Greek. Basic Course Volume 3. Hosted for free on livelingua.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek. Basic Course Volume 3. Hosted for free on livelingua.com"

Transcript

1 Greek Basic Course Volume 3

2 ΡRΛ'f/Α(;f: Volume 11/ ofthe FS/ G,eek Basic Coursehas been planned α" α {oundation {στ reading ncuλ',ψαρers and officiαl documenl8 written ίπ Kathorevousa. The fίrst (ίυε απίι" consist ο{basic diαlogues ίπ nιodern stαndardgreek(kathomilumeni) απ,} παπαιίυε" ίπ Katharevousa. The reinaining 70 απίι" provide reαjing material., ίπ Katharevousa. F eatures ο{ Katharevousa grammar αγε desrribed {rom the bf.:girlning ο[ the vo[ltme, f'xlen8ive drtll., being ρrουίded Ιο α88ί",ι the 8ludent ίπ ma8lerlng ιlιι?πι. ΊΊιι' ΡΓίΠ('ίρα! author n{lhis volume ;8 PαnαgiOtl8 S. 8apountzis, in8lruclor ΙΓΙ (;reek αι th(, Foreign 8ertiice Institute. Mr. Sapounlzis wrole the lexl..., ο[ ιιπίι" 51 throllgh 65 αndselected the πεω.ψαρ'" αγιίεζε" ο{ the.,ubsequent units. lie also rff'pαrι~d the grammati('αl (lγίlι~ ωιd ΓΡ8ΡΟΠ8Ρ exerci-',;(~8.,ς"'ge Obolensky. (;hairmiln ο{ the Department ο{ ΝeαΓ Eilstern and Α{Γίεαπ /,arιguilgt s, gui,led the pl,wning αnd εχecαιίοπ ο{ the ωοrk arιd prepared the grαrnmaticαl noles ωίιh ll88i8tαnce {ΤΟΓιι Mr. 5 αρ οαπiζί,,:, and Α 8paSla Α liki.~αpoαrιιzί". Jame.' C. 80staiil provided valuable editoriill il.,sistαnce. Rose IΙrcίthω'f't tyfjed Ι/ιε ('(lm",il εορυ and Mrs. SafJourιtzis as"isted ίπ the proo{ Γl'αιll~ΠE!, οf ί t. Ί,/ιt' {(J[)C r(i('ordin{!,.'> t.{!hich αre available Ιο (JC('ompαny ιιιί8 υοlume uψre produced ίrι the f'8/ Lαrιguage L"boratory ωίth the techrιical a8si8tarιce ο/ Jose Μ. Ramirl'z. ] "mt'.' R. fίίιh, {)εαπ 5chool ο{ Languagt. 8tudic's t:orcign.,ι.,'ι'γιιί(ψ In-"lilull~ {)εpαriπιι'πi ο{ 8tαι" Η1

3 GREEK BASIC COVRSE TABLE OF ων TENTS υηη 5', 01ympic Games' Basic Dialogue Response Exercise 'Α' Narratiνθ 533 Response Exercise 'Β' Note 51.1 Class 11 verbs - 'contracted' and 'non-contracted' forms. 537 Κatharevousa verb fonns Verbs 'be' and ι have ι (katharevousa) Grammatical Drills Unit 52 'The Royal House of Greece ' Basic D'i.alogu.e S4S Narrative ~ ι, 549 ResIXJnse :Dr-ill , Unit 53 'Greek Dernotic Songs' Basic Dialog\le Response Drill ,: Narratiνθ Response Exercise Grammatical Drills Unit 54 'Tobacco in Greece' Basic Dialogne Narrative Response Exercise Note 54.' Personal Pronouns Demonstrative Pronouns Ίrιdependent 'Pr"onouns 567 Relatiνθ Pronouns iv

4 G ΚΕΕΚ BASIC COURSE Unit 55 'Mιχl.θnι and Ancient Greeks' Basic Dialogue Narraι~Υθ. 572 Response Ex:ercise Note Dative Case ΡβΒΙ ΤθηΒθ Augnιent Verb Prefixes Grammatical Drills 583 υη1ι 56 'Music 1n Greece' Response Exercise Note 56.1 Κatharevousa declension Class 111 Verbs with constant stem formative suffix Indefinite Article Grammatical Drills Unit 57 'The Greek Flag' Response Exercise Note θ Participial Forms Present Actiνθ Particip1e Present PassiΥθ Participle Future Actiνθ Participle Future Passiνθ Participle Past Actiνθ Participle Past Passive Participle Perfect Passiνθ Particip1e Gramrnatical Drills Unit 58 'Hand1craf't ο! Greek Women' Response }!1)cercise Note 58.1 Adjectiνθ Declension Cornparative and Superlatiνθ 609 v

5 G REEK BASIC COURSE Graιπmatical Drills. 610 Unit 59 'Proclamation to the Greek People on the Qccasion ο! the Anniversary ο! Oct. 28, 1940.' 612 Response Exercise. 61) Note 59.1 Third Declension Nouns (i8capitulation) Graιπmatical Drills Unit 60 t Gre fjk History ι Response Exercise Note 60.1 Preposition.s 624 Grammatical Drills Unit 61 t The Naval Battle ο! Navarine t Response Exercise Grammatical Drills Unit 'Modern Greek Literature ' Response Exercise 637 Grarnπιat i cal Dril1s Unit 6) tmαiern. Greek L:i.terature' (cont.).... 6lι.o ResIX>nse Exerci5e lι' Grammatical Drills TJnit 64 'Greek Diglossia t Ι Grarτιrrιatical Drills tinit ~5 'Greek Diglossia ι (cont.)..... ~47 Response F~ercise Graττιτιatical Drills v:1.

6 Unit 66 'George Vlakhos's Letter to Hitler' ο 652 Noteι 66.1 Indefi.ηite ~onoun 654 Gramrnatical Drills. 65/J UnH 67 'George Vlakhos's Letter to Hitler' (cont.) 656 Gramιnatical Drills 658 Unit 68 'George Vlakhos's Letter to Hitler' (cont.) 660 Grammatical Drills 66, Unit 69 'George Vlakhos's Letter to Hitler' (cont.) 663 ΝοιΘ 69., Third Declension Noun. Δούναβις 665 ο Third Declension Noun ό 1Χξων Third Declension Noun τό άνακο ι νω-&εν Grammatical Drills Urιit 'George Vlakhos's Letter to Hitler' (cont.) 667 Res'PC>nse 'Exercise. 669 GjIι.3,πnnatical Drills ,1 670 Unit 7' 'Α Newspeper Article' Gr~~tical Drills. 674 Uni t 72 'Α Newspaper Arti.cle' (corιt.). 676 ΝοιΘ 72.1 Third Declension "iiσun τό κα-&εστως GraΠJίΠatical Dri.lls Unit 73 'Α Newspaper Article' (cont.) Response Exercise Grammatical Drills ο 682 vii

7 Unit 74 ISoccer in Greece\ ReSI'ODSe Exercise Grammatical Drills Unit 75 l'1'elevis10ll' Response Exercise Note 75.1 Third Declension Noun χω GrθIllJ'n8.tical Dr1.lls Unit 7S-a ι Treaty οι I,ausanne ι Note 7S~.1 Third Declension Nouns (Recapitulation) 703 Glossary vii1

8 G REEK BASIC COURSE Unit o μα~ητς ειδα τούς άγων ες πού εκαναν OL μαschoo1boy, pupil μα~τρlα schoo1l'ir1, gir1 student έκπα{δευσlς (φεως) Μέση ΈκnάΙδευσLς X~ές έπηγα στ6 Πανα~ηναΙKό ΣτάδLΟ και Ι education secondary education went to the Panathenian stadiυmyesterday and watched the high soo001 track meets ('the ~ηται και μα~τρlαl των σχολειων contests that the students ο! seconciary Μέσης Έκπα Lδεύσεως. schoo1s performed.') δ Lαβεβα LGJ (δ Lαβεβα LWaw) to assure, to aff:l.rm αμlλλα conιpetition έπlκρατω (-εω) (έπlκρατησω) to predominate, prevai1 ό ά~λητς ath1ete ά~λητρ La ath1ete (fema1e) Σε δlαβεβαlω, φιλε μου,!sτl μου εκανε Ι assure you, ~ friend, that Ι was greatly μεγάλη έντύπωσl τ6 πνευμα της εύγε- impressed by the (nob1e) compethive sp1r1t νους άμιλλης, πού έπlκρατουσε μεταξύ wh1ch prewiled among the (ma1e and ferna1e) των ά~λητων και ά~λητρlων. ath1etes. έκπλττω (έκπλξω) to surprise, astonish κλισlς (-εως) παρά άντlξο6της (άντlξο6τητος) incl1nation, bending 1n spite ο! adversity συμφορά misfortune, calamity ζωνταν6ς, -η, -6(ν) al:i.ve, living, live δlά μεσου through

9 G REEK BASIC COURSE ΟΝΙΤ 59 Δέν πρέπεl νά σέ έκπλττη αύτό. Ή κλcσlς της έλληνlκης νεολαιας πρός τόν στιβον εlναl πατροπαράδοτος 'Ihat'5 ηοι surprising. The inclination ο! Greek youth toward sports ('track') is traditional και δlετηρ~η, παρά τάς άντlξο6τητας και έ~νlκάς συμφοράς, ζωνταν δlά μέσου των αιώνων. and has been kept alive throughout ΙΜ centuries, despite adverse c1rcunstances and national disasters. ΤουρκοκρατΙα Turkish domi.nation ό άρματωλός και ό κλέφτης έπlδ(δομαl (έπlδο~ω) άγωγ σωματlκη άγωγ a Greek gueril1a fighter during the Ottoman dornination Ιο be occupied with, be given to training; case (law) physical education τό ξέρω. Κατά τν δlαρκεlα της Τουρκο- Ι know. Especial~ during the period ο! κρατιας, ΙδLαΙτερα, οι άρματωλοι και Turkish domination, Greek guerilla κλέφτες έπεδιδοντο μέ άγαπη εις την fighters were devoted ('given to with σωματlκην άγωγην. love') Ιο physical education. δημοτlκός, -η, -ό(ν) popu!ar έξlστόρησlς (-εως) narration έπιδοσlς (-εως) de11very, presentation τό πδημα (-ατος).1ump, leap τό τρέξ φο running, race τά δημοτlκά μας τραγούδlα εlναl γεμάτα Our popular songs are full ο! such stories-_ άπ6 έξlστορησεlς αύτου του είδους. stories which glorify the devotion ο! ΈξLστορησεLς πού έξυμνουν τις έπlδ6- those Greeks Ιο athletics, such θβ σεlς των 'Ελληνων αύτων στόν ά~λητl- jumping, runrring, [throw1ng] shotputs, etc. σμ6, στό πηδημα, τό τρέξlμο, την σφα'lρα κ.τ.λ. 530

10 υνιτ S1 ό πατρι.ωτης patriot πλρης κακουχία πολεμι.κός, -η~ -ό(ν) περι.πέτει.α Καί τό πρaγμα άποκτα μεγαλύτερη σημασία, 3ταν ληφ~η ύπ'δψι.ν, στι. ζωη αύτων των Έλλνων πατρι.ωτων ~τo πλ~ρης κακουχι.ων καί πολεμι.κων περι.πετει.ων. fu1.l, cσmplete hardship, privation war (adj.), martial adventure, vicissitude And this takes on θνθη greater importance when you take into consideration [the fact] ΙΜΙ the life ο! those Greek patriots was full ο! hardships and military adventures. ό πρόγονος ancestor, forefather Δεν ύπαρχει. άμφι.βολία στι. οι υελληνες There 's ηο doubt ΙΜΙ along with their μαζί μέ την γλωσσα δι.ετηρησαν καί πολλά αλλα χαρακτηρι.στι.κά των άρχαίων αύτων προγόνων. language the Greeks have also preserved many other characteristics ο! their ancient ancestors. καί 3πως οι ΆρχαΊ:οι. 'Έλληνες, ~τσι. καί οι 'Έλληνες ΙΧλλων έποχων εϊδαν τόν ά~λητι.σμόν σάν μία ~κφρασι. της And like the ancient Greeks the Greeks ο! other epochs considered athlet1cs an expression ο! the idea ο! beauty. Ιδέας του ώραίου. συντελω (συντελέσω) έπι.βίωσι.ς (-εως) Συμφωνω άπολύτως καί νομίζω στι. Ιδέα αύτη, Ιδέα του ώραίου, συνετέλεσε σέ μεγάλο βα~μ6 στην έπι.βίωσι. της Έλληνι.κης φυλης. Ιο contribute, Ιο complete survival Ι agree completely and Ι think ΙΜΙ this idea, the idea ο! beauty, has contr1buted greatly Ιο the survi".rc.l ο! the Greek people. μορφη fonn, shape 531

11 υνιτ 51 έκφράζομαl (έκφρασ~ω) Ιο express (oneself) έπlτυγχάνω (έπlτύχω) ΙΟ succeed ~ετlκά δlαχωρίζω (δlαχωρίσω) positive1y Ιο separate, Ιο part ΔLότι σ' όποιανδηποτε μορφη καί αν έξεφράζετο, τεχνης, φιλοσοφίας, ά~λη ΤLσμοu, ενα πραγμα έπετυχε ~ετικά. Because ηο matter how ΙΙ was expressed Ιη art, philosophy or athj.etics, lt certain1y achieved οηθ thing: ΙΙ made the Greeks Νά κάμτ;ι τόν 'Έλληνα έκλεκτικό καί Ικανό νά διαxωρίζ~. selective and capable οε out. sorting [things) τοιουτοτρόπως thus, ΒΟ, in this marmer ό άν~ρωπισμός hυmanity Νά διαχωρίζη, νά συγκρίν~ καί ΤΟLουτοτρόπως νά κρατ~ τίς αιώνlες σέ άξία καί άν~ρwπισμό έλληνικές άρχές καί παραδόσεις. Sorta.ng things out and choosing the best (Icomparing'), and thus preserving Greek principles and traditions [which are) eternal in value and :in humaniειn. ~~:!E~~!:_~~~!~~ Α όμιλία στοιχειώδης, -ης, -ες άνώτατος, -η, -ον ό συναγωνισμός σχηματίζω (σχηματίσω) διεξάγομαι (διεξαx~ω) στρατιωτlκη ~ητεία conversation, speech elementary highest competition to fonn to conduct, Ιο be conducted military service τό ~εμα της όμιλίας: Ή έκπαίδευσις στίς Ήνωμένες Πολιτεϊες (στοιχειώδης, μέση, άνωτάτη). Νομίζετε οτι ειναι άπαραίτητος στην ζωη ό συναγωνlσμός καί αν ναί έξηγηστε γιατί. Ποιές Ιδέες, κατά την γνώμη σας, έπικρατουν σημερα στόν κόσμο; Ποιά ειναι, κατά την γνώμη σας, άξία του ά~λητισμoυ; Μπορεϊτε νά μας άναφέρετε κάποιο σημαντικό γεγονός πού σας ~κανε μεγάλη έντύπωσι στην ζωη σας; 532

12 υνιτ $, Σχηματίσετε φράσεις μέ τίς έπόμενες λέξεις; διαβεβαιω, συντελω, κλίσις, παρά άντιξοότης, συμφορά, ζωντανός; Μπορειτε νά μου πητε ποιός ηταν ό ρόλος πού επαιξαν οι άρματωλοί καί κλέφτες κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας; Ποιά είναι κυρίως τά ~έματα των πιό δημοφιλων Άμερικανικων τραγουδιων; Ποιά είναι τά κυριώτερα άγωνίσματα τά όποτα διεξάγονται κατά την διάρκεια των 'ολυμπιακων άγώνων; Μπορειτε νά μας περιγράψετε τίς περιπέτειες καί κακουχίες πού περάσατε, οταν έκάνατε τν στρατιωτικ σας ~ητεία; Narrative στηρίζομαι (στηριx~ω) to be SUpported, to lean,to rely οη ό νους (του νοός) ύγις, -ς, -ές mind, intellect healthy προτρέπω (προτρέψω) to urge, incite νεότης (-ητος) youth Kά~oδoς descent ένισχύομαι (ένισxυ~ω) to strengthen, reiηίόrce ποικιλοτρόπως στα~ερός, -ά, -όν in varioub Wa:y8 firm, steady, constant ανοδος ascent τό σφρτγος (-ους) vigor φυλ πηγ race. tribe source έκγυμνάζομαι (έkγυμνασ~ω) to be trained ό ~ρυλoς legerxl., rumor εις, μία, εν οηθ άγωνίζομαι (άνωνισ~ω) to struggle, to fight ό πατηρ (πατρός) 'ολυμπιάς (-άδος) father Ol.YlTlpiad οιοσδποτε, οιαδποτε, whatever, whoever οίονδποτε άποτελω (άποτελέσω) to constitute, to compose 533

13 G REEK BASIC COURSE υνιτ 51 σπουδαl6της (-ητος) ωστε δ ΌλυμΠLονΙκης πλέον τετψημένος, -η, -ον άνεγειρομαl (άνεγερ.ftω) τ6 ~πα.ftλον τ6 μεταλλlον τ6 δωρον importance 50 that, SO, as, then, therefore winner at 01ympic games more honored to get Up, to rise prizej reward medal gif't τ6 σύμβολον χρημαηκ6ς,, -η, -6ν symbol money (adj.), monetary ύπέρτατος, -η, -ον έλαια τι.ftεμαl (τε.ftω) κεφαλ κρημνιζω (κρημνισω) τ6 τετχος (-ους) δlέρχομαl (δlέλ.ftω) ό νlκητς άρχlκ6ς, -, -6ν ΙΧσκησLς (-εως) δοκψ άντοχ αύξανω (αύξσω) πρ6σ.ftεσlς (-εως) έντεν-&εν προστι-&εμαl (ΠΡΟστε.ftω) άρματοδρομια πυγμαχ Ια περlλαμβάνομαl (περlληφ.ftω) supreme, highest olive tree to be put, set head to pu1l, throw, demoli5h J wreck city wall to pa5s through victor, winner initial, original exercise, practice test, experiment endurance, resistance to increase add1tion hence to be added chariot race box1ng to be 1ncluded, 'to include τ6 παγκράτlον an athletic contest involving τ6 ~λμα (-ατος) boxing and wrestling leap, jα/llp 534

14 ΗΝ!Τ 51 &μφότερο ~ τό πέταγμα (-ατος) both fl1ght. throwing τ6 άκ6ντιον javelin. dart τ6.- ουτω πέντα-&λον π~ελληνιoς,-α, -ον a contest ο! fiνθ events thus. in this manner Panhellenic καταργουμαι (καταργη~ω) to be abolished διαταγ order. corrarιand συμφώνως έπαναρχίζω (έπαναρχίσω) in accordance with to begin again μορφωτικός, -, -όν τέλεσις (-εως) instructive, formatiνθ performance. celebration 'Εξ άρχαιοτάτων έτων έλληνικη ά-&λητικη παράδοσις έστηρίχ-&η έπί της Ιδέας: Νους ύγιης έν σώματι ύγιετ. Ή Ιδέα αϋτη προέτρεψε την άρχαίαν έλληνικν νεότητα εις κα-&οδον πρός τόν στίβον καί τουτο προεκάλεσε την άναπτυξιν του πνεύματος της εύγενους άμίλλης. Ή κλίσις αϋτη της έλληνικης νεολαίας πρός τόν στίβον ένισχύετο ποικιλοτρόπως καί ύπ6 της ΠΟλιτείας, όποία προέβλεπε δι'αύτης μίαν στα-&εραν ανοδον του σφρίγους της φυλης καί μίαν πλουσίαν πηγν καλως έκγυμνασμένων στρατιωτων. 'Όσον άφορα την πρώτην έμφάνισιν των 'ολυμπιακων άγώνων ύπάρχουν πολλοί -&ρυλοι. ΕΙς έξ αύτων άναφέρει οτι ό πρωτος 'Ολυμπιακός άγών Εγινε μεταξύ του Πέλοπος καί του ΟΙνομενέως. ΕΙς αλλος λέγει οτι ό Ήρακλης προσεκάλεσε τούς πέντε αύτου άδελφούς να άγωνισ-&ουν πρός τιμν του πατρός των Διός καί οτι ό άγων o~τoς σημειώνει την εναρξιν της πρώτης Όλυμπιάδος. ΟΙαδποτε ομως καί αν ειναι άρχη των, οι 'ολυμπιακοί άγωνες άπετέλεσαν τό σπουδαι6τερον γεγονός της eποχης των. τόσον δέ μεγάλη ~τo σπουδαιότης των, ωστε οι 'ολυμπιονίκαι έ-&εωρουντο ώς οι πλέον τετιμημένοι μεταξύ ολων των 'Ελλνων. Μνημεία, ϋμνοι καί ποιηματα άνεγείροντο καί έγραφοντο δι'αύτούς. ΟΙ 'ολυμπιοντκαι οιτοι δέν έλαμβανον ώς επα-&λον μετάλλια η δωρα καί χρηματικά ποσα. τό σύμβολον καί άμοιβη διά τν ύπερτάτην νίκην των ~τo εις κλάδος έλαίας, ό δποτος έτί~ετo έπί της κεφαλης των. Συμφώνως δέ πρός την παράδοσιν πολλαί έλληνικαί πόλεις έκρημνιζον μέρος των τειχων των διά νά διέλ-&η ό νικητς. 535

15 G REEK BASIC COURSE οοτ S, τό άρx~kόν πρόγραμμα των 'oλυμπ~αkων άγώνων ηρx~ζε μέ άσkησε~ς Σπαρτ~α Τ~Koυ τύπου, δηλαδ δok~μην άντοχης καί.δυνάμεως των ά~λητων. Σύν τψ χρόνψ τό πρόγραμμα των άγώνων ηύξη~η δ~ά της πρoσ~έσεως άγων~σμάτων στίβου. 'Από την 25ην δέ 'oλυμπ~άδα καί έντευ~εν πρoσετέ~ησαν καί άρματoδρoμία~. Ή πυγμαχία περ~ελαμβάνετo εις τό παγkράτ~oν, δέ πάλη εις άμφότερα τό παγkράτ~oν καί τό πέντα~λoν. τό πέντα~λoν περ~ελάμβανεν έπίσης τό αλμα, τό πέταγμα του δίσκου, τό άkόντ~oν καί τό τρέξ~μoν. ουτω 'ολυμπία έ~εωρη~η εις πανελλην~oς ά~λητ~kός ναός εις τόν όποιον αμ~λλα καί δύναμ~ς έλατρεύοντο ώς ~εoί. Οί 'oλυμπ~αkoί άγωνες δ~ρkησαν περ~σσότερoν των x~λίων έτων. Τόν 40ν μ.χ. αιωνα καί συγkεkρ~μένως τό ετος 393 μ.χ. Kατηργη~ησαν κατά δ~αταγν του τότε Bυζαντ~νoυ Αύτοκράτορος Θεοδοσίου του Α'καί έπανηρx~σαν τό ετος 1896, xάρ~ς εις τάς πρoσπα~είας του Γάλλου Βαρώνου Pierre de Coubertin ό δποιος έτόν~σε την μoρφωτ~kην σημασίαν αύτων. Ή φλόξ όποία λαμβάνετα~ κατά την εναρξ~ν των 'oλυμπ~αkων άγώνων έκ του βωμου της ίερας πόλεως της 'ολυμπίας καί μεταφέρετα~ δ~ά δαδός εις δ~άφoφα μέρη του κόσμου συμβoλίζε~ την ά~άνατoν Ιλλην~Kην Ιδέαν καί δίδε~ την εύkα~ρίαν εις ολην την νεολαίαν του κόσμου νά συναγων~σ~~ εις τόν εύγενη στίβον των πλέον ύψηλων άν~ρωπίνων Ιδαν~Kων. ~!!~~~-~!::~~~~ Β κο ~νωνία sociev Μπορειτε νά μας περ~γράψετε μέ λεπτoμέρε~ες τούς τελευταίους 'oλυμπ~αkoύς άγωνες; Νομίζετε oτ~ ό ά~λητ~σμός συντελει είς την δημ~oυργίαν μ~ας ύγ~ας Ko~νωνίας καί &ν ναί γ~ατι; Τι ρόλο επα~ξε άρχαία έλλην~k Ιδέα του ώραίου στην Ίταλ~Kη Άναγέννησ~; Πo~ά είνα~ συμβoλ~kη σημασία των 'oλυμπ~αkων άγώνων; Πo~ός είνα~ ό σκοπός των; 536

16 ιινιτ 51 Grammat1cal Notes liqr~1..1. Verb: Class ΙΙ verbs - 'contracted' and 'non-contracted' formb. H1stor1calJ.y, the verbs wll1ch are called ι Class 11 verbs' in our Course used to have two alternate forms: a 'non-contracted' form and a ι contracted' one. 'lhe 'non-contracted' formb had the first person s1ngular present eixiings ~ω, -έω οr-δω, wh11e 1η the contracted ones the vόwθl preceding the ω was lost aixi the stress W8S carried οη to the last syllable (e.g. ν ι,καω/ν ι,κω) In modern spoken Greek (see Note 13.') the non-contracted forms are used e1ther part1a~ (GrOUP 1), interchangeably (GrOUP 2) or not at a11 (Group 3). This divis10n 1s not applicable to modem katharevousa, where only the contracted forms ο! these verbs are used; but the conjugat1on pattem 1s pred1ctable from their ancient non-contracted forms. 'lb1s can be clearly 111ustrated by the follow1ng examples: ~1~~~L~1~~ ~f~ef~l~f~e~ ΏΔ ~L ΏΔ~ νι,κ-ω 'Ι win'.&εωρ-ω 'Ι consider' δηλ-ω 11 declare l -ας etc. -ε'i:ς etc. -ο'i:ς -α -εί: -o'i: -ωμεν -ουμεν -ουμεν -ατε -ε'i:τε -ουτε -ου ν -ουν -ουν From ησw οη the katharevousa Class ΙΙ verbs will be listed in our bui1d-ups in the same vay a8 they are 11sted 1η some d1ctionar1es, that 1s to say: ν ι,κω (-άω),.&εωρω (-έω), δηλω (-δω) etc. 1t should be noted that the -ω ( -δω) verbs do not occur in modem katharevousa very often. ~~~~_~!~! Verb: Katharevousa Forms. 'lhe regular katharevousa verbs are conjugated in accordance w1th the illustrat1ve paradi~ g1ven in the fo11owing charts. Examples selected for these charts are: ~!~_!_Y~::~~:. κα'&αρ(ζω (κα-&αρ(σω) 'to clean' Class ΙΙ Verbs: a) νι,κω (-άω) (νι,κησω) 'to win' b).&εωρω(-έω} ('&εωρησω) 'to cons1der' c) δηλω (-δω) ( δηλώσω) 'to declare' 537

17 G REEK BASIC COURSE UNIT 51 Class ΠΙ Verbs: 1 ) derived froin Class Ι κα.&αρίζομαι (κα.&αρισ.&ω) 'to be cleaned' 2) derived from Class ΙΙ a) νικωμαι (νικη.&ω) b).&εωρουμαι (.&εωρη.&ω) c) δηλουμαι (δηλω.&ω) 'to be defeated l 'to be considered' Ito be declared l ~1θ following POr.nts should be noted: 1) The third person plural personal ending -ωσ ι/ -ουσ ι which is indicated in parentheses 1η our charts j 1s not used in the present day νar1ety ο! katharevόusa. It is j however j used in older texts j for exaπιple in the New Testament. 2) The kathomiloumeni Class ΙΙ verb forms in -ουσα (Cont.Past) j as well as Class ΠΙ forms in -ηκ- (Simple Past) and in -6μουνα (Cont.Past) are not used in katharevousa. 3) All katharevousa verbs, notwithstanding the number ο! their syllables, have a past tense augment both in the Simple and the Continuous Past forms. Ίhθ past tense augment will be discussed in detail in later units. l~) The conjugation patterns ο! -iλj( -αω) and-gj( -εω) Class ΙΙ verbs differ froll1 each other on]y in the tenses which are based οη the present tense stem; in tenses based οη the perfective stem they have ident1cal conjugation patterns. Present νικας Past ένίκησες.&εωρεις έ.&εωρησες 53β

18 .. '" ~ Ξ3 CHART ΟΝΕ Class Ι Verbs Present ~~E~=_~~~ί~~1;~ -~~~~~~~{~~~~ ~~E~=_~~~~ Cont. Past κα-θ-αρεζ-ω 4-ά./νά. κα-θ-αρεσ-ω -Θ-ά./νά. κα-θ-αρεζ-ω έ-κα-θ-άρισ-α έ-κα-&ά.ριζ-ον -εις -ης -ης -ες -ες -ει -η -η -ε -ε ~ rjj ~ ;:J ο u -ομεν -ετε -συν / -ουσ ι~ ν) -ωμεν -ητε -ουν/-ωσι(ν) -ωμεν -ητε -ουν/ -ωσι (ν) -αμεν '-ατε -αν -ομεν -ετε -ον u-rjj < >Q ~ ~ ~ ~ '" κα-θ-αρεζ-ομαι C1ass ΠΙ Verbs Passive Voice οί C1ass Ι verbs and Midd1e Voice verbs. 1ά./νά κα-θ-αρισ-θ--ω -Θ-ά./νά. κα-θ-αρεζ-ωμαι έ-κα-θ-αρεσ-θ--ην έ-κα-θ-αριζ-όμην σ '" -εσαι -ης -ησαι -ης -εσο -εται -η -ηται -η -ετο -6με-Θ-α -ωμεν -ώμε-θ-α -ημεν -όμε{\-α -εσ-θ-ε -ητε -ησ-θ-ε -ητε -εσ-θ-ε -οντα ι -ουν/-ωσι(ν) -ωνται -ησαν -οντο

19 .. ΙΛ... Η CHART 'ΝΟ Class Π Verbs in -ω (-αω) Present ~~E~~_~~~i~~~J ~~!:.~!=-i~~~j ~~E~~_~~~! Cont. Past νικ-ω.fία/να νικησ-ω.fία/να νικ-ω έ-ν(κησ-α,, ε-νικ-ων -ας -ης -ας -ες -ας ~ ιfj ι:ι:: ::J Ο u u -ιfj -< >:Q -α -ωμεν -ατε -αν/-ωσι(ν) -η -ιύμεν -ητε -ουνί-ωσι(ν) -α -ωμεν -ατε -αν/ -ωσι (ν) -ε -αμεν -ατε -αν -α -ωμεν -ατε -ων ο ~ ~ ~ ~ ι:ι:: '" νικ-ωμαι Class ΠΙ Verbs Passive Voice οι Class ΙΙ verbs in -ω (-αω) -&α/να νιkη.fί-ω.fία/να νικ-ωμαι έ-νιkη.fί-ην έ-νικ-ώμην -ασαι -ης -ασαι -ης -ασο -αται -η -αται -η -ατο -ώμε-&α -ωμεν -ώμε.fία -ημεν -ωμε.fία -ασ-&ε -ητε -ασ.fίε -ητε -ασ-&ε -ωνται -ουν/ -ωσι ( ν) -ωντα ι -ησαν -ωντο

20 .. \l\ Ε-< h CHART THnEE Class ΙΙ Verbs in -ω (-έω) Cont. Fast Present ~~Ξ!~_~~~ί~~~~ ~~!~~~~ί~1!~~ ~~E!~_~~~~ &εωρ-ω -&&/v& -&εωρσ-ω -&ά./ν& -&εωρ-ω έ--&εωρησ-α έ--&εωρ-ονν -εις -ης -ης -ες -εις... -ει -η -η -ε -ει CfJ ι:ι::: -ουμεν -ωμεν -ωμεν -αμεν -ουμεν :::::ι ο -ειτε -ητε -ητε -ατε -ει1iε U U... -συν ι-ουσι (v) -ουν/-ωσι(ν) -ουν/-ωσι(ν) -αν -συν CfJ -<.; ι:q \l\ ::οι: ~I Class ΙΙΙ Verbs Passive Voice ο! Class ΙΙ verbs in -ω (έω) -&εωρ-ουμαι -&(1./ ν& -&εωρη-&-ω -&&/ν& -&εωρ-ωμαι έ--&εωρ-&-ην έ--&εωρ-ούμην -εϊσαι -ης -ησαι -ης -εϊσο -εϊται -η -ηται -η -ειτο -ονμε-&α -ωμεν -ωμε-&α -ημεν -ούμε-&α -εϊσ-θε -ητε -ησ-&ε -ητε -εϊσ-&ε -ουντα ι -ουν/-ωσι(ν) -ωνται -ησαν -ουντο

21 .. V\ E-t ~ CHART FOUR Class ΙΙ Verbs in -ω (-δω) Present ~~E~~_~~~f~~~J S<2~~~~~:.f~~~J. ~~E~~_~~~~ Cont. Past δηλ-ω.f}a/va. δηλωσ-ω.f}a/va. δηλ-ω έ-δηλωσ-α έ-δηλ-ουν -οις -ης -οις -ες -ους..,;ι cfj ι:ι:: ;:J ο u u cfj -< ~ ::ι:..,;ι..,;ι ι:ι:: c;i -οι -η -οι -ε -ουμεν -ωμεν -ωμεν -αμεν -ουτε -ητε -ωτε -ατε -ουν / -ουσι ( ν) -ουν/-ωσι (ν) -ουν/ -ωσι (ν) -αν Class ΠΙ Verbs Passive Voice of Class ΙΙ verbs in -ω (-δω) -ου -ουμεν -ουτε -συν ~ ΙΙΊ δηλ-ουμαι.f}a/va. δηλω&-ω.f}a/va. δηλ-ωμαι έ-δηλw.&-ην έ-δηλ-ούμην -ουσαι -ης -ωσαι -ης -ουοο -ουται -η -ωται -η -ουτο -ούμε.f}α -ωμεν -ωμε.f}α -ημεν -ούμε.f}α -ouo.f}e -ητε -Wo.f} ε -ητε -ouo.f}e -ουνται -ουν/ -ωσι (ν) -ωνται -ησαν -ου ντο

22 υνιτ $, ~~~~_2!:.~ Verb: ΚBtharevousa fonns ο! verbs: 'be' and 'have' ) Verb 'be' Present είμαι είσαι ειναι ε'ιμε-&α είσ-&ε ει'ναι ) Verb 'have' Present ~xω εχεις Past ημην ~σo ~τo ημε-&α ~σ-&ε ~σαν Past είχ ον είχες ~xει είχε " εχομεν ειχομεν " εχ ετε ειχετε " ~xoυν/ -εχοσι ( ν) ειχ ον Granunatical Drills C1ιange the follσwing sentences fram 'dh:urιotiki' to 'katherevόusa'. οι 'Αμερικανοί νικσανε τούς Γερμανούς στόν πόλεμο. τά περι,σσότερα αύτοκίνητα της πρεσβείας τά ώδηγουσαν 'Έλληνες όδηγοί. Ό πατέρας σας έκφράσ-&ηκε πολύ &σχημα γιά τόν φίλο μας. 'Αποφασίσαμε νά ταξιδέψουμε στό έξωτερικό. Νομίζαμε οτι ~ταν ξένοι. Μά-&αμε έλληνικά στην 'Αμερικ. Αύτός ό φοιτητς διαφωνουσε πάντα μέ τόν κα-&ηγητη του. Διάβαζε πολλά βιβλία γιά τόν πόλεμο. 'Επαναλάμβανε πάντα τν Ίδια φράσι. Λάβαιναν πολλά χρματα άπό τό έξωτερικό. Νοικιάσανε ενα πολύ ώραιο διαμέρισμα τεσσάρων δωματίων. $43

23 UJUT :" τό παγκράτιο περιλάμβανε μόνο δύο άγωνισματα. Παντρεύτηκε την κόρη του Ύιατρου. Πιστεύαμε ΟΤΙ δέν &ά γυρισετε στην 'Ελλάδα. Δέν ζερανε τι νά κάνουν γιά να μας έξυπηρετησουν. τα μα&ηματα έλληνικων ~α ξαναρχισουν τόν Σεπτέμβριο. οι ΊταλοΙ νικ~ηκαν στόν Β'Παγκόσμιο Πόλεμο άπό τούς 'Έλληνες. Αύτές οι γυναlκες φoβη~ηκανε πολύ μόλις άκούσανε τις φωνές. Οϊ έκλογές σ'αύτην την χώρα άναβλη~ηκανε γιά τόν αλλο χρόνο. 'Όλα τά βιβλια αύτου του συγγραφέα μεταφραστηκανε στά άγγλικα. Αύτός με~αχειρσ8ηκε ολα του τα μέσα για να τούς πειση. ΠρΙν ενα χρόνο έργαζόμουνα στην 'Ε&νικ Τράπεζα. 'Έλεγε οτι χρειαζότανε για τό ταξιδι του πολλά λεφτά. 544

24 G REEK BASIC COURSE Unit SZ Basic Dialogue Α tδρύομαl (ίδρυ~ω) to be foωxied βασlλlχός, -η, -6ν royal ό οίκος hoube Μηπως ξερετε, στρατηγε μου, π6τε Ιδρύ~η ό ΈλληνLχός ΒασLλLκ6ς Οίκος; General, do you by a:r.w chance knoίl the Greek Rσ,yal HOUBe ί1as foωxied~ ί1hen Β βασlλεια reign πεντηκοντα τ6 ~τoς 1863 ύπ6 του ΒασLλεως ΓεωργΙου fifty In the year 1863 by King George the First, του Α'του όποιου βασlλεια δlηρκησεν πεντηκοντα ~τη, ί1hose reign lasted for fi.fty year~ which are considered the happiest τα όποια ~εωροϋνταl ώς εύτυχεστερα περιοδος της Νέας ΈλληνLκης '1 period ο! modern Greek History. στοριας. δυναστεια dynasty This dynasty has giνεη to Greece s:ix kings Ή δυναστεια αύτη εχεl δώσεl μεχρl crnμερον είς την Έλλάδα εξl βασlλεις. ΒΟ far. τ6ν ΓεώΡΎLον τ6ν Α', τ6ν Κωνσταντινον, τ6ν Άλεξανδρον, τ6ν ΓεώργLον τ6ν Β', oeorge the First, Constantine, Alexander, Oeoree the Second, Paul and Constantine. τ6ν Παυλον και τ6ν Κωνσταντίνον. Α 545

25 G REEK BASIC COURSE UNIT $2 Α έκλεγω (έκλεξω) to choose τ6 οικ6c1ημοv coat ο! anns ΙC1χύς ( ΙC1χύο ς) Δεν ~τo δ ΒαC1ιλεύς Γεώργιος ό Α', δ όποίος έξελεξε δια τ6 βαc1ιλικόv strength, power, forcc Wasn't it King George the Fϊrst who chose for the Greek Royal coat ο! anns the motto ο Ικ6C1ημοv τν φρ6:c1ιv, ΊC1χύς μου ('phrase') 'ΜΥ strength lies in the lovθ άγαπη του λαου ί' ο! the peοριe'ί Β πtc1τις (-εως) C1υvταγματικός, -, -6v τ6 δικαιωμα (-ατος) άπερι6ριc1τος, -ος, -ov ΜάλΙC1τα, δι6τι ειχε βα~εταν Kα~ άπερι6ριc1τοv πtc1τιv εις τά συνταγματικά δικαιώματα του έλληνικου λαου. faith, belief, credit, fidelity constitutional right, privilege unlimited Yes, because his faith in the Constitutional rights ο! the Greek people was deep and 11mitless. Α άποβιω (άποβιώc1ω) to die, expire Πότε άπεβtωc1εv ό ΒαC1ιλεύς Γεώργιος; When did King George die? Β άπο~vc1κω (άπo~άνω) φυc1ιολογικός, -, -όν ΔυC1τυχως αύτ6ς ό βαc1ιλεύς δεν άπέ~ανε άπ6 φυc1ιολογικ6v ~6:νατoν. δολοφονουμαι (δoλoφoνη~ω) φανατικ6ς, -, -6v Βούλγαρος, -α ό πράκτωρ (-ορος) Έδoλoφoν~η, ώς ΠΙC1τεύεται, ύπ6 ένός to die, pass away physiological; normal Unfortunately this king didn't die a natural death. to be assassinated fanatical Bulgarian agent He was assassinated in it is believed, 546

26 υνιτ 52 φανατικου Βουλγάρου πράκτορος τό 1913, εις την Θεσσαλονίκην. by a fanatica1 Bulgarian agent, in Thessa1oniki. Α διαδέχομαι (διαδεx~ω) to succeed ό ~ρόνoς throne Ποιος βασιλεύς διεδεx~η τόν Γεωργιον Which king succeeded King George (οη the εις τόνέλληνικόν Θρόνον; Greek Throne)'2 Β πρωτότοκος first-born ό υιός son φυσικω τω λόγω ", Ό Βασιλεύς Κωνσταντινος, ό όποιος for that reason Κing Constantine, who was the first Βοη ο! το πρωτότοκος υιός του Γεωργίου (King) George and natural1y ~or that καί φυσικψ τψ λόγψ διάδοχος του reason the successor to the Greek Throne. Έλληνικου ό Θρόνου. στρατηλάτης military hero έπανειλημμένως νικηφόρος, -ος, -ον έκστρατεία repeatedj.y victorious campaign ΕΙς τό σημειο αύτό ~ά πρεπη να σας πω At this point Ι must te11 you that King οτι ό Βασιλεύς Κωνσταντινος ηταν Constantine was a great military hero who ('and') repeatedj.y 100 the Greek Army in victoriou5 campaigns. ενας μεγάλος στρατηλάτης καί έπανειλημμένως ώδηγησε τόν έλληνικόν στρατόν εις νικηφόρους έκστρατείας. Α σοβαρός, -άι-, -όν seriou5 προκύπτω (προκύψω) to emerge, result,arise, appear ΠαρΌλα αύτα ομως πρoέ~υψαν ao~apat διαφωνίαι μεταξύ αύτου καί του However,in spite of all this, serious disagreements emer~oo between him and the 547

27 υνιτ S2 lιρω-&υπουργου Έλευ-θ-ερΙου Βεν ιζέλου Prime minister Eleftherios Venizelos οη έπι έξωτερικων ζητημάτων. Β questions ο! questions ι ). foreign policy ('on foreign λυπηρός, -ά, -όν -sad καταλγω (καταλξω) to end in, to terminate άπομάκρυνσις (-εως) ΝαΙ ειναι λυπηρόν, διότι αϊ διαφωνιαι removal Yes t it is sad,becaube those disagreements αύται κατέληξαν τελικως είς τν final1y ended in the removal ο! King Constantine from the Greek Throne. άπομάκρυνσιν του Βασιλέως ΚωνσταντΙνου έκ του Έλληνικου Θρόνου. τό δημοψφισμα (-ατος) plebiscite, referendum τό δημοψφισμα ομως τό όποίον εγινε τό ετος 1920 τόν εφερε πάλι είς τν Bιιt the plebiscite that took place in 1920 brought him back to Greece. Έλλάδα. Α μεσολαβω (μεσολαβσω) to intervene, to mediate Μικρασιατικός, -, -όν Asia Minor (adj.) καταστροφ catastrophe Άλλά εμεινε, ~ν δέν κάνω λά-θ-ος, μόνο δύο χρόνια περισσότερο, διότι έν τω But, if Ι 1m not mistaken, he stayed onj.y for two more years, because in the μεταξύ έμεσολαβησε Μικρασιατικ meantime the Asia. Minor campaign and έκστρατεια και καταστροφ έπαναστατικός, -, -όν disaster took place (Iintervened Ι). revolutionary έξοριζω (έξορισω) to banish, exile, deport ~ττα defeat καί έπαναστατικ κυβέρνησις του And the revolutionary government ο! Gonatas Γονατα τόν έξώρισε ώς ύπεύ-θ-υνον exiled him for being responsible for the διά τν ητταν τουέλληνικου Στρατου. defeat ο! the Greek Arrny. 548

28 υνιτ 52 Β ΠLκραμενος, -η, -ο(ν) grieved. sad. bitter Πολύ σωστά και ετσl ό Στρατηλάτης ΒασLλεύς άπε~ανε ΠLκραμενος εις You ι re νεη right and δο this victorious King died ernbittered :ln Falermo.Sici1y. τ6 Παλερμον της ΣLκελΙας. affiliated glorious. famous Balkan His name however is affiliated with οηθ ο! the most glorious periods in the history ο! the Greek Nation the period ο! the Balkan wars. συνδεδεμένος, -η, -ον fνδοξος, -ος, -ον ΒαΛκανLκ6ς, -η, -6ν ΤΌνομά του ομως είναl συνδεδεμενον μέ μια άπ6 τας πλέον ένδ6ξους έποχας της ΙστορΙας του ΈλληνLκου "Ε&νους, την έποχην των ΒαλκανLκων πολέμιι.ιν. Narrative μεγαλεl6της (-ητος) συμμεριζομαl (συμμερlσ~ω) έξορια ενοπλος, -ος, -ον έκλέξας, -ασα, -αν τ6 οπλον νυμφεύομαl (νυμφευ~ω) ό γαμος γεννωμαl (γεννη~ω) τ6 τεκνον φασlστlκ6ς, -η, -6ν έπι~εσlς (-εως) τ6 έπlτελεlον τ6 μέτωπον καταληψlς (-εως) majesty to share exile armed οηθ who has chosen weapon; branch of the service to be married marriage to be born chi1d fascist attack; application staff front. forehead occupation. capture καταφεύγω (καταφύγω) to take refuge in 549

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/ 29 Στοιχεία oρθογραφίας (Spelling tips) The dficulties in spelling of words which sound the same can be greatly reduced one follows some simple basic rules. Spelling can be made easier through grammar.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα