ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία Μελεηών Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Γεκηνπξγία θαθέινπ έξγνπ Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο Υπνβνιή πξνζθνξώλ από ππνςήθηνπο Μειεηεηέο / Γξαθεία Μειεηώλ Δπηινγή ππνςεθίσλ Απόθαζε γηα αλάζεζε ηεο κειέηεο Έιεγρνο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνύ Γεκνζίεπζε αλάζεζεο κειέηεο Καηάξηηζε θαη Υπνγξαθή ζύκβαζεο Φάζη 2: Δκπόνηζη επίβλετη ΠΔΓΑ Τν πεξηερόκελν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 θαη ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ΚΥΑ 50910/03. Φάζη 3: Γνυμοδόηηζη απμοδίυν θοπέυν Τν ΠΔΣΓΑ απνζηέιιεηαη γηα γλσκνδόηεζε ζε αξκόδηνπο νξγαληζκνύο, ζπκβνύιηα θαη θνξείο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΚΥΑ 50910/03. Φάζη 4: Έγκπιζη ηος ΠΔΓΑ Τν ΠΔΣΓΑ εγθξίλεηαη θαηά θαλόλα κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Φάζη 5: Κοινοποίηζη εγκπιηικήρ απόθαζηρ ΠΔΓΑ Η απόθαζε έγθξηζεο ηνπ ΠΔΣΓΑ απνζηέιιεηαη γηα ελεκέξσζε ζηα νηθεία Ννκαξρηαθά Σπκβνύιηα θαη ζε αξκόδηα Υπνπξγεία. Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος Ι : 11,5 έωρ 17,5 μήνερ

2 ΣΑΓΙΟ ΙΙ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Π.Π.Δ.Α.) Υπεύζπλνο θνξέαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη, θαηά θαλόλα, ν ππόρξενο θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ην έξγν ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΚΥΑ 50910/03. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο αλαιακβάλεη έλαο εθ ησλ εμππεξεηνύκελσλ ΟΤΑ ή ε νηθεία Ν.Α. ή ε νηθεία Πεξηθέξεηα. Φάζη 6: Ανάθεζη εκπόνηζηρ Ππομελέηηρ Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν (Π.Π.Δ.) ζε Γπαθείο Μελεηών Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηε Φάζε 1. Γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ είλαη πξνηηκόηεξν ε Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ λα αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Τερληθή Πξνκειέηε θαη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. Φάζη 7: Δκπόνηζη Π.Π.Δ. Τν πεξηερόκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο ηεο Π.Π.Δ. γηα ηα έξγα ηεο Οκάδαο 4 (Σπζηήκαηα Υπνδνκώλ) ζα θαζνξηζζνύλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ 11014/03. Φάζη 8: Πεξίπησζε 1 Γιαδικαζία Πποκαηαπκηικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκηίμηζηρ και Αξιολόγηζηρ (Π.Π.Δ.Α.) Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 1 ηεο Α θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π /02 πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: Υπνβνιή ηεο κειέηεο, ζπλνδεπόκελεο από ζρεηηθή αίηεζε, ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο (ΔΥΠΔ) ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ Γλσκνδόηεζε ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ Έθδνζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο ή αξλεηηθήο απόθαζεο επί ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ από ην Γεληθό Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ Γεκνζηνπνίεζε ηεο ΠΠΔΑ Πεξίπησζε 2 Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 2 ηεο Α θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π /02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: Υπνβνιή ηεο κειέηεο, ζπλνδεπόκελεο από ζρεηηθή αίηεζε, ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Γλσκνδόηεζε ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ Έθδνζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο ή αξλεηηθήο απόθαζεο επί ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ από ην Γεληθό Γηεπζπληή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Γεκνζηνπνίεζε ηεο ΠΠΔΑ Πεξίπησζε 3 Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 ηεο Β θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π /02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ

3 εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: Υπνβνιή ηεο κειέηεο, ζπλνδεπόκελεο από ζρεηηθή αίηεζε, ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο Απόθαζε επί ηεο δηαδηθαζίαο Έθδνζε Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ην αλ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ή ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03 Καηά πεξίπησζε: Γηαδηθαζία ΠΠΔΑ από ηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε 2 (άξζξα 6 θαη 7 ηεο ΚΥΑ) Γηαβίβαζε ηεο παξαπάλσ Απόθαζεο ζηελ Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο ΚΥΑ) θαη ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος ΙΙ: Γηα περίπηωζε 1: 8 έωρ 11,5 μήνερ Γηα περίπηωζε 2: 8 έωρ 11,5 μήνερ Γηα περίπηωζε 3: 7,5 έωρ 12 μήνερ ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΡΓΩΝ Σύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δγθύθιην 38/05 ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ κε ζέκα «Σπκπιήξσζε, αλακόξθσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Δγθπθιίνπ 37/95 Πεξί εθπόλεζεο κειεηώλ δεκνζίσλ έξγσλ», αθνινπζεί ην ζηάδην θαζνξηζκνύ ηεο «Γεληθήο Γηάηαμεο ησλ Έξγσλ» ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο εθπόλεζεο ηεο Τερληθήο Πξνκειέηεο, εθπόλεζεο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη έθδνζεο ηεο απόθαζεο Δγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ. ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ.α ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ Υπεύζπλνο θνξέαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Τερληθήο Πξνκειέηεο είλαη, θαηά θαλόλα, ν ππόρξενο θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ην έξγν ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΚΥΑ 50910/03. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο αλαιακβάλεη έλαο εθ ησλ εμππεξεηνύκελσλ ΟΤΑ ή ε νηθεία Ν.Α. ή ε νηθεία Πεξηθέξεηα. Φάζη 9: Ανάθεζη εκπόνηζηρ Σεσνικήρ Ππομελέηηρ ζε Γπαθείο Μελεηών Η Τερληθή Πξνκειέηε είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ παξεκβάιιεηαη απηή ε Φάζε. Αλ όκσο δελ ζπκβεί απηό θαη πξνθεξπρζεί μερσξηζηά, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Φάζη 1. Φάζη 10: Δκπόνηζη Σεσνικήρ Ππομελέηηρ και βοηθηηικών επγαζιών μελεηών ςποζηήπιξηρ Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Τερληθήο Πξνκειέηεο γεληθά απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε ή παξάιιειε εθπόλεζε ησλ αληίζηνηρσλ βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ. Σηηο εξγαζίεο θαη κειέηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη:

4 - Τνπνγξαθηθή απνηύπσζε - Γεσινγηθή Πξνκειέηε - Οξηζηηθή Υδξνινγηθή Μειέηε - Δθηέιεζε Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ - Αμηνιόγεζε βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ (Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ) Φάζη 11: Θεώπηζη, έγκπιζη και παπαλαβή Σεσνικήρ Ππομελέηηρ και μελεηών ςποζηήπιξηρ Σεκείωζε: Σε προτωρεκέλο ζηάδηο ηες Προκειέηες αρτίδεη ε εθπόλεζε ηες Μειέηες Περηβαιιοληηθώλ Επηπηώζεωλ (ΜΠΕ) θαη αθοιοσζεί ε δηαδηθαζία έγθρηζες Περηβαιιοληηθώλ Όρωλ. Η εθπόλεζε ηες Τετληθής Προκειέηες οιοθιερώλεηαη κεηά ηελ έθδοζε απόθαζες Έγθρηζες Περηβαιιοληηθώλ Όρωλ (Φάζε 14) Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος ΙΙΙ.α: 3,5 έωρ 5 μήνερ ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ.β ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ (ΜΠΔ) ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υπεύζπλνο θνξέαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη, θαηά θαλόλα, ν ππόρξενο θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ην έξγν ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΚΥΑ 50910/2003. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί θνξέαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο αλαιακβάλεη έλαο εθ ησλ εμππεξεηνύκελσλ ΟΤΑ ή ε νηθεία Ν.Α. ή ε νηθεία Πεξηθέξεηα. Γηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο: Πεξίπησζε 1 Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 1 ηεο Α θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π /02 δηαθξίλνληαη νη εμήο θάζεηο: Φάζη 12: Ανάθεζη εκπόνηζηρ ΜΠΔ ζε Γπαθείο Μελεηών Η Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ηελ Τερληθή Πξνκειέηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ παξεκβάιιεηαη απηή ε Φάζε. Αλ όκσο δελ ζπκβεί απηό θαη πξνθεξπρζεί μερσξηζηά, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Φάζη 1. Φάζη 13: Δκπόνηζη ΜΠΔ Τν πεξηερόκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο ηεο ΜΠΔ γηα ηα έξγα ηεο Οκάδαο 4 (Σπζηήκαηα Υπνδνκώλ) ζα θαζνξηζζνύλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ ζρεηηθά νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ 11014/03. Φάζη 14: Έκδοζη Απόθαζηρ Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν Υπνβνιή θαθέινπ ΜΠΔ ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο (ΔΥΠΔ) ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ

5 Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζηηο ζπλαξκόδηεο Υπεξεζίεο θαη θνξείο γηα γλσκνδόηεζε Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην Γεκνζηνπνίεζε θαθέινπ ΜΠΔ από Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δηαηύπσζε απόςεσλ ηνπηθώλ θνξέσλ θαη πνιηηώλ Έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ από ηνλ Υπνπξγό ΠΔΦΩΓΔ Γηαβίβαζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο πξνο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. Πεξίπησζε 2 Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 2 ηεο Α θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π /02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, δηαθξίλνληαη νη εμήο θάζεηο: Φάζη 12: Ανάθεζη εκπόνηζηρ ΜΠΔ ζε Γπαθείο Μελεηών Η Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαηίζεηαη καδί κε ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ηελ Τερληθή Πξνκειέηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ παξεκβάιιεηαη απηή ε Φάζε. Αλ όκσο δελ ζπκβεί απηό θαη πξνθεξπρζεί μερσξηζηά, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Φάζη 1. Φάζη 13: Δκπόνηζη ΜΠΔ Τν πεξηερόκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο ηεο ΜΠΔ γηα ηα έξγα ηεο Οκάδαο 4 (Σπζηήκαηα Υπνδνκώλ) ζα θαζνξηζζνύλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ ζρεηηθά νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ 11014/03. Φάζη 14: Έκδοζη Απόθαζηρ Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν Υπνβνιή θαθέινπ ΜΠΔ ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζηηο ζπλαξκόδηεο Υπεξεζίεο θαη θνξείο γηα γλσκνδόηεζε Γηαβίβαζε θαθέινπ ΜΠΔ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην Γεκνζηνπνίεζε θαθέινπ ΜΠΔ από Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δηαηύπσζε απόςεσλ ηνπηθώλ θνξέσλ θαη πνιηηώλ Έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Γηαβίβαζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο πξνο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. Απνζηνιή απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ Πεξίπησζε 3 Γηα έξγα ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 ηεο Β θαηεγνξίαο ηεο ΚΥΑ Η.Π /02, εμαηξνπκέλσλ όζσλ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, δηαθξίλνληαη νη ππνπεξηπηώζεηο: Υπνπεξίπησζε 3.1 Αλ ε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη ιάβεη απόθαζε λα αθνινπζεζεί

6 ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πεξίπησζε 2. Υπνπεξίπησζε 3.2 Αλ ε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο έρεη ιάβεη απόθαζε λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03 γίλνληαη ηα αθόινπζα:. Σύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ ΚΥΑ, πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα ππνβιεζεί Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε. Τν πεξηερόκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ζα θαζνξηζζεί κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηόηε ηζρύνπλ ζρεηηθά νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 14) ηεο ΚΥΑ Η.Π.11014/03, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πεξηερόκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ηαπηίδεηαη κε ην πεξηερόκελν ηεο ΠΠΔ πνπ πεξηγξάθεθε ζηε Φάζε 7 θαη έρεη ήδε εθπνλεζεί. Άξα δελ απαηηείηαη πξόβιεςε επί πιένλ ρξόλνπ θαη νπζηαζηηθά νη Φάζεηο 12 (αλάζεζε Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ζε γξαθείν κειεηώλ) θαη 13 (ζύληαμε Πεξηβαιινληηθή Δθζεζεο) ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο παξαιείπνληαη. Φάζη 14: Έκδοζη Απόθαζηρ Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν Υπνβνιή θαθέινπ Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο (δειαδή ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ) ζηελ Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Γηαβίβαζε θαθέινπ Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο ζηηο ζπλαξκόδηεο Υπεξεζίεο θαη θνξείο γηα γλσκνδόηεζε Έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ από ην Ννκάξρε Γηαβίβαζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζην Ννκαξρηαθό Σπκβνύιην γηα ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο πξνο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. Απνζηνιή απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος ΙΙΙ.β: Γηα περίπηωζε 1: 5 έωρ 7 μήνερ Γηα περίπηωζε 2: 5 έωρ 7 μήνερ Γηα περίπηωζε 3: 5 έωρ 7 μήνερ ή 1 έωρ 1, 5 μήνερ καηά πεπίπηωζη Σεκείωζε: Μεηά ηελ έθδοζε ηες Απόθαζες Έγθρηζες Περηβαιιοληηθώλ Όρωλ γίλεηαη ε οιοθιήρωζε εθπόλεζες ηες Προκειέηες Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος IΙΙ (Α και Β ): Γηα περίπηωζε 1: 8,5 έωρ 12 μήνερ Γηα περίπηωζε 2: 8,5 έωρ 12 μήνερ Γηα περίπηωζε 3: 8,5 έωρ 12 μήνερ ή 4,5 έωρ 6,5 μήνερ καηά πεπίπηωζη

7 ΣΑΓΙΟ ΙV: Φάζη 15: ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ Γιαδικαζίερ για ηην εξαζθάλιζη γηπέδος Μεηά ηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο απόθηεζεο γεπέδνπ, είηε κε αγνξά, είηε κε απαιινηξίσζε. Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος ΙV: 7 έωρ 12 μήνερ Σεκείωζε: Ο παραπάλω τρόλος ζσλήζως δελ επερεάδεη ηελ πρόοδο ηωλ επόκελωλ δράζεωλ θαη ως εθ ηούηοσ δελ ζσλσποιογίδεηαη ζηοσς ζσλοιηθούς τρόλοσς ποσ αλαθέροληαη παραθάηω. ΣΑΓΙΟ V: Φάζη 16: ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ - ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Δπιλογή και ππόζλητη Σεσνικού ςμβούλος, όπος απαιηείηαι Ο Τερληθόο Σύκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηελ ππεξεζία ζηε δεκνπξάηεζε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Η πξόζιεςε Τερληθνύ Σπκβνύινπ γίλεηαη κε ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3316/05 θαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3316/05, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3481/06. Φάζη 17: Έγκπιζη ζςζηήμαηορ ςποβολήρ πποζθοπάρ «μελέηη-καηαζκεςή» Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξάο «κειέηε θαηαζθεπή», απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κεηά από γλώκε ηνπ Σπκβνπιίνπ Καηαζθεπώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ (Ν.3316/05). Φάζη 18: ύνηαξη, θεώπηζη, έγκπιζη και παπαλαβή ηεςσών δημοππάηηζηρ ηος έπγος Σύληαμε ησλ ηεπρώλ Θεώξεζε /έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ ηεπρώλ. Φάζη 19: Πποκήπςξη έπγος Τποβολή πποζθοπών Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο Υπνβνιή πξνζθνξώλ Υπνβνιή θαη εθδίθαζε ελζηάζεσλ Φάζη 20: Αξιολόγηζη πποζθοπών Δπιλογή αναδόσος Τπογπαθή ύμβαζηρ Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ - Άλνηγκα θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ Υπνβνιή θαη Δθδίθαζε ελζηάζεσλ Απνζθξάγηζε Άλνηγκα ηερληθώλ πξνζθνξώλ

8 Έιεγρνο ζπκθσλίαο κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ Βαζκνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ Υπνβνιή θαη Δθδίθαζε ελζηάζεσλ Απνζθξάγηζε Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ - Αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο Υπνβνιή θαη εθδίθαζε ελζηάζεσλ Έθδνζε απόθαζεο θαηαθύξσζεο δηαγσληζκνύ Άζθεζε ειέγρνπ λνκηκόηεηαο δηαγσληζκνύ γηα έξγα πξνϋπνινγηζκνύ άλσ ησλ Υπνγξαθή ηεο Σύκβαζεο. Σςνολική Δκηιμώμενη Γιάπκεια Σηαδίος V : 16 έωρ 23,5 μήνερ Να ζεκεησζεί εδώ όηη εάλ απνθαζηζηεί ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε ην κεηνδνηηθό ζύζηεκα, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 38/2005 ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ην Σηάδην «Μειέηεο Καηαζθεπαζηηθνύ Σρεδηαζκνύ» πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο (κε ζρεηηθή πξνθήξπμε ζην πιαίζην ηνπ Ν.3316/2005 εθόζνλ ε Οξηζηηθή Μειέηε δελ έρεη αλαηεζεί καδί κε πξνεγνύκελα ζηάδηα κειεηώλ) θαη κεηά ηελ έγθξηζε απηήο, αθνινπζεί ε ζύληαμε θαη έγθξηζε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο. Δλ ζπλερεία, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην έξγν έρεη εμαζθαιίζεη επαξθείο πόξνπο, αθνινπζεί ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε κεηνδνηηθό ζύζηεκα θαη ην έξγν αλαηίζεηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3263/2004 θαη ηνπ Ν.3481/2006 θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. ΣΑΓΙΟ VΙΙ: ΜΔΛΔΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Φάζη 21: ύνηαξη, θεώπηζη, έγκπιζη και παπαλαβή ηηρ μελέηηρ εθαπμογήρ Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εθπνλείηαη από ηνλ αλάδνρν ε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζεσξείηαη, εγθξίλεηαη θαη παξαιακβάλεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. Φάζη 22: Καηαζκεςή ηος έπγος Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ηα εθηειεζηηθά απηνύ Π.Γ. θαη εγθπθιίνπο. Φάζη 23: Γοκιμαζηική Λειηοςπγία έπγος Φάζη 24: Πποζυπινή Παπαλαβή έπγος Γεληθά, ε πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη κήλεο από ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ, εθόζνλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ. Φάζη 25: Υπόνορ εγγύηζηρ - Οπιζηική Παπαλαβή έπγος Η πεξαίσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.1418/84, όπσο ηζρύεη, θαη εηδηθόηεξα κε ηα άξζξα 52, 53, 54 θαη 55 ηνπ ΠΓ 609/85. Μεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ρξόλνο εγγύεζεο, γεληθά 15 κήλεο, εληόο ηνπ

9 νπνίνπ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληεξεί ην έξγν θαη λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Μέζα ζε δπν κήλεο από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο, δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σςνολική εκηιμώμενη διάπκεια Σηαδίος VΙΙ : Για ΦΥΤΑ 41 έωρ 44 μήνερ Για ΣΜΑ 31 έωρ 41 μήνερ Για εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ 55 έωρ 74 μήνερ ΤΜΠΔΡΑΜΑ Πξνθύπηεη ηειηθά όηη, θαηά θαλόλα, ν ζπλνιηθόο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ σξίκαλζε ελόο έξγνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (Σηάδην Ι έσο θαη Σηάδην ΙΙΙ) θπκαίλεηαη από 28 κήλεο (θαη ειάρηζηνλ) έσο 41 κήλεο (ην κέγηζην). Απαηηνύληαη δειαδή θαηά κέζν όξν πεξίπνπ 3 ρξόληα. Σηε ζπλέρεηα, γηα ηε δεκνπξάηεζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, απαηηνύληαη 40 έσο 50 κήλεο γηα ΦΥΤΑ 30 έσο 47 κήλεο γηα ΣΜΑ 54 έσο 80 κήλεο γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζπλνιηθά δειαδή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο απαηηνύληαη από 68 έσο 91 κήλεο (πεξίπνπ 6,5 ρξόληα θαηά κέζν όξν) γηα ΦΥΤΑ από 58 έσο 88 κήλεο (πεξίπνπ 6 ρξόληα θαηά κέζν όξν) γηα ΣΜΑ από 82 έσο 121 κήλεο (πεξίπνπ 8,5 ρξόληα θαηά κέζν όξν) γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο αλέξρεηαη θαηά κέζν όξν ζηα 8 ρξόληα γηα ΦΥΤΑ 7,5 ρξόληα γηα ΣΜΑ 10 ρξόληα γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα