Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση"

Transcript

1 Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ, Α.Μ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ, Ι.Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Κ. ρ. Πολ. Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Θ ρ. Πολ. Μηχανικός, Γενικός ιευθυντής, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. M.Sc.Πολ. Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ, Τμ. Πολ. Μηχανικών Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κατά την οριζόντια φόρτιση πασσάλου, με την αύξηση των μετακινήσεων προκαλείται ρηγμάτωση της διατομής, με αποτέλεσμα τη μείωση της δυσκαμψίας. Για τη διερεύνηση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική φόρτιση με ενοργάνωση του πασσάλου με οπτικές ίνες και συνεχή λήψη μετρήσεων κατά μήκος του πασσάλου. Η καμπύλη απόκρισης της δοκιμαστικής φόρτισης και η κατά μήκος μεταβολή των καμπυλοτήτων επέτρεψαν τη διόρθωση και προσαρμογή των παραμέτρων του εδάφους μέσω τριδιάστατης μη γραμμικής πολυσταδιακής ανάλυσης. Από την ανάλυση προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη μεταβολή της δυσκαμψίας και της αναλαμβανόμενης καμπτικής ροπής συναρτήσει της ρηγμάτωσης. ABSTRACT : Horizontally loaded piles may undergo cracking as displacements increase, resulting in bending stiffness reduction. With the aim to investigate the problem, a pile load test has been carried out, which included fiber optics instrumentation along the pile. The pile test response curve along with the measured variation of curvature along the pile allowed the adjustment of soil parameters by means of three dimensional nonlinear multi-stage analysis. The numerical analysis led to interesting results concerning bending stiffness as well as moment variation with regard to cracking level. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την κατασκευή σημαντικών έργων με έ- δραση σε πασσάλους προβλέπεται η διεξαγωγή δοκιμαστικών φορτίσεων με διττό στόχο: την επιβεβαίωση της ικανότητας ανάληψης του προβλεπόμενου φορτίου και τη διεξαγωγή α- ντίστροφης ανάλυσης για τον προσδιορισμό και επαλήθευση των εδαφικών παραμέτρων των στρώσεων του υπεδάφους. Η διεξαγωγή αντίστροφης ανάλυσης διεξάγεται συνήθως με γραμμικά ελαστικά στοιχεία και προσομοίωση της αντίστασης του εδάφους με καμπύλες p-y. Η προσέγγιση αυτή είναι σε θέση να δώσει ι- κανοποιητικά αποτελέσματα για μικρές σχετικά μετακινήσεις και αντίστοιχες καμπυλότητες του πασσάλου. Με την αύξηση των μετακινήσεων προκαλείται ρηγμάτωση της διατομής οπλισμένου σκυροδέματος, με αποτέλεσμα τη μείωση της δυσκαμψίας. Η αγνόηση του φαινομένου αυτού οδηγεί σε ανάληψη μεγαλύτερων εντατικών μεγεθών κατά την ανάλυση και την εκδήλωση μικρότερων μετακινήσεων. Για τη διερεύνηση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική φόρτιση κατά την οποία επεβλήθηκε φορτίο μέχρι τη σε μεγάλο βαθμό ρηγμάτωση του δοκιμαζόμενου πασσάλου. Η ενοργάνωση του πασσάλου με οπτικές ίνες επέτρεψε τη συνεχή καταγραφή της μεταβολής των καμπυλοτήτων κατά μήκος του πασσάλου. Η καμπύλη απόκρισης της δοκιμαστικής φόρτισης σε συνδυασμό με τη μεταβολή των καμπυλοτήτων κατά μήκος του πασσάλου επέτρεψαν την προσαρμογή των παραμέτρων του εδάφους μέσω τριδιάστατης μη γραμμικής α- νάλυσης, από την οποία προέκυψαν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη μεταβολή της δυσκαμψίας συναρτήσει της ρηγμάτωσης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 2. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 2.1 Εδαφικές Συνθήκες Η οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση διεξήχθη στην περιοχή του 6 ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης, από την εταιρία ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. Το υπέδαφος στην ευρύτερη περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται από μεγάλη συμπιεστότητα και μικρή διατμητική αντοχή μέχρι το βάθος των 25.0 m. Για τη διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών και τον προσδιορισμό των παραμέτρων σχεδιασμού διεξήχθησαν 4 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, η στρωματογραφία περιλαμβάνει 4 κύριες στρώσεις. Η επιφανειακή στρώση Α συνίσταται από καστανόχρωμη χαλαρή ιλυώδη άμμο. Η διατμητική της αντοχή και το μέτρο παραμορφωσιμότητάς της βελτιώνονται ελαφρά με το βάθος και για το λόγο αυτό η στρώση υποδιαιρείται στις υποστρώσεις Α1 και Α2. Η δεύτερη κύρια στρώση, στρώση Β, συνίσταται από σκούρου πράσινου χρώματος μαλακή άργιλο με μικρό ποσοστό άμμου και οργανικών. Η στρώση εκτείνεται μέχρι το βάθος των 25 μέτρων όπου εμφανίζεται στρώση πολύ στιφρής αμμώδης αργίλου καστανοπράσινου χρώματος (στρώση C), η οποία εκτείνεται μέχρι το βάθος των 35 μέτρων. Από το βάθος αυτό και μέχρι το πέρας των γεωτρήσεων καταγράφεται η στρώση D, της οποίας η σύσταση είναι παρόμοια με την υπερκείμενη στρώση C, ενώ τιμές της διατμητικής αντοχής και του μέτρου παραμορφωσιμότητας είναι υψηλότερες. Η στάθμη του υπόγειου ορίζοντα βρίσκεται σε βάθος 0.5 m έως 1.0 m, ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Πίνακας 1. Παράμετροι εδαφικών στρώσεων Table 1. Soil parameters used in analysis Στρώση Α1 Α2 Β C D Βάθος (m) Μέτρο διόγκωσης K (MPa) Μέτρο διάτμησης G (MPa) Γωνία τριβής φ ( ο ) Γωνία διαστολής ψ ( ο ) Συνοχή c (kpa) Αστράγγιστη διατμητική αντοχή S u (kpa) Φαινόμενο βάρος γ (kn/m 3 ) Γωνία τριβής διεπιφάνειας φ i ( o 30.0 ) Συνοχή διεπιφάνειας c a (kpa) Στον Πίνακα 1 δίνονται οι τιμές σχεδιασμού των παραμέτρων διατμητικής αντοχής και παραμορφωσιμότητας των εδαφικών στρώσεων, οι οποίες προέκυψαν από τις εργαστηριακές δοκιμές και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της αντίστροφης ανάλυσης σε επόμενη παράγραφο. Λεπτομερής αναφορά δίνεται στο τεύχος τεχνικής έκθεσης από τους Comodromos κ.ά. (2007b). 2.2 ιάταξη οκιμαστικής Φόρτισης Η διάταξη της δοκιμαστικής φόρτισης, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, περιελάμβανε το δοκιμαζόμενο πάσσαλο (Ρ 5 ) και δύο πασσάλους αντίδρασης (Ρ 8 και Ρ 2, μπροστά και πίσω από το δοκιμαζόμενο πάσσαλο αντίστοιχα), για την ανάγκη διεξαγωγής οριζόντιας και κατακόρυφης φόρτισης (Comodromos κ.ά., 2007a). Όλοι οι πάσσαλοι είχαν διάμετρο D = 0.80 m, το σκυρόδεμα ήταν κατηγορίας C20/25, και η ποιότητα χάλυβα των ράβδων οπλισμού S500. Η επιβολή του φορτίου πραγματοποιήθηκε με χρήση δοκού αντίδρασης στην κεφαλή του ε- νός εκ των δύο πασσάλων αντίδρασης. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις γρύλλοι σε σειρά με δυνατότητα καταγραφής μετακίνησης έως 0.25 m. Στην κεφαλή του δοκιμαζόμενου πασσάλου τοποθετήθηκαν τέσσερα ηλεκτρονικά μηκυνσιόμετρα (LVDT-1 έως LVDT-4) ακρίβειας mm, τα οποία στηρίχθηκαν σε πρακτικά άκαμπτο σύστημα δοκών με έδραση σε μεγάλη απόσταση από τη δοκιμαστική φόρτιση (βλ. Φωτογραφία1). Κατά μήκος του πασσάλου τοποθετήθηκαν αισθητήρες οπτικών ινών (FOS). Η διάταξη τοποθέτησης για την οριζόντια φόρτιση εστιάσθηκε στο άνω μέρος του πασσάλου, δεδομένου ότι σε βάθος πέραν των 10 διαμέτρων (8 m στην προκειμένη περίπτωση) η καμπτική ροπή παίρνει πολύ μικρή έως και αμελητέα τιμή (σε κάθε περίπτωση πολύ μικρότερη από αυτήν που καθορίζει το σχεδιασμό του πασσάλου). Οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν αντιδιαμετρικά, ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η καμπυλότητα της διατομής στο επίπεδο που βρίσκεται το κάθε ζεύγος και εν συνεχεία η επικρατούσα τιμή της καμπτικής ροπής (στην περίπτωση της ρηγμάτωσης η διαδικασία υπολογισμού είναι εμφανώς πιο πολύπλοκη). Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκε και αποκλισιομετρικός σωλήνας για τη μέτρηση της οριζόντιας μετακίνησης στον άξονα του δοκιμαζόμενου πασσάλου για την εναλλακτική δυνατότητα και εφεδρεία σε περίπτωση κοπής των καλωδίων οπτικών ινών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 Πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι φόρτισης, κύκλος Η1, με βήματα 0, 0.10, 0.25, 0.30, 0.40, 0.20, 0.10 ΜΝ, και κύκλος Η2, με βήματα 0.10, 0.20, 0.40, 0.47, 0.60, 0.32, 0 ΜΝ. Το μέγιστο φορτίο του δεύτερου κύκλου (0.60 ΜΝ) αντιστοιχεί σε οριακό φορτίο με συνεχή μετακίνηση με μη σταθεροποιούμενο ρυθμό. Το μέγιστο φορτίο που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σταθεροποίησης ήταν 0.55 ΜΝ. Η προσπάθεια επιβολής μεγαλύτερου φορτίου οδήγησε σε συνεχή αύξηση των μετακινήσεων με αποτέλεσμα την αποκόλληση του πασσάλου. 2, μαζί με την αντίστοιχη καμπύλη που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου p-y. Από την καμπύλη της δοκιμαστικής φόρτισης προκύπτει ότι το οριακό φορτίο, το οποίο αντιστοιχεί σε μετακίνηση ίση με 10%D είναι ίσο με 550 kν. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αδυναμία πρόβλεψης της απόκρισης του πασσάλου σε οριζόντια φόρτιση με εφαρμογή της απλουστευμένης μεθόδου p-y για φορτία μεγαλύτερα των 350 kn. Από το επίπεδο αυτό φόρτισης και πέρα προκαλείται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο, ρηγμάτωση της διατομής του πασσάλου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυσκαμψία του και κατ επέκταση η δυνατότητα ανάληψης της προκαλούμενης έντασης. Σχήμα 1. Σχηματική τομή Figure 1. Pile test cross section Σχήμα 2. Απόκριση πασσάλου δοκιμαστικής φόρτισης και προβλεψη καμπύλης απόκρισης με τη μέθοδο 'p-y' (Comodromos Figure 2. Pile test response curve and predicted response curve by the 'p-y' method (Comodromos Στο ίδιο σχήμα δίνεται το φορτίο H cr το ο- ποίο αντιστοιχεί στη ροπή ρηγμάτωσης, Μ cr, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Εξίσωση 1, καθώς επίσης και το φορτίο H nom το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική καμπτική ροπή αντοχής M nom του δοκιμαζόμενου πασσάλου. M cr 2 fct I p = (1) D Φωτογραφία 1. ιάταξη δοκιμαστικής φόρτισης Photograph 1. Pile test arrangement 2.3 Αποτελέσματα οκιμαστικής Φόρτισης Η καμπύλη οριζόντιου φορτίου μετατόπισης της δοκιμαστικής φόρτισης δίνεται στο Σχήμα όπου f ct η εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος, Ι p η ροπή αδράνειας της διατομής του πασσάλου και D η διάμετρός του. Από τα αποτελέσματα των καταγραφών των αισθητήρων οπτικών ινών στο βάθος των 4.00 m, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, προκύπτει ότι η ρηγμάτωση της διατομής του πασσάλου είναι αισθητή κατά την επιβολή του φορτίου των 0.30 ΜΝ, ενώ οι επιπτώσεις της είναι σημαντικές μετά την επιβολή του φορτίου των 0.40 ΜΝ. Πριν την έναρξη της ρηγμάτωσης, ο πάσσαλος συμπεριφέρεται ελαστικά και 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 οι μετρήσεις του ζεύγους αισθητήρων οπτικών ινών είναι ίδιου μεγέθους στη θλιβόμενη και στην εφελκυόμενη πλευρά. Αντίθετα, μετά την έναρξη της ρηγμάτωσης, η παραμόρφωση της πλευράς που βρίσκεται σε εφελκυσμό είναι μεγαλύτερη από την παραμόρφωση της θλιβόμενης πλευράς και όσο η ρηγμάτωση επεκτείνεται στη διατομή, τόσο η διαφορά εφελκυστικής και θλιπτικής παραμόρφωσης αυξάνεται και η απόκριση του πασσάλου χαρακτηρίζεται από συνεχή μείωση της δυσκαμψίας του. ροδέματος προσδιορίσθηκε κατά την αντίστροφη ανάλυση ίση με 2.0 MPa. Η ανάπτυξη εφελκυστικής τάσης σε κάποιο στοιχείο μεγαλύτερης της αντοχής σε εφελκυσμό οδηγεί στην ανάπτυξη ρωγμής, με συνέπεια στο στοιχείο αυτό να τίθεται μηδενική αντοχή σε εφελκυσμό και η εφελκυστική τάση να ολοκληρώνεται και να ανακατανέμεται ως επικόμβιο φορτίο στα γειτνιάζοντα στοιχεία. Επιπρόσθετα, το μέτρο ελαστικότητας κατά την κάθετη διεύθυνση στη ρωγμή μηδενίζεται επίσης (Cedolin et al., 1982). Ο ανωτέρω μηχανισμός ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα FLAC 3D με χρήση της εσωτερικής γλώσσας προγραμματισμού και οι εφελκυστικές τάσεις σε κάθε στοιχείο του πασσάλου τελούσαν υπό διαρκή έλεγχο κατά την επαναληπτική διαδικασία επίλυσης. Σχήμα 3. Εξέλιξη παραμορφώσεων από αισθητήρες οπτικών ινών στο βάθος των 4.00 m Figure 3. Evolution of tensile and compressive strains for loading steps at 4.00 m depth 3. ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3.1 Πλαίσιο Προσομοίωσης Για την αποτίμηση των επιπτώσεων της ρηγμάτωσης στην απόκριση πασσάλου υπό οριζόντια φόρτιση πραγματοποιήθηκε τριδιάστατη μη γραμμική ανάλυση με χρήση του κώδικα πεπερασμένων διαφορών FLAC 3D. Στο Σχήμα 4 απεικονίζεται το πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την αντίστροφη ανάλυση και το οποίο περιλαμβάνει κόμβους, στοιχεία τριών διαστάσεων, 342 ραδβόμορφα στοιχεία και 351 κόμβους στοιχείων. Οι τιμές των παραμέτρων των εδαφικών στρώσεων δίνονται στον Πίνακα 1. Για το σκυρόδεμα και το χάλυβα χρησιμοποιήθηκε μέτρο ελαστικότητας Ε c = 29 GPa και E s = 200 GPa, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα (EN ). Η συμπεριφορά του σκυροδέματος θεωρήθηκε γραμμική ελαστική σε κατάσταση θλίψης και ελκυσμού για εφελκυστικές τάσεις μικρότερες της αντοχής του σε εφελκυσμό. Σημειώνεται ότι η τιμή της εφελκυστικής αντοχής του σκυ- Σχήμα 4. Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων Figure 4. Finite difference mesh Για τις ράβδους οπλισμού θεωρήθηκε γραμμική ελαστικότητα. Η συνάφεια χάλυβασκυροδέματος λήφθηκε ίση με την αντοχή του σκυροδέματος σε ελκυσμό σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2. Η συμμετρία του προβλήματος επέτρεψε τη χρήση του μισού πλέγματος και την αντίστοιχη επιτάχυνση των υπολογισμών. Για την αποφυγή αριθμητικών ασταθειών, η επιβολή του φορτίου έγινε σταδιακά σε κάθε βήμα φόρτισης (ramp loading). Για την προσομοίωση της αποκόλλησης του πασσάλου από το έδαφος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία διεπιφάνειας, οι παράμετροι διατμητικής αντοχής των οποίων δίνονται στον Πίνακα 1. Η αξονική και διατμητική δυσκαμψία των στοιχείων αυτών (kn και ks, αντίστοιχα) λήφθηκε ίση με 10 GPa/m, ώστε να ελαχιστοποιεί- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 ται η συνεισφορά τους στην τελική μετακίνηση των κόμβων (Comodromos & Pitilakis, 2005). 3.2 Αριθμητικές Επιλύσεις Πρώτο στάδιο της τριδιάστατης αριθμητικής ανάλυσης απετέλεσε η διεξαγωγή αντίστροφης ανάλυσης της οποίας τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο Σχήμα 5. Τα αριθμητικά αποτελέσματα πρακτικά ταυτίζονται με τα πειραματικά, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιλογή των τιμών αντοχής, των μέτρων παραμορφωσιμότητας και της προσομοίωσης των αναπτυσσόμενων μηχανισμών. Σχήμα 5. Απόκριση πασσάλου δοκιμαστικής φόρτισης και αριθμητικής ανάλυσης (Comodromos Figure 5. Pile test response curve and numerically established response curves (Comodromos Σχήμα 6. Σύγκριση κινηματικής και περιοχών ρηγμάτωσης μεμονωμένου πασσάλου a) ελεύθερης και b) πακτωμένης κεφαλής για φορτίο 0.4 ΜΝ (Comodromos Figure 6. Comparison of cracked region and deformed mode of free-head (a) and fixed head (b) for lateral loading of 0.4 MN (Comodromos Σε αντίθεση με την κατακόρυφη φόρτιση, όπου οι οριακές συνθήκες μικρή επίπτωση έ- χουν στην απόκριση φορτίου καθίζησης, η απόκριση φορτίου μετακίνησης στην οριζόντια φόρτιση καθορίζεται σημαντικά από τις οριακές συνθήκες. Ειδικότερα, η δοκιμαστική φόρτιση αντιστοιχεί σε οριακές συνθήκες ελεύθερης κεφαλής, γεγονός που επιτρέπει ανάπτυξη μεγάλων καμπυλοτήτων στο άνω μέρος του πασσάλου, με συνέπεια τη ρηγμάτωση και την εκδήλωση μεγάλων μετακινήσεων. Στην περίπτωση ομάδας πασσάλων σε ενιαίο κεφαλόδεσμο οι οριακές συνθήκες αντιστοιχούν πρακτικά σε πακτωμένη κεφαλή (εξαιρείται η περίπτωση σειράς πασσάλων με εγκάρσια φόρτιση), γεγονός που δρα ευεργετικά λόγω της ανάπτυξης μεγαλύτερων μετακινήσεων σε πιο μεγάλα βάθη (σε σχέση με τον αντίστοιχο πάσσαλο ελεύθερης κεφαλής), με συνέπεια την ανάπτυξη μεγαλύτερης αντίστασης από το έδαφος. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε επίλυση μεμονωμένου πασσάλου πακτωμένης κεφαλής, η καμπύλη φορτίου μετακίνησης του οποίου απεικονίζεται στο Σχήμα 5 με συνεχή γραμμή και σύμβολα ρόμβου. Η πιο δύσκαμπτη απόκριση του πασσάλου στην περίπτωση αυτή και η μεγαλύτερη πλευρική οριακή του αντίσταση αποδίδεται στην προαναφερόμενη μορφή παραμόρφωσης του πασσάλου, που στην περίπτωση της ελεύθερης κεφαλής εμφανίζει μεγαλύτερες μετακινήσεις στην κεφαλή για το ίδιο επίπεδο φόρτισης. Επιπρόσθετα, για το ίδιο φορτίο, ο πάσσαλος ελεύθερης κεφαλής επιδεικνύει μεγαλύτερη καμπυλότητα, με αποτέλεσμα να ρηγματώνεται νωρίτερα σε σχέση με τον πάσσαλο πακτωμένης κεφαλής. Στο Σχήμα 6 δίνονται σε μεγέθυνση οι τύποι παραμόρφωσης για πάσσαλο ελεύθερης και πακτωμένης κεφαλής, όπως προσδιορίσθηκαν από τη μη γραμμική ανάλυση για φορτίο ίσο με 0.4 ΜΝ. Στο ίδιο σχήμα αποτυπώνονται οι ρηγματωμένες περιοχές των πασσάλων, όπου φαίνεται ότι στην περίπτωση της πακτωμένης κεφαλής τα ρηγματωμένα στοιχεία σκυροδέματος συγκεντρώνονται στο πάνω μέρος του πασσάλου, ενώ ο πάσσαλος με ελεύθερη κεφαλή εμφανίζει εκτεταμένη περιοχή ρηγμάτωσης σε μεγαλύτερο μήκος του. 4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ 4.1 Αναλυτικός Τρόπος Προσέγγισης Προ της εκδήλωσης της ρηγμάτωσης η καμπτική ροπή του πασσάλου μπορεί να υπολο- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 γισθεί μετά από διπλή παραγώγιση του διανύσματος των οριζοντίων μετακινήσεων σύμφωνα με την Εξίσωση 2: d y M = E I φ = E I (2) p p p p 2 dz 2 όπου Ε p το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος, Ι p η ροπή αδράνειας της διατομής του πασσάλου, y η οριζόντια μετακίνηση σε βάθος z από την κεφαλή του πασσάλου. Μετά την εκδήλωση της ρηγμάτωσης επέρχεται μείωση της καμπτικής δυσκαμψίας του πασσάλου, Ε p I p, και μετατόπιση του ουδέτερου άξονα. Στην περίπτωση αυτή, για τον προσδιορισμό της καμπυλότητας, αντί της διπλής παραγώγισης χρησιμοποιείται η Εξίσωση 3: ( ε ε ) t c φ = (3) h όπου ε t η εφελκυστική και ε c η θλιπτική παραμόρφωση ράβδου χάλυβα στην εφελκυόμενη και θλιβόμενη ίνα αντίστοιχα, κατά τη διεύθυνση φόρτισης, και h η απόσταση μεταξύ των ράβδων. Η αναλαμβανόμενη καμπτική ροπή μπορεί στη συνέχεια να υπολογισθεί ως το άθροισμα της ροπής που αναλαμβάνεται από το σκυρόδεμα και το χάλυβα σύμφωνα με τις Εξισώσεις 4 και 5 και το Σχήμα 7. M = E I φ (4) c c c n 2 M = E φ I + A h (5) s s si si si 1 όπου M c και M s η αναλαμβανόμενη από το σκυρόδεμα και τις ράβδους χάλυβα, αντίστοιχα, καμπτική ροπή, E c και E s το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος και του χάλυβα α- ντίστοιχα, I c και I si η ροπή αδράνειας της διατομής σκυροδέματος και της ράβδου i αντίστοιχα, A si η διατομή ράβδου i, h si η απόσταση ράβδου χάλυβα από τον ουδέτερο άξονα, σύμφωνα με το Σχήμα 7, και n ο αριθμός ράβδων χάλυβα. Για τον προσδιορισμό της καμπυλότητας της διατομής από την Εξίσωση 3 απαιτείται ακριβής προσδιορισμός των παραμορφώσεων της θλιβόμενης και εφελκυόμενης ίνας. Στην περίπτωση πειραματικού προσδιορισμού, είναι προφανές ότι απαιτείται πυκνή διάταξη αισθητήρων παραμόρφωσης κατά μήκος του πασσάλου, καθιστώντας τη μέθοδο ιδιαίτερα ακριβή. Σε αντίστιξη, η αριθμητική τριδιάστατη α- νάλυση απαιτεί την προσομοίωση των συστατικών υλικών του προβλήματος με υψηλό βαθμό ακρίβειας, που να ενσωματώνει τις ράβδους οπλισμού του πασσάλου στις ακριβείς τους θέσεις. Στις ανωτέρω εξισώσεις, τα μέτρα ελαστικότητας του σκυροδέματος και του χάλυβα παραμένουν σταθερά, ενώ με την επέκταση της ρηγμάτωσης και τη μετατόπιση της θέσης του ουδέτερου άξονα οι ροπές αδράνειας μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η δυσκαμψία του πασσάλου. Με χρήση των Εξισώσεων 4 και 5 και των αντίστοιχων του Σχήματος 7 προσδιορίζεται η μεταβολή της δυσκαμψίας του πασσάλου λόγω της ρηγμάτωσης, η οποία δίνεται στο Σχήμα 8 για τον πάσσαλο της δοκιμαστικής φόρτισης (D = 0.80 m με οπλισμό 16Φ18). Σχήμα 7. Γεωμετρία κυκλικής διατομής οπλισμένου σκυροδέματος (Comodromos et al., 2009) Figure 7. Formulation and definition for a circular reinforced concrete section under flexural deformation (Comodromos Σχήμα 8. Μεταβολή της δυσκαμψίας του πασσάλου με το εύρος ρηγμάτωσης (Comodromos Figure 8. Variation of pile bending stiffness with normalized cracking width (Comodromos 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 4.2 Εφαρμογή της Θεωρίας οκού Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον προσδιορισμό της δυσκαμψίας και της καμπτικής ροπής ρηγματωμένης διατομής παρουσιάζει η προσέγγιση με διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων που προκύπτουν από τη θεωρία δοκού (Park and Paulay, 1975), μοντέλο το οποίο ενσωματώνεται σε πολλούς κώδικες ανάλυσης που έχουν τη δυνατότητα υπολογισμού της μη γραμμικής καμπύλης ροπής - καμπυλότητας δεδομένης διατομής οπλισμένου σκυροδέματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το διάγραμμα ροπών καμπυλοτήτων της διατομής του δοκιμαζόμενου πασσάλου προσδιορίσθηκε με το πρόγραμμα SOFiSTiK (2003), λαμβάνοντας υπόψη τα διαγράμματα τάσεων παραμορφώσεων του Ευρωκώδικα (EN ) για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και χάλυβα S500. Κατά κανόνα, οι πάσσαλοι ταυτόχρονα με τα οριζόντια φορτία δέχονται και αξονική φόρτιση, η οποία δρα ευνοϊκά στην απόκριση του πασσάλου σε πλευρική φόρτιση, καθιστώντας τον πιο δύσκαμπτο και μεταθέτοντας την έναρξη της ρηγμάτωσης σε πιο υψηλά επίπεδα φόρτισης. Η επίδραση του αξονικού φορτίου φαίνεται στο Σχήμα 9a, όπου παρουσιάζεται το διάγραμμα ροπών καμπυλοτήτων της διατομής για αξονικό φορτίο 0, 0.5 και 2.0 ΜΝ. Το τέμνον μέτρο δυσκαμψίας E p Ι p της διατομής μπορεί να προσδιορισθεί έμμεσα από το λόγο Μ/φ, σύμφωνα με την Εξίσωση 2, ενώ στα διαγράμματα του Σχήματος 9b δίνεται η μεταβολή της με την καμπτική ροπή, ανάλογα με το επίπεδο της αξονικής φόρτισης. Το τμήμα των καμπυλών του Σχήματος 9, όπου η δυσκαμψία παραμένει σταθερή υποδεικνύει ότι η διατομή βρίσκεται στην ελαστική περιοχή, ενώ με την έναρξη της ρηγμάτωσης, όπου η ροπή ισούται με τη ροπή ρηγμάτωσης, Μ cr, η δυσκαμψία αρχίζει να μειώνεται, και η απόκριση του πασσάλου, όπως φαίνεται στα Σχήματα 9a και 9b παύει να είναι γραμμική ελαστική. Η ροπή ρηγμάτωσης Μ cr κυκλικής διατομής οπλισμένου σκυροδέματος δίνεται από την Εξίσωση 1 και για τον εξεταζόμενο πάσσαλο (D = 0.80 m, 16Φ18) υπολογίζεται ίση με kn.m, τιμή η οποία συμφωνεί με τα διαγράμματα των Σχημάτων 9 και 10. Στο Σχήμα 10a απεικονίζεται με συνεχή γραμμή και τριγωνικά σύμβολα η κατανομή της καμπτικής ροπής του πασσάλου, για φορτίο ίσο με 0.10 ΜΝ, που προκύπτει από την ε- φαρμογή της θεωρίας δοκού και την εξαγωγή της καμπύλης ροπών καμπυλοτήτων με το πρόγραμμα SOFiSTiK, ενώ με συνεχή γραμμή και σύμβολα ρόμβου δίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα που προκύπτει από την τριδιάστατη ανάλυση και την εφαρμογή της Εξίσωσης 2 και του διαγράμματος του Σχήματος 9b. Και στις δύο περιπτώσεις λαμβάνεται η αρχική δυσκαμψία της διατομής του πασσάλου, δεδομένου ότι η διατομή είναι αρηγμάτωτη, ενώ η καμπυλότητα έχει προσδιορισθεί από την τριδιάστατη ανάλυση. (a) (b) Σχήμα 9. ιαγράμματα (a) ροπών καμπυλοτήτων, και (b) μεταβολής της δυσκαμψίας με την καμπτική ροπή για τη διατομή του δοκιμαζόμενου πασσάλου και για αξονικό φορτίο 0.5 και 2.0 ΜΝ, SOFiSTiK Figure 9. Moment curvature curves (a) and variation of bending stiffness with bending moment (b), for the tested pile and for axial loads of 0.5 and 2.0 MN, SOFiSTiK Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του Σχήματος 10b, όπου, για την περίπτωση ά- σκησης φορτίου ίσου με 0.40 ΜΝ, η υιοθέτηση της αρχικής δυσκαμψίας (συνεχής γραμμή με κυκλικά σύμβολα) οδηγεί σε υπερεκτίμηση της καμπτικής ροπής του πασσάλου, με τιμή που υπερβαίνει τα 1.5 ΜΝ.m, η οποία είναι περίπου διπλάσια της ροπής αντοχής της διατομής, σύμφωνα με το Σχήμα 9. Στο ίδιο σχήμα, τα αποτελέσματα από τη χρήση της θεωρίας δοκού (συνεχής γραμμή με τετραγωνικά σύμ- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 βολα) και την τριδιάστατη ανάλυση (συνεχής γραμμή με τριγωνικά σύμβολα) βρίσκονται σε καλή συμφωνία, με τη θεωρία δοκού να εμφανίζει ελαφρά μικρότερες τιμές. Η διαφορά αυτή των δύο μεθόδων προσέγγισης βρίσκεται ε- ντός αποδεκτών ορίων αν αναλογισθεί κανείς την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τους μηχανισμούς του προβλήματος. Για την αριθμητική διερεύνηση των επιπτώσεων της ρηγμάτωσης στην απόκριση πασσάλου από οπλισμένο σκυρόδεμα πραγματοποιήθηκε σειρά αριθμητικών τριδιάστατων μη γραμμικών αναλύσεων. Η μέθοδος προσέγγισης του προβλήματος περιλαμβάνει υπορουτίνα προσομοίωσης της εκδήλωσης και ανάπτυξης της ρηγμάτωσης. Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι οι οριακές συνθήκες στην κεφαλή του πασσάλου καθορίζουν τις περιοχές και το εύρος ρηγμάτωσης και κατά συνέπεια τη δυσκαμψία και την αντοχή του πασσάλου. Επιβεβαιώθηκε ε- πίσης η ευεργετική δράση ταυτόχρονης θλιπτικής αξονικής δύναμης. Η σύγκριση τέλος των αποτελεσμάτων των αριθμητικών αναλύσεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κώδικες προγραμμάτων ανάλυσης και διαστασιολόγησης διατομών οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίοι ενσωματώνουν τη μεταβολή της δυσκαμψίας συναρτήσει των διαγραμμάτων ροπών καμπυλοτήτων, με ταυτόχρονη δυνατότητα ορισμού της αντοχής ελκυσμού, είναι σε θέση να προβλέψουν την απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση. Η χρήση τριδιάστατης μη γραμμικής ανάλυσης περιορίζεται πρακτικά σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης της απόκρισης ή προσδιορισμού της εξέλιξης των εντατικών και κινηματικών μεγεθών εντός του πασσάλου). 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σχήμα 10. Κατανομή της ροπής με το βάθος (a) από το FLAC 3D και το SOFiSTiK για φορτίο 0.10 ΜΝ, και (b) από το FLAC 3D (με και χωρίς θεώρηση της ρηγμάτωσης) και το SOFiSTiK για φορτίο 0.40 ΜΝ Figure 10. Comparison of bending moment predicted by FLAC 3D and SOFiSTiK, H=0.1 MN (a) and and FLAC 3D, SOFiSTiK and initial pile bending stiffness H=0.4 MN (b) 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Cedolin, L., Darwin, D., Ingraffea, A. R., Pecknold E. A. & Schnobrich W. C. (1982), Concrete cracking. in State of the art report on Finite element analysis of reinforced concrete, ASCE, N.Y. pp Comodromos, E.M. and Pitilakis, K.D., (2005), Response evaluation of horizontally loaded fixed-head pile groups using 3-D nonlinear analysis Int. J. Numer. Analyt. Meth. Geomech., Vol. 29, No 6, pp Comodromos, E.M., Papadopoulou, M.C. & Bousgolitou, X.A., (2007a), Pile testing for the project of the bridge connecting the port to the motorway Thessaloniki-Athens, GeoStatiki S.A., Thessaloniki, GR, Geotechnical Evaluation Report. Comodromos, E.M., Papadopoulou, M.C. & Bousgolitou, X.A., (2007b), Geotechnical investigation for the project of the bridge connecting the port to the motorway Thessaloniki-Athens, GeoStatiki S.A., Thessaloniki, GR, Geotechnical Evaluation Report. Comodromos, E.Μ., Papadopoulou, M.C., Rentzeperis, I.Κ., (2009), The Effect of Cracking on the Response of Pile Test under Horizontal Loading:, J. Geot. & Geoenv. Engin., ASCE, Vol. 135, No 9, pp Eurocode ENV , (2001), "Design of concrete structures Part 1: General rules and rules for buildings together with the United Kingdom National Application Document". London. Itasca Consulting Group, (2005). FLAC 3D, Fast Lagrangian analysis of continua user s and theory manuals, Minneapolis. Park, R. and Paulay, T., (1975) Reinforced concrete structures, John Wiley & Sons Ltd, New York. Sofistik A.G. Sofistik (2003): Finite element code and user s manuals. Munich. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1 Πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση απόκρισης ρηγµατωµένης διατοµής πασσάλου από οπλισµένο σκυρόδεµα Experimental and numerical analysis of the post-cracking response of a reinforced concrete pile

Διαβάστε περισσότερα

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1 Η επίδραση της ρηγµάτωσης στην απόκριση πασσάλου οπλισµένου σκυροδέµατος υπό οριζόντια φόρτιση The effect of cracking to the response of a concrete pile under horizontal loading Αιµίλιος Μ. ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Πάσσαλοι υπό Οριζόντια Φόρτιση

Βαθιές Θεµελιώσεις Πάσσαλοι υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Οµάδα Πασσάλων Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αρνητικών τριβών σε οµάδες πασσάλων: Αποτίµηση επιπτώσεων στους επιµέρους πασσάλους

Ανάπτυξη αρνητικών τριβών σε οµάδες πασσάλων: Αποτίµηση επιπτώσεων στους επιµέρους πασσάλους Ανάπτυξη αρνητικών τριβών σε οµάδες πασσάλων: Αποτίµηση επιπτώσεων στους επιµέρους πασσάλους Development of negative friction in pile groups: Effects on piles constituting the group ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ, A. ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Οµάδα Πασσάλων Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης p-y µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: οκιµαστική φόρτιση µε χρήση οπτικών ινών 3D µη γραµµική ανάλυση

Προσδιορισµός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: οκιµαστική φόρτιση µε χρήση οπτικών ινών 3D µη γραµµική ανάλυση Προσδιορισµός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: οκιµαστική φόρτιση µε χρήση οπτικών ινών 3D µη γραµµική ανάλυση Evaluatio of pile respose uder vertical loadig: Pile load test usig fiber optics

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 Β5. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αναπλ. Καθ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Φορτίσεις Σεισμική Δράση Ιδιο Βάρος Ωθήσεις Γαιών Υδροστατική Φόρτιση Κινητά Φορτία Θερμοκρασιακές Μεταβολές Καταναγκασμοί Κινηματική Αλληλεπίδραση Αδρανειακές Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις /7/0 ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 0 - ΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις 8.0.0 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεµελίωση µπορεί να γίνει µε πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων

Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων Analysis of laterally loaded single piles in coarse-grained soils based on load tests ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Ε. ΡΙΤΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Α.Μ. Κωµοδρόµος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ Κ.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Ευρωκώδικας 7 Αστράγγιστες Συνθήκες Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 [ c b s i q] R k

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1991 Επιρροή Συστολής Ξήρανσης στην Σεισμική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες και Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Φ. Κ. Περδικάρης Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Σ. Μυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 9 Αξονική φόρτιση. Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων. Ελαστική ράβδος ΑΒ μήκους, Γ B μέτρου ελαστικότητας Ε και / συντελεστή θερμικής διαστολής α, είναι πακτωμένη στα σημεία Α και Β και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών τηλ: 410-74178, fax: 410-74169, www.uth.gr Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας,5 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης-Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis 8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα George Mylonakis Παρουσίαση Προβλήματος z β y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y z y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΥΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ έκδοση DΥΝI-DCMB_2016b Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών Δάφνη Παντούσα και Ευριπίδης Μυστακίδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Κ. Β. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΕΜΠ Πορεία επίλυσης. Ευρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Interaction of retaining structure with adjacent multi-store building:

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 6.10.2011 http://www.sfistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnectins 2011.280 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ. Ανάλυση πασσάλου CPT Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 09.10.2008 Ρυθμίσεις Πρότυπο - EN 1997 - DA1 CPT πάσσαλος Μεθοδολογία επαλήθευσης : Τύπος ανάλυσης : Μερικός συντ αντίστασης αιχμής : Μερικός

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική επισκευή στοιχείων ΩΣ µε ινωπλισµένα πολυµερή, µετά από πρόκληση εκτεταµένης βλάβης Seismic repair of severely damaged reinforced concrete members by FRP sheets Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα