ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο"

Transcript

1 ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός, Π.Θ ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ Α., Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής, Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και η αποτίµηση του ποσοστού του φορτίου που µεταβιβάζεται στο περιβάλλον έδαφος και στον υποκείµενο βράχο. Για τη διερεύνηση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Από τις επιλύσεις προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την κατανοµή του φορτίου και την ανάπτυξη πλευρικής τριβής και αντίσταση αιχµής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και το επίπεδο φόρτισης. ABSTRACT : Τhe aim of this paper is to evaluate the response of a pile group based on rock and to estimate the distribution of the load to shaft and tip resistance. For this purpose a parametric three dimensional numerical analysis was carried out, including pile groups with various layouts and different lateral soil consistency and shear strength. Useful results arise from the analysis regarding load distribution and the development of shaft and tip resistance as a function of pile position in a group and the level of loading. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Αποτελεί συνήθη τακτική οι εδραζόµενοι σε βραχώδεις σχηµατισµούς πάσσαλοι να θεωρούνται ως καθαρά πάσσαλοι αιχµής. Κατά την απλουστευτική αυτή παραδοχή αγνοείται η όποια συνεισφορά της πλευρικής τριβής, η οποία µπορεί υπό συνθήκες να είναι σηµαντική. Κύρια αιτιολογία για την απλουστευτική αυτή θεώρηση αποτελεί η δυσκολία εκτίµησης του βαθµού κινητοποίησης της πλευρικής αντίστασης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από την κινηµατική του προβλήµατος (ικανοποιητική καθίζηση πασσάλου για την ανάπτυξη πλευρικής αντίστασης) και τη δυσκαµψία του περιβάλλοντος εδάφους. Ακραία περίπτωση αποτελεί η έδραση σε ασυµπίεστο πρακτικά βράχο και πλευρικό έδαφος πολύ µικρής διατµητικής αντοχής και µεγάλης συµπιεστότητας. Είναι προφανές ότι στη περίπτωση αυτή η µικρή διατµητική παραµόρφωση που προκαλείται στο έδαφος κατά µήκος της επιφάνειας του πασσάλου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη διατµητικής αντίστασης. Κατά συνέπεια η φέρουσα ικανότητα του πασσάλου αντιστοιχεί αποκλειστικά στην αντίσταση αιχµής. Κατά την αντίθετη περίπτωση εντούτοις, όπου ο βραχώδης σχηµατισµός είναι ιδιαίτερα συµπιεστός και το υπερκείµενο έδαφος µεγάλης διατµητικής αντοχής η οποία αναπτύσσεται σε πολύ µικρή διατµητική παραµόρφωση, το ποσοστό της πλευρικής αντίστασης για µικρά επίπεδα φόρτισης µπορεί να αντιστοιχεί σε έως 3%. Το ποσοστό αυτό µειώνεται µε την αύξηση του φορτίου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 1

2 Για θεµελιώσεις σε βράχο χρησιµοποιούνται συνήθως έγχυτοι πάσσαλοι, οι οποίοι κατασκευάζονται µε διάνοιξη µέχρι το βραχώδες υπόβαθρο, στο οποίο διεισδύουν κατά ελάχιστο µήκος της τάξης των δύο διαµέτρων του πασσάλου. Η απόδοση των έγχυτων πασσάλων σε βράχο έχει µελετηθεί εργαστηριακά καθώς και µε αναλυτικές µεθόδους µετά από απλοποίηση του προβλήµατος (ελαστικός ηµίχωρος). Η ανάπτυξη των αριθµητικών µεθόδων και η ευρεία δυνατότητα γρήγορων υπολογιστών επέτρεψε την αριθµητική προσέγγιση του προβλήµατος. Ο συνδυασµός της προσέγγισης αυτής µε δοκιµαστικές φορτίσεις ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων, απετέλεσε στην αρχή συνήθη πρακτική. Καθοριστικό παράγοντα κατά την προσέγγιση µε αριθµητικές µεθόδους αποτελεί η απόκριση κατά µήκος της διεπιφάνειας βράχου-σκυροδέµατος και για το λόγο αυτό διεξήχθησαν αρκετές εργαστηριακές ερευνητικές εργασίες (Ladanyi και Domingue, 19 Pells et al., 19). Η διερεύνηση της επιρροής της γεωµετρίας των πασσάλων (αναλογία διαµέτρου προς µήκος) και των µέτρων συµπιεστότητας του σκυροδέµατος και του βραχώδους υποβάθρου απετέλεσε αντικείµενο αριθµητικών εργασιών µε χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και απλοποίηση του προβλήµατος σε ένα και µόνο πάσσαλο και θεώρηση γραµµικής ελαστικότητας, (Rowe et al., 197 Donald et al., 19, Rowe και Pells, 19). Τα συνοπτικά αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών οδηγούν στο προσδιορισµό των παραγόντων µε σηµαντική επιρροή στην φέρουσα ικανότητα και στην απόκριση των πασσάλων ως ακολούθως: α) το ανηγµένο ως προς τη διάµετρο µήκος του πασσάλου β) οι τιµές των παραµέτρων παραµορφωσιµότητας του πλευρικού σχηµατισµού και του υποκείµενου βραχώδους υποβάθρου γ) η διατµητική αντοχή των σχηµατισµών πλευρικά και στην αιχµή του πασσάλου δ) η κατάσταση των πλευρικών τοιχωµάτων και της αιχµής όσον αφορά στην τραχύτητα, και η τυχόν παρουσία µπεντονίτη ή υλικών καταπτώσεων κατά µήκος της διεπιφάνειας πασσάλου και βραχώδους σχηµατισµού ε) πιθανή στρωµάτωση του βραχώδους υποβάθρου και παρουσία στρωµάτων µε διαφορετική αντοχή και µέτρα ελαστικότητας Με στόχο την ειδικότερη διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βράχο και την ποιοτική και ποσοτική αποτίµηση των παραγόντων που επηρεάζουν τόσο τη φέρουσα ικανότητα όσο και την απόκριση της οµάδας και των επιµέρους πασσάλων πραγµατοποιήθηκε παραµετρική ανάλυση της οποίας τα αποτελέσµατα παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους.. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Η παραµετρική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε χρήση του κώδικα πεπερασµένων διαφορών FLAC 3D. Η ανάλυση περιλαµβάνει οµάδα πασσάλων 3*3 σε αξονική απόσταση 3.D καθώς και οµάδα * µε ίδια αξονική απόσταση πασσάλων. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m, το δε µήκος τους 17. m. Oι πάσσαλοι διεισδύουν κατά. D εντός του βραχώδους σχηµατισµού, ενώ ο υπερκείµενος σχηµατισµός είναι αργιλικός ή αµµώδης. Στο Σχήµα 1 δίνεται ο κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για την οµάδα 3*3 σε τοµή y=. Αποτελείται από 973 κόµβους και στοιχεία. Για τις δύο αυτές οµάδες πασσάλων και για µήκος 17. m πραγ- µατοποιήθηκαν επιλύσεις θεωρώντας το υπερκείµενο έδαφος αργιλικό µε διατµητική αντοχή αυξανόµενη µε το βάθος. Παρόµοιες επιλύσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης για θεώρηση αµµώδους υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού. Για να διερευνηθεί και η επίδραση του πάχους της εδαφικής στρώσης πλευρικά του πασσάλου διερευνήθηκε συµπληρωµατικά και µια τρίτη περίπτωση υπεδάφους. Στην ανάλυση αυτή θεωρείται ότι το υπερκείµενο έδαφος του βραχώδους υποστρώµατος είναι αργιλικό, ίδιας σύστασης µε αυτό που έχει ήδη µελετηθεί µε µόνη διαφορά το πάχος της αργιλικής στρώσης που φτάνει τα, m και µήκος πασσάλου 3, m. Για τα τρία αυτά υπεδάφη πραγµατοποιήθηκε και επίλυση µεµονωµένου πασσάλου ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση ανάµεσα στα αποτελέσµατα των οµάδων και του µεµονωµένου. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι εδαφικές παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν. Το µέτρο µεταβολής όγκου Κ και το µέτρο διάτµησης G της αργίλου αυξάνονται µε το βάθος, ενώ της αµµώδους στρώσης και του βραχώδους υποβάθρου θεωρούνται αµετάβλητα. Τα όρια του καννάβου τοποθετήθηκαν σε ικανοποιητική απόσταση από τους πασσάλους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

3 ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αριθµητική επιρροή στην επίλυση. Στο κάτω όριο του καννάβου δεσµεύθηκαν όλοι οι βαθµοί ελευθερίας, ενώ στα πλευρικά όρια απαγορεύεται η µετακίνηση κατά διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του καννάβου, χ-χ και y-y, αντίστοιχα, ενώ δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης εντός του επιπέδου. Πίνακας 1. Παράµετροι βραχώδους υποβάθρου και υπερκείµενων εδαφικών σχηµατισµών Table 1. Parameters of rock and overlaying soil formation. Αργιλική στρώση Αµµώδης στρώση Βραχώδες υπόβαθρο K (MPa) G (MPa) γ (kn/m3) c (kpa) φ (o).7*g *c 19 +(/15)z m 9.75 m 5m Σχήµα 1. Κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για οµάδα πασσάλων 3*3 σε τοµή y=. Figure1. Finite difference mesh for a 3*3 pile group at the cross section y=. Για την προσοµοίωση της ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς του εδάφους χρησιµοποιήθηκε ο καταστατικός νόµος Mohr-Coulomb. O πάσσαλος θεωρήθηκε ότι έχει γραµµική ελαστική συµπεριφορά µε λόγο poisson ν=. και µέτρο ελαστικότητας Ε= MPa. Η διαδικασία προσοµοίωσης περιλαµβάνει ως πρώτο βήµα την εισαγωγή του αρχικού εντατικού πεδίου και ακολουθεί η φόρτιση κατά βήµατα µε στόχο τον προσδιορισµό της καµπύλης απόκρισης φορτίου καθίζησης. Στην οµάδα των πασσάλων εφαρµόζεται συνολικό φορτίο Ν στον κεντρικό πάσσαλο. Για να προσοµοιωθεί το γεγονός ότι οι πάσσαλοι είναι πακτωµένοι σε ενιαίο κεφαλόδεσµο, δεσµεύτηκαν οι βαθµοί ελευθερίας στους κόµβους των κεφαλών των πασσάλων κατά την οριζόντια διεύθυνση, ενώ όλοι οι κόµβοι της κεφαλής ορίσθηκαν ως εξαρτώµενοι (slave) του κεντρικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µηδενική οριζόντια µετακίνηση και ίδια καθίζηση για όλους τους πασσάλους. 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Απόκριση οµάδας και µεµονωµένου πασσάλου Στα Σχήµατα και 3 δίνεται η απόκριση των οµάδων και του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα, στο Σχήµα δίνονται οι καµπύλες απόκρισης των οµάδων * και 3*3, καθώς και του µεµονωµένου πασσάλου, για πασσάλους µήκους 17. m, όπου τα πρώτα 15. m του υπεδάφους αποτελούνται από αργιλικό σχηµατισµό και το υπόβαθρο από βραχώδη σχηµατισµό. Παρατηρείται µικρή µόνο διαφοροποίηση των οµάδων από τον µεµονωµένο πάσσαλο, σε σχέση πάντα µε τις οµάδες πασσάλων σε εδαφικούς σχηµατισµούς. Η οµάδα 3*3 εµφανίζεται, όπως άλλωστε αναµένεται πιο εύκαµπτη από την οµάδα *. Η µείωση οφείλεται στην αλληλεπίδραση των πασσάλων όπου για διάταξη ίδιας µορφής και ίδια αξονική απόσταση, η αύξηση του αριθµού των πασσάλων οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση της δυσκαµψίας. Στην περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός αποτελείται από αµµώδες έδαφος για το ίδιο µέσο αξονικό φορτίο οι αντίστοιχες καµπύλες ταυτίζονται, όπως φαίνεται στο σχήµα 3, και κατά συνέπεια η επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην οµάδα είναι πρακτικά αµελητέα. Η συµπεριφορά αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις περιπτώσεις οµάδων πασσάλων µε έδραση σε εδαφικά υλικά, βλ. Comodromos et al. (3), Comodromos () και Comodromos and Bareka (5). Το γεγονός θα πρέπει να αποδοθεί στην έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και για την ακριβέστερη επεξήγηση του θα πρέπει να αναλυθεί το επιµέρους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 3

4 ποσοστό πλευρικής αντίστασης και αντίστασης αιχµής κατά τα διάφορα βήµατα φόρτισης. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι οι καµπύλες απόκρισης των πασσάλων ανεξάρτητα από το υπερκείµενο εδαφικό υλικό είναι πρακτικά ίδιες, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η αντίσταση του πασσάλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντίσταση αιχµής. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά - Εδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους 15. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil of 15. m thickness. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Αµµώδες έδαφος πλευρικά - Έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα 3. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αµµώδες έδαφος πάχους 15. m. Figure 3. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of sandy topsoil of 15. m thickness. Στην περίπτωση που εξετάστηκε το ίδιo αργιλικό έδαφος όπως προηγουµένως αλλά µε µεγαλύτερο πάχος, ήτοι m, η απόκριση των πασσάλων διαφοροποιήθηκε. Το φορτίο που φέρει πλέον η οµάδα είναι µικρότερο ενώ η διαφοροποίηση µεταξύ µεµονωµένου πασσάλου και οµάδας είναι πιο έντονη, όπως φαίνεται στο Σχήµα. Το γεγονός ότι παρά το µεγαλύτερο µήκος οι πάσσαλοι εµφανίζουν µικρότερη δυσκαµψία για µικρές καθιζήσεις θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι µεγαλύτερο µέρος του πασσάλου βρίσκεται µέσα σε αργιλικό έδαφος και εποµένως η τριβή αναλαµβάνει µεγαλύτερο ποσοστό. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά πάχους m-έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%). Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil. m thick. 3. ιερεύνηση κατανοµής του φορτίου Η κατανοµή του φορτίου στους επιµέρους πασσάλους και περαιτέρω σε αντίσταση αιχµής και τριβής µπορεί να αποτυπώσει το µηχανισµό λειτουργίας της οµάδας και να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τον προσδιορισµό του οριακού φορτίου και της δυσκαµψίας τυχούσας οµάδας µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο. Τα συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραµµές για τις απλές περιπτώσεις έργων, όπου η τριδιάστατη ανάλυση επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος σχεδιασµού και επιµηκύνει το χρόνο εκπόνησης της σχετικής µελέτης. Για την ενδελεχή ανάλυση του µηχανισµού διερευνήθηκε η κατανοµή του φορτίου οµάδας στους χαρακτηριστικούς πασσάλους που την 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

5 αποτελούν, όπως αυτοί απεικονίζονται στο Σχήµα 5. Συγκεκριµένα στην οµάδα * και για θεώρηση κεντρικής κατακόρυφης φόρτισης, όλοι οι πάσσαλοι επιδεικνύουν ίδια συµπεριφορά και κατά συνέπεια αναλύεται η κατανοµή του φορτίου σε ένα και µόνο πάσσαλο, στον Ρ1. Αντίθετα στην οµάδα 3*3 οι χαρακτηριστικοί πάσσαλοι είναι τρεις: ο κεντρικός πάσσαλος Ρ5, ο ακραίος πάσσαλος Ρ1 και ο ενδιάµεσος πάσσαλος Ρ. (A) (B) Σχήµα 5. Χαρακτηριστικοί πάσσαλοι των διατάξεων * και 3*3. Figure 5. Characteristic piles for * and 3*3 pile groups. Η ανάλυση κατανοµής του φορτίου σε τριβή και αιχµή για τους χαρακτηριστικούς πασσάλους πραγµατοποιείται για δύο επίπεδα φόρτισης, δεδοµένου ότι το επίπεδο φόρτισης επηρεάζει την απόκριση των οµάδων και την κατανοµή των φορτίων στους επιµέρους πασσάλους (Comodromos et al. 3, Comodromos ). εδοµένου ακόµη ότι οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στις οµάδες πασσάλων επιδεικνύουν τη µέγιστη δράση τους σε χαµηλά φορτία (προ της πλαστικοποίησης του εδάφους) το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί σε µικρό σχετικά µέσο φορτίο (7 ΜΝ) και µικρή αντίστοιχη καθίζηση, της τάξης περί του.5%d. Η δεύτερη εξέταση της κατανοµής αντιστοιχεί σε µεγάλο µέσο φορτίο (15 ΜΝ) και ανηγµένη καθίζηση της τάξης του 1%D. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή του αναλαµβανόµενου φορτίου του µεµονωµένου πασσάλου και των χαρακτηριστικών πασσάλων για οµάδας 3*3, µέσο ασκούµενο φορτίο 7 ΜΝ (3 ΜΝ συνολικό φορτίο οµάδας) και για υπερκείµενο έδαφος αργιλικής σύστασης. Παρατηρείται ότι ο µεµονωµένος πάσσαλος αναλαµβάνει σηµαντικά µεγαλύτερη δύναµη µέσω της πλευρικής αντίστασης απ ότι οι πάσσαλοι της οµάδας. Ειδικότερα στην κεφαλή του µεµονωµένου πασσάλου το φορτίο είναι ίσο µε το επιβαλλόµενο (7 ΜΝ) ενώ στο βάθος των 15 m το φορτίο µειώνεται στα 3. MN. To φορτίο των 3. ΜΝ που αντιστοιχεί στο % του επιβαλλόµενου φορτίου αναλαµβάνεται από την ανώτερη εδαφική στρώση µέσω ανάπτυξης του µηχανισµού τριβής, ενώ το υπόλοιπο 5% αναλαµβάνεται από την αιχµή. Από τους πασσάλους της οµάδας ο ακραίος πάσσαλος αναλαµβάνει το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής (7. ΜΝ), ο κεντρικός πάσσαλος το µικρότερο (. ΜΝ) και ο ενδιάµεσος φορτίο ίσο περίπου µε το µέσο επιβαλλόµενο. Το φορτίο των τριών πασσάλων µειώνεται µε το βάθος λόγω της ανάπτυξης του µηχανισµού της τριβής. Η µείωση του εντούτοις είναι σηµαντικά µικρότερη από αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα ο ακραίος πάσσαλος µεταβιβάζει το 7% του επιβαλλόµενου φορτίου στην αιχµή (βραχώδες υπόβαθρο) και το % µέσω τριβής στον αργιλικό εδαφικό σχηµατισµό, ο κεντρικός πάσσαλος το 7% στην αιχµή και το 13% στην εδαφική στρώση και ο ενδιάµεσος πάσσαλος το 79% στην αιχµή και το 1% στην εδαφική στρώση. Παρατηρείται κατά συνέπεια ότι για µικρά σχετικά φορτία, τα οποία αντιστοιχούν σε καθιζήσεις της τάξης του.5%d, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στην κατανοµή των φορτίων είναι σηµαντικές, παρ ότι η απόκριση της οµάδας σχεδόν ταυτίζεται µε αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου για το ίδιο µέσο επιβαλλόµενο φορτίο. Η διαφοροποίηση αυτή της κατανοµής δεν αναιρείται µε την αύξηση του φορτίου. Όταν το µέσο φορτίο αυξάνει στα 15 ΜΝ, το οποίο αντιστοιχεί σε καθίζηση 1%D, η κατανοµή είναι παρόµοια µε την προηγούµενη περίπτωση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 για την περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός συνίσταται από αµµώδη στρώση, µικρότερης δυσκαµψίας. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, όπου η στρώση ήταν αργιλώδης, παρατηρείται πολύ µικρή κινητοποίηση του µηχανισµού τριβής τόσο για µικρά όσο και µεγάλα φορτία, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί στις διαφορές του µέτρου ελαστικότητας των δύο στρώσεων, βλ. Πίνακα 1. Για µέσο φορτίο 7. ΜΝ οι τρεις πάσσαλοι εµφανίζουν µικρή µεταξύ τους διαφοροποίηση κατανοµής φορτίου, µε τον ακραίο πάσσαλο να αναλαµβάνει πάντα το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής και τον κεντρικό το µικρότερο. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 5

6 Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Κατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Mεµ. Πάσσαλος Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής15 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 7. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure 7. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 15 MN. Σε αντίθεση µε το µεµονωµένο πάσσαλο, ο οποίος µεταβιβάζει το 79% του φορτίου κεφαλής στην αιχµή και το υπόλοιπο 1% πλευρικά, οι πάσσαλοι της οµάδας µεταβιβάζουν κατά µέσον όρο περίπου το 9% Βάθος (m) στην αιχµή και µόνο το % ως αντίσταση τριβής. Όταν το µέσο φορτίο κεφαλής αυξάνεται στα 15ΜΝ η κατανοµή είναι ανάλογη µε την προηγούµενη περίπτωση. Παρόµοια αποτελέσµατα διαφοροποίησης της κατανοµής συναρτήσει του επιβαλλόµενου φορτίου προκύπτουν και για την οµάδα * για την ίδια σύσταση του υπεδάφους. ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 και * για την περίπτωση που ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός είναι αργιλικός όπως και προηγουµένως, αλλά έχει µεγαλύτερο πάχος ήτοι m και µήκος πασσάλου 3 m. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας είναι πολύ πιο έντονη, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 9 και, ενώ αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή. Αυτός είναι και ο λόγος που αν και οι πάσσαλοι έχουν µεγαλύτερο µήκος, το φορτίο που αναλαµβάνουν για τη δεδοµένη καθίζηση είναι µικρότερο από αυτό των πασσάλων µε µήκος 17 m (µικρότερη κινητοποίηση αντίστασης αιχµής). Συγκεκρι- µένα για µέσο αξονικό φορτίο 7ΜΝ ο ακραίος πάσσαλος που είναι και πάλι ο πιο επιβαρηµένος µεταβιβάζει το 53% του φορτίου του στην αιχµή και το υπόλοιπο 7% το φέρει η πλευρική τριβή, ο µεσαίος πάσσαλος αντιστοιχεί το 75% του φορτίου στην αιχµή και 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

7 το 5% πλευρικά. Χωρίς την αλληλεπίδραση των υπολοίπων πασσάλων, ο µεµονωµένος πάσσαλος λειτουργεί σαν πάσσαλος τριβής αφού το 75% του φορτίου το αναλαµβάνει η πλευρική τριβή και µόλις το 5% µεταφέρεται στο βραχώδες υπόβαθρο. Εντελώς ανάλογη συµπεριφορά έχουµε όταν αυξάνεται το φορτίο στα 15 ΜΝ. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 9. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure 9. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 7 MN. Στο σχήµα 11 δίνεται ο λόγος του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στην κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Για την περίπτωση αργιλικού υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού µε πάχος 15 m το ποσοστό σταθεροποιείται µε την αύξηση του φορτίου στην τιµή % ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει σηµαντικά στην τιµή 5% όταν αυξηθεί το πάχος της αργιλικής στρώσης. ηλαδή αν και στις δύο περιπτώσεις έχουµε έδραση σε βράχο, στη δεύτερη περίπτωση η παρουσία του εδαφικού σχηµατισµού παίζει σχεδόν τον ίδιο ρόλο µε το βράχο αφού το εξωτερικώς επιβαλλόµενο φορτίο σχεδόν ισοκατανέµεται. Αντίστοιχα για την περίπτωση όπου η πλευρική στρώση είναι αµµώδης, µε χαρακτηριστικά παραµορφωσιµότητας µικρότερα της αργιλώδους στρώσης ο λόγος Qs/Q έχει µέγιστη τιµή της τάξης του %.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου απετέλεσε η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Για τη διερεύνηση του προβλή- Βάθος (m) Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 15 MN. Qs/Q ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 15 ΜΝ Κατανοµή Αξονικού φορτίου (ΜΝ) 5 p % % % % % % ιάταξη 3*3, Συνολικό Αξονικό φορτίο (ΜΝ) 5 15 Qs/Q Αργιλική στρώση πάχους m Qs/Q Aργιλική στρώση πάχους 15 m Qs/Q Αµµώδης στρώση πάχους 15 m Σχήµα 11: ιάγραµµα µεταβολής του λόγου του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στη κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Figure 11: Variation of the ratio of the laterally undertaken load to the total load applied at the pile head for all level of loading. µατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 7

8 οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και µήκος καθώς και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν επιλύσεις για οµάδες πασσάλων σε διάταξη * και 3*3 µε αξονική απόσταση 3.D. To Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν διατάξεις * και 3*3 µε σχετική αξονική απόσταση 3.D. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m και το µήκος τους L=17. m και m. Η επιφανειακή στρώση θεωρήθηκε εδαφικό υλικό αργιλώδους σύστασης κατά τη µία οµάδα επιλύσεων και αµµώδες κατά την άλλη. Η έδραση των πασσάλων πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Από τα αποτελέσµατα των επιλύσεων και τη σχετική επεξεργασία τους παρατηρείται ό,τι, σε αντίθεση µε οµάδες πασσάλων που εδράζονται σε εδαφικά υλικά, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης είναι ουσιαστικά περιορισµένες. Εµφανίζουν τη µέγιστη επίπτωση τους σε µικρά σχετικά φορτία, αντιστοιχούντα σε καθιζήσεις της τάξης του,5%d. Οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης περιορίζονται στη διαφοροποίηση της κατανοµής των φορτίων κεφαλής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και στην κατά την έννοια του µήκους του πασσάλου κατανοµή του αξονικού φορτίου. Όσο αυξάνεται το µήκος του πασσάλου που βρίσκεται µέσα σε αργιλικό υλικό τόσο αυξάνεται και το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή µε παράλληλη αύξηση στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας των πασσάλων. Ως προς την απόκριση της οµάδας πασσάλων προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην φέρουσα ικανότητα του πασσάλου και της δυσκαµψίας του και κατά συνέπεια οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας και δυσκαµψίας έχουν µοναδιαία τιµή. Τα ανωτέρω συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν ποιοτική αποτίµηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων όπου ο επιφανειακός σχηµατισµός είναι εδαφικός ενώ η έδραση τους πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Τονίζεται εντούτοις ότι τα συγκεκριµένα ποσοστά κατανοµής της αντίστασης σε αιχµή και τριβή καθώς επίσης και η κατανοµή στους χαρακτηριστικούς πασσάλους των εξετασθεισών οµάδων προέκυψαν για την ανάλυση σε συγκεκριµένες εδαφικές τοµές και ότι, πέραν της ποιοτικής αποτίµησης, θα συνιστούσε απερισκεψία η αλόγιστη χρήση των ποσοστών αυτών σε διαφορετικές εδαφικές συνθήκες και διατάξεις πασσάλων. 5. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Comodromos, E.M, Anagnostopoulos, C. and Georgiadis, M. (3), Numerical assessment of axial pile group response based on load test, Computers and Geotechnics, Vol. 3, No, pp Comodromos, E. (), Response evaluation of axially loaded fixed-head pile groups using 3D nonlinear analysis, Soils and Foundations, Vol., No, pp Comodromos, E.M, Bareka, S.(5), Response Prediction for Axially Loaded Pile Groups in Clays using 3D Nonlinear Analysis, In Proc. of th Inter. Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, pp Donald, I.B., Chiu, H.K., Sloan, S.W. (19), Theoredical analysis of rock socketed piles, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Itasca Consulting Group Inc. FLAC 3D : Fast lagrangian analysis of continua. Minneapolis: User s manual,. Ladanyi, B., Dominique, D. (19), An analysis of bond strength for rock socketed piers, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ,. Pells, P.J., Rowe, R.K., Turner, R.M. (19), An experimental investigation into side shear for socketed piles in sandstone, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Rowe, R.K., Booker, J.R., Balaam, N. (197), Application of the initial stress method to soil-structure interaction, Int. Journal of Numerical Methods in Engineering, Vol. No. 5, pp Rowe, R.K., Pells, P.J. (19), A theoretical study of pile-rock socket behavior, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Α.Μ. Κωµοδρόµος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ Κ.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 25-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Θεμελιώσεις με πασσάλους Αξονική φέρουσα ικανότητα έγχυτων πασσάλων 21.12.25 2. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Π. ZDRAVKOVIC, L. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns ΑΝΔΡΕΟΥ, Π. Μηχ. Μεταλλείων, DEA Γεωτεχνική Μηχ. (ΕΝPC), Υ/Δ Σχολής Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1 Η επίδραση της ρηγµάτωσης στην απόκριση πασσάλου οπλισµένου σκυροδέµατος υπό οριζόντια φόρτιση The effect of cracking to the response of a concrete pile under horizontal loading Αιµίλιος Μ. ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Οµάδα Πασσάλων Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης p-y µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων

Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων Analysis of laterally loaded single piles in coarse-grained soils based on load tests ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Ε. ΡΙΤΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: οκιµαστική φόρτιση µε χρήση οπτικών ινών 3D µη γραµµική ανάλυση

Προσδιορισµός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: οκιµαστική φόρτιση µε χρήση οπτικών ινών 3D µη γραµµική ανάλυση Προσδιορισµός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: οκιµαστική φόρτιση µε χρήση οπτικών ινών 3D µη γραµµική ανάλυση Evaluatio of pile respose uder vertical loadig: Pile load test usig fiber optics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Interaction of retaining structure with adjacent multi-store building:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ 4. Μέθοδος ανάλυσης Κατά τη διάνοιξη σηράγγων οι µετακινήσεις του εδάφους αρχίζουν σε θέσεις αρκετά εµπρός από

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών

Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών Equivalence between 2D an 3D Numerical Analyses of the Seismic Response of Improve Sites ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. Γ. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με σύνδετους Πασσάλους lternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΡΟΣΟΥ, Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing).

Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing). Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing). Classification of Maximum Tension Load Strength Diagrams of Grouted Nails ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση της Απόκρισης Ομάδας Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Εκπόνηση: Γκαραγκούνη Ελένη Μπαρέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών

Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών Pile wall analysis in soft rock formations ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ, Χ. ΛΥΚΙΔΗΣ, Γ. ΝΙΑΒΗΣ, Δ. Γεωτεχνικός Μηχανικός, MSc, VT, M. ASCE, Γενική Μελετών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 15 Πίνακας Κυριοτέρων Συµβόλων... 19 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων... 23 1.1 Εισαγωγή... 23 1.2 Προσέγγιση συνεχούς προβλήµατος... 24 1.3 Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Την ανισοτροπία στη μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων δυνάμεθα να διακρίνουμε σε σχέση με την παραμορφωσιμότητα και την αντοχή τους. 1 Ανισοτροπία της παραμορφωσιμότητας 1.1 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών

Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών Ισοδυναµία 2 και 3 Αριθµητικών Αναλύσεων Σεισµικής Απόκρισης Βελτιωµένων Εδαφών Equivalence between 2D and 3D Numerical Analyses of the Seismic Response of Improved Sites ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. Γ. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ. Ανάλυση πασσάλου CPT Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 09.10.2008 Ρυθμίσεις Πρότυπο - EN 1997 - DA1 CPT πάσσαλος Μεθοδολογία επαλήθευσης : Τύπος ανάλυσης : Μερικός συντ αντίστασης αιχμής : Μερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8γ Θεμελιώσεις με πασσάλους Υπολογισμός αξονικής φέρουσας ικανότητας μέσω : Αποτελεσμάτων επιτόπου δοκιμών Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων Τριαξονική Επιρροή δοκιμή μικροπαραμέτρων Αντοχή Γωνία διαστολικότητας στην Γωνία εσωτερικής τριβής Κρίσιμη γωνία τριβής Κορυφαία γωνία τριβής Δυστμησία Ξηρά μη συνεκτικά εδάφη Μικροδομή Τριαξονική δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Model for the Prediction of Secondary Consolidation Index of Overconsolidated Clay Soils ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 0.1.006 Υπολογισμός καθιζήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική προσέγγιση των µεθόδων ενίσχυσης χαλικόστρωτων οδών

Θεωρητική προσέγγιση των µεθόδων ενίσχυσης χαλικόστρωτων οδών Θεωρητική προσέγγιση των µεθόδων ενίσχυσης χαλικόστρωτων οδών Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ Φέρουσα Ικανότητα Επιφανειακών Θεμελιώσεων 0.03.007 P Καμπύλες τάσεωνπαραμορφώσεων του εδάφους Γραμμική συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής

Περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής Κεφάλαιο 5 Περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών οι οποίες συναντώνται σε προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής.

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο.

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Stability and Strain Distribution Αhead of the Tunnel Face. Comparison between Numerical

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Διερεύνηση Πλευρικής Αντίστασης Πασσάλου και Πασσαλοσειράς σε Συνεκτικό και μη- Συνεκτικό Έδαφος υπό Επίπεδη Παραμόρφωση

Αριθμητική Διερεύνηση Πλευρικής Αντίστασης Πασσάλου και Πασσαλοσειράς σε Συνεκτικό και μη- Συνεκτικό Έδαφος υπό Επίπεδη Παραμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αριθμητική Διερεύνηση Πλευρικής Αντίστασης Πασσάλου και Πασσαλοσειράς σε Συνεκτικό και μη- Συνεκτικό Έδαφος υπό Επίπεδη Παραμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ 9 ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2013-14 04 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Piling in Greece A Case for Driven Piles CARR R.W., Γεωτεχνικός Μηχανικός, Kellogg Brown & Root, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωτεχνικών, /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope.

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Imperial College, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Επίλυση Προβλημάτων Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευών με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Απλουστευτικές Παραδοχές Πεδία και Ορια Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 100 % ]

ΘΕΜΑ 1 : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 100 % ] Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ακαδ. έτος 203-4 5 Φεβρουαρίου 204 ιάρκεια: 60 λεπτά ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 00 % ] Πριν κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Απαιτήσεις Ευρωκώδικα 7 Μηχανισµός Θραύσης - Παραδοχές Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Μέθοδοι: Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Caquot-Kerisel, Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ οκιµή Κυλινδρικής Τριαξονικής Φόρτισης Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0. Εισαγωγή Σε προηγούµενα Κεφάλαια µελετήθηκε η παραµόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και

Διαβάστε περισσότερα