Κ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ"

Transcript

1 Κ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 64 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΓΗΑΒΗΒΑΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 95 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΣΡΑΣΟΤ : ΔΛΗΓΑ 103 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 115 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ : ΔΛΗΓΑ140 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ : ΔΛΗΓΑ 149 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 168 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΔΤΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ : ΔΛΗΓΑ 188 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 190 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΟΤΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 198 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 204

3 -1-1. Εηδηθόηεηα : Πιήξσκα Δξππζηξηνθφξσλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα: Καζήθονηα : α. Οκαδάξρε ή Βνεζνχ Οκαδάξρε Οκάδαο Σ/Φ ή κέινπο Οκάδαο Σ/Φ. β. Οδεγεί ην εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο, ηα φπια πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο σο θαη ηνλ αξρεγφ ηνπ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα ηνπ εξππζηξηνθφξνπ σο θαη ηα θεξφκελα επί ηνπ εξππζηξηνθφξνπ φπια θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

4 -2-1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Διαθξνχ Οπιηζκνχ-Πνιπβφισλ-Ππξνβφισλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα: Καζήθονηα : α. Οκαδάξρε ή Βνεζνχ Οκαδάξρε Οκάδαο Σ/Φ ή κέινπο Οκάδαο Σ/Φ σο Αθξνβνιηζηήο (θνπεπηήο Αθξηβείαο) - Οκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ πνιπβφινπ ή Α/Α ππξνβφινπ θαη εθπαηδεπηή -Οδεγνχ Απηνθηλήηνπ. β. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ πνπ εθηειεί ην ηπθέθην θαη ηα άιια φπια ηεο νκάδαο ηνπ, γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην έδαθνο θαηά άξηζην ηξφπν. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ νπιηζκνχ αιιά θαη ηνπ νκαδηθνχ νπιηζκνχ θαηά πεξίπησζε. γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ. δ. Χο Αθξνβνιηζηήο (θνπεπηήο Αθξηβείαο) έρεη σο απνζηνιή ηελ εμνπδεηέξσζε ζηφρσλ επθαηξίαο ζε κηθξέο θαη κέζεο απνζηάζεηο (έσο 600 κέηξα) θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο κάρεο. Παξάιιεια είλαη εθπαηδεπκέλνο : (1) ηελ εθηίκεζε απνζηάζεσλ. (2) ηε ιεπηνκεξή ζπνπδή θαη επηζήκαλζε εδάθνπο. (3) ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαγλψξηζε ήρσλ. (4) ηελ πξνζηαζία, απφθξπςε θαη παξαιιαγή. (5) ηε ρξήζε ράξηνπ θαη ζρεδηαγξακκάησλ. (6) ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ερζξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ. (7) ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζε. (8) ηε ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ ησλ νπινκεραλεκάησλ πνπ ηνπ δηαηίζεληαη θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ (νπηηθά φξγαλα, κέζα ηήξεζεο θαηεπζχλζεσο θιπ), πνπ ηνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. ε. Υξεζηκνπνηεί, ππεξεηεί θαη ζπληεξεί ην πνιπβφιν θαη ην Α/Α ππξνβφιν. Γλσξίδεη άξηζηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη θάλεη άξηζηε βνιή. ζη. Γηνηθεί ην ζηνηρείν πνιπβφινπ ή Α/Α ππξνβφινπ θαη επζχλεηαη γηα ηελ : (1) Δθπαίδεπζε θαη απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ. (2) Αλαγλψξηζε ηεο ζέζεσο ηάμεσο ηνπ πνιπβφινπ ή Α/Α ππξνβφινπ φπινπ, ηελ ηάμε θαη νξζή εθηέιεζε βνιήο, ηελ αλαγλψξηζε θηιηψλ θαη ερζξηθψλ Α/Φ. (3) Δπηζεψξεζε, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πνιπβφινπ ή Α/Α ππξνβφινπ φπινπ. δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.. /.

5 -3- ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

6 -4-1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Α-Σ Όπισλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : α. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο Α/Σ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ εθηνμεπηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ηε ιχζε, αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε, ιεηηνπξγία θαη ζεξαπεία εκπινθψλ ησλ Α-Σ φπισλ. β. Υεηξίδεηαη άξηζηα ηα Α-Σ Κ/Β φπια δειαδή, γεκίδεη, ζθνπεχεη, ππξνδνηεί απηά θαη ηα θαηεπζχλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ψζηε λα πιήμνπλ ην ζηφρν. γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ. δ. Οδεγεί ην φρεκα θνξέα Α-Σ φπισλ θαη θαηεπζχλεη απηφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Αξρεγνχ ηνηρείνπ. Βνεζά ην ζηνηρείν φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

7 -5-1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Όικσλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα: Καζήθονηα : α. Οκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο Όικσλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ. Γλσξίδεη ιεπηνκεξψο ηε ιχζε, αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ θαζψο θαη ηε ζεξαπεία ησλ εκπινθψλ. β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

8 -6-1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα: Καζήθονηα : α. Δθηειεί ζπληήξεζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ ηξνρνθφξσλ θαη εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ, απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε δηαπίζησζε βιαβψλ θαη ηε ζεξαπεία ηνπο. β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

9 -7-1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα: Καζήθονηα : α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νξζήο κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ. β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά - κέζα βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά. Δπζχλεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

10 -8- ΔΕΛΣΙΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Δξππζηξηνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ (ΣΟΜΠ ΣΟΜΑ) θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε νξζήο κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ. β. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

11 -9-1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : α. Δθηειεί επηζεψξεζε έιεγρν ζπληήξεζε αλαδήηεζε βιαβψλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ, γηα φια ηα ελζχξκαηα αζχξκαηα κέζα (αλαινγηθά ςεθηαθά) ΓΒ. Δθηειεί ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ζπλδξάκεη ζηελ ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ. Δθηειεί απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 2 νπ θιηκαθίνπ θαη 3 νπ εθ' φζνλ απαηηείηαη. β. Υεηξίδεηαη ηνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ηηο κεραλέο θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ θαη ηα θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα θαη πιηθά Γηαβηβάζεσλ. Δπζχλεηαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη εθκεηαιιεχζεσο ξαδηνηειεθσλίαο. γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

12 Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Οπιηζκνχ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ειαθξχ θαη βαξχ νπιηζκφ ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαη κε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

13 Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Α-Σ Κ/Β Όπισλ ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : α. Δθηειεί ζπληήξεζε ρεκαηηζκνχ (3 νπ θιηκαθίνπ θαη κεξηθψο 4 νπ ) ζηα Α-Σ Κ/Β νπιηθά ζπζηήκαηα TOW KORNET MILAN FAGOT. β. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο Α/Σ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ εθηνμεπηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ηε ιχζε, αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε, ιεηηνπξγία θαη ζεξαπεία εκπινθψλ ησλ Α-Σ φπισλ. γ. Υεηξίδεηαη άξηζηα ηα Α-Σ Κ/Β φπια δειαδή, γεκίδεη, ζθνπεχεη, ππξνδνηεί απηά θαη ηα θαηεπζχλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ψζηε λα πιήμνπλ ην ζηφρν. δ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ. ε. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

14 Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΠΕ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο. β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

15 Εηδηθόηεηα : Γηθπθιηζηήο Οδεγφο Απηνθηλήηνπ ΠΕ 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : α. Οδεγεί δίθπθιν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα ζπλνδεχνληα ην φρεκα έληππα θαη βηβιηάξηα. Πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ΚΟΚ. β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

16 -14- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Πνιπβφισλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο. Υξεζηκνπνηεί, ππεξεηεί θαη ζπληεξεί ην πνιπβφιν. Γλσξίδεη άξηζηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα θάλεη άξηζηε βνιή. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ, πνπ εθηειεί ην ηπθέθην θαη ηα άιια φπια ηεο νκάδαο ηνπ, γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην έδαθνο θαηά άξηζην ηξφπν. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ νπιηζκνχ, αιιά θαη ηνπ νκαδηθνχ νπιηζκνχ θαηά πεξίπησζε. β. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ. γ. Οδεγεί απηνθίλεην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

17 -15- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Α-Σ Όπισλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο Α/Σ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ εθηνμεπηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ηε ιχζε, αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε, ιεηηνπξγία θαη ζεξαπεία εκπινθψλ ησλ Α-Σ φπισλ. β. Υεηξίδεηαη άξηζηα ηα Α-Σ Κ/Β φπια δειαδή, γεκίδεη, ζθνπεχεη, ππξνδνηεί απηά θαη ηα θαηεπζχλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ψζηε λα πιήμνπλ ην ζηφρν. γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ. δ. Οδεγεί ην φρεκα θνξέα Α-Σ φπισλ θαη θαηεπζχλεη απηφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Αξρεγνχ ηνηρείνπ. Βνεζά ην ζηνηρείν φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. ε. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

18 -16- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Όικσλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Οκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο Όικσλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ. Γλσξίδεη ιεπηνκεξψο ηε ιχζε, αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ θαζψο θαη ηε ζεξαπεία ησλ εκπινθψλ. β. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ. γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

19 -17- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νξζήο κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ. β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά - κέζα βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά. Δπζχλεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

20 -18- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Δηδηθψλ Απνζηνιψλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. πληεξεί ην θαηαδπηηθφ πιηθφ θαη ρεηξίδεηαη ην ζάιακν απνπηέζεσο. β. Γλσξίδεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ πιηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη λαξθνπνιέκνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαζζνκέλσλ θαηαζηξνθψλ. γ. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ ηπθεθίνπ πςειήο αθξηβείαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο(έσο κέηξα). Έρεη απνζηνιή ηελ εμνπδεηέξσζε πξνεπηιεγκέλσλ ζηφρσλ θαη δεπηεξεπφλησο ηε ζπιινγή θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηπθεθίνπ πνπ ηνπ δηαηίζεηαη, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ (νπηηθά φξγαλα, κέζα ηήξεζεο θαηεπζχλζεσο θ.ιπ.) πνπ ηνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. δ. Δίλαη εθπαηδεπκέλνο : (1) ηελ εθηίκεζε απνζηάζεσλ. (2) ηε ιεπηνκεξή ζπνπδή θαη επηζήκαλζε ηνπ εδάθνπο. (3) ηελ πξνζηαζία, απφθξπςε θαη παξαιιαγή. (4) ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ερζξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ. (5) ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζε θαη παξακνλή εληφο ηεο ερζξηθήο ηνπνζεζίαο. ε. Οδεγεί απηνθίλεην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. ζη. Δθηειεί ηεο απνζηνιέο ηνπ Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

21 -19- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Πιήξσκα θάθνπο ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζθαθψλ κεηαθνξάο θαη ζπλνδείαο, γηα ηε ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο. β. Υεηξίδεηαη ειαζηηθέο ιέκβνπο κε εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο θαη εθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ. πκκεηέρεη ζε λαπαγνζσζηηθέο νκάδεο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη ζε πνιχ θαιφ βαζκφ θνιχκβεζε θαη θσπειαζία. γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηα κέζα επηηήξεζεο πνπ δηαζέηεη ε Μνλάδα ηνπ. ε. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

22 -20- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Σπθεθηνθφξνο ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο ηνπ Οκαδάξρε ή Βνεζνχ Οκαδάξρε ή κέινπο Οκάδαο Σ/Φ ΚΓ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. β. Βνεζφο ηνπ Αμθνχ πιεξνθνξηψλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ θαη αζθαιείαο ηεο κνλάδαο ηνπ. γ. Αίξεη ππνβξχρηα θσιχκαηα θαη εθηειεί απνζηνιέο αληρλεπηή ζαιάζζεο. δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Δθηειεί ηεο απνζηνιέο ηνπ Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

23 -21- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Ννζνθφκνο Καηαδξνκψλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο θαη θξνληίδεη ηνπο αζζελείο ησλ κνλάδσλ Καηαδξνκψλ. Δθηειεί ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηαηξνχ. β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

24 -22- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δθηειεί ζπληήξεζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ, απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε δηαπίζησζε βιαβψλ θαη ηε ζεξαπεία ηνπο. β. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά κέζα βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαηνχλησλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ, θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ. Δπζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πεξηζπιινγήο θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

25 -23- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ζιεθηξννπηηθψλ Οξγάλσλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Μεξηκλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη επηζθεπή ησλ ξαληάξ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ηξαηφ. β. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηα κέζα επηηήξεζεο πνπ δηαζέηεη ε Μνλάδα ηνπ. γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ - πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

26 -24- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Οπιηζκνχ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ειαθξχ θαη βαξχ νπιηζκφ, ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαη κε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. β. Οδεγεί απηνθίλεην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

27 -25- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. πληεξεί θαη ειέγρεη θαη επηζεψξεζε φισλ ησλ δηαηηζεκέλσλ, απφ ην ηξαηφ θαηεγνξηψλ, ελζχξκαησλ θαη αζπξκάησλ (αλαινγηθψλ ςεθηαθψλ) κέζσλ ΓΒ. Δπζχλεηαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ. β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

28 -26- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο θαθψλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δθηειεί ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ ζηα ηαρχπινα ζθάθε, ειαζηηθέο ιέκβνπο θαη εμσιέκβνπο θηλεηήξεο, ζηα φξγαλα ρεηξηζκνχ θαη ζην δίθηπν θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ησλ ζθαθψλ. β. Γίλεη νδεγίεο ζηνπο ρεηξηζηέο γηα ηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαη ζπληεξήζεσο. γ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζθαθψλ κεηαθνξάο θαη ζπλνδείαο θαη ρεηξίδεηαη ειαζηηθέο ιέκβνπο κε εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

29 -27- ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999) 1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Αιεμηπηψησλ ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπζθεπάδεη αιεμίπησηα πξνζσπηθνχ, θφξηνπ θαη πιηθά ξίςεσο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα θαη ζρεηηθέο δηαηαγέο. β. Δίλαη αιεμηπησηηζηήο, θέξεη εηδηθή ζηνιή, αιεμίπησην θαη ζσζίβην. γ. Δθηειεί ηε ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ, πνπ είλαη γηα ξίςε θαη πξνζαξκφδεη απηά ζε αιεμίπησηα. Φνξηψλεη ηα πιηθά ζην αεξνζθάθνο θαη πξνβαίλεη ζηε ξίςε απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη δηαηαγέο. δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί ηηο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ Κιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ. ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

30 Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΔΓ. 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο. β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ Κιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ, ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα ζπλνδεχνληα ην φρεκα έληππα θαη βηβιηάξηα. Πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ΚΟΚ. γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

31 Εηδηθόηεηα : Διεχζεξνο θνπεπηήο ΔΓ 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ ηπθεθίνπ πςειήο αθξηβείαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο( έσο κέηξα ). Έρεη απνζηνιή ηελ εμνπδεηέξσζε πξνεπηιεγκέλσλ ζηφρσλ θαη δεπηεξεπφλησο ηε ζπιινγή θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηπθεθίνπ πνπ ηνπ δηαηίζεηαη, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ ( νπηηθά φξγαλα, κέζα ηήξεζεο θαηεπζχλζεσο θ.ιπ. ) πνπ ηνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. β. Δίλαη εθπαηδεπκέλνο : (1) ηελ εθηίκεζε απνζηάζεσλ. (2) ηε ιεπηνκεξή ζπνπδή θαη επηζήκαλζε ηνπ εδάθνπο. (3) ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαγλψξηζε ήρσλ. (4) ηελ πξνζηαζία, απφθξπςε θαη παξαιιαγή. (5) ηε ρξήζε ράξηνπ, ζρεδηαγξακκάησλ, αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ππμίδαο. (6) ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ερζξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ. (7) ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζε θαη παξακνλή εληφο ηεο ερζξηθήο ηνπνζεζίαο. γ. Οδεγεί απηνθίλεην - δίθπθιν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. δ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ απηνθηλήηνπ θαη δηθχθινπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. ε. Δθηειεί ηεο απνζηνιέο ηνπ Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. ζη. Δθηειεί αλαγλσξίζεηο αθηψλ κε πξνζέγγηζε απφ αέξα ή ζάιαζζα θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνδνρή απνβαηηθνχ ηκήκαηνο. δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ

32 Εηδηθόηεηα : Γηαβηβαζηήο ΔΓ 2. Αρηζμός Κώδηθα : Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη α. Υεηξίδεηαη θαη εγθαζηζηά θάζε είδνπο ζηαζκφ αζπξκάηνπ, ζπζζσξεπηέο θαη κεραλέο θνξηίζεσο θαη θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα, δνξπθνξηθέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θαη ινηπά πιηθά ΓΒ. Δπζχλεηαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη εθκεηαιιεχζεσο Ρ/Σ. Κξππηνγξαθεί θαη απνθξπ-πηνγξαθεί φια ηα ζήκαηα εζληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ΝΑΣΟ, αλάινγα κε ηε Μνλάδα. β. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ρξήζε Ζ/Ε θαη ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ. γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ Κιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ.

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα