χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Φατζημιχαήλ Άγγελου Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Κατασκευής Βιοκλιματικών Κτιρίων την Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Μεταξάς Γεώργιος ΜΑΪΟ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1-ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ -Γεληθα 1.1-Παζεηηθα Ζιηαθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο 1.2-Σερληθέο Φπζηθνχ Γξνζηζκνχ 1.3-πζηήκαηα θαη Σερληθέο Φπζηθνχ Φσηηζκνχ ζει.3 ζει.4 ζει.7 ζει.10 ΕΥΑΡΜΟΓΕ 1 ο παραδειγμα: Καηνηθηα ζηε Νεα Φηινζεε ζει.12 2 ο παραδειγμα: Καηνηθηα ζην Αηηηθφ Αιζνο ζει.19 3 ο παραδειγμα: Καηνηθία ζηελ Δθάιε ζει.24 4 ο παραδειγμα: Καηνηθία ζηε Κεθεζηά ζει.28 πκπεξάζκαηα-κύξηα ζεκεία 1 νπ Κεθαιαίνπ ζει.30 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 2.1-Γεσζεξκία ζει.32 -Δθαξκνγή Γεσζεξκηθνχ πζηήκαηνο γηα ςπμε-ζεξκαλζε Καηνηθίαο ζην Νηξάθη Πηθεξκίνπ 2.2-Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα ε Κηίξηα ζει.36 ζει.39 -Δθαξκνγή Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζε Βηνκεραληθφ Κηίξην ζηελ Πεξηνρε Αγ. Ησαλλεο Ρέληεο ζει.43 πκπεξάζκαηα-κύξηα εκεηα 2 νπ Κεθαιαίνπ Σειηθά πκπεξάζκαηα-απνηειέζκαηα Βηβιηνγξαθία ζει.44 ζει.45 ζει.49 2

3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΓΕΝΙΚΑ Ο βηνθιηκαηηθφο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ, κε βάζε ην ηνπηθφ θιίκα θαη ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο, θαζψο επίζεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ θιίκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ απνηεινχλ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ. Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα ή πξφζζεηε παξνρή ελέξγεηαο θαη κε θπζηθφ ηξφπν ζεξκαίλνπλ, αιιά θαη δξνζίδνπλ ηα θηίξηα.σξεηο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπο: - Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο - Παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνχ δξνζηζκνχ - πζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνχ θσηηζκνχ Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ ζπλίζηαηαη απν ηε ζπλχπαξμε θαη ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα 3

4 ζπλδπάδνπλ ζεξκηθά θαη νπηηθά νθέιε θαζ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θηηξίνπ. Με ηνλ φξν βηνθιηκαηηθφο αξρηηεθηνληθνο ζρεδηαζκφο, αλαθεξφκαζηε ζην ζρεδηαζκφ ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ.ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά ζεσξεηηθά,θαζψο θαη πεηξακαηηθά ζην ηέινο ζε πινπνηεκέλεο εθαξκνγέο θαηαζθεπήο θηηξίσλ. 1.1 ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΑΝΗ Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ηελ απνζεθεχνπλ ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο θαη ηε δηαλέκνπλ ζην ρψξν. Όια ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πεξίπνπ λφηην, ψζηε λα ππάξρεη ειηαθή πξφζπησζε ζηα αλνίγκαηα θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην ρεηκψλα.υσξίδνληαη ζε άκεζνπ θαη έκκεζνπ θέξδνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Α)Ακεζνπ θέξδνπο.δίλαη ην ζπλεζέζηεξν παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαζχξσλ θαηάιιεινπ πξνζαλαηνιηζκνχ,δειαδή πεξίπνπ λφηηνπ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε ζεξκηθή κάδα,ε νπνία απνξξνθά κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηελ πξνζθέξεη ζην ρψξν αξγφηεξα. Καζ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη ν ρψξνο ζεξκφο γηα πνιιέο ψξεο. Έλα λφηην νξηδφληην ζθίαζηξν κπνξεί λα εκπνδίζεη ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην πνπ έξρεηαη απφ πην ςειά λα κπεη απ' επζείαο ζην ρψξν. 4

5 Σν πην απιφ ζχζηεκα πνπ αμηνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ είλαη ηνπ άκεζνπ θέξδνπο κέζσ ησλ λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ. H απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο : Πξνζαλαηνιηζκόο Θέζε αλνηγκάηωλ Μέγεζνο αλνηγκάηωλ Β)Δκκεζνπ θέξδνπο. Αλήθνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ έκκεζα ηα ειηαθά νθέιε γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ. Απηά ηα ζπζηήκαηα απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζην θέιπθνο θαη χζηεξα επηηξέπνπλ ζηε ζεξκφηεηα λα δηεηζδχζεη ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο.οη θχξηεο εθαξκνγέο ηνπο είλαη ηξεηο. Ηιηαθνί ηνίρνη, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ ηνηρνπνηία ηδάκη θαη ιεηηνπξγνχλ σο ειηαθνί ζπιιέθηεο, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα είηε κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ ηνίρνπ(αθνπ ερεη απνζεθεπηεη ε ζεξκνηεηα εθεη), είηε κέζσ ζπξίδσλ 5

6 ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. πλδπαζκφο ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη ν ηνίρνο κάδαο κε ζπξίδεο θαη νλνκάδεηαη τοίχος Trombe Michel. Eίλαη δειαδή έλαο εμσηεξηθφο ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο πνπ ζε φιν ην επάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ κήθνπο ηνπ,ππάξρνπλ ζπξίδεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνζηθσληζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη θίλεζε ηνπ αέξα ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη εηζέξρεηαη ζην ρψξν απ ηε πάλσ ζπξίδα, ελψ ν ςπρξφηεξνο αέξαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν πεξλάεη απφ ηε θάησ ζπξίδα θαη αληηθαζηζηά ην θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ηνίρνπ θαη παινπίλαθα. Σν θαινθαίξη βαζηθή πξνυπφζεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη ν ηνίρνο λα ζθηάδεηαη κε ζηαζεξφ ή θηλνχκελν ζθίαζηξν θαη ν θεγγίηεο ζην πάλσ κέξνο ηνπ παινζηαζίνπ λα αλνίγεη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνκάθξπλζε ηνπ ζεξκνχ αέξα. Θεξκνθήπην ή ειηαθφο ρψξνο είλαη έλαο θιεηζηφο ρψξνο κε κεγάιν πνζνζηφ γπάιηλεο επηθάλεηαο θαη ζπλήζσο λφηην πξνζαλαηνιηζκφ,πξνζαξηεκέλν ζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. Ζ ειηαθή ζεξκφηεηα απφ ην ζεξκνθήπην κεηαθέξεηαη ζηνπο θπξίσο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ κέζσ αλνηγκάησλ ή θαη δηαπεξλά ηνλ ηνίρν. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα αλ κεηαμχ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο. 6

7 Ζ απφδνζε ηνπ βειηηψλεηαη αλ πξνβιεθηνχλ ζπξίδεο ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ ηνίρνπ γηα ηε θίλεζε ηνπ αέξα. Σν κέγεζνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Οη ζπλζήθεο ππεξζέξκαλζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ην θαινθαίξη αληηκεησπίδνληαη κε ζθηαζκφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εμσηεξηθά θαη κε αλνίγκαηα ζηελ νξνθή γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζεξκνχ αέξα. Ηιηαθά αίζξηα,ηα νπνία είλαη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ ζηελ νξνθή ηνπο ηδάκη θαη ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα ζεξκνθήπηα. 1.2 ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΥΤΙΚΟΤ ΔΡΟΙΜΟΤ 7

8 Ο θπζηθφο δξνζηζκφο απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή πξαθηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζηα θηίξηα ην θαινθαίξη, ζε κηα επνρή φπνπ ε αχμεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ζπζηεκάησλ είλαη ξαγδαία θαη επηθέξεη ζεκαληηθά ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο ηα θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα θαηαλαιψλνπλ πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζεξκαίλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με ην θπζηθφ δξνζηζκφ, εθηφο ηεο εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο, βειηηψλνληαη ζεκαληηθά νη ζπλζήθεο άλεζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο, αθφκα θαη ζε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απφ κεηξήζεηο ζε βηνθιηκαηηθά δξνζηδφκελεο θαηνηθίεο ζηελ Αζήλα πξνθχπηεη φηη ε ζεξκνθξαζία κέζα ζηα θηίξηα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (σο θαη 10 C ), ελψ παξάιιεια παξαηεξνχληαη ζπλζήθεο άλεζεο ζε πνιχ πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (σο θαη 31,5 C ), θαζψο ιφγσ ησλ δξνζεξψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ξεπκάησλ αέξα κέζα ζηνπο ρψξνπο ε παξακνλή ησλ ελνίθσλ γίλεηαη επράξηζηε. Βαζηθέο βηνθιηκαηηθέο ηερληθέο θαη ζπζηήκαηα θπζηθνχ δξνζηζκνχ είλαη ε ειηνπξνζηαζία, δειαδε ν ζθηαζκφο ηνπ θηηξίνπ θαη ν θαηάιιεινο θπζηθφο αεξηζκφο. ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΑΜΟ ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ε θπζηθή βιάζηεζε,θάπνηεο 8

9 πξνεμνρέο ζηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαη κε ζθίαζηξα κφληκα ή θηλεηά ζην εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ησλ αλνηγκάησλ. ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΜΟ ηνπ θηηξίνπ,ν νπνηνο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ηερληθή απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην ηνπο ζεξκνχο κήλεο, θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θπζηθά κέζα. Απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε θαη ζπλεζέζηεξε κέζνδν θπζηθνχ δξνζηζκνχ, εθφζνλ γίλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Ο θπζηθφο αεξηζκφο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη κπνξεί λα είλαη: -Γηακπεξήο, δηακέζνπ παξαζχξσλ θαη άιισλ αλνηγκάησλ.ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ ζην θέιπθνο θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. Θπξίδεο ζην άλσ θαη θάησ ηκήκα ησλ δηαρσξηζηηθψλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Ο δηακπεξήο αεξηζκφο επεξεάδεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο επηθξαηνχληεο αλέκνπο, σζηφζν πιεπξηθνί ηνίρνη πξνζαξηεκέλνη ζηα αλνίγκαηα κπνξνχλ λα εθηξέςνπλ ηνλ άλεκν εζσηεξηθά ζην θηίξην, εληζρχνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ αεξηζκνχ. 9

10 Ο λπρηεξηλφο δηακπεξήο αεξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα ηηο ζεξκέο εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο ν εκεξήζηνο αεξηζκφο δελ είλαη δπλαηφο. -Κακηλάδα ή πύξγνο αεξηζκνύ ε νπνία ιεηηνπξγεί αμηνπνηψληαο ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ, θαζψο ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα επάλσ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ξεχκα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θακηλάδαο αεξηζκνχ γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ. Ωο θακηλάδεο αεξηζκνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θιηκαθνζηάζηα ή θαη εζσηεξηθά αίζξηα ή θσηαγσγνί ησλ θηηξίσλ. ε πεξηνρέο κε έληνλν άλεκν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πχξγσλ αεξηζκνχ, νη νπνίνη πξνεμέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, θέξνπλ άλνηγκα πξνο ηελ ζεκαληηθή θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνπλ ηα ςπρξά ξεχκαηα αέξα κέζα ζην ρψξν. 1.3 ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΥΤΙΚΟΤ ΥΩΣΙΜΟΤ 10

11 Ο θπζηθφο θσηηζκφο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο κέζα ζηα θηίξηα, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο, ζπλδπάδνληαο θψο, ζέα, δπλαηφηεηα αεξηζκνχ, αμηνπνίεζε θαη ξχζκηζε ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θπζηθνχ θσηηζκνχ έρεη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζε θσηηζκφ απφ ην θπζηθφ θσο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εξγαζία πνπ επηηειείηαη κέζα ζηνπο ρψξνπο. Σα ζπζηήκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1. Αλνίγκαηα ζηελ θαηαθφξπθε ηνηρνπνηία 2. Ανοίγματα οροφής 3. Αίζξηα 4. Φσηαγσγνί Ζ ρξήζε θπζηθνχ θσηηζκνχ θάλεη δπλαηή ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ έσο θαη θαηά 80%. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θηίξην ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ, ε ζπλεηζθνξά ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θζάλεη κέρξη θαη ζην 40% ηεο αξρηθήο θαηαλάισζεο. πλεπψο ν θπζηθφο θσηηζκφο, σο ζηνηρείν αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, απνηειεί απφ κφλνο ηνπ αληηθείκελν ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. ΕΥΑΡΜΟΓΕ 11

12 ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα θηηξίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε θάπνηεο κεζφδνπο παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 1 παξαδεηγκα.καηνηθηα ζηε λεα Φηινζεε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηξηψξνθε θαηνηθηα πνπ πεξηιακβάλεη θαη δχν εξγαζηήξηα.σν θηίξην εθκεηαιεχεηαη ηηο εμήο κεζφδνπο παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ: Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξφζνςεο είλαη λφηηνο,ερεη ηνίρν trombe,ζεξκνθήπην,θαη θήπν ζην δψκα. Σα αλνίγκαηά ηνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ειηαθή γεσκεηξία ηνπ ηφπνπ θαη πξνζθέξνπλ άπιεην θπζηθφ θσηηζκφ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. Σν δψκα είλαη θπηεκέλν γηα λα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο θαηνηθίαο. 12

13 Σν ρεηκψλα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε θαηνηθία ζεξκαίλεηαη κε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ηε Νφηηα φςε. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πέθηνπλ ζηα δάπεδα πνπ έρνπλ ζθνχξν 13

14 θεξακηθφ πιαθάθη θαη γξαλίηε ηα νπνία απνξξνθνχλ ηε ζεξκηθή ελεξγεηα. Δπίζεο έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ε ηξνρηά ηνπ ήιηνπ θαη έηζη θεγγίηεο, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά αλνίγκαηα, είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηέηνηεο δηαηάμεηο ψζηε λα θζάλεη ε ειηαθή αθηηλνβνιία αθφκα θαη ζηνπο βφξεηνπο ρψξνπο ηεο θαηνηθίαο. ε απηφ ζπκβάιεη θαη ε θεθιηκέλε πιάθα ηεο νπνίαο ε γσλία ηαπηίδεηαη κε ηε γσλία χςνπο ηνπ ειίνπ θαηά ην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην. Δπηπιένλ, ππάξρεη έκκεζν ειηαθφ θέξδνο απφ ηνίρνπο Trombe ζηε λφηηα πιεπξά, απφ ζπκπαγέο ηνχβιν. Σν θπηεκέλν δψκα, βνεζάεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ. 14

15 Σν βξάδπ, ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα απνδίδεηαη ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο ελψ ξνιά αινπκηλίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξκνκφλσζε ησλ παινζηαζίσλ. Σν θαινθαίξη, ππάξρεη πιήξεο ειηνπξνζηαζία απφ ζηαζεξά εμσηεξηθά ζθίαζηξα, νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα, πνπ απνθιείνπλ ηελ πξφζπησζε ειηαθψλ αθηίλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο. Οη ηνίρνη trombe πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ ήιην κε ζηαζεξά πξνεμέρνληα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 15

16 Σε λχρηα ε πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο ηνίρνπο Trombe απνκαθξχλεηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξίδσλ θαη ηκήκαηνο ησλ παινζηαζίσλ. Σν ζεξκνθήπην ζθηάδεηαη απφ ηνλ εμψζηε ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ, ελψ ην 50% ησλ παινζηαζίσλ ηνπ αλνίγεη γηα αεξηζκφ. Ο θπζηθφο δξνζηζκφο επηηπγράλεηαη κε δηακπεξή αεξηζκφ. Σα βνξηλά αλνίγκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο λφηηνπο θεγγίηεο, δεκηνπξγνχλ θαηάιιεια ξεχκαηα αέξνο, γηα δξνζηζκφ ηεο θαηνηθίαο. Ζ ειηαθή θακηλάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ηνπ αίζξηνπ εληζρχνπλ ηελ ξνή ηνπ αέξα δξνζηζκνχ. 16

17 Ζ θχηεπζε ηφζν ζην ηζφγεην φζν θαη ζην δψκα, βειηηψλεη ην κηθξνθιίκα θαη ηνλ πεξηβάιινληα αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ. πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε νηη ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε απηφ ην θηίξην είλαη ιεηηνπξγηθά θαη ζπλδηάδνληαη επηηπρψο κε ηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηεο θαηνηθίαο.αθφκα έρεη ππνινγηζηεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα ε ειηαθή γεσκεηξία θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ζθηαζκνχ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πξφζνςε ηεο θαηνηθίαο. Σέινο παξαηεξνχκε νηη ρξεζηκνπνηείηαη δηπιφ θέιπθνο ζηε λφηηα φςε.σν εζσηεξηθφ γηα ηε ζπιινγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ην εμσηεξηθφ γηα ην ζθηαζκφ ηεο. 17

18 18

19 2.παξαδεηγκα.Καηνηθία ζην Αηηηθό Αιζνο. 19

20 20

21 Δίλαη κηα πνιπθαηνηθία ε νπνία αλήθεη ζηνλ ίδην ηνλ αξρηηέθηνλα πνπ ηε κειέηεζε θαη ζρεδίαζε.δπίζεο ζηεγάδεη δχν θαηνηθίεο ζηνπο πάλσ νξφθνπο θαη δχν γξαθεία ζηνπο θάησ νξφθνπο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξφζνςεο είλαη λνηηναλαηνιηθφο κε κεγάια λφηηα αλνίγκαηα θαη ζεξκνθήπην.σν ζεξκνθήπην απνηειεί ηκήκα ηνπ θαζηζηηθνχ ηεο θαηνηθίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο απνηεινχλ εληαίν ρψξν, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ππάξρεη ξνιφ κε εζσηεξηθή κφλσζε πνπ ρσξίδεη ην ζεξκνθήπην απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ. Τπάξρνπλ ηκήκαηα πνπ είλαη θπηεκέλα ελψ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δψκαηνο ζθηάδεηαη απφ αλάινγα νξηδφληηα ζθίαζηξα κε απηά πνπ ζθηάδνληαη ηα αλνίγκαηα. Σν ρεηκψλα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε θαηνηθία ζεξκαίλεηαη κε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ηε Νφηην Αλαηνιηθή φςε. Ζ 21

22 ειηνπξνζηαζία ηνπ θειχθνπο ην θαινθαίξη επηηπγράλεηαη κε ζηαζεξά ζηέγαζηξα θαη ζθίαζηξα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην θαινθαίξη ρσξίο φκσο λα ηελ εκπνδίδνπλ ην ρεηκψλα. Ζ δηακπεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο εληζρχεη ην θπζηθφ αεξηζκφ, θαη επηπιένλ ζε θάζε ρψξν ππάξρνπλ θαηαθφξπθνη αεξαγσγνί κε απφιεμε ζην δψκα πνπ θάλνπλ απαγσγή ηνπ ζεξκνχ αέξα ησλ δσκαηίσλ ην θαινθαίξη.δπηζεο ην θπηεκέλν δψκα, πξνζθέξεη δξνζηζκφ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 22

23 Έηζη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ην θαινθαίξη δχζθνια μεπεξλάεη ηνπο 30 βαζκνχο θειζίνπ, ελψ αθφκε θαη ηηο ζεξκφηεξεο εκέξεο ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κέζα θαη έμσ παξαηεξήζεθε λα είλαη 10 βαζκνί Κειζίνπ πξνζθέξνληαο ζεξκηθή άλεζε ζηνπο θαηνίθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε θιηκαηηζηηθνχ. πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη έρεη ζπλδπαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ε αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηεο θαηνηθίαο κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.δπίζεο έρεη κειεηεζεί κε αθξίβεηα ε ειηαθή γεσκεηξία θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ζθηαζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ εληαρζεί πνιχ ζσζηά ζηελ πξφζνςε ηεο θαηνηθίαο. 23

24 Παξαδεηγκα 3.θαηνηθία ζηελ Δθάιε. 24

25 Πξφθεηηαη γηα κία θαηνηθία κε δχν επίπεδα πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα ζεξκνθήπην θαη κία Νφηηα απιή. Ζ κεγάιε φςε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην λφην φπνπ βξίζθνληαη ηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα. Ζ ζέα βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, θαη έηζη ππάξρνπλ θαη απφ ηελ πιεπξά εθείλε κεγάια αλνίγκαηα. Ζ πξνζπέιαζε ζηνλ φξνθν πνπ βξίζθνληαη ηα ππλνδσκάηηα γίλεηαη απφ ην ζεξκνθήπην. Σα ζπζηήκαηα παζεηηθήο ζέξκαλζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη άκεζνπ θέξδνπο, θαη ζεξκνθήπην. Γηα ην δξνζηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θεγγίηεο πνπ εληζρχνπλ ην δηακπεξή αεξηζκφ θαη νη θακηλάδεο. Καηά ηελ ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ην θηίξην ζεξκαίλεηαη απφ ηε Νφηηα φςε ηεο θαηνηθίαο κε άκεζν ειηαθφ θέξδνο. Σν ρεηκψλα νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πεξλάλε κέζα ζην ζεξκνθήπην θαη ζεξκαίλνπλ ηε ζεξκηθή κάδα πνπ είλαη νη ηνίρνη απφ ζθπξφδεκα θαη ηα ζθνχξα πιαθάθηα. Σν βξάδπ ε απνζεθεπκέλε απηε ελέξγεηα απνδίδεηαη ζην ρψξν. Σν θπιινβφιν δέληξν επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ειηαθψλ αθηίλσλ ηελ επνρή απηή θαη ηα βνξηλά ππλνδσκάηηα ζεξκαίλνληαη απφ ην θεγγίηε. 25

26 26.

27 Σν θαινθαίξη, ην ζεξκνθήπην ζθηάδεηαη απφ ην θπιινβφιν δέληξν πνπ ππάξρεη ζην Νφηην θήπν θαη ε θεθιηκέλε επηθάλεηά ηνπ ζθηάδεηαη εζσηεξηθά κε ηε βνήζεηα θνπξηηλψλ. Ζ παγηδεπκέλε ζεξκφηεηα κεηαμχ ζεξκνθεπίνπ θαη θνπξηηλψλ εληζρχεη ηελ θπθινθνξία ηνπ ζεξκνχ αέξα πξνο ηνλ εμαεξηζηήξα θαη ην θεγγίηε ζην πάλσ κέξνο, ελψ ςπρξφο αέξαο εηζέξρεηαη απφ ηα νξηδφληηα επίπεδα ηεο θαηνηθίαο. Ο δηακπεξήο αεξηζκφο δξνζίδεη ην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο, θαη ην θαηλφκελν ηεο θακηλάδαο απνκαθξχλεη ην ζεξκφ αέξα. πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε νηη ε αξρηηεθηνληθή έληαμε ησλ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη γίλεη κε επηηπρία. Όκσο ε έιιεηςε πιήξεο εμσηεξηθήο ζθίαζεο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο θάπνηεο ψξεο ην θαινθαίξη.ζ χπαξμε ηεο ζθάιαο ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εκπνδίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.δπίζεο δελ αθνινπζνχληαη πιήξσο νη αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαζψο δελ ππάξρνπλ άιια άλνηγκαηα ζηελ λφηηα φςε αληηζέησο κε ηε βφξεηα φςε πνπ ππάξρνπλ κεγάια αλνίγκαηα επεηδή βιέπεη πξνο ηα εθεί ε ζέα ηεο θαηνηθίαο. 27

28 4o παξαδεηγκα.καηνηθηα ζηελ θεθηζηα. Πξφθεηηαη γηα κία δπφξνθε θαηνηθία κε ππφγεην ζπλνιηθνχ εκβαδνχ θηηξίνπ 208 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.ην θηίξην εθαξκφζηεθαλ θαηαζθεπαζηηθά ηα εμήο παζεηηθά ζπζηήκαηα: Γηα ζέξκαλζε, άκεζνπ θέξδνπο κέζσ ησλ κεγάισλ λνηίσλ αλνηγκάησλ,θαη ην ζεξκνθήπην ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ηειηθά σο άκεζνπ θέξδνπο θαζψο δελ θαηαζθεπάζηεθαλ νη ηνίρνη trombe πνπ είραλ κειεηεζεί.έηζη ην ζεξκνθήπην είρε κειεηεζεί λα είλαη πξνζαξηεκέλν ζην θηίξην αιιά θαηαζθεπάζηεθε ελζσκαησκέλν ζην θηίξην θαη ιεηηνπξγεί σο «ιηαθσηφ». Γηα δξνζηζκό, ζθίαζε αλνηγκάησλ, ζθίαζε θαη αεξηζκφο ζεξκνθεπίνπ, δηακπεξήο θαη θαηαθφξπθνο λπρηεξηλφο αεξηζκφο. 28

29 Σν ζεξκνθήπην έρεη αλνηγφκελα παινζηάζηα θαζψο θαη πιατλέο πφξηεο. Έρεη ζηαζεξή νξηδφληηα ζθίαζε κε πξφβνιν θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ζθίαζεο κε ηέληα ε νπνία φκσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ, θαζψο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηνπο παινπίλαθεο. Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο πνπ έγηλε κε πξνζνκνηψζεηο,ην θηίξην φπσο θαηαζθεπάζηεθε, παξνπζηάδεη επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε έλα ίδην θηίξην ρσξίο παζεηηθά ζπζηήκαηα,ζπκβαηηθφ δειαδή,θαηά ην κηθξφ πνζνζηφ 0,6% απμεκέλνπ θνξηίνπ ζέξκαλζεο,ελψ ην θηίξην φπσο είρε κειεηεζεί αξρηθά ζα εμνηθνλνκνχζε 12,5% ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ.σν πθηζηάκελν ζεξκνθήπην επηβαξχλεη ζεξκηθά ην θηίξην,γηαηί αλ θαη αλεβάδεη άκεζα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, 29

30 παξνπζηάδεη κεγάιεο απψιεηεο πξφο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηνπ ρεηκψλα. Σν ζεξκνθήπην φπσο είρε αξρηθά κειεηεζεί ζα εμνηθνκνχζε ελέξγεηα ζέξκαλζεο ηεο ηάμεο ηνπ 4,5%, ελψ ν ηνίρνο trombe θαηά 3%. Δπίζεο ν ηνίρνο trombe ζα ζπληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2 βαζκνχο θειζίνπ, θαζψο επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνλ ρψξν πνπ ζα βξηζθφηαλ ην ρεηκψλα, ιφγσ ηεο πςειήο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο ζην ρψξν. Σν θαινθαίξη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζθηάδεηαη.ζ ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ζεξκνθεπίνπ φηαλ είλαη πιήξσο ζθηαδφκελν θαη αεξηδφκελν,δελ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην θηίξην. Γεληθά ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα απηά επηβαξχλνπλ ειάρηζηα ην θηίξην ην θαινθαίξη αλεβάδνληαο ηε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν ιηγφηεξν απν 1 βαζκφ θειζίνπ. Σα θπζηθά ζπζηήκαηα δξνζηζκνχ έρνπλ εθαξκνζηεί φπσο ήηαλ ε αξρηθή κειεηε.σα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ζθηάδνληαη κε πξνβφινπο θαη εμσηεξηθά ζπξφκελα παληδνχξηα.ηελ νξνθή ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ππάξρεη άλνηγκα λφηηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο αηνιηθή θακηλάδα, δηεπθνιχλνληαο ηνλ αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ κε ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ.έηζη απνθνξηίδεηαη ην θηίξην απφ ηε ζεξκφηεηα θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζεξκηθή άλεζε ζηνπο ρψξνπο. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ Απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαιχζεθαλ γηα ην Παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ ηα πιενλεθηήκαηα είλαη φηη απνηεινχλ ην απινχζηεξν θαη πηφ θζελφ απφ φια ηα Παζεηηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηδάκη, εχθνια θαη γξήγνξα.δπίζεο ηα κεγάια αλνίγκαηα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν 30

31 θπζηθφ θσηηζκφ θαη κεγαιχηεξε νπηηθή επαθή κε ην πεξηβάιινλ.σα κεηνλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ζάκβσζεο ηελ εκέξα ιφγσ ησλ κεγάισλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ,ε απψιεηα ηδησηηθφηεηαο,νη εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε απψιεηα ζεξκφηεηαο ηε λχρηα αλ δελ ππάξρεη ε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ε ζεξκνκφλσζε. Γηα ηα Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα έκκεζνπ θέξδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηνίρνπ κάδαο trombe θαη ζεξκνθεπίνπ ηα πιενλεθηήκαηα είλαη φηη νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ρψξν δηαβίσζεο είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ ζπζηεκάησλ άκεζνπ θέξδνπο,ε θαηαζθεπή ηνπο είλαη ζρεηηθά απιή θαη εηδηθά ην ζεξκνθήπην κπνξεί λα δψζεη ελδηαθέξνλ ζηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηνπ θηηξίνπ, ε ζέξκαλζε ηε λχρηα ζην ρψξν είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιφγσ ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ηεο κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ είλαη αλάινγε κε ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ,ν ζπλδηαζκφο ηνπο είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθφο γηαηί ην ζεξκνθήπην βειηηψλεη ην εζσηεξηθφ θιίκα ηεο θαηνηθίαο θαη κεηψλεη ηηο απψιεηεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ,έηζη ιεηηνπξγεί απνδνηηθφηεξα ν ηνίρνο trombe πνπ εληζρχεηαη απν ηελ ζεξκφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ.σα κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη νηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ trombe έρεη ζρεηηθά κεγάιν θφζηνο θαη ειιαηψλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ δηαβίσζεο επεηδή είλαη δχν ηνίρνη έλαο απφ κάδα θαη έλαο απφ ηδάκη.αθαηξεί ηε ζέα,ην θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ απφ ηε πιεπξά πνπ ζα είλαη ν ηνίρνο,θαη ιφγσ ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ζηελ απφδνζή ηνπ ζα πξέπεη ν ρψξνο πνπ ζα ζεξκάλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηε λχρηα γηαηί ηφηε δίλεη ηε κέγηζηε ζεξκφηεηα,θαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνβιεθζεί πιήξεο ζθηαζκφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ηνίρνπ γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο,θαζψο επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά νη ζπξίδεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζεξκνχ αέξα.οη 31

32 ζεξκνθξαζίεο ζην ζεξκνθήπην έρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη έηζη δελ είλαη θαη πνιχ θαηάιιειν γηα λα είλαη θαηνηθίζηκν θαζψο ζα πξέπεη λα αλνίγεη ηε λχρηα ζε κεγάιν πνζνζηφ γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο ππεξζέξκαλζεο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1 ΓΔΩΘΔΡΜΙΑ. Ζ αξρή ηνπ γεσζεξκηθνχ θιηκαηηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά απιή. Βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ιίγα κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γήο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ζηαζεξή ζηνπο βαζκνχο Κειζίνπ. Αλ ζπλεπψο εθκεηαιιεπηνχκε ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ππεδάθνπο θαη επηθάλεηαο, κπνξνχκε λα ζεξκάλνπκε ρψξνπο ην ρεηκψλα θαη λα ηνπο ςχμνπκε αληίζηνηρα ην θαινθαίξη. Ζ γεσζεξκία είλαη κία κνξθή ήπηαο αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο. Βαζίδεηαη ζηελ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο πνπ πξνυπάξρεη θαη ηε κεηαθέξεη, αληίζεηα κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα θαπζηήξα-θαινξηθέξ πνπ παξάγνπλ ηελ απαηηνχκελε ζεξκφηεηα θαίγνληαο ζπλήζσο πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην.με απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεη λα θαηαλαιψλεη κφιηο ην 25%-40% ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ζπαηαινχζε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο-ςχμεο αλάινγα κε ηε ρξήζε. Ζ γεσζεξκία κε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο κπνξεί λα θαιχςεη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο, δεζηψλ λεξψλ ρξήζεο θαη ςχμεο θηηξίσλ κε ηελ ρξήζε Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ). Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο, θάησ απφ ηε ζηαζεξή 32

33 επηθάλεηα ηεο γεο θαη είλαη δηαζέζηκε φινλ ηνλ ρξφλν,δελ εμαξηάηαη δειαδή απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο αηκφζθαηξαο. Δίλαη αλεμάληιεηε, θπζηθά θαζαξή θαη δσξεάλ αθνχ παξέρεηαη απφ ηελ θχζε. Σα κέξε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: Α:Αληιία ζεξκφηεηαο πνπ κεηαθέξεη ηε ζεξκφηεηα. Β:Γεσελαιιάθηεο, ε ζσιήλσζε ζην έδαθνο. Γ:Δλδνδαπέδηα εγθαηάζηαζε,θξπθνί αεξαγσγνί, fan coils. Γ:Εεζηφ λεξφ ρξήζεο. 33

34 Ζ ζσιήλσζε ζην έδαθνο πνπ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ θαη πξφο ην έδαθνο γίλεηαη κε απινχο πιαζηηθνχο ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πνπ έρνπλ δηάξθεηα δσήο πάλσ απφ 50 ρξφληα.ζ ηνπνζέηεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη νξηδφληηα ε θαηαθφξπθα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφγεηα ή επηθαλεηαθά χδαηα θνληά καο, κπνξνχλ πξνεξαηηηθά λα αμηνπνηεζνχλ.ζ γεσζεξκία κπνξεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε λέν θηίξην φπνπ θη αλ βξίζθεηαη κε ηα ίδηα νθέιε. Οξηδόληηα ζωιήλωζε:σν πηφ θνηλφ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα εγθαηάζηαζεο, είλαη θιείζην νξηδφληην θχθισκα κνλήο ή δηπιήο ζηξψζεο θάησ απφ ηνλ θήπν ή ην πάξθηλγθ ηνπ θηηξίνπ ζε ζρεηηθά κηθξφ βάζνο πεξίπνπ 2 κέηξσλ.υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππαξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρψξνο γηα νξηδφληηα ζσιήλσζε. 34

35 Καηαθόξπθε ζωιήλωζε:δίλαη εγθαηάζηαζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, κε ζσιήλεο κνξθήο U,θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο,αξθεηή επηθάλεηα δειαδή γηα νξηδφληηα ζσιήλσζε. 35

36 Γεωηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε ππφγεηα χδαηα, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δχν γεσηξήζεηο, αληιψληαο απν ηε κία θαη επηζηξέθνληαο λεξφ απφ ηελ άιιε. Λίκλε-ζάιαζζα, Γηα θηίξηα δίπια ζε κηθξέο ή κεγάιεο ιίκλεο ή αθφκα θαη ζε ζάιαζζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κία θιεηζηνχ ηχπνπ ζσιήλσζε κέζα ζην λεξφ. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΨΤΞΗ ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΟ ΝΣΡΑΦΙ ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ. 36

37 ε απηή ηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηαθφξπθε ζσιήλσζε κε θαηαθφξπθν θιεηζηφ γεσελαιιάθηε.σν ζχζηεκα απνηειείηαη απν ηξείο γεσηξήζεηο ησλ 100 κέηξσλ,δειαδή απν ηξεία παξάιιεια θπθιψκαηα 200 κέηξσλ ην θάζε έλα.σν πιηθφ ησλ ζσιελψζεσλ εηλαη πνιπαηζπιαίλην πςειήο ππθλφηεηαο ην νπνίν δελ δηαβξψλεηαη,έρεη εγγχεζε 50 ρξφληα θαη πξνζδφθηκν δσήο 500 ρξφληα.ζ απφζηαζε ησλ γεσηξήζεσλ απφ ην θηίξην είλαη 5 κέηξα θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο επίζεο 5 κέηξα.οη γεσηξήζεηο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζσιήλσλ ζθξαγίζηεθαλ κε εηδηθφ έλεκα πςειήο αγσγηκφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο ζην ζχζηεκα αιιά θαη γηα λα κελ ξππαλζνχλ ππφγεηνη πδξνθνξείο απφ κνιπζκέλα επηθαλεηαθά χδαηα. 37

38 Δγθαηαζηάζεθε ε αληιία ζεξκφηεηαο λεξνχ-λεξνχ ε νπνία πξνζθέξεη ζέξκαλζε θαη ςχμε θαη ηαπηφρξνλα δεζηφ λεξφ ρξήζεο φιν ην ρξφλν.σα θιεηζηά θπθιψκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αληιία ζεξκφηεηαο είλαη: Α.Σν πξσηεχνλ θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε ην νπνίν κεηαθεξεη ηε ζεξκφηεηα απφ ην έδαθνο ζην θηίξην ην ρεηκψλα θαη ην αληίζηξνθν ην θαινθαίξη. Β.Σν θιεηζηφ θχθισκα ηνπ ελδνδαπέδηνπ θιηκαηηζκνχ ην νπνίν δηαλέκεη ηε ζεξκφηεηα ζην θηίξην ην ρεηκψλα θαη παξέρεη δξνζίζκν ηε ζεξηλή πεξίνδν. Γ.Σν θιεηζηφ θχθισκα ην νπνίν νδεγείηαη κέρξη ηνλ ελαιιάθηε ηεο πηζίλαο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεηαη κε ηεξάζηηα νηθνλνκία ζέξκαλζε θαη ζηε πηζίλα έηζη ψζηε λα επηκπθελζεί ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηεο. 38

39 Γ.Σν θιεηζηφ θχθισκα ηνπ boiler πνπ παξέρεη δεζηφ λεξφ ρξήζεο φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο άπνδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ εγθαηαζηαζεί δχν ζεξκηδνκεηξεηέο.ο πξψηνο θαηαγξάθεη ηε ζεξκηθή θαη ςπθηηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη ζην θηίξην θαη ηελ πηζίλα αλά κήλα.δλψ ν δεχηεξνο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κφλν ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη γηα ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο. Σα νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: Α.Δηήζηα ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ην θηίξην 15000kWh Β.Δηήζηα ςπθηηθή ελέξγεηα γηα ην θηίξην 8000kWh Γ.Δηήζηα ελέξγεηα γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο 2000kWh Γ.Δηήζηα ελέξγεηα γηα δεζηφ λεξφ πηζίλαο 20000kWh Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ αλά έηνο γηα λα θαιπθζεί κε ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα θαπζίκσλ θαη ςχμεο ζα θφζηηδε πάλσ απφ 3300 επξψ, ελψ κε ην ζχζηεκα ηεο γεσζεξκηθήο αληιίαο θφζηηζε πεξίπνπ 1000 επξψ. Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εηήζηα νηθνλνκία είλαη πεξίπνπ 2300 επξψ. Με δεδνκέλν νηη ην θφζηνο ελφο ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην έλα πέκπην ζε ζρέζε κε ην γεσζεξκηθφ ζχζηεκα,ηφηε ην εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ζα απνζβεζηεί πεξίπνπ ζε έμη ρξφληα.βεβαίσο ην πηφ ζεκαληηθφ είλαη ε ζπκβνιή ηεο γεσζεξκίαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ κεδεληθή ξππαλζε, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε εθπνκπψλ CO2 7000kg/έηνο,ην νπνίν επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 2.2 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δ ΚΣΙΡΙΑ 39

40 Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εθκεηαιεχνληαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα κεηαηξέπνληάο ηε ζε ειεθηξηθή.ζ ιεηηνπξγεία ηνπο βαζίδεηαη ζην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν,δειαδή ηελ άκεζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εκηαγψγηκσλ πιηθψλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα λα απνξξνθνχλ θσηφληα ηνπ ειηαθνχ θσηφο απειεπζεξψλνληαο ειεθηξφληα.ζ ξνή ησλ ειεχζεξσλ απηψλ ειεθηξνλίσλ δεκηνπξγεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπο ζε ηξείο βαζηθέο νκάδεο κε ην ππξίηην(si) ψο βαζηθφ ζπζηαηηθφ:πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κε κέζε απφδνζε 11% έσο 14%, κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κε κέζε απφδνζε 13% έσο 20%,θαη ζε άκνξθνπ ππξηηίνπ ζε ιεπηά πιαίζηα κε κέζε απφδνζε 6% έσο 8%. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα θηίξην ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: Α)ηα δηαζπλδεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ε παξαγψκελε ελέξγεηα πσιείηαη ζην δίθηπν. Β)ηα απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απνζεθεχεηαη ζε κπαηαξίεο γηα ρξήζε ζε πεξηφδνπο φπνπ ε ειηνθάλεηα δελ είλαη αξθεηή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.γειαδή απνζθνπνχλ ζην λα πξνζθέξνπλ ελεξγεηαθή απηνλνκία ζε κηα εγθαηάζηαζε. Γεληθά έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζπλδεκέλν ζην δίθηπν απνηειείηαη απν ηα εμήο επί κέξνπο ππνζπζηήκαηα: 40

41 Α)Φωηνβνιηαϊθή γελλήηξηα,ε νπνία έρεη ψο βαζηθή κνλάδα ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εξκεηηθά ζθξαγηζκέλα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κέζα ζε εηδηθή δηάθαλε χιε,ησλ νπνίσλ ε κπξνζηηλή φςε ζπλήζσο πξνζηαηεχεηαη απφ αλζεθηηθφ γπαιί ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμείδην ηνπ ζηδήξνπ.ζ θαηαζθεπή απηή πνπ δελ μεπεξλάεη ηα πέληε ρηιηνζηά, ηνπνζεηείηαη ζε πιαίζην αινπκηλίνπ φπσο ηα ηδάκηα ησλ θηηξίσλ. Β)Καηαζθεπή ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ.οη εηδηθέο απηέο θαηαζθεπέο πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηα θξηηήξηα φπσο αληνρή ζηα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην βάξνο ησλ πιαηζίσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο αλέκνπο, λα κελ πξνθαινχλ ζθηαζκφ ζηα πιαίζηα,λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ελζσκάησζή ηνπο ζην θηίξην. Γ)πζηήκαηα κεηαηξνπήο ηζρύνο-inverters.δπεηδή ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα παξάγνπλ ζπλερέο ξεχκα,ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε θαηάιιειε κεηαηξνπή ηνπ παξαγψκελνπ ξεχκαηνο ψζηε λα θαηαζηεί ζπκβαηφ κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ θαη λα είλαη δπλαηή ε θαηαλάισζε ηνπ ξεχκαηνο απηνχ. Γ)Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο,ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ηε γείσζε,ηηο θαισδηψζεηο,δηαηάμεηο αζθαιείαο,κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγείαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. 41

42 Ζ απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη: Α)Απφ ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, δειαδή φζν ιηγφηεξε ειηνθάλεηα ηφζν κηθξφηεξε απφδνζε θαη ην αληίζεην. Β)Απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο, δειαδή φζν πην λφηηα είλαη κηα πεξηνρή ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηληβνιίαο κε ζπλέπεηα θαιχηεξε απφδνζε. Γ)Απφ ηελ θιίζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει σο πξφο ην νξηδφληην επίπεδν,κε βέιηηζηε νξηδφληηα θιίζε 30 κνίξεο θαη λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Γ)Απφ ηελ ειηθία ησλ πάλει,ηα νπνία έρνπλ δσή ζπλήζσο πάλσ απφ 25 ρξφληα. 42

43 Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη πξνβιέςηκε.σν δεηνχκελν εηλαη πφζεο θηινβαηψξεο ζα καο δψζεη ην ζχζηεκα ζε εηήζηα βάζε.πλήζσο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ απνδίδεη 1250kWh έσο 1450kWh ζε εγθαηάζηαζε ηζρχνο 1 kwp. Δθαξκνγή θωηνβνιηαϊθνύ ζπζηήκαηνο ζε βηνκεραληθό θηίξην ζηελ πεξηνρε Αγ. Ιωαλλεο Ρέληεο. Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 18,9 kw ζε νξνθή βηνκεραληθνχ θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή Αγηνο Ησάλλεο Ρέληεο Αηηηθήο κε πάλει πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ πςειήο απφδνζεο,ηα νπνία είλαη 84 ηεκάρηα θαη ην θάζε έλα έρεη ηζρχ 225 Wp Σα νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγείαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 κέρξη ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2010 είλαη: Α)Παξαγψκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα kwh Β)Καζαξά νηθνλνκηθά έζνδα επξψ. 43

44 Γ)Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν είλαη νηθνινγηθφ αθνχ ην ζχζηεκα απηφ έρεη κεδεληθή ξχπαλζε ηφηε ζα έρεη θαη απνθπγή εθπνκπήο CO2(δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) πξνζεγγηζηηθά ζηα kg έσο kg γηα ηελ ζπλνιηθή παξαγψκελε ελέξγεηα. ΤΜΕΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ Απφ ηηο εθαξκνγέο ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αλαιχζεθαλ θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε έλα θηηξην, φπσο ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη ησλ δχν είλαη φηη θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγίεο πνιχ θηιηθέο πξφο ην πεξηβάιινλ.αθφκα, ηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πεξίπνπ ζην έλα ηξίην απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, θαη λα παξέρνπλ δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζην θηίξην.δπίζεο πξνζθέξνπλ απεμάξηεζε απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην θαη έρνπλ ζρεδφλ αζφξπβε ιεηηνπξγεία θαη ιηγφηεξε θαη επθνιφηεξε ζπληήξεζε ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα.σέινο ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη αλεμάληιεηε θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ γεσζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο εηλαη ην πςειφ αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ, ην νπνίν είλαη πεξίπνπ πεληαπιάζην ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ,αιιά ε απφζβεζή ηνπ γίλεηαη πεξίπνπ ζε έμη κε εθηά ρξφληα.αθφκα ππάξρεη δπζθνιία ζηελ επηδηφξζσζε κηαο δηαξξνήο ελφο θιεηζηνχ γεσζεξκηθνχ 44

45 θπθιψκαηνο ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ.σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εθηφο απφ ηελ πνιχ θηιηθή πξφο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγία ηνπο πνπ δε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, δελ θαηαλαιιψλνπλ θάπνηνπ είδνο θαχζηκν,έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο,έρνπλ αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ πάλσ ζε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο.σν βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη ην πςειφ αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν είλαη ελδεηθηηθά ζηηο έμη ρηιηάδεο επξψ αλά εγθαηεζηεκέλν kw θαη ε απφζβεζε ηνπ γίλεηαη πεξίπνπ ζε επηά ρξφληα.αθφκα απαηηνχληαη ζρεηηθά κεγάιεο επηθάλεηεο θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε θαη έρνπλ κηθξφ βαζκφ απφδνζεο.σέινο,κε ηελ ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζήκεξα είλαη πξαθηηθά πνιχ δχζθνιν έσο απίζαλν έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα λα δψζεη απηνλνκία θαη απεμάξηεζε απφ ηε ΓΔΖ ζε έλα θηίξην εθηφο θη άλ νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζκφ ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιχ κηθξέο. ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΕΡΑΜΑΣΑ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Δίλαη αηζηφδνμν γηα ην κέιινλ φηη ζηε πεξηνρή ηεο Αζήλαο ππάξρνπλ θηίξηα θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη βηνθιηκαηηθά θηίξηα, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αξρέο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηα παζεηηθά θαη ηα ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε ειηαθή ηξνρηά πξηλ μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, λα κειεηεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηα ζπζηήκαηα,είηε παζεηηθά είηε ελεξγεηαθά, νξζά θαη απνδνηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θάζε θνξά γηαηί αιιηψο φρη κφλν δελ ζα έρνπκε ηα αλακελφκελα επλντθά απνηειέζκαηα, αιιά ηα ζπζηήκαηα ζα 45

46 επηβαξχλνπλ ελεξγεηαθά ηηο θαηαζθεπέο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη άλ είλαη εθηθηφ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ ην νπνίν εηλαη αξθεηά απιφ θαη κε πνιχ κηθξφ θφζηνο θαη έρεη αξθεηή απφδνζε,αιιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή φηαλ ε ζέα ηνπ θηηξίνπ είλαη βνξηλή θαη ρξεηάδνληαη κεγάια αλνίγκαηα θαη ζηε βφξεηα πιεπξά. Σν ζπλδπαδφκελν ζχζηεκα ηνίρνπ κάδαο- trombe ζε λφηηα πιεπξά κε πξνζαξηεκέλν ζεξκνθήπην ην νπνίν εθηφο απν απνδνηηθφ ζχζηεκα (φζν αλαθνξά ηε ζέξκαλζε αιιά θαη ην θπζηθφ θσηηζκφ),κπνξεί λα δψζεη θαη κία ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ζην θηίξην.πάληα κε πξφβιεςε ζθηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ είηε κε ζηαζεξά ή αλ δελ είλαη εθηθηφ κε θηλεηά ζθίαζηξα, γηα ηελ απνθπγή ηνπ δπζάξεζηνπ απνηέιεζκαηνο ηεο ππεξζέξκαλζεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. ην ζέκα ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ζπζηήκαηα, είηε δηακπεξήο αεξηζκφο είηε κε θακηλάδα αεξηζκνχ θαη λα πξνβιέπεηαη ν αεξηζκφο θάζε ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. Απνηειεζκαηηθφηεξν ζα ήηαλ λα ππήξρε έλα ζπλδηαζηηθφ ζχζηεκα κε δηακπεξή αεξηζκφ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ πξφο θάπνηα θακηλάδα ή πχξγν αεξηζκνχ φπσο είδακε θαη ζηε πξψηε εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Απφ ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη πηφ ζπγθεθξηκέλα ην θιεηζηφ θχθισκα θαηαθφξπθεο ζσιήλσζεο ζε ζπλδηαζκφ κε ελδνδαπέδην θιηκαηηζκφ ηνπ θηηξίνπ, γηαηί κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θάζε θηίξην είηε θαηλνχξγην είηε παιαηφ, αθφκα θαη άλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο κεγάινο ρψξνο νηθνπέδνπ 46

47 έηζη ψζηε λα απεμαξηεζεί ην θηίξην απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δελ καο πξνζθέξνπλ θάπνηνπ είδνπο απεμάξηεζε απφ θάπνην ζπκβαηηθφ θαχζηκν αιιά κπνξνχκε θαη παξάγνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηελ νπνία κπνξνχκε λα εκπνξεπφκαζηε ζηε ΓΔΖ ζε πνιχ πξνλνκηαθή ηηκή,πεξίπνπ ζηα 0,45 επξψ γηα θάζε kwh κε πνιπεηέο ζπκβφιαην ην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη θαη λα μεπεξάζεη ηα είθνζη ρξφληα. Γειαδή δελ ζπκθέξεη λα θαηαλαιψλεη θάπνηνο ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξήγαγε απφ ηα θσηνβνιηατθά αιιά λα ην πνπιάεη, γηαηί ε κέζε ηηκή πνπ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο ζηε ΓΔΖ εηλαη πεξίπνπ ζηα 0,11 επξσ γηα θάζε kwh.μηιάκε δειαδή γηα κία επέλδπζε ε νπνία ζα απνθέξεη ζίγνπξν νηθνλνκηθφ φθεινο καθξνπξφζεζκα, ιφγσ ηνπ φηη ε ειηαθή ελέξγεηα,ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ γηα εηθνζηπέληε ρξφληα,ε ηηκή πψιεζεο ζηε ΓΔΖ θαη ε δέζκεπζή ηεο λα αγνξάδεη ην παξαγψκελν ξεχκα γηα είθνζη ρξφληα, εηλαη πξνβιέςηκνη παξάγνληεο.ζ απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη πεξίπνπ ζε εθηά ρξφληα ζπλεπψο ηα ππφινηπα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπληεινχλ ζε θαζαξφ νηθνλνκηθφ θέξδνο γηα ηνλ ηδηνθηήηε.βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα κελ ζθεθηνχκε θαη ην πεξηβάιινλ φζν αλαθνξά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, γηαηί κία εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο είλαη άθξσο νηθνινγηθή κε κεδεληθή ξχπαλζε. πκπεξαζκαηηθά έλαο βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο είλαη ζίγνπξα έλαο ζπλδπαζκφο παζεηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνηείλεηαη απφ παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ,ην ζπλδπαζηηθφ ζχζηεκα έκκεζνπ θέξδνπο 47

48 ηνπ ηνίρνπ κάδαο trombe λφηηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κε πξνζαξηεκέλν ειηαθφ ρψξν (ζεξκνθήπην),θαη απφ ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πξνηείλεηαη ην γεσζεξκηθφ θιεηζηφ θαηαθφξπθν ζχζηεκα. Πξέπεη φκσο πάληα λα κειεηνχληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε έξγνπ θαη ε ρξήζε ηνπ θάζε θηηξίνπ, γηαηί θάζε θηηξηαθφ έξγν είλαη κνλαδηθφ θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο,κε βαζηθφ θνηλφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε ζπλδηαζκφ κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 48

49 Βηβιηνγξαθία-Ιζηνγξαθία-Πεγέο απν ην Γηαδίθηπν 1.Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 2.Πξάζηλνο Οδεγφο 3.www.econ3.gr 4.www.fourlas.com 5.χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Φσηνβνιηατθψλ 6.www.selasenergy.gr 7.www.ecoenergytech.gr 8.www.deltatechniki.gr 9.www.sigma-geo.gr 10.www.greenpeace.org 11.Διεχζεξε Δγθπθινπαίδηα 12.Γηάιεμε Μαξηίνπ 2008 κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθή Έληαμε ησλ Βηνθιηκαηηθψλ πζηεκάησλ ζηελ Καηνηθία». 49

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. «Πλεονεκτήματα αξιοποίησηρ γεωθεπμικήρ ενέπγειαρ, χαμηλήρ ενθαλπίαρ, για οικιακέρ ευαπμογέρ.»

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. «Πλεονεκτήματα αξιοποίησηρ γεωθεπμικήρ ενέπγειαρ, χαμηλήρ ενθαλπίαρ, για οικιακέρ ευαπμογέρ.» ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Πλεονεκτήματα αξιοποίησηρ γεωθεπμικήρ ενέπγειαρ, χαμηλήρ ενθαλπίαρ, για οικιακέρ ευαπμογέρ.» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: θ. Μνπζηάθεο Βαζίιεηνο Φνηηήηξηα: Λόια Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Εηζαγφγή Σα παινζηάζηα αλάινγα κε ηελ επειημία ηνπο ζε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ νπηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Ο ήιηνο. 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία

1.0 Ο ήιηνο. 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία 1.0 Ο ήιηνο Ο ήιηνο είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο. πληεξεί ηε δσή ζηνλ πιαλήηε γε θαη δηέπεη ηελ θίλεζε ησλ αλέκσλ θαη ησλ πδάησλ, ην θιίκα θαη ηνπο θχθινπο δσήο (ρήκα 1.1). 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Τμιμα Μθχανικών Σχεδίαςθσ προϊόντων και Συςτθμάτων

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Τμιμα Μθχανικών Σχεδίαςθσ προϊόντων και Συςτθμάτων Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Τμιμα Μθχανικών Σχεδίαςθσ προϊόντων και Συςτθμάτων Διπλωματικι εργαςία προπτυχιακών ςπουδών Συγγραφι Εργαςίασ: Μπάτηιοσ Παναγιώτθσ Επιβλζπων: Στακάκθσ Γεώργιοσ Μζλθ Επιτροπισ Παπανίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΓΤΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΠΑΞΔΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ Βαλδνπιάθεο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ στο Φωτισμό Κτιπίων: Πιλοτική Ευαπμογή σε Εμποπικό κτίπιο

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ στο Φωτισμό Κτιπίων: Πιλοτική Ευαπμογή σε Εμποπικό κτίπιο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΤΠΟΛΟΠΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΉ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Α.Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Α.Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΛΤΟΡΟΦΟΤ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΧΝ Δ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ Öù ôï âï ëôáéêá ÐÜí åë Ôï ðï èåôçì Ýí á óôç Í üôéá

Διαβάστε περισσότερα