Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε"

Transcript

1 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

2 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί

3 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε απνηειεί ηε δεύηεξε αηηία ζαλάηνπ ησλ αλδξώλ από θαξθίλν, κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα Ο κεηαζηαηηθόο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε αληηκεησπίδεηαη κε νξκνλνζεξαπεία, αιιά κπνξεί λα αλαπηύμεη νξκνλναληνρή

4 Αλαηνκία ηνπ πξνζηαηηθνύ αδέλα Ο πξνζηάηεο είλαη ν αδέλαο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ νπξνδόρν θύζηε κεηαμύ εβηθνύ νζηνύ θαη νξζνύ Απνηειείηαη από δύν βαζηθνύο ηύπνπο ηζηνύ - Αδεληθό θαηά ηα 2/3 - ηξσκαηηθό θαηά ην 1/2 Human Anatomy: The Prostate, WebMD. Website: Accessed 27 February 2009

5 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε Παράγοντες Κινδύνου Ηλικία Ο κίνδυνος αυξάνεται με ταχύ ρυθμό μετά τα 50 έτη. Μέση ηλικία διάγνωσης, τα 68 έτη Ωστόσο, η ηλικία διάγνωσης τείνει να μειώνεται Γεωγραφία Τα ποσοστά επίπτωσης της νόσου κυμαίνονται κατά >25% παγκοσμίως Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στη Βόρεια Αμερική και τη Σκανδιναβία, και χαμηλότερος στην Ιαπωνία και την Κίνα Τρόπος ζωής Δίαιτα υψηλή σε ζωικά και κεκορεσμένα λίπη Απουσία άσκησης Ορμόνες Η εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε ορμονικούς παράγοντες

6 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε Παράγοντες κινδύνου Οικογενειακό ιστορικό Άνδρες με συγγενή πρώτου βαθμού που έχει νοσήσει διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο Ο κίνδυνος αυξάνεται περισσότερο όσο αυξάνεται ο αριθμός συγγενών α βαθμού που έχουν νοσήσει Ορισμένα γονίδια που συνδέονται με τον καρκίνο του προστάτη είναι τα: EPAC2, RNASEL, MSR1, CHEK2, CAPZB, PON1 και BRCA2

7 πκπηώκαηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε Στάδιο Χαρακτηριστικά Συμπτώματα 1 Εντοπισμένος Προχωρημένος 80 90% των νεοπλασμάτων του προστάτη κατά τη διάγνωση είναι εντοπισμένοι όγκοι που εξελίσσονται αργά Αν δεν χορηγηθεί θεραπεία, οι όγκοι αναπτύσσονται σε διάστημα 8 10 ετών. Τα επίπεδα του PSA αυξάνονται καθώς ο όγκος αυξάνει Συνήθως δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα Αιματουρία, δυσουρία, επώδυνη εκσπερμάτιση, ανικανότητα Μεταστατικός Οι μεταστάσεις διασπείρονται μέσω του λεμφικού συστήματος και του κυκλοφορικού στα οστά, τους λεμφαδένες και στα σπλαγχνικά όργανα Πόνος στα οστά, λεμφοίδημα, πόνος στη μέση ή στην πύελο, κατάγματα

8 πκπηώκαηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, αλαπηύζζεηαη ρσξίο ζπκπηώκαηα Σε 80% ησλ πεξηπηώζεσλ αλαθαιύπηεηαη θαηά ηαθηηθνύο ειέγρνπο (ηζεθ-άπ) Σε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε πηζαλό λα ζπλππάξρνπλ ζπκπηώκαηα από ην θαηώηεξν νπξνπνηεηηθό ιόγσ θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε Γπζνπξία, ζπρλνπξία, λπθηνπξία, αίζζεζε αηεινύο θέλσζεο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο Σε πξνρσξεκέλν ζηάδην: Πόλνο ζηε ιεθάλε ή/θαη ζηνπο κεξνύο, Παξάιπζε θάησ άθξσλ (νζηηθέο κεηαζηάζεηο) Οίδεκα (κεηαζηάζεηο ζε ιεκθαδέλεο) Αδπλακία, θόπσζε, απώιεηα βάξνπο

9 Δηαγλσζηηθά κέζα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε Δαθηπιηθή εμέηαζε ηνπ πξνζηάηε Δμέηαζε αίκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηνπ εηδηθνύ πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ (PSA) Γηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα (TRUS) Βηνςίεο πξνζηάηε

10 Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο - Screening Οη εμεηάζεηο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηνλ γεληθό πιεζπζκό (screening) μεθηλνύλ ζηελ ειηθία ησλ 50 εηώλ. Σπληζηάηαη ε εμέηαζε PSA ζε ζπλδπαζκό κε θιηληθή εμέηαζε ηνπ πξνζηάηε ζε θαιά ελεκεξσκέλνπο αζζελείο. Οη εμεηάζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν, ελώ αλ έρεηε ζεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε νη εμεηάζεηο ζπληζηάηαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ ειηθία ησλ εηώλ.

11 Δαθηπιηθή εμέηαζε Η δαθηπιηθή εμέηαζε είλαη κηα γξήγνξε θαη αλώδπλε εμέηαζε, ε νπνία κπνξεί λα αλαδείμεη ςειαθεηή ζθιεξία ή θαη ηνπηθή επέθηαζε ηεο λόζνπ Η πιεηνλόηεηα ησλ όγθσλ ηνπ πξνζηάηε εληνπίδνληαη πεξηθεξηθά θαη είλαη δπλαηό λα αληρλεπζνύλ κε ηε δαθηπιηθή εμέηαζε αλ ην κέγεζόο ηνπο είλαη από 0,2 ml θαη άλσ Αλ ε εμέηαζε είλαη παζνινγηθή (αθόκε θαη κε θπζηνινγηθέο ηηκέο ζην PSA), πξαγκαηνπνηνύληαη βηνςίεο ηνπ πξνζηάηε

12 Εηδηθό πξνζηαηηθό αληηγόλν (PSA) Τν Εηδηθό πξνζηαηηθό αληηγόλν (PSA) είλαη κηα πξσηεάζε ηνπ νξνύ πνπ παξάγεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από θύηηαξα ηνπ πξνζηάηε Σπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο θαη θπζηνινγηθά βξίζθεηαη ζε ρακειή ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα (<4 ng/ml) Τν απμεκέλν PSA κόλν ηνπ δελ απνηειεί έλδεημε θαξθίλνπ. Μπνξεί λα είλαη απμεκέλν θαη ζε θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, πξνζηαηίηηδα ή νπξνινγηθνύο ρεηξηζκνύο Η πξνγλσζηηθή ηνπ αμία απμάλεηαη όηαλ ζπλδπάδεηαη κε δαθηπιηθή εμέηαζε

13 Δηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα (TRUS) Τν δηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα (TRUS) Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ βηνςηώλ ηνπ πξνζηάηε Δίλαη κηα κέζνδνο εμαξηώκελε από ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ρεηξηζηή

14 Καζνδεγνύκελε κε δηνξζηθό ππέξερν βηνςία Απεηθόληζε ηνπ πξνζηάηε Μάδα Βειόλα βηνςίαο Οδεγόο βειόλαο Φνξεηόο ππέξερνο Οη βηνςίεο ηνπ πξνζηάηε πξαγκαηνπνηνύληαη ππό ηνπηθή αλαηζζεζία & κε αληηβηνηηθή θάιπςε

15 ηάδηα εληνπηζκέλνπ όγθνπ Δληνπηζκέλε λόζνο (ελδνθαςηθή) Τνπηθά πξνρσξεκέλε λόζνο (εμσθαςηθή) T1 T2 T3 T4 Βάζεη επξεκάησλ δαθηπιηθήο εμέηαζεο

16 Σα ζηάδηα ελόο όγθνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βαζκό πνπ ν θαξθίλνο έρεη εμαπισζεί Σηα πξώηα ζηάδηα (T1 θαη T2) πεξηνξίδεηαη εληόο ηνπ αδέλα Σηελ ηνπηθά πξνρσξεκέλε λόζν (T3 θαη T4), ν εληνπηζκέλνο όγθνο αξρίδεη λα εμαπιώλεηαη πέξα από ηνλ πξνζηαηηθό αδέλα Σηα πξνρσξεκέλα θαη πνιύ πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηα θαξθηληθά θύηηαξα πξνζβάιινπλ άιινπο ηζηνύο, εηδηθόηεξα ηνπο ιεκθαδέλεο ηεο ππέινπ θαη ηα νζηά. Απηόο είλαη κεηαζηαηηθόο θαξθίλνο

17 Με ηνλ πξώηκν πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν, νη πεξηζζόηεξνη όγθνη δηαγηγλώζθνληαη ζε πξώηκν ζηάδην 60% 50% T1c 40% T2 30% 20% 10% T3 Μεηαζηαηηθόο T1a/b Έηνο Paquette EL et al. Urology 2002; 60: patients with newly diagnosed PC. Walter Reed Army Medical Center

18 Σαμηλόκεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, TNM (2002) Απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο Εγθέθαινο Mx: Απνκαθξπζκέλε κεηάζηαζε πνπ δελ είλαη δπλαηό λα αμηνινγεζεί M0: Με απνκαθξπζκέλε κεηάζηαζε M1: Απνκαθξπζκέλε κεηάζηαζε Ήπαξ Πλεύκνλαο Οζηό

19 Καηάζηαζε ιεκθαδέλσλ θαη ζθειεηηθέο κεηαζηάζεηο Επεκβαηηθή ιεκθαδελεθηνκή Λεκθαδεληθόο θαζαξηζκόο ηεο ππέινπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ κεηαζηάζεηο ζε ιεκθαδέλεο. Απηόο πεξηιακβάλεη αθαίξεζε ηζηνύ από ηνπο ιεκθαδέλεο ηεο ππέινπ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ν θαξθίλνο έρεη εμαπισζεί ζηελ πεξηνρή. Σε ππνςία εμάπισζεο ηνπ θαξθίλνπ κπνξεί λα γίλεη ιεκθαδελεθηνκή παξάιιεια κε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή. Απεηθόληζε νζηώλ Οη κεηαζηάζεηο ζηα νζηά εληνπίδνληαη κε απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο (π.ρ. ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ).

20 Καηάζηαζε ιεκθαδέλσλ θαη ζθειεηηθέο κεηαζηάζεηο πνλδπιηθή ζηήιε N-staging Επεκβαηηθή ιεκθαδελεθηνκή Λεκθαδέλεο Οπξνδόρνο θύζηε Ηβηθό νζηνύλ M-staging Απεηθόληζε νζηώλ Πξνζηάηεο Λέκθνο Κύηηαξν ηζηνύ Λεκθαδέλαο

21 Πώο λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε Ο θίλδπλνο γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε κπνξεί λα κεησζεί αλ ε δηαηξνθή καο είλαη πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά θαη θησρή ζε δσηθό ιίπνο θαη κάιηζηα ζε θεθνξεζκέλν ιίπνο. Σπληζηάηαη ε απνθπγή έθζεζεο ζε κέηαιια όπσο ην θάδκην.

22 Πώο λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηξνθέο πνπ είλαη πινύζηεο ζε ιπθνπέλε (κηα αληηνμεηδσηηθή νπζία) όπσο νη ληνκάηεο, νη θόθθηλεο πηπεξηέο, κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηεύζπλζε απηή. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε θαζεκεξηλή άζθεζε θαη ε δηαηήξεζε ελόο θπζηνινγηθνύ βάξνπο.

23 Η δσή καο είλαη πνιύηηκε γηα λα ηελ αθήλνπκε ζηελ ηύρε! Κάλνληαο πξνιεπηηθνύο ειέγρνπο, πάξηε ηε δσή ζαο ζηα ρέξηα ζαο Ξεθηλήζηε ηνλ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε από ηα 50 έηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα