Πεκείσκα ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεκείσκα ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα"

Transcript

1 Πεκείσκα ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα Ζ εθδνρή ηεο ηεο Δλφηεηαο «Ξεξηγελλεηηθή Φξνληίδα» βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή θείκελα, πνπ παξέδσζαλ βάζεη νδεγηψλ, εμεηδηθεπκέλνη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ζπλάδειθνη. Ρα νλφκαηα ηνπο (ζπγγξαθείο) αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα «Ξεξηγελλεηηθή Φξνληίδα Ππκκεηέρνληεο. Ρα αξρηθά απηά θείκελα ηξνπνπνηήζεθαλ εθηελψο θαη ελνπνηήζεθαλ απφ ηε ζπληαθηηθή νκάδα κεηά απφ ζρνιηαζκνχο ζπλαδέιθσλ (ζρνιηαζηέο) κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη ηε ζπδήηεζε ζηελ θιεηζηή Ππλεδξία επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ 25 νπ Ππλεδξίνπ ηεο Ηζάθεο (ζχλεδξνη). Ζ Δλφηεηα απνζηέιιεηαη επίζεο ζήκεξα ζε pdf κνξθή γηα έλαλ ηξίην θχθιν επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ επηζηήκνλεο θχξνπο, νη νπνίνη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ζρφιηα/δηνξζψζεηο, θαζψο θαη ζε φζνπο έρνπλ εκπιαθεί κέρξη ηψξα γηα ηειηθή έγθξηζε. Ξεξηκέλνπκε κε ραξά ηηο απαληήζεηο ζαο κέρξη ηε Γεπηέξα 23/9/2013, καδί κε ππνδείμεηο γηα βειηηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θεηκέλνπ, ψζηε λα πξνζηεζνχλ νη εθηελείο πεξηιήςεηο ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή θαη λα πξνρσξήζεη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο θνηλήο καο απηήο πξνζπάζεηαο. Αλ ππάξρεη θάπνηα παξάιεηςε είλαη αζέιεηε θαη ζα ραξνχκε λα καο ηελ ππνδείμεηε γηα δηφξζσζε. Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ Διέλε Ξεηξίδνπ, Γεψξγηνο Σξνχζνο, Αλδξέαο Γηακαληάξαο Γ. πάξρνπλ ζην θείκελν 2-3 εξσηεκαηηθά πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ηα απαληήζεηε θαζψο ην δηαβάδεηε, ελψ ζα εθηηκνχζακε επηίζεο ηε γλψκε ζαο γηα ηηο βηβιηνγξαθίεο πνπ ζεσξείηε φηη είλαη απαξαίηεην λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ

2 Aηδέληα Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο ζηελ Διιάδα ηνπ 2013 Θέκαηα Πεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο Λεπθή Βίβινο Έθζεζε κε βάζε ηηο γλψκεο εηδηθψλ Ππληνληζηέο: Διέλε Ξεηξίδνπ, Γεψξγηνο Σξνχζνο Διιεληθή Δηαηξία Θνηλσληθήο Ξαηδηαηξηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο γείαο 25 ν Ππλέδξην, Ηζάθε, Αχγνπζηνο

3 Πεξηερόκελα (εθθξεκεί αιιαγή ζειηδνπνίεζεο) Πεξηερόκελα... 2 Πξόινγνο... 5 πκκεηέρνληεο... 9 Eθηελήο Πεξίιεςε Executive Summary...? 1. Τπνβνεζνύκελε Αλαπαξαγσγή Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Η Φξνληίδα ηεο Δγθύνπ Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Σνθεηόο κε Καηζαξηθή Σνκή Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Μεηξηθόο ζειαζκόο θαη Φηιηθά γηα ηα Βξέθε Ννζνθνκεία Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη πξνηάζεηο Νενγληθόο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Νενγλά Τςεινύ Κηλδύλνπ Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Δκβνιηαζκόο ζηα πξόσξα λενγλά Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Λνηκώμεηο ζε Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλώλ Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Γεδνκέλα γηα ηηο ινηκψμεηο ζηηο ΚΔΛΛ ζηελ Διιάδα

4 8.3 Ξξνηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ζηηο ΚΔΛΛ ζηελ Διιάδα Παξαθνινύζεζε (follow-up) λενγλώλ Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Γίθηπν Μεηαθνξάο λενγλώλ ζε κνλάδεο λνζειείαο Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα Ππδήηεζε θαη Ξξνηάζεηο Γνκή θαη νξγάλσζε ησλ λενγληθώλ θέληξσλ ύλνςε πξνηάζεσλ & αλάπηπμε ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ...? Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα Γεδνκέλα ΔΙΠΡΑΡ, ΘΔΠ, ΙΔΘΖΠ ΒΗΒΙΝ... Error! Bookmark not defined. 2. πφδεηγκα εληχπνπ ειάρηζησλ δεδνκέλσλ... Error! Bookmark not defined. 3. Γεδνκέλα ΗΞ & Θέληξσλ Γηεξπκέλνπ Ξξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ... Error! Bookmark not defined ε Δηζήγεζε πξνο ΘΔΠ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα Βειηίσζε ηεο Ξεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο

5 Πξόινγνο Ωο Ξεξηγελλεηηθή Φξνληίδα νξίδεηαη ε παξνρή ηαηξηθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ έγθπν, ην θχεκα θαη ην λενγλφ απφ ηελ 28 ε εβδνκάδα θχεζεο κέρξη θαη ηελ 7 ε εκέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ ζεκαζία ηεο δηαξζξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο απνηππψλεηαη ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα κεηαμχ αλαπηπζζφκελσλ θαη αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Νκσο γηα ηε ζχγθξηζε θαη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ησλ θπήζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο απαηηείηαη ε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ν φξνο «πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα» (Perinatal mortality rate-pmr) (www.cdc.gov/nchs), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέξσο, πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Ακεξηθαληθήο Ξαηδηαηξηθήο Αθαδεκίαο γηα ην Δκβξπν θαη ηνλ Λενγλφ (American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn) θαη ηελ Δπηηξνπή Καηεπηηθήο Ξξαθηηθήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Θνιιεγίνπ Καηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιφγσλ (American College of Obstetricians and Gynecologists). Σξεζηκνπνηνχληαη φκσο δπν δηαθνξεηηθνί ρξεζηηθνί νξηζκνί αλάινγα κε ην ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ λενγέλλεηνπ δειαδή έσο ηελ 7 ε ή ηελ 28 ε εκέξα δσήο. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηνλ πξψην νξηζκφ, σο πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ εκβξπηθψλ ζαλάησλ ( 20 ε εβδνκάδα θχεζεο) θαη ησλ λενγληθψλ ζαλάησλ κέζα ζηηο πξψηεο 28 εκέξεο δσήο, πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα ρψξα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο δηαηξνχκελν δηα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δσληαλψλ θαη λεθξψλ εκβξχσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη εθθξάδεηαη αλά 1000 ηνθεηνχο δσληαλψλ θαη φςηκσλ λεθξψλ εκβξχσλ. Κε βάζε ην δεχηεξν, σο πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ εκβξπηθψλ ζαλάησλ ( 20 ε εβδνκάδα θχεζεο) θαη ησλ πξψηκσλ λενγληθψλ ζαλάησλ κέζα ζηηο πξψηεο 7 εκέξεο δσήο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο δηα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηνθεηψλ δσληαλψλ θαη λεθξψλ εκβξχσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη εθθξάδεηαη αλά 1000 ηνθεηνχο δσληαλψλ θαη φςηκσλ λεθξψλ εκβξχσλ. Ζ πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα, απνηειεί ζε δηεζλέο επίπεδν δείθηε ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξηγελλεηηθήο θαη λενγληθήο θξνληίδαο ελψ θαζνξίδεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ην πνζνζηφ ησλ αλαπεξηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε κεηέπεηηα δσή θαη ζπκβάιιεη γεληθφηεξα ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο κηαο ρψξαο. Πηελ Διιάδα ε πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα απνηηκάηαη θάησ απφ 6 ζαλάηνπο/1.000 γελλήζεηο, ζηελ ΔΔ θπκαίλεηαη απφ /1.000 γελλήζεηο θαη ζηηο 5

6 ΖΞΑ 6.5/1.000 γελλήζεηο ελψ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο νη ππνζαράξηεο ρψξεο ν αξηζκφο μεπεξλάεη ηνπο 50 ζαλάηνπο αλά 1000 γελλήζεηο. Πην 1/3 ησλ εκβξπηθψλ ζαλάησλ ην αίηην παξακέλεη αδηεπθξίληζην ελψ θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα ζεσξνχληαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζληθφηεηαο, ε δηάξθεηα θχεζεο θαη νη πνιχδπκεο θπήζεηο. Πηα γλσζηά αίηηα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο εθ κέξνπο ηνπ εκβξύνπ, φπσο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο, αξξπζκίεο, ζχλδξνκα, παξεθθιίζεηο απφ ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ηνπ πιαθνύληα, φπσο ρνξηνακληνλίηηδα, απνθφιιεζε πιαθνχληα, επκέγεζεο ρνξηναγγείσκα, ζπκβάκαηα απφ ηνλ νκθάιην ιψξν, αιιά θαη εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο, φπσο παρπζαξθία, ππέξηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, απηνάλνζα λνζήκαηα θαη ελδνεπαηηθή ρνιφζηαζε θχεζεο. Νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παξαθνινχζεζε ηεο εγθπκνζχλεο, ηελ αλάπηπμε ηνπ θπήκαηνο θαη ηελ επηινγή ηνπ ελδεηθλπφκελνπ είδνπο ηνθεηνχ ζεσξνχληαη φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο κεηξηθήο θαη πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο, αιιά ρξεηάδεηαη λα εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο. Ωο πξνο ηα αίηηα πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνύο λενγληθνύο ζαλάηνπο αθνξνχλ ζπγγελείο θαη ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο (21%), ρακειφ βάξνο γέλλεζεο θαη πξνσξφηεηα (17%), ζχλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ (7%), λενγληθφ ζάλαην εμαηηίαο κεηξηθψλ επηπινθψλ (7%) θαη αθνχζηνπο ηξαπκαηηζκννχο (5%). Νη πεξηγελλεηηθέο ινηκψμεηο, ζεκαληηθή αηηία πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο ζην παξειζφλ, έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη απνηεινχλ πιένλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ηεο πεξηγελλεηηθήο ειηθίαο. Ρν είδνο ηνπ ηνθεηνχ, αιιά θαη ε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ε νπνία αθνξά αθφκε έλα ζρεηηθά κηθξφ (<5%), αιιά δηαξθψο απμαλφκελν πνζνζηφ θπήζεσλ ζην δηεζλή ρψξν, θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ απφ ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο ηεο έθβαζεο ηεο θχεζεο, απαξαίηεηε είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ λενγλνχ ζε Κνλάδεο εμεηδηθεπκέλεο Δληαηηθήο Λνζειείαο Λενγλψλ (ΚΔΛΛ) απφ ηαηξνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Ρν 6

7 επηζπκεηφ είλαη νη ηνθεηνί πςεινχ θηλδχλνπ λα γίλνληαη ζε λνζνθνκείν ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πνπ δηαζέηνπλ ΚΔΛΛ. Γηαθνξεηηθά, απαηηείηαη ε έγθαηξε θαη αζθαιήο κεηαθνξά ηνπ λενγλνχ απφ ην καηεπηήξην ζηε ΚΔΛΛ, ε νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ζηειερσκέλνπ απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ απηή γίλεηαη απφ απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο δηακφξθσζεο ηεο ρψξαο. Ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ λενγλψλ θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά πξηλ κηζφ αηψλα ζηηο ΖΞΑ, πηνζεηήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πξφιεςε, έγθαηξε δηάγλσζε, πξψηκε αληηκεηψπηζε θαη γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα πεξηνξηζκφ ησλ ελδνγελψλ κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ θαη ησλ επηπινθψλ ηνπο. Ππλαθφινπζα, ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ αλαπεξηθψλ θαηαζηάζεσλ εμ αηηίαο ησλ ειεγρφκελσλ λνζεκάησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παζρφλησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Εήηεκα αηρκήο ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ε εθηίκεζε ηεο θνηλσληθήο αληαπνδνηηθφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή δηεπξπκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηα πην ζπρλά ελδνγελή κεηαβνιηθά λνζήκαηα. Κε ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη πξψηκε αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ εθβάζεσλ πνπ ζπλνδεχνλ ζπρλά ηελ λνζειεία ζε ΚΔΛΛ, γηα φια ηα πξφσξα θαη πξνβιεκαηηθά λενγλά πνπ ρξεηάζηεθαλ απμεκέλε ηαηξηθή θξνληίδα κεηά ηνλ ηνθεηφ έρνπλ θαζηεξσζεί πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο, ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφδνληαη ζην εθάζηνηε πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, λα αμηνινγνχληαη θαη λα αλαηξνθνδνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ζε ζέκαηα ζηνρνζεζίαο πνιηηηθψλ πγείαο. Ρέινο, ε εθπαίδεπζε ηνπ δεπγαξηνχ πνπ έρεη απνθαζίζεη λα απνθηήζεη παηδί, θαη ηδηαηηέξσο ηεο κεηέξαο ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαζψο θαη ζε ζέκαηα παξνρήο πνηνηηθήο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ λενγέλλεηνπ απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ελφο ζπζηήκαηνο νιηζηηθήο θξνληίδαο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ λενγλνχ. 7

8 κοπός ηης έκθεζης Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο ηεηάξηνπ «δσήο» θαη παξνπζίαο ζην θνηλσληθφ θαη πγεηνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Θνηλσληθήο Ξαηδηαηξηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο γείαο θαη ζηνρεχεη: Λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο Λα πεξηγξάςεη ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε ην επηζηεκνληθψο ζπληζηψκελν, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ησλ εηδηθψλ απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά θέληξα Λα αλαδείμεη θαιέο πξαθηηθέο, φπσο επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο Λα εληνπίζεη αδπλακίεο/θελά ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ελδερνκέλσο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα Λα πξνηείλεη βειηησηηθέο παξεκβάζεηο, κε δξάζεηο ρακεινχ θφζηνπο αιιά πςειήο ζπιινγηθήο επζχλεο, φπσο απνηππψλνληαη ζε έλα εμαεηέο ( ) ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεσλ παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Ξνιηηείαο. 8

9 Μεθοδολογία ηης Έκθεζης Ρα δηαζέζηκα ειιεληθά δεδνκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έθζεζεο είλαη γεληθά θησρά θαη απνζπαζκαηηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ρψξα καο αδπλαηεί αθφκε λα παξνπζηάζεη επίζεκα δεδνκέλα γηα ηελ εμέιημε ηεο πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη άιινπο βαζηθνχο δείθηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο. Ξαξφια απηά έρνπλ γίλεη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο απφ Διιελεο εξεπλεηέο θαη θιηληθνχο ηαηξνχο θαη βαζίδνληαη θαηά πξψηνλ ζηα ειεθηξνληθά δηαζέζηκα δεδνκέλα ηεο ΔΙΠΡΑΡ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο Ξεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο ηνπ ΘΔΠ κε Ξξφεδξν ηελ Θαζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο θα Α. Καιακίηζε, ηα νπνία παξαρσξήζεθαλ επγεληθά απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΘΔΠ θν Ξ. Πθαλδαιάθε θαη βαζίδνληαη ζε απαληήζεηο αδεηνδνηεκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ καηεπηεξίσλ ζε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην (επηζπλαπηφκελν ζην Ξαξάξηεκα), κε ζπκπιεξσκαηηθέο αλαιχζεηο απφ ηελ θα Δ. Ρζεθνχξα, Γηεπζχληξηα ΔΠ ηεο Γ Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο ζην Αηηηθφ. Απφ ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ηεο έθζεζεο δηακνξθψζεθε ηέινο πξφηππν εξσηεκαηνιφγην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έθζεζεο (βι. Ξαξάξηεκα) θαη δεηήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξσηνγελή δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ε ζπρλφηεηα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ε κεηξηθή θαη πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα, θαη ε ελδνκήηξηα αχμεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν, ε πνιιαπιφηεηα ηεο θχεζεο, ην βάξνο γέλλεζεο, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηηο ελδνκήηξηεο θαη λενγληθέο ινηκψμεηο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παζνγφλνπ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ καηεπηεξίνπ ζε πξνγξάκκαηα δηεπξπκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ηηο κεηαθνξέο ζε ΚΔΛΛ εθηφο καηεπηεξίνπ, ηε δηαηξνθή ηνπ λενγλνχ θαη ηελ χπαξμε πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Ξαξά ηελ πξνζπκία ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηείραλ, παξαδφζεθαλ πηλαθνπνηεκέλα δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο απφ ηηο δεηεζείζεο (βι. πίλαθεο) θαη επηηξέπνπλ ηε κεξηθή κφλνλ αμηνπνίεζε ηνπο. Ξαξφια απηά, νη εθιεθηνί καηεπηήξεο, λενγλνιφγνη, παηδίαηξνη θαη βηνρεκηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγγξαθή ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ ηεο έθζεζεο θαη ην ζρνιηαζκφ πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, σο εκπεηξνγλψκνλεο, 9

10 απαληήζεηο ζηα θιέγνληα δεηήκαηα πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε ρψξα καο. Ρνπο επραξηζηνχκε φινπο ζεξκά θαη επρφκαζηε ην πφλεκα απηφ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζην 25 ν Ππλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Θνηλσληθήο Ξαηδηαηξηθήο, ηειηθφ ζρνιηαζκφ θαη απνδνρή απφ ηνπο εηδήκνλεο λα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη λα απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα πεξαηηέξσ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε ρψξα καο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζηηο απαηηεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο. ε ποιοσς απεσθύνεηαι Πηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα Πηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη Ξεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο Πην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο εγθχνπ θαη ηνπ λενγλνχ πνπ επσκίδνληαη ην κεγαιχηεξν βάξνο επζχλεο ψζηε λα ελδπλακσζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ πνιιαπιψλ θαη ζχλζεησλ ξφισλ 10

11 πκκεηέρνληεο σγγραθείς Αλαηνιίηνπ Φαλή, Γηεπζχληξηα ΚΔΛΛ «Αγία Πνθία» Γαβξίιε Πηαπξνχια, Δπηκειήηξηα Α, ΚΔΛΛ ΓΛΑ Αιεμάλδξα Γθέληδε Γέζπνηλα, Δπηκειήηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθφ Γ.Λ. Ξαηξψλ Γεκεηξίνπ Γαβξηήι, Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο & Λενγλνινγίαο Ηαηξηθήο Πρνιήο Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ Θαξαγηάλλε Ξαξαζθεπή, Ξαηδίαηξνο-Λενγλνιφγνο, Β Λενγλνινγηθή Θιηληθή Α.Ξ.Θ, Γ.Λ.Θ. "Ξαπαγεσξγίνπ" Θσλζηαληίλνπ Γεκήηξηνο, Γηεπζπληήο ΚΔΛΛ «ΗΑΠΩ» Ινπηξάδεο Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο Καηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο, Α Καηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή ΔΘΞΑ Καιακίηζε-Ξνχρλεξ Αξηάδλε, Θαζεγήηξηα Ξαηδηαηξηθήο-Λενγλνινγίαο ΔΘΞΑ/ πεχζπλε Λενγλνινγηθνχ Ρκήκαηνο, Β Κ&Γ Θιηληθήο ΔΘΞΑ, Αξεηαίεην Λνζνθνκείν Καιιηαξνχ Καξία-Αδακαληία, Ξαηδίαηξνο Α' Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο Ξαλ/κηνπ Αζελψλ, Κέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ζειαζκνχ Κπνχδα Διέλε, Γηεπζχληξηα Β' ΚΔΛ Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Αγία Πνθία" Ξαπαζσκά Δπγελία, Γηεπζχληξηα ΔΠ Λενγλνινγηθφ Ρκήκα ΓΛΑ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ» Ξαπαθσζηαληίλνπ Δπάγγεινο, Βηνρεκηθφο PhD, πεχζπλνο Δξγαζηεξίνπ Neolab Ξαξηζηλέβεινο Γεψξγηνο, Καηεπηήξαο-Γπλαηθνιφγνο, Ξαλεπηζηεκηαθφο πφηξνθνο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Α Καηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Ξιαηήο Γεκήηξεο, MSc, PhD Imperial College of Science, Technology and Medicine, Γηεχζπλζε Βηνρεκηθψλ Δξγαζηεξίσλ, Ηλζηηηνχην γείαο ηνπ Ξαηδηνχ Πχλδνο Κηραήι, Δπηκειεηήο Α, Α Καηεπηηθή/Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Ρζεθνχξα Έθε, Γηεπζχληξηα ΔΠ, Γ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ΔΘΞΑ, «Αηηηθφ» Λνζνθνκείν Σαξίηνπ Αλησλία, Γηεπζχληξηα ΚΔΛΛ «ΟΔΑ» 11

12 Σαηδεδάθε Διεπζεξία, ηεπζχληξηα ΔΠ, Λενγλνινγηθή Θιηληθή, Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Ζξαθιείνπ τολιαζηές Βαβνπξάθε Διέλε, Ηαηξφο, Ξξφεδξνο ηεο Νξγάλσζεο "Ζιηηφκελνλ" γηα ηε θξνληίδα ησλ πξφσξσλ λενγλψλ Βηησξάηνο Ληθφιανο, Θαζεγεηήο Καηεπηηθήο- Γπλαηθνινγίαο ΔΘΞΑ Δπδσξίδνπ Ησάλλα, Γηεπζχληξηα ΚΔΛΛ Καηεπηηθή Θιηληθή "Γέλεζηο" Θεζζαινλίθε Θακκηιάηνο Σξήζηνο, Γεληθφο Ηαηξφο, ΓΓ Ππιιφγνπ «Ρν Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ», Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο Αζζελνθφξσλ Καληαδάθεο Διπηδνθφξνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο Γεκνθξίηεην Ξαλ/κην Θξάθεο Κεηζηάθνο Γεψξγηνο, παξαθαιψ, ζπκπιεξψζηε Κέμε Κπνπξλά Ξαλαγηνχια, Ξαηδίαηξνο Λενγλνιφγνο IBCLC, Γηεπζπληήο ΔΠ Γ Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή ΔΘΞΑ Κίρνο Αζαλάζηνο, Ιέθηνξαο Ξαηδηαηξηθήο, Α Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή Ξαλ/κίνπ Αζελψλ, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ «Ζ Αγία Πνθία» Ππχξνο Γηαιακάο, Δηδηθεπφκελνο Ξαηδηαηξηθήο, πνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Δξγαζηήξην γηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο, Ηαηξηθή Πρνιή ΔΘΞΑ Σαηδεκηραήι Αζαλάζηνο, Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο Γεκνθξίηεην Ξαλ/κην Θξάθεο Κλειζηή ζσνεδρία επιζηημονικού προβλημαηιζμού (25 ο σνέδριο, Ιθάκη): ύνεδροι Αδακίδεο Γεκήηξηνο, Βαβνπξάθε Διέλε, Βαξβαξήγνπ Αλαζηαζία, Βηησξάηνο Ληθφιανο, Βιαραληψλε Ίξηο, Γαβξίιε Πηαπξνχια, Γηακαληάξαο Αλδξέαο, Θαηηάκε Σξηζηαιέλα, Θνιέηζε Κάξζα, Θνπζνπλήο Αιέθνο, Καΐιιεο Αληψληνο, Κάλδπια Θνπζνπλή Καξία, Κνζρφβε Καξία, Ξαπαζσκά Δπγελία, Ξαπαθσζηαληίλνπ Δπάγγεινο, Ξεηξίδνπ Διέλε, Πθεληέξεο Ληθφιανο, Ρεξδίδεο Άγεο, Ρζεθνχξα Δπθξνζχλε, Φσηνπιάθε Καξία, Σαξίηνπ Αλησλία. Πάροτοι ζηοιτείων Αλδξνλίθνπ Πηέιια, Ξαλεπηζηεκηαθφ ΓΛ Ησαλλίλσλ Καραηξίδε - Ξαρχιε Θσλζηαληίλα, Ξαηδίαηξνο, δηεπζχληξηα 12

13 παηδηαηξηθήο Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Οφδνπ Παθιακάθε Κειπνκέλε, Γηεπζχληξηα ΚΔΛΛ «ΚΖΡΔΟΑ» Πθαλδαιάθεο Ξαλαγηψηεο, Θαζεγεηήο Ξεξηγξαθηθήο Αλαηνκηθήο, Ηαηξηθήο Πρνιή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ξξφεδξνο ΘΔΠ Πθεληέξεο Ληθφιανο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο, Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (λα ζπκπιεξσζνχλ ηα νλφκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καηεπηήξσλ) Πνχιπε Θιενπάηξα, Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα, Ηλζηηηνχην γείαο ηνπ Ξαηδηνχ Ρζνπκάθαο Θσλζηαληίλνο, Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο, Ξξφεδξνο Ηλζηηηνχηνπ γείαο ηνπ Ξαηδηνχ σνηονιζηές Ξεηξίδνπ Διέλε, Θαζεγήηξηα Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη Δπηδεκηνινγίαο, Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο, γηεηλήο & Δπηδεκηνινγίαο, Ηαηξηθή Πρνιή ΔΘΞΑ Σξνχζνο Γεψξγηνο, Θαζεγεηήο Ξαηδηαηξηθήο, Α Ξαλ/θή Ξαηδηαηξηθή Ηαηξηθή Πρνιή ΔΘΞΑ Eπιζηημονική Γραμμαηεία Γηακαληάξαο Αλδξέαο-Αληψληνο, Ηαηξφο, Ππλεξγάηεο, Δξγαζηήξην γηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο, Ηαηξηθή Πρνιή ΔΘΞΑ 13

14 Δθηελήο Πεξίιεςε (3-5 p. αλακέλεηαη από ΔΣ) 14

15 Executive Summary (αλακέλεηαη από ΔΣ) 15

16 , 1. Τπνβνεζνύκελε Αλαπαξαγσγή 1.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Οξηζκνί. Ωο ππνγνληκφηεηα νξίδεηαη ε αδπλακία ελφο ζεμνπαιηθά ελεξγνχ δεχγνπο λα επηηχρεη θχεζε κεηά απφ έλα έηνο (Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο, ΞΝ) ή κεηά απφ δπν έηε ειεχζεξσλ επαθψλ (Δπξσπατθή Δηαηξεία Αλζξψπηλεο Αλαπαξαγσγήο θαη Δκβξπνινγίαο- European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE). Ν νξηζκφο ηνπ ΞΝ έρεη βαζηζηεί ζε κειέηεο, πνπ δείρλνπλ φηη ε πηζαλφηεηα επίηεπμεο θχεζεο απφ έλα δεχγνο πνπ έρεη ζεμνπαιηθέο επαθέο ρσξίο πξνθπιάμεηο είλαη 20% θάζε κήλα, ελψ ζε βάζνο ελφο έηνπο ε πηζαλφηεηα θζάλεη ην 85-90%. Ξαξφια απηά, αθφκε θαη δεπγάξηα πνπ ζα απνηχρνπλ λα έρνπλ απηφκαηε ζχιιεςε ην πξψην έηνο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ζα πεηχρνπλ εγθπκνζχλε κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία. Δπηδεκηνινγία. Ζ ππνγνληκφηεηα θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζηα δχν θχια. Πε πνζνζηφ 10-20% δελ αλεπξίζθεηαη αίηην (αλεμήγεηε ππνγνληκφηεηα) ελψ αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, 1/3 ε ππνγνληκφηεηα αθνξά ηε γπλαίθα, 1/3 ηνλ άλδξα θαη 1/3 θαη ηνπο δχν ζπληξφθνπο ηαπηφρξνλα. Πηα ζπλήζε αίηηα ππνγνληκφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη ηα πξνβιήκαηα ζην ζπέξκα, (αξηζκφο, θηλεηηθφηεηα θαη κνξθνινγία ζπεξκαηνδσάξησλ, 30-50%), δηαηαξαρέο απφ ηηο ζάιπηγγεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο σνζήθεο (25-30%), δηαηαξαρέο σνζπιαθηνξξεμίαο (15-20%) θαη δηαηαξαρέο απφ ηνλ ηξάρειν (10%), ηε κήηξα (5%) θαη ηνλ θφιπν. Ζ πξψηε γέλλεζε κεηά απφ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (IVF) αλζξψπηλνπ σαξίνπ, επηηεχρζεθε ην 1978 θαη κέρξη ζήκεξα > εγθπκνζχλεο έρνπλ επηηεπρζεί παγθνζκίσο κε ηελ ηερληθή θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. Ρελ επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο ππνγνληκφηεηαο έθεξε ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε κε ηε δηέγεξζε ησλ σνζεθψλ, ηε ιήςε ησλ σαξίσλ έμσ απφ ην ζψκα ηεο γπλαίθαο, ηε γνληκνπνίεζε απηψλ ζην εξγαζηήξην (in vitro) θαη ηε κεηαθνξά ησλ εκβξχσλ ζηε κήηξα πξνο εκθχηεπζε. Ωζηφζν, ιηγφηεξν απαηηεηηθέο θαη κηθξφηεξεο επεκβαηηθφηεηαο κέζνδνη είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ 16

17 ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππνγνληκφηεηαο, πξνηνχ θάπνηνο ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζηελ IVF. Έηζη, ζήκεξα νη κέζνδνη ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (Assisted Reproductive Technology, ART) δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ IVF θαη ζε απηέο πνπ δελ βαζίδνληαη ζηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (non-ivf). Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηελ θιαζηθή εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (conventional IVF) θαη ηε κηθξνγνληκνπνίεζε (Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI), ελψ ε δεχηεξε ηελ πξφθιεζε σνζπιαθηνξξεμίαο (Ovulation Induction, OI) κε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλνπζία θαη ηελ ζπεξκαηέγρπζε (Intrauterine Insemination, IUI) κε ή ρσξίο πξφθιεζε σνζπιαθηνξξεμίαο. Ρξνκαθηηθή είλαη επίζεο ε πξφνδνο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαιιηεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ηερληθή ελδνθπηηαξνπιαζκαηηθήο έγρπζεο κνξθνινγηθά επηιεγκέλσλ ζπεξκαηνδσάξησλ (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection, IMSI) γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κηθξνγνληκνπνίεζεο ησλ σαξίσλ θαη ε ρξήζε ηνπ εκβξπνζθνπίνπ (Embryoscope), ην νπνίν απνηειεί έλαλ εηδηθφ θιίβαλν θαιιηέξγεηαο εκβξχσλ, πνπ δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θάκεξα γηα απηφκαηε ιήςε θσηνγξαθηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γνληκνπνίεζεο ησλ σαξίσλ έσο θαη ηελ εκέξα ηεο εκβξπνκεηαθνξάο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλα βίληεν (time-lapse video), πνπ επηηξέπεη ζηνπο εκβξπνιφγνπο ηελ πιένλ αζθαιή αμηνιφγεζε ησλ εκβξχσλ θαη ηελ επηινγή ησλ βησζηκφηεξσλ απφ απηά γηα ηελ εκβξπνκεηαθνξά. Θάζε ρξφλν 1,5 εθαηνκκχξην θχθινη δηελεξγνχληαη ζηνλ θφζκν πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ γέλλεζε παηδηψλ. Δάλ εμαηξεζεί ε Αζία, ε Δπξψπε ζεσξείηαη ε ήπεηξνο φπνπ εθηεινχληαη νη πεξηζζφηεξνη θχθινη ART (71%), παγθνζκίσο. Ππγθεθξηκέλα, ην 2009 ζε 33 Δπξσπατθέο ρψξεο δηελεξγήζεθαλ θχθινη ( Γαιιία: , Γεξκαλία: , Ηζπαλία: , Ζλσκέλν Βαζίιεην: , Ηηαιία: , Πνπεδία: , Λνξβεγία: ). Πε φηη αθνξά ην πνζνζηφ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη κε ηηο κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, πξνεμάξρνπλ ην Βέιγην, ε Πινβελία, ε Γαλία, ε Νιιαλδία θαη ε Πνπεδία, φπνπ πάλσ απφ 3% ησλ γελλήζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεζφδνπο απηέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ην ηδησηηθνπνηεκέλν ζχζηεκα πγείαο, φπνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειάρηζηα ππεξβαίλεη ην 1%. 17

18 To Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη κία απφ ηηο ρψξεο-πξφηππν, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθηπαθή θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ γηα θχθινπο IVF, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζην Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. Δλδερφκελε παξαπνίεζε επηζχξεη βαξχηαηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Θέληξνπ πνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο θαη ζπλεπψο ζεσξείηαη απίζαλε. Ρν 2011 είραλ άδεηα ιεηηνπξγίαο 74 Θέληξα ART. Ξαξαηεξείηαη πξννδεπηηθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία IVF/ICSI ηειεπηαία 20εηία ( γπλαίθεο ην 1992 θαη ην 2007). Ρα δεδνκέλα επηηπρνχο έθβαζεο είλαη δηαδηθηπαθά δηαζέζηκα, δίλνληαο θίλεηξν ζηα Θέληξα ART λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ζηηο αζζελείο ηελ επρέξεηα λα επηιέμνπλ ην Θέληξν ζην νπνίν ζα απεπζπλζνχλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ 2010 είλαη εκθαλήο ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θχεζεο αλά εκβξπνκεηαθνξά πνπ δηαθπκαίλεηαη απφ 40.6% ζηηο γπλαίθεο εηψλ ζε 35.5% ζηηο ειηθίεο 35-37, 28.1% ζηηο ειηθίεο 38-39, 21.2% ζηηο ειηθίεο 40-42, 11.2% ζηηο ειηθίεο θαη 3.4% ζηηο ειηθίεο >44, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ γέλλεζεο δψληνο λενγλνχ αλά θχθιν IVF/ICSI απφ 32.2% ζηηο γπλαίθεο εηψλ, 27.7% ζηηο ειηθίεο 35-37, 20.8% ζηηο ειηθίεο 38-39, 13.6% ζηηο ειηθίεο 40-42, 5.0% ζηηο ειηθίεο θαη 1.9% ζηηο ειηθίεο >44. Πην δηαδηθηπαθφ ηφπν (http//www.cdc.gov/art/art2009) ησλ ΖΞΑ θαίλεηαη φηη ~20% φισλ ησλ πνιχδπκσλ γελλήζεσλ πξνέθπςαλ κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο ART θαη ε πξνέιεπζε ησλ σαξίσλ είλαη ζηελ πιεηνςεθία θξέζθα (70.1%) ή θαηεςπγκέλα απφ κε δφηε (17.8%). Δμάιινπ IVF πξαγκαηνπνηήζεθε κε ICSI ζην 72.9% ησλ πεξηπηψζεσλ ελψ ν παξάγνληαο ηεο αληξηθήο ππνγνληκφηεηαο ππήξρε κφλν ζην 47% ησλ πεξηπηψζεσλ Ρν 30% ησλ θχθισλ ICSI νδήγεζε ζε γέλλεζε δψληνο λενγλνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ή ηνλ αξηζκφ. Απφ ηηο εγθπκνζχλεο κε θξέζθα θαη κε δφηε σνθχηηαξα ή έκβξπα, ζην 81.5% πξνέθπςε γέλλεζε δσληαλνχ λενγλνχ, 16.4% ηεξκαηίζηεθε κε απνβνιή, 0.9% κε έθηξσζε θαη 0.7% νδήγεζε ζε ζλεζηγελέο, ελψ 31.6% ήηαλ πνιχδπκεο θπήζεηο. Νη επηπηψζεηο ησλ πνβνεζνχκελσλ Κεζφδσλ Αλαπαξαγσγήο ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί θξαηνχλ δσεξφ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ θαζψο ππάξρνπλ αλεζπρίεο ηφζν εθ κέξνπο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φζν θαη εθ κέξνπο ηνπ γεληθνχ θνηλνχ. Ζ έξεπλα ζην πεδίν απηφ πεξηπιέθεηαη απφ ηελ αλάγθε λα δηαθξηζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο ART 18

19 απφ εθείλεο ηεο ππνγνληκφηεηαο απηήο θαζεαπηήο ελψ νη εθβάζεηο επεξεάδνληαη απφ αιιαγέο ζηελ εθηέιεζε ηεο κεζφδνπ, ηεο καηεπηηθήο θαη λενγλνινγηθήο θξνληίδαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζχιιεςε κε IVF ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα καηεπηηθψλ θαη πεξηγελλεηηθψλ επηπινθψλ, φπσο ε πξψηκε απψιεηα εκβξχνπ (25% ζηηο κνλήξεηο, 35% ζηηο δίδπκεο, 55% ζηηο ηξίδπκεο θπήζεηο), πνπ νδεγνχλ ζε ηεηξαπιάζηα πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα, ε απηφκαηε απνβνιή (16%), ε έθηνπε θχεζε (0.6% ησλ θχθισλ), νη πνιχδπκεο θπήζεηο, ην ρακειφ βάξνο γέλλεζεο θαη ε πξνσξφηεηα. Απμεκέλε θαίλεηαη φηη είλαη ε πηζαλφηεηα γηα θαθνήζεηεο θαη ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ λενγλνχ, παξφηη ν θίλδπλνο ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν είλαη ρακειφο ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ λνζνινγηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρακειή πξνο ην παξφλ ζπρλφηεηα ART. Ζ λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα είλαη θπζηνινγηθή, κε δεδνκέλνπο ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ κέρξη ηψξα κειεηψλ γηα αζθαιή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ππνξαδηθέο κειέηεο δελ ζηνηρεηνζεηνχλ αλεζπρίεο γηα απμεκέλν θίλδπλν ρξσκνζσκηαθψλ θαη γελεηηθψλ αλσκαιηψλ ελψ ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο φηη ε ρξήζε ζπέξκαηνο απφ ππνγφληκν άλδξα θαη ε δηαδηθαζία ICSI απφ κφλε ηεο είλαη πην πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο. Νπσζδήπνηε, ν πξνεκθπηεπηηθφο έιεγρνο απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Ξξνβιεκαηηζκνί επίζεο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ART ζηα «απνηππσκέλα γνλίδηα» (imprinted genes) πηζαλψο γηαηί απηά ηα γνλίδηα δεκηνπξγνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο κείσζεο, ηππηθά κε κεηαβνιέο ζηε κεζπιίσζε ζε εηδηθφ αιιήιην, ην νπνίν θαζηζηνχλ ζησπειφ. Πηα ζήιεα, ε κείσζε Η ζπκβαίλεη θαηά ην ζηάδην ηεο σνξξεμίαο θαη ε κείσζε ΗΗ νινθιεξψλεηαη ζηε γνληκνπνίεζε, επνκέλσο θαη ηα δχν ζηάδηα ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα γεγνλφησλ θαη ρεηξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο ART. Ρα imprinting syndromes είλαη φκσο ζπάληα (ιηγφηεξα απφ 1 αλά γελλήζεηο) θαη επνκέλσο νπνηαδήπνηε πνιιαπιή αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ, αληηπξνζσπεχεη έλα κηθξφ απφιπην θίλδπλν θαη είλαη δχζθνιν λα αληρλεπηεί. Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο θαη Ννκνζεζία Ιφγσ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκψλ είλαη εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη εηδηθήο 19

20 λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ART. Πήκεξα ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ΑRT κε δσξεά σαξίσλ απφ άιιε γπλαίθα ζε γπλαίθα, πνπ αδπλαηεί λα ηεθλνπνηήζεη κε ηα δηθά ηεο σάξηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα δσξεάο ζπέξκαηνο απφ άιινλ άλδξα ζε άλδξα, πνπ αδπλαηεί λα ηεθλνπνηήζεη κε ην δηθφ ηνπ ζπέξκα. Ωζηφζν, ζε θάπνηεο ρψξεο ε λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Πε αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο, ν κέγηζηνο αξηζκφο κεηαθεξφκελσλ εκβξχσλ ζηε κήηξα είλαη έλα γνληκνπνηεκέλν σάξην, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δχν ζε γπλαίθεο ειηθίαο έσο 40 εηψλ θαη ηξία ζε γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ ελψ ζηε ρψξα καο θαηά κία κνλάδα κεγαιχηεξνο. Ξξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο κειέηεο Childhood Leukemia International Consortium. 1.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα Ζ ηαρεία θαη απξφζθνπηε δηάδνζε ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ηερληθψλ επηηξέπεη ηελ ηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Ζ Διιεληθή λνκνζεζία νξίδεη ξεηψο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Κνλάδνο Ηαηξηθψο πνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο (Κ.Η..Α), θαη ηηο πξνυπνζέζεηο/δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ελψ γηα ηελ επνπηεία πξνβιέπεηαη σο αλεμάξηεην ζψκα Δζληθή Αξρή Ηαηξηθψο πνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο (Αξρή Η..Α.). Γπζηπρψο, ιίγν κεηά ηε ζχζηαζή ηεο, ε Αξρή Η..Α. έπαςε λα ιεηηνπξγεί κε απνηέιεζκα ε απαξαίηεηε επνπηεία λα απνπζηάδεη. Ζ βάζε δεδνκέλσλ κε ηα θιηληθά θαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Κ.Η..Α. θαη ησλ Ρξαπεδψλ Θξπνζπληήξεζεο, πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία, νπζηαζηηθά είλαη αλχπαξθηε, θαη ε θαηαγξαθή θαη ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κεκνλσκέλα ζε επίπεδν Κ.Η..Α. θαη Ρξάπεδαο Θξπνζπληήξεζεο, ρσξίο γηα παξάδεηγκα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αθξηβνχο γλψζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηέθλσλ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζπλνιηθά απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπέξκαηνο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δφηε ή ησλ σαξίσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο δφηξηαο, ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα δέθα. Δπηπιένλ, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Η..Α. πηζαλφλ ζα απνηξεπφηαλ ε επηπφιαηε πξνζθπγή δεπγαξηψλ ζηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 20

21 ππνγνληκφηεηάο ηνπο κε ιηγφηεξν απαηηεηηθέο θαη επεκβαηηθέο κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Δίλαη δειαδή πηζαλφλ νη ελδείμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ λα κελ ηεξνχληαη επαξθψο απφ φιεο ηηο Κ.Η..Α., κε απνηέιεζκα απφ ηε κηα κεξηά λα απμάλεηαη ην θφζηνο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη απφ ηελ άιιε, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ επηπινθψλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο επεκβαηηθέο απηέο ηερληθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξνεμάξρνπλ ην ζχλδξνκν ππεξδηέγεξζεο ησλ σνζεθψλ θαη ε πνιχδπκε θχεζε. Πην ηειεπηαίν πηζαλφλ ζπκβάιιεη θαη ε απνπζία νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθεξφκελσλ εκβξχσλ ζηε κήηξα, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα ηξία ζε γπλαίθεο ειηθίαο κηθξφηεξεο απφ 40 εηψλ θαη ηα ηέζζεξα ζε γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ρέινο, ην αλψηεξν ειηθηαθφ φξην γηα λα ππνβιεζεί κία γπλαίθα ζε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή έρεη νξηζηεί ζηα 50 έηε, αλ θαη ζηελ παξνχζα θάζε κε ηελ αλππαξμία βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θχθισλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί. Πήκεξα, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δξαζηεξηνπνηνχληαη 62 Κ.Η..Α. Ωζηφζν, ε παληειήο έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηνπο θχθινπο IVF/ICSI, πνπ απηέο δηελεξγνχλ, φπσο θαη γηα ηα πνζνζηά επηηπρίαο ηνπο, δπζρεξαίλεη ηελ αθξηβή απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο πνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο. Κε δεδνκέλε ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε ηξέρνπζα αίζζεζε είλαη φηη, νη δηελεξγνχκελνη θχθινη ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ηείλνπλ ζηαδηαθά κεηνχκελνη. Ρν θφζηνο ηεο ζεξαπείαο γνληκφηεηαο αλαιχεηαη ζην θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ζηελ ακνηβή ηεο Κ.Η..Α. θαη ζηελ ακνηβή ηνπ Ηαηξνχ κε Δμεηδίθεπζε ζηελ πνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή. Ωο γεληθή παξαδνρή, νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο δαπάλεο γηα ζεξαπείεο γνληκφηεηαο. Δθφζνλ ε γπλαίθα αλήθεη ζε θάπνηνλ κε ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαζνξίδεηαη ζε άιινηε άιιν βαζκφ αλαιφγσο. Ππγθεθξηκέλα, νη αζθαιηζκέλεο ζηνλ κεγαιχηεξν αζθαιηζηηθφ θνξέα ηεο ρψξαο, ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο (ΔΝΞ), αθνχ ιάβνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο, πξνκεζεχνληαη ηα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ειεγρφκελε δηέγεξζε ησλ σνζεθψλ (γνλαδνηξνπίλεο) δσξεάλ, ελψ ηα ππφινηπα θάξκαθα κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΝΞ. Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ επηιέμνπλ Κ.Η..Α. 21

22 Γεκφζηνπ Λνζνθνκείνπ, ην θφζηνο ηεο πξνζπάζεηαο (θφζηνο Κ.Η..Α. θαη ακνηβή Ηαηξνχ) θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΔΝΞ, ελψ εάλ απεπζπλζνχλ ζε Ηδησηηθή Κ.Η..Α. αλαιακβάλνπλ λα θαιχςνπλ νη ίδηεο ηε δαπάλε. Ωζηφζν, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ πξνζπάζεηα IVF/ICSI, θαηαζέηνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ ΔΝΞ θαη δηθαηνχληαη ηελ επηζηξνθή ελφο κηθξνχ κέξνπο ησλ εμφδσλ. Πεκεησηένλ δε φηη ν ΔΝΞ θαιχπηεη ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε δαπάλε γηα ζπλνιηθά 4 πξνζπάζεηεο IVF/ICSI, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο αλά δχν. Ζ πξψηε ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έγθξηζε θαη ε δεχηεξε λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο απφ ηελ πξψηε. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο απφ ηελ πξψηε εγθξηηηθή απφθαζε, ελψ ε ηέηαξηε ζα πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο απφ ηελ ηξίηε. 1.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο Ζ έιιεηςε επνπηείαο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζηε ρψξα καο κε γλψκνλα φρη κφλν ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, δειαδή ηεο πνιππφζεηεο εγθπκνζχλεο, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηεο πγείαο γπλαίθαο πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο κεζφδνπο απηέο, πηζαλφλ επηηξέπεη ηελ αλεμέιεγθηε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ, θαηαζηξαηεγψληαο ηηο ηαηξηθέο ελδείμεηο θαη ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο αζζελνχο. Δπηπιένλ, ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαλχνπκε, απαηηείηαη εμνξζνινγηζκφο ηεο δαπάλεο γηα ηηο κεζφδνπο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο κε ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ ελδείμεσλ θαη ηελ επηινγή ηεο ιηγφηεξν δαπαλεξήο, επεκβαηηθήο θαη απαηηεηηθήο ηερληθήο. Ππκπεξαζκαηηθά, ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ (registry), φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θχθισλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο κε ηα θιηληθά θαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Κ.Η..Α. θαη ησλ Ρξαπεδψλ Θξπνζπληήξεζεο ζεσξείηαη επηηαθηηθή, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. 22

23 2. Η Φξνληίδα ηεο Δγθύνπ Ζ θξνληίδα ηεο εγθχνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη, έγθαηξε θαη αθξηβή εθηίκεζε ηεο ειηθίαο θχεζεο, ηαπηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζε απμεκέλν θίλδπλν επηπινθψλ, ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο κεηέξαο θαη εκβξχνπ, πξφβιεςε πξνβιεκάησλ ή θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ. Κε βάζε ηηο πξαθηηθέο παξαθνινχζεζεο ησλ θπήζεσλ ζηε Κεγάιε Βξεηαλία, ηηο ΖΞΑ θαη ηελ Διιάδα επηρεηξείηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εγθχσλ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαθνινχζεζεο ηεο εγθπκνζχλεο ζηε ρψξα καο. 2.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα Νη θχξηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Θνιεγίνπ Καηεπηήξσλ-Γπλαηθνιφγσλ (ACOG) θαη άιισλ εζληθψλ νξγαληζκψλ εληνπίδνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα πξνζέγγηζεο ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ έλαληη ηνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εγθχνπ ζπληζηάηαη λα αξρίδεη ηελ 10 ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο (ΔΘ) θαη ην πνζνζηφ εγθχσλ πνπ μεθηλνχλ ηελ πξνγελλεηηθή θξνληίδα ζην 1 ν ηξίκελν ηεο θχεζεο απνηειεί θξηηήξην εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο παξνρήο θξνληίδαο ηεο εγθχνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο ΖΞΑ ~71% ησλ εγθχσλ έρνπλ ήδε εληαρζεί ζε πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο απφ ην 1 ν ηξίκελν, ελψ 7% δελ έρνπλ θακία θξνληίδα αθφκε θαη ζην 3 ν ηξίκελν. Νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, Clinical Guidelines, 2010) ηνπ Ζλ.Βαζηιείνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο απφ ηελ Διιεληθή πξαθηηθή, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ παξνρή θξνληίδαο θπξίσο απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο θαη ηηο καίεο θαη κφλνλ ζε εδηθέο πεξηπηψζεηο απφ Καηεπηήξεο. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ παξαθνινχζεζεο πξσηνηφθνπ εγθχνπ κε αλεπίπιεθηε θχεζε, ζχκθσλα κε κειέηεο θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο, είλαη ~10, ελψ γηα πνιπηφθν 23

24 7 επηζθέςεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ε θαζεκηά, είλαη αξθεηέο. Ξαξφκνηεο είλαη νη ζπζηάζεηο ζηηο ΖΞΑ, φπνπ πξνβιέπνληαη κεληαίεο επηζθέςεηο κέρξη ηελ 28ε, 15κεξεο απφ ηελ 28ε έσο 36ε εβδνκάδα, θαη εβδνκαδηαίεο κέρξη ηνλ ηνθεηφ. Νη γπλαίθεο κε πξνβιήκαηα πγείαο πξν ηεο εγθπκνζχλεο εμεηάδνληαη ζπρλφηεξα, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Ζ αλεπίπιεθηε εγθπκνζχλε κε πξψηε επίζθεςε ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη ηειεπηαία ζηηο 41 εβδνκάδεο πεξηιακβάλεη 16 πξνγελλεηηθέο επηζθέςεηο. Δθηίκεζε ηεο ειηθίαο θχεζεο Ππζηήλεηαη ππεξερνγξάθεκα κεηαμχ 1 εο κέξαο ηεο 10 εο εβδνκάδαο (10 0/7 ) θαη 13εο 6/7 ΔΘ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο θχεζεο (ΖΘ), κε παξάιιειε κέηξεζε ηνπ θεθαινπξαίνπ κήθνπο, θαζψο θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ πνιχδπκσλ θπήζεσλ. Αλ ην κήθνο ππεξβαίλεη ηα 84mm, ε ΖΘ ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί κε ηελ πεξίκεηξν θεθαιήο ηνπ εκβξχνπ. Ππζηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δσήο 1. Δξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο Γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εγθχνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ελζαξξχλεηαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο ηεο κε εμαίξεζε νξηζκέλα επαγγέικαηα πςεινχ θηλδχλνπ, ζηα νπνία δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. 2. Σπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο Πε πξνγξακκαηηζκέλε ζχιιεςε ζπζηήλεηαη πξνιεπηηθή ιήςε θπιιηθνχ νμένο, πνπ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ 12 πξψησλ εβδνκάδσλ ηεο θχεζεο ζε δφζε 400 κg εκεξεζίσο, ιφγσ ηεο επεξγεηηθήο δξάζεο ζηελ πξφιεςε βιαβψλ (αλεγθεθαιίαο θαη δηζρηδνχο ξάρεο) ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα. Πεκαληηθφ είλαη λα δηαηεξήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα βηηακίλεο D κε ρνξήγεζε ζπκπιεξψκαηνο 10κg ζε γπλαίθεο πνπ δελ εθηίζεληαη επαξθψο ζηνλ ήιην ή πνπ ε δηαηξνθή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλε ιήςε βηηακίλεο D. Αληηζέησο, δελ ζπζηήλεηαη ζήκεξα ζπζηεκαηηθή πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ζπκπιεξψκαηνο ζηδήξνπ, ιφγσ ελδερνκέλσλ επηπινθψλ ζηελ εγθπκνλνχζα. Ρέινο, ε ιήςε βηηακίλεο Α >700 κg εκεξεζίσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηεξαηνγέλεζε. Ππλεπψο, πξέπεη λα 24

25 απνθεχγεηαη ε ιήςε αληίζηνηρνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη ε βξψζε ζπθσηηνχ θαη παξαγψγσλ ηνπ ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε βηηακίλε Α. Γελ επηηξέπνληαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο δίαηηεο ζηελ εγθπκνζχλε, θαηαλάισζε πνιιψλ κπαραξηθψλ, αιιαληηθψλ θαη κεγάισλ ιηπαξψλ γεπκάησλ, ηδηαίηεξα πξηλ ηελ θαηάθιηζε. Ζ έγθπνο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη λα θαηαλαιψλεη πνιιά θξνχηα θαη ιαραληθά, δεκεηξηαθά θαη ςσκί νιηθήο αιέζεσο, άπαρν θαη θαιά ςεκέλν θξέαο θαη ςάξηα, φζπξηα, μεξνχο θαξπνχο θαη πξάζηλα ιαραληθά. Δπίζεο λα θαηαλαιψλεη πγξά κεηαμχ ησλ γεπκάησλ θαη φρη κε ηα γεχκαηα, δηφηη έηζη πεξηνξίδεηαη ε θνηιηαθή δηάηαζε, πνπ είλαη δεδνκέλε ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εκβξχνπ. 3. Λνηκώμεηο ζρεηηδόκελεο κε ηε δηαηξνθή Ππληζηψληαη ηξφπνη απνθπγήο ηξνθηκνγελψλ ινηκψμεσλ, φπσο ε ιηζηεξίσζε, ε ζαικνλέιισζε θαη ε ηνμνπιάζκσζε. Ππζηήλεηαη ην παζηεξησκέλν ή γάια πςειήο παζηεξίσζεο, ε απνθπγή καιαθψλ ηπξηψλ, πξνπαξαζθεπαζκέλσλ ή κε θαιά καγεηξεκέλσλ γεπκάησλ, σκψλ θξεάησλ θαη απγψλ. Θαιφ είλαη λα απνκαθξχλνληαη θαηνηθίδηεο γάηεο, ή δηαθνξεηηθά λα αιιάδεη ε εηδηθή άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο θελψζεηο ηνπο κε ρξήζε ειαζηηθψλ γαληηψλ. 4. Σπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ Ππζηήλεηαη ε απνθπγή ρξήζεο νπνηνπδήπνηε θαξκάθνπ ζηελ θχεζε, εθηφο αλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην ζεξάπνληα θαη εθφζνλ ην πξνζδνθψκελν φθεινο γηα ηελ αζζελή θαη ην θχεκα είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν απφ ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Αθφκε ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζεξαπείαο δελ είλαη απαξαίηεηα αθίλδπλε θαη θαιφ είλαη ε έγθπνο λα θαηαθεχγεη ζε απηέο κε εμαηξεηηθή θεηδψ. 5. Άζθεζε Δλζαξξχλεηαη ε ήπηα έσο κέηξηα άζθεζε, αιιά ηνλίδεηαη ή απνθπγή έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηθίλδπλσλ ζπνξ. Δηδηθφηεξα, ε Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε Ξεξηγελλεηηθήο Ηαηξηθήο (World Association of Perinatal Medicine, WAPM) πξνηείλεη σο αζθαιείο αζθήζεηο ην θνιχκπη θαη ην ζηαηηθφ πνδήιαην. 25

26 6. Σεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε ζεμνπαιηθή επαθή ζπλδπάδεηαη κε αλεπηζχκεηε έθβαζε, σζηφζν, ζπλήζσο πξνηείλεηαη ε απνθπγή ηεο ζην γ ηξίκελν θαη πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαηά ηελ επαθή. 7. Κάπληζκα, αιθνόι, λαξθσηηθά Δλζαξξχλεηαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε απνθπγή ιήςεο λαξθσηηθψλ, ελψ ζπζηήλεηαη ε δηαθνπή ηνπ αιθνφι, ηνπιάρηζηνλ ζην α ηξίκελν θαη θαηφπηλ ρξήζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο, κία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ελψ ππάξρνπλ εηδηθά θέληξα γηα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο. 8. Ταμίδηα Ζ έγθπνο κπνξεί λα εξγάδεηαη θαη λα ηαμηδεχεη, αιιά γεληθψο πεξηνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Αληηκεηψπηζε ζπρλψλ ζπκπησκάησλ ζηελ θχεζε Γίλεηαη ελεκέξσζε θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε λαπηίαο θαη εκέησλ, ελδερφκελεο απμεκέλεο θνιπηθήο έθθξηζεο, νζθπαιγίαο, αηκνξξνΐδσλ θαη θιεβίηηδαο. Ξξφβιεςε, αλίρλεπζε θαη αξρηθή αληηκεηψπηζε ςπρηθψλ παζήζεσλ Γίλεηαη αδξή εθηίκεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο επηηφθνπ κε απιέο εξσηήζεηο: «Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, αηζζάλζεθεο θαηάζιηςε ή απειπηζία;» «Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα πφζν ζπρλά αηζζάλζεθεο άζρεκα επεηδή είρεο κηθξφ ελδηαθέξνλ ή επραξίζηεζε γηα λα θάλεηο δηάθνξα πξάγκαηα;». Δάλ θάπνηα απφ ηηο απαληήζεηο είλαη ΛΑΗ, ε επφκελε εξψηεζε είλαη:«δίλαη θάηη πνπ αηζζάλεζαη φηη ρξεηάδεζαη ή ζέιεηο βνήζεηα;». Πηε ζπλέρεηα, αμηνινγείηαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ςπρνιφγν ή ςπρίαηξν. Θιηληθή Δμέηαζε Ξαξάιιεια κε ηελ θιηληθή εμέηαζε, ζηελ 1ε επίζθεςε γίλνληαη ζσκαηνκεηξήζεηο θαη ππνινγίδεηαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, ν νπνίνο 26

27 επαλαμηνινγείηαη ζηηο επφκελεο επηζθέςεηο. Γε ζπζηήλεηαη ε επαλαιακβαλφκελε εμέηαζε ησλ καζηψλ θαη ηεο ππέινπ θαη εθηηκψληαη θαηλφκελα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Δθηίκεζε αηκαηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ 1. Αλαηκία Ππζηήλεηαη πξψηε κέηξεζε αηκνζθαηξίλεο ηελ ~10 ΔΘ δεχηεξε ηελ 28 ε ΔΘ. Δάλ ζηελ πξψηε ιήςε ε αηκνζθαηξίλε είλαη <11 g/dl ή ζηελ δεχηεξε <10.5 g/dl, δηεξεπλάηαη ε αλαηκία θαη ρνξεγείηαη ζπκπιήξσκα ζηδήξνπ, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 2. Οκάδα αίκαηνο θαη αιιναληηζώκαηα έλαληη ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ Γίλεηαη έιεγρνο νκάδαο αίκαηνο θαη παξάγνληα Rhesus D λσξίο ζηελ θχεζε. Πε έγθπεο Rhesus D αξλεηηθέο θαη κε επαηζζεηνπνηεκέλεο ζπζηήλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνθχιαμε κε αληί D αλνζνζθαηξίλε, αθνχ πξνεγεζεί έιεγρνο ηνπ ζπληξφθνπ γηα λα επηβεβαησζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο ρνξήγεζήο ηεο. Δπηπιένλ, ειέγρνληαη γηα αληηζψκαηα θαηά ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (έκκεζε Coombs) ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηελ 28 ε ΔΘ, αλεμαξηήησο ηεο παξνπζίαο ή φρη ηνπ παξάγνληα Rhesus. Πε πεξίπησζε επξέζεσο αληηζσκάησλ πξέπεη λα παξαπέκπνληαη ζε εηδηθφ θέληξν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 3. Έιεγρνο γηα αηκνζθαηξηλνπάζεηεο Ξιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ζαιαζζαηκίεο θαη δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία γίλεηαη πξηλ ηε 10 ε ΔΘ, κε ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο, δνθηκαζία δξεπάλσζεο θαη ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο ζε πιεζπζκνχο κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ >1,5 πεξηπηψζεηο/ θπήζεηο. Έιεγρνο γηα αλσκαιίεο εκβξχνπ Νη αλεπίπιεθηεο θπήζεηο δηθαηνχληαη δχν κφλνλ ππεξερνγξαθήκαηα (απρεληθή δηαθάλεηα θαη ππεξερνγξάθεκα 2 νπ ηξηκήλνπ γηα έιεγρν δνκηθψλ αλσκαιηψλ). Γελ ζπζηήλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εμέηαζεο Doppler 3 νπ ηξηκήλνπ ζε θπήζεηο ρακεινχ θίλδπλνπ. Δηδηθφηεξα: 27

28 1. Κεηαμχ 11 0/7 θαη 13 6/7 ΔΘ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλευπινεηδηψλ (ηξηζσκία 21, 13 θαη 18) δηελεξγείηαη ζπλδπαζκέλε δνθηκαζία 1 νπ ηξηκήλνπ (ππεξερνγξαθηθνί δείθηεο κε θχξην ηελ απρεληθή δηαθάλεηα ηνπ εκβξχνπ θαη βηνρεκηθνχο, φπσο ην ειεχζεξν θιάζκα ηεο βήηα ππννκάδαο ηεο ρνξηαθήο γνλαδνηξνπίλεο (β-hcg) θαη ην PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A). Αλ ε πξψηε εμέηαζε γίλεη κεηά ηε 14 ε ΔΘ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε κέηξεζε απρεληθήο δηαθάλεηαο, γίλεηαη ε ηξηπιή ή ηεηξαπιή δνθηκαζία κεηαμχ 15 0/7 θαη 20 0/7 ΔΘ κε κέηξεζε α-θεηνπξσηεΐλεο, ρνξηαθήο γνλαδνηξνπίλεο, αζχδεπθηεο νηζηξηφιεο, θαη αλαζηαιηίλεο Α ζηνλ νξφ ηεο εγθχνπ. 2. Κεηαμχ 18 0/7 θαη 22 6/7 ΔΘ δηελεξγείηαη ππεξερνγξάθεκα γηα έιεγρν δνκηθψλ αλσκαιηψλ ηνπ εκβξχνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαπίζησζε γηα ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ θνηινηήησλ, ηξηψλ αγγείσλ (πλεπκνληθή αξηεξία, ανξηή θαη άλσ θνίιε θιέβα) θαη θπζηνινγηθή ζχλδεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ κε ηελ θαξδηά. Ρν ππεξερνγξάθεκα 2 νπ ηξηκήλνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα ζχλδξνκν Down νχηε γηα ην επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ηνπ ζπλδξφκνπ κε βάζε ηελ εχξεζε ελφο κφλν ήπηνπ δείθηε γηα ρξσκνζσκηαθή αλσκαιία ζην ππεξερνγξάθεκα απηφ. Πε πεξίπησζε φκσο απμεκέλεο απρεληθήο πηπρήο (κεγαιχηεξεο απφ 6mm ή αλ δηαπηζησζνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ειάζζνλεο δείθηεο ή ηνπο κείδνλεο δείθηεο γηα ρξσκνζσκηαθή αλσκαιία ζην ππεξερνγξάθεκα δεπηέξνπ ηξηκήλνπ, ε έγθπνο πξέπεη λα παξαπέκπεηαη ζε εηδηθφ ηαηξφ ή ζε θέληξν πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα ην ελδερφκελν δηελέξγεηαο επεκβαηηθνχ γελεηηθνχ ειέγρνπ (ακληνπαξαθέληεζε). Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζην ππεξερνγξάθεκα 2 νπ ηξηκήλνπ βξεζεί ρακειή πξφζθπζε πιαθνχληα ζπζηήλεηαη επαλάιεςε ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο δηαθνηιηαθά ή θαη δηαθνιπηθά αλ ρξεηαζηεί, ζηηο 32 εβδνκάδεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πιαθνχληαο θηάλεη σο ην έζσ ηξαρειηθφ ζηφκην (επηρείιηνο ή επηπσκαηηθφο). Γελ ζπζηήλεηαη ππεξερνγξάθεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ππνςία κεγάινπ γηα ηελ ειηθία ηεο θχεζεο εκβξχνπ αλ ε έγθπνο αλήθεη ζε νκάδα ρακεινχ θηλδχλνπ. Ζ ζέζε ηνπ εκβξχνπ κπνξεί λα ειεγρζεί κεηά ηηο 36 βδνκάδεο κε ςειάθεζε ηεο θνηιηάο ηεο εγθχνπ θαη ζε πεξίπησζε ππνςίαο αλψκαιεο πξνβνιήο λα επηβεβαησζεί ππεξερνγξαθηθά. 28

29 Γελ ζπζηήλεηαη ε αθξφαζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εκβξχνπ ζε θάζε επίζθεςε αιιά αλ δεηεζεί απφ ηελ έγθπν πξέπεη λα γίλεηαη, νχηε ε πξαγκαηνπνίεζε θαξδηνηνθνγξαθήκαηνο εξεκίαο (NST-Non Stress Test) ζε θχεζε ρσξίο επηπινθέο. Κφλν ζε γπλαίθεο πνπ αξλήζεθαλ ζηηο 41 εβδνκάδεο λα ππνβιεζνχλ ζε απνθφιιεζε πκέλσλ θαη ζε πξφθιεζε ηνθεηνχ θαη ζπκπιήξσζαλ ηηο 42 ΔΘ ζπζηήλεηαη πην ζηελή παξαθνινχζεζε κε θαξδηνηνθνγξάθεκα δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ππεξερνγξαθηθή κέηξεζε ηεο κεγαιχηεξεο θάζεηεο ιίκλεο ακληαθνχ πγξνχ. Έιεγρνο γηα ινηκψμεηο 1. Αζπκπησκαηηθή βαθηεξηνπξία Γηελεξγείηαη ζηελ αξρή ηεο θχεζεο θαιιηέξγεηα νχξσλ, θαζψο ε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ππεινλεθξίηηδαο. 2. Βαθηεξηαθή θνιπίηηδα Γελ ζπληζηάηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, θαζψο ε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο δελ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πξφσξνπ ηνθεηνχ νχηε απνηξέπεη άιιεο επηπινθέο ηεο θχεζεο. 3. Chlamydia trachomatis Γίλεηαη ελεκέξσζε κφλν ζε έγθπεο <25 εηψλ ζηελ πξψηε επίζθεςε ζρεηηθά κε ηελ πςειή ζπρλφηεηα ριακπδηαθήο ινίκσμεο θαη ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ παξαπνκπή γηα έιεγρν. 4. Κπηηαξνκεγαιντόs- Ληζηέξηα- Σηξεπηόθνθθνο ηεο νκάδνο Β Γελ γίλεηαη έιεγρνο γηα ηνλ θπηηαξνκεγαιντφ (CMV), ηε ιηζηεξίσζε νχηε ζπζηεκαηηθφο πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ην ζηξεπηφθνθθν νκάδαο Β, δίλνληαη φκσο πιεξνθνξίεο θαη θαλφλεο πγηεηλήο πνπ βνεζνχλ ζηελ απνθπγή πξνζβνιήο απφ ιηζηέξηα θαη απφ ζαικνλέια. 5. Ηπαηίηηδα Β-Ηπαηίηηδα C-HIV-Δξπζξά- Σύθηιε-Τνμνπιάζκσζε Γίλεηαη έιεγρνο γηα επαηίηηδα Β θαη C (HIV?) θαζψο ε γλψζε ηεο χπαξμεο ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε κεηάδνζήο απφ ηελ 29

30 κεηέξα ζην κσξφ κε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Δπίζεο γίλεηαη λσξίο ζηελ εγθπκνζχλε έιεγρνο γηα ηνμνπιάζκσζε, εξπζξά θαη ζχθηιε. Έιεγρνο γηα δηάθνξεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο 1. Γηαβήηεο θύεζεο Γίλεηαη πιεζπζκηαθφο έιεγρνο κε θακπχιε ζαθράξνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ εγθχσλ ζε απμεκέλν θίλδπλν (παρπζαξθία, βάξνο γέλλεζεο εκβξχνπ >4.5 Kg ζε πξνεγνχκελε εγθπκνζχλε, ηζηνξηθφ ΠΓ θχεζεο ζε πξνεγνχκελε θχεζε, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΠΓ, θαη πξνέιεπζε απφ Λφηηα Αζία, Θαξατβηθή θαη Κέζε Αλαηνιή) γηα ζαθραξψδε δηαβήηε (ΠΓ) ηεο θχεζεο. 2. Πξνεθιακςία Γίλεηαη πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ εγθχσλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ (ειηθία >40 εηψλ, πξσηνηφθνο, κεζνδηάζηεκα κεηαμχ δχν θπήζεσλ >10 εηψλ, νηθνγελεηαθφ ή αηνκηθφ ηζηνξηθφ πξνεθιακςίαο, BMI>30 Kg/m 2, πνιχδπκε θχεζε, πξνυπάξρνπζα αγγεηαθή λφζνο φπσο ππέξηαζε θαη πξνυπάξρνπζα λεθξηθή λφζνο) ζηηο νπνίεο γίλεηαη ζπρλφηεξε παξαθνινχζεζε αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ελεκέξσζε αλαδήηεζεο άκεζεο βνήζεηαο αλ παξνπζηάζνπλ έληνλε θεθαιαιγία, δηαηαξαρέο φξαζεο, δηαμηθηζηηθφ άιγνο επηγαζηξίνπ, νίδεκα πξνζψπνπ ή άθξσλ. Αλ δηαπηζησζεί ππέξηαζε, ζνβαξή πξσηετλνπξία ή θάπνην απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα ε έγθπνο κπαίλεη ζε πνιχ ζηελή παξαθνινχζεζε. 3. Τνθεηόο Γελ ζπζηήλεηαη πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα πξφσξν ηνθεηφ, ελψ ζε πεξίπησζε ηζρηαθήο πξνβνιήο, κνλήξνπο κε επηπιεγκέλεο θχεζεο πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή εμσηεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ εκβξχνπ ζε θεθαιηθή πξνβνιή κεηαμχ 36 θαη 37 εβδνκάδσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη νπιή ή αλσκαιία δηάπιαζεο ηεο κήηξαο, ξήμε πκέλσλ, θνιπηθή αηκφξξνηα, ή άιιε ηαηξηθή αληέλδεημε. 30

31 2.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα Πηελ Διιάδα ε παξαθνινχζεζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ γίλεηαη θπξίσο απφ ηαηξνχο (Καηεπηήξεο-Γπλαηθνιφγνη ζε ηδησηηθά θαη δεκφζηα Καηεπηήξηα, ηδησηηθά ηαηξεία ή Θέληξα γείαο) θαη ζπαληφηεξα απφ καίεο ζε Θέληξα γείαο θαη Αγξνηηθά Ηαηξεία ή καίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηδέα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαη ηνπ ηνθεηνχ ζην ζπίηη. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο, νχηε νκνηφκνξθν πιάλν παξαθνινχζεζεο ηεο εγθχνπ. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εγθχνπ λα γίλεηαη κε επηζθέςεηο αλά κήλα είηε είλαη πξσηνηφθνο είηε είλαη πνιπηφθνο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζπλήζσο παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα αγσγήο πγείαο, φπσο ε δηαηξνθή, ε άζθεζε, ε δηαθνπή θαπλίζκαηνο, ε πξνεηνηκαζία γηα ηνλ ηνθεηφ, ν ζειαζκφο θαη ε πεξηπνίεζε ηνπ λενγέλλεηνπ. Ππλήζσο ζηελ Διιάδα αθνινπζείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ FDA (Food and Drug Administration) ησλ ΖΞΑ γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζηελ πξψηε επίζθεςε ηεο εγθχνπ πεξηιακβάλνπλ γεληθή εμέηαζε αίκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο), νκάδα αίκαηνο-rhesus, ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο, δνθηκαζία δξεπαλψζεσο, νπξία, ζάθραξν αίκαηνο, έιεγρνο ινηκψμεσλ, απζηξαιηαλφ αληηγφλν, ( έιεγρνο ζπξενεηδνχο κε T 3, FT 4, TSH?), γεληθή εμέηαζε νχξσλ (αλά κήλα επαλάιεςε), θαιιηέξγεηα νχξσλ, θαιιηέξγεηα θνιπηθνχ πγξνχ (αλαδήηεζε κπθήησλ, ηξηρνκνλάδσλ, Neisser, θφθθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξεπηνθφθθνπ νκάδαο Β πνπ επαλαιακβάλεηαη ζπλήζσο ζηηο ΔΘ?, αεξφβησλ, αλαεξφβησλ, κπθνπιάζκαηνο, νπξενπιάζκαηνο θαη ριακπδίσλ??). Νξηζκέλνη γπλαηθνιφγνη παξαγγέιλνπλ επίζεο έιεγρν γηα ιηζηέξηεο. Δθηφο απφ ηελ θιηληθή εμέηαζε ηεο εγθχνπ, ζε θάζε επίζθεςε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ βάξνπο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Ν ππεξερνγξαθηθφο έιεγρνο, κε βάζε ην Ξξνεδξηθφ δηάηαγκα Ξ.Γ.228/2000,ΦΔΘ Α 197/ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην Ξ.Γ.210/2003, ΦΔΘ Α 168/ , άδεηα εθηέιεζεο ππεξερνγξαθεκάησλ γηα παξαθνινχζεζε ηεο εγθπκνζχλεο, πέξα απφ ηνπο αθηηλνιφγνπο, έρνπλ κφλν νη καηεπηήξεο γπλαηθνιφγνη πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα έλα εμάκελν κεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ζε πηζηνπνηεκέλα θέληξα εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ εμεηαζηεί κε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ή έγθπνο είλαη Rhesus αξλεηηθή δεηείηαη έκκεζνο Coombs, ζπλήζσο θάζε κήλα, θαη 31

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα