Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ: ηος ΠΓ 28/1980 ηος Γημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα (Ν. 3463/06) ηος Ν.3852/2010 ηην ςπ' απιθ /739/ (ΦΔΚ 1291/ ηεύσορ Β) απόθαζη Υποςπγού Οικονομικών ηην ςπ απιθμόν 26 /2014 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Πολεοδομίαρ & Τεσνικών Υπηπεζιών ηος Γήμος Δςπώηα ηην απιθ. 158 /2014 Απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηυν ηεςσών ηηρ απ. 26 /2014 μελέηηρ και ηην καηάπηιζη ηυν όπυν ηος ππόσειπος διαγυνιζμού ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ ππόσειπο διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και ζςμπλήπυζη ηιμολογίος, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην ηεσνοοικονομικά ζςμθεπόηεπη πποζθοπά, ζύμθυνα με ηο άπθπο 19 παπ. 2 ηος Π.Γ.28/80, για ηην ανάθεζη εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ (επγαζίαρ) «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)», ζύμθυνα με ηοςρ κάηυθι όποςρ: Άπθπο 1 Ανηικείμενο Σν αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γεξαθίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξώηα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηκνιόγην, θιπ.) ηεο αξ. 26 /2014 ζρεηηθήο κειέηεο. Άπθπο 2 Υποσπεώζειρ αναδόσος - επγοδόηη Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηκνιόγην, Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θιπ.) ηεο αξ. 26 /2014 ζρεηηθήο κειέηεο, ώζηε λα ιεηηνπξγεί ε ΔΔΛ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ κειέηε θαηαζθεπήο ησλ ππόςε εγθαηαζηάζεσλ θαη λα επηηπγράλεηαη ε από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο πνηόηεηα εθξνήο ησλ ιπκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνϋπνζέζεηο. Άπθπο 3 Πποϋπολογιζμόρ δαπάνηρ Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε, ηεο ππό δηαγσληζκό ππεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,00 πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 26 /2014 κειέηε 1/12

2 ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο & Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Δπξώηα. Η ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ηδίνπο πόξνπο θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2014 ηνπ Γήκνπ Δπξώηα. Άπθπο 4 Τόπορ και σπόνορ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηε θάια Λαθσλίαο, ελώπηνλ ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, ηελ 17/06/2014, εκέξα Σξίηε, κε ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 10:30 π.κ θαη ώξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ ηελ 11:00 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα αθόκε θαη γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ ζα γίλνπλ δεθηέο, εθηόο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ, πνπ ζα έρεη αξρίζεη πξηλ από ηελ παξαπάλσ ώξα ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή, κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 2. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο, κε ηδία παξνπζία ή κε λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. Η κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία, πξνϋπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έιαβε πιήξε γλώζε: Σεο παξνύζαο πξνθήξπμεο Σσλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ, ζηελ Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ζηελ ηερληθή έθζεζε, ζην ηηκνιόγην θ.ι.π Σσλ ηνπηθώλ ελ γέλεη ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ Όηη δελ απαιιάζζεηαη ηνπ θόξνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ησλ δαζκώλ θαη παληόο άιινπ θόξνπ, ηέινπο ή δηθαηώκαηνο θιπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη θαη ππνβάιινληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, πιελ απηνύ πνπ πξνβιέπνπλ νη παξάγξαθνη 4.1 & 4.2 δελ απνζθξαγίδνληαη, δε ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. Άπθπο 5 Τεύση δημοππάηηζηρ Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινύλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 1. Η δηαθήξπμε 2. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 3. Η εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ-ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 4. Η γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 5. Η ηερληθή πεξηγξαθή Άπθπο 6 Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ - Γικαιολογηηικά Γεθηνί ζην δηαγσληζκό γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ζπκπξάμεηο απηώλ, πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε αληίζηνηρε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζρεηηθέο κε ππεξεζίεο απνρέηεπζεο θαη εηδηθόηεξα κε ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ. ηηο πεξηπηώζεηο ζπκπξάμεσλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, έλα κέινο απηώλ ή αζξνηζηηθά πεξηζζόηεξα κέιε λα πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο. 2/12

3 Σα ζπκπξάηηνληα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, πνπ ζα δηεπθξηλίδεη ηνπο όξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ηε πξόζεζε λα επηβάιεη άιιε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή ζηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα: 1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνύ ή πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε Δπαγγεικαηηθά Μεηξώα ή άιιν επίζεκν πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ απόδεημε ηεο παξνρήο ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. 3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο (απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο). 5. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ επηηόπησλ ζπλζεθώλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ηεο δεκνπξαηνύκελεο ππεξεζίαο, ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνύο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ. 7. Καηαζηαηηθό ίδξπζεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ (κε ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο), λόκηκα ζεσξεκέλν. 8. Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ ζπλεκκέλα, βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθηηθά θαη έγγξαθα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Κάζε δηαγσληδόκελνο νθείιεη, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, λα δηαζέηεη θαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη : Με ηελ απόδεημε εκπεηξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο ( ), λα έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο, πνπ λα έρνπλ πεξαησζεί ή λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ, γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ, αλεμαξηήηνπ δπλακηθόηεηαο, κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα (Γήκνπο, Γ.Δ.ΤΑ, θ.ι.π) ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ (48) κελώλ. 3/12

4 Η παπαπάνω εμπειπία αποηελεί βαζικό κπιηήπιο ηηρ αξιολόγηζηρ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο, ν δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην θάησζη δηθαηνινγεηηθό ηερληθήο ηθαλόηεηαο: Αληίγξαθα ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ, κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα (Γήκνπο, Γ.Δ.ΤΑ, θ.ι.π) πνπ έρνπλ πεξαησζεί ή βξίζθνληαη ζε ηζρύ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ( ) θαη βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα όζεο από ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο έρνπλ πεξαησζεί. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ζα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. Με ηε ζπκκεηνρή ησλ θάησζη: Δλόο επηζηήκνλα Π.Δ. Υεκηθνύ ή Υεκηθνύ Μεραληθνύ, σο ζπληνληζηή θαη επηζηεκνληθό ππεύζπλν ιεηηνπξγίαο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ. Δλόο Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ Σ.Δ ή Π.Δ, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ. Δλόο εγθαηαζηάηε - ειεθηξνιόγνπ Δθ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ, ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηό κεηαμύ ηνπο θαη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα εηαηξηθέο ή ππαιιειηθέο ζρέζεηο ή ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ην δηαγσληδόκελν, πνπ ζα δεινύληαη κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε. Η εκπεηξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε αλάινγα πηζηνπνηεηηθά. Γηα ηε πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ, ν δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη επίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην θάησζη δηθαηνινγεηηθό ηερληθήο ηθαλόηεηαο: Τπεύζπλε Γήισζε πνπ ζα δειώλεηαη ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε κε ππαιιειηθήο ζρέζεο, ζα πξνζθνκηζηεί θαη ππεύζπλε δήισζε απνδνρήο ζπλεξγαζίαο. Όια ηα απνδεηθηηθά επαιήζεπζεο ηεο εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ζα εκπεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζα είλαη αληηθείκελν ηεο αμηνιόγεζεο. Άπθπο 7 Τπόπορ Σύνηαξηρ ηων Πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε έλα θπξίσο θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο θάησζη ελδείμεηο : α) ε ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" β) ε επσλπκία ηνπ Γήκνπ Δπξώηα γ) ν ηίηινο ηεο δεκνπξαηνύκελεο ππεξεζίαο δ) ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηε πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα σο εμήο: Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 4/12

5 Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζην θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ όπσο αλαγξάθνληαη αλσηέξσ. 2. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο θαη αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξείεο από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. 3. ε όιεο ηηο δεκνπξαζίεο νη ελδηαθεξόκελνη παξίζηαληαη κόλνλ απηνπξνζώπσο. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Ο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο θαηαζέηεη θαηά ην δηαγσληζκό, πξαθηηθό ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηήο ζην δηαγσληζκό. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ, θαηαηίζεληαη από όια ηα κέιε απηώλ, απηνπξνζώπσο ή από θνηλό εθπξόζσπν, πνπ νξίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Καλείο δελ κπνξεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζόηεξεο από κηα εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπώλ ή ην κέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά, γηα ηνλ εαπηό ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνθιείνληαη όιεο απηέο νη πνιιαπιέο πξνζθνξέο, εθηόο αλ απνζπξζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όιεο νη ππόινηπεο πξνζθνξέο πιελ κίαο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ή εηδηθνί ζύκβνπινη, πνπ ακείβνληαη από απηή κε κηζζό ή κε θάπνηνλ άιινλ ηξόπν. 4. ηνλ παξόληα δηαγσληζκό δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ ή αληηπξνζθνξώλ. Άπθπο 8 Πεπιεσόμενο ηος θακέλος ηεσνικήρ πποζθοπάρ Ο θιεηζηόο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ζα πεξηιακβάλεη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά, ηαμηλνκεκέλα θαη αξηζκεκέλα ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη αξίζκεζε ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ θαη ππνγεγξακκέλα (ή κνλνγξακκέλα) από ηνλ/ηνπο λόκηκν/νπο εθπξόζσπν/νπο ηνπ δηαγσληδόκελνπ ζε θάζε θύιιν. πγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη: 8.1. Οξγαλόγξακκα κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα παξέρεη ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο (επηζηεκνληθά ζηειέρε θαη ινηπό πξνζσπηθό), όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα θαζήθνληά ηνπο. 5/12

6 πγθεθξηκέλα ην νξγαλόγξακκα ζα απνηειείηαη από ηα εμήο ππνβαιιόκελα ζηνηρεία: α) Πίλαθα ηεο νκάδαο έξγνπ, κε αλαθνξά ζην πξνζσπηθό απηήο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ, θαη ζην νπνίν ζα δειώλεηαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο. Η ειάρηζηε πξαγκαηηθή εκπεηξία θάζε κέινπο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ζα είλαη ζρεηηθή κε ηελ πξνηεηλόκελε από ηνλ δηαγσληδόκελν ζέζε ηνπ ζην Έξγν θαη ζα απνδεηθλύεηαη από ην βηνγξαθηθό ηνπ ζεκείσκα (κε ζπλεκκέλα ηα απνδεηθηηθά - βεβαηώζεηο εκπεηξίαο). Γηεπθξηλίδεηαη όηη θαηά ηελ αμηνιόγεζε γηα ηελ πξνϋπεξεζία ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα έηε απαζρόιεζεο ζε ίδηαο θύζεο αληηθείκελν θαη όρη ηα έηε από θηήζεσο πηπρίνπ. β) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, πνπ ζα δειώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ κε απηό (εηαίξνη, ππάιιεινη ή ζπλεξγάηεο). ε πεξίπησζε ζρέζεο ζπλεξγαζίαο, απαηηείηαη θαη ππεύζπλε δήισζε από ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό γηα ηελ απνδνρή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο κε επηζήκαλζε ηπρόλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξόπν επίιπζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ύζηεκα κεραλνξγάλσζεο. Ο δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ην ζύζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε κεραλνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν ζύζηεκα απηό ζα πεξηιακβάλεη ην εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο, ην ειεθηξνληθό θύιιν θαηαρώξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, ην ειεθηξνληθό θύιιν ησλ πγηεηνλνινγηθώλ ππνινγηζκώλ θαζώο θαη ην κεληαίν θύιιν αλαθνξάο Δλδεηθηηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε Πξόγξακκα δηαρείξηζεο ζπληήξεζεο, πξνιεπηηθήο θαη επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο Αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθεηαη ε παξνύζα θαηάζηαζε θαη ζα πεξηιακβάλεη επηπιένλ, πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο θαη επίιπζεο ηπρόλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Δπίζεο, ζα πεξηιακβάλεη ηα είδε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο βηνεμπγίαλζεο θαζώο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο πνζόηεηεο απηώλ κε ηελ ελδεδεηγκέλε ζπρλόηεηα θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηνπο Δκπεηξία δηαγσληδόκελνπ. Ο δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ( ), κε Γήκνπο ή Γ.Δ.Τ.Α, πνπ έρνπλ πεξαησζεί ή βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαη βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα όζεο από ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο έρνπλ πεξαησζεί. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ζα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. 6/12

7 Άπθπο 9 Δγγςήζειρ Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο δαπάλεο ηεο εξγαζίαο (κε ΦΠΑ), ήηνη πνζνύ 1.080,00. Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ. Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ, από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ (δειαδή ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ), ρσξίο ην ΦΠΑ. Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ. ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη απαξαίηεηα ηα αθόινπζα: α. Ηκεξνκελία έθδνζεο β. Δθδόηεο γ. Γήκνο πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ε επηζηνιή δ. Αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε. Πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε ζη. Πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγύεζε δ. Σίηινο ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο ε. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο. ζ. Οη όξνη όηη: i. Η εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηεδήζεσο. ii. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε. iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. iv. Ο εθδόηεο ηεο εγγύεζεο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απόηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγύεζεο. Άπθπο 10 Πποζθεπόμενη ηιμή 1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θέξεη ηνλ ηίηιν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζα δηαηππώλεηαη ππνρξεσηηθά, ζύκθσλα κε ην «ζρέδην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» ηεο αξ. 26 /2014 κειέηεο, ζε ΔΤΡΩ, γηα ηελ εθηέιεζε πξνζθεξνκέλσλ εξγαζηώλ γηα εηήζηα ρξνληθή δηάξθεηα. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο ΦΠΑ. 2. Η πξνζθεξόκελε ζπλνιηθή ηηκή ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο θαη ζα δνζεί ππνρξεσηηθά ζε ΔΤΡΩ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά ζα 7/12

8 ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη νινγξάθσο. 3. Δθόζνλ από ηε πξνζθνξά δε πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή ή δε δίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ηεο, εληαία ή γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνθεξύρζεθε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. Παξάιεηςε ηεο νινγξάθνπ γξαθήο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε θαη απνξξηπηέα. 5. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο. 6. Οη δηαγσληδόκελνη δελ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζθξαγηζκέλν από ηελ ππεξεζία έληππν (ζρέδην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). Άπθπο 11 Φπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα εμήληα (60) εκέξεο από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ην Γήκν πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλώηαηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Μπνξεί όκσο ε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο λα ιεθζεί θαη κεηά ηε πάξνδν ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδόηεο. Άπθπο 12 Γιαδικαζία διενέπγειαρ διαγωνιζμού 1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κέρξη ηελ ώξαο ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ, πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό, όπσο επίζεο αλαγξάθεηαη θαη ε ηπρόλ απόξξηςή ηεο. 3. Όηαλ παξέιζεη ε ώξα, θεξύζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη ε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν απνδνρή πξνζθνξάο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ, κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ ε εκπξόζεζκε επίδνζε πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 4. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζπλερίδεηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη αξρίδεη από ηελ επηηξνπή, ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαηά ζεηξά παξάδνζήο ηνπο θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν πεξηιεπηηθά. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, γξάθεηαη δε πάλσ ζε απηόλ ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό κνλνγξάθνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα απηνύ από όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 8/12

9 5. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, όζνη παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξία θαζίζηαηαη κπζηηθή. Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζηνύλ. 6. ηε ζπλέρεηα, δεκόζηα ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηα νλόκαηα όζσλ απνθιείζηεθαλ θαη ην ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθά ηνπο καδί κε ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο. 7. Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ επηθπιάζζεηαη λα εθδώζεη ηελ απόθαζή ηεο, ζε επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο θαη δηαβηβάδεη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ κε όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αξκόδην κεραληθό γηα ηερληθή αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε. 8. Ο αξκόδηνο κεραληθόο αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηε ηερληθή αμηνιόγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξώλ βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ : Κπιηήπια και ζςνηελεζηέρ βαπύηηηαρ κπιηηπίων αξιολόγηζηρ Πεπιγπαθή κπιηηπίος Βαθμολογία (α i ) 1. Δκπεηξία δηαγσληδόκελνπ Πιεξόηεηα θαη αξηηόηεηα ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ πξνζθνξάο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 0-30 έξγνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ εληνπηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Η γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε πνπ ζα ππνβιεζεί. 3. ηειέρσζε, αμηνπηζηία θαη θαηαιιειόηεηα ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ Πιεξόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ a.Πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο 4b.ύζηεκα κεραλνξγάλσζεο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ 4c.Δλδεηθηηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο Πιεξόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 0 5 ύλνιν βαζκνινγίαο Η βαζκνινγία θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα Α = α 1 + α 2 + α 3 + α 4. + α 5. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη από ηνπο δηαγσληδόκελνπο νπνηεδήπνηε, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ δελ γίλνληαη δεθηά θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηα. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνύληαη παξαδεθηέο εθόζνλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο ππεξβαίλεη ηηο 80 κνλάδεο, δει. A >80. 9/12

10 9. ηε ζπλέρεηα ε ηερληθή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ. 10. H επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζε λέα δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη παξνπζία ησλ δηαγσληδνκέλσλ, αλαθνηλώλεη ην απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαηαρσξεί ην απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ζην πξαθηηθό, αλνίγεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, θαη αλαθνηλώλεη ηε ηερλννηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, κε βάζε ηε ζηαζκηζκέλε (γεληθή) βαζκνινγία ΓΒ θάζε πξνζθνξάο. Η ζηαζκηζκέλε (γεληθή) βαζκνινγία ΓΒ θάζε πξνζθνξάο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα: ΓΒ = Κη * Α + Κν * Δ όπνπ: ΓΒ = ν γεληθόο βαζκόο ηνπ δηαγσληδόκελνπ, Κη = ε βαξύηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ίζε κε 75% Α = ε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ Κν = ε βαξύηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ίζε κε 25% θαη Δ = ην πνζνζηό ηεο έθπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ, εθθξαζκέλν ζε αξηζκό από 0 έσο 100 Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαδεηθλύεηαη ν δηαγσληδόκελνο κε ηε ζπκθεξόηεξε ηερλννηθνλνκηθά πξνζθνξά. Η ζπκθεξόηεξε ηερλννηθνλνκηθά πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά, πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ην κέγηζην γεληθό βαζκό ΓΒ. ε πεξίπησζε πξνζθνξώλ κε ηνλ ίδην γεληθό βαζκό ΓΒ αλάδνρνο νξίδεηαη ν έρσλ ην κέγηζην ζπλνιηθό βαζκό ηερληθήο πξνζθνξάο Α. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππνινγηζκνί ζηξνγγπινπνηνύληαη ζηα δύν δεθαδηθά ςεθία. 11. Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ ππνγξάθνληαη από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ. 12. H έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 13. ε πεξίπησζε πξνζθνξώλ κε ηνλ ίδην ηειηθό βαζκό (Σ) κεηνδόηεο νξίδεηαη ν έρσλ ην κέγηζην ζπλνιηθό βαζκό ηερληθήο πξνζθνξάο (Α). 14. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε ζρεηηθή αηηηνιόγεζε. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηε θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηώδεηο απνθιίζεηο ή ζνβαξή αληίζεζε από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άπθπο 13 Δνζηάζειρ 1. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελέξγεζε ηε δεκνπξαζία ή ζην δήκν, κέρξη ηελ επόκελε από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο εξγάζηκε εκέξα ή ηελ επόκελε από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ δήκν πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή πνπ δηελήξγεζε ηε δεκνπξαζία. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 10/12

11 2. Η επηηξνπή ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ην πξαθηηθό ηεο ζην ζπιινγηθό όξγαλν ηνπ θνξέα ακέζσο κεηά ηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ (επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ή ηελ επόκελε από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ) κε ηε δηαηύπσζε γλώκεο επ απηώλ. Άπθπο 14 Ανακοίνωζη καηακύπωζηρ ανάθεζηρ επγαζίαρ 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηε πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 2. Δάλ ν αλάδνρνο δε πξνζέιζεη ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε ή δε πξνζθνκίζεη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θεξύζζεηαη έθπησηνο. Άπθπο 15 Τόπορ και σπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ Ο ρώξνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Γεξαθίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξώηα (ηέσο Γήκνπ Γεξνλζξώλ). Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ζα είλαη έλα έηνο. Θα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα νινθιεξσζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή κειέηε. Άπθπο 16 Κπαηήζειρ Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξύλεηαη ν Γήκνο. Άπθπο 17 Τπόπορ Πληπωμήρ Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη ηκεκαηηθά, κε ηζόπνζα κεληαία πνζά πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζπκβαηηθό πνζό δηά ηνπ αξηζκνύ κελώλ παξνρήο ππεξεζηώλ, σο εμήο: ην ηέινο θάζε κήλα ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηηκνιόγην θαη πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από ηε ζύληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, κεηά ηελ θαηάζεζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, από ηνλ Αλάδνρν, ηεο αληίζηνηρεο κεληαίαο έθζεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά ην λόκν. 11/12

12 Άπθπο 18 Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη από ην Γήκν Δπξώηα, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, δηεύζπλζε θάια Λαθσλίαο Σ.Κ 23051, Σειέθσλν , , FAX: , πιεξνθνξίεο Μπισλά Αλ, Ρσκαίνπ Αλ. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ζα παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, εθόζνλ δεηεζνύλ έγθαηξα, κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Άπθπο 19 Λοιποί όποι Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηηο εξγαζίαο ηζρύνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύνπλ. Άπθπο 20 Γημοζίεςζη Η πεξίιεςε ηεο παξνύζεο ζα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζην ηνπηθό ηύπν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 θαη ηνπ Π.Γ.28/80, όπσο ηζρύνπλ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009. Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΤΠΙΩΣΗ 12/12

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα