Aπρελνζσξαθηθφο θεδεκφλαο ηχπνπ Μηnerva (ξπζκηδφκελνπ χςνπο) (00167) Μεγάινο 288,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aπρελνζσξαθηθφο θεδεκφλαο ηχπνπ Μηnerva (ξπζκηδφκελνπ χςνπο) (00167) Μεγάινο 288,00"

Transcript

1 ΑΤΥΔΝΑ (00325) Απρεληθφ πεξηιαίκην ηχπνπ Μηami 71,00 Aπρελνζσξαθηθφο θεδεκφλαο ηχπνπ Μηnerva (ξπζκηδφκελνπ χςνπο) (00167) Μεγάινο 288,00 (00432) Μεζαίνο 270,00 (00471) Γηιέθν/δαθηχιηνο Halo γηα αθηλεηνπνίεζε Α.Μ ,00 Σν είδνο 1 ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο : αθηλεηνπνίεζεο, απνζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο θαθψζεσλ απρέλα, εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ, ζε αζζελείο πνπ ρξήδνπλ απρεληθή ζηήξημε γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ θεδεκφλα Minerva θαη Halo. Σν είδνο 3 ρνξεγείηαη ζε βαξηέο ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο απρεληθήο κνίξαο. Πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε Ννζ/κείνπ ή Κιηληθήο κε ζπλππνγξαθή Διεγθηή. ΧΜΟ ΒΡΑΥΙΟΝΙΟ (00291) Νάξζεθαο βξαρηνλίνπ Sarmiento 55,00 (00472) Νάξζεθαο ψκνπ αεξνπιαλάθη 143,00 Σν είδνο 2 ρνξεγείηαη κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (αξζξνζθνπηθή ή κε), ζπλδεζκηθήο απνθαηάζηαζεο, πεξηιακβάλεηαη ζηα ΚΔΝ. Να πξνζθνκίδεηαη εμηηήξην πνπ λα βεβαηψλεη ηελ επέκβαζε ΑΓΚΧΝΑ (00185) 1 Γπλακηθφο βξαρηνλνπερηθφο θεδεκφλαο κε θνριία γηα πιήξε θάκςε -έθηαζε 605,00 (00528) Γπλακηθφο βξαρηνλνπερηθφο λάξζεθαο (κε γσληφκεηξν, επαλαηαηηθφ ειαηήξην, κε εηδηθή καιαθή επέλδπζε θαη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζεο). 260,00 Σν είδνο 1 δελ αληηθαζίζηαηαη. Γηα ηα είδε 1 θαη 2 λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ε ρνξήγεζή ηνπο. Σν 2 αληηθαζίζηαηαη κεηά απφ 1-2 ρξφληα κφλν ζε κφληκεο θαη κε ηάζηκεο θαηαζηάζεηο.

2 ΑΚΡΑ ΥΔΙΡΑ - ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΔ (00298) Νάξζεθαο θαιαγγνθαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ γηα 1-4 δάθηπια, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αληίρεηξα (θάκςε - έθηαζε) 73,00 (00302) Νάξζεθαο παιακηαίαο ή ξαρηαίαο θάκςεο-έθηαζεο,περενθαξπηθήο,θαξπνθαιαγγηθψλ θαη θαιαγγνθαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ ή πθαζκάηηλνο κε κεηαιιηθή ελίζρπζε (αινπκηλίνπ) 92,00 (00293) Γπλακηθφο λάξζεθαο περενθαξπηθήο κε θνριία γηα πιήξε θάκςε έθηαζε 372,00 (00551) Γπλακηθφο λάξζεθαο περενθαξπηθήο (κε γσληφκεηξν, επαλαηαηηθφ ειαηήξην, κε εηδηθή καιαθή επέλδπζε θαη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζεο) 232,00 Αληηθαζίζηαληαη κφλν ζε κφληκεο παξακνξθψζεηο - παζήζεηο ή παξάιπζε κεηά ην ρξφλν. ΑΚΡΑ ΥΔΙΡΑ-ΘΔΡΜΟΠΛΑΣIΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΔ (00303) Περενθαξπηθφο λάξζεθαο 76,00 (00482) Νάξζεθαο εθηάζεσο περενθαξπηθήο 56,00 (00292) Νάξζεθαο γηα θάκςε-έθηαζε θαξπνχ θαη δαθηχισλ 94,00 Αληηθαζίζηαληαη κφλν ζε κφληκεο παξακνξθψζεηο ή παξάιπζε άλσ άθξνπ κεηά ην ρξφλν. ΚΟΡΜΟ - Θ.Μ... Κεδεκφλαο ζθνιίσζεο-θχθσζεο κε πίεζηξν (00254) Σχπνπ Boston 595,00 (00484).Σχπνπ Cheneau 669,00 (00485).Σχπνπ D.D.B. 564,00 (00486).Σχπνπ Ρ. Δ.Ρ 445,00 Υνξεγνχληαη: α) ε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θχθσζε ή ζθνιίσζε. Αληηθαηάζηαζε: Μέρξη 16 εηψλ: κεηά 6-12 κήλεο Άλσ ησλ 16 εηψλ :κεηά 1-2 ρξφληα β) ε ελήιηθεο κεηά απφ επεκβάζεηο δηφξζσζεο θχθσζεο ή ζθνιίσζεο. Σν είδνο δελ αληηθαζίζηαηαη. (00445).Γπλακηθφο δηνξζσηηθφο Κεδεκφλαο ηδηνπαζνχο ζθνιίσζεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.900,00 Υνξεγείηαη ζε παηδηά - εθήβνπο έσο 16 εηψλ. Αληηθαηάζηαζε: κεηά 18 κήλεο, ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο

3 . Κεδεκφλαο ηχπνπ Nirop γηα ζσξαθννζθπτθή πάζεζε (00143) ΜΔΓΑΛΟ 318,00 (00426) ΜΔΑΙΟ 285,00. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR (00144) ΜΔΓΑΛΟ 147,00 (00427) ΜΔΑΙΟ 130,00. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε πίεζηξν ζηέξλνπ (00430) ΜΔΓΑΛΟ 180,00 (00431) MEΑΙΟ 165,00. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε ππνκαζράιηα (00428) ΜΔΓΑΛΟ 180,00 (00429) ΜΔΑΙΟ 165,00. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε απρεληθή ζηήξημε. (00165) ΜΔΓΑΛΟ 250,00 (00164) ΜΔΑΙΟ 215,00 (00255). Κεδεκφλαο ζθνιηψζεσο ηχπνπ Milwake (γηα πνιχ πςειή ζθνιίσζε) 463,00 Αληηθαηάζηαζε κέρξη 16 εηψλ : κεηά 6-12 κήλεο Αληηθαηάζηαζε άλσ ησλ 16 εηψλ : κεηά 1-2 ρξφληα ηα θαηάγκαηα θαη ηηο κεηεγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο δελ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε. ΚΟΡΜΟ-Ο.Μ... Κεδεκφλαο νζθπτθήο κνίξαο ηχπνπ Goldwait ΜΔΓΑΛΟ 107,00 ΜΔΑΙΟ 96,00 Εψλε νζθχνο πθαζκάηηλε κε κπαλέιεο απηνθφιιεηε ή κε (00111) Σχπνπ Deseze 45,00 Σχπνπ Lombosto 45,00 Σχπνπ Goldwait 45,00 (00252) ΜΔΓΑΛΟ (00253) ΜΔΑΙΟ 3 Εψλε θνηιίαο απιή ειαζηηθή (ιαζηέμ) 35,00 4 Εψλε ζπιαρλνπηψζεσο εκηειαζηηθή πνιιαπιήο παζήζεσο 55,00 (00118) 5 Νάξζεθαο Θ.Μ... ή Ο.Μ... κε ππνζηεξίγκαηα γηα ιφξδσζε. 325,50

4 (00119) 6 Νάξζεθαο Θ.Μ... ή Ο.Μ... κε εηδηθή δψλε ζπκπίεζεο ή θνξδφλη ζπκπίεζεο 411,50 (00500) 7 Φνπζθσηφ γηιέθν εμσηεξηθήο εθαξκνγήο απνζπκπίεζεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 980,00 (00498) 8 Εψλε νζθχνο κε ζεξκνπιαζηηθφ 76,00 9 Σερλεηφο καζηφο (0% ζπκκεηνρή) 92,78 10 ηεζφδεζκνο Μαζηεθηνκήο (25%ζπκκεηνρή) Δπί καζηεθηνκήο ρνξεγνχληαη: 1 ηεκάρην ηερλεηνχ καζηνχ θάζε έηνο θαη 2 ζηεζφδεζκνη. Δπί δηπιήο καζηεθηνκήο ρνξεγνχληαη: έσο 2 ηεκάρηα ηερλεηψλ καζηψλ αλά έηνο θαη 2 ζηεζφδεζκνη έσο ην πνζφλ ησλ 53,61 (00582) Kεδεκφλαο ηξηψλ ζεκείσλ ΘΜ ή ΟΜ 300,00 (00583) Kεδεκφλαο ππεξεθηάζεσο ΘΜ ή ΟΜ 300,00 Αληηθαηάζηαζε : κεηά ην ρξφλν θαη κφλν κεηά απφ αηηηνιφγεζε γηα φιεο ηηο δψλεο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ θεδεκφλα θαη ησλ λαξζήθσλ λα γίλεηαη κεηά 6-12 κήλεο ζηα παηδηά θαη 1-2 ρξφληα ζηνπο ελήιηθεο κεηά απφ αηηηνιφγεζε. Σν 7 δελ αληηθαζίζηαηαη - Απαηηείηαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. ΠΤΔΛΟΤ-ΙΥΙΧΝ (00116) 1 Θσξαθννζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ζεξκνπιαζηηθφ εηδηθήο θαηαζθεπήο κεηά απφ ιήςε πξνπιάζκαηνο κε ζηήξηγκα ζηήζνπο (έσο 16 ρξφλσλ) ΑΦΟΡΑ ΕΔΤΓΟ ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ 2.147,00 (00120) Νάξζεθαο ηζρίνπ ιεηηνπξγηθφο κε γσληφκεηξν 299,70 (00283) Νάξζεθαο απαγσγήο ηζρίσλ (ζε πεξηπηψζεηο ζπγγελνχο εμαξζξήκαηνο ) 139,20 (00290) Λεηηνπξγηθφο λάξζεθαο απαγσγήο ηζρίσλ ηχπνπ Pavlik 138,40 5 Κεδεκφλαο γηα ππνηξνπηάδνλ εμάξζξεκα ηζρίνπ (00174) α)πιαζηηθφο 206,25 (00187) β)νενπξελίνπ 88,00 (00188) γ)γεξκάηηλνο 171,75 (00180) Οζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ αηζάιη κε αζθάιεηα γφλαηνο ειβεηηθνχ ηχπνπ ή κε ειεχζεξε άξζξσζε γφλαηνο, κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε 575,00 (00178) Οζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ληνπξαινπκίλην κε ειεχζεξε άξζξσζε ή κε αζθάιεηα γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε,κε CLETZAK ή ρσξίο 900,00 Αληηθαηάζηαζε : κεηά 2 ρξφληα

5 ΚΑΣΧ ΑΚΡΑ ΜΖΡΟ (00230) Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε αζθάιεηα γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK απφ Σηηάλην 950,00 (00243) Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε ειεχζεξε άξζξσζε γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK απφ ηηηάλην 950,00 (00244) Μεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ κεηά απφ ιήςε γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο, κε κεηαιιηθά αληηζηεξίγκαηα απφ ληνπξαινπκίλην, κε άξζξσζε θαη αζθάιεηα γφλαηνο ειβεηηθνχ ηχπνπ θαη άξζξσζε πνδνθλεκηθήο, έζσ ή έμσ ππνδήκαηνο κε ειαηήξην αλχςσζεο πέικαηνο. 900,00 (00245) Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε ειεχζεξε άξζξσζε ή κε αζθάιεηα γφλαηνο ειβεηηθνχ ηχπνπ κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK απφ ληνπξαινπκίλην 625,00 Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε ειεχζεξε άξζξσζε ή κε αζθάιεηα γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK απφ αηζάιη (00246) ΜΔΓΑΛΟ 530,00+260,00=790,00 (00247) ΜΔΑΙΟ 476,00+232,00=708,00 6 Κεδεκφλαο κεξηαίνο κε αζηξάγαιν θαη πέικα βξάρπλζεο κε δψλε απφ ηηξάληα ή δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) ΜΔΓΑΛΟ: 795,00 ΜΔΑΙΟ: 714,00 ΜΙΚΡΟ: 641,00 7 Κεδεκφλαο κεξηαίνο κε αζηξάγαιν θαη πέικα βξάρπλζεο (απφ αηζάιη θαη δέξκα) ΜΔΓΑΛΟ: 715,00 ΜΔΑΙΟ: 646,00 ΜΙΚΡΟ: 578,00 8 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο (απφ αηζάιη θαη δέξκα) ΜΔΓΑΛΟ: 455,00 ΜΔΑΙΟ: 408,00 ΜΙΚΡΟ : 370,00 9 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο κε δψλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) ΜΔΓΑΛΟ : 533,00 ΜΔΑΙΟ: 476,00 ΜΙΚΡΟ: 430,00 10 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο κε δψλε πιαηηά δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) ΜΔΓΑΛΟ: 646,00 ΜΔΑΙΟ: 578,00 ΜΙΚΡΟ: 522,00 11 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο (απφ αηζάιη θαη δέξκα) (00203) ΜΔΓΑΛΟ:455,00 ΜΔΑΙΟ: 408,00 (00212) ΜΙΚΡΟ: 370,00

6 12 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε δψλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) (00206) ΜΔΓΑΛΟ :530,00 (00204) ΜΔΑΙΟ: 476,00 (00205) ΜΙΚΡΟ: 431,00 13 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε δψλε πιαηηά δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) (00206) ΜΔΓΑΛΟ: 640,00 ΜΔΑΙΟ: 578,00 (00207) ΜΙΚΡΟ: 522,00 14 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε ππφδεκα θαη ζηήξημε κε κπάξα, κε ή ρσξίο άξζξσζε (απφ αηζάιη θαη δέξκα) (00209) ΜΔΓΑΛΟ:455,00 ΜΔΑΙΟ: 408,00 ΜΙΚΡΟ: 370,00 ζπλ ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα ππνδήκαηα. (00297) 15 Νάξζεθαο εξεκίαο Μ. Κ. Π. απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ έζσ ππνδήκαηνο. 247,80 Σα αλσηέξσ είδε κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη θάζε 2-3 ρξφληα. ΓΟΝΑΣΟ (00294) Μεξνθλεκηθφο λάξζεθαο πιαζηηθφο 74,00 (00249) 2 Μεξνθλεκηθφο ιεηηνπξγηθφο θεδεκφλαο κε άξζξσζε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ εχξνπο θηλήζεσλ ηνπ γφλαηνο (κε γσληφκεηξν) 115,00 (00117) Νάξζεθαο κεξνθλεκηθφο ιεηηνπξγηθφο κε γσληφκεηξν 45,00 (00186) 4 Κεδεκφλαο κεξνθλεκηθφο ξπζκηδφκελνο γηα δηφξζσζε βιαηζζφηεηαο-ξαηβφηεηαο ηνπ γφλαηνο 309,00 (00575) Νάξζεθαο νπίζζηνπ ρηαζηνχ δπλακηθφο 79,00 (00417) Νάξζεθαο πξνζζίνπ ρηαζηνχ δπλακηθφο 79,00 Υνξεγνχληαη γηα παζήζεηο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη επνκέλσο δελ αληηθαζίζηαληαη εθηφο απφ εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρεη ζαθήο αηηηνιφγεζε απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ. ΚΝΗΜΗ (00200) 1 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ 183,00 (00199) 2 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο κε κεξηαίν ζηήξηγκα έζσ ππνδήκαηνο πιαζηηθφο ή κεηαιιηθφο 88,00 3 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε ειαηήξην αλπςψζεσο πέικαηνο CLETZAK. (00193) ΜΔΓΑΛΟ: 260,00 (00194) ΜΔΑΙΟ: 232,00

7 (00197) 4 Κεδεκφλαο θλεκνπνδηθφο κε αηέξκνλα θνριία γηα ηππνπνδία (απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ κε εηδηθή επέλδπζε θαη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζεο) 312,00 (00192) 5 Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ (θαηφπηλ ιήςεσο γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο ), έζσ ππνδήκαηνο κε ειαηήξην αλχςσζεο πέικαηνο, ρσξίο κεηαιιηθά αληηζηεξίγκαηα κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θάκςεο-έθηαζεο άθξνπ πνδφο. 257,50 (00195) 6 Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο κε ειεχζεξε άξζξσζε πνδνθλεκηθήο θαη δεχγνο νξζ/θψλ ππνδεκάησλ 210,00 ζπλ ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα ππνδήκαηα (00585) Κεδεκφλαο θλεκνπνδηθφο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ (θαηφπηλ ιήςεσο γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο) έζσ ππνδήκαηνο κε ή ρσξίο ειαηήξην αλχςσζεο πέικαηνο 232,00 (00198) 8 Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο Sarmiento 197,00 Σν είδνο 2 λα αληηθαζίζηαηαη κεηά 6 κήλεο Σα ινηπά κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη θάζε 2-3 ρξφληα ΠΟΓΟΚΝΗΜΙΚΗ (00287) Κλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο λάξζεθαο κε ζαιάκνπο Aircast Gelcast 44,00 (00288) Κλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο λάξζεθαο έζσ ππνδήκαηνο 64,00 (00184) 3 Κεδεκφλαο δηπιφο δηνξζσηηθφο πνδνθλεκηθήο ηχπνπ Denis Braun κε πέικα πξνζαξκνδφκελν ζηα ππνδήκαηα ή ζαλδαιέην. 256,90 (00295) Νάξζεθαο θλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο κε γσληφκεηξν 110,00 (00296) Νπρηεξηλφο λάξζεθαο Κ. Π.Γ. απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ έζσ ππνδήκαηνο 123,00 (00502) Νάξζεθαο θλεκνπνδηθφο κε ελζσκαησκέλε αληιία, αεξνζάιακν θαη ξχζκηζε κε γσληφκεηξν (εμσηεξηθήο εθαξκνγήο λάξζεθαο πνδνθλεκηθήο ζε θελφ αέξνο ). ε ρεηξνπξγηθέο απνθαηαζηάζεηο ζχλζεησλ βιαβψλ Π.Γ.Κ. 332,00 Σα είδε 1 θαη 4 λα κελ αληηθαζίζηαληαη. Δπαλαρνξεγνχληαη κφλν επί λέσλ ελδείμεσλ. Σα είδε 2,3,5 θαη 6 λα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ 1-2 ρξφληα κφλν ζε κφληκεο θαη κε ηάζηκεο θαηαζηάζεηο. ΑΚΡΟΤ ΠΟΓΟ (00413) 1 Δηδηθφ πέικα θαηφπηλ γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο γηα ζπγθξάηεζε θακάξαο θαη κεηαηαξζίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αθξσηεξηαζκνχ 89,60 Αληηθαηάζηαζε : παηδηά 6-12 κήλεο / ελήιηθεο κεηά 2 ρξφληα ΤΠΟΓΗΜΑΣΑ ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΑ 1 Τπνδήκαηα ζθαξπίληα νξζ/θά ρσξίο βξάρπλζε Ν 36 θαη άλσ : 85,00 Ν 26-35: 68,00 Ν 0-25: 51,00

8 2 Τπνδήκαηα κπφηεο νξζ/θέο ρσξίο βξάρπλζε Ν 36 θαη άλσ: 85,00 Ν 26-35: 70,00 Ν 0-25: 57,00 3 Τπνδήκαηα ζθαξπίληα νξζ/θά γηα βξάρπλζε έσο 4 εθαηνζηά Ν 36θαη άλσ: 165,00 Ν 26-35: 136,00 Ν 0-25: 108,00 4 Τπνδήκαηα κπφηεο νξζ/θέο γηα βξάρπλζε έσο 4 εθαηνζηά Ν 36 θαη άλσ: 170,00 Ν 26-35: 153,00 Ν 0-25: 110,00 5 Τπνδήκαηα κπφηεο ή ζθαξπίληα νξζ/θά γηα βξάρπλζε άλσ ησλ 4 εθαη. ή ηέηνηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εηδηθή δηακφξθσζε Ν 36 θαη άλσ: 250,00 Ν 26-35: 200,00 Ν 0-25: 160,00 Aληηθαηάζηαζε: παηδηά κεηά 6 κήλεο Αληηθαηάζηαζε: ελήιηθεο κεηά 1 ρξφλν Σα είδε 1 5 ρνξεγνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο: Bξάρπλζεο, εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, κπτθέο δπζηξνθίεο, ζπγγελείο αλσκαιίεο (εθ γελεηήο αλσκαιίεο) πνδνθλεκηθήο θαη πεικάησλ (π.ρ. ηππνπνδία, βιαηζνπνδία, θ.ι.π.) αλσκαιίεο ζηήξημεο απφ λεπξίηηδεο ή λεπξνπάζεηεο π.ρ. πνιπνκειίηηδα, εκηπιεγίεο, επίθηεηεο θιεξνλνκηθέο λεπξνπάζεηεο (π.ρ. Charcot-Marie-Tooth). 1. Θεξαπεπηηθά ππνδήκαηα δηαβήηε κε έλζεηα πέικαηα 115,20 (δεχγνο) Κάζε δχν ρξφληα (δχν δεχγε ηε θνξά) 2. Πέικα εμαηνκηθεπκέλν 34,00 (ηεκάρην) Κάζε ρξφλν 3. Θεξαπεπηηθά ππνδήκαηα δηαβήηε εμαηνκηθεπκέλα θαηφπηλ γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο 330,00 (δεχγνο) Κάζε δχν ρξφληα 4. Μπφηα απνθφξηηζεο (Αηrcast) 69,00 (ηεκάρην) Γελ αληηθαζίζηαηαη 5. Τπφδεκα απνθφξηηζεο (half shoeο) 38,00 (ηεκάρην) Γελ αληηθαζίζηαηαη 6. Δμαηνκηθεπκέλνο λάξζεθαο (cast) 261,00 (ηεκάρην) Γελ αληηθαζίζηαηαη

9 1 ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΚΛΗΜΔΝΟΤ ΑΘΔΝΔΙ Μεραληζκφο αεξνζηξψκαηνο-αληιία 68,60 ηξψκα θαηαθιίζεσο 52,00 2 ΔΡΔΙΝΧΣΟ 46,00 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ λα βεβαηψλεη φηη ν αζζελήο είλαη θαηαθεθιηκέλνο. Αληηθαηάζηαζε αεξνζηξψκαηνο: ηξψκα κεηά ην ρξφλν Μεραληζκφο : κεηά 3 ρξφληα Δγγχεζε : 1 ρξφλν Service : - αληαιιαθηηθά : 10 ρξφληα Serial number ΓΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ 1 Αλπςσηηθφ ιεθάλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζζελήο πάζρεη απφ παξαπιεγία, εκηπιεγία. 40,00 Αληηθαηάζηαζε : κεηά 2 ρξφληα Ηιεθηξηθή ζπζθεπή αλχςσζεο (γεξαλάθη) ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ 665,00 (ζην πνζφ πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηνπ κνηέξ) ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ ΜΟΣΔΡ 250,00 πζθεπή κε 2 επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, θνξηηζηήο, ελζχξκαην ρεηξηζηήξην, κνηέξ κε ηθαλφηεηα αλχςσζεο έσο 160kg, δίθηπ κεηαθνξάο ηεζζάξσλ ζεκείσλ, ηξνρήιαηε βάζε κε πνδφθξελα. Υνξεγείηαη απζηεξά ζε άηνκα κε ηεηξαπιεγία θαη ζε άηνκα κε παξαπιεγία πνπ είλαη θιηλήξε. Η ζπζθεπή πξέπεη λα θέξεη :Δγγχεζε 10 ρξφληα (ην κνηέξ 5 ρξφληα) Serial number Βεβαίσζε γηα service- αληαιιαθηηθά 10 ρξφληα. Βεβαίσζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε. Αληηθαηάζηαζε : κφλν ην κνηέξ κεηά ηα 5 ρξφληα ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο TO EΙΓΟ ΓΔΝ ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑΣΑΙ ηνπο αζθ/λνπο ρνξεγείηαη ε «εηδηθή θαξέθια» (ζει. 25 ) είηε ε «ειεθηξηθή ζπζθεπή αλχςσζεο(γεξαλάθη)».

10 Α. Ννζνθνκεηαθφ θξεβάηη ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΟ, ηξνρήιαην. Πεξηγξαθή-Καζνξηζκέλν πνζφλ: α) Noζ/θή θιίλε 224,70 β) Πιατλά ζηεξίγκαηα (δεχγνο) 92,00 γ) Αλαξηήξαο γηα έιμε 80,80 δ) Ρφδεο κε θξέλα (4 ηεκ.) 66,40 ε) ηξψκα αθξνιέμ 69,60 Β. Ννζνθνκεηαθφ θξεβάηη ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ (πιήξεο) Με κνηέξ ειεθηξηθήο αλχςσζεο έσο 135kg, κνηέξ ειεθηξηθήο αλάθιεζεο πιάηεο θαη πνδηψλ, ελζχξκαην ρεηξηζηήξην ειεθηξηθψλ εληνιψλ, 2 κπαηαξίεο έθηαθηεο ιεηηνπξγίαο, 2 κεηψπεο (θεθάιη-πφδηα), κε μχιηλε επέλδπζε, πιατλά ζηεξίγκαηα (δεχγνο) απφ μχιν, ζνκηέ απφ μχιν, αλαξηήξα γηα έιμε, 4 ξφδεο κε πνδφθξελα, ζηξψκα αθξνιέμ κε θάιπκκα. Καζνξηζκέλν πνζφλ: 1.000,00 Γ. Σν είδνο (Α ή Β) ρνξεγείηαη κφλν ζε ελήιηθεο απζηεξά ζηηο παξαθάησ παζήζεηο: Tεηξαπιεγία, παξαπιεγία, βαξηά κπαζζέλεηα, βαξηά ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, απνδεδεηγκέλα ζε θαηαθεθιηκέλνπο αζζελείο, γηα ηελ απηφλνκε δηαβίσζή ηνπο, πνπ λα βεβαηψλεηαη απφ Θεξάπνληα αλάινγεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο θαη έγθξηζε Διεγθηή. Αληηθαηάζηαζε κφλν ηνπ ζηξψκαηνο ζηα 3 ρξφληα Απαξαίηεηα πξέπεη λα θέξεη : 1)Δγγχεζε 10 ρξφληα 2)Serial number 3)Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 4)Βεβαίσζε γηα service-αληαιιαθηηθά γηα 10 ρξφληα. Υνξεγείηαη κφλν ζε άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζην ζπίηη (φρη ζε Ιδξχκαηα ρξνλίσλ παζήζεσλ, Γεξνθνκεία, Οίθνπο Δπγεξίαο θ.ι.π.), κε ζρεηηθή Τπεχζπλε δήισζε (Ν.1599/86) ηνπ αζθ/λνπ ή ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ. Υνξεγείηαη λνζνθνκεηαθή θιίλε «ρεηξνθίλεηε» είηε «ειεθηξνθίλεηε».

11 (00406) Δλεξγεηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο νξζνζηάηεο ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ 2.150,00 Απνηειείηαη απφ δεχγνο θάζεησλ κεηαιιηθψλ ξάβδσλ ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο ζηα άθξα ( ηζρία θαη πνδνθλεκηθέο ) κε αξζξσηή πνιπθεληξηθή κεηαιιηθή άξζξσζε, ζχζηεκα ππνζηήξημεοζηήξημεο γνλάησλ (κπνξεί λα θέξνπλ θαη αξζξψζεηο) ζηήξημε ζσξαθννζθπτθή, ηκάληεο πξφζδεζεο, απνξξνθεηήξεο θξαδαζκψλ, ξπζκηδφκελα πιάγηα ζηεξίγκαηα θνξκνχ, απηνξπζκηδφκελν ξνδάθη αζθάιεηαο θάησ άθξσλ θαη ρεηξνιαβέο ρεηξηζκψλ εμ' νινθιήξνπ ξπζκηδφκελεο. Δλδείμεηο ρνξήγεζεο : 1)Υακειή ζσξαθηθή θαη νζθπτθή παξαπιεγία 2) Τςειή ζσξαθηθή παξαπιεγία 3) Αηειή ηεηξαπιεγία 4)Γεληθεπκέλεο παζήζεηο θεληξηθνχ ή πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 5) Υνξεγείηαη ζε παηδηά θαη ζε ελήιηθεο έσο 65 εηψλ, κεηά απφ γλσκάηεπζε Θεξάπνληα γηαηξνχ αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο θαη έγθξηζε Διεγθηή. Όξνη ρνξήγεζεο : 1) Δγγχεζε 5 εηψλ 2) Serial number «ρηππεκέλν» ζην κεράλεκα 3) Service -αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε 4) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 5) Τπεχζπλε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ΗΜΔΙΧΗ : Γελ ρνξεγείηαη ζε άηνκα κε ζπλεξγάζηκα ή κε λνεηηθή έθπησζε θαη ζε άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο. Όηαλ ρνξεγείηαη ην είδνο ΓΔΝ ζα ρνξεγείηαη «Οξζνζηάηεο». Αληηθαηάζηαζε : Παηδηά : 4 έηε ιφγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο Δλήιηθεο: 6-7 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο

12 Α Ν Α Π Η Ρ Ι Κ Α Α Μ Α Ξ Ι Γ Ι Α (00050) 1. ΑΠΛΟΤ ΣΤΠΟΤ κε κεγάιεο ή κηθξέο ξφδεο κε θηλεηά ή ζηαζεξά πιατλά κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ππνπνδίσλ. 161,00 Υνξεγείηαη ζε θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ΜΟΝΗΜΖ αδπλακία βάδηζεο. (00051) 2. ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ εληζρπκέλν κε κεγάιεο θνπζθσηέο ξφδεο πίζσ, θνπζθσηέο ξφδεο εκπξφο, πηπζζφκελν ή ζηαζεξνχ ζθειεηνχ, κε θξέλα, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο πιάηεο θαη θαζίζκαηνο, χςνπο θαη θιίζεο ππνπνδίσλ, πξνζζαθαηξνχκελα ξπζκηδφκελα πιατλά θαη ππνπφδηα, ιαβέο ψζεζεο. 445,00 Υνξεγείηαη ζε θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ΜΟΝΗΜΖ αδπλακία βάδηζεο. (00054) 3. ΔΛΑΦΡΟΤ ΣΤΠΟΤ ηξνρήιαην κε θξέλα, κε ζθειεηφ απφ ειαθξχ θξάκα (αινπκίλην, ηηηάλην ή καγλήζην) κε ξπζκηδφκελν θέληξν βάξνπο, θιίζε γσλίαο θαζίζκαηνο θαη πιάηεο, πξνζζαθαηξνχκελνη νπίζζηνη ηξνρνί, ππνπφδηα, πιατλά. Αλψηαην βάξνο ακαμηδίνπ έσο 12 kg ρσξίο ηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο ,00 Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ην πιηθφ θαηαζθεπήο. ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ Δ ΠΑΡΑΠΛΖΓΗΑ, ΑΣΔΛΖ ΣΔΣΡΑΠΛΖΓΗΑ, ΚΖΡΤΝΖ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ Σα 1,2,3 αλαπεξηθά ακαμίδηα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ 4-5 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο. (00061) 4. ΠΑΙΓΙΚΟ κε πηπζζφκελε ηξνρήιαηε βάζε ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ηξνρψλ, κε θξέλα, αλαθιηλφκελε πιάηε απμνκεηνχκελε θαη ξπζκηδφκελσλ θιίζεσλ. Απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο νδήγεζεο θαη ηκάληεο θλήκεο. Γχλαηαη λα θέξεη ζηήξηγκα θεθαιήο, δηαρσξηζηηθφ ζθειψλ θαη γηιέθναζθαιείαο ,00 Αληηθαηάζηαζε : Αλά 4εηία γηα παηδηά κέρξη 16 εηψλ, ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο Αληηθαηάζηαζε κφλν ηνπ θαζίζκαηνο ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο κπνξεί λα γίλεη αλά 2εηία. (00113) 5. ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ ΑΠΛΟ αλαπεξηθφ ακαμίδην, κε δχν κνηέξ κε κπαηαξία ιηζίνπ 12V, ρακειή ηαρχηεηα θαη κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έσο 100 kg. Να ππάξρεη κεραληζκφο θαηεχζπλζεο, θνξηηζηήο ,00 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΥΟΡΗΓΗΗ: 1) Hιηθία εηψλ 2) Μνξθή αλαπεξίαο 3) Πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα 4) Φπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο φξαζεο, αθνήο θαη αληίδξαζεο 5) Φπρνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαγθαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ (εληφο θαη εθηφο θαηνηθίαο) 6) Αλαγθαηφηεηα κεηαθίλεζεο ιφγσ επαγγέικαηνο, ζπνπδψλ ή άιισλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΔΝΓΔΙΞΗ: Πιήξεο ή αηειήο ηεηξαπιεγία ΔΝΓΔΙΞΗ: Παξαπιεγία

13 (00114) 6. ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ ΔΝΙΥΤΜΔΝΟ, Με δχν κνηέξ, δχν κπαηαξίεο 12V, απηνλνκία έσο 36 Km, ηαρχηεηα κεγαιχηεξε 10Κm/h θαη κε κεραληζκφ θαηεχζπλζεο, θνξηηζηήο ,00 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΥΟΡΗΓΗΗ: Oη αλαθεξφκελεο παξαπάλσ γηα ηα απιά ειεθηξνθίλεηα. ΔΝΓΔΙΞΗ: Πιήξεο ή αηειήο ηεηξαπιεγία ΔΝΓΔΙΞΗ: Παξαπιεγία To είδνο ρνξεγείηαη ΜΟΝΟΝ εθφζνλ ζπληξέρεη, εθηφο ησλ αλσηέξσ (1-6 ζηνηρείσλ), επηπιένλ έζησ κία πξνυπφζεζε απφ ηηο θαησηέξσ: α) Απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο ή β) Μεγάιε απφζηαζε ηφπνπ θαηνηθίαο θαη απαζρφιεζεο ή γ) Αλσθέξεηα ηφπνπ θαηνηθίαο ή απαζρφιεζεο. (00588) ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΑΘΔ 4 ΔΣΗ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΑ ΑΝΑΠΖΡΗΚΑ ΑΜΑΞΗΓΗΑ 140,00 (έθαζηε) ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΧΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΧΝ ΑΜΑΞΙΓΙΧΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΔΛΔΤΗ 6 ΔΣΙΑ ΛΟΓΧ ΟΛΟΚΛΗΡΧΣΙΚΗ ΦΘΟΡΑ. ηνπο ηεηξαπιεγηθνχο αζθ/λνπο πνπ έρεη ρνξεγεζεί «ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην» παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εγθξηζεί θαη ΑΠΛΟΤ ή ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΑΜΑΞΗΓΗΟ, γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο εληφο θαηνηθίαο. Ο ΥΡΟΝΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΑΠΛΧΝ ΑΝΑΠΖΡΗΚΧΝ ΑΜΑΞΗΓΗΧΝ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε είλαη θάζε 8 έηε. Όινη νη ηχπνη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ πξέπεη λα θέξνπλ : 1)Δγγχεζε 4 έηε 2Βεβαίσζε γηα service-αληαιιαθηηθά 10 έηε. 3)Serial number «θηππεκέλν» 4)CE 5)Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 6)Βεβαίσζε εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή κφλν γηα ηα ειεθηξνθίλεηα ακαμίδηα. Δηδηθφ ειεθηξνληθφ πνδήιαην ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ (00042) α) παξαπιεγίαο: 1.290,00 (00043) β) ηεηξαπιεγίαο: 2.130,00 Παξαπιεγίαο ή ηεηξαπιεγίαο θαηά πεξίπησζε, «κε ξπζκηδφκελε αθηίλα πεξηζηξνθήο ησλ πεηαιίσλ, κε πνιιαπιφ αληηζπαζκηθφ έιεγρν, ειεθηξνληθφ ρεηξηζηήξην, ζήθεο ζηήξημεο ησλ πνδνθλεκηθψλ» ή «εηδηθφ ειεθηξνληθφ πνδήιαην κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο βάξνπο 30 θηιψλ κε πνιιαπιφ ζπλερή αληηζπαζκηθφ έιεγρν». Δλδείμεηο: Παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία (ραιαξή ή ζπαζηηθή), εκηπιεγία, ηξηπιεγία θαη ελ γέλεη παζήζεηο ηνπ θεληξηθνχ ή πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο παξαπάλσ θιηληθέο ελδείμεηο. Όξνη ρνξήγεζεο : 1) Δγγχεζε 4 εηψλ 2) Serial number «θηππεκέλν» 3)C.E 4) Service θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε 5) Καηάιιειε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 6) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο.

14 Αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξνβιέπεηαη. (00041) ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΡΔΚΛΑ ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ 665,00 Δηδηθή κεηαιιηθή θαξέθια κε ππνπφδηα, ηξνρήιαηε-πηπζζφκελε,ε νπνία κε εηδηθφ κεραληζκφ ηκάλησλ θαη κνριψλ, φπνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ γεξαλφο, κπνξεί λα κεηαθηλεί, ηνπνζεηεί, αλαζεθψλεη ηνλ αζζελή ζην θξεβάηη, ζηελ ηνπαιέηα, ζην κπάλην, ζην απηνθίλεην θ.ι.π Ζ ιεηηνπξγία ηεο έγθεηηαη ζηελ θηλεηή πιάηε θαη ζην ιεηηνπξγηθά κειεηεκέλν απνζπψκελν θάζηζκα, φπνπ ράξε ζηνλ κεραληζκφ ηκάλησλ θαη κνριψλ πνπ δηαζέηεη αιιά θαη ράξε ζηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε νπή ηνπ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή ρσξίο λα κεηαθηλείηαη απφ ην εηδηθφ απηφ θάζηζκα λα αθνδεχεη θαη λα νπξεί ρσξίο πξφβιεκα ζηελ ηνπαιέηα. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θαζίζκαηνο είλαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο (ζάληνπηηο) επελδεδπκέλν κε LATEX,κε επεξεαδφκελν απφ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο (δεζηφ ληνπο) ή εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Οη απμνκεηνχκελνη ηκάληεο ζηήξημεο ηνπ θαζίζκαηνο αζθαιίδνπλ κε 4 πφξπεο (ζπλδεηήξεο) ίδηεο κε ηηο πφξπεο ησλ δσλψλ αζθαιείαο ησλ απηνθηλήησλ. Ζ εηδηθή κεηαιιηθή θαξέθια είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ρνξήγεζε ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. Υνξεγείηαη ζε άηνκα κε ηεηξαπιεγία θαη ζε άηνκα κε παξαπιεγία πνπ είλαη θιηλήξε. Δγγχεζε : 5 έηε 1) Serial number «ρηππεκέλν» επί ηεο θαξέθιαο 2) Service θαη αληαιιαθηηθά : 10 έηε 3)Αληηθαηάζηαζε κεηά απφ 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο ΣΟΤ ΑΦ/ΝΟΤ ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ «ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΤΚΔΤΗ ΑΝΤΦΧΗΗ (ΓΔΡΑΝΑΚΙ)» (ζει.19) ΔΙΣΔ Η «ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΡΔΚΛΑ» ( ΟΥΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΟ ΔΙΓΗ). (00044) Δηδηθφ κεράλεκα νξζνζηάηηζεο θαη βάδηζεο ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ2.575,00 Απνηειείηαη απφ δχν εηδηθά δηακνξθσκέλνπο, θαηφπηλ ιήςεσο γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο, κεξνθλεκνπνδηθνχο νξζνζηάηεο, θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ κε κεηαιιηθά αληηζηεξίγκαηα ζηήξημεο κε άξζξσζε θαη αζθάιεηεο γνλάησλ, ζπλδεκέλα κε εηδηθή κεηαιιηθή ζπζθεπή κεηαθνξάο θίλεζεο απφ θνξκφ ζηα θάησ άθξα. Δλδείμεηο ρνξήγεζεο : Υνξεγείηαη ΜΟΝΟΝ ζε αζζελείο κε ρακειή παξαπιεγία πνπ έρνπλ έιεγρν θνξκνχ, θαηφπηλ βεβαίσζεο Θεξάπνληα εηδηθφηεηαο (ΦΤΗΑΣΡΟΤ ή ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΤ ή ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟΤ) πνπ λα πηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ είδνπο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δπηπιένλ λα εμεηάδνληαη: 1) H Φπρνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη δπλαηφηεηα νξζήο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ. 2) Nα εθηηκάηαη ε αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε ηδηαίηεξα απζηεξά θξηηήξηα. 3) Υνξεγείηαη ζε άηνκα έσο 60 εηψλ. Όξνη ρνξήγεζεο :

15 1) Δγγχεζε 5 εηψλ 2) Serial number «ρηππεκέλν» ζην κεράλεκα 3) Service -αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε. 4) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 5) Τπεχζπλε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή Αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο Δλήιηθεο 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο Παηδηά 2-3 έηε έσο ηεο ελήβσζεο. ΓΔΝ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΓΙΚΟΙ ΚΗΓΔΜΟΝΔ. ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ ΔΝΑ ΔΚ ΣΧΝ ΓΤΟ «ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΟΡΘΟΣΑΣΙΗ ΚΑΙ ΒΑΓΙΗ». (00040) Δηδηθφ κεράλεκα νξζνζηάηηζεο θαη βάδηζεο κε ελζσκαησκέλεο πδξαπιηθέο κπνπθάιεο πςειήο πίεζεο ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ 2.575,00 Απνηειείηαη απφ δχν θλεκνπνδηθνχο λάξζεθεο, απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ θαηφπηλ ιήςεσο γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο,κε ελζσκαησκέλεο πδξαπιηθέο κπνπθάιεο πςειήο πίεζεο, ληίδα βάδηζεο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο Velcro κε αθξψδεο πιηθφ, βέξγεο ζηήξημεο απφ θξάκα αηζαιηνχ, κε αξζξψζεηο ηηηαλίνπ. Δλδείμεηο ρνξήγεζεο : Υνξεγείηαη ΜΟΝΟΝ ζε αζζελείο κε ρακειή παξαπιεγία πνπ έρνπλ έιεγρν θνξκνχ, θαηφπηλ βεβαίσζεο Θεξάπνληα εηδηθφηεηαο (ΦΤΗΑΣΡΟΤ ή ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΤ ή ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟΤ) πνπ λα πηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ είδνπο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δπηπιένλ λα εμεηάδνληαη: 1) H Φπρνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη δπλαηφηεηα νξζήο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ. 2) Nα εθηηκάηαη ε αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε ηδηαίηεξα απζηεξά θξηηήξηα. 3) Υνξεγείηαη ζε άηνκα έσο 60 εηψλ. ΓΔΝ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΓΙΚΟΙ ΚΗΓΔΜΟΝΔ ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟΝ ΔΝΑ ΔΚ ΣΧΝ ΓΤΟ «ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΟΡΘΟΣΑΣΙΗ ΚΑΙ ΒΑΓΙΗ. Όξνη ρνξήγεζεο : 1)Δγγχεζε 5 εηψλ. 2)Serial number «ρηππεκέλν» ζην κεράλεκα 3) Service-αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε. 4)Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 5)Τπεχζπλε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο Δλήιηθεο : 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο Παηδηά: 2-3 έηε έσο ηεο ελήβσζεο (00407) Δηδηθφ παηδηθφ θάζηζκα γηα κπάλην-wc KΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟΝ 810,00 Δηδηθφ θάζηζκα ξπζκηδφκελσλ θιίζεσλ απφ εηδηθφ πιαζηηθφ, ξπζκηδφκελα ζε θιίζεηο θαη χςνο ππνπφδηα, ζηήξηγκα θεθαιήο, κε ηξνρήιαηε πηπζζφκελε βάζε απμνκεηνχκελε ζε χςνο θαη πξνζζαθαηξνχκελν θάζηζκα. Δλδείμεηο : ε παηδηά έσο 16 εηψλ κε παζήζεηο θεληξηθνχ ή πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Όξνη ρνξήγεζεο : 1 )Δγγχεζε 5 έηε 2)Serial number «ρηππεκέλν» 3)Service -αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε. Αληηθαηάζηαζε αλά 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο

16 ΟΡΘΟΣΑΣΔ (00311).Οξζνζηάηεο απιφο θαηαθφξπθνο ή εκηαλαθιηλφκελνο μχιηλνο ή κεηαιιηθφο κε ηκάληεο ζπγθξάηεζεο ηζρίσλ-νζθχνο, πιατλά ζηεξίγκαηα ζψξαθνο θαη ζηεξίγκαηα γνλάησλ θαη ξπζκηδφκελα ππνπφδηα. 575,00 (00308).0ξζνζηάηεο αλαθιηλφκελνο απφ 0-90 κε ηξνρήιαηε βάζε θαη πνδφθξελα, κε κεραληζκφ απαγσγήο ζθειψλ,γηα θάζε ζθέινο ρσξηζηά, δηαηξνχκελα ππνπφδηα ξπζκηδφκελα ζε θιίζεηο θαη χςνο, πξνζζαθαηξνχκελν ηξαπέδη εξγνζεξαπείαο, πιατλά ζηεξίγκαηα ζψξαθνο ζηεξίγκαηα ιεθάλεο θαη ζηεξίγκαηα γνλάησλ ,00 Οη ππ'αξηζ.1 θαη 2 νξζνζηάηεο ρνξεγνχληαη ζε παηδηά θαη ελήιηθεο έσο 65 ρξφλσλ κε ραιαξή ή ζπαζηηθή παξαπιεγία ή ζνβαξή δπζιεηηνπξγία θάησ άθξσλ πνπ εκπνδίδεη ηελ αθ' εαπηνχ νξζνζηάηεζε, πξφζθαηξε ή κφληκε. Γηα ηελ έγθξηζή ηνπο λα ππάξρεη επηπιένλ βεβαίσζε απφ ην Θεξάπνληα φηη ν ΥΡΗΣΗ δνθίκαζε θαη νξζνζηάηηζε, πιεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο θαη παξαηεηακέλεο νξζνζηάηηζεο. (00307).0ξζνζηάηεο εηδηθφο αλαθιηλφκελνο απφ 0-90 κε ηξνρήιαηε βάζε θαη πνδφθξελα, ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ αλάθιηζεο κε ρεηξηζηήξην θαη επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, πξνζζαθαηξνχκελν ηξαπέδη εξγνζεξαπείαο,ζηεξίγκαηα ζψξαθνο, ζηεξίγκαηα ιεθάλεο, δηαρσξηζηηθφ ζθειψλ, ηκάληεο πξφζδεζεο θαη ζηεξίγκαηα θηεξλψλ ,00 Υνξεγείηαη απζηεξά ζε άηνκα ειηθίαο απφ 18 έσο 65 ρξφλσλ ζε πιήξε ή αηειή ηεηξαπιεγία θαη ζε παξαπιεγία απφ νπνηαδήπνηε πάζεζε ή λφζν. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ είδνπο, λα ππάξρεη επηπιένλ βεβαίσζε απφ ην Θεξάπνληα (Φπζίαηξν ή Οξζνπαηδηθφ ή Νεπξνιφγν) φηη ν ΥΡΗΣΗ δνθίκαζε θαη νξζνζηάηηζε, πιεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο θαη παξαηεηακέλεο νξζνζηάηηζεο. Γελ ρνξεγείηαη ζε άηνκα κε ζπλεξγάζηκα, ιφγσ θαθήο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ, έλεθα ςπρνινγηθήο ή ιεηηνπξγηθήο αδπλακίαο. Όηαλ ρνξεγείηαη «ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ» δελ ζα ρνξεγείηαη ζπγρξφλσο θαη Οξζνζηάηεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ απφ ηνπο αλσηέξσ. Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο γηα φινπο ηνπο νξζνζηάηεο: 1. Δγγχεζε 5 έηε 2. Serial number «ρηππεκέλν» 3. Βεβαίσζε γηα service-αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε. 4. CE 5. Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 6. Βεβαίσζε εθπαίδεπζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηνλ ππ'αξηζ.3 νξζνζηάηε. Αληηθαηάζηαζε :ε παηδηά έσο 17 εηψλ: θάζε 3 ρξφληα ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο. Δλήιηθεο: Αληηθαζίζηαηαη κεηά απφ 15 ρξφληα κφλνλ εθφζνλ έρεη ππνζηεί νινθιεξσηηθή θζνξά.

17 ΒΑΚΣΗΡΙΔ - ΠΔΡΙΠΑΣΗΣΗΡΔ - ΚΑΘΙΜΑΣΑ 1. Μπαζηνύλη ηπθιώλ (παξάιιειε ρνξήγεζε 2 κπαζηνπληώλ) Αληηθαηάζηαζε αλά 6 κήλεο 50,00 (00329). Πεξηπαηεηνύξα κεηαιιηθή ηξνρήιαηε (ROLLATOR), ξπζκηδόκελνπ ύςνπο (παηδηά) Αληηθαηάζηαζε αλά 2 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 295,80 (00330). Σξνρήιαηε πεξηπαηεηνύξα κε θνπζθσηνύο ηξνρνύο θαη θξέλα Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα 246,00 (00281). Μπνπζνπιίζηξα (παηδηά) Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα 208,80 (00306). Οξζνζηαηε πεξηπαηεηνύξα (παηδηά έσο 16 ρξόλσλ) Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 925,00 (00135) 6. Δηδηθό θάζηζκα κε ξόδεο θαη ηξαπέδη γηα εθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε ησλ ρεξηώλ. Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο. Υνξεγείηαη ζε παηδηά έσο 6 ρξόλσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 675,00 (00136) 7. Δηδηθό θάζηζκα κε ηξίγσλν απαγσγήο ηζρίσλ, κπξάηζα θαη ηξαπέδη ξπζκηδόκελνπ ύςνπο θαη έλα ππνπόδην. Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο Υνξεγείηαη ζε παηδηά έσο 18 ρξόλσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 1.130,00 8. Κάζηζκα από εηδηθό ειαθξύ πιηθό θαηόπηλ ιήςεσο πξνπιάζκαηνο γηα ζηαζεξνπνίεζε θεθαιήο-θνξκνύ κε ή ρσξίο ηξνρήιαηε βάζε (00134) α)κε ζηαζεξή πιάηε 2.600,00 (00133) β)δηαηξνύκελν κε ξπζκηδόκελε πιάηε 2.800,00 (00364) γ)ζηήξηγκα θεθαιήο θαη εηδηθόο ηκάληαο ζηήξημεο κεηώπνπ 325,00 (00365) δ)ζηήξηγκα ζηήζνπο 50,00 ε)ηξνρήιαηε βάζε 1.350,00 Αληηθαηάζηαζε: α)έσο 18 ρξόλσλ αλά δύν έηε ιόγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο β)άλσ ησλ εηώλ κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αηηηνινγεκέλεο από ηα πγ/θά όξγαλα. Υνξεγείηαη ζε άηνκα έσο 65 ρξόλσλ κε κεγάιε δπζκνξθία ζώξαθα θαη αλαπλεπζηηθή δπζιεηηνπξγία. Δπίζεο ζε κπτθέο δπζηξνθίεο θαη κεγάιεο βαξηέο ζθνιηώζεηο άλσ ησλ 45ν. Γηα ην είδνο λα δίδεηαη γλσκάηεπζε κόλνλ από γηαηξνύο κε εηδηθόηεηα: ΦΤΙΑΣΡΟΤ ή ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟΤ ή ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΤ. α) ηε γλσκάηεπζε λα βεβαηώλεηαη ε αδπλακία ηνπ αζζελή λα θαζίζεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πνιπξπζκηδόκελν θάζηζκα (θάζηζκα αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ) ή όπνπ απαηηείηαη

18 β) Βεβαίσζε Πλεπκνλνιόγνπ γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ΓΔΝ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΣΑΚΛΙΔΩΝ ΟΤΣΔ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΓΙΟ Υνξεγείηαη όκσο ηξνρήιαηε βάζε ζηελ νπνία πξνζαξκόδεηαη ην θάζηζκα. Δάλ έρεη ήδε ρνξεγεζεί αλαπεξηθό ακαμίδην, ην θάζηζκα πξνζαξκόδεηαη ζ απηό θαη δελ ρνξεγείηαη ηξνρήιαηε βάζε. 9. Μαμηιάξη γηα ζεξαπεία ή πξνθύιαμε από θαηαθιίζεηο α) Μαμηιάξη κε αέξα ή αεξνθπςέιεο 245,00 β) Μαμηιάξη κε ζθαηξίδηα ζηιηθόλεο 210,00 Αληηθαηάζηαζε αλά 2 έηε ιόγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο (00371). ηξώκα θπζηθνζεξαπείαο θαη εμάζθεζεο δαπέδσλ από αθξώδεο βξαδύθαπζην πιηθό θαηάιιειεο ζθιεξόηεηαο, επελδεδπκέλν κε αδηάβξνρν αληηκηθξνβηαθό βηλύιην, κε ηνμηθό αλαδηπινύκελν (παηδηά) Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 50,00 (00363). Ρνιό θπζηθνζεξαπείαο θαη εμάζθεζεο από αθξώδεο πιηθό δηαθόξσλ κεγεζώλ, βξαδύθαπζην θαηάιιειεο ζθιεξόηεηαο, επελδεδπκέλν κε αδηάβξνρν κε ηνμηθό αλζεθηηθό P.V.C., ρπηό, ρσξίο ξαθέο θαη θεξκνπάξ γηα ηελ απνθπγή εξεζηζκνύ, ππναιιεξγηθό (παηδηά) Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 50,00.

19 ΠΡΟΘΔΔΙ ΚΑΣΧ ΑΚΡΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΜΔΛΧΝ. ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΤ Ή ΚΝΗΜΗ (00346) Θ1 Carbon 1.150,00 (00347) Θ2 Ρεηίλε + Carbon 920,00 (00348) Θ3 Πιαζηηθή (ζεξκνπιαζηηθή) 339,00 (00354) Θ4 Κλεκηαία ζήθε κε Αληηζηεξίγκαηα 1.035,00 Αληηθαηάζηαζε ηεο ζήθεο, ιφγσ δπζαλαινγίαο ηνπ θνινβψκαηνο, 2 θνξέο κέζα ζηα 2 πξψηα ρξφληα ζηνπο πξφζθαηα αθξσηεξηαζκέλνπο θαη κεηά απφ 5 ρξφληα ζηνπο παιαηνχο ΤΝΓΔΜΟ (00510) 1 Αηζάιη 198,00 (00511) 2 Αινπκίλην 165,00 (00512) 3 Σηηάλην 282,00 ΑΞΟΝΑ (00513) Α1 Αηζάιη 206,00 (00514) Α2 Αινπκίλην 173,00 (00515) A3 Σηηάλην 295,00 πκπεξηιακβάλεηαη χλδεζκνο (00101) ΚΑΛΣΑ ΙΛΙΚΟΝΗ ΚΝΗΜΗ Ή ΜΗΡΟΤ (00518) Κ4 555,00 Αληηθαηάζηαζε θάζε 1 ½ έηνο (00234) ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΓΚΛΧΒΙΜΟΤ ΚΝΗΜΗ Ή ΜΗΡΟΤ 373,00 ΓΟΝΑΣΟ (00075) Γ1 Με αζθάιεηα 537,00 (00235) Γ2 Με θξέλν 572,00 (00236) Γ3 Μεραληθφ 661,00 (00077) Γ4 Σεηξαμνληθφ 776,00 (00076) Γ5 Τδξαπιηθφ 2.026,00 (00078) Γ6 Πλεπκαηηθφ 1.969,00 ΓΔΝ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ ΒΗΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΟΝΑΣΟ (C-LEG ή άιινπ ηχπνπ). Υνξήγεζε ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ θαη ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ γφλαηνο ζε αζθ/λνπο έσο 55 εηψλ θαη ζε εξγαδφκελνπο αζθ/λνπο έσο 65 εηψλ ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ (00237) Δ1 Μεξνχ 281,00 (00131) Δ2 Κλήκεο 215,00 ΠΔΛΜΑ (00228) Π1 Sach 239,00 (00229) Π2 Γπλακηθφ 303,00 (00319) Π3 Μεραληθφ 303,00 (00344) Π4 Τηηεξδπλακηθφ 1.078,00

20 ΣΔΥΝΗΣΑ ΜΔΛΗ ΔΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ (00351).Κλεκηαία πξφζεζε απφ πιαζηηθφ ηχπνπ Ρ.Σ.β.ρσξίο αληηζηεξίγκαηα. 867,00 (00345).Κλεκηαία πξφζεζε απφ πιαζηηθφ ηχπνπ Ρ.Σ.Β. κε αληηζηεξίγκαηα ,00 (00340).Κλεκηαία πξφζεζε γεξηαηξηθνχ ηχπνπ Ρ.Σ.Β ,00 (00352).Κλεκηαία πξφζεζε μχιηλε κε επέλδπζε δέξκαηνο ή μχιν πιαζηηθνπνηεκέλν 510,00 (00196).Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν 510,00 (00127).Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ζήθε πξνεθηάζεσο θνινβψκαηνο 550,00 (00342).Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν επί γφλαηνο 605,00 (00439).Κλεκηαία πξφζεζε δεξκάηηλε κε αληηζηεξίγκαηα (δέξκα θαη αηζάιη) 555,00 (00334).Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME κε κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη) 550,00 (00449).Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME ρσξίο κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη) 380,00 (00424) 10.Πξφζεζε δεξκάηηλε T.PIROGOFF (δέξκα θαη αηζάιη) 380,00 (00343).Πξφζεζε μχιηλε T.PIROGOFF 350,00 12.Πξφζεζε CHOPAR (δέξκα θαη αηζάιη) 210,00 13.Πξφζεζε CHOPAR κε θλεκηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη) 408,00 14.Πξνζέζεηο SYME-PIROGOFF (ξεηίλε) 1.725,00 15.Πξφζεζε CHOPAR (ξεηίλε) 1.437,00 (00356). Μεξηαία πξφζεζε απεμάξζξσζεο ηζρίνπ ή εκηππειεθηνκήο (ζήθε κε ξεηίλεο - άξζξσζε ηζρίνπ ηηηαλίνπ-γφλαην 4αμνληθφ- ζσιήλαο+ζχλδεζκνο ηηηαλίνπ-δπλακηθφ πέικα ) 7.296,00 (00069).Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε δψλε (00115).Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε δψλε θαη αζθάιεηα 730,00 (00339).Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ηηξάληεο 630,00 20.Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ηηξάληεο θαη αζθάιεηα 680,00 (00337).Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε βεληνχδα 750,00 (00599).Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε βεληνχδα θαη αζθάιεηα 795,00 23.Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ (ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε δψλε 1.025,00 (00081).Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ (ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε ηηξάληεο 975,00

21 (00080).Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ (ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε βεληνχδα 1095, Κάιηζα θνινβψκαηνο κεξνχ ή θλήκεο απφ ζηιηθφλε 122,44 Αληηθαηάζηαζε ιφγσ θζνξάο κεηά ην ρξφλν (00349) β27.πξφζεζε ζηιηθφλεο γηα αθξσηεξηαζκφ δαθηχισλ πξψηεο ή δεχηεξεο θαιαγγηθήο άξζξσζεο θάησ άθξσλ (ην έλα) 776,00 28.Πξφζεζε lisfranc κε πέικα ζηιηθφλεο 3.378,00 29 ΠΡΟΘΔΖ ΑΠΔΞΑΡΘΡΧΖ ΓΟΝΑΣΟ (00350) α. Άξζξσζε Γφλαηνο Πνιπαμνληθή κε αζθάιεηα 857,00 (00341) β. Άξζξσζε Γφλαηνο Πνιπαμνληθή ρσξίο αζθάιεηα 798,00 (00353) γ. Άξζξσζε Γφλαηνο πδξαπιηθή πνιπθεληξηθή 1.692,00 (00355) δ. Άξζξσζε Γφλαηνο κε πδξαπιηθή πεξηζηξνθή 1.883,00 (00553) ε. Άξζξσζε Γφλαηνο πνιπαμνληθή πλεπκαηηθή (απηαζθαιηδφκελε) 1.681,00 Οη πξνζέζεηο θάησ άθξσλ λα έρνπλ ΔΓΓΤΗΗ θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 ρξφλσλ. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ: Tα ηερλεηά κέιε αληηθαζίζηαληαη ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο απφ ηε θπζηνινγηθή ρξήζε κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ. ην δηάζηεκα ηεο 5εηίαο αληηθαζίζηαληαη: 1. H «ζήθε» ησλ πξνζέζεσλ, ιφγσ δπζαλαινγίαο ηνπ θνινβψκαηνο, 2 θνξέο κέζα ζηα 2 πξψηα ρξφληα ζηνπο πξφζθαηα αθξσηεξηαζκέλνπο θαη κεηά απφ 5 ρξφληα ζηνπο παιαηνχο 2. Η «θάιηζα ζηιηθφλεο» (εζσηεξηθή ζήθε) θάζε ελάκηζε (1 ½ ) ρξφλν, ιφγσ θζνξάο απφ ηελ άκεζε επαθή κε ην θνιφβσκα. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ΑΚΡΟΤ ΠΟΓΟ, αληηθαζίζηαληαη ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο ζηνπο ΔΝΗΛΙΚΔ θάζε 2 ρξφληα θαη ζηα ΠΑΙΓΙΑ θάζε 6-12 κήλεο: Πξφζεζε δεξκάηηλε Σ.SYME κε κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη) Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME ρσξίο κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη) (00424) Πξφζεζε δεξκάηηλε Σ.PIROGOFF (δέξκα θαη αηζάιη) Πξφζεζε μχιηλε T.PIROGOFF (00332) Πξφζεζε CHOPAR (δέξκα θαη αηζάιη) (00045) Πξφζεζε CHOPAR κε θλεκηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη) (00336) Πξφζεζε SYME-PIROGOFF (ξεηίλε) (00046) Πξφζεζε CHOPAR (ξεηίλε). (00349) Πξφζεζε ζηιηθφλεο γηα αθξσηεξηαζκφ δαθηχισλ πξψηεο ή δεχηεξεο θαιαγγηθήο άξζξσζεο θάησ άθξσλ (00049) Πξφζεζε lisfranc κε πέικα ζηιηθφλεο.

22 ΠΡΟΘΔΔΙ ΑΝΧ ΑΚΡΧΝ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΧΜΑΣΟ ΑΝΣΙΒΡΑΥΙΟΤ-ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ (00123) Απιή 286,00 (00126) ηιηθφλεο 725,00 (00129) Γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 512,50 ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΧΜΑΣΟ ΑΝΣΙΒΡΑΥΙΟΤ-ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ (00122) Απιή 447,50 (00124) Με αζθάιεηα γηα ζηιηθφλε 575,00 (00125) Γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 850,00 (00128) Βξαρηνλίνπ γηα απεμάξζξσζε αγθψλα γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.407,50 Αληηθαηάζηαζε φπσο ε ζήθε ησλ Κάησ άθξσλ (00267) ΣΜΗΜΑ MODULAR ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ 800,00 (00130) ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ MODULAR 187,50 ΑΓΚΧΝΑ (00145) Μεραληθφο απιφο γηα MODULAR 575,00 (00146) Μεραληθφο απιφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.150,00 (00147) Ζιεθηξνληθφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 2.250,00 (00148) Ζιεθηξηθφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.559,00 (00149) πλδεηήξαο 172,50 ΠΑΛΑΜΗ (00265) Κνζκεηηθή πξφζεζε 150,00 (00442) Ζιεθηξηθή πξφζεζε απιή 1.787,50 (00441) Ζιεθηξηθή ξπζκηδφκελε απμεκέλεο επαηζζεζίαο 2.180,00 (00357) Ζιεθηξηθή κε αηζζεηήξεο 3.065,00 (00524) πλδεηήξαο 56,00 ΓΑΝΣΙ (Αληηθαηάζηαζε : 1 ρξφλνο) (00451) Απιφ 156,00 (00446) ηιηθφλεο 227,50 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΜΠΑΣΑΡΙΔ (Αληηθαηάζηαζε : 3 ρξφληα) (00360) Απιέο (2 ηεκ.) 255,00 (00504) Ληζίνπ (2 ηεκ.) 420,00 (00505) Θήθε 64,00 (00506) Δπαθέο (δεχγνο) 71,10 (00507) Φνξησηήο 270,00 (00508) ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ (δεχγνο) 785,00 (00359) ΚΑΛΧΓΗΑ (δεχγνο) 72,00 (00509) ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ ΚΑΡΠΟΤ 889,00 (Αληηθαηάζηαζε : 3 ρξφληα) (00181) ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΔΞΑΡΣΖΜΑ ην ζεη ΟΜΟΑΞΟΝΗΚΟ ΒΤΜΑ 210,00 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηερλεηνχ κέινπο ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο κεηά ηελ πεληαεηία

23 (00443).Πξφζεζε αληηβξαρίνλα απφπιαζηηθφ 330,00 Αληηθαηάζηαζε: 5 ρξφληα (00444). Πξφζεζε αληηβξαρίνλα απφπιαζηηθφ κε κεραληθή παιάκε, κε δπλαηφηεηα ζχιιεςεο 2 δαθηχισλ, αληίρεηξα θαη δείθηε, κέζσ ηκάλησλ αλάξηεζεο. 415,00 Αληηθαηάζηαζε: 5 ρξφληα 3.Πξφζεζε απφ πιαζηηθφ γηα αθξσηεξηαζκφ (00264) α)θάησ απφ ηνλ ψκν (βξαρηφλην) (00438) β)απφ ηνλ ψκν α) 505,00 β) 646,00 Αληηθαηάζηαζε: 5 ρξφληα (00576) 4. Κάιηζα θνινβψκαηνο ρεξηνχαπφ ζηιηθφλε 122,44 Αληηθαηάζηαζε: 1 ρξφλo (00333).Πξφζεζε δαθηχινπ ζηιηθφλεο γηα αθξσηεξηαζκφ απφ δεχηεξε κεηαθαιαγγηθή άξζξσζε (ην έλα) 675,00 Αληηθαηάζηαζε: Μεηά απφ 3 ρξφληα (00361).Πξφζεζε δαθηχινπ ζηιηθφλεο κε ζπγθξάηεζε γχξσ απφ ηελ παιάκε (επηπιένλ ην θφζηνο γηα θάζε δάθηπιν αθξσηεξηαζκέλν) 875,00 Αληηθαηάζηαζε: Μεηά απφ 3 ρξφληα (00358).Πξφζεζε παιάκεο απφ ζηιηθφλε 2.950,00 Αληηθαηάζηαζε: Μεηά απφ 3 ρξφληα ΔΙΓΗ ΚΔΦΑΛΗ 1. Σερλεηνί νθζαικνί γπάιηλνη (αλά ηεκάρην) 254,63 ΥΩΡΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2. Σερλεηνί νθζαικνί πιαζηηθνί (αλά ηεκάρην) 462,96 ΥΩΡΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α λ η η θ α η ά ζ η α ζ ε: Σα είδε 1. θαη 2. ζύκθσλα κε ηελ 63/ απόθαζε ηνπ Α.Τ.. αληηθαζίζηαληαη κε ην ζρήκα: Mέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 εηώλ θάζε 6 κήλεο. Μέρξη ηα 12 έηε θάζε ρξόλν θαη κέρξη ηα 18 έηε θάζε 2 ρξόληα. ηνπο Δλήιηθεο θάζε 5 ρξόληα. 3.Πεξνύθα Αληηθαηάζηαζε θάζε 2 ρξόληα 251,41 ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 4. Λαξπγγόθσλν 600,00 ΥΩΡΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα