ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ"

Transcript

1 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα ησλ ζπληεξεηηθώλ θαη θηιειεύζεξσλ θπβεξλήζεσλ. ην ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ε θαηάζηαζε δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηελ επηθξαηνύζα θπβέξλεζε. Από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη κέρξη ην 1937, πνπ ηδξύζεθε ν ΟΔΒ (Οξγαληζκόο Δθδόζεσλ ρνιηθώλ Βηβιίσλ) από ηνλ Ησάλλε Μεηαμά, ζπγθξνύνληαη δύν πνιηηηθέο γηα ην ζρνιηθό βηβιίν: ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ θαη ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ. Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη κε δήηεκα ηεο γιώζζαο. Σν γισζζηθό δήηεκα, πνπ θαηέζηε ζρεδόλ γεγνλόο πνιηηηθό, μεηπιίγεηαη κέζα από ηηο ζειίδεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αλαγλσζηηθώλ. Άιινηε ζηε δεκνηηθή θαη άιινηε ζηελ θαζαξεύνπζα βιέπνπκε ην ίδην βηβιίν λα κεηακνξθώλεηαη θαη λα αιιάδεη αλάινγα κε ην πνιηηηθό θόκκα πνπ είλαη ζηελ εμνπζία. Σν 1917 είλαη έλαο ρξόλνο ζηαζκόο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε ρώξα καο. Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ ιακβάλεη κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ ζα αιιάμνπλ ην ηνπίν ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. Μαδί ηνπ είλαη ν Γιελόο ν νπνίνο δηνξίδεηαη πξόεδξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη γεληθόο Γξακκαηέαο Παηδείαο. Οη ζέζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε απηόλ θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεικνύδν θαη Σξηαληαθπιιίδε λα πξνβνύλ ζε κεηαξξύζκηζε νιόθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. ηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 1917 κε ην Ν.Γ./2585 «πεξί δηδαθηηθώλ βηβιίσλ» κε εηζήγεζε ηνπ Γιελνύ ζεζκνζεηείηαη ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιώζζαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν θαη λνκνζεηνύληαη κηα ζεηξά κέηξσλ. Σόηε θπθινθνξνύλ λέα αλαγλσζηηθά, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην «Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην» (Γ. Αλδξεάδεο, Α. Γεικνύδνο, Π. Νηξβάλαο, Ε. Παπαλησλίνπ, Μ. Σξηαληαθπιιίδεο θαη εηθνλνγξάθεζε Κ. Μαιέα), «Σα Ψειά Βνπλά» (Ε. Παπαλησλίνπ), «Η Παηξίδα καο» (Α. Καξθαβίηζα & Δ. Παπακηραήι). Σα βηβιία απηά, κέρξη ζήκεξα, ζεσξνύληαη ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ από θάζε άπνςε. Πξώηε θνξά ζπλεξγάζηεθαλ παηδαγσγνί, δάζθαινη, ινγνηέρλεο, γισζζνιόγνη, δσγξάθνη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ βηβιία πνπ κηιάλε ζηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ. Δίλαη βηβιία πνπ απνθεύγνπλ επηηέινπο ηνλ άκεζν δηδαθηηζκό, ην ζηόκθν θαη ηελ εζηθνινγία θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηελ ειηθία ησλ παηδηώλ ζηα νπνία απεπζύλνληαη. Οη θνηλόο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ζρνιηθώλ βηβιίσλ γηα ηελ παίδεπζε ελόο νιόπιεπξα θαιιηεξγεκέλνπ αηόκνπ. Ο Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο κεηαθέξεη ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ ζηελ Διιάδα θαη ν Εαραξίαο Παπαλησλίνπ κεηαθέξεη ην πλεύκα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, όπσο είρε δηακνξθσζεί ζηε Γεξκαλία. Ο Σξηαληαθπιιίδεο επεμεξγάζηεθε όια ηα βηβιία ώζηε λα έρνπλ εληαίν γισζζηθό ηύπν κε απνηέιεζκα ε δεκνηηθή γιώζζα λα είλαη άκεζε θαη λα κηιάεη ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηώλ (Καληαξηδή, 2002β: 286). ηα «Ψειά Βνπλά» ε εηθνλνγξάθεζε γίλεηαη κε εηθόλεο ηνπ Ρνύκπνπ θαη ζθίηζα ηνπ Παπαλησλίνπ. Ο αθαδεκατζκόο ππνρσξεί, θαη εηζάγνληαη λέα ζηνηρεία όπνπ ην ζπάζηκν ηεο θόξκαο, ε θηλεηηθόηεηα, ε δσηηθόηεηα θαη ην ρηνύκνξ ηνπ Παπαλησλίνπ δεκηνπξγνύλ εηθόλεο ηαηξηαζηέο ζηνλ ςπρνπλεπκαηηθό θόζκν ηνπ παηδηνύ. Άιια πνιύ ζεκαληηθά νλόκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε

2 ησλ βηβιίσλ απηήλ ηελ επνρή Κεθαιιελόο, ν Βπδάληηνο. είλαη ν Λύηξαο, ν Γεξαιήο, ν Γεκεηξηάδεο, ν Ζ αιιαγή ζην πνιηηηθό ζθεληθό ην 1920 αλαθόπηεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα. Οη εθινγέο δίλνπλ ηε λίθε ζηα αληηβεληδειηθά θόκκαηα. Ο αληίθηππνο ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο. Ζ πεξίνδνο από ην 1920 έσο ην 1928 είλαη κηα πεξίνδνο κεγάιεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ε νπνία βεβαίσο επεξεάδεη θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. Πξαμηθόπεκαηα, θξίζεηο, 34 θπβεξλήζεηο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο αιιάδνπλ 25 ππνπξγνί θαη βαζηθό κέιεκα ηνπο είλαη λα αλαηξέζνπλ ηνπο λόκνπο ηνπ πξνεγνύκελνπ. Ζ γισζζνεθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, ην πην ζεκαληηθό έξγν ηεο ηξηεηίαο , ζα ζεσξεζεί έξγν «πξαμηθνπεκαηηθό». Ζ λέα θπβέξλεζε ζα αλαζέζεη ζε «επηηξνπεία» ηελ εμέηαζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθειιαξόπνπινο, θηαο, Δμαξρόπνπινο, Μηραιόπνπινο, Μεγαξεύο, αθνύ κειέηεζαλ ηα αλαγλσζηηθά, ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν ιεπηνκεξή έθζεζε πνπ θαηαιήγεη αλάκεζα ζηα άιια θαη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: «Να εθβιεζώζη πάξαπηα εθ ησλ ζρνιείσλ θαη θαώζη ηαο ζπκθώλσο πξνο ηνπο λόκνπο εθείλνπο ζπληαρζέληα θαη ζήκεξνλ ελ ρξήζεη ππάξρνληα αλαγλσζηηθά βηβιία σο έξγν ςεύδνπο θαη θαθνβνύινπ πξνζέζεσο» (Καληαξηδή, 1994β: 46). Ζ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο από ην ζηξαηεγό Πάγθαιν θαη ε επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκό θαη ζην θαζεζηώο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. Νένο λόκνο γηα ην θαζεζηώο ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ζηηο 5 Μαΐνπ ηνπ 1926 «πεξί ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ηεο δεκνηηθήο εθπαηδεύζεσο». Ζ έγθξηζε ηώξα ηζρύεη γηα κηα ηξηεηία θαη ηα βηβιία πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή λα κελ πεξηιακβάλνπλ νηηδήπνηε αληίζεην πξνο ηε ζξεζθεία, ηελ παηξίδα, ην πνιίηεπκα θαη ηα ρξεζηά ήζε. Γελ επηηξέπεηαη ε έγθξηζε πέξαλ ησλ δύν αλαγλσζηηθώλ γηα θάζε ηάμε. Γηα ηηο ηάμεηο Δ θαη Σ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ηεο Καηλήο Γηαζήθεο (έθδνζε Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ) θαη Δγρεηξίδην ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα ζπνπδαηόηεξα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. Ωο γιώζζα ησλ βηβιίσλ νξίδεηαη ε ησλ εθεκεξίδσλ. Ζ δηθηαηνξία Κνλδύιε, ε νπνία δηαδέρζεθε ηε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ θαηαξγεί ην αλσηέξσ δηάηαγκα, επαλαθέξεη ζε ηζρύ ην λόκν 1332 θαη εγθξίλεη ζηελ θξίζε ησλ βηβιίσλ πνπ αθνινπζεί ην 1927, όια ηα βηβιία πνπ ππνβιήζεθαλ, ζπλνιηθά 42 (Λέθαο 1942: 355). Αλάκεζα ζε απηά είλαη: 1. Κ. Γειεπέηξνπ, Αιθαβεηάξην, «Ο κηθξόο ζπνπξγίηεο» (εηθ. Πεξβνιαξάθεο). 2. Α. Καξθαβίηζαο & Δ. Παπακηραήι, Αλαγλσζηηθό Γ ηάμεο «Η παηξίδα καο»(εηθ. Δ. Καδάλεο). 3. Η. πθώθεο θαη Κ. Παζαγηάλλεο, Αλαγλσζηηθό Γ ηάμεο, «Σν Διιελόπνπιν» (εηθ. Π. Ρνύκπνο). 4. Γ. Ξελόπνπινο, Α. Κνπξηίδεο & Γ. Κνληδάξεο, Αλαγλσζηηθό Δ ηάμεο, «Ο πύξγνο ηνπ Βνζπόξνπ» (εηθ. Α. Βώηηεο). 5. Γ. Καδαληδάθε, Αλαγλσζηηθό Σ ηάμεο, «Η Μεγάιε Διιάο» (θαζαξεπνύζεο) (εηθ. Γ. ηγάιαο).

3 ην πεξηερόκελν ησλ βηβιίσλ εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ν έληνλνο δηδαθηηζκόο θαη ν εζνπιαζηηθόο ραξαθηήξαο. Ζ θύξηα ζεκαηνινγία ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ην γλσζηό ηξίπηπρν Παηξίο-Θξεζθεία-Οηθνγέλεηα. ε γεληθέο γξακκέο ε εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο πνπ απηή ηελ πεξίνδν έρεη εζνγξαθηθό πεξηερόκελν θαη βαζίδεηαη ζηελ αηζζεηηθή ηεο αθαδεκατθήο παξάδνζεο ρσξίο λα κπνξεί λα δερζεί ηηο επηξξνέο ησλ λέσλ ξεπκάησλ πνπ έξρνληαη από ηελ Δπξώπε. ηα αιθαβεηάξηα ε εηθνλνγξάθεζε είλαη πεξηζζόηεξν πξνζεγκέλε θαη πινύζηα εμππεξεηώληαο δηηηό ζηόρν: ππνβνεζά ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ. Δκθαλίδεηαη ε έγρξσκε εηθνλνγξάθεζε. Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο, βέβαηα, ε έγρξσκε εηθόλα πεξηνξίδεηαη ζην πξώην 16ζέιηδν θαη κεηά αθνινπζεί αζπξόκαπξε εηθνλνγξάθεζε. Ο Βώηηεο, ν Ρνύκπνο, ν Πεξβνιαξάθεο είλαη θάπνηνη από ηνπο δσγξάθνπο απηήο ηεο επνρήο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ απηήο ηεο πεξηόδνπ. Ζ δηθηαηνξία ηνπ Κνλδύιε παξαδίδεη ηελ εμνπζία ζε Οηθνπκεληθή Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαηίζεηαη ζην Θ. Νηθνινύδε, κέινο ηνπ ιατθνύ θόκκαηνο. Με ην λόκν 3438 ε δεκνηηθή γιώζζα επαλέξρεηαη ζε όιεο ηηο ηάμεηο κε ηελ ππνρξέσζε λα δηδάζθεηαη ε θαζαξεύνπζα ζηελ Δ θαη Σ ηάμε 3-4 ώξεο εβδνκαδηαίσο. Δπαλαθέξεηαη όκσο ην ζύζηεκα ζπγγξαθήο κε όξνπο θαζνξηζκέλνπο κε πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη γηα θάζε κάζεκα εγθξίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο βηβιίσλ. Σν πεξηερόκελν ησλ βηβιίσλ πξέπεη λα αληιεί ηα ζέκαηά ηνπ από ηνλ νηθνγελεηαθό, ζξεζθεπηηθό, θνηλσληθό θαη εζληθό βίν. Με ηνπο όξνπο απηνύο γίλεηαη ε ζπγγξαθή θαη ε θξίζε ησλ αλαγλσζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηελ ηξηεηία Σν ζύζηεκα ηεο έθδνζεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί κεγάια πξνβιήκαηα θαη έληνλν αληαγσληζκό, αζέκηην πνιιέο θνξέο, κεηαμύ ησλ εθδνηηθώλ νίθσλ πνπ δηαθηλνύλ ηα ζρνιηθά βηβιία. ηα κέζα ηνπ 1928 δηελεξγνύληαη εθινγέο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. Καξπόο ηεο θπβέξλεζεο απηήο είλαη ε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1929, ε νπνία είλαη θαη απηή έξγν ηνπ Βεληδέινπ. Ζ κεηαξξύζκηζε απηή, ε νπνία ζέηεη ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνύ ζρνιείνπ, βαζίδεηαη ζηα λνκνζρέδηα Γόληηθα (1929) θαη Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ (1930). Ζ κεηαξξύζκηζε απηή ζεζκνζεηεί ην ζρνιείν ην νπνίν ππήξρε κέρξη ην Ζ θαηεύζπλζε ηελ νπνία ζέηνπλ είλαη ζην ίδην πλεύκα κε ηα λνκνζρέδηα ηνπ 1913, θαη ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ , δειαδή γηα κηα εθπαίδεπζε ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 1. Γηα πξώηε θνξά ν ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ νξίδεηαη θαζαξά πξαθηηθόο θαη θνηλσληθόο 2. Πξνβιέπεηαη εμαεηέο δεκνηηθό θαη εμαεηήο κέζε εθπαίδεπζε, ππνρξεσηηθή κέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 ρξόλσλ Αθόκα πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε λπρηεξηλώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ θαη ε ίδξπζε ζρνιηθώλ θήπσλ. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν εθπνλνύληαη λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία νπζηαζηηθά είραλ παξακείλεη αλαιινίσηα από ην Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 1 «Μία ησλ κεγίζησλ ειιείςεσλ ηνπ παξ εκίλ θξαηνύληνο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ε εηο αθάληαζηνλ βαζκόλ θαιιηέξγεηα ησλ θελώλ ιόγσλ, ησλ πνκπσδώλ θξάζεσλ, ηεο αθνξήηνπ ινγνθνπίαο, ήηηο έζρε ηξνκεξόλ αληίθηππλ όρη κόλνλ επί ηεο κνξθώζεσο αιιά θαη επί ηνπ ήζνπο ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ». Βιέπε Γεκαξάο, Α. (1974). Η κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σόκνο 2. ( ). Αζήλα: Δθδνηηθή Δξκήο, ζει. 163, ηεθκήξην «θνπόο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ είλαη ε ζηνηρεηώδεο πξνπαξαζθεπή ησλ καζεηώλ δηα ηελ δσήλ θαη ε παξνρή εηο απηνύο ησλ απαξαηηήησλ πξνο κόξθσζηλ ρξεζηνύ πνιίηνπ ζηνηρείσλ». Ν «Πεξί ζηνηρεηώδνπο εθπαηδεύζεσο», ΦΔΚ 309, Α,

4 1929 είλαη ε κείσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ (αξραία θαη ιαηηληθά) κε απνηέιεζκα λα είλαη κεησκέλνο θαηά 12, 4% από ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηνπ 1914 (Σεξδήο 2008: 251). Γηα ηε γιώζζα πξνβιέπεηαη όηη θαη ζην λόκν 3438 ηνπ 1927, δειαδή δεκνηηθή ζηηο ηέζζεξηο πξώηεο ηάμεηο θαη θαζαξεύνπζα ζηηο δύν κεγαιύηεξεο 3. Με ηελ εηζήγεζε ηνπ ηόηε Τπνπξγνύ Γ. Παπαλδξένπ ςεθίδεηαη ν Νόκνο 5045 «πεξί ζρνιηθώλ βηβιίσλ». Ο Νόκνο απηόο είλαη ν πην ζεκαληηθόο ζηαζκόο κεηά ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1917 θαζώο πξνζπαζεί λα ιύζεη ην δήηεκα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. ύκθσλα κε ην Νόκν ηα βηβιία δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) ζηα δηδαθηηθά 2) ζηα βνεζήκαηα θαη 3) ζηα ειεύζεξα αλαγλώζκαηα. Σα δύν πξώηα θπθινθνξνύλ κεηά από έγθξηζε ελώ ε ηξίηε θαηεγνξία κεηά από ζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ ηζρύο ηεο έγθξηζεο νξίδεηαη γηα κηα πεληαεηία. Σα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνύ γξάθνληαη ζηε δεκνηηθή ελώ γηα ηελ Δ θαη Σ ηάμε κπνξεί λα εγθξηζνύλ θαη αλαγλσζηηθά ζηελ θαζαξεύνπζα γηα ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηώλ. Ζ ζπγγξαθή ηνπο γίλεηαη όρη κε πξνθήξπμε αιιά κε ειεύζεξε πξσηνβνπιία ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Γλσκνδνηηθνύ πκβνπιίνπ. Οη ύιινγνη Γηδαζθόλησλ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ζα δηδαρζνύλ. Πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο ν ύιινγνο ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε θαη εθζέηεη γξαπηώο ν θάζε εθπαηδεπηηθόο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ από ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ «εθινγήλ θαη κεηαξξύζκηζηλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, είλαη ζηνηρεία ιακβαλνκέλα ππ όςηλ δηα ηελ θξίζηλ ηνπ επδνθίκνπ ηεο ππεξεζίαο ησλ, σο θαη δηα ηελ πξόζιεςηλ απηώλ σο κειώλ ησλ θξηηηθώλ επηηξνπώλ». Πξνβιέπεηαη αθόκα ε ίδξπζε ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ ζε όια ηα ζρνιεία θαζώο θαη ζηα Γηδαζθαιεία. Οη βηβιηνζήθεο απηέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αγνξάδνπλ ηα εγθεθξηκέλα βηβιία δηδαθηηθά θαη βνεζεηηθά θαη λα εκπινπηίδνληαη κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ειεύζεξα αλαγλώζκαηα. Ο λένο λόκνο έρεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία, όπσο ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο θαη ζηηο έμη ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ, ηελ θαηάξγεζε ησλ πξνθεξύμεσλ, ηε ζέζπηζε ησλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ειεύζεξσλ αλαγλσζκάησλ, ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ έγθξηζεο από δέθα ζε πέληε ρξόληα θαη αθόκα ηελ πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα ηηζαζεύζεη ηελ πιεζσξηζηηθή παξαγσγή ζρνιηθώλ βηβιίσλ πνπ ζπρλά ιεηηνπξγνύζε ζε βάξνο ηεο πνηόηεηαο. ηελ νπζία ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ηείλεη πξνο ηελ ηδέα ηνπ πνιιαπινύ βηβιίνπ (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 2007: 91). 3 Σν δήηεκα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ απαζρνιεί έληνλα ηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν θαη απηό θαίλεηαη από ηα άξζξα ζην Γηδαζθαιηθό Βήκα «Μηα καηηά ζ όια ηα δηδαρηηθά βηβιία θαη εηδηθά γηα καο ζηα αλαγλσζηηθά ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ καο πείζεη, πσο ζην πξόβιεκα ηνπ δηδαρηηθνύ βηβιίνπ δε δόζεθε ε αλάινγε κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ πξνζνρή. Με ηε κεγαιύηεξε πξνρεηξόηεηα θ επηπνιαηόηεηα ζεξβίξνληαη ζηα παηδηά βηβιία ηέηνηα, πνπ ζαλ θαγεηά θαθνκαγεηξεκέλα θαη δπζθνινρώλεπηα ηαιαηπσξνύλ ην πλεπκαηηθό ζηνκάρη ηνπο Η επθνιία δε, πνπ κ απηή θέξλεηαη ε έγθξηζε βηβιίσλ, δεκηνύξγεζε έλα ζπγγξαθηθό νξγαζκό, πνπ πάεη λα καο θάκε όινπο ζπγγξαθείο βηβιίσλ, θαη ζεκηηνύο θαη αζεκίηνπο ζπλαζπηζκνύο, από ηε κηα γλσζηώλ θη αγλώζησλ ζπγγξαθέσλ κε γλσζηνύο ινγνηέρλαο, γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα βηβιία ηνπο κε θίξκα ινγνηερληθή, θη από ηελ άιιε ησλ ζπγγξαθηθώλ νκίισλ κ εθδνηηθνύο νίθνπο. Ο ηειεπηαίνο ζπλαζπηζκόο θάλεη επθνιώηεξε ηελ έγθξηζε βηβιίσλ ή γηα λα είκαζηε πεξηζζόηεξν κέζα ζηα πξάγκαηα, ε έγθξηζε ελόο βηβιίνπ γίλεηαη πξνβιεκαηηθή, αλ ππνβιεζή ην βηβιίν από ην ζπγγξαθέα ηνπ θη όρη από εθδνηηθό νίθν» Βιέπε Γηδαζθαιηθόλ Βήκα , Σα δηδαρηηθά βηβιία, Α θαη Γηδαζθαιηθόλ Βήκα , Σα Γηδαρηηθά Βηβιία, Β.

5 ηα βηβιία απηήο ηεο επνρήο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα εμήο: 1. Ρ. Ηκβξηώηε,, Γ. Γειεπέηξνο & Γ. Γνύθαο, Αλαγλσζηηθό Β ηάμεο, «Ο θόζκνο ηνπ παηδηνύ» (εηθ. Γ. ηέξεο). 2. Δ. Παπακηραήι, Γ. Βνπηπξάο, Αλαγλσζηηθό Β ηάμεο, «Σν ρξπζό κνπ ην βηβιίν». 3. Π. Γεκεηξάηνο, Αλαγλσζηηθό Γ ηάμεο, «Παηδηθά αλαγλώζκαηα» (εηθ. Β. Γεξκελήο). 4. Γ. Κνληνγηάλλε, Αλαγλσζηηθό Δ ηάμεο, «Ο Μσξηάο» 5. Π. Νηξβάλαο, Γ. Εήζεο, Γ. Γακαζθελόο, Αλαγλσζηηθό Δ ηάμεο, «Σαμίδηα», (θαζαξεπνύζεο). Μεηά από έλαλ αηώλα ζύγθξνπζεο θαη ελαιιαγήο ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ θαη ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ θαζηεξώλεηαη κε ην Νόκν 952/1937 «Πεξί ηδξύζεσο νξγαληζκνύ πξνο έθδνζηλ ζρνιηθώλ θιπ βηβιίσλ» ε πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ θαζώο ην βηβιίν αλαγλσξίδεηαη σο έλα ηζρπξό κέζν ηδενινγηθνύ ειέγρνπ. Απηό αλαγλσξίδεηαη πιένλ θαζαξά θαη ζηελ πξώηε έθδνζε ζρνιηθώλ βηβιίσλ από ηνλ ΟΔΒ θαζώο ηα βηβιία δηαλζίδνληαη κε πξνπαγαλδηζηηθά θείκελα γηα ηελ ΔΟΝ, ηελ 4 ε Απγνύζηνπ, ιόγνπο ηνπ Η. Μεηαμά ελώ ζηα εμώθπιια ησλ αλαγλσζηηθώλ θηγνπξάξνπλ νη κηθξνί θαιαγγίηεο. Σν 1947 θπθινθνξνύλ ηα βηβιία ηνπ 1939 αιιά ρσξίο ηα θείκελα πνπ είραλ αλαθνξέο ζην κεηαμηθό θαζεζηώο. ηα αλαγλσζηηθά απηά ε θαζαξεύνπζα εηζάγεηαη από ηελ Δ ηάμε. Σν 1954 εθδίδνληαη λέα αλαγλσζηηθά από ηα καθξνβηόηεξα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα αλαγλσζηηθά απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαιινίσηα κέρξη ην 1964, όηαλ κε ηε κεηαξξύζκηζε ηεο Έλσζεο Κέληξνπ έγηλαλ νη εμήο παξεκβάζεηο: 1) Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα θείκελα ηεο θαζαξεύνπζαο ζηηο Γ, Δ θαη Σ ηάμεηο κε άιια ζηε δεκνηηθή γιώζζα παξκέλα από πξνπνιεκηθά αλαγλσζηηθά θαη 2) ζε όια ηα αλαγλσζηηθά ε γιώζζα πξνζαξκόζηεθε ζύκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε. ηα αλαγλσζηηθά απηά πξνζηέζεθαλ θείκελα από παιαηόηεξα εγθεθξηκέλα αλαγλσζηηθά θαη αθαηξέζεθαλ όια ηα πξνπαγαλδηζηηθά θείκελα όπσο απηά ελαληίνλ Βνπιγάξσλ, Κηλέδσλ, ππέξ ηεο κνλαξρίαο θιπ. Σν ηξίπηπρν βέβαηα Θξεζθεία-Παηξίδα-Οηθνγέλεηα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Σν εξσηθό παξειζόλ θπξηαξρεί θαη θείκελα θαη εηθνλνγξάθεζε έρνπλ έληνλν ηδενινγηθό πεξηερόκελν. Ζ ζεκαηνινγία πνπ επηθξαηεί θαίλεηαη θαη από ηα πεξηερόκελα ησλ αλαγλσζηηθώλ θαη ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ όπνπ ηα θείκελα ρσξίδνληαη ζε θύθινπο (από ην ζξεζθεπηηθόλ βίνλ, από ηνλ εζληθόλ βίνλ, από ηνλ εζηθόλ θαη θνηλσληθόλ βίνλ, από ηνλ νηθνγελεηαθόλ βίνλ). Ζ πξαγκαηηθόηεηα, ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ηελ νπνία βηώλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο. Σν θαζήθνλ, θαζήθνλ ζξεζθεπηηθό, παηξησηηθό ή εζηθό, έρεη απόιπηε πξνηεξαηόηεηα θαη παξαγθσλίδεη όιεο ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. Μέζα από ηηο ζειίδεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ πξνβάιιεηαη ε εηθόλα ηνπ θαινύ παηδηνύ, ηεο επηπρηζκέλεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ελόηεηαο αληαλαθιώληαο έλαλ θόζκν όπνπ όια είλαη ηδαληθά θαη όκνξθα. Δπηθξαηεί έλα ππεξαπινπζηεπηηθό θαη κνλνδηάζηαην κνληέιν. ηελ εηθνλνγξάθεζε ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Γλσζηνί Έιιελεο δσγξάθνη θαη ραξάθηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε βηβιίσλ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν. Σν κάζεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ραξαθηηθήο ζηελ ηππνγξαθία θαη ηε δηαθόζκεζε ηνπ βηβιίνπ αξρίδεη λα δηδάζθεηαη ζηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ ην Καζνξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ Γηάλλε Κεθαιιελνύ, ν νπνίνο κεηά ην δηνξηζκό

6 ηνπ (1932) σο δηεπζπληήο ηεο ραξαθηηθήο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ, ζα δώζεη λέα δηάζηαζε ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θνηηεηέο ηνπ αζρνιήζεθαλ αξγόηεξα κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηνπ γπκλαζίνπ, εηθνλνγξαθώληαο ηηο ζειίδεο ηνπο κε ζρέδηα θαη πδαηνγξαθίεο θαη θξνληίδνληαο γηα ηε γεληθόηεξε αηζζεηηθή ηνπο (Κ. Γξακκαηόπνπινο, Β. Καηξάθε, Α. Σάζζνο, Γ. Μόξαιεο, Λ. Μνληεζάληνπ, Δ. Παπαδεκεηξίνπ, Γ. Βώηηεο, Κ. Θεηηαιόο, Σ. Καικνύρνο). Σα ζύγρξνλα βηβιία δηαθέξνπλ αηζζεηά ηόζν ζην πεξηερόκελν όζν θαη ζηελ αηζζεηηθή αληίιεςε. Ζ εηθνλνγξάθεζε είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην θείκελν θαη ην πεξηερόκελό ηνπο αληιεί ζέκαηα από ηε ζύγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Δθείλν πνπ θαίλεηαη όηη δελ αιιάδεη είλαη όηη ην ζρνιηθό βηβιίν, θαη όρη κόλν ζηελ Διιάδα, εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν κεηαθνξάο ηεο επίζεκεο ηδενινγίαο. Μέζσ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ κεηαδίδνληαη ζηνπο καζεηέο όρη κόλν γλώζεηο, αιιά θαη ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη όρη ηόζν ζηε γλσζηηθή όζν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πεξηνρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ε νπνία επεξεάδεη, ίζσο πεξηζζόηεξν από ηηο γλώζεηο, ηηο επηινγέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ. Ο θνηλσληθνπνηεηηθόο απηόο ραξαθηήξαο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαζηζηά αθόκα πην ζεκαληηθή ηε ζπνπδαηόηεηα ην ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Ζ κεγάιε ρξήζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, ηδηαίηεξα ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, όπσο ηεο Διιάδαο, όπνπ επηθξαηνύλ θιεηζηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, θαζηζηνύλ αθόκα πην βαξύλνπζα ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαζόινπ έσο ειάρηζηα απνκαθξύλνληαη από ηε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ αθνινπζώληαο πηζηά ην πεξηερόκελό ηνπο. Δηδηθά ζηε Διιάδα, πνπ ηα ζρνιηθά βηβιία παξέρνληαη δσξεάλ, ηείλνπλ λα ζεσξνύληαη θνηλσληθά αγαζά θαζώο κεηαθέξνπλ ηελ επίζεκε άπνςε, ε νπνία εληζρύεηαη από ην ζύζηεκα έγθξηζεο θαη παξαγσγήο ηνπο. Βηβιηνγξαθία Γεκαξάο, Α. (1974). Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σόκνο 2. ( ). Αζήλα: Δθδνηηθή Δξκήο Γεκαξάο, Α. (1985). Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σόκνο 1. ( ). Αζήλα: Δζηία Γεκαξάο, Α. (1987) (επηκ.). Σν Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην. Αζήλα: Δξκήο Καληαξηδή, Δ. (1994α). Ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ αλαγλσζηηθώλ βηβιίσλ, ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 75, 1ν κέξνο, Καληαξηδή, Δ. (1994β) Ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ αλαγλσζηηθώλ βηβιίσλ, ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 76, 2 ν κέξνο, Καληαξηδή, Δ. (1999). Ηζηνξία ησλ ειιεληθώλ αιθαβεηαξίσλ. ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 101, Καληαξηδή, Δ. (2002α) Σν ζεκαηηθό πεξηερόκελν ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ αιθαβεηαξίσλ (1930 κέρξη ζήκεξα). ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 123, Καληαξηδή, Δ. (2002β) Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Δηθνλνγξάθεζεο ησλ Παηδηθώλ θαη ρνιηθώλ Βηβιίσλ. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε. Καληαξηδή, Δ. (2007). (επηκ.) Έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία: Σξεηο αηώλεο ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Θεζζαινλίθε: Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Θεζζαινλίθεο, 42 α Γεκήηξηα Καςάιεο, Α. & Υαξαιάκπνπο, Γ. (2008). ρνιηθά εγρεηξίδηα. Θεζκηθή εμέιημε θαη ζύγρξνλε πξνβιεκαηηθή. Αζήλα: Μεηαίρκην.

7 Λέθαο, Υ. (1942). Ιζηνξία ηεο Δθπαηδεύζεσο. Δλ Αζήλαηο: ΟΔΒ Σεξδήο, Ν. (2008). Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε: ηζηνξηθνθνηλσληνινγηθό πιαίζην θαη «κειέηεο» πεξίπησζεο. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε Γξ. Δπαγγειία Καληαξηδή Πξόεδξνο ΔΚΔΓΗΤ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Σα βηβιία αξρίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ: ΣΡΔΙ ΑΙΩΝΔ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΓΔΝΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ- ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ

ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ: ΣΡΔΙ ΑΙΩΝΔ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΓΔΝΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ- ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ: ΣΡΔΙ ΑΙΩΝΔ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΓΔΝΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ- ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ Σα ζρνιηθά βηβιία είλαη δεκηνπξγήκαηα ζρεηηθά πξφζθαηα. ηα αξραία ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχζαλ σο αλαγλσζηηθά απηνχζηα έξγα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα