ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό δεκόζην ηνκέα ηεο Τγείαο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κσζηαγηόιαο Πέηξνο πνπδαζηήο: Μπέθαο Πεξηθιήο ΑΘΗΝΑ-2005

2 Πξφινγνο ν Κεθάιαην: Δηζαγσγή & Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα θνπφο & ηφρνη Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο Μεζνδνινγία Δθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο Μεζνδνινγία Πνηνηηθήο αλάιπζεο Μεζνδνινγία Δκπεηξηθήο Γηεξεχλεζεο Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο Γνκή Γηπισκαηηθήο ν Κεθάιαην: «Οξηζκφο Πνηφηεηαο & Implications» Οξηζκφο Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο Γεληθφο Οξηζκφο Πνηφηεηαο Δηδηθφο Οξηζκφο Πνηφηεηαο - Τ.Τ Πηπρέο-Δξγαιεία-Πξνζεγγίζεηο εθαξκνγήο ηεο Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο πζηήκαηα βάζεη πξνηχπσλ γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο & ηελ Γηνίθεζε Αζθάιεηαο Μνληέια Πνηφηεηαο γηα ηελ Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ-Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (TQM, MBNQA & EFQM) Ρφινο ηεο Πνηφηεηαο Γηαδηθαζία Αιιαγήο Οξγαλσζηαθήο Κνπιηνχξαο (Change Management Process) Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ηεξαξρηθψλ δνκψλ (Distribution of Authorities & Power) Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, (ΗRΜ Performance Assessment) Αιπζίδα Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο Σππνπνίεζε θαη πνηφηεηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο Αλαθνξά ζηελ Γηαπίζηεπζε (Accreditation) ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο πκπεξάζκαηα Κεθάιαην 3 ν : Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ΓΠ θαηά ISO 9001:2000 ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ρεδηαζκφο γηα ην ISO 9000:2000 /ISO 9001: Αμίεο & Αξρέο χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9000:2000 /ISO 9001: Δπζχλεο Γηνίθεζεο Γηαρείξηζε Πφξσλ Τινπνίεζε Τπεξεζίαο Σεθκεξίσζε ΓΠ Αλάιπζε πκβαηφηεηαο κε άιια πξφηππα Η Δπηινγή θνξέα Πηζηνπνίεζεο Η Αληίιεςε γηα ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ΙSO 9001: Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε Πεξηπηψζεσλ Δθαξκνγήο ISO 9001:2000 ζηελ Τγεία Αλαθνξά (Πηζηνπνηήζεσλ!): Γηείζδπζε πξνηχπνπ ISO 9000:2000 ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο απφ ηνλ Γεκφζην Σνκέα Κεθάιαην 4 ν : Δκπεηξηθή Έξεπλα Δπηπηψζεσλ Μεζνδνινγία έξεπλαο Γηεμαγσγή Έξεπλαο Πεδίνπ Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Πεδίνπ Σκήκα Αηκνδνζίαο Μεηάγγηζεο Αίκαηνο (ΑηΜΑ) ηνπ Γ.Ν. Ν. Ισλίαο «Η Αγία Όιγα» Σκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο Ννζ. «Δπαγγειηζκφο» πκπεξάζκαηα & ζχγθξηζε απφ βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δκπεηξηθή Έξεπλα Κεθάιαην 5 ν : Γεληθά πκπεξάζκαηα Γηπισκαηηθήο & Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα

3 Βηβιηνγξαθία Γηαδηθηπαθνί Σφπνη Παξάξηεκα: Πξόινγνο Μεξηθά ρξφληα πξηλ ζα ήηαλ αδηαλφεην, ζα ήηαλ αζχιιεπην έλα δεκφζην λνζνθνκείν λα δηαζθαιίδεη απνιχησο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πιένλ απζηεξέο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ζε κηα επνρή δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα επαλεμεηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν ειιεληθφ δεκφζην ζχζηεκα πγείαο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν, εθηφο απφ ηελ αδηακθηζβήηεηε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη θαη γηα ηελ αλζξσπηά θαη ηνλ αιηξνπηζκφ ηνπ. Κξνχζκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ζπκβαηήο πξνο ηε θηινζνθία ηνπ ΔΤ είλαη αλαπφθεπθην λα ππάξρνπλ αιιά δελ κπνξνχλ λα αιινηψλνπλ ηε γεληθή εηθφλα. Σν ΔΤ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζπζηήκαηα κε ηελ πην ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηελ Δπξψπε, κε ελ εμειίμεη έλα γηγαληηαίν πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. ίγνπξα νη επελδχζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ πινπνηνχληαη κε ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ θαη ζ απηφ ζπκβάιινπλ δηάθνξνη παξάγνληεο -, φκσο θη απηφ δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηε γεληθή εηθφλα. Δπξηζθφκελν, ινηπφλ, ζε κηα ηζηνξηθή θακπή ηεο πνξείαο ηνπ, ην ΔΤ θαιείηαη ζήκεξα, αμηνπνηψληαο ηα δπν ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα, λα θάλεη ην κεγάιν άικα ζην κέιινλ. «Να δψζεη θαη λα θεξδίζεη ηε κάρε ηεο πνηόηεηαο». Απηή ε έλλνηα, απηή ε ιέμε, πνπ αθνχγεηαη νινέλα θαη πην έληνλα ζήκεξα ζε φινπο ηνκείο ηεο δσήο καο, πξέπεη λα εληαρζεί ζην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο. Γελ αξθεί, δελ είλαη απηφο κφλν ν ζηφρνο καο, λα ρηίδνπκε λέα λνζνθνκεία, λα αλνίγνπκε λέεο θιίλεο, λα αγνξάδνπκε θαηλνχξηα κεραλήκαηα, λα πξνζιακβάλνπκε απιά πξνζσπηθφ. 3

4 Πξέπεη θαη λα δηαζθαιίζνπκε φιεο ηηο ελέξγεηεο κέζα ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ψζηε ν ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ν έιιελαο θαη ν επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο, λα ηπγράλεη ηεο θαιχηεξεο πεξίζαιςεο θαη λα θεχγεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο. Πξέπεη, παξάιιεια, φιεο νη ελέξγεηεο λα θαηαηείλνπλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαζψο θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηφ. Με ηα παξαπάλσ δελ ελλνχκε θπζηθά φηη ζήκεξα δελ ππάξρεη πνηφηεηα ή φηη δελ επηηπγράλεηαη ε ηθαλνπνίεζε. Ωζηφζν, ζηε ζεκεξηλή επνρή δελ αξθεί κφλν λα είκαζηε πνηνηηθνί, νθείινπκε λα ην απνδεηθλχνπκε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Όρη απιά επεηδή ε πηζηνπνίεζε θαηά ISO είλαη αλαγθαία π.ρ. γηα λα αλαπηύμνπκε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ πγείαο έλαο ηνκέαο απφ ηνλ νπνίν σο εζληθή νηθνλνκία θαη σο ζχζηεκα πγείαο κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε πνιιά. Αιιά θπξίσο, επεηδή κφλν κέζσ ηεο πνηφηεηαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, κε θαηνρπξσκέλν ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ, ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ, πνπ ζα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πξφιεςεο, θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζηνλ πνιίηε». Δίλαη απηνλφεην φηη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο πξέπεη λα ελζαξξύλεη θαη λα παξνηξύλεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ λα πξνρσξήζνπλ κε ηαρχ βεκαηηζκφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 4

5 1ν Κεθάιαην: 1.1 Δηζαγσγή & Δξεπλεηηθό Δξώηεκα Η Πνηφηεηα θαη ε Αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ γεληθά, θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηνκέα Τγείαο, απνηειεί ζεκειηψδε απαίηεζε ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο. ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ, εδξάδεηαη πάλσ ζηελ Γλψζε θαη ηελ Οξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ηνπο ψζηε λα απνηεινχλ έλα εληαίν, δηαιεηηνπξγηθφ ζχκπιεγκα δηεξγαζηψλ. Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, απνηεινχλ ζήκεξα βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, αθνχ θαζίζηαληαη άκεζα πξνζβάζηκεο νη εκπιεθφκελεο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Οη Μνλάδεο Τγείαο ηεο ρψξαο καο παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθέο αδπλακίεο αθνκνίσζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζε φια ηα επίπεδα θξνληίδαο, θαζψο ε είζνδνο ηνπο εκθαλίδεηαη λα εηζάγεη πνιππινθφηεηα θαη απαηηήζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. Η πξφθιεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ δελ είλαη πιένλ ε απφθηεζε ηεο ηερλνινγίαο κφλν, αιιά ε δπλαηφηεηα αθνκνίσζήο ηεο. Σν θέληξν βάξνπο ηεο επζχλεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κεηαθέξεηαη έηζη θπξίσο ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο, κε παξάιιειε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε εηζαγσγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Η ζχγρξνλε δηνεθεηηθή θνπιηνχξα πξνππνζέηεη ηελ δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη δηάζεζε, ζηηο Μνλάδεο Τγείαο, ηνπ βαζηθνχ ηζηνχ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαξθή αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ δηαξθή ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα Τγείαο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο εζληθέο ππνδνκέο γηα ηελ Πνηφηεηα θαη δηακνξθψλνληαο ζπλζήθεο πξναγσγήο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο αλάπηπμεο, ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ ρψξα καο. Οη ηερληθέο θαη ηα κέζα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ δπλακηθφηεηα θαη αλάγθε γηα δηαξθή επηθαηξνπνίεζε θαη σο εθ ηνχηνπ πξνβιέπεηαη λα ιάβνπλ ηελ κνξθή Δζληθψλ 5

6 Πξνηχπσλ θαη/ή Πξνδηαγξαθψλ Τγείαο. Η έληαμε ηνπο ζε πιαίζην Σππνπνίεζεο Τγείαο πξνζδίδεη ηελ απαηηνχκελε επειημία θαη αμηνπηζηία ελψ ηαπηφρξνλα απειεπζεξψλεη ηελ αλάπηπμε, θαζψο νη απαηηήζεηο απηέο κπνξνχλ πιένλ λα πιεξνχληαη κε ηνλ αλά πάζα ζηηγκή πξνζθνξφηεξν ηξφπν ζε έλα δηαξθψο εμειηζζφκελν ηερλνινγηθφ θαη γλσζηηθφ ηνπίν. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2000 θαη ηελ ζπκπεξαζκαηηθή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ (ζεηηθώλ & αξλεηηθώλ) απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα. Σν βαζηθφ Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα ή Πξφβιεκα ην νπνίν ζα καο απαζρνιήζεη είλαη: «ε δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ (ζεηηθώλ & αξλεηηθώλ) εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζε ηκήκαηα (θιεηζηά & αλνηρηά) Γεκόζησλ Ννζνθνκείσλ, γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκόο θαηα ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο (ΓΠ) θαηά ISO 9001:2000 ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία βειηηώλεη, α) Σελ νξγάλσζε, β) Σελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ βαζκό αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη ηειηθά ηελ απόδνζε θάζε ιεηηνπξγηθήο βαζκίδαο ηνπ λνζνθνκείνπ». ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο θξίλεηαη απαξαίηεην ζε ζρέζε πάληα κε ηελ κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ Πξαθηηθνχ θαη ηνπ Θεσξεηηθνχ πξνβιήκαηνο έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ απφιπηα θαηαλνεηνί νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αληηθείκελν ινηπφλ, ηνπ Πξαθηηθνύ Πξνβιήκαηνο απνηειεί ε βειηίσζε ηφζν ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, φζν θαη ηεο Αζθάιεηαο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ ρξήζε λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ. Αληίζηνηρα, αληηθείκελν ηνπ Θεσξεηηθνύ Πξνβιήκαηνο απνηειεί ε παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί πηινηηθά ην 6

7 πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000, ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε εμαγσγή ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 1.2 θνπόο & ηόρνη Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο ν θνπφο & νη ηφρνη απηήο, δηακνξθψλνληαη ζηελ βάζε εθθξαζκέλσλ θαη ζπλεπαγφκελσλ αλαγθψλ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ εκπεηξηθέο κειέηεο θαη απηφ γηαηί ν ραξαθηήξαο θάζε ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πξέπεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθφο, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Οη δχν βαζηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη: 1) Η Αλάιπζε ΓΠ θαηά ISO 9001:2000, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ησλ απαηηήζεσλ ηηο νπνίεο νξίδεη ην πξφηππν θαη επηπιένλ λα δηεξεπλεζνχλ : Οη Λφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηζηνπνίεζε. Σα Πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε. Η Δπηινγή θνξέα πηζηνπνίεζεο. Η Αληίιεςε γηα ην πξφηππν. 2) H Eκπεηξηθή δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2000 ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζηφρν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εμαγσγή απνιχησο ζαθψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, αλαθνξηθά κε ηηο εμήο ελφηεηεο: Οξγάλσζε Γηνίθεζε. πλεξγαζία & επηθνηλσλία. 7

8 Απνζηνιή ηνπ λνζνθνκείνπ. Πνηνηηθέο επηπηώζεηο ππεξεζίαο. Αλάιπζε Δζση. & Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο. Λεηηνπξγηθέο επηπηώζεηο. Ιθαλνπνίεζε βξαρππξόζεζκσλ & καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ. Ιθαλνπνίεζε ρξήζηε Τ.Τ. Ιθαλνπνίεζε Πξνζσπηθνύ. Κνηλσληθό Αληίθηππν. Υξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζε ζρέζε κε ηελ καθξννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. πλερή αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε. 1.3 Μεζνδνινγία Δθπόλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηα πιαίζηα ηεο Eκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2000 ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αιιά θαη ηεο αλάιπζεο εθαξκνγήο ΓΠ θαηά ISO 9001:2000 ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ε κεζνδνινγία έξεπλαο ε νπνία ζα αθνινπζεζεί απνηειεί ζπλδηαζκφ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη δηεμαγσγήο ζπλεληέπμεσλ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεια αλεπηπγκέλνπ θαη δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο Μεζνδνινγία Πνηνηηθήο αλάιπζεο 1. Γηεξεχλεζε ηεο Διιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ εθαξκνγή Π ζηελ Τγεία. 2. Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 3. Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ΓΠ θαηά ISO 9001:2000, ψζηε λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ησλ απαηηήζεσλ ηηο νπνίεο νξίδεη ην πξφηππν θαη επηπιένλ λα δηεξεπλεζνχλ, ηφζν νη Λφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε θαη ε Δπηινγή ηνπ Φνξέα πνπ ζα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη, θαζψο θαη ηα Πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ε γεληθφηεξε Αληίιεςε γηα ην πξφηππν. 4. Βηβιηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο δηεξεύλεζεο ησλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ. 8

9 1.3.2 Μεζνδνινγία Δκπεηξηθήο Γηεξεύλεζεο Η επηζηεκνληθή βάζε ηεο Μεζνδνινγίαο δηεμαγσγήο έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ζηα δηεξγαζηνθεληξηθά κνληέια νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πφξσλ, φπσο είλαη θαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9000:2000. Δηδηθφηεξα ε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αθνινπζεί ηα αθφινπζα ζηάδηα. 1. Αξρηθή αλάιπζε-έξεπλα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο Μεζνδνινγίαο Γηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο Πξνζδηνξηζκφο Σαπηφηεηαο Έξεπλαο Πξνζδηνξηζκφο Γέηγκαηνο Δθαξκνγήο ηεο Έξεπλαο Δπηθνηλσλία κε ηνπο ππέπζπλνπο ησλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο ηεο Πνηφηεηαο. 2. Αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο, Πηινηηθή εθαξκνγή, Γηεμαγσγή Πηινηηθνχ Διέγρνπ & παξαηεξήζεηο. 4. Γηεμαγσγή πλεληεχμεσλ κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ εξσηήζεσλ. 5. Απνηειέζκαηα πλεληεχμεσλ. 6. πκπεξάζκαηα & ζχγθξηζε απφ βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δκπεηξηθή Έξεπλα. 1.4 Σεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο Η αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζηνλ Γεκφζην ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα πξνθχπηεη -ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή εκπεηξία- ηφζν απφ ηελ παγθφζκηα αλαγλψξηζε ησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ πάλσ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ΓΠ θαηά ISO 9001:2000 γηα θάζε κνξθή δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, φζν θαη απφ ηελ εμεηδίθεπζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ζηα λνζνθνκεία. Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ επεξγεηηθή ηνπ επίδξαζε ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε αξθεηέο έξεπλεο (Colurcio, 1998: Kanji, 1998: Karapetrovic, 1999), ζε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα ψζηε ε «ρξεζηή δηνίθεζε» λα ζεσξείηαη ζπλψλπκν ηεο εθαξκνγήο ΓΠ γηα ηελ επηηπρία ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε έλαλ πην επίκνλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, (Karapetrovic S,1999). 9

10 χκθσλα κε ηνλ Colurcio, (Staines, 2000) νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ιάβεη πηζηνπνίεζε ππεξεζηψλ θαηά ISO 9001:2000 απνιακβάλνπλ πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ, έρνπλ απμήζεη ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά, ελψ παξνπζηάδνπλ βειηησκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη βειηίσζε ηεο θήκεο (Jayawarna & Pearson, 2001). χκθσλα κε ηνλ A.Staines (Staines, 2000), ε πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2000 παξνηξχλεη ηνλ νξγαληζκφ λα αζρνιεζεί ηφζν κε θηινζνθηθά-αλζξσπηζηηθά, φζν θαη κε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, επηηαρχλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ δηαζηθαζία ελζσκάησζεο ελδερφκελσλ λέσλ θαλφλσλ θαη λνκνζεηηθψλ πιαηζηψλ. Eπηπιένλ, παξέρεη απμεκέλε ηρλειαζηκφηεηα ζην ζχζηεκα θαη άκεζε δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη επεηδή αθνξά ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα δπζιεηηνπξγίεο νη νπνίεο πξηλ έκελαλ ζην ζθνηάδη, (Davidson J. & Pruden Α, 1996). Μηα αθφκε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηχπνπ ζην ζχζηεκα είλαη ε παξνρή ζηαζεξφηεηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζε κφληκε βάζε. Δπίζεο, ην πξφηππν επηηαρχλεη, δηεπθνιχλεη θαη απινπνηεί ηελ εθπαίδεπζε ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ παξέρνληαο κηα πην εκπεξηζηαησκέλε άπνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ελαζρφιεζεο θαη ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ, απνηειψληαο παξάιιεια κηα πνιχ θαιή βάζε θαη κηα θηιφδνμε πξννπηηθή γηα ηελ εθαξκνγή Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, (Davis,1997). Δηδηθφηεξα, ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζην λνζνθνκείν ή ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζην εμσηεξηθφ έρνπλ θξηζεί άθξσο ηθαλνπνηεηηθά. χκθσλα κε ηνλ Robert Cooper (Cooper, 1994) θαη ηελ κειέηε επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζηα λνζνθνκεία ηνπ Η.Β. ηα δηνηθεηηθά σθέιε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ πηζηνπνίεζε ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη νδήγεζαλ αλαινγηθά ζηα εμήο απνηειέζκαηα: αθήο θαζνξηζκφο πξνηχπνπ απφδνζεο θαη θίλεηξα αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Νέα θηινζνθία επίηεπμεο ζηφρσλ ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο δελ επηηξέπνληαη θαζπζηεξήζεηο, ιάζε θαη απνθπγή αλάιπςεο επζχλεο. Οξγάλσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ κε γλψκνλα ηελ ζηνρνζεζία θαη ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ βάζε ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν πξνυπνζέηεη δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνζπάζεηαο. 10

11 πλερείο αλαθνξέο πξνφδνπ θαη απνηειεζκάησλ απφ ηεθκεξησκέλεο κεηξήζεηο κε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, εξσηεκαηνινγίσλ θ.ιπ. (Cooper, 1994). Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Michael G. Crago ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ζα δψδεη ηελ δπλαηφηεηα ζην λνζνθνκείν λα αλαπηχμεη πςειφ επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, λα εμαζθαιίζεη καθξννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πςειφ αίζζεκα επζχλεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα, αιιά θαη λα πηνζεηήζεη ηελ θηινζνθία ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ρσξίο θακηά απψιεηα ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο (Crago, 2002). Η παξαπάλσ εηζήγεζε θαηαδεηθλχεη κε ζαθή ηξφπν ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ΙSO 9001:2000 ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα. 1.5 Γνκή Γηπισκαηηθήο ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην 1 ν Κεθάιαην εληνπίδεηαη ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θαζνξίδεηαη ην ζεσξεηηθφ θαη ην πξαθηηθφ πξφβιεκα θαη νξηνζεηνχληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο θαη γίλεηαη αηηηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ πνηνηηθή αλάιπζε, φζν θαη κε ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε. Αθνινπζεί ε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο. ην 2 ν Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη παξαηίζεηαη ν γεληθφο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. Αλαιχσληαη νη πηπρέο εθαξκνγήο ηεο Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη νη πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα Διέγρνπ ηεο Πνηφηεηαο θαη ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, ε έλλνηα Γηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ζπζηήκαηα βάζεη πξνηχπσλ γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο & ηελ Γηνίθεζε Αζθάιεηαο, θαζψο θαη ν ξφινο ηεο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ηεξαξρηθψλ δνκψλ θαη ηελ δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε αιπζίδα δηαζθάιηζεο ηεο 11

12 πνηφηεηαο θαη αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα ηεο ηππνπνίεζεο,αλάπηπμεο πξνηχπσλ, πηζηνπνίεζεο θαη δηαπίζηεπζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. ην 3 ν Κεθάιαην παξνπζίαδεηαη θαη αλαιχεηαη έλα ελδεηθηηθφ ΓΠ θαηά ISO 9001:2000 ζηελ Τγεία κε ζθνπφ λα δσζεί ζηνλ αλαγλψζηε ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Αλαιχσληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2000 ζηελ Τγεία θαη αλαθνξά ζηελ δηείζδπζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 9000:2000 ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζηελ Διιάδα. ην 4 ν Κεθάιαην ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο επηπηψζεσλ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Πεξαηηέξσ, εμάγσληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε γλψκνλα ηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δκπεηξηθή Έξεπλα. ην 5 ν Κεθάιαην παξαηίζεληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηπισκαηηθήο & Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 2 ν Κεθάιαην: «Οξηζκόο Πνηόηεηαο & Implications» Η αλαδήηεζε κηαο νηθνπκεληθά απνδεθηήο εξκελείαο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα θαη απηφ γηαηί ππάξρνπλ πάξα πνιιέο παξάκεηξνη πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. Δπνκέλσο, ν φξνο πνηφηεηα ιακβάλεη δηαθνξεηηθή έλλνηα αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο νξίδεηαη θαη αλάινγα κε ην αλ αλαθέξεηαη ζε πξντφλ ή ππεξεζία. 12

13 2.1 Οξηζκόο Πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο Η παξαπάλσ δηαπίζησζε έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο παξνρήο Τ.Τ. Η αλαδήηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πνηφηεηα ζηηο Τ.Τ, θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε ίδηα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο έρεη γίλεη αληηιεπηή κέρξη ζήκεξα ζε απηφλ ηνλ ρψξν. Όπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ν νξηζκφο ηνπ ζηφρνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ θαη ζρεδηαζκψλ πνπ πξνδηαγξάθνπλ, κεηψλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηελ πνξεία πξνο ην ζηφρν ησλ κνλάδσλ παξνρήο Τ.Τ. Η βηβιηνγξαθία γηα ηε δηνίθεζε Τ.Τ. ζπρλά θάλεη αλαθνξά ζηελ αλάγθε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ρσξίο φκσο λα επηρεηξείηαη κία πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο. Ωζηφζν, εάλ ν φξνο, «πνηφηεηα» ζηηο Τ.Τ, απνηειεί δεηνχκελν σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζηελ επηζηεκνληθή ζπλάξηεζε αλάπηπμεο ζρεδηαζκνχ Τ.Τ, δηακνξθνχκελε απφ άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (είδνο Τ.Τ, εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη αληαγσληζκφο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, λνκηθφ θαζεζηψο θα), πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ελλνηνινγηθά. Η ελλνηνινγηθή βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο ζηηο Τ.Τ. έρεη σο ζεκείν ζηήξημεο ηηο βαζηθέο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ελζσκαηψλνληαο ζε απηή (ηελ πνηφηεηα) ηελ έλλνηα ηεο «αζθάιεηαο», πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, (Κσζηαγηόιαο, 2005). Η πνηφηεηα απνηειεί έλλνηα ζχλζεηε, πνπ έρεη νξηζζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (ζπκκφξθσζε κε πξνδηαγξαθέο, ηθαλνπνίεζε εκπιεθφκελσλ κεξψλ, αξηζηεία, αμία, θάιπςε πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ θα.) θαη δηαθξίλεηαη, θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο, (Stahl & Bounds, 1991). 13

14 2.1.1 Γεληθόο Οξηζκόο Πνηόηεηαο Η δηεζλήο εκπεηξία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνδψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο έρεη αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ, (Revees & Bednar, 1994). «Πνηόηεηα ζεκαίλεη Σειεηόηεηα (Excellence)». χκθσλα κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηαπηίδεηαη κε ηελ «Αξεηή» ή ηελ Σειεηφηεηα. Η έλλνηα ηεο αξεηήο άιιαδε αλάινγα κε ην ππνθείκελν ζην νπνίν αλαθεξφηαλ, γηα ηνλ Πιάησλα φκσο απνηεινχζε ην απφιπην, ηελ επίηεπμε ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνχ, ηελ ππέξηαηε ηδέα θαη ην ππέξηαην ηδαληθφ. «Η πνίνηεηα είλαη Αμία ( value)». Η πξαθηηθή ρξήζε ηνπ νξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο σο Σειεηφηεηα ακθηζβεηήζεθε έληνλα γχξσ ζηα κέζα ηνπ 17 νπ αηψλα, απφηελ δηεχξελζε ησλ αγνξψλ. Ο Feigenbaum ππνζηήξημε φηη πνηφηεηα δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ αγαζνχ, αιιά ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηηο νπνίεο θαζνξίδεη ε αγνξά θαη ζπλεπψο ν ίδηνο ν θαηαλαισηήο, βαζηθφηεξε ησλ νπνίσλ είλαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. (Revees & Bednar, 1994). «Πνηόηεηα είλαη ε Δλζσκάησζε/Πξνζαξκνγή ζε ζαθείο Πξνδηαγξαθέο». Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 18 νπ θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα αλαπηχρζεθε ε Βηνκεραλία θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ καδηθή παξαγσγή. χκθσλα κε ηνλ Shewhart ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη κεηξήζηκε θαη άξα ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο γηα λα ηελ ππνινγίζνπλ, (Shewhart,1931). Ο Juran πξνρψξεζε αθφκε πεξηζζφηεξν δηαρσξίδνληαο ηελ πνηφηεηα ζε δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία: Α) ηελ Πνηφηεηα ηνπ ρεδηαζκνχ & Β) ηελ Πνηφηεηα Πξνζαξκνγήο ηνπ αγαζνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 14

15 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Juran πηνζέηεζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ ηφζν ηελ έλλνηα ηεο ηειεηφηεηαο, φζν θαη ηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, θαηαιήγσληαο φηη Πνηόηεηα γηα έλα πξντόλ ή ππεξεζία είλαη ε θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, (Juran,1988). «Πνηόηεηα είλαη ε Απόιπηε Ιθαλνπνίεζε ή/θαη ε ππεξθάιπςε ησλ πξνζδσθηώλ ηνπ θαηαλαισηή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ». Η ζεκαληηθφηεξε θαηά πνιινχο θαη ε πην ζχγρξνλε εξκελεία ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ε ζχγρξνλε βαζηθή επηδίσμε θάζε νξγαληζκνχ, είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ ν Ιnternational Organization for Standardization (ISO) φξηζε ηελ πνηφηεηα σο εμήο: «Πνηόηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ξεηέο ή ζησπεξέο αλάγθεο, (EΛΟΣ ΔΝ ΙSO 8402)». Η αιιάγή ζηελ λννηξνπία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πξνέθπςε απφ ηελ αδπλακία ηνπ πξφηεξνπ νξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο -σο ελζσκάησζεο ή πξνζαξκνγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο- λα απνδψζεη ηα ηδηαίηεξα θαη κνλαδηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ θαη δηεξπλφκελσλ ππεξεζηψλ, (Revees & Bednar, 1994). Οξηζκέλνη ραξαθηεξηζηηθνί νξηζκνί πνπ ηπγράλνπλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο απνδνρήο έρνπλ σο εμήο: χκθσλα κε ηνλ Deming, Πνηόηεηα γηα έλα πξντφλ ή ππεξεζία είλαη ε πξνβιέςηκε νκνηνκνξθία θαη αμηνπηζηία ηνπο ζε ρακειφ θφζηνο θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ αγνξά, (Deming,1982). χκθσλα κε ηνλ Crosby, Πνηόηεηα γηα έλα πξντφλ ή ππεξεζία είλαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο/ πξνδηαγξαθέο ηνπο,(crosby,1996). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Γεξβηηζηψηε, Πνηόηεηα γηα έλα πξντφλ ή ππεξεζία, είλαη ε πξνζθεξφκελε ζηνλ πειάηε αληαπνδσηηθή αμία γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο γηα ηνλ θχθιν δσήο ηνπ είδνπο. Η πςειή 15

16 πνηφηεηα γηα έλα πξντφλ ππάξρεη, φηαλ ηνχην θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ζε ζε ζρέζε κε: 1. Σελ πην επλντθή ζρέζε πξνζθεξφκελεο αμίαο γηα ηελ ηηκή πνπ θαηαβάιιεη, δειαδή ην θφζηνο ηνπ είδνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. 2. Σνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ηφπν. 3. Σνλ θχθιν δσήο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, (Γεξβηηζηώηεο, 2001). Πνηφηεηα επίζεο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Σζηφηξα: Ο πην ζχγρξνλνο, ελδεδεηγκέλνο, επέιηθηνο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. Καηαιιειφηεηα γηα ρξήζε. Κάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο ή ζπλαγφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Σν λα θάλεηο θάηη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά θαη θάζε θνξά. Σν λα πιεξψλεηο γη απηφ πνπ πξαγκαηηθά παίξλεηο, (Σζηόηξαο, 2002) Δηδηθόο Οξηζκόο Πνηόηεηαο - Τ.Τ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη ηελ νπηηθή γσλία εμέηαζεο ηνπ δεηνχκελνπ. πλεπψο θαη ε πνηφηεηα ησλ Τ.Τ. δχλαηαη λα νξηζηεί ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε Τ.Τ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ επαγγεικαηία πγείαο αιιά θαη ηεο Γηνίθεζεο, (Κσζηαγηόιαο,2005). Πνηόηεηα από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελή: Σν ζχζηεκα παξνρψλ Τ.Τ. πνπ πξνζθέξεη ζηνλ αζζελή απηφ πνπ ζέιεη θαη ρξεηάδεηαη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή θαη κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πνηόηεηα από ηελ πιεπξά ηνπ επαγγεικαηία πγείαο: H αληίιεςε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε Τ.Τ απφ ηηο παξερφκελεο Τ.Τ. 16

17 θαη αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ ην πξνζσπηθφ εθαξκφδεη ελδεδεηγκέλα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνχληαη νη αλαγθαίεο γηα απηφ ην ζθνπφ. Πνηόηεηα από ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο: Ο απνηειεζκαηηθφο θαη παξαγσγηθφο ηξφπνο ρξήζεο ησλ πφξσλ γηα ηελ επαχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε Τ.Τ κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη αλψηεξεο ξπκζηζηηθέο αξρέο. 2.2 Πηπρέο-Δξγαιεία-Πξνζεγγίζεηο εθαξκνγήο ηεο Πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο Οη Λόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο Πνηόηεηαο Η αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ γηα ηελ δηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο ζε έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα ή πηινηηθά ζε θάπνην ηκήκα απηνχ πξνθχπηεη κέζα απφ ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο αηηηάζεσλ: 1. Γηα εζηθνύο ιόγνπο 2. Γηα ιόγνπο ππνθίλεζεο θαη αθύπληζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 3. Γηα ιόγνπο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 1. ε ζρέζε κε εζηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο, ε πηζηνπνίεζε ηνπ λνζνθνκείνπ δχλαηαη λα βειηηψζεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζύλεο ηνπ ρξήζηε Τ.Τ θαη απηφ γηαηί ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθήο άγλνηαο επί ηαηξηθψλ ζεκάησλ ζπλήζσο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα επηδείμεη ηπθιή εκπηζηνζχλε ζην λνζνθνκείν κε ελδερφκελν θίλδπλν γηα ηελ δσή ηνπ. 2. Η εθαξκνγή ΓΠ ζην λνζνθνκείν θαη ε πηζηνπνίεζε απηνχ, απαηηεί απνζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ, αλάιεςε επζπλψλ θαη ζπλεπψο επξεία ζπκκεηνρή θαη ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο γηα ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ελφο ΓΠ ν θάζε εξγαδφκελνο ζεσξείηαη πνιχηηκνο θαη ππνινγίζηκνο εθφζνλ παξέρεη ππεξεζίεο ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε. 17

18 3. Η νπζηαζηηθφηεξε αηηηνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ΓΠ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ΓΠ κεηψλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηηο Γηεξγαζίεο θαη βειηηψλεη ηηο ξνέο ησλ δηαδηθαζηψλ εμνηθνλνκψληαο πφξνπο. Παξέρεη επίζεο, έλα εξγαιείν ζπλερνχο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελή ηελ ζηηγκή πνπ παξαηεξείηαη ε πξφζεζε ηεξάζηησλ ρξεκαηηθψλ πεξηθνπψλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, (De Weed-Nederhof P.C. et al.,1997). Σέινο, ε εθαξκνγή ΓΠ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 βειηηψλεη ζεακαηηθά ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, εμνηθνλνκψληαο θεθάιαηα θαη ρξφλν, ζπλεηζθέξεη ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηελ καθξννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ ζε κηα πεξίνδν απμαλφκελνπ αιιά θαη κεηαιιαζζφκελνπ αληαγσληζκνχ, (Anthony Staines, 2000). Σα Πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο Πνηόηεηαο. χκθσλα κε πφξηζκα επηηξνπήο μέλσλ εκπεηξνγλσκψλσλ ην 1994 ε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Τ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία νπσζδήπνηε δπζρεξαίλνπλ ζε κάθξν-επίπεδν ηελ εθαξκνγή ΓΠ θαη ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. πγθεθξηκέλα ηα θπξηφηεξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο: Έιιεηςε ζρεδηαζκνχ Δζληθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζεο θαη απνθέληξσζεο. Γπζθνιίεο εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο Γηνηθεηηθέο ειιείςεηο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε Πιεζσξηζκφο Ιαηξψλ θάπνησλ εηδηθνηήησλ κε απφηνθν ζπλήζσο ηελ δεκηνπξγία πξνθιεηήο δήηεζεο. Αληηδενληνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, π.ρ. ρξεκαηηζκφο γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Δμαηξεηηθά αδχλακε νξγάλσζε ζηελ Π.Φ.Τ. 18

19 Δηδηθφηεξα, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ΓΠ θαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ δπζρεξαίλεηαη απν ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα δελ έρεη ζπλδεζεί επαξθψο κε ηα έξγα ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο πγείαο, κε ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ Ο.Π.. ζηα Γεκφζηα λνζνθνκεία. εκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ ρψξα καο ε πνηφηεηα δελ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ελφο λνζνθνκείνπ δπζρεξαίλεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απνπζία ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, αιιά θπξίσο απφ ηελ έιιεηςε εγεζίαο, δέζκεπζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο (αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο π.ρ. φηη νη πξφεδξνη ησλ λνζνθνκείσλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηαηξνί αγλνψληαο επηδεηθηηθά ηνλ λφκν πνπ νξίδεη φηη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηειερψλνπλ απνθιεηζηηθά managers κε πξνυπεξεζία ζε αλάινγε ζέζε.) Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο επηζεκαίλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θαζνξηζκέλεο ή αζαθείο ξνέο εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ηελ δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ, κε κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο θαη ηε κε ηήξεζε θαηαιφγσλ αλακνλήο, κε ππνιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ππνδνρήο αζζελψλ, κε ηελ ζπκκεηνρή Ιαηξψλ ηνπ ΔΤ ζε ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο Y.Τ, φζν θαη ηελ κε ηήξεζε ζηνηρεηψδνπο ηαηξηθνχ θαθέινπ ηελ ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ήδε ειεθηξνληθόο ηαηξηθφο θάθεινο. Καηα ηελ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζε ζρέζε θπξίσο κε ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή εκπεηξία ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Έιιεηςε Οξάκαηνο Πεξηνξηζκνί ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο Τπνηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε Αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηεο δηνίθεζεο Τςειφ θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ 19

20 Έιιεηςε θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο Έιιεηςε ζπζηήκαηνο αλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ Πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ζηφρσλ πνηφηεηαο. Αδπλακία ελζσκάησζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζην ΓΠ. Σα πξνβιήκαηα απηά εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή θαη κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ην θαζέλα αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε ίδηα ε πξφηεξε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ( Najmi & Kehoe, 1999). πζηήκαηα Διέγρνπ ηεο Πνηόηεηαο πκβάινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη κεηξνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηπρφλ απνθιίζεηο απφ απηά. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπλεηζθνξά ζηα πζηήκαηα Διέγρνπ ηεο Πνηφηεηαο (.Δ.Π.) έρεη ε επηζηήκε ηεο ηαηηζηηθήο κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο κεηξήζεσλ ηεο απφδνζεο θαη θπξίσο κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηα.δ.π. ησλ δχν παξαθάησ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ : 1. ηαηηζηηθόο Έιεγρνο Γηαδηθαζίαο (Statistical Process Control) 2. Γεηγκαηνιεςία Απνδνρήο (Acceptance Sampling) 1. ηαηηζηηθόο Έιεγρνο Γηαδηθαζίαο (Statistical Process Control) Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Γηαδηθαζίαο, έρεη σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή/θαη εμαθάληζε ησλ κεηπραίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Η εθαξκνγή ηνπ πξνυπνζέηεη ηα εμήο ζηάδηα: αθή θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ/ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο Μέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ράξηε ειέγρνπ, κε ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ

υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ Διπλωματική Εργαςία Υαρϊςογλου Ελϋνη Α. Μ. 2004010030 Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Δθαπμογή ςζηημάηων Γιασείπιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηιρ Τπηπεζίερ Αιμοδοζίαρ. Οι πεπιπηώζειρ ηων Σμημάηων

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΘΝΗΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΗΑ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΣΔΛΗΗΚΖ ΔΡΓΑΗΗΑ: ΘΔΜΑ:: ««Ζ Τιιννππννί ίεζζε ηησλλ Δππη ηρρεεη ηξξεζζη ηααθθψλλ ηηφφρρσλλ κέέζζσ Σππππννππννη ηεκέέλλσλλ

Διαβάστε περισσότερα