ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α"

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ

2 Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν την ίδια επενδυτική φιλοσοφία και κοινούς στόχους, συνενώνουν τα χρήµατά τους, αντί να τα επενδύσουν µόνοι τους και δηµιουργούν ένα µεγάλο ισχυρό κεφάλαιο, το οποίο µοιράζεται σε µερίδια ίσης αξίας.

3 Πώς λειτουργούν τα Αµοιβαία Κεφάλαια Την ''κοινή'' περιουσία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναλαµβάνει να επενδύσει για λογαριασµό τους µία εξειδικευµένη Εταιρία, η οποία διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία, αλλά και τις απαιτούµενες γνώσεις στον χώρο των επενδύσεων. Η καθαρή περιουσία του Α/Κ ονοµάζεται καθαρό ενεργητικό και διαιρείται σε µερίδια ίσης αξίας ή ακόµα και σε κλάσµατα µεριδίου. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το ενεργητικό ενός Α/Κ κατά την στιγµή της σύστασης του πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ευρώ. Ενεργητικό Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει την περιουσία του (Ενεργητικό) σε έναν µεγάλο αριθµό προσεκτικά επιλεγµένων αξιογράφων Μερίδια Το Ενεργητικό του Α/Κ χωρίζεται σε ισότιµα µερίδια, τα οποία ανήκουν εξαδιαιρέτου σε όσους συµµετέχουν στο Α/Κ. Κάθε επενδυτής εισφέρει ένα ποσό χρηµάτων και αγοράζει το κοµµάτι που του αντιστοιχεί (αριθµός µεριδίων).

4 Οι Συντελεστές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Οι κύριοι συντελεστές της λειτουργίας του Α/Κ είναι η Εταιρία ιαχειρίσεως, ο Θεµατοφύλακας και φυσικά οι µεριδιούχοι, οι οποίοι συµµετέχουν σε αυτό Εταιρία ιαχειρίσεως Είναι µια εξειδικευµένη Εταιρία Επενδύσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Α/Κ Αµοιβαίο Κεφάλαιο Μεριδιούχοι Είναι οι επενδυτές του Α/Κ, στους οποίους ανήκει εξαδιαιρέτου η κοινή περιουσία Θεµατοφύλακας Είναι µία τράπεζα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της περιουσίας του Α/Κ

5 Οι µεριδιούχοι Μεριδιούχοι είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν επενδύσει σε ένα Αµοιβαίο Κεφάλαιο και ως εκ τούτου είναι κάτοχοι µεριδίων. Η κοινή περιουσία του Α/Κ διαιρείται σε ισάξια τµήµατα τα οποία ονοµάζονται µερίδια.

6 Η Α.Ε..Α.Κ. Το Α/Κ στην Ελλάδα διαχειρίζεται ανώνυµη εταιρεία, η οποία για να λειτουργήσει πρέπει να λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία αυτή ονοµάζεται Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (Α.Ε..Α.Κ.) Σύµφωνα µε το νόµο, το µετοχικό της κεφάλαιο καταβάλλεται σε µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος ευρώ. Ο νόµος, για την προστασία των επενδυτών, ορίζει ότι τα 2/5 τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ ΑΚ ανήκουν σε εταιρεία µε ισχυρή οικονοµική επιφάνεια. Τουλάχιστον το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ ΑΚ πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα ιδρύµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα/σε ΑΕΠΕΥ/σε ασφαλιστικές/σε εταιρείες συµµετοχών ή σε ασφαλιστικά ταµεία µε ελάχιστο αποθεµατικό τουλάχιστον ευρώ. Τα εξειδικευµένα στελέχη της ΑΕ ΑΚ επιλέγουν τους ελκυστικότερους τίτλους, µε αντικειµενικό σκοπό τη µεγιστοποίηση της απόδοσης τους.

7 Η τυπική διάρθρωση µιας Α.Ε..Α.Κ. Γενική ιεύθυνση ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης ιεύθυνση Πωλήσεων Εκπαίδευση Υποκίνηση ικτύου Ανάπτυξη ικτύων Άµεσες Πωλήσεις ιεύθυνση Marketing Υποστήριξη ικτύου Πωλήσεων Έντυπα, ιαφήµιση Εξυπηρέτηση Μεριδιούχων Ανταγωνισµός Έρευνα Αγοράς ηµόσιες Σχέσεις κ.α. ιεύθυνση Επενδύσεων ιαχείριση Α/K Επιλογή και Αγοραπωλησίες Αξιογράφων (Μετοχών. οµολογιών, κλπ.) ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστήριο

8 Τυπική οµή ενός Α/Κ στις Η.Π.Α. Ανάδοχος/ ιανοµέας ιοικητικό Συµβούλιο Μεριδιούχοι Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίο Κεφάλαιο Χορηγός Πράκτορας Μεταβίβασης Θεµατοφύλακας ιαχειριστής

9 Μια Τυπική Οικογένεια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Αµοιβαία Κεφάλαια Ανοιχτού Τύπου Μικτά Οµολογιακά Μετοχικά ιαχ. ιαθεσίµων Μικτά Εσωτ. Μικτά Εξωτ. Οµολογιακά Εσωτ. Οµολογιακά Εξωτ. Μετοχικά Εσωτ. Μετοχικά Εξωτ. Κλαδικά ιαχ. ιαθ. Εσωτ. ιαχ. ιαθ. Εξωτ. Νέα Προϊόντα Fund-of-Funds Μετοχικά Fund-of-Funds Μικτά Fund-of-Funds Οµολ. Bond Index Funds Stock Index Funds Α/Κ Ξένων Κεφαλαιαγορών BRIC Funds Emerging Markets Growth Value

10 Η διαχρονική πορεία του ενεργητικού των Α/Κ, του συνόλου των καταθέσεων στις τράπεζες και της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. έως 31/12/ ,00 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. Συνολικές Καταθέσεις Ενεργητικό Α/Κ , , , , ,00 0, Πηγές:Ε.Θ.Ε., Τράπεζα της Ελλάδος, Datastream

11 Ο Θεµατοφύλακας Το ενεργητικό του Α/Κ κατατίθεται προς φύλαξη σε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και η οποία ασκεί καθήκοντα Θεµατοφύλακα (Custodian). Ο ρόλος του Θεµατοφύλακα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. εγγυάται την ασφάλεια των χρηµάτων των επενδυτών και περιφρουρεί τα συµφέροντα τους από τυχόν µη νόµιµη διαχείριση εκ µέρους της Εταιρείας ιαχείρισης, µέσω αυστηρών ελέγχων που διενεργεί. κρατάει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Α/Κ (µετρητά, Έντοκα Γραµµάτια του ηµοσίου, οµόλογα, µετοχές κ.λπ.), εισπράττει τους τόκους, τα µερίσµατα κ.λπ. Επιτελεί δηλαδή και καθήκοντα ταµία. προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις χρεογράφων ή µετοχών για το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ ακολουθώντας τις νόµιµα παρεχόµενες οδηγίες της Εταιρείας ιαχείρισης. ευθύνεται για κάθε αµέλεια που αφορά εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως σύνολο και είναι συνυπεύθυνος µε την Α.Ε..Α.Κ. για κάθε παρατυπία ή κακή διαχείριση. ελέγχει ανά πάσα στιγµή την νοµιµότητα των κινήσεων και την τήρηση του κανονισµού.

12 Η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Η "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ", είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία τακτικά µέλη µπορούν να είναι: Ανώνυµες Εταιρείες των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των νόµων 3283/2004 (Α.Ε. ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων) και 2778/1999 (Α.Ε. ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία). Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των νόµων 3371/2005 (Α.Ε. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και 2778/1999 (Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία). Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του νόµου 2396/1996 που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών τους.

13 Η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Έχει ως σκοπό της: την προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των µελών της τη µελέτη ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος των µελών της την προάσπιση των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της την προστασία του επενδυτικού κοινού την προώθηση και ανάπτυξη του θεσµού των συλλογικών επενδύσεων. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών ιδρύθηκε το 1985, είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (EFAMA) και συµµετέχει στο ιοικητικό της Συµβούλιο και στις διάφορες Επιτροπές της.

14 Σύσταση Αµοιβαίου Κεφαλαίου Το Α/Κ συνίσταται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προκειµένου να λάβει την άδεια σύστασης του Α/Κ, η ΑΕ ΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ (συνολικής αξίας τουλάχιστον ευρώ). ήλωση πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ και να ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα. Κανονισµό του Α/Κ υπογεγραµµένο από την ΑΕ ΑΚ και από το θεµατοφύλακα.

15 Ο Κανονισµός του Α/Κ Ο Κανονισµός ενός Α/Κ καθορίζει τους επενδυτικούς σκοπούς του και περιγράφει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του. Στην ουσία, ο Κανονισµός ρυθµίζει τις σχέσεις των φορέων λειτουργίας του Α/Κ, δηλαδή της Εταιρείας ιαχείρισης, των µεριδιούχων και του Θεµατοφύλακα. Ο κανονισµός συντάσσεται από την Εταιρεία ιαχείρισης και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

16 Ο Κανονισµός του Α/Κ περιέχει τουλάχιστον: Την ονοµασία και τη διάρκεια του Α/Κ και την επωνυµία της ΑΕ ΑΚ και του Θεµατοφύλακα. Τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική, τους επενδυτικούς περιορισµούς και τις µεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, το βαθµό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου και τα χαρακτηριστικά του µέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το Α/Κ. Την τυχόν εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του Α/Κ από πιστωτικό ίδρυµα. Το είδος των επενδύσεων που µπορεί να επενδύει το Α/Κ. Την τιµή των µεριδίων του Α/Κ κατά το χρόνο σύστασής του. Τις προµήθειες, τα έξοδα και τις αµοιβές, µε διάκριση αυτών που βαρύνουν τους µεριδιούχους και αυτών που καταβάλλονται από το Α/Κ, καθώς και τον τρόπο υπολογισµού τους. Το χρόνο και τη διαδικασία διανοµής των κερδών του Α/Κ στους µεριδιούχους. Τους όρους συµµετοχής στο Α/Κ και της εξαγοράς των µεριδίων του.

17 Παράδειγµα Κανονισµού ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 2α. ΣΚΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΡΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 6. ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ AΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 9. ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

18 Ενηµέρωση των Επενδυτών Προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, ο νέος νόµος (νόµο 3283/ ) θέτει τις προϋποθέσεις για την πλήρη και αντικειµενική ενηµέρωση των επενδυτών όσον αφορά το αµοιβαίο κεφάλαιο, την ΑΕ ΑΚ και το θεµατοφύλακα. Η ΑΕ ΑΚ υποχρεούται για κάθε Α/Κ να εκδίδει ένα απλοποιηµένο και ένα πλήρες ενηµερωτικό δελτίο τα οποία πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένα. Επιπλέον, παρέχεται υποχρεωτικά σε κάθε µεριδιούχο δωρεάν το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο και µετά από αίτησή του το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο, ο κανονισµός και η ετήσια ή εξαµηνιαία έκθεσή του.\ Τα ενηµερωτικά αυτά δελτία παρέχουν στοιχεία για να διαµορφώσουν τεκµηριωµένη άποψη οι επενδυτές για την προτεινόµενη επένδυση και τους σχετικούς κινδύνους της. Για τον έλεγχο του περιεχοµένου τους, η ΑΕ ΑΚ υποχρεούται να τα αποστείλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση, εντός συγκεκριµένων προθεσµιών.

19 Το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο Σύµφωνα µε το νέο νόµο, η απαιτούµενη πληροφόρηση των επενδυτών µέσω του πλήρους ενηµερωτικού δελτίου είναι καλύτερα δοµηµένη, εµπλουτισµένη και σαφής. Τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να παρέχονται είναι: Τα χαρακτηριστικά του µέσου επενδυτή, στον οποίο απευθύνεται το Α/Κ. Οι κανόνες αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού. Οι προµήθειες, τα έξοδα και οι αµοιβές µε σαφή διάκριση αυτών που βαρύνουν το ενεργητικό του Α/Κ και αυτών που βαρύνουν τους µεριδιούχους. Κανόνες δανεισµού ή πληροφορίες για τη φορολόγηση των Α/Κ. Αναφορά σε άλλους ΟΣΕΚΑ που τυχόν διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η ΑΕ ΑΚ.

20 Το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο (...συνέχεια) Τις βασικές κατηγορίες των επενδυτικών µέσων που περιλαµβάνουν τα στοιχεία του ενεργητικού, µε σαφή µνεία για το εάν ο διαχειριστής επενδύει σε παράγωγα, για ποιό σκοπό και τυχόν επιπτώσεις της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ. Εάν η ΑΕ ΑΚ επενδύει για λογαριασµό του Α/Κ: σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν αναφέρονται στις διατάξεις του νόµου 3283/ αναπαράγει χρηµατιστηριακό δείκτη µετοχών ή οµολόγων. υπάρχει πιθανότητα σηµαντικής διακύµανσης του επενδυµένου χαρτοφυλακίου, τότε οφείλει να το αναφέρει σε όλα τα έντυπα, διαφηµίσεις ή καταχωρήσεις.

21 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 1. Εύκολη πρόσβαση στις ευκαιρίες κερδών των παγκόσµιων αγορών Τα Α/Κ παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύσουν σε οποιαδήποτε αγορά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε τοποθετήσεις χαµηλού ή υψηλού ρίσκου. 2. Μειωµένος επενδυτικός κίνδυνος λόγω διασποράς Στα Αµοιβαία Κεφάλαια, τα χρήµατα των επενδυτών τοποθετούνται σε πολλά και διαφορετικά είδη αξιογράφων, τα οποία παρουσιάζουν και διαφορετικά µεταξύ τους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό, µειώνονται οι διακυµάνσεις και συνεπώς ο επενδυτικός κίνδυνος.

22 ιαφοροποίηση και Συστηµατικός Κίνδυνος Τυπική Απόκλιση Αποδόσεων Χαρτοφυλακίου Συνολικός Κίνδυνος Μη Συστηµατικός Κίνδυνος Συστηµατικός κίδυνος Αριθµός Μετοχών

23 ιεθνική ιαφοροποίηση και Συστηµατικός Κίνδυνος Τυπική Απόκλιση Αποδόσεων Χαρτοφυλακίου 20% 11,5% Συνολικός Κίνδυνος Μη Συστηµατικός Κίνδυνος Χωρίς ιεθνική ιαφοροποίηση Μη Συστηµατικός Κίνδυνος Με ιεθνική ιαφοροποίηση Συστηµατικός Κίνδυνος Χωρίς ιεθνική ιαφοροποίηση Συστηµατικός Κίνδυνος Με ιεθνική ιαφοροποίηση Αριθµός Μετοχών

24 ιαφοροποίηση µε Ακίνητα ΚΙΝ ΥΝΟΣ(%) ,4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ) ΑΚΙΝΗTA ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

25 Ο επενδυτικός κίνδυνος περιορίζεται σηµαντικά µε την επένδυση σε Α/Κ. 40% 30% 20% 10% 0% -10% 29/2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -20% -30% 28/2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ % Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Alpha Bank 28/2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ % 30% 20% 10% 0% -10% 29/2/ /8/ % -30% -40% Γενικός είκτης Χ.Α.

26 Μεταβλητότητα του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 40% Μέση Απόδοση 0,13% Τυπική Απόκλιση 6,73% 30% 20% Μέγιστη Απόδοση 16,92% Ελάχιστη Απόδοση -19,41% Beta 1 10% 0% -10% Ιαν.-00 Ιούν.-00 Νοέ.-00 Απρ.-01 Σεπ.-01 Φεβ.-02 Ιούλ.-02 εκ.-02 Μάι.-03 Οκτ.-03 Μαρ.-04 Αύγ.-04 Ιαν.-05 Ιούν.-05 Νοέ.-05 Απρ.-06 Σεπ.-06 Φεβ.-07 Ιούλ.-07 εκ % -30% -40% Γενικός είκτης Χ.Α.

27 Μεταβλητότητα του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Πιθανότητα 68% 95% -49,89% -14,62% 20,64% 55,90% 91,17%

28 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 3.Επαγγελµατική διαχείριση Η διαχείριση των Α/Κ πραγµατοποιείται από εξειδικευµένα στελέχη του χώρου, µε υψηλή κατάρτιση και εµπειρία, τα οποία συνεχώς παρακολουθούν και αξιολογούν τις εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στην Ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 4. Μικρό κεφάλαιο για επένδυση Η απόδοση που επιτυγχάνει το Α/Κ είναι ίδια για όλους τους µεριδιούχους του, ανεξάρτητα από το ποσό το οποίο έχουν επενδύσει. Επιπλέον, τα Α/Κ παρέχουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να συµµετάσχει σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µε ένα σχετικά µικρό κεφάλαιο.

29 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 5. Μεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη Tα κεφάλαια των επενδυτών, ανεξαρτήτως ύψους, αποκτούν τη διαπραγµατευτική δύναµη του συνολικού ενεργητικού του Α/Κ. Το Α/Κ είναι σε θέση να πετύχει πιο ευνοϊκούς όρους στην αγορά και πώληση αξιογράφων, αλλά και στην τοποθέτηση κεφαλαίων στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, σε σύγκριση µε τους µεµονωµένους επενδυτές. 6. Ευελιξία Η επένδυση σε Α/Κ µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα, ενώ το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για τη συµµετοχή σε Α/Κ είναι τις περισσότερες φορές µικρό. Επιπλέον, ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει εύκολα µέρος ή ολόκληρο το κεφάλαιό του από ένα Α/Κ σε άλλο.

30 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 7 'Αµεση ρευστότητα Ρευστότητα σηµαίνει, ο επενδυτής να έχει άµεσα διαθέσιµο το κεφάλαιό του όταν το χρειαστεί. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα σε κάθε επενδυτή, αφού µέσα σε πέντε το αργότερο ηµέρες µπορεί αυτός να εξαγοράσει µέρος ή ολόκληρη την επένδυσή του. 8. Απλότητα διαδικασιών επένδυσης Οι διαδικασίες επένδυσης είναι εξαιρετικά απλές και ταχείς. Επιπλέον, ο αυστηρός έλεγχος που ασκείται από τους εµπλεκόµενους φορείς (Α.Ε..Α.Κ, Θεµατοφύλακα), καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη οποιαδήποτε παρατυπία.

31 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 9. Ευκολία παρακολούθησης της επένδυσης Η σχετική νοµοθεσία προβλέπει µια σειρά ενηµερωτικών εντύπων τα οποία παρέχονται στους επενδυτές από την Α.Ε..Α.Κ. Επιπλέον, στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο δηµοσιεύονται οι αποτιµήσεις των Αµοιβαίων Κεφαλαίων της Ελληνικής αγοράς. 10.Αυστηρό Νοµικό Πλαίσιο Για την προστασία και την ασφάλεια των επενδυτών, ο θεσµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από ειδική Νοµοθεσία (Ν. 1969/91). Η νοµοθεσία αυτή, ορίζει αυστηρά τις υποχρεώσεις των Εταιριών ιαχειρίσεως και θέτει σαφείς όρους στον τρόπο µε τον οποίο τα Αµοιβαία Κεφάλαια τοποθετούν τα χρήµατα των επενδυτών.

32 Μειονεκτήµατα Α/Κ 1.Πολλοί επενδυτές δεν επιθυµούν την επαγγελµατική διαχείριση 2. Μείωση κινδύνου δεν είναι αρεστή σε επενδυτές «εραστές του κινδύνου». 3. Ανοικτή δοµή 4. Οι προµήθειες µειώνουν την καθαρή απόδοση του Αµοιβαίου κεφαλαίου.

33 Μια ασφαλής στρατηγική επένδυσης είναι η αγορά ενός μετοχικού (ή άλλου) Α/Κ, επενδύοντας ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα! Έστω ότι ένας επενδυτής αποφάσισε να αγοράσει μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού, στις 31/12/1999, όπου η καθαρή τιμή των μεριδίων του είχε φτάσει στην τιμή των 31,5142 ανά μερίδιο. Το ποσό επένδυσης είναι και αντιστοιχούσε σε 220,85 μερίδια του Α/Κ. Αν ο επενδυτής αποφάσιζε να επενδύσει το ίδιο χρηματικό ποσό μέσα στην επόμενη επτάμισυ με την καταβολή πάγιας εντολής 60 κάθε μήνα τότε στις 28/8/2009 θα είχε 475,68 μερίδια του Α/Κ, δηλ. Περισσότερα από τα διπλάσια μερίδια Α/Κ, έχοντας επενδύσει ακριβώς το ίδιο χρηματικό ποσό. Αν ο επενδυτής επιθυμούσε να εξαγοράσει τα μερίδιά του στις 28/8/2009, με την πρώτη στρατηγική θα είχε σημαντικές απώλειες ενώ με τη δεύτερη πολύ μικρότερες.

34 ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού Επένδυση ολόκληρου του κεφαλαίου Ελάχιστη τακτική καταβολή 1/1/ ,00 60,00 Συνολοκό ποσό επένδυσης 6.960, ,00 Μερίδια Α/Κ 220,85 475,68 Τελικό ποσό 3.189, ,79 Καθαρό Κέρδος/Ζηµιά ,42-90,22 Απόδοση -54,17% -1,29%

35 Kαθαρή τιμή Alpha Μετοχικού Εσωτερικού ,67% 12/10/ , ,81% +252,59% 12/10/ , /3/1993 2, ,32% -71,64% /3/2003 7,6667 9/3/2009 8, ,37% 22/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/2009 Alpha Μετ. Εσωτ.

36 Σενάριο 1 Ηµ/νία Μερίδια Κεφάλαιο σε Αγορά 31/12/ , ,00 Πώληση 30/4/ , ,90 Απόδοση -72,33% Σενάριο 2 Ηµ/νία Μερίδια Κεφάλαιο σε Αγορά 30/4/ , ,00 Πώληση 28/8/ , ,80 Απόδοση +65,63% Σενάριο 3 Ηµ/νία Μερίδια Κεφάλαιο σε Αγορά 31/12/ , ,00 Πώληση 28/8/ , ,77 Απόδοση -54,17%

37 Υπολογισµός των Τιµών ενός Μεριδίου Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διαιρείται σε ίσης αξίας τµήµατα, τα οποία ονοµάζονται µερίδια. Η καθαρή τιµή του µεριδίου σε µια συγκεκριµένη ηµέρα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού της ηµέρας αυτής, µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων µεριδίων: Καθαρήτιµ ή µεριδίου = Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντων Μεριδίων

38 Καθαρό Ενεργητικό Το καθαρό ενεργητικό είναι η συνολική αξία των κινητών αξιών στις οποίες είναι επενδυµένη η περιουσία του Α/Κ, συν τυχόν απαιτήσεις (προκαταβολές, δεδουλευµένοι τόκοι κ.λπ.), µείον τυχούσες υποχρεώσεις (αµοιβές Θεµατοφύλακα, αµοιβές χρηµατιστών και χρηµατιστηριακών εταιρειών, δάνεια κ.λπ.). Όπως είναι φυσικό, το καθαρό ενεργητικό ενός Α/Κ µεταβάλλεται καθηµερινά, στο βαθµό που οι τιµές των αξιογράφων τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτό µεταβάλλονται καθηµερινά. Επιπροσθέτως, το καθαρό ενεργητικό ενός Α/Κ µεταβάλλεται, στο βαθµό που νέα µερίδια εκδίδονται και παλαιά µερίδια εξαγοράζονται. Ο υπολογισµός του καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιµές καλείται αποτίµηση.

39 Η τιµή διάθεσης Η τιµή διάθεσης του µεριδίου είναι η τιµή εκείνη, στην οποία πωλούνται τα µερίδια σε κάποια συγκεκριµένη ηµέρα. Η τιµή διάθεσης του µεριδίου προκύπτει από την καθαρή τιµή του µεριδίου µε την πρόσθεση σε αυτήν της προµήθειας διάθεσης του: Τιµή ιάθεσης Μεριδίου=Καθαρή Τιµή Μεριδίου*[1+Προµήθεια ιάθεσης(%)]

40 Η τιµή εξαγοράς Η τιµή εξαγοράς του µεριδίου είναι η τιµή εκείνη στην οποία οι µεριδιούχοι µπορούν να ρευστοποιήσουν τα µερίδια τους. Η τιµή αυτή προκύπτει από την καθαρή τιµή του µεριδίου, αφαιρώντας την προµήθεια εξαγοράς: Τιµή Εξαγοράς Μεριδίου=Καθαρή Τιµή Μεριδίου*[1-Προµήθεια Εξαγοράς(%)]

41 Υποθετικό Παράδειγµα Αποτίµησης Μεριδίου Μετοχή Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Αξία Τιµή Χ Ψ Ζ Έντοκα Γραµµάτια ηµοσίου Καταθέσεις / Repos Επενδύσεις Εξωτερικού Σύνολο Αξίας Χαρτοφυλακίου Συν Απαιτήσεις Μείον Υποχρεώσεις (15.000) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Η γνώση του συνόλου του Καθαρού Ενεργητικού και του αριθµού των κυκλοφορούντων µεριδίων, µας επιτρέπει τον υπολογισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου για τη συγκεκριµένη ηµέρα. Υποθέτοντας ότι ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων για την ηµέρα αυτή είναι , τότε εύκολα προκύπτει ότι η καθαρή τιµή του µεριδίου την ηµέρα αυτή είναι 3.

42 Υποθετικό Παράδειγµα Αποτίµησης Μεριδίου Υπολογισµός Καθαρής τιµής µεριδίου Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Αριθµός κυκλοφορούντων µεριδίων Καθαρή τιµή µεριδίου ( : ) = 3. Με βάση την καθαρή τιµή του µεριδίου και υποθέτοντας ότι τα ποσοστά διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων είναι 5% και 1% αντίστοιχα, µπορούµε να υπολογίσουµε τις συγκεκριµένες τιµές διάθεσης και εξαγοράς ως εξής: Τιµή διάθεσης = 3 x (1 + 0,05) = 3,15 Τιµή εξαγοράς = 3 x (1-0,01) = 2,97 Οι τρεις τιµές των µεριδίων, το σύνολο του Ενεργητικού καθώς επίσης και ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων, δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας και αποτελούν τις επίσηµες τιµές της επόµενης ηµέρας.

43 ιάθεση και Εξαγορά µεριδίων Η διάθεση, αλλά και η εξαγορά των µεριδίων, γίνεται µε την επίσηµη τιµή της ηµέρας που έγινε η αίτηση αποδεκτή από την Εταιρεία ιαχείρισης. Για να γίνει µία αίτηση αποδεκτή, απαιτείται να Για να γίνει µία αίτηση αποδεκτή, απαιτείται να είναι σωστά συµπληρωµένη και να έχει κατατεθεί το ποσό της επένδυσης στο λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Πρέπει να τονίσουµε ότι η διάθεση νέων µεριδίων ή η εξαγορά ήδη υπαρχόντων δεν έχει καµία επίπτωση στην τιµή του µεριδίου.

44 ιάθεση Μεριδίων Για την απόκτηση µεριδίων Α/Κ απαιτούνται: Γραπτή αίτηση προς την ΑΕ ΑΚ. Αποδοχή του κανονισµού του Α/Κ. Ολοσχερής καταβολή στο θεµατοφύλακα της αξίας Ολοσχερής καταβολή στο θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων σε µετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την ΑΕ ΑΚ, σε κινητές αξίες.

45 ιάθεση Μεριδίων Ας υποθέσουµε ότι αναφερόµαστε στο προηγούµενο χαρτοφυλάκιο και ότι φθάνει στα γραφεία της Εταιρείας ιαχείρισης στις 16 Σεπτεµβρίου 2007 µια αίτηση αγοράς µεριδίων αξίας ευρώ. Ας δεχθούµε ακόµη ότι η αίτηση γίνεται αποδεκτή την ίδια ηµέρα. Η τιµή διάθεσης µε την οποία θα υπολογισθεί ο ακριβής αριθµός µεριδίων που αντιστοιχούν στον επενδυτή, θα είναι όπως ήδη έχουµε αναφέρει η επίσηµη τιµή της ίδιας ηµέρας. Για να βρούµε τον αριθµό των µεριδίων που αντιστοιχούν στον επενδυτή, θα διαιρέσουµε απλά το προς επένδυση ποσό µε την τιµή διάθεσης: Αριθµός Μεριδίων = Ποσό προς επένδυση (=3.000) = 952,38 Τιµή ιάθεσης (=3,15)

46 ιάθεση Μεριδίων Ο αριθµός των µεριδίων δεν είναι πάντα ακέραιος. Το καθαρό Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα πιστωθεί µε ολόκληρο το ποσόν των 3.000, αλλά µε το καθαρό ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των µεριδίων µε την καθαρή τιµή του µεριδίου δηλ. µε 2.857,14: 952,38 x 3 = 2.857,14 Εποµένως το καθαρό Ενεργητικό της επόµενης ηµέρας (εφ όσον δεν έχουν γίνει άλλες συναλλαγές αλλά και άλλες µεταβολές των τιµών των σχετικών αξιογράφων) θα είναι ,14, ο δε αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων θα ανέλθει σε ,38. Από την παραπάνω διαδικασία γίνεται φανερό ότι η καθαρή τιµή του µεριδίου παραµένει αµετάβλητη. Πράγµατι ισχύει: Καθαρή Τιµή Μεριδίου = Καθαρό Ενεργητικό = Αριθµός Κυκλοφορούντων Μεριδίων = ,14 = ,38 Η διαφορά ( ,14) = 142,86 είναι η αµοιβή που θα µοιρασθούν η Εταιρεία ιαχείρισης και το δίκτυο πωλήσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (εάν υπάρχει).

47 Εξαγορά µεριδίων Η εξαγορά µεριδίων είναι υποχρεωτική όταν τη ζητήσει ο µεριδιούχος. Για τον σκοπό αυτό ο µεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην ΑΕ ΑΚ. Τα µερίδια εξαγοράζονται στην τιµή εξαγοράς µεριδίων της ηµέρας υποβολής της αίτησης του µεριδιούχου για εξαγορά. Η αξία των µεριδίων που εξαγοράζονται από έναν µεριδιούχο καταβάλλεται σε µετρητά εντός πέντε ηµερών από την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και προς το συµφέρον των µεριδιούχων, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της Α.Ε..Α.Κ. και σχε-τικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) µηνών, δυνάµενο να παραταθεί για άλλους τρεις (3) µήνες κατ' ανώτατο όριο.

48 Εξαγορά µεριδίων Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίσει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της και µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή/και του επενδυτικού κοινού, την αναστολή της εξαγοράς των µεριδίων του. Η εξαγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και η πρόσθετη αξία που προκύπτει, επ' ωφελεία του µεριδιούχου, από την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικώς τρί-των.

49 Εξαγορά µεριδίων εχόµενοι ότι πάλι το Καθαρό Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι , ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων είναι και η καθαρή τιµή του µεριδίου είναι 3. Ας υποθέσουµε ότι στις 16 Σεπτεµβρίου του 2007 κατατίθεται µια αίτηση εξαγοράς µεριδίων, η οποία γίνεται αποδεκτή την ίδια ηµέρα. Το καθαρό ενεργητικό θα µειωθεί κατά (1.000 x 3), δηλαδή θα γίνει : Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Αριθµός Κυκλοφορούντων Μεριδίων Καθαρή Τιµή Μεριδίου ( : ) = 3 Η καθαρή τιµή των µεριδίων παρέµεινε η ίδια, στον βαθµό που η µείωση του αριθµού των µεριδίων συνοδεύτηκε µε αντίστοιχη µείωση του Καθαρού Ενεργητικού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µεριδιούχος δεν πρόκειται να εισπράξει ολόκληρο το ποσόν των Το ποσό που του αντιστοιχεί προκύπτει χρησιµοποιώντας την τιµή εξαγοράς ως εξής: Αριθµός Μεριδίων x Τιµή Εξαγοράς = Εισπρακτέο ποσό x 2,97 = Το υπόλοιπο ποσόν των 30 ( ), είναι η αµοιβή της Εταιρείας ιαχείρισης. Αξίζει να σηµειωθεί πως η προµήθεια εξαγοράς αποτελεί ένα αντικίνητρο στις άσκοπες ρευστοποιήσεις εκ µέρους των µεριδιούχων.

50 Επιτρεπόµενες Επενδύσεις Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να επενδύεται σε: α) Κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης: (i) σε οργανωµένη αγορά (ii) σε κάποια άλλη αγορά κράτους µέλους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό, (iii) σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή άλλη αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό, όπως αυτά (χρηµατιστήριο και αγορά) ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πιο συγκεκριµένα υπάρχει δυνατότητα επένδυσης σε: futures, swaps,προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA s), repos, δικαιώµατα προαίρεσης (options) κ.λπ. β) Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσής τους περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσηµη εισαγωγή σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγµατοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση.

51 Επιτρεπόµενες Επενδύσεις γ) Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριµένων βάσει των εθνικών νοµοθεσιών µε τις οποίες επήλθε εναρµόνιση µε την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος µέλος. δ) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας µέχρι δώδεκα (12) µηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία.

52 Επιτρεπόµενες Επενδύσεις ε) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία από τις αγορές που αναφέρονται στο ανωτέρω ή/και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα που αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 3283/2004. στ) Μέσα χρηµαταγοράς, που εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από Κεντρική Τράπεζα ή τοπική αρχή κράτους µέλους, από την ΕΚΤ, την ΕΤΕ, από τρίτο κράτος ή ακόµα και από οργανισµούς υποκείµενους σε προληπτική εποπτεία ή έχουν εγκριθεί µε απόφαση της ΕΚ. Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει, µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του, και σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που δεν αναφέρονται παραπάνω. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών.

53 Επενδυτικοί Περιορισµοί του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Έως 10% σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη. Έως 40% σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εκδοτών µε επένδυση (σε καθένα από αυτούς) άνω του 5%. (δεν ισχύει για τις καταθέσεις και για πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων). Έως 35% σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη όταν έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από κράτος-µέλος. Έως 25% σε οµολογίες πιστωτικού ιδρύµατος. Έως 10% σε µερίδια άλλων Α/Κ. Έως 20% σε κινητές αξίες/µέσα χρηµαταγοράς/καταθέσεις/πράξεις εξωχρηµατιστηριακών µέσων που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό. Έως 10% σε πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων ως προς έναν αντισυµβαλλόµενο, όταν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυµα ή 5% όταν δεν πρόκειται για ίδρυµα. Έως 20% αθροιστικά σε κινητές αξίες-µέσα χρηµαταγοράς εταιρειών του ίδιου οµίλου, ανεξάρτητα αν ενοποιούνται. Η εταιρεία οφείλει να κάνει ειδική αναφορά στις επενδύσεις αυτές, στα ενηµερωτικά δελτία. Καθώς και στις εξαµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις.

54 Επενδυτικοί Περιορισµοί του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Με τα άρθρα 23 και 24 του νόµου 3283/2004 παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας εξειδικευµένων Α/Κ που, σύµφωνα µε την επενδυτική τους πολιτική, µέχρι και 100% του ενεργητικού τους επενδύεται: Σε µερίδια άλλων Α/Κ ή ΟΣΕΚΑ και µέχρι ποσοστού 20% του καθαρού ενεργητικού του ανά Α/Κ ή ΟΣΕΚΑ. Σε αναπαραγωγή σύνθεσης δείκτη µετοχών ή οµολόγων και µέχρι ποσοστού 20% του καθαρού ενεργητικού τους σε µετοχές ή οµόλογα το ίδιου εκδότη (µε δυνατότητα επέκτασης σε 35%).

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα