Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ"

Transcript

1 Για πληρουορίες θα απεσθσνθείτε στον κ. τέλιο Θαλαντζόποσλο Αρτιτέκτονα Κητανικό Τπεύθσνο Περιοσσίας & Θτιρίων της Σράπεζας, τηλ ή στην κα Κωραϊτη Σιτίνα τηλ Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 13 ΑΘΖΛΑ α) πφγεηνο ρψξνο επηθαλείαο κ β)πφγεηνο ρψξνο επηθαλείαο κ 2 50 θαη γ) Θαηάζηεκα ηζνγείνπ επηθαλείαο κ κε παηάξη επηθαλείαο κ 2 55 επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 73 - Αζήλα ΘΑΙΒΗΑ 39 ΘΝΒΑΟΑ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Θαιπβίσλ, κε ηζφγεην θηίζκα κ 2 151,70 θαη ππφγεην κ 2 73,80 επί ηεο νδνχ Οήγα Φεξαίνπ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ 2 442,50 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Γξεζηίιηδα" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Θνηλφηεηαο Θνπβαξά ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο ΞΔΗΟΑΗΑ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 625,80 επί ησλ νδψλ Ξεηξαηψο θαη Θεθηζνχ ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηψο Γχν ζπλερφκελα θηεκαηνηεκάρηα-αγξνηεκάρηα επηθαλείαο κ 2 604,20 θαη 590,70 79 ΞΑΙΙΖΛΖ επξηζθφκελα ζηε ζέζε "Ξαιαδηνλ" εθηφο ζρεδίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Ξαιιήλεο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 134 ΑΓ. ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑ 139 ΚΑΛΓΟΑ 140 ΓΙΦΑΓΑ 167 ΚΑΟΝΠΗ 171 ΓΙΦΑΓΑ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ρδαβεξδέιια" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Αλσ Ιηνζίσλ Αηηηθήο Θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 82,00 κε παηάξη κ 2 41,00 πεξίπνπ θαη ππφγεην ρψξν δχν απνζεθψλ επηθαλείαο κ 2 20,00 θαη 86,00 αληίζηνηρα, επί ηεο νδνχ Φηιηππίδνπ 21 ζηε ζπλνηθία Αγίνπ Ξαληειεήκνλα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Αγία Πσηήξα - Ληξεζεδα" ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο Αηηηθήο Αγξνηεκάρην (50%) επηθαλείαο κ 2 181,22 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Αλσ Ξεξλαξη" ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο Αηηηθήο Θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 200,00 κε παηάξη κ 2 100,00 θαη ππφγεην ρψξν επηθαλείαο κ 2 200,00 επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 64 - Καξνχζη Γχν θαηαζηήκαηα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 64,00 έθαζην κε παηάξη επηθαλείαο κ 2 32,00 (ήηνη 128,00+64,00) επί ηεο νδνχ Βνπιηαγκέλεο 85 ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο Αηηηθήο ΗΙΗΠΗΑ Γξαθείν Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 750,00 επί ηεο νδνχ Λπκθαίνπ ΚΑΛΓΟΑ 207 ΤΑΘΑ 281 ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ 292 ΞΑΡΖΠΗΑ 415 ΚΑΟΑΘΥΛΑ 421 ΛΔΑ ΞΔΟΑΚΝ 437 ΞΔΗΟΑΗΑ 438 ΞΔΗΟΑΗΑ 445 ΑΘΖΛΑ 450 ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ 459 ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ Αγξνηεκάρην (θαιιηεξγνχκελνο βνζθφηνπνο) κε θαξπνθφξα δέληξα (ακπγδαιηέο) επηθαλείαο κ ,00 εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη δψλεο, κε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ξνπξλαξη" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Θνηλφηεηαο Κάλδξαο Αηηηθήο Αγξφο (θιεξνηεκάρην) επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Δινο" Θηλέηαο πεξηνρήο Τάζαο ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Βηιιίσλ ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ 2 604,26 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Πηαζκφο Φπιάθην" ηνπ Γήκνπ Άλσ Ιηνζίσλ Γηακέξηζκα Γ νξφθνπ (40%) επηθαλείαο κ 2 71,00 επί ηεο νδνχ Ληθνπφιεσο 15 θαη Ξάηκνπ ζηε ζέζε "Ξαηήζηα" ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Ρέζζεξα φκνξα ζπλερφκελα αγξνηεκάρηα ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ ,01 (2.395, , , ,00) κεηά ησλ επ' απηνχ θηηζκάησλ ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ ,97 επξηζθφκελα ζην ηέξκα επί ηεο νδνχ 25εο Καξηίνπ ζηε ζέζε "Θνθθηλαδέδα" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Καξαζψλα Αηηηθήο Θαηάζηεκα ππνγείνπ νξφθνπ (ζνππεξκάξθεη) επηθαλείαο κ 2 99,55 θαη θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ (κπαξ) επηθαλείαο κ 2 81,60 επί ηεο νδνχ 28 εο Νθησβξίνπ 330 (Δζληθή Νδφο Αζελψλ- Κεγάξσλ) ζηε ζέζε "Πηαπξφο Βιπράδαο" ζην Κεγάιν Ξεχθν ηνπ Γήκνπ Λέαο Ξεξάκνπ Γηακέξηζκα Β νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 102,30 επί ηεο νδνχ Θνκνηελήο 138 ζηνλ ζπλνηθηζκφ "Απνιισλνο" - Ξεηξαηάο Γηακέξηζκα Γ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 102,30 επί ηεο νδνχ Θνκνηελήο 138 ζηνλ ζπλνηθηζκφ "Απνιισλνο" - Ξεηξαηάο Γηακέξηζκα Γ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 75,05 επί ησλ νδψλ Ησάλλνπ Γξνζνπνχινπ 224 θαη Θαξακήηζα 2-4 ζηε ζέζε "Ξιαθάθηα" ηεο ζπλνηθίαο Ξαηεζίσλ - Αζήλα Γηακέξηζκα Β νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 70,88 ζηε ζέζε "Ρξαρσλεο" επί ηεο νδνχ Θνπθπδίδνπ 4 Ν.Ρ Αξγπξνχπνιε Νηθφπεδν άξηην θαη νηθνδνκήζηκν επηθαλείαο κ ,76 επί ηεο νδνχ Θσλζηαληηλνππφιεσο θαη Ξεδνδξφκσλ Ν.Ρ Άλσ Ιηφζηα ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 90,00 επί ηεο νδνχ Θεληαχξνπ 22 - Θεξαηζίλη ΑΘΖΛΑ Γηακέξηζκα Β νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 41,90 επί ηεο νδνχ Ξάθνπ 6 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ

2 471 ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ 486 ΔΙΙΖΛΗΘΝ 488 ΘΖΦΗΠΗΑ Γηακέξηζκα Β νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 47,00 επί ηεο νδνχ Γξεγνξίνπ Ιακπξάθε Θνξπδαιιφο Απνζήθε εκηυπνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 248,90 επί ηεο νδνχ Γεσξγίνπ Καξίλνπ 31Β ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ Αηηηθήο Κνλνθαηνηθία ηχπνπ maisonette απνηεινχκελε απφ ππφγεην επηθαλείαο κ 2 94,30 ηζφγεην κ 2 85,60 θαη Α φξνθν κ 2 74,70 κε ππφγεηα ζέζε ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ επηθαλείαο κ 2 12,10 θαη αθάιππην ρψξν νηθνπέδνπ κ 2 26,00 επί ησλ νδψλ Οήγα Φεξαίνπ θαη Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 14 ζηε ζέζε "ΘΙΑΝΛΗ" - Θεθηζηά ΘΤΔΙΖ Γηακέξηζκα Β νξφθνπ (50%) επηθαλείαο κ 2 100,50 επί ηεο νδνχ Θεξθχξαο 27 - Θπςέιε ΓΙΦΑΓΑ Γηακέξηζκα Γ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 94,60 επί ηεο νδνχ Σίνπ 52 ζηε ζέζε "Άλσ Ξπξλαξή" ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο Αηηηθήο ΑΘΖΛΑ Θαηάζηεκα ηζνγείνπ επηθαλείαο κ 2 183,86 επί ηεο νδνχ Αζαλάησλ 17, ζέζε "Αγ. Κειέηηνο" - Αζήλα ΒΝΙΑ ΓΙΦΑΓΑ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ 336 ΑΓΟΗΛΗΝ Νηθφπεδν άξηην θαη νηθνδνκήζηκν επηθαλείαο κ ,00 κεηά ηελ επ' απηνχ ηξηψξνθε κε ππφγεην νηθία ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ 2 482,54 επί ηεο δηαζηαπξψζεσο ησλ νδψλ Ππχξνπ Κειά 1 θαη Διεπζεξίαο ζηε ζέζε "ΞΖΓΑΓΑΘΗΑ" ηνπ Γήκνπ Βνχιαο Αηηηθήο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,13 κεηά ην επ' απηνχ δηψξνθν (ηζφγεην & Α φξνθνο) επαγγεικαηηθφ θηίξην κε ππφγεην ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ ,50 επί ηεο Ιεσθφξνπ Αζελψλ 96 - Αλαμαγφξα - Αρηιιέσο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,15 κεηά ην επ' απηνχ πεληαφξνθν θηίξην γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ κε δχν ππφγεηα ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ ,67 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν Ξεξηζηεξίνπ επί ησλ Ιεσθφξσλ Θεθηζνχ θαη Θσλζηαληηλνππφιεσο ΛΟΚΟ ΑΗΣΩΙΟΑΘΑΡΛΑΛΗΑ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 146,69 κε δχν δηακεξίζκαηα ηζνγείνπ, Α θαη Β νξφθνπ επηθαλείαο κ2 56,64 επί ηεο δεκνηηθήο νδνχ Ρξηρσλίδνο 10 ζηε ζπλνηθία "Αγ. Γεψξγηνο" ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ Ν.Ρ ΑΓΓΔΙΝΘΑΠΡΟΝ α) Θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 61,56 θαη β) Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ2 61,56 επξηζθφκελν ζην Γ.Γ. Αγγεινθάζηξνπ ηνπ Γήκνπ Αγγεινθάζηξνπ Αηησιναθαξλαλίαο ΛΟΚΟ ΑΡΓΟΙΗΓΑ 364 ΑΟΓΝΙΗΓΑ Γεληξνπεξηβφιη επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Θηαθα" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο πξψελ θνηλφηεηαο Ιεπθαθίσλ, Λαππιίαο, Αξγνιίδαο ηνπ Λνκνχ Αξγνιίδαο ΑΟΓΝΙΗΓΑ 503 ΛΑΞΙΗΝ Γεληξνπεξηβφιη επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Θηαθα" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο πξψελ θνηλφηεηαο Ιεπθαθίσλ, Λαππιίαο, Αξγνιίδαο ηνπ Λνκνχ Αξγνιίδαο Κνλνθαηνηθία απνηεινχκελε απφ ππφγεην - ηζφγεην & Α φξνθν (κε εζσηεξηθή θιίκαθα) ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ 2 192,56 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ξαπαθαηλά" εληφο ηνπ νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο ηνπ Γήκνπ Λαππιίνπ Αξγνιίδαο ΛΟΚΟ ΑΡΣΑ 261 ΑΛΔΕΑΠ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,34 επξηζθφκελν εληφο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Θνηλφηεηαο Αλέδαο ΞΑΡΟΑ 325 ΘΑΚΑΟΔΠ 326 ΘΑΚΑΟΔΠ ΛΟΚΟ ΑΥΑΪΑ Απνζήθε ππνγείνπ επηθαλείαο κ 2 40,00 επί ηεο νδνχ Αγ. Πνθίαο ζηε ζπλνηθία Αγ. Αιεμίνπ α) Διαηνζηάζην επηθαλείαο κ ,00 β) Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 θαη γ) Γεληξνπεξηβφιην επηθαλείαο κ 2 500,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ξνπξλαξη Ξξνβνδνχ" Θακαξψλ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ξνπξλαξη Ξξνβνδνχ" Θακαξψλ Γεληξνπεξίβνιν επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ινχηζα Ξξνβνδνχ" Θακαξψλ α) Αγξφο επηθαλείαο κ ,00 θαη β) Γεληξνπεξίβνιν επηθαλείαο κ 2 500,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ξξνβνδφο" Θακαξψλ Διαηνζηάζην επηθαλείαο κ 2 700,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ληεινχθη" Ξξνβνδνχ Θακαξψλ ΞΑΡΟΑ 496 ΞΑΡΟΑ Νξνθνδηακέξηζκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 67,94 επί ηεο νδνχ Αιεμάλδξνπ ςειάληνπ 259 ηεο Θάησ Ξφιεσο ησλ Ξαηξψλ ζηε ζπλνηθία Αξεηαο ηνπ Γήκνπ Ξαηξέσλ Απνζήθε εκητζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 194,00 επξηζθφκελε εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο ησλ Ξαηξψλ, επί ηεο νδνχ Καληαθίνπ ΛΟΚΟ ΒΟΗΩΣΗΑ

3 420 ΙΔΗΒΑΓΗΑ 256 ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ 96 ΣΑΙΘΗΓΑ 150 ΤΑΣΛΑ 324 ΣΑΙΘΗΓΑ 337 ΣΑΙΘΗΓΑ 376 ΔΒΝΗΑ 470/ 454 ΣΑΙΘΗΓΑ 406 ΓΟΑΚΑ 377 ΞΟΓΝΠ 379 ΞΟΓΝΠ ΑΟΣΑΗΑ ΝΙΚΞΗΑ ΖΙΔΗΑΠ ΑΟΣΑΗΑ ΝΙΚΞΗΑ ΖΙΔΗΑΠ 481 ΓΑΠΡΝΛΖ 430 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑ 439 ΛΑΝΠΑ 441 ΛΑΝΠΑ 110 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 322 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ 461 ΞΔΟΑΗΑ 495 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 53,70 κεηά ηεο επ απηνχ ηζνγείνπ παιαηάο νηθίαο πεηξφθηηζηνο επηθαλείαο κ 2 45,67 επξηζθφκελν εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεσο Ιεηβαδηάο, ζηε ζπλνηθία Θαιιηζέαο θαη επί ηεο δεκνηηθήο νδνχ Γαπιείαο ΛΟΚΟ ΓΗΑΛΛΗΣΩΛ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Γηαλληηζψλ κε αξηζκφ αγξνηεκαρίνπ (1162) ΛΟΚΟ ΔΤΒΟΗΑ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Θνθθηληέο" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Θνηλφηεηαο Βαζηιηθνχ - Σαιθίδα Αγξφο ελ κέξεη θαιιηεξγήζηκνο θαη ελ κέξεη άγνλνο επηθαλείαο κ ,26 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Πηξαβνθφιηα ή Θνληίην" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Ταρλψλ Δπβνίαο Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 (50%) κεηά ηελ επ' απηνχ ηζνγείνπ θηίζκαηνο επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Βαξηα" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθνχ-Σαιθίδαο Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ 2 900,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Βαξηα" ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθνχ Σαιθίδαο Αγξνηεκάρην (γήπεδν) άξηην θαη νηθνδνκήζηκν επηθαλείαο κ ,20 κεηά ηνλ επ' απηνχ βηνηερληθνχ - εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ επηθαλείαο κ 2 624,45 κε ππφγεην επηθαλείαο κ 2 300,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ξαιηάκπεια ή Παξαδη" ηνπ Γήκνπ Κεζαπίσλ ηνπ Λνκνχ Δπβνίαο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 521,89 κε νηθνδνκή ε νπνία απνηειείηαη απφ ππφγεην επηθαλείαο κ 2 125,14 ηζφγεην κ 2 154,93 Α φξνθν κ 2 118,78 θαη Β φξνθν κ 2 72,20 (νη νπνίνη φξνθνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε εζσηεξηθή θιίκαθα), επξηζθφκελν ζηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ηεο Σαιθίδαο, ζηε ζπλνηθία "Ζ" ζηε ζέζε "Θεξαηνξάρε" ή "Ππθηά" - Σαιθίδα ΛΟΚΟ ΓΡΑΚΑ Απνζήθε ηζνγείνπ νξφθνπ κ 2 131,00 επί ησλ νδψλ Αξηζηνηέινπο θαη Θάιβνπ ζην Ν.Ρ Γξάκα ΛΟΚΟ ΖΙΔΗΑ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 κεηά ηελ επ απηνχ ππάξρνπζα ηζφγεηα βηνηερληθή απνζήθε επηθαλείαο κ επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Κπηγκελν Ιηζαξη" ηνπ Γ.Γ. Βπηηλεηθσλ ηνπ Γήκνπ Ξχξγνπ (50%) Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζην ζπλνηθηζκφ Σαλάθηα ηνπ Γ.Γ. Αιπνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Ηάξδαλνπ Ζιείαο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,50 κεηά ηελ επ' απηνχ ππάξρνπζα ηζφγεηα νηθία επηθαλείαο κ 2 85,00 επξηζθφκελν ζην επάλσ ρσξηφ Ξεινπίνπ ηνπ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Αξραίαο Νιπκπίαο (50%) Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 58,75 πνπ βξίζθεηαη ζην Γ.Γ. Ξιαηάλνπ ηνπ Γήκνπ Αξραίαο Νιπκπίαο Ζιείαο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 219,20 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη εκηηειήο δηψξνθε θαηνηθία (maisonette) επηθαλείαο κ 2 110,00 πεξίπνπ αλά φξνθν επξηζθφκελν εληφο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ηνπ Γήκνπ Γαζηνχλεο Ν.Ρ. Α001 - Λνκφο Ζιείαο ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ Θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 183,89 επί ηεο νδνχ Γπη. Καθεδνλίαο 50 εληφο ηνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεσο Αιεμαλδξείαο Λνκνχ Ζκαζίαο Γηακέξηζκα Β νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 74,73 επί ησλ νδψλ Νιπκπίνπ Γεσξγάθε θαη Αλησλίνπ Κίγγα Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 165,69 κε δηακέξηζκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 86,80 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Νιπκπίνπ Γεσξγάθε θαη Αλησλίνπ Κίγγα ζηε Λάνπζα ΛΟΚΟ ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ Βηνηερληθφο ρψξνο 6νπ νξφθνπ (δεχηεξν ελ εζνρή) κηθηήο επηθαλείαο κ 2 187,30 επί ησλ νδψλ Λαπκαρίαο Ιήκλνπ θαη Νιπκπίνπ Γηακαληή Γχν ρψξνη Β νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 147,50 έθαζηνο επί ησλ νδψλ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 30, Θνξπηζάο θαη Θσζηή Ξαιακά ηνπ Γήκνπ Θαιακαξηάο Θεζζαινλίθεο (10%) Γχν ρψξνη Γ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 133,50 έθαζηνο επί ησλ νδψλ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 30, Θνξπηζάο θαη Θσζηή Ξαιακά ηνπ Γήκνπ Θαιακαξηάο Θεζζαινλίθεο (10%) Γηακέξηζκα Γ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 76,60 κε ππφγεηα απνζήθε επηθαλείαο κ 2 4,00 επί ηεο νδνχ Πνθίαο Βέκπνπ 8 ηνπ Γ.Γ. Ξεξαίαο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνχ Γηακέξηζκα Γ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 47,08 επί ηεο νδνχ Θεκηζηνθιένπο 3 ζην Γήκν Δρεδψξνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ Γηακέξηζκα Β νξφθνπ θαζαξήο επηθαλείαο κ 2 72,10 απφ κία νηθνδνκή θηηζκέλε ζε νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 296,40 επί ηεο νδνχ Αδάλσλ 16 ζην Γήκν Ξνιίρλεο Λνκνχ Θεζζαινλίθεο

4 506 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 115 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 365 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 431 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 433 ΗΥΑΛΛΗΛΑ 384 ΘΑΒΑΙΑ ΑΓ. ΑΛΓΟΔΑΠ- 397 ΞΟΗΛΝ 408 ΘΑΒΑΙΑ 487 ΘΑΠΡΝΟΗΑ 358 ΘΔΟΘΟΑ 478 ΘΔΟΘΟΑ 410 ΠΡΑΟΝΣΥΟΗ 451 ΛΔΑ ΠΑΛΡΑ 497/ 498 ΘΗΙΘΗΠ 462 ΘΝΕΑΛΖ 463 ΘΝΕΑΛΖ 480 ΘΝΕΑΛΖ 492 ΘΝΕΑΛΖ 493 ΘΝΕΑΛΖ 340 ΑΘΗΘΗΑ Αγξνηεκάρην (630) έθηεο (ΠΡ') θαηεγνξίαο επηθαλείαο κ εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ιπφκελε νηθία επηθαλείαο κ2 50,00 πεξίπνπ επξηζθφκελν ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γ.Γ. Ζξαθιείνπ ηνπ Γήκνπ Ιαγθαδά Θεζζαινλίθεο ΛΟΚΟ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ Δλλέα αγξνηεκάρηα επηθαλείαο κ , , , , , , , , ,50 επξηζθφκελα ζηε ζέζε "Ξαιηνπξγηέο" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Θνηλφηεηαο Γνιηαλψλ Κάλδξα επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελε ζηε ζέζε "Ρζηνηζηνξή" ηνπ Γ.Γ. Καξκάησλ Κάλδξα επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελε ζηε ζέζε "Οφγγη" ηνπ Γ.Γ. Καξκάησλ Αγξφο επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελνο ζηε ζέζε "Ξαιηθιήζη" ηνπ Γ.Γ. Καξκάησλ Γηακέξηζκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 98,015 κεηά ηζνγείνπ απνζήθεο κ 2 13,74 πνπ βξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα Ιατθψλ Θαηνηθηψλ Ακπεινθήπσλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καξίθαο Θνηνπνχιε θαη Βνξείνπ Ζπείξνπ 4 - Ησάλληλα Γήπεδν επηθαλείαο κ ,00 κεηά ηνπ επ' απηνχ ππάξρνληνο θηηξίνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν εληφο ηνπ Γ.Γ. Εσνδφρνπ ηνπ Γήκνπ Ξαζζαξψλνο Ησαλλίλσλ θαη εληφο ηνπ ππ' αξηζκ. 1 Ν.Ρ. ηεο ΒΗ.ΞΔ. Ησαλλίλσλ ΛΟΚΟ ΘΑΒΑΙΑ Απνζήθε ππνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 265,21 επί ηεο νδνχ Παππαίσλ ζηε ζπλνηθία "Ξεξηγηάιη" ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,06 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Αγηνο Αλδξέαο" ηνπ Γ.Γ. "Ξξηλνπ" ηνπ Γήκνπ Θάζνπ Απνζήθε ππνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 24,90 επί ηεο νδνχ Ρελέδνπ, ζηε ζπλνηθία Θεπνχπνιε ηνπ Λνκνχ Θαβάιαο (Τηιή Θπξηφηεηα) ΛΟΚΟ ΘΑΣΟΡΗΑ Γηακέξηζκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 115,97 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Γέθπξα Ξνξηάο" ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ρξηάδαο Θαζηνξηάο ΛΟΚΟ ΘΔΡΘΤΡΑ α) Θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ κε ηα ζηνηρεία Η-3 επηθαλείαο κ 2 19,50 θαη β) Θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ κε ηα ζηνηρεία Η-4 ζπλ Η-5 επηθαλείαο κ 2 41,27 επί δεκνηηθήο νδνχ ζηε ζέζε "Θνπηζνκαξνπια" Κπεληηζψλ ηνπ Γήκνπ Αρηιιεησλ Θέξθπξαο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 60,61 επί δεκνηηθήο νδνχ ζηε ζέζε "Θνπηζνκαξνπια" Κπεληηζψλ ηνπ Γήκνπ Αρηιιεησλ Θέξθπξαο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,90 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη κνλφξνθε κε ηζφγεην νηθνδνκή πνπ απνηειείηαη απφ ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 226,10 θαη φξνθν κ 2 226,10 επξηζθφκελν ζηε ζέζε Κνπρα ή Θνπλνπθαδη ή Αεδνλσο ηνπ Γ.Γ. Ξεξίζεηαο, ηνπ Γήκνπ Θηλαιίσλ Θεξθχξαο ΛΟΚΟ ΘΗΙΘΗ Γήπεδν επηθαλείαο κ ,00 κεηά ηνπ επ' απηνχ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Δ.Ρ.Β.Α. ζην Ν.Ρ. 6 ηνπ Γ.Γ. Πηαπξνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο α) Βηνκεραληθφο ρψξνο ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ ,00 θαη β) Απνζεθεπηηθφο ρψξνο εκηππνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηελ πεξηνρή Λέαο Πάληαο ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνχ - Θηιθίο Γηψξνθν θηίξην γξαθείσλ επηθαλείαο κ 2 662,50 επξηζθφκελν ζηελ πεξηνρή Λέαο Πάληαο ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνχ - Θηιθίο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 96,34 κε ππφγεηα απνζήθε επηθαλείαο κ επί ησλ νδψλ Παιακίλαο θαη Θαξαγηαλλνπνχινπ 20 - Θηιθίο ΛΟΚΟ ΘΟΕΑΛΖ Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 74,45 κε απνζήθε επηθαλείαο κ 2 14,66 επξηζθφκελν ζην ππ' αξηζκ. Ν.Ρ. 950Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο Θνδάλεο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 43,71 επξηζθφκελν ζηελ πεξηνρή "Πθ ξθα-αγηνο Ληθάλνξαο" Ν.Ρ Θνδάλε (50%) Γηακέξηζκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ2 90,55 επξηζθφκελν ζην Ν.Ρ. 26 ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γ.Γ. Ιπθφβξπζεο - Γήκνο Θνδάλεο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 97,76 επξηζθφκελν ζην Ν.Ρ. 26 ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γ.Γ. Ιπθφβξπζεο - Γήκνο Θνδάλεο Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 κε ππαίζξην θέληξν δηαζθέδαζεο επηθαλείαο κ 2 187,81, επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ινχλεο" ηνπ Γήκνπ Πεξβίαο Θνδάλεο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 87,11 ζηελ πεξηνρή "Ξιαηάληα-Άγηνο Αζαλάζηνο" Ν.Ρ Θνδάλε ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ Θαηάζηεκα ηζνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 171,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ονπκηα" εληφο ηνπ νηθηζκνχ Αζηθίσλ

5 351 ΘΝΟΗΛΘΝΠ 355 ΑΘΗΘΗΑ 359 ΑΟΣΑΗΥΛ ΘΙΔΥΛΥΛ 359 ΑΟΣΑΗΥΛ ΘΙΔΥΛΥΛ 367 ΒΟΑΣΑΡΗ πφγεηνο ρψξνο επηθαλείαο κ 2 31,00 επί ηεο νδνχ Ξαηξψλ 42Α ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ - Θφξηλζνο Γχν αγξνί επηθαλείαο κ ,00 θαη κ ,00 επξηζθφκελα ζηε ζέζε "Θαξακπνπξλαξη" Αιακάλν ηεο Θνηλφηεηαο Αζηθίσλ Θνξηλζίαο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 119,93 επξηζθφκελν ζην Γ.Γ. Αξραίσλ Θιεσλψλ Θνξηλζίαο ηνπ Γήκνπ Λεκέαο Θνξηλζίαο (Τηιή Θπξηφηεηα) Αγξφο κε εγθαηάζηαζε ηερληθήο βξνρήο επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηελ ζέζε "Γαιαξη" ηνπ Γ.Γ. Αξραίσλ Θιεσλψλ ηνπ Γήκνπ Λεκέαο Θνξηλζίαο Αγξφο κε εγθαηάζηαζε ηερληθήο βξνρήο επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηελ ζέζε "Γαιαξη" ηνπ Γ.Γ. Αξραίσλ Θιεσλψλ ηνπ Γήκνπ Λεκέαο Θνξηλζίαο Πηαθίδα επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελε ζηελ ζέζε "Γαιαξη" ηνπ Γ.Γ. Αξραίσλ Θιεσλψλ ηνπ Γήκνπ Λεκέαο Θνξηλζίαο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 708,00 κε ηελ θάησζη νξηδφληηα ηδηνθηεζία: ππφγεην επηθαλείαο κ 2 165,20 κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο εμ αδηαηξέηνπ 313/1000 επί ηνπ νηθνπέδνπ, επξηζθφκελν εληφο ηνπ νηθηζκνχ Βξαραηίνπ Θνξηλζίαο Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Νμπ" ηνπ Γ.Γ. Γαιαηαθίνπ Θνξηλζίαο ηνπ Γήκνπ Παξσληθνχ ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο 388 ΓΖΚΝΠ ΠΑΟΥΛΗΘΝ 389 ΑΘΟΝΘΝΟΗΛΘΝΠ α) Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ 2 500,00 β) Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 γ) Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 θαη δ) Αθίλεην ρέξζν επηθαλείαο κ 2 988,44 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ιαθα Θνθθηληά" ηνπ Γ.Γ. Αζηθίσλ Θνξηλζίαο ηνπ Γήκνπ Παξσληθνχ ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο Αγξφο επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Θαξακπνπξλαξη Αιακαλνπ" ηνπ Γ.Γ. Αζηθίσλ Θνξηλζίαο ηνπ Γήκνπ Παξσληθνχ ηνπ Λνκνχ Θνξηλζίαο Αγξνηεκάρην ρέξζν θαη αθαιιηέξγεην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Αθξνθφξηλζνο ή Θάζηξν" ηνπ Γ.Γ. Αξραίαο Θνξίλζνπ ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίαο Πηαθηδάκπεινο θαιήο απνδφζεσο επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Αθξνθφξηλζνο ή Θάζηξν" ηνπ Γ.Γ. Αξραίαο Θνξίλζνπ ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίαο ΘΝΟΗΛΘΗΑ 448 ΔΟΥΠΡΗΛΖ 477 ΘΗΑΡΝ 482 ΦΔΛΔΝΠ 483 ΘΝΟΗΛΘΗΑ 489 ΔΜΑΚΗΙΗΑ 500 ΒΔΙΝ 501 ΒΔΙΝ 242 ΙΑΟΗΠΑ 419 ΙΑΟΗΠΑ 447 ΦΑΟΠΑΙΑ 250 ΙΔΘΑΓΑ Δπηθιηλήο αγξνηηθή έθηαζε (κεγάιεο θιίζεο) ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 23 ζηξ. κε ηελ επ' απηνχ αληηζεηζκηθή, πιήξσο απνπεξαησκέλε δηψξνθε κεζ ππνγείνπ νηθνδνκή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ππφγεην επηθαλείαο κ 2 128,00 ηζφγεην κ 2 111,00 θαη Α φξνθν κ 2 111,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Γθξαβα Ζιηνπνπινπ" ηεο Θνηλφηεηαο Θαηαθαιίνπ Θνξηλζίαο ηνπ Γήκνπ Παξσληθνχ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 535,32 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη δηψξνθε θαηνηθία κε ηκήκα ππνγείνπ επηθαλείαο κ 2 26,10 ηζφγεην κ 2 65,50 (εκηππαίζξην ρψξν κ 2 7,44) θαη Α' φξνθν κ 2 34,35 επξηζθφκελν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Ονδελψλ Θνξηλζίαο ζηελ ζέζε "Θνπκαξηά" ηνπ Γήκνπ Δπξσζηίλεο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 58,50 επί ηεο δεκνηηθήο νδνχ Ηππνθξάηνπο 37 ηνπ Γήκνπ Πηθπσλίσλ Θνξηλζίαο - Θηάην Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,40 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη δηψξνθε νηθεία επηθαλείαο κ 2 143,20 επξηζθφκελν εληφο ηνπ Γ.Γ. Κνζηάο Θνξηλζίαο ηνπ Γήκνπ Φελενχ - Λνκφο Θνξηλζίαο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 201,47 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη δηψξνθε νηθνδνκή πνπ απνηειείηαη απφ ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 68,70 θαη Α φξνθν κ 2 65,50 επξηζθφκελν κέζα ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ Ξεηξίνπ Θνξηλζίαο ηνπ Γήκνπ Λεκέαο Αγξνηεκάρην κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο 728,60 ρηιηνζηά ή 2.953,67κ 2 απφ έλα αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,90 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "ΓΥΛΗΑ" ηνπ Γ.Γ. Δμακηιίσλ ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίαο (εθηφο νηθηζκνχ) Γηψξνθε θαηνηθεία ηχπνπ maisonette απνηεινχκελε απφ ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 40,00 θαη Α φξνθν επηθαλείαο κ 2 40,00 εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Γ.Γ. Ξνπιίηζαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Θνξηλζίαο θαη ζηελ εηδηθή ζέζε "Ρδνχθηδα - Ιαρίδηα" Γηψξνθε θαηνηθεία ηχπνπ maisonette απνηεινχκελε απφ ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 40,00 θαη Α φξνθν κ 2 40,00 εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Γ.Γ. Ξνπιίηζαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Θνξηλζίαο θαη ζηελ εηδηθή ζέζε "Ρδνχθηδα - Ιαρίδηα" ΛΟΚΟ ΙΑΡΗΖ Απνζήθε ηζνγείνπ νξφθνπ κ 2 49,90 επί ηεο νδνχ Ραγκαηάξρνπ Βειεζζαξίνπ 34 ηνπ Γήκνπ Ιαξίζεο Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 89,72 επί ηεο νδνχ Ξαπαληθνιή 22 ζηε ζέζε "Ιεηβαδάθη" ζηε ζπλνηθία ηεο "Φηιηππνχπνιεο" - Ιάξηζα Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 802,80 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Καγνχια" Ν.Ρ. 101Γ ηνπ Γήκνπ Φαξζάισλ Λνκφο Ιαξίζεο Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 405,85 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Καγνχια" Ν.Ρ. 102Δ ηνπ Γήκνπ Φαξζάισλ Λνκφο Ιαξίζεο ΛΟΚΟ ΙΔΤΘΑΓΑ Διαηφθηεκα επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Αγ. Γεψξγηνο" ηεο πεξηθέξεηαο Ρζνπθαιάδσλ Ιεπθάδαο ΛΟΚΟ ΚΑΓΛΖΗΑ

6 449 ΒΝΙΝΠ 442 ΞΗΔΟΗΑ 294 ΛΔΑ ΠΑΚΤΝΛΡΑ 305 ΘΑΛΑΙΗ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 108,06 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη λεφθηηζηε δηψξνθε κε εκηυπφγεην νηθνδνκή επί ηεο νδνχ Ζξνθίινπ 16 ζηε ζπλνηθία Λέεο Ξαγαζέο ηνπ Λνκνχ Καγλεζίαο - Βφινο ΛΟΚΟ ΠΗΔΡΗΑ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 305,58 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη παιαηά δηψξνθε θαηνηθία απνηεινχκελε απφ ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 47,82 θαη Α φξνθν κ 2 76,51 επξηζθφκελν ζην Γ.Γ. Αηγηλίνπ Ν.Ρ. 117Α ηνπ Γήκνπ Αηγηλίνπ Ξηεξίαο ΛΟΚΟ ΠΡΔΒΔΕΑ Ηδαληθφ κεξίδην θιεξνηεκαρίνπ επηθαλείαο κ ,70 κεηά ησλ επ' απηνχ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επηθαλείαο κ 2 637,98 (ιεηηνπξγία ηπξνθνκείνπ) επξηζθφκελν ζηε Λέα Πακςνχληα ηνπ Λνκνχ Ξξεβέδεο (αξηζκφο θιεξνηεκαρίνπ 936) Αγξνηηθφ αθίλεην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Πθακπνχιηα" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ ζπλνηθηζκνχ Θαλαιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Θαλαιίνπ ηνπ Λνκνχ Ξξεβέδεο ΛΟΚΟ ΡΟΓΟΠΖ 307 ΞΟΝΠΘΛΖΡΔΠ 429 ΘΝΚΝΡΖΛΖ 330 ΟΝΓΝΠ 443 ΡΟΗΘΑΙΑ Αγξφθηεκα επηθαλείαο κ ,00 κεηά ηελ επ' απηνχ δηψξνθε νηθνδνκή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 227,33 θαη Α φξνθν ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ 2 246,60 (δηακ/ζκα κ 2 107,05 & βηνηερληθφ ρψξν κ 2 139,55), επξηζθφκελν εληφο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ ρσξηνχ Ξξνζθπλεηψλ ηνπ Λνκνχ Ονδφπεο ζηελ ηνπνζεζία Απιαγέο κε αξηζκφ θιεξνηεκαρίνπ (1415) Αγξνηεκάρην - νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,00 κε ηελ επ' απηνχ ππάξρνπζα ηζφγεηα νηθεία επηθαλείαο κ 2 115,05 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Κηραιίηο" ηεο πεξηνρήο Θνκνηελήο ΛΟΚΟ ΓΩΓΔΘΑΛΖΩΛ Αγξφο επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Ξάλσ Βνπβφο Θάκπνο" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Θνηλφηεηαο Θενιφγνπ Οφδνπ ΛΟΚΟ ΣΡΗΘΑΙΩΛ Γηακέξηζκα Α νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 52,18 επί ηεο νδνχ Καπξνθνξδάηνπ 17 ηνπ Γήκνπ Ρξηθθαίσλ Λνκνχ Ρξηθάισλ ΛΟΚΟ ΦΘΗΩΣΗΓΑ 265 ΑΓ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Διαηνπεξίβνιν επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Λενρψξη" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Αγ. Θσλζηαληίλνπ Ινθξίδαο ΠΞΔΟΣΔΗΑΓΑ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 150,00 κεηά ηελ επ απηνχ ηζφγεηα νηθνδνκή επηθαλείαο κ 2 107,00 επί ηεο νδνχ Γξ. Κπαιηζάθε 15 ηνπ Γήκνπ Ππεξρεηάδνο ΑΓ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ ,00 κεηά ηελ επ απηνχ εκηαλψγεην κε ππφγεην θεξακνζθεπήο νηθνδνκή-νηθία ε νπνία είλαη δηεξεκέλε ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο ρψξνπο, επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Αριαδεο ή Ιαζπε" ηνπ Γήκνπ Αγ. Θσλζηαληίλνπ Ινθξίδαο ΠΞΔΟΣΔΗΑΓΑ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 επξηζθφκελν ζηελ θηεκαηηθήο πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Ππεξρεηάδνο ΑΟΘΗΡΠΑ Αγξνηεκάρην επηθαλείαο κ ,00 εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη δηψξνθε πνιπηειήο θαηνηθία (ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά) πνπ απνηειείηαη απφ ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 206,30 θαη Α φξνθν κ 2 148,45 (εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ππάξρεη θνιπκβεηηθή δεμακελή, γήπεδν κπάζθεη θαη κηθξή εθθιεζία) επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Κακαθα" ηνπ Γ.Γ. Αξθίηζαο ηνπ Γήκνπ Γαθλνπζίσλ - Λνκφο Φζηψηηδαο ΙΑΚΗΑ 507 ΚΑΙΔΠΗΛΑ 401 ΦΙΥΟΗΛΑ 453 ΦΙΥΟΗΛΑ 400 ΡΕΗΡΕΗΦΔ Διαηνπεξίβνιν πνηηζηηθφ επηθαλείαο κ ,00 κε ηα εληφο απηνχ επηαθφζηα (700) ειαηφδελδξα επξηζθφκελν ζηε ζέζε "Πρνηλνο" ηνπ Γ.Γ. Απιαθίνπ ηνπ Γήκνπ Πηπιίδαο - Ιακία Θαηνηθεία ηχπνπ maisonette απνηεινχκελε απφ ππφγεην επηθαλείαο κ2 37,30 ηζφγεην επηθαλείαο κ 2 37,30 θαη Α φξνθν επηθαλείαο κ 2 37,30 ζε ηκήκα νηθνπέδνπ επηθαλείαο κ2 139,39 ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηνπ "Νηθνδνκηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ Κνλίκσλ Αμησκαηηθψλ Διιεληθνχ Πηξαηνχ" (Ν.Π.Κ.Α.Δ.Π ΠΛΞΔ) ζην 60ν Ν.Ρ. κε αξηζκφ νηθνπέδνπ 48 θαη ζηελ 42ε νδφ, ζηελ Καιεζίλα Ινθξίδνο Λνκνχ Φζηψηηδαο ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΖ Νηθφπεδν επηθαλείαο κ 2 801,00 κε ηελ επ' απηνχ κνλφξνθε θαηνηθία επηθαλείαο κ 2 140,00 επξηζθφκελν ζην Γ.Γ. Αλαξγχξσλ ηνπ Γήκνπ Αεηνχ ηνπ Λνκνχ Φιψξηλαο Γηψξνθε κνλνθαηνηθία Α θαη Β νξφθνπ επηθαλείαο κ 2 119,99 θαη ππφγεην κ 2 73,41 επξηζθφκελν ζην Γήκν Θάησ Θιεηλψλ Λνκνχ Φισξίλεο ΛΟΚΟ ΥΑΛΗΩΛ Νηθνπεδαγξφο ρέξζνο επηθαλείαο κ ,78 επξηζθφκελν ζην Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Φξε Απνθνξψλνπ Σαλίσλ εληφο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ ρσξηνχ Ρδηηδηθέ ηνπ Λνκνχ Σαλίσλ Αθήνα, 06/12/2011

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Α ΜΔΡΟ ΤΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 4/5-3-2012 ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 101/2012 ΘΔΜΑ: Έγκπιση τηρ ςπό απιθμό. 4/2012 απόυασηρ τηρ Επιτποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

πνιενδνκηθέο & λνκηθέο δεζκεύζεηο ζηα αθίλεηα

πνιενδνκηθέο & λνκηθέο δεζκεύζεηο ζηα αθίλεηα πνιενδνκηθέο & λνκηθέο δεζκεύζεηο ζηα αθίλεηα ή αλλιώς η ΠΟΛΕΟΔΟΜΘΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ θαη νη επηπηψζεηο ηεο στην ΑΠΟΣΘΜΗΗ ΣΩΝ ΠΑΓΘΩΝ ΠΑΠΩΣΗ ΑΡΗ Αγξ. Τνπνγξάθνο κεραληθφο Μέινο Δι.Η.Δ Δθπαηδεπηήο ελειίθσλ (Δ.Κε.Πηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010»

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» Value Del A.M.S E Π Ε ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 «ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010 ΚΟΠΟ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη. 1981 (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο

Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη. 1981 (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο 1 Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη. 1981 (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο (Γηα ηε δηάξζξσζε ησλ Θεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα