ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ"

Transcript

1 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα ησλ ζπληεξεηηθώλ θαη θηιειεύζεξσλ θπβεξλήζεσλ. ην ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ε θαηάζηαζε δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηελ επηθξαηνύζα θπβέξλεζε. Από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη κέρξη ην 1937, πνπ ηδξύζεθε ν ΟΔΒ (Οξγαληζκόο Δθδόζεσλ ρνιηθώλ Βηβιίσλ) από ηνλ Ησάλλε Μεηαμά, ζπγθξνύνληαη δύν πνιηηηθέο γηα ην ζρνιηθό βηβιίν: ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ θαη ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ. Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη κε δήηεκα ηεο γιώζζαο. Σν γισζζηθό δήηεκα, πνπ θαηέζηε ζρεδόλ γεγνλόο πνιηηηθό, μεηπιίγεηαη κέζα από ηηο ζειίδεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αλαγλσζηηθώλ. Άιινηε ζηε δεκνηηθή θαη άιινηε ζηελ θαζαξεύνπζα βιέπνπκε ην ίδην βηβιίν λα κεηακνξθώλεηαη θαη λα αιιάδεη αλάινγα κε ην πνιηηηθό θόκκα πνπ είλαη ζηελ εμνπζία. Σν 1917 είλαη έλαο ρξόλνο ζηαζκόο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε ρώξα καο. Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ ιακβάλεη κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ ζα αιιάμνπλ ην ηνπίν ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. Μαδί ηνπ είλαη ν Γιελόο ν νπνίνο δηνξίδεηαη πξόεδξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη γεληθόο Γξακκαηέαο Παηδείαο. Οη ζέζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε απηόλ θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεικνύδν θαη Σξηαληαθπιιίδε λα πξνβνύλ ζε κεηαξξύζκηζε νιόθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. ηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 1917 κε ην Ν.Γ./2585 «πεξί δηδαθηηθώλ βηβιίσλ» κε εηζήγεζε ηνπ Γιελνύ ζεζκνζεηείηαη ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιώζζαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν θαη λνκνζεηνύληαη κηα ζεηξά κέηξσλ. Σόηε θπθινθνξνύλ λέα αλαγλσζηηθά, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην «Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην» (Γ. Αλδξεάδεο, Α. Γεικνύδνο, Π. Νηξβάλαο, Ε. Παπαλησλίνπ, Μ. Σξηαληαθπιιίδεο θαη εηθνλνγξάθεζε Κ. Μαιέα), «Σα Ψειά Βνπλά» (Ε. Παπαλησλίνπ), «Η Παηξίδα καο» (Α. Καξθαβίηζα & Δ. Παπακηραήι). Σα βηβιία απηά, κέρξη ζήκεξα, ζεσξνύληαη ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ από θάζε άπνςε. Πξώηε θνξά ζπλεξγάζηεθαλ παηδαγσγνί, δάζθαινη, ινγνηέρλεο, γισζζνιόγνη, δσγξάθνη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ βηβιία πνπ κηιάλε ζηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ. Δίλαη βηβιία πνπ απνθεύγνπλ επηηέινπο ηνλ άκεζν δηδαθηηζκό, ην ζηόκθν θαη ηελ εζηθνινγία θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηελ ειηθία ησλ παηδηώλ ζηα νπνία απεπζύλνληαη. Οη θνηλόο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ζρνιηθώλ βηβιίσλ γηα ηελ παίδεπζε ελόο νιόπιεπξα θαιιηεξγεκέλνπ αηόκνπ. Ο Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο κεηαθέξεη ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ ζηελ Διιάδα θαη ν Εαραξίαο Παπαλησλίνπ κεηαθέξεη ην πλεύκα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, όπσο είρε δηακνξθσζεί ζηε Γεξκαλία. Ο Σξηαληαθπιιίδεο επεμεξγάζηεθε όια ηα βηβιία ώζηε λα έρνπλ εληαίν γισζζηθό ηύπν κε απνηέιεζκα ε δεκνηηθή γιώζζα λα είλαη άκεζε θαη λα κηιάεη ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηώλ (Καληαξηδή, 2002β: 286). ηα «Ψειά Βνπλά» ε εηθνλνγξάθεζε γίλεηαη κε εηθόλεο ηνπ Ρνύκπνπ θαη ζθίηζα ηνπ Παπαλησλίνπ. Ο αθαδεκατζκόο ππνρσξεί, θαη εηζάγνληαη λέα ζηνηρεία όπνπ ην ζπάζηκν ηεο θόξκαο, ε θηλεηηθόηεηα, ε δσηηθόηεηα θαη ην ρηνύκνξ ηνπ Παπαλησλίνπ δεκηνπξγνύλ εηθόλεο ηαηξηαζηέο ζηνλ ςπρνπλεπκαηηθό θόζκν ηνπ παηδηνύ. Άιια πνιύ ζεκαληηθά νλόκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε

2 ησλ βηβιίσλ απηήλ ηελ επνρή Κεθαιιελόο, ν Βπδάληηνο. είλαη ν Λύηξαο, ν Γεξαιήο, ν Γεκεηξηάδεο, ν Ζ αιιαγή ζην πνιηηηθό ζθεληθό ην 1920 αλαθόπηεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα. Οη εθινγέο δίλνπλ ηε λίθε ζηα αληηβεληδειηθά θόκκαηα. Ο αληίθηππνο ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο. Ζ πεξίνδνο από ην 1920 έσο ην 1928 είλαη κηα πεξίνδνο κεγάιεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ε νπνία βεβαίσο επεξεάδεη θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. Πξαμηθόπεκαηα, θξίζεηο, 34 θπβεξλήζεηο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο αιιάδνπλ 25 ππνπξγνί θαη βαζηθό κέιεκα ηνπο είλαη λα αλαηξέζνπλ ηνπο λόκνπο ηνπ πξνεγνύκελνπ. Ζ γισζζνεθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, ην πην ζεκαληηθό έξγν ηεο ηξηεηίαο , ζα ζεσξεζεί έξγν «πξαμηθνπεκαηηθό». Ζ λέα θπβέξλεζε ζα αλαζέζεη ζε «επηηξνπεία» ηελ εμέηαζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθειιαξόπνπινο, θηαο, Δμαξρόπνπινο, Μηραιόπνπινο, Μεγαξεύο, αθνύ κειέηεζαλ ηα αλαγλσζηηθά, ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν ιεπηνκεξή έθζεζε πνπ θαηαιήγεη αλάκεζα ζηα άιια θαη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: «Να εθβιεζώζη πάξαπηα εθ ησλ ζρνιείσλ θαη θαώζη ηαο ζπκθώλσο πξνο ηνπο λόκνπο εθείλνπο ζπληαρζέληα θαη ζήκεξνλ ελ ρξήζεη ππάξρνληα αλαγλσζηηθά βηβιία σο έξγν ςεύδνπο θαη θαθνβνύινπ πξνζέζεσο» (Καληαξηδή, 1994β: 46). Ζ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο από ην ζηξαηεγό Πάγθαιν θαη ε επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκό θαη ζην θαζεζηώο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. Νένο λόκνο γηα ην θαζεζηώο ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ζηηο 5 Μαΐνπ ηνπ 1926 «πεξί ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ηεο δεκνηηθήο εθπαηδεύζεσο». Ζ έγθξηζε ηώξα ηζρύεη γηα κηα ηξηεηία θαη ηα βηβιία πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή λα κελ πεξηιακβάλνπλ νηηδήπνηε αληίζεην πξνο ηε ζξεζθεία, ηελ παηξίδα, ην πνιίηεπκα θαη ηα ρξεζηά ήζε. Γελ επηηξέπεηαη ε έγθξηζε πέξαλ ησλ δύν αλαγλσζηηθώλ γηα θάζε ηάμε. Γηα ηηο ηάμεηο Δ θαη Σ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ηεο Καηλήο Γηαζήθεο (έθδνζε Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ) θαη Δγρεηξίδην ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα ζπνπδαηόηεξα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. Ωο γιώζζα ησλ βηβιίσλ νξίδεηαη ε ησλ εθεκεξίδσλ. Ζ δηθηαηνξία Κνλδύιε, ε νπνία δηαδέρζεθε ηε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ θαηαξγεί ην αλσηέξσ δηάηαγκα, επαλαθέξεη ζε ηζρύ ην λόκν 1332 θαη εγθξίλεη ζηελ θξίζε ησλ βηβιίσλ πνπ αθνινπζεί ην 1927, όια ηα βηβιία πνπ ππνβιήζεθαλ, ζπλνιηθά 42 (Λέθαο 1942: 355). Αλάκεζα ζε απηά είλαη: 1. Κ. Γειεπέηξνπ, Αιθαβεηάξην, «Ο κηθξόο ζπνπξγίηεο» (εηθ. Πεξβνιαξάθεο). 2. Α. Καξθαβίηζαο & Δ. Παπακηραήι, Αλαγλσζηηθό Γ ηάμεο «Η παηξίδα καο»(εηθ. Δ. Καδάλεο). 3. Η. πθώθεο θαη Κ. Παζαγηάλλεο, Αλαγλσζηηθό Γ ηάμεο, «Σν Διιελόπνπιν» (εηθ. Π. Ρνύκπνο). 4. Γ. Ξελόπνπινο, Α. Κνπξηίδεο & Γ. Κνληδάξεο, Αλαγλσζηηθό Δ ηάμεο, «Ο πύξγνο ηνπ Βνζπόξνπ» (εηθ. Α. Βώηηεο). 5. Γ. Καδαληδάθε, Αλαγλσζηηθό Σ ηάμεο, «Η Μεγάιε Διιάο» (θαζαξεπνύζεο) (εηθ. Γ. ηγάιαο).

3 ην πεξηερόκελν ησλ βηβιίσλ εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ν έληνλνο δηδαθηηζκόο θαη ν εζνπιαζηηθόο ραξαθηήξαο. Ζ θύξηα ζεκαηνινγία ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ην γλσζηό ηξίπηπρν Παηξίο-Θξεζθεία-Οηθνγέλεηα. ε γεληθέο γξακκέο ε εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο πνπ απηή ηελ πεξίνδν έρεη εζνγξαθηθό πεξηερόκελν θαη βαζίδεηαη ζηελ αηζζεηηθή ηεο αθαδεκατθήο παξάδνζεο ρσξίο λα κπνξεί λα δερζεί ηηο επηξξνέο ησλ λέσλ ξεπκάησλ πνπ έξρνληαη από ηελ Δπξώπε. ηα αιθαβεηάξηα ε εηθνλνγξάθεζε είλαη πεξηζζόηεξν πξνζεγκέλε θαη πινύζηα εμππεξεηώληαο δηηηό ζηόρν: ππνβνεζά ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ. Δκθαλίδεηαη ε έγρξσκε εηθνλνγξάθεζε. Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο, βέβαηα, ε έγρξσκε εηθόλα πεξηνξίδεηαη ζην πξώην 16ζέιηδν θαη κεηά αθνινπζεί αζπξόκαπξε εηθνλνγξάθεζε. Ο Βώηηεο, ν Ρνύκπνο, ν Πεξβνιαξάθεο είλαη θάπνηνη από ηνπο δσγξάθνπο απηήο ηεο επνρήο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ απηήο ηεο πεξηόδνπ. Ζ δηθηαηνξία ηνπ Κνλδύιε παξαδίδεη ηελ εμνπζία ζε Οηθνπκεληθή Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαηίζεηαη ζην Θ. Νηθνινύδε, κέινο ηνπ ιατθνύ θόκκαηνο. Με ην λόκν 3438 ε δεκνηηθή γιώζζα επαλέξρεηαη ζε όιεο ηηο ηάμεηο κε ηελ ππνρξέσζε λα δηδάζθεηαη ε θαζαξεύνπζα ζηελ Δ θαη Σ ηάμε 3-4 ώξεο εβδνκαδηαίσο. Δπαλαθέξεηαη όκσο ην ζύζηεκα ζπγγξαθήο κε όξνπο θαζνξηζκέλνπο κε πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη γηα θάζε κάζεκα εγθξίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο βηβιίσλ. Σν πεξηερόκελν ησλ βηβιίσλ πξέπεη λα αληιεί ηα ζέκαηά ηνπ από ηνλ νηθνγελεηαθό, ζξεζθεπηηθό, θνηλσληθό θαη εζληθό βίν. Με ηνπο όξνπο απηνύο γίλεηαη ε ζπγγξαθή θαη ε θξίζε ησλ αλαγλσζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηελ ηξηεηία Σν ζύζηεκα ηεο έθδνζεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί κεγάια πξνβιήκαηα θαη έληνλν αληαγσληζκό, αζέκηην πνιιέο θνξέο, κεηαμύ ησλ εθδνηηθώλ νίθσλ πνπ δηαθηλνύλ ηα ζρνιηθά βηβιία. ηα κέζα ηνπ 1928 δηελεξγνύληαη εθινγέο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. Καξπόο ηεο θπβέξλεζεο απηήο είλαη ε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1929, ε νπνία είλαη θαη απηή έξγν ηνπ Βεληδέινπ. Ζ κεηαξξύζκηζε απηή, ε νπνία ζέηεη ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνύ ζρνιείνπ, βαζίδεηαη ζηα λνκνζρέδηα Γόληηθα (1929) θαη Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ (1930). Ζ κεηαξξύζκηζε απηή ζεζκνζεηεί ην ζρνιείν ην νπνίν ππήξρε κέρξη ην Ζ θαηεύζπλζε ηελ νπνία ζέηνπλ είλαη ζην ίδην πλεύκα κε ηα λνκνζρέδηα ηνπ 1913, θαη ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ , δειαδή γηα κηα εθπαίδεπζε ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 1. Γηα πξώηε θνξά ν ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ νξίδεηαη θαζαξά πξαθηηθόο θαη θνηλσληθόο 2. Πξνβιέπεηαη εμαεηέο δεκνηηθό θαη εμαεηήο κέζε εθπαίδεπζε, ππνρξεσηηθή κέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 ρξόλσλ Αθόκα πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε λπρηεξηλώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ θαη ε ίδξπζε ζρνιηθώλ θήπσλ. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν εθπνλνύληαη λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία νπζηαζηηθά είραλ παξακείλεη αλαιινίσηα από ην Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 1 «Μία ησλ κεγίζησλ ειιείςεσλ ηνπ παξ εκίλ θξαηνύληνο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ε εηο αθάληαζηνλ βαζκόλ θαιιηέξγεηα ησλ θελώλ ιόγσλ, ησλ πνκπσδώλ θξάζεσλ, ηεο αθνξήηνπ ινγνθνπίαο, ήηηο έζρε ηξνκεξόλ αληίθηππλ όρη κόλνλ επί ηεο κνξθώζεσο αιιά θαη επί ηνπ ήζνπο ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ». Βιέπε Γεκαξάο, Α. (1974). Η κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σόκνο 2. ( ). Αζήλα: Δθδνηηθή Δξκήο, ζει. 163, ηεθκήξην «θνπόο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ είλαη ε ζηνηρεηώδεο πξνπαξαζθεπή ησλ καζεηώλ δηα ηελ δσήλ θαη ε παξνρή εηο απηνύο ησλ απαξαηηήησλ πξνο κόξθσζηλ ρξεζηνύ πνιίηνπ ζηνηρείσλ». Ν «Πεξί ζηνηρεηώδνπο εθπαηδεύζεσο», ΦΔΚ 309, Α,

4 1929 είλαη ε κείσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ (αξραία θαη ιαηηληθά) κε απνηέιεζκα λα είλαη κεησκέλνο θαηά 12, 4% από ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηνπ 1914 (Σεξδήο 2008: 251). Γηα ηε γιώζζα πξνβιέπεηαη όηη θαη ζην λόκν 3438 ηνπ 1927, δειαδή δεκνηηθή ζηηο ηέζζεξηο πξώηεο ηάμεηο θαη θαζαξεύνπζα ζηηο δύν κεγαιύηεξεο 3. Με ηελ εηζήγεζε ηνπ ηόηε Τπνπξγνύ Γ. Παπαλδξένπ ςεθίδεηαη ν Νόκνο 5045 «πεξί ζρνιηθώλ βηβιίσλ». Ο Νόκνο απηόο είλαη ν πην ζεκαληηθόο ζηαζκόο κεηά ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1917 θαζώο πξνζπαζεί λα ιύζεη ην δήηεκα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. ύκθσλα κε ην Νόκν ηα βηβιία δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) ζηα δηδαθηηθά 2) ζηα βνεζήκαηα θαη 3) ζηα ειεύζεξα αλαγλώζκαηα. Σα δύν πξώηα θπθινθνξνύλ κεηά από έγθξηζε ελώ ε ηξίηε θαηεγνξία κεηά από ζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ ηζρύο ηεο έγθξηζεο νξίδεηαη γηα κηα πεληαεηία. Σα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνύ γξάθνληαη ζηε δεκνηηθή ελώ γηα ηελ Δ θαη Σ ηάμε κπνξεί λα εγθξηζνύλ θαη αλαγλσζηηθά ζηελ θαζαξεύνπζα γηα ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηώλ. Ζ ζπγγξαθή ηνπο γίλεηαη όρη κε πξνθήξπμε αιιά κε ειεύζεξε πξσηνβνπιία ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Γλσκνδνηηθνύ πκβνπιίνπ. Οη ύιινγνη Γηδαζθόλησλ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ. Πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο ν ύιινγνο ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε θαη εθζέηεη γξαπηώο ν θάζε εθπαηδεπηηθόο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ από ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ «εθινγήλ θαη κεηαξξύζκηζηλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, είλαη ζηνηρεία ιακβαλνκέλα ππ όςηλ δηα ηελ θξίζηλ ηνπ επδνθίκνπ ηεο ππεξεζίαο ησλ, σο θαη δηα ηελ πξόζιεςηλ απηώλ σο κειώλ ησλ θξηηηθώλ επηηξνπώλ». Πξνβιέπεηαη αθόκα ε ίδξπζε ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ ζε όια ηα ζρνιεία θαζώο θαη ζηα Γηδαζθαιεία. Οη βηβιηνζήθεο απηέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αγνξάδνπλ ηα εγθεθξηκέλα βηβιία δηδαθηηθά θαη βνεζεηηθά θαη λα εκπινπηίδνληαη κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ειεύζεξα αλαγλώζκαηα. Ο λένο λόκνο έρεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία, όπσο ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο θαη ζηηο έμη ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ, ηελ θαηάξγεζε ησλ πξνθεξύμεσλ, ηε ζέζπηζε ησλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ειεύζεξσλ αλαγλσζκάησλ, ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ έγθξηζεο από δέθα ζε πέληε ρξόληα θαη αθόκα ηελ πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα ηηζαζεύζεη ηελ πιεζσξηζηηθή παξαγσγή ζρνιηθώλ βηβιίσλ πνπ ζπρλά ιεηηνπξγνύζε ζε βάξνο ηεο πνηόηεηαο. ηελ νπζία ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ηείλεη πξνο ηελ ηδέα ηνπ πνιιαπινύ βηβιίνπ (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 2007: 91). 3 Σν δήηεκα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ απαζρνιεί έληνλα ηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν θαη απηό θαίλεηαη από ηα άξζξα ζην Γηδαζθαιηθό Βήκα «Μηα καηηά ζ όια ηα δηδαρηηθά βηβιία θαη εηδηθά γηα καο ζηα αλαγλσζηηθά ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ καο πείζεη, πσο ζην πξόβιεκα ηνπ δηδαρηηθνύ βηβιίνπ δε δόζεθε ε αλάινγε κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ πξνζνρή. Με ηε κεγαιύηεξε πξνρεηξόηεηα θ επηπνιαηόηεηα ζεξβίξνληαη ζηα παηδηά βηβιία ηέηνηα, πνπ ζαλ θαγεηά θαθνκαγεηξεκέλα θαη δπζθνινρώλεπηα ηαιαηπσξνύλ ην πλεπκαηηθό ζηνκάρη ηνπο Η επθνιία δε, πνπ κ απηή θέξλεηαη ε έγθξηζε βηβιίσλ, δεκηνύξγεζε έλα ζπγγξαθηθό νξγαζκό, πνπ πάεη λα καο θάκε όινπο ζπγγξαθείο βηβιίσλ, θαη ζεκηηνύο θαη αζεκίηνπο ζπλαζπηζκνύο, από ηε κηα γλσζηώλ θη αγλώζησλ ζπγγξαθέσλ κε γλσζηνύο ινγνηέρλαο, γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα βηβιία ηνπο κε θίξκα ινγνηερληθή, θη από ηελ άιιε ησλ ζπγγξαθηθώλ νκίισλ κ εθδνηηθνύο νίθνπο. Ο ηειεπηαίνο ζπλαζπηζκόο θάλεη επθνιώηεξε ηελ έγθξηζε βηβιίσλ ή γηα λα είκαζηε πεξηζζόηεξν κέζα ζηα πξάγκαηα, ε έγθξηζε ελόο βηβιίνπ γίλεηαη πξνβιεκαηηθή, αλ ππνβιεζή ην βηβιίν από ην ζπγγξαθέα ηνπ θη όρη από εθδνηηθό νίθν» Βιέπε Γηδαζθαιηθόλ Βήκα , Σα δηδαρηηθά βηβιία, Α θαη Γηδαζθαιηθόλ Βήκα , Σα Γηδαρηηθά Βηβιία, Β.

5 ηα βηβιία απηήο ηεο επνρήο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα εμήο: 1. Ρ. Ηκβξηώηε,, Γ. Γειεπέηξνο & Γ. Γνύθαο, Αλαγλσζηηθό Β ηάμεο, «Ο θόζκνο ηνπ παηδηνύ» (εηθ. Γ. ηέξεο). 2. Δ. Παπακηραήι, Γ. Βνπηπξάο, Αλαγλσζηηθό Β ηάμεο, «Σν ρξπζό κνπ ην βηβιίν». 3. Π. Γεκεηξάηνο, Αλαγλσζηηθό Γ ηάμεο, «Παηδηθά αλαγλώζκαηα» (εηθ. Β. Γεξκελήο). 4. Γ. Κνληνγηάλλε, Αλαγλσζηηθό Δ ηάμεο, «Ο Μσξηάο» 5. Π. Νηξβάλαο, Γ. Εήζεο, Γ. Γακαζθελόο, Αλαγλσζηηθό Δ ηάμεο, «Σαμίδηα», (θαζαξεπνύζεο). Μεηά από έλαλ αηώλα ζύγθξνπζεο θαη ελαιιαγήο ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ θαη ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ θαζηεξώλεηαη κε ην Νόκν 952/1937 «Πεξί ηδξύζεσο νξγαληζκνύ πξνο έθδνζηλ ζρνιηθώλ θιπ βηβιίσλ» ε πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ θαζώο ην βηβιίν αλαγλσξίδεηαη σο έλα ηζρπξό κέζν ηδενινγηθνύ ειέγρνπ. Απηό αλαγλσξίδεηαη πιένλ θαζαξά θαη ζηελ πξώηε έθδνζε ζρνιηθώλ βηβιίσλ από ηνλ ΟΔΒ θαζώο ηα βηβιία δηαλζίδνληαη κε πξνπαγαλδηζηηθά θείκελα γηα ηελ ΔΟΝ, ηελ 4 ε Απγνύζηνπ, ιόγνπο ηνπ Η. Μεηαμά ελώ ζηα εμώθπιια ησλ αλαγλσζηηθώλ θηγνπξάξνπλ νη κηθξνί θαιαγγίηεο. Σν 1947 θπθινθνξνύλ ηα βηβιία ηνπ 1939 αιιά ρσξίο ηα θείκελα πνπ είραλ αλαθνξέο ζην κεηαμηθό θαζεζηώο. ηα αλαγλσζηηθά απηά ε θαζαξεύνπζα εηζάγεηαη από ηελ Δ ηάμε. Σν 1954 εθδίδνληαη λέα αλαγλσζηηθά από ηα καθξνβηόηεξα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα αλαγλσζηηθά απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαιινίσηα κέρξη ην 1964, όηαλ κε ηε κεηαξξύζκηζε ηεο Έλσζεο Κέληξνπ έγηλαλ νη εμήο παξεκβάζεηο: 1) Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα θείκελα ηεο θαζαξεύνπζαο ζηηο Γ, Δ θαη Σ ηάμεηο κε άιια ζηε δεκνηηθή γιώζζα παξκέλα από πξνπνιεκηθά αλαγλσζηηθά θαη 2) ζε όια ηα αλαγλσζηηθά ε γιώζζα πξνζαξκόζηεθε ζύκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε. ηα αλαγλσζηηθά απηά πξνζηέζεθαλ θείκελα από παιαηόηεξα εγθεθξηκέλα αλαγλσζηηθά θαη αθαηξέζεθαλ όια ηα πξνπαγαλδηζηηθά θείκελα όπσο απηά ελαληίνλ Βνπιγάξσλ, Κηλέδσλ, ππέξ ηεο κνλαξρίαο θιπ. Σν ηξίπηπρν βέβαηα Θξεζθεία-Παηξίδα-Οηθνγέλεηα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Σν εξσηθό παξειζόλ θπξηαξρεί θαη θείκελα θαη εηθνλνγξάθεζε έρνπλ έληνλν ηδενινγηθό πεξηερόκελν. Ζ ζεκαηνινγία πνπ επηθξαηεί θαίλεηαη θαη από ηα πεξηερόκελα ησλ αλαγλσζηηθώλ θαη ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ όπνπ ηα θείκελα ρσξίδνληαη ζε θύθινπο (από ην ζξεζθεπηηθόλ βίνλ, από ηνλ εζληθόλ βίνλ, από ηνλ εζηθόλ θαη θνηλσληθόλ βίνλ, από ηνλ νηθνγελεηαθόλ βίνλ). Ζ πξαγκαηηθόηεηα, ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ηελ νπνία βηώλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο. Σν θαζήθνλ, θαζήθνλ ζξεζθεπηηθό, παηξησηηθό ή εζηθό, έρεη απόιπηε πξνηεξαηόηεηα θαη παξαγθσλίδεη όιεο ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. Μέζα από ηηο ζειίδεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ πξνβάιιεηαη ε εηθόλα ηνπ θαινύ παηδηνύ, ηεο επηπρηζκέλεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ελόηεηαο αληαλαθιώληαο έλαλ θόζκν όπνπ όια είλαη ηδαληθά θαη όκνξθα. Δπηθξαηεί έλα ππεξαπινπζηεπηηθό θαη κνλνδηάζηαην κνληέιν. ηελ εηθνλνγξάθεζε ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Γλσζηνί Έιιελεο δσγξάθνη θαη ραξάθηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε βηβιίσλ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν. Σν κάζεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ραξαθηηθήο ζηελ ηππνγξαθία θαη ηε δηαθόζκεζε ηνπ βηβιίνπ αξρίδεη λα δηδάζθεηαη ζηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ ην Καζνξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ Γηάλλε Κεθαιιελνύ, ν νπνίνο κεηά ην δηνξηζκό

6 ηνπ (1932) σο δηεπζπληήο ηεο ραξαθηηθήο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ, ζα δώζεη λέα δηάζηαζε ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θνηηεηέο ηνπ αζρνιήζεθαλ αξγόηεξα κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηνπ γπκλαζίνπ, εηθνλνγξαθώληαο ηηο ζειίδεο ηνπο κε ζρέδηα θαη πδαηνγξαθίεο θαη θξνληίδνληαο γηα ηε γεληθόηεξε αηζζεηηθή ηνπο (Κ. Γξακκαηόπνπινο, Β. Καηξάθε, Α. Σάζζνο, Γ. Μόξαιεο, Λ. Μνληεζάληνπ, Δ. Παπαδεκεηξίνπ, Γ. Βώηηεο, Κ. Θεηηαιόο, Σ. Καικνύρνο). Σα ζύγρξνλα βηβιία δηαθέξνπλ αηζζεηά ηόζν ζην πεξηερόκελν όζν θαη ζηελ αηζζεηηθή αληίιεςε. Ζ εηθνλνγξάθεζε είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην θείκελν θαη ην πεξηερόκελό ηνπο αληιεί ζέκαηα από ηε ζύγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Δθείλν πνπ θαίλεηαη όηη δελ αιιάδεη είλαη όηη ην ζρνιηθό βηβιίν, θαη όρη κόλν ζηελ Διιάδα, εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν κεηαθνξάο ηεο επίζεκεο ηδενινγίαο. Μέζσ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ κεηαδίδνληαη ζηνπο καζεηέο όρη κόλν γλώζεηο, αιιά θαη ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη όρη ηόζν ζηε γλσζηηθή όζν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πεξηνρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ε νπνία επεξεάδεη, ίζσο πεξηζζόηεξν από ηηο γλώζεηο, ηηο επηινγέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ. Ο θνηλσληθνπνηεηηθόο απηόο ραξαθηήξαο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαζηζηά αθόκα πην ζεκαληηθή ηε ζπνπδαηόηεηα ην ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Ζ κεγάιε ρξήζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, ηδηαίηεξα ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, όπσο ηεο Διιάδαο, όπνπ επηθξαηνύλ θιεηζηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, θαζηζηνύλ αθόκα πην βαξύλνπζα ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαζόινπ έσο ειάρηζηα απνκαθξύλνληαη από ηε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ αθνινπζώληαο πηζηά ην πεξηερόκελό ηνπο. Δηδηθά ζηε Διιάδα, πνπ ηα ζρνιηθά βηβιία παξέρνληαη δσξεάλ, ηείλνπλ λα ζεσξνύληαη θνηλσληθά αγαζά θαζώο κεηαθέξνπλ ηελ επίζεκε άπνςε, ε νπνία εληζρύεηαη από ην ζύζηεκα έγθξηζεο θαη παξαγσγήο ηνπο. Βηβιηνγξαθία Γεκαξάο, Α. (1974). Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σόκνο 2. ( ). Αζήλα: Δθδνηηθή Δξκήο Γεκαξάο, Α. (1985). Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σόκνο 1. ( ). Αζήλα: Δζηία Γεκαξάο, Α. (1987) (επηκ.). Σν Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην. Αζήλα: Δξκήο Καληαξηδή, Δ. (1994α). Ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ αλαγλσζηηθώλ βηβιίσλ, ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 75, 1ν κέξνο, Καληαξηδή, Δ. (1994β) Ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ αλαγλσζηηθώλ βηβιίσλ, ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 76, 2 ν κέξνο, Καληαξηδή, Δ. (1999). Ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ αιθαβεηαξίσλ. ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 101, Καληαξηδή, Δ. (2002α) Σν ζεκαηηθό πεξηερόκελν ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ αιθαβεηαξίσλ (1930 κέρξη ζήκεξα). ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 123, Καληαξηδή, Δ. (2002β) Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Δηθνλνγξάθεζεο ησλ Παηδηθώλ θαη ρνιηθώλ Βηβιίσλ. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε. Καληαξηδή, Δ. (2007). (επηκ.) Έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία: Σξεηο αηώλεο ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Θεζζαινλίθε: Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Θεζζαινλίθεο, 42 α Γεκήηξηα Καςάιεο, Α. & Υαξαιάκπνπο, Γ. (2008). ρνιηθά εγρεηξίδηα. Θεζκηθή εμέιημε θαη ζύγρξνλε πξνβιεκαηηθή. Αζήλα: Μεηαίρκην.

7 Λέθαο, Υ. (1942). Ιζηνξία ηεο Δθπαηδεύζεσο. Δλ Αζήλαηο: ΟΔΒ Σεξδήο, Ν. (2008). Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε: ηζηνξηθνθνηλσληνινγηθό πιαίζην θαη «κειέηεο» πεξίπησζεο. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε Γξ. Δπαγγειία Καληαξηδή Πξόεδξνο ΔΚΔΓΗΤ

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα