ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2010 2011"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ Μάζεκα: Διιεληθά Επίπεδν: 6 Δηάξθεηα: 2 ώξεο Ηκεξνκελία: 24 Μαΐνπ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΛΙΓΔ ΟΛΔ ΟΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΜΔΡΟ Α : ΔΚΘΔΗ (30 ΜΟΝΑΓΔ) Να αλαπηύμεηε ΔΝΑ από ηα πην θάησ ζέκαηα (πεξίπνπ ιέμεηο): 1. Σα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζχγρξνλε δσή. (α) Να αλαθεξζείηε ζηε ζεηηθή πξνζθνξά ηνπο, θαη ζηα αξλεηηθά θαηλφκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. (β) Να πξνηείλεηε ηξφπνπο γηα ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. 2. Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. (α) Να παξνπζηάζεηε ηηο αηηίεο ηεο θαηαζηξνθήο απηήο, θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε θαηαζηξνθή απηή ζηε δσή καο. (β) Να πξνηείλεηε ηξφπνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 3. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ γίλεη πνιινί αγψλεο γηα ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, εληνχηνηο παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ. - Πνηεο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη νκάδεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δέρνληαη ην ξαηζηζκφ; - Πψο επεξεάδεη ν ξαηζηζκφο ηε δσή απηψλ ηα αλζξψπσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσλία; - Πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ν ξαηζηζκφο; ΜΔΡΟ Β : ΚΔΙΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΚΑ (20 ΜΟΝΑΓΔ) Να δηαβάζεηε ην παξαθάησ θείκελν θαη λα θάλεηε ηηο αζθήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Γηαηί ε εηξήλε απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξόνδν ηνπ πνιηηηζκνύ; Η εηξήλε απνηειεί γηα ηνλ άλζξσπν ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ. Υάξε ζ απηήλ εμαζθαιίδεηαη ε ελφηεηα θαη ε αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ ιαψλ θαη πξνάγεηαη έλαο ηξφπνο δσήο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ, ηελ αιιειεγγχε, ηελ ειεπζεξία θαη ηε δηθαηνζχλε, πξάγκαηα πνπ ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ. Υσξίο ηελ εηξήλε, δειαδή, νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο δελ εμειίζζνληαη, αιιά νδεγνχληαη ζηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ νπηζζνδξφκεζε. Καη αξράο κφλν ζε πεξηφδνπο εηξήλεο νη άλζξσπνη ληψζνπλ αζθαιείο θαη κπνξνχλ απεξίζπαζηνη λα επηδνζνχλ ζε έξγα δεκηνπξγηθά. Απαιιαγκέλνη απφ ην θφβν, ηε θξίθε θαη ηελ ςπρηθή θζνξά πνπ πξνθαιεί ν πφιεκνο κπνξνχλ λα αηελίζνπλ αηζηφδνμα ην 1

2 κέιινλ θαη γεκάηνη απηνπεπνίζεζε λα αγσληζηνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο. Επηπιένλ, θαζψο ζ έλαλ εηξεληθφ θφζκν ηα ανθρώπινα δικαιώματα γίλνληαη ζεβαζηά, ην άηνκν δελ ηαπεηλψλεηαη, αιιά απνιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαη δηαηεξεί ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. Κάζε πνιίηεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη λα ξηρηεί ζηνλ αγψλα ηεο δσήο, θξνληίδνληαο φρη κφλν γηα ην αηνκηθφ θαιφ αιιά θαη γηα ηε γεληθή πξνθνπή. Επίζεο, φηαλ ππάξρεη εηξήλε, αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκία, πξάγκα πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ. Καζψο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα εμνπιηζκνχο, ηα ρξήκαηα πνπ ζα δίλνληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηελ αγνξά θαηαζηξεπηηθψλ φπισλ κπνξνχλ λα επελδπζνχλ ζηε βηνκεραλία, ηε γεσξγία θαη ην εκπφξην, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ην βιοτικό επίπεδο ησλ αλζξψπσλ. Σαπηφρξνλα, ην αλζρώπηλο δσλακηθό δελ εμνινζξεχεηαη ζηα πεδία ησλ καρψλ, αιιά αμηνπνηείηαη, θαη θάζε άηνκν κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ φρη γηα λα παξάγεη έξγα θαηαζηξνθήο, αιιά γηα λα σθειεί ηελ θνηλσλία. Σέινο, φηαλ ε νηθνλνκία επεκεξεί, κπνξνχλ λα επηιπζνχλ βαζηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε θηψρεηα θαη ε αλεξγία, θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα πην δίθαηε θαη δημοκρατική κοινωνία, φπνπ φινη ζα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο γηα λα δήζνπλ επηπρηζκέλνη. Αθφκα ε εηξήλε επλνεί ηελ άλζεζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ. Η θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δεκηνπξγία κπνξεί λα εθθξάδεηαη ειεχζεξα, λα βνεζά ζηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ θαη λα εκπλέεη κε ηδαληθά ηνπο αλζξψπνπο. Η παηδεία ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα "παξάγνληαο" κνξθσκέλνπο πνιίηεο θαη δηακνξθψλνληαο αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηεο κε πίζηε ζηηο αμίεο θαη ηα πςειά ηδεψδε. Αιιά θαη ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζέηνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπο ηελ αλαθνχθηζή ηνπ απφ ηα πξνβιήκαηα θαη φρη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θαη κε ηελ θαηαζθεπή κεραλψλ νιέζξνπ. Σέινο, ε ζπλνιηθή πξφνδνο ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη αλέθηθηε αλ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιαψλ. Η εηξήλε δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κέζα ζε πλεχκα αιιεινθαηαλφεζεο θαη αιιεινζεβαζκνχ θαη αλνίγεη ην δξφκν γηα λα αθνινπζήζνπλ νη ιανί κηα θνηλή πνξεία θαη λα επηδνζνχλ ζε θνηλνχο αγψλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηωλ παγθόζκηωλ προβιεκάηωλ. Σν φξακα γηα κηα παγθφζκηα θνηλσλία ρσξίο ηζρπξνχο θαη αδχλακνπο, ρσξίο θπξίαξρνπο θαη θπξηαξρνχκελνπο, κφλν κε ηελ εηξήλε κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Αλ ινηπφλ πηζηεχνπκε ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θαη ζέινπκε λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζπλέρεηά ηνπ, πξέπεη πξψηα απ φια λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αμία ηεο εηξήλεο θαη λα αγσληζηνχκε κε θάζε ηξφπν γηα ηελ εδξαίσζή ηεο ζηνλ θφζκν. Απηή πξέπεη λα είλαη ε βαζηθφηεξε απνζηνιή καο. Δήκεηρα Καιαβρηοσδηώηοσ Εθζέζεης Γ Γσκλαζίοσ Εθδόζεης: Σαββάιας 1. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο. α) Γηαηί ε εηξήλε απνηειεί γηα ηνλ άλζξσπν ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ; (3 κνλ.) β) Ση κπνξεί λα γίλεη φηαλ ε νηθνλνκία επεκεξεί; (2 κνλ.) γ) Γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ νη ιανί κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα ππάξρεη εηξήλε. Να εμεγήζεηε γηαηί. (3 κνλ.) 2

3 δ) Να γξάςεηε δύο (2) δηθνχο ζαο ηξφπνπο νη νπνίνη, πηζηεχεηε πσο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. (2 κνλ.) 2. Ση ζεκαίλνπλ νη πην θάησ θξάζεηο; (είλαη ππνγξακκηζκέλεο ζην θείκελν) (3 κνλάδεο) α) αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: β) βηνηηθφ επίπεδν: γ) δεκνθξαηηθή θνηλσλία: 3. Να γξάςεηε (), αλ είλαη ζσζηό ή (Λ), αλ είλαη ιάζνο. (3 κνλάδεο) α) Η εηξήλε είλαη πξνυπφζεζε γηα λα γίλνπλ έξγα δεκηνπξγηθά. Λ β) Η εηξήλε επλνεί ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο. Λ γ) Αλ πηζηεχνπκε ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα αγσληδφκαζηε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. Λ 4. Να αληηζηνηρίζεηε απηά πνπ ζεκαίλνπλ ην ίδην, όπσο ην παξάδεηγκα. Οη ιέμεηο ηεο α ζηήιεο είλαη ππνγξακκηζκέλεο ζην θείκελν. (4 κνλάδεο) 1. πξνάγεηαη α. αδχλαηε 1 γ 2. επεκεξία β. επραξηζηηέηαη 3. απεξίζπαζηνη γ. πξνσζείηαη 4. απνιακβάλεη δ. αλελφριεηνη 5. αλέθηθηε ε. πξφνδν ΜΔΡΟ Γ : ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΛΔΞΙΛΟΓΙΚΑ (50 ΜΟΝΑΓΔ) 1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ην ζσζηό ηύπν ηνπ ξήκαηνο (πξόζσπν, αξηζκό, έγθιηζε θαη ρξόλν). α) Η θαηαλάισζε ηεο κπίξαο θαηά 10% απφ πέξζη. (απμάλνκαη) β) Σν ηαμί έθηαζε ηελ ψξα πνπ εκείο αθφκα (ληύλνκαη) γ) Απφ αχξην ν λένο δηεπζπληήο θαη ην ηκήκα πσιήζεσλ. (αλαιακβάλσ) δ) Έια, Γηψξγν, Είλαη αξγά. (ζεθώλνκαη) ε) πλήζσο νη γνλείο δπζθνιεχνληαη λα κε ηα παηδηά ηνπο. (επηθνηλσλώ) ζη) Όηαλ έθηαζαλ ζην αεξνδξφκην, ην αεξνπιάλν κφιηο (θεύγσ) δ) Παηδηά, ζαο παξαθαιψ, κε φιν ην ςσκί. Αθήζηε ιίγν θαη γηα ηνλ κπακπά ζαο. (ηξώσ) ε) Ο Κψζηαο θαη ε Μαξία καιψλνπλ ηφζν πνιχ, πνπ λνκίδεηο φηη (κηζηέκαη) 3

4 ζ) Είλαη ηξεηο ηνπ κήλα, αιιά θαλείο καο δελ αθφκα. (πιεξώλνκαη) η) Όηαλ ην θνβεξφ αηχρεκα πνπ είρε ε κεηέξα ηεο, δελ μέξακε πψο λα ηελ ελεκεξψζνπκε γη απηφ. (πιεξνθνξνύκαη) 2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ηνπ επηζέηνπ θαη νπζηαζηηθνύ α) Σα παηδηά έηξεμαλ λα δεηήζνπλ απηφγξαθα απφ ηνπο. (δεκνθηιήο, εζνπνηφο) β) Αξθεηά αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. (επξσπατθφ, θξάηνο) γ) Η πεξηγξαθή ησλ έγηλε κε θάζε ιεπηνκέξεηα. (ηειεπηαίν, ζπκβάλ) δ) Κνηηάμηε ηα θαη αθήζηε ηα άιια γηα αξγφηεξα. (επείγνλ, ζέκα) ε) Δε θνξάσ πνηέ Φνξάσ πάληα ζηελέο. (θαξδχο, θνχζηα) ζη) Ο ηνκέαο ησλ ελδηαθέξεη πνιχ ηελ αδειθή κνπ. (δηεζλήο, ζρέζε) δ) Παιηά, έμσ απφ ην ρσξηφ έβξηζθεο. Σψξα δελ ππάξρεη νχηε κία. (πνιιή, αιεπνχ) ε) Καη νη δχν ζηε γεηηνληά καο είλαη πνιχ (κπαθάιεο, θνπηζνκπφιεο) ζ) Η εηαηξεία ηελ πξνζέιαβε ζηε ζέζε απηή, γηαηί είρε φια ηα (απαξαίηεην, πξνζφλ) η) Οη πάληνηε γίλνληαη απνδερηνί απφ ηνλ θφζκν. (θαιφο, ζπγγξαθέαο) 3. Να κεηαθέξεηε ηηο πξνηάζεηο ζηνλ αληίζεην αξηζκό. (16Υ0,25=4 κνλάδεο) α) Ο θαηαλαισηήο δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο. β) Σα πνιηηηθά θαζεζηψηα απηψλ ησλ ρσξψλ έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. γ) Η επηζηνιή πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ παξαιήπηε ηεο. 4. Να γξάςεηε έλα αληίζεην γηα ηελ θάζε ιέμε. (4 κνλάδεο) α) αηζηφδνμα β) αηνκηθφ γ) εμέιημε δ) σθειεί 5. Να γξάςεηε πξνηάζεηο κε ηηο πην θάησ ιέμεηο ή θξάζεηο (νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο είλαη ππνγξακκηζκέλεο ζην θείκελν): (6 κνλάδεο) α) αλζξψπηλν δπλακηθφ: β) παηδεία: γ) παγθφζκην πξφβιεκα: 4

5 6. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, πνπ ζρεκαηίδνληαη από απηέο πνπ ζαο δίλνληαη ζηελ παξέλζεζε. α) Σν εξγνζηάζηφ καο δηαθφξσλ εηδψλ πιαζηηθά δνρεία. (παξάγσ) β) Δελ κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε αλ δελ έρνπκε ζσζηή (ελεκεξψλσ) γ), κνπ θαίλεηαη απίζηεπην απηφ πνπ ιεο! (εηιηθξηλήο) δ) Ο θαζεγεηήο κάο αληηκεηψπηζε κε κεγάιε (ζνβαξφο) ε) Σνλ πνιχ ε κειέηε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ. (ελδηαθέξσ) ζη) Πφηε ππνινγίδεηε λα απφ ην ηαμίδη ζαο ζηελ Αζήλα; (επηζηξέθσ) δ) Γηα λα κελ, πάξηε θαιχηεξα έλα ηαμί. (ηαιαηπσξνχκαη) ε) ηηο εθπηψζεηο κπνξεί θαλείο λα βξεη θαηαπιεθηηθέο (πξνζθέξσ) ζ) Όιεο νη εθεκεξίδεο ζα γξάθνπλ γηα ην ζθάλδαιν. (αχξην) η) Με ην ηνπ ρξφλνπ, ν άλζξσπνο ράλεη ηελ ππνκνλή ηνπ. (πεξλάσ) 5

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ (ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ)

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ (ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ) 1 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ (ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ) 1 ν ΓΔ.Λ. Ζξαθιείνπ Αηηηθήο STAFF 1. Γηψξγνο Κακάξαο 2. Καηεξίλα Γεκεηξίνπ 3. Μαξγαξίηα ηξνχδα 4. Νηθνιέηα Γαιηάλε 5. Ραθαήι Κειατδίηεο 6. Υξηζηίλα ηαξάθε RTDS 1. Ακαιία-Διέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ» ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο: Η ΘΡΗΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από stauros Απόζπαζμα από ηο βιβλίο: «Η ιδεολογία ηων δικαιωμάηων ΤΟΥ ανθρώποσ και ηο δικαίωμα ΤΩΝ ανθρώπων» ηων ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ και ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΫ. Εκδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

500 Αναγκαίοι Οριςμοί

500 Αναγκαίοι Οριςμοί 1 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη Άρησ Γιαβρήσ, 2009 Powered by MagiCircle www.arisgiavris.gr 2 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη 3 Μεηάβαζη ηοσς οριζμούς Επιμέλεια εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε

ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε ΣΑΜΑΣΖ Ν. ΑΛΑΥΗΩΣΖ, ΣΟ ΒΖΜΑ, 13 Ηοσνίοσ 2010 ηνλ ξπζκφ ηεο απαηζηφδνμεο λφηαο πνπ «ρνξεχεη» ε ρψξα καο απηφλ ηνλ δχζθνιν θαηξφ ηεο απχζκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνηλσλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ. & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ

Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ. & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ Οι Γσναίκες ζηο Ιζλάμ & Η Διάυεσζη κάποιφν Κοινών Παρανοήζεφν املرأة يف ظالل اإلسالم Τοσ Δξα Ακπλη Αξ-Ραρκάλ Αζ-ίρα عبد الرمحن بن عبد الكريم

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα