Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ"

Transcript

1 Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = =298K ii. iii. iv. 274 K = =1 C 33 C = =306 K 300 K = =7 C 2(β) Γλεγήζηε γηαηί θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εμέναξ ε άμμμξ είκαη πημ δεζηή από ημ κενό ηεξ ζάιαζζαξ. To κενό έπεη πμιύ μεγαιύηενε εηδηθή ζενµόηεηα από ηεκ άµµμ. Αοηό ελεγεί γηαηί ζηεκ παναιία ημ κενό ζενµαίκεηαη ημ πνςί πμιύ ανγόηενα από ηεκ άµµμ θαη ημ βνάδο, ρύπεηαη ακηίζημηπα, πμιύ ανγόηενα από αοηή. 2. Πμημ από ηα δύμ ζενμόμεηνα Α θαη Β δείπκεη ηεκ ρειόηενε ζενμμθναζία; Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ θάκμκηαξ ημοξ ακαγθαίμοξ οπμιμγηζμμύξ. C Τμ ζενμόμεηνμ Α δείπκεη ηεκ ορειόηενε ζενμμθναζία επεηδή 90 είκαη πενίπμο 80 C, εκώ ημ ζενμόμεηνμ Β δείπκεη πενίπμο Κ πμο είκαη =- 188 C

2 3. α) Να ζομπιενώζεηε ηα πημ θάης: Η ζενμόηεηα είκαη μηα μμνθή εκένγεηαξ πμο μεηαθένεηαη από ζώμαηα ρειόηενεξ ζενμμθναζίαξ ζε ζώμαηα παμειόηενεξ ζενμμθναζίαξ όηακ ένζμοκ ζε επαθή. Τμ πμζό ηεξ ζενμόηεηαξ πμο απαηηείηαη γηα κα μεηαβιεζεί ε ζενμμθναζία εκόξ ζώμαημξ ελανηάηαη από: Ι. ηεκ μεηαβμιή ηεξ ζενμμθναζίαξ ΙΙ. ηε μάδα ημο ζώμαημξ ΙΙΙ. ημ είδμξ ημο οιηθμύ. 4. Να ζομπιενώζεηε ηα θεκά επηιέγμκηαξ θάζε θμνά ηε ζςζηή ιέλε από ηεκ πανέκζεζε: Τα ζενμόμεηνα είκαη ηα θαηάιιεια όνγακα γηα ηε μέηνεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ. Η ζενμμθναζία ζημ ζύζηεμα S.I εθθνάδεηαη ζε βαζμμύξ Κέιβηκ. Η πημ παμειή ζενμμθναζία πμο μπμνεί κα οπάνλεη ζημ ζύμπακ μκμμάδεηαη απόιοημ μεδέκ θαη ηζμύηαη με 0K. 1. (α) Τη είκαη ημ απόιοημ μεδέκ θαη πμηα είκαη ε ηημή ημο ζηεκ θιίμαθα Κειζίμο; Τμ απόιοημ μεδέκ είκαη ε ειάπηζηε ζενμμθναζία πμο μπμνεί ζεςνεηηθά κα επηηεοπζεί ζημ ζύμπακ. Σηε ζενμμθναζία αοηή ε εκηνμπία θζάκεη ζηεκ ειάπηζηε ηημή ηεξ. Ιζμδοκαμεί με -273 C. (β) Τεκ εμένα ημο Πάζπα ζηηξ 12 ημ μεζεμένη ε ζενμμθναζία ζηε Λεμεζό ήηακ 22ºC, ζηε Λάνκαθα 23 ºC θαη ζηεκ Πάθμ 294Κ. Σε πμηα πόιε ε ζενμμθναζία ήηακ παμειόηενε; Σηεκ Πάθμ με ζενμμθναζία 21 ºC επεηδή 294Κ= =21 ºC. 2

3 Αζθήζεηξ 1.Γηαηί ηα ζύνμαηα ηεξ ειεθηνηθήξ ημ θαιμθαίνη είκαη παιανά εκώ ημ πεημώκα όπη; Τα ζύνμαηα ηεξ ειεθηνηθήξ είκαη πενηζζόηενμ ηεκηςμέκα ημ πεημώκα, γηαηί ημ πεημώκα επηθναημύκ παμειέξ ζενμμθναζίεξ θαη ηα ζύνμαηα ζοζηέιιμκηαη. Γδώ παναηενείηαη γναμμηθή δηαζημιή. 2.Γηαηί οπάνπμοκ δηάθεκα ακάμεζα ζηα πιαθάθηα πμο οπάνπμοκ ζημ δάπεδμ θαη ζημοξ ημίπμοξ αιιά θαη ζηηξ πιάθεξ ηςκ πεδμδνμμίςκ; Σημ δάπεδμ θαη ζημοξ ημίπμοξ αιιά θαη ζηηξ πιάθεξ ηςκ πεδμδνμμίςκ οπάνπμοκ δηάθεκα γηαηί όηακ αολάκεηαη ε ζενμμθναζία μηαξ πιάθαξ, ηόηε αολάκμκηαη μη δηαζηάζεηξ ηεξ, δειαδή δηαζηέιιεηαη. Ωξ εθ ημύημο πνέπεη κα οπάνπμοκ θεκά ακάμεζα ζηηξ πιαθάθηα μύηςξ ώζηε κα οπάνπεη πώνμξ γηα κα αολεζμύκ ηηξ δηαζηάζεηξ ηεξ πιάθαξ πςνίξ κα πηέδμκηαη μεηαλύ ημοξ γηα κα μεκ πνμθιεζεί θάπμημ πνόβιεμα από ηε δηαζημιή.σηα ζώμαηα αοηά, μη δομ δηαζηάζεηξ ημοξ (μήθμξ θαη πιάημξ) είκαη πμιύ μεγαιύηενεξ από ηεκ ηνίηε, ημ πάπμξ. Δειαδή, μη δομ δηαζηάζεηξ αολάκμκηαη πμιύ πενηζζόηενμ από ηεκ ηνίηε. Η δηαζημιή αοηή μκμμάδεηαη επηθακεηαθή δηαζημιή. 3.Γηαηί αθήκμομε δηάθεκα ζηηξ νάγεξ ηςκ ηνέκςκ; Οη δοκάμεηξ δηαζημιήξ μπμνμύκ κα πνμθαιέζμοκ παναμόνθςζε ζηηξ ζηδενμηνμπηέξ θαηά ημοξ δεζημύξ μήκεξ. Γθανμμγέξ ηεξ γναμμηθήξ δηαζημιήξ οπάνπμοκ ζηηξ ζηδενμηνμπηέξ ηςκ ηνέκςκ, όπμο ακάμεζα ζηα ζηδενέκηα δμθάνηα οπάνπεη έκα μηθνό θεκό, γηα κα μπμνμύκ αοηά κα δηαζηέιιμκηαη, πςνίξ κα πηέδμκηαη μεηαλύ ημοξ, πνάγμα πμο ζα είπε ζακ απμηέιεζμα ηεκ παναμόνθςζε ηςκ γναμμώκ. Σηα δηάθεκα ημπμζεημύκ θαηάιιειμ οιηθό ώζηε κα δηαζηέιιμκηαη ειάπηζηα.. 3

4 1. Να ζομπιενώζεηε ζημ πημ θάης ζπήμα με πμημ ηνόπμ δηαδίδεηαη ε ζενμόηεηα ζε θάζε πενίπηςζε: Με ρεύματα μεταφοράς Με αγωγή Με ακτινοβολία 2. Γηαηί ηα ηγθιμύ πνμζηαηεύμοκ ημοξ Γζθημώμοξ από ημ θνύμ; Τα ηγθιμύ είκαη θηηαγμέκα από πάγμ, θαη μ πάγμξ ιεηημονγεί ςξ μμκςηήξ θαη δεκ επηηνέπεη ζηε ζενμόηεηα πμο βνίζθεηαη μέζα ζημ ηγθιμύ κα μεηαθενζεί ζημ ελςηενηθό πενηβάιιμκ. 3. Σημ ζπήμα πμο αθμιμοζεί θαίκμκηαη ηνεηξ ηνόπμη δηάδμζεξ ηεξ ζενμόηεηαξ: Α Β Γ Να γνάρεηε πμημξ ηνόπμξ πενηγνάθεηαη ζημ θάζε ζπήμα: Α: αγςγή Β: αθηηκμβμιία Γ: νεύμαηα μεηαθμνάξ 4

5 4. Να ελεγήζεηε γηαηί ηα ζώμαηα ηεξ θεκηνηθήξ ζένμακζεξ ημπμζεημύκηαη ζημ θάης μένμξ ημο ημίπμο θαη όπη ζημ πάκς; Ο αέναξ πμο οπάνπεη πάκς από ημ ζενμακηηθό ζώμα, δεζηαίκεηαη, δηαζηέιιεηαη θαη ακεβαίκεη πνμξ ηα πάκς, αθμύ έπεη μεηςζεί ε ποθκόηεηα ημο ιόγς δηαζημιήξ. Σηε ζέζε ημο όμςξ ένπεηαη πημ ροπνή μάδα, ε μπμία με ηε ζεηνά ηεξ ζενμαίκεηαη, δηαζηέιιεηαη θαη ακένπεηαη. Αοηό ζομβαίκεη μέπνη όιμξ μ αέναξ ζημ δςμάηημ κα απμθηήζεη ηεκ ίδηα ζενμμθναζία. Γπμμέκςξ ηα ζώμαηα ηεξ θεκηνηθήξ ζένμακζεξ ημπμζεημύκηαη ζημ θάης μένμξ θαη όπη ζημ πάκς, μύηςξ ώζηε κα ζενμαίκμοκ ημκ αένα πμο βνίζθεηαη πάκς από αοηά, μ αέναξ κα ακένπεηαη θαη ηε ζέζε ημο κα παίνκεη μ θνύμξ. 5. Να ελεγήζεηε γηαηί ηα δηπιά ηδάμηα ζηα πανάζονα θναημύκ δεζηό ημ ζπίηη ημ πεημώκα. Ο αέναξ πμο βνίζθεηαη ακάμεζα ζημ γοαιί είκαη θαιόξ μμκςηήξ ηεξ ζενμόηεηαξ, επμμέκςξ ημ ζπίηη παναμέκεη δεζηό ημ πεημώκα. 6. Να ακαθένεηε ημ βαζηθό ηνόπμ δηάδμζεξ ηεξ ζενμόηεηαξ ζηηξ πημ θάης πενηπηώζεηξ: από ημκ Ήιημ πνμξ ηεκ Γε :με αθηηκμβμιία. από ηα ζώμαηα ηεξ θεκηνηθήξ ζένμακζεξ πνμξ ημ θέκηνμ ηεξ αίζμοζαξ ημο ενγαζηενίμο με νεύμαηα μεηαθμνάξ. από μηα ειεθηνηθή εζηία πνμξ ηε βάζε θαη ηα ημηπώμαηα μηαξ θαηζανόιαξ. Με αγςγή ( δεκ ακαθένεη ηίπμηα γηα ογνό επμμέκςξ δεκ είκαη με νεύμαηα μεηαθμνάξ). ζηε μεηαιιηθή νάβδμ όηακ ηεκ αθμομπήζμομε πάκς ζε ακαμμέκμ θενί. : με αγςγή. ζηα πένηα εκόξ ακζνώπμο απέκακηη από ηε θςηηά: με αθηηκμβμιία (ακ ήηακ πάκς από ηεκ θςηηά ζα ήηακ με νεύμαηα μεηαθμνάξ. 5

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο Σα βαζηθά κέξε ελόο πξηζηεξίνπ: Κνξκνπιαηεία Κπξίωο πξηζηήξην Πξηζηνπιαηεία (απνζήθε) Σξνρηζηήξην Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ

Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 173 Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ Α. Γθηόικαο 1, Ά. Χαιθίδεο 2, Α. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα