TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ"

Transcript

1 ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA

2 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Ψ Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο... 5 M E P O B' OΔHΓOI ΠOYΔΩN ΓIA TI KATEYΘYNEI 1. Aναλςηικόρ Πίνακαρ Καηανομήρ ECTS και Διδακηικών Mονάδων καηά Κύκλο και Τομείρ (A' Kύκλορ κοινόρ) Eνδεικηική καηανομή ηων μαθημάηων ζηα ηέζζεπα ππώηα εξάμηνα ζποςδών (A' Kύκλορ κοινόρ) I. OΔHΓO ΠOYΔΩN TOMEA ΦIΛOOΦIA (KATEYΘYNH: ΦIΛOOΦIA) 1. Σπλνπηηθόο πίλαθαο θαηαλνκήο ΔCTS θαη δηδαθηηθώλ κνλάδσλ Aλαιπηηθόο πίλαθαο θαηαλνκήο ΔCTS θαη δηδαθηηθώλ κνλάδσλ θαηά Κύθιν θαη Τνκείο.20

3 ii 3. Πξνζθεξόκελα καζήκαηα από ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν Courses offered at the Section of Philosophy (Winter Semester ) Eνδεικηική καηανομή ηων μαθημάηων ζηα ηέζζεπα ηελεςηαία εξάμηνα ζποςδών (B' Kύκλορ Kαηεύθςνζη: Φιλοζοθία) Γηαγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο (Xεηκεξηλό εμάκελν ) Πξνζθεξόκελα καζήκαηα από ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο θαηά ην εαξηλό εμάκελν Courses offered at the Section of Philosophy (Spring Semester 2014) Γηαγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο (Eαξηλό εμάκελν 2014) Eξγαζηήξηα Πξνγξάκκαηα Γηαπαλεπηζηεκηαθήο Σπλεξγαζίαο (ERASMUS) Mεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Πξνζσπηθό ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο Philosophy Academic Staff 114 II. OΔHΓO ΠOYΔΩN TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKH (KATEYΘYNH: ΠAIΔAΓΩΓIKH) 1. Σπλνπηηθόο πίλαθαο θαηαλνκήο ΔCTS θαη δηδαθηηθώλ κνλάδσλ Καηαλνκή ΔCTS θαη δηδαθηηθώλ κνλάδσλ θαηά Κύθιν θαη Τνκείο Πξνζθεξόκελα καζήκαηα ηνπ Tνκέα Παηδαγσγηθήο θαηά ην α. Πξνζθεξόκελα καζήκαηα ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ β. Πξνζθεξόκελα καζήκαηα εαξηλνύ εμακήλνπ Table of Courses α. Winter Semester β. Spring Semester

4 iii 5. Γηαγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ Tνκέα Παηδαγσγηθήο Πξαθηηθέο Αζθήζεηο Δξγαζηήξηα ηνπ Τνκέα Παηδαγσγηθήο Πξνγξάκκαηα Γηαπαλεπηζηεκηαθήο Σπλεξγαζίαο (ERASMUS) Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.) Πξνζσπηθό ηνπ Τνκέα Παηδαγσγηθήο 175 III. OΔHΓO ΠOYΔΩN TOMEA ΨYXOΛOΓIA (KATEYΘYNH ΨYXOΛOΓIA) 1. Kαηαλνκή δηδαθηηθώλ κνλάδσλ θαη ECTS Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ Τνκέα Ψπρνινγίαο Ι. Mαζήκαηα Α Κύθινπ (1 ν 4 ν εμάκελν) ΙΙ. Μαζήκαηα Β Κύθινπ (5 ν 8 ν εμάκελν) Ι. Compulsory Courses 188 II. Compulsory Elective Courses Αληηζηνηρία Τίηισλ Μαζεκάησλ κε Κιάδνπο ηεο Ψπρνινγίαο θαη Άιισλ Δπηζηεκώλ Γηαγξάκκαηα καζεκάησλ ηνπ Tνκέα Ψπρνινγίαο Δξγαζηήξηα ηνπ Τνκέα Ψπρνινγίαο Πξνζσπηθό ηνπ Tνκέα Ψπρνινγίαο ΠAPAPTHMA Yπνηξνθίεο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Ψ Φνηηεηηθνί Σύιινγνη θαη Οξγαλώζεηο 241

5 iv YNTOMOΓPAΦIE A.E.I.: Aλώηαην Eθπαηδεπηηθό Ίδξπκα A.K.: Aλαπιεξσηήο Kαζεγεηήο Γ.Σ.: Γεληθή Σπλέιεπζε Γ.E.Π.: Γηδαθηηθό Eξεπλεηηθό Πξνζσπηθό (Kαζεγεηέο, Aλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, Eπίθνπξνη θαζεγεηέο, Λέθηνξεο) Γ.: Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 Γξ.: Γηδάθηνξαο Γ.Π.: Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό Γ.Σ.: Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δ.κ.: Γηδαθηηθέο κνλάδεο Δ.Δ.ΓΙ.Π. Δηδηθό θαη Δξγαζηεξηαθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό E.T.E.Π.: Eηδηθό Tερληθό Eξγαζηεξηαθό Πξνζσπηθό E.K.: Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο Eπ.K.: Eπηβιέπσλ Kαζεγεηήο E.Σ.: Eπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο E.Σ.A.Π.: Eζληθό Σπκβνύιην Aλώηαηεο Παηδείαο E.Φ.E.E.: Eζληθή Φνηηεηηθή Έλσζε Eιιάδνο I.Σ.: Iαηξηθή Σρνιή IA.: Tκήκα Iζηνξίαο Aξραηνινγίαο K.: Kαζεγεηήο Λ.: Λέθηνξαο M.Γ.E.: Mεηαπηπρηαθό Γίπισκα Eηδίθεπζεο M.EΠ.: Mεηαπηπρηαθή Eπηηξνπή M.K.: Mεηαπηπρηαθή Kνζκεηεία M.K.Σ.: Mεηαπηπρηαθόο Kύθινο Σπνπδώλ M.Σ.: Mεηαπηπρηαθή Σρνιή M.ΣY.: Mεηαπηπρηαθό Σπκβνύιην N.Π.Γ.Γ.: Nνκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ N.Π.I.Γ.: Nνκηθό Πξόζσπν Iδησηηθνύ Γηθαίνπ Π.Γ.: Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Π.M.Σ.: Πξόγξακκα Mεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Π.Σ.: Πξόγξακκα Σπνπδώλ

6 v Π.T.Γ.E.: Παηδαγσγηθό Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο Π.T.N.: Παηδαγσγηθό Tκήκα Nεπηαγσγώλ T.E.I.: Tερλνινγηθά Eθπαηδεπηηθά Iδξύκαηα YΠ.E.Π.Θ.: Yπνπξγείν Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ΦΛ.: Tκήκα Φηινινγίαο Φ.Π.Ψ.: Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο

7 vi

8 vii ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ Αγαπεηέο θνηηήηξηεο, Αγαπεηνί θνηηεηέο Σαο θαισζνξίδνπκε ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ θαη ζαο ζπγραίξνπκε γηα ηελ επηηπρία ζαο θαη ηελ εγγξαθή ζαο ζην Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο, ην νπνίν καδί κε ηα Τκήκαηα Φηινινγίαο θαη Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ζπλαπαξηίδνπλ ηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, πνπ ηδξύζεθε ην Με ηνλ Ν. 1268/1982 θαη ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ. 445/1984 ην Τκήκα Φ.Π.Ψ. ιεηηνπξγεί απηόλνκα θαη ρνξεγεί πηπρίν ηξηώλ εηδηθεύζεσλ: Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο Ψπρνινγίαο. Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ζπνπδώλ, νη ηξεηο θαηεπζύλζεηο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ δηεπηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ απνθνίησλ ηνπ. Οη ζπνπδέο επηκεξίδνληαη ζε δύν θύθινπο, εθ ησλ νπνίσλ ν πξώηνο πεξηιακβάλεη καζήκαηα θαη ησλ ηξηώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ, έηζη ώζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο ζεκειηώδεηο γλώζεηο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ έξεπλαο ησλ ζεσξεηηθώλ πξνβιεκάησλ. Σηνλ δεύηεξν θύθιν ζπνπδώλ νη θνηηεηέο επηιέγνπλ ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ εκβάζπλζε ηνπ ζπλζέκαηνο ηεο επηζηήκεο, ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα καζεηεύζνπλ, θαη ζηελ εμεηδίθεπζε. Γηα ηελ πιεξέζηεξε νηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε ην ζύλνιν Πξόγξακκα ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο πξνβιέπεηαη ε παξαθνινύζεζε ελόο αξηζκνύ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα άιια δύν Τκήκαηα, δειαδή ην Τκήκα Φηινινγίαο θαη ην Τκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, ελώ γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή ηνπο ζην Τκήκα ιεηηνπξγνύλ δύν Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ.

9 viii Δπηδίσμή καο είλαη λα παξάζρνπκε ζηνπο θνηηεηέο καο έλα πςειό επίπεδν ζπνπδώλ, νη νπνίεο, παξάιιεια κε ηε γλσζηαθή δηάζηαζε, λα πξνζθέξνπλ αθνξκέο θαη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, θαζώο θαη ηνπ επηζηεκνληθνύ ήζνπο. Σε κηα πεξίνδν ξαγδαίσλ αιιαγώλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ζπιινγηθνύ καο βίνπ ε Αλώηαηε Δθπαίδεπζε επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγεί σο πεδίν δηακόξθσζεο αηόκσλ κε ηθαλόηεηα αδνγκάηηζηεο ζθέςεο, ηα νπνία κε ηα επηζηεκνληθά ηνπο εθόδηα ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνύλ ζηνλ θνηλσληθό θαη επαγγεικαηηθό ηνπο βίν σο ππεύζπλνη πνιίηεο θαη επηζηήκνλεο. Ο Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Ψ. Κσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο Καζεγεηήο Ιζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο: Αξραίαο Διιεληθήο θαη Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο

10 Καλλιηεσνική επιμέλεια εξωθύλλος και εικόνων: Βάζια Κλείηζα Δκηύπωζη: Τςπογπαθείο Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων Δπεξεπγαζία κειμένος: Μαπία Παππά / Αθηνά Νέγπη / Βάγια Τζιάλιος Δπιηποπή Οδηγού Σποςδών: Ιωάννηρ Ππελοπένηζορ Θεοσάπηρ Αθαναζιάδηρ Έλενα Ειώπη

11 M E P O Σ Π P Ω TO ΓENIKEΣ OΓHΓIEΣ M E P O Σ Γ E Y T E P O OΓHΓOI ΣΠOYΓΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ Aναλςηικόρ Πίνακαρ Γιδακηικών Mονάδων A' Kύκλορ κοινόρ για όλοςρ ηοςρ Tομείρ Ππόγπαμμα Σποςδών Kαηεύθςνζη: Φιλοζοθία Ππόγπαμμα Σποςδών Kαηεύθςνζη: Παιδαγωγική Ππόγπαμμα Σποςδών Kαηεύθςνζη: Ψςσολογία Π A P A P T H M A Yποηποθίερ για ηιρ θοιηήηπιερ και ηοςρ θοιηηηέρ ηος Tμήμαηορ Φ.Π.Ψ.

12

13 1 M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE

14 2

15 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Υ.Π.Χ. Kάζε ρνιή δηαηξείηαη ζε Tκήκαηα. ξγαλα ηνπ Tκήκαηνο είλαη: 1. H πλέιεπζε 2. O Πξφεδξνο 1. H πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε Γ.E.Π. ηνπ Tκήκαηνο, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ E.T.E.Π. θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ. 2. O Πξφεδξνο ηνπ Tκήκαηνο εθιέγεηαη γηα ζεηεία δχν ρξφλσλ απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ, πνπ απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν: i) ησλ κειψλ Γ.E.Π. ηνπ Σκήκαηνο, ii) ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο (ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εληάζζνληαη θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο) θαη iii) ησλ Βνεζψλ, Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ θαη Δπηκειεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.), θαη ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο. Πξφεδξνο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο γηα ηε δηεηία είλαη ν Καζεγεηήο θ. Κσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο. Tα Tκήκαηα ησλ A.E.I. δηαηξνχληαη ζε Tνκείο. Tν Tκήκα Φ.Π.Φ. απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) Tνκείο: 1. Tνκέαο Φηινζνθίαο 2. Tνκέαο Παηδαγσγηθήο 3. Tνκέαο Φπρνινγίαο ξγαλα ηνπ Tνκέα είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ν Γηεπζπληήο. H Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Tνκέα απαξηίδεηαη απφ ην Γηδαθηηθφ Eξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Tνκέα. O Γηεπζπληήο ηνπ Tνκέα εθιέγεηαη γηα έλαλ ρξφλν απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

16 4 Η ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Υ.Π.Χ. ΓPAMMATEIA ΣΜΖΜΑΣΟ Φ.Π.Φ. Tειέθσλα Γξακκαηείαο Φ.Π.Φ. FAX / ΠΡΟΔΓΡΟ: Κσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο: Αξραίαο Διιεληθήο θαη Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο Σει.: FAX: ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απφζηνινο Βξάλνο Σει.: FAX: Eπζαιία Μπέδα Αλαζηαζία Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηάπθαο Σαρπδξνκηθή Γ/λζε ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Φηινζνθηθή ρνιή Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκηνχπνιε Γνπξνχηε Η Χ Α Ν Ν Η Ν Α

17 5 Π POΓ P A M M A ΠOYΔΨN TOY TMHMATO ΥIΛOOΥIA, ΠAIΔAΓΨΓIKH ΚΑΙ ΧYXOΛOΓIA

18 6

19 7 I. OΔHΓIE ΓIA TI ΥOITHTPIE KAI TOY ΥOITHTE 1. Tν Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ απνλέκεη πηπρίν ηξηψλ (3) θαηεπζχλζεσλ: α. Φηινζνθηθψλ πνπδψλ β. Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ γ. Φπρνινγηθψλ πνπδψλ 2. Kαη ζηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζε (8) νθηψ απηνηειή αθαδεκατθά εμάκελα. Oη ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Tκήκαηνο πξνυπνζέηνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ εμακεληαίσλ καζεκάησλ, δειαδή 48 (ζηνλ αξηζκφ απηφλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηέζζεξα εμάκελα μέλεο γιψζζαο). Kάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαπέληε εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο, δειαδή δεθαηξείο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη δχν γηα εμεηάζεηο. 3. Oη θνηηεηέο/ηξηεο θαηά ηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπληνλίδνπλ ηηο επηινγέο ησλ καζεκάησλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθηήζνπλ βαζηθέο-γεληθέο γλψζεηο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Aπφ ην πέκπην εμάκελν πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ πνπ ζα επηιέμνπλ, κε ηελ παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ καζεκάησλ. 4. Mάθημα: Eίλαη ε δηδαζθαιία κέξνπο κίαο ελφηεηαο ή ελφο πεδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ θαη επί ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο (=δ.κ.) ή 5 ECTS. ε φιεο ηηο ελφηεηεο ή ηα πεδία πξνζθέξεηαη θάζε εμάκελν νξηζκέλνο αξηζκφο καζεκάησλ, απφ ηα νπνία νη θνηηεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην κάζεκα (ή ηα καζήκαηα), πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Mε εηζήγεζε ηνπ Tνκέα θαη απφθαζε ηνπ Tκήκαηνο νξηζκέλα απφ ηα καζήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη ππνρξεσηηθά. 5. Γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζε ρεηκεξηλφ εμάκελν ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ηνλ Iαλνπάξην. Γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζε εαξηλφ εμάκελν ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ηνλ Ηνχλην. Aλ απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ή ηνπ Ηνπλίνπ, ηφηε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ην δηθαίσκα λα επαλεμεηαζηεί ζην κάζεκα απηφ ην επηέκβξην. 6. Tα καζήκαηα είλαη:

20 8 (α) Yποτρεωηικά, δειαδή ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ κπνξεί λα ηα αληηθαηαζηήζεη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. (β) Kαη επιλογήν σποτρεωηικά, δειαδή ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζε πεξίπησζε απνηπρίαο κπνξεί λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια πξνζθεξφκελα καζήκαηα, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Tκήκαηνο. 7. Φνηηεηήο/ηξηα, πνπ απνηπγράλεη ζε έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα, νθείιεη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν, εθφζνλ δηδάζθεηαη. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα εγγξαθεί θαηά ην επφκελν (ή άιιν) εμάκελν ζε κάζεκα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 8. Γελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ζε κάζεκα ηνπ νπνίνπ ε χιε ζπκπίπηεη κε ηελ χιε καζήκαηνο πνπ έρεη ήδε πεξάζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα εκηλάξην, δειαδή γηα κάζεκα πςειφηεξεο βαζκίδαο. 9. Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα εγγξάθεηαη σο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ, ζηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη θαηά ην εμάκελν απηφ. ηα έμη πξψηα εμάκελα ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα εγγξάθεηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ζε φρη ιηγφηεξα απφ πέληε (5) θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ νθηψ (8) καζήκαηα ζε θάζε εμάκελν. Kαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα εγγξαθεί θαη λα ππνβιεζεί ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ζε νθηψ (8) ην πνιχ καζήκαηα, απφ ηα νπνία ηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ θαηά ην φγδνν εμάκελν. ηνπο αξηζκνχο απηνχο ζπλππνινγίδεηαη θαη ε μέλε γιψζζα. 10. Φνηηεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζηα εμάκελα 9 ν, 10 ν, 11 ν θαη άλσ έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηαζηνχλ ζε φια ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαλνληθψλ εμακήλσλ θνίηεζήο ηνπο. 11. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο ηνπ Tκήκαηνο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη ηηο ψξεο καζεκάησλ (= δ.κ.)/ects, πνπ νξίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Oδεγνχο πνπδψλ (δειαδή: 144 δ.κ. ή 240 ECTS + 12 δ.κ. μέλε γιψζζα = 156 δ.κ.). 12. Oη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα μέλεο γιψζζαο ζε νπνηνλδήπνηε Kχθιν πνπδψλ επηζπκνχλ. 13. Oη μέλεο γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη είλαη νη εμήο: α. Aγγιηθή γιψζζα β. Γαιιηθή γιψζζα γ. Γεξκαληθή γιψζζα

21 9 II. TO ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΨN 1. Tν Πξφγξακκα πνπδψλ ρσξίδεηαη ζε δχν θχθινπο, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εμακήλσλ: A' KYKΛO: Kχθινο Γεληθφο: 1ν - 4ν εμάκελν. B' KYKΛO: Kχθινο Kαηεχζπλζεο: 5ν - 8ν εμάκελν. 2. A' KYKΛO (1ν έσο 4ν εμάκελν) 1. O A' Kχθινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαιχπηεη: α. Mαζήκαηα ησλ ηξηψλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. β. Mαζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. 2. ηνλ A' Kχθιν πνπδψλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηα σποτρεωηικά καζήκαηα ησλ ηξηψλ Tνκέσλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ., θαζψο θαη καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Tα καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο είλαη καη επιλογήν σποτρεωηικά. Tα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο επηιέγνληαη απφ ηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, πνπ πξνζθέξνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Oδεγφ πνπδψλ θάζε Tκήκαηνο, θαη απφ ηνλ A' Kχθιν πνπδψλ (1ν έσο 4ν εμάκελν). Eπίζεο καη επιλογήν σποτρεωηικά είλαη θαη ηα καζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ B' Kχθινπ πνπδψλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. 3. B' KYKΛO: Kαηεχζπλζε (5ν έσο 8ν εμάκελν) 1. O B Kχθινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαιχπηεη καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ., θαζψο επίζεο θαη θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 2. ε πεξίπησζε πνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο δηδαθηηθέο κνλάδεο ηνπ A' Kχθινπ πνπδψλ θαηά ηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο κνλάδεο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ B' Kχθινπ πνπδψλ.

22 10 3. Tα καζήκαηα ηνπ B' Kχθινπ (θαηεχζπλζεο) πνπδψλ δηαθξίλνληαη ζε: α. Yπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. β. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. γ. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα άιισλ Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 4. Kάζε κάζεκα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. εληάζζεηαη ή ζηνλ A' Kχθιν πνπδψλ (δει. ζηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα) ή ζην B' Kχθιν πνπδψλ (δει. ζηα ηέζζεξα ηειεπηαία εμάκελα) γη απηφ νη δηαθξηηηθέο ελδείμεηο A' ή B' Kχθινο πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα ηελ επηινγή νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο. 5. Eίλαη δπλαηφλ ην ίδην κάζεκα λα πξνζθέξεηαη θαη ζηνπο δχν Kχθινπο πνπδψλ.

23 11 M E P O B OΔHΓOI ΠOYΔΨN ΓIA TI KATEYΘYNEI

24 12

25 13 ANAΛYTIKO ΠINAKA KΑΣΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN ΚΑΣΑ KΤΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙ A' Kύκλος: 1 ο έως 4 ο Eξάμηνο (72 δ.μ. ή 120 ECTS) (Kνηλφο γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.) I. YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATO Φ.Π.Φ 75 ECTS 45 δ.κ. (15 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο: 1. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 2. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 3. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 4. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 5. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή Eπηζηεκνινγία Iζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθώλ Ηδεώλ 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) YNOΛΟ 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) β. Απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο: 1. Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 2. Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 3. Θεσξίεο ηεο Αγσγήο 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 4. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 5. Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) ΤΝΟΛΟ 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο: 1. Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 2. Kνηλσληθή Ψπρνινγία Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 3. Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) Ζιηθία 4. Kιηληθή Ψπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 5. Γλσζηηθή Ψπρνινγία Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) ΤΝΟΛΟ 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα)

26 14 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TΧN AΛΛΧN TMHMATΧN TH ΦIΛOOΦIKH XOΛH 45 ECTS 27 δ.κ. (9 καζήκαηα) α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο: 30 ECTS 18 δ.κ. (6 καζήκαηα) 1. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Aξραία Eιιεληθή 10 ECTS 6 δ.κ. (2 καζήκαηα) Φηινινγία 2. Tξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Nέα Eιιεληθή 15 ECTS 9 δ.κ. (3 καζήκαηα) Φηινινγία 3. Έλα κάζεκα απφ ηνλ Tνκέα Γισζζνινγίαο 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο Aξραηνινγίαο: 15 ECTS 9 δ.κ. (3 καζήκαηα) ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ Α ΚΤΚΛΟΤ: 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) III. ΓIA TOY ΦOITHTE/TPIE AΛΛΧN TMHMATΧN Oη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ Tκεκάησλ Φηινινγίαο θαη Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ., είηε σο ππνρξεσηηθά είηε σο θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά. Tα κέιε Γ.E.Π. θξνληίδνπλ, ψζηε ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ δειψλνπλ ηα καζήκαηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.

27 15 ENΔEIKTIKH KATANOMH TΨN MAΘHMATΨN TA TEEPA ΠPΨTA EΞAMHNA TΨN ΠOYΔΨN A' KYKΛO (KOINO) I. YΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟΤ TΜΗΜΑΣΟ Υ.Π.Χ. EΞAMHNA 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν Mαζήκαηα α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο: 1. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία 2. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 3. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 4. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή Eπηζηεκνινγία Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ 1 β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο: 1. Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 1 2. Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία Η 1 3. Θεσξίεο ηεο Αγσγήο 1 4. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η 1 5. Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η 1 γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο: 1. Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία 1 2. Kνηλσληθή Ψπρνινγία Η 1 3. Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή 1 Ζιηθία 4. Kιηληθή Ψπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί 1 5. Γλσζηηθή Ψπρνινγία Η 1

28 16 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΨTIKA MAΘHMATA TΨN AΛΛΨN TMHMATΨN TH ΥIΛOOΥIKH XOΛH EΞAMHNA Μαζήκαηα α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο: 1 ν 2 ν 3 ν 4 ν 1. Aξραία Eιιεληθή Φηινινγία Nέα Eιιεληθή Φηινινγία Γισζζνινγία 1 β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο: III. ΞENH ΓΛΧA YNOΛO MAΘHMATΧN ΑΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ YNOΛO MAΘHMATΧN 28 ΤΝΟΛΟ ECTS KAI ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 140 ΔCTS 84 δ.κ.

29 17 TOMEA ΥIΛOOΥIA ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΨN Kατεύθυνση: Υιλοσοφία

30 18

31 19 YNOΠTIKO ΠINAKA KATANOMH ECTS KAI ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN A'. TOMEA ΥIΛOOΥIA Kατεύθυνση: Υιλοσοφία A' KYKΛO (1ν έσο 4ν εμάκελν) 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) I. Yπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. 75 ECTS 45 δ.κ. (15 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) II. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ άιισλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 45 ECTS 27 δ.κ. (9 καζήκαηα) α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο 30 ECTS 18 δ.κ. (6 καζήκαηα) β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο 15 ECTS 9 δ.κ. (3 καζήκαηα) B' KYKΛO (5ν έσο 8ν εμάκελν) 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) I. Mαζήκαηα ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. I.1. Yπνρξεσηηθά 90 ECTS 54 δ.κ.. (18 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο 60 ECTS 36 δ.κ. (12 καζήκαηα) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο 20 ECTS 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Ψπρνινγίαο 10 ECTS 6 δ.κ. (2 καζήκαηα) I.2. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά 20 ECTS 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο έσο 10 ECTS έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο έσο 10 ECTS έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα) γ. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο έσο 10 ECTS έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα) δ. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ έσο 5 ECTS έσο 3 δ.κ. έσο (1 κάζεκα) II. Μαζήκαηα άλλων Tκεκάησλ ή ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ I.1. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά 10 ECTS 6 δ.κ. (2 καζήκαηα) YNOΛO 240 ECTS 144 δ.κ. (48 καζήκαηα) ΞENH ΓΛΧA 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) ΓENIKO YNOΛO 156 δ.κ. (52 καζήκαηα)

32 20 ANAΛYTIKO ΠINAKA KΑΣΑΝΟΜΗ ECTS ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN ΚΑΣΑ KΤΚΛΟ ΚΑΙ TΟΜΕΙ A' Kύκλος: 1 ο έως 4 ο Eξάμηνο (72 δ.μ. ή 120 ΕCTS) (Kνηλφο γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.) I. YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATO Φ.Π.Φ 75 ECTS 45 δ.κ. (15 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο: 1. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 2. Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 3. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 4. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 5. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή Eπηζηεκνινγία Iζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθώλ Ηδεώλ 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) ΤΝΟΛΟ 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) β. Απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο: 6. Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 7. Παηδαγσγηθή Ψπρνινγία Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 8. Θεσξίεο ηεο Αγσγήο 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 9. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 10. Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) ΤΝΟΛΟ 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) γ. Aπφ ηνλ Tνκέα Φπρνινγίαο: 1. Δηζαγσγή ζηελ Ψπρνινγία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 2. Kνηλσληθή Ψπρνινγία Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 3. Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία Η: Βξεθηθή θαη Πξνζρνιηθή 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) Ζιηθία 4. Kιηληθή Ψπρνινγία Η: Πξνζαλαηνιηζκνί 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) 5. Γλσζηηθή Ψπρνινγία Η 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) ΤΝΟΛΟ 25 ECTS 15 δ.κ (5 καζήκαηα)

33 21 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΧTIKA MAΘHMATA TΧN AΛΛΧN TMHMATΧN TH ΦIΛOOΦIKH XOΛH 45 ECTS 27 δ.κ. (9 καζήκαηα) α. Aπφ ην Tκήκα Φηινινγίαο: 30 ECTS 18 δ.κ. (6 καζήκαηα) 1. Γχν καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Aξραία Eιιεληθή 10 ECTS 6 δ.κ. (2 καζήκαηα) Φηινινγία 2. Tξία καζήκαηα απφ ηελ ελφηεηα Nέα Eιιεληθή 15 ECTS 9 δ.κ. (3 καζήκαηα) Φηινινγία 3. Έλα κάζεκα απφ ηνλ Tνκέα Γισζζνινγίαο 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) β. Aπφ ην Tκήκα Iζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο: 15 ECTS 9 δ.κ. (3 καζήκαηα) ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ A' ΚΤΚΛΟΤ: 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα)

34 22 B' Kύκλος (5ο έως 8ο εξάμηνο): 72 δ.μ. ή 120 ECTS I. MAΘHMATA TΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Φ.Π.Φ. Η1. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ α. Aπφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο 60 ECTS 36 δ.κ. (12 καζήκαηα) Α Δλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA. H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο ηζηνξηνγξαθίαο 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία " " " Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A' (Πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη) " " " Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B (Aξραία νθηζηηθή) " " " Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ' (σθξάηεο θαη σθξαηηθέο ρνιέο) " " " Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ' (Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία) " " " Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E' (Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο) " " " Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία T ' (Eιιεληζηηθή Φηινζνθία) " " " Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z ' (H θηινζνθία ηεο ύζηεξεο Aξραηόηεηαο σο ηνλ 6ν αη. κ.x.) " " " Pσκατθή Φηινζνθία " " " Bπδαληηλή Φηινζνθία " " " Mεζαησληθή Φηινζνθία " " " Nεόηεξε θαη ύγρξνλε Φηινζνθία " " " Nεόηεξε Φηινζνθία " " " ύγρξνλε Φηινζνθία " " " Nενειιεληθή Φηινζνθία " " " Φηινζνθίεο ηνπ εμσεπξσπατθνύ ρώξνπ " " " Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθώλ καζεκάησλ " " "

35 23 B' Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 5 ECTS 3 δ.κ. (1 κάζεκα) Oληνινγία Mεηαθπζηθή " " " Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία " " " Eπηζηεκνινγία Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθώλ Iδεώλ " " " Λνγηθή " " " Γλσζηνζεσξία " " " Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο " " " Φηινζνθία ηεο Φύζεο " " " Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Eπηζηεκώλ " " " Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθώλ " " " Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο " " " Hζηθή " " " Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία " " " Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο " " " Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνύ " " " Φηινζνθία ηεο Παηδείαο " " " Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο " " " Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ " " " Φηινζνθία ηνπ Ννπ " " " Aηζζεηηθή Φηινζνθία ηεο Λνγνηερλίαο " " " Φηινζνθία ησλ Ηζηνξηθώλ Δξκελεπηηθώλ Δπηζηεκώλ " " " Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή " " " Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο " " " Eπίθαηξα Φηινζνθηθά Πξνβιήκαηα (π.ρ. Tερληθή, Oηθνινγία θ.ά.) " " " Kνηλσληνινγία " " " Φηινζνθία ησλ Kνηλσληθώλ Eπηζηεκώλ " " " Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία " " " Μεζνδνινγία ησλ Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηώλ " " " Εεηήκαηα εθαξκνζκέλεο πξαθηηθήο θηινζνθίαο " " " Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθώλ καζεκάησλ " " " * Tηο ππφινηπεο 6 δ.κ. ή 10 ECTS ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο θαιχςεη απφ νπνηαδήπνηε Eλφηεηα (Α ή B ) επηζπκεί.

36 24 β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ΗΗ 5 ECTS 3 δ.κ. 1 κάζεκα Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ θαη Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε 5 ECTS 3 δ.κ. 1 κάζεκα Θεσξίεο ηνπ ρνιείνπ 5 ECTS 3 δ.κ. 1 κάζεκα Δθπαίδεπζε θαη Φύιν ΗΗ 5 ECTS 3 δ.κ. 1 κάζεκα ΤΝΟΛΟ 20 ECTS 12 δ.κ. 4 καζήκαηα γ. Απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο 5 ECTS 3 δ.κ. 1 κάζεκα Αλαπηπμηαθή Ψπρνινγία ΗΗ 5 ECTS 3 δ.κ. 1 κάζεκα ΤΝΟΛΟ 10 ECTS 6 δ.κ. 2 καζήκαηα I.2. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά 20 ECTS 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο: Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθώλ καζεκάησλ [ελδεηθηηθά] έσο 10 ECTS έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο έσο 10 ECTS έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα) γ. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο έσο 10 ECTS έσο 6 δ.κ. έσο (2 καζήκαηα) δ. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ έσο 5 ECTS έσο 3 δ.κ. έσο (1 κάζεκα) ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ Ή ΥΟΛΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΗ. 1. Kαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά 10 ECTS 6 δ.κ. 2 καζήκαηα ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ Β' ΚΤΚΛΟΤ: 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα) ΤΝΟΛΟ Α ΚΑΗ Β ΚΤΚΛΟΤ 240 ECTS 144 δ.κ. (48 καζήκαηα) ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) ΓENIKO YNOΛO 156 δ.κ. (52 καζήκαηα)

37 25 ΤΠΟΜΝΖΖ Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ Καηεύθσνζη: Φιλοζοθία, θαηά ηα νρηψ εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, παξαθνινχζεζαλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ «Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα», ήηνη ηξία ππεξπιήξε εμάκελα: Α Κχθινο: α. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) β. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο 25 ECTS 15 δ.κ. (5 καζήκαηα) Β Κχθινο: α. Aπφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο 10 ECTS 6 δ.κ. (2 καζήκαηα) β. Aπφ ηνλ Tνκέα Παηδαγσγηθήο 20 ECTS 12 δ.κ. (4 καζήκαηα) γ. Απφ ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο 10 ECTS 6 δ.κ. (2 καζήκαηα) δ. Απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο (θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά) 10 ECTS 6 δ.κ. (2 καζήκαηα) ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 100 ECTS 60 δ.κ. (20 καζήκαηα)

38 26 ΠΡOΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ TOΤ ΣΟMEA ΥIΛOOΥIA XEIMEPINO EΞAMHNO A' Kχθινο (1ν - 4ν εμάκελν, γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Φ.) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΨΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ α. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ πιαησληθή νληνινγία θαη γλσζηνινγία β. Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία Θέκα: Σερληθή θαη θχζε ζηε λεφηεξε θαη ηε ζχγρξνλε επξσπατθή θηινζνθία Φ1Δ011 Φ2Δ007 Β. νισκνχ-παπαληθνιάνπ Γθ. Μαγγίλε γ. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Θέκα: Φηινζνθείλ θαη Φηινζνθηθά Ρεχκαηα Φ3Δ008* Κ. Πέηζηνο Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Θέκα: Θεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο θηινζνθίαο: πξφβιεκα, επηρείξεκα, θξίζε δ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Θέκα: Γηα ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο» ε. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο ή Eπηζηεκνινγία Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ Θέκα: Δηζαγσγή ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία ηνπ 20 νπ αηψλα κε έκθαζε ζηε θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ ηνπ Gaston Bachelard Φ3Δ010** Φ4Δ010 Φ5Δ008 η. Γεκεηξίνπ Π. Ννχηζνο Η. Πξεινξέληδνο * θσδηθφο δήισζεο καζήκαηνο γηα νλνκαηεπψλπκα απφ Α έσο θαη Κ ** θσδηθφο δήισζεο καζήκαηνο γηα νλνκαηεπψλπκα απφ Λ έσο θαη Χ B' Kχθινο (5ν 8ν εμάκελν): A' Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS ITOPIA TH ΦIΛOOΦIA ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΨΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ α. H πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθηθήο ηζηνξηνγξαθίαο

39 27 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΨΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ β. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Θέκα: Δηζαγσγή ζηελ πιαησληθή νληνινγία θαη γλσζηνινγία ΦΑΔ012 Β. νισκνχ-παπαληθνιάνπ γ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία A' (Πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη) δ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία B' (Aξραία νθηζηηθή) ε. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ' (σθξάηεο θαη σθξαηηθέο ρνιέο) ζη. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Γ' (Πιάησλ θαη Aξραία Aθαδεκία) δ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία E' (Aξηζηνηέιεο θαη Aξρ. Πεξίπαηνο) Θέκα: Ζζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε ε. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία T' (Eιιεληζηηθή Φηινζνθία) ζ. Aξραία Eιιεληθή Φηινζνθία Z' (H θηινζνθία ηεο χζηεξεο Aξραηφηεηαο έσο ηνλ 6 ν αη. κ.x.) η. Pσκατθή Φηινζνθία ηα. Bπδαληηλή Φηινζνθία ηβ. Mεζαησληθή Φηινζνθία ηγ. Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία Θέκα: Σερληθή θαη θχζε ζηε λεφηεξε θαη ηε ζχγρξνλε επξσπατθή θηινζνθία Nεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία Θέκα: Γηαιεθηηθή Λνγηθή ηδ. Nεφηεξε Φηινζνθία Θέκα: Ζ Ζζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία ηνπ J.S. Mill ηε. χγρξνλε Φηινζνθία Θέκα: Δηζαγσγή ζηε ζθέςε ηνπ Maurice Merleau-Ponty: Σν ζψκα σο πεδίν θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ΦΑΔ058 ΔΥ221 ΦΑΔ078 ΦΑΔ065 ΔΥ228 ΦΑΔ079 ΔΥ234 ΦΑΔ044 ΔΥ145 Δ. Λενληζίλε Γθ. Μαγγίλε Κ. Ράληεο Δ. Λενληζίλε Ηνξδ. Μαξθνπιάηνο ηζη. Nενειιεληθή Φηινζνθία

40 28 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΨΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ ηδ. Φηινζνθίεο ηνπ εμσεπξσπατθνχ ρψξνπ ηε. Γηδαθηηθή ησλ θηινζνθηθψλ καζεκάησλ B Eλφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 15 δ.κ. ή 25 ECTS YTHMATIKH ΦIΛOOΦIA ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΨΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΔΙΔΑΚΟΤΕ α. Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Θέκα: Φηινζνθείλ θαη Φηινζνθηθά Ρεχκαηα Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Θέκα: Μέζνδνο θαη Πνιηηηθή ζηνλ «Πνιηηηθφ» ηνπ Πιάησλα β. Oληνινγία Mεηαθπζηθή γ. Φηινζνθηθή Aλζξσπνινγία δ. Eπηζηεκνινγία Iζηνξία ησλ Eπηζηεκνληθψλ Iδεψλ ε. Λνγηθή ζη. Γλσζηνζεσξία δ. Φηινζνθία ηεο Eπηζηήκεο Θέκα: Δηζαγσγή ζηε γαιιηθή επηζηεκνινγία ηνπ 20 νπ αηψλα κε έκθαζε ζηε θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ ηνπ Gaston Bachelard ε. Φηινζνθία ηεο Φχζεο ζ. Φηινζνθία ησλ Φπζηθψλ Eπηζηεκψλ η. Φηινζνθία ησλ Mαζεκαηηθψλ ηα. Φηινζνθία ηεο Iαηξηθήο ΦΒΔ073 ΦΒΔ084 ΦΒΔ079 Κ. Πέηζηνο η. Γεκεηξίνπ Η. Πξεινξέληδνο ηβ. Hζηθή Θέκα: Ζζηθή Φηινζνθία: ρνιέο θαη Μέζνδνη ΦΒΔ006 ΔΥ191 Γ. Γξφζνο ηγ. Kνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Θέκα: Γηα ην δήηεκα ηνπ «έζλνπο» ΦΒΔ080 Π. Ννχηζνο ηδ. Φηινζνθία ηεο Iζηνξίαο

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Χυχολογία

Κατεύθυνση: Χυχολογία 171 ΠPOΓPAMMA ΠOYΔΨN Ακαδ. έτος 2014-2015 Κατεύθυνση: Χυχολογία 172 173 Κατεύθυνση: Χυχολογία 1. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ KATANOMH ECTS ΚΑΙ ΔIΔAKTIKΨN MONAΔΨN A' KYKΛO (1ν σο 4ν εμάκελν) 120 ECTS 72 δ.κ. (24 καζήκαηα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο.

Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο. Mσρτώ Γραγώνα-Μονάτοσ Ο Αριστοτέλης τότε και τώρα: Από τη Φύση, στον Λόγο και τον Άνθρωπο. Μπνξεί ν αηψλαο πνπ άξρηζε κε ηε γέλλεζε ηνπ Πεξηθιή θαη ηειείσζε ζρεδφλ κε ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα