ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»"

Transcript

1 ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σάξηε Ρνπηθήο Απηνλνκίαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΘ 144 Α ). Νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ζπγθξνηνχληαη σο εληαίεο κνλάδεο γηα ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη αζθνχλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ Ππληάγκαηνο. ΘΔΦΑΙΑΗΟ A ΤΣΑΖ ΤΓΘΡΟΣΖΖ ΓΖΚΧΛ Άξζξν 1 Πχζηαζε Γήκσλ 1. Νη δήκνη είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 2. Νη πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπληζηψληαη αλά λνκφ σο εμήο: 1. ΛΝΚΝΠ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αγξηλίνπ κε έδξα ην Αγξίλην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγξηλίνπ β. Ξαξαβφιαο γ. Ξαξαθακππιίσλ δ. Πηξάηνπ ε. Λεάπνιεο ζη. Αγγεινθάζηξνπ δ. Ξαλαηησιηθνχ ε. Αξαθχλζνπ ζ. Καθξχλεηαο θαη η. Θεζηηέσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 2. Γήκνο Άθηηνπ - Βφληηζαο κε έδξα ηε Βφληηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλαθηφξηνπ β. Ξαιαίξνπ θαη γ. Κεδεψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Μεξνκέξνπ κε έδξα ηνλ Αζηαθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αζηαθνχ β. Φπηεηψλ θαη γ. Αιπδίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Λαππαθηίαο κε έδξα ηε Λαχπαθην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λαππάθηνπ β. Απνδνηηάο γ. Ξπιιήλεο δ. Ξιαηάλνπ ε. Αληηξξίνπ θαη ζη. Σάιθεηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 5. Γήκνο Ακθηινρίαο κε έδξα ηελ Ακθηινρία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθηινρίαο β. Ηλάρνπ θαη γ. Κεληδίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 6. Γήκνο Ηεξάο Ξφιεο Κεζνινγγίνπ κε έδξα ην Κεζνιφγγη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηεξάο Ξφιεο Κεζνινγγίνπ β. Νηληάδσλ θαη γ. Αηησιηθνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Θέξκνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. Γ. Ν Γήκνο Θέξκνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 2. ΛΝΚΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Λαππιηέσλ κε έδξα ην Λαχπιην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λαππιηέσλ β. Λέαο Ρίξπλζαο γ. Κηδέαο θαη δ. Αζίλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Δξκηνλίδαο κε έδξα ην Θξαλίδη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δξκηφλεο θαη β. Θξαληδίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δπηδαχξνπ κε έδξα ην Αζθιεπηείν θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αξραία Δπίδαπξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αζθιεπηείνπ θαη β. Δπηδαχξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη

2 4. Γήκνο Άξγνπο Κπθελψλ κε έδξα ην Άξγνο θαη ηζηνξηθή έδξα ηηο Κπθήλεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Άξγνπο β. Λέαο Θίνπ γ. Ιέξλαο δ. Κπθελαίσλ ε. Θνπηζνπνδίνπ ζη. Ιπξθείαο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Αριαδφθακπνπ, β. Αιέαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν δήκνο Δπηδαχξνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 3. ΛΝΚΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ρξίπνιεο κε έδξα ηε Ρξίπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ρξίπνιεο β. Ρεγέαο γ. Πθηξίηηδαο δ. Καληηλείαο ε. Θνξπζίνπ ζη. Φαιάλζνπ δ. Ιεβηδίνπ θαη ε. Βαιηεηζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ιεσληδίνπ κε έδξα ην Ιεσλίδην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ιεσληδίνπ β. Ρπξνχ θαη ηε θνηλφηεηα Θνζκά, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γνξηπλίαο κε έδξα ηε Γεκεηζάλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γεκεηζάλεο β. Ζξαίαο γ. Ιαγθαδίσλ δ. Ρξηθνιψλσλ ε. Θνληνβαδαίλεο ζη. Ρξνπαίσλ δ. Θιείηνξνο θαη ε. Βπηίλαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 4. Γήκνο Κεγαιφπνιεο κε έδξα ηε Κεγαιφπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κεγαιφπνιεο β. Γφξηπλνο θαη γ. Φαιαηζίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Πην δήκν Βφξεηαο Θπλνπξίαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Νη δήκνη Ιεσληδίνπ θαη Βφξεηαο Θπλνπξίαο ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλφη. 4. ΛΝΚΝΠ ΑΟΡΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αξηαίσλ κε έδξα ηελ Άξηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξηαίσλ β. Ακβξαθηθνχ γ. Βιαρέξλαο δ. Φηινζέεο θαη ε. Μεξνβνπλίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ληθνιάνπ Πθνπθά κε έδξα ην Ξέηα θαη ηζηνξηθή έδξα ην Θνκκέλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξέηα β. Αξάρζνπ γ. Θνκπνηίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Θνκκέλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γεσξγίνπ Θαξατζθάθε κε έδξα ηελ Άλσ Θαιεληίλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζξαθιείαο β. Γεσξγίνπ Θαξατζθάθε θαη γ.ρεηξαθπιίαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 4. Γήκνο Θεληξηθψλ Ρδνπκέξθσλ κε έδξα ην Βνπιγαξέιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αζακαλίαο β. Αγλάλησλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Θενδσξηαλψλ β. Κειηζζνπξγψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Νη δήκνη Γεσξγίνπ Θαξατζθάθε θαη Θεληξηθψλ Ρδνπκέξθσλ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 5. ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 5.1 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΑΘΖΛΥΛ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Φηιαδειθείαο Σαιθεδφλνο κε έδξα ηε Λέα Φηιαδέιθεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λέαο Φηιαδειθείαο θαη β. Λέαο Σαιθεδφλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ξαπάγνπ - Σνιαξγνχ κε έδξα ην Σνιαξγφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σνιαξγνχ θαη β. Ξαπάγνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γάθλεο κεηηνχ κε έδξα ηε Γάθλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γάθλεο θαη β. κεηηνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θεθηζηάο κε έδξα ηε Θεθηζηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεθηζηάο β. Λέαο Δξπζξαίαο θαη γ. Δθάιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ξεληέιεο κε έδξα ηα Κειίζζηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κειηζζίσλ θαη β. Ξεληέιεο θαη γ. Λέαο Ξεληέιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Κνζράηνπ - Ραχξνπ κε έδξα ην Κνζράην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κνζράηνπ θαη β. Ραχξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 7. Γήκνο Φηινζέεο - Τπρηθνχ κε έδξα ην Τπρηθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Τπρηθνχ θαη β. Λένπ Τπρηθνχ θαη γ. Φηινζέεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 8. Γήκνο Ιπθφβξπζεο - Ξεχθεο κε έδξα ηε Ξεχθε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξεχθεο θαη β. Ιπθνβξχζεσο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 9. Γήκνο Διιεληθνχ - Αξγπξνχπνιεο κε έδξα ηελ Αξγπξνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διιεληθνχ θαη β. Αξγπξνχπνιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 2

3 10. Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Θακαηεξνχ κε έδξα ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη β. Θακαηεξνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Πηνπο δήκνπο α. Αζελαίσλ β. Βχξσλνο γ. Θαιιηζέαο δ. Θαηζαξηαλήο ε. Ζξαθιείνπ ζη. Ζιηνππφιεσο δ. Εσγξάθνπ ε. Γαιαηζίνπ ζ. Βξηιεζζίσλ η. Ακαξνπζίνπ ηα. Αιίκνπ ηβ. Αηγάιεσ ηγ. Ηιίνπ ηδ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηε. Αγίαο Ξαξαζθεπήο ηζη. Αγίαο Βαξβάξαο ηδ. Γιπθάδαο ηε. Ξεηξνππφιεσο ηζ. Σαιαλδξίνπ θ. Σατδαξίνπ θα. Ξεξηζηεξίνπ θβ. Ξαιαηνχ Φαιήξνπ θγ. Λέαο Ησλίαο θδ. Κεηακνξθψζεσο θε. Λέαο Πκχξλεο δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή 5.2 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο κε έδξα ην Θεξαηζίλη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεξαηζηλίνπ θαη β. Γξαπεηζψλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Λίθαηαο Αγίνπ Ησάλλε Οέληε κε έδξα ηε Λίθαηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ληθαίαο θαη β. Αγίνπ Ησάλλνπ Οέληε, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 3. Γήκνο Ρξνηδελίαο κε έδξα ην Γαιαηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ρξνηδήλνο θαη β. Κεζάλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θπζήξσλ κε έδξα ηα Θχζεξα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Θπζήξσλ θαη ηε θνηλφηεηα Αληηθπζήξσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Παιακίλαο κε έδξα ηε Παιακίλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παιακίλαο θαη β. Ακπειαθίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ζ θνηλφηεηα Αγθηζηξίνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. Γ. Πηνπο δήκνπο α. Ξεηξαηψο β. Ξεξάκαηνο γ. Θνξπδαιινχ δ. Αίγηλαο ε. Ππεηζψλ ζη. Ξφξνπ θαη δ. Ύδξαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 5.3 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Υξσπνχ κε έδξα ηνλ Υξσπφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υξσπίσλ β. Απιψλνο γ. Θαιάκνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Ππθάκηλνπ β. Ξνιπδελδξίνπ γ. Καξθνπνχινπ Υξσπνχ δ. Καιαθάζεο ε. Θαπαλδξηηίνπ ζη. Αθηδλψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Καξαζψλνο κε έδξα ηo Καξαζψλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καξαζψλνο β. Λέαο Κάθξεο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Γξακκαηηθνχ β. Βαξλάβα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Οαθήλαο - Ξηθεξκίνπ κε έδξα ηε Οαθήλα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Οαθήλαο θαη ηε θνηλφηεηα Ξηθεξκίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Γηνλχζνπ κε έδξα ηνλ Άγην Πηέθαλν απνηεινχκελνο ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Πηεθάλνπ β. Γξνζηάο γ. Γηνλχζνπ δ. Αλνίμεσο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Πηακάηαο β. Θξπνλεξίνπ Ονδνπφιεσο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αραξλψλ κε έδξα ηηο Αραξλέο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αραξλψλ θαη β. Θξαθνκαθεδνλψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Ξαιιήλεο κε έδξα ην Γέξαθα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξαιιήλεο β. Γέξαθα θαη ηε θνηλφηεηα Αλζνχζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 7. Γήκνο Ξαηαλίαο κε έδξα ηε Ξαηαλία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξαηαλίαο θαη β. Γιπθψλ Λεξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 8. Γήκνο Ππάησλ - Αξηέκηδνο κε έδξα ηα Ππάηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ππάησλ Ινχηζαο θαη β. Αξηέκηδνο (Ινχηζαο), νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 9. Γήκνο Ιαπξεσηηθήο κε έδξα ην Ιαχξην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ιαπξεσηηθήο β. Θεξαηέαο θαη ηε θνηλφηεηα Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 10. Γήκνο Παξσληθνχ κε έδξα ηα Θαιχβηα Θνξηθνχ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαιπβίσλ Θνξηθνχ β. Αλαβχζζνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Παξσλίδνο β. Θνπβαξά γ. Ξαιαηάο Φψθαηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 11. Γήκνο Βάξεο Βνχιαο Βνπιηαγκέλεο κε έδξα ηε Βνχια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βνχιαο β. Βάξεο θαη γ. Βνπιηαγκέλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πηνπο δήκνπο α. Θξσπίαο θαη β. Καξθφπνπινπ Κεζνγαίαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 5.4 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 3

4 1. Γήκνο Διεπζίλαο κε έδξα ηελ Διεπζίλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διεπζίλνο θαη β. Καγνχιαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Κάλδξαο - Δηδπιιίαο κε έδξα ηε Κάλδξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κάλδξαο β. Βηιίσλ γ. Δξπζξψλ θαη ηε θνηλφηεηα Νηλφεο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Κεγαξέσλ κε έδξα ηα Κέγαξα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν α. Κεγαξέσλ θαη β. Λέαο Ξεξάκνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Φπιήο κε έδξα ηα Άλσ Ιηφζηα απνηεινχκελνο ηνπο δήκνπο α. Άλσ Ιηνζίσλ β. Εεθπξίνπ θαη γ. Φπιήο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Αζπξνπχξγνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 6. ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ξαηξέσλ κε έδξα ηε Ξάηξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξαηξέσλ β. Βξαρλαίηθσλ γ. Οίνπ δ. Κεζζάηηδνο θαη ε. Ξαξαιίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Δξπκάλζνπ κε έδξα ηε Σαιαλδξίηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ρξηηαίαο β. Φαξξψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Θαιεληδίνπ β. Ιεφληηνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο κε έδξα ηε Θάησ Αραΐα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υιέληαο β. Κφβξεο γ. Γχκεο θαη δ. Ιαξηζζνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θαιαβξχησλ κε έδξα ηα Θαιάβξπηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαιαβξχησλ β. Αξναλίαο γ. Ξαΐσλ θαη δ.ιεπθαζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αηγηαιείαο κε έδξα ην Αίγην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηγίνπ β. Ππκπνιηηείαο γ. Δξηλενχ δ. Γηαθνπηνχ ε. Αθξάηαο θαη ζη. Αηγείξαο,νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ραλάγξαο κε έδξα ην Πρεκαηάξη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πρεκαηαξίνπ β. Νηλνθχησλ γ. Ραλάγξαο θαη δ. Γεξβελνρσξίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Θεβαίσλ κε έδξα ηε Θήβα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεβαίσλ β. Θίζβεο γ. Βαγίσλ δ. Ξιαηαηψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αιηάξηνπ κε έδξα ηελ Αιίαξην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιηάξηνπ β. Θεζπηέσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Νξρνκελνχ κε έδξα ηνλ Νξρνκελφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νξρνκελνχ β. Αθξαηθλίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ιεβαδέσλ κε έδξα ηε Ιηβαδεηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ιεβαδέσλ β. Σαηξσλείαο γ. Γαχιεηαο δ. Θνξψλεηαο θαη ηε θνηλφηεηα Θπξηαθίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο κε έδξα ην Γίζηνκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξαρφβεο β. Γηζηφκνπ θαη ηε θνηλφηεηα Αληηθχξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν δήκνο Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 8. ΛΝΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΥΛ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γεζθάηεο κε έδξα ηε Γεζθάηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γεζθάηεο θαη β. Σαζίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Γξεβελψλ κε έδξα ηα Γξεβελά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γξεβελψλ β. Βεληδίνπ γ. Ζξαθιεσηψλ δ. Αγίνπ Θνζκά ε. Γφξγηαλεο ζη. Θεφδσξνπ Εηάθα θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Αβδέιιαο β. Κεζνινπξίνπ γ. Ξεξηβνιίνπ δ. Πακαξίλεο ε. Φηιηππαίσλ ζη. Γφηζηθνπ δ.πκίμεο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν δήκνο Γεζθάηεο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 9. ΛΝΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γξάκαο κε έδξα ηε Γξάκα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Γξάκαο θαη ηε θνηλφηεηα Πηδεξνλέξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ξξνζνηζάλεο κε έδξα ηε Ξξνζνηζάλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξξνζνηζάλεο θαη β. Πηηαγξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4

5 3. Γήκνο Ξαξαλεζηίνπ κε έδξα ην Ξαξαλέζηη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξαξαλεζηίνπ θαη β. Ληθεθφξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Γνμάηνπ κε έδξα ην Θαιακπάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γνμάηνπ θαη β. Θαιακπαθίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Θάησ Λεπξνθνπίνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Νη δήκνη Θάησ Λεπξνθνπίνπ θαη Ξαξαλεζηίνπ ραξαθηεξίδνληαο σο νξεηλνί 10. ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Οφδνπ κε έδξα ηε Οφδν απνηεινχκελνο απφ ην δήκνπο α. Οφδνπ β. Λφηηαο Οφδνπ γ. Ξεηαινχδσλ δ. Ιηλδίσλ ε. Θακείξνπ ζη. Θαιιηζέαο δ. Αθάληνπ ε. Ηαιπζνχ ζ. Αηαβχξνπ θαη η. Αξραγγέινπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Θσ κε έδξα ηε Θσ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θσ β. Ζξαθιεηδψλ θαη γ. Γηθαίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Θαξπάζνπ κε έδξα ηε Θάξπαζν θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Όιπκπν Θαξπάζνπ απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Θαξπάζνπ θαη ηε θνηλφηεηα Νιχκπνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ζ θνηλφηεηα Αγαζνλεζίνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. Γ. Πηνπο δήκνπο α. Ληζχξνπ β. Ξάηκνπ γ. Θαιχκλησλ δ. Ιεηςψλ ε. Ιέξνπ ζη. Θάζνπ δ. Κεγίζηεο ε. Πχκεο ζ. Ρήινπ η. Σάιθεο θαη ηα. Αζηππάιαηαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 11. ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Βήξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιεμαλδξνχπνιεο β. Ρξαταλνχπνιεο θαη γ. Φεξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Πνπθιίνπ κε έδξα ην Πνπθιί απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πνπθιίνπ θαη β. Ρπρεξνχ γ. Νξθέα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γηδπκνηείρνπ κε έδξα ην Γηδπκφηεηρν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γηδπκνηείρνπ θαη β. Κεηαμάδσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Νξεζηηάδαο κε έδξα ηελ Νξεζηηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νξεζηηάδνο β. Βχζζαο γ. Θππξίλνπ θαη δ. Ρξηγψλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Πηνλ δήκν Πακνζξάθεο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 12. ΛΝΚΝΠ ΔΒΝΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Σαιθηδέσλ κε έδξα ηε Σαιθίδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σαιθηδέσλ β. Ιειαληίσλ γ. Αλζεδψλνο δ. Λέαο Αξηάθεο θαη ε. Απιίδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Γηξθχσλ - Κεζζαπίσλ κε έδξα ηα Ταρλά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γηξθχσλ θαη β. Κεζζαπίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δξέηξηαο κε έδξα ηελ Δξέηξηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δξέηξηαο θαη β. Ακαξπλζίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θαξχζηνπ κε έδξα ηελ Θάξπζην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαξχζηνπ β. Πηπξέσλ γ. Καξκαξίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Θαθεξέσο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ηζηηαίαο - Αηδεςνχ κε έδξα ηελ Ηζηηαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηζηηαίαο β. Αηδεςνχ γ. Αξηεκηζίνπ δ. Υξεψλ θαη ηε θνηλφηεηα Ιηράδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Καληνπδίνπ - Ιίκλεο κε έδξα ηε Ιίκλε Δπβνίαο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λειέσο β. Διπκλίσλ θαη γ. Θεξέσο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 7. Γήκνο Θχκεο - Αιηβεξίνπ κε έδξα ην Αιηβέξη θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Θχκε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θχκεο β. Θνληζηξψλ γ. Ρακπλέσλ δ. Απιψλνο θαη ε. Γπζηίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Πηνλ δήκν Πθχξνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 13. ΛΝΚΝΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 5

6 1. Γήκνο Θαξπελεζίνπ κε έδξα ην Θαξπελήζη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαξπελεζίνπ β. Φνπξλά γ. Ξξνπζζνχ δ. Ξνηακηάο ε. Γνκλίζηαο θαη ζη. Θηεκελίσλ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αγξάθσλ κε έδξα ην Θεξαζνρψξη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Φξαγθίζηαο β. Βίληαλεο γ. Αζπξνπνηάκνπ δ. Απεξαληίσλ θαη ε. Αγξάθσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν Γήκνο Αγξάθσλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 14. ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ Α. Ππλίζηαηαη ν θαησηέξσ δήκνο: Γήκνο Εαθχλζνπ κε έδξα ηε Εάθπλζν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαθπλζίσλ β. Αιπθψλ γ. Αξθαδίσλ δ. Αξηεκηζίσλ ε. Διαηίσλ θαη ζη. Ιαγαλά, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 15. ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Εαράξσο κε έδξα ηε Εαράξσ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαράξσο θαη β. Φηγαιείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αλδξίηζαηλαο κε έδξα ηα Θξέζηελα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πθηιινχληνο β. Αλδξηηζαίλεο θαη γ. Αιηθείξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξχξγνπ κε έδξα ην Ξχξγν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξχξγνπ β. Υιέλεο γ.ηαξδαλνχ θαη δ. Βψιαθνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ακαιηάδαο κε έδξα ηελ Ακαιηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακαιηάδαο θαη β. Ξελείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αξραίαο Νιπκπίαο κε έδξα ηελ Αξραία Νιπκπία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξραίαο Νιπκπίαο β. Ιαζηψλνο γ. Φνιφεο θαη δ. Ιακπείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 6. Γήκνο Θπιιήλεο κε έδξα ηα Ιεραηλά θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Βάξδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ιεραηλψλ β. Αλδξαβίδαο γ. Θάζηξνπ Θπιιήλεο θαη δ. Βνππξαζηάο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Ξελεηνχ κε έδξα ηε Γαζηνχλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γαζηνχλεο β. Βαξζνινκηνχ θαη γ. Ρξαγαλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 16. ΛΝΚΝΠ ΖΚΑΘΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Βέξνηαο κε έδξα ηε Βέξνηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βέξνηαο β. Απνζηφινπ Ξαχινπ γ. Γνβξά δ. Βεξγίλαο θαη ε. Καθεδνλίδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αιεμάλδξεηαο κε έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιεμαλδξείαο β. Ξιαηένο γ. Κειίθεο θαη δ. Αληηγνληδψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Λάνπζαο κε έδξα ηε Λάνπζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λάνπζαο β. Αλζεκίσλ θαη γ. Δηξελνππφιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 17. ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ζξαθιείνπ κε έδξα ην Ζξάθιεην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζξαθιείνπ β. Γνξγνιαΐλεο γ. Ρεκέλνπο δ. Ξαιηαλήο θαη ε. Λέαο Αιηθαξλαζζνχ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Καιεβηδίνπ κε έδξα ην Γάδη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γαδίνπ β. Θξνπζψλα θαη γ. Ρπιίζνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αξραλψλ - Αζηεξνπζίσλ κε έδξα ηα Ξεδά θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Ξχξγν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξραλψλ β. Λίθνπ Θαδαληδάθε θαη γ. Αζηεξνπζίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Φαηζηνχ κε έδξα ηηο Κνίξεο θαη ηζηνξηθή έδξα ην Ρπκπάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κνηξψλ β. Ρπκπαθίνπ γ. Εαξνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Γφξηπλαο κε έδξα ηνπο Άγηνπο Γέθα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θφθηλα β. Αγίαο Βαξβάξαο γ. Γφξηπλαο θαη δ. Ονχβα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Σεξζνλήζνπ κε έδξα ηηο Γνχξλεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σεξζνλήζνπ β. Γνπβψλ γ. Καιιηψλ θαη δ. Δπηζθνπήο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Κηλψα Ξεδηάδαο κε έδξα ηνλ Δπαγγειηζκφ Θαζηειίνπ θαη ηζηνξηθή έδξα ην Θαζηέιιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξθαινρσξίνπ β. Θαζηειιίνπ θαη γ. Θξαςαλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6

7 Β. Πηνλ δήκν Βηάλλνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. Γ. Ν δήκνο Βηάλλνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 18. ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ζγνπκελίηζαο κε έδξα ηελ Ζγνπκελίηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζγνπκελίηζεο β. Ππβφησλ γ. Καξγαξηηίνπ δ. Ξαξαπνηάκνπ θαη ηε θνηλφηεηα Ξέξδηθαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Φηιηαηψλ κε έδξα ηηο Φηιηάηεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Φηιηαηψλ θαη β. Παγηάδαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Πνπιίνπ κε έδξα ηε Ξαξακπζηά θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Πακνλίδα Πνπιίνπ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξαξακπζηάο β. Αρέξνληα θαη ηε θνηλφηεηα Πνπιίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν δήκνο Φηιηαηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 19. ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θεζζαινλίθεο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεζζαινλίθεο θαη β. Ρξηαλδξίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Θνξδειηνχ - Δπφζκνπ κε έδξα ηνλ Δχνζκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διεπζεξίνπ-Θνξδειηνχ θαη β. Δπφζκνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Λεάπνιεο - Ππθεψλ κε έδξα ηηο Ππθηέο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ππθεψλ β. Αγίνπ Ξαχινπ γ. Λεαπφιεσο θαη δ. Ξεχθσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ξαχινπ Κειά κε έδξα ηε Πηαπξνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πηαπξνππφιεσο β. Ξνιίρλεο θαη γ. Δπθαξπίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ακπεινθήπσλ - Κελεκέλεο κε έδξα ηνπο Ακπειφθεπνπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακπεινθήπσλ θαη β. Κελεκέλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Ξπιαίαο - Σνξηηάηε κε έδξα ην Ξαλφξακα θαη ηζηνξηθή έδξα ην Σνξηηάηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξαλνξάκαηνο β. Ξπιαίαο θαη γ. Σνξηηάηε, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Σαιθεδφλνο κε έδξα ηα Θνπθάιηα θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Γέθπξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σαιθεδφλνο β. Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη γ. Θνπθαιίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 8. Γήκνο Γέιηα κε έδξα ηε Πίλδν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δρεδψξνπ β. Αμηνχ θαη γ. Σαιάζηξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 9. Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ κε έδξα ην Υξαηφθαζηξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υξαηνθάζηξνπ β. Κπγδνλίαο θαη γ. Θαιιηζέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 10. Γήκνο Ιαγθαδά κε έδξα ηνλ Ιαγθαδά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ιαγθαδά β. Ιαραλά γ. Αζζήξνπ δ. Πνρνχ, ε. Θαιιηλδνίσλ ζη. Θνξσλείαο θαη δ. Βεξηίζθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 11. Γήκνο Θεξκατθνχ κε έδξα ηε Ξεξαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεξκατθνχ β. Δπαλνκήο γ. Κεραληψλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 12. Γήκνο Θέξκεο κε έδξα ηε Θέξκε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θέξκεο β. Κίθξαο γ. Βαζηιηθψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 13. Γήκνο Βφιβεο κε έδξα ην Πηαπξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Γεσξγίνπ β. Καδχηνπ γ. Αξεζνχζαο δ. Απνιισλίαο ε. Οεληίλαο θαη ζη. Δγλαηίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Θαιακαξηάο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 20. ΛΝΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ησαλληηψλ κε έδξα ηα Ησάλληλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ησαλληηψλ β. Αλαηνιήο γ. Ξεξάκαηνο δ. Ξακβψηηδαο ε. Κπηδαλίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Λήζνπ Ησαλλίλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Εαγνξίνπ κε έδξα ηνπο Αζπξαγγέινπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ β. Θεληξηθνχ Εαγνξίνπ γ. Ρχκθεο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Βνβνχζεο β. Ξάπηγθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7

8 3. Γήκνο Θφληηζαο κε έδξα ηε Θφληηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θφληηζαο β. Καζηξνξνρσξίσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Γηζηξάηνπ β. Αεηνκειίηζεο γ. Φνχξθαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ξσγσλίνπ κε έδξα ην Θαιπάθη θαη ηζηνξηθή έδξα ην Γειβηλάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαιπαθίνπ β. Γειβηλαθίνπ γ. Άλσ Ξσγσλίνπ δ. Άλσ Θαιακά θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Ξσγσληαλήο β. Ιάβδαλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Βνξείσλ Ρδνπκέξθσλ κε έδξα ηα Ξξάκαληα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ρδνπκέξθσλ β. Ξξάκαλησλ γ. Θαηζαλνρσξίσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Πηξάθνπ β. Θαιαξηηψλ γ. Καηζνπθίνπ θαη δ. Βαζππέδνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Κεηζφβνπ κε έδξα ην Κέηζνβν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κεηζφβνπ β. Δγλαηίαο θαη ηε θνηλφηεηα Κειέαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Γσδψλεο κε έδξα ηελ Αγία Θπξηαθή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γσδψλεο β. Ιάθθαο Πνπιίνπ γ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη δ. Πειιψλ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 8. Γήκνο Είηζαο κε έδξα ηελ Διενχζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Είηζαο β. Ξαζζαξψλνο γ. Κνινζζψλ δ. Δθάιεο θαη ε. Δπξπκελψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Νη δήκνη Θφληηζαο, Ξσγσλίνπ, Βφξεησλ Ρδνπκέξθσλ, Κεηζφβνπ θαη Εαγνξίνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 21. ΛΝΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θαβάιαο κε έδξα ηε Θαβάια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαβάιαο θαη β. Φηιίππσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Λέζηνπ κε έδξα ηε Σξπζνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σξπζνχπνιεο β. Θεξακσηήο θαη γ. Νξεηλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξαγγαίνπ κε έδξα ηελ Διεπζεξνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διεπζεξνχπνιεο β. Ξηεξέσλ γ. Ξαγγαίνπ δ. Διεπζεξψλ θαη ε. Νξθαλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πηνλ δήκν Θάζνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή, 22. ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αξγηζέαο κε έδξα ην Αλζεξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αρειψνπ β. Αξγηζέαο θαη ηε θνηλφηεηα Αλαηνιηθήο Αξγηζέαο,νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ιίκλεο Ξιαζηήξα κε έδξα ην Κνξθνβνχλη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λεβξφπνιεο Αγξάθσλ θαη β. Ξιαζηήξα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξαιακά κε έδξα ηνλ Ξαιακά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξαιακά θαη β. Φχιινπ θαη γ. Πειιάλσλ,νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Πνθάδσλ κε έδξα ηνπο Πνθάδεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πνθάδσλ β. Άξλεο γ. Οεληίλεο δ. Ρακαζίνπ θαη ε. Κελειατδαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Θαξδίηζαο κε έδξα ηελ Θαξδίηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαξδίηζαο β. Θάκπνπ γ. Ηηάκνπ δ. Κεηξφπνιεο θαη ε. Θαιιηθψληνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Κνπδαθίνπ κε έδξα ην Κνπδάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κνπδαθίνπ β. Ξακίζνπ θαη γ. Ηζψκεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Νη δήκνη Αξγηζέαο θαη Ιίκλεο Ξιαζηήξα ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 23. ΛΝΚΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θαζηνξηάο κε έδξα ηε Θαζηνξηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαζηνξηάο β. Αγίαο Ρξηάδνο γ. Κεζνπνηακίαο δ. Θνξεζηίσλ ε. Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζη. Καθεδλψλ δ. Βηηζίνπ θαη ε. Θιεηζνχξαο θαη ηε θνηλφηεηα Θαζηξαθίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Νξεζηίδνο κε έδξα ην Άξγνο Νξεζηηθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νξεζηίδνο θαη β. Ίσλα Γξαγνχκε, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Λεζηνξίνπ κε έδξα ην Λεζηφξην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λεζηνξίνπ β. Αθξηηψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Γξάκκνπ β. Αξξέλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν δήκνο Λεζηνξίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 8

9 24. ΛΝΚΝΠ ΘΔΟΘΟΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θέξθπξαο κε έδξα ηε Θέξθπξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεξθπξαίσλ β. Κειηηηείεσλ γ. Θνξηζζίσλ δ. Ξαξειίσλ ε. Ξαιηνθαζηξηηψλ ζη. Ιεπθηκκαίσλ δ. Φαηάθσλ ε. Θηλαιίνπ ζ. Δζπεξίσλ η. Αρηιιείσλ ηα. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηβ. Θαζζσπαίσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Νζψλσλ β. Καζξαθίνπ γ. Δξεηθνχζζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Ξαμψλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 25. ΛΝΚΝΠ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θεθαινληάο κε έδξα ην Αξγνζηφιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξγνζηνιίνπ β. Πάκεο γ. Ξπιαξέσλ δ. Ξαιηθήο ε. Ιεηβαζνχο ζη. Διεηνχ Ξξνλψλ δ. Δξίζνπ θαη ηε θνηλφηεηα Νκαιψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Ηζάθεο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 26. ΛΝΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θηιθίο κε έδξα ην Θηιθίο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θηιθίο β. Θξνπζζψλ γ. Σέξζνπ δ. Ξηθξνιίκλεο ε. Κνπξηψλ ζη. Γαιιηθνχ δ. Γντξάλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ξαηνλίαο κε έδξα ην Ξνιχθαζηξν θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Γνπκέληζζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξνιπθάζηξνπ β. Δπξσπνχ γ. Αμηνχπνιεο δ. Γνπκέληζζαο θαη ηε θνηλφηεηα Ιηβαδίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 27. ΛΝΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θνδάλεο κε έδξα ηελ Θνδάλε θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αηαλή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α.θνδάλεο β. Αηαλήο γ. Διηκείαο δ. Γεκεηξίνπ ςειάληε ε. Διιεζπφληνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Βνΐνπ κε έδξα ηε Λέαπνιε θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Πηάηηζηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πηάηηζηαο β. Λεάπνιεο γ. Ρζνηπιίνπ δ. Αζθίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Ξεληάινθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δνξδαίαο κε έδξα ηε Ξηνιεκαΐδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξηνιεκαΐδαο β. Βεξκίνπ γ. Κνπξηθίνπ δ. Αγίαο Ξαξαζθεπήο θαη ηε θνηλφηεηα Βιάζηεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Βειβεληνχ - Πεξβίσλ κε έδξα ηα Πέξβηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πεξβίσλ β. Θακβνπλίσλ γ. Βειβεληνχ θαη ηε θνηλφηεηα Ιηβαδεξνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 28. ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θνξηλζίσλ κε έδξα ηε Θφξηλζν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α.θνξηλζίσλ β. Παξσληθνχ γ. Πνιπγείαο δ. Άζζνπ Ιεραίνπ ε. Ρελέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Πηθπσλίσλ κε έδξα ην Θηάην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πηθπσλίσλ β. Πηπκθαιίαο θαη γ. Φελενχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο κε έδξα ην Μπιφθαζηξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δπξσζηίλεο θαη β. Μπινθάζηξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Βέινπ Βφραο κε έδξα ην Εεπγνιαηηφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βέινπ β. Βφραο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ινπηξαθίνπ - Αγίσλ Θενδψξσλ κε έδξα ην Ινπηξάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ινπηξαθίνπ - Ξεξαρψξαο β. Αγίσλ Θενδψξσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Λεκέαο δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή Γ. Ν δήκνο Λεκέαο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 29. ΛΝΚΝΠ ΘΘΙΑΓΔΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 9

10 1. Γήκνο Πχξνπ Δξκνχπνιεο κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Άλσ Πχξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α.δξκνππφιεσο β. Άλσ Πχξνπ γ. Ξνζεηδσλίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Άλδξνπ κε έδξα ηελ Άλδξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Άλδξνπ β. δξνχζαο γ. Θνξζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Λάμνπ θαη Κηθξψλ Θπθιάδσλ κε έδξα ηε Λάμν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λάμνπ β. Γξπκαιίαο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Πρνηλνχζζεο β. Θνπθνλεζίσλ γ. Ζξάθιεηαο δ. Γνλνχζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θήξαο κε έδξα ηε Θήξα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Θήξαο θαη ηε θνηλφηεηα Νίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ρήλνπ κε έδξα ηε Ρήλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ρήλνπ β. Δμσκβνχξγνπ θαη ηε θνηλφηεηα Ξαλφξκνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Νη θνηλφηεηεο α. Θηκψινπ β. Φνιεγάλδξνπ γ. Αλάθεο δ. Πηθίλνπ θαη ε. Αληηπάξνπ αλαγλσξίδνληαη σο δήκνη κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ησλ αληίζηνηρσλ ηέσο θνηλνηήησλ. Γ. Πηνπο δήκνπο α. Κπθφλνπ β. Θέαο γ. Πεξίθνπ δ. Θχζλνπ ε. Πίθλνπ ζη. Ακνξγνχ δ. Ηεηψλ ε. Κήινπ ζ.ξάξνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 30. ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ππάξηεο κε έδξα ηε Ππάξηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ππάξηεο β. Νηλνχληνο γ. Κπζηξά δ. Ξειιάλαο ε. Θεξαπλψλ ζη. Φαξίδνο θαη ηε θνηλφηεηα Θαξπψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αλαηνιηθήο Κάλεο κε έδξα ην Γχζεην θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αξεφπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γπζείνπ β. Πκχλνπο γ. Νηηχινπ θαη δ. Αλαηνιηθήο Κάλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δπξψηα κε έδξα ηε Πθάια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Έινπο β. Θξνθεψλ γ. Πθάιαο δ. Ληάησλ θαη ε. Γεξφλζξσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Κνλεκβαζηάο κε έδξα ηνπο Κνιάνπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κνλεκβαζηάο β. Κνιάσλ γ. Εάξαθα δ. Αζσπνχ θαη ε. Boηψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Ζ θνηλφηεηα Διαθνλήζνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. 31. ΛΝΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Διαζζφλαο κε έδξα ηελ Διαζζφλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αληηραζίσλ β. Διαζζφλαο γ. Ιηβαδίνπ δ. Νιχκπνπ ε. Ξνηακηάο ζη. Παξαληαπφξνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Βεξδηθνχζεο, β. Θαξπάο γ. Ρζαξίηζαλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Φαξζάισλ κε έδξα ηα Φάξζαια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δληππέα β. Λαξζαθίνπ γ. Ξνιπδάκαληα θαη δ. Φαξζάισλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αγηάο κε έδξα ηελ Αγηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγηάο β. Δπξπκελψλ γ. Ιαθέξεηαο θαη δ. Κειηβνίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ρεκπψλ κε έδξα ην Καθξπρψξη θαη ηζηνξηθή έδξα ηα Ακπειάθηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γφλλσλ β. Θάησ Νιχκπνπ γ. Καθξπρσξίνπ δ. Λέζζσλνο θαη ηελ θνηλφηεηα Ακπειαθίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ρπξλάβνπ κε έδξα ηνλ Ρχξλαβν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ρπξλάβνπ θαη β. Ακπειψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Ιαξηζαίσλ κε έδξα ηε Ιάξηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ιαξηζαίσλ β. Θνηιάδαο θαη γ. Γηάλλνπιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Θηιειέξ κε έδξα ηε Λίθαηα θαη ηζηνξηθή έδξα ην Θηιειέξ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξιαηπθάκπνπ β. Θξαλλψλνο γ. Αξκελίνπ δ. Θηιειέξ θαη ε. Λίθαηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 32. ΛΝΚΝΠ ΙΑΠΗΘΗΝ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 10

11 1. Γήκνο Κηξακπέινπ κε έδξα ηνλ Άγην Ληθφιαν θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Λεάπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Ληθνιάνπ β. Λεάπνιεο θαη ηελ θνηλφηεηα Βξαραζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Πεηείαο κε έδξα ηε Πεηεία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηηάλνπ β. Ιεχθεο θαη Πεηείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ηεξάπεηξαο κε έδξα ηελ Ηεξάπεηξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηεξάπεηξαο θαη β. Καθξχ Γηαινχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πην δήκν Νξνπέδηνπ Ιαζηζίνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Ν δήκνο Νξνπέδηνπ Ιαζηζίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 33. ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ιέζβνπ κε έδξα ηε Κπηηιήλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγηάζνπ β. Αγίαο Ξαξαζθεπήο γ. Γέξαο δ. Δξεζνχ Αληίζζεο ε. Δπεγέξηνπια ζη. Θαιινλήο δ. Ινπηξνπφιεσο Θεξκήο ε. Καληακάδνπ ζ. Κήζπκλαο η. Κπηηιήλεο ηα. Ξέηξαο ηβ. Ξισκαξίνπ θαη ηγ. Ξνιηρλίηνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ιήκλνπ κε έδξα ηε Κχξηλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηζηθήο β. Κνχδξνπ γ. Κχξηλαο θαη δ. Λέαο Θνχηαιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ζ θνηλφηεηα Αγίνπ Δπζηξαηίνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. 34. ΛΝΚΝΠ ΙΔΘΑΓΝΠ Α. Ππληζηάηαη δήκνο Ιεπθάδαο κε έδξα ηε Ιεπθάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Απνιισλίσλ β. Διινκέλνπ γ. Θαξπάο δ. Ιεπθάδνο ε. Πθαθησηψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Θάιακνπ β. Θαζηνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πηνλ δήκν Κεγαλεζίνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 35. ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Βφινπ κε έδξα ην Βφιν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγξηάο β. Αηζσλίαο γ. Βφινπ δ. Ησιθνχ ε. Λέαο Αγρηάινπ ζη. Λέαο Ησλίαο δ. Ξνξηαξηάο ε. Αξηέκηδαο θαη ηελ θνηλφηεηα Καθξηλίηζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Οήγα Φεξαίνπ κε έδξα ην Βειεζηίλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θάξιαο β. Φεξψλ θαη ηελ θνηλφηεηα Θεξακηδίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Εαγνξάο - Κνπξεζίνπ κε έδξα ηε Εαγνξά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαγνξάο θαη β. Κνπξεζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αικπξνχ κε έδξα ηνλ Αικπξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αικπξνχ β. Ξηειενχ γ. Πνχξπεο θαη ηελ θνηλφηεηα Αλάβξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Λνηίνπ Ξειίνπ κε έδξα ηελ Αξγαιαζηή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξγαιαζηήο β. Αθεηψλ γ. Κειεψλ δ. Πεπηάδνο θαη ηελ θνηλφηεηα Ρξηθεξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πηνπο δήκνπο Αινλλήζνπ, Πθηάζνπ, Πθνπέινπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Ν δήκνο Εαγνξάο - Κνπξεζίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 36. ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θαιακάηαο κε έδξα ηελ Θαιακάηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Άξηνο β. Αξθαξψλ γ. Θνπξίαο θαη δ. Θαιακάηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Κεζζήλεο κε έδξα ηε Κεζζήλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηπείαο β. Αλδξνχζαο γ. Αξηζηνκέλνπο δ. Βνπθξάδσλ ε. Ηζψκεο ζη. Κεζζήλεο δ. Ξεηαιηδίνπ θαη ηελ θνηλφηεηα Ρξηθφξθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξχινπ Λέζηνξνο κε έδξα ηε Ξχιν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θνξψλεο β. Κεζψλεο γ. Ξαπαθιέζζα δ. Ξχινπ ε. Λέζηνξνο θαη ζη. Σηιηνρσξίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ρξηθπιιίαο κε έδξα ηελ Θππαξηζζία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αεηνχ β. Απιψλνο γ. Γαξγαιηάλσλ δ. Θππαξηζζίαο ε. Φηιηαηξψλ θαη ηελ θνηλφηεηα Ρξηπχιαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 11

12 5. Γήκνο Νηραιίαο κε έδξα ηνλ Κειηγαιά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλδαλίαο β. Γσξίνπ γ. Δίξαο δ. Κειηγαιά θαη ε. Νηραιίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Γπηηθήο Κάλεο κε έδξα ηελ Θαξδακχιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αβίαο θαη β. Ιεχθηξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν δήκνο Γπηηθήο Κάλεο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 37. ΛΝΚΝΠ ΜΑΛΘΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Μάλζεο κε έδξα ηε Μάλζε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μάλζεο θαη β. Πηαπξνχπνιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Κχθεο κε έδξα ηε Πκίλζε απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Κχθεο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Θεξκψλ β. Θνηχιεο γ. Παηξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αβδήξσλ κε έδξα ηε Γεληζζέα θαη ηζηνξηθή έδξα ηα Άβδεξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αβδήξσλ β. Βηζησλίδνο θαη γ. Πειέξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πηνλ δήκν Ρνπείξνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 38. ΛΝΚΝΠ ΞΔΙΙΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Έδεζζαο κε έδξα ηελ Έδεζζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βεγνξίηηδαο θαη β. Έδεζζαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αικσπίαο κε έδξα ηελ Αξηδαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξηδαίαο θαη β. Δμαπιαηάλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Πθχδξαο κε έδξα ηε Πθχδξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κελείδνο θαη β. Πθχδξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αξραίαο Ξέιιαο κε έδξα ηα Γηαλληηζά θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Ξέιια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γηαλληηζψλ β. Θχξξνπ γ. Ξέιιαο δ. Θξχαο Βξχζεο θαη ε. Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 39. ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γίνπ Νιχκπνπ κε έδξα ην Ιηηφρσξν θαη ηζηνξηθή έδξα ην Γίνλ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλαηνιηθνχ Νιχκπνπ β. Γίνπ θαη γ. Ιηηνρψξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ξχδλαο κε έδξα ην Αηγίλην θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Θνιηλδξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηγηλίνπ β. Θνιηλδξνχ γ. Κεζψλεο θαη δ. Ξχδλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Θαηεξίλεο κε έδξα ηελ Θαηεξίλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διαθίλαο β. Θαηεξίλεο γ. Θνξηλνχ δ. Ξαξαιίαο ε. Ξέηξαο θαη ζη. Ξηεξίσλ,, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 40. ΛΝΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ξξέβεδαο κε έδξα ηε Ξξέβεδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαιφγγνπ θαη β. Ινχξνπ θαη γ. Ξξεβέδεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ξάξγαο κε έδξα ην Θαλαιάθη 0απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξάξγαο θαη β. Φαλαξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Εεξνχ κε έδξα ηε Φηιηππηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλσγείνπ β. Θεζπξσηηθνχ γ. Φηιηππηάδνο θαη ηελ θνηλφηεηα Θξαλέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 41. ΛΝΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Οεζχκλεο κε έδξα ην Οέζπκλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξθαδίνπ β. Ιαππαίσλ γ. Ληθεθφξνπ Φσθά θαη δ. Οεζχκλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Κπινπνηάκνπ κε έδξα ην Ξέξακα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γεξνπνηάκνπ β. Θνπινχθσλα θαη ηελ θνηλφηεηα Εσληαλψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ακαξίνπ κε έδξα ηελ Αγία Φσηεηλή θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Φνπξθνπξά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πηβξίηνπ θαη β. Θνπξεηψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αγίνπ Βαζηιείνπ κε έδξα ην Ππήιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ιάκπεο θαη β. Φνίληθα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 12

13 Β. Πην δήκν Αλσγείσλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Νη δήκνη Ακαξίνπ, Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη Αλσγείσλ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 42. ΛΝΚΝΠ ΟΝΓΝΞΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θνκνηελήο κε έδξα ηελ Θνκνηελή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηγείξνπ β. Θνκνηελήο θαη γ. Λένπ Πηδεξνρσξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ηάζκνπ κε έδξα ηνλ Ίαζκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηάζκνπ β. Πψζηνπ θαη ηελ θνηλφηεηα Ακαμάδσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Καξσλείαο-Παπψλ κε έδξα ηηο Πάπεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καξσλείαο θαη β. Παπψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αξξηαλψλ κε έδξα ηε Φηιιχξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξξηαλψλ β. Φηιιχξαο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Θέρξνπ β. Νξγάλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 43. ΛΝΚΝΠ ΠΑΚΝ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Πάκνπ κε έδξα ην Βαζχ θαη ηζηνξηθή έδξα ην Ξπζαγφξεην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βαζένο β. Θαξινβαζίσλ γ. Καξαζνθάκπνπ θαη δ. Ξπζαγνξείνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ηθαξίαο κε έδξα ηνλ Άγην Θήξπθν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Θεξχθνπ β. Δπδήινπ θαη γ. Οαρψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Πηνλ δήκν Φνχξλσλ Θνξζεψλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 44. ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Πηληηθήο κε έδξα ην Πηδεξφθαζηξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεξθίλεο β. Ξεηξηηζίνπ γ. Πηδεξνθάζηξνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Αγθίζηξνπ β. Αριαδνρσξίνπ γ. Ξξνκαρψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 2. Γήκνο Βηζαιηίαο κε έδξα ηε Ληγξίηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αρηλνχ β. Βηζαιηίαο γ. Ληγξίηεο θαη δ. Ρξαγίινπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά κε έδξα ην Σξπζφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δκκαλνπήι Ξαππά θαη β. Πηξπκψλα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ακθίπνιεο κε έδξα ην Ονδνιίβνο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθίπνιεο β. Θνξκίζηαο γ. Ξξψηεο θαη δ. Ονδνιίβνπο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Λέαο Είρλεο κε έδξα ηε Λέα Είρλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιηζηξάηεο θαη β. Λέαο Είρλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Ζξαθιείαο κε έδξα ηελ Ζξάθιεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζξαθιείαο β. Πθνηνχζζεο θαη γ. Πηξπκσληθνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Πεξξψλ κε έδξα ηηο Πέξξεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πεξξψλ β. Θαπεηάλ Κεηξνπζίνπ γ. Ιεπθψλα δ. Πθνπηάξεσο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Άλσ Βξνληνχο β. Νξεηλήο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 45. ΛΝΚΝΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ξχιεο κε έδξα ηε Ξχιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηζήθσλ β. Γφκθσλ γ. Ξηαιείσλ δ. Ξχιεο ε. Ξηλδέσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Κπξνθχιινπ β. Λεξάηδαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Φαξθαδφλαο κε έδξα ηε Φαξθαδφλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νηραιίαο β. Ξειιηλαίσλ θαη γ. Φαξθαδφλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ρξηθθαίσλ κε έδξα ηα Ρξίθαια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δζηηαηψηηδαο β. Θαιιηδέλδξνπ γ. Θφδηαθα δ. Κεγάισλ Θαιπβίσλ ε. Ξαιενθάζηξνπ ζη. Ξαξαιεζαίσλ δ. Ρξηθθαίσλ θαη ε. Φαισξείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θαιακπάθαο κε έδξα ηελ Θαιακπάθα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βαζηιηθήο β. Θαιακπάθαο γ. Ρπκθαίσλ δ. Θαζηαληάο ε.θιεηλνβνχ ζη. Καιαθαζίνπ δ. Σαζίσλ, θαη ηε θνηλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 13

14 46. ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο κε έδξα ηελ Θάησ Ρηζνξέα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθίθιεηαο β. Διάηεηαο θαη γ. Ρηζνξέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ινθξψλ κε έδξα ηελ Αηαιάληε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηαιάληεο β. Γαθλνπζίσλ γ. Νπνπληίσλ θαη δ. Καιεζίλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γνκνθνχ κε έδξα ην Γνκνθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γνκνθνχ β. Θεζζαιηψηηδνο θαη γ. Μπληάδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Κψινπ-Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ κε έδξα ηα Θακέλα Βνχξια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ β. Θακέλσλ Βνχξισλ θαη γ. Κψινπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Πηπιίδαο κε έδξα ηε Πηπιίδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δρηλαίσλ β. Ξειαζγίαο θαη γ. Πηπιίδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Ιακηέσλ κε έδξα ηε Ιακία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γνξγνπνηάκνπ β. Ιακηέσλ γ. Ιεηαλνθιαδίνπ δ. πάηεο θαη ηελ θνηλφηεηα Ξαχιηαλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Καθξαθψκεο κε έδξα ηε Ππεξρεηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Γεσξγίνπ Ρπκθξεζηνχ β. Καθξαθψκεο γ. Ππεξρεηάδνο θαη ηελ θνηλφηεηα Ρπκθξεζηνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 47. ΛΝΚΝΠ ΦΙΥΟΗΛΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Φιψξηλαο κε έδξα ηε Φιψξηλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θάησ Θιεηλψλ β. Κειίηεο γ. Ξεξάζκαηνο θαη δ. Φιψξηλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ακπληαίνπ κε έδξα ην Ακχληαην κε ηζηνξηθή έδξα ην Λπκθαίν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αεηνχ β. Ακπληαίνπ γ. Φηιψηα θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Βαξηθνχ β. Ιερφβνπ γ. Λπκθαίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξξεζπψλ κε έδξα ην Ιαηκφ απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Ξξεζπψλ θαη ηελ θνηλφηεηα Θξπζηαιινπεγήο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ν δήκνο Ξξεζπψλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 48. ΛΝΚΝΠ ΦΥΘΗΓΑΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γειθψλ κε έδξα ηελ Άκθηζζα θαη ηζηνξηθή έδξα ηνπο Γειθνχο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθίζζεο β. Γαιαμηδίνπ γ. Γξαβηάο δ. Γειθψλ ε. Γεζθίλαο ζη. Ηηέαο δ. Θαιιηέσλ θαη ε. Ξαξλαζζνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Γσξίδνο κε έδξα ην Δππάιην θαη ηζηνξηθή έδξα ην Ιηδσξίθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βαξδνπζίσλ β. Δππαιίνπ γ. Ιηδσξηθίνπ θαη δ. Ρνινθψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 49. ΛΝΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ξνιπγχξνπ κε έδξα ην Ξνιχγπξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλζεκνχληα β. Νξκπιίαο γ. Εεξβνρσξίσλ θαη δ. Ξνιπγχξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Πηζσλίαο κε έδξα ηε Λίθεηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πηζσλίαο θαη β. Ρνξψλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Θαζζάλδξαο κε έδξα ηε Θαζζάλδξεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαζζάλδξαο θαη β. Ξαιιήλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θαιιηθξάηεηαο - Κνπδαληψλ κε έδξα ηα Κνπδαληά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαιιηθξάηεηαο β. Κνπδαληψλ θαη γ. Ρξίγιηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αξηζηνηέιε κε έδξα ηελ Ηεξηζζφ θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αξλαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξλαίαο β. Ξαλαγίαο θαη γ. Πηαγίξσλ Αθάλζνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 50. ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Α. Ππληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Σαλίσλ κε έδξα ηα Σαληά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σαλίσλ β. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γ. Θεξηζνχ δ. Λέαο Θπδσλίαο ε. Πνχδαο ζη. Αθξσηεξίνπ θαη δ. Θεξακίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 14

15 2. Γήκνο Απνθνξψλνπ κε έδξα ηηο Βξχζεο Απνθνξψλνπ θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Βάκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Φξέ β. Βάκνπ γ. Γεσξγηνππφιεσο δ. Θξπνλέξηδαο ε. Αξκέλσλ θαη ηε θνηλφηεηα Αζή Γσληάο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξιαηαληά κε έδξα ην Γεξάλη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θνιπκβαξίνπ β. Κνπζνχξσλ γ. Βνπθνιηψλ θαη δ. Ξιαηαληά, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θηζζάκνπ κε έδξα ηνλ Θίζζακν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θηζζάκνπ β. Κπζήκλεο θαη γ. Ηλλαρσξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 5. Γήκνο Θαλδάλνπ Πειίλνπ κε έδξα ηελ Ξαιαηφρσξα θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Θάλδαλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θαληάλνπ β. Αλαηνιηθνχ Πειίλνπ θαη γ. Ξειεθάλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Ζ θνηλφηεηα Γαχδνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. Γ. Πηνλ δήκν Πθαθίσλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Νη δήκνη Πθαθίσλ θαη Θαλδάλνπ Πέιηλνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 51. ΛΝΚΝΠ ΣΗΝ Α. Ππληζηάηαη ν θαησηέξσ δήκνο: Γήκνο Σίνπ κε έδξα ηε Σίν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Κελά β. Ακαλήο γ. Ησλίαο δ. Θακπνρψξσλ ε. Θαξδακχισλ ζη. Καζηηρνρσξίσλ δ. Νκεξνχπνιεο θαη ε. Σίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Πηνπο δήκνπο Νηλνπζζψλ θαη Ταξψλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. Άξζξν 2 Ππγθξφηεζε Γήκσλ 1. Ζ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ πνπ ζπληζηάηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, απνηειείηαη απφ ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλελνχκελσλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ). Νη εδαθηθέο απηέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λένπ δήκνπ θαη θέξνπλ ην φλνκα ηνπ πξψελ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. 2. Ρα ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.3463/2006 (ΘΓΘ) (ΦΔΘ 114 Α), κεηνλνκάδνληαη ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ έσο θαη θαηνίθνπο θαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ θαηνίθνπο. Ρνπηθέο ή δεκνηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ θαη νη δήκνη ή νη θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 410/1995 (ΦΔΘ 231 Α) ή ζπλελψλνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη δελ απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα. 3. Γεκνηηθή θνηλφηεηα ζπγθξνηνχλ ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα λεζηψλ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) θαηνίθσλ. Δπίζεο, ζπγθξνηνχλ δεκνηηθή θνηλφηεηα αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ πξψελ θνηλφηεηεο πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ θαη δελ απνηεινχλ δήκν ζχκθσλα κε ην άξζξν Ρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη άλσ ησλ θαηνίθσλ κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. 15

16 ΘΔΦΑΙΑΗΟ B ΤΣΑΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΛ Άξζξν 3 Πχζηαζε θαη Ππγθξφηεζε Ξεξηθεξεηψλ 1. Νη πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 2. Νη πεξηθέξεηεο ζρεδηάδνπλ, πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ πνιηηηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο. 3. Ππληζηψληαη νη εμήο πεξηθέξεηεο: α. Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Γξάκαο, Έβξνπ, Θαβάιαο, Μάλζεο θαη Ονδφπεο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο είλαη ε Θνκνηελή. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. β. Ζ πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Ζκαζίαο, Θεζζαινλίθεο, Θηιθίο, Ξηεξίαο, Ξέιιαο, Πεξξψλ θαη Σαιθηδηθήο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε Θεζζαινλίθε. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. γ. Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Γξεβελψλ, Θαζηνξηάο, Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε Θνδάλε. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. δ. Ζ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, θαη Ξξεβέδεο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη ηα Ησάλληλα. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ε. Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο θαη Ρξηθάισλ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο είλαη ε Ιάξηζα. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ζη. Ζ πεξηθέξεηα Ηνλίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Εαθχλζνπ, Θέξθπξαο, Θεθαιιελίαο θαη Ιεπθάδαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίνπ είλαη ε Θέξθπξα. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. δ. Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο είλαη ε Ξάηξα. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ε. Ζ πεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Βνησηίαο, Δπβνίαο, Δπξπηαλίαο, Φζηψηηδνο θαη Φσθίδνο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο είλαη ε Ιακία. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 16

17 ζ. Ζ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λνκφ Αηηηθήο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη ε Αζήλα. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αζελαίσλ, Φηιαδειθείαο Σαιθεδφλαο, Γαιαηζίνπ, Εσγξάθνπ, Θαηζαξηαλήο, Βχξσλνο, Ζιηνχπνιεο θαη Γάθλεο κεηηνχ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λνηίνπ Ρνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Γιπθάδαο, Διιεληθνχ - Αξγπξνχπνιεο, Αιίκνπ, Λέαο Πκχξλεο, Κνζράηνπ Ραχξνπ, Θαιιηζέαο, Ξαιαηνχ Φαιήξνπ θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Ξεληέιεο, Θεθηζηάο, Κεηακνξθψζεσο, Ξεχθεο Ιπθφβξπζεο, Ακαξνπζίνπ, Τπρηθνχ Φηινζέεο, Σνιαξγνχ Ξαπάγνπ, Λέαο Ησλίαο, Βξηιεζζίσλ, Αγ. Ξαξαζθεπήο θαη Σαιαλδξίνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθνχ Ρνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αηγάιεσ, Ξεξηζηεξίνπ, Ξεηξνχπνιεο, Σατδαξίνπ, Αγίαο Βαξβάξαο θαη Αγ. Αλαξγύξσλ Θακαηεξνύ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ξεηξαηψο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Ξεηξαηψο, Θνξπδαιινχ, Λίθαηαο Αγίνπ Ησάλλε Οέληε, Θεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο θαη Ξεξάκαηνο. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λήζσλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αίγηλαο, Ρξνηδελίαο, Θπζήξσλ, Αγθηζηξίνπ, Παιακίλαο, Ππεηζψλ, Ύδξαο θαη Ξφξνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο ηεο λνκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο ηεο λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. η. Ζ πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο, Ιαθσλίαο θαη Κεζζελίαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ είλαη ε Ρξίπνιε. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ηα. Ζ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Ιέζβνπ, Πάκνπ θαη Σίνπ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ είλαη ε Κπηηιήλε. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ιέζβνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην Γήκν Ιέζβνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ιήκλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Ιήκλνπ θαη ην δήκν Αγίνπ Δπζηξαηίνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Σίνπ κε έδξα ηε Σίν πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Σίνπ, ην δήκν Ταξψλ θαη ην δήκν Νηλνπζζψλ. Ππγθξνηνχληαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Πάκνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Πάκνπ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ηθαξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Ηθαξίαο θαη Φνχξλσλ. ηβ. Ζ πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Θπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζνπ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ είλαη ε Δξκνχπνιε. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θσ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θσ θαη ην δήκν Ληζχξνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θαξπάζνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θαξπάζνπ θαη ην δήκν Θάζνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θαιχκλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θαιπκλίσλ, ην δήκν Αζηππάιαηαο, ην δήκν Ιεηςψλ, ην δήκν Ιέξνπ, ην δήκν Ξάηκνπ θαη ην δήκν Αγαζνλήζηνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Οφδνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Οφδν, ην δήκν Πχκεο, ην δήκν Σάιθεο, ην δήκν Κεγίζηεο θαη ην δήκν Ρήινπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Πχξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Πχξνπ Δξκνχπνιεο. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θέαο Θχζλνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θέαο θαη ην δήκν Θχζλνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κήινπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Κήινπ, ην δήκν Θηκψινπ, ην δήκν Πέξηθνπ θαη ην δήκν Πίθλνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ξάξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Ξάξνπ θαη ην δήκν Αληηπάξνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λάμνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Λάμνπ θαη κηθξψλ Θπθιάδσλ θαη ην δήκν Ακνξγνχ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ρήλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Ρήλνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κπθφλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Κπθφλνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Άλδξνπ. Ππγθξνηείηαη ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θήξαο πνπ πεξηιακβάλεη ην δήκν Θήξαο, ην δήκν Ηεηψλ, ην δήκν Πίθηλνπ, ην δήκν Φνιέγαλδξνπ θαη ην δήκν Αλάθεο. ηγ. Ζ πεξηθέξεηα Θξήηεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Λνκνχο Ζξαθιείνπ, Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ θαη Σαλίσλ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Θξήηεο είλαη ην Ζξάθιεην. Θάζε λνκφο απνηειεί θαη 17

18 πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. Άξζξν 4 Πρέζεηο δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ Κεηαμχ ησλ δχν βαζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ πθίζηαληαη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο, αιιά ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαιιειίαο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη βάζεη ηνπ λφκνπ, θνηλψλ ζπκθσληψλ, θαζψο θαη κε ην ζπληνληζκφ θνηλψλ δξάζεσλ. Άξζξν 5 Πθξαγίδα θαη ζήκα 1. Ζ ζθξαγίδα ηνπ δήκνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο θαη νκφθεληξνπο θχθινπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν εμσηεξηθφο έρεη δηάκεηξν 0,04 κ. Πηνλ εζσηεξηθφ θχθιν ηίζεηαη ην έκβιεκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 48/1975 (ΦΔΘ 108 Α ) ζην δεχηεξν θχθιν αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ην φλνκα ηνπ δήκνπ θαη ζηνλ εμσηεξηθφ νη ιέμεηο "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ". 2. Νη δήκνη κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο. Ρν ζήκα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπσλπκηψλ, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπο. 3. Ζ ζθξαγίδα ηεο πεξηθέξεηαο απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο θαη νκφθεληξνπο θχθινπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν εμσηεξηθφο έρεη δηάκεηξν 0,04 κ. Πηνλ εζσηεξηθφ θχθιν ηίζεηαη ην έκβιεκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 48/1975 (Φ.Δ.Θ. 108 Α`), ζην δεχηεξν θχθιν αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ην φλνκα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζηνλ εμσηεξηθφ νη ιέμεηο "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ". 4. Νη πεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηδηαίηεξνπ δεισηηθνχ ζήκαηνο. Ρν ζήκα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπσλπκηψλ, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπο. 18

19 ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ ΤΣΑΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΧΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ Άξζξν 6 Πχζηαζε 1. Ππληζηψληαη σο εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο νη εμήο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο: i. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε έδξα ηελ Αζήλα. ii. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - Πηεξεάο Διιάδαο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Θεζζαιίαο θαη Πηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηελ Ιάξηζα. iii. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ - Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηα Ησάλληλα. iv. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ κε έδξα ηελ Ξάηξα. v. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλv Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ κε έδξα ηνλ Ξεηξαηά. vi. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θξήηεο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηαο Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην. vii. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο Θξάθεο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. 2. Πε θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνΐζηαηαη Γεληθφο Γξακκαηέαο. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα θαζήθνληά ηνπ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.2503/1997 (ΦΔΘ 107 Α ). 3. Ζ ζθξαγίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο θαη νκφθεληξνπο θχθινπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν εμσηεξηθφο έρεη δηάκεηξν 0,04 κ. Πηνλ εζσηεξηθφ θχθιν ηίζεηαη ην έκβιεκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 48/1975 (Φ.Δ.Θ. 108 Α`), ζην δεχηεξν θχθιν αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ην φλνκα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζηνλ εμσηεξηθφ νη ιέμεηο "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ". 19

20 ΚΔΟΝΠ Β ΞΟΥΡΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΖΚΝΗ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Α ΓΖΚΟΣΗΘΔ ΑΡΥΔ Άξζξν 7 Γεκνηηθέο αξρέο 1. Ν δήκνο δηνηθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ην δήκαξρν. 2. Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) κέιε ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ έσο δχν ρηιηάδεο (2.000) θαηνίθνπο, δεθαεπηά (17) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ δχν ρηιηάδεο έλαλ έσο πέληε ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο, είθνζη έλα (21) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ πέληε ρηιηάδεο έλαλ έσο δέθα ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο, είθνζη επηά (27) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ έσο ηξηάληα ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο, ηξηάληα ηξία (33) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έλαλ έσο εμήληα ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο, ζαξάληα έλα (41) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ εμήληα ρηιηάδεο έλαλ έσο εθαηφ ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο, ζαξάληα πέληε (45) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλαλ έσο εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο, ζαξάληα ελλέα (49) ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο έλαλ θαη άλσ θαηνίθνπο. 3. Πε δήκνπο πνπ ζπληζηψληαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο ζηνπο νπνίνπο νη ζπλελνχκελνη δήκνη θαη θνηλφηεηεο ππεξβαίλνπλ ηνπο έμη (6), ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ είλαη εθείλνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επφκελε πιεζπζκηαθή θιίκαθα, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ηνπο πιεζπζκφ. Άξζξν 8 Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο - Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο - Όξγαλα 1. Ρα Όξγαλα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη: α) Ρν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. β) Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. 2. Όξγαλα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο είλαη: α) ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, β) ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο γ) ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θνηλφηεηεο κέρξη ηξηαθνζίνπο (300) θαηνίθνπο. 3. Πε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε. Πε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ δέθα ρηιηάδεο έλα (10.001) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ έληεθα (11) κέιε. Πε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) θαη άλσ θαηνίθνπο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) κέιε. 4. Πε ηνπηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ έσο ηξηαθνζίνπο (300) θαηνίθνπο εθιέγεηαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. 20

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Α ΜΔΡΟ ΤΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01)

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Ν Γείθηεο Ξνηόηεηαο B01 (Ραρύηεηα Κεηάδνζεο Γεδνκέλσλ ζην Ρκήκα Ππγθέληξσζεο ηνπ Γηθηύνπ Ξξόζβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ

Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ Για πληρουορίες θα απεσθσνθείτε στον κ. τέλιο Θαλαντζόποσλο Αρτιτέκτονα Κητανικό Τπεύθσνο Περιοσσίας & Θτιρίων της Σράπεζας, τηλ. 210-69.75.389 ή στην κα Κωραϊτη Σιτίνα τηλ. 210-69.76.044 Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010»

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» Value Del A.M.S E Π Ε ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 «ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010 ΚΟΠΟ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη. 1981 (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο

Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη. 1981 (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο 1 Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη. 1981 (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο (Γηα ηε δηάξζξσζε ησλ Θεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Λ.Ξ. ΡΚΖΚΑ Γ Αθήνα 09 / 12 / 2009 Αριθ. Ξρωη. 10γ/ Νίκ. 160556 Ρατ. Γιεύθσνζη: Αριζηοηέλοσς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινάχου. Παρακαμπυλίων. Αγρινίου. Θεστιέων. Αρακύνθου Μακρυνείας. Αιτωλικού. Ι. Π. Μεσολογγίου

Ινάχου. Παρακαμπυλίων. Αγρινίου. Θεστιέων. Αρακύνθου Μακρυνείας. Αιτωλικού. Ι. Π. Μεσολογγίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Μενιδίου ΑΓΡΙΝΙΟΥ (10) ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ (3) ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (3) ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (6) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (3) ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ (3) ΘΕΡΜΟΥ (1) Ινάχου Ανακτορίου Αμφιλοχίας Κεκροπίας (Παλαίρου) Μεδεώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΔΓΟ ΩΡΑ Τ Ν Α Ν Σ Η Η ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΔ

ΓΗΠΔΓΟ ΩΡΑ Τ Ν Α Ν Σ Η Η ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΔ Σο ππόγπαμμα και οι διαιηηηέρ ηων αγώνων ηων εθνικών ππωηαθλημάηων για ηο διήμεπο 12-13/12 και ηηρ 1 ηρ αγωνιζηικήρ ηηρ Β θάζηρ ηος Κςπέλλος Ανδπών έσοςν ωρ εξήρ: Πρωηάθλημα: Α1 Δθνική καη. Ανδρών ΗΜ/ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Οπγάνωζη ηηρ νομικήρ μοπθήρ ηων θπηζκεςηικών κοινοηήηων και ηων ενώζεων ηοςρ ζηην Ελλάδα και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Θπηζκεςμάηων» ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ Άρθρο 1 Έννοια Θρηςκευτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html Θπξηαθή 13 Ηνπιίνπ 09:00-10:30 Θεία Ιεηηνπξγία Δθθιεζία (Ξαλαγίαο) Αρεηξνπνηήηνπ Γηεξκελέαο ΔΛΓ: Δπζηξάηηνο Ξαηξηλόο Δλνξία Δθθιεζίαο Αρεηξνπνηήηνπ 11:00-12:00 Γεμίσζε Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Δθθιεζία Αρεηξνπνηήηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα