Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ. & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ. & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ"

Transcript

1 Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ

2 Οι Γσναίκες ζηο Ιζλάμ & Η Διάυεσζη κάποιφν Κοινών Παρανοήζεφν املرأة يف ظالل اإلسالم Τοσ Δξα Ακπλη Αξ-Ραρκάλ Αζ-ίρα عبد الرمحن بن عبد الكريم الشيحة Μεηάθραζη EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) املركز األورويب لدلراسات اإلسالمية & رجيالوس كونستادينوس 2

3 Οι Γσναίκες ζηο Ιζλάμ Σνπ: Δξ. Ακπλη Αξ-Ραρκάλ Αζ-ίρα Μεηάθξαζε EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) Ρεγάινο Κσλζηαληίλνο Επηκέιεηα Σζεθνχξα Βίβηαλ Ahmed Αl-Amir Ρεγάινπ Αξηζηέα Copyright (Πνεσμαηικά δικαιώμαηα): Δξ. Ακπλη Αξ-Ραρκάλ κπηλ Ακπλη Αι-Καξείκ Αζ-ίρα. Τα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα αλήθνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα, κε εμαίξεζε ηε ρξήζε γηα δσξεάλ δηαλνκή, ρσξίο θακία πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε, ή αθαίξεζε πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ. 3

4 Ασηό ηο βιβλίο πραγμαηεύεηαι ηα ακόλοσθα ερφηήμαηα και θέμαηα: Τε ζέζε ησλ γπλαηθώλ θαηά πεξηόδνπο: ηηο γπλαίθεο ζηελ πξν-θζιακηθή αξαβηθή θνηλσλία ηελ ηλδηθή θνηλσλία ηελ θηλεδηθή θνηλσλία ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηε ξσκατθή θνηλσλία ηελ παξαδνζηαθή εβξατθή θνηλσλία ηελ παξαδνζηαθή ρξηζηηαληθή θνηλσλία θαη ηε ζύγρξνλε θνζκηθή θνηλσλία. Θέκαηα ζηα νπνία νη Άλδξεο θαη νη Γπλαίθεο ζεσξνύληαη ίζνη ζην Θζιάκ: ζηε βαζηθή αλζξώπηλε ππόζηαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεώζεσλ ζηηο ακνηβέο θαη ηηο ηηκσξίεο ζηελ εγθόζκηα θαη ηε Μέιινπζα δσή ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ ειεπζεξία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο επγέλεηαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζην όηη θαη νη δύν θέξνπλ επζύλε ζηελ αλακόξθσζε ηεο θνηλσλίαο. Τε ζέζε θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο Μνπζνπικαληθήο θνηλσλίαο: σο λενγλό, παηδί θαη λεαξό θνξίηζη σο αδειθή σο ζύδπγνο σο κεηέξα σο ζπγγελήο θαη γεηηόληζζα, θαη σο γπλαίθα γεληθόηεξα. 4

5 Παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ γπλαηθώλ ζην Θζιάκ θαη ηε δηάςεπζή ηνπο: γηα ηελ πνιπγακία ηελ εγεζία θαη ηελ επζύλε ην ζπκθσλεηηθό ηνπ γάκνπ θαη ηελ θεδεκνλία ηελ πεηζάξρεζε ηεο ζπδύγνπ ηηο δνινθνλίεο γηα δεηήκαηα ηηκήο ηα δηαδύγηα ηε καξηπξία ηελ θιεξνλνκηά ην θόξν αίκαηνο ηελ εξγαζία θαη ηε Χηηδάκπ (ην θάιπκκα ηνπ θεθαιηνύ). 5

6 Περιετόμενα Πξόινγνο Εηζαγσγή Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα Δηθαηώκαηα ησλ Γπλαηθώλ Η ζέζε ησλ γπλαηθώλ αλά ηνπο αηώλεο: Οη Γπλαίθεο ζηηο πξν-θζιακηθέο Κνηλσλίεο θαη Πνιηηηζκνύο Τα Δηθαηώκαηα ησλ Γπλαηθώλ ζην Θζιάκ: γεληθά, σο παηδηά θαη θόξεο, σο αδειθέο, σο ζύδπγνη, σο κεηέξεο. 1) Η θξνληίδα γηα ηηο Γπλαίθεο γεληθόηεξα, θαη ε Θζόηεηα ησλ Αλδξώλ θαη ησλ Γπλαηθώλ ζην Θζιάκ, θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή θύζε ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιιν. 2) Οη Γπλαίθεο σο Παηδηά θαη Κόξεο 3) Οη Γπλαίθεο σο Σύδπγνη 4) Οη Γπλαίθεο σο Μεηέξεο 5) Οη Γπλαίθεο σο ζπγγελείο θαη Γεηηόληζζεο 6) Παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηηο Γπλαίθεο ζην Θζιάκ 7) Η Πνιπγπλία ζην Θζιάκ 8) Η Δύλακε ηνπ Κεδεκόλα ζην Σπκθσλεηηθό ηνπ Γάκνπ 9) Οηθνλνκηθέο θαη Ηζηθέο Επζύλεο ηνπ Ννηθνθπξηνύ 10) Η πεηζάξρεζε ηεο ζπδύγνπ 11) Τν Δηθαίσκα γηα Δηαδύγην αλήθεη ζην ζύδπγν 12) Τα Δηθαηώκαηα ησλ Γπλαηθώλ ζηελ Κιεξνλνκηά 13) Μαξηπξία ησλ Γπλαηθώλ 14) Ταμίδη ρσξίο ηε Σπλνδεία Κνληηλνύ Άλδξα Σπγγελή 15) Τν Δηθαίσκα ησλ Γπλαηθώλ γηα Εξγαζία 16) Αλαθνξηθά κε ηε Χηηδάκπ (θάιπκκα ηνπ θεθαιηνύ) Επίινγνο 6

7 Πρόλογος Ό ινο ν έπαηλνο αλήθεη ζηνλ Αιιά(ρ), Σνλ Όςηζην. Δίζε Ο Αιιά(ρ) λα εμπςψζεη ηνλ Πξνθήηε Σνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη αζθαιείο απφ θάζε θαθφ. Πηζηεχσ φηη δελ κπνξψ λα παξνπζηάζσ θάπνηα λέα πιεξνθνξία πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ. πλεπψο, επηρείξεζα λα ζπιιέμσ, λα νξγαλψζσ θαη λα ζπλνςίζσ κεξηθέο απφ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πάλσ ζ απηφ ην ζέκα, θαη λα ηηο παξνπζηάζσ πξνο φθεινο ηνπ αλαγλψζηε. Διπίδσ θαη πξνζεχρνκαη γηα θαζνδήγεζε απφ Σνλ Αιιά(ρ), Σνλ Όςηζην, ψζηε λα θηάζσ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ. Δίλαη κεγάιε αδηθία λα θαηεγνξεί θαλείο ην Ηζιάκ γηα θαθνκεηαρείξηζε θαη θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ, φηαλ ππάξρνπλ πνιιέο δειψζεηο απφ ην Βηβιίν πνπ απνθάιπςε Ο Αιιά(ρ), ην Κνξάλην, θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Πξνθήηε ( ) πνπ αλαηξνχλ απηήλ ηελ ςεπδή ζπθνθαληία. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, ιέεη: Ω Δζείο νη άλζξσπνη! αο έρνπκε πιάζεη απφ έλα αξζεληθφ θαη έλα ζειπθφ, θαη ζαο θάλακε ζε ιανχο θαη θπιέο γηα λα γλσξίδεζηε κεηαμχ ζαο (θη φρη λα θαηαθξνλεί ν έλαο ηνλ άιινλ). Βέβαηα, ν πην ηηκεκέλνο απφ ζαο ζηα κάηηα ηνπ Αιιά(ρ) είλαη ν πην επζεβήο (αλάκεζά ζαο). Κη ν Αιιά(ρ) είλαη Αιείκ (Παληνγλψζηεο) θαη Υακπείξ (=Γλσξίδεη πιήξσο) (γηα φια ηα πξάγκαηα) Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, ιέεη επίζεο: [Κνξάλην 49:13] Καη απφ ηα εκεία Σνπ είλαη θαη ην φηη έπιαζε γηα ζαο ζπδχγνπο απφ εζάο ηνπο ίδηνπο, γηα λα βξείηε εηξήλε θαη αλάπαπζε ζ απηέο, θαη έρεη ζέζεη κεηαμχ ζαο ζηνξγή θαη έιενο. η αιήζεηα, ζ απηφ ππάξρνπλ εκεία γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπιινγίδνληαη. Ο Πξνθήηεο ( ) είπε: «η αιήζεηα νη γπλαίθεο είλαη ηα δίδπκα ησλ αλδξψλ.» [Κνξάλην 30:21] [Άκπνπ Νηανχλη] 7

8 Ειζαγφγή Δ ηάθνξεο εθθιήζεηο γηα ηελ ειεπζεξία, ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ αθνχζηεθαλ ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη πνιιά ζπλζήκαηα επηλνήζεθαλ γηα ηηο πνξείεο ηνπο. ε θάπνηεο θνηλσλίεο νη γπλαίθεο δνχζαλ πξάγκαηη θάησ απφ ζπλζήθεο θαηαπίεζεο, ζθιεξφηεηαο θαη αδηθίαο, θαη ζηεξνχληαλ βαζηθψλ αλζξσπηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Γελ κπνξεί λα αξλεζεί θαλείο φηη θάπνηνη Μνπζνπικάλνη παξέθιηλαλ απφ ηηο Ηζιακηθέο αξρέο θαη δηδαζθαιίεο. Ο Ηζιακηθφο λφκνο αληίζεηα, έρεη ζπγθεληξψζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζε έλα νινθιεξσκέλν θαη ηζνξξνπεκέλν ζχζηεκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ζπλζεκάησλ πνπ δηαδίδνληαλ απφ ηα δηεζλή απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ησλ γπλαηθψλ δείρλνπλ λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία: ηελ απειεπζέξσζε ησλ γπλαηθψλ, ηα ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Θα ηα εμεηάζνπκε ππφ ην πξίζκα ηνπ Ηζιακηθνχ λφκνπ θαη δηδαζθαιηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξαθηηθέο θάπνησλ αδαψλ Μνπζνπικάλσλ θαη άιισλ κε απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο. Πξψηα απ φια, ε ιέμε «απειεπζέξσζε» δείρλεη φηη ηζρχνπλ δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί, θαη δεχηεξνλ, φηη νη γπλαίθεο είλαη ππνδνπισκέλεο θαη πξέπεη λα απειεπζεξσζνχλ. Απηφ είλαη ακθηιεγφκελν θαη παξαπιαλεηηθφ θαζψο ε απφιπηε ειεπζεξία είλαη αλέθηθηε, αλεμάξηεηα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα έλαλ άλδξα ή κία γπλαίθα. Σν αλζξψπηλν είδνο πεξηνξίδεηαη εθ θχζεσο απφ ηηο έκθπηα πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Σφζν νη άλδξεο, φζν θαη νη γπλαίθεο πξέπεη λα δήζνπλ ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηα δηάθνξα δεηήκαηα ηεο δσήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν άλζξσπνο δελ είλαη ειεχζεξνο θαη αλεμάξηεηνο ζηηο πξάμεηο ηνπ, ή φηη είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπ; Μπνξεί λα είλαη θαλείο ειεχζεξνο απφ θπζηθά φξηα θαη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο; Αλ είλαη ππνδνπισκέλνη, ηφηε ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ζε πνηνλ; Κάζε ηη πνπ απνθαιείηαη ειεπζεξία έρεη θπζηθνχο θαη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηπρφλ ππέξβαζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη φιεο σο απξεπείο, απνιίηηζηεο θαη εγθιεκαηηθέο. Ο Ηζιακηθφο Νφκνο ζέζπηζε φηη ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο αλαδεηνχλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ εηδσινιαηξία, ηελ ηπξαλλία, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ αδηθία. Οη αξρέο θαη νη λφκνη πνπ απνθαιχθζεθαλ απφ ην Θεφ δηδάζθνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ απζηεξά ηνλ κνλνζετζκφ, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ εζηθή. Μέζα ζ απηφ ην πιαίζην, νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ αιιεινεμαξηψκελνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ξφινπο. Ο Ηζιακηθφο Νφκνο έδσζε ζηε γπλαίθα ην δηθαίσκα λα δηεπζεηεί ε ίδηα πνιιέο ππνζέζεηο ζηελ θνηλσλία, αληί λα ηηο δηεπζεηεί δηά κέζνπ θεδεκφλα. Οη γπλαίθεο 8

9 ζην Ηζιάκ είλαη επηζήκσο ππεχζπλεο θαη επηθεθαιείο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ ηνπο, είηε απηέο είλαη νηθνλνκηθέο, είηε θνηλσληθέο, είηε άιινπ είδνπο, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο θνηλσλίεο. Γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ηεο, ν παηέξαο ηεο, ν αδεξθφο, ν ζείνο θαη ν ζχδπγφο ηεο - ην ηζρπξφ θχιν - είλαη ππνρξεσκέλνη θαη δεζκεχνληαη λνκηθά λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηηκή ηεο θαη λα αλαιάβνπλ ην βηνπνξηζκφ θαη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηεο. Τπνηηκά απηφ ηε ζέζε ηεο, ή ηελ εμπςψλεη; Σν Ηζιάκ έρεη απαγνξέςεη εμίζνπ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο απφ ην λα είλαη άζεκλνη δεκνζίσο, θαη απηφ κεηαθξάδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ηα δχν θχια, γηα ιφγνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε θχζε ηνπο. ινη πξέπεη λα δηαθπιάζζνπλ ηελ αξεηή ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη ζε δεκφζην. Ο Ηζιακηθφο Νφκνο πξνζηαηεχεη ηηο γπλαίθεο απφ ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηελ παξελφριεζε, θαη απηφ απαηηεί θαλέλα απφ ηα δχν θχια λα κε δηαπξάηηεη πξάμεηο ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο ή δειεαζηηθέο γηα ην άιιν. Γηα ην ιφγν απηφ, ν Ηζιακηθφο Νφκνο απαηηεί ζεκλή ελδπκαζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ φηαλ βγαίλνπλ εθηφο ζπηηηνχ θαη απαγνξεχεη ηηο ειεχζεξεο ζπλεπξέζεηο-ζρέζεηο θαη νπνηνδήπνηε είδνο θπζηθήο επαθήο κε ην άιιν θχιν. Σν Ηζιάκ απεηθνλίδεη ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά λα κελ επηηξέπεηαη λα είλαη επηβιαβήο γηα ην άηνκν ή θαηαζηξνθηθή γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεηαη κε ηα ιφγηα ηνπ Αγγειηνθφξνπ Σνπ Αιιά(ρ) ( ) φηαλ είπε ζε έλα απζεληηθφ ραληίζ: «Σν παξάδεηγκα απηνχ πνπ ηεξεί ηνπο λφκνπο Σνπ Αιιά(ρ) κε απηφλ πνπ ηνπο παξαβηάδεη είλαη ζαλ έλαλ ιαφ, νη άλζξσπνη ηνπ νπνίνπ έβαιαλ ζηνίρεκα γηα ηηο ζέζεηο ζε έλα πινίν κέζα ζηε ζάιαζζα. Έηζη θάπνηνη θέξδηζαλ ην θάησ κέξνο ηνπ πινίνπ, ελψ νη άιινη έιαβαλ ην άλσ κέξνο ηνπ. ηαλ απηνί πνπ ήηαλ ζην θάησ κέξνο αλέβαηλαλ πάλσ γηα λα πάξνπλ λεξφ γηα λα πηνχλ, έξηρλαλ θαηά ιάζνο λεξφ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην επάλσ κέξνο ηνπ πινίνπ. Οη άλζξσπνη ζην πάλσ κέξνο ηνχο είπαλ: «Γελ ζα ζαο επηηξέςνπκε λα αλεβείηε πάλσ θαη λα καο πεηξάμεηε.» θαη έηζη νη άλζξσπνη ζην θάησ κέξνο είπαλ: «Σφηε ζα θάλνπκε κηα ηξχπα ζην θάησ κέξνο ηνπ πινίνπ, γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζην λεξφ.». Ο Πξνθήηεο πξφζζεζε: «Αλ ζα ηνπο απνηξέςνπλ ζα ζσζνχλ φινη, θαη αλ ηνπο επηηξέςνπλ ζα πληγνχλ φινη.» [Αι-Μπνπράξη] Έλαο γλσζηφο Γεξκαλφο ζηνραζηήο θαη θηιφζνθνο, ν νπελράνπεξ είπε: «Γψζηε ζε κηα γπλαίθα πιήξε θαη απφιπηε ειεπζεξία γηα ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΔΣΟ, θαη ειέγμηε καδί κνπ κεηά απφ απηφ γηα λα δείηε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ειεπζεξίαο. Μελ μερλάηε φηη εζείο (φινη), καδί κε κέλα, ζα θιεξνλνκήζεηε ηηο αξεηέο, ηελ αγλφηεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε. Αλ πεζάλσ (κέρξη ηφηε), είζηε 9

10 ειεχζεξνη λα πείηε είηε: "Έθαλε ιάζνο!" ή "Έθηαζε ζηελ θαξδηά ηεο αιήζεηαο!"» Μηα Ακεξηθαλίδα δεκνζηνγξάθνο, ε Υειέζηαλ ηάλζκπεξη, πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 250 εθεκεξίδεο, έρεη εξγαζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη ηεο αλακεηάδνζεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα, θαη έρεη επηζθεθηεί δηάθνξεο Μνπζνπικαληθέο ρψξεο, είρε λα πεη απηφ ζην ηέινο κίαο απφ ηηο επηζθέςεηο ηεο ζε κία απφ απηέο: «Ζ Αξαβηθή Ηζιακηθή θνηλσλία είλαη άξηηα θαη πγηήο. Απηή ε θνηλσλία πξέπεη λα ζπλερίζεη λα πξνζηαηεχεη ηηο παξαδφζεηο ηεο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηφζν ηνπο άλδξεο, φζν θαη ηηο γπλαίθεο ζε θάπνηνλ ινγηθφ βαζκφ. Απηή ε θνηλσλία δηαθέξεη ζίγνπξα απφ ηηο Δπξσπατθέο θαη Ακεξηθαληθέο θνηλσλίεο. Ζ Αξαβηθή Ηζιακηθή θνηλσλία έρεη ηηο δηθέο ηεο παξαδφζεηο πνπ επηβάιινπλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη φξηα ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο θαη δίλνπλ ηδηαίηεξα ζεβαζηή ζέζε θαη θχξνο ζηνπο γνλείο Πξψηα απ φια, νη πην απζηεξνί πεξηνξηζκνί αθνξνχλ ηελ απφιπηε ζεμνπαιηθή ειεπζεξία, ε νπνία πξαγκαηηθά απεηιεί ηφζν ηελ θνηλσλία, φζν θαη ηελ νηθνγέλεηα ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. πλεπψο, νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Αξαβηθή Ηζιακηθή θνηλσλία είλαη έγθπξνη θαη ηαπηφρξνλα επεξγεηηθνί. πληζηψ αλακθίβνια ηελ ηήξεζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ηνπ θψδηθα εζηθήο. Σελ απαγφξεπζε ηεο κηθηήο εθπαίδεπζεο αξξέλσλ θαη ζειέσλ. Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο γπλαηθείαο ειεπζεξίαο, ή αθφκα θαιχηεξα, ηελ επηζηξνθή ζηελ πξαθηηθή ηεο πιήξεο καληίιαο. Δηιηθξηλά απηφ είλαη θαιχηεξν γηα εζάο απφ ηε ζεμνπαιηθή ειεπζεξία ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Απαγφξεπζε ηεο κηθηήο εθπαίδεπζεο γηαηί έρνπκε δερζεί πιήγκαηα απφ απηή ζηηο Ζ.Π.Α.. Ζ Ακεξηθαληθή θνηλσλία έρεη εθιεπηπλζεί, κεζηή πηα απφ θάζε κνξθή θαη είδνο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξίαο. Σα ζχκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο γεκίδνπλ ηηο θπιαθέο, ηα πεδνδξφκηα, ηα κπαξ, ηηο ηαβέξλεο θαη ηα πνξλεία. Ζ (ςεχηηθε) ειεπζεξία πνπ έρνπκε παξαρσξήζεη ζηα λεαξά θνξίηζηα θαη ηηο θφξεο καο, ηηο έρεη ζηξέςεη ζηα λαξθσηηθά, ην έγθιεκα θαη ην εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο. Ζ κηθηή εθπαίδεπζε, ε ζεμνπαιηθή ειεπζεξία θαη φια ηα είδε «ειεπζεξίαο» ζηηο Δπξσπατθέο θαη Ακεξηθαληθέο θνηλσλίεο έρνπλ απνηειέζεη απεηιή γηα ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη έρνπλ θινλίζεη εζηθέο αμίεο θαη θψδηθεο.» Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ειεπζεξίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη ην εμήο: Πνην είλαη εηιηθξηλά ην θαιχηεξν, ην πην σθέιηκν θαη ην πην πξνζηαηεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηηκήο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ; Απαιηήζεις για ηα Δικαιώμαηα ηφν Γσναικών 10

11 Ο η γπλαίθεο παγθνζκίσο απαηηνχλ ηζφηεηα δηθαησκάησλ. Γελ έρεη ππάξμεη, είηε ζην παξειζφλ, είηε ηψξα, θάπνην ζχζηεκα πνπ λα δηαηεξεί θαη λα πξνθπιάζζεη πξαγκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, φπσο θάλεη ν Ηζιακηθφο Νφκνο. Απηφ ζα επηβεβαησζεί θαη ζα ηεθκεξησζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ. Ο εξ Υάκηιηνλ, ν παζίγλσζηνο Άγγινο ζηνραζηήο θαη θηιφζνθνο, δήισζε ζην βηβιίν ηνπ ζρεηηθά κε ην Θζιάκ θαη ηνλ Αξαβηθό Πνιηηηζκό: «Οη δηαηάμεηο, νη θαλνληζκνί θαη νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο ζην Ηζιάκ είλαη ζαθείο, εηιηθξηλείο θαη αλνηθηέο. Σν Ηζιάκ εθκεηαιιεχεηαη ηελ πιήξε πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ηεο γπλαίθαο ελαληία ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα ηελ βιάςεη πξνζσπηθά, ή λα πξνθαιέζεη θαθή θήκε γηα ηελ ππφιεςε ή ην ραξαθηήξα ηεο.» Ο Γθνπζηάβ Λε Μπνλ, ν παζίγλσζηνο Γάιινο ζηνραζηήο, δήισζε ζην βηβιίν ηνπ, «Ο Αξαβηθόο Πνιηηηζκόο»: «Οη Ηζιακηθέο πξάμεηο αξεηήο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην λα ηηκά θαλείο θαη λα ζέβεηαη ηηο γπλαίθεο, αιιά επίζεο, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε φηη ην Ηζιάκ είλαη ε πξψηε ζξεζθεία πνπ ηηκά θαη ζέβεηαη ηηο γπλαίθεο. Δχθνια κπνξνχκε λα απνδείμνπκε απηφ δείρλνληαο φηη φιεο νη ζξεζθείεο θαη ηα έζλε, πξηλ απφ ηνλ εξρνκφ ηνπ Ηζιάκ, έβιαπηαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη πξνζέβαιιαλ ηηο γπλαίθεο.» Τπνγξακκίδεη επίζεο: «Σα δηθαηψκαηα ηνπ γάκνπ πνπ δειψζεθαλ θαη επεμεγήζεθαλ ζην Ηεξφ Κνξάλην θαη ζχκθσλα κε ηνπο εξκελεπηέο ησλ ελλνηψλ ηνπ Ηεξνχ Κνξαλίνπ είλαη καθξάλ θαιχηεξα απφ ηα Δπξσπατθά δηθαηψκαηα ηνπ γάκνπ, ηφζν γηα ηε γπλαίθα φζν θαη γηα ηνλ άλδξα.» [ζει 497] Πάλσ απφ ρίιηα ηεηξαθφζηα ρξφληα πξηλ, ην Ηζιάκ άξρηζε λα δηαδίδεηαη ζηνλ γλσζηφ θφζκν απφ ηε Μέθθα, θαη, ζηε ζπλέρεηα απφ ηε Μεδίλα, φπνπ ν Πξνθήηεο Σνπ Αιιά(ρ), Μσράκκαλη κπηλ Ακπλη Αιιάρ ( ) δίδαμε ην κήλπκά ηνπ. Σν Ηζιάκ άπισζε ην θσο ηνπ κέζα απφ ηηο δηδαζθαιίεο ησλ γξαθψλ πνπ απνθαιχθζεθαλ ζην Ηεξφ Βηβιίν Σνπ Αιιά(ρ), ην Κνξάλην, θαη ηηο εκπλεπζκέλεο παξαδφζεηο ηεο Σνύλλα (Σξφπν δσήο, ιφγηα θαη δξάζεο) ηνπ Πξνθήηε ( ), νη νπνίεο απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα ηε βάζε γηα ηνλ Ηζιακηθφ Νφκν. Σα ηζιακηθά δηδάγκαηα θαη ην ζχζηεκα δηθαίνπ είραλ κεγάιν αληίθηππν ζηε δσή ησλ νπαδψλ ηνπ Ηζιάκ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, απηφ επεξέαζε ηηο θνηλσλίεο ζηα εδάθε φπνπ νη κνπζνπικάλνη ηαμίδεςαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ. Σν Ηζιάκ εμαπιψζεθε πνιχ γξήγνξα κε ηξφπν εθπιεθηηθφ ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν θαη άθεζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δσήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε αλζξψπηλεο αλάγθεο. Σν Ηζιάκ δελ αληηηίζεηαη, αληηβαίλεη, νχηε απνξξίπηεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο λφκηκεο, ρξεζηέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπ. 11

12 Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ην Ηζιάκ γηα ηηο γπλαίθεο, πξέπεη λα εμεηάζνπκε ελ ζπληνκία ηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηνπ Ηζιάκ ζηελ αξαβηθή θνηλσλία θαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο ζηνλ θφζκν. Η Θέζη ηφν Γσναικών Ανά ηοσς Αιώνες Οη Γπλαίθεο ζηηο Πξν-Ιζιακηθέο Κνηλσλίεο θαη Πνιηηηζκνύο: Ο η γπλαίθεο ππέζηεζαλ κεγάιεο αδηθίεο ζηελ εηδσινιαηξηθή Αξαβηθή θνηλσλία θαη εθηέζεθαλ ζε δηάθνξα είδε ηαπείλσζεο πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ Αγγειηνθφξνπ Σνπ Αιιά(ρ) ( ). Αληηκεησπίδνληαλ σο πιηθή ηδηνθηεζία πξνο δηάζεζε αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ άλδξα θεδεκφλα. Γελ είραλ δηθαίσκα λα θιεξνλνκήζνπλ απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Οη Άξαβεο πίζηεπαλ φηη ε θιεξνλνκηά πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν ζε εθείλνπο πνπ είραλ ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο λα είλαη ζε ζέζε λα ηππεχζνπλ άινγν, λα πνιεκήζνπλ, λα απνθηήζνπλ ιάθπξα πνιέκνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηεο θπιή ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο ζηελ εηδσινιαηξηθή Αξαβηθή θνηλσλία δελ είραλ γεληθά απηέο ηηο ηδηφηεηεο, θιεξνδνηνχληαλ νη ίδηεο φπσο θάζε θηλεηφ αγαζφ, κεηά ην ζάλαην ελφο ρξεσκέλνπ ζπδχγνπ. Αλ ν λεθξφο ζχδπγνο είρε ελήιηθνπο γηνπο απφ άιινπο γάκνπο, ν κεγαιχηεξνο γηνο είρε ην δηθαίσκα λα ηελ πξνζζέζεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αθξηβψο φπσο έλαο γηνο θιεξνλνκεί αθίλεηε πεξηνπζία απφ ην λεθξφ παηέξα ηνπ. Γελ κπνξνχζε λα θχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ ζεηνχ γηνπ ηεο, εθηφο θη αλ θαηέβαιε ιχηξα. Ωο γεληθή πξαθηηθή, νη άλδξεο ήηαλ ειεχζεξνη λα απνθηνχλ φζεο ζπδχγνπο ήζειαλ ρσξίο θαζνξηζκέλν φξην. Γελ ππήξρε λνκηθφ ζχζηεκα δηθαηνζχλεο πνπ απαγφξεπε ζε έλαλ άλδξα λα δηαπξάμεη νπνηαδήπνηε αδηθία ζε βάξνο ησλ ζπδχγσλ ηνπ. Οη γπλαίθεο δελ είραλ δηθαίσκα επηινγήο, νχηε ζπγθαηάζεζεο ζην γάκν απιά παξαδίδνληαλ σο λχθεο. Οη γπλαίθεο απαγνξεπφηαλ λα παληξεπηνχλ μαλά αλ θάπνηνο άλδξαο ηηο ρψξηδε. ηελ πξν-ηζιακηθή πεξίνδν ηεο Αξαβίαο, νη παηέξεο εμαγξηψλνληαλ ζπρλά θαη δπζαξεζηνχληαλ κε ηε γέλλεζε ελφο ζειπθνχ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα. Κάπνηνη ην ζεσξνχζαλ θαθφ νησλφ. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, πεξηγξάθεη ηελ ππνδνρή ησλ λέσλ, απφ ηνλ παηέξα, γηα ηε γέλλεζε θφξεο ηνπο: ηαλ ηα λέα (ηεο γέλλεζεο) ζειπθνχ έξρνληαη ζε θάπνηνλ απφ απηνχο, ην πξφζσπφ ηνπ κέλεη (απφ εθείλε ηε ζηηγκή) ζθνηεηληαζκέλν, θαη γεκίδεη κε ζιίςε κέζα ηνπ! Κξχβεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ιφγσ ηνπ θαθνχ (θαη ηεο ληξνπήο) γηα απηφ πνπ πιεξνθνξήζεθε. Να ηελ θξαηήζεη κε αηίκσζε, ή λα ηελ ζάςεη ζην ρψκα; Ση άζιην είλαη απηφ πνπ απνθαζίδνπλ. 12

13 [Κνξάλην 16:58-59] Οη γπλαίθεο δελ κπνξνχζαλ θαλ λα αζθήζνπλ θάπνηα απφ ηα πην θπζηθά δηθαηψκαηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα λα ηξψλε ζπγθεθξηκέλα είδε θαγεηνχ, ηα νπνία επηηξέπνληαλ κφλν ζηνπο άλδξεο. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, θαηαγξάθεη απηφ ζην Ηεξφ Κνξάλην: Καη είπαλ:,ηη ππάξρεη ζηηο κήηξεο απηψλ ησλ θνπαδηψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνπο άλδξεο (γηα θαγεηφ) θαη είλαη απαγνξεπκέλν ζηηο ζπδχγνπο καο. Καη φκσο, αλ ην λενγέλλεην ήηαλ λεθξφ ηφηε δηθαηνχληαη φινη λα θάλε ην κεξίδηφ ηνπο ζε απηφ. [Κνξάλην 6:139] Σν κίζνο γηα ηα ζειπθά βξέθε σζνχζε ηνπο Άξαβεο ζην λα ηα ζάςνπλ δσληαλά. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, δειψλεη ζην Ηεξφ Κνξάλην θαηά ηελ αλαθνξά Σνπ ζηελ Ζκέξα ηεο Αληαπφδνζεο: Καη φηαλ ην ζειπθφ πνπ ζάθηεθε δσληαλφ ζα εξσηεζεί: γηα πνηα ακαξηία δνινθνλήζεθε; [Κνξάλην 81:8-9] Μεξηθνί παηέξεο έζαβαλ ηηο θφξεο ηνπο δσληαλέο αλ ην παηδί ήηαλ ιεπξφ, θνπηζφ ή είρε θάπνην ειάηησκα εθ γελεηήο. Ο Αιιά(ρ) δειψλεη ζην Ηεξφ Κνξάλην: Καη κελ ζθνηψλεηε ηα παηδηά ζαο απφ ην θφβν ηεο θηψρεηαο. Δκείο είκαζηε πνπ παξέρνπκε ηα αγαζά (πνπ νξίδνπκε γηα θάζε άλζξσπν) ζ' απηά θαη ζε ζαο. ίγνπξα, ε δνινθνλία ηνπο είλαη κεγάιε ακαξηία. [Κνξάλην 17:31] Ζ κνλαδηθή ηηκή πνπ παξερφηαλ ζε κηα γπλαίθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνηζιακηθήο επνρήο ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο ίδηαο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θπιήο ηεο, θαη ε εθδίθεζε ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε ηελ ηαπείλσλε ή ηελ αηίκαδε, αιιά αθφκα θαη απηφ γηλφηαλ πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο αλδξηθήο ππεξεθάλεηαο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ηηκήο ησλ θπιψλ, παξά ηεο αλεζπρία γηα ην γπλαηθείν θχιν. Ζ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ Αξαβηθή θνηλσλία νδήγεζε ηνλ Οχκαξ ηκπλ Αι-Υαηηάκπ, ην δεχηεξν Υαιίθε ησλ Μνπζνπικάλσλ ( ) λα πεη, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Μφζιεκ: «Μα Σνλ Αιιά(ρ), ζηελ πεξίνδν πξηλ ην Ηζιάκ δελ ππνινγίδακε ηηο γπλαίθεο θαζφινπ, κέρξη πνπ Ο Αιιά(ρ) απνθάιπςε ζρεηηθά κε απηέο φζα απνθάιπςε ζην Κνξάλην, θαη δηέλεηκε ζ απηέο φζα δηέλεηκε» [Αι-Μπνπράξη] 13

14 Οη Γπλαίθεο ζηελ Ιλδηθή Κνηλσλία: ηελ Ηλδηθή θνηλσλία νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνληαλ γεληθά σο ππεξέηξηεο Σ ή ζθιάβεο, ζαλ λα κελ είραλ δηθή ηνπο βνχιεζε θαη επηζπκίεο. Έπξεπε λα αθνινπζνχλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο ζε φια ηα δεηήκαηα. Γπλαίθεο δίλνληαλ σο πιεξσκή ζηνλ αληίπαιν, αλ θάπνηνο έραλε ζε ηπρεξά παηρλίδηα. Ωο έλδεημε αθνζίσζεο αλαγθάδνληαλ λα θανχλ δσληαλέο πεδψληαο απφ κφλεο ηνπο ζηε λεθξηθή ππξά ησλ ζπδχγσλ ηνπο κεηά ην ζάλαηφ ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή, πνπ νλνκάδεηαη «ζνχηηη» ζπλερίζηεθε κέρξη ην ηέινο ηνπ 17 νπ αηψλα φηαλ ην έζηκν ηέζεθε εθηφο λφκνπ, παξά ηελ απνγνήηεπζε πνπ πξνθάιεζε ζηνπο εγέηεο ηεο ηλδνπηζηηθήο ζξεζθείαο. Αλ θαη απαγνξεχηεθε επίζεκα, ην ζνχηηη αζθνχηαλ επξέσο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ζπλερίδεηαη αθφκε ζε κεξηθέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο νη γπλαίθεο πξνζθέξνληαη ζε ηεξείο σο παιιαθίδεο ή σο ηεξφδνπιεο πξνο εθκεηάιιεπζε. ε άιιεο πεξηπηψζεηο πξνζθέξνληαλ σο ζπζία ζηνπο ηλδνπηζηέο ζενχο γηα λα ηνπο επραξηζηήζνπλ ή λα δεηήζνπλ βξνρή. Οξηζκέλνη λόκνη ηνπ Ιλδνπηζκνύ δειψλνπλ φηη: «Ζ πξνθαζνξηζκέλε ππνκνλή, ν άλεκνο πνπ θπζά ή νη αλεκνζηξφβηινη, ν ζάλαηνο, ην Ππξ ηεο Κνιάζεσο, ην δειεηήξην, ηα θίδηα θαη ε θσηηά δελ είλαη ιηγφηεξν ζαηαληθά απφ ηηο γπλαίθεο.» Αλαθέξεηαη επίζεο ζε ζξεζθεπηηθά βηβιία ηνπ Ιλδνπηζκνύ φηη: «ηαλ ν Μάλλα [ν Ηλδφο ζεφο ηεο δεκηνπξγίαο] δεκηνχξγεζε γπλαίθεο επέβαιε ζε απηέο ηελ αγάπε ηνπ θξεβαηηνχ, ηηο ζέζεηο, ην ζηνιηζκφ [καθηγηάδ], ηε βξψκηθε ιαγλεία (φισλ ησλ εηδψλ), ην ζπκφ, ηελ εμέγεξζε ελάληηα ζηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηα, θαη ηηο θαθέο λννηξνπίεο, ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε.» ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Μάλλα Υέξκα ίζηξα ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο, κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη: «Μηα γπλαίθα κπνξεί λα δήζεη ρσξίο επηινγή αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή είλαη έλα κηθξφ θνξίηζη, κηα λεαξή θνπέια ή κηα ψξηκε γπλαίθα. Έλα λεαξφ θνξίηζη βξίζθεηαη ππφ ηηο δηαηαγέο θαη ηηο επηινγέο ηνπ παηέξα ηεο. Μηα παληξεκέλε γπλαίθα βξίζθεηαη ππφ ηηο δηαηαγέο θαη ηηο επηινγέο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Μία ρήξα βξίζθεηαη ππφ ηηο δηαηαγέο θαη ηηο επηινγέο ησλ αξζεληθψλ παηδηψλ ηεο, θαη πνηέ δελ κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηε (κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο). Μία ρήξα δελ κπνξεί πνηέ λα μαλαπαληξεπηεί κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο, αληίζεηα, πξέπεη λα παξακειήζεη φια φζα ηεο αξέζνπλ φζνλ αθνξά ην θαγεηφ, ηα ξνχρα θαη ην καθηγηάδ κέρξη λα πεζάλεη. Μηα γπλαίθα δελ κπνξεί λα θαηέρεη ή λα δηαζέηεη ηίπνηα, θαζψο φ,ηη κπνξεί λα θεξδίζεη ή λα απνθηήζεη ζα πάεη θαη 'επζείαλ θαη άκεζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο.» 14

15 ε νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο, κηα γπλαίθα είρε πνιινχο άλδξεο ηαπηφρξνλα 1. Αλακθίβνια, απηφ ηελ θαζηζηνχζε ηεξφδνπιε ζηελ θνηλσλία ηεο. Οη Γπλαίθεο ζηελ Κηλεδηθή Κνηλσλία: Ο η γπλαίθεο ζηελ θηλεδηθή θνηλσλία θαηείραλ ρακειή θαη ππνβαζκηζκέλε ζέζε. πλήζσο αλαιάκβαλαλ ηηο πεξηζζφηεξν πεξηθξνλεκέλεο θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο εξγαζίεο θαη ζέζεηο. Σν αξζεληθφ παηδί εθιακβαλφηαλ σο ζετθφ δψξν θαη ιάκβαλε αλάινγε αληηκεηψπηζε. ζν γηα ην θνξίηζη, έπξεπε λα ππνκείλεη πνιιά δεηλά, φπσο ην δέζηκν ησλ πνδηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξαιχζνπλ γηα λα κελ ηξέμεη θαη άιια έζηκα. Μηα θηλεδηθή παξνηκία ιέεη: «Να αθνχο ηε ζχδπγφ ζνπ, αιιά πνηέ λα κελ πηζηεχεηο φζα ιέεη.» Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θηλεδηθή θνηλσλία δελ ήηαλ πνιχ θαιχηεξε απφ απηψλ ζηηο εηδσινιαηξηθέο πξν-ηζιακηθέο Αξαβηθέο θαη Ηλδηθέο θνηλσλίεο. Οη Γπλαίθεο ζηελ Ειιεληθή Κνηλσλία: Μ εηαμχ ησλ Διιήλσλ, νη γπλαίθεο ήηαλ ππνβαζκηζκέλεο, ζην βαζκφ πνπ νη άλδξεο ηζρπξίζηεθαλ φηη νη γπλαίθεο δελ ήηαλ παξά ε επηηνκή ηνπ θαθνχ. Γελ ππήξρε θαλέλα ζχζηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο ζηελ θνηλσλία απηή. ηεξνχληαλ ησλ δηθαησκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε αγνξάδνληαλ θαη πσινχληαλ φπσο θαη θάζε άιιν εκπφξεπκα ζηεξνχληαλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θιεξνλνκηάο θαη ζεσξνχληαλ ππνδεέζηεξεο ρσξίο δηθαηψκαηα γηα πξαγκαηνπνίεζε νπνηνλδήπνηε ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία θαη ηνλ πινχην. Οη γπλαίθεο ππνηάζζνληαλ ζηε βνχιεζε ησλ αλδξψλ ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο. Σν δηαδχγην ήηαλ απφιπην δηθαίσκα ησλ αλδξψλ. Ζ θνηλή ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία νδήγεζε κεξηθνύο Έιιελεο ζηνραζηέο λα πνπλ: «Σν φλνκα κηαο γπλαίθαο πξέπεη λα θιεηδψλεηαη ζην ζπίηη, πξάγκα πνπ ηζρχεη θαη γηα ην ζψκα ηεο.» Ο Γθνπζηάβ ιε Μπνλ, ν Γάιινο ζηνραζηήο, είπε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζην βηβιίν ηνπ «Αξαβηθφο Πνιηηηζκφο»: Οη Έιιελεο γεληθά ζεσξνχζαλ ηηο γπλαίθεο σο ηα θαηψηεξα πιάζκαηα. Γελ ήηαλ ρξήζηκεο γηα ηίπνηα άιιν εθηφο απφ αλαπαξαγσγή θαη θξνληίδα γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Αλ κηα γπλαίθα γελλνχζε έλα «άζρεκν, θαζπζηεξεκέλν ή κε εηδηθέο αλάγθεο» παηδί, ν άλδξαο είρε δηθαίσκα λα ζθνηψζεη (ην αλεπηζχκεην) παηδί. Ο Δεκνζζέλεο, ν γλσζηφο Έιιελαο ξήηνξαο θαη ζηνραζηήο, είπε: 1 Αλαθνξά ζηνλ «Γάκν κεηαμχ αηφκσλ ηεο ίδηαο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ Ηλδία», θεθάιην 3 [Μνξθέο Γάκνπ] κέξνο 2 [Πνιπαλδξία], απφ ηελ Υαξηπάληα Υαθξακπφξηη. 15

16 Δκείο νη Έιιελεο απνιακβάλνπκε ηε ζπληξνθηά ηεξνδνχισλ γηα ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε «θηιελάδεο» θαη «εξσκέλεο» γηα λα θξνληίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο καο αλάγθεο, θαη παληξεπφκαζηε γηα λα απνθηήζνπκε «λφκηκα» παηδηά. Απφ απηφ ην έθθπιν, δηαρσξηζηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο, θαη ηε δηεθζαξκέλε εζηθή, κπνξνχκε λα δνχκε ηη ηχρε είραλ νη γπλαίθεο ζε κηα ηέηνηα θνηλσλία κε βάζε ηε δήισζε ελφο αλζξψπνπ πνπ αλήθε ζε κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ηάμεηο, απηή ησλ γλσζηψλ ζηνραζηψλ. Οη Γπλαίθεο ζηε Ρσκατθή Κνηλσλία: Μ ηα γπλαίθα ζηε ξσκατθή θνηλσλία αληηκεησπηδφηαλ επίζεο σο ππνδεέζηεξν νλ πνπ δελ κπνξνχζε λα δηεπζεηήζεη ηηο ππνζέζεηο ηεο. ιε ε εμνπζία βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη είραλ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζε φιεο ηηο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ππνζέζεηο. Οη άλδξεο είραλ αθφκε ηελ δηθαηνδνζία λα θαηαδηθάδνπλ ηηο ζπδχγνπο ηνπο ζε ζάλαην ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ θαηεγνξνχληαλ γηα ζπγθεθξηκέλα εγθιήκαηα. Ζ εμνπζία ελφο άλδξα πάλσ ζε κηα γπλαίθα ζηε ξσκατθή θνηλσλία πεξηειάκβαλε ην δηθαίσκα λα ηελ πνπιήζεη, λα ηελ ηηκσξήζεη κε βαζαληζηηθέο ηηκσξίεο, λα ηελ ζηείιεη ζηελ εμνξία ή λα ηελ ζθνηψζεη. Ζ γπλαίθα ζηε ξσκατθή θνηλσλία έπξεπε λα αθνχεη θαη λα ππαθνχεη ζε φιεο ηηο εληνιέο πνπ δίλνληαλ απφ ηνλ άλδξα. ηεξνχληαλ επίζεο ην δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηάο. Οη Γπλαίθεο ζηελ Εβξατθή Κνηλσλία: Ο η γπλαίθεο ζηελ παξαδνζηαθή εβξατθή θνηλσλία δελ είραλ θαιχηεξε ηχρε απφ απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. ηελ Παιαηά Γηαζήθε νη γπλαίθεο πεξηγξάθνληαη σο εμήο: "Εγώ πεξηδηάβεθα ζηελ θαξδηά κνπ γηα λα κάζσ, θαη λα αληρλεύζσ, θαη λα αλαδεηήζσ ζνθία, θαη ηνλ ιόγν ησλ πξαγκάησλ, θαη λα γλσξίζσ ηελ αζέβεηα ηεο αθξνζύλεο, θαη ηελ ειηζηόηεηα ηεο αλνεζίαο θαη βξήθα όηη πηθηόηεξε θαη από ην ζάλαην είλαη ε γπλαίθα ηήο νπνίαο ε θαξδηά είλαη παγίδεο θαη δίρηπα θαη ηα ρέξηα ηεο δεζκά. Όπνηνο είλαη αξεζηόο ζην Θεό ζα ηεο μεθύγεη, αιιά ν ακαξησιόο ζα πέζεη ζηα δίρηπα ηεο." ηε κεηάθξαζε ησλ Δβδνκήθνληα [Έμνδνο] ιέεη: 16 [Δθθιεζηαζηήο 7:25-26] "Καη αλ θάπνηνο πνπιήζεη ηε ζπγαηέξα ηνπ γηα δνύιε, δελ ζα αθεζεί όπσο αθήλνληαη νη δνύινη. Αλ δελ αξέζεη ζην αθεληηθό ηεο, πνπ ηελ αξξαβσληάζηεθε γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηόηε ζα ηελ απνιπηξώζεη δελ έρεη εμνπζία λα ηελ πνπιήζεη ζε μέλν έζλνο, επεηδή ηεο θέξζεθε άπηζηα. Αλ, όκσο, ηελ αξξαβώληαζε κε ηνλ γην ηνπ, ζα θάλεη ζ' απηή ζύκθσλα κε ην

17 δηθαίσκα ησλ ζπγαηέξσλ. Αλ πάξεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ κηα άιιε, δελ ζα ηεο ζηεξήζεη ηελ ηξνθή, ηα ελδύκαηά ηεο, θαη ην ρξένο ηνπ γάκνπ ζ' απηή. Αλ, όκσο, δελ ηεο θάλεη ηα ηξία απηά, ηόηε ζα θύγεη δσξεάλ, ρσξίο ρξήκαηα." [Έμνδνο 21:7-11] πλεπψο, αλ κηα Δβξαία παληξεπφηαλ, ε θεδεκνλία ηεο κεηαθεξφηαλ απφ ηνλ παηέξα ζην ζχδπγφ ηεο θαη εληαζζφηαλ ζηελ πεξηνπζία ηνπ, φπσο ην ζπίηη, ν δνχινο, ε ππεξέηξηα, ηα ρξήκαηα ή ν πινχηνο ηνπ. Οη δηδαζθαιίεο θαη νη λφκνη ησλ Δβξαίσλ ζηεξνχζαλ απφ ην θνξίηζη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα ηνπ αλ ππήξραλ άιια αξζεληθά παηδηά. ηελ Παιαηά Γηαζήθε απφ ηνπο Δβδνκήθνληα, αλαθέξεηαη: "Θα πεηο ζηνπο Ιζξαειίηεο: Αλ θάπνηνο πεζάλεη ρσξίο λα έρεη γην, ε πεξηνπζία ηνπ ζα κεηαβηβάδεηαη ζηελ θόξε ηνπ." [Αξηζκνί 27:8] Δπηπιένλ, νη Δβξαίνη δελ θνηκφληαλ πνηέ ζην ίδην θξεβάηη κε κηα γπλαίθα πνπ είρε έκκελν ξχζε, νχηε έηξσγαλ, νχηε έπηλαλ καδί ηεο. πλήζηδαλ λα απνκνλψλνληαη πιήξσο απφ απηέο, κέρξη λα απαιιάζζνληαλ ηειείσο απφ ηελ έκκελν ξχζε ηνπο. Οη Γπλαίθεο ζηε Υξηζηηαληθή Κνηλσλία: Ο η Υξηζηηαλνί ηεξείο έθηαλαλ ζηα άθξα, ζεσξψληαο ηε γπλαίθα σο αηηία ηνπ «πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο» θαη πεγή φισλ ησλ θαηαζηξνθψλ απφ ηηο νπνίεο ππέθεξε φινο ν θφζκνο. Γη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ε ζσκαηηθή επαθή ελφο άλδξα θαη κίαο γπλαίθαο ραξαθηεξηδφηαλ θαηά παξάδνζε σο «αθάζαξηε» ή «βξψκηθε», αθφκε θη αλ ηεινχηαλ ζηα πιαίζηα ελφο λφκηκνπ ζπκβνιαίνπ γάκνπ. Ο Άγηνο Σεξηπιιηαλόο ιέεη: Ζ γπλαίθα είλαη ην κνλνπάηη ηνπ αηαλά γηα ηελ θαξδηά ελφο άλδξα. Ζ γπλαίθα σζεί ηνλ άλδξα ζην «Καηαξακέλν Γέληξν.» Ζ γπλαίθα παξαβηάδεη ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ θαη δηαζηξεβιψλεη ηελ εηθφλα ηνπ (δει. ηελ εηθφλα ηνπ άληξα) Ο Γνπίζ Κλνύληεζελ, έλαο Γαλφο ζπγγξαθέαο, πεξηέγξαςε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην κεζαίσλα ιέγνληαο: "χκθσλα κε ηελ Καζνιηθή πίζηε, ε νπνία αληηκεηψπηδε ηε γπλαίθα σο πνιίηε δεχηεξεο θαηεγνξίαο, πνιχ ιίγε θξνληίδα θαη πξνζνρή δηλφηαλ ζε απηήλ." Σν 1586 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέδξην ζηε Γαιιία γηα λα απνθαζίζεη εάλ νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αλζξψπηλα φληα ή φρη. Σν ζπλέδξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη: 17

18 "Ζ γπλαίθα είλαη έλα αλζξψπηλν νλ, αιιά δεκηνπξγήζεθε γηα λα ππεξεηεί ηνλ άλδξα." Έηζη, ην ζπλέδξην ελέθξηλε ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ σο αλζξψπηλα φληα, έλα ζέκα πνπ βξηζθφηαλ πξνεγνπκέλσο ππφ ακθηζβήηεζε θαη δελ είρε δηεπθξηληζηεί! Δπηπιένλ, φζνη ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην δελ απνθάζηζαλ γηα ηα πιήξε δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο, αιιά αληίζεηα, απηή ζεσξήζεθε αθφινπζνο ηνπ άλδξα θαη ππεξέηξηα ηνπ ρσξίο αηνκηθά δηθαηψκαηα. Ζ απφθαζε απηή ήηαλ ζε ηζρχ κέρξη ην 1938, φηαλ, γηα πξψηε θνξά, εθδφζεθε δηάηαγκα γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ πνπ απαγφξεπαλ ζε κηα γπλαίθα λα δηεμάγεη ε ίδηα ηηο δηθέο ηεο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο θαζψο θαη ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην φλνκά ηεο. Οη Δπξσπαίνη εμαθνινχζεζαλ λα θάλνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη λα ηνπο ζηεξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα. Πξνθαιεί επίζεο έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε αγγιηθή λνκνζεζία εζεινηπθινχζε θαηά ηελ πψιεζε κηαο γπλαίθαο απφ ην ζχδπγφ ηεο! Σν ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζπλέρηζε λα κεγαιψλεη ηφζν πνιχ, ψζηε νη γπλαίθεο ηέζεθαλ πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ησλ αλδξψλ. Οη γπλαίθεο απνγπκλψζεθαλ εληειψο απφ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη φ,ηη ηνπο αλήθε. ια φζα είρε κηα γπλαίθα ζηελ θαηνρή ηεο αλήθαλ ζην ζχδπγφ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, κέρξη πνιχ πξφζθαηα, νη γπλαίθεο, ζχκθσλα κε ηε γαιιηθή λνκνζεζία, δελ ζεσξνχληαη ηθαλέο λα ιάβνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία ηνπο. Μπνξνχκε λα δηαβάζνπκε ην άρθρο 217 ηνπ Γαλλικού νόμοσ πνπ αλαθέξεη: «Μηα παληξεκέλε γπλαίθα δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ρνξεγεί, λα κεηαθέξεη, λα ππνζεθεχεη, λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κε ή ρσξίο πιεξσκή νηηδήπνηε, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπδχγνπ ηεο ζην ζπκβφιαην πψιεζεο, ή ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε απηφ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην ζπκβφιαην γάκνπ φξηδε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη πιήξεο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπδχγνπ θαη ηεο ζπδχγνπ.» Παξ φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο αιιαγέο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηνχο ηνπο γαιιηθνχο λφκνπο, κπνξνχκε αθφκα λα δνχκε πψο εθείλνη επεξεάδνπλ ηηο παληξεκέλεο γπλαίθεο ζηε Γαιιία. Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή πνιηηηζκέλεο δνπιείαο. Δπηπιένλ, κηα παληξεκέλε γπλαίθα ράλεη ην παηξηθφ ηεο φλνκα κφιηο εηζέξρεηαη ζε έλα ζπκβφιαην γάκνπ. Μηα παληξεκέλε γπλαίθα πξέπεη λα θέξεη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Απηφ, βέβαηα, ζεκαίλεη φηη ζα είλαη κφλν κία αθφινπζνο ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη ζα ράζεη αθφκε θαη ηελ πξνζσπηθή ηεο ηαπηφηεηα. Ο Μπελάξλη ό, ν γλσζηφο Άγγινο ζπγγξαθέαο, ιέεη: 18

19 «Σε ζηηγκή πνπ κηα γπλαίθα παληξεχεηαη, φια ηα πξνζσπηθά ηεο αληηθείκελα αλήθνπλ ζηνλ άλδξα ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Αγγιηθφ λφκν.» Σέινο, ππάξρεη κία αθφκε αδηθία πνπ έρεη επηβιεζεί ζηε γπλαίθα ηεο Γπηηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία είλαη φηη έλαο γακήιηνο δεζκφο δηαξθεί γηα πάληα, ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηδαζθαιίεο. Γελ ππάξρεη ην δηθαίσκα δηαδπγίνπ (ζχκθσλα κε ηνλ Καζνιηθηζκφ, ηνπιάρηζηνλ). Ο ζχδπγνο θαη ε ζχδπγνο ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κφλν ζσκαηηθά. Ο δηαρσξηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπλέβαιε ζε φια ηα είδε ηεο θνηλσληθήο απνζχλζεζεο θαη ηεο δηαθζνξάο, φπσο ζηηο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο, ηηο εξσκέλεο, ηνπο/ηηο εξσηηθνχο/- έο ζπληξφθνπο, θαζψο θαη, ελδερνκέλσο, ζηελ πνξλεία, θαη ζε νκνθπινθηιηθέο θαη ιεζβηαθέο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, ζε κηα ρήξα δελ δίλεηαη ε επθαηξία λα μαλαπαληξεπηεί θαη λα δήζεη κηα θπζηνινγηθή έγγακε δσή κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Υσξίο ακθηβνιία, απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζχγρξνλνο δπηηθφο πνιηηηζκφο θαη πνπ πξνζπαζεί λα θπξηαξρήζεη ζηελ πθήιην, νθείιεη ηα πνιηηηθά ηνπ ζεκέιηα ζηηο ειιεληθέο θαη ξσκατθέο παξαδφζεηο, θαη ηα ηδενινγηθά θαη ζξεζθεπηηθά ηεο ζεκέιηα ζηηο ηνπδατθέο θαη ρξηζηηαληθέο παξαδφζεηο. Οη θαθνκεηαρεηξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ νδήγεζαλ ζπλνιηθά, ιφγσ ησλ ζηαδηαθψλ θαη πηζαλψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ζηελ αλακελφκελε θαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε: θηλήκαηα πνπ απαηηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία, κε επηθεθαιήο ζηνραζηέο, εθπαηδεπηηθνχο, εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη αθηηβηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. Σν εθθξεκέο νξίζηεθε λα ηαιαληεχεηαη πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε, θαη απαηηνχζαλ πιένλ απνιχησο ίζα δηθαηψκαηα θαη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνλ αλδξηθφ ζνβηληζκφ θαη ηηο θαθνκεηαρεηξίζεηο. ε πνιιέο απφ ηηο ζχγρξνλεο θνζκηθέο θνηλσλίεο, ζηηο γπλαίθεο δίλνληαη πξάγκαηη πνιιά ίζα δηθαηψκαηα, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, ε ηζφηεηα ηηο έρεη εθζέζεη ζηελ θαθνπνίεζε θαη ζηελ άληζε κεηαρείξηζε πνπ καζηίδεη ηνλ αλήζηθν πιηζηηθφ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο ηηο εκπνξεχεηαη σο αληηθείκελν ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο πξνο πψιεζε, ζχκβαζε ή ελνηθίαζε. Ζ επαθφινπζε θαηάξξεπζε ηεο νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο, θαη ε εθηεηακέλε ζεμνπαιηθή αλεζηθφηεηα, ε άκβισζε, ε νκνθπινθηιία, θαη νη εγθιεκαηηθέο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ ηεο ζεμνπαιηθήο απειεπζέξσζεο, έθεξαλ νξηζκέλεο αληίζεηεο αληηδξάζεηο ζηελ θνηλσλία, εηδηθά απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο θηιφζξεζθνπο, αιιά πξνθαλψο, νη ηάζεηο ηεο επνρήο είλαη πάξα πνιχ ηζρπξέο γηα λα αλαζηξαθεί ε θαηάζηαζε απηή. ε απηφ ην παγθφζκην πιαίζην, θαη απφ απηή ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, ζα παξνπζηάζνπκε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζην Ηζιάκ θαη ζα απνζαθελίζνπκε νξηζκέλεο θνηλέο παξαλνήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρηεί ε αλσηεξφηεηα ηνπ λα αθνινπζεί θαλείο ηελ θαζνδήγεζε Σνπ Αιιά(ρ) αληί ελφο άληξα θαη κίαο γπλαίθαο πνπ θαζνδεγεί ν έλαο ηνλ άιινλ απφ ηδηνηξνπία ή επηζπκία. 19

20 Τα δικαιώμαηα ηφν γσναικών ζηο Ιζλάμ: γεληθά σο παηδηά θαη θόξεο αδειθέο ζύδπγνη Ωο κεηέξεο, σο ζπγγελείο θαη γεηηόληζζεο. Τ ν Ηζιάκ αλαθέξεηαη ζηε γπλαίθα κε έλαλ ηξφπν νινθιεξσκέλν θαη θαηαλνεηφ, ζηα πιαίζηα ηεο ζρέζεο ηεο κε Σνλ Αιιά(ρ), Σνλ Κχξην θαη Γεκηνπξγφ ηεο, κε ηνλ εαπηφ ηεο σο κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, θαη κε ηνλ άλδξα, ηνλ ζχληξνθφ ηεο θαη ην ζχδπγφ ηεο ζηελ νηθνγέλεηα. Καηά ηελ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, λα έρεηε θαηά λνπ ηα δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγνχλ ζηηο γπλαίθεο άιιεο θνηλσλίεο, ζπγθξηηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξαρσξεί ην Ηζιάκ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα Ηζιακηθά δηδάγκαηα παξνπζηάδνπλ κε πξνζεθηηθφ ηξφπν ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αζζελνχο θχινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο: σο θφξε, αδειθή, ζχδπγν, κεηέξα, θαη σο κέινο ηεο Ηζιακηθήο θνηλσλίαο. Ιζόηεηα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζην Ιζιάκ, θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή θύζε ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιινλ: Κ αηά κία έλλνηα, ε ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη πηζαλή θαη εχινγε, επεηδή θαη νη δπν είλαη άλζξσπνη, κε παξφκνηεο ςπρέο, εγθεθάινπο, θαξδηέο, πλεχκνλεο, άθξα θιπ. Καηά κηα άιιε έλλνηα, ε ηζφηεηα κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο είλαη απίζαλε θαη παξάινγε, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ηνπο ζηελ ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θχζε, ηηο θιίζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Αλάκεζα ζηα δχν, εκείο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαθσηίζνπκε ζε πνηα ζεκεία είλαη ίζνη, θαη ζε πνηα ζεκεία αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Αλ ε ηζφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηνπ ίδηνπ γέλνπο είλαη απίζαλε, ιφγσ ησλ θπζηθψλ δηαθνξψλ ηνπο ζηε ζσκαηηθή δχλακε θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ηθαλφηεηεο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ αλαθεξφκαζηε ζην αξζεληθφ ή ζην ζειπθφ γέλνο, ηφηε είλαη απνιχησο αδχλαηε ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θπιψλ. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο θαη Παληνδχλακνο, ιέεη ζην Ηεξφ Κνξάλην: Καη απ φια δεκηνπξγήζακε δεπγάξηα, κήπσο θαη ζπκεζείηε [ηε Υάξε Σνπ Αιιά(ρ)]. [Κνξάλην 51:49] Αθφκα θαη ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ απηή ηε δπηθφηεηα κε ηνπο ζπζρεηηδφκελνπο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελνπο ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα θαη ηφληα, θαη παξ φια απηά ην 20

21 θαζέλα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη δπαδηθή βάζε φιεο ηεο δσήο. Σα πεξηζζφηεξα έκβηα φληα ρσξίδνληαη ζε αξζεληθά θαη ζειπθά, θάηη πνπ εμππεξεηεί ηελ αλαπαξαγσγή. πσο καο δηδάζθεη ε επηζηήκε ηεο βηνινγίαο, φια ηα ζειαζηηθά παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηε κνξηαθή θαη αδεληθή δνκή, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηαθνξέο ζην γέλνο. Απηά ηα βαζηθά ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη ζεμνπαιηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο. Δίλαη θπζηθφ έλαο άλδξαο λα ρξεηάδεηαη θαη ηαπηφρξνλα λα έρεη ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο κε κηα γπλαίθα θαη κηα γπλαίθα κε έλαλ άλδξα, θαζψο δεκηνπξγνχληαη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. Καζέλαο είλαη αρψξηζηα δεκέλνο ζηνλ άιινλ. Γε κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ νινθιήξσζε, παξά κφλν κε ηε ζπληξνθηά ηνπ άιινπ σο λφκηκνπ/-εο θαη αμηφηηκνπ ζπδχγνπ θαη ζπληξφθνπ, φπσο ιέεη Ο Αιιά(ρ) ζην Μεγαιεηψδεο Βηβιίν Σνπ, ην Κνξάλην: Ω Δζείο νη άλζξσπνη! αο έρνπκε πιάζεη απφ έλα αξζεληθφ θαη έλα ζειπθφ, θαη ζαο θάλακε ζε ιανχο θαη θπιέο γηα λα γλσξίδεζηε κεηαμχ ζαο (θη φρη λα θαηαθξνλεί ν έλαο ηνλ άιινλ). Βέβαηα, ν πην ηηκεκέλνο απφ ζαο ζηα κάηηα ηνπ Αιιά(ρ) είλαη ν πην επζεβήο (αλάκεζά ζαο). Κη ν Αιιά(ρ) είλαη Αιείκ (Παληνγλψζηεο) θαη Υακπείξ (=Γλσξίδεη πιήξσο) (γηα φια ηα πξάγκαηα). [Κνξάλην 49:13] ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην Ηζιάκ αληηκεησπίδεη ηηο γπλαίθεο σο ίζεο κε ηνπο άλδξεο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ. ηηο επφκελεο ελφηεηεο, ζα επεθηαζνχκε ζε απηά ηα δεηήκαηα ζε δηάθνξα πιαίζηα. 1) Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο είλαη ίζνη φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηνπο. Σν Ηζιάκ δελ θαηεγνξηνπνηεί ηηο γπλαίθεο, γηα παξάδεηγκα σο ηελ πεγή θάζε θαθνχ ζηνλ θφζκν ιφγσ θάπνηνπ «πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο» πνπ ζηάζεθε ε αηηία λα εθδησρζεί ν Αδάκ απφ ηνλ Παξάδεηζν, ή ιφγσ ηνπ φηη άλνημε ην θνπηί ηεο Παλδψξαο, φπσο δηδάζθνπλ θάπνηα άιια δφγκαηα θαη κχζνη. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο θαη Παληνδχλακνο, αλαθέξεη ζην Ηεξφ Κνξάλην: Ω, άλζξσπνη! Να θνβάζζε Σνλ Κχξηφ ζαο, Ο Οπνίνο ζαο έπιαζε απφ έλα (θαη κφλν) άηνκν (ηνλ Αδάκ), θαη απφ απηφλ (ηνλ Αδάκ) έπιαζε ηε ζχδπγφ ηνπ (ηελ Δχα), θαη απφ απηνχο ηνπο δχν έπιαζε πνιινχο άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαη λα θνβάζζε Σνλ Αιιά(ρ), ζην λνκα (Υάξε) ηνπ Οπνίνπ δεηάηε ν έλαο απφ ηνλ άιιν (δει. φηαλ θάπνηνο δεηάεη θάηη απφ θάπνηνλ άιινλ, θαη ηνπ ιέεη ζην λνκα ηνπ Αιιάρ λα θάλεηο απηφ) θαη (κελ δηαθφπηεηε ηνπο δεζκνχο) ηεο κήηξαο (ζπγγεληθνχο). η αιήζεηα, Ο Αιιά(ρ) είλαη Παξαηεξεηήο πάλσ ζαο. [Κνξάλην 4:1] 21

22 Δπίζεο, Ο Αιιά(ρ) αλαθέξεη ζην Ηεξφ Κνξάλην: Ννκίδεη ν άλζξσπνο (πνπ δπζπηζηεί γηα ηελ Αλάζηαζε) φηη ζα παξακειεζεί (ρσξίο λα ηηκσξεζεί ή λα αληακεηθζεί, ή πηζηεχεη φηη ζα δεη ζε Ννχηθα (κείγκα αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ εθθξίζεσλ) ζπέξκαηνο πνπ ρχζεθε; Έπεηηα έγηλε Άιαθα (θξεκάκελνο ζξφκβνο αίκαηνο) έπεηηα (Ο Αιιά(ρ)) ηνλ έπιαζε θαη ηνπ έδσζε κνξθή ζε αξκνληθέο αλαινγίεο, θαη έθαλε απφ απηφλ ηα δχν θχια, αξζεληθφ θαη ζειπθφ. Γελ είλαη, ινηπφλ, Ηθαλφο λα αλαζηήζεη ηνπο λεθξνχο; [Κνξάλην 75:36-40] Ο Αιιά(ρ) επεμήγεζε ζε απηά ηα Δδάθηα φηη έπιαζε θαη ηα δχν θχια απφ κηα κνλαδηθή πεγή. Γελ ππάξρεη θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε, θαη ην θαζέλα ζπκπιεξψλεη ην άιιν σο ηα δχν γέλε ηνπ ίδηνπ είδνπο. Σν Ηζιάκ θαηήξγεζε θαη αθχξσζε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο άδηθνπο λφκνπο πνπ ππνβίβαδαλ ηηο γπλαίθεο, νξίδνληάο ηεο σο θαηψηεξεο πνηνηηθά θαη θαηά ηε θχζε. Ο Πξνθήηεο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) είπε: «η αιήζεηα, νη γπλαίθεο είλαη ηα δίδπκα ησλ αλδξψλ.» [Άκπνπ Νηανύλη.] 2) Ίζα ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα θαη ηειεηνπξγηθά απαηηνχληαη απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο. Ζ Μαξηπξία ηεο Πίζηεο (Σαράληα), ε Πξνζεπρή (Σαιά), ε Τπνρξεσηηθή Διεεκνζχλε (Ζαθά), ε Νεζηεία (Σάνπκ) θαη ην Πξνζθχλεκα (Χαηδ) απαηηνχληαη εμίζνπ θαη απφ ηνπο δχν. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη απαηηήζεηο είλαη ιίγν επθνιφηεξεο γηα ηηο γπλαίθεο, ψζηε λα απαιπλζνχλ νη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ηελ πγεία θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εκκελφξξνηα ή νη γπλαίθεο πνπ αηκνξξαγνχλ θαη αλαξξψλνπλ κεηά ηνλ ηνθεηφ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο λεζηείαο. Ζ γπλαίθα πξέπεη λα αλαπιεξψζεη ηηο εκέξεο πνπ έραζε απφ ηε λεζηεία ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, κα φρη θαη ηηο πξνζεπρέο θαζψο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ επαρζέο. 3) Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ παξφκνηεο ακνηβέο γηα ηελ ππαθνή θαη πνηλέο γηα ηελ αλππαθνή, ζε απηφλ ηνλ θφζκν θαη ζηε Μέιινπζα Εσή. Ο Αιιά(ρ) αλαθέξεη ζην Ηεξφ Κνξάλην: πνηνο εθηειεί ελάξεηεο πξάμεηο, είηε άλδξαο είηε γπλαίθα, ελψ είλαη πηζηφο, ζη αιήζεηα ζα ηνλ θάλνπκε λα δήζεη κηα θαιή δσή, θαη ζα ηνπο αληακείςνπκε ζίγνπξα κε ακνηβή αλάινγα κε ηα θαιχηεξα απ φζα έθαλαλ. Καη Ο Κχξηνο, Ο Πην Μεγαιεηψδεο, ιέεη: [Κνξάλην 16:97] 22

23 ίγνπξα, γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη γηα ηηο Μνπζνπικάλεο, γηα ηνπο πηζηνχο θαη ηηο πηζηέο, γηα ηνπο ππάθνπνπο (κε ππνηαγή) θαη ηηο ππάθνπεο (κε ππνηαγή), γηα ηνπο εηιηθξηλείο άλδξεο θαη ηηο εηιηθξηλείο γπλαίθεο, γηα ηνπο ππνκνλεηηθνχο θαη ηηο ππνκνλεηηθέο, γηα ηνπο επιαβείο άλδξεο θαη ηηο επιαβείο γπλαίθεο, γηα ηνπο άλδξεο πνπ δίλνπλ ειεεκνζχλε θαη ηηο γπλαίθεο πνπ δίλνπλ ειεεκνζχλε, γηα ηνπο άλδξεο πνπ λεζηεχνπλ θαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ λεζηεχνπλ, γηα ηνπο άλδξεο πνπ δηαθπιάζζνπλ ηελ αγλφηεηά ηνπο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ ηε δηαθπιάζζνπλ, γηα ηνπο άλδξεο πνπ κλεκνλεχνπλ Σνλ Αιιά(ρ) πνιχ θαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ (Σνλ) κλεκνλεχνπλ, γηα φινπο απηνχο Ο Αιιά(ρ) έρεη εηνηκάζεη ζπγρψξεζε θαη κηα ζπνπδαία ακνηβή. 23 [Κνξάλην 33:35] 4) Οη γπλαίθεο έρνπλ ηηο ίδηεο εζηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα ίδηα γεληθά δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο αλαθνξηθά κε ηε δηαθχιαμε ηεο αγλφηεηαο, ηελ αθεξαηφηεηα, θαη ηελ πξνζσπηθή ηηκή θαη ην ζεβαζκφ θιπ. Γελ επηηξέπεηαη λα θξίλνληαη κε δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά. Γηα παξάδεηγκα, φζνη θαηεγνξνχλ ςεπδψο κηα αγλή γπλαίθα γηα κνηρεία ή παξάλνκε ζπλνπζία, ηηκσξνχληαη δεκνζίσο. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, αλαθέξεη ζην Ηεξφ Κνξάλην. Καη εθείλνη πνπ ζπθνθαληνχλ ηηο αγλέο γπλαίθεο, θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηέζζεξηο κάξηπξεο, ηφηε ρηππήζηε ηνπο κε νγδφληα καζηηγψκαηα, θαη απνξξίςηε κε δέρεζηε πνηέ θακία καξηπξία απ' απηνχο γηα πάληα. Πξάγκαηη, εθείλνη είλαη νη Φάζηθνχλ (ςεχηεο, απνθιίλνληεο απφ ην Γξφκν ηνπ Αιιάρ). [Κνξάλην 24:4] 5) Οη γπλαίθεο έρνπλ ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο θαη επηηξέπεηαη λα αζρνινχληαη κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη κε δεηήκαηα ηδηνθηεζίαο. πκθψλα κε ηνλ Ηζιακηθφ λφκν, νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα θαηέρνπλ πεξηνπζία, λα αγνξάδνπλ, λα πσινχλ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο επίβιεςεο απφ θεδεκφλα θαη ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ θαηάζηαζε αλήθνπζηε ζε πνιιέο θνηλσλίεο κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή. 6) Σν Ηζιάκ ππνδεηθλχεη φηη έλαο άλδξαο πνπ ηηκά, ζέβεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο γπλαίθεο κε δηθαηνζχλε θαη αθεξαηφηεηα, δηαζέηεη κηα πγηή θαη ελάξεηε πξνζσπηθφηεηα, ελψ θάπνηνο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη άζρεκα θαη θαθνκεηαρεηξίδεηαη ηηο γπλαίθεο απνηειεί έλαλ αλήζηθν θαη αλάμην ζεβαζκνχ άλδξα. Ο Πξνθήηεο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) είπε: «Ο πην νινθιεξσκέλνο πηζηφο είλαη ν θαιχηεξνο ζηνλ ραξαθηήξα (ηξφπνπο, εζηθή θιπ), θαη ν θαιχηεξνο απφ ζαο είλαη απηφο πνπ έρεη ηνλ θαιχηεξν ραξαθηήξα πξνο ηηο γπλαίθεο ηνπ.» [Τηξκηδέη] 7) Σν Ηζιάκ παξαρσξεί ζηηο γπλαίθεο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο ζηελ παηδεία θαη ηελ θαιιηέξγεηα. Ο Πξνθήηεο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) είπε:

24 «Ζ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε Μνπζνπικάλν. (δει. Καη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο).» [Θκπλ Μάηδα] Οη Μνπζνπικάλνη ιφγηνη ζπκθσλνχλ νκφθσλα φηη ε ιέμε «Μνπζνπικάλνο» φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απνθαιπθζείζεο Γξαθέο αλαθέξεηαη θαη ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο άλδξεο, φπσο αλαθέξακε ζηελ παξέλζεζε ζην παξαπάλσ ραληίζ. Έηζη, ην Ηζιάκ αλαγλσξίδεη ζηηο γπλαίθεο ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο, θαη ππνρξεψλεη θαη απηέο θαη ηνπο άλδξεο λα αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηλ νξζή Ηζιακηθή θαζνδήγεζε. Φπζηθά, νη γπλαίθεο έρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαη νη άλδξεο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππνρξεψζεηο, δειαδή λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα ζπληεξνχλ ζχκθσλα κε ηηο επηπξφζζεηεο επζχλεο ηνπο ηελ νηθνγέλεηα. Ο Πξνθήηεο ( ) είπε: «πνηνο θξνληίδεη δχν θνξίηζηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ εθεβεία, απηφο θη εγψ ζα είκαζηε ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο έηζη.» Έπεηηα ν Αγγειηαθφξνο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) έλσζε ηα δάρηπιά ηνπ (ην δείθηε θαη ην κέζν) γηα λα ην απεηθνλίζεη. Ο Πξνθήηεο ( ) είπε, επίζεο: 24 [Μόζιεκ] «πνηνο έρεη κία θφξε θαη δελ ηελ έζαςε δσληαλή (φπσο θάλαλε νη Άξαβεο πξηλ ην Ηζιάκ), θαη δελ ηελ πξφζβαιε, θαη δελ πξνηίκεζε ην γην ηνπ απφ απηήλ, ηφηε ν Αιιάρ ζα ηνλ εηζάγεη ζηνλ παξάδεηζν.» ρεηηθά κε ηηο ζθιάβεο, ν Πξνθήηεο ( ) είπε: «πνηνο θαηέρεη κηα ζθιάβα, θαη ηελ εθπαηδεχεη ζην λα έρεη ηνπο θαιχηεξνπο θαη εζηθφηεξνπο ηξφπνπο. Σε δηδάζθεη (γλψζεηο) θαιά, θη έπεηηα ηελ ειεπζεξψλεη θαη ηελ παληξεχεηαη, ηφηε ζα ιάβεη δηπιή ακνηβή.» [Αι-Μπνπράξη] 8) Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ παξφκνηεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο γηα ηελ αλακφξθσζε θαη ηε δηφξζσζε ηεο θνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο επσκίδνληαη εμ ίζνπ ηελ επζχλε ηνπ λα πξνάγνπλ ην θαιφ θαη λα απαγνξεχνπλ ην θαθφ, φπσο αλαθέξεη Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο ζην ηεξφ Κνξάλην: Οη πηζηνί, άλδξεο θαη γπλαίθεο, είλαη Ανπιία (θεδεκφλεο, βνεζνί, ππνζηεξηθηέο θαη πξνζηάηεο) ν έλαο γηα ηνλ άιιν, δηαηάδνπλ ην θαιφ θαη απαγνξεχνπλ ην θαθφ, εθηεινχλ ηηο πξνζεπρέο ηνπο, θαη παξαρσξνχλ Εαθά

25 (ππνρξεσηηθή ειεεκνζχλε) θαη ππαθνχλ Σνλ Αιιά(ρ) θαη ηνλ Αγγειηαθφξν Σνπ. Ο Αιιά(ρ) ζα ηνπο ειεήζεη. η αιήζεηα, Ο Αιιά(ρ) είλαη Αδείδ (Παληνδχλακνο, Αλίθεηνο) Υαθείκ (Πάλζνθνο). 25 [Κνξάλην 9:71] 9) Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ θαζνξηζκέλα δηθαηψκαηα, φζνλ αθνξά ην κεξίδην ηνπ πινχηνπ ηνπο, φπσο αθξηβψο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαρσξνχλ ηε Εαθά (ππνρξεσηηθή ειεεκνζχλε) ζχκθσλα κε ην κεξίδην πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. ινη νη Μνπζνπικάλνη ιφγηνη ζπκθσλνχλ νκφθσλα ζ απηφ. Μηα γπλαίθα έρεη ην δηθφ ηεο θαζνξηζκέλν κεξίδην ζηελ θιεξνλνκηά, θάηη πνπ ζα ζπδεηεζεί αξγφηεξα κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα, δηθαίσκα αδηαλφεην ζε πνιιέο θνηλσλίεο. Ο Αιιά(ρ) ιέεη: Τπάξρεη κεξίδην γηα ηνπο άλδξεο απφ φζα αθήλνπλ νη γνλείο ηνπο θαη νη θνληηλνί ζπγγελείο, θαη ππάξρεη κεξίδην γηα ηηο γπλαίθεο απφ φζα αθήλνπλ νη γνλείο ηνπο θαη νη θνληηλνί ζπγγελείο, είηε ν πινχηνο είλαη κηθξφο, είηε κεγάινο: έλα λφκηκν ππνρξεσηηθφ κεξίδην. [Κνξάλην 4:7] 10) Μηα γπλαίθα, φπσο θη έλαο άλδξαο, κπνξεί λα δψζεη ζε θάπνηνλ ην δηθαίσκα ηεο αλαδήηεζεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο αλάκεζα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο. Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, ιέεη: Καη αλ θάπνηνο απφ ηνπο πνιπζετζηέο ζνπ δεηήζεη θαηαθχγην (πξνζηαζία), πξνζηάηεςέ ηνλ, κήπσο θαη αθνχζεη ηα ιφγηα Σνπ Αιιά(ρ), έπεηηα πήγαηλέ ηνλ κέρξη λα θηάζεη ζην αζθαιέο κέξνο ηνπ. Ο Αγγειηαθφξνο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) είπε: [Κνξάλην 9:6] «Ζ ππφζρεζε γηα αζθάιεηα (ή ε πξνζηαζία) ησλ Μνπζνπικάλσλ είλαη κία, θαη αλ ν θαηψηεξνο απ απηνχο (σο αξηζκφ δει. κφλν έλαο, ή σο ζέζε δει. ζθιάβνο ή θησρφο) έδσζε ππφζρεζε γηα αζθάιεηα είλαη ζαλ φινη λα δψζαλε θαη φπνηνο (κνπζνπικάλνο) παξαβαίλεη ηελ ππφζρεζε πνπ έδσζε έλαο (άιινο) κνπζνπικάλνο (δει. επηηέζεθε ζε έλαλ μέλν κε-κνπζνπικάλν ή ηνπ ζηέξεζε ηα δηθαηψκαηα ηνπ αθνχ έλαο κνπζνπικάλνο ηνπ έδσζε ππφζρεζε αζθάιεηαο), ηφηε ε θαηάξα Σνπ Αιιά(ρ) θαη ησλ αγγέισλ Σνπ θαη φισλ ησλ αλζξψπσλ πέθηεη πάλσ ηνπ, θαη θακηά πξνζεπρή ή αξεηή δελ ζα γίλνπλ απνδεθηά απφ απηφλ» [Αι-Μπνπράξη] Δίλαη επίζεο απνδεδεηγκέλν απφ ηε γλσζηή ηζηνξία ηεο Οπκ Υάλη (Μεηέξαο ηνπ Υάλη ), φηαλ έδσζε πξνζηαζία ζ έλαλ πνιπζετζηή ηελ εκέξα ηεο

26 θαηάθηεζεο ηεο Μέθθαο, αθνχ θάπνηνο ζπγγελείο ηεο είρε απεηιήζεη λα ηνλ ζθνηψζεη (ιφγσ παιηάο ερζξφηεηαο). Σφηε, ν Πξνθήηεο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) είπε: «Πξνζηαηεχνπκε θαη δίλνπκε άζπιν ζε φπνηνλ δίλεηο, Ω Οπκ Υάλη.» [Αι-Μπνπράξη] Σα παξαπάλσ είλαη κφιηο θάπνηα απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, θη αλαθέξνληαη εδψ σο παξαδείγκαηα γηα λα ζπλνςηζηεί ε νινθιεξσκέλε θχζε ηνπ Ηζιακηθνχ Νφκνπ. Οη γπλαίθεο σο λενγλά, παηδηά θαη θόξεο: Ο Αιιά(ρ), Ο Όςηζηνο, αλαθέξεη ζην Ηεξφ Κνξάλην ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θξνληίδαο ησλ λενγέλλεησλ παηδηψλ, ην πξψην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ: Καη κελ ζθνηψλεηε ηα παηδηά ζαο απφ ην θφβν ηεο θηψρεηαο. Δκείο είκαζηε πνπ παξέρνπκε ηα αγαζά (πνπ νξίδνπκε γηα θάζε άλζξσπν) ζ' απηά θαη ζε ζαο. ίγνπξα, ε δνινθνλία ηνπο είλαη κεγάιε ακαξηία. 26 [Κνξάλην 17:31] Σν Ηζιάκ απαηηεί νη γνλείο λα δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο φκνξθα νλφκαηα, λα ηνπο δίλνπλ ζσζηή αλαηξνθή, λα θξνληίδνπλ λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηνπο ηηο αλάγθεο, λα ηνπο παξέρνπλ ηα πξνο ην δελ ζε ινγηθά πιαίζηα, αλάινγα κε ην εηζφδεκά ηνπο, θαη λα εμαζθαιίζνπλ γη απηά κηα αμηνπξεπή, ζεβαζηή θαη έληηκε δσή. Ο Πξνθήηεο ( ) ιέεη ζε έλα απζεληηθφ ραληίζ: «η αιήζεηα, Ο Αιιά(ρ) ζαο έρεη απαγνξέςεη λα είζηε αλππάθνπνη πξνο ηηο κεηέξεο ζαο, θαη λα ζάβεηε δσληαλέο ηηο θφξεο ζαο» Ο Αιιά(ρ), ν Όςηζηνο, ιέεη ζην Ηεξφ Κνξάλην: [Αι-Μπνπράξη] Οη κεηέξεο ζα ζειάζνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα δχν νιφθιεξα ρξφληα, γηα φζνπο (γνλείο) ζέινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ πξέπνπζα πεξίνδν ηνπ ζειαζκνχ, θαη ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ην θφζηνο ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ ξνπρηζκνχ ηεο κεηέξαο, ζε ινγηθά πιαίζηα. [Κνξάλην 2:233] Ζ θξνληίδα θαη ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ είλαη ην πην ζεκαληηθφ δηθαίσκά ηνπ κεηά ην ζειαζκφ απφ ηε κεηέξα. ηε κεηέξα αλήθεη ε θεδεκνλία ηνπ παηδηνχ, πηνχ ή θφξεο, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ, απφ ηελ ειηθία ηνπ ελφο κέρξη ηα δεθαηξία ή ηα δεθαηέζζεξα. Κάηη ηέηνην εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε

27 πεξηπηψζεηο δηαδπγίνπ, πνπ νθείιεηαη ζε νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν γνλέσλ. Σν Ηζιάκ πξνζδίδεη ζηε κεηέξα ηελ θεδεκνλία ηνπ παηδηνχ ηεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, γηαηί απηή, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη πην πξνζεθηηθή θαη επηκειήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. Ο Ακπλη Αιιάρ κπηλ Ακξ αθεγήζεθε πσο κηα γπλαίθα πήγε κε ηνλ γηφ ηεο ζηνλ Πξνθήηε ( ), παξαπνλνχκελε γηα ηνλ άλδξα ηεο, θαη ηνπ είπε: «Ω, Αγγειηαθφξε ηνπ Αιιάρ, ε κήηξα κνπ ήηαλ ζηέγε γηα απηφ (ην παηδί), ην ζηήζνο κνπ ήηαλ πεγή ηξνθήο γηα απηφ, θαη ηα πφδηα κνπ (ζε ζηάζε νθιαδφλ) ήηαλ θξεββάηη γηα απηφλ. Σψξα ν παηέξαο ηνπ (κε ρψξηζε θαη) ζέιεη λα πάξεη ην παηδί καθξηά απφ εκέλα!" Δθείλνο ( ) είπε: Έρεηο πξνηεξαηφηεηα ζηελ θεδεκνλία ηνπ παηδηνχ, εθφζνλ δελ μαλαπαληξεπηείο.» 27 [Άκπνπ Νηανύλη] Οη γνλείο ππνρξενχληαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο κε έιενο θαη ζπκπφλνηα. Ο Άκπνπ Υνπξάηξα ( ) θαηέγξαςε: «Ο Αγγειηαθφξνο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) θίιεζε ηνλ Αι-Υάζαλ ηκπλ Αιί (ηνλ εγγνλφ ηνπ) ππφ ηελ παξνπζία ηνπ Αι-Άθξα ηκπλ Υάκπηο Αη-Σακείκη, ν νπνίνο είπε: Έρσ δέθα παηδηά θαη πνηέ δελ θίιεζα θαλέλα απ απηά. Ο Πξνθήηεο ( ) ηνλ θνίηαμε θαη ηνπ είπε: πνηνο δε δείρλεη έιενο δε ζα ιάβεη έιενο.» [Αι-Μπνπράξη] Ο Ηζιακηθφο λφκνο νξίδεη φηη νη γνλείο πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη θαη λα πξνζέρνπλ ηα παηδηά ηνπο, εηδηθά ηα θνξίηζηα γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Ο Πξνθήηεο ( ) είπε επίζεο: «πνηνο θξνληίδεη δχν θνξίηζηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ εθεβεία, απηφο θη εγψ ζα είκαζηε ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο έηζη.» Έπεηηα ν Αγγειηαθφξνο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) έλσζε ηα δάρηπιά ηνπ (ην δείθηε θαη ην κέζν) γηα λα ην απεηθνλίζεη. [Μόζιεκ] Οη δηδαζθαιία ηνπ Ηζιακηθνχ λφκνπ ππνρξεψλεη ηνπο γνλείο λα κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο, θαη λα ηνπο δψζνπλ κηα σθέιηκε θαη πγηή εθπαίδεπζε. Ο Πξνθήηεο Σνπ Αιιά(ρ) ( ) είπε: «Αξθεί γηα ηνλ άλζξσπν ε ακαξηία ηνπ λα ακειεί εθείλνπο γηα ηε θξνληίδα ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλνο.» [Μόζιεκ] Ο Ηκπλ Οχκαξ ( ) θαηέγξαςε φηη ν Αγγειηαθφξνο ηνπ Αιιά(ρ) ( ) είπε: «Ο θαζέλαο απφ ζαο είλαη θχιαθαο θαη ππεχζπλνο γηα απηά πνπ είλαη ππφ ηε θχιαμή ηνπ. Ο θπβεξλψλ είλαη ν θχιαθαο ησλ ππεθφσλ ηνπ θαη είλαη

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009 «Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο 4 Ιουνίου, 2009 Νηψζσ ππεξήθαλνο πνπ βξίζθνκαη ζηελ αηψληα πφιε ηνπ Καΐξνπ, θαη πνπ θηινμελνχκαη απφ δχν πνιχ αμηφινγα ηδξχκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα