ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της προκήρυξης του διαγωνισμού «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ», κωδικός Αναφοράς ΥΣΕ-ΠΛΟ-2, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, κατόπιν αντίστοιχων ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους: 1. Διορθώνεται το ακόλουθο τυπογραφικό λάθος του τεύχους: Στο άρθρο 26, στην παράγραφο 26.1, στην ομάδα κριτηρίων 2 «25.2. Μέρος 2: Υλοποίηση εφαρμογής χρήστη», στο κριτήριο 7 όπου «Εγκατάσταση συσκευής» διάβαζε «Εγκατάσταση εφαρμογής» και όπου «Καταλληλότητα και ευχέρια τρόπου πρόσβασης του τελικού χρήστη στη συσκευή» διάβαζε «Καταλληλότητα και ευχέρια τρόπου πρόσβασης του τελικού χρήστη στην εφαμρογή». 2. Όσο αφορά στην ποσότητα του οπτικού περιεχομένου που απαιτείται στην παράγραφο 25.5 της διακήρυξης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο : «Ο ανάδοχος θα παραδώσει στο ΙΜΕ φωτογραφίες 240 θεμάτων. Ο ακριβής κατάλογος των προς φωτογράφηση θεμάτων θα οριστικοποιηθεί και θα παραδοθεί από το ΙΜΕ στον ανάδοχο το αργότερο 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης». Ο έννοια του φωτογραφικού θέματος είναι απολύτως σαφής. Ο υποψήφιος στην τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο της διακήρυξης δύναται να επεξηγήσει αναλυτικά, στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς του, τον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες θα αντιμετωπίσει τα φωτογραφικά αυτά θέματα, στοιχείο το οποίο αξιολογείται σύμφωνα με τα σχετικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη. 3. Όσο αφορά στον κύκλο εργασιών των υποψηφίων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο της διακήρυξης: «Οι υποψήφιοι πρέπει κατʼ ελάχιστον

2 να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα 3 τελευταία έτη (2008, 2009 και 2010) ίσο με ευρώ». Συνεπώς είναι αποδεκτές προσφορές υποψηφίων που έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα 3 τελευταία έτη (2008, 2009 και 2010) μεγαλύτερο από ή ίσο με ευρώ. 4. Ως προς την παράγραφο διευκρινίζεται πως η αναφορά στην τελευταία τριετία αφορά την τελευταία τριετία πριν το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού (2012). Συνεπώς η παράγραφος αναφέρεται σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί τα έτη 2009, 2010 και Όσον αφορά στα λειτουργικά συστήματα κινητών με τα οποία θα πρέπει να είναι συμβατή η αναπτυσσόμενη εφαρμογή όπως προβλέπεται στο άρθρο «θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην πλειονότητα των smartphones που θα κυκλοφορούν στην αγορά κατά την ολοκλήρωση του έργου». Με δεδομένη την παρούσα εξέλιξη των τεχνολογιών διευκρινίζεται πως οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να είναι συμβατές τουλάχιστον με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων και τις μετέπειτα εκδόσεις τους: Android 2.3 BlackBerry OS 6.0 ios 4 Symbian 9.5 Windows Phone 7 Σε περίπτωση που κάποιο εξ αυτών κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καταργηθεί ή αντικατασταθεί από κάποιο άλλο, ο ανάδοχος θα προσαρμόσει πριν την παράδοση την εφαρμογή του στα νέα τεχνικά δεδομένα. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο «θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη τεχνική προσέγγιση για χρήση σε διαφορετικές συσκευές ή/και σε συσκευές που θα παραχθούν στο μέλλον η οποία και θα αξιολογηθεί ως προς την λειτουργικότητά της». Προφανώς η ίδια η ανάπτυξη της εφαρμογής για συσκευές που «θα παραχθούν στο μέλλον» δεν περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις της παρούσας. Απαιτείται όμως και αξιολογείται η σχετική «κατάλληλη τεχνική προσέγγιση» που θα το επιτρέψει στο μέλλον. 6. Σε σχέση με τις τεχνολογίες και την τεχνική λύση που δύναται να προταθεί, διευκρινίζεται πως οι υποψήφιοι μπορουν να επιλέξουν την τεχνική λύση που θα προτείνουν, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται οι επιλογές ανάπτυξης εφαρμογής διαδικτύου, ανάπτυξης διαφορετικής εφαρμογής για κάθε λειτουργικό σύστημα, ανάπτυξης διαφορετικής εφαρμογής για κάθε λειτουργικό σύστημα και τύπο συσκευής κλπ. Ανάλογα με την τεχνική λύση που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική τους έκθεση να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο η προσφορά τους ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη. Συνεπώς, ο ανάδοχος θα τεκμηριώσει στην προσφορά του την κάλυψη ή υπερκάλυψη των σχετικών λειτουργικών απαιτήσεων και θα αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην διακήρυξη.

3 7. Όσο αφορά στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των τηλεφώνων με τα οποία θα πρέπει να είναι συμβατή η αναπτυσσόμενη εφαρμογή, διευκρινίζεται πως η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί στις συσκευές των κινητών τηλεφώνων της κατηγορίας smartphone, τα οποία διαθέτουν δέκτη GPS και ένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα λειτουργικά συστήματα. Προφανώς σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου εμφανιστεί επόμενη γενιά smartphone, ο ανάδοχος θα φροντίσει για την λειτουργία της εφαρμογής του και στα smartphone της γενιάς αυτής στο πλαίσιο του άρθρου «θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην πλειονότητα των smartphones που θα κυκλοφορούν στην αγορά κατά την ολοκλήρωση του έργου». 8. Διευκρινίζεται πως όπου στη διακήρυξη αναφέρονται συστήματα GPS εννοείται οιαδήποτε συσκευή επίδειξης περιεχομένου έχει δυνατότητα προγραμματισμού και λήψης πληροφορίας GPS, όπως για παράδειγμα internet tablets με GPS modules και αυτά εννοούνται και στο άρθρο ως «συσκευές GPS». Προφανώς δεν απαιτείται η προσφερόμενη εφαρμογή να είναι συμβατή με «κλειστά» συστήματα που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογών από τρίτους πλην του κατασκευαστή τους. Όσο αφορά τα «κλειστά» συστήματα GPS στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθρο της διακήρυξης οφείλουν να προσφέρουν λύσεις οι οποίες, θα επιτρέπουν την εξαγωγή των δεδομένων του έργου σε κατάλληλη και χρηστική μορφή, με στόχο να μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί από το ΙΜΕ με οιονδήποτε τρόπο, προφανώς και σε συνεργασία με κατασκευαστές «κλειστών» συστημάτων εάν αυτά συνεχίσουν να υφίστανται ή άλλων συστημάτων που θα παραχθούν στο μέλλον, προσαρμοζόμενα καταλλήλως. 9. Όσο αφορά στη διασύνδεση της εφαρμογής που περιγράφεται στη διακήρυξη με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές του ΙΜΕ και συγκεκριμένα με τη βάση δεδομένων της ΕΜΕ, επισυνάπτεται στο παράρτημα Α του παρόντος η περιγραφή της υπηρεσίας διασύνδεσης (web service) μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα δεδομένα. Διευκρινίζεται πως το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιήσει την ακριβή δομή και ονοματολογία των υποστηριζόμενων μεθόδων, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν όμως να θεωρήσουν την τρέχουσα μορφή τους ενδεικτική της τελικής τους μορφής για να προσδιορίσουν τις εργασίες τους. Η βάση δεδομένων της ΕΜΕ βρίσκεται σε υποδομές που ήδη διαθέτει το ΙΜΕ. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, να κάνουν χρήση της δυνατότητας που τους παρέχεται στο άρθρο 9.4. της διακήρυξης. 10. Ο υποψήφιος θα πρέπει στο πλαίσιο της τεχνικής του πρότασης θα περιλάβει το σύνολο των εφαρμογών, διεπαφών και κάθε άλλο σύστημα που απαιτείται, ανάλογα με την τεχνική του λύση, για να δύναται το ΙΜΕ να προσθέτει, να αλλάζει ή να αφαιρεί περιεχόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο : «Είναι απαραίτητο το ΙΜΕ να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει το κειμενικό και οπτικό περιεχόμενο του έργου και μετά την παράδοση των συστημάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της παρούσας. Κατά συνέπεια απαιτείται η ανάπτυξη κατάληλης λειτουργίας διασύνδεσης της βάσης με τα

4 υφιστάμενα συστήματα του ΙΜΕ ώστε η μεταφορά των δεδομένων από τα συστήματα του ΙΜΕ στα συστήματα του έργου να γίνεται με τρόπο αυτοματοποιημένο.» Η λειτουργικότητα και τα λοιπά στοιχεία της λύσης που θα προταθεί αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη κριτήρια. 11. Επισημαίνεται ότι για όποιας μορφής εφαρμογή προταθεί από τον υποψήφιο, ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα προβλεπόμενα στην παράγραφο της διακήρυξης: «Τυχόν εξοπλισμός που χρειάζεται για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου (όπως ενδεικτικά ο server στον οποίο θα εκτελείται η serverside εφαρμογή) βαρύνουν τον ανάδοχο. Δεν επιτρέπεται η επιλογή τεχνικών λύσεων που βασίζονται σε ενοικιαζόμενο εξοπλισμό ή ενοικιαζόμενες υπηρεσίες hosting καθώς η χρήση τους πέραν της λήξης του έργου θα μεταφράζονταν σε πρόσθετα έξοδα συντήρησης της λειτουργίας του έργου.» Σύμφωνα με το ανωτέρω, ο όποιος εξοπλισμός απαιτείται για την πλήρη και μόνιμη λειτουργία του έργου στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ, ανάλογα με την τεχνική λύση που θα προταθεί, θα περιληφθεί από τον υποψήφιο στην προσφορά του και θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο ΙΜΕ ή σε χώρους που αυτό θα ορίσει. Διευκρινίζεται με έμφαση ότι εάν κατά την πορεία υλοποίησης της τεχνικής λύσης από τον ανάδοχο διαπιστωθεί ότι κάποια στοιχεία εξοπλισμού δεν είχαν περιληφθεί και περιγραφεί στην προσφορά του υποψηφίου ενώ είναι αναγκαία για την υλοποίηση και την μόνιμη λειτουργία του έργου στο ΙΜΕ, ο ανάδοχος οφείλει να τα συμπληρώσει, να τα παραδώσει και να τα ενσωματώσει με τρόπο τέτοιο ώστε το έργο να είναι κατά την ολοκλήρωσή του πλήρως λειτουργικό. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο κατ αποκοπή τίμημα της προσφοράς του. 12. Όσο αφορά στη διανομή της εφαρμογής στους χρήστες, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο : «Για την επιτυχία του έργου είναι επίσης απαραίτητο η πρόσβαση στην εφαρμογή και στις υπηρεσίες του έργου να παρέχεται με τρόπο εύκολο για το μέσο χρήστη. Στο παρόν μέρος του έργου περιλαμβάνεται και κάθε ανάπτυξη ή άλλη εργασία απαιτείται για να δοθεί στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή». Συνεπώς ο υποψήφιος θα προτείνει, στο πλαίσιο της τεχνικής λύσης που θα επιλέξει, εάν αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση στοιχείων στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διανομή των στοιχείων αυτών στους χρήστες καθώς και η επικαιροποίησή τους για νέες εκδόσεις τους. Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη πως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο , «δεν επιτρέπεται η επιλογή τεχνικών λύσεων που βασίζονται σε ενοικιαζόμενο εξοπλισμό ή ενοικιαζόμενες υπηρεσίες hosting καθώς η χρήση τους πέραν της λήξης του έργου θα μεταφράζονταν σε πρόσθετα έξοδα συντήρησης της λειτουργίας του έργου.» Επισημαίνεται ότι η παρούσα διευκρίνιση θα πρέπει να γίνει κατανοητή μεταξύ άλλων σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς όπου αξιολογείται ο «τρόπος εξασφάλισης συμβατότητας με διαφορετικές συσκευές καθώς και με μελλοντικές συσκευές, τρπος προσαρμογής στην κάθε συσκευή» και η «καταλληλότητα και ευχέρια τρόπου πρόσβασης του τελικού χρήστη στην εφαρμογή». 13. Όσο αφορά στην δυνατότητα ενημέρωσης του περιεχομένου που προβλέπεται στην παράγραφο της διακήρυξης, διευκρινίζεται πως αυτή αφορά το

5 σύνολο του περιεχομένου που προβλέπεται στο έργο, σε κάθε μορφή και γλώσσα. 14. Όσο αφορά στην παράγραφο της διακήρυξης διευκρινίζεται πως με την αναφορά σε «κάθε άλλο κώδικα που αναπτύσσεται ή αξιοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος» εννοείται κάθε κώδικας που είτε αναπτύσσεται από τον ανάδοχο ή λαμβάνεται σε μορφή κώδικα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αξιοποιείται στο πλαίσιο του έργου. Δεν απαιτείται ο πηγαίος κώδικας για στοιχεία που παρέχονται «κλειστά» από τρίτους και έχουν ενταχθεί στο έργο χωρίς ο ανάδοχος να έχει χρησιμοποιήσει τον κώδικά τους ή να έχει πρόσβαση σε αυτόν. 15. Όσο αφορά στον αριθμό των σημείων ενδιαφέροντος και του αντίστοιχου κειμενικού και πολυμεσικού υλικού που θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη στο άρθρο και στα λοιπά σχετικά άρθρα. Επισημαίνεται πως ισχύουν επίσης τα προβλεπόμενα στο άρθρο , σύμφωνα με τα οποία ο μελλοντικός αριθμός πρόσθετου περιεχομένου που δύναται να ενσωματώσει το ΙΜΕ στην εφαρμογή είναι πρακτικά απεριόριστος καθώς το περιεχόμενο θα μεταβάλλεται, θα επικαιροποιείται και θα επεκτείνεται. 16. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρει υπηρεσίες πλοήγησης. Συνεπώς, η πληροφορία που προσφέρεται στο χρήστη θα πρέπει να συνδέεται ως σημείο ενδιαφέροντος με κατάλληλο χάρτη. Ο υποψήφιος στην τεχνική του προσφορά θα περιγράψει τον τρόπο σύνδεσης με τον κατάλληλο χάρτη (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρουμε τα ενδεχόμενα της χρήσης χάρτη που ο χρήστης διαθέτει ήδη, χρήση δωρεάν χαρτών όπως ενδεικτικά από το Google Maps API, χρήση χαρτών που αναπτύσσονται ειδικά για την εφαρμογή από τον ανάδοχο κλπ), λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στα άρθρα : «Για την επιτυχία του έργου είναι επίσης απαραίτητο η πρόσβαση στην εφαρμογή και στις υπηρεσίες του έργου να παρέχεται με τρόπο εύκολο για το μέσο χρήστη.», «δεν επιτρέπεται η επιλογή τεχνικών λύσεων που... θα μεταφράζονταν σε πρόσθετα έξοδα συντήρησης της λειτουργίας του έργου.» και : «Είναι απαραίτητο το ΙΜΕ να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει το κειμενικό και οπτικό περιεχόμενο του έργου και μετά την παράδοση των συστημάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της παρούσας.» και ειδικά για την περίπτωση ανάπτυξης γεωχωρικών δεδομένων στο πλαίσιο του έργου και του άρθρου Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ως ελάχιστη απαίτηση η εφαρμογή να παρέχει υπηρεσίες αυτόματης πλοήγησης από το ένα σημείο ενδιαφέροντος στο άλλο. Θα πρέπει όμως ο χρήστης να έχει την δυνατότητα ανεύρεσης και εντοπισμού της θέσης του στον χάρτη. Θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού και άλλων σημείων ενδιαφέροντος, είτε μέσω στατικών προτεινόμενων διαδρομών που θα παρασχεθούν από το ΙΜΕ, είτε μέσω πλοήγησης (zoom-in, zoom-out, pan) στο χάρτη, είτε μέσω θεματικής κατηγοριοποιημένης λίστας σημείων ενδιαφέροντος (τεσσάρων το πολύ επιπέδων) που θα παρασχεθεί από το ΙΜΕ και που θα παραπέμπει στο χάρτη, ή και μέσω λίστας κοντινών προς τη θέση του χρήστη σημείων ενδιαφέροντος, σε απόσταση που θα καθορίζει ο χρήστης, η οποία και πάλι θα παραπέμπει στο χάρτη.

6 18. Όσο αφορά στους χρήστες της εφαρμογής σημειώνεται ότι τελικοί χρήστες είναι δυνητικά όλοι οι επισκέπτες της περιοχής της Αθήνας και οι κάτοικοί της, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές που περιγράφονται. Οι χειριστές του ΙΜΕ που θα δύνανται να χειρίζονται και να ενημερώνουν το περιεχόμενο ανέρχονται σε 10 κατελάχιστον. 19. Το έργο θα παρέχει την δυνατότητα ενσωμάτωσης πρόσθετου πολυμεσικού υλικού συνδυασμένου με σημεία ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Η φύση και η ποσότητα του υλικού αυτού που θα ενσωματωθεί στην διάρκεια του έργου με ευθύνη του αναδόχου, περιγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη. Η τεχνική υποδομή που θα αναπτυχθεί θα επιτρέπει στο ΙΜΕ να ενσωματώσει πρόσθετο υλικό και αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος, κατά την διάρκεια του έργου και μετά το πέρας του έργου. Διευκρινίζεται πως δεν απαιτείται η δυνατότητα ενσωμάτωσης άλλου υλικού πέραν αυτού στο πλαίσιο της προς ανάθεσης σύμβασης. Η δυνατότητα επέκτασης και του είδους του υλικού, δηλαδή πέραν όσων ρητώς προβλέπονται στη διακήρυξη, και το οποίο θα δύναται να ενσωματωθεί στο μέλλον, αξιολογείται κατά τα προβλεπόμενα στα κριτήρια που αφορούν στην επεκτασιμότητα του έργου. 20. Σε σχέση με τις προβλεπόμενες στο άρθρο της διακήρυξης απαιτήσεις για τον υπεύθυνο του έργου, και ειδικά και μόνο σε σχέση με την εμπειρία του υπεύθυνου του έργου, διευκρινίζεται ότι ως συναφές έργο εννοείται έργο το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη εφαρμογών ή/και περιεχομένου για συστήματα γεωεντοπισμού, είτε για κινητά τηλέφωνα είτε για άλλα συστήματα με τεχνολογίες GPS.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΜΕ Για τις ανάγκες διασύνδεσης του έργου με τις προϋπάρχουσες υποδομές του ΙΜΕ και συγκεκριμένα με τη βάση δεδομένων της ΕΜΕ θα χρησιμοποιηθεί Web Service που θα αναπτυχθεί με ευθύνη του ΙΜΕ. Ακολούθως περιγράφεται η τρέχουσα μορφή του συγκεκριμένου Web Service. ιευκρινίζεται πως το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την ακριβή δομή και ονοματολογία των υποστηριζόμενων υπηρεσιών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν όμως να θεωρήσουν την τρέχουσα μορφή του ενδεικτική της τελικής του μορφής. Το Web Service έχει δημιουργηθεί σε.net και διαθέτει τις εξής μεθόδους: GetLemmaByIdAndLanguage(int lemmaid, string GUICultureName,string providerid) ID λήμματος γλώσσα GUI σε μορφή ISO (π.χ. el-gr, en-us) Έξοδος: αντικείμενο LemmaData. Η XML δομή LemmaData περιλαμβάνει τα σχετικά πεδία που περιλαμβάνονται στη βάση της ΕΜΕ. Στην περίπτωση που ο provider έχει ήδη την τελευταία έκδοση του λήμματος, τότε επιστρέφεται κενό XML document χωρίς δεδομένα. GetLemmaByIdAndLanguageId(int lemmaid, int GUILanguageId, string providerid, bool forceget) ID λήμματος ID γλώσσας GUI true/false forceget αν επιθυμούμε να πάρουμε το λήμμα, ακόμη και αν o provider διαθέτει ήδη την τελευταία έκδοση

8 Έξοδος: Αντικείμενο LemmaData GetNewLemmaIdsByDate(int GUILanguageId, string providerid, bool forceupdate, DateTime from, DateTime to) ID γλώσσας GUI true/false forceupdate αν επιθυμούμε να πάρουμε τη λίστα με τα IDs των λημμάτων για μια συγκεκριμένη περίοδο ανεξάρτητα αν ο provider το έχει ήδη κάνει from / to οι ημερομηνίες για να ορίσουμε την περίοδο για την οποία θέλουμε να αναζητήσουμε νέα λήμματα. Οι ημερομηνίες είναι στην μορφή YYYY-MM- DD. Στην περίπτωση που το forceupdate=false, τότε ως περίοδος αναζήτησης νέων λημμάτων είναι από την τελευταία φορά που ο provider ζήτησε update έως σήμερα, αλλιώς αν forceupdate=true, η περίοδος καθορίζεται από τις παραμέτρους from-to. Έξοδος: πίνακας ακεραίων int[] με τα IDs των λημμάτων GetNewLemmas(int GUILanguageId, string providerid, bool forceupdate) ID γλώσσας GUI true/false forceupdate αν επιθυμούμε να πάρουμε τη λίστα με τα λήμματα ανεξάρτητα αν ο provider το έχει ήδη κάνει. Σε περίπτωση forceupdate=true η κλήση θα φέρει όλα τα λήμματα γενικώς, οπότε δεν ενδείκνυται λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων GetNewLemmasByDate(int GUILanguageId, string providerid, bool forceupdate, DateTime from, DateTime to)

9 ID γλώσσας GUI true/false forceupdate αν επιθυμούμε να πάρουμε τη λίστα με τα IDs των λημμάτων για μια συγκεκριμένη περίοδο ανεξάρτητα αν ο provider το έχει ήδη κάνει from / to οι ημερομηνίες για να ορίσουμε την περίοδο για την οποία θέλουμε να αναζητήσουμε νέα λήμματα. Οι ημερομηνίες είναι στην μορφή YYYY-MM- DD. Στην περίπτωση που το forceupdate=false, τότε ως περίοδος αναζήτησης νέων λημμάτων είναι από την τελευταία φορά που ο provider ζήτησε update έως σήμερα, αλλιώς αν forceupdate=true, η περίοδος καθορίζεται από τις παραμέτρους from-to. Έξοδος: πίνακας από LemmaData LemmaData[] με τα λήμματα που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση. Κάθε φορά που ζητείται και επιστρέφεται ένα λήμμα από έναν provider, όπως και όταν ζητάει τα νέα λήμματα, η ενέργεια καταχωρείται στον πίνακα ProviderRequests. Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι: tsstamp (datetime) χρονική στιγμή καταγραφής providerid (nvarchar(50)) id provider lemmaid (int) ID λήμματος ή 0 εφόσον ζητείται ενημέρωση για τα νέα λήμματα guiid (int) το ID της γλώσσας του GUI που ζητείται Όταν ζητείται ένα λήμμα, για το οποίο υπάρχει ήδη η τελευταία έκδοση, τότε το λήμμα δεν επιστρέφεται εκτός και αν το ζητήσουμε ρητά. Μόνο εφόσον επιστρέφουμε το λήμμα κάνουμε και την καταγραφή ότι ο provider έλαβε ενημέρωση για το λήμμα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ WEB SITE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αύγουστος 2011 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από 16/11/2005 έως 5/12/2005 µε σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων επί του σχεδίου διακήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα