Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses"

Transcript

1 11/09/13 Maria Kanellou Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 1. Homeric Epics ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ looking like golden Aphrodite (cf. Οd.17.37, Οd.19.54, Ιl , Ιl ) οὐδ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι not though she vied in beauty with golden Aphrodite (Ιl.9.389) εἶδος ἔχε χρυσέης Ἀφροδίτης who had the beauty of golden Aphrodite (Od.4.14) 2 A. Sappho fr Voigt σε θέαι σ ἰκέλαν ἀρι- γνώται, σᾶι δὲ μάλιστ ἔχ ιρε μ λ ι.. you as being an easily recognised goddess, and took most delight in your song. B. Sappho fr Voigt φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν ἔμμεν ὤνηρ, ὄττις ἐνάντι ς τοι ἰσδάνει κ ὶ λάσιον ἆδυ φωνείσ ς ὐ κούει κ ὶ γελ ίσ ς ἰμέροεν... He seems as equal to gods to me the one who sits opposite you and listens nearby to your sweet voice and lovely laughter... (trsl. D.A.Campbell, adapted) 3. Ibycus fr.288 Davies Eὐρύ λε γλ υκέων Χαρίτων θάλος, <Ὡρᾶν> Euryalus, offshoot of the blue-eyed Graces, κ λλικ μων μελέδημα, σὲ μὲν Κύπρις darling of the lovely-haired (Seasons), the ἅ τ ἀγ νοβλέφ ρος Πει- Cyprian and soft-lidded Persuasion nursed you θὼ ῥοδέοισιν ἐν ἄνθεσι θρέψαν. among rose-blossoms. (trsl. D.A.Campbell) 4. Aristophanes Ecclesiazussae, ὦ χρυσοδ ίδ λτον ἐμὸν You golden work of art, μέλημ, Κύπριδος ἔρνος, my darling, scion of Cypris, μέλιττ Μούσης, Χ ρίτων honeybee of the Muses, nursling θρέμμ, Τρυφῆς ρ σω ον, of the Graces, the very image of Delight, ἄνοιξον ἀσ άζου με open and welcome me; διά τοι σὲ νους ἔχω. it s for you, I tell you, that I suffer so. (trsl. A.H.Sommerstein) 1 P a g e

2 5 A. Nossis AP = 4 GP ἐλθοῖσ ι οτὶ ν ὸν ἰδώμεθ τᾶς Ἀφροδίτ ς Let us go to the temple and see Aphrodite s statue, τὸ βρέτ ς ὡς χρυσῷ δαιδαλόεν τελέθει. how intricately it is adorned with gold. εἵσ τ μιν Πολυ ρχὶς ἐ υρομέν μάλ ολλάν Polyarchis set it up, enjoying the benefits of the κτῆσιν ἀ οἰκείου σώμ τος ἀγλ ΐ ς. great wealth she has from the beauty of her own body. (trsl. K.Gutzwiller) 1 B. Nossis AP = 5 GP χ ίροισάν τοι ἔοικε κομᾶν ἄ ο τὰν Ἀφροδίτ ν With joy, I think, Aphrodite has received this ἄνθεμ κεκρύφ λον τ νδε λ βεῖν Σ μύθ ς, gift, a headband from the hair of Samytha. δαιδάλεός τε γάρ ἐστι κ ὶ ἁδύ τι νέκταρος ὄσδει For it is variegated and smells somewhat of τούτῳ κ ὶ τήν κ λὸν Ἄδων χρίει. sweet nectar; with this she, too, anoints lovely Adonis. (trsl. K.Gutzwiller) 6. Court Poets A. Posidippus AB = GP ἔνθ με Κ λλικράτης ἱδρύσ το κ ὶ β σιλίσσης Here Callicrates set me up and called me the ἱερὸν Ἀρσινόης Κύπριδος ὠν μ σεν. shrine of Queen Arsinoe-Aphrodite. ἀλλ ἐ ὶ τὴν Ζεφυρῖτιν ἀκουσομένην Ἀφροδίτην, So, then, to her who shall be named Zephyritis- Aphrodite, B. Posidippus AB = GP τοῦτο κ ὶ ἐν ντῳ κ ὶ ἐ ὶ χθονὶ τῆς Φιλαδέλφου Both on land and sea make offering to this Κύπριδος ἱλάσκεσθ ἱερὸν Ἀρσινόης, shrine of Aphrodite-Arsinoe-Philadelphus. C. Posidippus 39.2 AB χερσ θεν, Eὐπλοίᾳ χ ῖρε δὸς Ἀρσινόῃ, from the shore, say greetings to Arsinoe of fair sailing, (trsls. C.Austin & G.Bastianini) D. Callimachus Athen.7.318b.2 = 5Pf. = 39 GP Κύπρι, Σελην ίης ἄνθεμ ρῶτον ἔχεις, Cypris, I am yours, a first offering from Selenaea E. Asclepiades/ Posidippus AP = 34 GP ὐτοὶ τὴν ἁ λὴν Εἰρήνιον εἶδον Ἔρωτες Κύ ριδος ἐκ χρυσέων ἐρχ μενοι θ λάμων ἐκ τριχὸς ἄχρι οδῶν ἱερὸν θάλος οἷά τε λύγδου The Εrotes themselves looked on with favour soft Eirenion as they were coming out from the golden chambers of Cypris, from head 1 For epigrams, I have adapted Paton s translations (unless I state otherwise). 2 P a g e

3 γλυ τήν, ρθενίων βριθομένην χ ρίτων to feet a holy blossom/ child, as if carved from κ ὶ ολλοὺς τ τε χερσὶν ἐ ἠιθέοισιν ὀιστοὺς white marble, laden with a virgin s graces; and τ ξου ορφυρέης ἧκ ν ἀφ ἁρ εδ νης. then they let fly from their hands many arrows against young men, sent from the purple bowstrings. 7 A. Antipater of Sidon AP = GP ἡ κ ὶ ἔτ ἐκ βρέφεος κοιμωμένη Ἀντιοδημίς ορφυρέων Παφίης νοσσὶς ἐ ὶ κροκύδων, Antiodemis, a nursling of the Paphian, cuddled from her babyhood in purple coverlets, (trsl. K.Gutzwiller) B. Antipater of Sidon AP = 23 GP τὴν κ ὶ ἅμ χρυσῷ κ ὶ ἁλουργίδι κ ὶ σὺν Ἔρωτι I hold Lais, who exalted in her wealth and θρυ τομένην, ἁπαλῆς Κύπριδος ἁβροτέρην, purple dress and in her amours/ with the power Λ ΐδ ἔχω, ολιῆτιν ἁλιζώνοιο Κορίνθου, of Eros, more delicate than tender Cypris, Πειρήνης λευκῶν φ ιδροτέρην λιβάδων, the citizen of sea-girt Corinth, more sparkling τὴν θνητὴν Κυθέρειαν, ἐφ ἧ μνηστῆρες ἀγ υοὶ than the white water of Peirene, the mortal λείονες ἤ νύμφης εἴνεκ Τυνδ ρίδος, Cytherea, who had more noble suitors than the δρεπτόμενοι Χάριτάς τε καὶ ὠνητὴν Ἀφροδίτην daughter of Tyndareus, plucking her charms ἧς κ ὶ ὑ εὐώδει τύμβος ὄδωδε κρ κῳ, and mercenary favours. Her very tomb smells ἧς ἔτι κηώεντι μύρῳ τὸ διάβροχον ὀστεῦν of sweet-scented saffron, her skull is still soaked κ ὶ λι ρ ὶ θυ εν ἆσθμ νέουσι κ μ ι, with fragrant ointment, and her anointed locks ᾗ ἔ ι κ λὸν ἄμυξε κ τὰ ῥέθος Ἀφρογένει still breathe a perfume as of frankincense. κ ὶ γοερὸν λύζων ἐστονάχησεν Ἔρως. For her the Foam-born scratched her lovely εἰ δ οὐ πάγκοινον δούλην θέτο κέρδεος εὐνήν, face, and sobbing Eros groaned and wailed. If Ἑλλὰς ἄν ὡς Ἑλένης τῆσδ ὕ ερ ἔσχε νον. she had not made her bed the public slave of gain, Greece would have fought for her as for Helen. (trsl. K.Gutzwiller, adapted) 8. A. Meleager AP = 43 GP ἔγχει τᾶς Πειθοῦς καὶ Κύπριδος Ἡλιοδώρας, κ ὶ άλι τᾶς αὐτᾶς ἁδυλόγου Χάριτος. αὐτὰ γὰρ μί ἐμοὶ γράφεται θεός, ἆς τὸ οθεινὸν οὔνομ ἐν ἀκρήτῳ συγκεράσ ς ίομ ι. Pour in wine for Heliodora Peitho and for Heliodora Cypris, and again for the same Heliodora the sweet-speaking Grace. Because for me she herself is inscribed as the one goddess, whose desirable name I drink mixed with pure wine. 3 P a g e

4 B. Meleager AP = 44 GP ν ὶ τὸν Ἔρωτ, θέλω τὸ παρ οὔασιν Ἡλιοδώρας φθέγμα κλύειν ἢ τὰς Λατοΐδεω κιθάρας. By Eros I swear, I rather hear Heliodora s whisper in my ear than the harp of the son of Leto. 9. Rufinus AP 5.73 = 27 P δ ίμονες, οὐκ ᾔδειν ὅτι λούεται ἡ Κυθέρεια, Gods, I did not know that Cytherea was χερσὶ κ τ υχενίους λυσ μένη λοκάμους. bathing, releasing with her hands her ἱλήκοις, δέσ οιν, κ ὶ ὄμμ σιν ἡμετέροισι ringlets to fall upon the neck. Have mercy μή οτε μηνίσῃς, θεῖον ἰδοῦσι τύ ον. on me, mistress, and be not wroth with my νῦν ἔγνων Ῥοδ κλει, κ ὶ οὐ Κύ ρις. εἶτ τὸ κάλλος eyes that have seen your immortal form. τοῦτο θεν; σύ, δοκῶ, τὴν θεὸν ἐκδέδυκας. Now I realise; it is Rhodocleia and not Cypris. Then, whence this beauty? You, I believe, have despoiled the goddess. 10. Paulus Silentiarius AP = 69 Viansino μ ζοὺς χερσὶν ἔχω, στ μ τι στ μ, κ ὶ ερὶ δειρήν I press her breasts, our mouths are joined, and I ἄσχετ λυσσώων β σκομ ι ἀργυφέην. feed in unrestrained fury round her silver neck. οὔπω δ Ἀφρογένειαν ὅλην ἕλον ἀλλ ἔτι κάμνω However, I have not conquered the whole ρθένον ἀμφιέ ων λέκτρον ἀν ινομένην. Foam- born yet; I still toil pursuing a maiden, ἥμισυ γὰρ Παφίῃ, τὸ δ ἄρ ἥμισυ δῶκεν Ἀθήνῃ who refuses me her bed. Half of herself she has ὐτὰρ ἐγὼ μέσσος τήκομ ι ἀμφοτέρων. given to Paphia and half to Athena; and I waste away between the two. 11. Julian of Egypt AP οὔνομ μὲν Κ λή, φρεσὶ δὲ λέον ἠὲ ροσώ ῳ, She is dead, Beauty by name and more κάτθ νε φεῦ, Χ ρίτων ἐξ λωλεν ἔ ρ. so in mind than in face. Alas! The spring καὶ γὰρ ἔην Παφίῃ πανομοίϊος, ἀλλὰ συνεύνῳ season of the Graces has perished utterly. For μούνῳ τοῖς δ ἑτέροις Παλλὰς ἐρυμνοτάτη. she was identical to Aphrodite, but only for τίς λίθος οὐκ ἐγ ησεν, ὅτ ἐξήρ ξεν ἐκείνην her consort; for others an unassailable εὐρυβίης Ἀΐδης ἀνδρὸς ἀ ἀγκ λίδων; Athena. What stone did not mourn, when mighty Hades tore her from her husband s arms? 4 P a g e

5 Select Bibliography: Breitenberger, B. (2007) Aphrodite and Eros: the Development of Erotic Mythology in Early Greek Poetry and Cult, New York, London Cameron, A. and Cameron, Av. (1966) The Cycle of Agathias, Journal of Hellenic Studies 86, 6-25 Campbell, D. A. (2001) Greek Lyric III, Stesichorus, Ibycus, Simonides, and Others, Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts, London (2002) Greek Lyric I, Sappho and Alcaeus, Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts, London Garrison, D. H. (1978) Mild Frenzy: A Reading of the Hellenistic Love Epigram, Hermes Einzelschriften 41, Wiesbaden Gutzwiller, K. J. (1998) Poetic Garlands: Hellenistic Epigrams in Context, Berkeley, Los Angeles, London Höschele, R. (2006) Verrückt nach Frauen: Der Epigrammatiker Rufin, Classica Monacensia 31, Tübingen Jones, C. (2010) New Heroes in Antiquity: From Achilles to Antinoos, Cambridge, Massachusetts, London Kovacs, D. (1995) Euripides: Children of Heracles, Hippolytus, Andromache, Hecuba, Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts, London Lieberg, G. (1962) Puella Divina: die Gestalt der göttlichen Geliebten bei Catull im Zusammenhang der antiken Dichtung, Amsterdam Paton, W. R. (ed. and trans.) ( ) The Greek Anthology with an English Translation, Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts, London, 5 vols. Pironti, G. (2007) Entre ciel et guerre: Figures d' Aphrodite en Grèce ancienne, Kernos Supplément 18, Centre International d Étude de la Religion Grecque Antique, Liege Rosenzweig, R. (2004) Worshipping Aphrodite: Art and Cult in Classical Athens, Ann Arbor Sens, A. (2007) One Things Leads (Back) to Another Allusion and the Invention of Tradition in Hellenistic Epigrams, Brill s Companion to Hellenistic Epigram, P. Bing & J. S. Bruss (eds.), Leiden, Boston, (2011) Asclepiades of Samos: Epigrams and Fragments. Edited with Translation and Commentary, Oxford Smith, A. & Pickup, S. (eds.) (2010) Brill s Companion to Aphrodite, Leiden, Boston Sommerstein, A. H. (2007) The Comedies of Aristophanes: Vol. 10, Ecclesiazusae, edited with an Introduction, Translation and Commentary, Aris and Phillips Classical Texts, Warminster Viansino, G. (1963) Paolo Silenziario: Epigrammi. Testo, Traduzione e Commento, Turin 5 P a g e

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip 1) Giving epics AP 9.545 Crinagoras = XI GPh Καλλιµάχου τὸ τορευτὸν ἔπος τόδε δὴ γὰρ ἐπ αὐτῷ ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. ἀείδει

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum A Pagan And Esoteric Mythos While the title - Ιερός Λόγος - of the third tractate of the

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/03 Prose Literature B Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia Printed in: Philosophy, Competition, and the Good Life (Proc. 1st World Olympic Congress of Philosophy, Spetses 2004), ed. by K. Boudouris and K. Kalimpsis, Athens: Ionia 2005, Vol. II, p. 131-141 Slightly

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

Mycenaean Onomastics, Poetic Phraseology and Indo-European Comparison: The Man s Name pu 2 -ke-qi-ri*

Mycenaean Onomastics, Poetic Phraseology and Indo-European Comparison: The Man s Name pu 2 -ke-qi-ri* Mycenaean Onomastics, Poetic Phraseology and Indo-European Comparison: The Man s Name pu 2 -ke-qi-ri* Summary JOSÉ L. GARCÍA RAMÓN Universität zu Köln 1. Interpreting Mycenaean proper names: perfect correspondences

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

Charilaos N. Michalopoulos

Charilaos N. Michalopoulos century. 2 Before I start with Kasdaglis translation, it would be useful to make an overview of Literary transfers and cross-cultural exchanges in the Greek speaking world at the turn of the 20th century:

Διαβάστε περισσότερα

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth Presented by the students of the program in Modern Greek Studies November 2, 2011 Lucy

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE?

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? A. The diamarturia 1. The historical development of diamartyria is obscure, but it is less obscure than it used to be, thanks to a classic study

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα