ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο"

Transcript

1 ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός, Π.Θ ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ Α., Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής, Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και η αποτίµηση του ποσοστού του φορτίου που µεταβιβάζεται στο περιβάλλον έδαφος και στον υποκείµενο βράχο. Για τη διερεύνηση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Από τις επιλύσεις προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την κατανοµή του φορτίου και την ανάπτυξη πλευρικής τριβής και αντίσταση αιχµής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και το επίπεδο φόρτισης. ABSTRACT : Τhe aim of this paper is to evaluate the response of a pile group based on rock and to estimate the distribution of the load to shaft and tip resistance. For this purpose a parametric three dimensional numerical analysis was carried out, including pile groups with various layouts and different lateral soil consistency and shear strength. Useful results arise from the analysis regarding load distribution and the development of shaft and tip resistance as a function of pile position in a group and the level of loading. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Αποτελεί συνήθη τακτική οι εδραζόµενοι σε βραχώδεις σχηµατισµούς πάσσαλοι να θεωρούνται ως καθαρά πάσσαλοι αιχµής. Κατά την απλουστευτική αυτή παραδοχή αγνοείται η όποια συνεισφορά της πλευρικής τριβής, η οποία µπορεί υπό συνθήκες να είναι σηµαντική. Κύρια αιτιολογία για την απλουστευτική αυτή θεώρηση αποτελεί η δυσκολία εκτίµησης του βαθµού κινητοποίησης της πλευρικής αντίστασης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από την κινηµατική του προβλήµατος (ικανοποιητική καθίζηση πασσάλου για την ανάπτυξη πλευρικής αντίστασης) και τη δυσκαµψία του περιβάλλοντος εδάφους. Ακραία περίπτωση αποτελεί η έδραση σε ασυµπίεστο πρακτικά βράχο και πλευρικό έδαφος πολύ µικρής διατµητικής αντοχής και µεγάλης συµπιεστότητας. Είναι προφανές ότι στη περίπτωση αυτή η µικρή διατµητική παραµόρφωση που προκαλείται στο έδαφος κατά µήκος της επιφάνειας του πασσάλου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη διατµητικής αντίστασης. Κατά συνέπεια η φέρουσα ικανότητα του πασσάλου αντιστοιχεί αποκλειστικά στην αντίσταση αιχµής. Κατά την αντίθετη περίπτωση εντούτοις, όπου ο βραχώδης σχηµατισµός είναι ιδιαίτερα συµπιεστός και το υπερκείµενο έδαφος µεγάλης διατµητικής αντοχής η οποία αναπτύσσεται σε πολύ µικρή διατµητική παραµόρφωση, το ποσοστό της πλευρικής αντίστασης για µικρά επίπεδα φόρτισης µπορεί να αντιστοιχεί σε έως 3%. Το ποσοστό αυτό µειώνεται µε την αύξηση του φορτίου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 1

2 Για θεµελιώσεις σε βράχο χρησιµοποιούνται συνήθως έγχυτοι πάσσαλοι, οι οποίοι κατασκευάζονται µε διάνοιξη µέχρι το βραχώδες υπόβαθρο, στο οποίο διεισδύουν κατά ελάχιστο µήκος της τάξης των δύο διαµέτρων του πασσάλου. Η απόδοση των έγχυτων πασσάλων σε βράχο έχει µελετηθεί εργαστηριακά καθώς και µε αναλυτικές µεθόδους µετά από απλοποίηση του προβλήµατος (ελαστικός ηµίχωρος). Η ανάπτυξη των αριθµητικών µεθόδων και η ευρεία δυνατότητα γρήγορων υπολογιστών επέτρεψε την αριθµητική προσέγγιση του προβλήµατος. Ο συνδυασµός της προσέγγισης αυτής µε δοκιµαστικές φορτίσεις ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων, απετέλεσε στην αρχή συνήθη πρακτική. Καθοριστικό παράγοντα κατά την προσέγγιση µε αριθµητικές µεθόδους αποτελεί η απόκριση κατά µήκος της διεπιφάνειας βράχου-σκυροδέµατος και για το λόγο αυτό διεξήχθησαν αρκετές εργαστηριακές ερευνητικές εργασίες (Ladanyi και Domingue, 19 Pells et al., 19). Η διερεύνηση της επιρροής της γεωµετρίας των πασσάλων (αναλογία διαµέτρου προς µήκος) και των µέτρων συµπιεστότητας του σκυροδέµατος και του βραχώδους υποβάθρου απετέλεσε αντικείµενο αριθµητικών εργασιών µε χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και απλοποίηση του προβλήµατος σε ένα και µόνο πάσσαλο και θεώρηση γραµµικής ελαστικότητας, (Rowe et al., 197 Donald et al., 19, Rowe και Pells, 19). Τα συνοπτικά αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών οδηγούν στο προσδιορισµό των παραγόντων µε σηµαντική επιρροή στην φέρουσα ικανότητα και στην απόκριση των πασσάλων ως ακολούθως: α) το ανηγµένο ως προς τη διάµετρο µήκος του πασσάλου β) οι τιµές των παραµέτρων παραµορφωσιµότητας του πλευρικού σχηµατισµού και του υποκείµενου βραχώδους υποβάθρου γ) η διατµητική αντοχή των σχηµατισµών πλευρικά και στην αιχµή του πασσάλου δ) η κατάσταση των πλευρικών τοιχωµάτων και της αιχµής όσον αφορά στην τραχύτητα, και η τυχόν παρουσία µπεντονίτη ή υλικών καταπτώσεων κατά µήκος της διεπιφάνειας πασσάλου και βραχώδους σχηµατισµού ε) πιθανή στρωµάτωση του βραχώδους υποβάθρου και παρουσία στρωµάτων µε διαφορετική αντοχή και µέτρα ελαστικότητας Με στόχο την ειδικότερη διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βράχο και την ποιοτική και ποσοτική αποτίµηση των παραγόντων που επηρεάζουν τόσο τη φέρουσα ικανότητα όσο και την απόκριση της οµάδας και των επιµέρους πασσάλων πραγµατοποιήθηκε παραµετρική ανάλυση της οποίας τα αποτελέσµατα παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους.. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Η παραµετρική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε χρήση του κώδικα πεπερασµένων διαφορών FLAC 3D. Η ανάλυση περιλαµβάνει οµάδα πασσάλων 3*3 σε αξονική απόσταση 3.D καθώς και οµάδα * µε ίδια αξονική απόσταση πασσάλων. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m, το δε µήκος τους 17. m. Oι πάσσαλοι διεισδύουν κατά. D εντός του βραχώδους σχηµατισµού, ενώ ο υπερκείµενος σχηµατισµός είναι αργιλικός ή αµµώδης. Στο Σχήµα 1 δίνεται ο κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για την οµάδα 3*3 σε τοµή y=. Αποτελείται από 973 κόµβους και στοιχεία. Για τις δύο αυτές οµάδες πασσάλων και για µήκος 17. m πραγ- µατοποιήθηκαν επιλύσεις θεωρώντας το υπερκείµενο έδαφος αργιλικό µε διατµητική αντοχή αυξανόµενη µε το βάθος. Παρόµοιες επιλύσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης για θεώρηση αµµώδους υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού. Για να διερευνηθεί και η επίδραση του πάχους της εδαφικής στρώσης πλευρικά του πασσάλου διερευνήθηκε συµπληρωµατικά και µια τρίτη περίπτωση υπεδάφους. Στην ανάλυση αυτή θεωρείται ότι το υπερκείµενο έδαφος του βραχώδους υποστρώµατος είναι αργιλικό, ίδιας σύστασης µε αυτό που έχει ήδη µελετηθεί µε µόνη διαφορά το πάχος της αργιλικής στρώσης που φτάνει τα, m και µήκος πασσάλου 3, m. Για τα τρία αυτά υπεδάφη πραγµατοποιήθηκε και επίλυση µεµονωµένου πασσάλου ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση ανάµεσα στα αποτελέσµατα των οµάδων και του µεµονωµένου. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι εδαφικές παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν. Το µέτρο µεταβολής όγκου Κ και το µέτρο διάτµησης G της αργίλου αυξάνονται µε το βάθος, ενώ της αµµώδους στρώσης και του βραχώδους υποβάθρου θεωρούνται αµετάβλητα. Τα όρια του καννάβου τοποθετήθηκαν σε ικανοποιητική απόσταση από τους πασσάλους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

3 ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αριθµητική επιρροή στην επίλυση. Στο κάτω όριο του καννάβου δεσµεύθηκαν όλοι οι βαθµοί ελευθερίας, ενώ στα πλευρικά όρια απαγορεύεται η µετακίνηση κατά διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του καννάβου, χ-χ και y-y, αντίστοιχα, ενώ δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης εντός του επιπέδου. Πίνακας 1. Παράµετροι βραχώδους υποβάθρου και υπερκείµενων εδαφικών σχηµατισµών Table 1. Parameters of rock and overlaying soil formation. Αργιλική στρώση Αµµώδης στρώση Βραχώδες υπόβαθρο K (MPa) G (MPa) γ (kn/m3) c (kpa) φ (o).7*g *c 19 +(/15)z m 9.75 m 5m Σχήµα 1. Κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για οµάδα πασσάλων 3*3 σε τοµή y=. Figure1. Finite difference mesh for a 3*3 pile group at the cross section y=. Για την προσοµοίωση της ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς του εδάφους χρησιµοποιήθηκε ο καταστατικός νόµος Mohr-Coulomb. O πάσσαλος θεωρήθηκε ότι έχει γραµµική ελαστική συµπεριφορά µε λόγο poisson ν=. και µέτρο ελαστικότητας Ε= MPa. Η διαδικασία προσοµοίωσης περιλαµβάνει ως πρώτο βήµα την εισαγωγή του αρχικού εντατικού πεδίου και ακολουθεί η φόρτιση κατά βήµατα µε στόχο τον προσδιορισµό της καµπύλης απόκρισης φορτίου καθίζησης. Στην οµάδα των πασσάλων εφαρµόζεται συνολικό φορτίο Ν στον κεντρικό πάσσαλο. Για να προσοµοιωθεί το γεγονός ότι οι πάσσαλοι είναι πακτωµένοι σε ενιαίο κεφαλόδεσµο, δεσµεύτηκαν οι βαθµοί ελευθερίας στους κόµβους των κεφαλών των πασσάλων κατά την οριζόντια διεύθυνση, ενώ όλοι οι κόµβοι της κεφαλής ορίσθηκαν ως εξαρτώµενοι (slave) του κεντρικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µηδενική οριζόντια µετακίνηση και ίδια καθίζηση για όλους τους πασσάλους. 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Απόκριση οµάδας και µεµονωµένου πασσάλου Στα Σχήµατα και 3 δίνεται η απόκριση των οµάδων και του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα, στο Σχήµα δίνονται οι καµπύλες απόκρισης των οµάδων * και 3*3, καθώς και του µεµονωµένου πασσάλου, για πασσάλους µήκους 17. m, όπου τα πρώτα 15. m του υπεδάφους αποτελούνται από αργιλικό σχηµατισµό και το υπόβαθρο από βραχώδη σχηµατισµό. Παρατηρείται µικρή µόνο διαφοροποίηση των οµάδων από τον µεµονωµένο πάσσαλο, σε σχέση πάντα µε τις οµάδες πασσάλων σε εδαφικούς σχηµατισµούς. Η οµάδα 3*3 εµφανίζεται, όπως άλλωστε αναµένεται πιο εύκαµπτη από την οµάδα *. Η µείωση οφείλεται στην αλληλεπίδραση των πασσάλων όπου για διάταξη ίδιας µορφής και ίδια αξονική απόσταση, η αύξηση του αριθµού των πασσάλων οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση της δυσκαµψίας. Στην περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός αποτελείται από αµµώδες έδαφος για το ίδιο µέσο αξονικό φορτίο οι αντίστοιχες καµπύλες ταυτίζονται, όπως φαίνεται στο σχήµα 3, και κατά συνέπεια η επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην οµάδα είναι πρακτικά αµελητέα. Η συµπεριφορά αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις περιπτώσεις οµάδων πασσάλων µε έδραση σε εδαφικά υλικά, βλ. Comodromos et al. (3), Comodromos () και Comodromos and Bareka (5). Το γεγονός θα πρέπει να αποδοθεί στην έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και για την ακριβέστερη επεξήγηση του θα πρέπει να αναλυθεί το επιµέρους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 3

4 ποσοστό πλευρικής αντίστασης και αντίστασης αιχµής κατά τα διάφορα βήµατα φόρτισης. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι οι καµπύλες απόκρισης των πασσάλων ανεξάρτητα από το υπερκείµενο εδαφικό υλικό είναι πρακτικά ίδιες, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η αντίσταση του πασσάλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντίσταση αιχµής. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά - Εδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους 15. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil of 15. m thickness. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Αµµώδες έδαφος πλευρικά - Έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα 3. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αµµώδες έδαφος πάχους 15. m. Figure 3. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of sandy topsoil of 15. m thickness. Στην περίπτωση που εξετάστηκε το ίδιo αργιλικό έδαφος όπως προηγουµένως αλλά µε µεγαλύτερο πάχος, ήτοι m, η απόκριση των πασσάλων διαφοροποιήθηκε. Το φορτίο που φέρει πλέον η οµάδα είναι µικρότερο ενώ η διαφοροποίηση µεταξύ µεµονωµένου πασσάλου και οµάδας είναι πιο έντονη, όπως φαίνεται στο Σχήµα. Το γεγονός ότι παρά το µεγαλύτερο µήκος οι πάσσαλοι εµφανίζουν µικρότερη δυσκαµψία για µικρές καθιζήσεις θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι µεγαλύτερο µέρος του πασσάλου βρίσκεται µέσα σε αργιλικό έδαφος και εποµένως η τριβή αναλαµβάνει µεγαλύτερο ποσοστό. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά πάχους m-έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%). Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil. m thick. 3. ιερεύνηση κατανοµής του φορτίου Η κατανοµή του φορτίου στους επιµέρους πασσάλους και περαιτέρω σε αντίσταση αιχµής και τριβής µπορεί να αποτυπώσει το µηχανισµό λειτουργίας της οµάδας και να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τον προσδιορισµό του οριακού φορτίου και της δυσκαµψίας τυχούσας οµάδας µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο. Τα συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραµµές για τις απλές περιπτώσεις έργων, όπου η τριδιάστατη ανάλυση επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος σχεδιασµού και επιµηκύνει το χρόνο εκπόνησης της σχετικής µελέτης. Για την ενδελεχή ανάλυση του µηχανισµού διερευνήθηκε η κατανοµή του φορτίου οµάδας στους χαρακτηριστικούς πασσάλους που την 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

5 αποτελούν, όπως αυτοί απεικονίζονται στο Σχήµα 5. Συγκεκριµένα στην οµάδα * και για θεώρηση κεντρικής κατακόρυφης φόρτισης, όλοι οι πάσσαλοι επιδεικνύουν ίδια συµπεριφορά και κατά συνέπεια αναλύεται η κατανοµή του φορτίου σε ένα και µόνο πάσσαλο, στον Ρ1. Αντίθετα στην οµάδα 3*3 οι χαρακτηριστικοί πάσσαλοι είναι τρεις: ο κεντρικός πάσσαλος Ρ5, ο ακραίος πάσσαλος Ρ1 και ο ενδιάµεσος πάσσαλος Ρ. (A) (B) Σχήµα 5. Χαρακτηριστικοί πάσσαλοι των διατάξεων * και 3*3. Figure 5. Characteristic piles for * and 3*3 pile groups. Η ανάλυση κατανοµής του φορτίου σε τριβή και αιχµή για τους χαρακτηριστικούς πασσάλους πραγµατοποιείται για δύο επίπεδα φόρτισης, δεδοµένου ότι το επίπεδο φόρτισης επηρεάζει την απόκριση των οµάδων και την κατανοµή των φορτίων στους επιµέρους πασσάλους (Comodromos et al. 3, Comodromos ). εδοµένου ακόµη ότι οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στις οµάδες πασσάλων επιδεικνύουν τη µέγιστη δράση τους σε χαµηλά φορτία (προ της πλαστικοποίησης του εδάφους) το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί σε µικρό σχετικά µέσο φορτίο (7 ΜΝ) και µικρή αντίστοιχη καθίζηση, της τάξης περί του.5%d. Η δεύτερη εξέταση της κατανοµής αντιστοιχεί σε µεγάλο µέσο φορτίο (15 ΜΝ) και ανηγµένη καθίζηση της τάξης του 1%D. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή του αναλαµβανόµενου φορτίου του µεµονωµένου πασσάλου και των χαρακτηριστικών πασσάλων για οµάδας 3*3, µέσο ασκούµενο φορτίο 7 ΜΝ (3 ΜΝ συνολικό φορτίο οµάδας) και για υπερκείµενο έδαφος αργιλικής σύστασης. Παρατηρείται ότι ο µεµονωµένος πάσσαλος αναλαµβάνει σηµαντικά µεγαλύτερη δύναµη µέσω της πλευρικής αντίστασης απ ότι οι πάσσαλοι της οµάδας. Ειδικότερα στην κεφαλή του µεµονωµένου πασσάλου το φορτίο είναι ίσο µε το επιβαλλόµενο (7 ΜΝ) ενώ στο βάθος των 15 m το φορτίο µειώνεται στα 3. MN. To φορτίο των 3. ΜΝ που αντιστοιχεί στο % του επιβαλλόµενου φορτίου αναλαµβάνεται από την ανώτερη εδαφική στρώση µέσω ανάπτυξης του µηχανισµού τριβής, ενώ το υπόλοιπο 5% αναλαµβάνεται από την αιχµή. Από τους πασσάλους της οµάδας ο ακραίος πάσσαλος αναλαµβάνει το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής (7. ΜΝ), ο κεντρικός πάσσαλος το µικρότερο (. ΜΝ) και ο ενδιάµεσος φορτίο ίσο περίπου µε το µέσο επιβαλλόµενο. Το φορτίο των τριών πασσάλων µειώνεται µε το βάθος λόγω της ανάπτυξης του µηχανισµού της τριβής. Η µείωση του εντούτοις είναι σηµαντικά µικρότερη από αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα ο ακραίος πάσσαλος µεταβιβάζει το 7% του επιβαλλόµενου φορτίου στην αιχµή (βραχώδες υπόβαθρο) και το % µέσω τριβής στον αργιλικό εδαφικό σχηµατισµό, ο κεντρικός πάσσαλος το 7% στην αιχµή και το 13% στην εδαφική στρώση και ο ενδιάµεσος πάσσαλος το 79% στην αιχµή και το 1% στην εδαφική στρώση. Παρατηρείται κατά συνέπεια ότι για µικρά σχετικά φορτία, τα οποία αντιστοιχούν σε καθιζήσεις της τάξης του.5%d, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στην κατανοµή των φορτίων είναι σηµαντικές, παρ ότι η απόκριση της οµάδας σχεδόν ταυτίζεται µε αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου για το ίδιο µέσο επιβαλλόµενο φορτίο. Η διαφοροποίηση αυτή της κατανοµής δεν αναιρείται µε την αύξηση του φορτίου. Όταν το µέσο φορτίο αυξάνει στα 15 ΜΝ, το οποίο αντιστοιχεί σε καθίζηση 1%D, η κατανοµή είναι παρόµοια µε την προηγούµενη περίπτωση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 για την περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός συνίσταται από αµµώδη στρώση, µικρότερης δυσκαµψίας. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, όπου η στρώση ήταν αργιλώδης, παρατηρείται πολύ µικρή κινητοποίηση του µηχανισµού τριβής τόσο για µικρά όσο και µεγάλα φορτία, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί στις διαφορές του µέτρου ελαστικότητας των δύο στρώσεων, βλ. Πίνακα 1. Για µέσο φορτίο 7. ΜΝ οι τρεις πάσσαλοι εµφανίζουν µικρή µεταξύ τους διαφοροποίηση κατανοµής φορτίου, µε τον ακραίο πάσσαλο να αναλαµβάνει πάντα το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής και τον κεντρικό το µικρότερο. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 5

6 Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Κατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Mεµ. Πάσσαλος Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής15 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 7. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure 7. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 15 MN. Σε αντίθεση µε το µεµονωµένο πάσσαλο, ο οποίος µεταβιβάζει το 79% του φορτίου κεφαλής στην αιχµή και το υπόλοιπο 1% πλευρικά, οι πάσσαλοι της οµάδας µεταβιβάζουν κατά µέσον όρο περίπου το 9% Βάθος (m) στην αιχµή και µόνο το % ως αντίσταση τριβής. Όταν το µέσο φορτίο κεφαλής αυξάνεται στα 15ΜΝ η κατανοµή είναι ανάλογη µε την προηγούµενη περίπτωση. Παρόµοια αποτελέσµατα διαφοροποίησης της κατανοµής συναρτήσει του επιβαλλόµενου φορτίου προκύπτουν και για την οµάδα * για την ίδια σύσταση του υπεδάφους. ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 και * για την περίπτωση που ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός είναι αργιλικός όπως και προηγουµένως, αλλά έχει µεγαλύτερο πάχος ήτοι m και µήκος πασσάλου 3 m. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας είναι πολύ πιο έντονη, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 9 και, ενώ αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή. Αυτός είναι και ο λόγος που αν και οι πάσσαλοι έχουν µεγαλύτερο µήκος, το φορτίο που αναλαµβάνουν για τη δεδοµένη καθίζηση είναι µικρότερο από αυτό των πασσάλων µε µήκος 17 m (µικρότερη κινητοποίηση αντίστασης αιχµής). Συγκεκρι- µένα για µέσο αξονικό φορτίο 7ΜΝ ο ακραίος πάσσαλος που είναι και πάλι ο πιο επιβαρηµένος µεταβιβάζει το 53% του φορτίου του στην αιχµή και το υπόλοιπο 7% το φέρει η πλευρική τριβή, ο µεσαίος πάσσαλος αντιστοιχεί το 75% του φορτίου στην αιχµή και 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

7 το 5% πλευρικά. Χωρίς την αλληλεπίδραση των υπολοίπων πασσάλων, ο µεµονωµένος πάσσαλος λειτουργεί σαν πάσσαλος τριβής αφού το 75% του φορτίου το αναλαµβάνει η πλευρική τριβή και µόλις το 5% µεταφέρεται στο βραχώδες υπόβαθρο. Εντελώς ανάλογη συµπεριφορά έχουµε όταν αυξάνεται το φορτίο στα 15 ΜΝ. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 9. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure 9. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 7 MN. Στο σχήµα 11 δίνεται ο λόγος του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στην κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Για την περίπτωση αργιλικού υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού µε πάχος 15 m το ποσοστό σταθεροποιείται µε την αύξηση του φορτίου στην τιµή % ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει σηµαντικά στην τιµή 5% όταν αυξηθεί το πάχος της αργιλικής στρώσης. ηλαδή αν και στις δύο περιπτώσεις έχουµε έδραση σε βράχο, στη δεύτερη περίπτωση η παρουσία του εδαφικού σχηµατισµού παίζει σχεδόν τον ίδιο ρόλο µε το βράχο αφού το εξωτερικώς επιβαλλόµενο φορτίο σχεδόν ισοκατανέµεται. Αντίστοιχα για την περίπτωση όπου η πλευρική στρώση είναι αµµώδης, µε χαρακτηριστικά παραµορφωσιµότητας µικρότερα της αργιλώδους στρώσης ο λόγος Qs/Q έχει µέγιστη τιµή της τάξης του %.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου απετέλεσε η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Για τη διερεύνηση του προβλή- Βάθος (m) Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 15 MN. Qs/Q ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 15 ΜΝ Κατανοµή Αξονικού φορτίου (ΜΝ) 5 p % % % % % % ιάταξη 3*3, Συνολικό Αξονικό φορτίο (ΜΝ) 5 15 Qs/Q Αργιλική στρώση πάχους m Qs/Q Aργιλική στρώση πάχους 15 m Qs/Q Αµµώδης στρώση πάχους 15 m Σχήµα 11: ιάγραµµα µεταβολής του λόγου του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στη κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Figure 11: Variation of the ratio of the laterally undertaken load to the total load applied at the pile head for all level of loading. µατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 7

8 οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και µήκος καθώς και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν επιλύσεις για οµάδες πασσάλων σε διάταξη * και 3*3 µε αξονική απόσταση 3.D. To Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν διατάξεις * και 3*3 µε σχετική αξονική απόσταση 3.D. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m και το µήκος τους L=17. m και m. Η επιφανειακή στρώση θεωρήθηκε εδαφικό υλικό αργιλώδους σύστασης κατά τη µία οµάδα επιλύσεων και αµµώδες κατά την άλλη. Η έδραση των πασσάλων πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Από τα αποτελέσµατα των επιλύσεων και τη σχετική επεξεργασία τους παρατηρείται ό,τι, σε αντίθεση µε οµάδες πασσάλων που εδράζονται σε εδαφικά υλικά, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης είναι ουσιαστικά περιορισµένες. Εµφανίζουν τη µέγιστη επίπτωση τους σε µικρά σχετικά φορτία, αντιστοιχούντα σε καθιζήσεις της τάξης του,5%d. Οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης περιορίζονται στη διαφοροποίηση της κατανοµής των φορτίων κεφαλής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και στην κατά την έννοια του µήκους του πασσάλου κατανοµή του αξονικού φορτίου. Όσο αυξάνεται το µήκος του πασσάλου που βρίσκεται µέσα σε αργιλικό υλικό τόσο αυξάνεται και το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή µε παράλληλη αύξηση στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας των πασσάλων. Ως προς την απόκριση της οµάδας πασσάλων προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην φέρουσα ικανότητα του πασσάλου και της δυσκαµψίας του και κατά συνέπεια οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας και δυσκαµψίας έχουν µοναδιαία τιµή. Τα ανωτέρω συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν ποιοτική αποτίµηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων όπου ο επιφανειακός σχηµατισµός είναι εδαφικός ενώ η έδραση τους πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Τονίζεται εντούτοις ότι τα συγκεκριµένα ποσοστά κατανοµής της αντίστασης σε αιχµή και τριβή καθώς επίσης και η κατανοµή στους χαρακτηριστικούς πασσάλους των εξετασθεισών οµάδων προέκυψαν για την ανάλυση σε συγκεκριµένες εδαφικές τοµές και ότι, πέραν της ποιοτικής αποτίµησης, θα συνιστούσε απερισκεψία η αλόγιστη χρήση των ποσοστών αυτών σε διαφορετικές εδαφικές συνθήκες και διατάξεις πασσάλων. 5. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Comodromos, E.M, Anagnostopoulos, C. and Georgiadis, M. (3), Numerical assessment of axial pile group response based on load test, Computers and Geotechnics, Vol. 3, No, pp Comodromos, E. (), Response evaluation of axially loaded fixed-head pile groups using 3D nonlinear analysis, Soils and Foundations, Vol., No, pp Comodromos, E.M, Bareka, S.(5), Response Prediction for Axially Loaded Pile Groups in Clays using 3D Nonlinear Analysis, In Proc. of th Inter. Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, pp Donald, I.B., Chiu, H.K., Sloan, S.W. (19), Theoredical analysis of rock socketed piles, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Itasca Consulting Group Inc. FLAC 3D : Fast lagrangian analysis of continua. Minneapolis: User s manual,. Ladanyi, B., Dominique, D. (19), An analysis of bond strength for rock socketed piers, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ,. Pells, P.J., Rowe, R.K., Turner, R.M. (19), An experimental investigation into side shear for socketed piles in sandstone, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Rowe, R.K., Booker, J.R., Balaam, N. (197), Application of the initial stress method to soil-structure interaction, Int. Journal of Numerical Methods in Engineering, Vol. No. 5, pp Rowe, R.K., Pells, P.J. (19), A theoretical study of pile-rock socket behavior, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Οµάδα Πασσάλων Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης p-y µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Interaction of retaining structure with adjacent multi-store building:

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με σύνδετους Πασσάλους lternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΡΟΣΟΥ, Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 15 Πίνακας Κυριοτέρων Συµβόλων... 19 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων... 23 1.1 Εισαγωγή... 23 1.2 Προσέγγιση συνεχούς προβλήµατος... 24 1.3 Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο.

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Stability and Strain Distribution Αhead of the Tunnel Face. Comparison between Numerical

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Επίλυση Προβλημάτων Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευών με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Απλουστευτικές Παραδοχές Πεδία και Ορια Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Piling in Greece A Case for Driven Piles CARR R.W., Γεωτεχνικός Μηχανικός, Kellogg Brown & Root, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωτεχνικών, /νση

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις

Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις Internal failure modes of soil nailing walls ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ. ρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΤΖΑΡΟΣ Χ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική εργασία Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης. Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime

Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης. Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime Αριθµητική Ανάλυση Γεω-κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης Numerical Analysis of Geo-structures in a Liquefiable Regime ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Γ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σχέσεις Τάσεων-Παραµορφώσεων των Εδαφικών Υλικών Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6. Εισαγωγή Η µηχανική συµπεριφορά των υλικών εκφράζεται ποσοτικά µε τους καταστατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων»

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Pile Foundations of Steel Jackets Χατζηγιαννέλης, Ι. Λουκάκης, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Archirodon NV, Athens Engineering Department Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαξονική Συσκευή Επίπεδης Παραµόρφωσης. The Biaxial Plane Strain Apparatus

Η ιαξονική Συσκευή Επίπεδης Παραµόρφωσης. The Biaxial Plane Strain Apparatus Η ιαξονική Συσκευή Επίπεδης Παραµόρφωσης The Biaxial Plane Strain Apparatus ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.Ο. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας Ε.Μ.Π. ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ, Ι. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Βαθιές Θεμελιώσεις Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Ι. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ - ΑΜΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ - ΑΜΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ - ΑΜΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ Κ.Α. Αναγνωστόπουλος, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Ι.Ν. Γραµµατικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Λέξεις κλειδιά: ψύξη εδαφών,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα