ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο"

Transcript

1 ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός, Π.Θ ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ Α., Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής, Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και η αποτίµηση του ποσοστού του φορτίου που µεταβιβάζεται στο περιβάλλον έδαφος και στον υποκείµενο βράχο. Για τη διερεύνηση του προβλήµατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Από τις επιλύσεις προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την κατανοµή του φορτίου και την ανάπτυξη πλευρικής τριβής και αντίσταση αιχµής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και το επίπεδο φόρτισης. ABSTRACT : Τhe aim of this paper is to evaluate the response of a pile group based on rock and to estimate the distribution of the load to shaft and tip resistance. For this purpose a parametric three dimensional numerical analysis was carried out, including pile groups with various layouts and different lateral soil consistency and shear strength. Useful results arise from the analysis regarding load distribution and the development of shaft and tip resistance as a function of pile position in a group and the level of loading. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Αποτελεί συνήθη τακτική οι εδραζόµενοι σε βραχώδεις σχηµατισµούς πάσσαλοι να θεωρούνται ως καθαρά πάσσαλοι αιχµής. Κατά την απλουστευτική αυτή παραδοχή αγνοείται η όποια συνεισφορά της πλευρικής τριβής, η οποία µπορεί υπό συνθήκες να είναι σηµαντική. Κύρια αιτιολογία για την απλουστευτική αυτή θεώρηση αποτελεί η δυσκολία εκτίµησης του βαθµού κινητοποίησης της πλευρικής αντίστασης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από την κινηµατική του προβλήµατος (ικανοποιητική καθίζηση πασσάλου για την ανάπτυξη πλευρικής αντίστασης) και τη δυσκαµψία του περιβάλλοντος εδάφους. Ακραία περίπτωση αποτελεί η έδραση σε ασυµπίεστο πρακτικά βράχο και πλευρικό έδαφος πολύ µικρής διατµητικής αντοχής και µεγάλης συµπιεστότητας. Είναι προφανές ότι στη περίπτωση αυτή η µικρή διατµητική παραµόρφωση που προκαλείται στο έδαφος κατά µήκος της επιφάνειας του πασσάλου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη διατµητικής αντίστασης. Κατά συνέπεια η φέρουσα ικανότητα του πασσάλου αντιστοιχεί αποκλειστικά στην αντίσταση αιχµής. Κατά την αντίθετη περίπτωση εντούτοις, όπου ο βραχώδης σχηµατισµός είναι ιδιαίτερα συµπιεστός και το υπερκείµενο έδαφος µεγάλης διατµητικής αντοχής η οποία αναπτύσσεται σε πολύ µικρή διατµητική παραµόρφωση, το ποσοστό της πλευρικής αντίστασης για µικρά επίπεδα φόρτισης µπορεί να αντιστοιχεί σε έως 3%. Το ποσοστό αυτό µειώνεται µε την αύξηση του φορτίου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 1

2 Για θεµελιώσεις σε βράχο χρησιµοποιούνται συνήθως έγχυτοι πάσσαλοι, οι οποίοι κατασκευάζονται µε διάνοιξη µέχρι το βραχώδες υπόβαθρο, στο οποίο διεισδύουν κατά ελάχιστο µήκος της τάξης των δύο διαµέτρων του πασσάλου. Η απόδοση των έγχυτων πασσάλων σε βράχο έχει µελετηθεί εργαστηριακά καθώς και µε αναλυτικές µεθόδους µετά από απλοποίηση του προβλήµατος (ελαστικός ηµίχωρος). Η ανάπτυξη των αριθµητικών µεθόδων και η ευρεία δυνατότητα γρήγορων υπολογιστών επέτρεψε την αριθµητική προσέγγιση του προβλήµατος. Ο συνδυασµός της προσέγγισης αυτής µε δοκιµαστικές φορτίσεις ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων, απετέλεσε στην αρχή συνήθη πρακτική. Καθοριστικό παράγοντα κατά την προσέγγιση µε αριθµητικές µεθόδους αποτελεί η απόκριση κατά µήκος της διεπιφάνειας βράχου-σκυροδέµατος και για το λόγο αυτό διεξήχθησαν αρκετές εργαστηριακές ερευνητικές εργασίες (Ladanyi και Domingue, 19 Pells et al., 19). Η διερεύνηση της επιρροής της γεωµετρίας των πασσάλων (αναλογία διαµέτρου προς µήκος) και των µέτρων συµπιεστότητας του σκυροδέµατος και του βραχώδους υποβάθρου απετέλεσε αντικείµενο αριθµητικών εργασιών µε χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και απλοποίηση του προβλήµατος σε ένα και µόνο πάσσαλο και θεώρηση γραµµικής ελαστικότητας, (Rowe et al., 197 Donald et al., 19, Rowe και Pells, 19). Τα συνοπτικά αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών οδηγούν στο προσδιορισµό των παραγόντων µε σηµαντική επιρροή στην φέρουσα ικανότητα και στην απόκριση των πασσάλων ως ακολούθως: α) το ανηγµένο ως προς τη διάµετρο µήκος του πασσάλου β) οι τιµές των παραµέτρων παραµορφωσιµότητας του πλευρικού σχηµατισµού και του υποκείµενου βραχώδους υποβάθρου γ) η διατµητική αντοχή των σχηµατισµών πλευρικά και στην αιχµή του πασσάλου δ) η κατάσταση των πλευρικών τοιχωµάτων και της αιχµής όσον αφορά στην τραχύτητα, και η τυχόν παρουσία µπεντονίτη ή υλικών καταπτώσεων κατά µήκος της διεπιφάνειας πασσάλου και βραχώδους σχηµατισµού ε) πιθανή στρωµάτωση του βραχώδους υποβάθρου και παρουσία στρωµάτων µε διαφορετική αντοχή και µέτρα ελαστικότητας Με στόχο την ειδικότερη διερεύνηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βράχο και την ποιοτική και ποσοτική αποτίµηση των παραγόντων που επηρεάζουν τόσο τη φέρουσα ικανότητα όσο και την απόκριση της οµάδας και των επιµέρους πασσάλων πραγµατοποιήθηκε παραµετρική ανάλυση της οποίας τα αποτελέσµατα παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους.. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Η παραµετρική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε χρήση του κώδικα πεπερασµένων διαφορών FLAC 3D. Η ανάλυση περιλαµβάνει οµάδα πασσάλων 3*3 σε αξονική απόσταση 3.D καθώς και οµάδα * µε ίδια αξονική απόσταση πασσάλων. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m, το δε µήκος τους 17. m. Oι πάσσαλοι διεισδύουν κατά. D εντός του βραχώδους σχηµατισµού, ενώ ο υπερκείµενος σχηµατισµός είναι αργιλικός ή αµµώδης. Στο Σχήµα 1 δίνεται ο κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για την οµάδα 3*3 σε τοµή y=. Αποτελείται από 973 κόµβους και στοιχεία. Για τις δύο αυτές οµάδες πασσάλων και για µήκος 17. m πραγ- µατοποιήθηκαν επιλύσεις θεωρώντας το υπερκείµενο έδαφος αργιλικό µε διατµητική αντοχή αυξανόµενη µε το βάθος. Παρόµοιες επιλύσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης για θεώρηση αµµώδους υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού. Για να διερευνηθεί και η επίδραση του πάχους της εδαφικής στρώσης πλευρικά του πασσάλου διερευνήθηκε συµπληρωµατικά και µια τρίτη περίπτωση υπεδάφους. Στην ανάλυση αυτή θεωρείται ότι το υπερκείµενο έδαφος του βραχώδους υποστρώµατος είναι αργιλικό, ίδιας σύστασης µε αυτό που έχει ήδη µελετηθεί µε µόνη διαφορά το πάχος της αργιλικής στρώσης που φτάνει τα, m και µήκος πασσάλου 3, m. Για τα τρία αυτά υπεδάφη πραγµατοποιήθηκε και επίλυση µεµονωµένου πασσάλου ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση ανάµεσα στα αποτελέσµατα των οµάδων και του µεµονωµένου. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι εδαφικές παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν. Το µέτρο µεταβολής όγκου Κ και το µέτρο διάτµησης G της αργίλου αυξάνονται µε το βάθος, ενώ της αµµώδους στρώσης και του βραχώδους υποβάθρου θεωρούνται αµετάβλητα. Τα όρια του καννάβου τοποθετήθηκαν σε ικανοποιητική απόσταση από τους πασσάλους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

3 ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αριθµητική επιρροή στην επίλυση. Στο κάτω όριο του καννάβου δεσµεύθηκαν όλοι οι βαθµοί ελευθερίας, ενώ στα πλευρικά όρια απαγορεύεται η µετακίνηση κατά διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του καννάβου, χ-χ και y-y, αντίστοιχα, ενώ δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης εντός του επιπέδου. Πίνακας 1. Παράµετροι βραχώδους υποβάθρου και υπερκείµενων εδαφικών σχηµατισµών Table 1. Parameters of rock and overlaying soil formation. Αργιλική στρώση Αµµώδης στρώση Βραχώδες υπόβαθρο K (MPa) G (MPa) γ (kn/m3) c (kpa) φ (o).7*g *c 19 +(/15)z m 9.75 m 5m Σχήµα 1. Κάνναβος πεπερασµένων διαφορών για οµάδα πασσάλων 3*3 σε τοµή y=. Figure1. Finite difference mesh for a 3*3 pile group at the cross section y=. Για την προσοµοίωση της ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς του εδάφους χρησιµοποιήθηκε ο καταστατικός νόµος Mohr-Coulomb. O πάσσαλος θεωρήθηκε ότι έχει γραµµική ελαστική συµπεριφορά µε λόγο poisson ν=. και µέτρο ελαστικότητας Ε= MPa. Η διαδικασία προσοµοίωσης περιλαµβάνει ως πρώτο βήµα την εισαγωγή του αρχικού εντατικού πεδίου και ακολουθεί η φόρτιση κατά βήµατα µε στόχο τον προσδιορισµό της καµπύλης απόκρισης φορτίου καθίζησης. Στην οµάδα των πασσάλων εφαρµόζεται συνολικό φορτίο Ν στον κεντρικό πάσσαλο. Για να προσοµοιωθεί το γεγονός ότι οι πάσσαλοι είναι πακτωµένοι σε ενιαίο κεφαλόδεσµο, δεσµεύτηκαν οι βαθµοί ελευθερίας στους κόµβους των κεφαλών των πασσάλων κατά την οριζόντια διεύθυνση, ενώ όλοι οι κόµβοι της κεφαλής ορίσθηκαν ως εξαρτώµενοι (slave) του κεντρικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µηδενική οριζόντια µετακίνηση και ίδια καθίζηση για όλους τους πασσάλους. 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Απόκριση οµάδας και µεµονωµένου πασσάλου Στα Σχήµατα και 3 δίνεται η απόκριση των οµάδων και του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα, στο Σχήµα δίνονται οι καµπύλες απόκρισης των οµάδων * και 3*3, καθώς και του µεµονωµένου πασσάλου, για πασσάλους µήκους 17. m, όπου τα πρώτα 15. m του υπεδάφους αποτελούνται από αργιλικό σχηµατισµό και το υπόβαθρο από βραχώδη σχηµατισµό. Παρατηρείται µικρή µόνο διαφοροποίηση των οµάδων από τον µεµονωµένο πάσσαλο, σε σχέση πάντα µε τις οµάδες πασσάλων σε εδαφικούς σχηµατισµούς. Η οµάδα 3*3 εµφανίζεται, όπως άλλωστε αναµένεται πιο εύκαµπτη από την οµάδα *. Η µείωση οφείλεται στην αλληλεπίδραση των πασσάλων όπου για διάταξη ίδιας µορφής και ίδια αξονική απόσταση, η αύξηση του αριθµού των πασσάλων οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση της δυσκαµψίας. Στην περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός αποτελείται από αµµώδες έδαφος για το ίδιο µέσο αξονικό φορτίο οι αντίστοιχες καµπύλες ταυτίζονται, όπως φαίνεται στο σχήµα 3, και κατά συνέπεια η επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην οµάδα είναι πρακτικά αµελητέα. Η συµπεριφορά αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις περιπτώσεις οµάδων πασσάλων µε έδραση σε εδαφικά υλικά, βλ. Comodromos et al. (3), Comodromos () και Comodromos and Bareka (5). Το γεγονός θα πρέπει να αποδοθεί στην έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και για την ακριβέστερη επεξήγηση του θα πρέπει να αναλυθεί το επιµέρους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 3

4 ποσοστό πλευρικής αντίστασης και αντίστασης αιχµής κατά τα διάφορα βήµατα φόρτισης. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι οι καµπύλες απόκρισης των πασσάλων ανεξάρτητα από το υπερκείµενο εδαφικό υλικό είναι πρακτικά ίδιες, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η αντίσταση του πασσάλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντίσταση αιχµής. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά - Εδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους 15. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil of 15. m thickness. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Αµµώδες έδαφος πλευρικά - Έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%) Σχήµα 3. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αµµώδες έδαφος πάχους 15. m. Figure 3. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of sandy topsoil of 15. m thickness. Στην περίπτωση που εξετάστηκε το ίδιo αργιλικό έδαφος όπως προηγουµένως αλλά µε µεγαλύτερο πάχος, ήτοι m, η απόκριση των πασσάλων διαφοροποιήθηκε. Το φορτίο που φέρει πλέον η οµάδα είναι µικρότερο ενώ η διαφοροποίηση µεταξύ µεµονωµένου πασσάλου και οµάδας είναι πιο έντονη, όπως φαίνεται στο Σχήµα. Το γεγονός ότι παρά το µεγαλύτερο µήκος οι πάσσαλοι εµφανίζουν µικρότερη δυσκαµψία για µικρές καθιζήσεις θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι µεγαλύτερο µέρος του πασσάλου βρίσκεται µέσα σε αργιλικό έδαφος και εποµένως η τριβή αναλαµβάνει µεγαλύτερο ποσοστό. M έσο αξονικό φορτίο (ΜΝ) Συνεκτικό έδαφος πλευρικά πάχους m-έδραση σε βράχο Οµάδα x Οµάδα 3x3,%,%,%,%,% 1,% Ανηγµένη καθίζηση s/d (%). Σχήµα. ιάγραµµα απόκρισης της οµάδας *, 3*3 και του µεµονωµένου πασσάλου για υπερκείµενο αργιλικό έδαφος πάχους. m. Figure. Response of * and 3*3 pile groups and single pile in the case of clayey topsoil. m thick. 3. ιερεύνηση κατανοµής του φορτίου Η κατανοµή του φορτίου στους επιµέρους πασσάλους και περαιτέρω σε αντίσταση αιχµής και τριβής µπορεί να αποτυπώσει το µηχανισµό λειτουργίας της οµάδας και να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τον προσδιορισµό του οριακού φορτίου και της δυσκαµψίας τυχούσας οµάδας µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο. Τα συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραµµές για τις απλές περιπτώσεις έργων, όπου η τριδιάστατη ανάλυση επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος σχεδιασµού και επιµηκύνει το χρόνο εκπόνησης της σχετικής µελέτης. Για την ενδελεχή ανάλυση του µηχανισµού διερευνήθηκε η κατανοµή του φορτίου οµάδας στους χαρακτηριστικούς πασσάλους που την 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

5 αποτελούν, όπως αυτοί απεικονίζονται στο Σχήµα 5. Συγκεκριµένα στην οµάδα * και για θεώρηση κεντρικής κατακόρυφης φόρτισης, όλοι οι πάσσαλοι επιδεικνύουν ίδια συµπεριφορά και κατά συνέπεια αναλύεται η κατανοµή του φορτίου σε ένα και µόνο πάσσαλο, στον Ρ1. Αντίθετα στην οµάδα 3*3 οι χαρακτηριστικοί πάσσαλοι είναι τρεις: ο κεντρικός πάσσαλος Ρ5, ο ακραίος πάσσαλος Ρ1 και ο ενδιάµεσος πάσσαλος Ρ. (A) (B) Σχήµα 5. Χαρακτηριστικοί πάσσαλοι των διατάξεων * και 3*3. Figure 5. Characteristic piles for * and 3*3 pile groups. Η ανάλυση κατανοµής του φορτίου σε τριβή και αιχµή για τους χαρακτηριστικούς πασσάλους πραγµατοποιείται για δύο επίπεδα φόρτισης, δεδοµένου ότι το επίπεδο φόρτισης επηρεάζει την απόκριση των οµάδων και την κατανοµή των φορτίων στους επιµέρους πασσάλους (Comodromos et al. 3, Comodromos ). εδοµένου ακόµη ότι οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στις οµάδες πασσάλων επιδεικνύουν τη µέγιστη δράση τους σε χαµηλά φορτία (προ της πλαστικοποίησης του εδάφους) το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί σε µικρό σχετικά µέσο φορτίο (7 ΜΝ) και µικρή αντίστοιχη καθίζηση, της τάξης περί του.5%d. Η δεύτερη εξέταση της κατανοµής αντιστοιχεί σε µεγάλο µέσο φορτίο (15 ΜΝ) και ανηγµένη καθίζηση της τάξης του 1%D. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή του αναλαµβανόµενου φορτίου του µεµονωµένου πασσάλου και των χαρακτηριστικών πασσάλων για οµάδας 3*3, µέσο ασκούµενο φορτίο 7 ΜΝ (3 ΜΝ συνολικό φορτίο οµάδας) και για υπερκείµενο έδαφος αργιλικής σύστασης. Παρατηρείται ότι ο µεµονωµένος πάσσαλος αναλαµβάνει σηµαντικά µεγαλύτερη δύναµη µέσω της πλευρικής αντίστασης απ ότι οι πάσσαλοι της οµάδας. Ειδικότερα στην κεφαλή του µεµονωµένου πασσάλου το φορτίο είναι ίσο µε το επιβαλλόµενο (7 ΜΝ) ενώ στο βάθος των 15 m το φορτίο µειώνεται στα 3. MN. To φορτίο των 3. ΜΝ που αντιστοιχεί στο % του επιβαλλόµενου φορτίου αναλαµβάνεται από την ανώτερη εδαφική στρώση µέσω ανάπτυξης του µηχανισµού τριβής, ενώ το υπόλοιπο 5% αναλαµβάνεται από την αιχµή. Από τους πασσάλους της οµάδας ο ακραίος πάσσαλος αναλαµβάνει το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής (7. ΜΝ), ο κεντρικός πάσσαλος το µικρότερο (. ΜΝ) και ο ενδιάµεσος φορτίο ίσο περίπου µε το µέσο επιβαλλόµενο. Το φορτίο των τριών πασσάλων µειώνεται µε το βάθος λόγω της ανάπτυξης του µηχανισµού της τριβής. Η µείωση του εντούτοις είναι σηµαντικά µικρότερη από αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου. Ειδικότερα ο ακραίος πάσσαλος µεταβιβάζει το 7% του επιβαλλόµενου φορτίου στην αιχµή (βραχώδες υπόβαθρο) και το % µέσω τριβής στον αργιλικό εδαφικό σχηµατισµό, ο κεντρικός πάσσαλος το 7% στην αιχµή και το 13% στην εδαφική στρώση και ο ενδιάµεσος πάσσαλος το 79% στην αιχµή και το 1% στην εδαφική στρώση. Παρατηρείται κατά συνέπεια ότι για µικρά σχετικά φορτία, τα οποία αντιστοιχούν σε καθιζήσεις της τάξης του.5%d, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης στην κατανοµή των φορτίων είναι σηµαντικές, παρ ότι η απόκριση της οµάδας σχεδόν ταυτίζεται µε αυτήν του µεµονωµένου πασσάλου για το ίδιο µέσο επιβαλλόµενο φορτίο. Η διαφοροποίηση αυτή της κατανοµής δεν αναιρείται µε την αύξηση του φορτίου. Όταν το µέσο φορτίο αυξάνει στα 15 ΜΝ, το οποίο αντιστοιχεί σε καθίζηση 1%D, η κατανοµή είναι παρόµοια µε την προηγούµενη περίπτωση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7. Στο Σχήµα δίνεται η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 για την περίπτωση όπου ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός συνίσταται από αµµώδη στρώση, µικρότερης δυσκαµψίας. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, όπου η στρώση ήταν αργιλώδης, παρατηρείται πολύ µικρή κινητοποίηση του µηχανισµού τριβής τόσο για µικρά όσο και µεγάλα φορτία, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί στις διαφορές του µέτρου ελαστικότητας των δύο στρώσεων, βλ. Πίνακα 1. Για µέσο φορτίο 7. ΜΝ οι τρεις πάσσαλοι εµφανίζουν µικρή µεταξύ τους διαφοροποίηση κατανοµής φορτίου, µε τον ακραίο πάσσαλο να αναλαµβάνει πάντα το µεγαλύτερο φορτίο κεφαλής και τον κεντρικό το µικρότερο. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 5

6 Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Κατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Mεµ. Πάσσαλος Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής15 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 7. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αργιλικού εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure 7. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a clayey topsoil 15. m thick and a mean load of 15 MN. Σε αντίθεση µε το µεµονωµένο πάσσαλο, ο οποίος µεταβιβάζει το 79% του φορτίου κεφαλής στην αιχµή και το υπόλοιπο 1% πλευρικά, οι πάσσαλοι της οµάδας µεταβιβάζουν κατά µέσον όρο περίπου το 9% Βάθος (m) στην αιχµή και µόνο το % ως αντίσταση τριβής. Όταν το µέσο φορτίο κεφαλής αυξάνεται στα 15ΜΝ η κατανοµή είναι ανάλογη µε την προηγούµενη περίπτωση. Παρόµοια αποτελέσµατα διαφοροποίησης της κατανοµής συναρτήσει του επιβαλλόµενου φορτίου προκύπτουν και για την οµάδα * για την ίδια σύσταση του υπεδάφους. ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους 15. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil 15. m thick and a mean load of 7 MN. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η κατανοµή της αξονικής δύναµης στους χαρακτηριστικούς πασσάλους της οµάδας 3*3 και * για την περίπτωση που ο ανώτερος εδαφικός σχηµατισµός είναι αργιλικός όπως και προηγουµένως, αλλά έχει µεγαλύτερο πάχος ήτοι m και µήκος πασσάλου 3 m. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας είναι πολύ πιο έντονη, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 9 και, ενώ αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή. Αυτός είναι και ο λόγος που αν και οι πάσσαλοι έχουν µεγαλύτερο µήκος, το φορτίο που αναλαµβάνουν για τη δεδοµένη καθίζηση είναι µικρότερο από αυτό των πασσάλων µε µήκος 17 m (µικρότερη κινητοποίηση αντίστασης αιχµής). Συγκεκρι- µένα για µέσο αξονικό φορτίο 7ΜΝ ο ακραίος πάσσαλος που είναι και πάλι ο πιο επιβαρηµένος µεταβιβάζει το 53% του φορτίου του στην αιχµή και το υπόλοιπο 7% το φέρει η πλευρική τριβή, ο µεσαίος πάσσαλος αντιστοιχεί το 75% του φορτίου στην αιχµή και 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

7 το 5% πλευρικά. Χωρίς την αλληλεπίδραση των υπολοίπων πασσάλων, ο µεµονωµένος πάσσαλος λειτουργεί σαν πάσσαλος τριβής αφού το 75% του φορτίου το αναλαµβάνει η πλευρική τριβή και µόλις το 5% µεταφέρεται στο βραχώδες υπόβαθρο. Εντελώς ανάλογη συµπεριφορά έχουµε όταν αυξάνεται το φορτίο στα 15 ΜΝ. Βάθος (m) ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 7 ΜΝ Kατανοµή Aξονικού φορτίου (ΜΝ) p Σχήµα 9. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 7 MN Figure 9. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 7 MN. Στο σχήµα 11 δίνεται ο λόγος του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στην κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Για την περίπτωση αργιλικού υπερκείµενου εδαφικού σχηµατισµού µε πάχος 15 m το ποσοστό σταθεροποιείται µε την αύξηση του φορτίου στην τιµή % ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει σηµαντικά στην τιµή 5% όταν αυξηθεί το πάχος της αργιλικής στρώσης. ηλαδή αν και στις δύο περιπτώσεις έχουµε έδραση σε βράχο, στη δεύτερη περίπτωση η παρουσία του εδαφικού σχηµατισµού παίζει σχεδόν τον ίδιο ρόλο µε το βράχο αφού το εξωτερικώς επιβαλλόµενο φορτίο σχεδόν ισοκατανέµεται. Αντίστοιχα για την περίπτωση όπου η πλευρική στρώση είναι αµµώδης, µε χαρακτηριστικά παραµορφωσιµότητας µικρότερα της αργιλώδους στρώσης ο λόγος Qs/Q έχει µέγιστη τιµή της τάξης του %.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου απετέλεσε η διερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων µε έδραση σε βραχώδες υπόβαθρο και πλευρική παρουσία εδαφικών σχηµατισµών. Για τη διερεύνηση του προβλή- Βάθος (m) Σχήµα. ιάγραµµα κατανοµής αξονικού µε πλευρική στρώση αµµώδους εδάφους πάχους. m και µέσο φορτίο 15 MN Figure. Distribution of axial force along the characteristic piles of a 3*3 group with a sandy topsoil. m thick and a mean load of 15 MN. Qs/Q ιάταξη 3*3, Mέσο αξονικό φορτίο κεφαλής 15 ΜΝ Κατανοµή Αξονικού φορτίου (ΜΝ) 5 p % % % % % % ιάταξη 3*3, Συνολικό Αξονικό φορτίο (ΜΝ) 5 15 Qs/Q Αργιλική στρώση πάχους m Qs/Q Aργιλική στρώση πάχους 15 m Qs/Q Αµµώδης στρώση πάχους 15 m Σχήµα 11: ιάγραµµα µεταβολής του λόγου του πλευρικά αναλαµβανόµενου φορτίου Qs προς το συνολικό ασκούµενο στη κεφαλή φορτίο Q για όλα τα επίπεδα φόρτισης. Figure 11: Variation of the ratio of the laterally undertaken load to the total load applied at the pile head for all level of loading. µατος πραγµατοποιήθηκαν τριδιάστατες παραµετρικές µη γραµµικές αναλύσεις οι 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-// 7

8 οποίες περιλαµβάνουν οµάδες πασσάλων µε διαφορετική διάταξη και µήκος καθώς και διαφορετική σύσταση πλευρικών εδαφικών σχηµατισµών. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν επιλύσεις για οµάδες πασσάλων σε διάταξη * και 3*3 µε αξονική απόσταση 3.D. To Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν διατάξεις * και 3*3 µε σχετική αξονική απόσταση 3.D. Η διάµετρος των πασσάλων ήταν D=1. m και το µήκος τους L=17. m και m. Η επιφανειακή στρώση θεωρήθηκε εδαφικό υλικό αργιλώδους σύστασης κατά τη µία οµάδα επιλύσεων και αµµώδες κατά την άλλη. Η έδραση των πασσάλων πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Από τα αποτελέσµατα των επιλύσεων και τη σχετική επεξεργασία τους παρατηρείται ό,τι, σε αντίθεση µε οµάδες πασσάλων που εδράζονται σε εδαφικά υλικά, οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης είναι ουσιαστικά περιορισµένες. Εµφανίζουν τη µέγιστη επίπτωση τους σε µικρά σχετικά φορτία, αντιστοιχούντα σε καθιζήσεις της τάξης του,5%d. Οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης περιορίζονται στη διαφοροποίηση της κατανοµής των φορτίων κεφαλής ανάλογα µε τη θέση του πασσάλου στην οµάδα και στην κατά την έννοια του µήκους του πασσάλου κατανοµή του αξονικού φορτίου. Όσο αυξάνεται το µήκος του πασσάλου που βρίσκεται µέσα σε αργιλικό υλικό τόσο αυξάνεται και το ποσοστό του φορτίου που αναλαµβάνει η πλευρική τριβή µε παράλληλη αύξηση στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας των πασσάλων. Ως προς την απόκριση της οµάδας πασσάλων προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία επίπτωση της αλληλεπίδρασης στην φέρουσα ικανότητα του πασσάλου και της δυσκαµψίας του και κατά συνέπεια οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας και δυσκαµψίας έχουν µοναδιαία τιµή. Τα ανωτέρω συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν ποιοτική αποτίµηση της απόκρισης οµάδας πασσάλων όπου ο επιφανειακός σχηµατισµός είναι εδαφικός ενώ η έδραση τους πραγµατοποιείται σε βραχώδες υπόβαθρο. Τονίζεται εντούτοις ότι τα συγκεκριµένα ποσοστά κατανοµής της αντίστασης σε αιχµή και τριβή καθώς επίσης και η κατανοµή στους χαρακτηριστικούς πασσάλους των εξετασθεισών οµάδων προέκυψαν για την ανάλυση σε συγκεκριµένες εδαφικές τοµές και ότι, πέραν της ποιοτικής αποτίµησης, θα συνιστούσε απερισκεψία η αλόγιστη χρήση των ποσοστών αυτών σε διαφορετικές εδαφικές συνθήκες και διατάξεις πασσάλων. 5. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Comodromos, E.M, Anagnostopoulos, C. and Georgiadis, M. (3), Numerical assessment of axial pile group response based on load test, Computers and Geotechnics, Vol. 3, No, pp Comodromos, E. (), Response evaluation of axially loaded fixed-head pile groups using 3D nonlinear analysis, Soils and Foundations, Vol., No, pp Comodromos, E.M, Bareka, S.(5), Response Prediction for Axially Loaded Pile Groups in Clays using 3D Nonlinear Analysis, In Proc. of th Inter. Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, pp Donald, I.B., Chiu, H.K., Sloan, S.W. (19), Theoredical analysis of rock socketed piles, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Itasca Consulting Group Inc. FLAC 3D : Fast lagrangian analysis of continua. Minneapolis: User s manual,. Ladanyi, B., Dominique, D. (19), An analysis of bond strength for rock socketed piers, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ,. Pells, P.J., Rowe, R.K., Turner, R.M. (19), An experimental investigation into side shear for socketed piles in sandstone, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp Rowe, R.K., Booker, J.R., Balaam, N. (197), Application of the initial stress method to soil-structure interaction, Int. Journal of Numerical Methods in Engineering, Vol. No. 5, pp Rowe, R.K., Pells, P.J. (19), A theoretical study of pile-rock socket behavior, In Proc. Of Intern. Conference in Structural Foundations on Rock, Sydney, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-//

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ 1, Χρίστος ΚΩΣΤΙΚΑΣ 2, Ευλαλία ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 3, Mαίρη ΑΛΑΚΙΟΥΡΙ ΟΥ 4

Χρήστος ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ 1, Χρίστος ΚΩΣΤΙΚΑΣ 2, Ευλαλία ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 3, Mαίρη ΑΛΑΚΙΟΥΡΙ ΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1824 Ωνάσειος Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών: υναµική Συµπεριφορά Σεισµικώς Μονωµένου Κτιρίου Onassis House

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία ερευνάται η αλληλεπίδραση εύκαμπτων πλωτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία ερευνάται η αλληλεπίδραση εύκαμπτων πλωτών 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1781 Απόκριση Πλωτών Κυματοθραυστών σε Αρμονικούς Κυματισμούς Τύπου Tsunami στις Ελληνικές Θάλασσες Response

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Rion Antirrion Βridge : Geotechnical Static and Dynamic Analysis of Pier M3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ. Επιβλέπων: Λέκτορας Ν. Γερόλυμος

Διπλωματική εργασία ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ. Επιβλέπων: Λέκτορας Ν. Γερόλυμος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική εργασία ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Εκφώνηση Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού

Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού Application of Geophysical and Laboratory Methods for the Determination of the Stiffness

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα