χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Φατζημιχαήλ Άγγελου Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Κατασκευής Βιοκλιματικών Κτιρίων την Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Μεταξάς Γεώργιος ΜΑΪΟ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1-ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ -Γεληθα 1.1-Παζεηηθα Ζιηαθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο 1.2-Σερληθέο Φπζηθνχ Γξνζηζκνχ 1.3-πζηήκαηα θαη Σερληθέο Φπζηθνχ Φσηηζκνχ ζει.3 ζει.4 ζει.7 ζει.10 ΕΥΑΡΜΟΓΕ 1 ο παραδειγμα: Καηνηθηα ζηε Νεα Φηινζεε ζει.12 2 ο παραδειγμα: Καηνηθηα ζην Αηηηθφ Αιζνο ζει.19 3 ο παραδειγμα: Καηνηθία ζηελ Δθάιε ζει.24 4 ο παραδειγμα: Καηνηθία ζηε Κεθεζηά ζει.28 πκπεξάζκαηα-κύξηα ζεκεία 1 νπ Κεθαιαίνπ ζει.30 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 2.1-Γεσζεξκία ζει.32 -Δθαξκνγή Γεσζεξκηθνχ πζηήκαηνο γηα ςπμε-ζεξκαλζε Καηνηθίαο ζην Νηξάθη Πηθεξκίνπ 2.2-Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα ε Κηίξηα ζει.36 ζει.39 -Δθαξκνγή Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζε Βηνκεραληθφ Κηίξην ζηελ Πεξηνρε Αγ. Ησαλλεο Ρέληεο ζει.43 πκπεξάζκαηα-κύξηα εκεηα 2 νπ Κεθαιαίνπ Σειηθά πκπεξάζκαηα-απνηειέζκαηα Βηβιηνγξαθία ζει.44 ζει.45 ζει.49 2

3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΓΕΝΙΚΑ Ο βηνθιηκαηηθφο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ, κε βάζε ην ηνπηθφ θιίκα θαη ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο, θαζψο επίζεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ θιίκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ απνηεινχλ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ. Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα ή πξφζζεηε παξνρή ελέξγεηαο θαη κε θπζηθφ ηξφπν ζεξκαίλνπλ, αιιά θαη δξνζίδνπλ ηα θηίξηα.σξεηο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπο: - Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο - Παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνχ δξνζηζκνχ - πζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνχ θσηηζκνχ Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ ζπλίζηαηαη απν ηε ζπλχπαξμε θαη ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα 3

4 ζπλδπάδνπλ ζεξκηθά θαη νπηηθά νθέιε θαζ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θηηξίνπ. Με ηνλ φξν βηνθιηκαηηθφο αξρηηεθηνληθνο ζρεδηαζκφο, αλαθεξφκαζηε ζην ζρεδηαζκφ ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ.ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά ζεσξεηηθά,θαζψο θαη πεηξακαηηθά ζην ηέινο ζε πινπνηεκέλεο εθαξκνγέο θαηαζθεπήο θηηξίσλ. 1.1 ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΑΝΗ Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ηελ απνζεθεχνπλ ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο θαη ηε δηαλέκνπλ ζην ρψξν. Όια ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πεξίπνπ λφηην, ψζηε λα ππάξρεη ειηαθή πξφζπησζε ζηα αλνίγκαηα θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην ρεηκψλα.υσξίδνληαη ζε άκεζνπ θαη έκκεζνπ θέξδνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Α)Ακεζνπ θέξδνπο.δίλαη ην ζπλεζέζηεξν παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαζχξσλ θαηάιιεινπ πξνζαλαηνιηζκνχ,δειαδή πεξίπνπ λφηηνπ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε ζεξκηθή κάδα,ε νπνία απνξξνθά κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηελ πξνζθέξεη ζην ρψξν αξγφηεξα. Καζ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη ν ρψξνο ζεξκφο γηα πνιιέο ψξεο. Έλα λφηην νξηδφληην ζθίαζηξν κπνξεί λα εκπνδίζεη ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην πνπ έξρεηαη απφ πην ςειά λα κπεη απ' επζείαο ζην ρψξν. 4

5 Σν πην απιφ ζχζηεκα πνπ αμηνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ είλαη ηνπ άκεζνπ θέξδνπο κέζσ ησλ λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ. H απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο : Πξνζαλαηνιηζκόο Θέζε αλνηγκάηωλ Μέγεζνο αλνηγκάηωλ Β)Δκκεζνπ θέξδνπο. Αλήθνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ έκκεζα ηα ειηαθά νθέιε γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ. Απηά ηα ζπζηήκαηα απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζην θέιπθνο θαη χζηεξα επηηξέπνπλ ζηε ζεξκφηεηα λα δηεηζδχζεη ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο.οη θχξηεο εθαξκνγέο ηνπο είλαη ηξεηο. Ηιηαθνί ηνίρνη, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ ηνηρνπνηία ηδάκη θαη ιεηηνπξγνχλ σο ειηαθνί ζπιιέθηεο, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα είηε κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ ηνίρνπ(αθνπ ερεη απνζεθεπηεη ε ζεξκνηεηα εθεη), είηε κέζσ ζπξίδσλ 5

6 ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. πλδπαζκφο ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη ν ηνίρνο κάδαο κε ζπξίδεο θαη νλνκάδεηαη τοίχος Trombe Michel. Eίλαη δειαδή έλαο εμσηεξηθφο ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο πνπ ζε φιν ην επάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ κήθνπο ηνπ,ππάξρνπλ ζπξίδεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνζηθσληζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη θίλεζε ηνπ αέξα ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη εηζέξρεηαη ζην ρψξν απ ηε πάλσ ζπξίδα, ελψ ν ςπρξφηεξνο αέξαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν πεξλάεη απφ ηε θάησ ζπξίδα θαη αληηθαζηζηά ην θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ηνίρνπ θαη παινπίλαθα. Σν θαινθαίξη βαζηθή πξνυπφζεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη ν ηνίρνο λα ζθηάδεηαη κε ζηαζεξφ ή θηλνχκελν ζθίαζηξν θαη ν θεγγίηεο ζην πάλσ κέξνο ηνπ παινζηαζίνπ λα αλνίγεη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνκάθξπλζε ηνπ ζεξκνχ αέξα. Θεξκνθήπην ή ειηαθφο ρψξνο είλαη έλαο θιεηζηφο ρψξνο κε κεγάιν πνζνζηφ γπάιηλεο επηθάλεηαο θαη ζπλήζσο λφηην πξνζαλαηνιηζκφ,πξνζαξηεκέλν ζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. Ζ ειηαθή ζεξκφηεηα απφ ην ζεξκνθήπην κεηαθέξεηαη ζηνπο θπξίσο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ κέζσ αλνηγκάησλ ή θαη δηαπεξλά ηνλ ηνίρν. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα αλ κεηαμχ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο. 6

7 Ζ απφδνζε ηνπ βειηηψλεηαη αλ πξνβιεθηνχλ ζπξίδεο ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ ηνίρνπ γηα ηε θίλεζε ηνπ αέξα. Σν κέγεζνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Οη ζπλζήθεο ππεξζέξκαλζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ην θαινθαίξη αληηκεησπίδνληαη κε ζθηαζκφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εμσηεξηθά θαη κε αλνίγκαηα ζηελ νξνθή γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζεξκνχ αέξα. Ηιηαθά αίζξηα,ηα νπνία είλαη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ ζηελ νξνθή ηνπο ηδάκη θαη ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα ζεξκνθήπηα. 1.2 ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΥΤΙΚΟΤ ΔΡΟΙΜΟΤ 7

8 Ο θπζηθφο δξνζηζκφο απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή πξαθηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζηα θηίξηα ην θαινθαίξη, ζε κηα επνρή φπνπ ε αχμεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ζπζηεκάησλ είλαη ξαγδαία θαη επηθέξεη ζεκαληηθά ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο ηα θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα θαηαλαιψλνπλ πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζεξκαίλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με ην θπζηθφ δξνζηζκφ, εθηφο ηεο εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο, βειηηψλνληαη ζεκαληηθά νη ζπλζήθεο άλεζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο, αθφκα θαη ζε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απφ κεηξήζεηο ζε βηνθιηκαηηθά δξνζηδφκελεο θαηνηθίεο ζηελ Αζήλα πξνθχπηεη φηη ε ζεξκνθξαζία κέζα ζηα θηίξηα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (σο θαη 10 C ), ελψ παξάιιεια παξαηεξνχληαη ζπλζήθεο άλεζεο ζε πνιχ πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (σο θαη 31,5 C ), θαζψο ιφγσ ησλ δξνζεξψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ξεπκάησλ αέξα κέζα ζηνπο ρψξνπο ε παξακνλή ησλ ελνίθσλ γίλεηαη επράξηζηε. Βαζηθέο βηνθιηκαηηθέο ηερληθέο θαη ζπζηήκαηα θπζηθνχ δξνζηζκνχ είλαη ε ειηνπξνζηαζία, δειαδε ν ζθηαζκφο ηνπ θηηξίνπ θαη ν θαηάιιεινο θπζηθφο αεξηζκφο. ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΑΜΟ ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ε θπζηθή βιάζηεζε,θάπνηεο 8

9 πξνεμνρέο ζηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαη κε ζθίαζηξα κφληκα ή θηλεηά ζην εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ησλ αλνηγκάησλ. ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΜΟ ηνπ θηηξίνπ,ν νπνηνο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ηερληθή απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην ηνπο ζεξκνχο κήλεο, θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θπζηθά κέζα. Απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε θαη ζπλεζέζηεξε κέζνδν θπζηθνχ δξνζηζκνχ, εθφζνλ γίλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Ο θπζηθφο αεξηζκφο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη κπνξεί λα είλαη: -Γηακπεξήο, δηακέζνπ παξαζχξσλ θαη άιισλ αλνηγκάησλ.ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ ζην θέιπθνο θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. Θπξίδεο ζην άλσ θαη θάησ ηκήκα ησλ δηαρσξηζηηθψλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Ο δηακπεξήο αεξηζκφο επεξεάδεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο επηθξαηνχληεο αλέκνπο, σζηφζν πιεπξηθνί ηνίρνη πξνζαξηεκέλνη ζηα αλνίγκαηα κπνξνχλ λα εθηξέςνπλ ηνλ άλεκν εζσηεξηθά ζην θηίξην, εληζρχνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ αεξηζκνχ. 9

10 Ο λπρηεξηλφο δηακπεξήο αεξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα ηηο ζεξκέο εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο ν εκεξήζηνο αεξηζκφο δελ είλαη δπλαηφο. -Κακηλάδα ή πύξγνο αεξηζκνύ ε νπνία ιεηηνπξγεί αμηνπνηψληαο ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ, θαζψο ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα επάλσ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ξεχκα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θακηλάδαο αεξηζκνχ γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ. Ωο θακηλάδεο αεξηζκνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θιηκαθνζηάζηα ή θαη εζσηεξηθά αίζξηα ή θσηαγσγνί ησλ θηηξίσλ. ε πεξηνρέο κε έληνλν άλεκν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πχξγσλ αεξηζκνχ, νη νπνίνη πξνεμέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, θέξνπλ άλνηγκα πξνο ηελ ζεκαληηθή θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνπλ ηα ςπρξά ξεχκαηα αέξα κέζα ζην ρψξν. 1.3 ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΥΤΙΚΟΤ ΥΩΣΙΜΟΤ 10

11 Ο θπζηθφο θσηηζκφο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο κέζα ζηα θηίξηα, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο, ζπλδπάδνληαο θψο, ζέα, δπλαηφηεηα αεξηζκνχ, αμηνπνίεζε θαη ξχζκηζε ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θπζηθνχ θσηηζκνχ έρεη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζε θσηηζκφ απφ ην θπζηθφ θσο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εξγαζία πνπ επηηειείηαη κέζα ζηνπο ρψξνπο. Σα ζπζηήκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1. Αλνίγκαηα ζηελ θαηαθφξπθε ηνηρνπνηία 2. Ανοίγματα οροφής 3. Αίζξηα 4. Φσηαγσγνί Ζ ρξήζε θπζηθνχ θσηηζκνχ θάλεη δπλαηή ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ έσο θαη θαηά 80%. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θηίξην ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ, ε ζπλεηζθνξά ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θζάλεη κέρξη θαη ζην 40% ηεο αξρηθήο θαηαλάισζεο. πλεπψο ν θπζηθφο θσηηζκφο, σο ζηνηρείν αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, απνηειεί απφ κφλνο ηνπ αληηθείκελν ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. ΕΥΑΡΜΟΓΕ 11

12 ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα θηηξίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε θάπνηεο κεζφδνπο παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 1 παξαδεηγκα.καηνηθηα ζηε λεα Φηινζεε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηξηψξνθε θαηνηθηα πνπ πεξηιακβάλεη θαη δχν εξγαζηήξηα.σν θηίξην εθκεηαιεχεηαη ηηο εμήο κεζφδνπο παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ: Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξφζνςεο είλαη λφηηνο,ερεη ηνίρν trombe,ζεξκνθήπην,θαη θήπν ζην δψκα. Σα αλνίγκαηά ηνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ειηαθή γεσκεηξία ηνπ ηφπνπ θαη πξνζθέξνπλ άπιεην θπζηθφ θσηηζκφ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. Σν δψκα είλαη θπηεκέλν γηα λα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο θαηνηθίαο. 12

13 Σν ρεηκψλα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε θαηνηθία ζεξκαίλεηαη κε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ηε Νφηηα φςε. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πέθηνπλ ζηα δάπεδα πνπ έρνπλ ζθνχξν 13

14 θεξακηθφ πιαθάθη θαη γξαλίηε ηα νπνία απνξξνθνχλ ηε ζεξκηθή ελεξγεηα. Δπίζεο έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ε ηξνρηά ηνπ ήιηνπ θαη έηζη θεγγίηεο, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά αλνίγκαηα, είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηέηνηεο δηαηάμεηο ψζηε λα θζάλεη ε ειηαθή αθηηλνβνιία αθφκα θαη ζηνπο βφξεηνπο ρψξνπο ηεο θαηνηθίαο. ε απηφ ζπκβάιεη θαη ε θεθιηκέλε πιάθα ηεο νπνίαο ε γσλία ηαπηίδεηαη κε ηε γσλία χςνπο ηνπ ειίνπ θαηά ην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην. Δπηπιένλ, ππάξρεη έκκεζν ειηαθφ θέξδνο απφ ηνίρνπο Trombe ζηε λφηηα πιεπξά, απφ ζπκπαγέο ηνχβιν. Σν θπηεκέλν δψκα, βνεζάεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ. 14

15 Σν βξάδπ, ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα απνδίδεηαη ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο ελψ ξνιά αινπκηλίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξκνκφλσζε ησλ παινζηαζίσλ. Σν θαινθαίξη, ππάξρεη πιήξεο ειηνπξνζηαζία απφ ζηαζεξά εμσηεξηθά ζθίαζηξα, νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα, πνπ απνθιείνπλ ηελ πξφζπησζε ειηαθψλ αθηίλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο. Οη ηνίρνη trombe πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ ήιην κε ζηαζεξά πξνεμέρνληα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 15

16 Σε λχρηα ε πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο ηνίρνπο Trombe απνκαθξχλεηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξίδσλ θαη ηκήκαηνο ησλ παινζηαζίσλ. Σν ζεξκνθήπην ζθηάδεηαη απφ ηνλ εμψζηε ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ, ελψ ην 50% ησλ παινζηαζίσλ ηνπ αλνίγεη γηα αεξηζκφ. Ο θπζηθφο δξνζηζκφο επηηπγράλεηαη κε δηακπεξή αεξηζκφ. Σα βνξηλά αλνίγκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο λφηηνπο θεγγίηεο, δεκηνπξγνχλ θαηάιιεια ξεχκαηα αέξνο, γηα δξνζηζκφ ηεο θαηνηθίαο. Ζ ειηαθή θακηλάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ηνπ αίζξηνπ εληζρχνπλ ηελ ξνή ηνπ αέξα δξνζηζκνχ. 16

17 Ζ θχηεπζε ηφζν ζην ηζφγεην φζν θαη ζην δψκα, βειηηψλεη ην κηθξνθιίκα θαη ηνλ πεξηβάιινληα αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ. πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε νηη ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε απηφ ην θηίξην είλαη ιεηηνπξγηθά θαη ζπλδηάδνληαη επηηπρψο κε ηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηεο θαηνηθίαο.αθφκα έρεη ππνινγηζηεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα ε ειηαθή γεσκεηξία θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ζθηαζκνχ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πξφζνςε ηεο θαηνηθίαο. Σέινο παξαηεξνχκε νηη ρξεζηκνπνηείηαη δηπιφ θέιπθνο ζηε λφηηα φςε.σν εζσηεξηθφ γηα ηε ζπιινγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ην εμσηεξηθφ γηα ην ζθηαζκφ ηεο. 17

18 18

19 2.παξαδεηγκα.Καηνηθία ζην Αηηηθό Αιζνο. 19

20 20

21 Δίλαη κηα πνιπθαηνηθία ε νπνία αλήθεη ζηνλ ίδην ηνλ αξρηηέθηνλα πνπ ηε κειέηεζε θαη ζρεδίαζε.δπίζεο ζηεγάδεη δχν θαηνηθίεο ζηνπο πάλσ νξφθνπο θαη δχν γξαθεία ζηνπο θάησ νξφθνπο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξφζνςεο είλαη λνηηναλαηνιηθφο κε κεγάια λφηηα αλνίγκαηα θαη ζεξκνθήπην.σν ζεξκνθήπην απνηειεί ηκήκα ηνπ θαζηζηηθνχ ηεο θαηνηθίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο απνηεινχλ εληαίν ρψξν, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ππάξρεη ξνιφ κε εζσηεξηθή κφλσζε πνπ ρσξίδεη ην ζεξκνθήπην απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ. Τπάξρνπλ ηκήκαηα πνπ είλαη θπηεκέλα ελψ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δψκαηνο ζθηάδεηαη απφ αλάινγα νξηδφληηα ζθίαζηξα κε απηά πνπ ζθηάδνληαη ηα αλνίγκαηα. Σν ρεηκψλα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε θαηνηθία ζεξκαίλεηαη κε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ηε Νφηην Αλαηνιηθή φςε. Ζ 21

22 ειηνπξνζηαζία ηνπ θειχθνπο ην θαινθαίξη επηηπγράλεηαη κε ζηαζεξά ζηέγαζηξα θαη ζθίαζηξα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην θαινθαίξη ρσξίο φκσο λα ηελ εκπνδίδνπλ ην ρεηκψλα. Ζ δηακπεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο εληζρχεη ην θπζηθφ αεξηζκφ, θαη επηπιένλ ζε θάζε ρψξν ππάξρνπλ θαηαθφξπθνη αεξαγσγνί κε απφιεμε ζην δψκα πνπ θάλνπλ απαγσγή ηνπ ζεξκνχ αέξα ησλ δσκαηίσλ ην θαινθαίξη.δπηζεο ην θπηεκέλν δψκα, πξνζθέξεη δξνζηζκφ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 22

23 Έηζη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ην θαινθαίξη δχζθνια μεπεξλάεη ηνπο 30 βαζκνχο θειζίνπ, ελψ αθφκε θαη ηηο ζεξκφηεξεο εκέξεο ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κέζα θαη έμσ παξαηεξήζεθε λα είλαη 10 βαζκνί Κειζίνπ πξνζθέξνληαο ζεξκηθή άλεζε ζηνπο θαηνίθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε θιηκαηηζηηθνχ. πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη έρεη ζπλδπαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ε αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηεο θαηνηθίαο κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.δπίζεο έρεη κειεηεζεί κε αθξίβεηα ε ειηαθή γεσκεηξία θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ζθηαζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ εληαρζεί πνιχ ζσζηά ζηελ πξφζνςε ηεο θαηνηθίαο. 23

24 Παξαδεηγκα 3.θαηνηθία ζηελ Δθάιε. 24

25 Πξφθεηηαη γηα κία θαηνηθία κε δχν επίπεδα πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα ζεξκνθήπην θαη κία Νφηηα απιή. Ζ κεγάιε φςε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην λφην φπνπ βξίζθνληαη ηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα. Ζ ζέα βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, θαη έηζη ππάξρνπλ θαη απφ ηελ πιεπξά εθείλε κεγάια αλνίγκαηα. Ζ πξνζπέιαζε ζηνλ φξνθν πνπ βξίζθνληαη ηα ππλνδσκάηηα γίλεηαη απφ ην ζεξκνθήπην. Σα ζπζηήκαηα παζεηηθήο ζέξκαλζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη άκεζνπ θέξδνπο, θαη ζεξκνθήπην. Γηα ην δξνζηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θεγγίηεο πνπ εληζρχνπλ ην δηακπεξή αεξηζκφ θαη νη θακηλάδεο. Καηά ηελ ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ην θηίξην ζεξκαίλεηαη απφ ηε Νφηηα φςε ηεο θαηνηθίαο κε άκεζν ειηαθφ θέξδνο. Σν ρεηκψλα νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πεξλάλε κέζα ζην ζεξκνθήπην θαη ζεξκαίλνπλ ηε ζεξκηθή κάδα πνπ είλαη νη ηνίρνη απφ ζθπξφδεκα θαη ηα ζθνχξα πιαθάθηα. Σν βξάδπ ε απνζεθεπκέλε απηε ελέξγεηα απνδίδεηαη ζην ρψξν. Σν θπιινβφιν δέληξν επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ειηαθψλ αθηίλσλ ηελ επνρή απηή θαη ηα βνξηλά ππλνδσκάηηα ζεξκαίλνληαη απφ ην θεγγίηε. 25

26 26.

27 Σν θαινθαίξη, ην ζεξκνθήπην ζθηάδεηαη απφ ην θπιινβφιν δέληξν πνπ ππάξρεη ζην Νφηην θήπν θαη ε θεθιηκέλε επηθάλεηά ηνπ ζθηάδεηαη εζσηεξηθά κε ηε βνήζεηα θνπξηηλψλ. Ζ παγηδεπκέλε ζεξκφηεηα κεηαμχ ζεξκνθεπίνπ θαη θνπξηηλψλ εληζρχεη ηελ θπθινθνξία ηνπ ζεξκνχ αέξα πξνο ηνλ εμαεξηζηήξα θαη ην θεγγίηε ζην πάλσ κέξνο, ελψ ςπρξφο αέξαο εηζέξρεηαη απφ ηα νξηδφληηα επίπεδα ηεο θαηνηθίαο. Ο δηακπεξήο αεξηζκφο δξνζίδεη ην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο, θαη ην θαηλφκελν ηεο θακηλάδαο απνκαθξχλεη ην ζεξκφ αέξα. πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε νηη ε αξρηηεθηνληθή έληαμε ησλ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη γίλεη κε επηηπρία. Όκσο ε έιιεηςε πιήξεο εμσηεξηθήο ζθίαζεο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο θάπνηεο ψξεο ην θαινθαίξη.ζ χπαξμε ηεο ζθάιαο ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εκπνδίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.δπίζεο δελ αθνινπζνχληαη πιήξσο νη αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαζψο δελ ππάξρνπλ άιια άλνηγκαηα ζηελ λφηηα φςε αληηζέησο κε ηε βφξεηα φςε πνπ ππάξρνπλ κεγάια αλνίγκαηα επεηδή βιέπεη πξνο ηα εθεί ε ζέα ηεο θαηνηθίαο. 27

28 4o παξαδεηγκα.καηνηθηα ζηελ θεθηζηα. Πξφθεηηαη γηα κία δπφξνθε θαηνηθία κε ππφγεην ζπλνιηθνχ εκβαδνχ θηηξίνπ 208 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.ην θηίξην εθαξκφζηεθαλ θαηαζθεπαζηηθά ηα εμήο παζεηηθά ζπζηήκαηα: Γηα ζέξκαλζε, άκεζνπ θέξδνπο κέζσ ησλ κεγάισλ λνηίσλ αλνηγκάησλ,θαη ην ζεξκνθήπην ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ηειηθά σο άκεζνπ θέξδνπο θαζψο δελ θαηαζθεπάζηεθαλ νη ηνίρνη trombe πνπ είραλ κειεηεζεί.έηζη ην ζεξκνθήπην είρε κειεηεζεί λα είλαη πξνζαξηεκέλν ζην θηίξην αιιά θαηαζθεπάζηεθε ελζσκαησκέλν ζην θηίξην θαη ιεηηνπξγεί σο «ιηαθσηφ». Γηα δξνζηζκό, ζθίαζε αλνηγκάησλ, ζθίαζε θαη αεξηζκφο ζεξκνθεπίνπ, δηακπεξήο θαη θαηαθφξπθνο λπρηεξηλφο αεξηζκφο. 28

29 Σν ζεξκνθήπην έρεη αλνηγφκελα παινζηάζηα θαζψο θαη πιατλέο πφξηεο. Έρεη ζηαζεξή νξηδφληηα ζθίαζε κε πξφβνιν θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ζθίαζεο κε ηέληα ε νπνία φκσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ, θαζψο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηνπο παινπίλαθεο. Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο πνπ έγηλε κε πξνζνκνηψζεηο,ην θηίξην φπσο θαηαζθεπάζηεθε, παξνπζηάδεη επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε έλα ίδην θηίξην ρσξίο παζεηηθά ζπζηήκαηα,ζπκβαηηθφ δειαδή,θαηά ην κηθξφ πνζνζηφ 0,6% απμεκέλνπ θνξηίνπ ζέξκαλζεο,ελψ ην θηίξην φπσο είρε κειεηεζεί αξρηθά ζα εμνηθνλνκνχζε 12,5% ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ.σν πθηζηάκελν ζεξκνθήπην επηβαξχλεη ζεξκηθά ην θηίξην,γηαηί αλ θαη αλεβάδεη άκεζα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, 29

30 παξνπζηάδεη κεγάιεο απψιεηεο πξφο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηνπ ρεηκψλα. Σν ζεξκνθήπην φπσο είρε αξρηθά κειεηεζεί ζα εμνηθνκνχζε ελέξγεηα ζέξκαλζεο ηεο ηάμεο ηνπ 4,5%, ελψ ν ηνίρνο trombe θαηά 3%. Δπίζεο ν ηνίρνο trombe ζα ζπληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2 βαζκνχο θειζίνπ, θαζψο επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνλ ρψξν πνπ ζα βξηζθφηαλ ην ρεηκψλα, ιφγσ ηεο πςειήο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο ζην ρψξν. Σν θαινθαίξη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζθηάδεηαη.ζ ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ζεξκνθεπίνπ φηαλ είλαη πιήξσο ζθηαδφκελν θαη αεξηδφκελν,δελ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην θηίξην. Γεληθά ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα απηά επηβαξχλνπλ ειάρηζηα ην θηίξην ην θαινθαίξη αλεβάδνληαο ηε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν ιηγφηεξν απν 1 βαζκφ θειζίνπ. Σα θπζηθά ζπζηήκαηα δξνζηζκνχ έρνπλ εθαξκνζηεί φπσο ήηαλ ε αξρηθή κειεηε.σα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ζθηάδνληαη κε πξνβφινπο θαη εμσηεξηθά ζπξφκελα παληδνχξηα.ηελ νξνθή ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ππάξρεη άλνηγκα λφηηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο αηνιηθή θακηλάδα, δηεπθνιχλνληαο ηνλ αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ κε ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ.έηζη απνθνξηίδεηαη ην θηίξην απφ ηε ζεξκφηεηα θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζεξκηθή άλεζε ζηνπο ρψξνπο. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ Απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαιχζεθαλ γηα ην Παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ ηα πιενλεθηήκαηα είλαη φηη απνηεινχλ ην απινχζηεξν θαη πηφ θζελφ απφ φια ηα Παζεηηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηδάκη, εχθνια θαη γξήγνξα.δπίζεο ηα κεγάια αλνίγκαηα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν 30

31 θπζηθφ θσηηζκφ θαη κεγαιχηεξε νπηηθή επαθή κε ην πεξηβάιινλ.σα κεηνλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ζάκβσζεο ηελ εκέξα ιφγσ ησλ κεγάισλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ,ε απψιεηα ηδησηηθφηεηαο,νη εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε απψιεηα ζεξκφηεηαο ηε λχρηα αλ δελ ππάξρεη ε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ε ζεξκνκφλσζε. Γηα ηα Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα έκκεζνπ θέξδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηνίρνπ κάδαο trombe θαη ζεξκνθεπίνπ ηα πιενλεθηήκαηα είλαη φηη νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ρψξν δηαβίσζεο είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ ζπζηεκάησλ άκεζνπ θέξδνπο,ε θαηαζθεπή ηνπο είλαη ζρεηηθά απιή θαη εηδηθά ην ζεξκνθήπην κπνξεί λα δψζεη ελδηαθέξνλ ζηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηνπ θηηξίνπ, ε ζέξκαλζε ηε λχρηα ζην ρψξν είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιφγσ ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ηεο κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ είλαη αλάινγε κε ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ,ν ζπλδηαζκφο ηνπο είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθφο γηαηί ην ζεξκνθήπην βειηηψλεη ην εζσηεξηθφ θιίκα ηεο θαηνηθίαο θαη κεηψλεη ηηο απψιεηεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ,έηζη ιεηηνπξγεί απνδνηηθφηεξα ν ηνίρνο trombe πνπ εληζρχεηαη απν ηελ ζεξκφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ.σα κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη νηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ trombe έρεη ζρεηηθά κεγάιν θφζηνο θαη ειιαηψλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ δηαβίσζεο επεηδή είλαη δχν ηνίρνη έλαο απφ κάδα θαη έλαο απφ ηδάκη.αθαηξεί ηε ζέα,ην θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ απφ ηε πιεπξά πνπ ζα είλαη ν ηνίρνο,θαη ιφγσ ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ζηελ απφδνζή ηνπ ζα πξέπεη ν ρψξνο πνπ ζα ζεξκάλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηε λχρηα γηαηί ηφηε δίλεη ηε κέγηζηε ζεξκφηεηα,θαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνβιεθζεί πιήξεο ζθηαζκφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ηνίρνπ γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο,θαζψο επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά νη ζπξίδεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζεξκνχ αέξα.οη 31

32 ζεξκνθξαζίεο ζην ζεξκνθήπην έρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη έηζη δελ είλαη θαη πνιχ θαηάιιειν γηα λα είλαη θαηνηθίζηκν θαζψο ζα πξέπεη λα αλνίγεη ηε λχρηα ζε κεγάιν πνζνζηφ γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο ππεξζέξκαλζεο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1 ΓΔΩΘΔΡΜΙΑ. Ζ αξρή ηνπ γεσζεξκηθνχ θιηκαηηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά απιή. Βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ιίγα κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γήο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ζηαζεξή ζηνπο βαζκνχο Κειζίνπ. Αλ ζπλεπψο εθκεηαιιεπηνχκε ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ππεδάθνπο θαη επηθάλεηαο, κπνξνχκε λα ζεξκάλνπκε ρψξνπο ην ρεηκψλα θαη λα ηνπο ςχμνπκε αληίζηνηρα ην θαινθαίξη. Ζ γεσζεξκία είλαη κία κνξθή ήπηαο αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο. Βαζίδεηαη ζηελ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο πνπ πξνυπάξρεη θαη ηε κεηαθέξεη, αληίζεηα κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα θαπζηήξα-θαινξηθέξ πνπ παξάγνπλ ηελ απαηηνχκελε ζεξκφηεηα θαίγνληαο ζπλήζσο πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην.με απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεη λα θαηαλαιψλεη κφιηο ην 25%-40% ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ζπαηαινχζε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο-ςχμεο αλάινγα κε ηε ρξήζε. Ζ γεσζεξκία κε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο κπνξεί λα θαιχςεη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο, δεζηψλ λεξψλ ρξήζεο θαη ςχμεο θηηξίσλ κε ηελ ρξήζε Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ). Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο, θάησ απφ ηε ζηαζεξή 32

33 επηθάλεηα ηεο γεο θαη είλαη δηαζέζηκε φινλ ηνλ ρξφλν,δελ εμαξηάηαη δειαδή απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο αηκφζθαηξαο. Δίλαη αλεμάληιεηε, θπζηθά θαζαξή θαη δσξεάλ αθνχ παξέρεηαη απφ ηελ θχζε. Σα κέξε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: Α:Αληιία ζεξκφηεηαο πνπ κεηαθέξεη ηε ζεξκφηεηα. Β:Γεσελαιιάθηεο, ε ζσιήλσζε ζην έδαθνο. Γ:Δλδνδαπέδηα εγθαηάζηαζε,θξπθνί αεξαγσγνί, fan coils. Γ:Εεζηφ λεξφ ρξήζεο. 33

34 Ζ ζσιήλσζε ζην έδαθνο πνπ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ θαη πξφο ην έδαθνο γίλεηαη κε απινχο πιαζηηθνχο ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πνπ έρνπλ δηάξθεηα δσήο πάλσ απφ 50 ρξφληα.ζ ηνπνζέηεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη νξηδφληηα ε θαηαθφξπθα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφγεηα ή επηθαλεηαθά χδαηα θνληά καο, κπνξνχλ πξνεξαηηηθά λα αμηνπνηεζνχλ.ζ γεσζεξκία κπνξεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε λέν θηίξην φπνπ θη αλ βξίζθεηαη κε ηα ίδηα νθέιε. Οξηδόληηα ζωιήλωζε:σν πηφ θνηλφ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα εγθαηάζηαζεο, είλαη θιείζην νξηδφληην θχθισκα κνλήο ή δηπιήο ζηξψζεο θάησ απφ ηνλ θήπν ή ην πάξθηλγθ ηνπ θηηξίνπ ζε ζρεηηθά κηθξφ βάζνο πεξίπνπ 2 κέηξσλ.υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππαξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρψξνο γηα νξηδφληηα ζσιήλσζε. 34

35 Καηαθόξπθε ζωιήλωζε:δίλαη εγθαηάζηαζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, κε ζσιήλεο κνξθήο U,θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο,αξθεηή επηθάλεηα δειαδή γηα νξηδφληηα ζσιήλσζε. 35

36 Γεωηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε ππφγεηα χδαηα, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δχν γεσηξήζεηο, αληιψληαο απν ηε κία θαη επηζηξέθνληαο λεξφ απφ ηελ άιιε. Λίκλε-ζάιαζζα, Γηα θηίξηα δίπια ζε κηθξέο ή κεγάιεο ιίκλεο ή αθφκα θαη ζε ζάιαζζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κία θιεηζηνχ ηχπνπ ζσιήλσζε κέζα ζην λεξφ. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΨΤΞΗ ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΟ ΝΣΡΑΦΙ ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ. 36

37 ε απηή ηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηαθφξπθε ζσιήλσζε κε θαηαθφξπθν θιεηζηφ γεσελαιιάθηε.σν ζχζηεκα απνηειείηαη απν ηξείο γεσηξήζεηο ησλ 100 κέηξσλ,δειαδή απν ηξεία παξάιιεια θπθιψκαηα 200 κέηξσλ ην θάζε έλα.σν πιηθφ ησλ ζσιελψζεσλ εηλαη πνιπαηζπιαίλην πςειήο ππθλφηεηαο ην νπνίν δελ δηαβξψλεηαη,έρεη εγγχεζε 50 ρξφληα θαη πξνζδφθηκν δσήο 500 ρξφληα.ζ απφζηαζε ησλ γεσηξήζεσλ απφ ην θηίξην είλαη 5 κέηξα θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο επίζεο 5 κέηξα.οη γεσηξήζεηο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζσιήλσλ ζθξαγίζηεθαλ κε εηδηθφ έλεκα πςειήο αγσγηκφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο ζην ζχζηεκα αιιά θαη γηα λα κελ ξππαλζνχλ ππφγεηνη πδξνθνξείο απφ κνιπζκέλα επηθαλεηαθά χδαηα. 37

38 Δγθαηαζηάζεθε ε αληιία ζεξκφηεηαο λεξνχ-λεξνχ ε νπνία πξνζθέξεη ζέξκαλζε θαη ςχμε θαη ηαπηφρξνλα δεζηφ λεξφ ρξήζεο φιν ην ρξφλν.σα θιεηζηά θπθιψκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αληιία ζεξκφηεηαο είλαη: Α.Σν πξσηεχνλ θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε ην νπνίν κεηαθεξεη ηε ζεξκφηεηα απφ ην έδαθνο ζην θηίξην ην ρεηκψλα θαη ην αληίζηξνθν ην θαινθαίξη. Β.Σν θιεηζηφ θχθισκα ηνπ ελδνδαπέδηνπ θιηκαηηζκνχ ην νπνίν δηαλέκεη ηε ζεξκφηεηα ζην θηίξην ην ρεηκψλα θαη παξέρεη δξνζίζκν ηε ζεξηλή πεξίνδν. Γ.Σν θιεηζηφ θχθισκα ην νπνίν νδεγείηαη κέρξη ηνλ ελαιιάθηε ηεο πηζίλαο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεηαη κε ηεξάζηηα νηθνλνκία ζέξκαλζε θαη ζηε πηζίλα έηζη ψζηε λα επηκπθελζεί ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηεο. 38

39 Γ.Σν θιεηζηφ θχθισκα ηνπ boiler πνπ παξέρεη δεζηφ λεξφ ρξήζεο φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο άπνδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ εγθαηαζηαζεί δχν ζεξκηδνκεηξεηέο.ο πξψηνο θαηαγξάθεη ηε ζεξκηθή θαη ςπθηηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη ζην θηίξην θαη ηελ πηζίλα αλά κήλα.δλψ ν δεχηεξνο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κφλν ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη γηα ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο. Σα νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: Α.Δηήζηα ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ην θηίξην 15000kWh Β.Δηήζηα ςπθηηθή ελέξγεηα γηα ην θηίξην 8000kWh Γ.Δηήζηα ελέξγεηα γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο 2000kWh Γ.Δηήζηα ελέξγεηα γηα δεζηφ λεξφ πηζίλαο 20000kWh Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ αλά έηνο γηα λα θαιπθζεί κε ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα θαπζίκσλ θαη ςχμεο ζα θφζηηδε πάλσ απφ 3300 επξψ, ελψ κε ην ζχζηεκα ηεο γεσζεξκηθήο αληιίαο θφζηηζε πεξίπνπ 1000 επξψ. Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εηήζηα νηθνλνκία είλαη πεξίπνπ 2300 επξψ. Με δεδνκέλν νηη ην θφζηνο ελφο ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην έλα πέκπην ζε ζρέζε κε ην γεσζεξκηθφ ζχζηεκα,ηφηε ην εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ζα απνζβεζηεί πεξίπνπ ζε έμη ρξφληα.βεβαίσο ην πηφ ζεκαληηθφ είλαη ε ζπκβνιή ηεο γεσζεξκίαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ κεδεληθή ξππαλζε, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε εθπνκπψλ CO2 7000kg/έηνο,ην νπνίν επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 2.2 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δ ΚΣΙΡΙΑ 39

40 Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εθκεηαιεχνληαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα κεηαηξέπνληάο ηε ζε ειεθηξηθή.ζ ιεηηνπξγεία ηνπο βαζίδεηαη ζην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν,δειαδή ηελ άκεζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εκηαγψγηκσλ πιηθψλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα λα απνξξνθνχλ θσηφληα ηνπ ειηαθνχ θσηφο απειεπζεξψλνληαο ειεθηξφληα.ζ ξνή ησλ ειεχζεξσλ απηψλ ειεθηξνλίσλ δεκηνπξγεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπο ζε ηξείο βαζηθέο νκάδεο κε ην ππξίηην(si) ψο βαζηθφ ζπζηαηηθφ:πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κε κέζε απφδνζε 11% έσο 14%, κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κε κέζε απφδνζε 13% έσο 20%,θαη ζε άκνξθνπ ππξηηίνπ ζε ιεπηά πιαίζηα κε κέζε απφδνζε 6% έσο 8%. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα θηίξην ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: Α)ηα δηαζπλδεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ε παξαγψκελε ελέξγεηα πσιείηαη ζην δίθηπν. Β)ηα απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απνζεθεχεηαη ζε κπαηαξίεο γηα ρξήζε ζε πεξηφδνπο φπνπ ε ειηνθάλεηα δελ είλαη αξθεηή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.γειαδή απνζθνπνχλ ζην λα πξνζθέξνπλ ελεξγεηαθή απηνλνκία ζε κηα εγθαηάζηαζε. Γεληθά έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζπλδεκέλν ζην δίθηπν απνηειείηαη απν ηα εμήο επί κέξνπο ππνζπζηήκαηα: 40

41 Α)Φωηνβνιηαϊθή γελλήηξηα,ε νπνία έρεη ψο βαζηθή κνλάδα ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εξκεηηθά ζθξαγηζκέλα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κέζα ζε εηδηθή δηάθαλε χιε,ησλ νπνίσλ ε κπξνζηηλή φςε ζπλήζσο πξνζηαηεχεηαη απφ αλζεθηηθφ γπαιί ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμείδην ηνπ ζηδήξνπ.ζ θαηαζθεπή απηή πνπ δελ μεπεξλάεη ηα πέληε ρηιηνζηά, ηνπνζεηείηαη ζε πιαίζην αινπκηλίνπ φπσο ηα ηδάκηα ησλ θηηξίσλ. Β)Καηαζθεπή ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ.οη εηδηθέο απηέο θαηαζθεπέο πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηα θξηηήξηα φπσο αληνρή ζηα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην βάξνο ησλ πιαηζίσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο αλέκνπο, λα κελ πξνθαινχλ ζθηαζκφ ζηα πιαίζηα,λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ελζσκάησζή ηνπο ζην θηίξην. Γ)πζηήκαηα κεηαηξνπήο ηζρύνο-inverters.δπεηδή ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα παξάγνπλ ζπλερέο ξεχκα,ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε θαηάιιειε κεηαηξνπή ηνπ παξαγψκελνπ ξεχκαηνο ψζηε λα θαηαζηεί ζπκβαηφ κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ θαη λα είλαη δπλαηή ε θαηαλάισζε ηνπ ξεχκαηνο απηνχ. Γ)Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο,ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ηε γείσζε,ηηο θαισδηψζεηο,δηαηάμεηο αζθαιείαο,κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγείαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. 41

42 Ζ απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη: Α)Απφ ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, δειαδή φζν ιηγφηεξε ειηνθάλεηα ηφζν κηθξφηεξε απφδνζε θαη ην αληίζεην. Β)Απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο, δειαδή φζν πην λφηηα είλαη κηα πεξηνρή ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηληβνιίαο κε ζπλέπεηα θαιχηεξε απφδνζε. Γ)Απφ ηελ θιίζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει σο πξφο ην νξηδφληην επίπεδν,κε βέιηηζηε νξηδφληηα θιίζε 30 κνίξεο θαη λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Γ)Απφ ηελ ειηθία ησλ πάλει,ηα νπνία έρνπλ δσή ζπλήζσο πάλσ απφ 25 ρξφληα. 42

43 Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη πξνβιέςηκε.σν δεηνχκελν εηλαη πφζεο θηινβαηψξεο ζα καο δψζεη ην ζχζηεκα ζε εηήζηα βάζε.πλήζσο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ απνδίδεη 1250kWh έσο 1450kWh ζε εγθαηάζηαζε ηζρχνο 1 kwp. Δθαξκνγή θωηνβνιηαϊθνύ ζπζηήκαηνο ζε βηνκεραληθό θηίξην ζηελ πεξηνρε Αγ. Ιωαλλεο Ρέληεο. Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 18,9 kw ζε νξνθή βηνκεραληθνχ θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή Αγηνο Ησάλλεο Ρέληεο Αηηηθήο κε πάλει πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ πςειήο απφδνζεο,ηα νπνία είλαη 84 ηεκάρηα θαη ην θάζε έλα έρεη ηζρχ 225 Wp Σα νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγείαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 κέρξη ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2010 είλαη: Α)Παξαγψκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα kwh Β)Καζαξά νηθνλνκηθά έζνδα επξψ. 43

44 Γ)Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν είλαη νηθνινγηθφ αθνχ ην ζχζηεκα απηφ έρεη κεδεληθή ξχπαλζε ηφηε ζα έρεη θαη απνθπγή εθπνκπήο CO2(δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) πξνζεγγηζηηθά ζηα kg έσο kg γηα ηελ ζπλνιηθή παξαγψκελε ελέξγεηα. ΤΜΕΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ Απφ ηηο εθαξκνγέο ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αλαιχζεθαλ θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε έλα θηηξην, φπσο ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη ησλ δχν είλαη φηη θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγίεο πνιχ θηιηθέο πξφο ην πεξηβάιινλ.αθφκα, ηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πεξίπνπ ζην έλα ηξίην απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, θαη λα παξέρνπλ δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζην θηίξην.δπίζεο πξνζθέξνπλ απεμάξηεζε απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην θαη έρνπλ ζρεδφλ αζφξπβε ιεηηνπξγεία θαη ιηγφηεξε θαη επθνιφηεξε ζπληήξεζε ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα.σέινο ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη αλεμάληιεηε θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ γεσζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο εηλαη ην πςειφ αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ, ην νπνίν είλαη πεξίπνπ πεληαπιάζην ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ,αιιά ε απφζβεζή ηνπ γίλεηαη πεξίπνπ ζε έμη κε εθηά ρξφληα.αθφκα ππάξρεη δπζθνιία ζηελ επηδηφξζσζε κηαο δηαξξνήο ελφο θιεηζηνχ γεσζεξκηθνχ 44

45 θπθιψκαηνο ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ.σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εθηφο απφ ηελ πνιχ θηιηθή πξφο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγία ηνπο πνπ δε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, δελ θαηαλαιιψλνπλ θάπνηνπ είδνο θαχζηκν,έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο,έρνπλ αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ πάλσ ζε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο.σν βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη ην πςειφ αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν είλαη ελδεηθηηθά ζηηο έμη ρηιηάδεο επξψ αλά εγθαηεζηεκέλν kw θαη ε απφζβεζε ηνπ γίλεηαη πεξίπνπ ζε επηά ρξφληα.αθφκα απαηηνχληαη ζρεηηθά κεγάιεο επηθάλεηεο θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε θαη έρνπλ κηθξφ βαζκφ απφδνζεο.σέινο,κε ηελ ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζήκεξα είλαη πξαθηηθά πνιχ δχζθνιν έσο απίζαλν έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα λα δψζεη απηνλνκία θαη απεμάξηεζε απφ ηε ΓΔΖ ζε έλα θηίξην εθηφο θη άλ νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζκφ ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιχ κηθξέο. ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΕΡΑΜΑΣΑ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Δίλαη αηζηφδνμν γηα ην κέιινλ φηη ζηε πεξηνρή ηεο Αζήλαο ππάξρνπλ θηίξηα θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη βηνθιηκαηηθά θηίξηα, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αξρέο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηα παζεηηθά θαη ηα ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε ειηαθή ηξνρηά πξηλ μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, λα κειεηεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηα ζπζηήκαηα,είηε παζεηηθά είηε ελεξγεηαθά, νξζά θαη απνδνηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θάζε θνξά γηαηί αιιηψο φρη κφλν δελ ζα έρνπκε ηα αλακελφκελα επλντθά απνηειέζκαηα, αιιά ηα ζπζηήκαηα ζα 45

46 επηβαξχλνπλ ελεξγεηαθά ηηο θαηαζθεπέο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη άλ είλαη εθηθηφ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ ην νπνίν εηλαη αξθεηά απιφ θαη κε πνιχ κηθξφ θφζηνο θαη έρεη αξθεηή απφδνζε,αιιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή φηαλ ε ζέα ηνπ θηηξίνπ είλαη βνξηλή θαη ρξεηάδνληαη κεγάια αλνίγκαηα θαη ζηε βφξεηα πιεπξά. Σν ζπλδπαδφκελν ζχζηεκα ηνίρνπ κάδαο- trombe ζε λφηηα πιεπξά κε πξνζαξηεκέλν ζεξκνθήπην ην νπνίν εθηφο απν απνδνηηθφ ζχζηεκα (φζν αλαθνξά ηε ζέξκαλζε αιιά θαη ην θπζηθφ θσηηζκφ),κπνξεί λα δψζεη θαη κία ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ζην θηίξην.πάληα κε πξφβιεςε ζθηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ είηε κε ζηαζεξά ή αλ δελ είλαη εθηθηφ κε θηλεηά ζθίαζηξα, γηα ηελ απνθπγή ηνπ δπζάξεζηνπ απνηέιεζκαηνο ηεο ππεξζέξκαλζεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. ην ζέκα ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ζπζηήκαηα, είηε δηακπεξήο αεξηζκφο είηε κε θακηλάδα αεξηζκνχ θαη λα πξνβιέπεηαη ν αεξηζκφο θάζε ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. Απνηειεζκαηηθφηεξν ζα ήηαλ λα ππήξρε έλα ζπλδηαζηηθφ ζχζηεκα κε δηακπεξή αεξηζκφ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ πξφο θάπνηα θακηλάδα ή πχξγν αεξηζκνχ φπσο είδακε θαη ζηε πξψηε εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Απφ ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη πηφ ζπγθεθξηκέλα ην θιεηζηφ θχθισκα θαηαθφξπθεο ζσιήλσζεο ζε ζπλδηαζκφ κε ελδνδαπέδην θιηκαηηζκφ ηνπ θηηξίνπ, γηαηί κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θάζε θηίξην είηε θαηλνχξγην είηε παιαηφ, αθφκα θαη άλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο κεγάινο ρψξνο νηθνπέδνπ 46

47 έηζη ψζηε λα απεμαξηεζεί ην θηίξην απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δελ καο πξνζθέξνπλ θάπνηνπ είδνπο απεμάξηεζε απφ θάπνην ζπκβαηηθφ θαχζηκν αιιά κπνξνχκε θαη παξάγνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηελ νπνία κπνξνχκε λα εκπνξεπφκαζηε ζηε ΓΔΖ ζε πνιχ πξνλνκηαθή ηηκή,πεξίπνπ ζηα 0,45 επξψ γηα θάζε kwh κε πνιπεηέο ζπκβφιαην ην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη θαη λα μεπεξάζεη ηα είθνζη ρξφληα. Γειαδή δελ ζπκθέξεη λα θαηαλαιψλεη θάπνηνο ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξήγαγε απφ ηα θσηνβνιηατθά αιιά λα ην πνπιάεη, γηαηί ε κέζε ηηκή πνπ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο ζηε ΓΔΖ εηλαη πεξίπνπ ζηα 0,11 επξσ γηα θάζε kwh.μηιάκε δειαδή γηα κία επέλδπζε ε νπνία ζα απνθέξεη ζίγνπξν νηθνλνκηθφ φθεινο καθξνπξφζεζκα, ιφγσ ηνπ φηη ε ειηαθή ελέξγεηα,ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ γηα εηθνζηπέληε ρξφληα,ε ηηκή πψιεζεο ζηε ΓΔΖ θαη ε δέζκεπζή ηεο λα αγνξάδεη ην παξαγψκελν ξεχκα γηα είθνζη ρξφληα, εηλαη πξνβιέςηκνη παξάγνληεο.ζ απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη πεξίπνπ ζε εθηά ρξφληα ζπλεπψο ηα ππφινηπα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπληεινχλ ζε θαζαξφ νηθνλνκηθφ θέξδνο γηα ηνλ ηδηνθηήηε.βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα κελ ζθεθηνχκε θαη ην πεξηβάιινλ φζν αλαθνξά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, γηαηί κία εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο είλαη άθξσο νηθνινγηθή κε κεδεληθή ξχπαλζε. πκπεξαζκαηηθά έλαο βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο είλαη ζίγνπξα έλαο ζπλδπαζκφο παζεηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνηείλεηαη απφ παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ,ην ζπλδπαζηηθφ ζχζηεκα έκκεζνπ θέξδνπο 47

48 ηνπ ηνίρνπ κάδαο trombe λφηηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κε πξνζαξηεκέλν ειηαθφ ρψξν (ζεξκνθήπην),θαη απφ ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πξνηείλεηαη ην γεσζεξκηθφ θιεηζηφ θαηαθφξπθν ζχζηεκα. Πξέπεη φκσο πάληα λα κειεηνχληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε έξγνπ θαη ε ρξήζε ηνπ θάζε θηηξίνπ, γηαηί θάζε θηηξηαθφ έξγν είλαη κνλαδηθφ θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο,κε βαζηθφ θνηλφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε ζπλδηαζκφ κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 48

49 Βηβιηνγξαθία-Ιζηνγξαθία-Πεγέο απν ην Γηαδίθηπν 1.Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 2.Πξάζηλνο Οδεγφο 3.www.econ3.gr 4.www.fourlas.com 5.χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Φσηνβνιηατθψλ 6.www.selasenergy.gr 7.www.ecoenergytech.gr 8.www.deltatechniki.gr 9.www.sigma-geo.gr 10.www.greenpeace.org 11.Διεχζεξε Δγθπθινπαίδηα 12.Γηάιεμε Μαξηίνπ 2008 κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθή Έληαμε ησλ Βηνθιηκαηηθψλ πζηεκάησλ ζηελ Καηνηθία». 49

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο Εήζεο Ξελνθψλ, Ζιεθηξνιφγνο Μεραλνιφγνο Μέινο ηεο Οηθνινγίαο Αιιειεγγχεο Παραδοτές : 20.05.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED

Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Τεχνικός Επαγγελματικός Φωτισμός με LED Επάγγεινο Ζσίδεο Dr. rer. nat. Dipl. Phys. Post Doc. MBA Εηδηθφο ζε Τερλνινγίεο Φσηφο PV (O) LED ΘNFRARED Παξάγσγεο θαη Εμνηθνλφκεζεο Ελέξγεηαο Tειεθσλν επηθνηλσληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ην θσηηζκό θηηξίσλ»

«Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ην θσηηζκό θηηξίσλ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D.

ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. ΥΩΣΙΜΟ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ Η ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ L.E.D. Σν παξφλ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο επηινγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηερλεηνχ θσηηζκνχ πνπ αθνχλε ζην φλνκα LED ζε εμεηδηθεπκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα