ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (101) HΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΔΜΠΣΗ, 05 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 ΩΡΑ : ΛΤΔΙ Σελίδα 1 από 14

2 ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από 12 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 4 κνλάδεο. Γηα θάζε κηα από ηηο εξσηήζεηο 1 4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε κεηαμύ ησλ πξνηάζεσλ α, β, γ, δ θαη λα ηηο γξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο. 1. Ο έιεγρνο ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο δηελεξγείηαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα λα δηαπηζησζεί όηη: α) ε πνιηθόηεηα ζε όια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ζσζηή. β) ππάξρεη ζπλέρεηα γείσζεο ζε όια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο. γ) δελ ππάξρεη απώιεηα ξεύκαηνο κεηαμύ κνλσκέλσλ αγσγώλ. δ) όια ηα κέζα πξνζηαζίαο ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά. γ) Γελ ππάξρεη απώιεηα ξεύκαηνο κεηαμύ κνλσκέλσλ αγσγώλ. 2. ηηο εγθαηαζηάζεηο θσηεηλώλ επηγξαθώλ ςειήο ηάζεο, ν δηαθόπηεο ππξνζβέζηε ηνπνζεηείηαη: α) ζηελ ηαξάηζα ηεο νηθνδνκήο θνληά ζηε θσηεηλή επηγξαθή. β) δίπια από ηελ θύξηα είζνδν ηεο νηθνδνκήο ζε πεξίνπηε θαη πξνζηηή ζέζε. γ) ζην δσκάηην κεηξεηώλ ηεο νηθνδνκήο δίπια από ηνλ πίλαθα θνηλνρξήζησλ. δ) ζηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο νηθνδνκήο. β) Γίπια από ηελ θύξηα είζνδν ηεο νηθνδνκήο ζε πεξίνπηε θαη πξνζηηή ζέζε. 3. ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνιπθαηνηθηώλ: α) θάζε δηακέξηζκα έρεη μερσξηζηό ειεθηξόδην γείσζεο. β) ε ειεθηξηθή θαη ε ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο. γ) όια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο. δ) ν πίλαθαο δηαλνκήο θνηλνρξήζησλ έρεη μερσξηζηό ειεθηξόδην γείσζεο. γ) Όια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο. 4. ηελ εθθίλεζε επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ κε ειεθηξνληθό καιαθό εθθηλεηή (soft starter), ν θηλεηήξαο: α) εθθηλεί κε κεησκέλε ηάζε κε ηε ρξήζε απηνκεηαζρεκαηηζηή. β) ζπλδέεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ζε αζηέξα θαη κεηά ζε ηξίγσλν. γ) εθθηλεί κε κεησκέλε ηάζε κέζσ αληηζηάζεσλ ζην θύθισκα ηνπ ζηάηε. δ) ηξνθνδνηείηαη κε πξννδεπηηθά απμαλόκελε ηάζε. δ) Σξνθνδνηείηαη κε πξννδεπηηθά απμαλόκελε ηάζε. Σελίδα 2 από 14

3 5. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έλα δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο. Σέζζεξα από ηα πην θάησ: κεηαθνξά θσλήο κεηαθνξά γξαπηνύ θεηκέλνπ κεηαθνξά εηθόλαο κεηαθνξά δεδνκέλσλ ππνινγηζηώλ εθαξκνγέο αζζελώλ ξεπκάησλ (ππξαλίρλεπζε, ζπλαγεξκόο) 6. Να αλαθέξεηε: α) δύν ηύπνπο αηζζεηήξσλ πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ απηόκαην έιεγρν ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ. β) δύν πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη αηζζεηήξεο πξνζέγγηζεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηεξκαηηθνύο δηαθόπηεο (limit switches). α) Γύν από ηα πην θάησ: καγλεηηθνί αηζζεηήξεο επαγσγηθνί αηζζεηήξεο ρσξεηηθνί αηζζεηήξεο νπηηθνί αηζζεηήξεο αηζζεηήξεο ππεξήρσλ β) Γύν από ηα πην θάησ: δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν πνπ αληρλεύνπλ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο επεηδή δελ έρνπλ θηλνύκελα κέξε δε δεκηνπξγνύλ ζπηλζεξηζκνύο ρξεηάδνληαη ιηγόηεξε ζπληήξεζε 7. ε έλα ηξηθαζηθό ειεθηξηθό θύθισκα ν αγσγόο ηεο θάζεο L1 έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αγσγό ηεο θάζεο L3. α) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο βιάβεο. β) Να αλαθέξεηε ην κέζν πξνζηαζίαο πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπθιώκαηνο. α) Βξαρπθύθισκα. β) Ο απηόκαηνο δηαθόπηεο ππεξέληαζεο (mcb) ή νη αζθάιεηεο ηνπ θπθιώκαηνο. Σελίδα 3 από 14

4 8. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα θύξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο κηαο νηθνδνκήο ηύπνπ αθίδαο ηνληζκνύ. α) Αθίδα ζύιιεςεο β) Αγσγόο θαζόδνπ γ) εκείν ειέγρνπ δ) Ηιεθηξόδην γείσζεο 9. ην ζρήκα 1 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ελόο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ρώξνπ κε δεζηό λεξό. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ ζπζηήκαηνο. ρήκα 1 1- Καπζηήξαο 2- Λέβεηαο 3- Αληιία (θπθινθνξεηήο) λεξνύ ζέξκαλζεο 4- Θεξκαληηθό ζώκα 10. Μνλνθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο έρεη ηζρύ Ρ=3,5 HP θαη ξεύκα πιήξνπο θνξηίνπ I FLA =16 A. α) Με βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθθίλεζε κνλνθαζηθώλ θηλεηήξσλ, λα ππνινγίζεηε ην κέγηζην επηηξεπόκελν ξεύκα εθθίλεζεο ηνπ πην πάλσ θηλεηήξα. Σελίδα 4 από 14

5 β) Να αλαθέξεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο βνεζεηηθήο πεξηέιημεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζηάηε ησλ κνλνθαζηθώλ επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ. α) Μέγηζην επηηξεπόκελν ξεύκα εθθίλεζεο: I 1,5 x I 1,5 x16a 24 A FLA β) Η βνεζεηηθή πεξηέιημε ρξεζηκεύεη ζηε δεκηνπξγία πεξηζηξεθόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζηάηε γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα. 11. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ελόο ηνπβινπνηείνπ έρεη πξαγκαηηθή ηζρύ Ρ=280 kw θαη ζπληειεζηή ηζρύνο 0,76. α) Με ηε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνύ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ζηε ζειίδα 9, λα ππνινγίζεηε ηε ρσξεηηθή ηζρύ ησλ ππθλσηώλ ζε kvar πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηε δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο ηεο εγθαηάζηαζεο από 0,76 ζε 1 (κνλάδα). β) Να αλαθέξεηε δύν κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο. : α) Η απαηηνύκελε ρσξεηηθή ηζρύο ησλ ππθλσηώλ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: Q P k Από ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο 1, ν ζπληειεζηήο k είλαη 0,855. Δπνκέλσο: Q 280 0, ,4 kvar β) Γύν από ηα πην θάησ: αηνκηθή δηόξζσζε νκαδηθή δηόξζσζε απηόκαηε θεληξηθή δηόξζσζε Σελίδα 5 από 14

6 12. ην ζρήκα 2 θαίλεηαη ην κνλνγξακκηθό ζρέδην ελόο ηππηθνύ θπθιώκαηνο ξεπκαηνδνηώλ 13 Α. Σν θύθισκα πξνζηαηεύεηαη από ππεξέληαζε κε έλα απηόκαην κηθξνδηαθόπηε (mcb) νλνκαζηηθήο έληαζεο 32 Α. Πίλαθαο Γηαλνκήο ρήκα 2 Με βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, λα αλαθέξεηε: α) ηελ νλνκαζία ηνπ θπθιώκαηνο. β) ηε δηαηνκή ησλ αγσγώλ ηεο θάζεο, ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηεο γείσζεο. γ) ην είδνο ηνπ κέζνπ πξνζηαζίαο από δηαξξνή θαη ηελ νλνκαζηηθή ηνπ επαηζζεζία. δ) ηνλ αξηζκό ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ην θύθισκα θαη ηελ επηθάλεηα (ζε m 2 ) πνπ κπνξεί λα θαιύςεη. α) Αθηηλσηό θύθισκα ξεπκαηνδνηώλ. β) Φάζε 4 mm 2, νπδέηεξνο 4 mm 2, γείσζε 2,5 mm 2. γ) Απηόκαηνο δηαθόπηεο δηαξξνήο (rcd) 30 ma. δ) Απεξηόξηζηνο αξηζκόο ξεπκαηνδνηώλ θαη επηθάλεηα 75 m 2. Σελίδα 6 από 14

7 ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 8 κνλάδεο. 13. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ελόο απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο. ρήκα 3 α) Να αλαθέξεηε ηνλ ηύπν ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπκβαηηθνύ ή κε δηεπζύλζεηο). β) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ ζπζηήκαηνο. γ) Να εμεγήζεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ε ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο κε ην ηειεθσληθό δίθηπν. δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο δηαζέηνπλ θαη εθεδξηθή πεγή ζπλερνύο ηάζεο (επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο). α) πκβαηηθνύ ηύπνπ. β) 1- Αληρλεπηήο (αηζζεηήξαο) 2- πζθεπή ρεηξνθίλεηεο θιήζεο ( ρεηξνθίλεηνο αγγειηήξαο) 3- πζθεπή ερεηηθήο ζήκαλζεο ( θνπδνύλη) 4- Πίλαθαο Διέγρνπ. γ) Γηα απηόκαηε ηειεθσληθή θιήζε ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ή άιισλ πξνεπηιεγκέλσλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ. δ) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην δίθηπν λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ζύζηεκα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ηε βνήζεηα ηεο κπαηαξίαο. Σελίδα 7 από 14

8 14. Μηα ηξηθαζηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ρώξνπ κε ζεξκνζπζζσξεπηέο ζε θύθισκα εθηόο αηρκήο, πεξηιακβάλεη: 3 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 3,40 kw ν θαζέλαο 3 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 2,55 kw ν θαζέλαο 2 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 1,70 kw ν θαζέλαο 2 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 0,85 kw ν θαζέλαο. Η ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο είλαη 230/400 V. α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζε kw. β) Με βάζε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ, λα ππνινγίζεηε ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ κέζνπ πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε ζηελ αθεηεξία ηεο εγθαηάζηαζεο. γ) Να αλαθέξεηε δύν πιενλεθηήκαηα θαη έλα κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ρώξνπ κε ζεξκνζπζζσξεπηέο ζε θύθισκα εθηόο αηρκήο έλαληη ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ρώξνπ κε δεζηό λεξό. α) πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο: P 3 3,40 3 2,55 2 1,70 2 0,85 22,95kW β) Τπνινγηζκόο ξεύκαηνο θνξηίνπ (σκηθό): Ib ,12 A Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο από ππεξέληαζε ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ αθεηεξία έλαο ηξηθαζηθόο απηόκαηνο δηαθόπηεο ππεξέληαζεο (mcb) νλνκαζηηθήο έληαζεο 40 Α. γ) Πιενλεθηήκαηα Γύν από ηα πην θάησ: ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο εμνηθνλόκεζε ρώξνπ (δε ρξεηάδεηαη ιεβεηνζηάζην νύηε ληεπόδηην γηα θαύζηκα) απιό ζε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αζόξπβν ζύζηεκα Μεηνλέθηεκα: νη ώξεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη από ηνλ παξνρέα ειεθηξηζκνύ θαη όρη ηνλ ηδηνθηήηε. Σελίδα 8 από 14

9 15. ην ζρήκα 4 δίλεηαη ε θάηνςε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ελόο εξγνζηαζίνπ. ρήκα 4 α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο ηνλ αξηζκό θαη ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία ησλ αξηζκεκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ ζπκβόισλ (1,2,3,4,5,6) πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. β) Να επηιέμεηε ηελ θαηαιιειόηεξε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Πίλαθα Γηαλνκήο από ηηο δύν πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρήκα (Θέζε Α ή Θέζε Β). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. α) 1- Μεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 2- Ρεπκαηνδόηεο 13 Α δηπιόο 3- Γηαθόπηεο θσηηζκνύ παιηλδξνκηθόο 4- Σειεθσληθό ζεκείν 5- Φσηηζηηθό θζνξηζκνύ 6- Γηαθόπηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο β) Καηαιιειόηεξε είλαη ε ζέζε Α επεηδή ν Πίλαθαο Γηαλνκήο είλαη πην θνληά ζην θέληξν ηνπ θνξηίνπ θαη ππάξρεη επθνιόηεξε πξόζβαζε. Σελίδα 9 από 14

10 16. Σξηθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο κε ηζρύ 7,5 ΗΡ θαη ξεύκα πιήξνπο θνξηίνπ I FLA = 14 A, ζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηξνθνδνζίαο κε εθθηλεηή αζηέξα - ηξηγώλνπ. Σν θύθισκα ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα θαίλεηαη ζην ζρήκα 5. ρήκα 5 α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ εθθηλεηή. β) Να αλαθέξεηε ηνπο ειεθηξνλόκνπο ηζρύνο πνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ γηα λα ζπλδεζεί ν θηλεηήξαο ζε: i. αζηέξα ii. ηξίγσλν γ) Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην επηηξεπόκελν ξεύκα εθθίλεζεο Ιεθ γηα ηνλ πην πάλσ θηλεηήξα, ώζηε λα πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθθίλεζε ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ. δ) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο I O/L ζηελ νπνία πξέπεη λα ξπζκηζηεί ν κεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε ζηνλ πην πάλσ εθθηλεηή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα. α) 1- Απνδεύθηεο 2- Αζθάιεηεο 3- Ηιεθηξνλόκνη 4- Μεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε Σελίδα 10 από 14

11 β) i - KM1 θαη KM3 ii- KM1 θαη KM2 γ) ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ, επηηξέπεηαη ε ζύλδεζε ζην δίθηπν ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ κε ηζρύ κεγαιύηεξε από 3 ΗΡ, λννύκελνπ όηη είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειν εθθηλεηή, ώζηε ην ξεύκα εθθίλεζεο λα κελ είλαη κεγαιύηεξν από 1,5 θνξά ην ξεύκα πιήξνπο θνξηίνπ I FLA. Μέγηζην ξεύκα εθθίλεζεο: I 1,5 I 1, A FLA δ) Ο κεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε ζηνλ πην πάλσ εθθηλεηή ζα ξπζκηζηεί ζηελ ηηκή: I OL / IFLA 14 8,08A 3 3 ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο. 17. Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε δηαηνκή θαισδίνπ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ελόο ηξηθαζηθνύ επαγσγηθνύ θηλεηήξα, ζηελ πηλαθίδα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία: ηζρύο P=8,5 kw, ηάζε ιεηηνπξγίαο U= 400 V, ζπληειεζηήο ηζρύνο ζπλθ=0,75 θαη ζπληειεζηήο απόδνζεο ε=0,95. Οη ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ είλαη νη αθόινπζεο: ε ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο είλαη 230/400 V. ην θύθισκα ζα ηξνθνδνηεζεί από ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα πξνζηαηεύεηαη κε απηόκαην κηθξνδηαθόπηε ππεξέληαζεο (mcb). ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο αλακέλεηαη λα είλαη 35 0 C. ην θαιώδην ζα είλαη ζσξαθηζκέλν κε κόλσζε από PVC θαη ζα ζηεξεσζεί απεπζείαο ζηελ ηνηρνπνηία καδί κε ηέζζεξα άιια παξόκνηα θπθιώκαηα δηαξξπζκηζκέλα ζε κηα ζηξώζε. ε απόζηαζε ηνπ θνξηίνπ από ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο είλαη 30 κέηξα. (Η πηώζε ηάζεο από ηνλ Μεηξεηή κέρξη ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο λα ζεσξεζεί ακειεηέα). ην θαιώδην δε ζα δηέξρεηαη δίπια από ζεξκηθή κόλσζε. Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο βνεζεηηθνύο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ζηε ζειίδα 10. α) Ρεύκα θνξηίνπ I P 8500 Ib 17,22 3 U ,75 0,95 Σελίδα 11 από 14

12 β) Δπηινγή κέζνπ πξνζηαζίαο I I I Γεληθή ζπλζήθε : b n z. Eπηιέγεηαη mcb 20 A γ) Δπηινγή δηαηνκήο θαισδίνπ I 20A I 17,22A. πληειεζηέο δηόξζσζεο : C f = 1 (mcb) C i = 1 (ρσξίο ζεξκηθή κόλσζε) C g = 0,73 (5 θπθιώκαηα) C a = 0,94 (35 0 C) n b I Z In 20 29,14 A Cf Ci Cg C a 1 1 0,73 0,94 Από ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 επηιέγεηαη θαιώδην κε δηαηνκή 4 mm 2. δ) Έιεγρνο γηα πηώζε ηάζεο mv Ib l 9,5 17,22 30 U 4,9V U 4,9V U 16V ( κέγηζηε επηηξεπόκελε πηώζε ηάζεο) max Σν θαιώδην κε δηαηνκή 4 mm 2 είλαη θαηάιιειν γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηνλ θηλεηήξα. 18. Να εηνηκάζεηε ηελ απαηηνύκελε κειέηε γηα ηελ ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε κηαο πνιπθαηνηθίαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ, πνπ απνηειείηαη από ηζόγεην, πξώην θαη δεύηεξν όξνθν. ην ηζόγεην ζα ππάξρνπλ 8 θαηαζηήκαηα. ηνλ πξώην όξνθν ζα ππάξρνπλ 5 γξαθεία. ην δεύηεξν όξνθν ζα ππάξρνπλ 3 δηακεξίζκαηα. Γηα θάζε θαηάζηεκα, γξαθείν θαη δηακέξηζκα απαηηείηαη κηα ηειεθσληθή ζύλδεζε (Σ). Η κειέηε λα πεξηιακβάλεη: ζρέδην δηαζσιήλσζεο καδί κε ηνπο απαηηνύκελνπο ππνινγηζκνύο. ζρέδην δηαζπξκάησζεο. πίλαθα δηαζπλδέζεσλ. Σελίδα 12 από 14

13 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρσξεηηθόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ θαισδίσλ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο βνεζεηηθνύο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 3 ζηε ζειίδα 11. Πίλαθαο ρσξεηηθόηεηαο θαηαλεκεηώλ θαη θαισδίσλ Όξνθνο Αξρηθέο αλάγθεο Μειινληηθέο αλάγθεο Υσξεηηθόηεηα θαηαλεκεηή Υσξεηηθόηεηα θαισδίνπ 2 νο 3 (Σ) 6 10 δεύγε 6 δεύγε 1 νο 5 (Σ) δεύγε 10δεύγε ηζόγεην 8 (Σ) δεύγε Καιώδην εηζαγσγήο ρέδην δηαζσιήλσζεο Γηαζηάζεηο θνπηηώλ θαηαλεκεηώλ: Α: 400Χ400Χ100mm Β: 200Χ200Χ80mm Τπνινγηζκόο ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο ζσιήλαο κεηαμύ θύξηνπ θαηαλεκεηή θαη θαηαλεκεηή 1 νπ νξόθνπ. Από ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 3: Χσξεηηθόηεηα θαισδίνπ 6 δεπγώλ: 38,5 mm 2 Χσξεηηθόηεηα θαισδίνπ 10 δεπγώλ: 50,3 mm 2 ύλνιν: 88,8 mm 2 Χσξεηηθόηεηα ζσιήλαο 25mm: 379,9 mm 2 Σν 30% ηεο ρσξεηηθόηεηαο: 379,9 mm 2 Χ 30% = 113,97 mm 2 88,8 mm 2 Δπνκέλσο κηα ζσιήλα 25 mm είλαη αξθεηή θαη γηα ηα δύν θαιώδηα. Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ θαηαλεκεηή ηνπ 1 νπ νξόθνπ κε ηνλ θαηαλεκεηή ηνπ 2 νπ νξόθνπ ζα εγθαηαζηαζεί κηα ζσιήλα ησλ 25mm (113,97mm 2 38,5 mm 2 ) Σελίδα 13 από 14

14 ρέδην δηαζπξκάησζεο Πίλαθαο δηαζπλδέζεσλ Σ 0/ A 1/ 40 ΔΙ ΔΞ Α A 2/ A Σ Η Κ Σελίδα 14 από 14

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα