ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛ.1026/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ :Καρ. Σερβίασ 10 Ταχ. Κϊδικασ: ΑΘΗΝΑ Ρλθροφορίεσ: Γ. Βαρνάκου - Δ. Στακάσ Τθλζφωνο : , FAX: ΠΟΛ 1026 ΘΕΜΑ: Εφαρμογι διατάξεων τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοςθσ τθσ προκαταβολισ φόρου που υπολογίηεται επί των δικθγορικϊν αμοιβϊν και τθσ παρακράτθςθσ φόρου επί των μεριςμάτων. Σασ παρζχουμε διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') με τισ οποίεσ προςτζκθκε παράγραφοσ 5 ςτο άρκρο 52 του ΚΦΕ και θ παράγραφοσ 5 αυτοφ του άρκρου αναρικμικθκε ςε ζξι και ςε ςυνδυαςμό με τθν ΡΟΛ.1210/ απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδόκθκε για τθν εφαρμογι και κατ' εφαρμογι των διατάξεων αυτισ τθσ παραγράφου, ωσ εξισ:

2 Α. ΦΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων α' και β' αυτισ τθσ παραγράφου αυτοφ του άρκρου και νόμου ορίηεται ότι, υπολογίηεται προκαταβολι φόρου με ςυντελεςτι δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) επί των ακακαρίςτων αμοιβϊν των δικθγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολισ ωσ ποςά αναφοράσ επί των οποίων υπολογίηονται από τουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ προκαταβολζσ υπζρ όςων ορίηονται ςτο άρκρο 96 του ν.δ. 3026/1954 του Κϊδικα Δικθγόρων (ΦΕΚ 235 Α'), για τισ παραςτάςεισ που πραγματοποιοφν ενϊπιον των δικαςτθρίων και όπωσ οι αμοιβζσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 92 του ίδιου κϊδικα. Η προκαταβολι αυτι του φόρου υποχρεωτικά υπολογίηεται και αποδίδεται από τουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ, με ευκφνθ των προζδρων τουσ, εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 59 του ΚΦΕ, με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου, ςτο δικτυακό τόπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφορικϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), υποχρεωτικά από με βάςθ τθν προαναφερομζνθ ΡΟΛ.1210/ Α.Υ.Ο. Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι δεν υπολογίηουν και δεν αποδίδουν προκαταβλθτζο φόρο ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) Επί των ακακαρίςτων αμοιβϊν των δικθγόρων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολισ ωσ ποςά αναφοράσ για παραςτάςεισ που πραγματοποιοφν ενϊπιον των δικαςτθρίων κακϊσ και για κάκε άλλθ νομικι υπθρεςία που παρζχουν οι δικθγόροι οι οποίοι ςυνδζονται με τον εντολζα τουσ με ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ και αμείβονται με πάγια αντιμιςκία. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτο οικείο γραμμάτιο προκαταβολισ, εκτόσ από τθν ζνδειξθ "πάγια αντιμιςκία", κα αναγράφεται και ο εντολζασ του δικθγόρου. Και τοφτο κακόςον ωσ ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 του Ν.2238/1994, κεωρείται και το ειςόδθμα που αποκτοφν οι δικθγόροι ωσ πάγια αντιμιςκία για τθν παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν, επί του οποίου ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 57 αυτοφ του νόμου, β) Επί των ακακαρίςτων αμοιβϊν των δικθγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολισ ωσ ποςά αναφοράσ για τθν παράςταςθ του δικθγόρου ςε κάκε είδουσ ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ διότι ςτθν περίπτωςθ αυτι θ αμοιβι του δικθγόρου κακορίηεται ελεφκερα με ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ δικθγόρου και εντολζα. γ) Επί των ακακαρίςτων αμοιβϊν των δικθγόρων από τθν αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ακινιτου που περαιϊνεται με απόφαςθ Δικαςτθρίου κακόςον ςτθν περίπτωςθ αυτι θ αμοιβι του δικθγόρου επιδικάηεται από το δικαςτιριο με τθν ίδια απόφαςθ, με τθν οποία επιδικάηεται και θ αποηθμίωςθ του δικαιοφχου. Το ίδιο ιςχφει και για τισ αμοιβζσ του δικθγόρου ωσ ςυνδίκου ςτισ διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ,

3 δ) Στισ περιπτϊςεισ που οι δικθγορικζσ αμοιβζσ ι το φψοσ αυτϊν ςυναρτάται άμεςα από το αποτζλεςμα των δικθγορικϊν υπθρεςιϊν ι τθσ δίκθσ, κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ, όπωσ π.χ. των εργατικϊν, αυτοκινθτικϊν, κλπ. υποκζςεων όπου ο δικθγόροσ αμείβεται με εργολαβικό ςυμβόλαιο, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ζχουν υποβλθκεί τα ςτοιχεία τθσ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ που αποδεικνφουν το φψοσ τθσ αμοιβισ, κτλ., όπωσ τα ςτοιχεία αυτά κα κακοριςτοφν με τθν ζκδοςθ ςχετικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ, ςτθ Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τθ φορολογία του ειςοδιματοσ του δικθγόρου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ: αα) το Δθμόςιο, ββ) τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμόςιου Δικαίου, γγ) οι Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί κοινισ ωφζλειασ, δδ) οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και εε) τα Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου υποχρεοφνται να υπολογίηουν προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ με ςυντελεςτι 15% ςτο ακακάριςτο ποςό τθσ αμοιβισ του δικθγόρου. Οι υπόχρεοι αυτοί υποβάλλουν τθν διλωςθ απόδοςθσ του προκαταβλθτζου φόρου εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 59 του ΚΦΕ, με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου, ςτο δικτυακό τόπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφορικϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), υποχρεωτικά από με βάςθ τθν προαναφερομζνθ ΡΟΛ.1210/ Α.Υ.Ο. Επίςθσ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν και αντίγραφο ι τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ του οικείου Δικαςτθρίου ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςε ςχετικι υπουργικι απόφαςθ που εκδοκεί. Επιςθμαίνεται ότι, δεν υπάρχει υποχρζωςθ υπολογιςμοφ και απόδοςθσ προκαταβλθτζου φόρου με ςυντελεςτι 15% επί δικθγορικισ αμοιβισ που ςυναρτάται άμεςα από το αποτζλεςμα των δικθγορικϊν υπθρεςιϊν ι τθσ δίκθσ, ςτθν περίπτωςθ που ο εντολζασ είναι ιδιϊτθσ Διευκρινίηεται ότι, οι ειςπραττόμενεσ δικθγορικζσ αμοιβζσ αποτελοφν ακακάριςτα ζςοδα και οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολισ για παράςταςθ ςε Δικαςτιρια(ενδεικτικά για τον Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν και Ρειραιϊσ ΕΤΑΑ-ΤΥΔ 5%, ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ 3%, ΔΣΑ 3%, ΕΔΛΝΔ 1%=12%) κακϊσ και οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολισ για παράςταςθ ςε ςυμβόλαια (ενδεικτικά για τον Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν ΕΤΑΑ - TAN - ΤΕΑΔ 10%, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ 25% =35%) αποτελοφν αμφότερα ζξοδα και εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ειςπραττόμενεσ δικθγορικζσ αμοιβζσ είναι ίςεσ θ

4 μεγαλφτερεσ από τα ποςά αναφοράσ που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολισ. Επίςθσ, αν ο εντολζασ του δικθγόρου είναι υπόχρεοσ κατά νόμο να προβαίνει ςε παρακράτθςθ φόρου με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του ΚΦΕ, είναι δθλαδι επιτθδευματίασ φυςικό ι νομικό πρόςωπο που τθρεί βιβλία Β' ι Γ' κατθγορίασ του ΚΒΣ, όταν καταβάλλει αμοιβζσ ςε δικθγόρουσ για υποκζςεισ τθσ επιχείρθςισ του κα παρακρατεί φόρο με ςυντελεςτι 20% ςτο ακακάριςτο ποςό τθσ αμοιβισ που καταβάλλεται ςτον δικθγόρο μετά τθν αφαίρεςθ τθσ αμοιβισ, που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολισ ωσ ποςό αναφοράσ και εφόςον θ καταβαλλόμενθ επιπλζον του γραμματίου αμοιβι ξεπερνά το ποςό των 300 ευρϊ. Για παράδειγμα, το ποςό αναφοράσ που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολισ του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου του δικθγόρου "Χ" για παράςταςι του ςτο Τριμελζσ Διοικθτικό Ρρωτοδικείο, για υπόκεςθ τθσ ΟΕ "Α", ανζρχεται ςτο ποςό των 250 ευρϊ. Η εταιρία ΜΑ" για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ καταβάλλει ςτο δικθγόρο αμοιβι φψουσ 700 ευρϊ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ πιο πάνω εταιρία κατά τον χρόνο καταβολισ τθσ αμοιβισ κα προβεί ςε παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 20% επί του ποςοφ των 450 ευρϊ (700 ευρϊ- 250 ευρϊ), με τθν υποχρζωςθ τθσ προςκόμιςθσ από το δικθγόρο φωτοαντιγράφου επικυρωμζνου από τον ίδιο του αντίςτοιχου γραμματίου προκαταβολισ. 2. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ' αυτοφ του άρκρου και νόμου ςε ςυνδυαςμό με τθν ΡΟΛ.1210/ Α.Υ.Ο. ορίηεται ότι επί οποιουδιποτε ποςοφ καταβάλλεται ωσ μζριςμα ςε δικθγόρουσ από τουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ ι ταμεία ςυνεργαςίασ ι διανεμθτικοφσ λογαριαςμοφσ υποχρεωτικά ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 15% ςτο ακακάριςτο ποςό του μερίςματοσ και ο φόροσ αποδίδεται με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου, από τουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ με ευκφνθ των προζδρων τουσ, ςτο δικτυακό τόπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφορικϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.). 3. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ε' αυτοφ του άρκρου και νόμου ορίηεται ότι, ο δικθγόροσ υποχρεοφται να υποβάλλει κατάςταςθ όλων των ζγγραφων ςυμφωνιϊν που ζχει ςυνάψει με τουσ εντολείσ του, ςτθν οποία αναγράφονται το ονοματεπϊνυμο, θ διεφκυνςθ, ο Α.Φ.Μ. του κάκε εντολζα του, θ δικθγορικι υπθρεςία που παραςχζκθκε και θ ςυμφωνθκείςα αμοιβι, ςτθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται θ επαγγελματικι του ζδρα, μζχρι τθν 20ι θμζρα του μθνόσ Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ. Με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κα κακορίηεται ο τφποσ, το περιεχόμενο τθσ, ο τρόποσ υποβολισ τθσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.

5 4. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ςτ' αυτοφ του άρκρου και νόμου ορίηεται ότι, οι δικθγορικοί ςφλλογοι υποχρεοφνται να υποβάλουν κατάςταςθ των γραμματίων προκαταβολισ ανά δικθγόρο, που εκδόκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο ςτθν οποία αναγράφονται το ονοματεπϊνυμο του κάκε εντολζα του, θ δικθγορικι υπθρεςία τθν οποία αφορά θ προκαταβολι και το ποςό αναφοράσ επί του οποίου υπολογίςτθκε αυτι. Διευκρινίηεται ότι με τθν ίδια πιο πάνω κατάςταςθ κα υποβάλλονται και τα γραμμάτια προκαταβολισ επί των οποίων δεν υπολογίηεται προκαταβολι φόρου(π.χ. για παράςταςθ ςε ςυμβόλαια) κακϊσ και τα μερίςματα με τον παρακρατθκζντα επί αυτϊν φόρο. Η κατάςταςθ αυτι υποβάλλεται ςτθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται θ επαγγελματικι ζδρα του κάκε ςυλλόγου μζχρι τθν 20ι θμζρα του μθνόσ Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ με τθ χριςθ θλεκτρονικισ μεκόδου επικοινωνίασ. Τθν ευκφνθ για τθν υποβολι αυτι φζρει ο πρόεδροσ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου. Με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κα κακορίηεται ο τφποσ, το περιεχόμενο τθσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν υποβολι αυτϊν των καταςτάςεων. 5. Με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ η' αυτοφ του άρκρου και νόμου ορίηεται ότι, με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακορίηεται εκάςτοτε ο τφποσ, το περιεχόμενο, ο τρόποσ υποβολισ τθσ διλωςθσ και καταβολισ του φόρου και ο τρόποσ και ο χρόνοσ υποβολισ των καταςτάςεων και το περιεχόμενο αυτϊν, κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων αυτισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 52 του ΚΦΕ. Η ιςχφσ των διατάξεων των περιπτϊςεων α' ζωσ και ε' αυτισ τθσ παραγράφου αυτοφ του άρκρου και νόμου ζχουν εφαρμογι από , με τθν επιφφλαξθ τθσ ιςχφοσ οριςμζνων διατάξεων που αναφζρονται ςτθν ΡΟΛ.1210/ Α.Υ.Ο. Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ζκδοςθ γραμματίων προκαταβολισ δικθγορικϊν ςυλλόγων Πταν για τθ διενζργεια δικονομικϊν πράξεων ι τθν παράςταςθ του δικθγόρου ςε ςυμβολαιογραφικι πράξθ απαιτείται θ ζκδοςθ γραμματίου προκαταβολισ, από τον οικείο δικθγορικό ςφλλογο, δεν εκδίδεται απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν, δεδομζνου ότι το ποςό αναφοράσ που αναγράφεται ςτο υπόψθ γραμμάτιο καλφπτει ανάγκεσ υπολογιςμοφ κρατιςεων υπζρ τρίτων (δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ, ταμεία κ.λπ.) και δεν αποτελεί ακακάριςτθ αμοιβι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 2. Ρεριεχόμενο απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν

6 Με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α') καταργικθκε θ ελάχιςτθ αμοιβι των δικθγόρων κι ζτςι από , τα τθσ αμοιβισ των δικθγόρων, κακορίηονται με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του υπόψθ άρκρου, που αντικατζςτθςε τθν παράγραφο 1 του άρκρου 92 του Κϊδικα Δικθγόρων, δθλαδι θ αμοιβι αυτι πλζον κακορίηεται, είτε με βάςθ ζγγραφεσ ςυμφωνίεσ με τουσ εντολείσ τουσ, είτε με βάςθ τισ νόμιμεσ αμοιβζσ όπωσ ιςχφουν. Ακόμθ, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α'), με τισ οποίεσ τροποποιικθκαν οι διατάξεισ του άρκρου 52 του Κ.Φ.Ε., ορίςτθκε ότι, επί των δικθγορικϊν αμοιβϊν οφείλεται προκαταβολι φόρου 15%. Επίςθσ, όπωσ προκφπτει από το Κεφάλαιο Α' τθσ παροφςασ, οι υπόχρεοι παρακράτθςθσ φόρου 20%, για τισ αμοιβζσ που καταβάλουν ςε δικθγόρουσ, διενεργοφν τθν υπόψθ παρακράτθςθ ςτο ακακάριςτο ποςό τθσ αμοιβισ που καταβάλλεται ςτον δικθγόρο μετά τθν αφαίρεςθ τθσ αμοιβισ που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολισ ωσ ποςό αναφοράσ και εφόςον θ καταβαλλόμενθ επιπλζον του γραμματίου αμοιβι ξεπερνά το ποςό των 300 ευρϊ. Κατόπιν των ανωτζρω, ςτο περιεχόμενο των αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν, πρζπει να αναγράφονται διακεκριμζνα τα εξισ ποςά: α) Η ακακάριςτθ αμοιβι, β) Ο Φ.Ρ.Α. (23%) που αναλογεί ςτθν ακακάριςτθ αμοιβι, γ) Η παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ (20%) από τουσ υπόχρεουσ ςε παρακράτθςθ. Επιςθμαίνεται ότι, όταν εκδίδεται χειρόγραφθ Α.Ρ.Υ. θ αξία τθσ αμοιβισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., αναγράφεται και ολογράφωσ. Ακόμθ, διευκρινίηεται ότι, τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 13 του Κ.Β.Σ., περί αναγραφισ ςτθν απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν, μεταξφ άλλων, τθσ ζνδειξθσ «ΕΡΙ ΡΙΣΤΩΣΕΙ», από τον επιτθδευματία που τθρεί βιβλία τρίτθσ κατθγορίασ και παρζχει υπθρεςίεσ με πίςτωςθ, μπορεί να εφαρμοςτεί, προαιρετικά και από τουσ δικθγόρουσ που τθροφν βιβλία Β' κατθγορίασ. Σθμειϊνεται ότι, αν μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ οι αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν ζχουν εκδοκεί με τον τρόπο που αναφζρεται ςτθν εγκφκλιο ΡΟΛ 1208/ , οι

7 αποδείξεισ αυτζσ κεωροφνται ωσ νόμιμα εκδοκείςεσ, εφόςον οι φορολογικζσ δθλϊςεισ υποβλθκοφν με τα ποςά που προκφπτουν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Κατωτζρω παρατίκεται υπόδειγμα Απόδειξθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν των δικθγόρων, με τθ διευκρίνιςθ ότι, ο τρόποσ απεικόνιςθσ ς' αυτιν των δεδομζνων είναι ενδεικτικόσ και οποιοςδιποτε άλλοσ τρόποσ είναι αποδεκτόσ (π.χ. διαφορετικι ςειρά απεικόνιςθσ κ.λπ.), με τθν προχπόκεςθ ότι εμφανίηονται τα δεδομζνα αυτά. Αυτονόθτο είναι ότι, μπορεί να αναγράφεται και οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία (π.χ. κρατιςεισ ταμείων κ.λπ.). ΑΡΟΔΕΙΞΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ)Ευρϊ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ(αναγράφεται το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)ΑΚΑΘΑΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ XXX,XΧΦ.Ρ.Α. 23% XXX,ΧΧΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ XXX,ΧΧ Συνολικό ποςό ολογράφωσ* (*όταν εκδίδεται χειρόγραφθ απόδειξθ) ΡΑΑΚΑΤΗΣΗ ΦΟΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (από υπόχρεουσ ςε παρακράτθςθ) (20% χ (ακακάριςτθ αμοιβι - ποςό αναφοράσ γραμματίου προκαταβολισ), εφόςον θ διαφορά υπερβαίνει το ποςό των 300 ΕΥΩ) XX,ΧΧ 3. Τρόποσ καταχϊρθςθσ ςτα τθροφμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. Η καταχϊρθςθ ςτα βιβλία του Κ.Β.Σ. των Α.Ρ.Υ. των δικθγόρων, ενόψει και των προαναφερομζνων ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ 1 και 2, διενεργείται ωσ εξισ: α) Βιβλία Β' κατθγορίασ (εςόδων - εξόδων) Στο βιβλίο εςόδων - εξόδων που τθρείται από το δικθγόρο καταχωροφνται ςε ιδιαίτερεσ ςτιλεσ ςτο ςκζλοσ των εςόδων, με δικαιολογθτικό εγγραφισ τθν Α.Ρ.Υ., ωσ ακακάριςτο ζςοδο από παροχι υπθρεςιϊν, θ ακακάριςτθ αξία τθσ αμοιβισ (πριν τθν παρακράτθςθ του φόρου) και, ξεχωριςτά, ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί ς' αυτι. Οι τυχόν κρατιςεισ που διενεργοφνται από τουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ καταχωροφνται ςτο ςκζλοσ των εξόδων, με δικαιολογθτικό εγγραφισ το γραμμάτιο προκαταβολισ που εκδίδεται από τουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ.

8 Σθμειϊνεται ακόμθ ότι, για τισ ανάγκεσ του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, ςτο ςκζλοσ των εξόδων, καταχωροφνται οι δαπάνεσ και ανάλογα αν παρζχεται ι δεν παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Ρ.Α. κακϊσ και ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί ς' αυτζσ (δαπάνεσ με δικαίωμα ζκπτωςθσ/ δαπάνεσ χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ). Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι, δεν απαιτείται να καταχωροφνται διακεκριμζνα ο φόροσ που παρακρατείται, είτε από το δικθγορικό ςφλλογο είτε από τουσ λοιποφσ υπόχρεουσ ςε παρακράτθςθ. Επιςθμαίνεται ότι, ςτισ περιπτϊςεισ που οι αμοιβζσ των δικθγόρων είναι μικρότερεσ από τα ποςά αναφοράσ που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολισ, θ ςχετικι Α.Ρ.Υ. εκδίδεται με τα μικρότερα αυτά ποςά. Ακόμθ, επιςθμαίνεται ότι, αν οι εγγραφζσ ςτα βιβλία ζχουν διενεργθκεί με τον τρόπο που αναφζρεται ςτθν εγκφκλιο ΡΟΛ 1208/ και εφόςον δεν είναι εξαιρετικά δφςκολο, μπορεί να διενεργθκεί ςυμπλθρωματικι ςυγκεντρωτικι διορκωτικι εγγραφι ςτα βιβλία, μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τθσ τρζχουςασ διαχειριςτικισ περιόδου (χριςθ 2011) και με θμερομθνία εγγραφισ το αργότερο τθν Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, οι δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ παροφςασ. β) Βιβλία Γ' κατθγορίασ (λογιςτικά βιβλία) Τα ανωτζρω αναφερόμενα, για τα βιβλία Β' κατθγορίασ, εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τα βιβλία Γ' κατθγορίασ. 4. Τρόποσ εξόφλθςθσ αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν για οριςμζνεσ ςυναλλαγζσ. Στισ περιπτϊςεισ επαγγελματικϊν ςυναλλαγϊν, όταν θ ακακάριςτθ αμοιβι του δικθγόρου υπερβαίνει το ποςό των ευρϊ, θ εξόφλθςθ του ποςοφ αυτοφ από το λιπτθ τθσ Α.Ρ.Υ., γίνεται μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι με επιταγι.

9 Ακόμθ, οι αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, που εκδίδονται από δικθγόρουσ, για παροχι υπθρεςιϊν ςε ιδιϊτεσ, εξοφλοφνται από τουσ λιπτεσ αυτϊν (ιδιϊτεσ) αποκλειςτικά μζςω τραπζηθσ, με χρεωςτικζσ ι πιςτωτικζσ κάρτεσ του λιπτθ των υπθρεςιϊν ι μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι με επιταγζσ, όταν το ποςό τθσ ςυναλλαγισ υπερβαίνει το ποςό των τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ για το ζτοσ 2011 ι το ποςόν των χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ από και εξισ (ςχετ. Α.Υ.Ο. ΡΟΛ.1027/ ). 5. Τελικά Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι, τα αναφερόμενα ςτθν εγκφκλιο ΡΟΛ 1208/ που δεν ρυκμίηονται με τθν παροφςα (ιδίωσ οι παράγραφοι 2.2, 2.3, 2.4, 5, 8 και 9) εξακολουκοφν να ιςχφουν και μετά τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Ακριβζσ Αντίγραφο Η Ρροϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ Ο ΑΝΑΡΛΗΩΤΗΣ ΥΡΟΥΓΟΣ ΡΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα