ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α"

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ

2 Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν την ίδια επενδυτική φιλοσοφία και κοινούς στόχους, συνενώνουν τα χρήµατά τους, αντί να τα επενδύσουν µόνοι τους και δηµιουργούν ένα µεγάλο ισχυρό κεφάλαιο, το οποίο µοιράζεται σε µερίδια ίσης αξίας.

3 Πώς λειτουργούν τα Αµοιβαία Κεφάλαια Την ''κοινή'' περιουσία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναλαµβάνει να επενδύσει για λογαριασµό τους µία εξειδικευµένη Εταιρία, η οποία διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία, αλλά και τις απαιτούµενες γνώσεις στον χώρο των επενδύσεων. Η καθαρή περιουσία του Α/Κ ονοµάζεται καθαρό ενεργητικό και διαιρείται σε µερίδια ίσης αξίας ή ακόµα και σε κλάσµατα µεριδίου. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το ενεργητικό ενός Α/Κ κατά την στιγµή της σύστασης του πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ευρώ. Ενεργητικό Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει την περιουσία του (Ενεργητικό) σε έναν µεγάλο αριθµό προσεκτικά επιλεγµένων αξιογράφων Μερίδια Το Ενεργητικό του Α/Κ χωρίζεται σε ισότιµα µερίδια, τα οποία ανήκουν εξαδιαιρέτου σε όσους συµµετέχουν στο Α/Κ. Κάθε επενδυτής εισφέρει ένα ποσό χρηµάτων και αγοράζει το κοµµάτι που του αντιστοιχεί (αριθµός µεριδίων).

4 Οι Συντελεστές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Οι κύριοι συντελεστές της λειτουργίας του Α/Κ είναι η Εταιρία ιαχειρίσεως, ο Θεµατοφύλακας και φυσικά οι µεριδιούχοι, οι οποίοι συµµετέχουν σε αυτό Εταιρία ιαχειρίσεως Είναι µια εξειδικευµένη Εταιρία Επενδύσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Α/Κ Αµοιβαίο Κεφάλαιο Μεριδιούχοι Είναι οι επενδυτές του Α/Κ, στους οποίους ανήκει εξαδιαιρέτου η κοινή περιουσία Θεµατοφύλακας Είναι µία τράπεζα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της περιουσίας του Α/Κ

5 Οι µεριδιούχοι Μεριδιούχοι είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν επενδύσει σε ένα Αµοιβαίο Κεφάλαιο και ως εκ τούτου είναι κάτοχοι µεριδίων. Η κοινή περιουσία του Α/Κ διαιρείται σε ισάξια τµήµατα τα οποία ονοµάζονται µερίδια.

6 Η Α.Ε..Α.Κ. Το Α/Κ στην Ελλάδα διαχειρίζεται ανώνυµη εταιρεία, η οποία για να λειτουργήσει πρέπει να λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία αυτή ονοµάζεται Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (Α.Ε..Α.Κ.) Σύµφωνα µε το νόµο, το µετοχικό της κεφάλαιο καταβάλλεται σε µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος ευρώ. Ο νόµος, για την προστασία των επενδυτών, ορίζει ότι τα 2/5 τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ ΑΚ ανήκουν σε εταιρεία µε ισχυρή οικονοµική επιφάνεια. Τουλάχιστον το 51% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ ΑΚ πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα ιδρύµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα/σε ΑΕΠΕΥ/σε ασφαλιστικές/σε εταιρείες συµµετοχών ή σε ασφαλιστικά ταµεία µε ελάχιστο αποθεµατικό τουλάχιστον ευρώ. Τα εξειδικευµένα στελέχη της ΑΕ ΑΚ επιλέγουν τους ελκυστικότερους τίτλους, µε αντικειµενικό σκοπό τη µεγιστοποίηση της απόδοσης τους.

7 Η τυπική διάρθρωση µιας Α.Ε..Α.Κ. Γενική ιεύθυνση ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης ιεύθυνση Πωλήσεων Εκπαίδευση Υποκίνηση ικτύου Ανάπτυξη ικτύων Άµεσες Πωλήσεις ιεύθυνση Marketing Υποστήριξη ικτύου Πωλήσεων Έντυπα, ιαφήµιση Εξυπηρέτηση Μεριδιούχων Ανταγωνισµός Έρευνα Αγοράς ηµόσιες Σχέσεις κ.α. ιεύθυνση Επενδύσεων ιαχείριση Α/K Επιλογή και Αγοραπωλησίες Αξιογράφων (Μετοχών. οµολογιών, κλπ.) ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστήριο

8 Τυπική οµή ενός Α/Κ στις Η.Π.Α. Ανάδοχος/ ιανοµέας ιοικητικό Συµβούλιο Μεριδιούχοι Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίο Κεφάλαιο Χορηγός Πράκτορας Μεταβίβασης Θεµατοφύλακας ιαχειριστής

9 Μια Τυπική Οικογένεια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Αµοιβαία Κεφάλαια Ανοιχτού Τύπου Μικτά Οµολογιακά Μετοχικά ιαχ. ιαθεσίµων Μικτά Εσωτ. Μικτά Εξωτ. Οµολογιακά Εσωτ. Οµολογιακά Εξωτ. Μετοχικά Εσωτ. Μετοχικά Εξωτ. Κλαδικά ιαχ. ιαθ. Εσωτ. ιαχ. ιαθ. Εξωτ. Νέα Προϊόντα Fund-of-Funds Μετοχικά Fund-of-Funds Μικτά Fund-of-Funds Οµολ. Bond Index Funds Stock Index Funds Α/Κ Ξένων Κεφαλαιαγορών BRIC Funds Emerging Markets Growth Value

10 Η διαχρονική πορεία του ενεργητικού των Α/Κ, του συνόλου των καταθέσεων στις τράπεζες και της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. έως 31/12/ ,00 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. Συνολικές Καταθέσεις Ενεργητικό Α/Κ , , , , ,00 0, Πηγές:Ε.Θ.Ε., Τράπεζα της Ελλάδος, Datastream

11 Ο Θεµατοφύλακας Το ενεργητικό του Α/Κ κατατίθεται προς φύλαξη σε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και η οποία ασκεί καθήκοντα Θεµατοφύλακα (Custodian). Ο ρόλος του Θεµατοφύλακα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. εγγυάται την ασφάλεια των χρηµάτων των επενδυτών και περιφρουρεί τα συµφέροντα τους από τυχόν µη νόµιµη διαχείριση εκ µέρους της Εταιρείας ιαχείρισης, µέσω αυστηρών ελέγχων που διενεργεί. κρατάει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Α/Κ (µετρητά, Έντοκα Γραµµάτια του ηµοσίου, οµόλογα, µετοχές κ.λπ.), εισπράττει τους τόκους, τα µερίσµατα κ.λπ. Επιτελεί δηλαδή και καθήκοντα ταµία. προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις χρεογράφων ή µετοχών για το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ ακολουθώντας τις νόµιµα παρεχόµενες οδηγίες της Εταιρείας ιαχείρισης. ευθύνεται για κάθε αµέλεια που αφορά εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως σύνολο και είναι συνυπεύθυνος µε την Α.Ε..Α.Κ. για κάθε παρατυπία ή κακή διαχείριση. ελέγχει ανά πάσα στιγµή την νοµιµότητα των κινήσεων και την τήρηση του κανονισµού.

12 Η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Η "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ", είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία τακτικά µέλη µπορούν να είναι: Ανώνυµες Εταιρείες των οποίων καταστατικός σκοπός είναι η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των νόµων 3283/2004 (Α.Ε. ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων) και 2778/1999 (Α.Ε. ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία). Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των νόµων 3371/2005 (Α.Ε. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και 2778/1999 (Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία). Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του νόµου 2396/1996 που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών τους.

13 Η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Έχει ως σκοπό της: την προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των µελών της τη µελέτη ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος των µελών της την προάσπιση των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της την προστασία του επενδυτικού κοινού την προώθηση και ανάπτυξη του θεσµού των συλλογικών επενδύσεων. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών ιδρύθηκε το 1985, είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management (EFAMA) και συµµετέχει στο ιοικητικό της Συµβούλιο και στις διάφορες Επιτροπές της.

14 Σύσταση Αµοιβαίου Κεφαλαίου Το Α/Κ συνίσταται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προκειµένου να λάβει την άδεια σύστασης του Α/Κ, η ΑΕ ΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ (συνολικής αξίας τουλάχιστον ευρώ). ήλωση πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ και να ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα. Κανονισµό του Α/Κ υπογεγραµµένο από την ΑΕ ΑΚ και από το θεµατοφύλακα.

15 Ο Κανονισµός του Α/Κ Ο Κανονισµός ενός Α/Κ καθορίζει τους επενδυτικούς σκοπούς του και περιγράφει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του. Στην ουσία, ο Κανονισµός ρυθµίζει τις σχέσεις των φορέων λειτουργίας του Α/Κ, δηλαδή της Εταιρείας ιαχείρισης, των µεριδιούχων και του Θεµατοφύλακα. Ο κανονισµός συντάσσεται από την Εταιρεία ιαχείρισης και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

16 Ο Κανονισµός του Α/Κ περιέχει τουλάχιστον: Την ονοµασία και τη διάρκεια του Α/Κ και την επωνυµία της ΑΕ ΑΚ και του Θεµατοφύλακα. Τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική, τους επενδυτικούς περιορισµούς και τις µεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, το βαθµό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου και τα χαρακτηριστικά του µέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το Α/Κ. Την τυχόν εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του Α/Κ από πιστωτικό ίδρυµα. Το είδος των επενδύσεων που µπορεί να επενδύει το Α/Κ. Την τιµή των µεριδίων του Α/Κ κατά το χρόνο σύστασής του. Τις προµήθειες, τα έξοδα και τις αµοιβές, µε διάκριση αυτών που βαρύνουν τους µεριδιούχους και αυτών που καταβάλλονται από το Α/Κ, καθώς και τον τρόπο υπολογισµού τους. Το χρόνο και τη διαδικασία διανοµής των κερδών του Α/Κ στους µεριδιούχους. Τους όρους συµµετοχής στο Α/Κ και της εξαγοράς των µεριδίων του.

17 Παράδειγµα Κανονισµού ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 2α. ΣΚΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΡΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 6. ΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ AΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 9. ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

18 Ενηµέρωση των Επενδυτών Προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, ο νέος νόµος (νόµο 3283/ ) θέτει τις προϋποθέσεις για την πλήρη και αντικειµενική ενηµέρωση των επενδυτών όσον αφορά το αµοιβαίο κεφάλαιο, την ΑΕ ΑΚ και το θεµατοφύλακα. Η ΑΕ ΑΚ υποχρεούται για κάθε Α/Κ να εκδίδει ένα απλοποιηµένο και ένα πλήρες ενηµερωτικό δελτίο τα οποία πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένα. Επιπλέον, παρέχεται υποχρεωτικά σε κάθε µεριδιούχο δωρεάν το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο και µετά από αίτησή του το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο, ο κανονισµός και η ετήσια ή εξαµηνιαία έκθεσή του.\ Τα ενηµερωτικά αυτά δελτία παρέχουν στοιχεία για να διαµορφώσουν τεκµηριωµένη άποψη οι επενδυτές για την προτεινόµενη επένδυση και τους σχετικούς κινδύνους της. Για τον έλεγχο του περιεχοµένου τους, η ΑΕ ΑΚ υποχρεούται να τα αποστείλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση, εντός συγκεκριµένων προθεσµιών.

19 Το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο Σύµφωνα µε το νέο νόµο, η απαιτούµενη πληροφόρηση των επενδυτών µέσω του πλήρους ενηµερωτικού δελτίου είναι καλύτερα δοµηµένη, εµπλουτισµένη και σαφής. Τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να παρέχονται είναι: Τα χαρακτηριστικά του µέσου επενδυτή, στον οποίο απευθύνεται το Α/Κ. Οι κανόνες αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού. Οι προµήθειες, τα έξοδα και οι αµοιβές µε σαφή διάκριση αυτών που βαρύνουν το ενεργητικό του Α/Κ και αυτών που βαρύνουν τους µεριδιούχους. Κανόνες δανεισµού ή πληροφορίες για τη φορολόγηση των Α/Κ. Αναφορά σε άλλους ΟΣΕΚΑ που τυχόν διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η ΑΕ ΑΚ.

20 Το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο (...συνέχεια) Τις βασικές κατηγορίες των επενδυτικών µέσων που περιλαµβάνουν τα στοιχεία του ενεργητικού, µε σαφή µνεία για το εάν ο διαχειριστής επενδύει σε παράγωγα, για ποιό σκοπό και τυχόν επιπτώσεις της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ. Εάν η ΑΕ ΑΚ επενδύει για λογαριασµό του Α/Κ: σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν αναφέρονται στις διατάξεις του νόµου 3283/ αναπαράγει χρηµατιστηριακό δείκτη µετοχών ή οµολόγων. υπάρχει πιθανότητα σηµαντικής διακύµανσης του επενδυµένου χαρτοφυλακίου, τότε οφείλει να το αναφέρει σε όλα τα έντυπα, διαφηµίσεις ή καταχωρήσεις.

21 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 1. Εύκολη πρόσβαση στις ευκαιρίες κερδών των παγκόσµιων αγορών Τα Α/Κ παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύσουν σε οποιαδήποτε αγορά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε τοποθετήσεις χαµηλού ή υψηλού ρίσκου. 2. Μειωµένος επενδυτικός κίνδυνος λόγω διασποράς Στα Αµοιβαία Κεφάλαια, τα χρήµατα των επενδυτών τοποθετούνται σε πολλά και διαφορετικά είδη αξιογράφων, τα οποία παρουσιάζουν και διαφορετικά µεταξύ τους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό, µειώνονται οι διακυµάνσεις και συνεπώς ο επενδυτικός κίνδυνος.

22 ιαφοροποίηση και Συστηµατικός Κίνδυνος Τυπική Απόκλιση Αποδόσεων Χαρτοφυλακίου Συνολικός Κίνδυνος Μη Συστηµατικός Κίνδυνος Συστηµατικός κίδυνος Αριθµός Μετοχών

23 ιεθνική ιαφοροποίηση και Συστηµατικός Κίνδυνος Τυπική Απόκλιση Αποδόσεων Χαρτοφυλακίου 20% 11,5% Συνολικός Κίνδυνος Μη Συστηµατικός Κίνδυνος Χωρίς ιεθνική ιαφοροποίηση Μη Συστηµατικός Κίνδυνος Με ιεθνική ιαφοροποίηση Συστηµατικός Κίνδυνος Χωρίς ιεθνική ιαφοροποίηση Συστηµατικός Κίνδυνος Με ιεθνική ιαφοροποίηση Αριθµός Μετοχών

24 ιαφοροποίηση µε Ακίνητα ΚΙΝ ΥΝΟΣ(%) ,4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ) ΑΚΙΝΗTA ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

25 Ο επενδυτικός κίνδυνος περιορίζεται σηµαντικά µε την επένδυση σε Α/Κ. 40% 30% 20% 10% 0% -10% 29/2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -20% -30% 28/2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ % Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Alpha Bank 28/2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ /2/ /8/ % 30% 20% 10% 0% -10% 29/2/ /8/ % -30% -40% Γενικός είκτης Χ.Α.

26 Μεταβλητότητα του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 40% Μέση Απόδοση 0,13% Τυπική Απόκλιση 6,73% 30% 20% Μέγιστη Απόδοση 16,92% Ελάχιστη Απόδοση -19,41% Beta 1 10% 0% -10% Ιαν.-00 Ιούν.-00 Νοέ.-00 Απρ.-01 Σεπ.-01 Φεβ.-02 Ιούλ.-02 εκ.-02 Μάι.-03 Οκτ.-03 Μαρ.-04 Αύγ.-04 Ιαν.-05 Ιούν.-05 Νοέ.-05 Απρ.-06 Σεπ.-06 Φεβ.-07 Ιούλ.-07 εκ % -30% -40% Γενικός είκτης Χ.Α.

27 Μεταβλητότητα του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Πιθανότητα 68% 95% -49,89% -14,62% 20,64% 55,90% 91,17%

28 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 3.Επαγγελµατική διαχείριση Η διαχείριση των Α/Κ πραγµατοποιείται από εξειδικευµένα στελέχη του χώρου, µε υψηλή κατάρτιση και εµπειρία, τα οποία συνεχώς παρακολουθούν και αξιολογούν τις εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στην Ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. 4. Μικρό κεφάλαιο για επένδυση Η απόδοση που επιτυγχάνει το Α/Κ είναι ίδια για όλους τους µεριδιούχους του, ανεξάρτητα από το ποσό το οποίο έχουν επενδύσει. Επιπλέον, τα Α/Κ παρέχουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να συµµετάσχει σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µε ένα σχετικά µικρό κεφάλαιο.

29 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 5. Μεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη Tα κεφάλαια των επενδυτών, ανεξαρτήτως ύψους, αποκτούν τη διαπραγµατευτική δύναµη του συνολικού ενεργητικού του Α/Κ. Το Α/Κ είναι σε θέση να πετύχει πιο ευνοϊκούς όρους στην αγορά και πώληση αξιογράφων, αλλά και στην τοποθέτηση κεφαλαίων στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, σε σύγκριση µε τους µεµονωµένους επενδυτές. 6. Ευελιξία Η επένδυση σε Α/Κ µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα, ενώ το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για τη συµµετοχή σε Α/Κ είναι τις περισσότερες φορές µικρό. Επιπλέον, ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει εύκολα µέρος ή ολόκληρο το κεφάλαιό του από ένα Α/Κ σε άλλο.

30 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 7 'Αµεση ρευστότητα Ρευστότητα σηµαίνει, ο επενδυτής να έχει άµεσα διαθέσιµο το κεφάλαιό του όταν το χρειαστεί. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα σε κάθε επενδυτή, αφού µέσα σε πέντε το αργότερο ηµέρες µπορεί αυτός να εξαγοράσει µέρος ή ολόκληρη την επένδυσή του. 8. Απλότητα διαδικασιών επένδυσης Οι διαδικασίες επένδυσης είναι εξαιρετικά απλές και ταχείς. Επιπλέον, ο αυστηρός έλεγχος που ασκείται από τους εµπλεκόµενους φορείς (Α.Ε..Α.Κ, Θεµατοφύλακα), καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη οποιαδήποτε παρατυπία.

31 Πλεονεκτήµατα Α/Κ 9. Ευκολία παρακολούθησης της επένδυσης Η σχετική νοµοθεσία προβλέπει µια σειρά ενηµερωτικών εντύπων τα οποία παρέχονται στους επενδυτές από την Α.Ε..Α.Κ. Επιπλέον, στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο δηµοσιεύονται οι αποτιµήσεις των Αµοιβαίων Κεφαλαίων της Ελληνικής αγοράς. 10.Αυστηρό Νοµικό Πλαίσιο Για την προστασία και την ασφάλεια των επενδυτών, ο θεσµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από ειδική Νοµοθεσία (Ν. 1969/91). Η νοµοθεσία αυτή, ορίζει αυστηρά τις υποχρεώσεις των Εταιριών ιαχειρίσεως και θέτει σαφείς όρους στον τρόπο µε τον οποίο τα Αµοιβαία Κεφάλαια τοποθετούν τα χρήµατα των επενδυτών.

32 Μειονεκτήµατα Α/Κ 1.Πολλοί επενδυτές δεν επιθυµούν την επαγγελµατική διαχείριση 2. Μείωση κινδύνου δεν είναι αρεστή σε επενδυτές «εραστές του κινδύνου». 3. Ανοικτή δοµή 4. Οι προµήθειες µειώνουν την καθαρή απόδοση του Αµοιβαίου κεφαλαίου.

33 Μια ασφαλής στρατηγική επένδυσης είναι η αγορά ενός μετοχικού (ή άλλου) Α/Κ, επενδύοντας ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα! Έστω ότι ένας επενδυτής αποφάσισε να αγοράσει μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού, στις 31/12/1999, όπου η καθαρή τιμή των μεριδίων του είχε φτάσει στην τιμή των 31,5142 ανά μερίδιο. Το ποσό επένδυσης είναι και αντιστοιχούσε σε 220,85 μερίδια του Α/Κ. Αν ο επενδυτής αποφάσιζε να επενδύσει το ίδιο χρηματικό ποσό μέσα στην επόμενη επτάμισυ με την καταβολή πάγιας εντολής 60 κάθε μήνα τότε στις 28/8/2009 θα είχε 475,68 μερίδια του Α/Κ, δηλ. Περισσότερα από τα διπλάσια μερίδια Α/Κ, έχοντας επενδύσει ακριβώς το ίδιο χρηματικό ποσό. Αν ο επενδυτής επιθυμούσε να εξαγοράσει τα μερίδιά του στις 28/8/2009, με την πρώτη στρατηγική θα είχε σημαντικές απώλειες ενώ με τη δεύτερη πολύ μικρότερες.

34 ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού Επένδυση ολόκληρου του κεφαλαίου Ελάχιστη τακτική καταβολή 1/1/ ,00 60,00 Συνολοκό ποσό επένδυσης 6.960, ,00 Μερίδια Α/Κ 220,85 475,68 Τελικό ποσό 3.189, ,79 Καθαρό Κέρδος/Ζηµιά ,42-90,22 Απόδοση -54,17% -1,29%

35 Kαθαρή τιμή Alpha Μετοχικού Εσωτερικού ,67% 12/10/ , ,81% +252,59% 12/10/ , /3/1993 2, ,32% -71,64% /3/2003 7,6667 9/3/2009 8, ,37% 22/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/2009 Alpha Μετ. Εσωτ.

36 Σενάριο 1 Ηµ/νία Μερίδια Κεφάλαιο σε Αγορά 31/12/ , ,00 Πώληση 30/4/ , ,90 Απόδοση -72,33% Σενάριο 2 Ηµ/νία Μερίδια Κεφάλαιο σε Αγορά 30/4/ , ,00 Πώληση 28/8/ , ,80 Απόδοση +65,63% Σενάριο 3 Ηµ/νία Μερίδια Κεφάλαιο σε Αγορά 31/12/ , ,00 Πώληση 28/8/ , ,77 Απόδοση -54,17%

37 Υπολογισµός των Τιµών ενός Μεριδίου Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο διαιρείται σε ίσης αξίας τµήµατα, τα οποία ονοµάζονται µερίδια. Η καθαρή τιµή του µεριδίου σε µια συγκεκριµένη ηµέρα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού της ηµέρας αυτής, µε τον αριθµό των κυκλοφορούντων µεριδίων: Καθαρήτιµ ή µεριδίου = Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντων Μεριδίων

38 Καθαρό Ενεργητικό Το καθαρό ενεργητικό είναι η συνολική αξία των κινητών αξιών στις οποίες είναι επενδυµένη η περιουσία του Α/Κ, συν τυχόν απαιτήσεις (προκαταβολές, δεδουλευµένοι τόκοι κ.λπ.), µείον τυχούσες υποχρεώσεις (αµοιβές Θεµατοφύλακα, αµοιβές χρηµατιστών και χρηµατιστηριακών εταιρειών, δάνεια κ.λπ.). Όπως είναι φυσικό, το καθαρό ενεργητικό ενός Α/Κ µεταβάλλεται καθηµερινά, στο βαθµό που οι τιµές των αξιογράφων τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτό µεταβάλλονται καθηµερινά. Επιπροσθέτως, το καθαρό ενεργητικό ενός Α/Κ µεταβάλλεται, στο βαθµό που νέα µερίδια εκδίδονται και παλαιά µερίδια εξαγοράζονται. Ο υπολογισµός του καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιµές καλείται αποτίµηση.

39 Η τιµή διάθεσης Η τιµή διάθεσης του µεριδίου είναι η τιµή εκείνη, στην οποία πωλούνται τα µερίδια σε κάποια συγκεκριµένη ηµέρα. Η τιµή διάθεσης του µεριδίου προκύπτει από την καθαρή τιµή του µεριδίου µε την πρόσθεση σε αυτήν της προµήθειας διάθεσης του: Τιµή ιάθεσης Μεριδίου=Καθαρή Τιµή Μεριδίου*[1+Προµήθεια ιάθεσης(%)]

40 Η τιµή εξαγοράς Η τιµή εξαγοράς του µεριδίου είναι η τιµή εκείνη στην οποία οι µεριδιούχοι µπορούν να ρευστοποιήσουν τα µερίδια τους. Η τιµή αυτή προκύπτει από την καθαρή τιµή του µεριδίου, αφαιρώντας την προµήθεια εξαγοράς: Τιµή Εξαγοράς Μεριδίου=Καθαρή Τιµή Μεριδίου*[1-Προµήθεια Εξαγοράς(%)]

41 Υποθετικό Παράδειγµα Αποτίµησης Μεριδίου Μετοχή Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Αξία Τιµή Χ Ψ Ζ Έντοκα Γραµµάτια ηµοσίου Καταθέσεις / Repos Επενδύσεις Εξωτερικού Σύνολο Αξίας Χαρτοφυλακίου Συν Απαιτήσεις Μείον Υποχρεώσεις (15.000) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Η γνώση του συνόλου του Καθαρού Ενεργητικού και του αριθµού των κυκλοφορούντων µεριδίων, µας επιτρέπει τον υπολογισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου για τη συγκεκριµένη ηµέρα. Υποθέτοντας ότι ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων για την ηµέρα αυτή είναι , τότε εύκολα προκύπτει ότι η καθαρή τιµή του µεριδίου την ηµέρα αυτή είναι 3.

42 Υποθετικό Παράδειγµα Αποτίµησης Μεριδίου Υπολογισµός Καθαρής τιµής µεριδίου Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Αριθµός κυκλοφορούντων µεριδίων Καθαρή τιµή µεριδίου ( : ) = 3. Με βάση την καθαρή τιµή του µεριδίου και υποθέτοντας ότι τα ποσοστά διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων είναι 5% και 1% αντίστοιχα, µπορούµε να υπολογίσουµε τις συγκεκριµένες τιµές διάθεσης και εξαγοράς ως εξής: Τιµή διάθεσης = 3 x (1 + 0,05) = 3,15 Τιµή εξαγοράς = 3 x (1-0,01) = 2,97 Οι τρεις τιµές των µεριδίων, το σύνολο του Ενεργητικού καθώς επίσης και ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων, δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο της µεθεπόµενης ηµέρας και αποτελούν τις επίσηµες τιµές της επόµενης ηµέρας.

43 ιάθεση και Εξαγορά µεριδίων Η διάθεση, αλλά και η εξαγορά των µεριδίων, γίνεται µε την επίσηµη τιµή της ηµέρας που έγινε η αίτηση αποδεκτή από την Εταιρεία ιαχείρισης. Για να γίνει µία αίτηση αποδεκτή, απαιτείται να Για να γίνει µία αίτηση αποδεκτή, απαιτείται να είναι σωστά συµπληρωµένη και να έχει κατατεθεί το ποσό της επένδυσης στο λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Πρέπει να τονίσουµε ότι η διάθεση νέων µεριδίων ή η εξαγορά ήδη υπαρχόντων δεν έχει καµία επίπτωση στην τιµή του µεριδίου.

44 ιάθεση Μεριδίων Για την απόκτηση µεριδίων Α/Κ απαιτούνται: Γραπτή αίτηση προς την ΑΕ ΑΚ. Αποδοχή του κανονισµού του Α/Κ. Ολοσχερής καταβολή στο θεµατοφύλακα της αξίας Ολοσχερής καταβολή στο θεµατοφύλακα της αξίας των µεριδίων σε µετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την ΑΕ ΑΚ, σε κινητές αξίες.

45 ιάθεση Μεριδίων Ας υποθέσουµε ότι αναφερόµαστε στο προηγούµενο χαρτοφυλάκιο και ότι φθάνει στα γραφεία της Εταιρείας ιαχείρισης στις 16 Σεπτεµβρίου 2007 µια αίτηση αγοράς µεριδίων αξίας ευρώ. Ας δεχθούµε ακόµη ότι η αίτηση γίνεται αποδεκτή την ίδια ηµέρα. Η τιµή διάθεσης µε την οποία θα υπολογισθεί ο ακριβής αριθµός µεριδίων που αντιστοιχούν στον επενδυτή, θα είναι όπως ήδη έχουµε αναφέρει η επίσηµη τιµή της ίδιας ηµέρας. Για να βρούµε τον αριθµό των µεριδίων που αντιστοιχούν στον επενδυτή, θα διαιρέσουµε απλά το προς επένδυση ποσό µε την τιµή διάθεσης: Αριθµός Μεριδίων = Ποσό προς επένδυση (=3.000) = 952,38 Τιµή ιάθεσης (=3,15)

46 ιάθεση Μεριδίων Ο αριθµός των µεριδίων δεν είναι πάντα ακέραιος. Το καθαρό Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα πιστωθεί µε ολόκληρο το ποσόν των 3.000, αλλά µε το καθαρό ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των µεριδίων µε την καθαρή τιµή του µεριδίου δηλ. µε 2.857,14: 952,38 x 3 = 2.857,14 Εποµένως το καθαρό Ενεργητικό της επόµενης ηµέρας (εφ όσον δεν έχουν γίνει άλλες συναλλαγές αλλά και άλλες µεταβολές των τιµών των σχετικών αξιογράφων) θα είναι ,14, ο δε αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων θα ανέλθει σε ,38. Από την παραπάνω διαδικασία γίνεται φανερό ότι η καθαρή τιµή του µεριδίου παραµένει αµετάβλητη. Πράγµατι ισχύει: Καθαρή Τιµή Μεριδίου = Καθαρό Ενεργητικό = Αριθµός Κυκλοφορούντων Μεριδίων = ,14 = ,38 Η διαφορά ( ,14) = 142,86 είναι η αµοιβή που θα µοιρασθούν η Εταιρεία ιαχείρισης και το δίκτυο πωλήσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (εάν υπάρχει).

47 Εξαγορά µεριδίων Η εξαγορά µεριδίων είναι υποχρεωτική όταν τη ζητήσει ο µεριδιούχος. Για τον σκοπό αυτό ο µεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην ΑΕ ΑΚ. Τα µερίδια εξαγοράζονται στην τιµή εξαγοράς µεριδίων της ηµέρας υποβολής της αίτησης του µεριδιούχου για εξαγορά. Η αξία των µεριδίων που εξαγοράζονται από έναν µεριδιούχο καταβάλλεται σε µετρητά εντός πέντε ηµερών από την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και προς το συµφέρον των µεριδιούχων, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της Α.Ε..Α.Κ. και σχε-τικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) µηνών, δυνάµενο να παραταθεί για άλλους τρεις (3) µήνες κατ' ανώτατο όριο.

48 Εξαγορά µεριδίων Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίσει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της και µε γνώµονα το συµφέρον των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή/και του επενδυτικού κοινού, την αναστολή της εξαγοράς των µεριδίων του. Η εξαγορά µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και η πρόσθετη αξία που προκύπτει, επ' ωφελεία του µεριδιούχου, από την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικώς τρί-των.

49 Εξαγορά µεριδίων εχόµενοι ότι πάλι το Καθαρό Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι , ο αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων είναι και η καθαρή τιµή του µεριδίου είναι 3. Ας υποθέσουµε ότι στις 16 Σεπτεµβρίου του 2007 κατατίθεται µια αίτηση εξαγοράς µεριδίων, η οποία γίνεται αποδεκτή την ίδια ηµέρα. Το καθαρό ενεργητικό θα µειωθεί κατά (1.000 x 3), δηλαδή θα γίνει : Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Αριθµός Κυκλοφορούντων Μεριδίων Καθαρή Τιµή Μεριδίου ( : ) = 3 Η καθαρή τιµή των µεριδίων παρέµεινε η ίδια, στον βαθµό που η µείωση του αριθµού των µεριδίων συνοδεύτηκε µε αντίστοιχη µείωση του Καθαρού Ενεργητικού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µεριδιούχος δεν πρόκειται να εισπράξει ολόκληρο το ποσόν των Το ποσό που του αντιστοιχεί προκύπτει χρησιµοποιώντας την τιµή εξαγοράς ως εξής: Αριθµός Μεριδίων x Τιµή Εξαγοράς = Εισπρακτέο ποσό x 2,97 = Το υπόλοιπο ποσόν των 30 ( ), είναι η αµοιβή της Εταιρείας ιαχείρισης. Αξίζει να σηµειωθεί πως η προµήθεια εξαγοράς αποτελεί ένα αντικίνητρο στις άσκοπες ρευστοποιήσεις εκ µέρους των µεριδιούχων.

50 Επιτρεπόµενες Επενδύσεις Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου επιτρέπεται να επενδύεται σε: α) Κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης: (i) σε οργανωµένη αγορά (ii) σε κάποια άλλη αγορά κράτους µέλους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό, (iii) σε χρηµατιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή άλλη αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόµενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό, όπως αυτά (χρηµατιστήριο και αγορά) ορίζονται εκάστοτε µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πιο συγκεκριµένα υπάρχει δυνατότητα επένδυσης σε: futures, swaps,προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA s), repos, δικαιώµατα προαίρεσης (options) κ.λπ. β) Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσής τους περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσηµη εισαγωγή σε χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγµατοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση.

51 Επιτρεπόµενες Επενδύσεις γ) Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριµένων βάσει των εθνικών νοµοθεσιών µε τις οποίες επήλθε εναρµόνιση µε την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος µέλος. δ) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας µέχρι δώδεκα (12) µηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία.

52 Επιτρεπόµενες Επενδύσεις ε) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε µία από τις αγορές που αναφέρονται στο ανωτέρω ή/και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα που αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 3283/2004. στ) Μέσα χρηµαταγοράς, που εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από Κεντρική Τράπεζα ή τοπική αρχή κράτους µέλους, από την ΕΚΤ, την ΕΤΕ, από τρίτο κράτος ή ακόµα και από οργανισµούς υποκείµενους σε προληπτική εποπτεία ή έχουν εγκριθεί µε απόφαση της ΕΚ. Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει, µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του, και σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που δεν αναφέρονται παραπάνω. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών.

53 Επενδυτικοί Περιορισµοί του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Έως 10% σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη. Έως 40% σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εκδοτών µε επένδυση (σε καθένα από αυτούς) άνω του 5%. (δεν ισχύει για τις καταθέσεις και για πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων). Έως 35% σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη όταν έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από κράτος-µέλος. Έως 25% σε οµολογίες πιστωτικού ιδρύµατος. Έως 10% σε µερίδια άλλων Α/Κ. Έως 20% σε κινητές αξίες/µέσα χρηµαταγοράς/καταθέσεις/πράξεις εξωχρηµατιστηριακών µέσων που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό. Έως 10% σε πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων ως προς έναν αντισυµβαλλόµενο, όταν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυµα ή 5% όταν δεν πρόκειται για ίδρυµα. Έως 20% αθροιστικά σε κινητές αξίες-µέσα χρηµαταγοράς εταιρειών του ίδιου οµίλου, ανεξάρτητα αν ενοποιούνται. Η εταιρεία οφείλει να κάνει ειδική αναφορά στις επενδύσεις αυτές, στα ενηµερωτικά δελτία. Καθώς και στις εξαµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις.

54 Επενδυτικοί Περιορισµοί του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Με τα άρθρα 23 και 24 του νόµου 3283/2004 παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας εξειδικευµένων Α/Κ που, σύµφωνα µε την επενδυτική τους πολιτική, µέχρι και 100% του ενεργητικού τους επενδύεται: Σε µερίδια άλλων Α/Κ ή ΟΣΕΚΑ και µέχρι ποσοστού 20% του καθαρού ενεργητικού του ανά Α/Κ ή ΟΣΕΚΑ. Σε αναπαραγωγή σύνθεσης δείκτη µετοχών ή οµολόγων και µέχρι ποσοστού 20% του καθαρού ενεργητικού τους σε µετοχές ή οµόλογα το ίδιου εκδότη (µε δυνατότητα επέκτασης σε 35%).

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφαση Ε.Κ 6115/14.08.1996) (Αποφ. Ε.Κ. 16/5.1.05 / Φ.Ε.Κ Β/86/26.1.2005) Άρθρο 1 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία «AΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A.E.» και έδρα την Αθήνα, η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567Β/23-11-2001 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567B/23-11-2001 13/05-01-2005, ΦΕΚ : 5B/10-01-2005 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 2/816/

KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 2/816/ KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφαση Ε.Κ. 2/816/26.3.2008 ΑΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία PROFUND ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., στο εξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(EUR) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙOΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙOΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙOΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρία ιαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 15/847/7.8.08 (ΦΕΚ 1715/26.08.08, Τεύχος Β) Άρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς Από Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινοποίηση κ.κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.-04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Ιούλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/16.10.2002 (ΦΕΚ Β 1416/06.11.2002) Θεματοφύλακας: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (στο εξής : Α.Ε. ιαχειρίσεως ή ALPHA TRUST

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Άρθρο 1 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής καλούμενη «ΑΕΔΑΚ», με έδρα την Αθήνα (οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών Αριθμός Φ.Ε.Κ. Β 329/18-05-1992 Αρθρο 1. Εταιρία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης είναι η Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Κανονισµός A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ NBGAM ETF GREECE &

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Άρθρο 1 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα