ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο"

Transcript

1 ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός, Π.Θ ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ Α., Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής, Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και η αποτίµηση του ποσοστού του φορτίου που µεταβιβάζεται στο περιβάλλον έδαφος και στον υποκείµενο βράχο. Για τη διερεύνηση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Από τις επιλύσεις προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την κατανοµή του φορτίου και την ανάπτυξη πλευρικής τριβής και αντίσταση αιχµής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και το επίπεδο φόρτισης. ABSTRACT : Τhe aim of this paper is to evaluate the response of a pile group based on rock and to estimate the distribution of the load to shaft and tip resistance. For this purpose a parametric three dimensional numerical analysis was carried out, including pile groups with various layouts and different lateral soil consistency and shear strength. Useful results arise from the analysis regarding load distribution and the development of shaft and tip resistance as a function of pile position in a group and the level of loading. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Αποτελεί συνήθη τακτική οι εδραζόµενοι σε βραχώδεις σχηµατισµούς πάσσαλοι να θεωρούνται ως καθαρά πάσσαλοι αιχµής. Κατά την απλουστευτική αυτή παραδοχή αγνοείται η όποια συνεισφορά της πλευρικής τριβής, η οποία µπορεί υπό συνθήκες να είναι σηµαντική. Κύρια αιτιολογία για την απλουστευτική αυτή θεώρηση αποτελεί η δυσκολία εκτίµησης του βαθµού κινητοποίησης της πλευρικής αντίστασης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από την κινηµατική του προβλήµατος (ικανοποιητική καθίζηση πασσάλου για την ανάπτυξη πλευρικής αντίστασης) και τη δυσκαµψία του περιβάλλοντος εδάφους. Ακραία περίπτωση αποτελεί η έδραση σε ασυµπίεστο πρακτικά βράχο και πλευρικό έδαφος πολύ µικρής διατµητικής αντοχής και µεγάλης συµπιεστότητας. Είναι προφανές ότι στη περίπτωση αυτή η µικρή διατµητική παραµόρφωση που προκαλείται στο έδαφος κατά µήκος της επιφάνειας του πασσάλου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη διατµητικής αντίστασης. Κατά συνέπεια η φέρουσα ικανότητα του πασσάλου αντιστοιχεί αποκλειστικά στην αντίσταση αιχµής. Κατά την αντίθετη περίπτωση εντούτοις, όπου ο βραχώδης σχηµατισµός είναι ιδιαίτερα συµπιεστός και το υπερκείµενο έδαφος µεγάλης διατµητικής αντοχής η οποία αναπτύσσεται σε πολύ µικρή διατµητική παραµόρφωση, το ποσοστό της πλευρικής αντίστασης για µικρά επίπεδα φόρτισης µπορεί να αντιστοιχεί σε έως 3%. Το ποσοστό αυτό µειώνεται µε την αύξηση του φορτίου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 1

2 Για θεµελιώσεις σε βράχο χρησιµοποιούνται συνήθως έγχυτοι πάσσαλοι, οι οποίοι κατασκευάζονται µε διάνοιξη µέχρι το βραχώδες υπόβαθρο, στο οποίο διεισδύουν κατά ελάχιστο µήκος της τάξης των δύο διαµέτρων του πασσάλου. Η απόδοση των έγχυτων πασσάλων σε βράχο έχει µελετηθεί εργαστηριακά καθώς και µε αναλυτικές µεθόδους µετά από απλοποίηση του προβλήµατος (ελαστικός ηµίχωρος). Η ανάπτυξη των αριθµητικών µεθόδων και η ευρεία δυνατότητα γρήγορων υπολογιστών επέτρεψε την αριθµητική προσέγγιση του προβλήµατος. Ο συνδυασµός της προσέγγισης αυτής µε δοκιµαστικές φορτίσεις ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων, απετέλεσε στην αρχή συνήθη πρακτική. Καθοριστικό παράγοντα κατά την προσέγγιση µε αριθµητικές µεθόδους αποτελεί η απόκριση κατά µήκος της διεπιφάνειας βράχου-σκυροδέµατος και για το λόγο αυτό διεξήχθησαν αρκετές εργαστηριακές ερευνητικές εργασίες (Ladanyi και Domingue, 19 Pells et al., 19). Η διερεύνηση της επιρροής της γεωµετρίας των πασσάλων (αναλογία διαµέτρου προς µήκος) και των µέτρων συµπιεστότητας του σκυροδέµατος και του βραχώδους υποβάθρου απετέλεσε αντικείµενο αριθµητικών εργασιών µε χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και απλοποίηση του προβλήµατος σε ένα και µόνο πάσσαλο και θεώρηση γραµµικής ελαστικότητας, (Rowe et al., 197 Donald et al., 19, Rowe και Pells, 19). Τα συνοπτικά αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών οδηγούν στο προσδιορισµό των παραγόντων µε σηµαντική επιρροή στην φέρουσα ικανότητα και στην απόκριση των πασσάλων ως ακολούθως: α) το ανηγµένο ως προς τη διάµετρο µήκος του πασσάλου β) οι τιµές των παραµέτρων παραµορφωσιµότητας του πλευρικού σχηµατισµού και του υποκείµενου βραχώδους υποβάθρου γ) η διατµητική αντοχή των σχηµατισµών πλευρικά και στην αιχµή του πασσάλου δ) η κατάσταση των πλευρικών τοιχωµάτων και της αιχµής όσον αφορά στην τραχύτητα, και η τυχόν παρουσία µπεντονίτη ή υλικών καταπτώσεων κατά µήκος της διεπιφάνειας πασσάλου και βραχώδους σχηµατισµού ε) πιθανή στρωµάτωση του βραχώδους υποβάθρου και παρουσία στρωµάτων µε διαφορετική αντοχή και µέτρα ελαστικότητας Με στόχο την ειδικότερη διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βράχο και την ποιοτική και ποσοτική αποτίµηση των παραγόντων που επηρεάζουν τόσο τη φέρουσα ικανότητα όσο και την απόκριση της οµάδας και των επιµέρους πασσάλων πραγµατοποιήθηκε παραµετρική ανάλυση της οποίας τα αποτελέσµατα παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους.. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Η παραµετρική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε χρήση του κώδικα πεπερασµένων διαφορών FLAC 3D. Η ανάλυση περιλαµβάνει οµάδα πασσάλων 3*3 σε αξονική απόσταση 3.D καθώς και οµάδα * µε ίδια αξονική απόσταση πασσάλων. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m, το δε µήκος τους 17. m. Oι πάσσαλοι διεισδύουν κατά. D εντός του βραχώδους σχηµατισµού, ενώ ο υπερκείµενος σχηµατισµός είναι αργιλικός ή αµµώδης. Στο Σχήµα 1 δίνεται ο κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για την οµάδα 3*3 σε τοµή y=. Αποτελείται από 973 κόµβους και στοιχεία. Για τις δύο αυτές οµάδες πασσάλων και για µήκος 17. m πραγ- µατοποιήθηκαν επιλύσεις θεωρώντας το υπερκείµενο έδαφος αργιλικό µε διατµητική αντοχή αυξανόµενη µε το βάθος. Παρόµοιες επιλύσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης για θεώρηση αµµώδους υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού. Για να διερευνηθεί και η επίδραση του πάχους της εδαφικής στρώσης πλευρικά του πασσάλου διερευνήθηκε συµπληρωµατικά και µια τρίτη περίπτωση υπεδάφους. Στην ανάλυση αυτή θεωρείται ότι το υπερκείµενο έδαφος του βραχώδους υποστρώµατος είναι αργιλικό, ίδιας σύστασης µε αυτό που έχει ήδη µελετηθεί µε µόνη διαφορά το πάχος της αργιλικής στρώσης που φτάνει τα, m και µήκος πασσάλου 3, m. Για τα τρία αυτά υπεδάφη πραγµατοποιήθηκε και επίλυση µεµονωµένου πασσάλου ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση ανάµεσα στα αποτελέσµατα των οµάδων και του µεµονωµένου. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι εδαφικές παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν. Το µέτρο µεταβολής όγκου Κ και το µέτρο διάτµησης G της αργίλου αυξάνονται µε το βάθος, ενώ της αµµώδους στρώσης και του βραχώδους υποβάθρου θεωρούνται αµετάβλητα. Τα όρια του καννάβου τοποθετήθηκαν σε ικανοποιητική απόσταση από τους πασσάλους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

3 ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αριθµητική επιρροή στην επίλυση. Στο κάτω όριο του καννάβου δεσµεύθηκαν όλοι οι βαθµοί ελευθερίας, ενώ στα πλευρικά όρια απαγορεύεται η µετακίνηση κατά διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του καννάβου, χ-χ και y-y, αντίστοιχα, ενώ δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης εντός του επιπέδου. Πίνακας 1. Παράµετροι βραχώδους υποβάθρου και υπερκείµενων εδαφικών σχηµατισµών Table 1. Parameters of rock and overlaying soil formation. Αργιλική στρώση Αµµώδης στρώση Βραχώδες υπόβαθρο K (MPa) G (MPa) γ (kn/m3) c (kpa) φ (o).7*g *c 19 +(/15)z m 9.75 m 5m Σχήµα 1. Κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για οµάδα πασσάλων 3*3 σε τοµή y=. Figure1. Finite difference mesh for a 3*3 pile group at the cross section y=. Για την προσοµοίωση της ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς του εδάφους χρησιµοποιήθηκε ο καταστατικός νόµος Mohr-Coulomb. O πάσσαλος θεωρήθηκε ότι έχει γραµµική ελαστική συµπεριφορά µε λόγο poisson ν=. και µέτρο ελαστικότητας Ε= MPa. Η διαδικασία προσοµοίωσης περιλαµβάνει ως πρώτο βήµα την εισαγωγή του αρχικού εντατικού πεδίου και ακολουθεί η φόρτιση κατά βήµατα µε στόχο τον προσδιορισµό της καµπύλης απόκρισης φορτίου καθίζησης. Στην οµάδα των πασσάλων εφαρµόζεται συνολικό φορτίο Ν στον κεντρικό πάσσαλο. Για να προσοµοιωθεί το γεγονός ότι οι πάσσαλοι είναι πακτωµένοι σε ενιαίο κεφαλόδεσµο, δεσµεύτηκαν οι βαθµοί ελευθερίας στους κόµβους των κεφαλών των πασσάλων κατά την οριζόντια διεύθυνση, ενώ όλοι οι κόµβοι της κεφαλής ορίσθηκαν ως εξαρτώµενοι (slave) του κεντρικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µηδενική οριζόντια µετακίνηση και ίδια καθίζηση για όλους τους πασσάλους. 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Απόκριση οµάδας και µεµονωµένου πασσάλου Στα Σχήµατα και 3 δίνεται η απόκριση των οµάδων και του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα, στο Σχήµα δίνονται οι καµπύλες απόκρισης των οµάδων * και 3*3, καθώς και του µεµονωµένου πασσάλου, για πασσάλους µήκους 17. m, όπου τα πρώτα 15. m του υπεδάφους αποτελούνται από αργιλικό σχηµατισµό και το υπόβαθρο από βραχώδη σχηµατισµό. Παρατηρείται µικρή µόνο διαφοροποίηση των οµάδων από τον µεµονωµένο πάσσαλο, σε σχέση πάντα µε τις οµάδες πασσάλων σε εδαφικούς σχηµατισµούς. Η οµάδα 3*3 εµφανίζεται, όπως άλλωστε αναµένεται πιο εύκαµπτη από την οµάδα *. Η µείωση οφείλεται στην αλληλεπίδραση των πασσάλων όπου για διάταξη ίδιας µορφής και ίδια αξονική απόσταση, η αύξηση του αριθµού των πασσάλων οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση της δυσκαµψίας. Στην περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός αποτελείται από αµµώδες έδαφος για το ίδιο µέσο αξονικό φορτίο οι αντίστοιχες καµπύλες ταυτίζονται, όπως φαίνεται στο σχήµα 3, και κατά συνέπεια η επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην οµάδα είναι πρακτικά αµελητέα. Η συµπεριφορά αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις περιπτώσεις οµάδων πασσάλων µε έδραση σε εδαφικά υλικά, βλ. Comodromos et al. (3), Comodromos () και Comodromos and Bareka (5). Το γεγονός θα πρέπει να αποδοθεί στην έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και για την ακριβέστερη επεξήγηση του θα πρέπει να αναλυθεί το επιµέρους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 3

4 ποσοστό πλευρικής αντίστασης και αντίστασης αιχµής κατά τα διάφορα βήµατα φόρτισης. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι οι καµπύλες απόκρισης των πασσάλων ανεξάρτητα από το υπερκείµενο εδαφικό υλικό είναι πρακτικά ίδιες, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η αντίσταση του πασσάλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντίσταση αιχµής. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά - Εδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους 15. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil of 15. m thickness. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Αµµώδες έδαφος πλευρικά - Έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα 3. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αµµώδες έδαφος πάχους 15. m. Figure 3. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of sandy topsoil of 15. m thickness. Στην περίπτωση που εξετάστηκε το ίδιo αργιλικό έδαφος όπως προηγουµένως αλλά µε µεγαλύτερο πάχος, ήτοι m, η απόκριση των πασσάλων διαφοροποιήθηκε. Το φορτίο που φέρει πλέον η οµάδα είναι µικρότερο ενώ η διαφοροποίηση µεταξύ µεµονωµένου πασσάλου και οµάδας είναι πιο έντονη, όπως φαίνεται στο Σχήµα. Το γεγονός ότι παρά το µεγαλύτερο µήκος οι πάσσαλοι εµφανίζουν µικρότερη δυσκαµψία για µικρές καθιζήσεις θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι µεγαλύτερο µέρος του πασσάλου βρίσκεται µέσα σε αργιλικό έδαφος και εποµένως η τριβή αναλαµβάνει µεγαλύτερο ποσοστό. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά πάχους m-έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%). Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil. m thick. 3. ιερεύνηση κατανοµής του φορτίου Η κατανοµή του φορτίου στους επιµέρους πασσάλους και περαιτέρω σε αντίσταση αιχµής και τριβής µπορεί να αποτυπώσει το µηχανισµό λειτουργίας της οµάδας και να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τον προσδιορισµό του οριακού φορτίου και της δυσκαµψίας τυχούσας οµάδας µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο. Τα συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραµµές για τις απλές περιπτώσεις έργων, όπου η τριδιάστατη ανάλυση επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος σχεδιασµού και επιµηκύνει το χρόνο εκπόνησης της σχετικής µελέτης. Για την ενδελεχή ανάλυση του µηχανισµού διερευνήθηκε η κατανοµή του φορτίου οµάδας στους χαρακτηριστικούς πασσάλους που την 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

5 αποτελούν, όπως αυτοί απεικονίζονται στο Σχήµα 5. Συγκεκριµένα στην οµάδα * και για θεώρηση κεντρικής κατακόρυφης φόρτισης, όλοι οι πάσσαλοι επιδεικνύουν ίδια συµπεριφορά και κατά συνέπεια αναλύεται η κατανοµή του φορτίου σε ένα και µόνο πάσσαλο, στον Ρ1. Αντίθετα στην οµάδα 3*3 οι χαρακτηριστικοί πάσσαλοι είναι τρεις: ο κεντρικός πάσσαλος Ρ5, ο ακραίος πάσσαλος Ρ1 και ο ενδιάµεσος πάσσαλος Ρ. (A) (B) Σχήµα 5. Χαρακτηριστικοί πάσσαλοι των διατάξεων * και 3*3. Figure 5. Characteristic piles for * and 3*3 pile groups. Η ανάλυση κατανοµής του φορτίου σε τριβή και αιχµή για τους χαρακτηριστικούς πασσάλους πραγµατοποιείται για δύο επίπεδα φόρτισης, δεδοµένου ότι το επίπεδο φόρτισης επηρεάζει την απόκριση των οµάδων και την κατανοµή των φορτίων στους επιµέρους πασσάλους (Comodromos et al. 3, Comodromos ). εδοµένου ακόµη ότι οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στις οµάδες πασσάλων επιδεικνύουν τη µέγιστη δράση τους σε χαµηλά φορτία (προ της πλαστικοποίησης του εδάφους) το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί σε µικρό σχετικά µέσο φορτίο (7 ΜΝ) και µικρή αντίστοιχη καθίζηση, της τάξης περί του.5%d. Η δεύτερη εξέταση της κατανοµής αντιστοιχεί σε µεγάλο µέσο φορτίο (15 ΜΝ) και ανηγµένη καθίζηση της τάξης του 1%D. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή του αναλαµβανόµενου φορτίου του µεµονωµένου πασσάλου και των χαρακτηριστικών πασσάλων για οµάδας 3*3, µέσο ασκούµενο φορτίο 7 ΜΝ (3 ΜΝ συνολικό φορτίο οµάδας) και για υπερκείµενο έδαφος αργιλικής σύστασης. Παρατηρείται ότι ο µεµονωµένος πάσσαλος αναλαµβάνει σηµαντικά µεγαλύτερη δύναµη µέσω της πλευρικής αντίστασης απ ότι οι πάσσαλοι της οµάδας. Ειδικότερα στην κεφαλή του µεµονωµένου πασσάλου το φορτίο είναι ίσο µε το επιβαλλόµενο (7 ΜΝ) ενώ στο βάθος των 15 m το φορτίο µειώνεται στα 3. MN. To φορτίο των 3. ΜΝ που αντιστοιχεί στο % του επιβαλλόµενου φορτίου αναλαµβάνεται από την ανώτερη εδαφική στρώση µέσω ανάπτυξης του µηχανισµού τριβής, ενώ το υπόλοιπο 5% αναλαµβάνεται από την αιχµή. Από τους πασσάλους της οµάδας ο ακραίος πάσσαλος αναλαµβάνει το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής (7. ΜΝ), ο κεντρικός πάσσαλος το µικρότερο (. ΜΝ) και ο ενδιάµεσος φορτίο ίσο περίπου µε το µέσο επιβαλλόµενο. Το φορτίο των τριών πασσάλων µειώνεται µε το βάθος λόγω της ανάπτυξης του µηχανισµού της τριβής. Η µείωση του εντούτοις είναι σηµαντικά µικρότερη από αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα ο ακραίος πάσσαλος µεταβιβάζει το 7% του επιβαλλόµενου φορτίου στην αιχµή (βραχώδες υπόβαθρο) και το % µέσω τριβής στον αργιλικό εδαφικό σχηµατισµό, ο κεντρικός πάσσαλος το 7% στην αιχµή και το 13% στην εδαφική στρώση και ο ενδιάµεσος πάσσαλος το 79% στην αιχµή και το 1% στην εδαφική στρώση. Παρατηρείται κατά συνέπεια ότι για µικρά σχετικά φορτία, τα οποία αντιστοιχούν σε καθιζήσεις της τάξης του.5%d, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στην κατανοµή των φορτίων είναι σηµαντικές, παρ ότι η απόκριση της οµάδας σχεδόν ταυτίζεται µε αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου για το ίδιο µέσο επιβαλλόµενο φορτίο. Η διαφοροποίηση αυτή της κατανοµής δεν αναιρείται µε την αύξηση του φορτίου. Όταν το µέσο φορτίο αυξάνει στα 15 ΜΝ, το οποίο αντιστοιχεί σε καθίζηση 1%D, η κατανοµή είναι παρόµοια µε την προηγούµενη περίπτωση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 για την περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός συνίσταται από αµµώδη στρώση, µικρότερης δυσκαµψίας. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, όπου η στρώση ήταν αργιλώδης, παρατηρείται πολύ µικρή κινητοποίηση του µηχανισµού τριβής τόσο για µικρά όσο και µεγάλα φορτία, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί στις διαφορές του µέτρου ελαστικότητας των δύο στρώσεων, βλ. Πίνακα 1. Για µέσο φορτίο 7. ΜΝ οι τρεις πάσσαλοι εµφανίζουν µικρή µεταξύ τους διαφοροποίηση κατανοµής φορτίου, µε τον ακραίο πάσσαλο να αναλαµβάνει πάντα το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής και τον κεντρικό το µικρότερο. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 5

6 Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Κατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Mεµ. Πάσσαλος Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής15 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 7. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure 7. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 15 MN. Σε αντίθεση µε το µεµονωµένο πάσσαλο, ο οποίος µεταβιβάζει το 79% του φορτίου κεφαλής στην αιχµή και το υπόλοιπο 1% πλευρικά, οι πάσσαλοι της οµάδας µεταβιβάζουν κατά µέσον όρο περίπου το 9% Βάθος (m) στην αιχµή και µόνο το % ως αντίσταση τριβής. Όταν το µέσο φορτίο κεφαλής αυξάνεται στα 15ΜΝ η κατανοµή είναι ανάλογη µε την προηγούµενη περίπτωση. Παρόµοια αποτελέσµατα διαφοροποίησης της κατανοµής συναρτήσει του επιβαλλόµενου φορτίου προκύπτουν και για την οµάδα * για την ίδια σύσταση του υπεδάφους. ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 και * για την περίπτωση που ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός είναι αργιλικός όπως και προηγουµένως, αλλά έχει µεγαλύτερο πάχος ήτοι m και µήκος πασσάλου 3 m. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας είναι πολύ πιο έντονη, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 9 και, ενώ αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή. Αυτός είναι και ο λόγος που αν και οι πάσσαλοι έχουν µεγαλύτερο µήκος, το φορτίο που αναλαµβάνουν για τη δεδοµένη καθίζηση είναι µικρότερο από αυτό των πασσάλων µε µήκος 17 m (µικρότερη κινητοποίηση αντίστασης αιχµής). Συγκεκρι- µένα για µέσο αξονικό φορτίο 7ΜΝ ο ακραίος πάσσαλος που είναι και πάλι ο πιο επιβαρηµένος µεταβιβάζει το 53% του φορτίου του στην αιχµή και το υπόλοιπο 7% το φέρει η πλευρική τριβή, ο µεσαίος πάσσαλος αντιστοιχεί το 75% του φορτίου στην αιχµή και 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

7 το 5% πλευρικά. Χωρίς την αλληλεπίδραση των υπολοίπων πασσάλων, ο µεµονωµένος πάσσαλος λειτουργεί σαν πάσσαλος τριβής αφού το 75% του φορτίου το αναλαµβάνει η πλευρική τριβή και µόλις το 5% µεταφέρεται στο βραχώδες υπόβαθρο. Εντελώς ανάλογη συµπεριφορά έχουµε όταν αυξάνεται το φορτίο στα 15 ΜΝ. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 9. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure 9. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 7 MN. Στο σχήµα 11 δίνεται ο λόγος του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στην κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Για την περίπτωση αργιλικού υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού µε πάχος 15 m το ποσοστό σταθεροποιείται µε την αύξηση του φορτίου στην τιµή % ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει σηµαντικά στην τιµή 5% όταν αυξηθεί το πάχος της αργιλικής στρώσης. ηλαδή αν και στις δύο περιπτώσεις έχουµε έδραση σε βράχο, στη δεύτερη περίπτωση η παρουσία του εδαφικού σχηµατισµού παίζει σχεδόν τον ίδιο ρόλο µε το βράχο αφού το εξωτερικώς επιβαλλόµενο φορτίο σχεδόν ισοκατανέµεται. Αντίστοιχα για την περίπτωση όπου η πλευρική στρώση είναι αµµώδης, µε χαρακτηριστικά παραµορφωσιµότητας µικρότερα της αργιλώδους στρώσης ο λόγος Qs/Q έχει µέγιστη τιµή της τάξης του %.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου απετέλεσε η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Για τη διερεύνηση του προβλή- Βάθος (m) Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 15 MN. Qs/Q ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 15 ΜΝ Κατανοµή Αξονικού φορτίου (ΜΝ) 5 p % % % % % % ιάταξη 3*3, Συνολικό Αξονικό φορτίο (ΜΝ) 5 15 Qs/Q Αργιλική στρώση πάχους m Qs/Q Aργιλική στρώση πάχους 15 m Qs/Q Αµµώδης στρώση πάχους 15 m Σχήµα 11: ιάγραµµα µεταβολής του λόγου του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στη κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Figure 11: Variation of the ratio of the laterally undertaken load to the total load applied at the pile head for all level of loading. µατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 7

8 οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και µήκος καθώς και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν επιλύσεις για οµάδες πασσάλων σε διάταξη * και 3*3 µε αξονική απόσταση 3.D. To Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν διατάξεις * και 3*3 µε σχετική αξονική απόσταση 3.D. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m και το µήκος τους L=17. m και m. Η επιφανειακή στρώση θεωρήθηκε εδαφικό υλικό αργιλώδους σύστασης κατά τη µία οµάδα επιλύσεων και αµµώδες κατά την άλλη. Η έδραση των πασσάλων πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Από τα αποτελέσµατα των επιλύσεων και τη σχετική επεξεργασία τους παρατηρείται ό,τι, σε αντίθεση µε οµάδες πασσάλων που εδράζονται σε εδαφικά υλικά, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης είναι ουσιαστικά περιορισµένες. Εµφανίζουν τη µέγιστη επίπτωση τους σε µικρά σχετικά φορτία, αντιστοιχούντα σε καθιζήσεις της τάξης του,5%d. Οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης περιορίζονται στη διαφοροποίηση της κατανοµής των φορτίων κεφαλής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και στην κατά την έννοια του µήκους του πασσάλου κατανοµή του αξονικού φορτίου. Όσο αυξάνεται το µήκος του πασσάλου που βρίσκεται µέσα σε αργιλικό υλικό τόσο αυξάνεται και το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή µε παράλληλη αύξηση στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας των πασσάλων. Ως προς την απόκριση της οµάδας πασσάλων προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην φέρουσα ικανότητα του πασσάλου και της δυσκαµψίας του και κατά συνέπεια οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας και δυσκαµψίας έχουν µοναδιαία τιµή. Τα ανωτέρω συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν ποιοτική αποτίµηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων όπου ο επιφανειακός σχηµατισµός είναι εδαφικός ενώ η έδραση τους πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Τονίζεται εντούτοις ότι τα συγκεκριµένα ποσοστά κατανοµής της αντίστασης σε αιχµή και τριβή καθώς επίσης και η κατανοµή στους χαρακτηριστικούς πασσάλους των εξετασθεισών οµάδων προέκυψαν για την ανάλυση σε συγκεκριµένες εδαφικές τοµές και ότι, πέραν της ποιοτικής αποτίµησης, θα συνιστούσε απερισκεψία η αλόγιστη χρήση των ποσοστών αυτών σε διαφορετικές εδαφικές συνθήκες και διατάξεις πασσάλων. 5. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Comodromos, E.M, Anagnostopoulos, C. and Georgiadis, M. (3), Numerical assessment of axial pile group response based on load test, Computers and Geotechnics, Vol. 3, No, pp Comodromos, E. (), Response evaluation of axially loaded fixed-head pile groups using 3D nonlinear analysis, Soils and Foundations, Vol., No, pp Comodromos, E.M, Bareka, S.(5), Response Prediction for Axially Loaded Pile Groups in Clays using 3D Nonlinear Analysis, In Proc. of th Inter. Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, pp Donald, I.B., Chiu, H.K., Sloan, S.W. (19), Theoredical analysis of rock socketed piles, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Itasca Consulting Group Inc. FLAC 3D : Fast lagrangian analysis of continua. Minneapolis: User s manual,. Ladanyi, B., Dominique, D. (19), An analysis of bond strength for rock socketed piers, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ,. Pells, P.J., Rowe, R.K., Turner, R.M. (19), An experimental investigation into side shear for socketed piles in sandstone, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Rowe, R.K., Booker, J.R., Balaam, N. (197), Application of the initial stress method to soil-structure interaction, Int. Journal of Numerical Methods in Engineering, Vol. No. 5, pp Rowe, R.K., Pells, P.J. (19), A theoretical study of pile-rock socket behavior, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Οµάδα Πασσάλων Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης p-y µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Interaction of retaining structure with adjacent multi-store building:

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με σύνδετους Πασσάλους lternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΡΟΣΟΥ, Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων»

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Pile Foundations of Steel Jackets Χατζηγιαννέλης, Ι. Λουκάκης, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Archirodon NV, Athens Engineering Department Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Βαθιές Θεμελιώσεις Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Απόστολος Ν. Καγιάννης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ιωλκού 391, Αηδονοφωλιές 385 00 Βόλος e-mail: akagiann@vol.forthnet.gr Άρης Β. Αβδελάς Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Laboratory tests for Determination of Swelling Soils Parameters. A Comparative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Soil Improvement by Preloading Accelerated by Stone Columns The Case of Corfu Airport ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resin Grouted Fine Sand ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ, Θ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Video of Drain improved Test Site

Video of Drain improved Test Site ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεώργιος. Μπουκοβάλας Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Μάριος Παναγιώτου Πρόδρομος Ψαρρόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός U. of California

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Τα Νέα 22 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ 80 χρόνια 3 3ο Ελληνο-Ιαπωνικό Συμπόσιο «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Rion Antirrion Βridge : Geotechnical Static and Dynamic Analysis of Pier M3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα