Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο"

Transcript

1 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

2 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

3 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Σν ειηαθό θσο κάο θάλεη θαιό βειηηώλεη ηελ ςπρνινγία θαη δηώρλεη ηελ θαθή δηάζεζε ην δέξκα κε ηε βνήζεηα ησλ αθηηλώλ UVB παξάγεη ηε βαζηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νζηώλ βηηακίλε D3 (γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεηάδνληαη κόιηο 15 ηελ εκέξα) Η άιιε όςε ηνπ λνκίζκαηνο, όκσο, είλαη νη αξλεηηθέο θαη επώδπλεο ζπλέπεηεο ηνπ ήιηνπ: έγθαπκα, ξπηίδεο, θίλδπλνο αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. ε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζην δέξκα από ηε UV αθηηλνβνιία (UVB θαη UVA αθηίλεο) είλαη πνιύ πην ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα είλαη κόληκε

4 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ση είλαη ν θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο Είλαη έλαο όγθνο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππεξβνιηθή έθζεζε ζηνλ ήιην

5 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Οη δύν ζπλεζέζηεξνη ηύπνη θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο είλαη ην βαζηθνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη ην αθαλζνθπηηαξηθό θαξθίλσκα Βαζηθνθπηηαξηθό Αθαλζνθπηηαξηθό

6 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ση είλαη ην κειάλσκα; Τν κειάλσκα είλαη έλαο θαθνήζεο όγθνο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πξνϋπάξρνληα ζπίιν (ειηά) ή λα εκθαληζηεί ζε θαηλνκεληθά πγηέο δέξκα Είλαη ν πην επηθίλδπλνο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο γηαηί εάλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα, εηζβάιιεη ζηνλ πγηή ηζηό θαη κπνξεί λα εμαπισζεί ζε όιν ην ζώκα

7 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Πώο αληηκεησπίδεηαη ην κειάλσκα; Όηαλ γίλεηαη πξώηκε δηάγλσζε θαη έγθαηξε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε, ε ίαζε είλαη πηζαλή Σπληζηάηαη ε πεξηνδηθή απηνεμέηαζε ηνπ δέξκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηαηξηθή εμέηαζε

8 ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Τν κειάλσκα είλαη εμίζνπ ζπρλό ζε άληξεο θαη γπλαίθεο Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, σζηόζν, είλαη ζπάλην ζηελ παηδηθή ειηθία

9 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα κειάλσκα Παράγοντες κινδύνου Ηλικία Τρόπος ζωής η μεγάλη ηλικία ζπρλή έθζεζε ζηνλ ήιην, εηδηθά γηα ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ε εξγαζία θνληά ζε πίζζα, αξζεληθό, θαηξάκη ή παξαθίλε Τύπος δέρματος αλνηρηόρξσκν δέξκα πνιπάξηζκνη ζπίινη ζην ζώκα άηνκα πνπ θαίγνληαη ζηνλ ήιην θαη εκθαλίδoπλ θαθίδεο εύθνια Ιστορικό ηζηνξηθό ειηαθνύ εγθαύκαηνο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία θαη νη κεγάιεο νπιέο νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό κειαλώκαηνο Φαρμακευτικοί παράγοντες ε ιήςε αλνζνθαηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ

10 Πώο λα πξνιάβεηε ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο Η πην ζεκαληηθή αηηία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο είλαη ε ππεξηώδεο ειηαθή αθηηλνβνιία. Γηα λα πξνζηαηεπζείηε: Πεξηνξίζηε ηνλ ρξόλν έθζεζεο ζηνλ ήιην (ηδηαίηεξα κεηαμύ 12:00 θαη 5:00 κ.κ.). Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ παηδηθή ειηθία Χξεζηκνπνηείηε πάληα θαπέιν, ξνύρα πνπ θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζώκαηνο θαη γπαιηά ειίνπ Βάδεηε αληειηαθό κε πςειό δείθηε πξνζηαζίαο (SPF 30 θαη πάλσ)

11 Πώο λα πξνιάβεηε ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο Τν αληειηαθό θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε θαζεκεξηλή δξαζηεξηόηεηα κε παξαηεηακέλε έθζεζε ζηνλ ήιην αιιά θαη ηηο ζπλλεθηαζκέλεο κέξεο Γηα πην απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία βάδεηε ην αληειηαθό κηζή ώξα πξηλ βγείηε ζηνλ ήιην θαη ζηε ζπλέρεηα αλαλεώλεηε ηαθηηθά Απνθύγεηε ην ηερλεηό καύξηζκα (ζνιάξηνπκ), ην νπνίν επίζεο εθζέηεη ην δέξκα ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία Γηα ηα βξέθε θάησ ησλ έμη κελώλ ε πξνζηαζία από απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην πξέπεη λα είλαη απόιπηε

12 Απηνεμέηαζε ηνπ δέξκαηνο Ο ξόινο ηεο απηνεμέηαζεο ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο Ο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο είλαη ν πην θνηλόο από όινπο ηνπο θαξθίλνπο θαη ε ζπρλόηεηά ηνπ απμάλεηαη πνιύ γξήγνξα είλαη, επίζεο, ν πην εύθνινο ζηε ζεξαπεία, αλ δηαγλσζζεί θαη αληηκεησπηζηεί έγθαηξα

13 Απηνεμέηαζε ηνπ δέξκαηνο Φάμηε γηα αιιαγέο νπνηνπδήπνηε είδνπο Μελ αγλνήζεηε έλα ύπνπην ζεκείν απιώο επεηδή δελ πνλάεη. Ο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα είλαη αλώδπλνο, αιιά θαη επηθίλδπλνο ζπγρξόλσο Αλ επηζεκάλεηε έλα ή πεξηζζόηεξα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία, επηζθεθζείηε έλαλ γηαηξό ακέζσο, θαηά πξνηίκεζε δεξκαηνιόγν πνπ κπνξεί άκεζα λα αμηνινγήζεη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο

14 Απηνεμέηαζε ηνπ δέξκαηνο Ο θαιύηεξνο ρξόλνο γηα λα εμεηάζεηε ην δέξκα ζαο είλαη κεηά ην ληνπο ή ην κπάλην Ο έιεγρνο γίλεηαη από ηελ θεθαιή έσο ηα πόδηα. Μελ μεράζεηε λα ειέγμεηε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο: ηελ πιάηε, θάησ από ηα καιιηά, ηελ πεξηνρή κεηαμύ ησλ γινπηώλ θαη ηε γελλεηηθή πεξηνρή

15 Η απηνεμέηαζε βήκα βήκα Γηα ηελ απηνεμέηαζε ζα ρξεηαζηείηε: δπλαηό θσο έλαλ κεγάιν/νιόζσκν θαζξέθηε έλαλ κηθξό θαζξέθηε ρεηξόο 2 θαξέθιεο έλα πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά ράξηεο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη έλα κνιύβη ή κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 1 Με ηε βνήζεηα θαζξεθηώλ εμεηάζηε ην πξόζσπό ζαο εηδηθά ηε κύηε, ηα ρείιε, ην ζηόκα θαη ηα απηηά (κπξνζηά θαη πίζσ από ην πηεξύγην)

16 Η απηνεμέηαζε βήκα βήκα 2 Ειέγμηε ην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαζξέθηε θαη έλα πηζηνιάθη καιιηώλ, γηα λα δηεπθνιύλεηε ηελ παξαηήξεζε. Αλ είλαη δπλαηό, δεηήζηε από έλα θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο -αθόκε θαη έλα παηδί- λα βνεζήζεη 3 Ειέγμηε ηα ρέξηα ζαο: ηηο παιάκεο, ην επάλσ κέξνο, αλάκεζα ζηα δάθηπια θαη ηηο πεξηνρέο θάησ από ηα λύρηα. Εμεηάζηε θαη ηηο δύν επηθάλεηεο ησλ αληηβξαρίσλ/πήρεώλ ζαο

17 Η απηνεμέηαζε βήκα βήκα 4 Σηαζείηε κπξνζηά ζε έλαλ νιόζσκν θαζξέθηε θαη μεθηλώληαο από ηνπο αγθώλεο θαη εμεηάζηε όιεο ηηο επηθάλεηεο ησλ βξαρηόλσλ. 5 Εμεηάζηε ηνλ ιαηκό θαη ην ζηήζνο. Οη γπλαίθεο πξέπεη λα ζεθώζνπλ ηνπο καζηνύο θαη λα ειέγμνπλ ηελ πεξηνρή θάησ από απηνύο. 6 Εμεηάζηε ηελ κπξνζηηλό θαη ην πίζσ κέξνο ηνπ ζώκαηόο ζαο ζηνλ θαζξέθηε, θαηόπηλ ζεθώζηε ηα ρέξηα ζαο θαη εμεηάζηε ηηο αξηζηεξέο θαη δεμηέο πιεπξέο ζαο.

18 Η απηνεμέηαζε βήκα βήκα 7 Με ηελ πιάηε ζηξακκέλε πξνο έλα νιόζσκν θαζξέθηε, ρξεζηκνπνηήζηε έλαλ θαζξέπηε ρεηξόο γηα λα εμεηάζεηε ηνλ απρέλα, ηελ πίζσ επηθάλεηα ησλ ώκσλ, ησλ βξαρηόλσλ θαη ην άλσ ηκήκα ηεο πιάηεο ζαο. 8 Χξεζηκνπνηώληαο ηνπο θαζξέπηεο κελ μεράζεηε λα εμεηάζεηε ην θαηώηεξν ηκήκα ηεο ξάρεο, ηνπο γινπηνύο θαη ηελ πίζσ επηθάλεηα θαη ησλ δύν πνδηώλ.

19 Η απηνεμέηαζε βήκα βήκα 10 9 Καζίζηε ζε κία θαξέθια θαη ζηεξίμηε θάζε πόδη κε ηε ζεηξά ζηελ άιιε θαξέθια. Χξεζηκνπνηήζηε ηνλ θαζξέθηε ρεηξόο γηα λα εμεηάζεηε ηε γελλεηηθή ρώξα. Ειέγμηε ηε κπξνζηηλή θαη ηελ πιάγηα επηθάλεηα θαη ησλ δύν θάησ άθξσλ ζαο από ηνλ κεξό σο ηελ θλήκε, ηνπο αζηξαγάινπο, ηηο πάλσ επηθάλεηεο ησλ πνδηώλ ζαο, αλάκεζα ζηα δάθηπια θαη θάησ από ηα λύρηα. Τέινο, εμεηάζηε ηα πέικαηα ησλ πνδηώλ θαη ηηο πηέξλεο.

20 Ο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο Πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία Μία δεξκαηηθή ππεξπιαζία πνπ απμάλεη ζε κέγεζνο θαη κε καξγαξηηαξνεηδή, εκηδηαθαλή, ειηνθακέλε, θαθέ, καύξε ή πνηθηιόρξσκε όςε Μηα ειηά ή νπνηαδήπνηε θαθέ βιάβε πνπ: αιιάδεη ρξώκα / απμάλεη ζε κέγεζνο ή πάρνο / αιιάδεη πθή / έρεη αθαλόληζην πεξίγξακκα / είλαη κεγαιύηεξε από 5 ρηιηνζηά θαη/ή έρεη αιιάμεη πξόζθαηα Μία θειίδα/πιάθα/βιάβε ή πιεγή πνπ εκθαλίδεη επίκνλε θαγνύξα, πόλν, είλαη ζθιεξή ή αηκνξξαγεί Μία αλνηρηή πιεγή πνπ δελ επνπιώλεηαη εληόο ηξηώλ εβδνκάδσλ

21 Ο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο Θεξαπεύεηαη ν θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο; Αλ δηαγλσζηεί εγθαίξσο, ν θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο ζεξαπεύεηαη απνηειεζκαηηθά, ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηπηώζεηο Σπλήζσο, γίλεηαη άκεζα θαη εύθνια ε αθαίξεζε ηεο δεξκαηηθήο αιινίσζεο, ελώ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ ζεξαπεία

22 Η δσή καο είλαη πνιύηηκε γηα λα ηελ αθήλνπκε ζηελ ηύρε! Πεξηόξηζε ηνλ ρξόλν έθζεζεο ζηνλ ήιην Ζήηεζε από ηνλ γηαηξό ζνπ ή ηνλ δεξκαηνιόγν λα ειέγρεη ην δέξκα ζνπ θάζε ρξόλν

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα