VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VOCAL PRODUCTION WORKSHOP"

Transcript

1 VOCAL PRODUCTION WORKSHOP ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο θαη ην πξώην studio πνπ θαζηέξσζε ηα δηεζλνύο θήκεο Songwriting camps θηινμελώληαο ζπλζέηεο, ζηηρνπξγνύο θαη παξαγσγνύο απν όιν ηνλ θόζκν, ζπλερίδoπλ ηελ πξσηνπνξηαθή πνξεία ηνπο νξγαλώλνληαο ηα Vocal Production Workshops. Mεηα ηελ κεγάιε επηηπρία ζε ζπκκεηνρή ηνπ πξώηνπ Workshop, νξγαλώλνπλ ζηηο Οθησβξίνπ ην επόκελν κε ηελ ζηήξημε ηνπ MAD θαη ηεο εηαηξείαο κηθξνθώλσλ Shure. Πέληε εκέξεο εληαηηθήο εμάζθεζεο κε ηνπο θνξπθαίνπο ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο ζην θνξπθαίν studio ερνγξάθεζεο, ζην θνξπθαίν πεξηβάιινλ. ε πνηνύο απεπζπλόκαζηε Σξαγνπδηζηέο, εζνπνηνύο, κνπζηθνύο παξαγσγνύο Σν Workshop πεξηιακβάλεη 1) Σερληθή/αζθήζεηο αλαπλνήο 2) νιθέδ 3) Ear training 4) Γηαηήξεζε θαιήο θόξκαο (θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο, δηαηξνθή θαη θπζηθά energy boosters) 5) Πξνεηνηκαζία γηα ζθελή 6) ηάζε ζώκαηνο θαη θηλεζηνινγία επη ζθελήο 7) Πξνεηνηκαζία γηα ηελ ερνγξάθεζε ζε studio 8) Ηρνγξάθεζε ζην studio 9) ρέζε κε ηνλ κνπζηθό παξαγσγό, ζπλζέηε, ερνιήπηε 10) πκπεξηθνξά ζην studio ερνγξάθεζεο 11) Μνπζηθή βηνκεραλία (management, παξνπζίαζε ηνπ demo θαη ηνπ θαιιηηέρλε, ζρέζε κε labels, ζπκβόιαηα). 12) Artist development

2 ΔΗΖΓΖΣΔ TERRY SIGANOS Γελλήζεθε ζηελ Πεινπόλεζζν θαη ζε πνιύ κηθξή ειηθία έθπγε γηα ην Καλαδά. Δθεί ζπνύδαζε κνπζηθή ζην Montreal θαη θαηόπηλ ηε Βνζηώλε ζην Berklee College of Music. H αξρή ηήο θαξξηέξαο ηνπ μεθίλεζε σο ζηηρνπξγόο θαη vocal coach ζηελ Ηαπσλία ζε ειηθία 23 εηώλ. πκκεηέρνληαο ζε project πνπ έγηλαλ ζε πνιιέο ρώξεο, ην 1984 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα ζπλερίδνληαο κηα κεγάιε θαξξηέξα ερνληαο γξάςεη πεξηζζόηεξα απν δηαθόζηα ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.δπίζεο έρεη αλαιάβεη ηελ παξαγσγή ζε πεξηζζόηεξα απν εθαηό albums. ήκεξα ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ σο Vocal speech coach, παξαγσγόο θαη manager θαιιηηερλώλ. ΚΩΣΑ ΚΑΛΖΜΔΡΖ Ξεθίλεζε σο επαγγεικαηίαο κεραληθόο ήρνπ ζε ειηθία 17 εηώλ. Γηα δέθα ρξόληα ζην δπλακηθό ηνπ Studio Sierra ζπλεξγάζηεθε κε όια ηα κεγάια νλόκαηα ηεο ειιεληθήο δηζθνγξαθίαο κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ε Υάξηο Αιεμίνπ, Διεπζεξία Αξβαληηάθε, Γήκεηξα Γαιάλε θ.α ζε παξαγσγέο πνπ ερνπλ απνηειέζεη ζηαζκό ζηελ ζύγρξνλε ειιεληθή κνπζηθή. Πνιύ γξήγνξα νη ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο ηνλ θαζηέξσζαλ ζηνπο θνξπθαίνπο ηνπ ρώξνπ έρνληαο πξνηάζεηο απν όια ηα Label λα αλαιάβεη παξαγσγέο. Δηζη από ην 1994 κέρξη ην 2003 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Head of A&R ζηελ πνιπεζληθή δηζθνγξαθηθή εηαηξεία UNIVERSAL MUSIC. Από ηόηε κέρξη ην 2010 ήηαλ Head of A&R ζηελ δηζθνγξαθηθή εηαηξεία HEAVEN MUSIC Α.Δ. Σν 2007 ηα παζίγλσζηα studio Sterling Sound ηεο Νεαο Τνξθεο(Madonna, Green Day, Metallica θ.α) ηνλ επειεμαλ γηα αληηπξόζσπό ηνπο ζηε ρώξα καο.μέρξη ζεκεξα ερεη ζπκκεηάζρεη σο παξαγσγόο θαη mixing engineer ζε πεξίπνπ 300 album εθ ησλ νπνίσλ νη 200 εηλαη ρξπζνί θαη πιαηηλέληνη θαζώο θαη κε θαιιηηέρλεο απν ην εμσηεξηθό όπσο ν Joe Bonamassa, Steve Harris θαη One Republic. Παξάιιεια εηλαη ζπληδηνθηήηεο θαη manager ησλ Prism Studios ζηελ Αζήλα θαη ηνπ πξώηνπ δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ resort recording studio ζηελ Διιάδα Black Rock, πνπ βξίζθεηαη ζηε αληνξίλε.

3 ΒΑΗΛΖ ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ Η κνπζηθή ηνπ ζεηεία ζην ξαδηόθσλν μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηνλ λεαληθό ξαδηνθσληθό ζηαζκό Jeronimo Groovy. Η κεηέπεηηα ζπλεξγαζία ηνπ κε κεγάια νλόκαηα ηνπ ειιεληθνύ ξαδηνθώλνπ όπσο ν Μηράιεο Σζανπζόπνπινο, Easy Coutiel θαη Γηώξγνο Πνιπρξνλίνπ απνηέιεζε ζηαζκό γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ σξίκαλζε ζηνλ ηνκέα ηνπ Radio Imaging, ζηελ εύξεζε θαη εθπαίδεπζε θσλώλ γηα ηελ παξαγσγή δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ, ηξέτιεξ θαη ζεκάησλ κνπζηθώλ ζηαζκώλ. Από ην 1991 έρεη ζπλεξγαζηεί σο Production Manager κε πνιινύο κνπζηθνύο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο ζηελ Αζήλα όπσο Nobel FM, Kiss FM, Lady, Nrg 105,5, Capital Radio, Ciao FM, Best Radio, Athens Radio Dj, Village FM, θαζώο επίζεο θαη κε πνιινύο κνπζηθνύο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο ζηελ επαξρία θαη ζηελ Κύπξν. Από ην 2006 κέρξη θαη ζήκεξα έρεη αλαιάβεη ηνλ ερεηηθό ζρεδηαζκό, Post Production, Sound Design όισλ ησλ εθπνκπώλ θαη ελεξγεηώλ ηνπ MAD TV, θαζώο θαη ησλ ζεκαηηθώλ θαλαιηώλ ηνπ νκίινπ, Mad Greekz, Mad Hits, Mad world,goodyʼs net θ.α. Η ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Όκηιν MAD ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα σο Audio Supervisor, έρνληαο επηκειεζεί ώο επηθεθαιήο ηνλ ερεηηθό ζρεδηαζκό ησλ κεγάισλ ηειενπηηθώλ ζεζκώλ θαη παξαγσγώλ ηνπ MAD TV (Mad Video Music Awards, Ζκέξα Θεηηθήο Δλέξγεηαο Amita Motion,Mad Secret Concert, Madwalk, Mad Live in Athens θ.α.)παξάιιεια θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Production Manager ζηνλ λεαληθό κνπζηθό ζηαζκό Mad Radio 106,2 ζηνπ νπνίνπ ηελ ίδξπζε ζπκκεηείρε ελεξγά.σα ηειεπηαία ρξόληα επίζεο εξγάδεηαη σο εηζεγεηήο ζηελ SAE Διιάδαο, ζην ηκήκα Broadcasting ( Radio, Tv, Satellite) ΣΔΛΛΑ ΥΡΟΝΑΗΟΤ Η ηέιια Υξνλαίνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. πνύδαζε Βπδαληηλή Μνπζηθή ζην Απνιιώλεην Ωδείν παίξλνληαο ην πηπρίν ηεο ζε ειηθία 14 εηώλ. Καηόπηλ ζπνύδαζε ζύγρξνλν ηξαγνύδη θαη ζεσξεηηθά ζην Conservatorio Manuel de Falla San Martin ζην Buenos Aires. Παξαθνινύζεζε καζήκαηα θιαζηθνύ ηξαγνπδηνύ ζην Ωδείν ATHENEUM θαη πήξε καζήκαηα ππνθξηηηθήο ζην «Θεαηξηθό εξγαζηήξη» ηνπ Βαζίιε Γηακαληόπνπινπ.Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο «ύγρξνλνπ ηξαγνπδηνύ» ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ Αζελώλ κε ηνλ βαζκό «Άξηζηα πακςεθεί θαη δηάθξηζε». Ξεθίλεζε ηηο εκθαλίζεηο ηεο ζε κπνπάη θαη κνπζηθέο ζθελέο. πλεξγάζηεθε κε ηνλ Νίθν Μακαγθάθε ζην «Παλόξακα Διιεληθνύ Σξαγνπδηνύ», κε ηε Υαξ. Αιεμίνπ θαη ηνλ Γεκ. Μεηξνπάλν ζε παξαζηάζεηο θαη πεξηνδείεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, κε ηνλ Γηώξγν Νηαιάξα παξνπζηάδνληαο ηελ «MISA CRIOLLA» ηνπ Ariel Ramirez. Έρεη ζπλεξγαζηεί επίζεο κε ηνπο: Θάλν Μηθξνύηζηθν, Γεκήηξε Παπαδεκεηξίνπ, Γήκν Μνύηζε, Λαπξέληε Μαραηξίηζα, Γηνλύζε Σζαθλή, Γξεγόξε Μπηζηθώηζε, Μαλώιε Μεηζηά, Νίθν Εηώγαια, Γεξάζηκν Αλδξεάην, Apurimac θ.ά. Από ην 2000 αζρνιείηαη κε ηελ δηδαζθαιία ηεο ζύγρξνλεο θσλεηηθήο. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην σδείν ηνπ Γ. Φαθαλά, ην Muse.gr, ην Δζληθό Ωδείν Ν. κύξλεο θ.ά. Έρεη δηδάμεη επίζεο εξκελεία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ηειενπηηθό δηαγσληζκό Super Idol. Απηή ηελ επνρή έρεη αλαιάβεη ην ηκήκα ύγρξνλνπ Σξαγνπδηνύ ζην Δζληθό σδείν ηνπ Υαιαλδξίνπ. πλεξγάδεηαη επίζεο κε ην London College of Music ηνπ Thames Valley University όπνπ αξθεηνί καζεηέο ηεο έρνπλ ηηκεζεί κε δηαθξίζεηο θαη ππνηξνθίεο. Έρεη εηδηθεπηεί ζηελ ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε παζήζεσλ ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ (π.ρ. όδνη, βξαρλή από θόπσζε ή θαθή ρξήζε θσλή).

4 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΠΟΤΛΟ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε ζθελνζεζία θηλεκαηνγξάθνπ ζηνλ Αζελατθό θαιιηηερληθό ηερλνινγηθό όκηιν AKTO θαη παξαθνινύζεζε ζεκηλάξηα ζθελνζεζίαο, θσηνγξαθίαο θαη ζθελνγξαθίαο ζην Berlinale talent campus, ζην Βεξνιίλν. Μόιηο απνθνίηεζε από ηε ζρνιή ζθελνζεζίαο εξγάζηεθε ζαλ βνεζόο ζθελνζέηεο ηνπ Μίκε Κνπγηνπκηδή, γηα 3 ρξόληα ζην Θέαηξν Σέρλεο. Έγξαςε ην ζελάξην θαη έθαλε ηε ζθελνζεζία καδί κε ηνλ Μίκε Κνπγηνπκηδή ζην ληνθηκαληέξ αθηέξσκα ζηνλ Κάξνιν Κνπλ Οηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο πνπ πξνβιήζεθε ζηελ ΔΡΣ.Σν 2000 έθαλε (παξαγσγή-ζελάξην- ζθελνζεζία) καδί κε ηνλ Μίκε Κνπγηνπκηδή ηελ κεγάινπ κήθνπο ηαηλία κε ηίηιν 17 ζηα 18. Από ην 2002 ζθελνζεηεί δηαθεκηζηηθά spot θαη corporate εηαηξεηώλ όπσο OTE, COSMOTE, NOKIA, SHELL, BINGO, MICROSOFT, STER CINEMAS, TIME OUT, ΑMITA, VODAFONE, COSMOTE, WINDθα.Σν 2004 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Γεκήηξε Παπατσάλλνπ θαη εξγάζηεθε σο δηεπζπληήο ζθελήο ζηελ ηειεηή έλαξμεο θαη ηειεηή ιήμεο ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηεο Αζήλαο. Από ην 2004 μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό MAD TV σο θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ ζηαζκνύ, ε νπνία ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη ζθελνζεηήζεη όιεο ηηο δσληαλέο εθπνκπέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζηαζκνύ, θαζώο θαη πνιιέο εμσηεξηθέο παξαγσγέο όπσο ηα video ησλ mad video music awards, ηε ζεηξά επεηζνδίσλ urban heroes γηα 5 ρξόληα θαη ζπλαπιίεο θαιιηηερλώλ όπσο, mad live in Athens, secret concert, Ηκέξα Θεηηθήο Δλέξγεηαο ηεο Amita, θ.α. Από ην 2005 μεθίλεζε ηελ παξαγσγή θαη ηελ ζθελνζεζία video clip θαιιηηερλώλ όπσο ηεο Διεπζεξίαο Αξβαληηάθε, Γηώξγνπ Νηαιάξα, Παζράιε Σεξδή, Αληώλε Ρέκνπ, Γηάλλε Κόηζηξα, Μηράιε Υαηδεγηάλλε, Έιελαο Παπαξίδνπ, Νίθνπ Βέξηε, Νόηε θαθηαλάθε, Γηώξγνπ ακπάλε θαη πνιιώλ άιισλ. Σν 2007 ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηακάηε Φαζνπιή θαη θάλεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ ζθελνζεζία ζηα video ηεο κνπζηθήο παξάζηαζεο ηνπ Γηώξγνπ Νηαιάξα κε ηίηιν Όια από ηελ Αξρή πνπ αλέβεθε ζην Παιιάο. Σν 2008 ζπλεξγάδεηαη κε ην Λάθε Λαδόπνπιν θαη θάλεη ηελ παξαγσγή θαη ηε θελνζεζία ησλ video ηεο παξάζηαζεο Ο Βηνπαιαηζηήο ζηε ηέγε. Δπίζεο ηελ ίδηα ρξνληά παίξλεη ην silver award ζην international new York festival κε ην rockumentary Good Charlotte Live in Athens ζε παξαγσγή ηνπ MAD TV. Έρεη ζθελνζεηήζεη πνιιέο ζπλαπιίεο Διιήλσλ θαιιηηερλώλ όπσο Διεπζεξίαο Αξβαληηάθε, Γηώξγνπ Νηαιάξα, Άλλαο Βίζζε, Έιελαο Παπαξίδνπ, Γηώξγνπ Μαδσλάθε, Micro, Raining pleasure θαζώο θαη μέλσλ όπσο Good Charlotte, kelly`s, The Rasmus, Grand Avenue, Sunrise Avenue, Raveonettes.

5 ΚΔΛΛΤ ΠΑΣΗΛΗΝΑΚΟΤ Η Κέιιπ Παηζηιηλάθνπ, έρεη ζπνπδάζεη Χνξό ζην Διιεληθό Χνξόδξακα ηεο Ραιινύ Μάλνπ θαζώο επίζεο θαη ζηε ρνιή Χνξνύ GENE KELLY, είλαη κόληκνο θάηνηθνο αληνξίλεο από ην 2002 θαη δηαηεξεί ρνιή Χνξνύ κε ηελ επσλπκία Escuela de baile από ην 2008 κε ηκήκαηα όπσο: Ballet, Contemporary, Jazz, Hip-Hop, Street Dance, Latin,Δπξσπατθνί, Λατθνί ρνξνί, Oriental θαζώο θαη ηκήκα Ρπζκηθήο θαη Κηλεζηνινγίαο.Από ην 2010 έρεη θηηάμεη κηα νκάδα Cheerleader θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γεκνηηθό Αζιεηηθό θαη Πνιηηηζηηθό Οξγαληζκό αληνξίλεο, κε ζθνπό ηελ εκθάληζε ηεο νκάδαο ζε ηνπηθά πξσηαζιήκαηα Basketball θαη Volleyball θαη όρη κόλν. (Δηδηθή ηειεηή ην 2010 πξνο ηνλ Νίθν Γθάιε γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζην Διιεληθό Μπάζθεη), ( Super Cup 2010-Οιπκπηαθόο-Παλαζελατθόο) θαη ( Final Four Volley Κππέιινπ Διιάδνο Γπλαηθώλ 2013)Δπίζεο, από ην 2003 έσο θαη ην 2008 πνπ άλνημα ηελ ρνιή, εξγαδόηαλ ζε ζπιιόγνπο θαη γπκλαζηήξηα ηεο αληνξίλεο σο δαζθάια ρνξνύ κε παξνπζηάζεηο ρνξεπηηθώλ ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ λεζηνύ.σειεηώλνληαο ην 1994 ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Διιεληθό Χνξόδξακα, εξγάζηεθε ζηα Γπκλαζηήξηα MARIAN θαη HEALTH SPA σο δαζθάια ζηα ηκήκαηα Χνξνύ, ζηε ρνιή Μαλεθέλ PAN-SIK σο θηλεζηνιόγνο, θαζώο επίζεο θαη ζηε ρνιή Χνξνύ GENE KELLY ηνπ Πεηξαηά.Σα ηειεπηαία δύν ρξόληα αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ηεο θηλεζηνινγίαο θαη ηεο θπζηνινγίαο ηνπ ζώκαηνο ησλ ρνξεπηώλ, αιιά θαη ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα εθ γελεηήο ή ιόγσ αηπρεκάησλ, θαζώο επίζεο θαη κε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηνπ ζώκαηνο.

6 GUESTS ΓΗΩΡΓΟ ΑΜΠΑΝΖ Ο Γηώξγνο ακπάλεο είλαη έλαο θαιιηηέρλεο κε ςπρή θαη πάζνο γηα ηε δνπιεηά ηνπ. Με δηπιή παξνπζία, ηόζν ζαλ ζπλζέηεο όζν θαη ζαλ ηξαγνπδηζηήο, έρεη θαηνξζώζεη ζε έλα πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα λα πξσηαγσληζηεί ζηα κνπζηθά δξώκελα, ελώ ραίξεη ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο από ην θνηλό ηεο Διιεληθήο pop κνπζηθήο. Ο Γηώξγνο έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ ζαλ ζπλζέηεο ππνγξάθνληαο γηα ηελ Έιελα Παπαξίδνπ ην ''Φηιί Σεο Εσήο'', ην νκόηηηιν ηξαγνύδη ηεο ηαηλίαο, πνπ παξέκεηλε ζηελ θνξπθή ησλ charts γηα 8 εβδνκάδεο. Πιένλ, ζπλππνγξάθεη κε ηνπο πην ηαιαληνύρνπο θαη θαηαμησκέλνπο ζηηρνπξγνύο, όπσο είλαη ν Μάλνο Διεπζεξίνπ, ν Γηάλλεο Γόμαο, ν Νίθνο Μσξαΐηεο θαη ε Διεάλα Βξαράιε, θαη ζπλζέηεη γηα θάπνηα από ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα ηεο Διιεληθήο κνπζηθήο ζθελήο, όπσο ε Έιελα Παπαξίδνπ, ε Πέγθπ Εήλα, ν Γηώξγνο Νηαιάξαο, Γηαλλεο Πινπξαρνο, ν Νηθνο Οηθνλνκνπνπινο, ν Παλνο Κηακνο,ν Γηώξγνο Μαδσλάθεο, Υξήζηνο Γάληεο θαη ηνλ Παζραιε Σεξδε. Παξάιιεια, ε θαξηέξα ηνπ Γηώξγνπ σο ηξαγνπδηζηήο μεθίλεζε ην 2007 κε ην single "Κάπνπ Αιινύ", ελώ ην 2008 θπθινθόξεζε ην πξώην ηνπ πξνζσπηθό album κε ηίηιν ''Υαξάκαηα",ζε δηθή ηνπ ζύλζεζε θαη ζηίρνπο από ηνπο Γηάλλε Γόμα, Αλαζηαζία Ξπγθάθε θαη Γηώξγν ηαπξόπνπιν. Από ην album μερώξηζαλ ηα ''' αθήλσ ζηνλ Δπόκελν'', ''Πάλε Μέξεο Πνπ Γε νπ 'πα ' Αγαπώ'' θαζώο θαη ην ''Χαξάκαηα'', ελώ ηα επεξρόκελα singles ηνπ ''Ση Να Μαο Κάλεη Η Νύρηα'', ''αλ Σνλ Κιέθηε'' "ησλ καηηώλ ζνπ ην γθξίδν", "Μαθξηά γηα όζν δώ", Μπζηήξην Σξέλν θαη "Σν θαινθαίξη απηό" έρνπλ ήδε ζεκεηώζεη πνιύ κεγάιε επηηπρία. Ο Γηώξγνο έρεη ζπλεξγαζηεί επί ζθελήο κεηαμύ άιισλ κε ηελ Έιελα Παπαξίδνπ, ηελ Πέγθπ Εήλα, Onimara, Άλλα Βίζζε θαη Γέζπνηλα Οιπκπίνπ. ΒΗΚΣΩΡΗΑ ΥΑΛΚΗΣΖ Σξαγνπδίζηξηα, θαζεγήηξηα θσλεηηθήο θαη ζηηρνπξγόο, ε Βηθηώξηα Χαιθίηε γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε ηνθρόικε ηεο νπεδίαο. ηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ κεηαθόκηζε ζηελ Διιάδα. Η επαγγεικαηηθή ηεο θαξηέξα μεθίλεζε ζηα 16 κε ηελ εγγξαθή ηνπ "Jump to the Beat" πνπ θπθινθόξεζε ζηε Γαιιία από ηε δηζθνγξαθηθή Atoll θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ παηέξα ηεο, ζπλζέηε, παξαγσγνύ θαη ηξαγνπδηζηή, Υάξε Υαιθίηε. Σν άικπνπκ πνύιεζε πάλσ από όιν θαξηέξα ζηελ Διιάδα, μεθίλεζε ην 1994 κε ην άικπνπκ «ΔΡΩΣΑ ΔΗΝΑΗ». Σν άικπνπκ δηαδέρηεθαλ πνιιέο επηηπρίεο θαη θπθινθνξίεο δίζθσλ κε ηε Warner Music Διιάδαο. Μέρξη ζηηγκήο έρεη 7 πξνζσπηθνύο δίζθνπο θαη πνιιέο ζπλεξγαζίεο κε ζεκαληηθνύο θαιιηηέρλεο. Αθόκα έλα επξσπατθό CD single κε ηνλ ηίηιν «You Never Cared About Me» θπθινθόξεζε ζηε Γαιιία από ηε Sony Columbia Records. Πην πξόζθαηε επηηπρία ηεο ζηελ Διιάδα ήηαλ ην ηξαγνύδη «ΣΔΛΔΗΑ», κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Φνίβνπ. ηνλ δηαγσληζκό ηεο Eurovision έρεη ζπκκεηάζρεη ζπλνιηθά έμη θνξέο είηε σο θαζεγήηξηα θσλεηηθήο, αιιά θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή θάλνληαο ηα θσλεηηθά. Έρεη δνπιέςεη κε θαιιηηέρλεο

7 θαη παξαγσγνύο από ηε νπεδία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Ρσζία, όπσο: Da buzz, Antique, Schiller, Annie Lorack, Dima Bilan θαη άιινπο. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιινύο επηηπρεκέλνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο θαη έρεη ηαμηδέςεη ζε όιν ηνλ θόζκν ζπκκεηέρνληαο ζε κεγάιεο ζπλαπιίεο. Δπίζεο, έρεη «δαλείζεη» ηε θσλή ηεο ζε ηαηλίεο ηεο Disney όπσο: Barbie, Winnie the Pooh, Phineas θαη Ferb. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηειενπηηθέο εκθαλίζεηο, έρεη θάλεη ξαδηνθσληθά jingles θαη δηαθεκηζηηθά spots κεγάισλ εηαηξηώλ κεηαμύ απηώλ ε Coca-Cola, ε Arla, ην Attica. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WORKSHOP Ηκέξα άθημεο 16 Οθησβξίνπ 2013 Απν 17 έσο θαη 21 Οθησβξίνπ, Workshop ζηα Black Rock Studios Ηκέξα αλαρώξεζεο 22 Οθησβξίνπ ΔΓΓΡΑΦΔ Κόζηνο ζπκκεηνρήο 770 (ρσξίο δηακνλή) ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη: Μεηαθνξά από θαη πξόο ην ιηκάλη ε ην αεξνδξόκην, θαζώο θαη νη κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ην μελνδνρείν θαη ηα εζηηαηόξηα. Η ζπκκεηνρή ζην Workshop ζηα Black Rock Studios Πξσηλό θαη κεζεκεξηαλό γεύκα γηα όιεο ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηνπ workshop. Κόζηνο δηακνλήο (πξναηξεηηθό) 180 γηα 6 λύρηεο Γηακνλή ζηα πνιπηειή apartments Aura Marina δύν επηπέδσλ κε δύν θξεββαηνθάκαξεο, δύν κπάληα θαη living room ( ). Αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ζην workshop θαη ηελ πιεξόηεηα ηνπ μελνδνρείνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη άιιν μελνδνρείν αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο.

8 Η Audio Technica, θαη ε Audigys ζηεξίδνπλ ην workshop δίλνληαο εηδηθή έθπησζε ζηνύο ζπκκεηέρνληεο ζε όια ηα πξνηόληα ηεο Audio Technica,γηα αγνξέο αλεμαξηήησο πνζνύ πνζνύ εσο ηηο 31 Iαλνπαξίνπ Δπίζεο ζα πξνζθεξζνύλ δώξα (θαηόπηλ θιεξώζεσο),ηα νπνία ζα αλαθνηλσζνύλ θαηα ηελ δηάξθεηα ηνπ workshop. XΟΡΗΓΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Akrotiri 84700, Santorini Greece Contact: Kostas Kalimeris, tel:

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυςςέασ Ελύτησ Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ (ΓΔΤ) Ηαλνπάξηνο 2013 Φηινηειηθή Οξνινγία Γεκήηξεο Παλαγηωηάθνο E E Λ L L Δ Σ Ο H Φηινηειηθή Οξνινγία αλαθέξεηαη ζηελ ελαζρόιεζε κε ηνπο θηινηειηθνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα