UNIVERSAL TV TNT SAT TDT / DTT UNIC SYSTEM 2EN 1 EVOLUTION 5. ou / or / of / o / ή. Compatible avec la majorité des marques MET217 ZAP2 UNIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UNIVERSAL TV TNT SAT TDT / DTT UNIC SYSTEM 2EN 1 EVOLUTION 5. ou / or / of / o / ή. Compatible avec la majorité des marques MET217 ZAP2 UNIC"

Transcript

1 UNIVERSAL Compatible avec la majorité des marques EN 1 UNIC SYSTEM TV TNT TDT / DTT ou / or / of / o / ή SAT ZAP2 UNIC MET217 EVOLUTION 5

2 FR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 2 en 1 AVANT PROPOS Nous vous remercions d avoir choisi une télécommande universelle METRONIC et sommes persuadés qu elle vous donnera entière satisfaction. Le modèle ZAP 2 UNIC (495399) permet de piloter 2 appareils : une TV et un adaptateur TNT ou un terminal satellite. Après avoir mis les piles 1.5V AAA (non fournies) dans l emplacement prévu à cet effet, vous pourrez installer votre télécommande pour chaque type d appareil à commander. La télécommande universelle METRONIC est conçue pour commander la plupart des appareils de chaque marque. Dans la procédure d installation ci-dessous, nous donnons un exemple pour le téléviseur (TV). Pour installer votre adaptateur TNT ou terminal satellite remplacer TV par DEC. Après l installation, il suffit d appuyer sur les touches de couleur grise pour commander votre téléviseur et les touches de couleur noire pour commander votre décodeur TNT ou satellite. Installation par recherche automatique 1 - Allumez votre téléviseur. Étant donné que la recherche peut prendre un certain temps (de quelques minutes à un quart d heure) installez-vous confortablement devant le téléviseur. 2 - Pressez la touche OK, puis, tout en maintenant cette touche OK enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu à ce que le voyant s allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé. 3 - Appuyez sur la touche TV, le voyant se met à clignoter. La recherche automatique vient de démarrer, le voyant reste allumé et clignote à chaque fois que la télécommande essaie un nouveau code. Tenez-vous prêt à appuyer sur la touche OK. 4 - Dès que le téléviseur s éteint, appuyez sur la touche OK, le voyant s éteint. Note : vous devez être suffisamment rapide (moins d une seconde entre le moment où le téléviseur s éteint et le moment où vous appuyez sur la touche OK) pour que la télécommande ne soit pas passée au code suivant. 5 - Puisque le téléviseur s est éteint, rallumez-le avec la télécommande d origine ou avec les touches en face avant. 6 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (réglage volume...). Si le téléviseur réagit mal ou pas du tout aux touches de fonctions, poursuivez la recherche automatique en reprenant à l étape 2. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l installation est terminée. Changement de piles Lorsque la portée de la télécommande diminue, ou que la télécommande présente des dysfonctionnements, c est probablement parce que les piles doivent être changées. Grâce à sa sauvegarde dans une mémoire interne, vous pouvez changer les piles sans perdre vos réglages.

3 GB 2 in 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOREWORD Thank you for choosing a universal METRONIC remote. We are confident you will be fully satisfied with this product. The ZAP2 UNIC model (495399) allows monitoring 2 appliances: The TV set and DTT receiver or satellite receiver. After inserting the 1.5V AAA batteries (not supplied) in the remote, you can set up the remote for each appliance that you wish to control. The universal METRONIC remote has been conceived to control most products of each brand. In the set up details below, we use a TV as example. Press on the DEC key instead of TV key to install your DTT receiver or satellite receiver. Press then on grey keys to control your TV set and black keys to control your DTT receiver and satellite. Automatic Search 1 - Switch on your TV. The automatic search might take a little while (up to 15 minutes). 2 - Press the OK and TV keys together for a few seconds until the light switches on. When you release the keys the light should stay on. 3 - Press the TV key. The light should start blinking. The automatic search has started. The light should stay on and blink every time a new code is entered. You should be ready to press the OK key. 4 - Press on the key «OK» as soon as your TV set turns off then the warning light turns off. Note: You should be quick enough not to exceed 1 second before the next code from your remote control (a bit less than 1 second between turning TV off and time to press key «OK»). 5 - As your TV is now switched off, switch it on again using the original remote or with the front keys. 6 - Point the remote towards your TV and try using the main features (changing channels, adjusting sound ). If the remote does not control the TV properly, try the automatic set up again (from 2). If the remote controls the TV correctly, then the set up is over. Changing batteries When the remote starts struggling to control the appliances or if it does not work properly, you should try changing batteries. Thanks to its memory function, you can change batteries withouht losing your settings on the remote.

4 NL UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING 2 in 1 VOORWOORD Wij bedanken u om een universele afstandsbediening METRONIC gekozen te hebben en zijn overtuigd die zij u gehele tevredenheid zal geven. - Het ZAP 2 UNIC model (495399) maakt het mogelijk om 2 apparaten te bedienen: een TV en een DTT ontvanger (of een satellietontvanger). Na de stapels 1.5V AAA (niet geleverd) in de met het oog hierop voorziene plaats gezet te hebben, zult u uw afstandsbediening voor elk te bepalen soort apparaat kunnen plaatsen. De universele afstandsbediening METRONIC wordt ontworpen om het merendeel van de apparaten van elk merk te beheren. In de procedures hieronder, geven wij een voorbeeld voor de televisie (TV). Om uw DTT of satellietontvanger te installeren vervang TV door DEC. Na de installatie drukt u gewoon op de grijze toetsen om uw TV te bedienen en op de zwarte toetsen om uw satellietontvanger of DTT te bedienen. Installatie per automatische opzoek 1 - Steek uw televisie aan. Aangezien het opzoek een enige tijd kan nemen (van enkele minuten aan een kwartier), neem plaats comfortabel voor uw televisie. 2 - Druk op de toets OK, vervolgens, deze ingeslagen toets OK handhavend, druk op de toets TV gedurende enkele sec, totdat het controlelampje zich aansteekt. Laat beide toetsen vrij, het controlelampje blijft aangestoken. 3 - Druk op de toets TV, het controlelampje zet zich om te flikkeren. Het automatische onderzoek is zojuist gestart, het controlelampje blijft aangestoken en flikkert telkens als de afstandsbediening een nieuwe code probeert. Houdt u klaar aan steunt op de toets OK. 4 - Van zodra de TV uitgeschakeld is, druk op de OK knop, het licht gaat uit. Let op: je moet snel genoeg zijn (minder dan één seconde tussen het moment waarop de televisie wordt uitgeschakeld en wanneer u op OK toets drukt) zodanig de afstandsbediening niet naar de volgende code gaat. 5 - Aangezien de televisie uitgeschakelt is, zet het weer aan dankzij de originele afstandsbediening of met de toesten op de voorkant. 6 - Leidt de afstandsbediening naar uw televisie en probeert de hoofdfuncties (verandering van keten, regelen volume ). Als de televisie slecht reageert of geenszins aan de toetsen van functies, het automatische onderzoek voortzet door aan de etappe 2 te hernemen. Als de afstandsbediening de televisie juist beheert, wordt de installatie beëindigd. Verandering van batterijen Wanneer de reikwijdte van de afstandsbediening, vermindert of dat de aanwezige afstandsbediening van de stoornissen, is het waarschijnlijk omdat de batterijen veranderd moeten worden. Dank zij zijn bescherming in een intern geheugen, kunt u de batterijen veranderen zonder uw regelen te verliezen.

5 ES MANDO UNIVERSAL 2 en 1 PRÓLOGO Le agradecemos la elección de un mando a distancia universal METRONIC y estamos convencidos de que será de su entera satisfacción. El modelo ZAP 2 UNIC (495399) permite controlar 2 aparatos: un TV y un receptor TDT o receptor satélite. Después de colocar las pilas 1.5V AAA (no incluidas) en el compartimento, podrá instalar su mando a distancia para cada tipo de aparato a controlar. El mando a distancia METRONIC está pensado para controlar la mayoría de aparatos de cada marca. En este manual, encontrará un ejemplo para televisor (TV). Para instalar su receptor TDT o bien receptor satélite reemplazar TV por DEC. Después de la instalación, es suficiente con pulsar las teclas de color gris para controlar su televisor y las teclas de color negro para controlar su receptor TDT o satélite. Instalación mediante búsqueda automática 1 - Encender el televisor. ATENCIÓN : recuerde que la búsqueda puede tardar un tiempo (desde algunos minutos hasta un cuarto de hora). 2 - Pulsar la tecla OK. Sin soltar la tecla OK, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que el testigo se encienda. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido. 3 - Pulsar la tecla TV, el testigo parpadea. La búsqueda automática ha empezado, el testigo permanece encendido y parpadea cada vez que el mando prueba un código nuevo. Prepárese para pulsar la tecla OK. 4 - Cuando el televisor se apaga, pulsar la tecla OK, el testigo se apaga. Nota : debe actuar con rapidez suficiente (menos de un segundo entre el momento en que el televisor se apaga y el momento en el que pulsa la tecla OK) para que el mando no pase al código siguiente. 5 - Cuando el televisor se apaga, volver a encenderlo con el mando a distancia original o con las teclas del frontal. 6 - Dirigir el mando a distancia hacia su televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen ). Si el televisor reacciona mal o no reacciona con las teclas de funciones, seguir con la búsqueda automática volviendo a la etapa 2. Si el mando a distancia controla correctamente el televisor, la instalación ha terminado Cambiar las pilas Cuando el alcance del mando disminuye, o el mando presenta disfunciones, probablemente deben cambiarse las pilas. Gracias a la memoria interna, podrá cambiar las pilas sin perder los ajustes.

6 PT COMANDO A DISTÂNCIA UNIVERSAL 2 em 1 PRÓLOGO Agradece-mos-lhe a eleição de um comando a distância universal METRONIC e estamos convictos de que será de sua inteira satisfação. O modelo ZAP 2 UNIC (495399) permite controlar 2 aparelhos: um TV e um receptor TDT ou receptor satélite. Depois de colocar as pilhas 1.5V AAA (não incluídas) no compartimento, poderá instalar seu comando a distância para cada tipo de aparelho a controlar. O comando a distância METRONIC foi desenvolvido para controlar a maioria de aparelhos de cada marca. Neste manual, encontrará um exemplo para televisor (TV). Para instalar seu receptor TDT ou bem receptor satélite substituir TV por DEC. Depois da instalação, é suficiente com carregar as teclas de cor cinza para controlar seu televisor e as teclas de cor negra para controlar seu receptor TDT ou satélite. Instalação mediante busca automática 1 - Ligar o televisor. ATENDIMENTO : recorde que a busca pode demorar um tempo (desde alguns minutos até um quarto de hora). 2 - Carregar a tecla OK. Sem soltar a tecla OK, carregar a tecla TV durante alguns segundos, até que a testemunha se acenda. Soltar as duas teclas, a testemunha permanece ligada. 3 - Carregar a tecla TV, a testemunha pisca. A busca automática começou, a testemunha permanece ligada e pisca cada vez que o comando prova um código novo. Prepare-se para carregar a tecla OK. 4 - Quando o televisor se apaga, pulsar a tecla OK, a testemunha se apaga. Nota : deve atuar com rapidez suficiente (menos de um segundo entre o momento em do que o televisor se apaga e o momento no que carrega a tecla OK) para do que o comando não passe ao código seguinte. 5 - Quando o televisor se apaga, voltar a acendê-lo com o comando a distância original ou com as teclas do frontal. 6 - Apontar o comando a distância para seu televisor e provar as funções principais (mudança de canal, ajuste de volume ). Se o televisor não responde ou não reage com as teclas de funções, seguir com a busca automática voltando à etapa 2. Se o comando a distância controla corretamente o televisor, a instalação terminou. Mudar as pilhas Quando o alcance do comando diminui, ou o comando apresenta disfunções, provavelmente devem mudar-se as pilhas. Graças a memória interna, poderá mudar as pilhas sem perder os ajustes.

7 IT TELECOMANDO UNIVERSALE 2 in 1 INTRODUZIONE Vi ringraziamo per aver scelto uno dei telecomandi universali METRONIC. Il modello ZAP 2 UNIC (495399) permette di pilotare 2 apparecchi : un televisore e un decoder DTT o un decoder satellitare. Dopo aver inserito le batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione) nell apposito alloggiamento, l utente potrà installare il proprio telecomando per ciascun tipo di apparecchio da comandare. Il telecomando universale METRONIC è concepito per azionare la maggior parte degli apparecchi di ogni marca. Nelle procedure qui di seguito viene fornito un esempio per il televisore (TV). Per installare il decoder DTT o il decoder satellitare, sostituire TV con DEC. Dopo l installazione, usare i tasti di colore grigio per pilotare il televisore e i tasti di colore nero per pilotare il decoder DTT o satellitare. Installazione mediante ricerca automatica 1 - Accendere il televisore. Dal momento che la ricerca può richiedere un certo tempo, da qualche minuto a un quarto d ora, sedersi comodamente davanti al televisore. 2 - Premere il tasto OK, quindi, sempre mantenendo il tasto OK schiacciato, premere il tasto TV per qualche istante, finché la spia non si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. 3 - Premere il tasto TV: la spia comincia a lampeggiare. La ricerca automatica è appena cominciata, la spia rimane accesa e lampeggia ogni volta che il telecomando prova un nuovo codice. Tenersi pronti a premere il tasto OK. 4 - Quando il televisore si spegne, premere il tasto OK, il led si spegnerà. Nota : occorre essere particolarmente rapidi (meno di un secondo tra lo spegnimento del televisore e il momento in cui premete il tasto OK) affinchè il telecomando non passi al codice successivo. 5 - Dal momento che il televisore si è spento, riaccenderlo con il telecomando originale o con i tasti sul pannello anteriore 6 - Indirizzare il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera. Se il televisore reagisce solo in parte o non reagisce affatto ai tasti di funzione, proseguire la ricerca automatica riprendendo dalla fase 2. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l installazione è terminata. Sostituzione delle batterie Quando la portata del telecomando diminuisce, oppure quando il telecomando presenta dei malfunzionamenti, probabilmente si devono sostituire le batterie. Grazie al backup in una memoria interna, è possibile sostituire le batterie senza perdere le proprie regolazioni.

8 GR THLECEIRISTHRIO UNIVERSAL 2 σε 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα τηλεχειριστήρια METRONIC universal, είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Το μοντέλο ZAP 2 UNIC (495399) επιτρέπει τον έλεγχο 2 συσκευών: μιας τηλεόρασης και ενός αποκωδικοποιητή DTT ή ενός δορυφορικού αποκωδικοποιητή. Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες τύπου AAA των 1,5 V (δεν περιέχονται) στην σχετική τους έδρα, μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου για καθεμιά από τις συσκευές. Το τηλεχειριστήριο METRONIC universal έχει σχεδιαστεί για τον τηλεχειρισμό των περισσοτέρων συσκευών κάθε μάρκας. Στις διαδικασίες που ακολουθούν παρέχεται ένα παράδειγμα στην περίπτωση τηλεόρασης (TV). Για την εγκατάσταση του αποκωδικοποιητή DTT ή ενός δορυφορικού αποκωδικοποιητή, αντικαταστήστε TV με DEC. Μετά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα γκρι χρώματος για την τηλεόραση και τα πλήκτρα μαύρου χρώματος για τον ψηφιακό DTT και τον δορυφορικό αποκωδικοποιητή. Προγραμματισμός μέσω αυτόματης αναζήτησης 1 - Ανάψτε την τηλεόραση. Από την στιγμή όπου η αναζήτηση θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, από μερικά λεπτά έως και ένα τέταρτο της ώρας, καθίστε αναπαυτικά μπροστά στην τηλεόραση σας. 2 - Πατήστε το πλήκτρο OK, στην συνέχεια, κρατώντας πάντα πατημένο το πλήκτρο OK, πατήστε το πλήκτρο TV για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η σχετική φωτεινή ένδειξη. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα: η ένδειξη παραμένει αναμμένη. 3 - Πατήστε το πλήκτρο TV: η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η αυτόματη αναζήτηση μόλις άρχισε, η ένδειξη θα παραμένει αναμμένη και θα αναβοσβήνει κάθε φορά που το τηλεχειριστήριο θα δοκιμάζει έναν νέο κωδικό. Να είστε έτοιμοι να πατήστε το πλήκτρο OK. 4 Όταν σβήσει η τηλεόραση, πιέστε το πλήκτρο OK, η ένδειξη led θα σβήσει. Σημείωση: πρέπει να είστε επαρκώς γρήγοροι (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο από τη στιγμή που σβήνει η τηλεόραση μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο OK) ώστε το τηλεχειριστήριο να μην περάσει στον επόμενο κωδικό. 5 Αφού η τηλεόραση σας σβήσει, ανάψτε την ξανά με το παλιό τηλεχειριστήριο ή με τα σχετικό διακόπτη πάνω στην τηλεόραση. 6 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση Σας και δοκιμάστε τις βασικές του λειτουργίες: αλλαγή καναλιών, ρύθμιση της έντασης κτλ. Εάν η τηλεόραση ελέγχεται μερικώς ή δεν ελέγχεται καθόλου από τα πλήκτρα λειτουργιών, προχωρήστε με την αυτόματη αναζήτηση ξεκινώντας από το βήμα 2. Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχει σωστά τις λειτουργίες της τηλεόρασης, ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί. Αντικατάσταση των μπαταριών Όταν η εμβέλεια στο τηλεχειριστήριο μειωθεί αισθητά, ή όταν το τηλεχειριστήριο παρουσιάσει δυσλειτουργίες, πιθανότατα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες του. Με την βοήθεια της εσωτερικής μνήμης backup, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες χωρίς να χάσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο.

9 FRANCE Assistance technique : Prix d appel 0,34 TTC / min depuis un poste fixe BENELUX METRONIC ITALIA METRONIC IBERICA (0034) Rue Gilles de Gennes Node Park Touraine TAUXIGNY FRANCE Produit fabriqué en Asie / Made in Asia / Product vervaardigd in Azië Producto fabricado en Asia - distribuido por NIF B Producto fabricado em Asia - distribuído por NIF B Prodotto fabbricato in Asia / Κατασκευάζεται στην Ασία

UNIVERSAL TNT DVD AUX TDT / DTT 4EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques ZAP 4 MET228 PROG DISP PICT SUBT AUDIO.

UNIVERSAL TNT DVD AUX TDT / DTT 4EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques ZAP 4 MET228 PROG DISP PICT SUBT AUDIO. UNIVERSAL Compatible avec la majorité des marques 495392 PROG TNT AUX DVD TV TDT / DTT HiFi DISP 4EN 1 TV TNT TDT / DTT DVD AUX PICT i SUBT EPG AUDIO INFO MET228 ZAP 4 EVOLUTION 5 FR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL TV TNT SAT BOX DVD AUX ADSL TDT / DTT 6EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques OPTION LEARNING. ZAP 6 learning MET228 SUBT

UNIVERSAL TV TNT SAT BOX DVD AUX ADSL TDT / DTT 6EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques OPTION LEARNING. ZAP 6 learning MET228 SUBT UNIVERSAL Compatible avec la majorité des marques 495398 6EN 1 OPTION LEARNING SUBT EPG AUDIO ZAP 6 learning INFO TV TNT TDT / DTT SAT BOX ADSL DVD AUX MET228 EVOLUTION 5 FR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 6

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED Φωτάκι LED ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1) Όταν κάποιο πλήκτρο είναι πατημένο και αναβοσβήνει το φωτάκι LED αυτό σημαίνει ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDY 210 COMBO REMOTE CONTROL. FR Mode d emploi...1 GB User instructions...7 EL Εγχειρίδιο Οδηγιών...13

SPEEDY 210 COMBO REMOTE CONTROL. FR Mode d emploi...1 GB User instructions...7 EL Εγχειρίδιο Οδηγιών...13 SPEEDY 210 COMBO REMOTE CONTROL FR Mode d emploi...1 GB User instructions...7 EL Εγχειρίδιο Οδηγιών...13 ES Instrucciones de uso...19 IT Istruzioni d uso... 25 FR Mode d emploi...1 EN Instructions...7

Διαβάστε περισσότερα

english - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr

english - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr glish - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr - IW www.microsoft.com/hardware Insert two AAA alkaline batteries. Slide the power switch to the on position. To connect the keyboard

Διαβάστε περισσότερα

RU660/87. Your Remote Control Su mando a distancia Votre télécommande O seu Controlo Remoto. Il tuo telecomando SBC

RU660/87. Your Remote Control Su mando a distancia Votre télécommande O seu Controlo Remoto. Il tuo telecomando SBC SBC RU660/87 Your Remote Control Su mando a distancia Votre télécommande O seu Controlo Remoto Il tuo telecomando Τ ο Τ η λ ε χ ε ι ρ ι σ τ ήρ ι ό Σ ο υ Instructions for use Instructions for use English

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du radio réveil Bluetooth. Handleiding van het Bluetooth-wekkerradio. Manuale d uso della radiosveglia Bluetooth

Notice d utilisation du radio réveil Bluetooth. Handleiding van het Bluetooth-wekkerradio. Manuale d uso della radiosveglia Bluetooth Ref. / Cod. / Κωδ. 477070 FR NL IT ES PT GR Notice d utilisation du radio réveil Bluetooth Handleiding van het Bluetooth-wekkerradio Manuale d uso della radiosveglia Bluetooth Manual de instrucciones del

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador Ref. 477005 IT FR GR NL ES PT Guida rapida all uso Notice d utilisation du réveil ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç Handleiding FM Clock Radio Manual de instrucciones del despertador Manual de instruções do

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA Ref. / Cod. / Κωδ. 477025 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du radio réveil NFA Instructies voor de wekkerradio NFA Manual de instrucciones radio despertador NFA Manual de instruções radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Radiocommande d éclairage

Radiocommande d éclairage Radiocommande d éclairage 0 0. INTRODUCTION Permet d allumer à distance les lampes d un parc, d une allée, d une terrasse, d une piscine, d un jardin, d un bassin, d un arbre de noël... CONTIENT : télécommande

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα 2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 3. Πως να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το RCU5201R είναι τελευταίας τεχνολογίας τύπος πολυλειτουργικού τηλεκοντρόλ Με απλή ρύθµιση του τηλεκοντρόλ ελέγχετε τις περισσότερες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

CONTROL 2 SIMPLE TELECOMANDO UNIVERSALE UNIVERSAL REMOTE CONTROL. FR Mode d emploi... 3 EN Instruction manual... 8 ES Instrucciones de uso...

CONTROL 2 SIMPLE TELECOMANDO UNIVERSALE UNIVERSAL REMOTE CONTROL. FR Mode d emploi... 3 EN Instruction manual... 8 ES Instrucciones de uso... CONTROL 2 SIMPLE TELECOMANDO UNIVERSALE UNIVERSAL REMOTE CONTROL FR Mode d emploi... 3 EN Instruction manual... 8 ES Instrucciones de uso... 13 EL Οδηγίες χρήσης... 18 DE Gebrauchsanweisung...23 IT Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv

E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Λειτουργίες τηλεόρασης Φωτάκι ένδειξης Dvb POWER Set Πληροφορίες V επιλογές Γρήγορη μεταφορά πίσω Mute (σίγαση) Στοπ ΜΕΝΟΥ Dvb συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du Haut-parleur Bluetooth SP4 Instructies bluetooth luidspreker SP4

Notice d utilisation du Haut-parleur Bluetooth SP4 Instructies bluetooth luidspreker SP4 Ref. / Cod. / Κωδ. 477062 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du Haut-parleur Bluetooth SP4 Instructies bluetooth luidspreker SP4 Manual de instrucciones del Altavoz Bluetooth SP4 Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL AIR DIAMOND 2000 CODICI 5 MODALITA DI FUNZIONAMENTO FUNZIONE TIMER FUNZIONE SLEEP FUNZIONE ESTATE/INVERNO

UNIVERSAL AIR DIAMOND 2000 CODICI 5 MODALITA DI FUNZIONAMENTO FUNZIONE TIMER FUNZIONE SLEEP FUNZIONE ESTATE/INVERNO UNIVERSAL Compatibile con la maggior parte delle marche 495346 AIR DIAMOND 5 MODALITA DI FUNZIONAMENTO 2000 CODICI FUNZIONE TIMER FUNZIONE SLEEP FUNZIONE ESTATE/INVERNO per condizionatori Ãéá êëéìáôéóôéêü

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la barre audio Bluetooth SB1 Manuale d uso della soundbar Bluetooth SB1. Εγχειρίδιο χρήσης Ηχείο - Soundbar Bluetooth SB1

Notice d utilisation de la barre audio Bluetooth SB1 Manuale d uso della soundbar Bluetooth SB1. Εγχειρίδιο χρήσης Ηχείο - Soundbar Bluetooth SB1 Ref. / Cod. / Κωδ. 477085 FR IT ES PT GR Notice d utilisation de la barre audio Bluetooth SB1 Manuale d uso della soundbar Bluetooth SB1 Manual de instrucciones de la barra de sonido Bluetooth SB1 Manual

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du radio réveil. Manuale d uso Radiosveglia. Manual de instruções radio despertodor. Εγχειρίδιο χρήσης ράδιο-αφύπνισης

Notice d utilisation du radio réveil. Manuale d uso Radiosveglia. Manual de instruções radio despertodor. Εγχειρίδιο χρήσης ράδιο-αφύπνισης Ref. / Cod. / Κωδ. 477009-477011 - 477012 FR IT ES PT GR Notice d utilisation du radio réveil Manuale d uso Radiosveglia Manual de instrucciones de radio despertodor Manual de instruções radio despertodor

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 58 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO art. 26 0610 00 Gruppo vasca esterno con flex e doccia External bath mixer with flex and shower Mélangeur bain douche extérieur avec flexible et douchette ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ retro ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Ref. / Cod. / Κωδ. 477207 FR NL IT GR ES PT Notice d utilisation de la radio de chantier Instructies radio website Istruzioni Radio Cantiere Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Manual de instrucciones para radio

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

art art art

art art art art. 33 0800 00 Gruppo lavello a muro, leva clinica Wall sink mixer with clinical lever Mélangeur évier mural, manette clinique ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥΕΣ ΛΑΒΕΣ ΑΓΚΩΝΟΣ art. 33 0802 00 Rubinetto

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Seu manual do usuário METRONIC RADIO DE CHANTIER http://pt.yourpdfguides.com/dref/5482636

Seu manual do usuário METRONIC RADIO DE CHANTIER http://pt.yourpdfguides.com/dref/5482636 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para METRONIC RADIO DE CHANTIER. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la radio portable Podcast Manuale d uso della radio portatile Podcast

Notice d utilisation de la radio portable Podcast Manuale d uso della radio portatile Podcast Ref. / Cod. / Κωδ. 477210 FR IT ES PT GR NL Notice d utilisation de la radio portable Podcast Manuale d uso della radio portatile Podcast Manual de instrucciones de la radio portátil Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO KRUNO art. 74 CR 7301 Miscelatore vasca con duplex, doccia idromassaggio Bath mixer with shower set, massage shower Mitigeur bain douche avec garniture, douche hydromassage ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα