ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2019"

Transcript

1

2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-018/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΈΣΟΔΑ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μεταφραστικό Κέντρο κατήρτισε τον παρόντα διορθωτικό 1/ σύμφωνα με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού κανονισμού του της 2ας Ιανουαρίου 2014, για τους ακόλουθους λόγους: Τον Οκτώβριο του 2018 το Κέντρο εισήγαγε τη νέα τιμολογιακή δομή που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια επικαιροποίησε τις προβλέψεις των πελατών του, λαμβάνοντας υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται για κάθε πελάτη. Απαιτήθηκε αύξηση της τάξεως των ευρώ στο κεφάλαιο 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα e-cdt». Το έλλειμμα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους μεταφέρθηκε στον παρόντα. Ο διορθωτικός ς 1/ καταρτίστηκε βάσει των τιμών που ισχύουν το και οι οποίες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ. Ισχύουσες τιμές για το : Παρεχόμενη υπηρεσία Με κανονική προθεσμία (EUR) με μεγαλύτερη προθεσμία (EUR) Επείγουσα (EUR) Εξαιρετικά επείγουσα (EUR) Μετάφραση (τιμή ανά σελίδα) 92,00 87,40 115,00 165,60 Τροποποίηση (τιμή ανά σελίδα) 172,00 163,40 215,00 Αναθεώρηση (τιμή ανά σελίδα) 60,00 57,00 75,00 Επιμέλεια (τιμή ανά σελίδα) 39,00 37,05 43,90 Σήματα (τιμή ανά σελίδα) Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (τιμή ανά όρο) Κατάλογοι όρων (τιμή ανά όρο) Αναθεώρηση καταλόγων όρων (τιμή ανά όρο) Ορολογία (τιμή ανά ανθρωποημέρα) Παροχή γλωσσικών συμβουλών (τιμή ανά ανθρωποημέρα) Υποτιτλισμός (τιμή ανά λεπτό) 35,62 EUR ανά σελίδα για σελίδες 4,00 EUR 4,00 EUR 2,50 EUR 900 EUR 900 EUR 41,00 EUR 2

4 Επιπλέον χρεώσεις που ισχύουν για το : Είδος εγγράφου Πολύπλοκος μορφότυπος (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και γλώσσαστόχο) Μορφότυπος PDF και έντυπα έγγραφα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα του εγγράφου-πηγή) Εμπιστευτικά / Ευαίσθητα, μη εμπιστευτικά έγγραφα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και γλώσσα-στόχο) Μη κοινοτική γλώσσα (επιπλέον χρέωση ανά σελίδα και γλώσσαστόχο) Μεταφόρτωση εγγράφου στο διαδίκτυο (επιπλέον χρέωση ανά γλώσσαστόχο στην περίπτωση πολλών αρχείων ή ανά αίτημα στην περίπτωση ενός αρχείου) (EUR) 15,00 12,00 20,00 10,00 10,00 Β. ΈΣΟΔΑ Με τη νέα τιμολογιακή δομή που τέθηκε σε εφαρμογή και τις επικαιροποιημένες προβλέψεις ορισμένων πελατών για το, η κατάσταση εσόδων περιέχει τις ακόλουθες τροποποιήσεις. Με βάση τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται για κάθε πελάτη, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κέντρου, προκύπτει αύξηση κατά 1,1 εκατ. EUR στον τίτλο 1 («Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών»). Ο διορθωτικός ς 1/ εμφανίζει μείωση κατά EUR στη χρήση του «Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τιμών» (θέση 5015), λόγω της αύξησης των εσόδων από ορισμένους πελάτες και της εγγραφής του ελλείμματος του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι EUR από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τον ισοσκελισμό του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/, έναντι 4,9 εκατομμυρίων EUR που προβλέπονταν στον αρχικό του. Επιπροσθέτως, η χρήση του «Αποθεματικού για έκτακτες επενδύσεις» αυξήθηκε κατά EUR σύμφωνα με τις προβλέψεις δαπανών για το πρόγραμμα ecdt στο κεφάλαιο 32. 3

5 Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το ανέρχεται σε 47,7 εκατομμύρια EUR και κατανέμεται ως εξής: Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ Έσοδα (EUR) 1. Οργανισμοί και όργανα Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα) Λοιπά έσοδα Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους και μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών Το Κέντρο διέθεσε το ποσό των EUR στο κεφάλαιο 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα e-cdt» για το σχέδιο μετασχηματισμού. Η εν λόγω αύξηση αντισταθμίζεται από μια μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» στα έσοδα. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι πελάτες δεν έχουν επικαιροποιήσει τις προβλέψεις τους και ο αντίκτυπος στη θέση 3000 «Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες» είναι ελάχιστος, το Κέντρο αποφάσισε να μην αλλάξει τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Προκειμένου να μεταφέρει το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του 2018, το Κέντρο δημιούργησε τη θέση «Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος». Το έλλειμμα των EUR εγγράφηκε στις δαπάνες το. 4

6 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ονομασία ΕΣΟΔΑ ς 1/ ς για το 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις p.m p.m p.m. 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. 0 p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ p.m. Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος ΣΥΝΟΛΟ

7 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ς 1/ ς για το ΕΣΟΔΑ 1000 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σελίδες 1001 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) σελίδες 1002 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) σελίδες 1003 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) Έγγραφα: σελίδες, κατάλογοι όρων: όροι 1004 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σελίδες 1005 Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) Σήματα EUIPO σελίδες 1007 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) σελίδες Έγγραφα: σελίδες, κατάλογοι όρων: όροι κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: όροι γλωσσική επιμέλεια: σελίδες Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) σελίδες σελίδες Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) σελίδες 1012 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σελίδες 1014 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) p.m. 0 p.m Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σελίδες 1016 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) σελίδες 1017 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) σελίδες 6

8 ς 1/ ς για το 1018 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) σελίδες 1019 Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) σελίδες Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) σελίδες 1021 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) σελίδες 1022 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) σελίδες 1023 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) σελίδες 1024 Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) σελίδες Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea) σελίδες σελίδες 1027 Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) σελίδες 1028 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) σελίδες 1029 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) Έγγραφα: σελίδες, κατάλογοι όρων: όροι Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕFCA) σελίδες 1031 Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (ΚΕ F4E) σελίδες 1032 Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) p.m. 0 p.m Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) σελίδες 1034 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) Έγγραφα: 722 σελίδες, κατάλογοι όρων: 440 όροι 7

9 ς 1/ ς για το 1035 Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) σελίδες 1036 Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) σελίδες 1037 Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (ΚΕ Clean Sky 2) p.m. 0 p.m Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σελίδες 1039 Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU) σελίδες Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (πριν από το 2017) Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS) Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας 2 για τα καινοτόμα φάρμακα (ΚΕ ΠΚΦ 2) σελίδες Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από τον ΕΕΠΔ εγγράφονται στη θέση Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2015, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στη θέση 1052 του προϋπολογισμού 1043 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΕ ΚΚΥ 2) σελίδες 1044 Κοινή επιχείρηση «Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη νανοηλεκτρονική» (Κοινή επιχείρηση ENIAC) Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2015, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στη θέση 1052 του προϋπολογισμού 1045 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σελίδες 1046 Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) σελίδες 1047 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σελίδες 1048 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σελίδες 1049 Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σελίδες

10 ς 1/ ς για το 1050 Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) σελίδες Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-lisa) Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ΚΕ ECSEL) Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (MAOC- N) Έγγραφα: σελίδες, κατάλογοι όρων: 220 όροι σελίδες p.m. 0 p.m Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) σελίδες 1055 Ευρωπαϊκά Σχολεία p.m. 0 p.m. Αυτή η θέση του προϋπολογισμού προορίζεται για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου II Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI JU) p.m. 0 p.m Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (ΚΕ S2R) p.m. 0 p.m Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών p.m. p.m. Αυτή η θέση προϋπολογισμού προορίζεται για τη Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Έσοδα από νέους πελάτες p.m. 0 p.m p.m. 0 p.m. 10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έγγραφα: σελίδες, κατάλογοι όρων: όροι. Ο όγκος των εγγράφων περιλαμβάνει τον όγκο που προβλέπεται για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο p.m. 0 p.m Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σελίδες 1103 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σελίδες 9

11 ς 1/ ς για το 1104 Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών p.m. 0 p.m Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή p.m. 0 p.m Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. 0 p.m Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σελίδες 1108 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής σελίδες 1109 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σελίδες ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα έσοδα από γλωσσικές υπηρεσίες που παρέχονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Έως και το 2016, τα εν λόγω έσοδα εγγράφονταν στον τίτλο 3 «Διοργανική συνεργασία» και στη θέση 1040 «Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων». 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. 0 p.m. 200 Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. 0 p.m. 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 20 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m. 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πριν από το 2017) 3001 Συμμετοχή στη Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας (ICTI) p.m. 0 p.m Διαχείριση διοργανικών σχεδίων Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράφονται στη θέση Η θέση αυτή καλύπτει έσοδα τα οποία έλαβε το Κέντρο λόγω της διαχείρισης διοργανικών έργων και κυρίως του έργου ΙΑΤΕ. 10

12 ς 1/ ς για το 3003 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πριν από το 2017) 3004 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν από το 2017) 3005 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (πριν από το 2017) 3006 Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν από το 2017) 3007 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (πριν από το 2017) 3008 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν από το 2017) Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγγράφονται στη θέση Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Συμβούλιο εγγράφονται στη θέση Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο εγγράφονται στη θέση Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Επιτροπή των Περιφερειών εγγράφονται στη θέση Η συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εγγράφονται στη θέση Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από το Δικαστήριο εγγράφονται στη θέση Διοργανική συνεργασία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (πριν από το 2017) 3011 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (πριν από το 2017) Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγγράφονται στη θέση Η θέση αυτή του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το Από το 2017, τα έσοδα που προέρχονται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγγράφονται στο κεφάλαιο 11 και τα έσοδα που προέρχονται από τον Διαμεσολαβητή εγγράφονται στη θέση ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικοί τόκοι Τραπεζικοί τόκοι Το άρθρο αυτό καλύπτει τους τόκους που εισπράττει το Κέντρο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Διάφορες επιστροφές

13 ς 1/ ς για το 401 Διάφορες επιστροφές Χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου Το άρθρο αυτό καλύπτει διάφορες επιστροφές, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από την υπεκμίσθωση χώρων γραφείων και θέσεων στάθμευσης, καθώς και από τη φιλοξενία κέντρου δεδομένων για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου στηρίζει τα ετήσια έξοδα μίσθωσης του Κέντρου 402 Λοιπές συνεισφορές ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους p.m. 0 p.m. Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 2ας Ιανουαρίου Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους p.m. 0 p.m Μεταφορά από το "Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις" p.m Μεταφορά από το "Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών" Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» αντιστοιχεί στις δαπάνες του κεφαλαίου 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα ecdt». Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» είναι απαραίτητη για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. 501 Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ Επιστροφές σε πελάτες p.m. 0 p.m. 600 Επιστροφές σε πελάτες p.m. 0 p.m. 60 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ p.m. 0 p.m. 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. 0 p.m. Σύνολο εσόδων

14 ς 1/ ς για το ΔΑΠΑΝΕΣ 1100 Βασικές αποδοχές Οικογενειακά επιδόματα Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού Αποζημίωση γραμματείας Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραµµατείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004, οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα. 110 Προσωπικό εν ενεργεία Ασκούμενοι Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ασκουμένων Συμβασιούχοι υπάλληλοι Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV. 111 Συμβασιούχοι υπάλληλοι και ασκούμενοι Η προηγούμενη ονομασία του άρθρου αυτού ήταν «Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι» Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24α. 112 Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού Κάλυψη του κινδύνου ασθενείας Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 72. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13

15 ς 1/ ς για το 1131 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων p.m. 0 p.m Εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 73 και το άρθρο 15 του παραρτήµατος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά για την ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος. Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων. Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά που πρέπει να καταβάλλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. 113 Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια Κατ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων p.m. 0 p.m. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: των επιδομάτων τοκετού για παιδιά υπαλλήλων, των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προβλέπει ανάλογο επίδομα σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και των εξόδων μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του υπαλλήλου. Σε περίπτωση θανάτου, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα μεταφερθούν από τη θέση Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήµατος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου των μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής. Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήµατος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθηκόντων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 114 Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

16 ς 1/ ς για το 1150 Υπερωριακή εργασία p.m. 0 p.m. Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ αποκοπήν αποζημιώσεων και των ωρομισθίων για υπερωρίες που παρασχέθηκαν από μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους της κατηγορίας AST, καθώς και από τοπικούς υπαλλήλους, στους οποίους δεν δόθηκε το δικαίωμα συμψηφισμού με τη χορήγηση ελεύθερου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονικού καθεστώτος. 115 Υπερωριακή εργασία p.m. 0 p.m Διερμηνείς Freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων p.m. 0 p.m. Αμοιβή εξωτερικών διερμηνέων (freelance) που χρησιμοποιούνται από το Κέντρο σε έκτακτες συνεδριάσεις, για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Πέραν των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης έναντι ασθενείας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των freelance διερμηνέων που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και καταβολή των καθορισμένων αποζημιώσεων ταξιδίου Προσωρινοί υπάλληλοι Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους. 117 Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού Έξοδα ταξιδίου Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου που οφείλουν να καταβληθούν σε μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από το Κέντρο Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήµατος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο Έξοδα μετακόμισης Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο. 15

17 ς 1/ ς για το 1184 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της μετάθεσης). 118 Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μεταθέσεων του προσωπικού Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση. 119 Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερήσιας αποζημίωσης αποστολών καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα του μόνιμου προσωπικού κατά τη διάρκεια αποστολών που εκτελούν για λογαριασμό του Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 130 Αποστολές και μετακινήσεις Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποστολές εκτός Λουξεμβούργου που έχουν σχέση με κατάρτιση. 131 Αποστολές και μετακινήσεις που έχουν σχέση με κατάρτιση ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Εστιατόρια και κυλικεία Κοινωνικοϊατρική υποδομή Ιατρική υπηρεσία Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήµατος II. 141 Ιατρική υπηρεσία

18 ς 1/ ς για το 1420 Λοιπές δαπάνες Κοινωνικές σχέσεις Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συμμετοχής στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων και τις δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πίστωση βασίζεται στην πρόβλεψη του Γραφείου Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (OIL) της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση δεξιώσεων για τα μέλη του προσωπικού. 142 Λοιπές δαπάνες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ανταλλαγή υπαλλήλων p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα Υπάλληλοι του Κέντρου αποσπασμένοι προσωρινά σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις. p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικά ή διεθνή όργανα. 152 Κινητικότητα p.m. 0 p.m. 15 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ p.m. 0 p.m Έκτακτες συνδρομές p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματική συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. 160 Κοινωνική υπηρεσία p.m. 0 p.m Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής νέων υπαλλήλων, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων. 162 Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m Παιδικός σταθμός Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πίστωση βασίζεται στην πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 163 Παιδικός σταθμός

19 ς 1/ ς για το 1640 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες Η πίστωση αυτή καλύπτει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, κατόπιν εξαντλήσεως των δικαιωμάτων που χορηγούνται ενδεχομένως σε εθνικό επίπεδο, εξόδων (μη ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία, απορρέουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί. 164 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες υποδοχής και παράστασης, καθώς και διαφόρων δεξιώσεων. 170 Έξοδα υποδοχής και παράστασης ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης. 190 Συντάξεις p.m. 0 p.m. 19 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ p.m. 0 p.m. 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Κέντρο. 200 Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και συναφή έξοδα Έξοδα ασφάλισης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο. 201 Έξοδα ασφάλισης Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγιες δαπάνες. 202 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

20 ς 1/ ς για το 2030 Καθαρισμός και συντήρηση Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (τακτικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ.), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κ.λπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για την απόρριψη των αποβλήτων. 203 Καθαρισμός και συντήρηση Διαρρύθμιση των χώρων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επισκευής εντός του κτηρίου. 204 Διαρρύθμιση των χώρων Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτηρίων, κυρίως τις συμβάσεις που αφορούν την επίβλεψη των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αντικατάσταση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων. 205 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων Αγορά ακινήτων p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου. 206 Αγορά ακινήτων p.m. 0 p.m Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων p.m. 0 p.m. p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες τρέχουσες δαπάνες που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διοικητικά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή δευτερεύοντα έξοδα. 209 Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m. 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

21 ς 1/ ς για το 2100 Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του λογισμικού ή των πακέτων λογισμικού και των διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οι εκτυπωτές έχουν επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση. Στην πρόβλεψη για το 2017 έχουν συμπεριληφθεί οι αρχικές δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών νέφους (cloud). 210 Τεχνολογία πληροφοριών Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). 212 Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εξοπλισμός γραφείου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, την ενοικίαση, τη συντήρηση και την επισκευή εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. 220 Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείων Νέες αγορές Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής της επίπλωσης. 221 Επίπλωση Νέες αγορές μεταφορικών μέσων p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου Μίσθωση μεταφορικών μέσων Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, με σύμβαση μακράς διαρκείας, υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και τις δαπάνες περιστασιακής μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών. Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης οχημάτων καθώς και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς. 223 Μεταφορικά μέσα Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά αποθεμάτων για τη βιβλιοθήκη, τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, τις επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως λεξικά, καθώς και άλλες δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης. 20

22 ς 1/ ς για το 2255 Εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία, όπως η απόκτηση, ενοποίηση και επέκταση των περιεχομένων των γλωσσικών βάσεων και των βάσεων ορολογίας, των μεταφραστικών μνημών και των λεξικών αυτόματης μετάφρασης. 225 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Γραφική ύλη και είδη γραφείου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου. 230 Γραφική ύλη και είδη γραφείου Τραπεζικά έξοδα Απώλειες λόγω συναλλάγματος p.m. 0 p.m. Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στον βαθμό που οι απώλειες αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος. 232 Χρηματοοικονομικά έξοδα Δικαστικά έξοδα Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες. 233 Δικαστικά έξοδα Αποζημιώσεις p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των αποζημιώσεων που βαρύνουν το Κέντρο, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών αστικής ευθύνης του. 234 Αποζημιώσεις p.m. 0 p.m Διάφορες ασφάλειες Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μετακόμιση υπηρεσιών Λοιπές δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις γενικές ασφάλειες, την αστική ευθύνη, την ασφάλιση κατά κλοπής, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται µε την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και σε νέο κτήριο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη. 21

23 ς 1/ ς για το 235 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή p.m. 0 p.m Διερμηνεία p.m. 0 p.m Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από την Επιτροπή Δημοσιεύσεις Διάδοση Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Κέντρου. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Κέντρο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα δημοσίευσης του προϋπολογισμού του Κέντρου, της έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνίας και προβολής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα «Διάδοση» και κυρίως τα έξοδα προώθησης και εμπορίας (κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφήμιση, έρευνες αγοράς, κ.λπ.) καθώς και έξοδα ενημέρωσης και συνδρομής του κοινού και των πελατών Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του διοργανικού συντονισμού. 239 Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων. 240 Γραμματοσήμανση Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, φαξ, τηλεδιασκέψεων και συνδρομών μετάδοσης δεδομένων και επικοινωνιών. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό έχουν εγγραφεί στη θέση Tηλεπικοινωνίες ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

24 ς 1/ ς για το 2500 Συνεδριάσεις εν γένει Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και λοιπών επισκεπτών και των διοργανικών επιτροπών που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές, στις ομάδες εργασίας και σε σεμινάρια. 250 Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις. Επίσης, προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη διοργάνωση συνεδριάσεων που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή. 255 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου Πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και παρεπόμενα έξοδα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προσκαλούνται στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας. 260 Έξοδα συνεδριάσεων Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. 261 Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου Διερμηνεία Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 265 Διερμηνεία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικής φύσης, συγκεκριμένα για εκθέσεις αξιολόγησης και για αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. 270 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Η προηγούμενη ονομασία του κεφαλαίου αυτού ήταν «Πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση». 23

25 ς 1/ ς για το 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες Τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες. 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. Η δαπάνη για το έργο IATE καλύπτεται από τα έσοδα στην θέση 3002 «Διαχείριση διοργανικών έργων» πλην του μεριδίου του Κέντρου στην εν λόγω δαπάνη. 310 Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Έξοδα αποστολών και άλλα έξοδα του προσωπικού που έχουν σχέση με το πρόγραμμα ecdt p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερήσιας αποζημίωσης αποστολών καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που εκτελεί αποστολές σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt Διάφορες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt p.m. 0 p.m Έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt p.m. 0 p.m Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας που σχετίζονται με το πρόγραμμα ecdt, εκτός από τις δαπάνες ΤΠ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt. 320 Δαπάνες σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt p.m. 32 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECDT p.m. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις για δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα ecdt, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» στην θέση 5010 των εσόδων. 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

26 ς 1/ ς για το Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών p.m. 0 p.m Κεφάλαια κίνησης p.m. 0 p.m Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις p.m. 0 p.m Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος p.m. Αποθεματικό συσταθέν το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Στο τέλος του, το συνολικό ύψος του αποθεματικού θα ανέρχεται σε EUR. Η σύσταση κεφαλαίων κίνησης προβλέπεται στο άρθρο 67α του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. Το άρθρο 58 παράγραφος 2 των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι το ποσό αυτών των κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τέσσερα δωδέκατα των πιστώσεων του οικονομικού έτους. Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων ανέρχεται σε EUR. Δεν προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων επενδύσεων το. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε EUR, λαμβανομένης υπόψη της κατανάλωσης στη θέση 5010 των εσόδων. Έλλειμμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 2ας Ιανουαρίου Προσωρινές πιστώσεις p.m. 100 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ p.m. Συνολικές δαπάνες

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Σύνολο AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Σύνολο AST AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1 ΣΥΝΟΛΟ AST/SC Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις πληρωθείσες στις Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Εγκεκριμένες βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2018 Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Αιτηθείσες από το Κέντρο για το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) Ομάδες καθηκόντων (FG) FG IV FG III FG II FG I Σύνολο ΣΥ 2017 (πληρωθείσε ς)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 CT/CA-033/2018EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΈΣΟΔΑ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1/2016 CT/CA-033/2016/01EL ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018 CT/CA-009/2017EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΈΣΟΔΑ C. ΔΑΠΑΝΕΣ D. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2015

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2015 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-002//01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΈΣΟΔΑ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΕΣΟΔΑ Δ ΔΑΠΑΝΕΣ E ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΕΣΟΔΑ Δ ΔΑΠΑΝΕΣ E ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 CT/CA-040/2012/01EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΕΣΟΔΑ Δ ΔΑΠΑΝΕΣ E ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2013

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2013 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-001//02EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B ΕΣΟΔΑ Γ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ. 1/2008

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ. 1/2008 Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ. 1/2008 CT/CA-048/2008EL ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 CT/CA-052/2008EL

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 CT/CA-052/2008EL Διοικηtικό Συµßούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 CT/CA-052/2008EL ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ 29 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 CT/CA-078/2007EL. Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 CT/CA-078/2007EL. Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2007 Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 CT/CA-078/2007EL Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-026/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Γενική εισαγωγή B. Τιμές Γ. Έσοδα Δ. Δαπάνες II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 CT/CA-008/2012EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΕΣΟΔΑ Δ ΔΑΠΑΝΕΣ Ε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 CT/CA-012/2013/01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΕΣΟΔΑ Δ ΔΑΠΑΝΕΣ Ε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 62ο έτος 29 Μαρτίου 2019 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες 2019/C 120/01 Κατάσταση εσόδων και δαπανών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ. ΕΣΟΔΑ Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ. ΕΣΟΔΑ Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ Ε. Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 CT/CA-059/2011/01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Γ. ΕΣΟΔΑ Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2014 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/ CT/CA-040//01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΉ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Β. ΈΣΟΔΑ Γ. ΔΑΠΆΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 CT/CA-009/2016EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΈΣΟΔΑ C. ΔΑΠΑΝΕΣ D. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ.1/2011

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ.1/2011 Διοικητικό συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ.1/2011 CT/CA-064/2011EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Doc No: 2.1 ******* 18-11-2017 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2012

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2012 Διοικητικό συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/ CT/CA-033//01EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 1 DG G II A

17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 1 DG G II A

17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ADD 3 FIN 990 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 3 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

11900/16 ADD 3 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A

11900/16 ADD 3 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: του Συμβουλίοου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2010

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2010 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/ CT/CA-036 /EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 4 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 1 ECOMP.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 CT/CA-04/01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΤΙΜΕΣ 2016 Γ. ΈΣΟΔΑ Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 CT/CA-040/2013/02EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΤΙΜΕΣ 2014 C. ΈΣΟΔΑ D. ΔΑΠΑΝΕΣ E. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A

10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Doc No: 3.1 ******* 19-11-2011 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016 CT/CA-004/2015EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΤΙΜΕΣ 2016 C. ΕΣΟΔΑ D. ΔΑΠΑΝΕΣ E. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10939/17 ADD 4 ΚΚ/γομ 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 ΚΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2012

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2012 Διοικητικό συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/ CT/CA-051//01EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2009. εγκριθηκε απο το διοικητικο συμβουλιο την 20 η σεπτεμβριου 2009

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2009. εγκριθηκε απο το διοικητικο συμβουλιο την 20 η σεπτεμβριου 2009 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1/ CT/CA-040/EL εγκριθηκε απο το διοικητικο συμβουλιο την 20 η σεπτεμβριου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 8 115 544 7 789 471 7 886 226,00 5 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ CT/CA-008/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΤΙΜΕΣ C. ΈΣΟΔΑ D. ΔΑΠΑΝΕΣ E. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2015

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2015 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CT/CA-027/2015EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΣΟΔΑ C. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 2 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 2 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 2 ΤΜΗΜΑ II ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017 Τα ποσά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 10 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 10 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 10 ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017 Τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 6 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 6 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 6 ΤΜΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΉΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΉΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 47 303 000 44 794 000 49 750 773,28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1 350 422 1 232 850 1 169 510,00 5 Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 9 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 9 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 9 ΤΜΗΜΑ IX EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017 Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 114 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 11 Απριλίου 2017 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 48/2222 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

L 48/2222 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ L 48/2222 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.2.2016 ΤΜΗΜΑ X 24.2.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 48/2223 ΈΣΟΔΑ Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 24.2.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 48/2147 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΉΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΉΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία 4 Εσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικα όργανα και τουσ λοιπουσ οργανισμουσ τησ ενωσησ 21 636 000 21 169 000 20 822 860,82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2013

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2013 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/ CT/CA-032//01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΣΟΔΑ C. ΔΑΠΑΝΕΣ D. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III KATAΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 8 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 8 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 8 ΤΜΗΜΑ VIII EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017 Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EL 5.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 132/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Τίτλος 02 - Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη...

- Τίτλος 02 - Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη... Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 ΤOΜΟΣ 7 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2018) 600 EL 21.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 ΤOΜΟΣ 7 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2018) 600 EL 21.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 ΤOΜΟΣ 7 ΤΜΗΜΑ VII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EL COM(2018) 600 EL 21.6.2018 Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 7 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 7 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 7 ΤΜΗΜΑ VII EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017 Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EL 4.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Παράρτημα 3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ DV\800769EL.doc PE 432.337/ΠΡΟΕΔΡ/ΠΑΡ.3/ΑΝΑΘ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 περιλαμβανομένου του

Διαβάστε περισσότερα

14195/15 ADD 4 ΧΦ/γομ 1 DG G 2A

14195/15 ADD 4 ΧΦ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 4 FIN 775 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 8 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2016) 300 EL 18.7.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 8 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2016) 300 EL 18.7. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 8 ΤΜΗΜΑ VIII EL COM(2016) 300 EL 18.7.2016 Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 1 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 1 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 1 ΤΜΗΜΑ I ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017 Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του

Διαβάστε περισσότερα

14635/16 ADD 4 ΧΦ/γπ 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 ΧΦ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

TOY METACl>PAITIKOY KENTPOY TnN OPrANQN THI EYPOnA"iKHI 'ENOIHI rla THN ErKPIIH TOY npoyoo/\orlimoy rla TO 2017-CT/CA-038/2016EL

TOY METACl>PAITIKOY KENTPOY TnN OPrANQN THI EYPOnAiKHI 'ENOIHI rla THN ErKPIIH TOY npoyoo/\orlimoy rla TO 2017-CT/CA-038/2016EL AnOCl>AIH TOY dloikhtikoy IYMBOY /\IOY TOY METACl>PAITIKOY KENTPOY TnN OPrANQN THI EYPOnA"iKHI 'ENOIHI rla THN ErKPIIH TOY npoyoo/\orlimoy rla TO -CT/CA-038/2016EL To IOIKHTIKO l:ymboyaio TOY META

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011 Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Ονομασία 7 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 69/1958 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

L 69/1958 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ L 69/1958 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ V EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/1959 ΕΣΟΔΑ Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

14635/16 ADD 1 ΧΦ 1 DG G 2A

14635/16 ADD 1 ΧΦ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, Νοεμβρίου (OR. en) / ADD FIN ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010 (14.12) OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 ΠΡΟΣΘΗΚΗ αριθ. 1 ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6621/17 FIN 133 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή προϋπολογισμού Προβλεπόμενες δαπάνες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2010

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2010 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. /00 CT/CA-048/00EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 00 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία 4 ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 38 153 000 37 241 000 34 134 107,90 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 10 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2016) 300 EL 18.7.

ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 10 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2016) 300 EL 18.7. ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 10 ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ EL COM(2016) 300 EL 18.7.2016 Τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους κανόνες που θεσπίστηκαν από την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ. Οικονοµικό έτος 2006

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ. Οικονοµικό έτος 2006 Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων για το οικονοµικό έτος 2008 Τίτλος Ονοµασία Οικονοµικό έτος 2008 Οικονοµικό έτος 2007 Οικονοµικό έτος 2006 Παρατηρήσεις 1 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους κανόνες που θεσπίστηκαν από την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη χρησιμοποίηση συμβασιούχων υπαλλήλων το 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη χρησιμοποίηση συμβασιούχων υπαλλήλων το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2017 COM(2017) 334 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη χρησιμοποίηση συμβασιούχων υπαλλήλων το 2015 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Εξέλιξη του αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2012-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στα ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Πέµπτης 29 Μαρτίου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 (άρθρο 79 παράγραφος 4 του Κανονισµού)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Συνεδρίου. σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2015

Σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Συνεδρίου. σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2015 Σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014

Σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014 Σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/4/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 42490 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 07/03/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 17379 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 17/12/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 17/12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 17/12/2015.. Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Πατσουράκος Φώτιος Ταμίας. Τα μέλη, Βήχας Γεώργιος, Γαλανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/3/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 26829 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αρ.Πρωτ. Διαμορφωμένο ς Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 51/2012

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 51/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 TMHMA III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 10/2/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 12184 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ Π Α/23991/672 Ηµ/νία: 15/03/2019

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ Π Α/23991/672 Ηµ/νία: 15/03/2019 Α. Π.: ΥΠΕΝ/ Π Α/23991/672 Ηµ/νία: 15/03/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 31/1/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 10867 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018

Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018 Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018 2 Περιεχόμενα Κατάσταση των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ που αφορά η παρούσα έκθεση 6 Κεφάλαιο 1 Οι οργανισμοί της

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 54/2018 "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 54/2018 Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ).

Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15/05/2017 Αριθ. Πρωτ. : 54364-15/05/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2017 του Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)».

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2017 του Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15/06/2017 Αριθ. Πρωτ. : 67169-15/06/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 14/3/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25583 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 36(IΙ)/2019. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ν. 36(IΙ)/2019. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 794 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4373, 28.3.2019 Ν. 36(IΙ)/2019 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2019 Νόμος του 2019.εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 12/12/2016 Αρ.Πρωτ. 4076 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Φ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές

Ε. Φ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/04/2017 Αριθ. Πρωτ. : 43918-12/04/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα