεξήθαλε απιόηεηα. Καη εθεί ζα κπνξνύζε λα 8 Ησάλλεο Μεηαμάο, Τν πξνζσπηθό ηνπ εκεξνιόγην. Αζήλαη: Ίθαξνο ηφκ.γ, ζει «Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο Δπξψπεο» Gregoire Gafenco, Derniers jours de l europe, Paris: Egloff, 1944,ζει

11 ηειεηώζεη, εάλ δελ κείλνκε ζπλερώο άγξππλνη. Καη έπεηηα, ζηξεθόκελνο πξνο εκέλα, κε ξώηεζε αλαπάληερα : -Δάλ έξζνπλ ζηε ρώξα ζαο είζηε απνθαζηζκέλνη λα ρηππεζείηε?....όζν γηα εκάο ε ζάιαζζα καο εμαζθαιίδεη ειεπζεξία δξάζεσο. Θα πνιεκήζνπκε αθόκα θαη αλ ρξεηαζζεί άιιε κηα θνξά λα ζθεπάζνπκε ηελ ρώξα καο κε εξείπηα». Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Ιηαιία Σνλ Απξίιην ηνπ 1939, ακέζσο κεηά ηελ ηηαιηθή εηζβνιή ζηελ Αιβαλία, ν Γθξάηζη έθζαζε ζηελ Αζήλα, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Μπνζθαξέιη. ην βηβιίν ηνπ ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ αξρή ηνπ ηέινπο» (πνπ εθδφζεθε ην 1945) δίλεη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ ζπδεηήζεψλ ηνπ κε ηνλ Μεηαμά γηα δηεπθξηλήζεηο επί φζσλ δεηεκάησλ αλέθπςαλ, θαζ φιν ην δηάζηεκα έσο θαη ηελ 28 ε Οθησβξίνπ. Έσο ηφηε, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία είραλ ήδε αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο. -Σελ ηηαιηθή θαηνρή ζηα Γσδεθάλεζα κε ειιεληθνχο πιεζπζκνχο -Σε λέα ξήμε κε ην επεηζφδην ηεο Κεξθχξαο ηνπ Σελ εηζβνιή ζηελ Αιβαλία ην 1939 θαη ην επεηζφδην ηνπ Βαζηιέσο Εψγνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο, κε ηελ νπνία ν Μεηαμάο ζεσξνχζε φηη εμππεξεηνχζε ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα, ππήξμε μεθάζαξε πξνθνξηθά, γξαπηά θαη ζηηο ελέξγεηεο, απφ ην 1936 κέρξη ην ηέινο ηνπ. Βαζηζκέλε ζε ινγηθά θξηηήξηα κε κφλν γλψκνλα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα. Ήηαλ κία ππεξήθαλε ειιεληθή πνιηηηθή. Μόλν κεηά ην ζάλαηό ηνπ Μεηαμά ν Βαζηιεύο ζπγθαηεηέζεη ζηελ έιεπζε αγγιηθώλ ζζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα θαη νη ζπλέπεηεο ππεξμαλ εθείλεο αθξηβώο πνπ ν Μεηαμάο είρε πξνβιέςεη 10 Καηά ηε ζπλάληεζε ηνπο ηεο 21εο Απγνχζηνπ 1939, δειαδή 10 κέξεο πξηλ ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ηελ έλαξμε ηνπ επξσπατθνχ πνιέκνπ, ν Μεηαμάο ηνπ αλεθνίλσζε ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Ο Γθξάηζη παξαπνλέζεθε ηφηε γηα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, πνπ ήηαλ ήδε ζπγθεληξσκέλνο ζηα ζχλνξα κεηά ηελ είζνδν ησλ Ηηαιψλ ζηελ Αιβαλία. Ο Μεηαμάο κνπ επαλέιαβε έληνλα όηη δελ έρνπλ έηζη ηα πξάγκαηα, θαη όηη ε Διιάδα πξέπεη λα είλαη έηνηκε γηα λα απνθξνύζεη νπνηαδήπνηε απόπεηξα παξαβηάζεσο ηεο εδαθηθήο ηεο αθεξαηόηεηνο από νπνηαδήπνηε πιεπξά θαη αλ πξνέξρεηαη θαη όηη ζα απέθξνπε κε ηελ ίδηα απνθαζηζηηθόηεηα κηα ηέηνηα παξαβίαζε αθόκα θη αλ πξνήξρεην από Αγγιηθήο πιεπξάο. 11 ηα ιφγηα απηά ηνπ Μεηαμά κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηνλ απφερν απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 1916, κε ηελ Διιάδα ρσξηζκέλε ζηα δχν θαη ηνπο Γάιινπο λα έρνπλ θαηαιάβεη ηε Θεζζαινλίθε. Ήηαλ ε νπζηαζηηθή αξρή ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1939, αξρίδεη ε αγσλία ηνπ πνιέκνπ, πνπ πιεζηάδεη. 22 Απγνύζηνπ. Θόισκα κεγάιν εηο δηεζλή αηκνζθαίξαλ. 23 Απγνύζηνπ. Πόιεκνο; Σειεγξαθώ Βαζηιέα λα επηζηξέςε. Δηδήζεηο εζσηεξηθαί αλεζπρεηηθαί. 24 Απγνύζηνπ Μεζεκέξη εηδήζεηο αλπζεραζηηθαί εμ Αιβαλίαο. Απνθαζίδσ κεξηθήλ επηζηξάηεπζηλ ηεο 8 εο θαη 9 εο Σαμηαξρίαο Φισξίλεο...Έπεηηα ηξαηησηηθόλ πκβνύιηνλ. Απνθαζίο κνπ πεξί κεξηθήο επηζηξαηεύζεσο. Θέζηο 10 ibidem, ζει

12 Αληηαεξνπνξηθήο Ακύλεο Αζελώλ εηο εκπόιεκνλ θαηάζηαζηλ. Αλάθιεζηο ζηόινπ. Μέηξα αεξνπνξίαο θαη άιια. 25 Απγνύζηνπ. Τπνπξγηθόλ πκβνύιηνλ. Αλαγγέισ απνθάζεηο. Λήςεηο θαη άιισλ κέηξσλ. - Ζ κεραλή δνπιεύεη εθηάθησο θαιά. Δίκαη ήζπρνο Απγνύζηνπ. Ενθεξά θαηάζηαζηο δηεζλήο. Από ώξα ζε ώξα πεξηκέλσ ηνλ πόιεκν. Μνινλόηη δελ κπνξώ λα ην πηζηεύζσ. 29 Απγνύζηνπ... Δπηζηξάηεπζίο καο ζπλεηειέζζε ελ ηάμεη Απγνύζηνπ. Αλακνλή ελαγώληνο. Κπκαηλόκελαη εηδήζεηο... 1 επηεκβξίνπ. Πόιεκνο! Ηηαιία Οπδεηέξα! 12 9 επηεκβξίνπ Βηνκήραλνη απνιύνπλ ηνπο εξγάηαο ησλ. Σνπο απείιεζα όηη ζα δεκεύζσ ηα εξγνζηάζηά ησλ αλ δελ ηνπο μαλαπάξνπλ όινπο. 17 επηεκβξίνπ Γελ έπεζε αθόκε ε Βαξζνβία. Γπζθνιίαη κεγάιαη. Φόβνο κνπ κήπσο αλαγθαζζώκελ εηο ππνρσξήζεηο εζσηεξηθώο, εάλ αξρίζεη λα ππνθέξεη ν ιαόο. 27 επηεκβξίνπ Φσηηά εηο όιελ ηελ Δπξώπε. Γηνπγθνζιαπία ειηπνηάθηεζε πξνο ηνπο Βνπιγάξνπο. Ρνπκαλία παξεζύξζε. Σνπξθία ηαιαληεύεηαη. Σν ηέινο? Έζησ ην ηέινο. 28 επηεκβξίνπ Δλ πάζε πεξηπηώζεη έρσ απόθαζηλ λα αληηζηαζώ. Σελ 30 ε επηεκβξίνπ 1939, εμεδφζε έλα αφξηζην αλαθνηλσζέλ πεξί δηαηεξήζεσο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Βξίζθεηαη ζηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 1940, Αξ. 54. «Ζ ειιεληθή Κπβέξλεζηο είλαη απνθαζηζκέλε λα εκπλέεηαη εθ ησλ αξρψλ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εμαγγεινκέλσλ εηο ην χκθσλν Φηιίαο, ζπλδηαιιαγήο θαη Γηθαζηηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ην ππνγξαθέλ κεηαμχ Ηηαιίαο θαη Διιάδνο ελ Ρψκε ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 1928»...πνπ ππεγξάθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ ηνλ δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε κέρξη ηελ 28 ε Οθησβξίνπ 1940, ν Μεηαμάο δελ άθεζε θακία επθαηξία λα πεξάζεη αλεθκεηάιιεπηε ρσξίο λα θαιέζεη ηνλ Γθξάηζη θαη λα δεηήζεη εμεγήζεηο, ή λα απαληήζεη ζηηο ηηαιηθέο πξνθιήζεηο ή αηηηάζεηο θαη λα δηαιχζεη θάζε πηζαλή παξεμήγεζε. πλνιηθά, 6 θνξέο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ηηαιφ δηπισκάηε! Σελ 7ε Απγνχζηνπ 1940, ν Μεηαμάο θάιεζε γηα έβδνκε θνξά ηνλ Γθξάηζη γηα λα δηακαξηπξεζεί γηα ηε κε θηιηθή ζηάζε ηεο Ηηαιίαο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ ζηε Γέλνβα θάξπα θαη γηα ηηο παξαβηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ απφ ηηαιηθά αεξνπιάλα. Ο Γθξάηζη επερείξεζε λα πεξάζεη ζηελ αληεπίζεζε, θαηεγνξψληαο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε φηη επέηξεπε ζηα αγγιηθά πινία λα αλαξηνχλ ηελ ειιεληθή ζεκαία. Ο Μεηαμάο ηνπ παξέζεζε πιήζνο επηρεηξεκάησλ θαη ηνλ απνζηφκσζε. Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ν Δζληθφο Κπβεξλήηεο θάιεζε ηνλ Ηηαιφ πξεζβεπηή, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν ηειεπηαίνο ηνπ επέδσζε ην ηειεζίγξαθν, ηα ραξάκαηα ηεο 28 εο.οθησβξίνπ. Ζ ζπδήηεζε ηεο 7 εο Απγνχζηνπ 1940 έθιεηζε κε ηε δηαβεβαίσζε ηνπ Γθξάηζη, φπσο ν ίδηνο γξάθεη, φηη ν Μνπζζνιίλη θαη ν Σζηάλν είραλ απφιπηα θηιηθή δηάζεζε έλαληη ηεο Διιάδνο. Δληνχηνηο, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Γθξάηζη, ηελ 11ε Απγνχζηνπ ηνπ 1940, ν Μεηαμάο ζεκείσζε: Καθά πξναηζζήκαηα. Σελ επνκέλε, ην ηηαιηθφ εηδεζενγξαθηθφ «Πξαθηνξείν ηέθαλη» αλεθνίλσζε ηε δνινθνλία ηνπ «Αιβαλνχ παηξηψηε» Νηανχη Υφηδα, θάλνληαο αλαθνξά ζηελ Σζακνπξηά. 11 ibidem, ζει

13 Ο Μεηαμάο έγξαςε ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ: Απνθαζίο κνπ εηο αληίζηαζηλ κέρξηο εζράησλ. Γηζηαθηηθνί εηο απηό κεξηθνί Τπνπξγνί θαη Παπάγνο. 13 Απγνύζηνπ Μεηά κηθξήλ ζηγήλ ζπλέρηζηο ύβξεσλ ηηαιηθνύ Σύπνπ. Δλαληίνλ κνπ πξνζσπηθώο. ηγή Γεξκαλώλ. Αληίζηαζηο Μαπξνπδή. ινη θνβνύληαη. Μόλνο εγώ ελεξγώ. 15 Απγνύζηνπ Ο Σνξπηιιηζκόο ηεο Έιιεο. Μνπ ήξζαλ δάθξπα 19 Απγνύζηνπ Τθεζηο.-Αιιά θηλήζεηο Ηηαιώλ πξνο ηα ζύλνξά καο Αιβαλίαο; Γελ εζπράδσ. Φνβνύκαη αηθληδηαζκόλ αιιά πσο λα επηζηξαηεύζσ; Γεληθή αγαλάθηεζηο εμαθνινπζεί. 29 Απγνύζηνπ....Νύθηα άιιε αλπζερία δηα εκπνξηθόλ ζηόινλ. Οη Γεξκαλνί δεηνύλαπν εκάο λα παηθεξύμσκελ Αγγιίαλ. Απαληώκελ λύθηα.- Θεέ κνπ ηη ζα γίλσκελ. Δληνύζηηνο είκαη απνθαζηκέλνο δη έλα έλδνμνλ ηέινο. (ζ.ζ.: Ζ θαζπζηέξεζε ηεο επηζηξάηεπζεο πνπ ηφζεο ζπδεηήζεηο έρεη πξνθαιέζεη έγηλε γηα ηξεηο ιφγνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Ζκεξνινγίνπ, πξψηνλ πξνο εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, δεχηεξνλ γηα ηε κε θαηαπφλεζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη ηξίηνλ πξνο αηθληδηαζκφ ησλ Ηηαιψλ, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ηνπο Έιιελεο ζηξαηησηηθψο απξνεηνίκαζηνπο). 28 Απγνύζηνπ...Θέησ πάληνηε ην δήηεκα αμηνπξέπεηαο ηεο Διιάδνο ππέξ παλ άιιν. Γελ ζα θύςσ πξν Ηηαιώλ. Σν μεθαζαξίδσ λέηα ζθέηα εηο Μαπξνπδή. 3 επηεκβξίνπ Ήζπρε κέξα αιιά βξάδπ εθπνκπή Ρώκεο επηζεηηθή θαηά ηεο Έιιάδνο. Δίλαη πξνίκηνλ; Απεθάζηζαλ λα καο θηππήζνπλ; θαη νη δύν απηήλ ηε θνξάλ; ηη θαη αλ είλαη ζα πέζσκελ ζαλ ήξσεο. 2 Οθησβξίνπ 1940 Οιαη αη από εδώ, γεξκαληθήο πεπξάο, πιεξνθνξίαη ζπκθσλνύλ όηη θαλείο θίλδπλνο από Ηηαιίαλ.-από Ρώκελ θαη Βεξνιίλνλ ηίπνηε λεώηεξνλ.-δηο Αιβαληθά ζύλνξα εμαθνινπζεί ζπγθέληξσζηο Ηηαιηθνύ ζηξαηεύκαηνο. Δκείο επηζηξαηεύνκελ 9 ε Μεξαξρίαλ. Δίκαη απνθαζηζκέλνο γηα θάζε ζπζία ππέξ ηεο ηηκήο ηεο Διιάδνο. Ζ αγσλία ηνπ Μεηαμά γηα ηνλ επεξρφκελν πφιεκν ήηαλ πιένλ έληνλε θαη νη θαθέο εηδήζεηο κε κεξηθέο αλαιακπέο εξεκίαο εμαθνινπζνχλ. Οη ιέμεηο «εζπρία θαη απόςε» επαλαιακβάλνληαη ξπζκηθά ζε θάζε θαηαγξαθή. Πεξίκελε ηνλ αηθληδηαζκφ, αιιά ήηαλ έηνηκνο λα αληαπνδψζεη κε έλαλ άιινλ αηθληδηαζκφ, απηφλ ηεο ζηξαηησηηθήο εηνηκφηεηαο, ηελ νπνία αγλννχζαλ πιήξσο νη Ηηαινί. Θα ην γεπηνχλ ηελ 28 ε θαη δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα ζα αξρίζνπλ θαη νη λίθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ φπσο είρε ζρεδηαζζεί θαη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Μεηαμά. Διιάο -Μεγάιε Βξεηαλλία Ο Μεηαμάο αλέθεξε επαλεηιεκκέλσο ηελ ηαχηηζε ηεο ηχρεο ηεο Διιάδνο κε απηήλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλλίαο θαη αλέιπζε ηα θίλεηξα ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαη ηελ ινγηθή ησλ επηινγψλ ηνπ, ε πην εθηεηακέλε, ζε εληαίν θείκελν, είλαη ε νκηιία πνπ απεχζπλε πξνο ηνπο δηεπζπληέο θαη αξρηζπληάθηεο ηνπ Αζελατθνχ Σχπνπ, ηελ 30ε Οθησβξίνπ ε απηήλ εθζέηεη φιε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ. Δίλαη θπζηθόλ θξάηε παξαζαιάζζηα ζαλ θαη εκάο λα είκεζα θηιηθά κε ηνπο Άγγινπο θαη θξάηε κεζόγεηα ζαλ ηελ Βνπιγαξία, κε ηνπο Γεξκαλνύο 13

14 Δηήξεζα κέρξη ζήκεξνλ ηελ πνιηηηθήλ ηνπ αεηκλήζηνπ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ δειαδή ηελ πνιηηηθή ηεο απζηεξάο νπδεηεξόηεηαο, έθαλα ην παλ δηα λα θξαηήζσ ηελ Διιάδα καθξάλ ηεο ζπγθξνύζεσο ησλ κεγάισλ θνινζζώλ. Ήδε κεηά ηελ άδηθνλ επίζεζηλ ηεο Ηηαιίαο, ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζώ είλαη ε πνιηηηθή ηνπ αεηκλήζηνπ Βεληδέινπ. Γηόηη είλαη ε πνιηηηθή ηνπ ζπληαπηηζκνύ ηεο Διιάδνο κε ηελ ηύρελ ηεο Γπλάκεσο δηα ηελ νπνίαλ ε ζάιαζζα είλαη αλέθαζελ όπσο θαη δηα ηελ Διιάδα όρη ην εκπόδηνλ πνπ ρσξίδεη αιιά ε πγξά ιεσθόξνο πνπ ζπλδέεη ε φιν ην δηάζηεκα ηνπ πνιέκνπ φζν έδεζε ζηάζεθε αλέλδνηνο ζην λα επηηξέςεη ζηηο Αγγιηθέο δπλάκεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ειιεληθφ έδαθνο αλ δελ έθεξλαλ ηνλ απαηηνχκελν ζηξαηφ. Ζ Αγγιηθή βνήζεηα φκσο εξρφηαλ κε ην ζηαγνλφκεηξν. κσο εθηφο απφ ηα ζηξαηησηηθά δεηήκαηα κεγάιε πξνζνρή έδσζε θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπκκαρίεο. Ζ Διιάδα είρε πνιχ ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη αλάγθεο γηα εμαγσγή ησλ πξνηφλησλ ηεο θπξίσο ηα θαπλά θαη εηζαγσγή νπιηζκνχ θαη ζίηνπ. Πξσηίζησο είρε αλάγθε ην ζπλάιιαγκα. Ζ Αγγιία δελ αγφξαδε ηα θαπλά καο γηαηί πξνηηκνχζε ηα ακεξηθαληθά, παξά ηελ επηκνλή ηνπ Μεηαμά, πνπ δεηνχζε ζπγρξφλσο ηελ αγνξά αγγιηθνχ νπιηζκνχ. Αλαγθαζηηθά, ζηξάθεθε ηφηε πξνο ηε Γεξκαλία, ε νπνία άιισζηε απνηεινχζε ηνλ θχξην εηζαγσγέα ειιεληθψλ θαπλψλ θαη θξνχησλ. Ο Μεηαμάο δελ είρε άιιε ιχζε απφ ην λα πσιήζεη ζηε Γεξκαλία ηα θαπλά πνπ δελ αγφξαδαλ νη Άγγινη. Μνιαηαχηα, πεξηφξηζε ηελ εμαγσγή ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ πξνο ηε Γεξκαλία, δειαδή ηηο πξψηεο χιεο γηα εμνπιηζκνχο. Σν Λνλδίλν είρε γελλαηφδσξα ρξεκαηνδνηήζεη ηε φθηα κε ιίξεο. Δπηπιένλ, είρε δψζεη δάλεηα χςνπο ιηξψλ θαη φπια ζηελ Άγθπξα. Αληηζέησο, αξλήζεθε δχν θνξέο ην αίηεκα ηνπ Μεηαμά λα ππνγξάςεη ζπκκαρία, γεγνλφο πνπ ηνλ άθεζε κε ηελ ακθηβνιία γηα ην εάλ νη Άγγινη ηειηθψο ζα ελίζρπαλ ηελ Διιάδα κε πνιεκηθφ πιηθφ. Οη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ αξρίδνπλ πξηλ αθφκα κπεη ε Ηηαιία ζηνλ πφιεκν, ην θαινθαίξη ηνπ Απηφ, φκσο, δελ ζα ηνλ νδεγήζεη νχηε κία θνξά ζην λα εθθξάζεη ζπκπάζεηα ή ζθέςεηο πξνζρσξήζεσο ζηνλ Άμνλα. ηα θείκελά ηνπ, θαηά ηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ πνιέκνπ, νη θαηαγξαθέο απηά δειψλνπλ. Μία ελδεηθηηθή επηινγή απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ Ζκεξνινγίνπ αθ ελφο γηα ηνπο ζπκκάρνπο Αγγινγάιινπο θαλεξψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ Μεηαμά ηελ θαηάζηαζε φπσο δηακνξθσλφηαλ κε ηνπο πκκάρνπο. Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο κηάο νκηιίαο δελ κνπ επηηξέπεη λα αλαθεξζψ πην εθηεηακέλα ζηηο ππθλά θαη ηειεγξαθηθά δηαηππσκέλεο ζεκεηψζεηο ηνπ ζην Ζκεξνιφγην ζε φιν ην δηάζηεκα ηνπ Πνιέκνπ 23 Γεθεκβξίνπ 1939 ιε εκέξα κε πξνηάζεηο, αζρνιίαη κε νηθνλνκηθάο πξνηάζεηο Αγγιίαο θαη Γαιιίαο. Θέινπλ λα καο γδάξνπλ ην πεηζί καο. Οη Γάιινη ζέινπλ λα καο ηα πάξνπλ όια. 24 Γεθεκβξίνπ 1939 Δθδειώζεηο αγάπεο από ηνλ θόζκν. Άιισζηε παληνύ όπνπ πεγαίλσ. Αιιά κέζα κνπ δελ θεύγεη ε αγσλία θαη ε πίθξα κε ηνλ ηξόπν πνπ καο κεηαρεηξίδνληαη θαη απεηινύλ λα καο κεηαρεηξηζηνύλ νη Άγγινη θαη νη Γάιινη. Δλ ησ κεηαμχ, ηελ 10 Μαΐνπ ηνπ 1940, νη Γεξκαλνί επεηέζεζαλ κε ζθνδξφηεηα ζην δπηηθφ κέησπν. Ο Μεηαμάο ζεκείσζε ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ: Δηζβνιή Γεξκαλώλ εηο Οιιαλδίαλ θαη Βέιγηνλ. Δμεξξάγε εθεί ε ιαίιας. Πηώζηο Σζάκπεξιαηλ. Σζώξηζηι ζρεκαηίδεη Κπβέξλεζε. 13 Ησάλλεο Μεηαμάο, Τν πξνζσπηθό ηνπ εκεξνιόγην. Αζήλαη: Ίθαξνο ηφκ.γ, ζει

15 31 Μαΐνπ 1940 Οη Άγγινη θαη Γάιινη καο άθεζαλ άνπινπο θαη ζρεδόλ αλππεξάζπηζηνπο. 21 Ηνπλίνπ 1940 θελδεξίδεο ηα ίδηα ηνλ ζέησ ππό αζηπλνκηθήλ δίσμηλ γηα λα ηειεηώλνπκε θαη κε ηνπο Γεξκαλόπιεθηνπο. 14 Ηνπιίνπ 1940 Αλ ππεξηζρύζνπλ νη Γεξκαλνί, εκείο ζα γίλσκελ δνύινη ηνπο, Αλ ππεξηζρύζνπλ νη Άγγινη ζα γίλνπκε δνύινη απησλώλ! ην Ζκεξνιφγην ηνπ δελ ππάξρεη νχηε κία γξακκή πνπ λα θαλεξψλεη ηελ παξακηθξή πξφζεζε, ή έζησ ζθέςε λα ζηξαθεί πξνο ηνλ Άμνλα. ην ηεηξάδην ησλ ζθέςεσλ θξίλεη ηα δχν νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα σο εμήο: Ώζηε θαη αληηθνκνπληζκόο ηνπο ςεύηηθνο θαη ε νινθιεξσηηθόηεηα ηνπο ε θξαηηθή ςεύηηθε, θαη ν αληηθνηλνβνπιεπηηζκόο ηνπο ςεύηηθνο θαη ε αληηπινπηνθξαηία ςεύηηθε, θαη όηη άιιν παξόκνην ςεύηηθν. Αιεζηλό δε είλαη, έλαο δηςαζκέλνο ηκπεξηαιηζκόο. Απηόο γηα ηνλ νπνίνλ θαηεγνξνύλε ηνπο Άγγινπο Απγνύζηνπ 1940 Θέησ πάληνηε ην δήηεκα αμηνπξέπεηαο ηεο Διιάδνο ππέξ παλ άιιν. Γελ ζα θύςσ πξν ησλ Ηηαιώλ. Σν μεθαζαξίδσ λέηα ζθέηα εηο Μαπξνπδή θαη άιινπο. Πόιεκνο Παξαιείπσ ηα γεγνλφηα ηεο 28 εο Οθησβξίνπ θαη ησλ πξψησλ εκεξψλ ηνπ πνιέκνπ. 15 Ννεκβξίνπ, Παξαζθεπή- 19 ε εκέξα Βξαδεία πξνέιαζηο εηο ηνκέα Κνξπηζάο, κεηά ηνπηθώλ επηηπρηώλ...αλεζπρίαη δηα ζπλέληεπμηλ Ηλζκπξνπθ. Θα καο επηηεζεί ε Γεξκαλία Ίζσο πηζαλώηαηα. Ζ βνήζεηα ησλ Άγγισλ θαηά ζηαγόλεο. 16 Ννεκβξίνπ, άββαηνλ- 20 ε εκέξα Δμεζθαιηζκέλε ε ππεξνρή καο εηο ηελ κάρελ Κνξπηζάο. Άγγινο Ναύαξρνο Ναπηηθόο αθόινπζνο Σεξι-θεύγεη κε απνζηνιήλ πξεζβείαο θαη Άγγισλ ζηξαηησηηθώλ θαη λαπηηθώλ θαη αεξνπόξσλ Λνλδίλνλ- ησ δίδσ νδεγίαο. ε πεξίπησζε Μεηαθνξάο ζεάηξνπ πνιέκνπ Άγγισλ εηο Βαιθάληα δηα Διιάδνο. Γηα λα ζπλερίζσκελ εθζηξαηείαλ αεξνπιάλα, αληηαεξνπνξηθά θαη αξκαηηθά. Φνξηεγά απηνθίλεηα. Άξκαηα κάρεο. Σνλ βεβαηώ όηη ην ρεηκώλα ζα ζπλερίζσκελ θαη όηη πξνβιέπνκελ επίζεζηλ Γεξκαλώλ. 17 Ννεκβξίνπ, Κπξηαθή-21 ε εκέξα Πίεζηο Ηηαιηθήο αεξνπνξίαο εηο όιν ην κέησπνλ...δπηθιήζεηο πξνο Άγγινπο δηα αεξνπιάλα. Δπηθιήζεηο.- Δπηθιήζεηο.- Αγγιηθή Κπβέξλεζηο επηκέλεη ζπκκεηάζρνκελ ζπλέδξηνλ θηιηθώλ ησλ εζλώλ.λέσ Πάιαηξεη μάζηεξα. Θέινπλ λα πξνθαιέζνπλ πόιεκνλ Γεξκαλίαο? Δάλ ην ζέινπλ ην θάκσ αιιά θαη απηνί ππεύζπλνη.θαη αθνύ δελ κπνξνύλ λα καο δώζνπλ αεξνπνξίαλ θαηά ησλ Ηηαιώλ ηη ζα γίλεη νηαλ πξνζηεζνύλ θαη νη Γεξκαλνί; 18 Ννεκβξίνπ, Γεπηέξα -22 ε εκέξα Βειηηνύηαη θάπσο ε θαηάζηαζηο. Ζ αεξνπνξία επεηέζε κε επηηπρία. Ζιζαλ 10 gladiators, έξρνληαη άιια Ννεκβξίνπ, Σξίηε-23 ε εκέξα Δπίζθεςηο Δξπζξόλ ηαπξόλ πιεγσκέλσλ. Μηιώ κε όινπο... Άθημηο Αγγιηθήο αεξνπνξίαο Ησάλλε Μεηαμά Λόγνη θαη Σθέςεηο:Αζήλαη 1964 Ηθαξνο, ηνκ.β ζει

16 Σελ 22α Ννεκβξίνπ, ν ειιεληθφο ζηξαηφο εηζήιζε ζηελ Κνξπηζά ν Μεηαμάο ζεκεηψλεη: Δθπξηεύζακελ Κνξπηζάλ! Μεγάιε λίθε. Δλζνπζηαζκόο απεξίγξαπηνο. Απαληώ εηο Μνπζζνιίλη. (ζ.ζ.: νκηιία απφ ξαδηνθψλνπ) Ο Σζψξηζηι κεηά απηή ηε λίθε έζηεηιε ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα ζην Πξσζππνπξγφ, ην νπνίν ηειείσλε κε ηελ θξάζε «Εήησ ε Διιάο», γξακκέλε ζηα ειιεληθά. Ο πξεζβεπηήο Πάιαηξεη πξνζέζεζε ζε επηζηνιή ηνπ «Ήηαλ ε πξώηε πόιε πνπ απεζπάζζε από ηνλ ερζξό». 30 Ννεκβξίνπ, άββαηνλ-34 ε εκέξα Δλώπηνλ Βαζηιέσο αλαπηύζζσ εηο Παπάγνλ όηη πξέπεη λα ηειεηώλνκελ ην ηαρύηεξνλ κε Ηηαιηθόλ ζηξαηόλ Αιβαλίαο. Άιισο δηαηξέρνκελ θίλδπλνλ από Γεξκαλίαλ. 3 Γεθεκβξίνπ, Σξίηε-37 ε εκέξα Ξεθαζαξίδεη δήηεκα ππξνκαρηθώλ. Έρνκελ αθόκα δηα ηξεηο κήλαο, ίζσο θαη πιένλ. 8 Γεθεκβξίνπ, Κπξηαθή- 42 ε εκέξα Καηειάβνκελ ην Αξγπξόθαζηξν, Δλζνπζηαζκόο αιιά δελ βιέπσ ηελ δηέμνδνλ. Γσδεθάλεζνο Σελ 11ε Γεθεκβξίνπ, ν Μεηαμάο εηζεγήζεθε ζε Μέγα πνιεκηθφ πκβνχιην λα δηαηεξεζεί κέξνο ηνπ ζηφινπ γηα λα είλαη δηαζέζηκνο γηα ηε Γσδεθάλεζν. Απηφο είλαη θαη ν απψηεξνο ιφγνο πνπ πνιεκνχζε ε Διιάδα. 11 Γεθεκβξίνπ, Σεηάξηε -45 ε εκέξα πνιέκνπ. Απόςε Μέγα πνιεκηθόλ ζπκβνύιηνλ έλεθα Παπαδήκα δεηνύληνο δξάζηλ ηνπ ζηόινπ εηο Αδξηαηηθήλ. Δηζεγεζίο κνπ πεξί αλάγθεο ηεξήζεσο ζηόινπ δηα Γσδεθάλεζνλ (Ηδέ δειώζεηο κνπ αξρείνλ). Οη δειψζεηο απηέο δελ βξέζεθαλ ζην Αξρείν ηνπ Η. Μεηαμά. Σα πξαθηηθά ηνπ Πνιεκηθνχ πκβνπιίνπ δηαζψζεθαλ ζην ζχγγξακκα ηνπ Ναπάξρνπ Γ. Φσθά. Έθζεζηο επί ηεο δξάζεσο ηνπ λαπηηθνύ θαηά ηνλ πόιεκνλ ηνπ Σφκνο Α. ζει πνπ έρεη ζπληαρζεί βάζεη επηζήκσλ ζηνηρείσλ ηνπ Γ.Δ.Ν 17 Γεθεκβξίνπ,Σξίηε -51 εκέξα Οη αγγινη απήληεζαλ δηα ηαο πηζηώζεηο.-αξρηζηξάηεγνο Αηγύπηνπ καο δίλεη ηηαιηθήλ ιείαλ, όπια, ππξνκαρηθά, θνξηεγά...-πξνρώξεζηο πξνο θιεηζνύξαλ. Οιεο νη απειπηζίεο πέξαζαλ ε βνήζεηα ηνπ Θενύ! Κξύν, ρηόλη, αέξαο-. Σα παηδηά κνπ ηνπ Μεηώπνπ! 20 Γεθεκβξίνπ, Παξαζθεπή 54-εκέξα Δπηπρώο ε επίζθεςηο ηνπ Γεξκαλνύ δελ είρε θαθά απνηειέζκαηα. ηελ αξρή ερζέο, ελόκηζα όηη ζα επήξρεην ξήμηο. Καη όηη νη Γεξκαλνί ζα καο επίεδαλ κε απεηιάο. Δπηπρώο, ηίπνηε από απηά. Ήκνπλα έηνηκνο γηα όια.αιιά εβνήζεζε θαη πάιη, όπσο παληα ν Θεόο.- Δηδνπνίεζα γηα όια ηνλ Άγγινλ Γεθεκβξίνπ, Κπξηαθή-57 ε εκέξα Υεηκάξα. Αηρκαισζία ηάγκαηνο κεινλνρηηώλσλ- Αγγιία δίδεη πέληε εθαηνκ. Γνιιαξίσλ. Υάιηθαμ κε ζπγραίξεη δηα ζηάζηλ κνπ απέλαληη Γεξκαλίαο. 25 Γεθεκβξίνπ, Σεηάξηε-59 ε εκέξα. Αλεζπρίεο κνπ πάληα. Θα ζπζζσξεύζνπλ ζηξαηό ην ρεηκώλα θαη ζα καο επηηεζνύλ ηελ άλνημε. Θα κπνξέζνπκε πξηλ λα πάξνπκε ηνλ Απιώλα; 16

17 28 Γεθεκβξίνπ- άββαηνλ-62 εκέξα. Καηξόο ρεηξνηεξεύεη. Παπαδήκαο θεύγεη γηα ην κέησπνλ αύξηνλ. Απνζηνιίδεο έθπγελ από ζήκεξνλ ην πξσί. -Εήηεκα Γσδεθαλήζνπ εγείξεηαη, θαη νη Άγγινη αλεζπρνύλ γηα ηελ Σνπξθίαλ... Γηαξθήο αλεζπρία θαη κέξηκλα αγσληώδεο κέξηκλα- θαη ν θαηξόο ρηνλεξόο θαη βξνρεξόο.- Ση ζα ππνθέξνπλ νη ζηξαηηώηαη κνπ! 29 Γεθεκβξίνπ, Κπξηαθή- 63 εκέξα...πάιαηξεη ηνλ εθάιεζα πάιηλ δηα δήηεκα Γσδεθαλήζνπ. Φαίλεηαη όηη εηζέξρεηαη εηο θάπνηνλ δξόκνλ επλντθόλ. Φαίλεηαη κόλνλ. 30 Γεθεκβξίνπ, Γεπηέξα- 64ε εκέξα...πλελλόεζηο κε Νη Αικπηάθ δηα αεξνπνξίαλ ησλ. Εήηεκα ρξεζηκνπνηήζεσο Θεζζαινλίθεο δηα αεξνπνξίαλ. Παξ όινλ θίλδπλνλ Γεξκαλώλ, απνθαζίδσ ζθεθζείο όιε ηελ εκέξα λα ην δερζώ... Σειεγξάθεκα ηειεπηαίνλ Ραγθαβή. Μαο ζπκβνπιεύεη πξνζπέζσκελ εηο Υίηιεξ θαη δεηήζσκελ εηξήλελ πξνο Ηηαιίαλ, δειαδή λ αηηκαζζώκελ. Άιισο ιέγεη ζα καο επηηεζεί ε Γεξκαλία. Δίλαη κσξόο θαη θαθνήζεο. Σελ επνκέλε, 31 Γεθεκβξίνπ κίιεζε θαη πάιη κε ηνλ Πάιαηξεη θαη αλαίξεζε ηελ απφθαζή ηνπ. 31 Γεθεκβξίνπ, Σξίηε-65 εκέξα...ήκεξα ην πξσί απνζύξσ ζρεδόλ ηελ ρζεζηλήλ ζπγθαηάζεζηλ δηα εγθαηάζηαζηλ ηεο Αγγιηθήο αεξνπνξίαο εηο Θεζζαινλίθελ. Πξώηα κε Γ Αικπηάθ, έπεηηα ηε ζπκβνπιή ηνπ ηδίνπ κε Πάιαηξεη. Με ηνλ Πάιαηξεη εμεγήζεθα ζαθώο θαη εηιηθξηλώο. Θα πξνθαιέζσκελ επίζεζηλ γεξκαληθήλ. πκθέξεη; Αλ νη Άγγινη έρνπλ αεξνπνξηθάο δπλάκεηο λα ηελ απνθξνύζνπλ θαη λα επηηεζνύλ θαηά ηεο Γεξκαλίαο, ζπκθέξεη αλ δελ έρνπλ δελ ζπκθέξεη.- γίλεηαη κάιιηζηα επηθίλδπλνο σο εθ ηεο απνηπρίαο, νπόηε ν θινληζκόο ησλ Βαιθαληθώλ βιαβεξόο εηο ηελ αγγιηθήλ ππόζεζηλ. Με ηνλ Πάιαηξεη εμεθαζάξηζα θαη ηα ζπκβεζόκελα κεηά ηελ ήηηα ησλ Ηηαιώλ, όηη ζα ηνπο βνεζήζσκελ θαη θαηά ησλ Γεξκαλώλ. Σαύηα δηα καθξώλ. Έζεζα σο βάζηλ καθξόηαηνλ ζύλδεζκνλ κε ηνπο Αγγινπο. Πξνο ην παξόλ, ειπίδσ λα απνθύγσκελ ηελ Θεζζαινλίθελ θαη ζπλεπώο ηελ Γεξκαληθή επέκβαζε. Με ηνλ Πάιεξεη μεθαζάξεζα ηα ζπκβεζόκελα κεηά ηελ ήηηα ησλ Ηηαιώλ όηη ζα ηνπο βνεζήζσκελ θαη θαηά ησλ Γεξκαλώλ. Σαύηα δηα καθξώλ. Δθείλν ην βξάδπ, έθνςε ηελ πίηα ηεο Δ.Ο.Ν, φρη ζαλ ενξηαζηηθή εθδήισζε άιια γηα λα έρεη γηα κία αθφκε θνξά ηελ επθαηξία λα εκςπρψζεη ηα αγαπεκέλα ηνπ παηδηά θαη λα πξνθεηεχζεη. «...πλαγσληζηέο θαη ζπλαγσλίζηξηεο.. Ζ λενιαία επξσηνζηάηεζε πξνζθέξνληαο ηελ βνήζεηά ηεο ζηνπο ηξαπκαηίαο θαη ζηελ ηαθή ησλ λεθξώλ, ζηνλ βνκβαξδηζκό ηεο Κεξθύξαο. αο εύρνκαη όρη εηξήλε γηα ην λένλ έηνο αιιά αγώλαο θαη δόμαλ θαη είκαη βέβαηνο ην Έζλνο ζα είλαη έηνηκν γηα ζπζίεο, κεγαιύηεξεο ζηεξήζεηο θαη ηα κεγαιύηεξα δεηλνπαζήκαηα, αξθεί κόλνλ ε ηηκή θαη ε δόμα, όρη κόλν λα έρνπλ ζσζεί, αιιά θαη λα ζηέθνπλ ςειά γηα ηελ Διιάδα...». 17

18 Έθνςε έλα θνκκάηη γηα ηνπο λένπο ηεο ΔΟΝ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Κνξπηζά θαη ζην Αξγπξφθαζηξν θαη έλα γηα ηε Γσδεθάλεζν, ιέγνληαο: Πξέπεη λα πξνζηεζεί ηώξα γηα πάληα πηα θαη ε Πεξηθεξεηαθή δηνίθεζηο Γσδεθαλλήζνπ ηεο ΔΟΝ. Γεξκαλνί Αθνινπζνχλ νη ηξαγηθέο θαηαγξαθέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1941 θαη ε βεβαηφηεηα φηη πξφθεηηαη λα επηηεζνχλ νη Γεξκαλνί. 4 Ηαλνπαξίνπ, άββαηνλ 69 ε εκέξα Πνιεκηθόλ πκβνύιηνλ... Εεηνύκε αεξνπνξηθή βνήζεηαλ πξνο θαζεκεξηλήλ πξνζβνιήλ Απιώλνο θαη Γπξξαρίνπ, ίλα εκπνδηζζή ε άθημηο Ηηηαιηθώλ εληζρύζεσλ Καη θακηόλ δηα λα πξνρσξήζσκελ. Αόξηζηνη απαληήζεηο. Βνήζεηα αεξνπνξηθή ακθίβνινο. Κακηόλ ηα 200 αθόκε εηο Γηβξαιηάξ. Σα 300 εμαλεκίζηεθαλ. Μαο εγθαηέιεηςαλ; Υάξηλ αγώλνο Αθξηθήο; Ση ζα θάκσκελ; Θα ηα βγάισκελ πέξα! Αιιά κε ηη αγώλαο θαη πνηάο ζπζίαο! Δλ ησ κεηαμχ, αξρίδνπλ νη ζηξαηησηηθέο θηλήζεηο ησλ Γεξκαλψλ..... Άξρηζε 12 κεξαξρίεο. Καηά Γηνπγθνζιαπίαο; Γηα λα αθήζε δηάβαζηλ πξνο Θεζζαινλίθελ. Ώζηε ελαληίνλ καο; Ση άιιν δύλαηαη λα είλαη...; θαη ηόηε εμεγνύληαη πξνεηδνπνηήζεηο Γεξκαλώλ δηα Ραγθαβή,...Να ππνηαρζώκελ εηο Υίηιεξ! Καιιίηεξα λα πεζάλσκελ... πλελόεζηο δηο κε Παιεξεη. 2 α εληνλσηέξα ηειεθσληθή! ια γπξίδνπλ ζην θεθάιη κνπ. Αιιά αηάξαρνο. Από Άγγινπο εγθαηάιεηςηο από Γεξκαλνύο επίζεζηο. Ο ρεηκώλαο απεηιεηηθόο ζάξξνο ζάξξνο! Αο πέζνπκε ζαλ άλδξεο. 5 Ηαλνπαξίνπ, Κπξηαθή-70 ε εκέξα....άιιαη εηδήζεηο. Γεξκαληθή εηζβνιή ιέγνπλ δηα Βνπιγαξίαο...Μηά θνξά έρσ ηελ απόθαζηλ λα αγσληζζνύκε κέρξηο εζράησλ. 12 Ηαλνπαξίνπ, Κπξηαθή -77 ε εκέξα ια Υάλνληαη. Θα πέζσκελ σο ηνλ ηειεπηαίνλ. Δίκαζηε ζην ηέινο ηεο Διιάδνο? Έηζη θηάλνπκε ζηελ ηειεπηαία πξάμε ηνπ δξάκαηνο, πνπ είλαη θαη ε πιένλ γλσζηή. Άθημε ηνπ αξρεγνχ ησλ βξεηαλληθψλ δπλάκεσλ Γνπέηβει θαη ην ηειεπηαίν ζπκβνχιην κε ηνλ Βαζηιηά Γεψξγην Β, ηνπο Έιιελεο θαη Άγγινπο επηηειείο. Φηάλεη θαη κηα λενπνκπή απφ θακηφλ, πνπ είρε δεηήζεη, φκσο είλαη αλεπαξθή. Μαο έζηεηιαλ 500 ρξεηαδφκαζηε αιιά 1000.ζεκεηψλεη ζην Ζκεξνιφγην ηνπ. Αθνινπζνχλ νη δχν κέξεο 14 θαη 15 Ηαλνπαξίνπ φηαλ γίλνληαη ηα πκβνχιηα κε Οπέηβει, Πάιαηξεη, Παπάγν θαη ινηπνχο. Ζ πξφηαζε ησλ Άγγισλ είλαη ε απφβαζε ζηε Θεζζαινλίθε κε έλα ζχληαγκα θιπ. Ζ ζηάζε ηνπ Μεηαμά ζην αίηεκα ησλ Άγγισλ είλαη μεθάζαξε. Απηά πνπ ππφζρνληαη είλαη ηειείσο αλεπαξθή θαη ζα απνηειέζνπλ πξφθιεζε γηα γεξκαληθή επίζεζε. Ο Μεηαμάο ηελ απνξξίπηεη θαη δεηά πεξηζζφηεξν ζηξαηφ θαη εθφδηα. 17 Ηαλνπαξίνπ, Παξαζθεπή-82 ε εκέξα Αγγινη επηκέλνπλ λα έιζνπλ Θεζζαινλίθελ κε κηθξάο δπλάκεηο ππξνβνιηθνύ.- Κάκλσ ην ζρέδηνλ ηεο δηπισκαηηθήο κνπ ελέξγεηαο. Δηο Παύινλ Γηνπγθνζιαπίαο δηαβεβαηώ όηη δελ ζα γίλε κέησπνλ Θεζζαινλίθεο ππό Αγγισλ, εθηόο εάλ Γεξκαλνί δηέιζσζη Γνύλαβηλ θαη εηζέιζσζη Βνπιγαξίαλ. Δηο Αγγινπο (Πάιαηξεη αξράο θαη θαηόπηλ θαη Υεπγνπλη) λα κελ έιζσζη κε ηαο κηθξάο ησλ δπλάκεηο Θεζζαινλίθελ, εθηόο εάλ Γεξκαλνί δηέιζσζηλ Γνύλαβηλ. Πηζαλώο ζηακαηήζεη ην πξάγκα.- Δξγάζζεθα κέρξηο βαζείαο λπθηόο... 18

19 Σελ 18ε Ηαλνπαξίνπ, έγξαςε ην ηειεπηαίν θείκελν πξνο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ζην νπνίν εμεγνχζε ηα ζηξαηεγηθά βήκαηα πνπ έπξεπε λα πξνεγεζνχλ ηεο αθίμεσο ησλ αγγιηθνχ ζηξαηνχ γηα λα πξνζηαηεπζεί ε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Απηά πνπ δηέζεηαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή νη Βξεηαλλνί ηα έθξηλε αλεπαξθή. Σν θείκελν ηειείσλε κε ηε θξάζε: Δηο ηελ Βξεηαληθήλ Κπβέξλεζε ελαπόθεηηαη λα ιάβεη ππ όςεη ηαο ππνδείμεηο καο, ππνδείμεηο θίισλ αθνζησκέλσλ θαη πηζηώλ. Σελ επνκέλε, ν Μεηαμάο μχπλεζε κε ππξεηφ. Δίρε απφζηεκα ζην ιαηκφ φπσο θαη παιαηφηεξα απφ ην Μνιαηαχηα, ηψξα είλαη απφιπηα εμαληιεκέλνο απφ ηελ αγσλία, ηελ εξγαζία θαη ηελ επζχλε. Σελ αξξψζηηα ηνπ, φπσο ζε παξφκνηεο πεξηζηάζεηο αδηαζεζίαο θαηά ην παξειζφλ, δελ ηελ απεθάιπςε παξά κφλνλ φηαλ αλέξξσλε. Πφζν κάιινλ ηψξα πνπ είλαη πφιεκνο. Ννζειεχεηαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ζην ζπίηη ηνπ ζηελ Κεθηζηά. Αθνινπζνχλ δέθα εκέξεο ζησπήο. Οη δεκνζηνγξάθνη θαηέγξαςαλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθ ησλ πζηέξσλ. Ο Μεηαμάο ήδε απφ ηνλ Μάτν είρε εζσηεξηθή αηκνξξαγία απφ παιαηφ έιθνο, έραλε βάξνο θαη ηα ζεκάδηα θάκςεο θαη θφπσζεο ήηαλ εκθαλή ζε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ηεο επνρήο. Σφηε, ζπλέηαμε θαη ηε δηαζήθε ηνπ. Ο ζάλαηφο ηνπ επήιζε απφ γεληθή ζεςαηκία ιφγσ ηεο θιεγκνλήο, κεηά απφ δχν κεηαγγίζεηο αίκαηνο. Καλέλαο Άγγινο δελ ηνπ έθαλε έλεζε, φπσο θεκνινγείηαη. Μφλνλ θαηά ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάζηεθε νμπγφλν απεθάζηζε ε νηθνγέλεηα λα ην δεηήζνπλ απφ ην Αγγιηθφ λνζνθνκείν, πνπ ήηαλ ζην Ξελνδνρείν Απέξγε. Ζ ππνςία ηεο δνινθνλίαο ηνπ απφ ηνπο Άγγινπο, κε δηάθνξεο εθδνρέο, δελ έρεη απνδεηρζεί έσο ζήκεξα. Σελ Σξίηε 28ε Ιαλνπαξίνπ, ν Βαζηιεχο πξνήδξεπζε ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη αλεθνίλσζε κε βαζεηά ζπγθίλεζε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξσζππνπξγνχ. Καηφπηλ, δήηεζε απφ ηνπο ππνπξγνχο λα παξακείλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ππεξεηνχληεο ηελ παηξίδα. Δπίινγνο Σελ 29ε Ηαλνπαξίνπ, εκέξα Σεηάξηε (ζηηο 6 ηα ραξάκαηα), ν Ησάλλεο Μεηαμάο παξέδσζε ην πλεχκα ηνπ. Άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Κεθηζηά, ζε ειηθία 70 εηψλ. Σν πξσί, ν Βαζηιεχο Γεψξγηνο Β αλεθνίλσζε φηη αλέζεζε ηελ πξνεδξία ηεο θπβεξλήζεσο ζηνλ Αιέμαλδξν Κνξπδή, δηνηθεηή ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο, πξψελ ππνπξγφ Κνηλσληθήο Πξνλνίαο ηεο θπβεξλήζεσο Μεηαμά. Οη ηειεπηαίεο θαηαγξαθέο ζην Ζκεξνιφγηφ ηνπ φπσο θαη φιε ε επνρή ηεο δηαθπβεξλήζεψο ηνπ θαλεξψλνπλ ηελ απέξαληε αγσλία ηνπ γηα ηνλ δξόκν ηεο Διιάδνο, πνπ είρε ζσζηά πξνβιέςεη θαη γελλαία ραξάμεη. Γελ δείιηαζε νύηε γηα κία ζηηγκή. Γελ ζηεξίρζεθε νχηε ζηε βαζηιηθή πξνζηαζία γηαηί ζπρλά βξέζεθε ζε αληίζεζε κε ηνλ Γεψξγην, νχηε ζηελ ηζρλή ππνζηήξημε ησλ Άγγισλ, νχηε πνηέ δηαπξαγκαηεχηεθε κε ηνπο Γεξκαλνχο. Βάδηζε κφλνο κε ηελ ινγηθή ηνπ θαη πήξε ηελ επζχλε φιε επάλσ ηνπ, δπγίδνληαο ςχρξαηκα ηα γεγνλφηα θάζε ζηηγκή αλάινγα κε ην απφιπην ζπκθέξνλ θαη ηελ ηηκή θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο. Οη θξίζεηο ηνπ επαιεζεχηεθαλ ζε όηη πξνθεηηθά δηέθξηλε. Αθόκα θαη ην όλεηξν ηεο ελώζεσο ηεο Γσδεθαλλήζνπ κε ηελ Διιάδα. Έζβεζε κέζα ζηνλ παγσκέλν ρεηκψλα ζε βαζεηά κειαγρνιία θαη αγσλία γηα ην κέιινλ θαη ηελ ηχρε ηεο Διιάδνο, ην κέλνο ησλ ερζξψλ ηεο, ηνπο αζηάζκεηνπο 19

20 παξάγνληεο ησλ βαιθαληθψλ ζπκκαρηψλ, ηε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο, ηελ πηθξή γεύζε απφ ηελ πνιηηηθή ησλ Άγγισλ ζπκκάρσλ, ηε βεβαηφηεηα γηα ηελ επηθείκελε επίζεζε ησλ Γεξκαλψλ. Πξνπάλησλ, ηελ νδύλε γηα ηνπο γελλαίνπο πνιεκηζηέο, ηα παιιεθάξηα ηνπ, πνπ αγσλίδνληαλ κε απηνζπζία ηνλ ππέξ πάλησλ αγψλα ζηηο παγσκέλεο βνπλνθνξθέο θαη ζηα ρηνληζκέλα ραξαθψκαηα, αςεθώληαο ηε δσή ηνπο, πιεγσκέλνη, αθξσηεξηαζκέλνη, κε ην φξακα ηεο Διιάδνο θαη ηεο Παλαγίαο λα ηνπο νδεγεί. Σνλ έθιαςε θαη ηνλ δφμαζε φιε ε Διιάδα θαη ηνλ ζπλψδεπζε γνλππεηήο κε ζεβαζκφ θαη αγάπε ζηελ ηειεπηαία ηνπ θαηνηθία, φπσο φινη καξηπξνχλ. Παξ όια, εκπξόο! Γιπθεηά Διιάδα Δκπξόο! ζεκείσλε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ φηαλ πηα ν ρεηκψλαο είρε θαζειψζεη ην ζηξαηφ, γηαηί κπξνζηά ηνπ έζηεθε ην φξακα ηεο Γσδεθαλήζνπ. Μία ηξαγηθή νδχλε ζα έλνησζε ηηο ηειεπηαίεο ψξεο, νδχλε θαη ίζσο ηηκή, γηαηί εθείλνλ ζηεθάλσζε ε κνίξα γηα λα αθνπζηεί ηνπ πεπξσκέλνπ ηεο Διιάδνο ε θσλή. Σν φλεηξφ ηνπ φκσο λα δεη κηα Διιάδα αλαγελλεκέλε κε εηξήλε θαη θνηλσληθή πξφνδν είρε πιένλ ραζεί, κα ήηαλ βέβαηνο φηη είρε επηιέμεη, σο Κπβεξλήηεο, σο Έιιελαο, καδί κε ζχζζσκν ην Έζλνο, ην ζάξξνο, ηε γελλαηφηεηα θαη ηηο ζπζίεο ησλ Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ, ηνλ δξόκν ηεο Δζληθήο Τπεξεθάλεηαο, γηα ηε Γόμα θαη ηελ Αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο.. 20

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Η πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Θπξίεο θαη Θύξηνη ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28 ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011 Δάλ πηνζεηνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα