ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΔΓΔΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟ Ν. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΔΓΔΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟ Ν. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΔΓΔΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟ Ν. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΔΛΔΝΗ ΚΟΛΙΑΓΗ Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2009

2 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλέγεξζε πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Ν. Γσδεθαλήζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε λήζν Ρφδν. Αξρηθά, γίλεηαη κηα εηζαγσγή φπνπ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην ππφ κειέηε έξγν, σο πξνο ηελ πεξηνρή, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε. Σνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη νη παξάγνληεο επηινγήο ηεο ηνπνζεζίαο, ελψ παξάιιεια θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη θχξηνη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ηεο επέλδπζεο. Δπηγξακκαηηθά, αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, κε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν κε αλάιπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Πεξηγξάθνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ κε παξάζεζε ζηνηρείσλ κέζσ αλαιπηηθψλ πηλάθσλ θαη ζπγθξίζεηο αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, θαηαηάζζνληαο ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ θιάδν ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ζπζρεηίζεηο δεδνκέλσλ θαη κειινληηθέο πξνβιέςεηο. Αθνινπζεί ζην ηξίην θεθάιαην ε δηεξεχλεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε παξνπζίαζε ησλ γεσκνξθνινγηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Καηφπηλ, εμεηάδεηαη ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηνπ Ν. Γσδεθαλήζνπ ελ γέλεη, ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. Αμηνινγείηαη ε εμέιημε ηεο δπλακηθήο ηνπ θιάδνπ, θαηαιήγνληαο ζε ελδερφκελεο πξννπηηθέο ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο, πνπ αθνξνχλ ηελ επηξξνή ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηφζν ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ηζηνξηθφ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, παξάζεζε ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ηελ πινπνηήζεη θαη αλαθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη γηα λα επηηχρεη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Γηεπθξηλίδεηαη ε απνζηνιή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, απαξηζκψληαο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη εζηηάδνληαο ζην απεπζπλφκελν αγνξαζηηθφ θνηλφ. Αθνχ εληνπηζηνχλ νη θχξηνη αληαγσληζηέο, πξνβιεθζνχλ νη αλακελφκελεο πιεξφηεηεο i

3 θαη ππνινγηζζνχλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζε εηήζηα βάζε, δηελεξγείηαη αλάιπζε SWOT, θαηά ηελ νπνία επηζεκαίλνληαη ηα δπλαηά ζεκεία, νη αδπλακίεο, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ηεο επέλδπζεο. Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο κνλάδαο. Γηεξεπλψληαη νη αλάγθεο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο, παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα θαη γίλεηαη θαηακεξηζκφο ησλ επζπλψλ πνπ αλαιακβάλεη θάζε άηνκν. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ, κφληκνπ θαη επνρηθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ππνδεηθλχεηαη ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Αθνινχζσο, ζην έθην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη εμνπιηζκνί πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Αληίζηνηρνη πίλαθεο εξγαζηψλ θαη πιηθψλ δίλνληαη γηα θηηξηαθέο, κεραλνινγηθέο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ εξγαζίεο, θαζψο θαη γηα ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη ηηο πξνκήζεηεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ. ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη νηθνλνκηθφο θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ. Αλαιχνληαη ηα γεληθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο θαη ζρεδηάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ. Σν φγδνν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο λήζνπ Ρφδνπ κε έιεγρν ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα επηθέξεη ε αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ θαη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο απηψλ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε δηελεξγείηαη ζην έλαην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. Δπεμεγείηαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, ππνινγίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απαηηνχκελνπ δαλείνπ θαη αμηνινγείηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο κε ηηο κεζφδνπο ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (NPV) θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο (IRR). Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο, φπνπ κειεηάηαη ε δηαθχκαλζε ηεο NPV θαη ηνπ IRR ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο απφ ηηο αξρηθψο αλακελφκελεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ην ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηέρνληαη ζην δέθαην θεθάιαην. Σέινο, ζην παξάξηεκα Α παξαηίζεληαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ, ελψ ην παξάξηεκα Β πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/2004, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε ππφ κειέηε επέλδπζε. ii

4 Abstract The present post-graduate diploma thesis deals with the evaluation study for the construction of a luxurious hotel on the island Rhodes of Dodekanisa. Initially, there is an introduction where the project is concisely described as for the region, the technical characteristics and the economic sizes. The importance of manufacture and the factors of region s choice are underlined, while the strategies and the main objectives from the investment are determined. There is also a report on the type of works that are going to take place, the timetable of the plan and its budget, with a presentation of basic economic elements, such as the financing and turnover s forecasts. In the second chapter, there is a more comprehensive reference to the tourist sector, with an analysis of tourist interest in Greece and abroad. The characteristics of tourism are quantitatively and qualitatively described, presenting analytic tables and comparisons of numerical sizes worldwide, classifying the greek reality in the sector of tourist industry. Then comes a review of the tourist product with correlations of data and forecasts for the future. Follows in the third chapter the examination of project s region with presentation of geomorphologic, historical and cultural information. The hotels potential on the island of Rhodes is also explored, compared with the general situation that occurs in the rest of Greece. The development of the tourist sector is evaluated, concerning to its influence not only in local but also in national economy. In the fourth chapter, is analyzed the project s background, describing the main idea, information for the company that is going to materialise the project and the selected strategy in order to be achieved the intended objectives. The hotel s mission is clarified, defining the offered services and focusing on the purchasing public. After that, there is a SWOT analysis, based on the specification of the main competitors, the expected purchases and the annual turnover, which is consisted of the strengths, the weaknesses, the opportunities and the threats that possibly the investment includes. The fifth chapter concerns to the company s organisational structure. There is a research on needs in human resources, the flow chart of the company is presented and so do the responsibilities that each one undertakes. Furthermore, is calculated the personal s cost, iii

5 permanent and seasonal, while simultaneously are indicated methods of human potential s management. The following chapter contains the required equipment for hotel s construction and operation, accompanied with tables of works and materials, concerning earthworks, technical works, substructural projects, mechanical equipment and supplies. In the seventh chapter there is an economical planning with company s general income and outcome, while an evidential timescale of the project is also presented. The eighth chapter deals with region s environmental issues, where a control of ecosystem s bearing capability, an estimate of environmental impacts that could occur during hotel s construction or operation and possible solutions are taking place. The financial analysis of the investment is conducted in the ninth chapter with a detailed description of the way of financing and the loan s characteristics. Moreover, the methods of net present value (NPV) and internal rate of return (IRR) are used in order to be evaluated the feasibility. A sensitivity analysis ensures project s success, as both NPV s and IRR s variation is calculated for two scenarios that differ from the expected one. The conclusions of the thesis and an evaluation of the project are contained in the tenth chapter. Finally, appendix A includes tables that have been mentioned in text s body, whereas appendix B includes extracts of the Development s Directive 3299/2004. iv

6 Πξόινγνο ηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ» ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κνπ αλαηέζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απφ ηελ θαζεγήηξηα θ. Καιθαθάθνπ Γιπθεξία. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε βάζε ην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεί ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλέγεξζε ελφο πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε λήζν Ρφδν ηνπ Ν. Γσδεθαλήζνπ. Δηδηθφηεξα, ε αθνξκή δφζεθε κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ «Γηαρείξηζε ηερληθψλ έξγσλ» θαη «Αμηνιφγεζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη εθκεηάιιεπζε έξγσλ» πνπ παξαθνινχζεζα ζην Β εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, ππήξμε πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά κνπ λα αζρνιεζψ κε κηα νινθιεξσκέλε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, εθαξκφδνληαο φζα δηδάρζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη δηεηζδχνληαο ζε θάζε πηπρή πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζέκα. Ζ εξγαζία αθνξά ζηε ρξήζε γλσζηψλ κελ κεζφδσλ, πνπ φκσο εθαξκφδνληαη κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη δεηνχκελα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο εθαξκνζκέλν εξεπλεηηθφ. Πξφθεηηαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε κηαο επέλδπζεο, πνπ πινπνηείηαη κε ηηο κεζφδνπο ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ θαζεγήηξηα θ. Γ. Καιθαθάθνπ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα δχν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ θαζεγεηή θ. Π. Παπατσάλλνπ θαη ηε ιέθηνξα θ.. Παπαπαχινπ Ησαθεηκίδνπ. Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2009 v

7 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε Abstract Πξόινγνο i iii v 1 Δηζαγσγή 1 2 Αλάιπζε ηεο αγνξάο Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζκνχ Κχθινη εξγαζηψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνηρεία ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ ΔΔ Παγθφζκηα εκπεηξία Πνξεία ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ Γηεξεύλεζε πεξηνρήο κειέηεο Γπλακηθή μελνδνρείσλ Ν. Γσδεθαλήζνπ Δμέιημε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ Πξννπηηθέο Ιζηνξηθό επελδπηηθνύ ζρεδίνπ Πεξηγξαθή ηεο ηδέαο Αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο Αληαγσληζηέο Πξφβιεςε πιεξφηεηαο Έζνδα Έμνδα Αλάιπζε SWOT Οξγάλσζε ηεο κνλάδαο Οξγαλσηηθή δνκή Γηεπζχλσλ χκβνπινο Γηεχζπλζε μελνδνρείνπ vi

8 5.1.3 Γηεχζπλζε πσιήζεσλ θαη «marketing» Γηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ Σκήκα ινγηζηεξίνπ Τπεχζπλνο θαη ηκήκα νξφθσλ Αλζξψπηλνη πφξνη Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Απαηηνύκελνη εμνπιηζκνί Γηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ Πξνκεζεπηέο Σερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ Πξνγξακκαηηζκόο έξγνπ Γεληθά έμνδα Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα Έιεγρνο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Πξνβιεπφκελα κέηξα Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε Υξεκαηνδφηεζε Γαλεηνδφηεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε Σακεηαθέο ξνέο Νεθξφ ζεκείν Καζαξή παξνχζα αμία Δζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο Αλάιπζε επαηζζεζίαο πκπεξάζκαηα 101 Βηβιηνγξαθία Πεγέο 103 Παξάξηεκα Α 106 Παξάξηεκα Β 139 vii

9 Κεθάιαην 1 Δηζαγσγή Ζ ππφ εμέηαζε επέλδπζε ζα ιάβεη ρψξα ζε νηθφπεδν ηεο Κηεκαηηθήο Πεξηθέξεηαο Αξραγγέινπ Ρφδνπ ηνπ Γήκνπ Αθάληνπ, ζηελ ηνπνζεζία Κνιχκπηα, έθηαζεο ,00 η.κ. θαη ζπλνιηθήο δφκεζεο 5.710,00 η.κ. Πξφθεηηαη γηα μελνδνρείν θαηεγνξίαο πέληε αζηέξσλ (5*), θιαζηθνχ ηχπνπ, δπλακηθφηεηαο 142 δσκαηίσλ θαη 284 θιηλψλ. Ζ επηινγή θαηαζθεπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο νθείιεηαη ζην φηη, φζν πςειφηεξε είλαη ε θαηάηαμή ηεο ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα θέξδε, θαζψο απμάλεηαη αληίζηνηρα ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο κέζεο δηαλπθηέξεπζεο θαη ησλ εζφδσλ. Δπηπξφζζεηα, ηα μελνδνρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ απνδεδεηγκέλα θαιχηεξε απνξξνθεηηθφηεηα πφξσλ ζε ζρέζε κε ηα μελνδνρεία θαηψηεξσλ θαηεγνξηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζεζία, ην νηθφπεδν απέρεη 20,0 ρηιηφκεηξα (km) απφ ην δηεζλέο αεξνδξφκην «Γηαγφξαο» ηνπ Παξαδεηζίνπ, πνπ έρεη δπλαηφηεηα λπρηεξηλψλ πηήζεσλ. Δπίζεο, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 20,0 km απφ ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ. Έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θαζψο ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ζπλδένπλ ην μελνδνρείν κε ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ θαη φιεο ηηο γχξσ πεξηνρέο. ε απφζηαζε 2,0 km πεξίπνπ απφ ην φξηα ηνπ νηθνπέδνπ βξίζθεηαη ε πεξηνρή ησλ Δπηά Πεγψλ θαη ζε απφζηαζε 1,5 km ην ζεξαπεπηήξην Κνιπκπίσλ. Ζ παξαιία Κνιπκπίσλ απέρεη πεξίπνπ 1,5 km θαη ην γήπεδν γθνιθ Αθάληνπ Ρφδνπ 1,5 km. Κχξηνο ζηφρνο είλαη λα παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο νη πεξηζζφηεξεο δπλαηέο αλέζεηο κέζα ζε έλα πνιπηειέο πεξηβάιινλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη ζην κέγηζην βαζκφ νη αλάγθεο ηνπο (δηακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο), αθελφο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ηνπ μελνδνρείνπ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ ελ γέλεη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ λεζηνχ. Χο ζηξαηεγηθή επηιέγεηαη ε δηαθνξνπνίεζε κε εζηίαζε ζηνπο πειάηεο ησλ αλψηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ επηπέδσλ, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο αληαγσληζηέο, ψζηε λα ππάξρεη δηαθξηηή αλαγλσξηζηκφηεηα. εκεησηέν δε φηη ηα μελνδνρεία πνιπηειείαο είλαη νιηγάξηζκα ζηε λήζν Ρφδν. Αθφκα θαη αλ ππάξμεη ζην κέιινλ κεγαιχηεξνο αξηζκφο αληαγσληζηψλ, νη νπνίνη ζα επηρεηξήζνπλ λα αληηγξάςνπλ ην πξντφλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηελ πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν, ην ππφ κειέηε μελνδνρείν ζα έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ζηαζεξφ πειαηνιφγην, δεδνκέλεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη. 1

10 ηελ ελ ιφγσ μελνδνρεηαθή κνλάδα πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ: 1. Κηίξην ππνδνρήο (reception) 2. Δζηηαηφξηα (2) 3. πγθξφηεκα θαηαζηεκάησλ 4. Γπκλαζηήξην, καζάδ, ζάνπλα (spa) 5. πγθξφηεκα αζινπαηδηψλ 6. Δμσηεξηθέο πηζίλεο (2) «beach bar» 7. Γεμακελή λεξνχ 8. Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην θφζηνο ησλ ,00, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα έξγα ππνδνκήο, ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαξξχζκηζε ησλ δσκαηίσλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηεο κνλάδαο, ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ, ην θφζηνο ησλ κειεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ην θεθάιαην θίλεζεο πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. χκθσλα κε ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004, ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα εληαρζεί ε επέλδπζε, ζα επηρνξεγεζεί ην 55% ηνπ πνζνχ ησλ Απφ ηα ππφινηπα, ην 25,5% ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε ίδηα θεθάιαηα θαη ην ππφινηπν 19,5% κε καθξνπξφζεζκν δάλεην απφ ηξάπεδα. Ζ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζε δχν (2) έηε. Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα είλαη απφ ηνλ Μάην κέρξη ηνλ Οθηψβξην, θαη ε κέζε ηηκή αλά θιίλε ζα είλαη 83,33. Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη λα απαζρνιεζεί ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα ππνινγίδεηαη ζε 5 άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ζε 58 άηνκα εμάκελεο απαζρφιεζεο. Σα έζνδα ηνπ μελνδνρείνπ ζα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα δσκάηηα, ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο, ην «beach bar», ην γπκλαζηήξην, ηα ζπλέδξηα θαη ην «spa». ηε δηάξθεηα ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο, ηα ζπλνιηθά έζνδα πξνβιέπεηαη λα είλαη ,64, ,70, ,85, ,97, ,50, ελψ αληίζηνηρα ε κέζε πιεξφηεηα 43,2%, 46,0%, 46,7%, 47,9%, 48,3%. Ζ μελνδνρεηαθή κνλάδα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηελ ήδε εγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή κειέηε, ε αλέγεξζή ηεο δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ, αθνχ δελ παξάγνληαη επηβιαβείο ξχπνη, ελψ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη ε κνλάδα ρξεζηκνπνηεί βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Ζ δε αξρηηεθηνληθή κνξθή ησλ λέσλ θηηζκάησλ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ. πκπεξαζκαηηθά, ην ππφ κειέηε μελνδνρείν αλακέλεηαη λα απνηειέζεη έλα έξγν κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή, κε άκεζα θαη έκκεζα νθέιε γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη θαη επέθηαζε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. 2

11 Κεθάιαην 2 Αλάιπζε ηεο αγνξάο Ο ηνπξηζκφο είλαη ν δπλακηθφηεξνο θαη αληαγσληζηηθφηεξνο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ εθηηκάηαη φηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θιάδν παξαγσγήο, θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν εμαγψγηκν πξντφλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπληειέζηεθε κε ξπζκνχο πςειφηεξνπο ηεο αχμεζεο ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ. ήκεξα εθηηκάηαη φηη ν ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην 12% ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, παξάγεη ην 6% ηνπ παγθφζκηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο θαη πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ην 7% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο δηεζλψο. ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ηφζν ζην ΑΔΠ φζν θαη ζηελ απαζρφιεζε, ππεξβαίλεη ην 15%. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο ησλ λεζησηηθψλ θαη παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, απνηειεί ζεκαληηθή πεγή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ ελδνγελή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ Πεξηθέξεηα Γσδεθαλήζσλ παξνπζηάδεη κεξίδην 17,3% επί ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ θιηλψλ ηεο ρψξαο. ζνλ αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ην 2006 παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζην Ν. Γσδεθαλήζνπ, πνπ αλέξρεηαη ζε άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ εκεδαπνί θαη αιινδαπνί ηνπξίζηεο. Απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ε Διιάδα εηεζίσο δέρεηαη πεξηζζφηεξνπο απφ 14 εθαη. ηνπξίζηεο, γεγνλφο πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζηε 15 ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ). Έηζη, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο θιίκαθαο, πνιχκνξθεο θαη ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο δηακνλήο θάζε επηζθέπηε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (ΔΤΔ), ην 2006 αθίρζεζαλ ζε ζπιινγηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο αιινδαπνί θαη εκεδαπνί ηνπξίζηεο, ελψ ζε φια ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο 3

12 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαλπθηεξεχζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ην 73,5% πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αιινδαπνχο ηνπξίζηεο. Δπνκέλσο, θχξηνο ηξνθνδφηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο θαη ζπγθεθξηκέλα νη αιινδαπνί ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξαο καο θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. [3], [18], [35] 2.1 Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζκνύ Έρεη απνδεηρζεί φηη ην θφζηνο απνηειεί ηνλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα επηινγήο ηεο Διιάδαο σο ρψξαο πξννξηζκνχ, θπξίσο φηαλ ν ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ αθνξά ηελ αλαςπρή θαη ηε δηαζθέδαζε. Καηά ηελ πεξίνδν ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο κέζεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο αλά άθημε θαηά 2,4 θνξέο ζε ζρέζε κε ην Καηά ηελ ίδηα απηή πεξίνδν παξαηεξείηαη ζχγθιηζε ηεο κέζεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ζε φιεο ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο γχξσ απφ ην πνζφ ησλ 700 δνιαξίσλ ΖΠΑ αλά άθημε, κε κφλε εμαίξεζε ηελ Πνξηνγαιία πνπ βξίζθεηαη ζε αξθεηά ρακειφηεξα επίπεδα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, νη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο ην 2006 αλήιζαλ ζε εθαη., απμεκέλεο θαηά 7,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ην ίδην έηνο, ε κέζε δαπάλε αλά αιινδαπφ ηνπξίζηα δηακνξθψζεθε ζε 807,08, απμεκέλε θαηά 1,4% ζε ζρέζε κε ην Ζ κεγάιε κάδα ησλ επηζθεπηψλ πνπ ζηεξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ έξρεηαη ζηελ Διιάδα γηα ηα γεσθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηε θηινμελία θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, επηιέγνληαο θαηά θχξην ιφγν παξαιηαθέο πεξηνρέο θαη λεζηά. ηελ εμππεξέηεζε απηήο ηεο δήηεζεο είλαη ζηξακκέλν ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, ελψ κηθξή δήηεζε δηαθηλνχλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ θίλδπλν εχθνιεο ππνθαηάζηαζεο απφ άιιεο ρψξεο. Σα δηαθνξνπνηεκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα (αγξνηνπξηζκφο, ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ηαηξηθφο ηνπξηζκφο) έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ρσξίο λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην ζπλνιηθά πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφ ή κεζαίν κέγεζνο, κε αδπλακία αμηνπνίεζεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζθνπνχ, παξαδνζηαθέο δνκέο νξγάλσζεο, δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα θαη ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο επηκφξθσζεο ή επαξθνχο επηρεηξεκαηηθήο εκπεηξίαο. Σν κηθξφ απηφ κέγεζνο απνηειεί εκπφδην ηφζν ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, φζν θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ηνκέα απνηειεί ε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπ θαη ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο δήηεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 4

13 κεξηδίνπ ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ, εηδηθφηεξα κεηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαδήηεζεο λέσλ αγνξψλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνκέα απνηειεί ε πςειή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη θπξίσο ζηε λεζησηηθή Διιάδα, κε ζπλέπεηα ηελ άληζε αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ. Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη παξά ηα ζπλερηδφκελα δηαξζξσηηθά ηεο πξνβιήκαηα, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο ησλ λεζησηηθψλ θαη παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, απνηειεί ζεκαληηθή πεγή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζπκβάιινληαο ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ ελδνγελή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κεγάιεο απεηιέο, νη νπνίεο πεγάδνπλ θπξίσο απφ απμαλφκελεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα δηαθνξνπνηήζεη θαη λα αλαβαζκίζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, εμαξηάηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πςειήο πνηφηεηαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ, νη κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην 2006 ζε νιφθιεξε ηε ρψξα αλήιζαλ ζε έλαληη κνλάδσλ ην 2003, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία 522 λέσλ μελνδνρείσλ ζε δηάζηεκα 4 εηψλ. Σν 36% ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ην 45,5% αλψλπκεο εηαηξείεο θαη νη ππφινηπεο είλαη νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξείεο. Αθφκα, ην 92,4% αλήθεη ζε Έιιελεο θαη ην ππφινηπν ζε μέλνπο νκίινπο, ελψ ην 36,0% ησλ μελνδνρείσλ ρηίζηεθαλ πξηλ ην 1980, ην 28,6% ηελ πεξίνδν , ην 25,8% ηελ πεξίνδν θαη ην ππφινηπν 9,6% απφ ην 2000 θαη χζηεξα. ιεο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, φπσο θαη ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη δηακεξίζκαηα, ππφθεηληαη ζε δηαβαζκίζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. θαη θαηαηάζζνληαη ζε: 1. Σάμεηο (παιηφ ζχζηεκα θαηάηαμεο): Lux, Α, Β, Γ, Γ, Δ 2. Αζηέξηα (λέν ζχζηεκα θαηάηαμεο): 5*, 4*, 3*, 2*, 1* εκεηψλεηαη φηη απφ ηε ζθνπηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηα μελνδνρεία ηάμεο Πνιπηειείαο (Lux) αληηζηνηρνχλ ζε 5*, ηα Α ζε 4*, ηα Β ζε 3*, ηα Γ ζε 2* θαη ηα Γ θαη Δ ζε 1*. Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαηάηαμεο κε ην λέν ζχζηεκα, νξηζκέλα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παιαηά θαη νξηζκέλα ηε λέα θαηάηαμε. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηα μελνδνρεία δηαθξίλνληαη ζηα αζηηθά, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε αζηηθά θέληξα θαη ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα νιφθιεξν ην ρξφλν, ζε αληίζεζε κε ηα μελνδνρεία επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ιεηηνπξγνχλ ζε παξαζαιάζζηεο θαη θπξίσο λεζησηηθέο πεξηνρέο. ζνλ αθνξά ην 5

14 ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ μελνδνρείσλ, ζηελ Διιάδα εθηφο απφ ηηο ακηγψο ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο έληνλε είλαη ε παξνπζία μέλσλ αιπζίδσλ. εκεηψλεηαη φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν ηδηνθηήηεο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο αλαζέηεη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζή ηεο ζε ηξίηνπο. Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαηά θαηεγνξία, ηα πεξηζζφηεξα είλαη μελνδνρεία 2*, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλήιζε ην 2006 ζε κε 50,0% κεξίδην επί ηνπ ζπλφινπ θαη θιίλεο. Αθνινχζεζαλ ηα μελνδνρεία 3* κε κνλάδεο κε κεξίδην 19,6% θαη ηα μελνδνρεία 1* κε κνλάδεο κε κεξίδην 18,2%. Σα μελνδνρεία 4* ήηαλ ιηγφηεξα ην 2006 κε 994 κνλάδεο, ελψ αθφκε ιηγφηεξα ήηαλ ηα 5* κε 176 κνλάδεο. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, πνπ θέξνπλ ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα έρνπλ αλαθαηληζηεί θαη εθζπγρξνληζηεί πξφζθαηα θαη δηαζέηνπλ ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. [23], [34], [38] Πίλαθαο 2.1.1: Βαζηθά κεγέζε μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο ζε Διιάδα θαη ΔΔ Έηνο Μνλάδεο/Κιίλεο Διιάδα ΔΔ15 ΔΔ Μνλάδεο Κιίλεο Μέζν Μέγεζνο Μνλάδεο Κιίλεο Μέζν Μέγεζνο Μνλάδεο Κιίλεο Μέζν Μέγεζνο Μνλάδεο Κιίλεο Μέζν Μέγεζνο Πεγή: [28] 6

15 2.2 Κύθινη εξγαζηώλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ Καηά ηα έηε παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαη ζπλαθψλ κνλάδσλ θαηά 9,2%, ελψ ε ζπλνιηθή κεηαβνιή γηα ηελ πεξίνδν είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 35,7%. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ην κεξίδην ηεο ρψξαο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ζπλαθψλ θαηαιπκάησλ ην 2004 αλήιζε ζην 4,4% απφ 4,1% πνπ ήηαλ ην Σν 2006, ην κέζν κέγεζνο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ παξακέλεη ζηαζεξφ ζπγθξηηηθά κε ην 2005, ιφγσ ηεο κηθξήο αχμεζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Δθηφο απφ ηα πάζεο θχζεσο θαηαιχκαηα, ε εγρψξηα ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ππνζηεξίδεηαη απφ έλα θχθισκα ππνθιάδσλ απνθιεηζηηθήο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηα αθφινπζα κεγέζε: ηνπξηζηηθά γξαθεία, 750 ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ, γξαθεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ Η.Υ. ρσξίο νδεγφ, 200 λαπινκεζηηηθά γξαθεία γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε πεξηζζνηέξσλ απφ ζθαθψλ αλαςπρήο, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αλακλεζηηθψλ πάζεο θχζεσο, δηπισκαηνχρνη μελαγνί σο αηνκηθνί επαγγεικαηίεο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ πεξίπνπ επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο, πνπ εμππεξεηνχλ έκκεζα ηελ εγρψξηα ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. Δπηπιένλ, ηελ εηήζηα ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε ππνζηεξίδεη κηα πιεζψξα εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο αλσδνκήο, φπσο ζπλεδξηαθά θέληξα, αίζνπζεο ζπλεδξίσλ κηθξφηεξσλ κεγεζψλ, ηλζηηηνχηα νκνξθηάο, γήπεδα γθνιθ, θαδίλν θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ καξίλεο, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ηακαηηθέο πεγέο θαη ηφπνπο ηνπξηζηηθήο επίζθεςεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζηελ Διιάδα. ην αλαθεξφκελν θχθισκα ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ ηα επνρηθά πξνζθεξφκελα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, κε απνθιεηζηηθήο ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο, φπσο ηξάπεδεο, νδηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ηαρπδξνκηθέο θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο, πξαηήξηα θαπζίκσλ, θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ππεξεζίεο αεξνδξνκίσλ, ιηκέλσλ θαη ζηαζκψλ θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θιάδσλ κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θιάδσλ παξαγσγήο θεθαιαηνπρηθψλ πξντφλησλ. ρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ηεο ρψξαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2006, επί ζπλφινπ θιηλψλ, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο ιεηηνχξγεζαλ θιίλεο (κεξίδην 21%) θαη αθνινπζνχλ νη Πεξηθέξεηεο ησλ 7

16 Γσδεθαλήζσλ κε θιίλεο (κεξίδην 17,3%), ηεο Μαθεδνλίαο κε θιίλεο (κεξίδην 13,9%) θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο κε θιίλεο (κεξίδην 13,4%). Πίλαθαο 2.2.1: Δμέιημε μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ Διιάδαο αλά θαηεγνξία Έηνο 5* 4* 3* 2* 1* ύλνιν Πεγή: [34] Πίλαθαο 2.2.2: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ Διιάδαο (2006) Πεξηνρή πλνιηθέο Μνλάδεο πλνιηθέο Κιίλεο ηεξεά Πεινπφλλεζνο Ηφλην Ήπεηξνο Αηγαίν Κξήηε Γσδεθάλεζα Κπθιάδεο Θεζζαιία Μαθεδνλία Θξάθε ύλνιν Πεγή: [34] χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ζπγθξίλνληαο ηνπο Πίλαθεο Α.1 έσο Α.6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή αλά θαηεγνξία, νη πεξηζζφηεξεο θιίλεο 5* βξίζθνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο γηα ην 2006 ( κεξίδην 31% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ 5*), ελψ ηα Γσδεθάλεζα ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ 4* ( κεξίδην 29,7%). ηηο θαηεγνξίεο 3* θαη 2*, νη πεξηζζφηεξεο θιίλεο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζηελ Κξήηε ( κεξίδην 18% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ 3* θαη κεξίδην 19,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ 2*), ελψ ε Μαθεδνλία παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ θαηεγνξία 1* ( κεξίδην 8

17 32,3%). Ο Ν. Γσδεθαλήζνπ δηαζέηεη ζπλνιηθά 999 μελνδνρεία εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ 16 κνλάδεο 5* θαη 155 κνλάδεο 4*, ελψ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα είλαη κέζεο πξνο ρακειήο θαηεγνξίαο. πλνιηθά, ζην Ν. Γσδεθαλήζνπ ππάξρνπλ δσκάηηα κε θιίλεο. Χο πξνο ηνπο θχθινπο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο, ε δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο μελνδνρεηαθήο αγνξάο κέρξη θαη ην 2001 δηθαηνινγείηαη απφ ηε ζπλερή άλνδν ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηελ ηεηξαεηία Χζηφζν, ε εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη ην 2002 θαη ην 2003, έηε θαηά ηα νπνία παξαηεξείηαη θάκςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηε ρψξα καο, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο λα βαίλεη κεηνχκελν. Σε ρξνληά ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο απμήζεθε κφιηο θαηά 3,6% ζε ζρέζε κε ην 2003, θαζψο νη απψιεηεο ζηα μελνδνρεία 4* θαη 3* αληηζηαζκίζηεθαλ απφ ηελ αχμεζε ζηα έζνδα ησλ μελνδνρείσλ 5* θαη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο αξθεηψλ λέσλ κνλάδσλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. ζνλ αθνξά ην 2005, ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηε ρψξα θαη θαη επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ζπληέιεζε ζηελ άλνδν ηεο αγνξάο θαηά 11,7%, εηθφλα ε νπνία θαίλεηαη λα επαλαιακβάλεηαη θαη θαηά ην 2006 κε αληίζηνηρε αχμεζε 11,8%. Βάζεη έξεπλαο ηεο Hellastat ζε δείγκα επηρεηξήζεσλ, θαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο γηα ην 2006 απμήζεθε θαηά 5,8%, κε ην 75% ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο λα βειηηψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο έλαληη ηνπ Δπίζεο, ε κέζε κεηαβνιή ηελ πεξίνδν αλά εηαηξεία μεπέξαζε κε 7,9% ηελ αληίζηνηρε ηεο ηξηεηίαο , πνπ ήηαλ ζην 6,7%. Ζ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απηφ είλαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα παλειιαδηθήο έξεπλαο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δηελήξγεζε ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ θαη Πξνβιέςεσλ ηεο ηξάπεδαο Eurobank. Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ Οθησβξίνπ 2006, ζε δείγκα 89 μελνδνρείσλ θαη 54 επηρεηξήζεσλ νηθνγελεηαθψλ κνλάδσλ θαη αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 9 ρηιηάδεο μελνδνρεία, κε 329 ρηιηάδεο δσκάηηα θαη 680 ρηιηάδεο θιίλεο. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη φζα πεξηζζφηεξα αζηέξηα δηαζέηεη έλα μελνδνρείν ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα θέξδε ηνπ, ελψ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηε κέζε δηαλπθηέξεπζε θαη ζηα έζνδα. Δπηπξφζζεηα, ηα ζπλνιηθά έζνδα απμάλνληαη πην πνιχ απφ ηε κέζε δηαλπθηέξεπζε ζηα μελνδνρεία 5*, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα μελνδνρεία απηά έρνπλ θαιχηεξε απνξξνθεηηθφηεηα πφξσλ ζε ζρέζε κε ηα μελνδνρεία ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ. [14], [20], [30], [39] 9

18 2.3 ηνηρεία ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ ΔΔ Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ απαζρφιεζε θαη ην ΑΔΠ ησλ 25 ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο ηεο ΔΔ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ ηφζν ζην ΑΔΠ, φζν θαη ζηελ απαζρφιεζε ππεξβαίλεη ην 11% θαηά κέζν φξν, ελψ ζηελ Διιάδα ην 15%. Πίλαθαο 2.3.1: Ο ηνπξηζκφο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε ρψξεο ηεο ΔΔ Υώξεο Πνζνζηό ΑΔΠ Πνζνζηό ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο Κχπξνο 23,30% 29,70% Κξναηία 20,10% 23,10% Ηζπαλία 17,80% 19,10% Απζηξία 16,60% 19,10% Πνξηνγαιία 15,20% 17,70% Διιάδα 15,10% 15,90% Πεγή: [37] Σν κέγεζνο ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ ζηελ Διιάδα ην 2004 ήηαλ 8.821,9 εθαη. επξψ, αληηζηνηρψληαο ζην 7,6% ηεο εζληθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. ε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ην κέγεζνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. Σν 1995 ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ήηαλ 6,53%, ελψ ην 2000 είρε θηάζεη ζην 6,87%. ηελ ΔΔ αληίζηνηρα, ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο παξνπζίαζε κείσζε θαηά ηελ πεξίνδν θαη απφ 2,64% ην 1995 κεηψζεθε ζε 2,42% ην

19 Πίλαθαο 2.3.2: Γηαρξνληθή εμέιημε ζπκκεηνρήο θιάδνπ μελνδνρείσλ εζηηαηνξίσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζε εθαη. ) Έηνο πκκεηνρή ζην ΑΔΠ Διιάδα ΔΔ15 ΔΔ χλνιν θιάδσλ , Ξελνδνρεία εζηηαηφξηα 5.421, Μεξίδην θιάδνπ ζην ζχλνιν 6,53% 2,70% 2,60% χλνιν θιάδσλ , Ξελνδνρεία εζηηαηφξηα 6.658, Μεξίδην θιάδνπ ζην ζχλνιν 6,87% 2,60% 2,60% χλνιν θιάδσλ , Ξελνδνρεία εζηηαηφξηα 8.821, Μεξίδην θιάδνπ ζην ζχλνιν 7,57% 2,50% 2,40% Πεγή: [28] χκθσλα κε ζηνηρεία έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Eurostat, ην 2006 ζηελ Διιάδα απαζρνινχληαη εηεζίσο πεξί ηα άηνκα ζηνλ θιάδν ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ θιάδν αληηπξνζσπεχεη ην 3,7% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηνπ θιάδνπ ζηελ ΔΔ, ελψ ην κεξίδην ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο είλαη 2,2%. Ζ απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο σο εμήο: 58,6% σο κηζζσηνί, 31,2% σο απηναπαζρνινχκελνη θαη 10,2% είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ, ην 92,8% ζηνλ θιάδν έρεη πιήξε απαζρφιεζε θαη ην ππφινηπν 7,2% εξγάδεηαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. ηελ απαζρφιεζε απηή ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε απαζρφιεζε ζε θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ), ν ππνινγηζκφο ησλ ζέζεσλ έκκεζεο απαζρφιεζεο γηα ην έηνο 2000 έδσζε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 11

20 Πίλαθαο 2.3.3: Τπνινγηζκφο ζέζεσλ έκκεζεο απαζρφιεζεο Ξελνδνρεηαθά Καηαιχκαηα Βνεζεηηθά Καηαιχκαηα Δπηρεηξεκαηίεο Κιάδνπ Καηαιπκάησλ Πξαθηνξεία Οδηθέο Μεηαθνξέο Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο Λνηπέο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ύλνιν Άκεζεο Πιήξνπο Απαζρόιεζεο Άκεζε Μεξηθή Απαζρόιεζε Έκκεζε Απαζρόιεζε Γεληθό ύλνιν Πεγή: [36] ε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2006, κπνξεί λα εθηηκεζεί φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ. Δπεηδή, φκσο, αξθεηέο απφ απηέο ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο είλαη επνρηθέο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα θηάλεη ηηο ε ζρέζε κε ην 2000, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ηνπ θιάδνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλνο θαηά 11,4%, ρσξίο ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά. Αληίζεηα, ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίδεηαη ζε ζρέζε κε ην 1993, κηαο θαη ηφηε ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ απαζρφιεζε ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ήηαλ 5,5%. Έθηνηε, παξαηεξείηαη ζηξνθή ηεο απαζρφιεζεο πξνο ηνλ θιάδν, ν νπνίνο γηα ηε πεξίνδν εκθαλίδεη κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο χςνπο 3,5%. [20], [22], [31], [32] 2.4 Παγθόζκηα εκπεηξία Σν ζθεληθφ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, κεηά ην 2001, αζθεί νηθνλνκηθή πίεζε ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Απνηέιεζκα ηεο πίεζεο απηήο είλαη ε πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ αιιά θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 12

21 ηνηρεία πνπ επεξέαζαλ θαη ζα επεξεάζνπλ ηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά ηα εξρφκελα έηε είλαη νη κεηαβνιέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ε ππεξηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, θαζψο θαη ε ζπλερήο άλνδνο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, γεγνλφηα ηα νπνία δχζθνια ζα αθήζνπλ αλεπεξέαζηεο ηηο αγνξέο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη γηα αθφκα κηα ρξνληά ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ), πνπ δφζεθαλ πξφζθαηα ζηε δεκνζηφηεηα. Ζ πξνβιεπφκελε αλάπηπμε ζα ζπλερηζηεί κέρξη ην 2020, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 4,1% εηεζίσο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΠΟΣ, ζηα 578 εθαηνκκχξηα αλήιζε ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ παγθνζκίσο θαηά ηνπο πξψηνπο νθηψ κήλεο ηνπ 2006, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά ηελ νπνία ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο έρεη αλέιζεη ζηνλ αξηζκφ ξεθφξ ησλ 806 εθαηνκκπξίσλ. Σηο θαιχηεξεο επηδφζεηο παξνπζίαζε ε αθξηθαληθή ήπεηξνο, φπνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 9,8% ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζεκεηψζεθαλ ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, ελψ ζηε Βφξεηα Αθξηθή ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ ζην Μαξφθν απμήζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηφλ ηεο Σπλεζίαο, κε πνζνζηά 9,3% θαη 2,6% αληίζηνηρα. Αθνινχζεζε ζε επηδφζεηο ε πεξηνρή ηεο Αζίαο Δηξεληθνχ, κε αχμεζε 8,3% ζηνπο νθηψ πξψηνπο κήλεο, ελψ αχμεζε 6% ζεκείσζε ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ζ γεξαηά ήπεηξνο ζεκείσζε ε αχμεζε 3,1%, ελψ ε θίλεζε ζηε βφξεηα Δπξψπε απμήζεθε θαηά 6% θαη ζηε λφηηα Δπξψπε θαηά 6%. Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Ακεξηθή απμήζεθε θαηά 2,5%. Ζ αχμεζε 8,7% πνπ θαηεγξάθε ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή, 8,1% ζηε Νφηηα Ακεξηθή θαη 5,1% ζηε Καξατβηθή, αληηζηάζκηζαλ ηε κείσζε ζε πνζνζηφ 4,1% ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηνλ Καλαδά θαη ζε πνζνζηφ 3,8% απηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ην Μεμηθφ. Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηηο ΖΠΑ απμήζεθε θαηά 4,3%. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο ζεκείσζαλ αχμεζε εζφδσλ ην 2006, πνπ ζε θάπνηεο πεξηνρέο μεπέξαζε ην 20% ζε ζρέζε κε ην Σηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο παγθφζκηαο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο γηα ην 2006 αλαθνίλσζε ε KPMG ζηελ εηήζηα κειέηε ηεο «THE BENCH». χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα μελνδνρεία ηνπ Λνλδίλνπ ήηαλ εθείλα πνπ θαηέγξαςαλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ Δπξψπε. Σα έζνδα αλά δηαζέζηκν δσκάηην (RevPAR) ζην Λνλδίλν θπκάλζεθαλ ζηα 166,6, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 18,5% ζε ζρέζε κε ην Σα λνχκεξα απηά πξνέθπςαλ απφ ηε κέζε ηηκή δσκαηίνπ πνπ ήηαλ 205,30, ελψ νη πιεξφηεηεο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο, θηλνχκελεο ζην 81,7%. Γεχηεξε ζηελ θαηάηαμε έξρεηαη ε Μφζρα, πνπ ηα μελνδνρεία ηεο είραλ ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή δσκαηίνπ ζηελ Δπξψπε, θηάλνληαο 222,53, ελψ ην RevPAR ζηε ξσζηθή πφιε αλήιζε ζηα 161,78, απμεκέλν θαηά 15,1%. ηελ ηξίηε ζέζε βξέζεθε ην Νηνπκπάη, κε ηα έζνδα αλά δηαζέζηκν δσκάηην λα θηάλνπλ ηα 156,03. Με ζεηηθά απνηειέζκαηα έθιεηζε ην 2006 θαη γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν. 13

22 πλνιηθά ζηελ Δπξψπε ε αχμεζε θαηά RevPAR ήηαλ 11,61%, ζηηο ΖΠΑ 7,5%, ζηελ Αζία θαη ζηνλ Δηξεληθφ 20,12%. Πίλαθαο 2.4.1: Έζνδα αλά δηαζέζηκν δσκάηην ζε Δπξψπεο θαη Μ. Αλαηνιήο (ζε ) Α/Α ΠΟΛΖ ΓΗΑΦΟΡΑ 1 ΛΟΝΓΗΝΟ 139,22 166,63 19,69% 2 ΜΟΥΑ 140,62 161,78 15,05% 3 ΝΣΟΤΜΠΑΗ 137,93 156,03 13,12% 4 ΠΑΡΗΗ 134,23 152,36 13,51% 5 ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ 91,48 104,27 13,98% 6 ΔΓΗΜΒΟΤΡΓΟ 94,81 101,32 6,87% 7 ΜΠΑΘ 87,65 96,13 9,67% 8 ΓΟΤΒΛΗΝΟ 89,17 95,2 6,76% 9 ΒΔΡΟΛΗΝΟ 72,77 93,53 28,53% 10 ΒΗΔΝΝΖ 82,68 92,14 11,44% 11 ΜΑΝΣΔΣΔΡ 86,22 90,15 4,56% 12 ΜΠΔΛΦΑΣ 75,89 85,89 13,18% 13 ΠΡΑΓΑ 83,49 85,1 1,93% 14 ΡΧΜΖ 77,45 80,77 4,29% 15 ΑΜΒΟΤΡΓΟ 67,84 80,33 18,41% Πεγή: [33] Ζ Διιάδα εκθαλίδεηαη λα πξνεγείηαη ζε επίδνζε φισλ ησλ άκεζα αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ, ελψ αληίζηνηρεο επηδφζεηο κε απηέο ηεο Διιάδαο εκθαλίδεη κφλν ε Πνξηνγαιία. Οη άιιεο ρψξεο εκθαλίδνπλ αχμεζε απφ 0,8% έσο 5%. Ζ επίδνζε απηή, ηξίηε ζπλερήο ζε φξνπο ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ, έρεη ελδερνκέλσο ζέζεη ηελ ηνπξηζηηθή Διιάδα ζε ηξνρηά δπλεηηθήο καθξνπξφζεζκεο αλνδηθήο πνξείαο, πξνζδίδνληαο νξαηή δπλακηθή ζηνλ ηνκέα. Ζ χπαξμε πςεινχ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο αληαλαθιάηαη ζε πνιηηηθέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηηο βαζηθέο ππνδνκέο. ζν γηα ηελ Σνπξθία, ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), ε παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ, ππνγξακκίδεη ηελ εκπεηξηθψο ππνζηεξηδφκελε ηάζε θαηά ηελ νπνία εμαηξεηηθά πςειέο 14

23 επηδφζεηο ζε θάπνηα έηε αθνινπζνχληαη απφ κηα πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα κε θαηλφκελα αθφκε θαη αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ ζε αθίμεηο θαη εηζπξάμεηο. Με βάζε ζηνηρεία έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε Eurobank, ν αξηζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ, είλαη δεθαπιάζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Σνπξθίαο θαη δηπιάζηνο ηεο Ηζπαλίαο, πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο Έιιελεο μελνδφρνπο σο νη θχξηεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο. Οη Έιιελεο μελνδφρνη ζεσξνχλ φηη νη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηηο ρψξεο απηέο απνηειεί ην θχξην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. ην παξαθάησ γξάθεκα, ηα πνζνζηά αληηθαηνπηξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ Διιήλσλ μελνδφρσλ ζηελ εξψηεζε πνηα ρψξα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή. Γηάγξακκα 2.4.1: Αληαγσλίζηξηεο ρψξεο Πεγή: [34] 2.5 Πνξεία ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηα έηε , ν αξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, μελνδνρείσλ, νκνεηδψλ θαηαιπκάησλ θαη θαηαιπκάησλ άιισλ εηδψλ, ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 25 θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ζε θάπνηεο άιιεο φκνξεο ρψξεο εμειίζζεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. Σν ζχλνιν ησλ πεξηγξαθφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζεκείσζε αχμεζε, απφ ην 2005 ζε ην ζνλ αθνξά ηε κεηαβνιή πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, θαίλεηαη πσο κεγάιεο απμήζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ ελ ιφγσ θαηαιπκάησλ παξνπζηάζηεθαλ ζε θξάηε, φπσο ε Λεηνλία (κε ξπζκφ κεηαβνιήο 16,2% ηε ρξνληθή πεξίνδν ), ε Ληζνπαλία (25,4%), ε Πνισλία (15,5%), ε Βνπιγαξία (20%) θαη ε ινβελία κε κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 10,4%. Μεηψζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο παξαηεξήζεθαλ ζηελ Κχπξν, ηεο νπνίαο ν αξηζκφο θαηαιπκάησλ ζπξξηθλψζεθε θαηά 9,5% απφ ην 2005 έσο ην 2006, ελψ ζηε ινβαθία παξαηεξήζεθαλ κεηψζεηο θαηά 1,5%. Ζ Διιάδα δηαηεξεί κία κέζε αιιά ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε, ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%. 15

24 Πίλαθαο 2.5.1: Αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο EU-25 Βέιγην Σζερία Γαλία Γεξκαλία Δζζνλία Διιάδα Ηζπαλία Γαιιία Κξναηία Ρνπκαλία Μεηαβνιή 2003/ ,70% 4,00% 0,00% 4,50% 5,30% 53,80% 11,70% 20,00% 2,30% - - Ηξιαλδία Ηηαιία Κύπξνο Λεηνλία Ληζνπαλία Λνπμεκβ. Οπγγαξία Μάιηα Οιιαλδία Σνπξθία Ηζιαλδία M/Γ Μεηαβνιή 2003/ ,60% 48,80% 34,40% -0,50% - -3,50% 20,70% - -13,20% Απζηξία Πνισλία Πνξηνγαιία ινβελία ινβαθία Φηλιαλδία νπεδία Ζλ. Βαζίιεην Βνπιγαξία Ληρηελζηάηλ Ννξβεγία Μεηαβνιή 2003/2006-2,10% 9,10% 9,80% -3,60% -4,50% 1,30% 8,30% - 76,10% 12,20% 7,30% Πεγή: [28] 16

25 Πίλαθαο 2.5.2: Αξηζκφο θιηλψλ ζπλφινπ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο EU-25 Βέιγην Σζερία Γαλία Γεξκαλία Δζζνλία Διιάδα Ηζπαλία Γαιιία Κξναηία Ρνπκαλία Μεηαβνιή 2003/ ,30% -30,80% -1,90% 5,00% 11,80% 113,10% 8,20% 17,80% 3,10% - - Ηξιαλδία Ηηαιία Κύπξνο Λεηνλία Ληζνπαλία Λνπμεκβ. Οπγγαξία Μάιηα Οιιαλδία Σνπξθία Ηζιαλδία Μεηαβνιή 2003/ ,40% ,70% - -13,20% Απζηξία Πνισλία Πνξηνγαιία ινβελία ινβαθία Φηλιαλδία νπεδία Ζλ. Βαζίιεην Βνπιγαξία Ληρηελζηάηλ Ννξβεγία Μεηαβνιή 2003/2006 0,40% 2,60% 7,10% -2,60% -4,20% -2,80% 10,00% - 126,20% - - Πεγή: [28] 17

26 Πίλαθαο 2.5.3: Μέζν κέγεζνο θαηαιπκάησλ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο EU-25 Βέιγην Σζερία Γαλία Γεξκαλία Δζζνλία Διιάδα Ηζπαλία Γαιιία Κξναηία Ρνπκαλία Ηξιαλδία Ηηαιία Κύπξνο Λεηνλία Ληζνπαλία Λνπμεκβ. Οπγγαξία Μάιηα Οιιαλδία Σνπξθία Ηζιαλδία Απζηξία Πνισλία Πνξηνγαιία ινβελία ινβαθία Φηλιαλδία νπεδία Ζλ. Βαζίιεην Βνπιγαξία Ληρηελζηάηλ Ννξβεγία Πεγή: [28] 18

27 ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηηο ππφινηπεο εμεηαδφκελεο ρψξεο, αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε θαηά 53,7% πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Δζζνλία γηα ηελ πεξίνδν , θαηά 62,5% ζηε Βνπιγαξία θαη θαηά 10,6% ζηε Λεηνλία. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κείσζε θιηλψλ παξνπζηάδεηαη ζηε Μάιηα, κε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 9,3% ηε ρξνληθή πεξίνδν Αξθεηά εκθαλήο κείσζε θιηλψλ παξνπζηάδεηαη επίζεο ζηε ινβαθία, κε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,2%. Γηα ην κέζν κέγεζνο ησλ θαηαιπκάησλ, ηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ θάζε ρψξαο, πξνο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ θαηαιπκάησλ. Ο κέζνο φξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θπκαίλεηαη ζε κέζν κέγεζνο κνλάδσλ απφ 60 έσο θαη 61 θιίλεο. Οη ρψξεο κε ηηο κνλάδεο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θαη πεξηζζφηεξσλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ γηα ην κέζν φξν ησλ θαηαιπκάησλ, είλαη ε Γαλία, κε 356 θιίλεο θαηά κέζν φξν ην 2006, ε Βνπιγαξία θαη ε νπεδία κε 193, ην Βέιγην κε 117, ην Λνπμεκβνχξγν κε 119 θαη ε Κχπξνο κε 112. Σα θξάηε κε ην κηθξφηεξν κέγεζνο μελνδνρεηαθψλ ή άιισλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ είλαη ε Απζηξία, κε κέζν κέγεζνο 45 θιηλψλ, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία θαη ε Σζερία κε 55. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη θαηά κέζν φξν 79 θιίλεο αλά κνλάδα. ηνηρεία γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο Σνπξθίαο δελ είλαη δηαζέζηκα. [3], [18], [32], [35] 19

28 Κεθάιαην 3 Γηεξεύλεζε πεξηνρήο κειέηεο Ζ Ρφδνο απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ, κε θαηνίθνπο, ηδηαίηεξα επλνεκέλν απφ ηε θχζε θαη ιφγσ απηνχ δεκνθηιέο ζην εμσηεξηθφ, σο έλα απφ ηα θαιχηεξα κέξε γηα δηαθνπέο ζηελ Διιάδα. Δθηφο απφ ηηο αμηνκλεκφλεπηεο θπζηθέο θαιινλέο ηνπ, βξίζθεηαη ζε κηα πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ζέζε, ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ απέλαληη απφ ηηο κηθξαζηαηηθέο αθηέο, πνπ ζπληέιεζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν. ην παξειζφλ δηαζηαχξσζαλ ηα μίθε ηνπο εηεξφθιεηνη πνιηηηζκνί απφ Αλαηνιή θαη Γχζε, δηεθδηθψληαο ηελ θπξηαξρία ηνπ λεζηνχ. Καηά ηε πεξηήγεζή ηνπ ζην λεζί εληππσζηάδεηαη θαλείο απφ φζα αληηθξίδεη. Ζ κεζαησληθή πφιε κε ηα ιακπξά νηθνδνκήκαηα πνπ ζηέγαζαλ ηνπο ηππφηεο θαη ηα επηβιεηηθά λενθιαζηθά θηίξηα, θιεξνδνηήκαηα ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο απνηεινχλ ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. Σα εμίζνπ ζεκαληηθά εθηφο πφιεο κλεκεία δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θεξδίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ην ζαπκαζκφ ησλ επηζθεπηψλ γηα φζα αληηπξνζσπεχνπλ. Οη πεγέο ηεο Καιιηζέαο, νη αξραηφηεηεο ηεο Ηαιπζνχ, ηνπ Μφληε κηζ, ηεο Κακείξνπ, ε αθξφπνιε ηεο Λίλδνπ κε ηα αξρνληηθά ηεο, απνθαιχπηνπλ πηπρέο ηνπ παξειζφληνο ηνπ λεζηνχ πνπ δεη κέζα απφ αμεπέξαζηα αξρηηεθηνληθά δεκηνπξγήκαηα. Ζ πφιε ησλ ηππνηψλ απνηειεί έλα δσληαλφ θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ θαη είλαη ε κνλαδηθή ζην είδνο ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ ζψδεηαη ζε ηφζν θαιή θαηάζηαζε θαη θαηνηθείηαη σο ηηο κέξεο καο, δεδνκέλνπ φηη εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο δνπλ πεξίπνπ θάηνηθνη. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κλεκείν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ UNESCO. Δίλαη θηηζκέλε ζηε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο θαη ηε ζεκεξηλή κνξθή ηελ απέθηεζε ηνλ 14 ν αηψλα απφ ην ηάγκα ησλ ηππνηψλ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Ζ πφιε είρε εζσηεξηθή αθξφπνιε, ην Καζηέιν, κέζα ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ηα θηίξηα ησλ ηππνηψλ. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδεη ην επηβιεηηθφ παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, ην λνζνθνκείν ησλ ηππνηψλ, ε ιεσθφξνο ησλ ηππνηψλ, φπνπ θαηά κήθνο ησλ δχν πιεπξψλ ηεο είλαη θηηζκέλεο νη νηθίεο ηνπο, ρσξηζκέλεο αλάινγα κε ην ηάγκα ζην νπνίν αλήθαλ νη επηθεθαιείο ηνπο. Αθφκα θαη ζήκεξα ζηηο εηζφδνπο ηνπο ζψδνληαη ηα νηθφζεκα. ζνλ αθνξά ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ λεζηνχ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Ρφδνο θαηνηθήζεθε απφ Αραηνχο (15 ν αη. π.υ.) θαη Γσξηείο (11 ν αη. π.υ.). Σν 700 π.υ. απνηέιεζε 20

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΟΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΛΤΦΑΓΑ ΚΑΗ ΑΛΗΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή καπβαηζόποςλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Πηςσιακή Δπγαζία Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Νικολαΐδηρ Μισαήλ Δαπινό Δξάμηνο Ακαδημαφκού Έηοςρ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Χ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «Δπιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη Μελέηη πεπίπηυζη Αναηολικήρ Δύβοιαρ» Από ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΝΣΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα