Chapter 39. The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chapter 39. The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι"

Transcript

1 Chapter 39 The Aorist Participle (part 1) The Weirdos and the Second Aorist The Aorist Participles of γινωσκω and διδωµι 39.1 In chapters 31 and 32 we met the Second Aorist Indicative Active - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. We also met the "Weirdos" - verbs which have completely different stems for some of their tenses. In the case of the Second Aorist Indicative, because the stems are different, the personal endings can be the same as those of the Imperfect. A similar situation holds when we meet the participles. We don't have any new endings to learn for this chapter. The Aorist Stem implies a "simple action", a completed action, or an act that took place at one point in time. The Present Stem implies a continuous or repeated action. When these stems are used to form participles, the Present Stem, which we used in chapters 19, 23, and 36, indicates an action that is going on at the same time as that of the main verb. e.g. The cat goes out howling. The cat is howling as she goes out. The Aorist Stem indicates as action that was completed before that of the main verb. e.g. The cat, having gone out, wants to come in again. The cat went out, and now she wants to come in. English tends to use consecutive sentences or clauses to show a sequence of events. In such a case, all the verbs look to be equally important, so English can not show which is the most important action in a sequence. Greek uses participles for the subsidiary actions - the Indicative verb shows the main action, and the participles show other actions which are contemporaneous or previous to the main verb. In Matthew 28:19-20 the Imperative is µαθητευσατε - "make disciples". All the other verb forms are participles, describing how one is to make disciples The Second Aorist Active Participle is formed by adding -ων to the Aorist Stem of the verb. This gives the Masculine Nominative Singular form. The Masculine and Neuter forms follow a Third Declension pattern, while the Feminine follows a First Declension pattern, exactly like the Present Active participle. The only differences are the Stem, and the way in which the participle is translated. : Masculine Feminine Neuter Singular Nom. STEM-ων STEM-ουσα STEM-ον Acc. STEM-οντα STEM-ουσαν STEM-ον Gen. STEM-οντος STEM-ουσης STEM-οντος Dat. STEM-οντι STEM-ουσῃ STEM-οντι Plural Nom. STEM-οντες STEM-ουσαι STEM-οντα Acc. STEM-οντας STEM-ουσας STEM-οντα Gen. STEM-οντων STEM-ουσων STEM-οντων Dat. STEM-ουσι(ν) STEM-ουσαις STEM-ουσι(ν) Contract verbs, in -αω, -εω, -οω, follow the usual rules of contraction. NOTE - there is NO AUGMENT on the participle (nor with the Aorist Subjunctive, Infinitive, or Imperative, which we shall meet later).

2 39.3 Translating Aorist Participles The translation for an Aorist participle should show that the action of the Aorist participle was completed before the action of the main verb. Colloquial English tends to write a series of sentences or clauses, each with a verb in the Indicative, e.g. "The cat went out, and now she wants to come back in." This shows the sequence of events, but does not show which is the main action. I prefer to use the slightly stilted style which translates Greek participles as English participles : Present participles as "doing something", Aorist participles as "having done something". One can always re-work the translation into a colloquial style, but a fairly literal first version helps one to understand how the text flows and fits together The Weirdos and their compounds The verb tables which give the Principal Parts of verbs list the Aorist Indicative Active in the third column. This has an augment added to the Aorist Stem. So we need to remove the augment before making the Aorist Participle, or the Subjunctive, Infinitive, or Imperative. Present Active or Middle Aorist Active Indicative Participle Indicative Participle take αἱρεω αἱρων εἱλον εἱλων come/go ἐρχοµαι ἐρχοµενος ἠλθον ἐλθων eat ἐσθιω ἐσθιων ἐφαγον φαγων say λεγω λεγων εἰπον εἰπων see ὁραω ὁρων εἰδον ἰδων suffer πασχω πάσχων ἐπαθον παθων drink πινω πινων ἐπιον πιων run τρεχω τρεχων ἐδραµον δραµων carry, bring φερω φερων ἠνεγκον ἐνεγκων or ἠνεγκα or ἐνεγκας 1. και προσελθων ὁ πειραζων εἰπεν Having approached, the tempter said to him, αὐτῳ, Eἰ υἱος εἶ του θεου... "If you are the Son of God... (Matt. 4:3) 2. ἰδων δε τους ὀχλους Having seen the crowds, ἀνεβη εἰς το ὀρος. he went up onto the mountain. (Matt. 5:1) 3. οἱ δε ἐξελθοντες Having gone out, ἀπηλθον εἰς τους χοιρους. they went away into the pigs. (Matt. 8:32) "They went out (of the men), and entered the pigs." 4. ἐλθοντι δε εἰς την οἰκιαν After he came into the house, προσηλθον αὐτῳ οἱ τυφλοι. the blind men approached him. (Matt. 9:28) ( Literally : "To 'the having come into the house' him came the blind men.") ( ἐλθοντι is Dative singular, agreeing with αὐτῳ, so it is "he" (Jesus) who had come into the house.) 5. εἰδεν αὐτον ὁ πατηρ αὐτου και... And his father saw him and,... δραµων ἐπεπεσεν having run he fell ἐπι τον τραχηλον αὐτου. on his neck (hugged him). (Luke 15:29) 6. ὁτε δε ὁ υἱος σου οὑτος ὁ καταφαγων But when this son of yours - the one having eaten up σου τον βιον µετα πορνων ἠλθεν, your property with prostitutes - came, ἐθυσας αὐτῳ τον σιτευτον µοσχον. you killed the fatted calf for him. (Luke 16:30) 7. και προδραµων εἰς το ἐµπροσθεν And having run ahead to the front ἀνεβη ἐπι συκοµορεαν. he climbed up a sycamore-fig tree. (Luke 19:4) 8. ἡ δε ἠνοιξεν τους ὀφθαλµους αὐτης, But she opened her eyes και ἰδουσα τον Πετρον ἀνεκαθισεν. and having seen Peter, she sat up. (Acts 9:40) 9. εἰδεν ἐν ὁραµατι φανερως.. He saw in a vision, clearly, ἀγγελον του θεου εἰσελθοντα an angel of the Lord having come προς αὐτον και εἰποντα αὐτῳ, to him and having said to him, Kορνηλιε. "Cornelius!" (Acts 10:3) ( He saw a clear vision in which an angel of the Lord came and said to him, "Cornelius!" )

3 10. διελθοντες δε πρωτην φυλακην και Having gone through the first dungeon δευτεραν ἠλθαν ἐπι την πυλην and the second they came to the την σιδηραν την φερουσαν εἰς iron gate leading to the city, which την πολιν, ἡτις αὐτοµατη ἠνοιγη opened automatically for them, and αὐτοις, και ἐξελθοντες προηλθον... having gone out they proceeded.. (Acts 12:10) (Prisons in Jerusalem at that time were often caves which were connected by tunnels. φυλακη may mean a holding-cell, or a guard-post. ἠλθαν is a First Aorist version of ἠλθον, φερουσαν is a Feminine Accusative Singular Participle. ἡτις is used in place of the Relative Pronoun ἣ, ἠνοιγη is an irregular Second Aorist of ἀνοιγω. This is how the author actually wrote - the grammar books came later.) 39.5 Other verbs with Second Aorists - Review Section 32.3 before proceeding to this section. The following pairs of Present and Aorist Participles should be learned as soon as possible. Present Participle Aorist Participle leading ἀγων ἀγαγων having led sinning ἁµαρτανων ἁµαρτων having sinned killing ἀναιρων ἀνελων having killed dying ἀποθνῃσκων ἀπoθανων having died throwing βαλλων βαλων having thrown finding εὑρισκων εὑρων having found having ἐχων ἐσχων having had being chosen λαγχανων λαχων having been chosen (by lot) taking, getting λαµβανων λαβων having taken, got escaping notice λανθανων λαθων having escaped notice lacking, needing λειπων λιπων having lacked, needed learning µανθανων µαθων having learned suffering πάσχων παθων having suffered drinking πίνων πιων having drunk falling πιπτων πεσων having fallen giving birth to τικτων * τεκων * having given birth to obtaining τυγχανων τυχων having obtained fleeing φευγων φυγων having fled * The Masculine forms τικτων and τεκων are given in the table, but because it is women who "give birth to", these participles are met with only in the Feminine forms τικτουσα, τεκουσα etc. NOTE - αἰρω - (I pick up), and the -βαινω (come/go) family, use the set of endings for the First Aorist participle. ἁµαρτανω - (I sin), occasionally takes First Aorist endings on its Second Aorist stem. We will meet them in Chapter βαλουσα γαρ αὑτη το µυρον τουτο She, having put this perfumed oil ἐπι του σωµατος µου on my body, προς το ἐνταφιασαι µε ἐποιησεν. did (it) to prepare me for burial. (Matt. 26:12) (She put this perfumed oil on my body to prepare me for burial.) 2. παραλαβων δε τους δωδεκα εἰπεν Having taken the twelve along (aside), he said προς αὐτους, Ἰδου ἀναβαινοµεν to them "Look, we are going up εἰς Ἰερουσαληµ... to Jerusalem... " (Luke 18:31) 3. Συλλαβοντες δε αὐτον ἠγαγον και Having arrested him the led (him) and brought (him) εἰσηγαγον εἰς την οἰκιαν του ἀρχιερεως. to the house of the High Priest. (Luke 22:54) 4. ἐξηλθεν δε εἰς Tαρσον He went out to Tarsus ζητειν Σαυλον, και εὑρων to look for Saul, and having found him ἠγαγεν εἰς Ἀντιοχειαν. he took (him) to Antioch. (see Acts 11:25)

4 5. ἰδοντες δε οἱ βοσκοντες Having seen what had happened, the herdsmen το γεγονος ἐφυγον. fled. (Luke 8:34) ( το γεγονος = "the thing having happened" = "what had happened") 6. και ὁ δευτερος (ἀδελφος) ἐλαβεν αὐτην, And the second (brother) took her and died και ἀπεθανεν µη καταλιπων σπερµα. not having left seed (children). (see Mark 12:21) 7. ὁ πιων οἰνον παλαιον οὐ θελει νεον. The one having drunk old wine does not want new. (He who has drunk old wine does not wish for new.) (see Luke 5:39) 8. Συµεων Πετρος δουλος Simon Peter, a slave και ἀποστολος Ἰησου Xριστου and apostle of Jesus Christ, to those τοις ἰσοτιµον ἡµιν λαχουσιν πιστιν having been chosen to an equally-precious ἐν δικαιοσυνῃ του θεου ἡµων faith with us in the righteousness of our God και σωτηρος Ἰησου Xριστου,.. and savior Jesus Christ... (2 Peter 1:1) ( τοις is Dative plural, agreeing with λαχουσιν = "to the ones having been chosen" ἰσοτιµον is Masculine/Feminine Accusative singular, so can only go with πιστιν = "an equally-precious faith" - presumably indicating that the faith of the readers is as precious as that of the writer.) 9. Xριστος ὁ ἀποθανων,... Christ who died (the one having died)... ὃς και ἐστιν ἐν δεξιᾳ του θεου, and who is on the right (hand) of God, ὃς και ἐντυγχανει ὑπερ ἡµων. who also intercedes for us. (Romans 8:34) 10. ὁ δε θεος... ὁ καλεσας ὑµας... But God himself,... who called you ὀλιγον παθοντας having suffered for a short time, αὐτος καταρτισει, στηριξει, (he) will restore (you), make (you) resolute, σθενωσει, θεµελιωσει. strengthen, establish (you). (1 Peter 5:10) (After you have suffered for a short time, God himself will.... ) 39.6 γινωσκω and διδωµι γινωσκω (I know) and διδωµι (I give) and their compounds use a very similar set of endings for their participles. The only different ending is the Aorist Masculine Nominative singular, ending in -ους rather than -ων, So, for γινωσκω and διδωµι we have Present Indicative Present Participle Aorist Stem Aorist Participle know γινωσκω γινωσκων, -ουσα, -ον γνo- γνους, -ουσα, -ον give διδωµι διδους, -ουσα, -ον δο- δους, δουσα, δον read ἀναγινωσκω ἀναγινωσκων, -ουσα, -ον ἀναγνo- ἀναγνους, -ουσα, -ον betray παραδιδωµι παραδιδους, -ουσα, -ον παραδο- παραδους, -ουσα, -ον 1. ἰδοντες δε οἱ ὀχλοι... ἐδοξασαν The crowds, having seen, glorified God, τον θεον τον δοντα ἐξουσιαν... who gave (the one having given) authority.. τοις ἀνθρωποις. to men. (Matt. 9:8) 2. ὁ ἀναγινωσκων νοειτω. Let the one reading understand. (Matt. 24:15) (Let him who reads, understand) 3. Ἡµαρτον παραδους αἱµα ἀθῳον. I sinned, having betrayed innocent blood. (Matt. 27:4) 4. και εὐθυς ἐπιγνους ὁ Ἰησους Immediately Jesus, having discerned τῳ πνευµατι αὐτου ὁτι in his spirit that οὑτως διαλογιζονται ἐν ἑαυτοις they were debating this way amongst themselves, λεγει αὐτοις, Tί ταυτα διαλογιζεσθε said (says) to them, "Why are you debating ἐν ταις καρδιαις ὑµων ; these things in your hearts?" (Mark 2:8) 5. και εἰπαν λεγοντες προς αὐτον,... And they spoke, saying to him,... τίς ἐστιν ὁ δους σοι "Who is the one having given to you την ἐξουσιαν ταυτην ; this authority?" (Luke 20:2) (And they said to him, "Who gave you this authority?")

5 6. ὁ γαρ ἀρτος του θεου ἐστιν For the Bread of God is ὁ καταβαινων ἐκ του οὐρανου the one coming down from (out of) heaven και ζωην διδους τῳ κοσµῳ. and giving life to the world. (John 6:33) 7. και ὁ... θεος ἐµαρτυρησεν αὐτοις And God bore witness to them, δους το πνευµα το ἁγιον having given (to them) the Holy Spirit καθως και ἡµιν. just as (he did) to us also. (Acts 15:8) 8. και ὁ χιλιαρχος δε ἐφοβηθη ἐπιγνους And the tribune was afraid, having found out ὁτι Ῥωµαιος ἐστιν. (after he found out) that he is a Roman. (Acts 22:29) ( ἐφοβηθη is an Aorist passive of φοβεοµαι ) 9. γνους δε ὁ Παυλος ὁτι ἑν µερος Paul. knowing that one part ἐστιν Σαδδουκαιων το δε ἑτερον was (made) of Sadducees, and the other Φαρισαιων ἐκραζεν ἐν τῳ συνεδριῳ, of Pharisees, cried out in the Sanhedrin, Ἀνδρες ἀδελφοι, ἐγω Φαρισαιος εἰµι,... "Guys, brothers, "I am a Pharisee.. " (Acts 23:6) ( ἑν is the Neuter Nominative Singular of εἱς µια ἑν - one ) 10. µη ἀποδιδοντες κακον ἀντι κακου Not repaying evil with evil ἢ λοιδοριαν ἀντι λοιδοριας. or insult with insult. (1 Peter 3:9) 39.7 Eye-training for Present and Second Aorist Participles, and the Aorist Indicative For several verbs, there are only one or two letters different between the Present Participles and the Second Aorist Participles. Also, the Aorist Indicative looks similar to the Aorist Participle, except for the presence of the augment. So the eye needs to be trained to spot whether there is an augment. Remember that for compound verbs the augment will be found between the stem and the prefix. If the word is a Participle, the eye must also distinguish between the long form (continuing or repeated action - Present) or the short form (single action - Aorist). 1. ταυτα λαβων ἀπηλθεν. Having taken these (things) he goes away. 2. τουτο λαβουσα ἐξηλθεν. Having taken this (thing), she goes away. 3. ἐλαβεν δε ταυτα και ἀπηλθεν. He/she took these (things) and went away. 4. λαµβανων τους ἀρτους ἐσθιει αὐτους. Taking the loaves, he eats them. 5. λαµβανω τους ἀρτους και ἐσθιω αὐτους. I take the loaves and I eat them. 6. λαµβανουσα τους ἀρτους ἐσθιει αὐτους. Taking the loaves, she eats them. 7. βλεπω το παιδιον λαµβανον τους ἀρτους. I see the child taking the loaves. 8. λαβον τον ἀρτον το τεκνον ἐφαγεν αὐτο. Having taken the bread, the child ate it. 9. αὐτοι ἐλαβον τον ἀρτον και ἐφαγον αὐτο. They took the bread and ate it. 10. Παρελαβον οὐν τον Ἰησουν. Then they took Jesus along (with them). (John 19:16) 39.8 Sentences for reading and translation 1. και ἰδων τον Ἰησουν το πνευµα εὐθυς συνεσπαραξεν το παιδιον, και πεσων ἐπι της γης ἐκυλιετο ἀφριζων. ( see Mark 9:20) 2. οἱ µεν οὐν... κατηλθον εἰς Ἀντιοχειαν, και συναγαγοντες το πληθος ἐπεδωκαν την ἐπιστολην, ἀναγνοντες δε ἐχαρησαν ἐπι τῃ παρακλησει. ( ἐπεδωκαν = Aorist of ἐπιδιδωµι - I give over, deliver) (see Acts 15:30) 3. µακαριος ὁ ἀναγινωσκων και οἱ ἀκουοντες τους λογους της προφητειας και τηρουντες αὐτους. (see Rev. 1:3) 4. ἐλθων οὐν ὁ Ἰησους εὑρεν αὐτον τεσσαρας ἠδη ἡµερας ἐχοντα ἐν τῳ µνηµειῳ. (John 11:17) 5. οἱ δε ἐξελθοντες διεφηµισαν αὐτον ἐν ὁλῃ τῃ γῃ ἐκεινῃ. (Matt. 9:31) 6. οἱ δε Φαρισαιοι ἰδοντες εἰπαν αὐτῳ, Ἰδου οἱ µαθηται σου ποιουσιν ὃ οὐκ ἐξεστιν ποιειν ἐν σαββατῳ. (Matt. 12:2)

6 7. ἐξελθοντες δε οἱ Φαρισαιοι συµβουλιον ἐλαβον κατ' αὐτου. (Matt. 12:14) 8. ὁ δε Ἰησους γνους ἀνεχωρησεν ἐκειθεν. (Matt. 12:15) 9. τοτε πορευεται και παραλαµβανει µεθ' ἑαυτου ἑπτα ἑτερα πνευµατα... και εἰσελθοντα κατοικει ἐκει. (Matt. 12:45) 10. ὁµοια ἐστιν ἡ βασιλεια των οὐρανων κοκκῳ σιναπεως, ὃν λαβων ἀνθρωπος ἐσπειρεν ἐν τῳ ἀγρῳ αὐτου. (Matt. 13:31) 39.9 Writing Practice : Write the Greek, while saying aloud (Matt. 5:7-9) µακαριοι οἱ ἐλεηµονες, ὁτι αὐτοι ἐλεηθησονται. µακαριοι οἱ καθαροι τῃ καρδιᾳ, ὁτι αὐτοι τον θεον ὀψονται. µακαριοι οἱ εἰρηνοποιοι, Happy are the ones showing mercy for they shall be shown mercy Happy are the clean in heart for they shall see God Happy are the ones making peace New Testament Passage for reading and translation : Luke 8:43-48 In your Greek New Testament, read the passage aloud several times until you can read it without long pauses or stumbling. Then use the translation helps to translate it. ἐν ῥυσει with a flow ἡ ῥυσις, -εως flow προσαναλωσασα having spent (on someone) ( Feminine Nominative First Aorist Participle) προσαναλισκω I spend ἀναλισκω I consume, I destroy ἀπ' οὐδενος by no-one οὐκ.. ἀπ' οὐδενος not by anyone ( Greek uses a double negative, English does not) θεραπευθηνια to be healed ( Aorist Passive Infinitive of θεραπευω - I heal) ἡψατο (she) touched ( Aorist Middle of ἅπτοµαι / ἅπτω - I touch / I ignite) το κρασπεδον edge, fringe, tassel ἐστη (it) stopped ( Aorist of ἱστηµι - I stand, set, place, put) τίς ; who? ( NOTE the accent - the tone of the voice goes up) τις someone ( NO accent - the tone of voice stays flat) ὁ ἁψαµενος "the one having touched" ( Aorist Middle/Passive of ἅπτοµαι - I touch) ἀρνουµενων παντων "when all denied" ( a use of the Genitive of a Participle - see chapter 41) ἐπιστστατα Master! ( Vocative of ὁ ἐπιστατης - master, teacher) ἀποθλιβουσιν (they) press around ( ἀποθλιβω, from ἀπο + θλιβω - I press) ἐγνων I knew, was aware ( Aorist of γινωσκω - see Section 32.4) ἐξεληλυθυιαν (it) had gone out ( Feminine Perfect Participle of ἐξερχοµαι - I go out) ἐλαθεν (she) escaped notice ( Aorist of λανθανω - I escape notice) προσπεσουσα having thrown (herself) down before ( Fem. Aorist Participle of προσπιπτω) δι' ἣν ἀιτιαν for which reason παντος of each, of every ἰαθη she was healed ( Aorist Passive of ἰαοµαι - I heal) σεσωκεν (it) has healed ( Perfect of σῳζω - I heal) πορευου Go! ( an Imperative of πορευοµαι - I come/go, travel) Vocabulary to learn ἀνακαθίζω I sit up ( from ἀνα - up + καθιζω - I sit) ἀποδίδωµι I pay back, repay, give away ( from ἀπο - away from + διδωµι - I give) ἅπτοµαι I touch, take hold of ( Deponent - Middle of ἅπτω ) ἅπτω I ignite, light βόσκω I tend, feed (a herd) ( Participle ὁ βοσκων - herdsman)

7 ἐνταφιάζω I prepare for burial ( from ἐν + ὁ ταφος - grave, tomb) ( Aorist Infinitive - ἐνταφιασαι - to bury) ἐντυγχάνω I intercede, plead ( from ἐν + τυγχανω - I get, experience) θεµελιόω I establish, lay a foundation θύω I sacrifice, kill καταρτίζω I mend, restore, put right ῥέω I flow στηρίζω I strengthen, make firm, establish τρέµω I tremble ἡ αἰτία, -ας reason, cause, charge ὁ βίος, -ου livelihood, life, property, living ἡ βουλή, -ης plan, purpose, decision ὁ θεµέλιος, -ου foundation ὁ κόκκος, -ου grain, seed ( hence staphylococci - small round bacteria) ὁ µόσκος, -ου calf το µύρον, -ου perfume, oil, ointment το ὅραµα, -τος vision ( from ὁραω - I see) το πλῆθος, -ους crowd ἡ πόρνη, -ης prostitute ( hence "porn") ὁ σίδηρος, -ου iron το σίναπι, -εως mustard (plant) ( hence the Botanical name for mustard - sinapis) ἡ συκῆ, -ης fig tree το συµβoύλιον, -ου council, consultation, resolution ( from συν + βουλη - plan) ὁ τάφος, -ου grave, tomb ὁ χοῖρος, -ου pig, hog δώδεκα twelve ( Indeclinable) σιδηροῦς -ᾶ, -οῦν made of iron φανερός, -α, -ον visible, evident ( from φαινω - I shine, give light, reveal and φανεροω - I reveal, make known, show) ὄπισθεν from behind, behind ( from ὀπισω - after, behind) παραχρῆµα immediately φανερῶς clearly, publicly, openly ( Adverb, from φανερoς) Vocabulary for reference ἀφρίζω I foam at the mouth διαφηµιζω I spread a rumor around, spread around κυλίοµαι I roll around σθενοω I strengthen ( compare ἁσθενης - weak; ἀσθενεω - I am ill) σπαράσσω I throw into convulsions συ(ν)σπαράσσω I convulse ἡ Ἀντιόχεια, -ας Antioch ( there were several towns named Antioch) ὁ ἐπιστάτης, -ου master, teacher ( from ἐπι - above + ἰστηµι - I stand) ἡ λοιδορία, -ας insult ἡ συκοµορέα, -ας fig-mulberry tree ( from ἡ συκη - fig tree + ἡ µορεα - mulberry tree) ( not the cultivated fig tree grown in America, but a large tree which bears clusters of small figs) ὁ τράχηλος, -ου neck, throat ἀθῷος, -ος, -ον guiltless, innocent ( see Section 10.6) αὐτόµατος, -η, -ον of itself, automatically ( an adjective, but used like an adverb) ἰσότιµος, -ος, -ον equally valuable, of equal privilege ( ἰσος - equal + ἡ τιµη - honor, price) σιτευτός, -η, -ον fattened, fatted

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετα. (Adjectives)

Επίθετα. (Adjectives) 6 Επίθετα (Adjectives) Greek adjectives are inflected words which either modify nouns (τα κόκκινα τριαντάφυλλα) or attribute a property to them (τα τριαντάφυλλα είναι ακριβά). Adjectives must agree with

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE:

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: The student demonstrates understanding of the historical and literary meaning of Matthew 5:17-20 and related texts. LESSON INDICATORS:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Greek 12: Plato s Apology

Greek 12: Plato s Apology Greek 12: Plato s Apology Rick Griffiths FTGRIFFITHS@ / x 5355 Earth Science 306 Office Mon. 2-4, Wed. 1-2 or by appt. Texts: Reading Greek: Text and Vocabulary (TV) (JACT) Reading Greek: Grammar and Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns Chapter 4 Second Declension Masculine Nouns 4.1 Nouns are names for things (book, dog), persons (girl, John), places (field, Paris), qualities (truth). In a sentence, nouns can be used to tell us "who"

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

13+ Scholarship Examinations 2015 GREEK

13+ Scholarship Examinations 2015 GREEK 13+ Scholarship Examinations 2015 GREEK 1 hour 30 minutes Answer all the questions. Suggested time allocations are given. You should have plenty of time to work carefully and accurately, and to check your

Διαβάστε περισσότερα