ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN"

Transcript

1 ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

2 Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή»

3 Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό Αλαπλεπζηηθό Πεπηηθό Μπν-ζθειεηηθό Νεπξηθό Οπξνπνηεηηθό

4 Τα ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ καο Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ καο ελάληηα ζηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, κηθξόβηα, ηνύο. Τα ιεπθά αηκνζθαίξηα είλαη νη «ζηξαηηώηεο» ηνπ νξγαληζκνύ θαη πξέπεη λα είλαη ζπλερώο ζε επηθπιαθή. Τν θαξδηαγγεηαθό θαη θπθινθνξηθό ζύζηεκα είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηα θύηηαξα, ηνμηθώλ νπζηώλ ζηα όξγαλα απέθθξηζεο θαη αεξίσλ.

5 Τα ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ καο Τν ελδνθξηλνινγηθό ζύζηεκα είλαη ππεύζπλν γηα ηε ξύζκηζε θαη ην ζπληνληζκό όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνύ, (νξκόλεο). Τν αλαπλεπζηηθό: γηα ηελ αληαιιαγή αεξίσλ (νμπγόλν, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) Τν πεπηηθό: γηα ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ Τν κπν-ζθειεηηθό: γηα ηελ θίλεζε Τν νπξνπνηεηηθό: γηα δεκηνπξγία θαη απνβνιή νύξσλ

6 Πώο ιεηηνπξγεί ην ζώκα καο Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ καο βαζίδνληαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Ζ πέςε αξρίδεη από ην ζηόκα κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζάιηνπ. Σπλερίδεηαη ζην ζηνκάρη κε ηελ δξάζε ησλ πγξώλ πνπ εθθξίλεη. Από ην ιεπηό έληεξν γίλεηαη απνξξόθεζε ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ ηεο πέςεο θαη εηζέξρνληαη ζην θπθινθνξηαθό καο ζύζηεκα, ζην αίκα. Με ην νμπγόλν πνπ αλαπλένπκε γίλνληαη νη θαύζεηο ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη παίξλνπκε ελέξγεηα. Ενύκε όζν γίλνληαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζην ζώκα καο. Όηαλ νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηόηε ζηακαηά θαη ε δσή.

7 Κάζε όξγαλό καο απνηειείηαη από πνιιά θύηηαξα πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, ηελ ίδηα δνπιεηά. Γηα λα είκαζηε πγηείο πξέπεη ηα θύηηαξα θαη όια ηα ιεηηνπξγηθά καο ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνύλ ζσζηά θαη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμύ ηνπο. Οπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ελόο ζπζηήκαηνο επεξεάδεη θαη ηε ιεηηνπξγία άιισλ ζπζηεκάησλ. Γηα λα είκαζηε πγηείο πξέπεη λα δώζνπκε ζην ζώκα καο ηε ζσζηή ηξνθή, θαζαξό αέξα, θαζαξό λεξό, λα απνθεύγνπκε ην άγρνο, λα αζινύκαζηε θιπ.

8 Βηνελεξγά ζπζηαηηθά Ζ ηξνθή καο πξέπεη λα έρεη ζξεπηηθή αμία θαη όρη απιά λα γεκίδεη ην ζηνκάρη καο ρσξίο λα ζξέθεη ηα θύηηαξά καο. Σπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ ηξνθή καο, είλαη: Βηηακίλεο Ηρλνζηνηρεία Μέηαιια Ζιεθηξνιύηεο Έλδπκα Πξσηεΐλεο Ληπαξά Υδαηάλζξαθεο

9 Τα έλδπκα είλαη απνιύησο απαξαίηεηα δηόηη βνεζνύλ ζηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ θαη ζην ζσζηό κεηαβνιηζκό. Γηα λα έρνπκε ζσζηό κεηαβνιηζκό θαη απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πξέπεη νη ηξνθέο πνπ ηξώκε λα είλαη πινύζηεο ζε έλδπκα έηζη ώζηε ν νξγαληζκόο λα κε ζπαηαιάεη ελέξγεηα θαη πεπηηθά έλδπκα ηα νπνία κεηώλνληαη όζν απμάλεηαη ε ειηθία καο. Οη βηηακίλεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία είλαη επίζεο απνιύησο απαξαίηεηα γηα λα γίλνληαη νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηα θύηηαξά καο. Οη πξσηεΐλεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο κύεο, ηα καιιηά, ηα λύρηα, ην δέξκα, ηα έλδπκα θαη άιια. Τα ιίπε θαη νη πδαηάλζξαθεο καο δίλνπλ ελέξγεηα.

10 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο DXN ζηελ πγεία καο Αθνύ ε θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή απνηειείηαη από ηξνθέο θησρέο ζε έλδπκα θαη βηνελεξγά ζπζηαηηθά, δελ αλαπλένπκε θαζαξό αέξα, δνύκε κε άγρνο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζζέζνπκε ζηε δηαηξνθή καο ηηο ππεξηξνθέο πνπ καο πξνζθέξεη ε θύζε. Η DXN από ην 1993 είλαη θνξπθαία παξαγωγόο εμαηξεηηθώλ ππεξηξνθώλ ζε ηηκέο ηδηαίηεξα πξνζηηέο.

11 Σν Γαλόδεξκα Τα θπξηόηεξα ζπζηαηηθά ηνπ: Πνιπζαθραξίηεο Οξγαληθό Γεξκάλην Σξηηεξπελνεηδή Αδελνζίλε Τπεξνμείδην ηεο Γηζκνπηάζεο (ελδπκν SOD)

12 Αλάιπζε ζπζηαηηθώλ Οη Πνιπζαθραξίηεο εληζρύνπλ ην αλνζνπνηεηηθό, ηζνξξνπνύλ ηα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα, βειηηώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο. Διέγρνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ πγηώλ θπηηάξσλ ζε όιν ην ζώκα, απνηνμηλώλνπλ θαη πξνσζνύλ ηελ αλαγέλλεζε ησλ θπηηάξσλ εηδηθά ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο. Τν Οξγαληθό Γεξκάλην απμάλεη ην νμπγόλν ζην αίκα έσο θαη 200%, δπλακώλεη θαη ελεξγνπνηεί ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, κεηώλεη ηελ θόπσζε, απμάλεη ηελ ελέξγεηα θαη ην κεηαβνιηζκό εληζρύεη ηνλ νξγαληζκό ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ειεύζεξσλ ξηδώλ θαη ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ.

13 Αλάιπζε ζπζηαηηθώλ Τα Σξηηεξπελνεηδή δπλακώλνπλ θαη βειηηώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πξνιακβάλνπλ από αιιεξγίεο, βνεζάλε ζε παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ζηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξόιεο θαη ζηε ξύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Ζ Αδελνζίλε κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξόιεο, ππνζηεξίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο. Βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ λα κεηαθέξνπλ νμπγόλν θαζώο θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Γξα ζαλ αληηζξνκβσηηθό. Δμηζνξξνπεί ην κεηαβνιηθό ξπζκό θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ ελέξγεηα.

14 Αλάιπζε ζπζηαηηθώλ To Τπεξνμείδην ηεο Γηζκνπηάζεο (Superoxide Dismutase ή SOD) είλαη έλα παλίζρπξν έλδπκν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ άλζξσπν. Γξα ζαλ άκπλα θαηά ησλ ειεύζεξνλ ξηδώλ επηκεθύλνληαο έηζη ηε δσή ησλ θπηηάξσλ θαη επηβξαδύλνληαο ηε γήξαλζε. Τν SOD κέρξη ηα 40 κεηώλεηαη θαηά 50% πεξίπνπ ιόγσ ηεο ρξήζεο ηνπ από ηνλ νξγαληζκό θαη απηόο είλαη έλαο παξάγνληαο επηδείλσζεο ηεο πγείαο κεηά ηε ειηθία απηή. Έηζη ην γαλόδεξκα βνεζάεη λα δηαηεξήζνπκε πςειά ηα επίπεδα ηνπ SOD ζηνλ νξγαληζκό ζπληειώληαο απνθαζηζηηθά ζηελ καθξνδσία. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ Ganoderma Lucidum έγηλαλ γλσζηέο από ην 1995 πνπ επηζηήκνλεο θαηάθεξαλ λα απνκνλώζνπλ ην DNA ηνπ.

15 Η πηξνπιίλα Ζ ζπηξνπιίλα πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από 100 πνιύηηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Μεηαμύ απηώλ: Πξωηεΐλεο αθνκνηώζηκεο θαηά 95% από ηνλ νξγαληζκό. Όια ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα ζηε ζσζηή αλαινγία. Ω3 θαη Ω6 ιηπαξά νμέα. Μεγάιε γθάκα βηηακηλώλ θαη εηδηθά Β12 θαη Β-θαξνηίλε. Πεξηζζόηεξα από 2000 έλδπκα. Σρεδόλ όια ηα αθνκνηώζηκα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη ζε κεγάιε πνζόηεηα ζίδεξν, καγλήζην, θάιην θαη αζβέζηην.

16 Τα ηέζζεξα πην ζεκαληηθά δξαζηηθά ζπζηαηηθά ηεο ζπηξνπιίλαο είλαη : Πξωηεΐλε θπθνθπαλίλε : Ηζρπξό αληηθιεγκνλώδεο, αληηνμεηδσηηθό, αλνζνδηεγεξηηθό. Πνιπζαθραξίηεο : Βνεζνύλ ζηε κεηαθνξά ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ από ην αίκα ζηνλ εγθέθαιν. Γ-ιηλνιεϊληθό νμύ (ιηπαξό νμύ GLA) : Σπάλην ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή καο, ηζρπξό αληηθαξθηληθό, πεξηέρεηαη ζην κεηξηθό γάια. Υιωξνθύιιε : Βνεζάεη ζηελ απνηνμίλσζε ηνπ ήπαηνο θαη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ αίκαηνο, ζηελ αλαπαξαγσγή θηιηθώλ βαθηεξίσλ ηνπ εληέξνπ, ζηελ αλάπιαζε ησλ ηζηώλ, ζηελ νμπγόλσζε ηνπ νξγαληζκνύ θ.α.

17 Ζ ζπηξνπιίλα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ηξνθέο πεξηέρεη : Αζβέζηην 3 θνξέο πεξηζζόηεξν από ην πιήξεο γάια. Πξσηεΐλε 4 θνξέο πεξηζζόηεξν από ηε ζόγηα. Σίδεξν 23 θνξέο πεξηζζόηεξν από ην ζπαλάθη. Β-θαξνηίλε 40 θνξέο πεξηζζόηεξν από ηα θαξόηα. Αθόκε, 1 γξ. ζπηξνπιίλαο έρνπλ ίζε αληηνμεηδσηηθή θαη αληηθιεγκνλώδε δξάζε κε 2 κεξίδεο ιαραληθώλ.

18 Υιωξνθύιιε Αηκνζθαηξίλε

19 Γνκή κνξίνπ ριωξνθύιιεο θαη αηκνζθαηξίλεο Ζ ριωξνθύιιε πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζπηξνπιίλα έρεη παξόκνην ρεκηθό ηύπν κε ηελ αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο. Ζ αηκνζθαηξίλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ κεηαθνξά νμπγόλνπ ζηα θύηηαξα θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηα θύηηαξα ζηνπο πλεύκνλεο. Σην θέληξν ηνπ κνξίνπ ηεο ριωξνθύιιεο ππάξρεη καγλήζην ελώ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ζηελ αηκνζθαηξίλε ππάξρεη ζίδεξνο. Ο νξγαληζκόο καο εύθνια κεηαηξέπεη ηελ ρισξνθύιιε ζε αηκνζθαηξίλε θαη απηό είλαη πνιύηηκε βνήζεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλαηκίαο.

20 Νόλη Ο βαζηιηάο ηωλ ελδύκωλ Τν Νόλη έρεη πεξηζζόηεξεο από 150 ζξεπηηθέο νπζίεο (βηηακίλεο, κέηαιια, ηρλνζηνηρεία, θιπ). Δίλαη ε πην πινύζηα πεγή ζηνλ θόζκν ζε έλδπκα θαη εηδηθά ζε Πξνμεξνλίλε, νπζία ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Πξνμεξνλάζε πνπ παξάγεη ην ζώκα καο κεηαηξέπεηαη ζην παρύ έληεξν ηνπ νξγαληζκνύ ζε Ξεξνλίλε. Ζ βηνρεκηθή έλσζε απηή κεηαμύ άιισλ δηεγείξεη: Τελ παξαγσγή ησλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ ζην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ.

21 Τν Νόλη έρεη επίζεο ζαλ ζπζηαηηθή νπζία ηελ θνπεινηίλε, ε νπνία κεηαμύ άιισλ: Γξα ελαληίνλ ησλ θιεγκνλώλ θαη σο αληηζηακηληθό. Γηεπξύλεη ηα αηκνθόξα αγγεία θαη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Βνεζάεη ζηε ζύλζεζε ηεο εξνηνλίλεο (νξκόλε κε αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε) ε νπνία ζπληειεί ζηελ παξαγσγή ηεο νξκόλεο Μειαηνλίλεο κε απνηέιεζκα ζηαζεξόηεηα ζηνλ ύπλν, ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο, ζηε ςπρηθή δηάζεζε, ζηελ εκκελόξξνηα θ.α. Καηαπνιεκά ην δηαβήηε ηύπνπ 2.

22 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ πξντόλησλ DXN Δμηζνξξόπεζε ph : Ganoderma, Cordyceps, Noni, Spirulina Κπθινθνξηθό : Cordypine, Noni, Spirulina Καζαξηζκόο αξηεξηώλ : RG, Cordyceps Δλίζρπζε αλνζνπνηεηηθνύ : GL, Lion s Mane, Noni, Spirulina Αύμεζε επηπέδωλ νμπγόλνπ : GL, Cordyceps, Spirulina

23 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ πξντόλησλ DXN Απνηνμίλωζε: RG, Spirulina, Noni Αδπλάηηζκα : RG, GL, Spirulina cereal, Reishi gano tea εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, ζηεηξόηεηα, εκκελόπαπζε : Cordyceps, Maca Vita Café ωκαηηθή άζθεζε : Cordyceps, GL, Maca Vita Cafe

24 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ πξντόλησλ DXN Γηαβήηεο ηύπνπ 2: RG, GL, Noni, Spirulina Πίεζε : RG, GL, Cordyceps, Noni Καξδηά : RG, GL, Cordyceps, Noni Νεπξηθό ζύζηεκα : RG, GL, Lion s mane, Cordypine Άζζκα, βξνγρίηηδα : GL, Cordyceps, Cordypine Απρεληθό: GL, Cordyceps, Cordypine Ρεπκαηνπάζεηεο: GL, Cordyceps, Cordypine, Spirulina

25 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ πξντόλησλ DXN Αππλία: Noni, Lion s mane Νεθξά: Cordyceps, Cordypine, GL Πεπηηθό: Lion s mane, Noni, Spirulina, Cordypine Υνιεζηεξίλε: RG, GL, Cordyceps, Cordypine πθώηη: GL, Cordyceps, Noni Καξθίλνο (θαηά πεξίπησζε): GL, Lion s mane, Noni, Cordyceps, Cordypine, Δκκελόπαπζε: RG, GL, Maca, Noni, Spirulina

26