«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» Δηζεγεηήο: Πνιάηνγινπ σηήξηνο, ΑΕΜ 4783 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Νηθνιαΐδεο Μηραήι Καβάλα, Ιούνιος

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηε ζήκεξνλ εκέξα ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ θχξηα δνκή, ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζπλδπάδνληαη κε ηνπο βαζηθφηεξνπο θαη ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγψληαο πιένλ ζ έλα παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη θαη δηαθνξνπνηείηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, αληηιήθζεθαλ φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη βηψζηκεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληινχλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ, λα νκαδνπνηνχλ, λα αλαιχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Αλαπηχρζεθαλ ινηπφλ λέεο ηερληθέο θαη επηζηήκεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο είλαη νη λέεο θαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο επηζηήκεο πνπ έξρνληαη λα ζπλδξάκνπλ θαη λα ππνβνεζήζνπλ ζην έξγν ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Λέγνληαο αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελλννχκε ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, θαη ηνπ Πίλαθα Γηάζεζεο Κεξδψλ. Οη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθή αλάιπζε φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζή καο. Απνθάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πεξηνπζηαθή θαη θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηνλ ηζηνξηθφ έιεγρν ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο (θέξδνο ή δεκηά), ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαηάζηαζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ζσζηφ κειινληηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο ηεο πηπρηαθήο απηήο αξρηθά, είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ψζηε λα βνεζήζνπκε θάζε ελδηαθεξφκελν λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ ρξεζηκφηεηα απηψλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε αλάιπζε, ζηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θαζελφο μερσξηζηά. ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ην πξαθηηθφ θνκκάηη φπνπ ζα αλαιπζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ βνήζεηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ, ζα ζπγθξηζνχλ νη επηρεηξήζεηο (δηαρξνληθά θαη 2

3 επηρεηξεζηαθά) κεηαμχ ηνπο ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη αδπλακίεο θαη λα δνχκε πνηα επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα H δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη σο εμήο : ην 1 ν Κεθάιαην, γίλεηαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο ηνπ ζθνπνχ, αιιά θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο εξγαζίαο. Αθφκα, γίλεηαη αλαθνξά ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, νη κέζνδνη επηινγήο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη νη κέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ. ην 2 ν Κεθάιαην, γίλεηαη αλάιπζε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ηεο Καβάιαο, φζν θαη ηεο Νήζνπ Θάζνπ. ην 3 ν Κεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ επηινγή αξηζκνδεηθηψλ Ρεπζηφηεηαο, Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο, Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο θαη Απνδνηηθφηεηαο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ ηδίξν ηεο επηρείξεζεο αλά έηνο, θαζψο επίζεο ζχγθξηζε ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. ην 4 ν Κεθάιαην, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο γίλεηαη αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ κε δηαγξάκκαηα. ην 5 ν Κεθάιαην, ζα αλαθεξζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα δηαπηζηψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο, ησλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ηνπο ηξεηο θιάδνπο( κηθξέο κεζαίεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο). Θα δνχκε ηη δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ θιάδσλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηα εθηθηά ζεκεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 3

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Πεξίιεςε... 2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπξεηήξην Γηαγξακκάησλ Δπξεηήξην Πηλάθσλ Δπραξηζηίεο ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Σνπξηζηηθφο Σνκέαο ζηελ Διιάδα ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο Μέζνδνη επηινγήο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ Μέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ θνπφο ηεο έξεπλαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 2. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Σνπξηζηηθφο ηνκέαο ζηελ Καβάια Σνπξηζηηθφο ηνκέαο ζηελ Θάζν γεληθά γηα ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Καβάιαο Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Καβάιαο (Δθηφο Νήζνπ Θάζνπ) Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ Καβάιαο (Δθηφο Θάζνπ) αλά θαηεγνξία Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Νήζνπ Θάζνπ Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Νήζνπ Θάζνπ αλά θαηεγνξία Σν μελνδνρεηαθφ πξντφλ.. 34 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 3. ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Αξηζκνδείθηεο Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο εκαζία Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο

5 εκαζία Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο εκαζία Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο Τπνινγηζκφο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο Τπνινγηζκφο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο Τπνινγηζκφο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο ρνιηαζκφο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο ρνιηαζκφο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο ρνιηαζκφο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο εκαζία Τπνινγηζκφο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο ρνιηαζκφο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο εκαζία Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ εκαζία Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ εκαζία Καζαξψλ Απνηειεζκάησλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα εκαζία Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ Τπνινγηζκφο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ Τπνινγηζκφο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ Τπνινγηζκφο Καζαξψλ Απνηειεζκάησλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Τπνινγηζκφο Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ ρνιηαζκφο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ ρνιηαζκφο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ ρνιηαζκφο Καζαξψλ Απνηειεζκάησλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα ρνιηαζκφο Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο εκαζία Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ εκαζία Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ εκαζία Μέζεο Πεξηφδνπ Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ Τπνινγηζκφο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ Τπνινγηζκφο Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Τπνινγηζκφο Μέζεο Πεξηφδνπ Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ ρνιηαζκφο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ ρνιηαζκφο Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ ρνιηαζκφο Μέζεο Πεξηφδνπ Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο εκαζία Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο εκαζία Ξέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα εκαζία Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ Τπνινγηζκφο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο Τπνινγηζκφο μέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Τπνινγηζκφο Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ ρνιηαζκφο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ρνιηαζκφο μέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα ρνιηαζκφο Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ

6 ΜΔΡΟ Β ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 4. ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Αλάιπζε Αξηζκνδεηθηψλ κε γξαθήκαηα αλά έηνο Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο - Σακηαθήο Ρεπζηφηεηαο & Γεληθήο Κπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Μέζεο Πεξηφδνπ Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδία Κεθάιαηα & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα Αξηζκνδείθηεο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ, Καζαξψλ Απνηειεζκάησλ & Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ Παξάξηεκα (Αλάιπζε φισλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ, φισλ ησλ θιάδσλ αλά έηνο).. 94 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ηνπ ειιεληθνχ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ Κχξηα ζπκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία. 115 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Γηάγξακκα 1.1: Καηαλνκή ησλ μελνδνρείσλ αλά θαηεγνξία (αζηέξσλ) ζε βαζηθνχο 12 ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο Γηάγξακκα 2.1: Αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 22 πεξίνδν Γηάγξακκα 4.1: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ) Γηάγξακκα 4.2: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο) Γηάγξακκα 4.3: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο) Γηάγξακκα 4.4: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο) Γηάγξακκα 4.5: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ) Γηάγξακκα 4.6: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο) Γηάγξακκα 4.7: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο) 72 6

7 Γηάγξακκα 4.8: Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, θπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο) Γηάγξακκα 4.9: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ).. 77 Γηάγξακκα 4.10: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο).. 79 Γηάγξακκα 4.11: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο) 81 Γηάγξακκα 4.12: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο). 83 Γηάγξακκα 4.13: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θψλ Δμφδσλ (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ) 86 Γηάγξακκα 4.14: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θψλ Δμφδσλ (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο) 88 Γηάγξακκα 4.15: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θψλ Δμφδσλ (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο). 90 Γηάγξακκα 4.16: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θψλ Δμφδσλ (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο).. 92 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 2.1: Ξελνδνρεηαθφ δπλακηθφ Διιάδνο θαηά πεξηνρή ΔΣΟ Πίλαθαο 2.2: Γεσγξαθηθή θαη θαηά θαηεγνξία θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ (κνλάδεο 2010) Πίλαθαο 2.3: Γεσγξαθηθή θαη θαηά θαηεγνξία θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ (θιίλεο 2010) Πίλαθαο 2.4: μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο (ζπκπεξηιακβαλνκέ λνπ θαη ηνπ Παιενχ) Πίλαθαο 2.5: Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζην Ννκφ Καβάιαο (εθηφο ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο θαη ηεο Νήζνπ Θάζνπ). 26 Πίλαθαο 2.6: Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο εθηφο ηεο Νήζνπ Θάζνπ αλά θαηεγνξία 27 Πίλαθαο 2.7: Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηε λήζν Θάζν Πίλαθαο 2.8: Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Νήζνπ Θάζνπ αλά θαηεγνξία Πίλαθαο 4.1: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ) Πίλαθαο 4.2: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο) 60 Πίλαθαο 4.3: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο) 62 Πίλαθαο 4.4: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο).. 64 Πίλαθαο 4.5: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ).. 67 Πίλαθαο 4.6: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο) Πίλαθαο 4.7: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο)

8 Πίλαθαο 4.8: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ & Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο) Πίλαθαο 4.9: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ) Πίλαθαο 4.10: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο).. 78 Πίλαθαο 4.11: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο) Πίλαθαο 4.12: Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, Ξέλσλ Πξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Ηδίσλ Πξνο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο) Πίλαθαο 4.13: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ, Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θσλ Δμφδσλ (χλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνχ) Πίλαθαο 4.14: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ, Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θσλ Δμφδσλ (Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο) Πίλαθαο 4.15: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ, Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θσλ Δμφδσλ (Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο). 89 Πίλαθαο 4.16: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ, Καζαξψλ Απνη/ησλ & Κάιπςεο Υξεκαη/θσλ Δμφδσλ (Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο)

9 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Νηθνιαΐδε Μηραήι, γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ κνπ ράξηζε, θαζψο θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Α.Σ.Δ.Η Καβάιαο γηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα ηα ρξφληα ηεο θνηηεηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο. Πάλσ απ φια ζέισ λα εθθξάζσ ηελ αγάπε θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξφζθεξαλ φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ, θαη ηδηαίηεξα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ παηέξα κνπ, φπνπ σο νηθνλνκνιφγνο κνπ πξφζθεξε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Πνιάηνγινπ σηήξηνο 9

10 ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Σνπξηζηηθόο ηνκέαο ζηελ Διιάδα Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ννκνχ Καβάιαο. Με ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη θαη αξρή κηα αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα βάζεη δεδνκέλσλ απφ ηελ Δ..Τ.Δ. (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο), ην Ξ.Δ.Δ. (Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο), ηνλ.δ.σ.δ. (χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ) θαη άιισλ θνξέσλ. Ο ηνπξηζκφο είλαη ν δπλακηθφηεξνο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, παξνπζηάδνληαο ηδηαίηεξα αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα, εθηφο ηεο δηεηίαο φπνπ ζεκείσζε πησηηθή ηάζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο πξννξηζκνχο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν. O ηνπξηζκφο είλαη ν βαζηθφο «αηκνδφηεο» θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε «κεραλή αλάπηπμεο» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πξνζθέξνληαο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο αξθεηά έζνδα ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη έρεη κεγάιε ζπλεηζθνξά ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη ν ηνπξηζκφο, παξφιν πνπ επηθξαηεί νηθνλνκηθή θξίζε θαη ππάξρεη κηα γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, έρεη δηαγξάςεη κηα αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. Παξφιν πνπ ε ρψξα δηαζέηεη άξηηα ηνπξηζηηθή ππνδνκή, ε Διιάδα έρεη ζέζεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο ηνπξηζηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαη λα απνηειέζεη πξννξηζκφ δηαθνπψλ γηα φιν ην ρξφλν. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο ρψξαο είλαη ηδαληθφ γηα δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γθνιθ θαη νδνηπνξία, θαη εθηηκάηαη φηη έλα εθαηνκκχξην Δπξσπαίνη ζεσξνχλ ηελ Διιάδα σο ππνςήθην πξννξηζκφ δεχηεξεο θαηνηθίαο. ήκεξα, ην 70% ησλ επηζθέςεσλ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ Μαΐνπ θαη Οθησβξίνπ, ελψ νη επηζθέπηεο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ Κξήηε (21% ησλ ζπλνιηθψλ θιηλψλ), ζηα Γσδεθάλεζα (17%), ζηα Δπηάλεζα (12%), ζηελ Αηηηθή (9%), 10

11 ζηε Υαιθηδηθή (6,5%) θαη ζηηο Κπθιάδεο (6%). ε γεληθέο γξακκέο, ηα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα είλαη κηθξά ζε κέγεζνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην κέζν κέγεζνο ηνπ Διιεληθνχ μελνδνρείνπ είλαη 76 θιίλεο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ ρηιηφκεηξα παξαιίαο, αθηέο θαη λεζηά Σνκείο φπσο ε ηζηηνπινΐα θαη νη θξνπαδηέξεο, ηα ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη νη απνδξάζεηο ζαββαηνθχξηαθνπ δχλαηαη λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα επφκελα ρξφληα. Μεηά ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, ε Διιάδα έγηλε ην επίθεληξν ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, ζεκεηψλνληαο αικαηψδε αχμεζε ζηηο επηζθέςεηο ηνπξηζηψλ. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο απνηέιεζαλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ. Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα απφ ηα θαιχηεξα αεξνδξφκηα ηνπ θφζκνπ. Σα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο, 40 ζην ζχλνιν, αλαβαζκίδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο πηήζεηο ηζάξηεξ πνπ έρνπλ πιένλ απμεζεί ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, πξψελ ζηξαηησηηθά αεξνδξφκηα αλά ηε ρψξα αλαθαηαζθεπάδνληαη γηα πνιηηηθή ρξήζε. Ζ είζνδνο ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ νδηθψλ δηθηχσλ ηεο ρψξαο, απμήζεθε ζεκαληηθά ην 2008, ππνδεηθλχνληαο ην δπλακηζκφ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν αλεπηπγκέλν δίθηπν ησλ ηαρχπινσλ πινίσλ ηεο Διιάδαο ζπκπιεξψλεη ηε κεηαθνξηθή ππνδνκή ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, κία λέα ππεξεζία πδξνπιάλσλ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ελψλνληαο ηα αλαξίζκεηα Διιεληθά λεζηά. Ο ειιεληθφο επελδπηηθφο λφκνο θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο ζηε ρψξα καο, θαη παξέρεη ηα απαξαίηεηα επελδπηηθά θίλεηξα γηα επελδπηέο απφ Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Οη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα παξέρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε επελδπηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα λέσλ ππνδνκψλ, θπξίσο ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ. ηφρνο ηνπ ΔΠΑ είλαη λα επηηχρεη κία ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηεο ρψξαο, απνδίδνληαο ην 82% ησλ πφξσλ ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο. Με ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 40 δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ, ην ΔΠΑ ζα πξνσζήζεη έξγα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ζα πξνζθέξεη πιήζνο επθαηξηψλ ζε επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξα έξγα. Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα είλαη ην ζέκα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Πνιιά μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη ζέξεηξα ζήκεξα εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 11

12 κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπ άλζξαθα. Δπίζεο, ε Διιάδα πξνβάιιεη ηα κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα θαη θπζηθά απνζέκαηα ηεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε πλζήθε Ramsar. Οη πξννξηζκνί απηνί είλαη εμαηξεηηθήο νκνξθηάο θαη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ κία απφ ηηο πην πνηθίιεο ρισξίδεο θαη παλίδεο ζηελ Δπξψπε. Λφγσ ησλ εθαηνκκπξίσλ επηζθεπηψλ πνπ δέρεηαη ε Διιάδα θάζε ρξφλν, ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη πνιχγισζζν, άξηζηα εθπαηδεπκέλν θαη πξφζπκν λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο πξνθιήζεηο. Σα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηαιπκάησλ 1 θαη 2 αζηέξσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα ηνπο επελδπηέο λα δεκηνπξγήζνπλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 4 θαη 5 αζηέξσλ. χκθσλα κε ην Greek Hotel Branding Report, ηα επψλπκα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα απνηεινχλ ην 4% ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ θαη ην 19% ζηε ζπλνιηθή δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ, ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 25 θαη 40%. Ξελνδνρεηαθέο αιπζίδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηθαηνπάξνρνη (franchisors) ζα αλαθαιχςνπλ φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ειθπζηηθέο επθαηξίεο ζηελ ίδξπζε μελνδνρείσλ 2, 3 θαη 4 αζηέξσλ. Γηάγξακκα 1.1: Καηαλνκή ησλ μελνδνρείσλ αλά θαηεγνξία (αζηέξσλ) ζε βαζηθνύο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο Πεγή: Εζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 12

13 Σν Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ρφινο ηνπ είλαη λα δηαηππψλεη θαη λα επηβιέπεη ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζπληνλίδεη πνιιέο θαη δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη έξγα αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε άιια ππνπξγεία, κε ζθνπφ ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ηεο Διιάδαο λα δηαηεξείηαη ηζρπξφο θαη θεξδνθφξνο. Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, πξνσζεί ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα θαη επηβιέπεη δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη αθίλεηε πεξηνπζία Ζ Διιάδα, σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, πξνβάιιεηαη απφ κία κεγάιε, πνιχγισζζε θαη παγθφζκηα εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ ζε φια ηα δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο. Δπηπιένλ, ε Διιάδα εθπξνζσπείηαη ζε φιεο ηηο κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ θαη πξνβάιιεηαη απφ κεγάια γξαθεία ηαμηδηψλ θαη μελαγήζεσλ παγθνζκίσο. χκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ: «Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο παξακέλεη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε πέξπζη. Δπλνείηαη θπξίσο απφ ηνπο πινχζηνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, ηελ άξηζηε πγεία θαη πγηεηλή θαη ηηο θαιέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. Ζ Διιάδα ηαμηλνκείηαη πνιχ πςειφ φζνλ αθνξά ην βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ δίλεη ε Κπβέξλεζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Πεξαηηέξσ, ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε ηεο θνηλσλίαο κε ηνλ ηνπξηζκφ ζπγθξηηηθά κε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζε κηα γεληθά αλνηθηή θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο. Χζηφζν ε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο ρψξαο ζπγθξαηείηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δελ είλαη εμ νινθιήξνπ ελζαξξπληηθνί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα, ηνπο απζηεξνχο θαλφλεο πνπ ππάξρνπ γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (FDI), θαζψο επίζεο θαη ην ζεκαληηθφ ρξφλν θαη θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε κηαο λέαο επηρείξεζεο. Άιιν έλα αδχλαην ζεκείν είλαη νη ππνδνκέο ησλ επίγεησλ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο είλαη ρεηξφηεξεο απ' φηη είλαη ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (θπξίσο ε πνηφηεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ησλ ιηκέλσλ).» 13

14 1.2 ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο είλαη (Υξήζηνπ, 1999, ζει ): 1. ύλνςε ηεο έξεπλαο. ην ζηάδην απηφ ζα δηεπθξηληζηεί ε θχζε θαη ε θαηεχζπλζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Θα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο ην δήηεκα ζην νπνίν ε έξεπλα πξέπεη λα εζηηαζηεί. ηε ζπλέρεηα, ζα νξηζζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο έξεπλαο θαη ζα θαζνξηζηεί ν πιεζπζκφο πνπ ζα εξεπλεζεί. 2. Εξεπλεηηθή πξόηαζε. Σν ιεπηνκεξεηαθφ πξφγξακκα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αθξηβνχο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ζπλήζσο πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: Σνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα εξεπλεζεί, ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αθξηβνχο κεγέζνπο. Σνλ ζρεδηαζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ κέζσλ. Σνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Fowler, 1993). Σνλ θαζνξηζκφ ησλ πεγψλ γηα ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία. Σνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ. Σνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ π.ρ. πξνζσπηθή επαθή, κέζσ ηαρπδξνκείνπ θιπ. 3. Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ. Δδψ ζα γίλεη α) νκαδνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, β) ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε θαη γ) εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. πρλά είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθψλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ πιεξνθνξηθήο. πγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξφγξακκα SPSS γηα ηελ αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ. 14

15 1.3 Μέζνδνη επηινγήο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ε κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο έξεπλαο φπσο: ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηνλ ΔΟΣ, ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, εηδηθά γξαθεία ζηαηηζηηθήο (Eurostat), έξεπλεο επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ (Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδφρσλ, Ννκαξρία Καβάιαο), νηθνλνκηθά πεξηνδηθά θαη εμεηδηθεπκέλα ηνπξηζηηθά πεξηνδηθά θ.α. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηα κέιε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο θάζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε απψηεξν ζθνπφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ, ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ. Με ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα ζα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ ζε ειιεληθφ επίπεδν, ζηνηρεία γηα ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ λνκνχ Καβάιαο (Γεκεηξηάδεο, 2000). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη επίζεκεο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία κφλν ζε επίπεδν Ννκνχ. 15

16 1.4 Μέζνδνη επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζα αθνινπζήζεη ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε απηψλ γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη αμηνπνηήζηκα. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζα γίλεη αθ ελφο ε θσδηθνπνίεζε θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο θαη αθ εηαίξνπ ν έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο πνπ απαηηείηαη (Γεκεηξηάδεο, 2000). Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζα γίλεη κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ, κε πίλαθεο ζπρλφηεηαο θαη κε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο. Έηζη ε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ζα ζπληειέζεη ζηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Ο πίλαθαο ζπρλφηεηαο ζα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θάζε αξηζκνδείθηε. Δπίζεο ζα πεξηέρεη θαη ην πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ θάζε αξηζκνδείθηε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο δείθηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζα έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα θαη ηαρχηαηε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ (Υξήζηνπ, 1999). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φπσο αλαθέξζεθε έγηλε ζπιινγή πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηνπο πίλαθεο ζπρλφηεηαο θαη ηα γξαθήκαηα. Ο πίλαθαο ζπρλφηεηαο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε αμίαο γηα θάζε κεηαβιεηή, επίζεο πεξηέρεη θαη ην πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θάζε αμία. έηζη ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη ηε ζρεηηθή ηνπο βαξχηεηα γηα ηελ κεηαβιεηή. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα θαη ηαρχηαηε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ, έηζη ν αλαγλψζηεο κπνξεί γξήγνξα λα αληηιεθζεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε αμίαο αιιά θαη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (Υξήζηνπ, 1999, ζει. 247). 16

17 1.5 θνπόο ηεο έξεπλαο «Ζ έλλνηα ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε θάπνηνπ πιηθνχ πξάγκαηνο ή κηαο ηδέαο, ε νπνία ήηαλ κέρξη ηελ εχξεζε ηεο άγλσζηε. Ο πάγηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δηεχξπλζε θαη ε εκβάζπλζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο» (Υξήζηνπ, 1999, ζει.33). Ζ έξεπλα ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο έρεη ζρέζε κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε ζηξαηεγηθφ ή ηαθηηθφ επίπεδν. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειείηαη απφ ηξεηο έλλνηεο θιεηδηά: ηελ αλάιπζε, ηελ επηινγή θαη ηελ πινπνίεζε. Ζ έξεπλα αγνξάο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία γηα ηελ δηελέξγεηα αληηθεηκεληθήο αλάιπζεο, ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηινγήο θαη ηε ζηήξημε ηεο πινπνίεζεο (McDonald, 1977). ηελ νπζία ε έξεπλα ππάξρεη σο εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα παίξλνπλ ζσζηφηεξεο απνθάζεηο. Βαζίδεηαη δε ζηελ απνδνηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ. πγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχκε ζε ζηνηρεία ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ησλ πεξηνρψλ. Θα παξέρνληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθή θίλεζεο ηεο Καβάιαο θαη ηεο Θάζνπ θαζψο θαη γηα ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο πνπ ζα θαιχςεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο φπνπ ζα αλαθέξνληαη: 1. Οη ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο ζηηο πεξηνρέο(νλνκαζία, είδνο, ηάμε, δπλακηθφηεηα, κήλεο ιεηηνπξγίαο, ηηκέο), θαζψο θαη ε δπλακηθφηεηα ζε θιίλεο ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ. 2. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ησλ πεξηνρψλ(νξγαλσκέλα θηλνχκελνη - κεκνλσκέλνη). 3. Ζ εμέιημε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ(διιήλσλ μέλσλ) ζηηο πεξηνρέο Καβάιαο - Θάζνπ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. 4. Ζ πιεξφηεηα ησλ κνλάδσλ ησλ πεξηνρψλ Καβάιαο Θάζνπ, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. 17

18 Πξνο ηνχην ζα γίλεη έξεπλα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο αιιά θαη ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Ννκνχ Καβάιαο γηα λα ηεθκεξησζεί ε πξννπηηθή δπλακηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ έλαλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απφδνζεο κηαο εηαηξείαο ζρεηηθά κε άιιεο νκνεηδείο εηαηξείεο ζηνλ ίδην θιάδν. Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε κηα εηαηξεία λα θάλεη ζπγθξίζεηο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη φρη κφλν έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο απφδνζεο ηεο ηδίαο. πγθεθξηκέλα ζα γίλεη επηινγή πέληε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλά θαηεγνξία (κηθξέο-κεζαίεο-κεγάιεο) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ κνλάδσλ κε ηελ κέζνδν ησλ αξηζκνδεηθηψλ, έηζη ψζηε λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε, αξηζκεηηθά, ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνχ(balance sheet) θαη ηνπ αλαιπκέλνπ ινγαξηαζκνχ «Απνηειέζκαηα ρξήζεο» (Income & expense statement) ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο γηα πιεξνθνξηαθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο θαζψο ζα γίλεη ζχγθξηζε ζρεηηθά κε ην ηζίξν θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο θάζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ζρέζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ πνζνηήησλ ή νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο, απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηνπ Ννκνχ Καβάιαο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηαζηεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Οη δείθηεο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ινγηζηηθά ή ζηαηηζηηθά θαη αλαθέξνληαη, επνκέλσο, ζην παξειζφλ. Ζ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο κε ηνπο δείθηεο είλαη αλάιπζε ηνπ παξειζφληνο. Οη αξηζκνδείθηεο, επνκέλσο, πνπ απνηεινχλ ρξήζηκν ππνινγηζηηθφ θέληξν, ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ δηάθνξσλ πξνηάζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ζηελ ιήςε ησλ νξζψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Με ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην βαζκφ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ, κέζσλ, πφξσλ θαη ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνχ Καβάιαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεηθηψλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ θαη ζηαηηζηηθνχ πιηθνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζα ππνινγηζηνχλ ηα θέξδε κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ ζην κέιινλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη αξηζκνδείθηεο είλαη έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απφδνζεο κηαο εηαηξείαο κε άιιεο 18

19 νκνεηδείο εηαηξείεο ζηνλ ίδην θιάδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηνπ Ννκνχ Καβάιαο. Θα γίλεη ζχγθξηζε κε άιινπο δείθηεο πξνεγνχκελσλ εηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηφπηλ κε δείθηεο άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Οη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνηππσζνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ηεο. Έλα θχξην πιενλέθηεκα ησλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ζρέζεσλ θηλδχλνπ θαη ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο (Φνπληνπιάθεο, 2000). Οη δείθηεο επίζεο παξέρνπλ έλα πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, θαη ηα κνλαδηθά ιεηηνπξγηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 2. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2.1 Σνπξηζηηθόο ηνκέαο ζηελ Καβάια πγθεθξηκέλα ν Ννκφο Καβάιαο, αλ θαη θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ είθνζη λνκψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο (Ήπεηξνο, Μαθεδνλία, Θξάθε) θαη ηελ δέθαηε ηέηαξηε κεηαμχ φισλ ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο, δελ έρεη πξνβιεζεί επαξθψο ηφζν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά φζν θαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ (Βαξβαξέζνο, 1997). Ζ πφιε ηεο Καβάιαο, πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, είλαη θηηζκέλε ζηηο πιαγηέο ηνπ φξνπο χκβνιν κε πιεζπζκφ θαηνίθνπο (Δ..Τ.Δ., 2001) θαη είλαη έλα ζχγρξνλν θαη θνζκνπνιίηηθν αζηηθφ θέληξν κε αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ννκνχ Καβάιαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ν ξπζκφο θαη ν βαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο ηεο αλάπηπμεο, έρνπλ δηαηεξήζεη ζρεδφλ αιψβεηνπο θαη θπξίσο αθφξεζηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, ηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, ελψ παξάιιεια έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ζε αμηνπξεπή επίπεδα. Έηζη ν λνκφο Καβάιαο, εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ: Η. Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα θπζηθώλ πόξσλ: ηνλ λνκό ππάξρνπλ πάλσ από 130 ρηιηόκεηξα παξάθηηαο δώλεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζόηεξα θαιύπηνληαη από θνιπκβεηηθέο αθηέο νη νπνίεο είλαη βξαβεπκέλεο κε γαιάδηεο ζεκαίεο (Μπάηεο, Καιακίηζα, Πεξηγηάιη, Ακκόινθνη, αξαθήλα, Ακκόγισζζα/Κεξακσηή, Σόζθα θιπ), ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο. Επίζεο ππάξρνπλ δάζε ηδηαίηεξεο νκνξθηάο. ΗΗ. Δπάξθεηα πνιηηηζηηθώλ πόξσλ: Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Αμηνζέαηα (Μνπζείν Καπλνύ, Αξραίν ζέαηξν Φηιίππσλ, Κάζηξν ηεο Καβάιαο, Δεκνηηθή Καπλαπνζήθε θιπ). εκαληηθά Μλεκεία όισλ ησλ επνρώλ. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. Δηαηήξεζε Ηζώλ θαη Εζίκσλ. 20

21 ΗΗΗ. Δμαηξεηηθά ειθπζηηθό θπζηθό πεξηβάιινλ. Οξεηλνί Όγθνη (Παγγαίν Όξνο, Όξνο πκβόιν, Λεθάλε θιπ). Δαζηθό πδάηηλν νηθνζύζηεκα πνηακνύ Νέζηνπ. Ιακαηηθέο Πεγέο (Λνπηξά Ειεπζεξώλ Καβάιαο, Πεινζεξαπεπηήξην Κξελίδσλ θιπ). IV. ρεηηθή επάξθεηα δεκόζησλ ππνδνκώλ. Γξαθεία ΕΟΣ γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ ηνπξηζηώλ. Πνιιέο ηξάπεδεο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ζηελ ζπλαιιαγή ησλ ηνπξηζηώλ από νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο γεο είλαη. ύγρξνλν θνιπκβεηήξην κε πηζίλα νιπκπηαθώλ δηαζηάζεσλ, όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη παλεπξσπατθνί αγώλεο. 2.2 Σνπξηζηηθόο ηνκέαο ζηελ Θάζν Απέλαληη απφ ηηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, βξίζθεηαη ην λεζί ηεο Θάζνπ. Σν κήθνο ησλ αθηψλ ηεο θηάλεη ηα 130 ρηιηφκεηξα θαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ηεο απιψλεηαη ζε 378,84 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Ζ απφζηαζε πνπ ηε ρσξίδεη απφ ηελ Καβάια είλαη 18 λαπηηθά κίιηα θαη 6 κίιηα απφ ηελ Κεξακσηή, φπνπ θαη βξίζθεηαη θαη ην νκψλπκν πνξζκείν. Γηνηθεηηθά, ε Θάζνο ππάγεηαη ζην Ννκφ ηεο Καβάιαο θαη είλαη κηα απφ ηηο επαξρίεο ηνπ. Σν λεζί, ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε, έρεη ζαπκάζηεο θαη πεληαθάζαξεο ακκνπδηέο, φπσο ε Υξπζή Ακκνπδηά ζηε θάια Παλαγηάο, ε Υξπζή Αθηή ζηε θάια Πνηακηάο, ε Αθηή ηνπ Πνηνχ, ην Πεπθάξη, ην Παπά Ληκάλη, ε Γιπθάδα, θαη πνιιέο άιιεο. εκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ πεξηπαηεηηθνχ θαη νξεηβαηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ παιηψλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλδένπλ ηα δηάθνξα ρσξηά κεηαμχ ηνπο. 2.3 Γεληθά γηα ην μελνδνρεηαθό δπλακηθό ηεο ρώξαο Ζ Διιάδα ζήκεξα δηαζέηεη έλα ζρεηηθά ζχγρξνλν μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλαγσληζζεί πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ μελνδνρεία ζηελ Διιάδα. Σν 85% πεξίπνπ ησλ επηζθεπηψλ έξρνληαη απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε: 21,2% απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 17,5% απφ ηε Γεξκαλία, 8,8% απφ ηελ Ηηαιία, 5,3% απφ ηε Γαιιία, 5,2% απφ ηελ Οιιαλδία θαη 21

22 7,5% απφ ζθαλ δηλαβηθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη επηζθέπηεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Κίλα. Γηάγξακκα 2.1: Αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν Κατ εκτίμηση υπολογισμός Πηγή: Ελληνικός Οργανιζμός Τοσριζμού και Εθνική Σηαηιζηική Υπηρεζία ηης Ελλάδος ΠΔΡΗΟΥΖ Ξελνδνρεία Γσκάηηα Κιίλεο ηεξεά Διιάδα Πεινπόλλεζνο Ηόληα Νεζηά Ήπεηξνο Νεζηά Αλαη. Αηγαίνπ Κξήηε Γσδεθάλεζα Κπθιάδεο Θεζζαιία - πνξάδεο Μαθεδνλία Θξάθε ΤΝΟΛΟ Πίλαθαο 2.1: Ξελνδνρεηαθό δπλακηθό Ειιάδνο θαηά πεξηνρή ΕΣΟ 2008 Πεγή: Ξελνδνρεηαθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο 22

23 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2010 επί ζπλφινπ κνλάδσλ παλειιαδηθά, ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ιεηηνπξγνχζαλ νη πεξηζζφηεξεο (1561 κνλάδεο, κεξίδην 16,63%), δεχηεξε ε Κξήηε (1.522 κνλάδεο κεξίδην 16,22%) θαη ηξίηε ε ηεξεά Διιάδα (1289 λνκάδεο, κεξίδην 13,73%). ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΜΟΝΑΓΔ ΑΑ ***** Α **** Β *** Γ ** Γ θαη Δ * ΤΝΟΛ Ο Κξήηε Μνλάδεο Μαθεδνλία Μνλάδεο ηεξεά Διιάδα Μνλάδεο Γσδεθάλεζα Μνλάδεο Κπθιάδεο Μνλάδεο Ηόληα Νεζηά Μνλάδεο Πεινπόλλεζνο Μνλάδεο Θεζζαιία / πνξάδεο Μνλάδεο Νεζηά Αηγαίνπ Μνλάδεο Ήπεηξνο Μνλάδεο Θξάθε Μνλάδεο ΤΝΟΛΟ Μνλάδεο ,45 11,74 21,9 46,74 17,14 Πνζνζηφ 100% % % 3% % % Πίλαθαο 2.2: Γεσγξαθηθή θαη θαηά θαηεγνξία θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ (κνλάδεο 2010) Πεγή: Επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Ξελνδνρεηαθνύ Επηκειεηεξίνπ 23

24 ζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά θιηλψλ επί ζπλφινπ θιηλψλ παλειιαδηθά, πξψηε έξρεηαη ε Κξήηε ( θιίλεο, κεξίδην 21,19%), δεχηεξα ηα Γσδεθάλεζα ( θιίλεο, κεξίδην 17,15%) θαη Σξίηε ε Μαθεδνλία ( θιίλεο, κεξίδην 14,06%). ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΚΛΗΝΔ ΑΑ ***** Α **** Β *** Γ ** Γ & Δ * ΤΝΟΛΟ Κξήηε Μαθεδνλία ηεξεά Διιάδα Γσδεθάλεζα Κπθιάδεο Ηόληα Νεζηά Πεινπόλλεζνο Θεζζαιία / πνξάδεο Νεζηά Αηγαίνπ Κιίλεο Κιίλεο Κιίλεο Κιίλεο Κιίλεο Κιίλεο Κιίλεο Κιίλεο Κιίλεο Ήπεηξνο Κιίλεο Θξάθε Κιίλεο ΤΝΟΛΟ Κιίλεο ,9 25,69 Πνζνζηφ 23,74% 31,73% 7,88% 100% 6% % Πίλαθαο 2.3: Γεσγξαθηθή θαη θαηά θαηεγνξία θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ (θιίλεο 2010) Πεγή: Επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Ξελνδνρεηαθνύ Επηκειεηεξίνπ 24

25 2.4 Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνύ Καβάιαο Ο Ννκφο Καβάιαο πεξηιακβάλεη ηελ «επεηξσηηθή» Καβάια θαη ηελ λήζν Θάζν. Σν ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο κειέηεο εζηηάδεηαη ζηε λήζν Θάζν. Γηα ιφγνπο φκσο πιεξέζηεξεο παξνπζίαζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζπλνιηθά ζην Ννκφ, ε κειέηε ζα αλαθεξζεί αξρηθά ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Καβάιαο (εθηφο λήζνπ Θάζνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο λήζνπ Θάζνπ. Ζ αλάιπζε απηή βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Καβάιαο Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνύ Καβάιαο (εθηόο λήζνπ Θάζνπ) Αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ νη μελνδνρεηαθέο Μνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Παιενχ ελφο νηθηζκνχ πνπ βξίζθεηαη 7 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Καβάιαο). Δπσλπκία Πεξηνρή Καηεγνξία Γσκάηηα Κιίλεο Imaret Καβάια ΑΑ / ***** Egnatia Καβάια **** Tosca Beach Καβάια **** Esperia Καβάια *** Galaxy Καβάια *** Lucy Καβάια *** Oceanis Καβάια *** Philoxenia Καβάια *** Acropolis Καβάια ** Europa Καβάια ** Nefeli Καβάια ** Panorama Καβάια ** Amalia Παιεφ Καβάιαο *** Akti Παιεφ Καβάιαο ** Porto Palio Παιεφ Καβάιαο ** ΤΝΟΛΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ: 15 ΤΝΟΛΟ ΓΧΜΑΣΗΧ Ν: ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ: Πίλαθαο 2.4: Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο ζηελ πόιε ηεο Καβάιαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Παιενύ) Πεγή: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καβάιαο 25

26 Ο επφκελνο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα μελνδνρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ππφινηπν ηνπ Ννκνχ Καβάιαο (εθηφο ηεο λήζνπ Θάζνπ): Δπσλπκία Πεξηνρή Καηεγνξία Γσκάηηα Κιίλεο Blue Bay Νέα Ζξαθιείηζα *** Iraklitsa Beach Νέα Ζξαθιείηζα ** Vournelis Νέα Ζξαθιείηζα ** Kavala Beach Hotel Apartments Ocean View Νέα Ζξαθιείηζα * Παξαιία Διαηνρσξίνπ *** Dionysos Νέα Πέξακνο ** Miramare Νέα Πέξακνο ** Alexandros Νέα Πέξακνο * Leon Παξαιία Οθξπλίνπ ** Syrtaki Hotel Παξαιία Οθξπλίνπ ** Karagiannis Κεξακσηή *** Afroditi Κεξακσηή ** Astoria Κεξακσηή ** Golden Sand Κεξακσηή ** Katerina Κεξακσηή ** Xastero Κεξακσηή ** Evropi Κεξακσηή * 7 14 Holiday Κεξακσηή * 8 16 Irine Υξπζνχπνιε ** Lydia Κξελίδεο ** Yannis Κξελίδεο * Ξελψλαο «Σν νξεηλφ» Κερξφθακπνο ** Γαζηθφ ρσξηφ Παγγαίνπ Παγγαίν ** Πνζεηδψλ Διεπζεξνχπνιε * ΤΝΟΛΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ: 24 ΤΝΟΛΟ ΓΧΜΑΣΗΧΝ: 453 ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ: 862 Πίλαθαο 2.5: Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο ζην Ννκό Καβάιαο (εθηόο ηεο πόιεο ηεο Καβάιαο θαη ηεο λήζνπ Θάζνπ) Πεγή: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καβάιαο 26

27 2.4.2 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνύ Καβάιαο (εθηόο Θάζνπ) αλά θαηεγνξία πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηνλ Ννκφ Καβάιαο (εθηφο λήζνπ Θάζνπ) ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 39 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κε ην αθφινπζν δπλακηθφ αλά θαηεγνξία: Καηεγνξία Ξελνδνρεία Γσκάηηα Κιίλεο * 6 15,38% ** 21 53,85% *** 9 23,08% **** 2 5,13% ***** 1 2,56% ΤΝΟΛΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ: 39 ΤΝΟΛΟ ΓΧΜΑΣΗΧΝ: Πίλαθαο 2.6: Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο εθηόο ηεο λήζνπ Θάζνπ αλά θαηεγνξία Πεγή: Επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Καβάιαο ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ: πσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ ηνπ Ννκνχ Καβάιαο (εθηφο λήζνπ Θάζνπ) είλαη δχν αζηέξσλ (53,85%). ηελ ζπλέρεηα, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ έμη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (15,38%), ζηελ θαηεγνξία ελφο αζηεξηνχ, ελψ ζηελ θαηεγνξία ηξηψλ αζηεξηψλ ππάξρνπλ 9 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (23,08%). ην «επεηξσηηθφ» θνκκάηη ηνπ Ννκνχ ιεηηνπξγεί έλα κφλν μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ (2,56%), θαη κφλν δχν μελνδνρεία ηεζζάξσλ αζηέξσλ (5,13%). 27

28 2.4.3 Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο λήζνπ Θάζνπ Ο επφκελνο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα μελνδνρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε λήζν Θάζν θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο ηεο Νέαο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο. Δπσλπκία Πεξηνρή Καηεγνξία Γσκάηηα Κιίλεο Ακθίπνιηο Ληκέλαο Θάζνπ **** Μαθξπάκκνο Bungalows Ληκέλαο Θάζνπ **** Αηζξία Ληκέλαο Θάζνπ *** Δζπεξίδεο Ληκέλαο Θάζνπ *** Μαθεδψλ Ληκέλαο Θάζνπ *** Πήγαζνο Ληκέλαο Θάζνπ *** Ρνχια Ληκέλαο Θάζνπ *** Σηκνιέσλ Ληκέλαο Θάζνπ *** Αηγαίν Ληκέλαο Θάζνπ ** Αθξφπνιηο Ληκέλαο Θάζνπ ** Αθηή Ληκέλαο Θάζνπ ** Αιθπψλ Ληκέλαο Θάζνπ ** Αληηγφλε Ληκέλαο Θάζνπ ** Βίθπ Ληκέλαο Θάζνπ ** Βίιια Νπζηέξη Ληκέλαο Θάζνπ ** Γαιήλε Ληκέλαο Θάζνπ ** Γηψξγνο Ληκέλαο Θάζνπ ** Γιπθάδη Ληκέλαο Θάζνπ ** Γιπθάδα Ληκέλαο Θάζνπ ** Γαλάε Ληκέλαο Θάζνπ ** Γηακαληψ Ληκέλαο Θάζνπ ** Γηφλπζνο Ληκέλαο Θάζνπ ** Έιιε-Μαξία Ληκέλαο Θάζνπ ** Θέηηο Ληκέλαο Θάζνπ ** Μαξίλα Ληκέλαο Θάζνπ ** Νηθνιέηα Ληκέλαο Θάζνπ ** ξακα Ληκέλαο Θάζνπ ** Παπιίδεο Ληκέλαο Θάζνπ ** Πνζεηδφλ Ληκέλαο Θάζνπ ** Φηινμέληα Inn Ληκέλαο Θάζνπ **

29 Φνχξθνο Ληκέλαο Θάζνπ ** Albatros Ληκέλαο Θάζνπ * Αιεμάλδξα Ληκέλαο Θάζνπ * Κήπνο Ληκέλαο Θάζνπ * Κφληη Ληκέλαο Θάζνπ * Emerald θάια Παλαγίαο ** Δξκήο Παλαγία ** Thassos Inn Παλαγία ** Υξπζάθεο Παλαγία ** Theo Παλαγία * Γηφλπζνο Υξπζή Ακκνπδηά *** Ησάλλεο Υξπζή Ακκνπδηά *** Γεκήηξεο Υξπζή Ακκνπδηά ** ηέθαλνο Υξπζή Ακκνπδηά ** Αθξνδίηε Υξπζή Ακκνπδηά * Γηψξγνο Υξπζή Ακκνπδηά * Fedra Υξπζή Ακκνπδηά * Υξπζή Ακκνπδηά Υξπζή Ακκνπδηά * Χθεαλφο θάια Πνηακηάο **** Αρίιιεηνλ θάια Πνηακηάο *** Miramare θάια Πνηακηάο *** Ναηάζα θάια Πνηακηάο *** Άιεζηνλ θάια Πνηακηάο ** Αιφε θάια Πνηακηάο ** Αξίσλ θάια Πνηακηάο ** Αηιαληίο θάια Πνηακηάο ** 8 12 Blue sea θάια Πνηακηάο ** Γειθίλη θάια Πνηακηάο ** Διιάο θάια Πνηακηάο ** Κακέιηα θάια Πνηακηάο ** Καηαιχκαηα Αξίσλ θάια Πνηακηάο ** 5 13 Κνξίλα θάια Πνηακηάο ** Pontios θάια Πνηακηάο ** Porto Thassos θάια Πνηακηάο ** έκειε θάια Πνηακηάο ** Γαιάδηνο θφιπνο θάια Πνηακηάο * Δηξήλε θάια Πνηακηάο *

30 Ήξα θάια Πνηακηάο * Μαθξίλα θάια Πνηακηάο * Μαξία θάια Πνηακηάο * 8 12 Μνπξάγην θάια Πνηακηάο * Nefeli Thassos θάια Πνηακηάο *** ζηξηα θάια Πνηακηάο * 6 27 Υξπζή Αθηή θάια Πνηακηάο * 8 14 Αθηή Κνίλπξα Κνίλπξα Θάζνπ ** Blue Bay Hotel Κνίλπξα Θάζνπ ** Μπάγθαιφνπο Λνπηξνχ Κνίλπξα Θάζνπ ** χιβηα Κνίλπξα Θάζνπ ** Trypiti Bungalows Ληκελάξηα *** Agali Ληκελάξηα ** Αθηή Άλλα Ληκελάξηα ** Castello Catelluzi Ληκελάξηα ** Θαιιαζηέο Ληκελάξηα ** Hotel θαξαγηάλλεο Ληκελάξηα ** Κήπνο Ληκελάξηα ** Limenaria Beach Ληκελάξηα ** Μελέι Ληκελάξηα ** Asterias Hotel Ληκελάξηα * 8 14 Θενδψξα Ληκελάξηα * 8 16 Μψινο Ληκελάξηα * Ρφδνλ Ληκελάξηα * Samaras Beach Hotel Ληκελάξηα * Σξηάδα Ληκελάξηα * Αθηή Πεπθάξη Πεπθάξη ** Θάζνο Πεπθάξη ** Κάπα Υη Πεπθάξη ** Alexandra Beach Πνηφο **** Atrium Πνηφο *** Coral Beach Πνηφο *** Kamari Beach Πνηφο *** Μαθεδνλία Πνηφο *** Πνηφο Πνηφο ** Φαίδξα Πνηφο ** Υαηδεγηψξγε Πνηφο **

31 Ζιηνβαζίιεκα Πνηφο * Λεβέληεο Πνηφο * 8 19 Αέξηα Αζηξίο *** Αζηξίο ήιηνο Αζηξίο ** Ilio Mare Beach Hotel Γαζχιην Πξίλνπ ***** Καιπςψ Γαζχιην Πξίλνπ *** Βιαρνγηάλλεο Γαζχιην Πξίλνπ ** Δπξψπε Γαζχιην Πξίλνπ ** Ζιέθηξα Γαζχιην Πξίλνπ ** Καβάια Γαζχιην Πξίλνπ ** Kazaviti Hotel Γαζχιην Πξίλνπ ** Kristal Γαζχιην Πξίλνπ ** Πξσηέαο Γαζχιην Πξίλνπ ** Socrates Plaza θάια Πξίλνπ ** ηνχληην Βεγίλα Γαζχιην Πξίλνπ ** Υαηδεαλδξένπ θάια Πξίλνπ ** Ακέξηθα Γαζχιην Πξίλνπ * Βνγδάλνο Πξίλνο * Φίιιηπνο θάια Ραρσλίνπ *** Aegean Sun θάια Ραρσλίνπ ** Βίιια Ναηάζα θάια Ραρσλίνπ ** Hotel Coral θάια Ραρσλίνπ ** Hotel Stella θάια Ραρσλίνπ * Louloudis θάια Ραρσλίνπ **** Βίιια Βξαλάο θάια σηήξνο ** Μνλεκβαζία θάια σηήξνο ** ΤΝΟΛΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ: 128 Πίλαθαο 2.7: Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο ζηε λήζν Θάζν Πεγή: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καβάιαο ΤΝΟΛΟ ΓΧΜΑΣΗΧΝ: ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ: χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Καβάιαο, ζηε λήζν Θάζν ιεηηνπξγνχλ 560 studios θαη επηπισκέλα δσκάηηα, κε ζχλνιν δσκαηίσλ θαη ζχλνιν θιηλψλ Σα θαηαιχκαηα απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο ηεο Νέαο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο. 31

32 2.4.4 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο λήζνπ Θάζνπ αλά θαηεγνξία πσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ, ζηελ λήζν Θάζν ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 128 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ην αθφινπζν δπλακηθφ αλά θαηεγνξία: Καηεγνξία Ξελνδνρεία Γσκάηηα Κιίλεο * 28 21,88% ** 76 59,38% *** 20 14,84% **** 5 3,91% ***** 1 0,00% ΤΝΟΛΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ: 128 ΤΝΟΛΟ ΓΧΜΑΣΗΧΝ: Πίλαθαο 2.8: Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο λήζνπ Θάζνπ αλά θαηεγνξία Πεγή: Επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Καβάιαο ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΝΧΝ: πσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ ηεο λήζνπ Θάζνπ είλαη δχν αζηέξσλ (πεξίπνπ 60%). ην λεζί δελ ιεηηνπξγεί θαλέλα μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ, θαη κφλν πέληε μελνδνρεία ηεζζάξσλ αζηέξσλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπεξαίλνπκε φηη ν αληαγσληζκφο γηα ηε Νέα Ξελνδνρεηαθή Μνλάδα ζα είλαη ζρεηηθά κεησκέλνο, κηαο θαη ν αξηζκφο ησλ μελνδνρείσλ ηνπ λεζηνχ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ην αληαγσληζηνχλ είλαη πέληε (απηά ησλ ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ). Απφ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγνχζεο ζηε Θάζν Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο (ηξηψλ αζηέξσλ θαη θάησ), νξηζκέλεο είλαη απφ πιεπξάο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ. εμαηξεηηθά παιηέο θαη δελ έρνπλ θάλεη εθζπγρξνληζκφ ηα ηειεπηαία έηε. Γε δηαζέηνπλ πιήξε, ζχγρξνλα θαη ειθπζηηθά θηίξηα, ππνδνκέο, ππεξεζίεο πξνζθεξφκελεο κε ζχγρξνλν ηξφπν, επαξθέο θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Δπνκέλσο, δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ ην πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην. 32

33 πγθεθξηκέλα ε έξεπλα, ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεη πάλσ ζε 15 μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηφζν ηεο Καβάιαο, φζν θαη ηεο Νήζνπ Θάζνπ. Ζ επηινγή απηψλ ησλ μελνδνρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηπραία θξίζε θαη κε ζπλεηδεηά. Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο γηα λα γίλεη εθηθηή ε ζπγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κεηαμχ ηνπο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα απνηππσζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ μελνδνρείσλ, θαζψο επίζεο θαη ν ηδίξνο ηνπ θαζελφο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα έηε 2006 έσο Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο είλαη νη εμήο: Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο 1. Egnatia Hotel - Kavala 2. Makryammos Bungalows Thassos 3. Ilion Mare Thassos 4. Oceanis Hotel Kavala 5. Alexandra Beach Hotel Thassos Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 1. Esperia A.E. Kavala 2. Imaret A.E. Kavala 3. Tosca Beach Kavala 4. Trypiti Beach Thassos 5. Nefeli A.E. Kavala Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο 1. Aeria A.E. Thassos 2. Aithria A.E. Thassos 3. Louloudis A.E. Thassos 4. Philoksenia Bungalows Kavala 5. Nefeli A.E. - Thassos 33

34 2.4.5 Σν μελνδνρεηαθό πξντόλ Σα άπια ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Σηο ππεξεζίεο (μελνδνρεία, αλαςπρή, ζπνξ θιπ.) θαη β) Σα ςπρνινγηθά ζηνηρεία (πνιπηέιεηα, θνηλσληθή ηάμε, αηκφζθαηξα, άλεζε θιπ.) (Βαξβαξέζνο, 1997). Σν βαζηθφ πξνζθεξφκελν αγαζφ απφ ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη νη ππεξεζίεο δειαδή θάηη άπιν θπξίσο. Ζ αλαθνχθηζε ηνπ πειάηε, ε ςπραγσγία ηνπ θαη ε θπγή απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα είλαη νη θχξηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα μελνδνρεία. Αο ζπκεζνχκε ηνπ εαπηνχο καο πφζν δηαθνξεηηθνί ήκαζηαλ, φηαλ βξηζθφκαζηαλ ζε δηαθνπέο σο πειάηεο ζ έλα μελνδνρείν θαη πφζν πξνζπαζνχζακε λα μεθχγνπκε απφ φια απηά πνπ καο αγρψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Δπηδεηνχζακε έλα φκνξθν δσκάηην, έλα θαζαξφ θξεβάηη, σξαίνπο ρψξνπο λα θηλεζνχκε, σξαίν θαγεηφ, κπαξ κε ζηπι, αιιά νπσζδήπνηε θαη θηιηθφ πξνζσπηθφ. Σν μελνδνρεηαθφ πξντφλ είλαη έλα ηδηφκνξθν πξντφλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ ηα μελνδνρεία φπσο: Εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Σν πξνζσπηθφ ζηα μελνδνρεία πξέπεη λα έρεη εηδηθέο γλψζεηο, επηδεμηφηεηα θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, δηφηη ην θχξην πξντφλ ηνπ είλαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε. Καηά ηελ δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ν πειάηεο αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζεηηθά ή αξλεηηθά θαη ζπγρξφλσο φιε ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα. Κξαηηθόο έιεγρνο από δηάθνξνπο παξάγνληεο. Σα μελνδνρεία ειέγρνληαη απφ ηελ εθνξία, απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. γηα ηελ δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ Αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη απφ ηελ Αγνξαλνκία γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αλειαζηηθόηεηα θόζηνπο. Σα μελνδνρεία αλήθνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ πξνυπνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζε κεγάισλ θεθαιαίσλ ζε πάγηα ζηνηρεία. Έηζη ε επηρείξεζε επηβαξχλεηαη, εθηφο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, κε έμνδα ζπληεξήζεσο, απνζβέζεσλ, θ.α. ηα νπνία δελ ζπκπηέδνληαη, γηα λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. 34

35 Άκεζε δήηεζε θαη πξνζθνξά ππεξεζηώλ. Ο πειάηεο απνιακβάλεη ηελ ππεξεζία ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ρξφλνο γηα λα δηνξζσζνχλ ιάζε, λα γίλνπλ δνθηκαζηηθά ηεζη, επηδείμεηο θαη γεληθά βειηηψζεηο, φπσο κπνξεί λα γίλεη ζηελ γξακκή παξαγσγήο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο. ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην λα κε ηθαλνπνηεζεί ν πειάηεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ» (Λεθαξάθνπ, 2003). Αλειαζηηθόηεηα παξαγσγήο. Ζ πξνζθνξά ππεξεζηψλ είλαη δεδνκέλε θαη δελ απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη: Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ απνηειεί θαη ε πςειή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη θπξίσο ζηε λεζησηηθή Διιάδα, µε ζπλέπεηα ηελ άληζε αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. Ζ πξνζθνξά μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ είλαη γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλε ζηελ Κξήηε (21% ησλ θιηλψλ), ηα Γσδεθάλεζα (17%), ηα Ηφληα Νεζηά (12%), ηελ Αηηηθή (9%), ηε Υαιθηδηθή (6,5%) θαη ηηο Κπθιάδεο (6%). Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη παξά ηα ζπλερηδφκελα δηαξζξσηηθά ηεο πξνβιήκαηα, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο ησλ λεζησηηθψλ θαη παξαζαιαζζίσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, απνηειεί ζεκαληηθή πεγή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζπκβάιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά µε ηνλ ηνπξηζκφ θαη γεληθφηεξα ζηελ ελδνγελή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφ ή κεζαίν κέγεζνο, µε αδπλακία αμηνπνίεζεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο, παξαδνζηαθέο δνκέο νξγάλσζεο, δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα θαη ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο- επηκφξθσζεο ή επαξθνχο επηρεηξεκαηηθήο εκπεηξίαο. Σν κηθξφ απηφ κέγεζνο απνηειεί εκπφδην ηφζν ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, φζν θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 35

36 Οη ηνπξηζηηθέο αγνξέο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θπξηαξρνχληαη απφ ιίγεο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο (tour operators), νη νπνίνη πιένλ έρνπλ επεθηαζεί θαη ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο δηακνλήο. Ζ νιηγνπσιηαθή δχλακε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, εληζρχζεθε ζεκαληηθά θαη απφ ηηο ζπλερείο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζηνλ θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ εμάξηεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, πνπ ειέγρνπλ νη tour operators, θάλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε απηέο, θξίζηκν ζεκείν πξνο δηεξεχλεζε. Δθκεηαιιεπφκελνη ηε κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε, νη tour operators πηέδνπλ γηα κεηψζεηο ηηκψλ αιιά θαη γηα πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο, δπζθνιεχνληαο έηζη ηελ επηθεξδή ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ Ζ επνρηθφηεηα ηεο δήηεζεο παξακέλεη έληνλε, κε ην 50% ησλ ηνπξηζηψλ λα έξρεηαη ζηελ Διιάδα ην ηξίκελν Ηνπιίνπ επηεκβξίνπ, ελψ ηελ πεξίνδν Μάην επηέκβξην επηζθέπηεηαη ηε ρψξα πεξίπνπ ην 70% ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ Διιάδα παξακέλεη πάληνηε πξννξηζκφο θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα γηα ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκφο, ρεηκεξηλφο, ζπλεδξηαθφο, ηαηξηθφο, ζξεζθεπηηθφο θιπ) έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο µφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ δελ θαηέρνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο, εληείλνληαο πεξαηηέξσ ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηεο κε χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζπλεπάγεηαη ηνλ θίλδπλν ππνθαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο απφ άιιεο ρψξεο σο κέξνο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Σν θπξηφηεξν κέζν ηαμηδηνχ παξακέλεη ην αεξνπιάλν. Πάλσ απφ 80% ησλ ηνπξηζηψλ θηάλεη ζηελ Διιάδα αεξνπνξηθψο, νδηθψο πεξίπνπ ην 14% θαη δηα ζαιάζζεο ην 4,5%. Σα αεξνπνξηθά ηαμίδηα πξαγκαηνπνηνχληαη κε λαπισκέλεο πηήζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ παθέηα δηαθνπψλ δηαξθείαο θαη ειάρηζηνλ 7 δηαλπθηεξεχζεσλ κε αμηφινγν πνζνζηφ λα εκπίπηεη ζε παθέηα 14 εκεξψλ ή θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2005, ην 63% ησλ ηνπξηζηψλ δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο κέξεο). Οιηγνήκεξεο δηαθνπέο θάλνπλ νη επηζθέπηεο γηα ζθνπνχο επαγγεικαηηθνχο. 36

37 Ο εμσηεξηθφο ηνπξηζκφο αλήιζε ην 2005 ζην 73,7% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηνπξηζκνχ, ελψ ην ππφινηπν (26,3%) ήηαλ Έιιελεο πνιίηεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ παξακέλνπλ νη ίδηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαηά ζεηξά (ζηνηρεία 2005), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (21,2%), ε Γεξκαλία (17,5%), ε Ηηαιία (8,8%), ε Γαιιία (5,3%), ε Οιιαλδία (5,2%) θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο (7,5%). Σα κεξίδηα ρσξψλ, φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία παξακέλνπλ εμαηξεηηθά ρακειά, ελψ ρψξεο πξνέιεπζεο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε παξέκελαλ (κέρξη θαη ην 2005) νπζηαζηηθά αλαμηνπνίεηεο. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ, εηδηθφηεξα κεηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαδήηεζεο λέσλ αγνξψλ θαη αλάπηπμεο ησλ ππαξρφλησλ (π.ρ. Βαιθάληα, Ρσζία). 37

38 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 3. ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 3.1 Αξηζκνδείθηεο Αξηζκνδείθηεο είλαη ε ζρέζε δχν ινγηθά ζπλδεφκελσλ κεγεζψλ ε νπνία εκθαλίδεηαη ζαλ ιφγνο ή ζαλ εθαηνζηηαία αλαινγία. Δίλαη απηνλφεην, φηη δχν κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηπραία παξκέλα γηα λα ζπζηήζνπλ αξηζκνδείθηε, πηζαλψο δελ ζα έρνπλ θακηά αμία γηα ηνλ κειεηεηή, αλ δελ ππάξρεη θακία ινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα κεγέζε ηνπ αξηζκνδείθηε επηιέγνληαη έηζη, πνπ π ζπλδπαζκφο ηνπο λα δίλεη έλα λέν ρξήζηκν ζηνηρείν. (Αξγχξεο, Λ. Αδακίδεο, 1998). Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο αλαιπηέο. Σν πιενλέθηεκά ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ε αλάιπζή κε αξηζκνδείθηεο κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κηαο εηαηξείαο (Palepu - Healy - Bernard, 2004). «Αξηζκνδείθηεο είλαη ε απιή ζρέζε ελφο θνλδπιίνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο πξνο έλα άιιν θαη εθθξάδεηαη κε απιή καζεκαηηθή κνξθή» (Νηάξρνο, 2004). Οη αξηζκνδείθηεο παξέρνπλ έλα πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, θαη ηα κνλαδηθά ιεηηνπξγηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο, φηη νη αξηζκνδείθηεο είλαη αιιεινεμαξηψκελνη θαη ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζαλ ζχλνιν. Πνιιέο θνξέο ε βειηίσζε ελφο αξηζκνδείθηε κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ επηδείλσζε ελφο άιινπ ή άιισλ αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεην λα ζπλεμεηάδνληαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξκελεία. Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ µε αξηζκνδείθηεο, πξέπεη λα ηνπο ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο δηαρξνληθά θαη δηεπηρεηξεζηαθά, δειαδή µε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο άιισλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. ( Αξγχξεο Λ. Αδακίδεο, 1998). 38

39 Οη αξηζκνδείθηεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζε κηα επηρείξεζε, είλαη πνιχ ρξήζηκνη θαη απαξαίηεηνη, γηαηί βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε, ηε δηάγλσζε θαη εθηίκεζεο ηεο παξνχζαο θαηαζηάζεσο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο επηρεηξήζεσο, απνθηνχλ φκσο κεγαιχηεξε σθέιεηα θαη ζπνπδαηφηεηα φηαλ: πγθξίλνληαη κε πξνεγνχκελα ρξφληα. Έηζη αλαθαιχπηνπκε πξαγκαηηθά ηηο κεηαβνιέο θαη ηελ ηάζε ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ ζηελ επηρείξεζε. πγθξίλνληαη κε νκνεηδείο δείθηεο άιισλ ζπλαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο νπνίνπο θαηαξηίδνπκε βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. πγθξίλνληαη κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε καο. (ηέξγηνο Καηζαλίδεο, 2005). Δθηφο απφ ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ππάξρνπλ θαη πεξηνξηζκνί πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςε θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ (Jones,2006): Οη ζπγθξηηηθνί δείθηεο γηα ζπγθξίζεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνη ζην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο είλαη ζηαηηθά θαη κπνξεί λα κελ είλαη δίθαηα εηθφλα θαλνληθψλ ζρέζεσλ φηαλ ε επηρείξεζε είλαη επνρηαθή. ηαλ νη αξηζκνδείθηεο βαζίδνληαη ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ησλ απνζεκάησλ φπσο ν δείθηεο αλαθχθισζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε αλ ππνινγίδεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Τπάξρεη αλεπαξθήο ηππνπνίεζε ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζρεηηθφ κε ηελ αλάιπζε δεηθηψλ δηφηη νη ζπγθξίζεηο είλαη ζεκαληηθέο κφλν φηαλ νη δείθηεο ππνινγίδνληαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζηελ ίδηα βάζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζπλήζσο δελ είλαη δηαζέζηκεο ακέζσο κε ην θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ζ έγθαηξε θαηάξηηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ζπγθξίζεηο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σνπο αξηζκνδείθηεο ηνπο θαηεγνξηνπνηνχκε θπξίσο, ζε πέληε θχξηεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ηα αθφινπζα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο (Νηάξρνο, 2004): 39

40 3.2 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο εκαζία Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο Ο Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο (Κάληδνο, 2002). πγθεθξηκέλα ζα αλαιχζνπκε δχν ηχπνπο δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο, ηεο άκεζεο θαη ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο. Ζ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο εηαηξείαο θαη ε χπαξμε επαξθψλ δηαζεζίκσλ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία γηα λα ζεσξεζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηήο θαιή, θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζα είλαη νκαιή. ηαλ κηα εηαηξεία δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο έρεη αληίθηππν ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε απηήλ ( πξνκεζεπηέο, ηξάπεδεο, πηζησηέο θ.α.) θαη γεληθά ζηε θήκε ηεο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο, ηφζν θαιχηεξε απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο, είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο παξέρεη επίζεο έλδεημε ηνπ βαζκνχ αζθαιείαο, κε ηνλ νπνίν βξαρπρξφληεο πηζηψζεηο κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηνπο πηζησηέο ηεο, δειαδή αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιεξσκή ησλ θαζεκεξηλψλ απαηηεηψλ ππνρξεψζεψλ ηεο εκαζία Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο Ο Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εμππεξεηήζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ξεπζηνπνηψληαο, ηα ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία. Αθαηξνχληαη ηα απνζέκαηα δηφηη αθ ελφο παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηελ κηθξφηεξε ξεπζηφηεηα, αθ εηέξνπ απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθχςεη δεκία. Σηκή ηνπ δείθηε >1 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή εκαζία Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο Ο Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο καο δείρλεη ην δπλεηηθφ απφζεκα ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα φζν κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο είλαη ν δείθηεο, ηφζν πην επαξθέο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο δείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα δψζεη κηα ηδέα ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα μεπιεξψλεη ηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ηεο, κε ηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 40

41 3.2.2 Τπνινγηζκόο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ + Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο + Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνχ Τπνινγηζκόο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Απφζεκα) Μ.Ο. Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Μ.Ο Τπνινγηζκόο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ρνιηαζκόο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο Αλ ν αξηζκνδείθηεο είλαη αξθεηά πςειφο, ηφηε δελ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαπάλσ αξηζκνδεηθηψλ. Δθείλν φκσο πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη φηη, επεηδή ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ εμαξηάηαη απφ πνιινχο θαη πνηθίινπο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην είδνο ηεο θάζε επηρεηξήζεσο, ε πνηφηεηα ησλ θπθινθνξηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ε ακεζφηεηα ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη ε επθακςία ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θεθάιαηα θηλήζεσο, ν βαζκφο ξεπζηφηεηαο απηήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Ο Γείθηεο απηφο πξέπεη λα ιακβάλεη ηηκέο 1<. ζν πην κεγάινο ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξν ην «πεξηζψξην αζθάιεηαο» ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Έλαο δείθηεο 2 ζεσξείηαη πνιχ θαιφο. 41

42 ρνιηαζκόο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο Ο Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο, δείρλεη ην κέηξν ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο θαη ηα πεξηζψξηα αζθάιεηαο, ψζηε απηή λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ πιεξσκή ησλ θαζεκεξηλψλ απαξαίηεησλ ππνρξεψζεσλ. ζν πην πξνβιέςηκεο είλαη νη εηζξνέο ρξεκάησλ κηαο επηρείξεζεο, ηφζν είλαη γεληθφηεξα απνδεθηφο έλαο πην ρακειφο δείθηεο αλ θαη απηφο είλαη ζε ζπλάξηεζε θπξίσο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ν δείθηεο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηα ηξέρνληα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ηνπο θαη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κε πξνζνρή. Δάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο πεξάζνπλ ηελ φμηλε δνθηκή, απηφ δείρλεη θαη ηελ νηθνλνκηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρνιηαζκόο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο Ο Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο, πξέπεη λα ιακβάλεη ηηκέο >1. ζν πην κεγάινο ν δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξν ην «πεξηζψξην αζθαιείαο» ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Έλαο δείθηεο 2 ζεσξείηαη πνιχ θαιφο. ζν πςειφηεξε ε ηξέρνπζα αλαινγία, ηφζν ηθαλφηεξε ε επηρείξεζε λα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Μηα αλαινγία θάησ ηεο κνλάδαο πξνηείλεη φηη ε επηρείξεζε ζα ήηαλ αλίθαλε λα πιεξψζεη καθξνρξφληα ηηο ππνρξεψζεηο. Δλψ απηφ είλαη έλα ζεκάδη φηη ε επηρείξεζε δελ είλαη ζε θαιή νηθνλνκηθή πγεία, δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο φηη ζα ρξενθνπήζεη, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί, αιιά δελ είλαη ζίγνπξα έλα θαιφ ζεκάδη. Ζ ηξέρνπζα αλαινγία κπνξεί λα δψζεη κηα αίζζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα κεηαηξέςεη ην πξντφλ πνπ παξάγεη ζε κεηξεηά. 42

43 3.3 Αξηζκνδείθηεο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο εκαζία Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, γλσζηφο θαη σο θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, πξνζδηνξίδεη ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ κέλεη ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ (Κάληδνο, 2002). ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηφζν πην επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε. Δάλ ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δελ κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά ελψ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θάκςε, ε εμέιημε απηή παξέρεη έλδεημε κηαο δπζαλάινγεο απμήζεσο ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκνδείθηε κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπκε ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαιχζνπκε πεξαηηέξσ ηελ πνξεία ηεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ηα θαζαξά θέξδε. Απηφο ν αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ θάζε επξψ ησλ εηζπξάμεσλ πνπ ε επηρείξεζε δηαηεξεί σο αθαζάξηζην θέξδνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ζε κηα επηρείξεζε ην κηθξφ πεξηζψξην θέξδνπο ήηαλ 35%,, ζα δηαηεξνχζε 0,35 απφ θάζε επξψ ησλ πσιήζεσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην λα πιεξψζεη ηα γεληθά θαη δηνηθεηηθά έμνδα, ηηο κε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη ηηο δηαλνκέο ζηνπο κεηφρνπο. πλεπψο αλ ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δηαρξνληθά δελ παξνπζηάδεη θακία κεηαβνιή ελψ ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θαζνδηθή πνξεία, ηφηε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδνπλ κηα δπζαλάινγε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο ππφ εμέηαζεο επηρείξεζεο. 43

44 3.3.2 Τπνινγηζκόο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο Καζαξά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο Καζαξέο πσιήζεηο ρνιηαζκόο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο Ο ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηαηί παξέρεη έλα κέηξν αμηνινγήζεσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Γείρλεη επίζεο ηελ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. Μηα επηρείξεζε γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ζα πξέπεη λα έρεη έλα πςειφ πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο πνπ λα ηεο επηηξέπεη λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη άιια έμνδα ηεο. 3.4 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο εκαζία Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο κεηξάεη ηελ απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπίζεο απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη παξέρεη έλδεημε θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ. Με άιια ιφγηα απνηειεί ηνλ βαζηθφ δείθηε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηείλεη λα πξνβάιεη κε ηνλ πην επηθαλή ηξφπν ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ ρξήζεο. Ο δείθηεο θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα κπνξεί λα επηδήζεη νηθνλνκηθά θαη λα πξνζειθχζεη θεθάιαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα επέλδπζε, «αληακείβνληάο» ηα αλάινγα. πγθεθξηκέλα ζα αλαιχζνπκε ηξεηο αθφκα αξηζκνδείθηεο, ζηνλ δείθηε απνδνηηθφηεηαο, νη νπνίνη είλαη: Αξηζκνδείθηεο Απνδφζεσο Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ Αξηζκνδείθηεο Καζαξψλ Απνηειεζκάησλ Πξνο Ίδηα θεθάιαηα Αξηζκνδείθηεο Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ 44

45 εκαζία Απνδόζεσο Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο πεγέο ηεο πξνειεχζεσο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Δπίζεο δείρλεη: Σελ ηθαλφηεηα ηεο γηα πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ Σν βαζκφ επηηπρίαο ηεο δηνηθήζεσο ηεο, ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ Με άιια ιφγηα ν αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ επηρείξεζε θεθαιαίσλ(ηδίσλ θαη μέλσλ) θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί είηε γηα ην ζχλνιν κηαο επηρείξεζεο, είηε γηα ηκήκαηα απηήο εκαζία Καζαξώλ Απνηειεζκάησλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Γεληθά νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο δείρλνπλ ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κηθηφ θέξδνο, ην πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο απφ ηηο πσιήζεηο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαινχ απνηειέζκαηνο φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (Foster, 1986). Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη παξέρεη έλδεημε ηνπ θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κεηφρνπ. Με άιια ιφγηα, κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο απαζρνινχληαη ζε απηήλ. Απνηειεί ηνλ βαζηθφ δείθηε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηείλεη λα πξνβάιεη κε ηνλ πην επηθαλή ηξφπν ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ ρξήζεο εκαζία Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Δμόδσλ Γείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί έζνδα ηέηνηα πνπ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψλεη εθηφο απφ φια ηα άιια έμνδα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 45

46 3.4.2 Τπνινγηζκόο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ (Καζαξά Κέξδε Δθκεηαιιεχζεσο + Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα) *100 χλνιν Δλεξγεηηθνχ Τπνινγηζκόο Απνδόζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ Καζαξά Κέξδε + Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα Ίδηα + Τπνρξεσηηθά (%) Τπνινγηζκόο Καζαξώλ Απνηειεζκάησλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Ίδηα Κεθάιαηα (%) Τπνινγηζκόο Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Δμόδσλ Κέξδε Πξν Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα ρνιηαζκόο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρεηξήζεσο καο επηηξέπεη : Σε ζχγθξηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο επηρεηξήζεσο κε ηελ απνδνηηθφηεηα άιισλ κνξθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ πεξίπνπ βαζκνχ θηλδχλνπ. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο δηαρξνληθά θαη ηε ζχγθξηζε ηεο κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε άιισλ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ή κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο κεηαβνιήο ηνπ δηαρξνληθά. 46

47 ρνιηαζκόο Απνδόζεσο Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξηζκνδείθηεο κεηξήζεσο ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο δηφηη: Μπνξεί εχθνια λα κεδεληζηεί ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη πεξίνδν θξίζεσο. Αλ ν αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ρακειφηεξνο απφ ην θφζηνο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ηπρφλ αχμεζε απηψλ ζα κεηψζεη ηα θαηά κεηνρή θέξδε ηεο επηρεηξήζεσο, εθηφο θη αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηνκείο φπνπ νη απνδνηηθφηεηα απαζρνινπκέλσλ είλαη πςειφηεξε απφ ηε κέζε απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πξνζηίζεληαη ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο. πγθξίλεηαη ε απνδνηηθφηεηα δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή ηεο αγνξάο ρνιηαζκόο Καζαξώλ Απνηειεζκάησλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Ο απιθμοδείκηηρ αςηόρ απεικονίζει ηην κεπδοθόπα δςναμικόηηηα μιαρ επισείπηζηρ και παπέσει ένδειξη ηος καηά πόζο επιηεύσθηκε ο ζηόσορ ππαγμαηοποίηζηρ ενόρ ικανοποιηηικού αποηελέζμαηορ από ηη σπήζη ηων κεθαλαίων ηος μεηόσος. Με άλλα λόγια, μεηπά ηην αποηελεζμαηικόηηηα με ηην οποία ηα κεθάλαια ηων θοπέων ηηρ επισείπηζηρ απαζσολούνηαι ζε αςηήν ρνιηαζκόο Κάιπςεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Δμόδσλ Τπνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ κε ηα εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Γείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί έζνδα ηέηνηα πνπ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψλεη εθηφο απφ φια ηα άιια έμνδα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 47

48 3.5 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο εκαζία Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο θαηαδεηθλχεη αλ νη απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ κεγάιεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Αλάινγνο κε ηελ ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ απαηηήζεσλ. Μεγάιε ηαρχηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηάζεο είλαη δηαρξνληθά ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ. Ο ρξφλνο εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη απφ ηνπο φξνπο ρνξεγήζεσο ησλ πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο ηεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ κεγάιεο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θπθινθνξηαθά ηεο ζηνηρεία εκαζία Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Γείρλεη πφζα γξήγνξα απνθαζηζηά ε δηνίθεζε ηα απνζέκαηα ηεο θαη ζε ηη πνζφηεηεο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ έρεη ήδε πνπιήζεη. Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ δείθηε θαηαιαβαίλνπκε ή ππνςηαδφκαζηε ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηηο πηζαλέο παξαγγειίεο πνπ έρεη θαη ηέινο ζηνλ Σ.Κ.Α. ελζσκαηψλνληαη θαη νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ηφζν πνιχ επεξεάδνπλ ηηο βηνκεραληθέο εηαηξίεο αθνχ ηφζν ηα απνζέκαηα φζν θαη ην θφζηνο πσιήζεσλ απνηηκψληαη βάζε θαη ησλ ηξερνπζψλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ εκαζία Μέζεο Πεξηόδνπ Δηζπξάμεσλ απαηηήζεσλ Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ζε πφζεο εκέξεο ε επηρείξεζε πεξηκέλεη λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πσιήζεηο. ζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο απηφο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα είζπξαμεο, άξα κηθξφηεξνο ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ θεθαιαίσλ, θαιχηεξε ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο απφ απφςεσο ρνξεγνπκέλσλ πηζηψζεσλ θαη κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. 48

49 3.5.2 Τπνινγηζκόο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ Δηήζηεο Πσιήζεηο Απαηηήζεηο Τπνινγηζκόο Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ Απνζέκαηα κέζα Τπνινγηζκόο Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ Απαηηήζεηο * Ζκέξεο Δηήζηεο Πσιήζεηο ρνιηαζκόο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ κηαο επηρεηξήζεσο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο δεζκεχζεσο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηφζν θαιχηεξε ε ζέζε ηεο απφ φςεσο ρνξεγνπκέλσλ πηζηψζεσλ. Δπί πιένλ κεγάιε ηαρχηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο. Μηα αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ ελδέρεηαη λα δείρλεη βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, ή αιιαγή ζηελ πνιηηηθή ησλ ρνξεγνπκέλσλ πηζηψζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θαηαδεηθλχεη αλ νη απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ κεγάιεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Αλάινγνο κε ηελ ηαρχηεηαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ απαηηήζεσλ. Μεγάιε ηαρχηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηάζεο είλαη δηαρξνληθά ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ. 49

50 ρνιηαζκόο Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Ο αξηζκνδείθηεο απηφο επηηξέπεη λα δνχκε πφζεο θνξέο αλαλεψζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο κέζα ζηε ρξήζε. Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα λα δηαπηζησζεί ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα δηαηέζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αλ δηαηξέζνπκε ην 365 (ζπλνιηθέο κέξεο ηνπ έηνπο), κε ηνλ αξηζκφ απηφλ δηαπηζηψλνπκε, ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ παξέκεηλαλ πα απνζέκαηα ζηελ επηρείξεζε ψζπνπ λα πσιεζνχλ ρνιηαζκόο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ζε πφζεο εκέξεο ε επηρείξεζε πεξηκέλεη λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαηηήζεηο. ζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο απηφο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα είζπξαμεο, άξα κηθξφηεξνο ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ θεθαιαίσλ, θαιχηεξε ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο απφ απφςεσο ρνξεγνπκέλσλ πηζηψζεσλ θαη κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. 3.6 Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο εκαζία Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο Ο παξαπάλσ δείθηεο (11) δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηα ζπλνιηθά θεθάιαηα, νπφηε δηαπηζηψλεηαη ην κέγεζνο ηεο εμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θιπ. Αλαιπηηθφηεξα Α) Απμάλεηαη ηαλ ηα λέα πάγηα ζηνηρεία θαζψο θαη ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ μέλα θεθάιαηα. ηαλ ηα μέλα θεθάιαηα απμάλνπλ θαηά εληνλφηεξν ξπζκφ απ' φηη ηα ηδία θεθάιαηα. ηαλ απμάλνληαη ηα ρξέε ζε ηξίηνπο (ζε πξνκεζεπηέο, ζε ηξαπεδηθά δάλεηα θιπ.) ιφγσ επέλδπζεο ζε απνζέκαηα θαη ζε απαηηήζεηο (πειάηεο θιπ.), ρσξίο λ απμάλνληαη αλάινγα ηα ίδηα θεθάιαηα. 50

51 Β) Μεηψλεηαη ηαλ ηα λέα πάγηα θαη θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηα θεθάιαηα. ηαλ ηα ίδηα θεθάιαηα απμάλνπλ θαηά εληνλφηεξν ξπζκφ απ' φηη ηα μέλα θεθάιαηα. ηαλ ηα πάγηα θαη ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία εμνθινχληαη εμνινθιήξνπ ή θαηά θχξην ιφγν απφ ίδηα θεθάιαηα. ηαλ απμάλνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα απφ λέεο εηζθνξέο (µε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θιπ.) εκαζία Ξέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Γείρλεη ηελ ζρέζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα μέλα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο (θαη πάλσ απφ ην 100 ), ηφζν ππεξρξεσκέλε είλαη ε επηρείξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο γηα λα εθηηκήζνπλ ηνλ βαζκφ αζθάιεηαο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα, αιιά θαη απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζηψζνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν έρεη θζάζεη ε ρξήζε θεθαιαηαθήο κφριεπζεο εκαζία Ηδίσλ πξνο πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ Γείρλεη ηελ ζρέζε ησλ παγίσλ κε ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Φαλεξψλεη ζε θάπνην κέηξν ηελ αζθάιεηα ησλ καθξνρξφλησλ πηζησηψλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ παγίσλ. Δπίζεο καο δείρλεη ζε πνην βαζκφ κπνξεί ε επηρείξεζε λα αληιήζεη επηπξφζζεηα μέλα θεθάιαηα κε ηελ ίδηα εμαζθάιηζε. Σηκέο >1 είλαη πξνηηκφηεξεο ηφζν γηα ηνπ θνξείο ηεο επηρείξεζεο πνπ δείρλεη φηη κπνξνχλ λα πάξνπλ επηπξφζζεηα μέλα θεθάιαηα φζν θαη γηα καθξνπξφζεζκνπο πηζησηέο φηη ηα θεθάιαηα ηνπο έρνπλ επαξθή εμαζθάιηζε. 51

52 3.6.2 Τπνινγηζκόο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο χλνιν Δλεξγεηηθνχ (%) Τπνινγηζκόο Ξέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Ξέλα Ίδηα Κεθάιαηα (%) Τπνινγηζκόο Ηδίσλ Πξνο πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ Ίδηα Κεθάιαηα πλνιηθά Κεθάιαηα (%) ρνιηαζκόο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο Τπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ ζρέζε ησλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ θάζε κνξθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ επηρείξεζε. Υξεζηκεχεη ζηελ εθηίκεζε ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηεο επηρείξεζεο. Ο βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο απμάλεηαη φηαλ κέζα ζηελ ρξήζε δηαλέκνληαη απνζεκαηηθά πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ή φηαλ κεηψλνληαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη απμάλνληαη ηα μέλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο κεηψλεηαη φηαλ απμάλνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα (κε εηζθνξέο, κε θέξδε θιπ.) θαη κεηψλνληαη ηα μέλα θεθάιαηα ή φηαλ εμνθινχληαη δηάθνξεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 52

53 ρνιηαζκόο Ξέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ δείρλεη φηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο, Αληίζεηα, έλαο πνιχ ρακειφο αξηζκνδείθηεο απνηειεί έλδεημε κηαο κε επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο, επεηδή ππάξρεη κηθξφ πνζνζηφ λα πξνθχςνπλ κεγάιεο δεκίεο ζηελ επηρείξεζε. Έηζη φηαλ ηα ίδηα θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ ιίγα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ηφηε ηπρφλ κείσζε ησλ πσιήζεσλ, ζπλνδεπφκελε απφ κηθξέο δεκίεο, κπνξεί λα απμήζεη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηε ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ, γηα κηα ζεηξά εηψλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ επηρεηξήζεσο απηνχ ηνπ θιάδνπ, πνπ ηπρφλ παξαηεξνχληαη, ελδέρεηαη λα νθείινληαη είηε ζηελ αμία ησλ παγίσλ θαη ζην χςνο ησλ δηελεξγνχκελσλ απνζβέζεσλ, είηε ζηελ αθνινπζεκέλε πνιηηηθή θάζε κηαο επηρεηξήζεσο ρνιηαζκόο Ηδίσλ Πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα Ο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη εκθαλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε κηαο επηρεηξήζεσο θαη αληαλαθιά ηε καθξνρξφληα ξεπζηφηεηα ηεο, κε ην λα παξέρεη έλδεημε γηα ηελ χπαξμε ή φρη πηέζεσο γηα ηελ εμφθιεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο δελ απνηειεί απαξαίηεηα έλδεημε φηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί ησλ επσθειέζηεξν ηξφπν ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο. Έλαο δείθηεο γχξσ ζηα 50% ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηε δψλε επαγξχπλεζεο. Έλαο δείθηεο κεηαμχ 51% - 65% είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθφο θαη ε επηρείξεζε έρεη ζρεηηθή επρέξεηα δαλεηζκνχ, πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 53

54 ΜΔΡΟ Β ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 4. ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 4.1 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Αθνχ ζπγθεληξψζνπκε ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη, ζηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζην βήκα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλάιπζεο απηψλ, γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη αμηνπνηήζηκα. Απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηελ Καβάια, φζν θαη ζηελ Νήζν Θάζν (167 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο), αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 15 απφ απηέο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο Specisoft Α.Δ., ην FINAN EXPERT. Σν ινγηζκηθφ απηφ ρξεζηκεχεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηζνινγηζκψλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα έλα κεγάιν πιήζνο εθηππψζεσλ θαη γξαθηθψλ, ηδαληθψλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο, ζπγθξίζεσλ κε ηνλ θιάδν ηεο θαζψο θαη πξνβιέςεσλ κειινληηθψλ Ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε απηψλ. Υξήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Λήςε δαλείνπ απφ ηξάπεδεο Παξνπζίαζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (Γ..) Γεκηνπξγία κειεηψλ βησζηκφηεηαο ή γηα ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα Δλνπνίεζε ηζνινγηζκψλ Αμηνιφγεζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 54

55 εκαληηθά Οθέιε FINAN: Τςειή πνηφηεηα & ηππνπνίεζε εξγαζίαο γηα δεκηνπξγία κειεηψλ θαη παξνπζηάζεσλ. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ κε πςειή παξαγσγηθφηεηα. Απνθπγή αλζξσπίλσλ ιαζψλ πνπ πηζαλφηαηα ζα πξνέθππηαλ ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ θαη ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε. Καηάιιειν θαη απαξαίηεην ηφζν γηα κεγάιεο φζν θαη γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθψλ κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη πάλσ ζε δηεζλή πξφηππα, θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο θαη νη κεγάιεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζχγρξνλνπ αληαγσληζκνχ. Υακειφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ην φθεινο πνπ πξνζθέξεη, αλ ιεθζεί ππ'φςε ην θφζηνο κίαο κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Παξνρή πξνζνδνθφξσλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη θχξνπο κε ηαπηφρξνλε επθαηξία θέξδνπο. Τςειή επαγγεικαηηθή επάξθεηα κε ελζσκαησκέλε εκπεηξία πεξηζζφηεξσλ ησλ 1700 Οηθνλνκηθψλ Γ/ησλ θαη πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ πειαηψλ ηεο Specisoft. Βαζηθά Οθέιε EXPERT: Απηφκαηε αμηνιφγεζε επηρείξεζεο, ζαλ λα ηελ έθαλε άλζξσπνο εηδηθφο (expert). Απηφκαηε εμαγσγή θεηκέλσλ ζε ειεχζεξν ιφγν πνπ 'κηιάλε' π.ρ. γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ πνλάεη θαη πνπ ππεξηεξεί. Κείκελν κε ηα θξίζεκα ζεκεία ηεο Δπηρείξεζεο, πνηά είλαη, θαζψο θαη πσο ε επηρείξεζε αληαπνθξίλεηαη ζε απηά. Αμηνιφγεζε επηρεηξήζεσλ αληαγσληζηψλ (ηα θείκελα πνπ βγάδεη, κηιάλε θαη ιέλε ηη ζπκβαίλεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε). Αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ ή πειαηψλ. Δλζσκαησκέλν πξφηππν αμηνιφγεζεο κε δπλαηφηεηα αιιαγψλ. Απηφκαηε εμαγσγή θεηκέλνπ ζε WORD, φπσο ζα παξαδνζεί. 55

56 4.2 Αλάιπζε αξηζκνδεηθηώλ κε γξαθήκαηα αλά έηνο Αξηζκνδείθηεο είλαη µία ζρέζε κεηαμχ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, ελδεηθηηθή ηεο θαζαξήο ζέζεο, ηνπ δπλακηθνχ, ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο απηήο. Ζ ζρέζε απηή είλαη ελδεηθηηθή, γηαηί απφ ηα δχν απηά δεδνκέλα παξέρεηαη έλα λέν ζηνηρείν. Αλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη ιάζνο, ηφηε θαη ν αξηζκνδείθηεο ζα είλαη ρσξίο αμία. ( Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, 2008) Με ηνπο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ βαζηθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ κεγεζψλ, δηεπθνιχλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη επεμήγνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Με ην ζχζηεκα ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνζδηνξίδεηαη επίζεο ν βαζκφο απφδνζεο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, µε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ δξάζεψο ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηνπο εμήο θαλφλεο: 1. Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεγεζψλ γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε νη δείθηεο - αξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ λα είλαη επζέσο αλάινγνη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδνπλ, δειαδή νη πςειφηεξνη δείθηεο λα αληηζηνηρνχλ ζε επλντθφηεξεο θαηαζηάζεηο θαη νη ρακειφηεξνη ζε δπζκελέζηεξεο. 2. Σα κεγέζε ησλ ζπζρεηίζεσλ επηιέγνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ζην ειάρηζηνλ π.ρ. ηα ιάζε ή ηηο επηπηψζεηο λνκηζκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ. 3. Γείθηεο πνπ νη φξνη ηνπο αλαθέξνληαη ζε δηάζηεκα ρξήζεσο κηθξφηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο δελ είλαη ελδεηθηηθνί ηεο φιεο θαηαζηάζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη θξίλνληαη πάληνηε ζε ζπζρέηηζε κε δείθηεο αληίζηνηρσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ 4. Οη δείθηεο θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδεο θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη κία αξθεηά πιαηχηεξε αλάιπζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 5. Γείθηεο κεκνλσκέλνο έρεη ζρεηηθή κφλν ρξεζηκφηεηα. Γη' απηφ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ζχγθξηζε δηάθνξσλ δεηθηψλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νξζά ζπκπεξάζκαηα. ηνπο, εμαζθαιίδνληαη νξζά ζπκπεξάζκαηα. 56

57 Αλαιπηηθφηεξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ 15 μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία. Βάζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζα ζπγθξίλνπκε ηα έηε 2006 έσο 2010 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απεηθνλίζνπκε απηφ ην πιάλν κε γξαθήκαηα, γηα λα θαλεί ε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ θάζε θιάδνπ (χλνιν θιάδσλ επηρεηξήζεσλ Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο), αλά έηνο. ( Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2008) 57

58 4.3 Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο - Σακηαθήο Ρεπζηόηεηαο & Γεληθήο - Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο Ανάλσζη αριθμοδεικηών ρεσζηόηηηας ζηο ζύνολο κλάδων ηοσριζμού, ανά έηος. ΓΔΗΚΣΔ ΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ - ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ ΚΛΑΓΧΝ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μ.Ο. 0,30 0,38 0,30 0,53 0,75 0,45 0,49 0,61 0,49 0,69 1,00 0,66 Πίλαθαο 4.1: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (ύλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνύ) Στόλια: ην ζχλνιν θιάδσλ ηνπξηζκνχ, ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη Μ.Ο. 0,45 (Πίλαθαο 4.1), ν νπνίνο είλαη πάξα πνιχ ρακειφο (επηζπκεηφ επίπεδν >2). Γηαρξνληθά, παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ην 2006 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή επηβξάδπλζε, ελψ ηελ ακέζσο επφκελε ρξφληα ην 2007 ζεκεηψλεηαη κηα κηθξή αλνδηθή πνξεία θαηά 0,08%. Σν 2008 ζεκεηψλεηαη πησηηθή ηάζε θαη ν δείθηεο επαλέξρεηαη ζην 0,30. Σν 2009 ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ δείθηε επηηαρχλζεθε μαλά, θηάλνληαο ην 0,53, ελψ ην ηειεπηαίν έηνο, 2010 παξαηεξνχκε αθφκα κεγαιχηεξε άλνδν, ζεκεηψλνληαο 0,75. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη θαιχηεξν Μ.Ο. (0,66) ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα (Πίλαθαο 4.1), ν νπνίνο παξακέλεη φκσο αξθεηά ρακειφο (επηζπκεηφ επίπεδν >1). Γηαρξνληθά, παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ην 2006 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή επηβξάδπλζε (0,49), ελψ ηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά ην 2007 ζεκεηψλεηαη εμίζνπ κηα κηθξή αλνδηθή ηάζε, ηχπνπ 0,12. Σν 2008 ζεκεηψλεηαη πησηηθή πνξεία θαη ν δείθηεο επαλέξρεηαη ζην 0,49. Σν 2009 θαη ην 2010 ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ δείθηε απμήζεθε αηζζεηά, θηάλνληαο ην 0,69 θαη ην 1,00 αληίζηνηρα. 58

59 Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 4.1), απεηθνλίδεη έλα γεληθφ πιάλν ησλ αξηζκνδεηθηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηνπξηζκνχ. Παξαηεξνχκε κία ζηαζεξή βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 0,66, έλαληη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 0,45: 1,2 Δείκτεσ Ρευςτότητασ 1 1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,49 0,38 0,61 0,3 0,49 0,53 0,69 0,75 0,45 0,66 0, Μ.Ο. Άμεςη Ρευςτότητα Γενική Ρευςτότητα Γηάγξακκα 4.1: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (ύλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνύ) 59

60 Ανάλσζη αριθμοδεικηών ρεσζηόηηηας ζηις μεγάλες επιτειρήζεις, ανά έηος. ΓΔΗΚΣΔ ΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ - ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Μ.Ο. 0,20 0,22 0,31 0,36 1,06 0,43 0,27 0,29 0,37 0,40 1,06 0,48 Πίλαθαο 4.2: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (Μεγάιεο Επηρεηξήζεηο) Στόλια: ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη Μ.Ο. 0,43 (Πίλαθαο 4.2), ν νπνίνο είλαη πάξα πνιχ κηθξφο (επηζπκεηφ επίπεδν >2). Γηαρξνληθά, παξαηεξνχκε κηα κηθξή αηζζεηή βειηίσζε αλά έηνο. Αλαιπηηθφηεξα ην 2006 ζεκεηψλεηαη 0,20, ελψ ην 2007 απμάλεηαη ν δείθηεο θαηά 0,02%. Σν 2008 παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή ηάζε ηνπ δείθηε, θηάλνληαο ην 0,31. Σν 2009 & ην 2010 ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ δείθηε επηηαρχλζεθε αηζζεηά, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ηνπ 0,36 θαη ηνπ 1,06 αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2010 ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο έδεημε δηπιάζηα άλνδν έλαληη ηνπ Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη θαιχηεξν Μ.Ο. (0,48) ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα (Πίλαθαο 4.2), ν νπνίνο παξακέλεη φκσο αξθεηά ρακειφο (επηζπκεηφ επίπεδν >1). Γηαρξνληθά παξαηεξνχκε κία κηθξή αηζζεηή βειηίσζε ηνπ δείθηε. πγθεθξηκέλα, ην 2006 παξνπζηάδεηαη επηβξάδπλζε (0,27), φπσο θαη ην Σν 2008 φκσο ζεκεηψλεηαη κηα ειαθξά βειηησηηθή ηάζε (0,37), ηελ νπνία έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην 2009 κε αχμεζε, ηχπνπ 0,03%. Σν 2010 ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ δείθηε επηηαρχλζεθε μαλά, κε απνηέιεζκα ηελ αηζζεηή δηαθνξά απφ ηα άιια έηε, θηάλνληαο ην 1,06. 60

61 Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 4.2), απεηθνλίδεη έλα γεληθφ πιάλν ησλ αξηζκνδεηθηψλ, θαηά ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Παξαηεξνχκε κία ζηαζεξή κηθξή βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 0,48, έλαληη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 0,43: Δείκτεσ Ρευςτότητασ 1,2 1,06 1,06 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,27 0,29 0,2 0,22 0,31 0,37 0,36 0,4 0,43 0, Μ.Ο. Άμεςη Ρευςτότητα Γενική Ρευςτότητα Γηάγξακκα 4.2: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (Μεγάιεο Επηρεηξήζεηο) 61

62 Ανάλσζη αριθμοδεικηών ρεσζηόηηηας ζηις μεζαίες επιτειρήζεις, ανά έηος. ΓΔΗΚΣΔ ΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ - ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Μ.Ο. 0, , , Πίλαθαο 4.3: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο) Στόλια: ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη Μ.Ο. 0,98 (Πίλαθαο 4.3), ν νπνίνο ζεσξείην πνιχ κηθξφο (επηζπκεηφ επίπεδν >2). Γηαρξνληθά, παξαηεξνχκε φηη ην 2006 ππάξρεη κία ζηαζεξή πνξεία, κε δείθηε 0,69. Σν 2007 παξαηεξείηαη κηα αηζζεηή αλνδηθή πνξεία, κε δείθηε 1,32, ελψ ην 2008 κεηψλεηαη μαλά ν δείθηεο ζε 0,91. Σν 2009 παξαηεξνχκε αθφκα κία κηθξή βειηίσζε, κε δείθηε 1,19. Σέινο, ην 2010 ν ξπζκφο ηνπ δείθηε έδεημε πησηηθή ηάζε κε απνηέιεζκα λα πέζεη θαζέησο, κε 0,78. Απηφ νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έδεημε κηα δηαξζξσηηθή αδπλακία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη θαιχηεξν Μ.Ο. (1,65) ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα (Πίλαθαο 4.3), ν νπνίνο δείρλεη άξηζηα ζεκάδηα θαη είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1,00 (επηζπκεηφ επίπεδν >1). Γηαρξνληθά, παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο παξακέλεη ζηαζεξά πάλσ απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα ην 2006 ζεκεηψλεη 1,05, ελψ ην 2007 παξνπζηάδεηαη αλνδηθή πνξεία θηάλνληαο ην 2,09. Σν 2008 ππάξρεη κηα ειαθξά κείσζε ηχπνπ 0,12%, ελψ ην 2009 ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ δείθηε επηηαρχλζεθε μαλά, θηάλνληαο ην 2,09. Σέινο ην 2010 ζεκεηψλεηαη κηα πησηηθή ηάζε κε δείθηε 1,47, ν νπνίνο φκσο παξακέλεη θαιφο γηα ηα δεδνκέλα ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο. 62

63 Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 4.3), απεηθνλίδεη έλα γεληθφ πιάλν ησλ αξηζκνδεηθηψλ, θαηά ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Παξαηεξνχκε κία ζηαζεξή αηζζεηή βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 1,65, έλαληη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 0,98: 2,5 Δείκτεσ Ρευςτότητασ 2 2,09 2,09 1,5 1 0,69 1,05 1,32 0,91 1,57 1,19 0,78 1,47 0,98 1,65 0, M.O. Άμεςη Ρευςτότητα Γενική Ρευςτότητα Γηάγξακκα 4.3: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο) 63

64 Ανάλσζη αριθμοδεικηών ρεσζηόηηηας ζηις μικρές επιτειρήζεις, ανά έηος. ΓΔΗΚΣΔ ΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ - ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Μ.Ο , , Πίλαθαο 4.4: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (Μηθξέο Επηρεηξήζεηο) Στόλια: ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη Μ.Ο. 2,28 (Πίλαθαο 4.4), ν νπνίνο ζεσξείην πνιχ θαιφο (επηζπκεηφ επίπεδν >2). Γηαρξνληθά, παξαηεξνχκε φηη ην 2006 & ην 2007 ππάξρεη κηα ζηαζεξή πνξεία ηνπ δείθηε (1,12), ν νπνίνο βέβαηα είλαη θαηψηεξνο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ. Σν 2008 ζεκεηψλεηαη αλνδηθή ηάζε, κε δείθηε 1,65, ελψ ην 2009 ν ξπζκφο αλφδνπ εθηνμεχεηαη ζην 5,55, πξάκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ θαιφο ν δείθηεο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 2010, ν δείθηεο έπεζε απφηνκα ζε 1,95. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεη θαιχηεξν Μ.Ο. (5,77) ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα (Πίλαθαο 4.4), ν νπνίνο δείρλεη άξηζηα ζεκάδηα θαη είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1,00 (επηζπκεηφ επίπεδν >1). Γηαρξνληθά παξαηεξνχκε φηη ην 2006 & ην 2007 ππάξρεη κηα ζηαζεξή πνξεία ηνπ δείθηε (3,57), ν νπνίνο παξνπζηάδεη θαιά ζεκάδηα ζε ζρέζε κε ην επηζπκεηφ επίπεδν. Σν 2008 παξνπζηάδεηαη κηα ειαθξά αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε θαηά 0,12%, ελψ ην 2009 ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ δείθηε επηηαρχλζεθε μαλά, εθηνμεχνληαο ηνλ δείθηε ζε 8,55. Σέινο ην 2010, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο έδεημε κηα ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε θηάλνληαο ην 9,45 κε επεξεάδνληαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 64

65 Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 4.4), απεηθνλίδεη έλα γεληθφ πιάλν ησλ αξηζκνδεηθηψλ, θαηά ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Παξαηεξνχκε κία ζηαζεξή αηζζεηή βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 5,77, έλαληη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο κε Μ.Ο. 2,28. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη δχν δείθηεο παξνπζηάδνπλ πνιχ θαιά ζεκάδηα ζε ζρέζε κε ην επηζπκεηφ επίπεδν: Δείκτεσ Ρευςτότητασ 8,55 9, ,55 5, ,57 3,57 3, ,12 1,12 1,65 1,95 2, Μ.Ο. Άμεςη Ρευςτότητα Γενική Ρευςτότητα Γηάγξακκα 4.4: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο & Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο (Μηθξέο Επηρεηξήζεηο) 65

66 Γενική ανάλσζη αριθμοδεικηών ρεσζηόηηηας, ανά έηος ζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, σο πξνο ην κέγεζνο ηνπο, παξαηεξνχκε ηα εμήο: Οι μικρές επιτειρήζεις, θπκαίλνληαη ζηα επηζπκεηά φξηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο ξεπζηφηεηαο(>2), αθνχ παξνπζηάδνπλ Μ.Ο. 2,28 ζηελ άκεζε & 5,77 ζηελ θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα, αληίζηνηρα. Γηαρξνληθά παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε απφ πιεπξάο άκεζεο ξεπζηφηεηαο, κε απνθνξχθσκα ην 2009 (δείθηεο 5,55). κσο ηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά ππάξρεη απφηνκε θάκςε ηνπ δείθηε, κε ηηκή 1,95. Απηφ νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο, ε νπνία ζπλέβαιε αξλεηηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηελ αλάπηπμε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα, παξαηεξείηαη κία ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία κε ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο λα επηηπγράλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Οι μεζαίες επιτειρήζεις, θπκαίλνληαη ζε κε επηζπκεηά φξηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο ξεπζηφηεηαο(>2), αθνχ παξνπζηάδνπλ Μ.Ο. 0,98 ζηελ άκεζε & 1,65 ζηελ θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα, αληίζηνηρα. Γηαρξνληθά δελ παξαηεξείηαη ζηαζεξή πνξεία ησλ δεηθηψλ απφ πιεπξάο άκεζεο ξεπζηφηεηαο, αθνχ ηελ κία ρξνληά ππάξρεη πησηηθή ηάζε, ελψ ηελ ακέζσο επφκελε ζεηηθή ηάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αληίζηνηρε ηαιάλησζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο παξνπζηάδεη θη απηή κηα κε ζηαζεξή πνξεία ησλ δεηθηψλ, φκσο κε κεγαιχηεξεο ηηκέο. Οι μεγάλες επιτειρήζεις, θπκαίλνληαη ζε κηθξά πεξηζψξηα ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ, ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο ξεπζηφηεηαο(>2), αθνχ παξνπζηάδνπλ Μ.Ο. 0,43 ζηελ άκεζε & 0,48 ζηελ θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα, αληίζηνηρα. Γηαρξνληθά παξαηεξείηαη ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε θαη απφ ηνπο δχν αξηζκνδείθηεο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, κε κηθξή αχμεζε ησλ δεηθηψλ αλά ρξφλν, φκσο πάιη παξακέλνπλ κηθξέο νη ηηκέο ηνπο. 66

67 4.4 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Μέζεο Πεξηόδνπ Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ Ανάλσζη αριθμοδεικηών κσκλοθοριακής ηατύηηηας ζηο ζύνολο κλάδων ηοσριζμού, ανά έηος. ΓΔΗΚΣΔ ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΤΝΟΛΟ ΚΛΑΓΧΝ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μ.Ο. 5,04 4,65 5,04 5,12 3,63 4,7 53,05 53,91 53,67 84,12 144,24 77,8 72,39 71,23 80,56 64,97 91,92 76,2 Πίλαθαο 4.5: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Εηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (ύλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνύ) Στόλια: ην ζχλνιν θιάδσλ ηνπξηζκνχ, ν δείθηεο θπθινθνξίαο απαηηήζεσλ εκθαλίδεη Μ.Ο. 4,7 (Πίλαθαο 4.5), ν νπνίνο ζεσξείην κηθξφο γηα ηα επηζπκεηά φξηα. Γηαρξνληθά παξαηεξνχκε, κηα ζηαζεξή ηαιάλησζε ησλ δεηθηψλ κε ζπρλά ζθακπαλεβάζκαηα αλά ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ην 2006 θπκαίλεηαη ζε ρακειά φξηα κε δείθηε 5,04, ελψ ηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά ππάξρεη ειαθξά πησηηθή ηάζε, ηεο ηάμεο 0,39%. Σν 2008 ε ηηκή επαλέξρεηαη ζην 5,04, ελψ ην 2009 παξαηεξείηαη κηα ειαθξά αλνδηθή ηάζε, ζε 5,12. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2010 δηαπηζηψλεηαη θάζεηε πησηηθή πνξεία, κε δείθηε 3,63. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο. ηε ζπλέρεηα, ν δείθηεο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ εκθαλίδεη ζαθψο θαη θαιχηεξν Μ.Ο. 77,8 (Πίλαθαο 4.5), ν νπνίνο θπκαίλεηαη θνληά ζηα επηζπκεηά φξηα. Γηαρξνληθά παξαηεξείηαη, κηα ζηαζεξή πνξεία ησλ δεηθηψλ κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο λα επηηπγράλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Σν 2006 & ην 2007 ν δείθηεο θπκαίλεηαη ζηα φξηα ηνπ 53%, ελψ ην 2008 παξνπζηάδεηαη ειαθξά πησηηθή ηάζε, έλαληη 53,67. Σν 2009 είλαη γεγνλφο φηη παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ δείθηε κε 84,12 θαη έξρεηαη ζηε ζπλέρεηα ην 2010, ν ξπζκφο αχμεζεο λα εθηνμεχζεη ηνλ δείθηε, ζην 144,24. 67

68 Σέινο, ν δείθηεο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ εκθαλίδεη Μ.Ο. 76,2 (Πίλαθαο 4.5), ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη αλψηεξνο ηνπ επηζπκεηνχ νξίνπ. Γηαρξνληθά παξαηεξνχκε, κηα κε ζηαζεξή πνξεία ησλ δεηθηψλ κε ζπρλά ζθακπαλεβάζκαηα αλά ρξφλν. Αλαιπηηθφηεξα, ην 2006 & ην 2007 παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο κε ηηκέο 72,39 & 71,23 αληίζηνηρα. Σν 2008 δηαπηζηψλεηαη κηα ξαγδαία αχμεζε ηχπνπ 9,33%, ελψ ην 2009 παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή πησηηθή ηάζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 2010, ν ξπζκφο αλάπηπμεο επαλέξρεηαη κε κεγαιχηεξε ηηκή (91,92). Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 4.5), απεηθνλίδεη έλα γεληθφ πιάλν ησλ αξηζκνδεηθηψλ, θαηά ην ζχλνιν θιάδσλ ηνπξηζκνχ. Παξαηεξνχκε κία ζηαζεξή αηζζεηή δηαθνξά κε κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ & ηεο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ κε Μ.Ο. 77,8 & 76,2 αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε ηεο θπθινθνξίαο απαηηήζεσλ (Μ.Ο. 76,2): Δείκτεσ Κυκλοφοριακήσ Ταχφτητασ 144, ,39 71,23 53,05 53,91 53,67 80,56 84,12 64,97 91,92 77,8 76, ,04 4,65 5,04 5,12 3,63 4, Μ.Ο. Κυκλοφορίασ Απαιτήςεων Κυκλοφορίασ Αποθεμάτων Ειςπράξεωσ Απαιτήςεων Γηάγξακκα 4.5: Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξίαο Απαηηήζεσλ, Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ & Εηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (ύλνιν Κιάδσλ Σνπξηζκνύ) 68

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα