ΣΑ ΣΡΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ πνπ ζέινπκε όινη νη άλζξωπνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΣΡΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ πνπ ζέινπκε όινη νη άλζξωπνη"

Transcript

1 ΣΑ ΣΡΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ πνπ ζέινπκε όινη νη άλζξωπνη

2 Τγεία Μαθξνδωία Πνηόηεηα δωήο

3 Ο βαζηθόηεξνο ιόγνο πνπ αξξωζηαίλνπκε θαη γεξλάκε πξόωξα: Η πξνβιεκαηηθή δηαηξνθή καο

4 Τνμίλεο Φπηνθάξκαθα - Ληπάζκαηα Μόιπλζε πεξηβάιινληνο - Μόιπλζε λεξνύ

5 Φεκηθά ζηα ηξόθηκα Οξκόλεο Σπληεξεηηθά Βειηησηηθά γεύζεο Φξσζηηθέο νπζίεο Αξσκαηηθέο νπζίεο

6 Έιιεηςε ελδύκσλ ζηηο ηξνθέο

7 Μηθξή θαηαλάισζε σκώλ ιαραληθώλ

8 Καθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο Τξώκε πνιύ Τξώκε γξήγνξα Τξώκε πξόρεηξα Καη ζε αθαλόληζηεο ώξεο

9 Απνηέιεζκα Καθή πγεία ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνύ καο

10 Άιινη ιόγνη εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ Αξξωζηαίλνπκε θαη γεξλάκε πξόωξα

11 Καζηζηηθή δσή Έιιεηςε άζθεζεο

12 Απνηέιεζκα Καθή θπθινθνξία αίκαηνο Φακειή νμπγόλσζε

13 Stress ζηε θαζεκεξηλόηεηα

14 Απνηέιεζκα Ταιαηπσξεκέλν λεπξηθό ζύζηεκα Δπάισην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα Ομείδσζε ησλ θπηηάξσλ Φακειό αλνζνπνηεηηθό Οξκνληθή αληζνξξνπία Πξόσξε γήξαλζε

15 Αλεπαξθήο ιήςε λεξνύ

16 Απνηέιεζκα Αδύλακν ιεκθηθό ζύζηεκα Φακειή απνηνμίλσζε Αλεπαξθήο νμπγόλσζε ηνπ νξγαληζκνύ Πξόσξε γήξαλζε ησλ θπηηάξσλ

17 Έιιεηςε πνηνηηθνύ ύπλνπ

18 Απνηέιεζκα Έιιεηςε ελέξγεηαο Έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο Αδύλακν αλνζνπνηεηηθό Πξόσξε γήξαλζε

19 Σα 5 ζεκέιηα ηεο επεμίαο θαη ηεο καθξνδωίαο

20 Τν ph ηνπ ζώκαηνο

21 Η θαιή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο

22 Η θαιή νμπγόλσζε ηνπ ζώκαηνο

23 Τν ηζρπξό αλνζνπνηεηηθό

24 Η αληνρή ζην ζηξεο

25 Ο πην ζίγνπξνο θαη ζύληνκνο δξόκνο γηα λα ρηίζνπκε ηα ζεκέιηα ηεο πγείαο καο έξρεηαη θαη επζείαλ από ηε θύζε

26 Οη θνξπθαίεο ππεξηξνθέο ηεο θύζεο

27 Ganoderma Lucidum Τν θνξπθαίν πξνζαξκνγόλν εμηζνξξνπεηηθό

28 Βηνελεξγά ζπζηαηηθά: ηνπιάρηζηνλ 400 (Αληηνμεηδσηηθά: 150) όπσο: Πξσηεΐλεο, ίλεο, βηηακίλεο, ιηπαξά νμέα, (Ω3, Ω6, Ω9), κέηαιια, ηρλνζηνηρεία, εξγνζηεξόιεο, ακηλνμέα, θ.α. Πνιπζαθραξίηεο, Οξγαληθό Γεξκάλην, Αδελνζύλε, Τξηηεξπελνεηδή, Γαλνδεξηθά νμέα, Υπεξνμείδην ηεο δηζκνπηάζεο (έλδπκν SOD)

29 Τν Ganoderma Lucidum δελ εζηηάδεη ηε δξάζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο αιιά ιεηηνπξγεί ζε θπηηαξηθό επίπεδν, δηεγείξνληαο ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη ηηο δπλάκεηο απηνζεξαπείαο νιόθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνύ.

30 Σπηξνπιίλα Τν πξάζηλν ζαύκα ηεο θύζεο

31 Πξσηεΐλεο αθνκνηώζηκεο θαηά 95% Πνιύ πινύζηα ζε κέηαιια θαη ακηλνμέα Πιήξεο γθάκα βηηακηλώλ θαη κεγάιε πνζόηεηα Β12 θαη Β-θαξνηίλε Ω3 θαη Ω6 ιηπαξά νμέα Πεξηζζόηεξα από 2000 έλδπκα Πξσηεΐλε θπθνθπαλίλε, Φισξνθύιιε, Πνιπζαθραξίηεο, Γ-ιηλνιετληθό νμύ (GLA)

32 Νόλη Τν ηξνπηθό θξνύην «βαζηιηάο» ησλ ελδύκσλ

33 Η πην πινύζηα πεγή ζηνλ θόζκν ζε πξνμεξνλίλε πνπ ζην ζώκα καο κεηαηξέπεηαη ζε μεξνλίλε, νπζία απνιύησο απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ, ηε δεκηνπξγία ελδύκσλ, ηελ παξαγσγή Τ-ιεκθνθπηηάξσλ. Έρεη αληηθαξθηληθή δξάζε. Καηαπνιεκά ην δηαβήηε ηύπνπ 2. Η μεξνλίλε ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή ζεξνηνλίλεο, (νξκόλε ηεο θαιήο ςπρηθήο δηάζεζεο) θαη κειαηνλίλεο (νξκόλε ηνπ θαινύ ύπλνπ).

34 Cordyceps Τν ζαύκα ηεο γεο ηνπ Θηβέη

35 Πξνζαξκνγόλν, ηνλσηηθό, δηεγεξηηθό ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ, ζεξαπεπηηθό. Ιζρπξό αληηνμεηδσηηθό, αληηγεξαληηθό κέζν. Γπλακώλεη ην αλαπλεπζηηθό. Απμάλεη ηελ νμπγόλσζε ηνπ νξγαληζκνύ. Απνηνμηλώλεη ην ήπαξ θαη εληζρύεη ηελ πγεία ησλ λεθξώλ. Απμάλεη ηε θπηηαξηθή βηνελέξγεηα.

36 Lion s mane «Η ραίηε ηνπ ιηνληαξηνύ»

37 Πνιπζαθραξίηεο πνπ βνεζνύλ ζηελ κεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ από ην αίκα ζηνλ εγθέθαιν. Δλώζεηο (Hericenones θαη Erinacines) πνπ είλαη βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Δπίζεο βειηηώλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο βιελλνγόλνπ ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηεο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ. Δληζρύνπλ ην αλνζνπνηεηηθό. Πινύζην ζε ακηλνμέα.

38

39

40 DXN Pharmaceutical Sdn. Bhd Έηνο ίδξπζεο 1993 Ιδξπηήο Dato Dr Lim Siow Jin Έδξα Μαιαηζία Ιδηόθηεηε θάξκα νξγαληθήο θαιιηέξγεηαο 700 ζηξεκ κε 3 παγθόζκηεο πηζηνπνηήζεηο ISO Πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή θαη δηαλνκή πξντόλησλ Θέζε Νν 28 ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε εηαηξηώλ άκεζσλ πσιήζεσλ Δγθαηάζηαζε ζε 50 ρώξεο Γηαλνκή ζε 170 ρώξεο Τδίξνο πεξίπνπ 5 εθ δνιάξηα/εκέξα Γηαλνκείο πεξίπνπ 6 εθ

41 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? Πηζηνπνίεζε νξγαληθήο θαιιηέξγεηαο Μαιαηζίαο ISO Παγθόζκηα πηζηνπνίεζε νξγαληθήο θαιιηέξγεηαο

42 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 αθνξά ηε δηαδηθαζία παξαγωγήο Πηζηνπνηεηηθό ISO αθνξά ηνλ πνηνηηθό έιεγρν «πξάζηλν εξγνζηάζην»

43 Γηαηί Γαλόδεξκα DXN? GMP:Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Μαιαηζίαο GMP Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Απζηξαιίαο

44 Πξνϊόληα DXN

45 Ο αιθαιηθόο θαθέο Πξσηνπνξηαθή αλαθάιπςε ηνπ Dr Lim ην 1993 Καθέο πνηθηιίαο Arabica + Βηνινγηθό Ganoderma Lucidum = Απόιαπζε θαη πγεία κε «αλαγέλεζε» ηνπ νξγαληζκνύ θαη εμηζνξξόπεζε ηεο θαθεΐλεο

46

47

48

49

50

51

52 Βηβιηνγξαθία - Έξεπλεο Ling Zhi Ganoderma Lucidum «Τν Αξραίν θάξκαθν ε Νέα Διπίδα» Αγγειηθή Μαθξή, Κιηληθόο Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο. Medicinal Mushrooms: Their therapeutic properties and current medical usage with special emphasis on cancer treatments 2001 Official Publications of Cancer Research UK. Healing Mushrooms Georges M. Halpern, MD, PhD. SquareOne publishers, New York, 2007 Reishi Mushroom, herb of spiritual potency and medical wonder", written by Dr. Terry Willard, Ph.D., member of the Canadian Government's Expert Advisory Committee on Herbs and Botanical Preparations High Blood Pressure: A significant problem with Herbs being a significant answer by Dr.Terry Willard Cl.H, Ph.D Canada "Lingzhi and Health Vol. I-III" edited by Dr. Shiuh-Sheng Lee, Professor of Biochemistry at National Yang-Ming University School of Medicine, Taipei, Taiwan. Murray M The Healing Power of Herbs Prima Publications, USA 1992

53 Βηβιηνγξαθία - Έξεπλεο US National Library of Medecine National Institute of Health Cancer Research Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis US, Institute of Vascular Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT, Hong Kong. Novel hypoglycemic effects of Ganoderma lucidum International Journal of Oncology 24: , 2004 Ganoderma lucidum inhibits proliferation and induces apoptosis in human prostate cancer cells PCwww.gpnworld.com/_.../Reishi%20Can.. Cedars-Sinai Medical Center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles. Ganoderma lucidum causes apoptosis in leukemia, lymphoma and multiple myeloma cells.

54

55 Ζ εμαηξεηηθή επηρεηξεκαηηθή επθαηξία Η πξόιεςε κε θπζηθό ηξόπν θαη ε πγηεηλή δηαηξνθή, παγθόζκηεο ηάζεηο. Οη άκεζεο πσιήζεηο, ην κέιινλ ηεο δηαλνκήο. Πξντόληα 100% θπζηθά. Πξντόληα αζύγθξηηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Πξντόληα ζε ηηκέο ηδηαίηεξα πξνζηηέο.

56 Ζ εμαηξεηηθή επηρεηξεκαηηθή επθαηξία Αλάγθε γηα βαζηθό εηζόδεκα. Αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθό εηζόδεκα. Αλάγθε γηα επηρείξεζε ρσξίο νπζηαζηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. Δπηρείξεζε ρσξίο επέλδπζε. Δπηρείξεζε ρσξίο ξίζθν. Δπηρείξεζε κέζα από ην ζπίηη. Δπηρείξεζε πνπ αλαπηύζζεηαη θαη κέζσ δηαδηθηύνπ.

57 Ση θάλνπκε? Γεκηνπξγνύκε θαηαλαισηέο ρνλδξηθήο ησλ πξντόλησλ DXN ζε όιν ηνλ θόζκν. Όζνη απ απηνύο ζέινπλ λα ζπλεξγαζζνύλ καδί καο επηρεηξεκαηηθά, παξέρνπκε δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη βνήζεηα γηα δεκηνπξγία δηθηύσλ θαηαλαισηώλ. Η ζηαζεξή θαη απμαλόκελε θαηαλάισζε νδεγεί ζε απμαλόκελν παζεηηθό εηζόδεκα. Υςειό εηζόδεκα δίρσο όξην.

58 Τν νηθνλνκηθό πιάλν ζπλεξγαζίαο

59 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΥΔΓΗΟΤ MARKETING ΓΩΡΔΑΝ ΔΓΓΡΑΦΖ. ΑΜΟΗΒΔ BONUS ΑΠΟ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΖ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ Δ ΠΛΑΣΟ ΚΑΗ Δ ΒΑΘΟ. Ο ΣΕΗΡΟ ΣΩΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΜΖΝΩΝ ΓΔΝ ΓΗΑΓΡΑΦΔΣΑΗ ΑΛΛΑ ΑΘΡΟΗΕΔΣΑΗ ΤΝΔΥΩ. ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΣΩΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ ΚΛΔΗΓΩΝΟΤΝ ΚΑΗ ΓΔ ΥΑΝΟΝΣΑΗ ΠΟΣΔ. ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ. ΟΛΟΗ ΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΞΔΠΔΡΑΟΤΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Δ ΔΠΗΠΔΓΑ ΚΑΗ BONUS ΑΝ ΔΡΓΑΘΟΤΝ ΠΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΑ. BONUS STAR GROUP BONUS ANAΠΤΥΞΗΣ BONUS ΗΓΕΣΙΑΣ

60 1 ος ΜΗΝΑ ΔΤ 100 PV 6% ΣΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΔΝ ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΤΜΔ ΣΟ ΚΔΡΓΟ ΥΟΝΓΡΗΚΖ-ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 6%

61 2 ος ΜΗΝΑ ΕΤ 100PV +100 PV=200PV 15% ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 100PV +1900PV=2000 PV 15% ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 100 PV 6% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΓΕΩΡΓΙΑ 600 PV 9% ΑΚΗΣ 1100 PV 12% ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 15% ΑΠO ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 100 PV X (15-6) =9% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ 600 PV X (15-9) =6% ΑΠO ΑΚΗ 1100 PV X (15-12) =3%

62 3 ος ΜΗΝΑ ΕΤ 200PV +100 PV=300PV 25% ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2000PV +5500PV=7500 PV 25% ALEX 100 PV 6% ERMIRA 300 PV 9% ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 100PV +900PV=1000PV 12% ΓΕΩΡΓΙΑ 600PV +1600PV=2200PV 15% ΑΚΗ1100PV +2500PV=3600PV 18% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 25% ΑΠO ΑΚΗ 2500 PV X (25-18) =7% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ 1600 PV X (25-15) =10% ΑΠO ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 900 PV X (25-12) =13% ΑΠO ERMIRA 300 PV X (25-9) =16% ΑΠO ALEX 100 PV X (25-6) =19%

63 4 ος ΜΗΝΑ ΕΤ 300PV +100 PV=400PV 29% ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7500PV +7500PV=15000 PV 29% ALEX 100PV +200PV=300PV 9% ERMIRA 300PV +700PV=1000PV 12% ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 1000PV +1000PV=2000PV 15% ΓΕΩΡΓΙΑ2200PV +2500PV=4700PV 25% ΑΚΗ3600PV +3000PV=6600PV 25% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ 100 PV Χ 29% ΑΠO ΑΚΗ 3000 PV X (29-25) =4% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ 2500 PV X (29-25) =4% ΑΠO ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 1000 PV X (29-15) =14% ΑΠO ERMIRA 700 PV X (29-12) =17% ΑΠO ALEX 200 PV X (29-9) =20% +5% +5%

64 ΕΤ 37% ALEX 25% ERMIRA 25% ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ 25% ΓΕΩΡΓΙΑ 25% ΑΚΗ 25% ΔΗΜΗΣΡΗ 25% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ & BONUS : ΠΡΟΩΠΙΚΑ PV Χ 37% ΑΠO ΔΗΜΗΣΡΗ PV X (37-25) =12% ΑΠO ΑΚΗ PV X (37-25) =12% ΑΠO ΓΕΩΡΓΙΑ PV X (37-25) =12% ΑΠO BALENTINA PV X (37-25) =12% ΑΠO ERMIRA PV X (37-25) =12% ΑΠO ALEX PV X (37-25) =12% +5% +5% +5% +5% +5% +5%

65 ηακάηα λα «πνπιάο», μεθίλα λα βνεζάο. Κάλε dxn επηρείξεζε βνεζώληαο ηώξα!

66

ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΤΓΔΗΑ - ΕΩΝΣΑΝΗΑ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Υγεία: Ζ πην πξσηαξρηθή θαη δηαρξνληθή αμία ηεο δσήο Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δσήο καο θαη βαζηθά κε ηε δηαηξνθή καο. Οη πεξηζζφηεξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή» Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ ΠΔΠΤΙΚΟ 1. - Η ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζα πξνθαιέζεη: α.- Υπεξπόισζε. β.- Δθπόισζε. γ.- Αύμεζε ηεο κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. δ.- Δκθάληζε δπλακηθώλ αηρκήο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων

Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Θέματα σγείας τοσ 21 οσ αιώνα στον τομέα σσσκεσασίας τρουίμων Τεο Jane Muncke, PhD Emhart Glass Μάηνο 2009 Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνλ ηνκέα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο ή αεηθόξνπ αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α

N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α Σεύχος - 1 Υεβρουάριος - Μάρτιος 2014 Βπείηε μαρ ζηο διαδίκηςο: www.likestinygeia.eu Βπείηε μαρ ζηο facebook: metavoliko.sindromo Ε Α Τ Σ Ο Σ Ο Σ Ε Τ Φ Ο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ ΘΑΗ ΖΘΗΘΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ Η ρξήζε απαγνξεπκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave.

Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave. ΔΠΑΤΞΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηα αλαθνύθηζε από ζπκπηώκαηα θνύξαζεο όπσο: Ύπλνπ, λεπξηθόηεηαο, εμάληιεζεο, κπτθή αδπλακία, ππλειία, δπζθνιία ύπλνπ. Υπνζηεξίδεη: Τελ παξαγσγή ελέξγεηαο, αλαπλνήο & αληνρήο. Mε διέγεπζη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Σαπηόηεηα CONCEPT Η ΜΠΑΜ Ππξνηέρλεκα είλαη ε πξώηε θαη κνλαδηθή αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο ππξνηερλεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη εγέηεο ζην είδνο ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε εηαηξία κε δπλακηθή αλνδηθή πνξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΔΙΔΓΣΝΠ ΒΑΟΝΠ ΠΩΚΑΡΝΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ

Β. ΔΙΔΓΣΝΠ ΒΑΟΝΠ ΠΩΚΑΡΝΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ Β. ΔΙΔΓΣΝΠ ΒΑΟΝΠ ΠΩΚΑΡΝΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ Ζςγοι- Αναζηημόμεηπα Επγνί θνισλάηνη SECA κε αλαζηεκόκεηξν Επγνί αλαινγηθνί ςεθηαθνί σξνινγηαθνί. Ρν ζύζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο δπγαξηάο κε αλαζηεκόκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΧΝ ΜΤΨΚΧΝ ΗΝΧΝ Δ ΚΡΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΦΤΛΧΝ ΜΗΚΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η. ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson GreenHeart TM

Sony Ericsson GreenHeart TM Sony Ericsson GreenHeart TM 11o πλέδξην Info-ComWorld 3 Nνεκβξίνπ 2009 2 Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Η θηινζνθία καο Η θηινζνθία καο ζηε βηώζηκε αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο αξρέο: Η πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα