ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ"

Transcript

1

2 ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

3 Υγεία: Ζ πην πξσηαξρηθή θαη δηαρξνληθή αμία ηεο δσήο Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δσήο καο θαη βαζηθά κε ηε δηαηξνθή καο.

4 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνχκε ζε ζπλζήθεο πνπ καθξνπξφζεζκα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεία καο: ηνμίλεο ζηε δηαηξνθή, κφιπλζε πεξηβάιινληνο, ζηξεο, θαζηζηηθή δσή, έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο

5 Γη απηφ Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο θαξθίλνο, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη δηαβήηεο, έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.

6 Έηζη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαπηχζζεηαη ε αληίιεςε θαη ε ηάζε ηεο πξόιεςεο γχξσ απφ ηε θξνληίδα ηεο πγείαο. Δπίζεο θνξπθαίνη επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν εζηηάδνπλ πιένλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ ζαλ πξνυπφζεζε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο.

7 Απφ ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε είλαη γλσζηφ φηη ε δηαηξνθή απνηειεί ην ζεκέιην ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ: «Ζ ηξνθή είλαη ην θάξκαθφ καο, ην θάξκαθφ καο είλαη ε ηξνθή» φπσο είπε θαη ν «παηέξαο» ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο πξηλ απφ 2500 ρξφληα.

8 Σεκαληηθέο πνζφηεηεο απφ: Δπεμεξγαζκέλα ηξφθηκα Τξνθέο ρσξίο έλδπκα Σπληεξεηηθά Υδξνγνλσκέλα έιαηα (Τξαλο ιηπαξά) Φπηνθάξκαθα Δληνκνθηφλα Οξκφλεο Βαξέα κέηαιια Εάραξε Αιάηη θ.α. Καζεκεξηλά ηξψκε

9 Φηιηάδεο επηζηήκνλεο ζε φινλ ηνλ θφζκν ππνζηεξίδνπλ πιένλ κε βεβαηφηεηα φηη δπν είλαη νη βαζηθέο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. 1) Οη ηνμίλεο ζηε δηαηξνθή θαη ζην πεξηβάιινλ καο 2) Ζ δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ καο. Έηζη

10 Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηελ ιχζε κέζσ ηεο απνηνμίλσζεο, ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε θπζηθέο ππεξηξνθέο θαη άιια ζπκπιεξψκαηα. Σήκεξα

11 Δίλαη γλσζηφ φηη Απφ ηα αξραία ρξφληα ε θχζε πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν θάπνηεο πνιχηηκεο ηξνθέο θαη βφηαλα πνπ ε αμία ηνπο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ έρεη επηβεβαησζεί πιένλ θαη επηζηεκνληθά ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο θιηληθέο κειέηεο.

12 Πνηα ππεξηξνθή βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο παγθνζκίσο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή επηζηεκνληθά δεδνκέλα?

13 Αδηακθηζβήηεηα, ην καληηάξη Ganoderma Lucidum είλαη ην θνξπθαίν κε δηαθνξά απ όια ηα «δώξα ηεο θύζεο» γη απηό θαη νλνκάδεηαη θαη «βαζηιηάο ησλ βνηάλσλ»

14 Σηελ Ακεξηθαληθή Δζληθή Βηβιηνζήθε Ηαηξηθήο (Pub Med) πάλσ απφ 1000 επίζεκεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο επηβεβαηψλνπλ κε έξεπλεο θαη θιηληθέο κειέηεο ηα «ζαπκαηνπξγά» απνηειέζκαηά ηνπ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ Ganoderma Lucidum έγηλαλ γλσζηέο απφ ην 1995 πνπ επηζηήκνλεο θαηάθεξαλ λα απνκνλψζνπλ ην DNA ηνπ.

15 Ο «βαζηιηάο» ησλ βνηάλσλ Τν Γαλφδεξκα (ιακπεξφ δέξκα) είλαη καληηάξη γλσζηφ εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα ζηελ Κίλα, ηελ Ηαπσλία θαη φιε ηελ Αζία γηα ηηο εθπιεθηηθέο θαξκαθεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Reishi νλνκάδεηαη ζηα Γηαπσλέδηθα θαη Ling zhi ζηα Κηλεδηθά θαη ζεκαίλεη «πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα». Λφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ηνπ ζηε θχζε ήηαλ απνθιεηζηηθά ην θάξκαθν ησλ βαζηιηάδσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο δπλαζηείαο ησλ Μηλγθ.

16 «Σν καληηάξη ηεο αζαλαζίαο» Σην αξραηφηεξν Κηλεδηθφ βηβιίν ηαηξηθήο, αλαθέξεηαη σο «ν βαζηιηάο ησλ βνηάλσλ» πνπ ράξηδε αηψληα λεφηεηα θαη καθξνδσία. Σην εγρεηξίδην ηεο ηαπσληθήο παξαδνζηαθήο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαηαγξάθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ «αλψηεξσλ» βνηάλσλ αλάκεζα ζε 365 άιια είδε.

17 Σν θνξπθαίν πξνζαξκνγόλν βόηαλν Απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα ηζνξξνπήζεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ε ηζηνχο. Πρ: κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε ππεξηαζηθνχο, ελψ κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ηε ρακειή πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηνπο ππνηαζηθνχο. Σηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κίλα ζπληαγνγξαθείηαη αθνχ ηα ππνπξγεία πγείαο ην θαηαηάζζνπλ ζηα επίζεκα θαξκαθεπηηθά βφηαλα.

18 πζηαηηθά Πεξηέρεη 400 βηνελεξγά ζπζηαηηθά (150 αληηνμεηδσηηθά) πνπ είλαη γλσζηά γηα ηε ζεηηθή ηνπο δξάζε ζηνλ νξγαληζκφ φπσο: πξσηεΐλεο, ίλεο, βηηακίλεο, ιηπαξά νμέα, (Ω3, Ω6, Ω9), κέηαιια, ηρλνζηνηρεία, ακηλνμέα, εξγνζηεξφιεο, θ.α. απφ ηα νπνία ε ζχγρξνλε επηζηήκε επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο: Πνιπζαθραξίηεο Οξγαληθφ Γεξκάλην Τξηηεξπελνεηδή Αδελνζχλε Υπεξνμείδην ηεο Γηζκνπηάζεο (έλδπκν SOD)

19 Σα ζπζηαηηθά απηά βνεζνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ όπσο: Ομείδσζε ησλ θπηηάξσλ Φνιεζηεξίλε Κπθινθνξηθφ Υπέξηαζε-Υπφηαζε Καξδηαθέο παζήζεηο Εάραξν Θξνκβψζεηο Δκκελφπαπζε Αλδξηθή αληθαλφηεηα Παρπζαξθία Γήξαλζε Παζήζεηο ησλ λεθξψλ Παζήζεηο ηνπ ήπαηνο Παζήζεηο ησλ πλεπκφλσλ Καξθίλνο Αξζξίηηδα Αιιεξγίεο Γεξκαηνπάζεηεο Γπζθνηιηφηεηα Έιθνο, θ.α.

20 Γειαδή Τν Ganoderma Lucidum δελ εζηηάδεη ηε δξάζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο αιιά ιεηηνπξγεί ζε θπηηαξηθφ επίπεδν, δηεγείξνληαο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο δπλάκεηο απηνζεξαπείαο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ.

21 Πσο κπνξνχκε λα βάινπκε ην Γαλφδεξκα ζηε δσή καο?

22 Μέζα από ηνλ θαζεκεξηλό καο θαθέ, ην ηζάη ε ηε ζνθνιάηα!

23 Καη αλ θάπνηνο δελ πίλεη θαθέ, ηζάη ε ζνθνιάηα? Σν Γαλόδεξκα παξαζθεπάδεηαη: ε κνξθή θάςνπιαο θαη ζε κνξθή ζθόλεο

24 Πνηα είλαη ε Νν 1 εηαηξία πνπ θαιιηεξγεί θαη δηαθηλεί ζηελ παγθφζκηα αγνξά ην Ganoderma Lucidum ζε φιεο απηέο ηηο κνξθέο?

25

26 Ζ εηαηξία DXN Ηδξχζεθε ην 1993 ζηε Μαιαηζία απφ ηνλ Dr Lim Siow Jin θαη γξήγνξα επεθηάζεθε ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Δηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή εμαηξεηηθψλ θπζηθψλ ππεξηξνθψλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο αλαηνιηθήο ηαηξηθήο θαη θπηηθήο θαξκαθεπηηθήο επηζηήκεο. Σηελ παγθφζκηα θαηάηαμε εηαηξηψλ άκεζσλ πσιήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ θαηέρεη ηελ ζέζε Νν 28 κε ηδίξν 5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα/εκέξα θαη πάλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα κέιε-δηαλνκείο.

27 DXN : Έξεπλα θαη θαηλνηνκία Ζ DXN είλαη βξαβεπκέλε εξεπλήηξηα εηαηξία θαη παξαγσγφο ππεξηξνθψλ φπσο : ganoderma, lion s mane, cordyceps, shiitake, spirulina, noni, εηδηθέο πνηθηιίεο ηζαγηνχ, πξντφληα κέιηζζαο θ.α. Έρεη δηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο θαη θπηείεο θαζψο θαη πηζηνπνηήζεηο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ISO.

28 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? Φξεζηκνπνηεί ηα 6 είδε θφθθηλνπ Γαλνδέξκαηνο απφ ηα 200 είδε πνπ ππάξρνπλ. Έρεη αλαπηχμεη πξνεγκέλεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο πνπ εμαζθαιίδνπλ θνξπθαίαο πνηφηεηαο πξντφληα.

29 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? Τα αγξνθηήκαηα βξίζθνληαη ζε κέξε κε ζεξκφ θαη πγξφ θιίκα, καθξηά απφ πεξηνρέο ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ξχπαλζε. Διέγρεη απζηεξά ηελ αιθαιηθφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηνλ αέξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην Γαλφδεξκα δελ ζα πεξηέρεη ηνμίλεο.

30 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? 100% Πηζηνπνηεκέλε νξγαληθή θαιιηέξγεηα Φσξίο ρεκηθά ιηπάζκαηα, εληνκνθηφλα ε νξκφλεο αιιά θπζηθά πιηθά φπσο, ξχδη, άρπξν θαη ηξίκκαηα μχινπ

31 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? Πηζηνπνηεηηθφ ISO πνπ αθνξά: Τελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξαγσγή Τνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θαζαξηφηεηα, αέξαο Τελ επεμεξγαζία απνβιήησλ πξηλ ηελ απφξξηςή ηνπο

32 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο Πηζηνπνηεηηθό ISO πνπ αθνξά ηνλ πνηνηηθό έιεγρν

33 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? GMP:Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Μαιαηζίαο GMP Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Απζηξαιίαο

34 DXN: ν θαθέο ηεο καθξνδσίαο Τν πξσηνπνξηαθφ θαη εμαηξεηηθά σθέιηκν πξντφλ ηεο DXN, θαθέο κε ganoderma είλαη απνηέιεζκα πνιχρξνλεο θιηληθήο έξεπλαο. Απνηειείηαη απφ ηελ θνξπθαία πνηθηιία Βξαδηιηάληθνπ θαθέ Arabica θαη εθρχιηζκα 100% πηζηνπνηεκέλνπ βηνινγηθνχ ganoderma lucidum. Τν γαλφδεξκα σο ηζρπξή αιθαιηθή ηξνθή κεηαμχ άιισλ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα εμηζνξξνπεί ηελ νμχηεηα ηεο θαθεΐλεο.

35 Πξντόληα DXN

36

37

38

39

40

41

42 Βηβιηνγξαθία - Έξεπλεο Ling Zhi Ganoderma Lucidum «Τν Αξραίν θάξκαθν ε Νέα Διπίδα» Αγγειηθή Μαθξή, Κιηληθφο Γηαηηνιφγνο Γηαηξνθνιφγνο. Medicinal Mushrooms: Their therapeutic properties and current medical usage with special emphasis on cancer treatments 2001 Official Publications of Cancer Research UK. Healing Mushrooms Georges M. Halpern, MD, PhD. SquareOne publishers, New York, 2007 Reishi Mushroom, herb of spiritual potency and medical wonder", written by Dr. Terry Willard, Ph.D., member of the Canadian Government's Expert Advisory Committee on Herbs and Botanical Preparations High Blood Pressure: A significant problem with Herbs being a significant answer by Dr.Terry Willard Cl.H, Ph.D Canada "Lingzhi and Health Vol. I-III" edited by Dr. Shiuh-Sheng Lee, Professor of Biochemistry at National Yang-Ming University School of Medicine, Taipei, Taiwan. Murray M The Healing Power of Herbs Prima Publications, USA 1992

43 Βηβιηνγξαθία - Έξεπλεο US National Library of Medecine National Institute of Health Cancer Research Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis US, Institute of Vascular Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT, Hong Kong. Novel hypoglycemic effects of Ganoderma lucidum International Journal of Oncology 24: , 2004 Ganoderma lucidum inhibits proliferation and induces apoptosis in human prostate cancer cells PCwww.gpnworld.com/_.../Reishi%20Can.. Cedars-Sinai Medical Center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles. Ganoderma lucidum causes apoptosis in leukemia, lymphoma and multiple myeloma cells.

44

45 Ζ πξαγκαηηθή επθαηξία Σε φιν ηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν ζήκεξα γηγαληψλεηαη ε βηνκεραλία ηεο επεμίαο. Ζ DXN ιεηηνπξγεί ζρεηηθά πξφζθαηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. Τν πην δεκνθηιέο πξντφλ ηεο DXN είλαη ν θαθέο, απιή θαη θαζεκεξηλή ζπλήζεηα νχησο ε άιισο. Ο πγηεηλφο θαθέο DXN ζεξβίξεηαη πιένλ ζε πνιιά θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα δεκηνπξγψληαο ηε λέα ηάζε. Σήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ππάξρεη αλάγθε ηνπ θφζκνπ γηα εηζφδεκα ή επηρείξεζε απφ ην ζπίηη ρσξίο θεθάιαην. Τν marketing plan ηεο DXN είλαη θαηλνηφκν.

46 Το οικονομικό πλάνο ςυνεργαςίασ DXN

47 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΦΕΔΙΟΤ MARKETING ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΥΗ ΑΜΟΙΒΕ BONUS ΑΠΌ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΘΟΤ Ο ΣΖΙΡΟ ΣΩΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΛΛΑ ΑΘΡΟΙΖΕΣΑΙ ΤΝΕΦΩ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΣΩΝΣΑΙ ΚΛΕΙΔΩΝΟΤΝ ΔΙΚΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. Ο ΝΕΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΕΙ ΣΟΝ ΠΟΝΟΡΑ ΣΟΤ Ε BONUS KAΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝ ΕΡΓΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ. BONUS STAR GROUP BONUS ANAΠΣΤΞΗ BONUS ΗΓΕΙΑ

48 1 ος ΜΗΝΑ ΔΤ 100 PV 6% ΣΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΔΝ ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΤΜΔ ΣΟ ΚΔΡΓΟ ΥΟΝΓΡΗΚΖ-ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 6%

49 2 ος ΜΗΝΑ ΕΤ 100PV +100 PV=200PV 15% ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 100PV +1900PV=2000 PV 15% ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 100 PV 6% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΓΕΩΡΓΙΑ 600 PV 9% ΑΚΗΣ 1100 PV 12% ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 15% ΑΠO ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 100 PV X (15-6) =9% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ 600 PV X (15-9) =6% ΑΠO ΑΚΗ 1100 PV X (15-12) =3%

50 3 ος ΜΗΝΑ ΕΤ 200PV +100 PV=300PV 25% ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2000PV +5500PV=7500 PV 25% ALEX 100 PV 6% ERMIRA 300 PV 9% ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 100PV +900PV=1000PV 12% ΓΕΩΡΓΙΑ 600PV +1600PV=2200PV 15% ΑΚΗ1100PV +2500PV=3600PV 18% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 25% ΑΠO ΑΚΗ 2500 PV X (25-18) =7% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ 1600 PV X (25-15) =10% ΑΠO ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 900 PV X (25-12) =13% ΑΠO ERMIRA 300 PV X (25-9) =16% ΑΠO ALEX 100 PV X (25-6) =19%

51 4 ος ΜΗΝΑ ΕΤ 300PV +100 PV=400PV 29% ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7500PV +7500PV=15000 PV 29% ALEX 100PV +200PV=300PV 9% ERMIRA 300PV +700PV=1000PV 12% ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 1000PV +1000PV=2000PV 15% ΓΕΩΡΓΙΑ2200PV +2500PV=4700PV 25% ΑΚΗ3600PV +3000PV=6600PV 25% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 29% ΑΠO ΑΚΗ 3000 PV X (29-25) =4% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ 2500 PV X (29-25) =4% ΑΠO ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 1000 PV X (29-15) =14% ΑΠO ERMIRA 700 PV X (29-12) =17% ΑΠO ALEX 200 PV X (29-9) =20% +5% +5%

52 ΕΤ 37% ALEX 25% ERMIRA 25% ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 25% ΓΕΩΡΓΙΑ 25% ΑΚΗ 25% ΔΗΜΗΣΡΗ 25% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ PV Χ 37% ΑΠO ΔΗΜΗΣΡΗ PV X (37-25) =12% ΑΠO ΑΚΗ PV X (37-25) =12% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ PV X (37-25) =12% ΑΠO BALENTINA PV X (37-25) =12% ΑΠO ERMIRA PV X (37-25) =12% ΑΠO ALEX PV X (37-25) =12% +5% +5% +5% +5% +5% +5%

53 ηακάηα λα «πνπιάο», μεθίλα λα βνεζάο. Κάλε dxn επηρείξεζε βνεζώληαο ηώξα!

54

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπό του φοιτητή :ΓΟΥΔΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα