Η τςσική ςγεία ηυν παιδιών και ηυν εθήβυν ζηη ζύγσπονη Ελληνική ππαγμαηικόηηηα ηηρ «κπίζηρ». Ππώηον δεύηεπον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η τςσική ςγεία ηυν παιδιών και ηυν εθήβυν ζηη ζύγσπονη Ελληνική ππαγμαηικόηηηα ηηρ «κπίζηρ». Ππώηον δεύηεπον"

Transcript

1 Η τςσική ςγεία ηυν παιδιών και ηυν εθήβυν ζηη ζύγσπονη Ελληνική ππαγμαηικόηηηα ηηρ «κπίζηρ». Γημήηρης Κ. Αναγνφζηόποσλος, Δπίκοσρος Καθηγηηής Παιδουστιαηρικής, Υπηρεζία Ψστικής Υγείας Παιδιών και Δθήβφν, Κοινοηικό Κένηρο Ψστικής Υγιεινής Βύρφνα Καιζαριανής, 1 η Ψστιαηρική Κλινική Πανεπιζηημίοσ Αθηνών. Ζ ζχγρξνλε θξίζε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο αγθαιηάδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Δίλαη θξίζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηδενινγίαο, ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ελ ηέιεη ηεο πνιηηηθήο. Απηή ε γεληθεπκέλε θξίζε επεξεάδεη ηε ςπρηθή πγεία κε δχν αιιεινηξνθνδνηνχκελνπο ηξφπνπο. Ππώηον εμαζζελεί ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαη δεύηεπον εληζρχνπλ θαη απμάλνπλ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θαηαζηάζεηο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα αλσηέξσ: εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, εηζνδεκαηηθή αβεβαηφηεηα, αλεξγία, ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίεο, ππεξρξέσζε λνηθνθπξηψλ, άζηεγνη, ζηεγαζηηθή αβεβαηφηεηα, αχμεζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, θηψρεηα, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ηδηαίηεξα ησλ εππαζψλ νκάδσλ, αδπλακία ειέγρνπ ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη αβεβαηφηεηα γηα ηε κειινληηθή ηνπ θαηάζηαζε. Όια απηά ζπκβάιινπλ ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη είλαη επαξθψο κειεηεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαηά ηελ έξεπλα παξφκνησλ θξίζεσλ δηαρξνληθά. Ηδηαίηεξα έρεη δεηρζεί ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ απνπεηξψλ απηνθηνλίαο θαη ηεο απηνθηνλίαο θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ αλεξγία θαη ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. (1) Δπίζεο ε επζεία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην πινχην κηαο ρψξαο κε ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. (2,3). Σηελ ρψξα καο ηα πην πξφζθαηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ. Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα αληαλαθιψληαη ζηνπο δείθηεο ςπρηθήο πγείαο. Οη θιήζεηο ζηε κία εζληθή γξακκή βνήζεηαο γηα ηελ απηνθηνλία έρνπλ παξνπζηάζεη αχμεζε 70%. Το ποζοζηό αςηοκηονιών έσει αςξηθεί από 2,8 ανά πληθςζμού ηο 2008 ζε 5,2 ηο 2010 (4) Ζ πην πξφζθαηε εζληθή επηδεκηνινγηθή έξεπλα δείρλεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εθδήισζε επηζπκίαο ζαλάηνπ θαη ηελ αλεξγία, αιιά θαη ηελ εκθάληζε

2 ζνβαξήο ςπρνπαζνινγίαο θαη αλεξγίαο. (5) Σχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, 1 ζηνπο 6 Έιιελεο ειηθίαο έρεη αλαπηχμεη θιηληθά ζεκαληηθή ςπρνπαζνινγία θαη έλαο ζηνπο 12 ( ) ζνβαξή ςπρνπαζνινγία. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη φηη 75% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηνπ είδνπο ςπρνπαζνινγία δελ ιακβάλνπλ θάπνηνπ είδνπο ζεξαπεία γηα ην πξφβιεκα ηνπο. Σε πεξηφδνπο θξίζεσο έρεη παξαηεξεζεί ην εμήο απαξάδεθην αιιά θαη καθξνπξφζεζκα αληηπαξαγσγηθφ θαηλφκελν: ελψ νη απαηηήζεηο ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο θξνληίδαο απμάλνληαη, εμαηηίαο ησλ πεξηθνπψλ ζηηο θνηλσληθέο δαπάλεο, ε παξνρή ηνπο κεηψλεηαη. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο θαχινπ θχθινπ πνπ ζπληεξεί θαη ρεηξνηεξεχεη δηαξθψο ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο πγείαο. (6) Έλα απφ ηα πην βαζηθά ςπρηθά παξάγσγα ηεο θξίζεο είλαη ην γεληθεπκέλν αίζζεκα αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο. Απηφ επεξεάδεη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ελειίθσλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηεο εππαζέζηεξεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ είλαη ηα παηδηά θαη νη λένη. (7) Τν παηδί γελληέηαη κ έλα ςπρηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεη ζπκπεξηθνξηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θαληαζησζηθέο ζρέζεηο κε ηε κεηέξα ηνπ, ηνλ παηέξα ηνπ θαη η αδέξθηα ηνπ, ν δε ηξφπνο ηνπ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσλία πνπ αλήθεη. Ζ νηθνγέλεηα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο θπθιηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία αληηκεησπίδεη, πξνθαινχλ θξίζε ζ νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα άζρεηα αλ εθδειψλεηαη ζ έλα κφλν κέινο ηεο. Ζ θνηλσλία ινηπφλ βξίζθεηαη ζε θξίζε, θαη ε νηθνγέλεηα σο θνξέαο ηεο δηαηαξαρήο θαηαθιχδεηαη απφ ην αίζζεκα απφγλσζεο θαη αβνήζεηνπ. Οη ζρέζεηο γνληψλ-παηδηψλ αλαδηακνξθψλνληαη. Ο γνληφο κε αγρψδε δηαηαξαρή αδπλαηεί λα απνξξνθήζεη ηα άγρε ηνπ παηδηνχ ηνπ, ν θαηαζιηπηηθφο αδπλαηεί λα εκπεξηέμεη ηηο αγσλίεο ηνπ θαη λα παξέμεη ζηαζεξφηεηα θαη ζπλαηζζήκαηα θξνληίδαο κε απνηέιεζκα λα ην νδεγεί ζε ζχγρπζε ξφισλ, ζε ςπρηθέο αλαζηνιέο ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζηελ δηακφξθσζε ελφο «ςεπδνχο εαπηνχ». Ο ελνρηθφο γνληφο ζα κεηαθέξεη ηα δηθά ηνπ άιπηα ζπγθξνπζηαθά ζέκαηα ζην παηδί κε αληηθαηηθά θαη αληηθξνπφκελα κελχκαηα. Οη κεηαβνιέο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, νη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ηδηαηηεξφηεηεο, ε θαηάξγεζε ησλ ζεζκψλ, ε ζπλερήο δηάςεπζε, ε έιιεηςε

3 νξίσλ, ε ζχγρπζε ξφισλ θαη γεληθά ηα δηάθνξα νηθνγελεηαθά κπζηηθά, νη ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο θαη ε δπζαξκνλία ηνπ γνλετθνχ δεχγνπο, είλαη γλσζηνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ θέξλνπλ ην παηδί ζε κηα θαηάζηαζε είηε ηξαπκαηηθή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη, είηε απψιεηαο ηνπ δηεπθνιπληηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ. Τν απνηέιεζκα είλαη παηδηά παξακειεκέλα ή ππεξπξνζηαηεπκέλα θαη αλψξηκα θαη ςπρηζκνί ζε αλαζηνιή - αθηλεηνπνίεζε ζαλ άκπλα γηα ηελ ςπρηθή ηνπο επηβίσζε, ή ςπρηζκνί πνπ εθδειψλνληαη κε βία εθδξακαηίδνληαο ηα ζησπειά αηζζήκαηα νδχλεο θαη νξγήο. Γηα ηνπο εθήβνπο νη δηαδηθαζίεο θαίλνληαη πην δχζθνιεο θαζψο νη ηαπηίζεηο είλαη κηα επηηαθηηθή ηνπο αλάγθε σο κεραληζκφο άκπλαο πνπ ζα ζηεξίμεη ηε λαξθηζζηζηηθή θαη ηδενινγηθή ηνπο αλαθαηάηαμε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο. Οη ηαπηίζεηο φκσο απνθαιχπηνληαη ζαζξέο, ηα πξφηππα θαηαθξεκλίδνληαη, νη γνλείο απνδεηθλχνληαη αδχλακνη θαη αλίθαλνη λα δερζνχλ ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο απηνλφκεζεο, νη δε θαληαζηψζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία ηεο κεηάβαζεο εθιείπνπλ. Ζ πνιηηηθή ζήκεξα ζηνρεχεη ηελ θαηάζηαζε εκβξνληεζίαο shock πνπ νδεγεί ην άηνκν, ελήιηθα ή έθεβν, ζε κηα θαηάζηαζε αδπλακίαο, άξλεζεο, κφλσζεο, κε απνδνρήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα κηα παιηλδξνκεκέλε ζέζε παζεηηθφηεηαο, θαζήισζε ζε κηα παξαλνεηδή ζέζε κε αίζζεκα κεηέσξνπ αλάκεζα ζην νηθείν «ρζεο» θαη ζην απεηιεηηθφ «αχξην». Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ελφο πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ ζςνοδεύεηαι κι από ηην πποβολή ενόρ ζςγκεκπιμένος ιδεολογικού πλαιζίος πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ αηνκηζκφ θαη ηελ θαζνιηθή βία (ηδενινγηθή, ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή). Απηή ε θαηάζηαζε θαηά ηε γλψκε καο αληηζηξαηεχεηαη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαηάθηεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ-ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ ζχγρξνλε πνιηηηθή εμνπζία ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ηνλ ςπρηζκφ ησλ αηφκσλ ζε «εθεδξεία». Ηδηαίηεξε κλεία ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζην ξφιν ησλ καδηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ πξνηχπσλ. Κακηά ειηθηαθή, θπιεηηθή θαη θνηλσληθή θαηεγνξία δελ έρεη μεθχγεη απφ ην ζηφραζηξν απηήο ηεο ηδενινγηθήο πνιηηηθήο ησλ ΜΜΔ. Δίλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν θαηά ηε γλψκε καο ην γεγνλφο ησλ εθπνκπψλ πνπ εκπιέθνπλ ηα κηθξά παηδηά ζαλ πξσηαγσληζηέο ζε ξφινπο πιαζηψλ εηδψισλ, ππνζρφκελεο πιαζηή αλέιημε, επηθαλεηαθή θαη επίπιαζηε επηπρία θαη νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε

4 ελφο «ςεπδνχο εαπηνχ». Κη αθφκα πην επηθίλδπλε είλαη ε δηαπίζησζε φηη δεθάδεο ρηιηάδεο γνλείο ζπλσζνχληαη ζηηο πφξηεο ησλ εθκαπιηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζ' απηέο ηηο εθπνκπέο. Φξεηάδεηαη λα αλαξσηεζνχκε αλ ην θαηλφκελν απηφ δελ ζπληζηά νπζηαζηηθά, κηα ζνβαξή θνηλσληθή κνξθή παηδηθήο παξακέιεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. Όζνλ αθνξά ηα πξφηππα ηα παηδηά θη ηδηαίηεξα νη λένη βξίζθνληαη θάησ απφ κηα ηδενινγηθή βία πνπ ηνπο ζέηεη αληηκέησπνπο κε ςεπηνδηιήκκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα απφγλσζεο, αληθαλφηεηαο, εγθαηάιεηςεο θαη αδηέμνδνπ ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο σζεί λα απνδερζνχλε θαη λα ηαπηηζηνχλε κε ηα κελχκαηα ηεο εμνπζίαο, πνπ αληηζηξαηεχνληαη θαη ινηδνξνχλ θάζε πξνεγνχκελε εζηθή αμία θαη πξνηείλνπλ ηνλ αηνκηζκφ θαη ηελ θαηαθπγή ζηελ αηνκηθή ιχζε. Ταπηφρξνλα, ππεξπξνβάιιεηαη ( θαη δπζηπρψο πνιιέο θνξέο δηθαηνινγείηαη) ε θαζηζηηθή ηδενινγία θαη βία ζαλ ν κφλνο δξφκνο δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Κη αθφκα ρεηξφηεξα επηβξαβεχεηαη εθινγηθά απφ κηα ζεκαληηθή κεξίδα λέσλ. Ενχκε κία επνρή φπνπ απνπζηάδνπλ εθείλα ηα πξφηππα θη είδσια πνπ είλαη άμηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηηο πγηείο δηαδηθαζίεο γηα ηαχηηζε θαη εμηδαλίθεπζε. H πξνζσπηθφηεηα δηακνξθψλεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο ηαπηίζεσλ αξρηθά κε ηνπο γνλείο θαη ελ ζπλερεία κε άιια ζεκαληηθά πξφζσπα. Απηνλφεην ινηπφλ φηη κε πγηή πξφηππα ην παηδί ζα θάλεη ηθαλνπνηεηηθέο ηαπηίζεηο. Σήκεξα φκσο δίλεηαη έκθαζε κφλν ζε κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη ζην φινλ κε απνηέιεζκα λα ηνλίδνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κφλν «κεξηθέο» πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ φπσο ε ζεμνπαιηθφηεηα, ή ε επηζεηηθφηεηα. Τα πξνβαιιφκελα πξφηππα ζηνρεχνπλ ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη ηνπο νδεγνχλ λα πηνζεηήζνπλ έλα είδνο - επηβεβιεκέλεο απφ ηελ εμνπζία - δσήο, ην νπνίν φινη πξέπεη λα αθνινπζνχλ αιιά ν θαζέλαο κφλνο ηνπ. Ζ θξηηηθή ζην πξνβαιιφκελν ηξφπν δσήο απαγνξεχεηαη, ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε θη αληηκεησπίδεηαη κε ριεπαζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθξχπηνληαη νη νπζηαζηηθέο αλάγθεο θαη νδεγνχληαη ζηελ απνμέλσζε ηνπο απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο. Ο πξνθαλήο ςπρνινγηθφο ζηφρνο είλαη ε βαζκηαία απνκάθξπλζε απφ ηελ θνηλή ινγηθή θαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα πνιηηηθήο ζπλείδεζεο. Τν απνηέιεζκα είλαη ε λέθξσζε θαη αθχξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ λέσλ θαη βεβαίσο ε εθδξακάηηζε σο ν κφλνο ηξφπνο ζπλαηζζεκαηηθήο εθηφλσζεο. Τν Σρνιείν, ν άιινο ζεκαληηθφο θνηλσληθφο ζεζκφο, πθίζηαηαη κηα ζπλερή ππνηίκεζε θαη απαμίσζε. Τφζν ζην πιηθφ επίπεδν, κε ηε ζηέξεζε ησλ αλαγθαίσλ

5 πφξσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, φζν θαη κε ηελ κεδεληζηηθή θξηηηθή ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί σο πξφηππα εμηδαλίθεπζεο θαη απζεληίαο, σο Γάζθαινη, σο ζπκβνιηθνί θνξείο εμνπζίαο θαη Νφκνπ, σο γνλετθά ππνθαηάζηαηα επελδεδπκέλα κέζσ ηεο κεηάζεζεο, θαζίζηαληαη αδχλακνη, ππνηηκεκέλνη, ζπρλά θνβηζκέλνη κε δπζθνιία λα βάινπλ ζε Λφγν ηα ζεκαίλνληα. Ταπηφρξνλα ε πεξηθνπή ησλ γεληθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα, νδήγεζε ζηε ζπξξίθλσζε ησλ - νχησο ή άιισο - αλεπαξθψλ παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΣΥ θαη ζηε θαηάξγεζε ή κείσζε νπζηαζηηθψλ πνιηηηθψλ παηδηθήο κέξηκλαο γηα ηηο εππαζείο παηδηθέο νκάδεο φπσο πρ λνεηηθήο πζηέξεζεο, αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. Δπηπξφζζεηα θνλδχιηα εμαζθαιηζκέλα απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηελ ςπρηθή πγεία κεηαθέξζεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιινχ. Απηή θαη κφλν, ε ελέξγεηα απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο Υγείαο, ζα αξθνχζε γηα λα θαηαδεηρζεί έκπξαθηα πφζν ζηελά ζπλδεδεκέλε είλαη ε παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε κε ηελ νπηζζνρψξεζε ζε αληηδξαζηηθέο πνιηηηθέο ζηηγκαηηζκνχ θαη παξακέιεζεο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη αλάγθε λα αλαηξαπεί ηψξα! Ζ παηδνςπρηαηξηθή είλαη νπζηαζηηθά πξνιεπηηθή εηδηθφηεηα κε θνηλνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Απαηηείηαη αλάπηπμε ησλ παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνληαη. Δπίζεο, επηβάιιεηαη λα εθαξκνζηεί άκεζα, κηα πνιπδηάζηαηε πνιηηηθή δεκφζηαο ςπρηθήο πγείαο πνπ λα πεξηνξίδεη ηνπο απμεκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Τν δήηεκα είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεην. Γπν ζθέςεηο κφλν, εξσηήκαηα πξνο εαπηνχο θαη αιιήινπο, ζε ζπλάξηεζε κε φζα αλέθεξα πξνεγνχκελα. Έρνπκε αληηιεθζεί σο θνηλσλία, ηηο επηπηψζεηο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ πξνθαινχλ νη πεξηνξηζηηθέο, βαζηζκέλεο ζε απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθά θξηηήξηα, πνιηηηθέο ζηελ παηδεία θαη ηελ πγεία; Κη αθφκε, ζηε ζεκεξηλή δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα, αληηιακβαλφκαζηε ζε ηη είδνπο ελήιηθεο δηακνξθψλνπκε ηα παηδηά καο κε ηα πξφηππα πνπ ηνπο πξνβάιινπκε θαη ηελ θαζεκεξηλή «δηαβεβαίσζε» φηη δελ έρνπλ κέιινλ ζηνλ ηφπν ηνπο; Τν θξίζηκν δηαθχβεπκα γηα ηε ρψξα ζήκεξα είλαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο. Αλ πξαγκαηηθά καο ελδηαθέξεη ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο καο θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο, ηφηε πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε θαη λα αθνινπζήζνπκε ηνλ αληίζεην απφ ηνλ εθαξκνδφκελν δξφκν ησλ πεξηθνπψλ ησλ

6 θνηλσληθψλ δαπαλψλ, πνπ ζηε πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Χπρηαηξηθήο νδεγεί ζηε νξηζηηθή θαηάξξεπζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηαδηθηαηνξηθά δεκνθξαηηθνχ εγρεηξήκαηνο ζην ρψξν καο, απηφ ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Αληίζεηα πξέπεη λα ζπληαρζνχκε κε εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα βγεη ε ρψξα θαη ε Δ.Δ. απφ ηε θξίζε ρξεηάδεηαη επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη ην ςπρηθφ θεθάιαην. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! Βηβιηνγξαθία 1. Economou Μ, Madianos Μ, Theleritis C, Peppou L, Stefanis CN. Increased suicidality amid economic crisis in Greece Vol 378 October 22, 2011 p Alexander Kentikelenis, Marina Karanikolos, Irene Papanicolas, Sanjay Basu, Martin McKee, David Stuckler Health eff ects of fi nancial crisis: omens of a Greek tragedy Lancet Published Online October 10, 2011 DOI: /S (11) Μπνχξαο Γ, Λχθνπξαο Λ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηε ςπρηθή πγεία. Δγκέθαλος 48, 54-61, Γησηάθνο Ο, Καξάκπειαο Γ, Καθιθάο Α. Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Χπρηθή Υγεία ζηελ Διιάδα. Ψστιαηρική 22, , Σθαπηλάθεο Π. Μπέιινο Σ. Μαπξέαο Β. Παλειιήληα Δπηδεκηνινγηθή Μειέηε Χπρνπαζνινγίαο Δλειίθσλ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Triantafyllou K, Chryssi Angeletopoulou IMF and European co-workers attack public health in Greece Vol 378 October 22, 2011 p Eurochild. How the economic and financial crisis is affecting children & young people in Europe. Report based on evidence collected through Eurochild membership January 2011

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΕΕΝΟΣΣΗΣΣΑΑ ΙΙ :: : ΣΣΟ ΘΕΕΩΡΡΗΣΣΙΙΚΚΟ ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟ ΣΣΟΤΤ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΤΤ ΔΔΙΙΑΑΧΧΩΡΡΙΙΜΟΤΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα