Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 5 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 7 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 C3.1 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Α 11 C3.2 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Δ 14 C3.3 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Ζ 18 C3.4 Πίνακας συμμόρφωσης γενικών χαρακτηριστικών και τεχνολογιών όλων των τμημάτων του έργου (Α, Δ, Ζ) 33 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 35 C4.1 Τμήμα Α. Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, μεταγραφή και σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη της συλλογής χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη 35 C4.2 Τμήμα Δ. Σχεδιασμός και παραγωγή περιεχομένου εικονικής περιήγησης στους εκθεσιακούς χώρους των κτηρίων του Μουσείου Μπενάκη - μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια περιεχομένου - προβολή και δημοσιότητα Πράξης 36 C4.3 Τμήμα Ζ. Σχεδιασμός αναβάθμισης γενικών λειτουργιών διαδικτυακού τόπου Μουσείου Μπενάκη 37 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 38 C5.1 Δείγματα 38 C5.1.1 Δείγματα Χειρογράφων (Τμήμα Α) 38 C5.1.2 Δείγματα για την επιμέλεια και εκλαΐκευση ελληνικού κειμένου (Τμήμα Δ) 40 C5.1.3 Δείγματα κειμένου προς μετάφραση από τους διαγωνιζόμενους (Τμήμα Δ) 42 C5.1.4 Υλικό για το δείγμα υλοποίησης της Αναβάθμισης της ενότητας των προσωρινών εκθέσεων (Τμήμα Ζ) 45 C5.2 Σχέδιο Σύμβασης 46 Σελίδα 1 από 52

2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 2 από 52

3 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Σελίδα 3 από 52

4 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 52

5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε τη ν ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε Σελίδα 5 από 52

6 βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 52

7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Το Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 7 από 52

8 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 52

9 C2.Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 1 / / - / / 1 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 9 από 52

10 / / - / / / / - / / Σελίδα 10 από 52

11 C3.Πίνακες Συμμόρφωσης Ο Διαγωνιζόμενος συμπληρώνει τους πίνακες συμμόρφωσης που αφορούν το Τμήμα (ή τα Τμήματα) για το οποίο (τα οποία) υποβάλλει προσφορά, καθώς επίσης και τον πίνακα συμμόρφωσης γενικών χαρακτηριστικών και τεχνολογιών όλων των Τμημάτων του έργου. Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει. C3.1 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Α Για τα χειρόγραφα που θα παρουσιάζονται θα παρέχεται αναλυτική τεκμηρίωση και βιβλιογραφία για τους ερευνητές; Ο ειδικευμένος παλαιογράφος θα συμπληρώσει την τεκμηρίωση χρησιμοποιώντας την καθορισμένη επιστημονική τυπολογία που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή; Ο τεκμηριωτής θα ερευνήσει και θα συμπληρώσει νέες βιβλιογραφικές παραπομπές των χειρογράφων, όπου χρειάζεται; θα παραδώσει λεζάντες για καθένα από αυτά; Έχει ληφθεί υπόψη ότι η εργασία της τεκμηρίωσης θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του μουσείου, στο σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης συλλογών και αρχείων του Μουσείου; Η αναλυτική τεκμηρίωση θα δοθεί από τον Ανάδοχο σε πολυτονικό σύστημα και σε συγκεκριμένο, επιστημονικά ενδεδειγμένο format; Η τεκμηρίωση θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές του Τμήματος Πληροφορικής του Μουσείου Μπενάκη και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πεδία καταγραφής που αναφέρονται στη Διακήρυξη; Θα προσαρμοστεί η βάση της συσκευής ψηφιοποίησης, ώστε να σχηματίζει ανισόπεδη επιφάνεια ανάλογα με το πάχος του χειρογράφου εφόσον η στάχωση το επιτρέπει; Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί θα αρχειοθετηθεί σε τρεις διαφορετικές μορφές: ψηφιακά αντίγραφα, ψηφιακά αρχεία προβολής και ψηφιακά αρχεία προεπισκόπησης; Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των βασικών παραμέτρων ψηφιακών αρχείων εγγράφων, εντύπου και φωτογραφικού υλικού που αναφέρονται Σελίδα 11 από 52

12 στη διακήρυξη; (ανάλυση ψηφιοποίησης, βάθος χρώματος, διαστάσεις εικόνας, μέθοδος συμπίεσης, ψηφιακή υπογραφή, πρότυπο χρώματος) Θα αποφευχθεί η χρήση Color Profile στις εικόνες; Έχει αναλυθεί ο τρόπος επιπεδοποίησης του πρωτοτύπου; Έχει ληφθεί υπόψη ότι η εργασία της ψηφιοποίησης θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του μουσείου; Κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης θα καταγραφούν στο σύστημα τεκμηρίωσης που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή οι πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη; Η αποθήκευση όλων των ψηφιακών αρχείων που θα παραδοθούν, θα είναι κωδικοποιημένη κατά αριθμό ταυτότητας του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου προσαυξημένη με τον αριθμό φύλλου ή σελίδας, ώστε τα αρχεία να είναι αναγνωρίσιμα & διαχειρίσιμα στο μέλλον; Η μεταγραφή των χειρογράφων και η δημιουργία ευρετηρίων θα γίνει σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη διακήρυξη (πολυτονικό σύστημα, ανάπτυξη ευρετηρίου όρων κλπ.); Το ευρετήριο θα λειτουργεί σαν index όρων που θα παραπέμπει αυτόματα στα αντίστοιχα σημεία του μεταγραμμένου κειμένου; Έχει προβλεφθεί η μετάφραση και επιμέλεια τεκμηρίωσης χειρογράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης; Τα μεταφρασμένα κείμενα θα παραδοθούν σε μορφή πίνακα (RTF, Microsoft Access ή Excel); Το ηχητικό κείμενο θα είναι σύμφωνο με τις Προδιαγραφές ηχητικών κειμένων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει τον τόμο Κατάλογος Ελληνικών Χειρογράφων (10 ος -16ος αι)», και θα παραδώσει το περιεχόμενο σε μορφή επεξεργασμένου OCR, ακολουθώντας τη διαδικασία και όσα προβλέπονται στην παράγραφο Α3.1.6 της διακήρυξης; Ο Ανάδοχος, σε ό,τι αφορά τον «Κατάλογος Ελληνικών Χειρογράφων (16ος-20ος αι)»,θα προβεί σε ηλεκτρονική επεξεργασία και σελιδοποίησή σε ειδικευμένο ατελιέ, και φιλολογική διόρθωση και επιμέλεια του συνόλου των κειμένων από ειδικό Σελίδα 12 από 52

13 επιμελητή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο Α3.1.6 της διακήρυξης; Θα παρέχεται η δυνατότητα στον Επιθυμητή επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου να «ξεφυλλίζει» το ψηφιακό χειρόγραφο, καθώς και να μεγεθύνει την εκάστοτε εικόνα κατά βούληση; Το εργαλείο που θα δημιουργηθεί για το ξεφύλλισμα των χειρογράφων θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί δυναμικά το περιεχόμενό του από βάση δεδομένων που θα περιέχει το ψηφιακό υλικό; Η τεχνολογία που θα προταθεί θα είναι ευρέως διαδεδομένη και συμβατή με όλες τις ηλεκτρονικές φορητές συσκευές; Ο ανάδοχος θα περιγράψει το εργαλείο που θα δημιουργηθεί για το ξεφύλλισμα των χειρογράφων, τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, το σενάριο λειτουργίας του και τη δομή των οθονών που θα δημιουργηθούν σε μορφή διαγράμματος ροής (flowchart), όσο και σε μορφή στιγμιότυπου (storyboard); Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει υπηρεσία που θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα συμμετοχής με προσθήκη βιβλιογραφίας για τα συγκεκριμένα χειρόγραφα; Η ανάρτηση θα υπόκειται στον έλεγχο του αρμόδιου προσωπικού του Μουσείου, με αυτοματοποιημένη διαδικασία; Ο Ανάδοχος θα προτείνει το σχεδιασμό των ιστοσελίδων ώστε η παρουσίαση των χειρογράφων να προσιδιάζει τις ήδη υπάρχουσες παρουσιάσεις συλλογών και αρχείων; Από την ηλεκτρονική «καρτέλα» του χειρογράφου θα γίνεται η σύνδεση με την υπηρεσία προσθήκης βιβλιογραφίας; Στο σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες ή απαιτήσεις του κοινού (target group) στο οποίο απευθύνεται; Ο Ανάδοχος του Τμήματος Α θα αναλάβει να προτείνει τα σενάρια παρουσίασης της ενότητας, να δημιουργήσει τα απαραίτητα εισαγωγικά κείμενα, το διάγραμμα ροής καθώς και τη γραφιστική απόδοση της ενότητας; Ο Ανάδοχος του Τμήματος Α θα προτείνει τεχνολογίες υλοποίησης και θα σχεδιάσει το αντίστοιχο τμήμα του εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με το οποίο θα είναι δυνατόν ο εμπλουτισμός της Σελίδα 13 από 52

14 ενότητας των χειρογράφων με περισσότερα τεκμήρια; Οι γλώσσες στο διαδίκτυο θα είναι ελληνικά και αγγλικά; Οι ψηφιοποιήσεις των χειρογράφων, η επεξεργασία των εικόνων τους, η μεταγραφή και η τεκμηρίωσή τους θα παραδίδονται σταδιακά στην Αναθέτουσα Αρχή για ενδιάμεσο έλεγχο, ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 15 ημέρες; Ο ανάδοχος θα ξεκινήσει από τον πρώτο μήνα τις εργασίες τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, και επεξεργασίας εικόνων και θα φροντίσει να υπάρχει έγκαιρα το απαιτούμενο ψηφιακό υλικό για την έναρξη των εργασιών μεταγραφής ένα μήνα αργότερα; Το σύνολο του υλικού που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο θα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (read-write) για οποιαδήποτε περαιτέρω διαμόρφωση; Η αρχιτεκτονική για την παρουσίαση των χειρογράφων στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου θα είναι ανοικτή ώστε οι διαδικασίες προσθήκης ή τροποποίησης να γίνονται εύκολα; Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των παραδοτέων σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τη Διακήρυξη; C3.2 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Δ Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει τις εικονικές περιηγήσεις με δυνατότητες που να δίνουν στον χρήστη μία άμεση «εικονική» επαφή με τον χώρο (360 o ), τα αντικείμενα που φιλοξενεί αλλά και το σκεπτικό του επιμελητή της έκθεσης, έτσι ώστε η εικονική επίσκεψη να αποτελέσει όχι μόνο κίνητρο για μία πραγματική επίσκεψη στο Μουσείο, αλλά και μια ποιοτικά αναβαθμισμένη πηγή παρεχόμενης πληροφορίας; Το σύνολο των οπτικοακουστικών αρχείων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος Δ του διαγωνισμού, θα πληροί τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ηχητικών, οπτικοακουστικών κλπ. αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο Α3.1.7 της διακήρυξης; Κατά την εικονική περιήγηση ο χρήστης, χρησιμοποιώντας αλληλεπιδραστικούς χάρτες (interactive maps), θα έχει τη δυνατότητα, να τοποθετηθεί Σελίδα 14 από 52

15 γεωγραφικά στο χώρο και στη συνέχεια με την χρήση των VR (Virtual Reality) πανοραμικών απεικονίσεων, να εξερευνήσει τα σημεία ενδιαφέροντος; Η περιήγηση θα περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το οποίο θα προέλθει στο μεγαλύτερο μέρος του από νέα στοιχεία (φωτογραφήσεις, λήψεις, κλπ) των χώρων που θα παράγει ο Ανάδοχος; Στα σενάρια θα προσδιορίζονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι που θα περιληφθούν, τα σημεία εκκίνησης της περιήγησης, τα προκαθορισμένα σημεία (κόμβοι) της περιήγησης, το road map της περιήγησης και ο τρόπος μετάβασης από μία αίθουσα στην άλλη/από τον ένα χώρο στον άλλο, ο σχεδιασμός του εναλλακτικού τρόπου επιλογής περιήγησης και ο σχετικός χάρτης / κάτοψη των χώρων; Η περιήγηση του Κεντρικού κτηρίου θα αναβαθμιστεί ώστε να παρέχει: - Δυνατότητα zoom in σε 20 επιλεγμένα ανά ενότητα έργα - Πληροφορίες για κάθε αντικείμενο που θα παρουσιάζονται ξεχωριστά - Επιμέλεια και εκλαΐκευση κειμένων της ηχητικής ξενάγησης στα Ελληνικά καθώς και αντίστοιχη μετάφραση και εκλαΐκευση στις παρακάτω γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Κινέζικα - Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για ξενάγηση μέσω κινητών τηλεφώνων 3G/4G στις αντίστοιχες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Κινέζικα; Η περιήγηση του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης θα αναβαθμιστεί ώστε να παρέχει ό,τι και στο Κεντρικό Κτήριο (βλ. παραπάνω); Για το Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης η ηχητική ξενάγηση θα υλοποιηθεί και για άτομα με προβλήματα όρασης, με τη βοήθεια ειδικών συσκευών που θα αντικαθιστούν τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα και θα συνοδεύεται με σημάνσεις στους χώρους με τη μέθοδο Braille; Η εικονική περιήγηση για τους χώρους του Εργαστηρίου Γιάννη Παππά που αναφέρονται στη διακήρυξη θα παρέχει: - Πανοραμική απεικόνιση 360 ο, - Δυνατότητα zoom in στα έργα, - Πληροφορίες για κάθε έργο που θα παρουσιάζονται ξεχωριστά, - Επιμέλεια και εκλαΐκευση κειμένων της Σελίδα 15 από 52

16 ηχητικής ξενάγησης στα Ελληνικά καθώς και αντίστοιχη μετάφραση και εκλαΐκευση στις παρακάτω γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Κινέζικα - Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για ξενάγηση μέσω κινητών τηλεφώνων 3G/4G στις αντίστοιχες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Κινέζικα; Η εικονική περιήγηση στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα θα παρέχει ό,τι και στο Εργαστήριο του Γιάννη Παππά (βλ. παραπάνω); Η μετάφραση στην αγγλική και ισπανική γλώσσα θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς στην κάθε γλώσσα, με απαραίτητες γνώσεις στην αρχαιολογία και την ιστορία τέχνης καθώς και στη χρήση Η/Υ; Η επιμέλεια θα περιλαμβάνει εντοπισμό και διόρθωση ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών καθώς και συνολική φιλολογική και γλωσσική επιμέλεια; Θα γίνει υφολογική επεξεργασία των ελληνικών, των αγγλικών και των ισπανικών κειμένων προκειμένου να αποκτήσουν, πέρα από τη σαφήνεια, τη λιτότητα και την ομαλή ροή του λόγου, ενιαίο ύφος που θα συνάδει με τον τρόπο χειρισμού ή χρήσης των (π.χ. αν προορίζονται για ανάγνωση ή για ακρόαση); Θα διασφαλιστεί η ομοιομορφία στη γραφή των κειμένων (αποφυγή χρήσης διαφορετικών όρων για τις ίδιες έννοιες, κ.ά.); Η ομάδα μεταφραστών που θα συγκροτήσει ο Ανάδοχος θα είναι διαφορετική από την ομάδα επιμελητών και σε κάθε μία θα οριστεί υπεύθυνος, ο οποίος θα ελέγξει στο τέλος το σύνολο του μεταφρασμένου και του επιμελημένου υλικού αντίστοιχα; Τα μεταφρασμένα και επιμελημένα κείμενα που θα παραδίδει τμηματικά (ανά δίμηνο) ο Ανάδοχος, θα είναι μηχανογραφημένα, σε μορφή πίνακα (RTF, Microsoft Access ή Excel), ώστε να ενταχθούν αυτόματα στο διαχειριστικό σύστημα; Τα μεταφρασμένα και επιμελημένα κείμενα που θα παραδίδει τμηματικά (ανά δίμηνο) ο Ανάδοχος θα έχουν ενσωματώσει τις ενδιάμεσες υποδείξεις ή/και διορθώσεις που έχουν γίνει από Σελίδα 16 από 52

17 την Αναθέτουσα Αρχή; Το σύνολο του υλικού που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο θα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (read-write) για οποιαδήποτε περαιτέρω διαμόρφωση; Θα υλοποιηθεί προβολή στον Τύπο, που θα περιλαμβάνει: σχεδιασμό, δημιουργία και αποστολή δελτίου τύπου, εγκεκριμένου από την Αναθέτουσα Αρχή, σε όλα τα έντυπα / θεματική καταχώρηση στον Τύπο σε τρία τουλάχιστον έντυπα; Θα γίνει προβολή στο Διαδίκτυο, που θα περιλαμβάνει: σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών διαδικτυακής προώθησης (π.χ. δημιουργία internet banner) και τοποθέτησή του σε websites με υψηλή προσβασιμότητα, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή / θεματική καταχώρηση σε τρία τουλάχιστον websites; Θα διοργανωθεί ημερίδα στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε κοινό που θα επωφεληθεί από αυτά καθώς και φορείς που έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν αντίστοιχα έργα; Ο Ανάδοχος θα παράγει έντυπο ενημερωτικό υλικό για τα αποτελέσματα του έργου, που θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας (και μετά) Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επικοινωνία με τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες της ενημερωτικής ημερίδας; Ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει τις παρουσιάσεις και θα τις διαθέσει στους συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος; Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το catering της ημερίδας; Ο Ανάδοχος θα παράσχει τον απαραίτητο εξοπλισμό της ημερίδας; Ο Ανάδοχος θα παράσχει γραμματειακή υποστήριξη της ημερίδας; Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη συνεχή προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, για ένα χρόνο μετά τη λήξη του, και ειδικότερα των υπηρεσιών (ηχητική ξενάγηση, ΑμεΑ) που ολοκληρώνονται με την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών στα επιμέρους κτήρια του Μουσείου Μπενάκη (Κεντρικό Κτήριο, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Εργαστήρι Γ. Παππά) για μεγαλύτερο όφελος του κοινού; Σελίδα 17 από 52

18 Η παραγωγή του περιεχομένου των υπηρεσιών προβολής θα γίνει στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα; Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το σύνολο του υλικού που θα έχει σχεδιάσει και παράγει για την προώθηση της δημοσιότητας της Πράξης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικά αρχεία δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων του έργου); Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των παραδοτέων σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τη Διακήρυξη; Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των παραδοτέων σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τη Διακήρυξη; C3.3 Πίνακας συμμόρφωσης προδιαγραφών Τμήματος Ζ Σε σχέση με το εργαλείο ένταξης Google maps στις ιστοσελίδες των συλλογών του Μουσείου, ο Ανάδοχος θα προτείνει τρόπους υλοποίησης, θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή προδιαγραφές και συνδέσεις που θα προκύψουν από το τμήμα ΣΤ «Ενίσχυση υπηρεσιών υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης συλλογών και αρχείων» που δημοπρατήθηκε με προηγούμενη διακήρυξη, 2 θα περιγράψει τη λειτουργία των χαρτών και του εργαλείου που θα τους εμπλουτίζει και θα σχεδιάσει τη δομή και τη γραφιστική απεικόνιση των ιστοσελίδων όπου θα γίνεται χρήση των χαρτών, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη; Ο Ανάδοχος θα αναφέρει τον τρόπο δημιουργίας των προσωπικών συλλογών αντλώντας στοιχεία από το σύστημα online πρόσβασης στις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου (e -MuseumPlus) τα οποία θα γίνουν διαθέσιμα μέσα από το τμήμα ΣΤ «Ενίσχυση υπηρεσιών υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης συλλογών και αρχείων» 2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αντικείμενο του Τμήματος ΣΤ από τα Τεύχη του σχετικού διαγωνισμού, που είναι αναρτημένα στην παρακάτω διεύθυνση: Σελίδα 18 από 52

19 που δημοπρατήθηκε με προηγούμενη διακήρυξη, 3, το σενάριο υλοποίησής τους, τα εργαλεία και τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και θα παραδώσει μια υλοποιήσιμη μελέτη για την παραπάνω δράση; Οι προσωπικές συλλογές που θα δημιουργούνται θα μπορούν να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένη σελίδα και θα μπορούν να τις δουν όλοι οι επισκέπτες του site ή να δημιουργήσουν δικές τους; Η κοινοποίηση θα εξαρτάται από τη συγκατάθεση του χρήστη δημιουργού και από την έγκριση του υπεύθυνου περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου; Ο Ανάδοχος θα περιγράψει αναλυτικά την αρχιτεκτονική δομή του μηχανισμού που θα αναπτυχθεί προκειμένου αυτός να υποστηρίζει όλα τα στάδια της διαχείρισης και δημοσιοποίησης των εκδόσεων; Η online διάθεση των επιστημονικών καταλόγων θα γίνεται μέσω των προτύπων που αναφέρονται στο Α3.3.3 και θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονατι σε αυτήν; Για το μηχανισμό διαχείρισης και δημοσιοποίησης on line που θα αφορά σε εκδόσεις του Μουσείου, θα παραδοθεί πλήρες διάγραμμα ροής που θα απεικονίζει το σύνολο των λειτουργιών της εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και το σύνολο των λειτουργιών του διαχειριστικού εργαλείου μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση της εφαρμογής από το προσωπικό του Μουσείου; Θα παρουσιαστούν όλα τα σενάρια χρήσης τα οποία θα απεικονίζουν την αλληλουχία των βημάτων που θα πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου για την επίτευξη των στόχων και πως ο χρήστης αλληλεπιδρά με την εφαρμογή αναφορικά με τους στόχους σε σχέση πάντα με τις δυνατότητες που του δίνονται μέσα από αυτήν; Θα παρουσιαστεί λεπτομερώς η σχεδιαστική λύση που θα προταθεί με λεπτομερή αναφορά στον σχεδιασμό που θα αφορά στα δεδομένα, στην πλοήγηση και στη διεπαφή; 3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αντικείμενο του Τμήματος ΣΤ από τα Τεύχη του σχετικού διαγωνισμού, που είναι αναρτημένα στην παρακάτω διεύθυνση: Σελίδα 19 από 52

20 Τα δεδομένα θα είναι ενταγμένα σε βάση δεδομένων με σωστή οργάνωση; Θα παρουσιάζονται: οι πίνακες των βασικών οντοτήτων περιεχομένου καθώς και τα πεδία που θα περιέχουν και οι μεταξύ τους σχέσεις, τα μεταδεδομένα που θα υποστηρίζουν την παρουσιαζόμενη πληροφορία; Σε ότι αφορά την πλοήγηση θα παρουσιάζεται με διαγράμματα σελίδων (αναπαράσταση περιεχομένου) που θα αφορούν στην αναλυτική παρουσίαση κάθε μιας από τις ενότητες που περιέχει η εφαρμογή; Σε ότι αφορά την διεπαφή θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός των οθονών, καθώς και των γραφικών και των πολυμέσων (π.χ βίντεο, εικόνα, ήχος, κίνηση) που θα περιέχονται σε αυτές; Θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός διεπαφής στο σύνολό του αναλυτικά με τη χρήση γενικευμένου προτύπου για κάθε οθόνη ή ομάδα οθονών; Θα παραδοθεί ανάλυση των περιορισμών υλοποίησης η οποία να περιγράφει επακριβώς τον τρόπο και τις τεχνολογίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή που θα έχει σχεδιαστεί, με λεπτομερή αναφορά στα πλεονεκτήματα μειονεκτήματα καθεμιάς, παραθέτοντας ικανοποιητικές εναλλακτικές τεχνολογίες (τουλάχιστον τρεις); Ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα είναι τέτοιος ώστε να λαμβάνει υπόψη και να διασφαλίζει όταν αυτή αναπτυχθεί τα γενικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο Α3.3.3; Θα υπάρχει λεπτομερής αναφορά στο σενάριο υλοποίησης, τα εργαλεία και τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου ο Ανάδοχος να παραδώσει μια υλοποιήσιμη μελέτη για την παραπάνω δράση; Ο Ανάδοχος αφού λάβει από το Μουσείο το υλικό της έκδοσης Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Κατάλογος των εικόνων: Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1936 σε ψηφιακή μορφή, τo οποίo θα γίνει διαθέσιμo μέσα από το τμήμα Ε της παρούσας διακήρυξης, θα παραδώσει τα αντίστοιχα αρχεία αφού έχει προηγηθεί σε αυτά η απαραίτητη επιμέλεια έλεγχος ως προς την πιστότητα της Σελίδα 20 από 52

21 απόδοσης τους σε σχέση με την πρωτότυπη έκδοση; Η προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών μέσω login θα επιτρέπει στο χρήστη να αποκτά Benaki user ID και να ενημερώνει το προφίλ του; Η προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών μέσω login θα επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί «αγαπημένη σελίδα» (π.χ. MY BENAKI) όπου θα εμφανίζονται τα feeds των δυναμικών ενοτήτων του διαδικτυακού τόπου (μέσω του RSS) τα οποία θα έχει επιλέξει, καθώς και μια λίστα με τις αγαπημένες του ιστοσελίδες από το site (ή ακόμα και με το τι έχει αγοράσει κατά καιρούς από το e-shop); Η προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών μέσω login θα επιτρέπει στο χρήστη να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτυακού τόπου όπως forums, προσωπικές συλλογές, κ.ά. πέρα από τις ήδη υπάρχουσες ομάδες στο facebook, twitter, flicker; Η προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών μέσω login θα επιτρέπει στο χρήστη να εντάσσεται σε κατηγοριοποιημένα mailing lists και να λαμβάνει ηλεκτρονικές προσκλήσεις και newsletter ανάλογα με τις θεματικές επιλογές του (μηχανισμός δημιουργίας και αποστολής newsletter); Προβλέπεται μηχανισμός δημιουργίας και αποστολής newsletter, ο οποίος θα επιτρέπει τον εύκολο σχεδιασμό HTML και text newsletters και την αποστολή προσωποιημένων s στους φίλους του Μουσείου μέσω στοχευμένων mailing lists (κατηγορίες ενδιαφερόντων); Ο μηχανισμός δημιουργίας και αποστολής newsletter θα προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής μακέτας newsletter (template newsletter) σε μορφή ιστοσελίδας; Η κατασκευή του template newsletter θα καθοδηγείται από εύληπτη και αποτελεσματική διαδικασία μέσα από το εργαλείο; Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει από έναν αριθμό προσχεδιασμένων σε έναν βαθμό template τα οποία ο Ανάδοχος θα έχει υλοποιήσει με τη σύμφωνη γνώμη και την καθοδήγηση από το ανάλογο προσωπικό του Μουσείου που είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση με γνώμονα πάντα την κάλυψη των αναγκών του σε ότι αφορά τον τομέα της Σελίδα 21 από 52