ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ"

Transcript

1 ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Σα βηβιία αξρίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηνλ Γνπηεκβέξγην. Ζ ηππνγξαθία γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε θαη εμαπιψλεηαη ζηα κεγάια θέληξα ηεο επνρήο (Βελεηία, Παξίζη, Πξάγα). Ζ εηθνλνγξάθεζε αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ βηβιίνπ θαη δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ απφ ζεκαληηθνχο δσγξάθνπο θαη ραξάθηεο. Σν πξψην ζρνιηθφ βηβιίν ζην νπνίν ππάξρεη εηθνλνγξάθεζε, είλαη ην βηβιίν «Orbis Sensualium Pictus» ηνπ John Amos Comenius (1657). Σν βηβιίν απηφ πεξηέρεη 150 καζήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη εηθνλνγξαθεκέλν κε κηα εηθφλα. Τπήξμε ην πην δηαδεδνκέλν ζρνιηθφ βηβιίν ζηε Γεξκαλία γηα έλαλ αηψλα. Μίκεζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ είλαη ην «The London Vocabulary» ηνπ James Greenwoods. Kαη ζηα δχν βηβιία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κηθξέο εηθφλεο κε ηε κέζνδν ηεο μπινγξαθίαο (Καληαξηδή, 2003, 40). Ζ μπινγξαθία έθαλε δπλαηή ηελ αλαπαξαγσγή πνιιψλ αληηγξάθσλ θαη ήηαλ ην πξψην βήκα γηα ηελ επξεία δηάδνζε ηεο εηθφλαο θαζψο απνηεινχζε κηα θζελή κέζνδν εηθνλνγξάθεζεο. ηα ειιεληθά ηππνγξαθεία, ζηηο ρψξεο ηεο δηαζπνξάο, φπνπ είραλ θαηαθχγεη νη Έιιελεο ιφγηνη κεηά ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηππψλνληαη έλα πιήζνο δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ (Γακηιάο, Μαλνχηηνο, Καιιέξγεο, Βιαζηφο, Γιπθχο, άξξνο). Σν Διιεληθφ βηβιίν αθνινπζεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηηο εθεί εμειίμεηο θαη ηάζεηο. Ο Εαραξίαο Καιιέξγεο επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ ειιεληθψλ βηβιίσλ, θαζψο απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ εθδίδνληαη εθδφζεηο κε ηδηαίηεξε θαιαηζζεζία Ος ΑΙΏΝΑ Ζ εηθνλνγξάθεζε παηδηθψλ βηβιίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Σφηε αξρίδνπλ λα ηππψλνληαη ηα πξψηα ζρνιηθά βηβιία κε άηερλε θαη ππνηππψδε εηθνλνγξάθεζε επεξεαζκέλε θπξίσο απφ ην αξραηνειιεληθφ θιαζηθφ ηδεψδεο (Μπελέθνο, 1998, 24). Σν 19 ν αηψλα ππάξρεη πεξηνξηζκέλε εηθνλνγξάθεζε ζηα βηβιία θαη θπξίσο γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο. Ζ ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη κέρξη ην 1890 είλαη ηεο μπινγξαθίαο ζε φξζην μχιν. Πνιιέο μπινγξαθίεο κάιηζηα είλαη παξκέλεο απφ βηβιία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθά βηβιία. (π,ρ. ε γάηα, ην ιηνληάξη, ν αεηφο). ηα ζρνιηθά βηβιία ε εηθνλνγξάθεζε εηζάγεηαη κε ηελ «Διιεληθή Υξεζηνκάζεηα» ηνπ Ραγθαβή (1841). Οη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βέβαηα ζηα ζρνιηθά βηβιία

2 ζπρλά εμππεξεηνχλ θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηδίσο ζηα αιθαβεηάξηα ηελ εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ θαη ζπρλά νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηιέγνληαη γη απηφλ ηνλ ζθνπφ. Δηζη έρνπκε ζπρλά εηθφλεο δψσλ θαη θπηψλ γηα ηελ εθκάζεζε γξακκάησλ (Αιθαβεηάξην ηνπ Γ. Κσλζηαληηλίδνπ, Αζήλεζη, 1860, Σχπνηο Υ. Νηθνιατδνπ Φηιαδέιθεσο, ζει. 4-5 αεηφο, γαιή, ίππνο, δαραξνθάιακνλ θ.ι.π.). Σν πξψην αλαγλσζηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη κε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ κε εηθφλεο είλαη ην «Μέγα Αιθαβεηάξηνλ θαηά λέαλ κέζνδνλ ζπληεηαγκέλνλ» ηνπ Υ. Πνχιηνπ ην Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ ζε θάζε ζειίδα ηνπ αιθαβεηαξίνπ είλαη δσγξαθηζκέλν έλα δψν ή έλα αληηθείκελν (Καληαξηδή, 1994, 32). Γχξσ ζηα 1890 εκθαλίδνληαη ζε πεξηνδηθά ησλ Αζελψλ νη πξψηεο αδέμηεο ηζηγθνγξαθίεο θαη θσηνηζηγθνγξαθίεο. Σελ ηζηγθνγξαθία θαιιηεξγνχλ πνιινί ηζηγθνγξάθνη φπσο ν Καδάλεο, ν Οηθνλφκνπ, ν Πιαηχο θαη ν Αξηζηείδεο Λάηνο. Ζ ζξεζθεία θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη θπξίαξρν ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ θαη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ (παξάδεηγκα ην πξψην εηθνλνγξαθεκέλν πεξηνδηθφ γηα παηδηά ε «Δθεκεξίο ησλ Παίδσλ» δηαθαηέρεηαη απφ έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα). Ζ εζηθνινγία θαη ν δηδαθηηζκφο ραξαθηεξίδνπλ ηα βηβιία ηεο επνρήο. Οη ηίηινη ησλ βηβιίσλ είλαη ελδεηθηηθνί (Μαζήκαηα Ζζηθήο, 1838, Δλ κχξλε, Δθ ηεο Σππνγξαθίαο Α. Παηξηθίνπ, Παηξηθή πκβνπιή πξνο ηε Θπγαηέξα κνπ, 1838, Αζήλαη, Δθ ηεο Βαζηιηθήο Σππνγξαθίαο). Κπθινθνξνχλ αθφκα πνιιέο δηαζθεπέο ησλ Μχζσλ ηνπ Αηζψπνπ, φπνπ θαη πάιη ηνλίδεηαη ην εζηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Σα θνηλσληθά πξφηππα πνπ κεηαθέξνληαη κέζα απφ ηα ινγνηερληθά θαη ζρνιηθά βηβιία, ηφζν απφ ηα θείκελα φζν θαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε, πξνάγνπλ ηηο επηδησθφκελεο απφ ηελ θνηλσλία αξεηέο δειαδή ηελ ππαθνή, ηελ επζέβεηα, ηε ζχλεζε, ην ήζνο. Σέρλε θαη ινγνηερλία εμππεξεηνχλ δηδαθηηθνχο θαη εζηθνχο ζηφρνπο. Σελ πεξίνδν απηή ν ξφινο ησλ αλαγλσζηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο απνηεινχλ ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην γξαπηφ ιφγν. Σα αλαγλσζηηθά ειέγρνληαη απφ ηε Βαζηιηθή Σππνγξαθία θαη θαζνξίδεηαη κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζψο σο πξνυπφζεζε ηίζεηαη «λα κελ εκπεξηέρεη δηδαζθαιίαο ή γλψκαο, επηβιαβείο δηα ηελ ζξεζθείαλ ή ηελ εζηθήλ θαη πλεπκαηηθήλ ηνπ αλζξψπνπ αλάπηπμηλ θαη εθπαίδεπζηλ» Δηζάγεηαη ε έγρξσκε εηθνλνγξάθεζε. Υξεζηκνπνηνχληαη λέεο κέζνδνη εθηχπσζεο φπσο είλαη ε θσηνηζηγθνγξαθία, ε θσηνιηζνγξαθία, ε ηεηξαρξσκία. ηα πξψηα ρξφληα ηνπ αηψλα θαίλεηαη φηη δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ. Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ απηή ηελ πεξίνδν θαίλεηαη θαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ, ζηα νπνία ηνλίδεηαη φηη πεξηέρνπλ πνιιέο εηθφλεο. Πνιιέο θνξέο δε ζεκεηψλεηαη ην φλνκα ηνπ εηθνλνγξάθνπ ελψ πνιιέο εηθφλεο εμαθνινπζνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. ηα 1915 έρνπκε ην πξψην έγρξσκν Αιθαβεηάξην ησλ Ησαλλίδνπ-Αξζέλε.

3 Απφ ην 1917 θαη κεηά θαίλεηαη φηη πλέεη έλαο δηαθνξεηηθφο άλεκνο. Γίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εηθνλνγξάθεζε πνπ είλαη πινχζηα θαη αθνινπζεί ζπλήζσο ην θείκελν έρνληαο ζηελή ζρέζε κε απηφ. Σν πξψην δεθαεμαζέιηδν είλαη ζπλήζσο έγρξσκν. Οξφζεκν κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί ζηα ζρνιηθά βηβιία ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ζιην ζε εηθνλνγξάθεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μαιέα. Ο Μαιέαο δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά εηθφλσλ πνπ έδεζαλ απφιπηα κε ην θείκελν, ρσξίο ε εηθνλνγξάθεζε λα ην ππεξζθειίδεη ή λα ην ππνβηβάδεη. Αιια πνιχ ζεκαληηθά νλφκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ είλαη ν Λχηξαο, ν Γεξαιήο, ν Γεκεηξηάδεο, ν Κεθαιιελφο, ν Βπδάληηνο. ην πεξηερφκελν εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ν έληνλνο δηδαθηηζκφο θαη ν εζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο. Ζ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο πνπ απηή ηελ πεξίνδν έρεη εζνγξαθηθφ πεξηερφκελν. Ζ θχξηα ζεκαηνινγία ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ην γλσζηφ ηξίπηπρν Παηξίο-Θξεζθεία- Οηθνγέλεηα Γλσζηνί Έιιελεο δσγξάθνη θαη ραξάθηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε βηβιίσλ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν. Σν κάζεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ραξαθηηθήο ζηελ ηππνγξαθία θαη ηε δηαθφζκεζε ηνπ βηβιίνπ αξρίδεη λα δηδάζθεηαη ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ην Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θνηηεηέο αζρνιήζεθαλ αξγφηεξα κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ (Π, Βπδάληηνο, Κ. Γξακκαηφπνπινο, Β. Καηξάθε, Α. Σάζζνο, Γ. Μφξαιεο, Κ. Μαιέαο, Α. Γεξαιήο, Β. Γεξκελήο, Γ. Ληδάθεο, Λ. Μνληεζάληνπ, Δ. Παπαδεκεηξίνπ, Γ. Βψηηεο, Κ. Θεηηαιφο, Σ. Καικνχρνο). Δρνπκε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Δκθαλίδνληαη αμηφινγνη δσγξάθνη φπσο ν Κφληνγινπ, ν Κνςίδεο, ν Βαζηιείνπ, ε Μνληεζάληνπ, ν Αζηεξηάδεο, ν Κεθαιιελφο. Δμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν Κψζηαο Γξακκαηφπνπινο θαζεγεηήο ραξαθηηθήο ζηελ ΑΚΣ, ν νπνίνο εηθνλνγξάθεζε δχν αιθαβεηάξηα πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία, «Σα Καιά Παηδηά» (1949) ησλ Δπακεηλψλδα θαη Γεξαληψλε θαη ην «Αιθαβεηάξην» (1956) ησλ Γηαλλέιε-αθθά. Σν ηξίπηπρν βέβαηα Θρηζκεία-Παηρίδα-Οικογένεια εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Σν εξσηθφ παξειζφλ θπξηαξρεί θαη ε εηθνλνγξάθεζε έρεη έληνλν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. Κπξίσο απηφ θαίλεηαη ζηα αλαγλσζηηθά ηεο κεηαμηθήο πεξηφδνπ φπνπ ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ θαη ε εηθνλνγξάθεζε θαίλεηαη φηη εμππεξεηνχλ ηελ πνιηηηθή ηδενινγία. Σα βηβιία αιιάδνπλ εμψθπιια, θείκελα πξνζηίζεληαη, ζηα αλαγλσζηηθά θπξηαξρνχλ νη κηθξνί θαιαγγίηεο. Ζ ζεκαηνινγία πνπ επηθξαηεί θαίλεηαη θαη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη παηδηθψλ βηβιίσλ φπνπ ηα θείκελα ρσξίδνληαη ζε θχθινπο (Απφ ην ζξεζθεπηηθφλ βίνλ, απφ ηνλ εζληθφλ βίνλ, απφ ηνλ εζηθφλ θαη θνηλσληθφλ βίνλ, απφ ηνλ νηθνγελεηαθφλ βίνλ, Αλαγλσζηηθφλ η Γεκνηηθνχ, 1961) ΗΜΕΡΑ

4 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ε παηδηάζηηθε εηθνλνγξάθεζε θαη ν δηδαθηηζκφο. Μεγάιε εμέιημε ζεκεηψλεηαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ Κχθινπ ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ ην 1969, πνπ απνλέκεη θαη ην πξψην βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο ην 1970, αλαγλσξίδνληαο ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Ζ εκθάληζε λέσλ ζπγγξαθέσλ θαη εηθνλνγξάθσλ δίλεη λέα ψζεζε ζηελ παξαγσγή βηβιίσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο. Ζ έγρξσκε εηθνλνγξάθεζε θεξδίδεη έδαθνο ζπλέρεηα. Βέβαηα ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ε θαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ εμαθνινπζεί λα είλαη απνγνεηεπηηθή. Ζ εηθνλνγξάθεζε εμαθνινπζεί λα εμππεξεηεί θαη απηή ηνλ εζνπιαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ βηβιίσλ θαη ε ζεκαηνγξαθία θηλείηαη γχξσ απφ ην γλσζηφ ηξίπηπρν (Αζσλίηεο, 2001, 116). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 δεκηνπξγείηαη κία λέα θίλεζε πνπ δίλεη κεγάιν βάξνο ζην ξφιν ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ε νπνία ηψξα έξρεηαη λα εμππεξεηήζεη θαη αηζζεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Σν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν γίλεηαη πφινο έιμεο πνιιψλ αμηφινγσλ θαη ηαιαληνχρσλ θαιιηηερλψλ δεκηνπξγψληαο έλα αλαλεσηηθφ θιίκα ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ. Σα ζέκαηα ησλ βηβιίσλ ηψξα μεθεχγνπλ απφ ηε γλσζηή ζεκαηνινγία θαη ζέηνπλ ζέκαηα κε θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Αζσλίηεο. Π. (2002) Η Δικονογράθηζη ζηο Βιβλίο Παιδικής Λογοηετνίας, Δθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα 2. Κηηζαξάο, Γ. (1993) Σο Δικονογραθημένο Βιβλίο ζηην Νηπιακή και Πρωηοζτολική Ηλικία, Παπαδήζεο, Αζήλα 3. Καληαξηδή, Δ. (1992), Σα ζηεξεφηππα γηα ην ξφιν ησλ δπν θχισλ κέζα απφ ηηο εηθφλεο ησλ αλαγλσζηηθψλ, ύγτρονη Δκπαίδεσζη, 62, ζει Καληαξηδή, Δ. Ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ, ύγτρονη Δκπαίδεσζη, 75, 1994, 1ν κέξνο. ει Καληαξηδή, Δ. (1994) Ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ, ύγτρονη Δκπαίδεσζη, 76, 2 ν κέξνο. ει Καληαξηδή, Δ. (1999) Ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ αιθαβεηαξίσλ, ύγτρονη Δκπαίδεσζη, 101, ζει Καληαξηδή, Δ. (2002) Σν ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ αιθαβεηαξίσλ (1930 κέρξη ζήκεξα), ύγτρονη Δκπαίδεσζη, 123, 55-64

5 8. Καληαξηδή, Δ. (2002) Ιζηορική Αναδρομή ηης Δικονογράθηζης ηων Παιδικών και τολικών Βιβλίων, Δθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. 9. Καληαξηδή, Δ. (2003) Σα ηερεόησπα ηοσ Ρόλοσ ηων Φύλων ζηα τολικά Δγτειρίδια ηοσ Γημοηικού τολείοσ, Δθδ. Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 10. Κνπθνπινκάηεο, Γ. (1993) Λογοηετνία και Δικονογράθηζη, Βηβιηνγνλία, Αζήλα 11. Μπελέθνο, Α. (1981) Σο Δικονογραθημένο Παιδικό Βιβλίο, Γίπηπρν, Αζήλα 12. ηβξνπνχινπ, Δ. (2004) «Ζ ηζηνξία ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηιίνπ κεηά ηνλ Κνκέλην», Μακεδνόν, 13, Φαξκαθίδεο, Γ. (1975) Η Ιζηορία ηοσ Δικονογραθημένοσ μας Βιβλίοσ, Θεζζαινλίθε Πρακηικά ηοσ 2 οσ Πανελληνίοσ σνεδρίοσ με θέμα «Θεωρηηικές και Ερεσνηηικές Προζεγγίζεις ζηην Εκπαιδεσηική Πραγμαηικόηηηα», 2006, Δράμα, ζελ Δρ. Εσαγγελία Κανηαρηζή Πρόεδρος ΕΚΕΔΙΤ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Γ ε ώ ξ γ η ν ο Β η δ π ε λ ό ο (1849-1896) 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Α. Υξνλνιόγην 1849 8 Μαξηίνπ: Γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ή Βίδα -κηα θσκφπνιε ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ζην δξφκν

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα