Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ: ηος ΠΓ 28/1980 ηος Γημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα (Ν. 3463/06) ηος Ν.3852/2010 ηην ςπ' απιθ /739/ (ΦΔΚ 1291/ ηεύσορ Β) απόθαζη Υποςπγού Οικονομικών ηην ςπ απιθμόν 26 /2014 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Πολεοδομίαρ & Τεσνικών Υπηπεζιών ηος Γήμος Δςπώηα ηην απιθ. 158 /2014 Απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηυν ηεςσών ηηρ απ. 26 /2014 μελέηηρ και ηην καηάπηιζη ηυν όπυν ηος ππόσειπος διαγυνιζμού ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ ππόσειπο διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και ζςμπλήπυζη ηιμολογίος, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην ηεσνοοικονομικά ζςμθεπόηεπη πποζθοπά, ζύμθυνα με ηο άπθπο 19 παπ. 2 ηος Π.Γ.28/80, για ηην ανάθεζη εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ (επγαζίαρ) «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)», ζύμθυνα με ηοςρ κάηυθι όποςρ: Άπθπο 1 Ανηικείμενο Σν αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γεξαθίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξώηα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηκνιόγην, θιπ.) ηεο αξ. 26 /2014 ζρεηηθήο κειέηεο. Άπθπο 2 Υποσπεώζειρ αναδόσος - επγοδόηη Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηκνιόγην, Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θιπ.) ηεο αξ. 26 /2014 ζρεηηθήο κειέηεο, ώζηε λα ιεηηνπξγεί ε ΔΔΛ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ κειέηε θαηαζθεπήο ησλ ππόςε εγθαηαζηάζεσλ θαη λα επηηπγράλεηαη ε από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο πνηόηεηα εθξνήο ησλ ιπκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνϋπνζέζεηο. Άπθπο 3 Πποϋπολογιζμόρ δαπάνηρ Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε, ηεο ππό δηαγσληζκό ππεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,00 πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 26 /2014 κειέηε 1/12

2 ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο & Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Δπξώηα. Η ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ηδίνπο πόξνπο θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2014 ηνπ Γήκνπ Δπξώηα. Άπθπο 4 Τόπορ και σπόνορ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηε θάια Λαθσλίαο, ελώπηνλ ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, ηελ 17/06/2014, εκέξα Σξίηε, κε ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 10:30 π.κ θαη ώξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ ηελ 11:00 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα αθόκε θαη γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ ζα γίλνπλ δεθηέο, εθηόο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ, πνπ ζα έρεη αξρίζεη πξηλ από ηελ παξαπάλσ ώξα ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 2. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο, κε ηδία παξνπζία ή κε λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. Η κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία, πξνϋπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε: Σεο παξνύζαο πξνθήξπμεο Σσλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ, ζηελ Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ζηελ ηερληθή έθζεζε, ζην ηηκνιόγην θ.ι.π Σσλ ηνπηθώλ ελ γέλεη ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ Όηη δελ απαιιάζζεηαη ηνπ θόξνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ησλ δαζκώλ θαη παληόο άιινπ θόξνπ, ηέινπο ή δηθαηώκαηνο θιπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη θαη ππνβάιινληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, πιελ απηνύ πνπ πξνβιέπνπλ νη παξάγξαθνη 4.1 & 4.2 δελ απνζθξαγίδνληαη, δε ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. Άπθπο 5 Τεύση δημοππάηηζηρ Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινύλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 1. Η δηαθήξπμε 2. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 3. Η εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ-ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 4. Η γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 5. Η ηερληθή πεξηγξαθή Άπθπο 6 Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ - Γικαιολογηηικά Γεθηνί ζην δηαγσληζκό γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ζπκπξάμεηο απηώλ, πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε αληίζηνηρε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζρεηηθέο κε ππεξεζίεο απνρέηεπζεο θαη εηδηθόηεξα κε ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ. ηηο πεξηπηώζεηο ζπκπξάμεσλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, έλα κέινο απηώλ ή αζξνηζηηθά πεξηζζόηεξα κέιε λα πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο. 2/12

3 Σα ζπκπξάηηνληα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, πνπ ζα δηεπθξηλίδεη ηνπο όξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ηε πξόζεζε λα επηβάιεη άιιε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή ζηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα: 1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνύ ή πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε Δπαγγεικαηηθά Μεηξώα ή άιιν επίζεκν πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ απόδεημε ηεο παξνρήο ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. 3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο (απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο). 5. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ επηηόπησλ ζπλζεθώλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ηεο δεκνπξαηνύκελεο ππεξεζίαο, ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνύο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ. 7. Καηαζηαηηθό ίδξπζεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ (κε ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο), λόκηκα ζεσξεκέλν. 8. Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ ζπλεκκέλα, βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθηηθά θαη έγγξαθα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Κάζε δηαγσληδόκελνο νθείιεη, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, λα δηαζέηεη θαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη : Με ηελ απόδεημε εκπεηξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο ( ), λα έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο, πνπ λα έρνπλ πεξαησζεί ή λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ, γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ, αλεμαξηήηνπ δπλακηθόηεηαο, κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα (Γήκνπο, Γ.Δ.ΤΑ, θ.ι.π) ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ (48) κελώλ. 3/12

4 Η παπαπάνω εμπειπία αποηελεί βαζικό κπιηήπιο ηηρ αξιολόγηζηρ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο, ν δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην θάησζη δηθαηνινγεηηθό ηερληθήο ηθαλόηεηαο: Αληίγξαθα ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ, κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα (Γήκνπο, Γ.Δ.ΤΑ, θ.ι.π) πνπ έρνπλ πεξαησζεί ή βξίζθνληαη ζε ηζρύ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ( ) θαη βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα όζεο από ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο έρνπλ πεξαησζεί. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ζα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. Με ηε ζπκκεηνρή ησλ θάησζη: Δλόο επηζηήκνλα Π.Δ. Υεκηθνύ ή Υεκηθνύ Μεραληθνύ, σο ζπληνληζηή θαη επηζηεκνληθό ππεύζπλν ιεηηνπξγίαο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ. Δλόο Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ Σ.Δ ή Π.Δ, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ. Δλόο εγθαηαζηάηε - ειεθηξνιόγνπ Δθ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ, ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηό κεηαμύ ηνπο θαη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα εηαηξηθέο ή ππαιιειηθέο ζρέζεηο ή ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ην δηαγσληδόκελν, πνπ ζα δεινύληαη κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε. Η εκπεηξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε αλάινγα πηζηνπνηεηηθά. Γηα ηε πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ, ν δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη επίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην θάησζη δηθαηνινγεηηθό ηερληθήο ηθαλόηεηαο: Τπεύζπλε Γήισζε πνπ ζα δειώλεηαη ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε κε ππαιιειηθήο ζρέζεο, ζα πξνζθνκηζηεί θαη ππεύζπλε δήισζε απνδνρήο ζπλεξγαζίαο. Όια ηα απνδεηθηηθά επαιήζεπζεο ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ζα εκπεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζα είλαη αληηθείκελν ηεο αμηνιόγεζεο. Άπθπο 7 Τπόπορ Σύνηαξηρ ηων Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε έλα θπξίσο θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο θάησζη ελδείμεηο : α) ε ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" β) ε επσλπκία ηνπ Γήκνπ Δπξώηα γ) ν ηίηινο ηεο δεκνπξαηνύκελεο ππεξεζίαο δ) ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηε πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα σο εμήο: Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 4/12

5 Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζην θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ όπσο αλαγξάθνληαη αλσηέξσ. 2. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο θαη αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξείεο από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. 3. ε όιεο ηηο δεκνπξαζίεο νη ελδηαθεξόκελνη παξίζηαληαη κόλνλ απηνπξνζώπσο. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Ο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο θαηαζέηεη θαηά ην δηαγσληζκό, πξαθηηθό ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηήο ζην δηαγσληζκό. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ, θαηαηίζεληαη από όια ηα κέιε απηώλ, απηνπξνζώπσο ή από θνηλό εθπξόζσπν, πνπ νξίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Καλείο δελ κπνξεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζόηεξεο από κηα εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπώλ ή ην κέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά, γηα ηνλ εαπηό ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνθιείνληαη όιεο απηέο νη πνιιαπιέο πξνζθνξέο, εθηόο αλ απνζπξζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όιεο νη ππόινηπεο πξνζθνξέο πιελ κίαο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ή εηδηθνί ζύκβνπινη, πνπ ακείβνληαη από απηή κε κηζζό ή κε θάπνηνλ άιινλ ηξόπν. 4. ηνλ παξόληα δηαγσληζκό δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ ή αληηπξνζθνξώλ. Άπθπο 8 Πεπιεσόμενο ηος θακέλος ηεσνικήρ πποζθοπάρ Ο θιεηζηόο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ζα πεξηιακβάλεη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά, ηαμηλνκεκέλα θαη αξηζκεκέλα ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη αξίζκεζε ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ θαη ππνγεγξακκέλα (ή κνλνγξακκέλα) από ηνλ/ηνπο λόκηκν/νπο εθπξόζσπν/νπο ηνπ δηαγσληδόκελνπ ζε θάζε θύιιν. πγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη: 8.1. Οξγαλόγξακκα κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα παξέρεη ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο (επηζηεκνληθά ζηειέρε θαη ινηπό πξνζσπηθό), όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα θαζήθνληά ηνπο. 5/12

6 πγθεθξηκέλα ην νξγαλόγξακκα ζα απνηειείηαη από ηα εμήο ππνβαιιόκελα ζηνηρεία: α) Πίλαθα ηεο νκάδαο έξγνπ, κε αλαθνξά ζην πξνζσπηθό απηήο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ, θαη ζην νπνίν ζα δειώλεηαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο. Η ειάρηζηε πξαγκαηηθή εκπεηξία θάζε κέινπο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ζα είλαη ζρεηηθή κε ηελ πξνηεηλόκελε από ηνλ δηαγσληδόκελν ζέζε ηνπ ζην Έξγν θαη ζα απνδεηθλύεηαη από ην βηνγξαθηθό ηνπ ζεκείσκα (κε ζπλεκκέλα ηα απνδεηθηηθά - βεβαηώζεηο εκπεηξίαο). Γηεπθξηλίδεηαη όηη θαηά ηελ αμηνιόγεζε γηα ηελ πξνϋπεξεζία ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα έηε απαζρόιεζεο ζε ίδηαο θύζεο αληηθείκελν θαη όρη ηα έηε από θηήζεσο πηπρίνπ. β) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, πνπ ζα δειώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ κε απηό (εηαίξνη, ππάιιεινη ή ζπλεξγάηεο). ε πεξίπησζε ζρέζεο ζπλεξγαζίαο, απαηηείηαη θαη ππεύζπλε δήισζε από ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό γηα ηελ απνδνρή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο κε επηζήκαλζε ηπρόλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξόπν επίιπζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ύζηεκα κεραλνξγάλσζεο. Ο δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ην ζύζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε κεραλνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν ζύζηεκα απηό ζα πεξηιακβάλεη ην εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο, ην ειεθηξνληθό θύιιν θαηαρώξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, ην ειεθηξνληθό θύιιν ησλ πγηεηνλνινγηθώλ ππνινγηζκώλ θαζώο θαη ην κεληαίν θύιιν αλαθνξάο Δλδεηθηηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε Πξόγξακκα δηαρείξηζεο ζπληήξεζεο, πξνιεπηηθήο θαη επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο Αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθεηαη ε παξνύζα θαηάζηαζε θαη ζα πεξηιακβάλεη επηπιένλ, πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο θαη επίιπζεο ηπρόλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Δπίζεο, ζα πεξηιακβάλεη ηα είδε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο βηνεμπγίαλζεο θαζώο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο πνζόηεηεο απηώλ κε ηελ ελδεδεηγκέλε ζπρλόηεηα θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηνπο Δκπεηξία δηαγσληδόκελνπ. Ο δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ( ), κε Γήκνπο ή Γ.Δ.Τ.Α, πνπ έρνπλ πεξαησζεί ή βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαη βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα όζεο από ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο έρνπλ πεξαησζεί. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ζα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. 6/12

7 Άπθπο 9 Δγγςήζειρ Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο δαπάλεο ηεο εξγαζίαο (κε ΦΠΑ), ήηνη πνζνύ 1.080,00. Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ. Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ, από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ (δειαδή ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ), ρσξίο ην ΦΠΑ. Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ. ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη απαξαίηεηα ηα αθόινπζα: α. Ηκεξνκελία έθδνζεο β. Δθδόηεο γ. Γήκνο πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ε επηζηνιή δ. Αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε. Πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε ζη. Πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγύεζε δ. Σίηινο ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο ε. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο. ζ. Οη όξνη όηη: i. Η εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηεδήζεσο. ii. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε. iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. iv. Ο εθδόηεο ηεο εγγύεζεο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απόηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγύεζεο. Άπθπο 10 Πποζθεπόμενη ηιμή 1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θέξεη ηνλ ηίηιν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζα δηαηππώλεηαη ππνρξεσηηθά, ζύκθσλα κε ην «ζρέδην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» ηεο αξ. 26 /2014 κειέηεο, ζε ΔΤΡΩ, γηα ηελ εθηέιεζε πξνζθεξνκέλσλ εξγαζηώλ γηα εηήζηα ρξνληθή δηάξθεηα. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο ΦΠΑ. 2. Η πξνζθεξόκελε ζπλνιηθή ηηκή ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο θαη ζα δνζεί ππνρξεσηηθά ζε ΔΤΡΩ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά ζα 7/12

8 ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη νινγξάθσο. 3. Δθόζνλ από ηε πξνζθνξά δε πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή ή δε δίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ηεο, εληαία ή γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνθεξύρζεθε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. Παξάιεηςε ηεο νινγξάθνπ γξαθήο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε θαη απνξξηπηέα. 5. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο. 6. Οη δηαγσληδόκελνη δελ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζθξαγηζκέλν από ηελ ππεξεζία έληππν (ζρέδην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). Άπθπο 11 Φπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα εμήληα (60) εκέξεο από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ην Γήκν πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλώηαηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Μπνξεί όκσο ε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο λα ιεθζεί θαη κεηά ηε πάξνδν ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδόηεο. Άπθπο 12 Γιαδικαζία διενέπγειαρ διαγωνιζμού 1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κέρξη ηελ ώξαο ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ, πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό, όπσο επίζεο αλαγξάθεηαη θαη ε ηπρόλ απόξξηςή ηεο. 3. Όηαλ παξέιζεη ε ώξα, θεξύζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη ε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν απνδνρή πξνζθνξάο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ, κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ ε εκπξόζεζκε επίδνζε πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 4. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζπλερίδεηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη αξρίδεη από ηελ επηηξνπή, ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαηά ζεηξά παξάδνζήο ηνπο θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν πεξηιεπηηθά. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, γξάθεηαη δε πάλσ ζε απηόλ ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό κνλνγξάθνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα απηνύ από όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 8/12

9 5. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, όζνη παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξία θαζίζηαηαη κπζηηθή. Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζηνύλ. 6. ηε ζπλέρεηα, δεκόζηα ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηα νλόκαηα όζσλ απνθιείζηεθαλ θαη ην ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθά ηνπο καδί κε ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο. 7. Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ επηθπιάζζεηαη λα εθδώζεη ηελ απόθαζή ηεο, ζε επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο θαη δηαβηβάδεη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ κε όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αξκόδην κεραληθό γηα ηερληθή αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε. 8. Ο αξκόδηνο κεραληθόο αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηε ηερληθή αμηνιόγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξώλ βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ : Κπιηήπια και ζςνηελεζηέρ βαπύηηηαρ κπιηηπίων αξιολόγηζηρ Πεπιγπαθή κπιηηπίος Βαθμολογία (α i ) 1. Δκπεηξία δηαγσληδόκελνπ Πιεξόηεηα θαη αξηηόηεηα ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ πξνζθνξάο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 0-30 έξγνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ εληνπηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Η γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε πνπ ζα ππνβιεζεί. 3. ηειέρσζε, αμηνπηζηία θαη θαηαιιειόηεηα ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ Πιεξόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ a.Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο 4b.ύζηεκα κεραλνξγάλσζεο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ 4c.Δλδεηθηηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο Πιεξόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 0 5 ύλνιν βαζκνινγίαο Η βαζκνινγία θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα Α = α 1 + α 2 + α 3 + α 4. + α 5. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη από ηνπο δηαγσληδόκελνπο νπνηεδήπνηε, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ δελ γίλνληαη δεθηά θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηα. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνύληαη παξαδεθηέο εθόζνλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο ππεξβαίλεη ηηο 80 κνλάδεο, δει. A >80. 9/12

10 9. ηε ζπλέρεηα ε ηερληθή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ. 10. H επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζε λέα δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη παξνπζία ησλ δηαγσληδνκέλσλ, αλαθνηλώλεη ην απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαηαρσξεί ην απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ζην πξαθηηθό, αλνίγεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, θαη αλαθνηλώλεη ηε ηερλννηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, κε βάζε ηε ζηαζκηζκέλε (γεληθή) βαζκνινγία ΓΒ θάζε πξνζθνξάο. Η ζηαζκηζκέλε (γεληθή) βαζκνινγία ΓΒ θάζε πξνζθνξάο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα: ΓΒ = Κη * Α + Κν * Δ όπνπ: ΓΒ = ν γεληθόο βαζκόο ηνπ δηαγσληδόκελνπ, Κη = ε βαξύηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ίζε κε 75% Α = ε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ Κν = ε βαξύηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ίζε κε 25% θαη Δ = ην πνζνζηό ηεο έθπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ, εθθξαζκέλν ζε αξηζκό από 0 έσο 100 Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαδεηθλύεηαη ν δηαγσληδόκελνο κε ηε ζπκθεξόηεξε ηερλννηθνλνκηθά πξνζθνξά. Η ζπκθεξόηεξε ηερλννηθνλνκηθά πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά, πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ην κέγηζην γεληθό βαζκό ΓΒ. ε πεξίπησζε πξνζθνξώλ κε ηνλ ίδην γεληθό βαζκό ΓΒ αλάδνρνο νξίδεηαη ν έρσλ ην κέγηζην ζπλνιηθό βαζκό ηερληθήο πξνζθνξάο Α. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππνινγηζκνί ζηξνγγπινπνηνύληαη ζηα δύν δεθαδηθά ςεθία. 11. Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ ππνγξάθνληαη από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ. 12. H έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 13. ε πεξίπησζε πξνζθνξώλ κε ηνλ ίδην ηειηθό βαζκό (Σ) κεηνδόηεο νξίδεηαη ν έρσλ ην κέγηζην ζπλνιηθό βαζκό ηερληθήο πξνζθνξάο (Α). 14. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε ζρεηηθή αηηηνιόγεζε. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηε θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηώδεηο απνθιίζεηο ή ζνβαξή αληίζεζε από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άπθπο 13 Δνζηάζειρ 1. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελέξγεζε ηε δεκνπξαζία ή ζην δήκν, κέρξη ηελ επόκελε από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο εξγάζηκε εκέξα ή ηελ επόκελε από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ δήκν πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή πνπ δηελήξγεζε ηε δεκνπξαζία. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 10/12

11 2. Η επηηξνπή ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ην πξαθηηθό ηεο ζην ζπιινγηθό όξγαλν ηνπ θνξέα ακέζσο κεηά ηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ (επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ή ηελ επόκελε από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ) κε ηε δηαηύπσζε γλώκεο επ απηώλ. Άπθπο 14 Ανακοίνωζη καηακύπωζηρ ανάθεζηρ επγαζίαρ 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηε πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 2. Δάλ ν αλάδνρνο δε πξνζέιζεη ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε ή δε πξνζθνκίζεη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θεξύζζεηαη έθπησηνο. Άπθπο 15 Τόπορ και σπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ Ο ρώξνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Γεξαθίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξώηα (ηέσο Γήκνπ Γεξνλζξώλ). Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ζα είλαη έλα έηνο. Θα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα νινθιεξσζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή κειέηε. Άπθπο 16 Κπαηήζειρ Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξύλεηαη ν Γήκνο. Άπθπο 17 Τπόπορ Πληπωμήρ Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη ηκεκαηηθά, κε ηζόπνζα κεληαία πνζά πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζπκβαηηθό πνζό δηά ηνπ αξηζκνύ κελώλ παξνρήο ππεξεζηώλ, σο εμήο: ην ηέινο θάζε κήλα ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηηκνιόγην θαη πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από ηε ζύληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, κεηά ηελ θαηάζεζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, από ηνλ Αλάδνρν, ηεο αληίζηνηρεο κεληαίαο έθζεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά ην λόκν. 11/12

12 Άπθπο 18 Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη από ην Γήκν Δπξώηα, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, δηεύζπλζε θάια Λαθσλίαο Σ.Κ 23051, Σειέθσλν , , FAX: , πιεξνθνξίεο Μπισλά Αλ, Ρσκαίνπ Αλ. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ζα παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ δεηεζνύλ έγθαηξα, κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Άπθπο 19 Λοιποί όποι Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηηο εξγαζίαο ηζρύνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύνπλ. Άπθπο 20 Γημοζίεςζη Η πεξίιεςε ηεο παξνύζεο ζα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζην ηνπηθό ηύπν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 θαη ηνπ Π.Γ.28/80, όπσο ηζρύνπλ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009. Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΤΠΙΩΣΗ 12/12

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ πθηέο 12-10-2012 Αξηζκ. Πξση.:.. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 6/15 ΑΡ. ΠΡΩΣ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 6/15 ΑΡ. ΠΡΩΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 2015 ΓΗΜΟ 15PROC002749958 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2015-05-05 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 6/15 ΑΡ. ΠΡΩΣ. 12639 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΩΛΗΝΕ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΙΑΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Υ Ε Ι Ρ Η Η ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω9Α-85Π ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, 02-04-2014 ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ Διεξαγωγήρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ 03 /2016 ΘΔΚΑ: «Κίζζσζε ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκώλ/κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.»

Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ 03 /2016 ΘΔΚΑ: «Κίζζσζε ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκώλ/κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ιαγθαδάο:09-06-2016 ΓΖΚΝΠ ΙΑΓΘΑΓΑ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Αξ. Ξξση. : - 1573- Ραρ. Γ/λζε: Σξ. Πκύξλεο 29 Ρ.Θ.: 572 00 - Ιαγθαδάο Ρει.: 23940 20323 Fax: 23940 20369

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην 6 ν Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 27 εο Μαίνπ 2011. Αξηζ. απόθαζεο 83 Πεξίιεςε Έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο αλνηρηνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ. Β) Σελ ππ αξηζκό 11/2012 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ. Β) Σελ ππ αξηζκό 11/2012 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 27/6 /2012 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 21089 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: Θέκα: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αλαβάζκηζε σζηεκάηωλ Αερίωλ Θαηρηθής Υρήζες ζηο Ογθοιογηθό Κέληρο Σράπεδας Κύπροσ θαη ζηο Μαθάρεηο Νοζοθοκείο ζύκθωλα κε ηα πρόησπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παξαζθεπή, 18/12/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξηζ. Πξση. :44226 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ 13-08-2013 ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά,02 Nνε 16 ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο ζπλνπηηθόο, πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ 1 ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ Μάθημα 19: Φόροι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Προοδεσηικό, Αναλογικά και ανηίζηροθα προοδεσηικό θορολογικό ζύζηημα Μέζος και οριακός θορολογικός ζσνηελεζηής Ο κέζνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 56/2014 ΚΩΓ. CPV : 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Γιακοζμηηικά είδη Απιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά;

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά; Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί β -5 Όζν β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ.

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 11-2-2014 ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Αξηζκόο Απόθαζεο 10

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ.

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 27-3-2013 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Αξηζκόο Απόθαζεο 10

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013 Ακηή Ανδπέα Γ. Παπανδπέος Απιθ. Ππωη.:1347 Λιμάνι Ραθήναρ Σ.Κ. 19009 info@rafinaport.gr ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ για διεξαγωγή Ππόσειπος Μειοδοηικού

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έθηύπωζε ηοσ περηοδηθού ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΣΕΙΥΩΝ ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 201/6407/032

«Έθηύπωζε ηοσ περηοδηθού ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΣΕΙΥΩΝ ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 201/6407/032 σθηές 12/03/2012 Αρηζκ. Πρωη. 58 «Έθηύπωζε ηοσ περηοδηθού ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΣΕΙΥΩΝ ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 201/6407/032 'Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 Παξ.12 ηνπ Ν.2286/95 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ αρ.πρωη.79 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 22-1-2018 ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ ΓΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΗΛ. 26510 83940 ΦΑΥ 26510 75784 www.nkdi.gr E-mail: pkdi 1 @ otenet. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα