ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή"

Transcript

1 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ ζα ζπκκεηέρεη θαη θέηνο ζην πξόγξακκα Νηθνινγηθά Πρνιεία θαη ην ζέκα πνπ έρεη επηιεγεί είλαη ηα ΓΑΠΖ. Πηόρνο είλαη ε εκπινθή ηόζν ησλ θαζεγεηώλ όζν θαη ησλ καζεηώλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ε θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο παηδείαο ζηνπο καζεηέο καο. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνύ γηα ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά είλαη: Ξξαζηλίδνπκε ηα ζρνιεία καο, βειηηώλνπκε ηελ πνηόηεηα δσήο καο. Κέζα ζηηο δξάζεηο είλαη ε ελεκέξσζε ηεο πηλαθίδαο κε ηίηιν ΝΗ- ΘΝΙΝΓΗΘΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ECO SCHOOLS κε ζρεηηθό πιηθό θαη δηνξγαλώζεηο επηζθέςεσλ. Δπίζεο, ηα κέιε ηνπ Ξεξηβαιινληηθνύ Νκίινπ ησλ Πρνιώλ καο, κε ηε ζπλνδεία ηεο πεύζπλεο Θαζεγήηξηαο θ. Άληξεαο Αιεηξά, κεηέβεζαλ ζηνλ Αληηξξεπκαηηθό Πύλδεζκν Θύπξνπ, όπνπ θαη παξέδωζαλ ηα πιαζηηθά πώκαηα πνπ ζπγθέληξσζαλ νη καζεηέο καο ζην πιαίζην ηεο Αλαθύθιωζεο. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνπο απνθνίηνπο καο γηα ηηο δηαθξίζεηο ηνπο! Θωϊδε Άληξηα 5ε ζηηο Ξαγθύπξηεο εμεηάζεηο θαη 1ε ζην Ρκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο αλάκεζα ζε ππνςεθίνπο κε βαζκό πξόζβαζεο 19.89! H πξώηε καζήηξηα ηδησηηθνύ ζρνιείνπ πνπ εμαζθαιίδεη ζέζε ζηνπο πξσηεύζαληεο!!! Καηειάξε Έιελα 3ε ζην Ρκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θύπξνπ Αληωλίνπ Παλαγηώηεο 4νο ζην Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηαγωληζκόο Euro Quiz Θάζε ρξόλν ε Διιεληθή Πηνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκό Euro Quiz , ν νπνίνο δηνξγαλώλεηαη από ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνύ Θύπξνπ. Ληθήηξηα γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά είλαη, ε Καηειάξε Αγγειηθή ηεο Δ1, πνπ θαηεηάγε πξώηε ζηε βαζκνινγία θαη ζα καο εθπξνζσπήζεη ζην Πηξαζβνύξγν. Καξαηδηά Υξπζνβαιάληνπ 1ε ζηε Λνκηθή Θεζζαινλίθεο Γεκάηζα Μαξηάλλα πιήξεο ππνηξνθία γηα ζπνπδέο ζην Doreen Bird College of Performing Arts ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πγραίξνπκε επίζεο όινπο ηνπο απνθνίηνπο καο πνπ εμαζθάιηζαλ ζέζε ζηα θππξηαθά θαη ειιεληθά παλεπηζηήκηα!

2 ΕΡΜΗ Δνξηαζκόο 1εο Οθηωβξίνπ Ρελ Ρξίηε 30 Νθησβξίνπ, θαηά ηε δεύηεξε πεξίνδν, ηηκήζακε κε ελδνζρνιηθό ενξηαζκό ηελ επέηεην ηεο αλαθήξπμεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ρε γηνξηή επηκειήζεθε ε θηιόινγνο Πθεύε Κεζεκέξε θαη έιαβαλ κέξνο νη καζεηέο Διέλε Πσθξάηνπο (Β1), Γεκήηξεο Γξεγνξίνπ (Δ1), Άλλα Σαηδεληθνιάνπ (5Β), Ξαλαγηώηα Ξαπατσάλλνπ (5Β) θαη Πηέιηνο Θνηιηάξεο (5Β). Βηβιηνζήθε Γηαγωληζκόο «Αλαγλώζηεο ηνπ Μήλα» Ν Γηαγσληζκόο «Αλαγλώζηεο ηνπ Κήλα» άξρηζε ηνλ Ν- θηώβξην θαη ζπλερίδεηαη κε κεγάιε επηηπρία. Νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα δηαβάζνπλ όζν πην πνιιά βηβιία κπνξνύλ κέζα ζε έλα κήλα. Γηα θάζε βηβιίν γξάθνπλ θαη κηα κηθξή πεξίιεςε. Ληθεηήο είλαη ν καζεηήο πνπ έρεη δηαβάζεη ηα πην πνιιά βηβιία θαη θεξδίδεη ζεηηθή βαζκνινγία Δζηηώλ. Ππγραξεηήξηα ζηελ Διέλε Πσθξάηνπο ηνπ Β1 γηα ηε δηάθξηζή ηεο ζην δηαγσληζκό. EΚΛΟΓΔ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΑΡΔΛΑΗ 28 εο ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ Όπσο θάζε ρξόλν ε Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ ηίκεζε ηελ επέηεην ηεο 28 ε Νθησβξίνπ ιακβάλνληαο κέξνο ζηε καζεηηθή παξέιαζε. Νη καζεηέο καο έδεημαλ ην ήζνο θαη ην ζεβαζκό ηνπο απέλαληη ζηνπο αγσληζηέο ηνπ 1940 παξειαύλνληαο ζε άςνγνπο ζρεκαηηζκνύο θαη εθπξνζσπώληαο ην ζρνιείν καο επάμηα. Ρνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ζπλόδεπζε ν θαζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο, Αληώλεο Αλησλόπνπινο. Πηα ζρνιεία έρεη θαζηεξσζεί ν ζεζκόο ησλ Καζεηηθώλ Ππκβνπιίσλ, ώζηε λα κπνξνύλ νη ηάμεηο λα ιεηηνπξγνύλ θαιύηεξα ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πεηζαξρίαο. Νη καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ πνηνο ζα είλαη ν πξόεδξνο, ν αληηπξόεδξνο, ν γξακκαηέαο, ν ηακίαο θαη ην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπο. Ξξνζπαζεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην ζρνιείν λα πξνσζήζεη ηνπο δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο ζηνπο καζεηέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη καζεηηθό ζπκβνύιην ζηηο ηάμεηο αθνύ ην καζεηηθό ζπκβνύιην είλαη ππεύζπλν λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαζαξή, λα ζπιιέγεη ρξήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο θαη λα παίξλεη απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ηκήκα. Βαζίιεο Θνληίλνο Γ2, Γηάλλεο Αλδξένπ Γ1 28 ε Οθηωβξίνπ - Γηνξηή ηεο εκαίαο Κε έλα ιακπξό ελδνζρνιηθό ενξηαζκό, πνπ πεξηειάκβαλε απαγγειίεο πνηεκάησλ, εξκελείεο ηξαγνπδηώλ θαη ρνξνύο, ην ζρνιείν καο ηίκεζε ηελ 74 ε επέηεην ηεο 28 εο Νθησβξίνπ, ην γλσζηό ζε όινπο εξσηθό έπνο ηνπ 40. Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ενξηαζκό εμήξαλ ηελ εζσηεξηθή δύλακε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, πνπ δίδαμε ζηνλ θόζκν πώο πνιεκνύλ νη ήξσεο θαη πόζν ηζρπξνί γηλόκαζηε όηαλ ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο. Ρελ ίδηα εκέξα πξαγκαηνπνηήζεθε ε γηνξηή ηεο Πεκαίαο θαηά ηελ νπνία παξαδόζεθαλ ην ιάβαξν ηνπ Πρνιείνπ θαη ηα Ηεξά Πύκβνια ηεο παηξίδαο ζηνπο αξηζηνύρνπο ηειεηόθνηηνπο καζεηέο καο, σο εμήο: Πρνιηθό Ιάβαξν: Καξηιίδα Μελνθώληνο, Διιεληθή Πεκαία: Αγγειηθή Θσζηάππε, Θππξηαθή Πεκαία: Γεκήηξεο Σαξαιάκπνπο. Ελληνική χολή ΠΑΚΑΛ Λευκωζία 2

3 2014/15 Έκδοζη /15 Έκδοζη /15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗ Διαγωμιζμόπ Juvenes Translatores Γηα πξώηε θνξά ε Διιεληθή Πρνιή ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο επηιέρζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Juvenes Translatores. Νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαινύληαη λα κεηαθξάζνπλ θείκελα ζε επξσπατθή γιώζζα ηεο επηινγήο ηνπο θαη ε ΓΓ Κεηάθξαζεο ζα αμηνινγήζεη ηηο κεηαθξάζεηο θαη ζα επηιέμεη ηελ θαιύηεξε κεηάθξαζε από θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ γιώζζα. Ζ δνθηκαζία ηεο κεηάθξαζεο δηεμήρζε ηαπηόρξνλα ζε όια ηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία από ηηο έσο ηηο 12.00, ώξα Βξπμειιώλ, ζηηο 27 Λνεκβξίνπ Νη ληθεηέο ζα πξνζθιεζνύλ ζε ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ζηηο Βξπμέιιεο ηελ άλνημε ηνπ Ζ ΓΓ Κεηάθξαζεο ζα θαιύςεη ηα έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο γηα έλαλ ληθεηή, έλαλ ελήιηθν ζπλνδό ηνπ θαη έλαλ θαζεγεηή αλά θξάηνο κέινο. Νη καζεηέο καο πνπ ζπκκεηείραλ είλαη νη: Σξηζηίλα Αλαζηαζηάδνπ, Αιέμαλδξνο Γησξγαιιίδεο, Πνθία-Καξία Ιέξλε, Δηξεγηάλλα Σατξεπέηε, Καξηιίδα Μελνθώληνο. Θαιή επηηπρία παηδηά! Κεκηνηθό Μαζεηηθό ομβμύιημ Μόοθω Γοηγξοίξρ η1, Ποόεδοξπ Αλέναμδοξπ Γιωογαλλίδηπ η1, Αμηιποόεδοξπ Χοιζηίμα Αμαζηαζιάδξρ η1, Γοαμμαηέαπ ίμξπ ξθοωμίξρ Γ1, Σαμίαπ Μάοκξπ Μξρζηακήπ Δ1, Β. Σαμίαπ Μέλη: Μαοιλίζα Ξεμξθώμηξπ η1 Γιαλλξύοη Γιοήμη η1 Χαοαλάμπξρπ Δημήηοηπ η1 Αμδοέαπ Μαζώμξρ Γ1 Αμαζηάζιξπ Νικάμδοξρ Γ2 Γιώογξπ Κξρππήπ Γ1 Χοιζηόθξοξπ Ιωάμμξρ Β1 Λξρκάπ Καλξγήοξρ Α2 Αμδοέαπ Αζηαμιόπ Α1 3

4 ΕΡΜΗ Η εηήζια αθληηική ημεπίδα ηος ζσολείος ππαγμαηοποιήθηκε ηην Πέμπηη 9 Οκηωβπίος 2014 ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος ζσολείος μαρ. Οι μαθηηέρ ζςμμεηείσαν ζε αγωνίζμαηα ζηίβος (800μ., 1500μ., ζθαίπα). Επίζηρ, ζςμμεηείσαν ζε ομαδικά αθλήμαηα :όπωρ καλαθόζθαιπα, σειποζθαίπιζη, futsal και ποδόζθαιπο. Οι μαθηηέρ ηηρ Γ Λςκείος ζςμμεηείσαν ζε μια αναμέηπηζη εμποδίων αποκλειζηικά για ηελειόθοιηοςρ. Όλοι πεπάζαμε εξαιπεηικά. με παισνίδια, μοςζική και θαγηηό. Κωνζηανηίνορ Καπαγιάννηρ Γ2, Μισάληρ Κούκος Γ2 Ελληνική χολή ΠΑΚΑΛ Λευκωζία 4

5 2014/15 Έκδοζη 9 Ζ αζιεηηθή εθζηξαηεία MOVE WEEK απνηειεί κηα από ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ International Sport and Culture Association (ISCA), ε νπνία εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο επξύηεξεο εθζηξαηείαο ηνπ «Now We Move Πηόρνο ηεο δηνξγάλσζεο MOVE WEEK είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ ζηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζηνλ αζιεηηζκό ώζηε λα πηνζεηήζνπλ έλαλ ελεξγό ηξόπν δσήο, επηδηώθνληαο έηζη λα απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ πνπ αζινύληαη θαηά 100 εθαηνκκύξηα κέρξη ην Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηαπηόρξνλα ζε όιε ηελ Δπξώπε, από ηηο 29 Πεπηεκβξίνπ κέρξη ηηο 5 Νθησβξίνπ Ρν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ελεξγά, δίλνληαο ην κήλπκα όηη ν αζιεηηζκόο είλαη πγεία, κε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξαξαζθεπή 3 Νθησβξίνπ ζηελ θεληξηθή απιή. νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ 5

6 ΕΡΜΗ ΓΚΔΡΟΜΓ Α Γπκλαζίνπ Ζ πξώηε καο ζρνιηθή εθδξνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ζηελ πόιε ηνπ Εήλσλα (Ιάξλαθα). Ξξώηα πήγακε ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ιαδάξνπ, όπνπ εθεί πξνζθπλήζακε ηνπο Αγίνπο θαη κεηά θαηεβήθακε θάησ ζηε θξύπηε ηεο εθθιεζίαο. Ζ εθθιεζία είλαη θηηζκέλε ζηελ παξαιηαθή δώλε ηεο Ξόιεο ηεο Ιάξλαθαο θαη απνηειεί ηόπν πξνζθπλήκαηνο ηνπ Άγηνπ Ιαδάξνπ ζηελ Θύπξν. Κέηα πήγακε ζηελ παξαιία Καθέλδπ, όπνπ ζπλαληεζήθακε κε ηελ Α1 ηάμε. Δίρακε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ζηελ ακκνπδηά θαη λα ραιαξώζνπκε ιίγν από ηα καζήκαηα. Ξαίμακε βόιετ ζηελ άκκν, πνδόζθαηξν θαη άιια αζιήκαηα! Βαζίιεο Θπξηάθνπ Α2 Β θαη Γ Γπκλαζίνπ Η πξώηε ζρνιή εθδξνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 5 Ννεκβξίνπ θαη νη καζεηέο ηεο Β θαη Γ Γπκλαζίνπ είραλ επηζθεθζεί ην γξαθηθό ρωξηό Α- γξόο, κε ηελ πινύζηα ηζηνξία. Οη καζεηέο ήζξαλ ζε επαθή κε ηα πξνϊόληα θαη ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο. Α Λπθείνπ Ζ Α Ιπθείνπ επηζθέθζεθε ηνλ λενιηζηθό νηθηζκό ηνπ 7000 π.σ. ζηελ Ρέληα Θαιαβαζνύ. Κεηά ηελ επίζθεςε, νη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζηελ αθηή Θπβεξλήηε, όπνπ πέξαζαλ επράξηζηα ηελ ώξα ηνπο. Β Λπθείνπ Ζ εμόξκεζε έγηλε ζηε Γαιάηα θαη Θαθνπεηξηά, όπνπ νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ηελ εθθιεζία ηεο Ξνδήζνπ, έλα κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Νπλέζθν. Ξξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο επίζθεςε ζην ηνπηθό ιανγξαθηθό κνπζείν θαη ηνλ αιεπξόκπιν, όπνπ νη καζεηέο μελαγήζεθαλ από ηνπηθό μελαγό. Κεηά ηελ επίζθεςε, νη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζηελ Θαθνπεηξηά θαη πεξπάηεζαλ ζηα γξαθηθά ηεο δξνκάθηα. Γ Λπθείνπ Νη καζεηέο ηεο Γ Ιπθείνπ εθδξάκνπλ ζην παιηό Θάζηξν θαη ηε Καξίλα Ιεκεζνύ. Ήκαζηαλ πνιύ ελζνπζηαζκέλνη θαζώο γηα καο ήηαλ θάηη θαηλνύξγην,αθνύ νη πεξηζζόηεξνη από καο δελ ηελ είρακε επηζθεθζεί..δίλαη έλα ζηνιίδη γηα ηε Ιεκεζό αιιά θαη γηα ηελ Θύπξνπ. Ελληνική χολή ΠΑΚΑΛ Λευκωζία 6

7 2014/15 Έκδοζη 9 Πηηο 18 Νθησβξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ε θηιαλζξσπηθή εθδήισζε «Fun Day», ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιώλ ΞΑΠΘΑΙ. Ζ εθδήισζε νξγαλώζεθε από ηηο Δζηίεο ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο θαη ηα Houses ηνπ PASCAL English School Lefkosia, θαζώο θαη ηνπο Ππλδέζκνπο Γνλέσλ θαη Θεδεκόλσλ ηόζν ηνπ PASCAL English School όζν θαη ηεο Διιεληθήο Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ. Ρε δηαθόζκεζε ηνπ ρώξνπ αλέιαβαλ νη καζεηέο ηεο έθηεο ηάμεο νη νπνίνη ππεξέβαιαλ εαπηόλ. Ζ εθδήισζε ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη ζπγθεληξώζεθε έλα ζεβαζηό πνζό, ην νπνίν ζα δηαηεζεί γηα θηιαλζξσπηθό ζθνπό. 7

8 ΕΡΜΗ Γπημειεηέξ Γζηηώκ Παπαμικξλάξρ Θεόδωοξπ Γιαλλξύοη Γιοήμη Γιωογαλλίδηπ Αλέναμδοξπ Ξεμξθώμηξπ Μαοιλίζα Φιλίππξρ Μάμαπ Παμαγίδξρ Ιωάμμα Χορζξζηόμξρ Χοιζηόδξρλξπ Χορζξζηόμξρ Νικξλέηα Ελληνική χολή ΠΑΚΑΛ Λευκωζία 8

9 2014/15 Έκδοζη 9 Αγθαιηάδω θαη ηνιίδω Μηα πξωηόηππε θαη κνλαδηθή πξωηνβνπιία: 100 Υξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, ηα νπνία πξναγνξάζηεθαλ από ελδηαθεξόκελνπο ηδηώηεο θαη εηαηξείεο, ηνπνζεηήζεθαλ ζηε Λεωθόξν Μαθαξίνπ. Σα δέληξα ζα θνζκήζνπλ ηε Λεωθόξν Υξηζηνπγέλλωλ. Καζ όιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην θέληξν ηεο πόιεο, όια ηα έζνδα από ηελ αγνξά ηωλ δέληξωλ ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλωληθνύ παληνπωιείνπ ηνπ Γήκνπ Λεπθωζίαο. ηηο 6 Γεθεκβξίνπ ζηόιηζε θαη ε Διιεληθή ρνιή ΠΑΚΑΛ Λεπθωζίαο γηα ηελ εθδήιωζε Αγθαιηάδω θαη ηνιίδω. Η Δζηία Ππζαγόξαο ζηεξίδεη ηνλ ΡΑΓΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 2014 Κε θίλεηξν ηελ αγάπε, ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ πξνζθνξά πξνο ηνλ ζπλάλζξσπό καο, ε Δζηία Ξ- ΘΑΓΝΟΑΠ ηεο Διιεληθή Πρνιήο ΞΑΠΘΑΙ Ιεπθσζίαο, ζην πιαίζην ησλ θηιαλζξσπηθώλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ, νξγάλσζε ηελ πώιεζε ιαρλώλ γηα ηνλ ζεζκό «Οαδηνκαξαζώληνο 2014». Ζ πώιεζε ησλ ιαρλώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 15 κε 22 Νθησβξίνπ Όινη καδί γηα αθόκε κηα θνξά θαηαθέξακε λα δώζνπκε βνήζεηα ζηα παηδηά πνπ καο έρνπλ αλάγθε θαη όια απηά γηαηί κόλν ε αγάπε κπνξεί! Η Γζηία ΦΓΙΔΙΑ δηέζεζε ιαπκμύξ θαη βναπημιάθηα πνμξ πώιεζε γηα εκίζποζε ημο «οκδέζμμο Γμκέωκ θαη Φίιωκ θανδημπαζώκ παηδηώκ» Η θηιακζνωπηθή εθδήιωζε πναγμαημπμηήζεθε από ηηξ 3 Νμεμβνίμο μέπνη ηηξ 7 Νμεμβνίμο Οη μαζεηέξ θαηάθενακ κα ζογθεκηνώζμοκ ημ πμζό ηωκ 176. ογπανεηήνηα ζ όιμοξ ημοξ μαζεηέξ ηεξ Γζηίαξ ΦΓΙΔΙΑ γηα ημ εκδηαθένμκ θαη ηεκ εοαηζζεημπμίεζε πμο επέδεηλακ! 9

10 Έπσεηαι ηο 2015 ζηην Ελληνική σολή ΠΑΚΑΛ Λεςκωζίαρ ΠΡΟΓΧΩ... Κωμωδία ηωκ Μηπάιε Ρέππα θαη ΜΠΑΜΠΑΔΓ ΜΓ ΡΟΤΜΙ Θακάζε Παπαζακαζίμο ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ Θακάζεξ: ίμμξ ωθνμκίμο Γ1 Πακαγηώηεξ: Πακαγηώηεξ Κονηάθμο Γ1 Βάζω: Γηνεγηάκκα Υαϊνεπέηε η1 Ρόε: Αγγειηθή Κωζηάππε η1 Βέζθα: μθία-μανία Λένκε η1 Υνήζημξ: Ραθαήι Υαναιάμπμοξ Β1 Σδέκε: Κωκζηακηίκα Κωζηάππε Β1 Εθημεπίδα ΕΡΜΗ Σμ δηδαθηηθό θαη δημηθεηηθό πνμζωπηθό ηεξ Απσιζςνηαξία Ελένη Παπακωνζηανηίνος Καθηγήηπια Φςζικήρ Αγωγήρ Γιιεκηθήξ πμιήξ ΠΑΚΑΛ Λεοθωζίαξ ζαξ εύπεηαη Καιά Υνηζημύγεκκα Καη Γοηοπέξ ημ Νέμ Έημξ Κοπεγχάγης Λακαηάμια Λευκωζία Σηλ: Φαξ: URL: 10

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα