Chapter 39. The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chapter 39. The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι"

Transcript

1 Chapter 39 The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι 39.1 In chapters 31 and 32 we met the Second Aorist Indicative Active - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. We also met the "Weirdos" - verbs which have completely different stems for some of their tenses. In the case of the Second Aorist Indicative, because the stems are different, the personal endings can be the same as those of the Imperfect. A similar situation holds when we meet the participles. We don't have any new endings to learn for this chapter. The Aorist Stem implies a "simple action", a completed action, or an act that took place at one point in time. The Present Stem implies a continuous or repeated action. When these stems are used to form participles, the Present Stem, which we used in chapters 19, 23, and 36, indicates an action that is going on at the same time as that of the main verb. e.g. The cat goes out howling. The cat is howling as she goes out. The Aorist Stem indicates as action that was completed before that of the main verb. e.g. The cat, having gone out, wants to come in again. The cat went out, and now she wants to come in. English tends to use consecutive sentences or clauses to show a sequence of events. In such a case, all the verbs look to be equally important, so English can not show which is the most important action in a sequence. Greek uses participles for the subsidiary actions - the Indicative verb shows the main action, and the participles show other actions which are contemporaneous or previous to the main verb. In Matthew 28:19-20 the Imperative is µαθητευσατε - "make disciples". All the other verb forms are participles, describing how one is to make disciples The Second Aorist Active Participle is formed by adding -ων to the Aorist Stem of the verb. This gives the Masculine Nominative Singular form. The Masculine and Neuter forms follow a Third Declension pattern, while the Feminine follows a First Declension pattern, exactly like the Present Active participle. The only differences are the Stem, and the way in which the participle is translated. : Masculine Feminine Neuter Singular Nom. STEM-ων STEM-ουσα STEM-ον Acc. STEM-οντα STEM-ουσαν STEM-ον Gen. STEM-οντος STEM-ουσης STEM-οντος Dat. STEM-οντι STEM-ουσῃ STEM-οντι Plural Nom. STEM-οντες STEM-ουσαι STEM-οντα Acc. STEM-οντας STEM-ουσας STEM-οντα Gen. STEM-οντων STEM-ουσων STEM-οντων Dat. STEM-ουσι(ν) STEM-ουσαις STEM-ουσι(ν) Contract verbs, in -αω, -εω, -οω, follow the usual rules of contraction. NOTE - there is NO AUGMENT on the participle (nor with the Aorist Subjunctive, Infinitive, or Imperative, which we shall meet later).

2 39.3 Translating Aorist Participles The translation for an Aorist participle should show that the action of the Aorist participle was completed before the action of the main verb. Colloquial English tends to write a series of sentences or clauses, each with a verb in the Indicative, e.g. "The cat went out, and now she wants to come back in." This shows the sequence of events, but does not show which is the main action. I prefer to use the slightly stilted style which translates Greek participles as English participles : Present participles as "doing something", Aorist participles as "having done something". One can always re-work the translation into a colloquial style, but a fairly literal first version helps one to understand how the text flows and fits together The Weirdos and their compounds The verb tables which give the Principal Parts of verbs list the Aorist Indicative Active in the third column. This has an augment added to the Aorist Stem. So we need to remove the augment before making the Aorist Participle, or the Subjunctive, Infinitive, or Imperative. Present Active or Middle Aorist Active Indicative Participle Indicative Participle take αἱρεω αἱρων εἱλον εἱλων come/go ἐρχοµαι ἐρχοµενος ἠλθον ἐλθων eat ἐσθιω ἐσθιων ἐφαγον φαγων say λεγω λεγων εἰπον εἰπων see ὁραω ὁρων εἰδον ἰδων suffer πασχω πάσχων ἐπαθον παθων drink πινω πινων ἐπιον πιων run τρεχω τρεχων ἐδραµον δραµων carry, bring φερω φερων ἠνεγκον ἐνεγκων or ἠνεγκα or ἐνεγκας 1. και προσελθων ὁ πειραζων εἰπεν Having approached, the tempter said to him, αὐτῳ, Eἰ υἱος εἶ του θεου... "If you are the Son of God... (Matt. 4:3) 2. ἰδων δε τους ὀχλους Having seen the crowds, ἀνεβη εἰς το ὀρος. he went up onto the mountain. (Matt. 5:1) 3. οἱ δε ἐξελθοντες Having gone out, ἀπηλθον εἰς τους χοιρους. they went away into the pigs. (Matt. 8:32) "They went out (of the men), and entered the pigs." 4. ἐλθοντι δε εἰς την οἰκιαν After he came into the house, προσηλθον αὐτῳ οἱ τυφλοι. the blind men approached him. (Matt. 9:28) ( Literally : "To 'the having come into the house' him came the blind men.") ( ἐλθοντι is Dative singular, agreeing with αὐτῳ, so it is "he" (Jesus) who had come into the house.) 5. εἰδεν αὐτον ὁ πατηρ αὐτου και... And his father saw him and,... δραµων ἐπεπεσεν having run he fell ἐπι τον τραχηλον αὐτου. on his neck (hugged him). (Luke 15:29) 6. ὁτε δε ὁ υἱος σου οὑτος ὁ καταφαγων But when this son of yours - the one having eaten up σου τον βιον µετα πορνων ἠλθεν, your property with prostitutes - came, ἐθυσας αὐτῳ τον σιτευτον µοσχον. you killed the fatted calf for him. (Luke 16:30) 7. και προδραµων εἰς το ἐµπροσθεν And having run ahead to the front ἀνεβη ἐπι συκοµορεαν. he climbed up a sycamore-fig tree. (Luke 19:4) 8. ἡ δε ἠνοιξεν τους ὀφθαλµους αὐτης, But she opened her eyes και ἰδουσα τον Πετρον ἀνεκαθισεν. and having seen Peter, she sat up. (Acts 9:40) 9. εἰδεν ἐν ὁραµατι φανερως.. He saw in a vision, clearly, ἀγγελον του θεου εἰσελθοντα an angel of the Lord having come προς αὐτον και εἰποντα αὐτῳ, to him and having said to him, Kορνηλιε. "Cornelius!" (Acts 10:3) ( He saw a clear vision in which an angel of the Lord came and said to him, "Cornelius!" )

3 10. διελθοντες δε πρωτην φυλακην και Having gone through the first dungeon δευτεραν ἠλθαν ἐπι την πυλην and the second they came to the την σιδηραν την φερουσαν εἰς iron gate leading to the city, which την πολιν, ἡτις αὐτοµατη ἠνοιγη opened automatically for them, and αὐτοις, και ἐξελθοντες προηλθον... having gone out they proceeded.. (Acts 12:10) (Prisons in Jerusalem at that time were often caves which were connected by tunnels. φυλακη may mean a holding-cell, or a guard-post. ἠλθαν is a First Aorist version of ἠλθον, φερουσαν is a Feminine Accusative Singular Participle. ἡτις is used in place of the Relative Pronoun ἣ, ἠνοιγη is an irregular Second Aorist of ἀνοιγω. This is how the author actually wrote - the grammar books came later.) 39.5 Other verbs with Second Aorists - Review Section 32.3 before proceeding to this section. The following pairs of Present and Aorist Participles should be learned as soon as possible. Present Participle Aorist Participle leading ἀγων ἀγαγων having led sinning ἁµαρτανων ἁµαρτων having sinned killing ἀναιρων ἀνελων having killed dying ἀποθνῃσκων ἀπoθανων having died throwing βαλλων βαλων having thrown finding εὑρισκων εὑρων having found having ἐχων ἐσχων having had being chosen λαγχανων λαχων having been chosen (by lot) taking, getting λαµβανων λαβων having taken, got escaping notice λανθανων λαθων having escaped notice lacking, needing λειπων λιπων having lacked, needed learning µανθανων µαθων having learned suffering πάσχων παθων having suffered drinking πίνων πιων having drunk falling πιπτων πεσων having fallen giving birth to τικτων * τεκων * having given birth to obtaining τυγχανων τυχων having obtained fleeing φευγων φυγων having fled * The Masculine forms τικτων and τεκων are given in the table, but because it is women who "give birth to", these participles are met with only in the Feminine forms τικτουσα, τεκουσα etc. NOTE - αἰρω - (I pick up), and the -βαινω (come/go) family, use the set of endings for the First Aorist participle. ἁµαρτανω - (I sin), occasionally takes First Aorist endings on its Second Aorist stem. We will meet them in Chapter βαλουσα γαρ αὑτη το µυρον τουτο She, having put this perfumed oil ἐπι του σωµατος µου on my body, προς το ἐνταφιασαι µε ἐποιησεν. did (it) to prepare me for burial. (Matt. 26:12) (She put this perfumed oil on my body to prepare me for burial.) 2. παραλαβων δε τους δωδεκα εἰπεν Having taken the twelve along (aside), he said προς αὐτους, Ἰδου ἀναβαινοµεν to them "Look, we are going up εἰς Ἰερουσαληµ... to Jerusalem... " (Luke 18:31) 3. Συλλαβοντες δε αὐτον ἠγαγον και Having arrested him the led (him) and brought (him) εἰσηγαγον εἰς την οἰκιαν του ἀρχιερεως. to the house of the High Priest. (Luke 22:54) 4. ἐξηλθεν δε εἰς Tαρσον He went out to Tarsus ζητειν Σαυλον, και εὑρων to look for Saul, and having found him ἠγαγεν εἰς Ἀντιοχειαν. he took (him) to Antioch. (see Acts 11:25)

4 5. ἰδοντες δε οἱ βοσκοντες Having seen what had happened, the herdsmen το γεγονος ἐφυγον. fled. (Luke 8:34) ( το γεγονος = "the thing having happened" = "what had happened") 6. και ὁ δευτερος (ἀδελφος) ἐλαβεν αὐτην, And the second (brother) took her and died και ἀπεθανεν µη καταλιπων σπερµα. not having left seed (children). (see Mark 12:21) 7. ὁ πιων οἰνον παλαιον οὐ θελει νεον. The one having drunk old wine does not want new. (He who has drunk old wine does not wish for new.) (see Luke 5:39) 8. Συµεων Πετρος δουλος Simon Peter, a slave και ἀποστολος Ἰησου Xριστου and apostle of Jesus Christ, to those τοις ἰσοτιµον ἡµιν λαχουσιν πιστιν having been chosen to an equally-precious ἐν δικαιοσυνῃ του θεου ἡµων faith with us in the righteousness of our God και σωτηρος Ἰησου Xριστου,.. and savior Jesus Christ... (2 Peter 1:1) ( τοις is Dative plural, agreeing with λαχουσιν = "to the ones having been chosen" ἰσοτιµον is Masculine/Feminine Accusative singular, so can only go with πιστιν = "an equally-precious faith" - presumably indicating that the faith of the readers is as precious as that of the writer.) 9. Xριστος ὁ ἀποθανων,... Christ who died (the one having died)... ὃς και ἐστιν ἐν δεξιᾳ του θεου, and who is on the right (hand) of God, ὃς και ἐντυγχανει ὑπερ ἡµων. who also intercedes for us. (Romans 8:34) 10. ὁ δε θεος... ὁ καλεσας ὑµας... But God himself,... who called you ὀλιγον παθοντας having suffered for a short time, αὐτος καταρτισει, στηριξει, (he) will restore (you), make (you) resolute, σθενωσει, θεµελιωσει. strengthen, establish (you). (1 Peter 5:10) (After you have suffered for a short time, God himself will.... ) 39.6 γινωσκω and διδωµι γινωσκω (I know) and διδωµι (I give) and their compounds use a very similar set of endings for their participles. The only different ending is the Aorist Masculine Nominative singular, ending in -ους rather than -ων, So, for γινωσκω and διδωµι we have Present Indicative Present Participle Aorist Stem Aorist Participle know γινωσκω γινωσκων, -ουσα, -ον γνo- γνους, -ουσα, -ον give διδωµι διδους, -ουσα, -ον δο- δους, δουσα, δον read ἀναγινωσκω ἀναγινωσκων, -ουσα, -ον ἀναγνo- ἀναγνους, -ουσα, -ον betray παραδιδωµι παραδιδους, -ουσα, -ον παραδο- παραδους, -ουσα, -ον 1. ἰδοντες δε οἱ ὀχλοι... ἐδοξασαν The crowds, having seen, glorified God, τον θεον τον δοντα ἐξουσιαν... who gave (the one having given) authority.. τοις ἀνθρωποις. to men. (Matt. 9:8) 2. ὁ ἀναγινωσκων νοειτω. Let the one reading understand. (Matt. 24:15) (Let him who reads, understand) 3. Ἡµαρτον παραδους αἱµα ἀθῳον. I sinned, having betrayed innocent blood. (Matt. 27:4) 4. και εὐθυς ἐπιγνους ὁ Ἰησους Immediately Jesus, having discerned τῳ πνευµατι αὐτου ὁτι in his spirit that οὑτως διαλογιζονται ἐν ἑαυτοις they were debating this way amongst themselves, λεγει αὐτοις, Tί ταυτα διαλογιζεσθε said (says) to them, "Why are you debating ἐν ταις καρδιαις ὑµων ; these things in your hearts?" (Mark 2:8) 5. και εἰπαν λεγοντες προς αὐτον,... And they spoke, saying to him,... τίς ἐστιν ὁ δους σοι "Who is the one having given to you την ἐξουσιαν ταυτην ; this authority?" (Luke 20:2) (And they said to him, "Who gave you this authority?")

5 6. ὁ γαρ ἀρτος του θεου ἐστιν For the Bread of God is ὁ καταβαινων ἐκ του οὐρανου the one coming down from (out of) heaven και ζωην διδους τῳ κοσµῳ. and giving life to the world. (John 6:33) 7. και ὁ... θεος ἐµαρτυρησεν αὐτοις And God bore witness to them, δους το πνευµα το ἁγιον having given (to them) the Holy Spirit καθως και ἡµιν. just as (he did) to us also. (Acts 15:8) 8. και ὁ χιλιαρχος δε ἐφοβηθη ἐπιγνους And the tribune was afraid, having found out ὁτι Ῥωµαιος ἐστιν. (after he found out) that he is a Roman. (Acts 22:29) ( ἐφοβηθη is an Aorist passive of φοβεοµαι ) 9. γνους δε ὁ Παυλος ὁτι ἑν µερος Paul. knowing that one part ἐστιν Σαδδουκαιων το δε ἑτερον was (made) of Sadducees, and the other Φαρισαιων ἐκραζεν ἐν τῳ συνεδριῳ, of Pharisees, cried out in the Sanhedrin, Ἀνδρες ἀδελφοι, ἐγω Φαρισαιος εἰµι,... "Guys, brothers, "I am a Pharisee.. " (Acts 23:6) ( ἑν is the Neuter Nominative Singular of εἱς µια ἑν - one ) 10. µη ἀποδιδοντες κακον ἀντι κακου Not repaying evil with evil ἢ λοιδοριαν ἀντι λοιδοριας. or insult with insult. (1 Peter 3:9) 39.7 Eye-training for Present and Second Aorist Participles, and the Aorist Indicative For several verbs, there are only one or two letters different between the Present Participles and the Second Aorist Participles. Also, the Aorist Indicative looks similar to the Aorist Participle, except for the presence of the augment. So the eye needs to be trained to spot whether there is an augment. Remember that for compound verbs the augment will be found between the stem and the prefix. If the word is a Participle, the eye must also distinguish between the long form (continuing or repeated action - Present) or the short form (single action - Aorist). 1. ταυτα λαβων ἀπηλθεν. Having taken these (things) he goes away. 2. τουτο λαβουσα ἐξηλθεν. Having taken this (thing), she goes away. 3. ἐλαβεν δε ταυτα και ἀπηλθεν. He/she took these (things) and went away. 4. λαµβανων τους ἀρτους ἐσθιει αὐτους. Taking the loaves, he eats them. 5. λαµβανω τους ἀρτους και ἐσθιω αὐτους. I take the loaves and I eat them. 6. λαµβανουσα τους ἀρτους ἐσθιει αὐτους. Taking the loaves, she eats them. 7. βλεπω το παιδιον λαµβανον τους ἀρτους. I see the child taking the loaves. 8. λαβον τον ἀρτον το τεκνον ἐφαγεν αὐτο. Having taken the bread, the child ate it. 9. αὐτοι ἐλαβον τον ἀρτον και ἐφαγον αὐτο. They took the bread and ate it. 10. Παρελαβον οὐν τον Ἰησουν. Then they took Jesus along (with them). (John 19:16) 39.8 Sentences for reading and translation 1. και ἰδων τον Ἰησουν το πνευµα εὐθυς συνεσπαραξεν το παιδιον, και πεσων ἐπι της γης ἐκυλιετο ἀφριζων. ( see Mark 9:20) 2. οἱ µεν οὐν... κατηλθον εἰς Ἀντιοχειαν, και συναγαγοντες το πληθος ἐπεδωκαν την ἐπιστολην, ἀναγνοντες δε ἐχαρησαν ἐπι τῃ παρακλησει. ( ἐπεδωκαν = Aorist of ἐπιδιδωµι - I give over, deliver) (see Acts 15:30) 3. µακαριος ὁ ἀναγινωσκων και οἱ ἀκουοντες τους λογους της προφητειας και τηρουντες αὐτους. (see Rev. 1:3) 4. ἐλθων οὐν ὁ Ἰησους εὑρεν αὐτον τεσσαρας ἠδη ἡµερας ἐχοντα ἐν τῳ µνηµειῳ. (John 11:17) 5. οἱ δε ἐξελθοντες διεφηµισαν αὐτον ἐν ὁλῃ τῃ γῃ ἐκεινῃ. (Matt. 9:31) 6. οἱ δε Φαρισαιοι ἰδοντες εἰπαν αὐτῳ, Ἰδου οἱ µαθηται σου ποιουσιν ὃ οὐκ ἐξεστιν ποιειν ἐν σαββατῳ. (Matt. 12:2)

6 7. ἐξελθοντες δε οἱ Φαρισαιοι συµβουλιον ἐλαβον κατ' αὐτου. (Matt. 12:14) 8. ὁ δε Ἰησους γνους ἀνεχωρησεν ἐκειθεν. (Matt. 12:15) 9. τοτε πορευεται και παραλαµβανει µεθ' ἑαυτου ἑπτα ἑτερα πνευµατα... και εἰσελθοντα κατοικει ἐκει. (Matt. 12:45) 10. ὁµοια ἐστιν ἡ βασιλεια των οὐρανων κοκκῳ σιναπεως, ὃν λαβων ἀνθρωπος ἐσπειρεν ἐν τῳ ἀγρῳ αὐτου. (Matt. 13:31) 39.9 Writing Practice : Write the Greek, while saying aloud (Matt. 5:7-9) µακαριοι οἱ ἐλεηµονες, ὁτι αὐτοι ἐλεηθησονται. µακαριοι οἱ καθαροι τῃ καρδιᾳ, ὁτι αὐτοι τον θεον ὀψονται. µακαριοι οἱ εἰρηνοποιοι, Happy are the ones showing mercy for they shall be shown mercy Happy are the clean in heart for they shall see God Happy are the ones making peace New Testament Passage for reading and translation : Luke 8:43-48 In your Greek New Testament, read the passage aloud several times until you can read it without long pauses or stumbling. Then use the translation helps to translate it. ἐν ῥυσει with a flow ἡ ῥυσις, -εως flow προσαναλωσασα having spent (on someone) ( Feminine Nominative First Aorist Participle) προσαναλισκω I spend ἀναλισκω I consume, I destroy ἀπ' οὐδενος by no-one οὐκ.. ἀπ' οὐδενος not by anyone ( Greek uses a double negative, English does not) θεραπευθηνια to be healed ( Aorist Passive Infinitive of θεραπευω - I heal) ἡψατο (she) touched ( Aorist Middle of ἅπτοµαι / ἅπτω - I touch / I ignite) το κρασπεδον edge, fringe, tassel ἐστη (it) stopped ( Aorist of ἱστηµι - I stand, set, place, put) τίς ; who? ( NOTE the accent - the tone of the voice goes up) τις someone ( NO accent - the tone of voice stays flat) ὁ ἁψαµενος "the one having touched" ( Aorist Middle/Passive of ἅπτοµαι - I touch) ἀρνουµενων παντων "when all denied" ( a use of the Genitive of a Participle - see chapter 41) ἐπιστστατα Master! ( Vocative of ὁ ἐπιστατης - master, teacher) ἀποθλιβουσιν (they) press around ( ἀποθλιβω, from ἀπο + θλιβω - I press) ἐγνων I knew, was aware ( Aorist of γινωσκω - see Section 32.4) ἐξεληλυθυιαν (it) had gone out ( Feminine Perfect Participle of ἐξερχοµαι - I go out) ἐλαθεν (she) escaped notice ( Aorist of λανθανω - I escape notice) προσπεσουσα having thrown (herself) down before ( Fem. Aorist Participle of προσπιπτω) δι' ἣν ἀιτιαν for which reason παντος of each, of every ἰαθη she was healed ( Aorist Passive of ἰαοµαι - I heal) σεσωκεν (it) has healed ( Perfect of σῳζω - I heal) πορευου Go! ( an Imperative of πορευοµαι - I come/go, travel) Vocabulary to learn ἀνακαθίζω I sit up ( from ἀνα - up + καθιζω - I sit) ἀποδίδωµι I pay back, repay, give away ( from ἀπο - away from + διδωµι - I give) ἅπτοµαι I touch, take hold of ( Deponent - Middle of ἅπτω ) ἅπτω I ignite, light βόσκω I tend, feed (a herd) ( Participle ὁ βοσκων - herdsman)

7 ἐνταφιάζω I prepare for burial ( from ἐν + ὁ ταφος - grave, tomb) ( Aorist Infinitive - ἐνταφιασαι - to bury) ἐντυγχάνω I intercede, plead ( from ἐν + τυγχανω - I get, experience) θεµελιόω I establish, lay a foundation θύω I sacrifice, kill καταρτίζω I mend, restore, put right ῥέω I flow στηρίζω I strengthen, make firm, establish τρέµω I tremble ἡ αἰτία, -ας reason, cause, charge ὁ βίος, -ου livelihood, life, property, living ἡ βουλή, -ης plan, purpose, decision ὁ θεµέλιος, -ου foundation ὁ κόκκος, -ου grain, seed ( hence staphylococci - small round bacteria) ὁ µόσκος, -ου calf το µύρον, -ου perfume, oil, ointment το ὅραµα, -τος vision ( from ὁραω - I see) το πλῆθος, -ους crowd ἡ πόρνη, -ης prostitute ( hence "porn") ὁ σίδηρος, -ου iron το σίναπι, -εως mustard (plant) ( hence the Botanical name for mustard - sinapis) ἡ συκῆ, -ης fig tree το συµβoύλιον, -ου council, consultation, resolution ( from συν + βουλη - plan) ὁ τάφος, -ου grave, tomb ὁ χοῖρος, -ου pig, hog δώδεκα twelve ( Indeclinable) σιδηροῦς -ᾶ, -οῦν made of iron φανερός, -α, -ον visible, evident ( from φαινω - I shine, give light, reveal and φανεροω - I reveal, make known, show) ὄπισθεν from behind, behind ( from ὀπισω - after, behind) παραχρῆµα immediately φανερῶς clearly, publicly, openly ( Adverb, from φανερoς) Vocabulary for reference ἀφρίζω I foam at the mouth διαφηµιζω I spread a rumor around, spread around κυλίοµαι I roll around σθενοω I strengthen ( compare ἁσθενης - weak; ἀσθενεω - I am ill) σπαράσσω I throw into convulsions συ(ν)σπαράσσω I convulse ἡ Ἀντιόχεια, -ας Antioch ( there were several towns named Antioch) ὁ ἐπιστάτης, -ου master, teacher ( from ἐπι - above + ἰστηµι - I stand) ἡ λοιδορία, -ας insult ἡ συκοµορέα, -ας fig-mulberry tree ( from ἡ συκη - fig tree + ἡ µορεα - mulberry tree) ( not the cultivated fig tree grown in America, but a large tree which bears clusters of small figs) ὁ τράχηλος, -ου neck, throat ἀθῷος, -ος, -ον guiltless, innocent ( see Section 10.6) αὐτόµατος, -η, -ον of itself, automatically ( an adjective, but used like an adverb) ἰσότιµος, -ος, -ον equally valuable, of equal privilege ( ἰσος - equal + ἡ τιµη - honor, price) σιτευτός, -η, -ον fattened, fatted

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Perfect Participles A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Remember the Components of a Participle Stem Tense marker Connecting vowel Voice indicator Case ending Resulting form λυ σ α ντ ος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Aorist Participles. Verbal Adjectives. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Aorist Participles. Verbal Adjectives. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Aorist Participles Verbal Adjectives A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Participles Participles are the fourth verbal mood we have learned Indicative (ordinary verbs)

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense Talking About the Past A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense So far we have only been able to talk about the present The Aorist tense is used to talk about

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/ 29 Στοιχεία oρθογραφίας (Spelling tips) The dficulties in spelling of words which sound the same can be greatly reduced one follows some simple basic rules. Spelling can be made easier through grammar.

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα