Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη"

Transcript

1 Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤΡΙΣΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ - ΔΙΑΚΕΔΑΗ ΔΑΠΑΝΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΙΩΗ ΕΝΣΤΠΩΕΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΚΡΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΣΩΝ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΕΙ - ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ Ομάδα ζργου: Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ: Κακθγθτισ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Επιςτθμονικι Ομάδα Ερευνθτζσ Κακθγθτισ Ιωάννθσ Σίςκοσ Ραραςκευι Σπανοφ Μαρία Τςαντεκίδου Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Εφα Γκουντάρα Μαρία-Δζςποινα Ραγκάλου Ηοπουνίδθσ Ηωι Μακρίδου Ελζνθ Αλοφμπθ Επίκ. Κακθγθτισ Ευάγγελοσ Ελζνθ Τουρτςζνκοβα Κωνςταντίνα Τςαπάρα Γρθγοροφδθσ Ελιςςάβετ Καλονάκθ Σοφία Στακοποφλου Ανδρζασ Σαμαράσ, MSc Ραφλοσ Δελιάσ, MSc Ελευκερία-Ειρινθ Σπυριδάκθ Νατάςα Κυριακίδου Άννα Βρουβάκθ Ευαγγελία Κραςαδάκθ, MSc Στζλλα Ραπαδάκθ Ιωάννα Σελθνιωτάκθ Χεϊνζ-Ελλθ Σθφάκθ Ράολα Νικότερα Μαρία Κουτςογιαννάκθ Ειρινθ Νάιντιτσ-Μποφρου Ειρινθ Κοςμαδάκθ Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ: Εργαςτιριο Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ Αποφάςεων (ΕΓΑ.Σ.Υ.Α.), Τμιμα Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ, Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Ρολυτεχνειοφπολθ, 73100, Ακρωτιρι, Χανιά - Τθλ Φαξ:

3 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Στόχοσ τθσ μελζτθσ αποτελεί θ προςπάκεια υποςτιριξθσ τθσ χάραξθσ τουριςτικισ ςτρατθγικισ ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ τόςο από τθν Ρεριφζρεια και τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ όςο και από φορείσ όπωσ τα Επιμελθτιρια, οι Ενϊςεισ Ξενοδόχων αλλά και από κάκε ενδιαφερόμενο επενδυτι ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ. Αυτό απαιτεί τθ καταγραφι, με ςυςτθματικό τρόπο, όλων των πλθροφοριϊν που αφοροφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και το προφίλ των τουριςτϊν που επιςκζπτονται τθν Κριτθ κακϊσ και τθν επιςιμανςθ των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ και υπθρεςιϊν. Θ μελζτθ αυτι ανατζκθκε και χρθματοδοτικθκε από το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Κριτθσ. Στα πλαίςια αυτά πραγματοποιικθκε από το Εργαςτιριο Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ Αποφάςεων (ΕΓΑ.Σ.Υ.Α.) του Ρολυτεχνείου Κριτθσ ζρευνα για τον τουριςμό ςτθν Κριτθ μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα τουριςτϊν κατά τθ ςτιγμι τθσ αναχϊρθςθσ τουσ από τα αεροδρόμια του νθςιοφ. Θ ζρευνα μελζτθςε διεξοδικά τα χαρακτθριςτικά και τθ ςυμπεριφορά των αλλοδαπϊν τουριςτϊν που φτάνουν με πτιςεισ charter ςτο νθςί, για τισ καλοκαιρινζσ τουσ διακοπζσ. Το κομμάτι αυτοφ του τουριςμοφ αφορά τθν πλειοψθφία των επιςκεπτϊν τθσ Κριτθσ (οι αφίξεισ για το διάςτθμα τθσ ζρευνασ (Ιοφνιοσ Οκτϊβριοσ 2008) φτάςανε τα 2,31 εκατομμφρια). Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, ςτθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων δεν περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί και θμεδαποί τουρίςτεσ που αφίχκθςαν με πλοία ι με τισ τοπικζσ πτιςεισ των αερογραμμϊν. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργάςτθκαν, υπό τθν επίβλεψθ του επιςτθμονικοφ υπευκφνου του ζργου, Κακθγθτι Νικολάου Ματςατςίνθ, ςυνολικά επτά (7) επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ και είκοςι (20) ερευνθτζσ, οι οποίοι αςχολικθκαν με τθ ςχεδίαςθ, μετάφραςθ, διανομι και ςυλλογι των ερωτθματολογίων, τθν καταχϊρθςθ και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων κακϊσ και τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ. Επιπλζον, επικυμοφμε να ευχαριςτιςουμε τουσ Αερολιμενάρχεσ Θρακλείου και Χανίων κακϊσ και το προςωπικό των αεροδρομίων αυτϊν για τθν υποςτιριξι τουσ ςτθν διεξαγωγι των ερευνϊν. Θ παροφςα ζκδοςθ αποτελεί μία εκτενι περίλθψθ των αποτελεςμάτων και των αναλφςεων που πραγματοποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ. Το ςφνολο των αποτελεςμάτων και οι λεπτομερείσ αναλφςεισ παρουςιάηονται ςε ξεχωριςτι ζκδοςθ θ οποία παραδόκθκε ςτουσ ανακζςαντεσ το παρϊν ζργο. Θ περίλθψθ των αποτελεςμάτων είναι δομθμζνθ ςε κεματικζσ ενότθτεσ. Σε κάκε κεματικι ενότθτα παρουςιάηονται όχι μόνο τα αποτελζςματα των αντίςτοιχων ερωτιςεων του ερωτθματολογίου, αλλά και ςυνδυαςμοί τουσ με άλλεσ ερωτιςεισ και ειδικζσ αναλφςεισ. Μεγάλο μζροσ επίςθσ τθσ παροφςασ ζκδοςθσ αφιερϊνεται ςτθ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων και προτάςεων, όπωσ αυτά προκφπτουν από τα επιμζρουσ αποτελζςματα. 2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτουσ αλλοδαποφσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ, οι οποίοι φτάςανε με πτιςεισ charter ςτθν Κριτθ. Θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε μζςω προςωπικϊν ςυνεντεφξεων και διανομισ δομθμζνου ερωτθματολογίου πριν τθν επιβίβαςθ, ςτα δφο μεγάλα αεροδρόμια του νθςιοφ (Ν. Καηαντηάκθσ, Γ. Δαςκαλογιάννθσ) και ειδικά για το Λαςίκι ςε τόπουσ προςζλευςθσ τουριςτϊν του νομοφ. Το ερωτθματολόγιο ιταν διακζςιμο ςε 6 γλϊςςεσ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουθδικά, ωςικά) και δομθμζνο ςε βαςικζσ ενότθτεσ (βλ. διπλανό ςχιμα). Ρροςωπικά Στοιχεία Λοιπζσ ερωτιςεισ Στοιχεία Ταξιδιοφ Αφοςίωςθ Στοιχεία Διαμονισ Ικανοποίθςθ Σ ε λ ί δ α

4 Θ διανομι των ερωτθματολογίων ξεκίνθςε ςτα τζλθ του Ιουνίου 2008 και ολοκλθρϊκθκε 4 μινεσ αργότερα, ςτισ 20 Οκτωβρίου Το τελικό δείγμα αφορά ςε τουρίςτεσ, άνδρεσ και γυναίκεσ, άνω των 18 ετϊν. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ Συςτθματικι τυχαία δειγματολθψία με βάςθ τθν κατανομι των αφίξεων charter ςτα αεροδρόμια Θρακλείου-Χανίων το 2007 (κατανομι με βάςθ χρόνο και εκνικότθτεσ): o Αεροδρόμιο Θρακλείου: ερωτθματολόγια o Αεροδρόμιο Χανίων: ερωτθματολόγια o Λαςίκι: 403 ερωτθματολόγια Στάκμιςθ του δείγματοσ με βάςθ τισ αφίξεισ 2008 ανά εκνικότθτα ςτα 2 αεροδρόμια. Μζγιςτθ απόκλιςθ: ±1,2% (επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95%) 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤΡΙΣΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Στόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν μζςω τθσ τυχαίασ δειγματολθψίασ να εκτιμθκεί ο βακμόσ ανομοιογζνειασ που χαρακτθρίηει τουσ επιςκζπτεσ τθσ Κριτθσ. Ζνα πρϊτο ςθμάδι που ςυνθγορεί ςε αυτό το ςυμπζραςμα είναι τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των τουριςτϊν που παρουςιάηονται ςτθν παροφςα ενότθτα. Αρχικά και ςχετικά με τθν θλικία των τουριςτϊν, χρθςιμοποιικθκαν 5 θλικιακζσ ομάδεσ (μικρότεροι από 24 ετϊν, ετϊν, 35-44, 45-60, και μεγαλφτεροι από 61 ετϊν). Οι πρϊτεσ τζςςερισ θλικιακζσ ομάδεσ εμφανίηονται ςχετικά ιςοπλθκείσ ςτο ςφνολο τθσ Κριτθσ, ενϊ θ τελευταία είναι ςθμαντικά μικρότερθ. (βλ. διπλανό ςχιμα). Στθν κατανομι όμωσ των θλικιϊν παρουςιάηονται ςθμαντικζσ διαφορζσ ανά νομό. Οι διαφορζσ αυτζσ απεικονίηονται ςτο δεξί μζροσ του παραπάνω ςχιματοσ, όπου ςτο κζντρο (0%) βρίςκεται ο μζςοσ όροσ (Μ.Ο.) τθσ Κριτθσ και δεξιά αυτοφ τα κετικά ποςοςτά (δθλ. τα ποςοςτά ανά νομό που είναι μεγαλφτερα από το μζςο όρο) και αριςτερά αυτοφ τα ποςοςτά που είναι μικρότερα από τον αντίςτοιχο Μ.Ο. Για παράδειγμα, ςτο ν. Θρακλείου, θ θλικιακι ομάδα των νεαρϊν τουριςτϊν (μικρότεροι από 24 ετϊν ράβδοσ με μπλε χρϊμα) είχε πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό ςε ςχζςθ με το ποςοςτό τθσ ομάδασ ςτο ςφνολο τθσ Κριτθσ. Πςο αφορά ςτο μορφωτικό επίπεδο των τουριςτϊν, διακρίκθκαν τρεισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (Βαςικι, Δευτεροβάκμια και Ανϊτερθ Βαςικι Δευτεροβάκμια Ανϊτερθ / Ανϊτατθ ΧΑΝΙΑ 9.13% 44.72% 46.15% ΡΕΘΤΜΝΟ 6.30% 37.78% 55.92% ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6.13% 44.77% 49.10% ΛΑΙΘΙ 5.32% 35.85% 58.83% ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΗ 6.96% 42.73% 50.31% Σ ε λ ί δ α

5 / Ανϊτατθ), με τθν κατθγορία «Ανϊτερθ / Ανϊτατθ» να παρουςιάηει τα υψθλότερα ποςοςτά ςε όλουσ τουσ νομοφσ. Στον διπλανό πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικότερα τα ποςοςτά για το μορφωτικό επίπεδο των επιςκεπτϊν. Για τθν εκτίμθςθ του ειςοδιματοσ των επιςκεπτϊν, τουσ ηθτικθκε να ταξινομιςουν το ετιςιο ατομικό τουσ ειςόδθμα ςε μία από τισ κατθγορίεσ «ζωσ », « », « », « », και «άνω των ». Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ όλεσ οι κατθγορίεσ ζχουν ςθμαντικό ποςοςτό ςτο ςφνολο των επιςκεπτϊν, όπωσ φαίνεται ςτο ςχετικό γράφθμα, ωςτόςο ςθμαντικζσ είναι οι διαφορζσ ανά νομό. Ζτςι ο ν. Χανιϊν εμφανίηει πολφ μικρότερα ποςοςτά ςτα χαμθλά ειςοδιματα και μεγαλφτερα ποςοςτά ςτα ειςοδιματα « » ςε αντίκεςθ με το ν. Θρακλείου που εμφανίηει αντίςτροφα αποτελζςματα. Οι κατανομζσ των ειςοδθμάτων ανά νομό, φαίνεται να επθρεάηονται από τθν εκνικι ςφνκεςθ των επιςκεπτϊν τουσ. Για το λόγο αυτό παρατίκεται και θ κατανομι του ετιςιου ατομικοφ ειςοδιματοσ για κάκε μία από τισ 7 βαςικζσ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ζωσ άνω των εκνικότθτεσ των επιςκεπτϊν (ωσ Σκανδιναβία ομαδοποιοφνται οι χϊρεσ Νορβθγία, Σουθδία και Δανία, ενϊ θ ωςία περιλαμβάνει και τισ χϊρεσ τθσ Βαλτικισ Εςκονία και Λετονία). Σθμειϊνεται πωσ τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα αφοροφν ςτθν απάντθςθ που δθλϊνουν οι ίδιοι οι επιςκζπτεσ και δεν αντιςτοιχοφν κατ ανάγκθν ςτισ δαπάνεσ που πραγματοποιοφν, όπωσ παρουςιάηεται αργότερα. Για τθν εκτίμθςθ τθσ εκνικισ ςφνκεςθσ των επιςκεπτϊν ανά νομό, παρουςιάηονται οι 5 δθμοφιλζςτερεσ εκνικότθτεσ ανά νομό, ωσ ποςοςτό των ςυνολικϊν επιςκεπτϊν του κάκε νομοφ: Σ ε λ ί δ α

6 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΕΡΕ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΑ ουθδία 17.87% Νορβθγία 16.27% Δανία 16.07% Γερμανία 11.20% Ηνωμζνο Βαςίλειο 10.60% ΡΕΘΤΜΝΟ Γερμανία 18.49% Γαλλία 11.50% Ρωςία 9.46% Ηνωμζνο Βαςίλειο 7.57% Νορβθγία 7.42% ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ηνωμζνο Βαςίλειο 18.32% Γερμανία 17.97% Ολλανδία 12.91% Γαλλία 9.20% Ιταλία 7.54% ΛΑΙΘΙ Γαλλία 29.06% Ηνωμζνο Βαςίλειο 19.69% Γερμανία 14.53% Ιταλία 8.44% Λοιπζσ 5.78% 4 ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ερευνϊντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι τουρίςτεσ επζλεξαν ωσ προοριςμό τθν Κριτθ, τουσ ηθτικθκε να ςθμειϊςουν αυτοφσ που τουσ αφοροφςαν ανάμεςα ςτο «Κλίμα-Φυςικζσ ομορφιζσ (ιλιοσ-κάλαςςα)», ςτον «Ρολιτιςμό (ιςτορία, 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78.01% Κλίμα / Φυςικζσ ομορφιζσ 34.21% 22.49% 13.86% 13.71% 11.29% Ρολιτιςμόσ Τιμι / Αξία Άλλο Τυχαία Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ αρχαιολογικά μνθμεία)», ςτθ «Σχζςθ τιμισ-αξίασ (value for money)», ςτθν «Ροιότθτα- Εξυπθρζτθςθ», ςτισ «Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ» και ςτθν επιλογι «Τυχαία (κράτθςθ τελευταίασ ςτιγμισ)», με δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ. Φυςικά οι τουρίςτεσ είχαν τθν δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςουν και κάποιο άλλο λόγο αν το επικυμοφςανε. Θ δθμοτικότθτα των απαντιςεων ςτο ςφνολο των επιςκεπτϊν παρουςιάηεται ςτο παραπάνω ραβδόγραμμα. Κάποια επιμζρουσ ςτοιχεία που αξίηει να ςθμειωκοφν: Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί απαντοφνε περιςςότερο το «Κλίμα / Φυςικζσ ομορφιζσ» και το «value for money» ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ εκνικότθτεσ Οι Σκανδιναβοί επιλζγουν τθν Κριτθ περιςςότερο για το «Κλίμα / Φυςικζσ ομορφιζσ» αλλά λιγότερο για τον «Ρολιτιςμό» Οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι διαλζγουν και αυτοί τθν Κριτθ λιγότερο λόγω του πολιτιςμοφ Οι Ολλανδοί και ϊςοι επιλζγουν τθν Κριτθ λιγότερο λόγω «value for money» Τζλοσ, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά (θλικία, εκπαίδευςθ, ειςόδθμα) δεν φαίνεται να επθρεάηουν τουσ λόγουσ επιλογισ Σ ε λ ί δ α

7 Ζνα επίςθσ ενδιαφζρον ςτοιχείο ςτθν απόφαςθ των τουριςτϊν να κάνουν τελικά τισ διακοπζσ τουσ ςτθν Κριτθ είναι ο χρόνοσ ςτον οποίο παίρνουν τθν απόφαςθ αυτι. Στθν ζρευνα εξετάςτθκε ο χρόνοσ απόφαςθσ παράλλθλα με το χρόνο ςτον οποίο πραγματοποιθκικανε οι απαραίτθτεσ κρατιςεισ, μετρϊντασ ςε θμζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςθ των διακοπϊν. Για τθν περιεκτικότερθ αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων, διακρίκθκαν τρεισ κατθγορίεσ: Αυτοί που παίρνουνε αποφάςεισ - κρατιςεισ τθν τελευταία ςτιγμι last minute (χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 21 θμερϊν), οι «κανονικοί» - Normal (διάςτθμα από 21 θμζρεσ ζωσ 165 θμζρεσ), και τζλοσ οι «προνοθτικοί» - Early Birds (διάςτθμα μεγαλφτερο από 165 θμζρεσ). Καταρχιν, διαπιςτϊνεται πωσ ο χρόνοσ κατά τον οποίον παίρνεται θ απόφαςθ είναι πολφ κοντά με το χρόνο ςτον οποίο γίνονται οι κρατιςεισ, ενϊ το ποςοςτό των «προνοθτικϊν» είναι ελάχιςτα μεγαλφτερο από αυτό των «τελευταίασ ςτιγμισ». Φαίνεται επίςθσ πωσ όςο μεγαλφτερο είναι το ειςόδθμα, τόςο νωρίτερα πραγματοποιείται θ απόφαςθ / κράτθςθ των διακοπϊν. Διακρίνεται ζνα ςθμαντικό μζροσ του πλθκυςμοφ (περίπου το ¼) να ψάχνει το οικονομικό πακζτο, ψάχνοντασ ευκαιρίεσ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ. Τζλοσ, ςχετικά με τισ εκνικότθτεσ, νωρίτερα αποφαςίηουν οι Σκανδιναβοί και οι Βρετανοί, ενϊ αργότερα οι Ιταλοί και οι ϊςοι. Θ διερεφνθςθ του ανταγωνιςμοφ γίνεται, λαμβάνοντασ υπ όψθ πωσ θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε τουρίςτεσ οι οποίοι είχαν ιδθ επιλζξει ωσ προοριςμό τθν Κριτθ (αφοφ είναι αδφνατο μζςα από τθν παροφςα ζρευνα να εξεταςτοφν οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι τουρίςτεσ επζλεξαν τελικά κάποιον άλλο προοριςμό, ςτοιχείο εξίςου ενδιαφζρον). Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίςμα, διαπιςτϊνεται πωσ το 50% των τουριςτϊν δεν εξζταςε άλλεσ εναλλακτικζσ, ςτθν απόφαςθ του για το που κα κάνει διακοπζσ. Από το υπόλοιπο 50% (δθλ. αυτό που εξζταςε και άλλουσ εναλλακτικοφσ προοριςμοφσ) ηθτικθκε να μασ ςθμειϊςουν ποιουσ, κατά ςειρά προτίμθςθσ. Οι δθμοφιλζςτερεσ απαντιςεισ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: Πρϊτθ ςειρά προτίμθςθσ Δεφτερθ ςειρά Σρίτθ ςειρά Ελλθνικά Νθςιά 1 Ελλθνικά Νθςιά Ελλθνικά Νθςιά Ιςπανία Ιςπανία Ιςπανία Τουρκία Ιταλία Ιταλία Ιταλία Τουρκία Βαλκάνια Κφπροσ Βαλκάνια Τουρκία Βαλκάνια 2 Αίγυπτοσ Αμερικι Ραρατθρικθκε επίςθσ πωσ το 50% των τουριςτϊν που ζχει εξετάςει και άλλεσ εναλλακτικζσ, όταν ερωτάται γιατί τελικά επζλεξε τθν Κριτθ, απαντάει με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα τουσ λόγουσ επιλογισ «Value for money» και «Τυχαία (Κράτθςθ τελευταίασ ςτιγμισ)». Επιπλζον το ποςοςτό των τουριςτϊν το οποίο ζχει εξετάςει και άλλουσ προοριςμοφσ, είναι πολφ μεγαλφτερο ανάμεςα ςτουσ ϊςουσ (75%) και τουσ Ιταλοφσ (63%). 1 Τα «Ελλθνικά νθςιά» αφοροφν ςυνικωσ όδο, Σαντορίνθ, Επτάνθςα 2 Τα «Βαλκάνια» αφοροφν ςυνικωσ Κροατία, Βουλγαρία Σ ε λ ί δ α

8 5 ΑΝΣΛΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ηεφγοσ ερωτιςεων ςτο ερωτθματολόγιο, επιχειρικθκε να εξεταςτεί πωσ αντλοφνε οι τουρίςτεσ τισ ςχετικζσ με τισ διακοπζσ τουσ πλθροφορίεσ. Θ πρϊτθ ερϊτθςθ ανίχνευε τθν πθγι πλθροφόρθςθσ, ανάμεςα ςτα «Tour operator/ Τουριςτικό γραφείο», «Φίλουσ/ςυγγενείσ», «Διαδίκτυο (Internet)», «Άλλα ΜΜΕ (εφθμερίδεσ, περιοδικά, TV)», «Ρροςωπικι εμπειρία, (ζχω ξαναζρκει)» δίνοντασ τθν δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ. Φυςικά, οι τουρίςτεσ είχαν τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςουν και οποιαδιποτε επιπλζον πθγι πλθροφόρθςθσ χρθςιμοποιιςανε. Κυριότερεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ εμφανίηονται το διαδίκτυο (Internet) και το τουριςτικό πρακτορείο. Διαπιςτϊκθκαν όμωσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ εκνικότθτεσ: οι Ιταλοί και οι Γάλλοι χρθςιμοποιοφν πολφ περιςςότερο το τουριςτικό πρακτορείο ωσ πθγι πλθροφόρθςθσ, ενϊ οι Ολλανδοί και οι Σκανδιναβοί χρθςιμοποιοφν πολφ περιςςότερο από το μζςο όρο το διαδίκτυο. Το αρνθτικό ρεκόρ ςτθ χριςθ του διαδικτφου το ζχουν οι ϊςοι με μόλισ 35%. Θ δεφτερθ ερϊτθςθ (επίςθσ πολλαπλισ επιλογισ) εξειδίκευε ςτθ χριςθ του διαδικτφου. Οι επιςκζπτεσ ρωτικθκαν αν χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με κάποιουσ από τουσ παρακάτω λόγουσ: τθν περιοχι, το κατάλυμα διαμονισ, τισ πτιςεισ ι οποιοδιποτε άλλο λόγο. Τα ποςοςτά δθμοτικότθτασ των απαντιςεων παρουςιάηονται ςτο διπλανό γράφθμα με τθ μορφι πίτασ, με τθν επιλογι «Άλλο» να αναφζρεται κυρίωσ ςτθ χριςθ διαδικτφου για ενοικίαςθ αυτοκινιτων. 6 ΔΙΑΚΟΠΕ Σε αυτιν τθν ενότθτα διακρίνονται οι βαςικζσ διαςτάςεισ που χαρακτθρίηουν τισ διακοπζσ των τουριςτϊν (διαμονι, διατροφι κ.α. ) και διερευνοφνται οι ςχετικζσ αποφάςεισ τουσ. Ζνα πρϊτο ςτοιχείο που ζχει ενδιαφζρον είναι με ποιουσ επιλζγουν να κάνουν τισ διακοπζσ τουσ οι τουρίςτεσ. Αν και κυρίαρχθ επιλογι είναι θ Σ ε λ ί δ α

9 επιλογι «με οικογζνεια», ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ, θ απόςταςθ τθσ από τθν δεφτερθ επιλογι «Με φίλουσ/ςυγγενείσ» εμφανίηει ςθμαντικζσ διαφορζσ ανά νομό. Για παράδειγμα, ςτο νομό Χανίων οι οικογζνειεσ είναι 40 % περιςςότερεσ από τισ ομάδεσ επιςκεπτϊν που ζρχονται με «φίλουσ / ςυγγενείσ», ενϊ ςτο ν. Θρακλείου οι οικογζνειεσ είναι και πάλι περιςςότερεσ, αλλά μόνο 16% αυτι τθ φορά. Αναλφοντασ περιςςότερο τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, παρατθρικθκε πωσ οι Σουθδοί, οι Δανοί και οι Γάλλοι κάνουν ςε μεγαλφτερο ποςοςτό από το Μ.Ο. διακοπζσ με τισ οικογζνειεσ τουσ, ενϊ οι Ολλανδοί ζχουν ςχεδόν διπλάςιο ποςοςτό απάντθςθσ ςτθν επιλογι «Με φίλουσ / ςυγγενείσ». Το ποςοςτό αυτισ τθσ επιλογισ («με φίλουσ») εμφανίηεται επίςθσ ιδιαίτερα αυξθμζνο ςτθν κατθγορία τουριςτϊν που δθλϊνουν ειςόδθμα «ζωσ » και, όπωσ αναμενόταν, ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ. Ωςτόςο αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ ςε καμία υπό κατθγορία τουριςτϊν (είτε θλικιακι, είτε με βάςθ το ειςόδθμα ι τθν εκνικότθτα) το ποςοςτό τθσ επιλογισ «Με φίλουσ / ςυγγενείσ» δεν ξεπερνά το 45%. Μία ακόμθ βαςικι διάςταςθ των διακοπϊν είναι οι κρατιςεισ των ειςιτθρίων. Εκτόσ λοιπόν από το χρόνο πραγματοποίθςθσ των κρατιςεων που αναλφκθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα (Απόφαςθ διακοπϊν), εξετάηεται και το αν οι κρατιςεισ αφοροφςαν ςτο κλείςιμο των αεροπορικϊν ειςιτθρίων ξεχωριςτά από τισ κρατιςεισ του ξενοδοχείου ι αν οι τουρίςτεσ προτιμοφν να κλείνουν «πακζτο» πτιςεισ και διαμονι. Θ απάντθςθ είναι ότι προτιμοφν τθ δεφτερθ επιλογι. Υπενκυμίηεται βζβαια, ότι πρόκειται για τουρίςτεσ που φτάνουν ςτθν Κριτθ με πτιςεισ charter. Επιλζξατε Πακζτο; Σο 84% των τουριςτών επιλζγει για τισ κρατιςεισ του πακζτο «Πτιςθ & Διαμονι» ενώ το υπόλοιπο 16% επιλζγει «Μόνο πτιςθ». τουσ Ολλανδοφσ, Ιταλοφσ και Ρώςουσ το πακζτο «Πτιςθ & Διαμονι» είναι ακόμα πιο δθμοφιλζσ Οι Βρετανοί είναι αυτοί που αγοράηουν λιγότερο το πακζτο Για τθ διαμονι των τουριςτϊν, οι κατθγορίεσ καταλυμάτων διακρίκθκαν ςτισ παρακάτω: Ξενοδοχείο all-inclusive, Ξενοδοχείο (χωρίσ all-inclusive), Διαμζριςμα/ςτοφντιο, Ενοικιαηόμενο δωμάτιο/κατοικία, Σπίτι φίλων/ςυγγενϊν, και «Άλλο», όπου ςτθν επιλογι «Άλλο» υπιρξαν απαντιςεισ όπωσ «Ζχω αγοράςει δικό μου ςπίτι», «κρουαηιζρα» κ.α. Από τισ αναλφςεισ των αποτελεςμάτων αξίηει να ςθμειωκοφν τα εξισ: Οι τρεισ πιο δθμοφιλείσ επιλογζσ (ξενοδοχείο, ξενοδοχείο all-inclusive και ςτοφντιο) ςυγκεντρϊνουν περιςςότερο από το 90% των τουριςτϊν ςε όλουσ τουσ νομοφσ. Επιπλζον το ποςοςτό του ξενοδοχείου (χωρίσ all-inclusive) ζχει μικρζσ διακυμάνςεισ από νομό ςε νομό. Επομζνωσ, αυτά που φαίνονται να αναπλθρϊνει το ζνα το κενό του άλλου είναι το all-inclusive ξενοδοχείο με τα studios. Ραρατθρϊντασ λοιπόν το διπλανό γράφθμα ςτο δεξί του μζροσ, όπου απεικονίηονται οι διαφορζσ των νομϊν από το μζςο όρο για τισ τρεισ δθμοφιλζςτερεσ επιλογζσ, διακρίνεται ςτο ν. Λαςικίου (όπου το ποςοςτό των all-inclusive είναι ανεβαςμζνο) μία υποχϊρθςθ ςτο ποςοςτό των studios ενϊ το ακριβϊσ αντίκετο ςυμβαίνει ςτα Χανιά. Τα αποτελζςματα αυτά εξθγοφνται εν μζρει και από τθν εκνικι ςφνκεςθ των τουριςτϊν ςε κάκε νομό: Οι Ολλανδοί, οι Σκανδιναβοί και οι Βρετανοί προτιμοφν ςε μεγαλφτερα ποςοςτά τα διαμερίςματα / studios ενϊ οι Γάλλοι και οι Ιταλοί τα ξενοδοχεία allinclusive Σ ε λ ί δ α

10 Μζςθ Διάρκεια Ραραμονισ = θμζρεσ Χανιά ζκυμνο Θράκλειο Λαςίκι 9.92 Πςον αφορά ςτθ διάρκεια παραμονισ των τουριςτϊν, θ μζςθ τιμι τθσ υπολογίηεται ςτισ θμζρεσ για το ςφνολο των τουριςτϊν, με μικρζσ διακυμάνςεισ (λιγότερο από 10%) για τουσ τουρίςτεσ των επιμζρουσ νομϊν. Ωςτόςο, θ διάρκεια παραμονισ είναι ζνα μζγεκοσ που αξίηει να εξεταςτεί όχι μόνο ωσ μζςθ τιμι αλλά και ωσ κατθγοριοποιθμζνθ μεταβλθτι, αφοφ παρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ απαντιςεων γφρω από τισ τιμζσ «7 θμζρεσ» και «14 θμζρεσ». Για το λόγο αυτό, ςχθματίςτθκαν οι κατθγορίεσ: «ζωσ 6 θμζρεσ», «7 θμζρεσ», «8 ζωσ 13 θμζρεσ», «14 θμζρεσ» και «περιςςότερο από 15 μζρεσ» για τισ οποίεσ θ κατανομι εμφανίηεται ςτο ςχετικό ραβδόγραμμα. Κάποια επιμζρουσ ςυμπεράςματ α που προκφπτουν είναι πωσ οι Σκανδιναβοί και οι Ιταλοί μζνουν ςυνικωσ μία εβδομάδα ενϊ οι ϊςοι και οι Άγγλοι δφο. Επιπλζον, ανάμεςα ςε αυτοφσ που μζνουν για μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα είναι οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, οι οποίοι ςθμειϊνουν τα υψθλότερα ποςοςτά. Ρερνϊντασ ςτθν εξζταςθ τθσ απόφαςθσ των τουριςτϊν ςχετικά με το από ποφ τελικά επιλζξανε το κατάλυμα τθσ διαμονισ τουσ, και αφινοντασ τουσ τθ δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ ανάμεςα ςε «Tour operator/ρρακτορείο», «Website καταλφματοσ», «Άλλα websites», «Σφςταςθ φίλων/ςυγγενϊν», και «Άλλο» διαπιςτϊκθκε πωσ το τουριςτικό πρακτορείο ζχει τθν κυρίαρχθ κζςθ. Να ςθμειωκεί εδϊ πωσ θ δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ ζχει νόθμα ςτθν ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ κακϊσ υπολογίςιμοσ όγκοσ επιςκεπτϊν μπορεί να χρθςιμοποιοφςε παράλλθλα δφο ι περιςςότερεσ επιλογζσ (π.χ. πρακτορείο & ςφςταςθ φίλων). Στο ςχετικό γράφθμα πίτασ ωςτόςο, παρουςιάηονται οι επιλογζσ με τθ ςχετικι τουσ βαρφτθτα, το μερίδιο δθλαδι που καταλαμβάνουν επί του ςυνόλου των απαντιςεων. Στο ίδιο γράφθμα παρατθρείται επίςθσ πωσ όλεσ οι υπόλοιπεσ επιλογζσ (πλθν του πρακτορείου) ςυγκεντρϊνουν αρκετά μικρά ποςοςτά. Τζλοσ, εξετάςτθκε θ ςυμπεριφορά των τουριςτϊν όςο αφορά τθν κυρίωσ επιλογι για τθ διατροφι τουσ. Οι τουρίςτεσ καλοφνταν να επιλζξουνε μία από τισ περιπτϊςεισ «Εςτιατόριο ξενοδοχείου», «Εςτιατόριο/α εκτόσ ξενοδοχείου» και «Αγορζσ από supermarket». Αν και οι περιςςότεροι τουρίςτεσ προτιμοφν να τρϊνε ςε εςτιατόρια εκτόσ του χϊρου διαμονισ τουσ, παρατθρείται πωσ αρκετοί τουρίςτεσ επιλζγουν να τρϊνε ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου τουσ, ακόμθ και αν το πακζτο αγοράσ τουσ δεν ιταν all-inclusive Σ ε λ ί δ α

11 7 ΕΚΔΡΟΜΕ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ - ΔΙΑΚΕΔΑΗ Ρϊσ περνοφν όμωσ τθν ϊρα τουσ οι τουρίςτεσ ςτισ διακοπζσ; Ροιεσ είναι οι πιο δθμοφιλείσ δραςτθριότθτεσ; Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ; Σε αυτιν τθν ενότθτα δίνονται απαντιςεισ ςε τζτοιου είδουσ ερωτιματα που αφοροφν ςτθ ψυχαγωγία και ςτθ διαςκζδαςθ των τουριςτϊν. Αρχικά, τουσ δόκθκε μία ςειρά από αξιοκζατα (5 ανά νομό), ηθτϊντασ τουσ να ςθμειϊςουν ποια από αυτά (ι ποια άλλα) επιςκεφτικανε. Οι επιλογζσ που είχανε ιταν: Ρόλθ Χανίων Φαράγγι Σαμαριάσ Μουςεία Χανίων Φαλάςαρνα-παραλία Ελαφονιςι-παραλία Ρόλθ εκφμνου Φορτζτςα Ρρζβελθ-παραλία Μουςεία εκφμνου Αρκάδι Ρόλθ Θρακλείου Κνωςόσ-Φαιςτόσ Χερςόνθςοσ-Μάλια Μουςεία Θρακλείου Ενυδρείο Ρόλθ Αγ. Νικολάου Βάι Ραλαιόκαςτρο- Ηάκροσ νιςοσ Χρυςι Σπιναλόγκα υπενκυμίηοντασ πωσ υπιρχε και θ επιλογι «Άλλο» με τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρωκοφν κατά βοφλθςθ επιπλζον αξιοκζατα. Δθμοφιλζςτεροι τόποι επίςκεψθσ ςτο ςφνολο τθσ Κριτθσ Ρόλθ Χανίων 36.18% Χερςόνθςοσ/ Μάλια 21.99% Ρόλθ Θρακλείου 32.89% Σπιναλόγκα 15.26% Ρόλθ εκφμνου % Ελαφονιςι 15.24% Κνωςόσ/ Φαιςτόσ 28.23% Βάι 11.43% Ρόλθ Αγ. Νικολάου 27.20% Φαράγγι Σαμαριάσ 10.58% ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΤΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΙΘΙ Ρόλθ Χανίων 68.55% Ρόλθ εκφμνου 41.92% Ρόλθ Θρακλείου 42.19% Ρόλθ Αγ. Νικολ % Ελαφονιςι 30.38% Ρόλθ Χανίων 40.03% Κνωςόσ/ Φαιςτόσ 34.16% Ρόλθ Θρακλείου 39.72% Ρόλθ εκφμνου 27.45% Ρόλθ Θρακλείου 36.54% Χερςόνθςοσ/ Μάλια 33.33% Βάι 32.98% Άλλο % Κνωςόσ/ Φαιςτόσ 34.50% Ρόλθ Αγ. Νικολάου 33.25% Σπιναλόγκα 27.76% Κνωςόσ/ 16.79% Άλλο 5 Κνωςόσ/ 27.66% Ρόλθ εκφμνου 30.64% Φαιςτόσ Φαιςτόσ 26.99% Φαράγγι Ρόλθ Αγ % 26.35% Άλλο 6 Χερςόνθςοσ/ 21.05% Σαμαριάσ Νικολάου Μάλια 23.16% Ρόλθ Θρακλείου 13.99% Χερςόνθςοσ/ Μάλια 19.65% Ρόλθ Χανίων 20.05% Ρόλθ εκφμνου 21.17% Φαλάςαρνα 12.59% Ελαφονιςι 17.76% Σπιναλόγκα 20.01% νιςοσ Χρυςι 19.17% Μουςεία Χανίων 8.33% Σπιναλόγκα 13.39% Βάι 11.85% Άλλο % Ρόλθ Αγ. Φαράγγι Μουςεία 6.80% 12.08% Νικολάου Σαμαριάσ Θρακλείου 11.33% Ρόλθ Χανίων 14.57% 3 Θ επιλογι «Ρόλθ εκφμνου» περιλαμβάνει και τθν επιλογι «Φορτζτςα» 4 Θ επιλογι «Άλλο» ςτα Χανιά περιλαμβάνει κυρίωσ: Μπάλοσ, Γραμβοφςα, Ραλαιόχωρα, Φραγκοκάςτελο 5 Θ επιλογι «Άλλο» ςτα ζκυμνο περιλαμβάνει κυρίωσ: Σπιλι, Κουρνάσ, Γεωργιοφπολθ 6 Στο Θράκλειο: Μάταλα και waterparks 7 Στο Λαςίκι: Οροπζδιο, Μονι Τοπλοφ Σ ε λ ί δ α

12 Οι Ρϊςοι είναι οι πιο κινθτικοί Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είναι αρκετά κινθτικοί ςτα αξιοκζατα τθσ κφριασ περιοχισ διαμονισ τουσ Οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι δεν είναι γενικά κινθτικοί Οι κανδιναβοί επιςκζπτονται ελάχιςτα τα αξιοκζατα εκτόσ τθσ κφριασ περιοχισ διαμονισ τουσ Υπενκυμίηεται βζβαια πωσ λόγω τθσ δυνατότθτασ πολλαπλισ επιλογισ τα παραπάνω ποςοςτά υποδεικνφουν τθ δθμοτικότθτα του κάκε τόπου είτε ανάμεςα ςτο ςφνολο των επιςκεπτϊν (πρϊτοσ πίνακασ) είτε ανάμεςα ςτουσ τουρίςτεσ του κάκε νομοφ (δεφτεροσ πίνακασ). Σε κάκε νομό, δθμοφιλζςτεροσ τόποσ προοριςμοφ εμφανίηεται θ πόλθ τθσ πρωτεφουςασ του. Ιδιαίτερα οι επιςκζπτεσ του νομοφ Χανίων, επιςκζπτονται πολφ περιςςότερο τθν πρωτεφουςα του νομοφ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ επιςκζπτεσ των άλλων νομϊν. Αξιοςθμείωτο είναι επιπλζον το γεγονόσ πωσ θ επιλογι «Χερςόνθςοσ/Μάλια» ξεπερνά ςε δθμοτικότθτα πολλά «κλαςςικά» αξιοκζατα του νθςιοφ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν ο οποίοσ διαμζνει ςτθν περιοχι και δεν μετακινείται. Ραρατθρείται επίςθσ, όπωσ είναι φυςιολογικό, μία γεωγραφικι εγγφτθτα ανάμεςα ςτουσ τόπουσ επίςκεψθσ και ςτον τόπο διαμονισ των τουριςτϊν. Σε περαιτζρω αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν, διαπιςτϊκθκε πωσ και θ εκνικότθτα των τουριςτϊν επθρεάηει τθ διάκεςθ επίςκεψθσ. Γενικά πάντωσ, υπάρχει μεγάλθ ποικιλομορφία ςτισ απαντιςεισ των επιςκεπτϊν, γεγονόσ που ςυνδζεται άμεςα με το μζγεκοσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (ιςτορία, φυςικά τοπία) τθσ Κριτθσ και βεβαίωσ με το πλικοσ των επιλογϊν που ζχει ζνασ επιςκζπτθσ. Για τισ επιλογζσ διαςκζδαςθσ, θ ζρευνα ζγινε με τον ίδιο τρόπο, δόκθκε δθλαδι ςτουσ τουρίςτεσ μία λίςτα με 10 επιλογζσ δραςτθριότθτεσ, ηθτϊντασ τουσ να ςθμειϊςουν αυτζσ που επιλζγανε κυρίωσ για τθ ψυχαγωγία τουσ. Υπιρχε και πάλι θ δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ και θ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ οποιαδιποτε άλλθσ δραςτθριότθτασ. Οι επιλογζσ που παρουςιαηόταν ςτο ερωτθματολόγιο ιταν οι παρακάτω: Ιςτορικά-Αρχαιολογικά μνθμεία Εκδρομζσ-Ρερίπατοι Δραςτθριότθτεσ παραλίασ Ρεριοχζσ φυςικοφ κάλλουσ Αγορζσ Κζντρα νυχτερινισ διαςκζδαςθσ (bar, night club) Άκλθςθ (π.χ. tennis) Εκδθλϊςεισ ξενοδοχείου (π.χ. Ραραδοςιακζσ παραδοςιακζσ βραδιζσ, animateur, Ταβζρνεσ εκδθλϊςεισ/γιορτζσ κλπ) Στο ςφνολο λοιπόν των επιςκεπτϊν οι τρείσ πρϊτεσ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ αναδεικνφονται οι «δραςτθριότθτεσ παραλίασ», οι «ταβζρνεσ» και οι «περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ». Θ δθμοτικότθτα αυτϊν κακϊσ και 60% 50% 40% 52.62% 49.65% 48.97% 30% 39.23% 35.32% 30.89% 20% 10% 0% 22.14% 16.95% 7.54% 5.19% 2.57% Σ ε λ ί δ α

13 των υπολοίπων επιλογϊν αναγράφεται ςτθν αντίςτοιχθ ράβδο ςτο ςχετικό ςχιμα. Ωςτόςο, εντοπίςτθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ ανά νομό, οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτο παρακάτω ςχιμα, αφοφ βζβαια επεξθγθκεί ο τρόποσ παρουςίαςθσ : Καταρχιν, θ διάταξθ των επιλογϊν διαςκζδαςθσ είναι ίδια με το παραπάνω ςχιμα. Θεωρείται λοιπόν ωσ βάςθ (0%) το ποςοςτό δθμοτικότθτασ που ζλαβε θ κάκε επιλογι ςτο ςφνολο των επιςκεπτϊν και απεικονίηεται ωσ κετικι διαφορά θ διαφορά του κάκε νομοφ, αν αυτό είναι μεγαλφτερο από το ςυνολικό ποςοςτό, και ωσ αρνθτικι διαφορά αν το ποςοςτό του εν λόγω νομοφ είναι μικρότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό του ςυνόλου. Για παράδειγμα, παρατθρείται πωσ θ δραςτθριότθτα «περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ» ζχει ςαφϊσ μικρότερο ποςοςτό δθμοτικότθτασ ανάμεςα ςτουσ τουρίςτεσ του ν. Θρακλείου ενϊ αρκετά μεγαλφτερα ποςοςτά ανάμεςα ςτουσ τουρίςτεσ των νομϊν εκφμνου και Λαςικίου. Αντίκετα, θ επιλογι «Κζντρα νυχτερινισ διαςκζδαςθσ» ζχει ςαφϊσ μεγαλφτερθ δθμοτικότθτα ςτο ν. Θρακλείου και μικρότερθ ςτουσ νομοφσ Χανίων και εκφμνου. 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% ΧΑΝΙΑ ΕΘΥΜΝΟ ΘΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Οι ίδιεσ βζβαια επιλογζσ διαςκζδαςθσ εμφανίηουν διαφορζσ και ανάμεςα ςτισ εκνικότθτεσ. Χρθςιμοποιϊντασ πράςινο βζλοσ για να υποδειχτεί μία επιπλζον προτίμθςθ και κόκκινο βζλοσ για τθν περίπτωςθ τθσ μειωμζνθσ προτίμθςθσ, απεικονίηονται οι διαφορζσ που εμφανίηονται ανάμεςα ςτισ εκνικότθτεσ για τισ κυριότερεσ επιλογζσ διαςκζδαςθσ Σ ε λ ί δ α

14 8 ΔΑΠΑΝΕ Ζνα από τα πλζον ςθμαντικά ηθτιματα αυτισ τθσ μελζτθσ είναι να εκτιμιςει τισ δαπάνεσ τισ οποίεσ πραγματοποιοφν οι τουρίςτεσ κατά τθ διαμονι τουσ ςτο νθςί και να προςπακιςει να διερευνιςει αν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (π.χ. θλικία, περιοχι διαμονισ, κατάλυμα διαμονισ κ.α.) τα οποία τισ επθρεάηουν. Οι αναλφςεισ αυτισ τθσ παραγράφου βαςίηονται ςτα ποςά που ξοδζψανε κατά τθ διαμονι τουσ ςτθν Κριτθ κατά άτομο, για οποιονδιποτε άλλο λόγο εκτόσ των δαπανϊν τουσ για αγορά ειςιτθρίων και διαμονισ τουσ. Τα ποςά αυτά προκφπτουν μετά από τθν απάντθςθ τουσ ςτθν ερϊτθςθ «πόςα ξοδζψατε κατά άτομο κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν ςασ (εκτόσ ειςιτθρίων και διαμονισ). Λόγω τθσ ςθμαςίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ, και τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ φφςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ερϊτθςθσ, ζγιναν πρόςκετοι ζλεγχοι εγκυρότθτασ των ερωτθματολογίων. Τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται βαςίηονται ςτα ςτοιχεία των ζγκυρων ερωτθματολογίων του δείγματοσ. Το ςφάλμα εκτίμθςθσ που αναφζρουμε ςε κάκε αποτζλεςμα ζχει υπολογιςτεί με ςτατιςτικό επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95%. Οι κατά κεφαλιν δαπάνεσ φαίνεται επιπλζον πωσ επθρεάηονται και από τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των τουριςτϊν. Στα αμζςωσ επόμενα γραφιματα παρουςιάηονται οι διαφορζσ αυτζσ τόςο ωσ προσ τισ μζςεσ τιμζσ τουσ (μπλε ράβδοι για τισ θμεριςιεσ δαπάνεσ, πράςινεσ για τισ ςυνολικζσ), όςο και ωσ προσ το εφροσ των διαφορϊν τουσ (πορτοκαλί γραμμζσ εφρουσ). Το εφροσ δείχνει το ςτατιςτικό ςφάλμα εκτίμθςθσ των αποτελεςμάτων Σ ε λ ί δ α

15 Σ ε λ ί δ α

16 Επιπλζον, παρατθρείται πωσ οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφν οι τουρίςτεσ, επθρεάηονται από τθν εκνικότθτα τουσ. Μάλιςτα οι διαφορζσ αυτζσ είναι αρκετά ςθμαντικζσ κακϊσ για τθν θμεριςια δαπάνθ θ διαφορά από τθ μζγιςτθ μζςθ τιμι μζχρι τθν ελάχιςτθ είναι περίπου 20, ενϊ για τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ θ αντίςτοιχθ διαφορά υπολογίηεται περίπου ςτα 280. Στα ςχιματα παρουςιάηονται οι εκνικότθτεσ με τισ μεγαλφτερεσ και τισ μικρότερεσ μζςεσ τιμζσ, για τισ θμεριςιεσ και τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ, με τισ αποκλίςεισ τουσ (κετικζσ και αρνθτικζσ) με επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95%. Διευκρινίηεται πωσ οι «ϊςοι» περιλαμβάνουν και τουσ Εςκονοφσ Λετονοφσ. Αναλφοντασ περαιτζρω, ςε επίπεδο εκνικοτιτων, τισ δαπάνεσ των τουριςτϊν, εξετάςτθκε το πόςο ςυνειςφζρανε ςυνολικά ςτο τουριςτικό ειςόδθμα μζςω τριϊν παραγόντων: πόςα ξοδεφουνε κατά κεφαλιν ανά θμζρα, πόςεσ θμζρεσ μείνανε και πόςα άτομα ιτανε. Ο τρίτοσ παράγοντασ εξετάηεται από δφο διαφορετικζσ απόψεισ: το μζςο μζγεκοσ ομάδασ, όπωσ προκφπτει από τον αρικμό μελϊν οικογζνειασ, και τον αρικμό των αφίξεων, όπωσ προκφπτει από τισ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ των αεροδρομίων Ν. Καηαντηάκθσ και Ι. Δαςκαλογιάννθσ για το Στα γραφιματα λοιπόν που ακολουκοφν, ο κάκετοσ άξονασ αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ διάρκεια παραμονισ, με τισ τιμζσ να αυξάνουν προσ τα επάνω. Ο οριηόντιοσ άξονασ αντιςτοιχεί ςτο πλικοσ των ατόμων (είτε ωσ μζγεκοσ ομάδασ, είτε ωσ πραγματικζσ αφίξεισ), με τισ τιμζσ να αυξάνουν κακϊσ μετακινοφμαςτε προσ τα δεξιά. Τζλοσ, ο τρίτοσ παράγοντασ, το ποςό δθλαδι των κατά κεφαλιν θμεριςιων δαπανϊν, απεικονίηεται ςτο μζγεκοσ τθσ κάκε ςφαίρασ, κακϊσ οι ςφαίρεσ είναι τόςο μεγαλφτερεσ όςο μεγαλφτερεσ είναι οι δαπάνεσ τθσ κάκε εκνικότθτασ. Το επικυμθτό επομζνωσ είναι να ζχουμε μεγάλεσ ςφαίρεσ ςτο πάνω δεξιά τεταρτθμόριο. Για παράδειγμα από το αμζςωσ επόμενο γράφθμα φαίνεται πωσ οι Δανοί ζχουν ικανοποιθτικό μζγεκοσ δαπανϊν και μζγεκοσ ομάδασ (οικογζνειασ) ωςτόςο χρειάηεται κάποια αφξθςθ ςτθ διάρκεια παραμονισ τουσ. Αντίςτοιχα, για τουσ ϊςουσ, διαπιςτϊνουμε πωσ θ διάρκεια παραμονισ τουσ και το μζςο ποςό που δαπανοφν είναι ικανοποιθτικό, και πωσ οι προςπάκειεσ πρζπει να εςτιαςτοφν ςτθν αφξθςθ του μεγζκουσ τθσ ομάδασ Σ ε λ ί δ α

17 Ζνα επιπλζον παράδειγμα για το επόμενο γράφθμα είναι θ Γερμανία, θ οποία αν και ζχει πολφ ικανοποιθτικό αρικμό αφίξεων και ςχετικά ικανοποιθτικι διάρκεια παραμονισ, παρουςιάηει μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ του ποςοφ που ξοδεφουν οι κάτοικοι τθσ ςτισ διακοπζσ τουσ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει επίςθσ να εκτιμθκεί το μζγεκοσ των δαπανϊν των τουριςτϊν ανάλογα με τισ επιλογζσ τουσ για το κατάλυμα διαμονισ. Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν, τισ ίδιεσ επιλογζσ για το κατάλυμα διαμονισ με αυτζσ τθσ ενότθτασ 6, εξετάηονται οι ςυνδυαςμοί των αποτελεςμάτων τόςο για τισ θμεριςιεσ όςο και για τισ ςυνολικζσ Σ ε λ ί δ α

18 δαπάνεσ. Για τισ επιλογζσ καταλφματοσ «Σπίτι φίλων / ςυγγενϊν» και «Ενοικιαηόμενο δωμάτιο / κατοικία» οι αποκλίςεισ είναι μεγαλφτερεσ από τισ υπόλοιπεσ κακϊσ τα αντίςτοιχα μεγζκθ του δείγματοσ (ποςοςτά επιλογισ) είναι ςχετικά μικρά (2% και 3% αντίςτοιχα) και δεν είναι εφικτό να δοκεί εκτίμθςθ με μικρό εφροσ αποκλίςεων. Ραρατθρείται λοιπόν πωσ τα περιςςότερα χριματα τόςο ςτισ κατά κεφαλιν δαπάνεσ ανά θμζρα, όςο και ςτθ ςυνολικι διάρκεια των διακοπϊν τουσ ξοδεφουν οι τουρίςτεσ που διαμζνουν ςε διαμζριςμα / ςτοφντιο, ενϊ τα λιγότερα και ςτισ δφο κατθγορίεσ δαπανϊν (θμεριςιεσ, ςυνολικζσ), ξοδεφουν οι τουρίςτεσ που διαμζνουν ςε ξενοδοχείο all-inclusive. Διαμζριςμα/ ςτοφντιο ± 1.94 Ξενοδοχείο ± 1.81 πίτι φίλων/ςυγγενϊν ± 6.55 Ενοικ. δωμάτιο/κατοικία ± 5.77 Ξενοδοχείο-all inclusive ± 2.01 Διαμζριςμα/ ςτοφντιο ± πίτι φίλων/ςυγγενϊν ± Ενοικ. δωμάτιο/κατοικία ± Ξενοδοχείο ± Ξενοδοχείο-all inclusive ± ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 9.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Οι ποιοτικζσ αναλφςεισ των δεδομζνων ικανοποίθςθσ βαςίςτθκαν ςτθ μζκοδο MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis), θ οποία αποτελεί μια πρωτότυπθ μεκοδολογία που ζχει αναπτυχκεί από το ΕΓΑ.Σ.Υ.Α. (Εργαςτιριο Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ Αποφάςεων). Βαςίηεται δε ςτθ λογικι ότι θ ςυνολικι ικανοποίθςθ κάκε μεμονωμζνου πελάτθ εξαρτάται από ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν τα χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ (τουριςτικό προϊόν) που ζχει χρθςιμοποιθκεί. Με βάςθ τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, το πρόβλθμα τθσ ικανοποίθςθσ των τουριςτϊν μπορεί να δομθκεί ιεραρχικά όπωσ ακριβϊσ παρουςιάηεται ςτο παρακάτω ςχιμα, αναλφοντασ ςε βάκοσ τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ τθσ ικανοποίθςθσ. Ικανοποίθςθ από το υποκριτιριο 1.2 Ικανοποίθςθ από... Ικανοποίθςθ 2 ου κριτθρίου Ικανοποίθςθ 1 ου κριτθρίου Ικανοποίθςθ από το υποκριτιριο 1.1 Ικανοποίθςθ 1 ου κριτθρίου Ικανοποίθςθ από το υποκριτιριο 1.ν Ικανοποίθςθ ν-οςτοφ κριτθρίου ΟΛΙΚΘ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ Στισ άλλεσ αναλφςεισ ικανοποίθςθσ υπάρχει το πρόβλθμα χειριςμοφ τθσ ποιοτικισ μορφισ των δεδομζνων, για το οποίο επιχειρείται ςυνικωσ μια αυκαίρετθ κωδικοποίθςθ, θ οποία ςυνικωσ διαςτρεβλϊνει τθ διακζςιμθ πλθροφορία. Το πλεονζκτθμα τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ εδϊ μεκοδολογίασ MUSA είναι πωσ ξεπερνάει το πρόβλθμα του χειριςμοφ των ποιοτικϊν δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ προχωρθμζνεσ τεχνικζσ τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ. Τα ςθμαντικότερα αποτελζςματα τθσ μεκόδου είναι τα εξισ: Σ ε λ ί δ α

19 Δείκτθσ ολικισ ικανοποίθςθσ: δείχνει κατά μζςο όρο, ςε μία κλίμακα 0-100%, πόςο ικανοποιθμζνοι ςυνολικά είναι οι πελάτεσ (τουρίςτεσ ςτθν προκειμζνθ ζρευνα). Θ τιμι 100% ςθμαίνει πωσ όλοι οι πελάτεσ απαντιςανε πωσ ζχουν το μζγιςτο βακμό ικανοποίθςθσ ενϊ το 0% δθλϊνει το ακριβϊσ αντίκετο. Δείκτεσ ικανοποίθςθσ κριτθρίων/υποκριτθρίων: δείχνουν κατά μζςο όρο, ςε μία κλίμακα 0-100%, πόςο ικανοποιθμζνοι είναι οι πελάτεσ ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο/υποκριτιριο. Βάρθ κριτθρίων/υποκριτθρίων ικανοποίθςθσ: υποδθλϊνουν το ςχετικό βακμό ςθμαντικότθτασ που δίνει το ςφνολο των πελατϊν ςτισ διαςτάςεισ ικανοποίθςθσ που ζχουν κακοριςτεί. Θ φυςικι ερμθνεία των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι τα βάρθ είναι βακμοί παραχϊρθςθσ (trade-offs) μεταξφ των αξιϊν ςτα κριτιρια. Διαγράμματα δράςθσ: τα διαγράμματα αυτά βαςίηονται ςτθ ςφνκεςθ των βαρϊν των κριτθρίων ικανοποίθςθσ με τουσ μζςουσ δείκτεσ ικανοποίθςθσ και μποροφν να προςδιορίςουν ποια είναι τα δυνατά και τα αδφνατα ςθμεία τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν, κακϊσ και το που πρζπει να ςτραφοφν οι προςπάκειεσ βελτίωςθσ. Κάκε διάγραμμα δράςθσ χωρίηεται ςε τεταρτθμόρια ανάλογα με τθν απόδοςθ (μζςοι δείκτεσ ικανοποίθςθσ) και τθ ςθμαντικότθτα (βάρθ) των κριτθρίων: o Ρεριοχι ιςχφουςασ κατάςταςθσ (χαμθλι απόδοςθ και ςθμαντικότθτα). o Ρεριοχι ιςχφοσ(υψθλι απόδοςθ και ςθμαντικότθτα). o Ρεριοχι δράςθσ (χαμθλι απόδοςθ και υψθλι ςθμαντικότθτα). o Ρεριοχι μεταφοράσ πόρων (υψθλι απόδοςθ και χαμθλι ςθμαντικότθτα). 9.2 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Θ λογικι παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων ακολουκεί τθν ιεραρχικι δομι που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου MUSA. Ζτςι, παρουςιάηονται πρϊτα τα αποτελζςματα που αφοροφν ςτθν ολικι ικανοποίθςθ και ζπειτα τα αποτελζςματα των επιμζρουσ διαςτάςεων. Τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται αντιςτοιχοφν ςτο ςφνολο του δείγματοσ, αφοφ πρόςκετεσ αναλφςεισ δείχνουν ότι δεν υπάρχουν μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ ανά νομό, ανά εκνικότθτα ι με βάςθ τα κυριότερα χαρακτθριςτικά των τουριςτϊν (θλικία, ειςόδθμα, εκπαίδευςθ, δαπάνεσ, πακζτο διαμονισ, κλπ). Ραρόλα Σ ε λ ί δ α

20 αυτά, οι αναλφςεισ δείχνουν ότι: οι ϊςοι εμφανίηουν ςχετικά μεγαλφτερο και οι Ολλανδοί μικρότερο επίπεδο ικανοποίθςθσ, οι Ιταλοί δίνουν μεγαλφτερθ ςθμαντικότθτα ςτθ διαμονι, οι ϊςοι ςτθ διατροφι και οι Ολλανδοί ςτο περιβάλλον-άνκρωποι. Τζλοσ, το επίπεδο ικανοποίθςθσ είναι λίγο μικρότερο όςο μεγαλφτερεσ είναι οι δαπάνεσ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ και το ειςόδθμα (λόγω απαιτθτικότθτασ). Στο ςφνολο του δείγματοσ λοιπόν, το κριτιριο που αφορά ςτο «Ρεριβάλλον Άνκρωποι» εμφανίηει τθν καλφτερθ απόδοςθ για το τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ, ενϊ τθν χειρότερθ επίδοςθ φαίνεται να ζχει το κριτιριο που ςχετίηεται με τα αεροδρόμια του νθςιοφ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ, πωσ τα δφο αυτά κριτιρια είναι το ςθμαντικότερο και το λιγότερο ςθμαντικό αντίςτοιχα (ςφμφωνα με τα βάρθ ςθμαντικότθτασ). Το γεγονόσ αυτό αντικατοπτρίηεται ςτο αντίςτοιχο διάγραμμα δράςθσ για τθν ολικι ικανοποίθςθ. Διευκρινίηεται πωσ τα διαγράμματα δράςθσ που παρατίκενται δείχνουν τθ ςχετικι απόδοςθ και ςθμαντικότθτα μεταξφ τθσ οικογζνειασ των κριτθρίων (ι των υποκριτθρίων ςτα επιμζρουσ διαγράμματα) Σ ε λ ί δ α

21 Υποκριτιρια Δείκτεσ Ικανοποίθςθσ Βάρθ Δωμάτιο % 22.78% ΚΡΙΣΗΡΙΟ : «ΔΙΑΜΟΝΗ» Διάγραμμα Δράςθσ Προςωπικό % 14.35% Τπθρεςίεσ % 14.67% Σιμι / Αξία % 15.53% Κακαριότθτα % 13.49% Περιβάλλον % 19.19% Σχετικά με τισ διαςτάςεισ ικανοποίθςθσ του κριτθρίου «Διαμονι» παρατθρείται πωσ θ υψθλότερθ τιμι ικανοποίθςθσ επιτυγχάνεται για το υποκριτιριο το οποίο είναι και το πιο ςθμαντικό ( το δωμάτιο χϊροσ διαμονισ), ενϊ το γεγονόσ ότι το υποκριτιριο «Ρροςωπικό» ζχει υψθλι ικανοποίθςθ και χαμθλι ςθμαντικότθτα υποδεικνφει περικϊρια βελτίωςθσ (πρζπει να αξιοποιθκεί περιςςότερο). Ρροςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ διάςταςθ Value for money τθσ διαμονισ αφοφ δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ ζχει ςχετικά χαμθλι απόδοςθ. Με ανάλογο τρόπο, διακρίνουμε ςτισ επιμζρουσ διαςτάςεισ ικανοποίθςθσ για τθ διατροφι, πωσ το τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ αποδίδει καλά ςτα κρίςιμα χαρακτθριςτικά (ποιότθτα φαγθτοφ και χϊροσ περιβάλλον εςτιατορίων), ενϊ οι χαμθλζσ του επιδόςεισ αφοροφν ςε λιγότερο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά (ποικιλία πιάτων). Στο κομμάτι τθσ διατροφισ, εμφανίηονται ωσ ευκαιρίεσ για αξιοποίθςθ θ κακαριότθτα των χϊρων εςτίαςθσ και θ εξυπθρζτθςθ. Στο κριτιριο «Ρεριβάλλον Άνκρωποι» εμφανίηονται τα δφο χαρακτθριςτικά με τισ υψθλότερεσ επιδόςεισ ικανοποίθςθσ : το κλίμα και το φυςικό περιβάλλον. Ρροςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ διάςταςθ τθσ φιλοξενίασ ςυμπεριφοράσ των ντόπιων κακϊσ είναι εξίςου ςθμαντικι με το κλίμα και το φυςικό περιβάλλον, ωςτόςο δεν πετυχαίνει τα ίδια επίπεδα ικανοποίθςθσ Σ ε λ ί δ α

22 Υποκριτιρια Ποιότθτα φαγθτοφ Ποικιλία πιάτων Δείκτεσ Ικανοπ. Βάρθ 88.13% 19.21% 84.11% 14.36% Εξυπθρζτθςθ 87.12% 15.26% ΚΡΙΣΗΡΙΟ : «ΔΙΑΣΡΟΦΗ» Διάγραμμα Δράςθσ Σιμι / Αξία 84.36% 15.54% Κακαριότθτα 87.02% 15.33% Χϊροσ- Περιβάλλον 87.16% 20.30% ΚΡΙΣΗΡΙΟ : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Τποκριτιρια Δείκτεσ Ικανοπ. Βάρθ Διάγραμμα Δράςθσ Κλίμα 96.85% 21.24% Φυςικό περιβάλλον 93.27% 20.20% Κακαριότθτα παραλίασ 83.13% 12.21% Ήςυχο περιβάλλον 80.34% 12.32% Σοπικι αρχιτεκτονικι 80.44% 13.41% Φιλοξενία 86.83% 20.62% Το κριτιριο «Υποδομζσ Αςφάλεια» εμφανίηει ζνα από τα χαρακτθριςτικά ςτα οποία οι τουρίςτεσ δθλϊνουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά ικανοποίθςθσ (αίςκθςθ αςφάλειασ) αλλά και ζνα χαρακτθριςτικό ςτο οποίο είναι πλζον δυςαρεςτθμζνοι (δρόμοι - πεηοδρόμια). Είναι βζβαια κετικό το γεγονόσ ότι ταυτόχρονα κωροφν τθν αίςκθςθ αςφάλειασ από τα πλζον ςθμαντικά χαρακτθριςτικά ενϊ τουσ δρόμουσ και τα πεηοδρόμια από τα λιγότερο ςθμαντικά. Τποκριτιρια Δείκτεσ Ικανοπ. Βάρθ ΚΡΙΣΗΡΙΟ : «ΤΠΟΔΟΜΕ - ΑΦΑΛΕΙΑ» Διάγραμμα Δράςθσ Πλθροφορίεσ 77.60% 22.73% Δρόμοιπεηοδρόμια 60.03% 17.78% Λοιποί χϊροι 72.03% 22.00% Αίςκθςθ αςφάλειασ 90.35% 37.49% Σ ε λ ί δ α

23 Τποκριτιρια Ποικιλία επιλογϊν Δείκτεσ Ικανοπ. Βάρθ 81.56% 29.00% Χϊροι 82.73% 13.63% Κακαριότθτα χϊρων 85.70% 17.81% Εξυπθρζτθςθ 77.71% 12.93% ΚΡΙΣΗΡΙΟ : «ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ» Διάγραμμα Δράςθσ Σιμζσ 84.05% 26.61% Θ ποικιλία των επιλογϊν ςτο κομμάτι τθσ ψυχαγωγίασ και οι υπθρεςίεσ ελζγχου ςτα αεροδρόμια του νθςιοφ είναι τα δφο χαρακτθριςτικά για τα οποία πρζπει να υπάρξουν άμεςεσ δράςεισ προκειμζνου να βελτιωκεί το επίπεδο ικανοποίθςθσ των τουριςτϊν, όπωσ φαίνεται από τα αντίςτοιχα γραφιματα. Υποκριτιρια Δείκτεσ Ικανοποίθςθσ (Χανιά Θράκλειο) ΚΡΙΣΗΡΙΟ : «ΜΕΣΑΦΟΡΕ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» Βάρθ Χϊροι-Άνεςθ 77.80% 78.48% 20.71% Προςωπικό 81.33% 80.74% 20.44% Πλθροφορίεσ 74.44% 75.14% 19.69% Κακαριότθτα 66.54% 56.79% 16.89% Διάγραμμα Δράςθσ Τπθρεςίεσ ελζγχου 67.44% 66.27% 22.26% Τποκριτιρια Δείκτεσ Ικανοπ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ : «ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΣΟΠΙΚΑ ΜΕΑ» Βάρθ Διακεςιμότθτα 90.27% 21.53% Εξυπθρζτθςθ 84.52% 17.35% Διάγραμμα Δράςθσ Κατάςταςθ μζςου 87.80% 24.40% Σιμι 86.19% 21.49% Οδθγικι αςφάλεια 56.32% 15.22% Ραρατθρείται πωσ ςε γενικζσ γραμμζσ, θ Κριτθ πετυχαίνει να ικανοποιεί τουσ τουρίςτεσ τθσ ςτισ ςθμαντικζσ διαςτάςεισ, ενϊ οι αδυναμίεσ τθσ βρίςκονται κυρίωσ ςε λιγότερο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά. Ελάχιςτεσ είναι οι εξαιρζςεισ όπωσ θ ποικιλία των επιλογϊν ψυχαγωγίασ και οι υπθρεςίεσ ελζγχου ςτα αεροδρόμια. Το μικρότερο βακμό ικανοποίθςθσ εμφανίηουν θ οδθγικι αςφάλεια και οι υποδομζσ ςε δρόμουσ και πεηοδρόμια, ενϊ αντίκετα ο μεγαλφτερο βακμόσ εμφανίηεται για το κλίμα, τισ φυςικζσ ομορφιζσ και τθν αίςκθςθ αςφάλειασ Σ ε λ ί δ α

24 10 ΑΦΟΙΩΗ Θ αφοςίωςθ (Loyalty) των επιςκεπτϊν ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ μπορεί να μετρθκεί με διάφορουσ τρόπουσ. Λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ τθσ και του καταναλωτικοφ οφζλουσ που επιφζρει, ςτθν παροφςα ζρευνα εξετάηεται από αρκετζσ διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Μία πρϊτθ άποψθ αποκτάται εξετάηοντασ τουσ επαναλαμβανόμενουσ πελάτεσ, αυτοφσ δθλαδι που ζχουν ιδθ πραγματοποιιςει μία ι περιςςότερεσ επιςκζψεισ ςτθν Κριτθ κατά το παρελκόν. Το ποςοςτό λοιπόν αυτϊν των πελατϊν είναι λίγο μεγαλφτερο από το 1/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ των επιςκεπτϊν (37%) και προκφπτει από τισ απαντιςεισ που δϊςανε οι ίδιοι οι τουρίςτεσ όταν ερωτθκικανε «Ζχετε ξαναζρκει ςτθν Κριτθ;». Σθμαντικι διαφορά παρατθρείται ςτο νομό Χανίων, όπου οι τουρίςτεσ που ζχουν ξαναζρκει ςτθν Κριτθ είναι ςχεδόν οι μιςοί από τουσ τουρίςτεσ του νομοφ. Σο ποςοςτό των πελατών που έχει ξαναέρθει ςτην Κρήτη, ανάμεςα ςτουσ τουρίςτεσ του κάθε νομού είναι: Φανιά : 50,97% Ρέθυμνο : 37,76% Ηράκλειο : 28,81% Λαςίθι : 30,52% Διακρίνονται επίςθσ κάποιεσ υπο-κατθγορίεσ τουριςτϊν που εμφανίηουν μεγαλφτερα ποςοςτά: Θ θλικιακι ομάδα των «μεγαλφτερθ από 61 ετϊν» και όςοι ταξιδεφουν μόνοι, είναι δφο από αυτζσ. Επίςθσ, οι τουρίςτεσ που επιλζγουν για κατάλυμα allinclusive ξενοδοχείο δείχνουν μικρότερα επίπεδα αφοςίωςθσ, ωσ προσ αυτό το μζτρο. Άξιο αναφοράσ είναι το γεγονόσ ότι όςο μεγαλϊνει το ειςόδθμα των επιςκεπτϊν, αυξάνει και το ποςοςτό αυτϊν που ζχουν ξαναζρκει. Διαφορζσ παρατθροφνται επίςθσ και μεταξφ των εκνικοτιτων των τουριςτϊν. Ζτςι, Ιταλοί και ϊςοι εμφανίηονται να ζχουν τα μικρότερα ποςοςτά επαναλαμβανόμενων πελατϊν, ωςτόςο πρζπει να λάβουμε υπόψθ πωσ οι ϊςοι τουρίςτεσ είναι ζνα νζο ςχετικά αγοραςτικό κοινό, αντίκετα με τισ κλαςςικζσ αγορζσ (Γερμανία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Σκανδιναβία). Ανάμεςα ςε αυτοφσ που ζχουν ξανα-επιςκεφτεί τθν Κριτθ, εξετάηεται και το πλικοσ των επιςκζψεων. Ππωσ φαίνεται ςτο ςχετικό γράφθμα, περιςςότεροι από 1 ςτουσ 4 ζχουν ζρκει ςτο νθςί για περιςςότερεσ από τρεισ φορζσ (ποςοςτό δθλαδι περίπου 10% του ςυνολικοφ όγκου των επιςκεπτϊν), γεγονόσ που υποδεικνφει μία κρίςιμθ μάηα ςτακερϊν πελατϊν. Στθ ςυνζχεια θ αφοςίωςθ μελετάται από μία άλλθ ςκοπιά, χρθςιμοποιϊντασ ζνα ηεφγοσ ερωτιςεων: «Ρόςο πικανόν είναι να Επιςκεφτείτε ξανά ςτο άμεςο μζλλον τθν Κριτθ για διακοπζσ;» και «Ρόςο πικανόν είναι να Συςτιςετε ςε φίλουσ/ςυγγενείσ να επιςκεφτοφν τθν Κριτθ για διακοπζσ;». Χρθςιμοποιϊντασ μία πενταβάκμια κλίμακα για τισ πικανότθτεσ από «Κακόλου πικανό» ζωσ «Σίγουρα», εκτιμάται πωσ κατά τθ διλωςθ των τουριςτϊν, το τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ πετυχαίνει κετικά αποτελζςματα αφοςίωςθσ. Ραρατθροφμε επίςθσ πωσ οι ίδιεσ υποκατθγορίεσ τουριςτϊν που εξετάςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ διάςταςθ τθσ αφοςίωςθσ (επαναλαμβανόμενοι πελάτεσ), δθλαδι θ θλικιακι ομάδα των «μεγαλφτερθ από 61 ετϊν» και όςοι ταξιδεφουν μόνοι, κακϊσ και οι τουρίςτεσ που επιλζγουν all-inclusive ξενοδοχείο, ζχουν τθν ίδια ςυμπεριφορά και ωσ προσ αυτό το μζτρο. Δθλαδι, οι δφο πρϊτεσ αυξθμζνθ και θ τρίτθ μειωμζνθ αφοςίωςθ. Σθμειϊνεται επίςθσ πωσ οι διαφορζσ μεταξφ των νομϊν ςτα ςυγκεκριμζνα μζτρα αφοςίωςθσ είναι πολφ μικρζσ ζωσ ανφπαρκτεσ Σ ε λ ί δ α

25 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% Θα μασ ςυςτιςετε; Θα ξανάρκετε; Ζνασ ακόμθ τρόποσ να εξεταςτεί θ αφοςίωςθ των τουριςτϊν είναι να μετρθκεί ο βακμόσ επιβεβαίωςθσ των προςδοκιϊν τουσ. Για το λόγο αυτό ηθτικθκε από τουσ τουρίςτεσ να χαρακτθρίςουν τθν εμπειρία των διακοπϊν τουσ ςε ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ τουσ πάνω ςε μία πενταβάκμια κλίμακα, αποδίδοντασ τθν διάψευςθ ςτθ διατφπωςθ «Χειρότερα» και τθν υπερβάλλουςα επιβεβαίωςθ ςτθ διατφπωςθ «Καλφτερα». Τα αποτελζςματα δείχνουν πωσ ςτο ουδζτερο ςθμείο τθσ κλίμακασ («Ρερίπου όπωσ περίμενα») βρίςκεται περίπου το 1/3 των επιςκεπτϊν αλλά τα κετικά ςθμεία («Ρολφ Ρικανό» ι «Σίγουρα») ςυγκεντρϊνουν περίπου 60% ζναντι 6% που ςυγκεντρϊνουν τα αρνθτικά ςθμεία («Κακόλου πικανό» ι «Λίγο πικανό»). Ρερίπου τα ίδια αποτελζςματα ςθμειϊνονται και ςτθν ολικι ικανοποίθςθ των επιςκεπτϊν, όπου ζχουμε το 5% του δείγματοσ να απαντά τα χαμθλά επίπεδα ικανοποίθςθσ («Δυςαρεςτθμζνοσ» και «Μάλλον Δυςαρεςτθμζνοσ») ενϊ ζνα ποςοςτό κοντά ςτο 2/3 δθλϊνει τα υψθλά επίπεδα ικανοποίθςθσ («Μάλλον ικανοποιθμζνοσ» και «Ικανοποιθμζνοσ»). Τα αποτελζςματα αυτά δεν διαφζρουν ανά νομό. Ωςτόςο παρατθροφνται διαφορζσ ςε ςχζςθ με το ειςόδθμα των τουριςτϊν (όςο μεγαλφτερο είναι το ειςόδθμα, μικραίνει το επίπεδο επιβεβαίωςθσ των προςδοκιϊν) και με τθν εκνικότθτα τουσ. Για παράδειγμα από το γράφθμα ςφγκριςθσ του επιπζδου επιβεβαίωςθσ προςδοκιϊν τθσ κάκε εκνικότθτασ με το μζςο όρο, παρατθρείται πωσ οι ϊςοι δθλϊνουν ςε πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό από τουσ υπολοίπουσ «Καλφτερα», ενϊ οι Γερμανοί τα τρία χαμθλότερα επίπεδα επιβεβαίωςθσ. 11 ΕΝΣΤΠΩΕΙ Το κομμάτι που αφορά ςτισ εντυπϊςεισ των επιςκεπτϊν από τισ διακοπζσ τουσ ςτθν Κριτθ, ενςωματϊκθκε ςτο ερωτθματολόγιο με τθ μορφι ενόσ ηεφγουσ ανοικτϊν ερωτιςεων. Θ πρϊτθ ερϊτθςθ ςτόχευε ςτθν εκμαίευςθ των Σ ε λ ί δ α

26 κετικϊν εντυπϊςεων, μζςω τθσ διατφπωςθσ «Τι είναι αυτό που κα κυμάςτε με μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ» και θ δεφτερθ ςτθν εκμαίευςθ των αρνθτικϊν εντυπϊςεων μζςω τθσ ερϊτθςθσ «Τι είναι αυτό που ςασ δυςαρζςτθςε περιςςότερο». Οι τουρίςτεσ είχαν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν ελεφκερα τθν άποψθ τουσ (ανοικτι ερϊτθςθ). Οι απαντιςεισ αυτζσ ομαδοποιικθκαν ανάλογα με το αντικείμενο των εντυπϊςεων (αρνθτικϊν είτε κετικϊν) και ζτςι διαμορφϊκθκαν τα ποςοςτά για κάκε ζνα από αυτά τα αντικείμενα. Θα πρζπει να επιςθμανκεί πωσ αν και τα δφο γραφιματα (των κετικϊν και των αρνθτικϊν εντυπϊςεων) παρουςιάηονται ςε αντιδιαςτολι, θ κλίμακα των ποςοςτϊν είναι ςθμαντικά διαφορετικι (0%-60% ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, 0% - 15% ςτθ δεφτερθ). Μία ακόμθ γενικι επιςιμανςθ είναι πωσ οι κετικζσ εντυπϊςεισ είναι πολφ περιςςότερεσ από τισ αρνθτικζσ. 0% 10%20%30%40%50%60% 15% 11% 7% 3% Φυςικι ομορφιά - τοπία Κλίμα Φιλικότθτα Φαγθτό/Εςτιατόρια Κατάλυμα Νυχτερινι διαςκζδαςθ Κουλτοφρα-Ρολιτιςμόσ Οικογενειακζσ ςτιγμζσ Εκδρομζσ-Δραςτθριότθτεσ Θρεμία/Χαλάρωςθ Άλλο 32% 21% 14% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 13% 56% 14% 9% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% Κατάλυμα Αεροδρόμιο Συμπεριφορά οδθγϊν Οδικό δίκτυο & ςιμανςθ Σκουπίδια Τιμζσ Κυκλοφοριακό Θχορφπανςθ Μζςα μεταφοράσ Καιρικζσ ςυνκικεσ Φαγθτό-Διαςκζδαςθ Ραραλίεσ Ζλλειψθ φιλικότθτασ Άλλοι τουρίςτεσ Άλλο Τζλοσ, ςτισ κετικζσ εντυπϊςεισ το «Άλλο» περιλαμβάνει διάφορα τυχαία ςυμβάντα, ρακί, επικοινωνία (γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ από ντόπιουσ, ξζνεσ εφθμερίδεσ), αγορζσ, αρχιτεκτονικι, κλπ. Στισ αρνθτικζσ, το «Άλλο» περιλαμβάνει τουαλζτεσ, πρακτορείο, αδζςποτα, κάπνιςμα, πεηοδρόμια, διάφορα ςυμβάντα (κλοπι, πρόςτιμο, κλπ), κουνοφπια, κλπ. Συγκεκριμζνα για το «Αεροδρόμιο» ςτισ αρνθτικζσ εντυπϊςεισ, τα ¾ αφοροφν το Ν. Καηαντηάκθσ το ¼ το Ι. Δαςκαλογιάννθσ. 12 ΣΟΤΡΙΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ Τα αποτελζςματα για τον τουριςμό ειδικϊν ενδιαφερόντων (τουριςμόσ υπαίκρου, πολιτιςτικόσ, υγείασ/κεραπευτικόσ, περιθγθτικόσ κλπ) πρζπει να εξεταςτοφν λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε τουρίςτεσ οι οποίοι είχαν ιδθ επιλζξει το προϊόν που προςφζρει θ Κριτθ, και επομζνωσ Σ ε λ ί δ α

27 τουρίςτεσ με δεδομζνθ ςτάκμθ ενδιαφζροντοσ για τον ειδικό τουριςμό. Μία πιο ορκολογικι προςζγγιςθ κα ιταν να μελετθκεί το ενδιαφζρον για τα ςυγκεκριμζνα είδθ τουριςμοφ ςε ζνα άλλο αγοραςτικό κοινό. Κάτω από αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ, παρατθρείται ζνα 42% των επιςκεπτϊν να δθλϊνει πωσ κα ενδιαφερόταν για κάποια μορφι ειδικοφ τουριςμοφ. Μάλιςτα, ςτο νομό Λαςικίου, το ποςοςτό αυτό πλθςιάηει το 50%. Διαςταυρϊςεισ του ενδιαφζροντοσ για τισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ με τα δθμογραφικά ςτοιχεία των τουριςτϊν (θλικία, εκπαίδευςθ, ειςόδθμα) δείχνουν πωσ το ενδιαφζρον δεν επθρεάηεται από αυτά. Ρεραιτζρω αναλφςεισ δείχνουν πωσ το ενδιαφζρον για ειδικό τουριςμό είναι μεγαλφτερο από το μζςο όρο ανάμεςα ςτουσ Γερμανοφσ και ςτουσ Ιταλοφσ. Τζλοσ, από τισ θμεριςιεσ και τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ όςων εκδθλϊνουν κάποιο ενδιαφζρον για τον ειδικό τουριςμό ςε ςχζςθ με αυτοφσ που δθλϊνουν πωσ δεν ενδιαφζρονται, προκφπτει πωσ θ δεφτερθ ομάδα ξοδεφει περιςςότερα τόςο ςε θμεριςια βάςθ, όςο και ςτθ ςυνολικι διάρκεια των διακοπϊν του. 13 ΚΡΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Θ κρθτικι διατροφι αποτελοφςε μία αυτόνομθ ενότθτα ςτο ερωτθματολόγιο με ζνα ςφνολο τριϊν ερωτιςεων. Κατά το ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου, επιλζχτθκε να μθν περιλθφκεί ο «οριςμόσ» τθσ κρθτικισ διατροφισ ςτισ διατυπϊςεισ των ερωτιςεων, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται προκαταλιψεισ για τισ απαντιςεισ. Στθν ευκεία ερϊτθςθ, που ζγινε ςτουσ τουρίςτεσ για το αν γνωρίηουν τθν κρθτικι διατροφι, θ απάντθςθ ιταν κετικι ςχεδόν ςτουσ μιςοφσ από αυτοφσ (53%). Το ποςοςτό αυτό βζβαια διαφζρει από νομό ςε νομό, εμφανίηοντασ τουσ τουρίςτεσ του νομοφ Χανίων με το μικρότερο ποςοςτό γνϊςθσ ςτο κζμα. Σθμειϊνεται βζβαια ότι οι εναλλακτικζσ απαντιςεισ ιταν «Ναι / Πχι» και όχι κάποια κλίμακα γνϊςθσ (Ρολφ / Λίγο). Το ποςοςτό των πελατϊν που δθλϊνει πωσ γνωρίηει τθν κρθτικι διατροφι ανάμεςα ςτουσ τουρίςτεσ του κάκε νομοφ είναι: Χανιά : 43,97% ζκυμνο : 59,69% Θράκλειο : 55,25% Λαςίκι : 59,73% Ρρόςκετεσ διαςταυρϊςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ («γνωρίηετε τθν κρθτικι διατροφι;») με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των τουριςτϊν ανζδειξαν πωσ όςο χαμθλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευςθσ, μειϊνεται το ποςοςτό αυτϊν που γνωρίηουν τθν κρθτικι διατροφι. Επιπλζον, υπάρχουν ζντονεσ διαφορζσ μεταξφ των εκνικοτιτων: Ιταλοί, Ολλανδοί και Σκανδιναβοί παρουςιάηουν μικρά ποςοςτά γνϊςθσ τθσ κρθτικισ διατροφισ ςε αντίκεςθ με τουσ ϊςουσ και τουσ Γάλλουσ. Από αυτοφσ που δθλϊνουν πωσ γνωρίηουν τθν κρθτικι διατροφι, θ πλειοψθφία δθλϊνει επίςθσ πωσ ζχει και καλι γνϊμθ για αυτιν. Ππωσ μάλιςτα φαίνεται ςτο ςχετικό ςχιμα, 3 ςτουσ 4 (ποςοςτό 75%) εκδθλϊνει «Άριςτθ» ι Σ ε λ ί δ α

28 «Ρολφ καλι» γνϊμθ για τθν κρθτικι κουηίνα. Ενδιαφζρον ωςτόςο είναι πωσ εκφζρουν γνϊμθ για τθν κρθτικι κουηίνα και όςοι δθλϊςανε ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ πωσ δεν τθν γνωρίηουν! Σε αυτιν τθν υποκατθγορία των τουριςτϊν (δεν γνωρίηουν αλλά εκφζρουν γνϊμθ), οι γνϊμεσ για τθν κρθτικι κουηίνα φαίνονται χειρότερεσ. Διαφορζσ παρουςιάηονται και πάλι μεταξφ των εκνικοτιτων. Ζτςι, οι Ιταλοί και οι Ολλανδοί είναι αυτοί που ζχουν τθν λιγότερο καλι γνϊμθ για τθν κρθτικι κουηίνα, ενϊ οι ϊςοι και οι Άγγλοι είναι αυτοί που ζχουν τθν καλφτερθ. Αξίηει να ςθμειϊκει πωσ θ γνϊμθ των τουριςτϊν για τθν κρθτικι κουηίνα, αφοροφςε, ςφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ερϊτθςθσ, τισ γεφςεισ, τθν υγεία, τθ χριςθ ελαιόλαδου κτλ. Ηθτϊντασ επιπλζον από τουσ τουρίςτεσ να διευκρινιςουν ποια φαγθτά τουσ αρζςαν, διαπιςτϊκθκε πωσ τελικά δεν διακρίνουν τθν κρθτικι κουηίνα από τθν ελλθνικι. Οι απαντιςεισ τουσ ομαδοποιικθκαν ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ: «Ελλθνικι κουηίνα», «Κρθτικι κουηίνα» και «Λοιπά» με τισ δθμοφιλζςτερεσ απαντιςεισ ςτθν πρϊτθ κατθγορία να περιλαμβάνουν τθ χωριάτικθ ςαλάτα, το μουςακά, το τηατηίκι και το ςουβλάκι, ςτθν κατθγορία τθσ κρθτικισ κουηίνασ να περιλαμβάνουν διάφορα φαγθτά με αρνί, τον ντάκο, το ρακί, το λάδι και τισ ελιζσ, το κραςί και τα ντολμαδάκια / κολοκυκοανκοφσ. Τζλοσ ςτθν κατθγορία «Λοιπά» ταξινομικθκαν φαγθτά όπωσ πίτςα, κρζπεσ, ηυμαρικά, ςνίτςελ Σ ε λ ί δ α

29 14 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΣΩΝ Στισ παραπάνω παραγράφουσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ανά κεματικό αντικείμενο, όπου ανά περίπτωςθ διακρίκθκαν διαφοροποιιςεισ ςτθ ςυμπεριφορά των τουριςτϊν ανάλογα με τθν εκνικότθτα τουσ. Μάλιςτα, επειδι οι διαφορζσ αυτζσ είναι οριςμζνεσ φορζσ αρκετά ζντονεσ, δθμιουργοφν υπό-ομάδεσ ςτο ςφνολο του δείγματοσ. Κάκε ομάδα αντιςτοιχεί ςε μία εκνικότθτα ενϊ τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται είναι ςχετικά ωσ προσ το ςφνολο των υπολοίπων τουριςτϊν. Αναφζρονται τα χαρακτθριςτικά τα οποία διαφοροποιοφν μία ομάδα από το μζςο όρο και ςτα οποία τα μζλθ τθσ ομάδασ παρουςιάηουν παρόμοια, ςυμπεριφορά. Για τισ δφο πλζον δθμοφιλζςτερεσ εκνικότθτεσ (Γερμανοί και Βρετανοί) τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτα ςχετικά γραφιματα με φόντο τθν εκνικι τουσ ςθμαία. Τα ςτοιχεία για τισ υπόλοιπεσ εκνικότθτεσ δίνονται ςτθ ςυνζχεια Σ ε λ ί δ α

30 Γάλλοι Ολλανδοί Ιταλοί Επιςκζπτονται τθν Κριτθ για πρϊτθ φορά Επιλζγουν τθν Κριτθ περιςςότερο λόγω κλίματοσ, πολιτιςμοφ, και ςχζςθ τιμισ/αξίασ Χρθςιμοποιοφν λιγότερο το διαδίκτυο και περιςςότερο το τουριςτικό πρακτορείο Μζνουν αρκετά περιςςότερο ςε ξενοδοχείο all-inclusive και λιγότερο ςε ςτοφντιο Επιςκζπτονται αρκετά αξιοκζατα ςτισ κοντινζσ τουσ περιοχζσ Για τθν ψυχαγωγία τουσ επιλζγουν περιςςότερο εκδρομζσ, περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ, μνθμεία, παραλία και εκδθλϊςεισ ξενοδοχείου Για τθν ψυχαγωγία τουσ επιλζγουν λιγότερο νυχτερινά κζντρα και ταβζρνεσ Για τισ μετακινιςεισ τουσ προτιμοφν περιςςότερο το ενοικιαηόμενο αυτοκίνθτο Είναι γενικά λίγο περιςςότερο ικανοποιθμζνοι εξαιρϊντασ τθ διάςταςθ των τοπικϊν μεταφορϊν Δθλϊνουν μικρότερεσ πικανότθτεσ επανάλθψθσ επίςκεψθσ και ςφςταςθσ Γνωρίηουν περιςςότερο τθν κρθτικι διατροφι Ζχουν πολφ μεγαλφτερα ποςοςτά ςτθν θλικιακι κατθγορία «<24 ετϊν» Ζχουν χαμθλότερα ειςοδιματα και ζρχονται διακοπζσ κυρίωσ με φίλουσ Εξετάηουν λιγότερο άλλεσ εναλλακτικζσ (κυρίωσ Ιςπανία) Επιλζγουν τθν Κριτθ λιγότερο λόγω πολιτιςμοφ και ςχζςθ τιμισ/αξίασ Χρθςιμοποιοφν περιςςότερο το διαδίκτυο και λιγότερο το πρακτορείο, ενϊ κλείνουν ςυνικωσ πακζτο πτιςθ-διαμονι Διαμζνουν περιςςότερο ςε ςτοφντιο, για 8 ι 15 θμζρεσ Είναι οι λιγότερο κινθτικοί τουρίςτεσ Για τθν ψυχαγωγία τουσ επιλζγουν περιςςότερο νυχτερινά κζντρα και ταβζρνεσ και λιγότερο εκδρομζσ, περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ και μνθμεία Μετακινοφνται περιςςότερο με ταξί Είναι οι λιγότερο ικανοποιθμζνοι τουρίςτεσ Δθλϊνουν μικρότερεσ πικανότθτεσ επανάλθψθσ επίςκεψθσ και ςφςταςθσ Δεν δθλϊνουν ενδιαφζρον για ειδικό τουριςμό και δεν γνωρίηουν τθν κρθτικι διατροφι Ζρχονται περιςςότερο για πρϊτθ φορά Εξετάηουν περιςςότερο άλλεσ εναλλακτικζσ και κλείνουν περιςςότερο τθν τελευταία ςτιγμι Επιλζγουν τθν Κριτθ περιςςότερο λόγω πολιτιςμοφ και λιγότερο λόγω κλίματοσ και εξυπθρζτθςθσ Χρθςιμοποιοφν αρκετά περιςςότερο το πρακτορείο και λιγότερο το διαδίκτυο Κλείνουν περιςςότερο πακζτο πτιςθ διαμονι και ςυνικωσ διαμζνουν ςε all-inclusive ξενοδοχείο, ςυνικωσ για μία εβδομάδα Επιςκζπτονται αρκετά αξιοκζατα ςτισ κοντινζσ τουσ περιοχζσ Για τθν ψυχαγωγία τουσ επιλζγουν περιςςότερο τισ επιςκζψεισ ςε μνθμεία, τισ εκδρομζσ και τισ εκδθλϊςεισ του ξενοδοχείου Για τθν ψυχαγωγία τουσ επιλζγουν λιγότερο τισ ταβζρνεσ, τα νυχτερινά κζντρα και τισ αγορζσ Για τισ μετακινιςεισ τουσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο το ενοικιαηόμενο αυτοκίνθτο Γενικά, είναι λιγότερο ικανοποιθμζνοι Ραρότι δθλϊνουν πωσ περάςανε καλφτερα από ότι περιμζνανε, δθλϊνουν μικρότερθ πικανότθτα επανάλθψθσ επίςκεψθσ και ςφςταςθσ Εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για τον ειδικό τουριςμό, μικρι γνϊςθ και χειρότερεσ γνϊμεσ για τθν κρθτικι διατροφι Ξεχωριςτό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ομάδα που αποτελείται από τισ εκνικότθτεσ των Νορβθγϊν, Σουθδϊν και Δανϊν ςτισ οποίεσ διακρίνεται παρόμοια ςυμπεριφορά. Τα ςτοιχεία που τισ διαφοροποιοφν από το ςφνολο του δείγματοσ είναι: Σ ε λ ί δ α

31 Διαμζνουν κυρίωσ ςτο νομό Χανίων Δθλϊνουν μεγαλφτερα ειςοδιματα και ότι ζχουν ξαναζρκει για διακοπζσ ςτθν Κριτθ Εξετάηουν λιγότερο άλλεσ εναλλακτικζσ και επιλζγουν τθν Κριτθ περιςςότερο για τθν ποιότθτα-εξυπθρζτθςθ και λιγότερο για τον πολιτιςμό Χρθςιμοποιοφν περιςςότερο το διαδίκτυο τόςο για τθν πλθροφόρθςθ τουσ όςο και για τισ κρατιςεισ τουσ Χρθςιμοποιοφν τουσ φίλουσ τουσ για πλθροφορίεσ, ςυςτάςεισ για διαμονι (εκτόσ από τουσ Δανοφσ) Μζνουν ςυνικωσ μία εβδομάδα ςε διαμζριςμα / ςτοφντιο Είναι από τουσ λιγότερο κινθτικοφσ τουρίςτεσ Για τθν ψυχαγωγία τουσ επιλζγουν περιςςότερο τισ ταβζρνεσ και τισ αγορζσ και λιγότερο τισ εκδρομζσ, τισ περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ, τα μνθμεία και τθν παραλία Για τισ μετακινιςεισ τουσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα τοπικά λεωφορεία και τα ταξί Γενικά δθλϊνουν λιγότερο ικανοποιθμζνοι, εκτόσ από τθ διάςταςθ του αεροδρομίου Δεν εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για τουριςμό ειδικϊν ενδιαφερόντων Γνωρίηουν λιγότερο τθν κρθτικι διατροφι Τζλοσ, ιδιαίτερα ξεχωριςτι ομάδα αποτελεί αυτι των ϊςων τουριςτϊν, τθσ οποίασ τα χαρακτθριςτικά απεικονίηονται ςτο παρακάτω γράφθμα Σ ε λ ί δ α

32 15 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Θ Κριτθ, ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ δεν προςελκφει ζναν μόνο ςυγκεκριμζνο τφπο επιςκζπτθ. Ππωσ γίνεται φανερό από όλεσ τισ αναλφςεισ, υπάρχει μεγάλθ ανομοιογζνεια ςτο προφίλ των τουριςτϊν. Συναντοφμε τουρίςτεσ όλων των θλικιϊν, όλων των βαλαντίων, με διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ και απαιτιςεισ ςε διαμονι, διατροφι και ψυχαγωγία. Αυτό οφείλεται εν μζρει ςτθν εκνικι ςφνκεςθ των επιςκεπτϊν (ςθμαντικόσ αρικμόσ αφίξεων από πολλζσ χϊρεσ και όχι μόνο από 1-2 αγορζσ) και αφετζρου ςτο μζγεκοσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Κριτθσ, θ οποία προςφζρει πολφ περιςςότερεσ επιλογζσ από άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ. Θ ανομοιογζνεια που παρουςιάηεται ςτο προφίλ των επιςκεπτϊν τθσ Κριτθσ οφείλεται ςτθν ανομοιογζνεια του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ. Το πλζον κοινό ςθμείο ανάμεςα ςε όλουσ τουσ επιςκζπτεσ είναι πωσ ο κυρίαρχοσ λόγοσ προτίμθςθσ τθσ Κριτθσ είναι το κλίμα τθσ και οι φυςικζσ τθσ ομορφιζσ (το κλαςικό μοτίβο ιλιοσ κάλαςςα). Θ φιλοξενία των ντόπιων αφινει επίςθσ πολφ κετικζσ εντυπϊςεισ, ωςτόςο αυτζσ δθμιουργοφνται μετά τθν επίςκεψθ και δεν λειτουργοφν καταλυτικά ςαν λόγοσ προτίμθςθσ τθσ Κριτθσ, τθν ϊρα τθσ απόφαςθσ των διακοπϊν. Σε δεφτερο βακμό, αλλά με μεγάλθ διαφορά από τον πρϊτο, διακρίνεται ωσ λόγοσ προτίμθςθσ τθσ Κριτθσ ο πολιτιςμόσ τθσ (μνθμεία, αρχαιολογικοί χϊροι), γεγονόσ που διαπιςτϊνεται και από τθ ςχετικά υψθλι επιςκεψιμότθτα των αντίςτοιχων αξιοκζατων (π.χ. Κνωςόσ, Φαιςτόσ). Σθμαντικό μερίδιο επίςθσ των τουριςτϊν (περίπου το ¼) αναηθτοφν τθν «οικονομικι λφςθ» για τισ διακοπζσ τουσ και προτιμοφν τθν Κριτθ και λόγω τθσ ςχζςθσ τιμισ /αξίασ (Value For Money) που προςφζρει. Το μερίδιο αυτϊν των τουριςτϊν διακρίνεται ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ ζρευνασ, κακϊσ εντοπίηονται να κάνουν κρατιςεισ τθν τελευταία ςτιγμι περιμζνοντασ καλφτερεσ προςφορζσ, να κλείνουν το οικονομικό πακζτο πτιςθ διαμονι, να δίνουν ζμφαςθ ςτισ τιμζσ για τθ διατροφι τουσ, τθ ψυχαγωγία τουσ ακόμθ και τα μζςα μεταφοράσ. Βεβαίωσ, ακόμα και ςε αυτι τθν κατθγορία των τουριςτϊν το μοτίβο ιλιοσ κάλαςςα παραμζνει ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ προτίμθςθσ τθσ Κριτθσ. Γενικά όμωσ, είναι ικανοποιθμζνοι οι τουρίςτεσ τθσ Κριτθσ; Θ απάντθςθ που δίνει θ ζρευνα ςε αυτι τθν ερϊτθςθ είναι πωσ το επίπεδο τθσ ςυνολικισ ικανοποίθςθσ των τουριςτϊν ανζρχεται ςτο 84.22%. Ωςτόςο, αυτι θ επίδοςθ τθσ Κριτθσ από μόνθ τθσ δεν δίνει τθν πλιρθ εικόνα. Για να είναι περιςςότερο κατανοθτι και άρα χρθςιμότερθ θ πραγματικι ςθμαςία αυτοφ του αποτελζςματοσ, κα πρζπει θ επίδοςθ τθσ Κριτθσ να ςυγκρικεί με τθν αντίςτοιχθ επίδοςθ των ανταγωνιςτϊν ι με τθν αντίςτοιχθ επίδοςθ τθσ ίδιασ τθσ Κριτθσ ςε προθγοφμενεσ περιόδουσ (δυςτυχϊσ δεν υπάρχουν διακζςιμεσ οι αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ). Ωςτόςο, με όςθ πλθροφορία προςφζρει αυτι θ ζρευνα, θ ικανοποίθςθ των τουριςτϊν κρίνεται ςχετικά υψθλι, παρατθροφνται όμωσ ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ. Μάλιςτα, το ποςοςτό ικανοποίθςθσ των τουριςτϊν δεν διαφζρει ςθμαντικά οφτε ανάμεςα ςτισ διάφορεσ εκνικότθτεσ, οφτε ανάμεςα ςτουσ 4 νομοφσ τθσ Κριτθσ. Στο διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηονται ομαδοποιθμζνα τα χαρακτθριςτικά που μποροφν να επθρεάςουν το βακμό ικανοποίθςθσ των τουριςτϊν με βάςθ τθν εξισ λογικι: Τα δυνατά ςθμεία είναι αυτά που αποφζρουν το υψθλό επίπεδο τθσ ςυνολικισ ικανοποίθςθσ των τουριςτϊν (οι τουρίςτεσ απαιτοφν καλζσ επιδόςεισ και θ Κριτθ τισ προςφζρει). Τα ςθμεία αυτά αποτελοφν τουσ λόγουσ επιλογισ του νθςιοφ και ενδεχομζνωσ τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ. Για αυτό και οι υψθλζσ επιδόςεισ ςτα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά κα πρζπει να διατθρθκοφν (τυχόν επιδείνωςθ ςτα χαρακτθριςτικά αυτά κα επιφζρει ςθμαντικι μείωςθ τθσ ικανοποίθςθσ. Οι αδυναμίεσ είναι τα χαρακτθριςτικά ςτα οποία το τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των επιςκεπτϊν. Τα χαρακτθριςτικά αυτά απαιτοφν άμεςεσ ενζργειεσ βελτίωςθσ, δεδομζνου ότι ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθ δυςαρζςκεια των επιςκεπτϊν. Ωσ ευκαιρίεσ αναδεικνφονται τα χαρακτθριςτικά τα οποία αφενόσ παρουςιάηουν υψθλά επίπεδα ικανοποίθςθσ και αφετζρου δεν ζχουν αξιοποιθκεί ςε μεγάλο βακμό (κατάλλθλθ αξιοποίθςθ είναι ςε κζςθ να επιφζρει ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ) Σ ε λ ί δ α

33 Στοιχεία για τον ανταγωνιςμό ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΩΝ Τζλοσ, απειλζσ αποτελοφν όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά ςτα οποία το τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ των τουριςτϊν. Τα χαρακτθριςτικά αυτά, χωρίσ να είναι ςθμαντικά ςτθν παροφςα φάςθ, ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν οποιαδιποτε παρατθροφμενθ δυςαρζςκεια και μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικζσ αδυναμίεσ ςτο άμεςο μζλλον. Δυνατά Σθμεία Διαμονι (δωμάτιο, περιβάλλον καταλφματοσ) Διατροφι (ποιότθτα φαγθτοφ, χϊροσ / περιβάλλον) Ρεριβάλλον / Ανκρωποι (Κλίμα, φυςικό περιβάλλον, φιλοξενία - ντόπιοι) Αιςκθςθ αςφάλειασ Αδυναμίεσ Αεροδρόμιο (Υπθρεςίεσ ελζγχου) Ευκαιρίεσ Εξυπθρζτθςθ (προςωπικό ςτθ διαμονι / διατροφι) Απειλζσ Αεροδρόμιο (Κακαριότθτα) Οδθγικι αςφάλεια Εξυπθρζτθςθ ςε χϊρουσ ψυχαγωγίασ Δρόμοι, πεςοδρόμια, πάρκινγκ και άλλοι δθμόςιοι χϊροι Κακαριότθτα παραλίασ, θχορφπανςθ Σχζςθ τιμι / αξίασ ςτθ διατροφι και ςτθ διαμονι Θ Κριτθ πάντωσ ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ, αν και δεν καταφζρνει να ικανοποιιςει τουσ τουρίςτεσ τθσ ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ, πετυχαίνει να τουσ ζχει ςυνολικά ικανοποιθμζνουσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ζχει καλζσ επιδόςεισ ςτα κριτιρια που είναι και τα πιο ςθμαντικά (περιβάλλον άνκρωποι, διαμονι και διατροφι) ενϊ παράλλθλα οι αδυναμίεσ τθσ και οι κακζσ τθσ επιδόςεισ αφοροφν ςτα κριτιρια που είναι τα λιγότερα ςθμαντικά (μεταφορζσ και υποδομζσ-αςφάλεια) Σθμειϊνοντασ και πάλι πωσ θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε τουρίςτεσ οι οποίοι ζχουν ιδθ επιλζξει τθν Κριτθ ωσ προοριςμό των διακοπϊν τουσ, και επομζνωσ ο ανταγωνιςμόσ δεν μπορεί να εκτιμθκεί ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του, διαπιςτϊνονται τα εξισ ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία απόφαςθσ που φαίνεται να ακολουκοφν οι τουρίςτεσ: Σχεδόν οι μιςοί τουρίςτεσ δεν εξετάηουν άλλουσ εναλλακτικοφσ προοριςμοφσ. Αυτό ςυμβαίνει είτε λόγω αφοςίωςθσ ςτθν Κριτθ (επαναλαμβανόμενοι πελάτεσ), είτε λόγω «εμπιςτοςφνθσ» ςτον tour operator (ακολουκοφν τισ προτάςεισ του). Βζβαια, τα ποςοςτά αυτά είναι μικρότερα ςτισ «νζεσ» αγορζσ (ωςία, Ιταλία). Κακϊσ ψάχνει για προοριςμό διακοπϊν, ζνα μεγάλο ποςοςτό των τουριςτϊν επιλζγει πρϊτα τθ χϊρα προοριςμοφ και μετά τθν περιοχι. Ζνα επίςθσ μεγάλο ποςοςτό εξετάηει απευκείασ διάφορεσ περιοχζσ, ανεξάρτθτα από τθ χϊρα ςτθν οποία βρίςκονται. Οι κυριότεροι ανταγωνιςτζσ τθσ Κριτθσ φαίνονται ότι είναι: τθν Ελλάδα: κυρίωσ θ όδοσ. Ακολουκοφν θ Σαντορίνθ και τα Επτάνθςα τθ Μεςόγειο: κυρίωσ θ Ιςπανία. Ακολουκοφν θ Τουρκία, θ Ιταλία και θ Κφπροσ τα Βαλκάνια: κυρίωσ θ Κροατία ενϊ ακολουκεί θ Βουλγαρία Σ ε λ ί δ α

34 Πςο αφορά τισ δαπάνεσ των τουριςτϊν (εκτόσ του ποςοφ που ξοδεφουν για ειςιτιρια και διαμονι), παρατθροφμε πωσ υπάρχει ςχετικι ικανοποίθςθ από τισ τιμζσ που επικρατοφν ςτθν Κριτθ, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ διαςκζδαςθσ και των τοπικϊν μζςων μεταφοράσ. Ωςτόςο, θ ικανοποίθςθ πζφτει όταν οι τουρίςτεσ αναφζρονται ςτισ τιμζσ των καταλυμάτων διαμονισ και ςτθ διατροφι. Αυτό είναι ζνα ςθμείο ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, κακϊσ μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά το κομμάτι του πλθκυςμοφ που δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςχζςθ τιμισ / αξίασ (περίπου το ¼ των τουριςτϊν). Σε κάκε περίπτωςθ, υπολογίηεται πωσ οι τουρίςτεσ τθσ Κριτθσ ξοδεφουν περιςςότερο από τουσ τουρίςτεσ άλλων προοριςμϊν. Κάτι τζτοιο επιβεβαιϊνεται και από άλλεσ ζρευνεσ (π.χ. ςχετικζσ μελζτεσ του Ε.Ο.Τ.). Βζβαια, οι δαπάνεσ των τουριςτϊν δεν είναι το μόνο μζγεκοσ που επθρεάηει Ικανοποίθςθ από τισ τιμζσ (ιδίωσ ςε) Τουριςτικό ειςόδθμα Σχζςθ τιμισ / αξίασ Δαπάνεσ τουριςτϊν Ψυχαγωγία / Διαςκζδαςθ Μζςα μεταφοράσ Ρροςοχι ςε Διαμονι / Διατροφι Υψθλότερεσ από άλλουσ προοριςμοφσ Δαπάνεσ Αρικμόσ αφίξεων Μζγεκοσ ομάδασ Διάρκεια παραμονισ το τουριςτικό ειςόδθμα. Εξίςου ςθμαντικοί παράγοντεσ είναι και ο αρικμόσ των αφίξεων, το μζγεκοσ τθσ ομάδασ των επιςκεπτϊν (οικογζνεια ι φίλοι), και θ διάρκεια παραμονισ. Από τθν ζρευνα προκφπτουν μάλιςτα και ποςοτικζσ ςχζςεισ μεταξφ αυτϊν των παραγόντων, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. 254 χιλ. αφίξεισ τουριςτϊν αυξάνουν το τουριςτικό ειςόδθμα όςο και... 1 επιπλζον θμζρα παραμονισ 0,2 άτομα μζςθ αφξθςθ ςτο μζγεκοσ τθσ ομάδασ 5 / θμζρα περιςςότερεσ δαπάνεσ 16 ΠΡΟΣΑΕΙ - ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ Για να εκτιμιςουμε το πλαίςιο και τθ ςθμαςία των προτάςεων, υπενκυμίηεται για μία φορά ακόμθ πωσ θ ζρευνα αναφζρεται ςτο κομμάτι των αλλοδαπϊν τουριςτϊν που επιςκζπτονται τθν Κριτθ με πτιςεισ charter, για τθ χρονικι περίοδο τζλθ Ιουνίου τζλθ Οκτωβρίου Οι προτάςεισ επομζνωσ που διατυπϊνονται αφοροφν ςε αυτό το κομμάτι μιασ και δεν υπάρχουν αντίςτοιχα ςτοιχεία για τουσ υπόλοιπουσ επιςκζπτεσ (π.χ. εγχϊριοσ τουριςμόσ, αφίξεισ με τοπικζσ πτιςεισ) Σ ε λ ί δ α

35 ΤΟΥΙΣΤΙΚΟ ΡΟΪΟΝ ΚΘΤΘΣ Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι του τουριςμοφ, το βαςικό προϊόν που «πουλάει» θ Κριτθ φαίνεται να είναι το κλαςςικό πακζτο ιλιοσ κάλαςςα. Στθν Κριτθ αναπτφςςεται «μαηικόσ τουριςμόσ», γεγονόσ που παρουςιάηει πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, για το τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ διακρίνονται τα δυνατά του ςθμεία, οι αδυναμίεσ του, οι ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ και οι απειλζσ που μποροφν να το ςυρρικνϊςουν, όπωσ φαίνεται ςτο αντίςτοιχο ςχιμα. Τα δυνατά ςθμεία είναι τα πλεονεκτιματα τθσ Κριτθσ ζναντι των άλλων προοριςμϊν, οι αδυναμίεσ είναι τα ςτοιχεία που πρζπει να περιοριςτοφν ι να βελτιωκοφν, οι ευκαιρίεσ να αναπτυχκοφν για να ιςχυροποιιςουν τθ κζςθ τθσ Κριτθσ και τζλοσ οι απειλζσ είναι τα ςτοιχεία αυτά που μπορεί να επιφζρουν ςυρρίκνωςθ του τουριςμοφ ςτθν Κριτθ εάν δεν προςεχτοφν και τα εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ. Δυνατά Σθμεία Ροικιλία ςτθν προςφορά ( Ραραλία, εκδρομζσ, μνθμεία, χαλάρωςθ, διαςκζδαςθ, όλεσ οι κατθγορίεσ καταλυμάτων κ.α.) Καλφπτονται διαφορετικζσ ανάγκεσ απευκφνεται ςε μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν, όλων των χαρακτθριςτικϊν Αδυναμίεσ Εξάρτθςθ από tour operators (οι οποίοι είναι ουςιαςτικά οι άμεςοι πελάτεσ) εξάρτθςθ από εξωγενείσ παράγοντεσ (του παγκόςμιου περιβάλλοντοσ) Ευκαιρίεσ Ρροβολι του πολιτιςμοφ (μνθμεία / αρχ. χϊροι) Επιπλζον χριςθ του διαδικτφου Κρθτικι διατροφι / κουηίνα Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ (χρειάηεται ειδικι ζρευνα) Απειλζσ Το πακζτο ιλιοσ - κάλαςςα το προςφζρουν και άλλοι πρζπει να δοκεί ζμφαςθ παράλλθλα, και ςε κάτι άλλο: Άνκρωποι - φιλοξενία, Αίςκθςθ αςφάλειασ, Κάλυψθ διαφορετικϊν αναγκϊν Τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Κριτθσ (δυνατά ςθμεία, αδυναμίεσ, ευκαιρίεσ, απειλζσ), φαίνονται να είναι παγιωμζνα, όπωσ προκφπτει και από ζρευνεσ παρελκόντων ετϊν. Οπότε πλιρθσ (ι μεγάλθ) αλλαγι του προςφερόμενου προϊόντοσ είναι ιδιαίτερα δφςκολθ, αν όχι αδφνατθ, και ωσ αυτοφ δεν προτείνεται. Επομζνωσ, μζχρι τθ χάραξθ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ τουριςτικισ ανάπτυξθσ για τθν Κριτθ, οποιεςδιποτε ενζργειεσ ανάπτυξθσ πρζπει να ςυμβαδίηουν με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα προτείνεται οι ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ να ςτθρίηονται ςε διαςτάςεισ όπωσ: Διεφρυνςθ τθσ αγοράσ. Θ αφξθςθ των τουριςτϊν πετυχαίνεται με προςζλκυςθ επιςκεπτϊν με διαφορετικό προφίλ, με προςζλκυςθ περιςςότερων τουριςτϊν από τισ νζεσ αγορζσ, με αφξθςθ τθσ αφοςίωςθσ (επαναλαμβανόμενοι πελάτεσ), ακόμθ και με αφξθςθ του μεγζκουσ τθσ ομάδασ των τουριςτϊν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με προςφορά νζων τουριςτικϊν προϊόντων είτε με προςκικθ νζων αγορϊν (χωρϊν προζλευςθσ). Το πλεονζκτθμα μιασ τζτοιασ ςτρατθγικισ είναι πωσ ςυνεχίηει το μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ που ζχει αναπτυχκεί όλα αυτά τα χρόνια. Το μειονζκτθμα τθσ είναι πωσ δεν μπορεί να αποτελεί μακροπρόκεςμθ λφςθ, ενϊ μεγαλϊνει ακόμθ περιςςότερο τθν εξάρτθςθ από εξωγενείσ παράγοντεσ. Δθμιουργεί επιπλζον ζναν κίνδυνο για υποβάκμιςθ του υφιςτάμενου προφίλ του τουρίςτα τθσ Κριτθσ. Αφξθςθ διάρκειασ παραμονισ. Θ μζςθ διάρκεια παραμονισ ςτθν Κριτθ ξεπερνά τισ 10 θμζρεσ, μία διάρκεια ςχετικά υψθλι θ οποία απαιτεί δφςκολθ προςπάκεια ςτο να αυξθκεί ςθμαντικά. Ωςτόςο, όπωσ φάνθκε από Σ ε λ ί δ α

36 τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ επιςκεπτϊν με διάρκεια παραμονισ 1 εβδομάδα. Σε αυτό το κομμάτι του τουριςμοφ, το οποίο μάλιςτα ανικει και ςε ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ (κυρίωσ Σκανδιναβία) μποροφν να γίνουν ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ϊςτε να παρατακεί θ διαμονι του κατά 1-2 θμζρεσ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ ςτρατθγικισ πρζπει να δοκεί ζμφαςθ και ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου. Είναι προφανζσ πωσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το πακζτο ιλιοσ κάλαςςα ωσ ςτιριγμα τθσ πολιτικισ και χρειάηεται να δοκοφν και άλλα κίνθτρα. Αφξθςθ δαπανϊν. Αν και οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφν οι τουρίςτεσ ςτθν Κριτθ είναι μεγαλφτερεσ από τισ δαπάνεσ που πραγματοποιοφν ςε άλλουσ προοριςμοφσ, από τθν ζρευνα φαίνεται πωσ υπάρχουν περικϊρια να αυξθκοφν ακόμθ περιςςότερο, ιδιαίτερα μζςα από μεγαλφτερθ προςφορά ςε δραςτθριότθτεσ ψυχαγωγίασ. Επιπλζον, οι δαπάνεσ των τουριςτϊν φαίνεται πωσ μποροφν να μεγαλϊςουν αν βελτιωκοφν οι προςφορζσ ςε υπθρεςίεσ και οι δυνατότθτεσ για αγορζσ. Βζβαια, βαςικό ρόλο ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ παίηουν οι πολιτικζσ των tour operators για διαμονι / διατροφι. Οι παραπάνω ςτρατθγικζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε ςυνδυαςμό. Μάλιςτα, ανάλογα με τθν χϊρα προζλευςθσ των τουριςτϊν, θ ζρευνα ανζδειξε διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ ωσ καταλλθλότερεσ. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί ωσ προσ τισ τρεισ διαςτάςεισ ανάπτυξθσ που αναφζραμε. Ο ςυμβολιςμόσ με ζνα αςτζρι ( ) δείχνει πωσ πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αντίςτοιχθ διάςταςθ και πωσ από μία ςχετικι δράςθ αναμζνεται να είναι αποτελεςματικι, ενϊ τα δφο αςτζρια ( ) πωσ πρζπει να δοκεί μεγάλθ ζμφαςθ και πωσ ςχετικζσ δράςεισ κα είχαν μεγάλθ αποτελεςματικότθτα. τρατθγικζσ ανάπτυξθσ ανά χϊρα Αρικμόσ Αφίξεων Διάρκεια Ραραμονισ Δαπάνεσ Γερμανία Θνωμζνο Βαςίλειο ωςία Ολλανδία Νορβθγία Ιταλία Οι ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ που προτείνονται παραπάνω λαμβάνουν υπόψθ τουσ κυρίωσ τα περικϊρια που εμφανίηει θ κάκε εκνικότθτα ςτο να μεγαλϊςει το κομμάτι τθσ ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ Κριτθσ. Τα περικϊρια αυτά είναι ο αρικμόσ των αφίξεων τθσ κάκε εκνικότθτασ, θ μζςθ διάρκεια παραμονισ τθσ και το μζςο ποςό των δαπανϊν τθσ. Τα μζτρα αυτά μποροφν να βοθκιςουν ςτθ διατφπωςθ ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ και για τισ υπόλοιπεσ εκνικότθτεσ, ανάλογα βζβαια με τθν επίδοςθ τθσ κάκε εκνικότθτασ. Οι επιδόςεισ για όλεσ τισ εκνικότθτεσ αποτυπϊνονται ςτα γραφιματα τθσ ςελίδασ -15- όπου παρατθροφνται ςθμαντικζσ διαφορζσ. Οι διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ των εκνικοτιτων ωκοφν μάλιςτα και ςε διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ προβολισ για κάκε χϊρα. Ωςτόςο, για μία ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ςτρατθγικισ προβολισ κα πρζπει να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα των μζχρι ςιμερα ακολουκοφμενων πολιτικϊν προβολισ και να χαραχκεί μία νζα πολιτικι. Θ πολιτικι προβολισ κα ζχει ςαν ςτόχο τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν τουριςτικισ ανάπτυξθσ που κα ζχουν τεκεί και κα αξιοποιεί όλα τα διακζςιμα μζςα Σ ε λ ί δ α

37 τρατθγικζσ προβολισ ανά αγορά Γερμανία Θνωμζνο Βαςίλειο Ολλανδία Ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ τιμισ / αξίασ και ςτον Ρολιτιςμό Δείχνουν μεγάλθ αφοςίωςθ (είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτεσ) Υπάρχει κίνδυνοσ να προτιμιςουν ανταγωνιςτζσ Ζμφαςθ ςτο διαδίκτυο ωσ μζςο προβολισ Οι πελάτεσ ζχουν μικρότερεσ θλικίεσ Ζμφαςθ ςτθ διαςκζδαςθ / ψυχαγωγία και ςτθ ςχζςθ τιμισ / αξίασ Ενδείκνυται θ προβολι να γίνεται πιο νωρίσ (Early Birds) Γαλλία Σκανδιναβία Ιταλία ωςία Ρροβολι ςχζςθσ τιμισ / αξίασ και Ρολιτιςμοφ (ιδιαίτερα τα αξιοκζατα) Ζμφαςθ ςτθν Κρθτικι Διατροφι Ρρζπει να πειςτοφν για τθ βελτίωςθ των τοπικϊν μζςων μεταφοράσ Ζμφαςθ ςτο Internet ωσ μζςο προβολισ Ρροςοχι ςτθν «από ςτόμα ςε ςτόμα» διάδοςθ Ρροβολι τθσ ποιότθτασ ςτθν εξυπθρζτθςθ και τθσ δυνατότθτασ για οικογενειακζσ διακοπζσ Είναι νζα αγορά και υπάρχει κίνδυνοσ να απορροφθκεί από τουσ ανταγωνιςτζσ Ζμφαςθ ςτθν προβολι των αξιοκζατων και του Ρολιτιςμοφ Αποτελοφν νζα και δυναμικι αγορά Ρροβολι δυνατοτιτων για εκδρομζσ Ζμφαςθ επίςθσ ςτον Ρολιτιςμό και τθν εξυπθρζτθςθ Ρροβολι Κρθτικισ Διατροφισ Σθμαντικό για τθν προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ είναι να δοκεί ζμφαςθ ςτθν Κριτθ ωσ ςφνολο. Θ εντφπωςθ των τουριςτϊν, όπωσ αποτυπϊνεται ςε αυτιν τθν ζρευνα είναι πωσ επιλζγουν ωσ προοριςμό το νθςί και όχι κάποιον ιδιαίτερο νομό του. Επιπλζον, τα δυνατά ςθμεία του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα τθσ Κριτθσ προκφπτουν από τισ πολλζσ δυνατότθτεσ και τθν ποικιλία ςτθν προςφορά που διακζτουν οι νομοί, ςυμπλθρωματικά ο ζνασ προσ τουσ άλλουσ. Βζβαια, τα πλεονεκτιματα τθσ Κριτθσ αποκτοφν μεγαλφτερθ ουςία όταν αναδεικνφονται ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά των ανταγωνιςτϊν. Οι ςτρατθγικζσ που κα χαραχκοφν κα πρζπει να αξιοποιοφν τα ανταγωνιςτικά μασ πλεονεκτιματα ενϊ θ υλοποίθςθ τθσ κα πρζπει να γίνεται με το κατάλλθλο μάρκετινγκ. Ρροκφπτει δθλαδι, θ ανάγκθ μεγαλφτερθσ ανάλυςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω επιπλζον ερευνϊν ςε διαφορετικό δείγμα τουριςτϊν (π.χ. αυτϊν που επιλζγουν άλλουσ προοριςμοφσ). Είναι ανάγκθ να μελετθκεί ο τρόποσ που αποφαςίηει κάποιοσ το που κα κάνει διακοπζσ. Αυτό απαιτεί τθ μελζτθ των εναλλακτικϊν επιλογϊν (μελζτθ ανταγωνιςμοφ) και τθν ανάλυςθ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ του τόπου διακοπϊν. Επίςθσ, κα πρζπει να μελετθκοφν και τμιματα τθσ αγοράσ που δεν περιλιφκθςαν ςτθν παροφςα μελζτθ, όπωσ οι ακτοπλοϊκζσ αφίξεισ και οι αφίξεισ με τισ τοπικζσ αερογραμμζσ. Τζλοσ, θ ανάπτυξθ των ςτρατθγικϊν που προτείνονται μπορεί να γίνει μόνο μζςα από μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των επιςκεπτϊν. Σε όλα αυτά κα πρζπει να μθν ξεχνάμε τον ςθμαντικότατο παράγοντα που είναι ο άνκρωποσ, είτε είναι ο τουρίςτασ, είτε ο επιχειρθματίασ, είτε ο εργαηόμενοσ ςτον τουριςμό, είτε ο απλόσ κάτοικοσ μιασ τουριςτικισ περιοχισ. Θ κακιζρωςθ και ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ εξζλιξθσ τθσ κάκε ςτρατθγικισ απαιτεί φυςικά τακτικότερεσ ζρευνεσ και μονιμότερουσ δείκτεσ επιδόςεων (π.χ. βαρόμετρο ικανοποίθςθσ, μετρθτζσ τουριςτικοφ ειςοδιματοσ κ.α.) Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ χάραξθ μιασ ςτρατθγικισ κα πρζπει να είναι μακροχρόνια, να λαμβάνει υπόψθ τθσ ζνα ςυνδυαςμό φυςικϊν, οικονομικϊν και ανκρϊπινων πόρων, και να αποδίδει ζμφαςθ τόςο ςτισ αφίξεισ, όςο και ςτα ζςοδα που τισ ςυνοδεφουν αλλά και ςτισ αντίςτοιχεσ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ, ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ με τθν διατφπωςθ προτάςεων ανάλογα με τισ εποχζσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε περιοχισ. Στθν προςπάκεια χάραξθσ ςτρατθγικϊν δεν κα πρζπει να ξεχνάμε τισ ακόλουκεσ διεκνϊσ διαμορφοφμενεσ τάςεισ, όπωσ περιγράφονται από τθν ευρωπαϊκι επιτροπι ταξιδιοφ (ETC) και Ευρωπαϊκι Ομάδα Δράςθσ Ταξιδιοφ & Τουριςμοφ (ETAG), για αυξθμζνθ ηιτθςθ για ποιότθτα, άνεςθ και αςφάλεια, επικυμία για εφκολεσ μεταφορζσ, ηιτθςθ για εξειδικευμζνεσ εγκαταςτάςεισ διαςκζδαςθσ, ηιτθςθ για προςωποποιθμζνα προϊόντα και υπθρεςίεσ, ηιτθςθ ςε περιόδουσ μθ-αιχμισ, ηιτθςθ για διακοπζσ διαλλείματα από τθ ηωι ςτθν πόλθ, ςυχνότερα και με μικρότερθ διάρκεια, αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για διακοπζσ ςτον χειμωνιάτικο ιλιο, κα Σ ε λ ί δ α

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ γιρανςθ ςτθν Ευρϊπθ (VINTAGE): Π.E.2: Απολογιςμόσ Κοινωνικισ Ζρευνασ

Αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ γιρανςθ ςτθν Ευρϊπθ (VINTAGE): Π.E.2: Απολογιςμόσ Κοινωνικισ Ζρευνασ Αξιοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ γιρανςθ ςτθν Ευρϊπθ (VINTAGE): Π.E.2: Απολογιςμόσ Κοινωνικισ Ζρευνασ Μια πλήρησ έκθεςη ςύγκριςησ ςτατιςτικών ςτοιχείων και αποτελεςμάτων του έργου από τουσ εταίρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα